YMP.LTK (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström ja ympäristöpäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström ja ympäristöpäällikkö Harri Korhonen ) Maanomistaja on hakenut Etelä-Savon ympäristökeskuk selta poikkeamisluvan ta lous ra ken nuk sel le Le po la 3:59 tilalle Juvan kun nan Nuuti lan mäen kylälle Poik kea mi nen on myön net ty uudisrakennukselle il man vahvistettua ranta kaavaa eh dolla, että ra kenta minen tapah tuuu nor maalisti viiden metrin etäi syy delle naapu rin rajas ta. Juvan kunnan ra kennustarkastaja on myön tänyt va ras tora kennel malle toi menpideluvan poik keus lupaan pe rus tuen. Naapuri, Päiväranta 3:44 tilan omistaja, oli poik keuslupavai heessa ilmoittanut, ettei an na suos tu musta ra ken taa varastorakennusta viittä metriä lähemmäk si ra jaa. Rakennelma oli valmistunut , jolloin raken nustarkastaja te ki lop putarkastuksen, suorittamatta si jain nin tar kas tus ta, mi tä ei yleen säkään enää siinä vaiheessa tehdä. Päiväranta 3:44 tilan omis tajat ot tivat yh teyt tä ra ken nus tar kasta jaan syk syllä 2003 to det tu aan ra ken nel man si jait se van lä hem pä nä ra jaa kuin 5 met riä. Tämän jälkeen ra ken nus tarkas taja lä hetti kir jel män, jos sa todet tiin pai kan mer kit se misen ai kaan paa lujen olleen poikkeamis lu van mukai silla pai koilla, mutta kai vu työn ai kaan paalut ovat ilmei sesti hä vinneet ja ra kennus sijoitet tu vää rin. Kirjeessä todetaan mm. että mikäli naa pu rukset ei vät pää se si jain nis ta so pimuk seen suo ritetaan ra ken nuspai kalla kat sel mus ja pää te tään jatko toimen piteistä (kirje ). Päiväranta 3:44 tilan omistaja haki poik kea mis lu van ja ra ken nus lu van loma-asunnolle van han pää ra ken nuksen pai kalle vuon na Lomarakennuksen lopputarkastuksen ai kaan Päi vä ranta 3:44 tilan omistajat ker toi vat, et tä naa purin rakennus on lii an lä hel lä ra jaa. Ra ken nus tar kas taja kävi ot tamas sa alusta via mittoja ja to tesi, et tä raken nuk sen etäisyys seinästä on n. 3,5 metriä ki vi pyyk kien muo dostamaan ra jaan. Kiin teistö jen omis tajat ei vät ole päässeet sopi muk seen raken nuk sen sijoit tu misesta 3,5 metrin etäisyy delle ra jasta, joka on

2 vas toin ra ken nuslu pa- ja poikkeamispäätöstä. Päiväranta 3:44 tilan omistaja haki toimenpideluvan va ras to ra ken nelmal le, jon ka lop putarkastuksen yhteydessä kiin teistön omistajat muistuttivat naa purin ra ken nuksesta, ja sii tä, ettei mi tään so pimuk sia naapurin kanssa saada aikaan. Kiinteistöjen omis tajien kanssa so vittiin ta paami sesta kiin teis tö jen rajalla Ta paami sessa to dettiin vir heen tapah tu neen, ja syyksi Lepola 3:59 tilan omis taja ker toi tontille tule van tien sijainnin ja että sen siirtäminen olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi rakennusvaiheessa. Eri vaih to eh doista huo li matta so pi muk seen asias ta ei pääs ty. Le pola 3:59 tilan omistaja il moitti myös et tä hän on myy nyt kiin teis tön sä lapsil leen, jo vuo sia ai kaisem min. Jat ko toimen pitee nä ra ken nustar kas taja il moitti, että asia viedään ym pä ris tö lau ta kun nan kä sitel täväk si, jos kiis taa ei saada so vittua. Päi vä ranta 3:44 ti lan omis taja lä hetti ym päristölauta kun nal le kir jel män , jossa vaa di taan va ras torakennusta pu retta vak si ja siir rettä väksi lupa ehtojen mu kai seksi. Rakennuspaikalla pidettiin katselmus , johon oli kutsuttu rakennuspaikan nykyiset omistajat, kahden naapuri tilan omistajat, ympäristölautakunnan va ra pu heen joh taja sekä rakennustarkastaja. Kat selmuksessa todettiin, että rajapyykkinä oleva kivi oli paikal laan, ei kä kel lään ol lut syytä epäillä rajapyykkien siirtelyä. Mittauksessa todet tiin varastorakennelman si jaitsevan n.3,5 metrin etäisyydellä Päi vä ranta 3:44 tilan ra jasta ja n. 3 metrin etäisyydellä Särkä mäki 3:96 metsätilasta. Päära kennuksen ja varastorakennuksen väli nen etäi syys on 8,9 metriä. Va rastorakennus on hirsirakenteinen ja perustus on umpi nainen perusmuuri perustus. Tontin toi sel la lai dalla ha vait tiin lisäksi kaksi pien tä alle 10 m2 ra kennel maa, jot ka oli ra ken nettu n.1 met rin ja n. 3 met rin etäi syy del le Särki mäki 3:96 met säti las ta. Ra ken nel mien ra ken ta mis vuosi ei ole tarkasti tie dossa ( ar vio 2-3 vuotta sit ten) eikä niistä ole teh ty toi men pideil moi tusta. Ra kennel mat ovat luonnon ki vien päällä. Naapurussuhdelaki 14 1 mom: Jos rakennus on niin rakennettu, että se osaksi on toisen maalla taik ka lähempänä sitä, kuin lain, asetuksen tai rakennusjärjestyksen taik ka asema- tai rakennuskaavan mukaan on sallittu, eikä rakentaminen ole tapahtunut vastoin parempaa tietoa taikka törkeästä huolimatto muudesta, olkoon naapuri, joka ei, sen jälkeen kun on alettu rakentaa rajan yli taikka lähemmäksi, kuin edellä on mainittu, viipymättä sitä

3 vastaan ole tehnyt huomautusta, velvollinen sallimaan rakennuksen jäämisen paikoilleen, milloin sen purkaminen, toisenlaiseksi rakentaminen taik ka muuttaminen aiheuttaisi naapurille johtuvaan haittaan ja rakennuk sen arvoon nähden suhteettoman suurta vahinkoa. Maankäyttö- ja rakennusasetus 57 3 mom: Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole eri tyistä syytä. Sovelletut lain kohdat: Naapurussuhdelaki 14 Maankäyttö- ja rakennusasetus 57 Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää että Lepola 3:59 tilalla olevaa talousrakennusta ei ole tarvetta siirtää lupamääräysten mukaiselle paikalle, koska se ei aiheuta kohtuutonta haittaa eikä vaikeuta kohtuuttomasti ra ken ta mis ta Päiväranta 3:44 ti lal le. Ympäristölautakunta päättää että Lepola 3:59 tilan omistajien tulee tehdä asianmukaiset ilmoitukset kahdesta luvattomasta rakennelmasta. Ympäristölautakunta määrää Le pola 3:59 ti lan omis ta jat mak sa maan maankäyttö- ja raken nus lain mom. mukai sesti kunnal le aiheutuneet kulut (mm. yli määräi set katsel muk set, kuu le mi set, katselmuskulut). Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. YMP.LTK (Asian valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström puh ) Asiaa käsitelty Rantasalmen ympäristölautakunnassa Päätöksestä valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka palautti asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi Asias ta on edelleen valitettu Korkeinpaan hallinto-oikeuteen, joka jättää tutkimatta valituksen siltä osalta kuin se koskee hallinto-oikeuden pää tös tä, jolla ympäristölautakunnan päätös on kumottu ja asia palau tet tu ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Oi keu denkäyn ti ku lu jen korvaamista koskeva valitus ja vaatimus on hylätty.

4 Kor keim man hallinto-oikeuden päätös on tehty Muistio katselmuksesta, joka on laadittu , on lähetetty uu delleen kaikille asianosaisille Vastineen antamiselle on annettu ai kaa saakka. Vastineet tulleet Lepola-tilan omistajilta sekä Päi vä ran ta-ti lan omistajalta. Esityslistan oheismateriaali B5, vastineet. Asian käsittelyn aikana ei ole tullut selkeästi esille syytä, jonka takia Le po la-ti lan omistajan on ollut tarvetta siirtää rakennelman paikkaa alun pe rin rakennustarkastajan mittaamasta paikasta. Rakennuttaja on ol lut velvollinen rakentamaan merkitylle paikalle, eikä hän ole ollut yh tey des sä tekemästään 1,5 metrin siirrosta. Hän ei myöskään ole ot tanut yhteyttä tontille tulevan tien liittymän sijainnista, jonka hän myöhem min ilmoitti syyksi rakennuksen sijainnin siirtoon. Toimenpidelupa on tehty ympäristökeskuksen poikkeamislupaan perus tuen. Molemmat luvat ovat olleet myönteisiä ja niissä molemmissa on erikseen mainittu 5 metrin etäisyysvaatimus. Talousrakennuksen lop pu tar kas tuk ses sa rakennustarkastaja ei ollut uudestaan mitannut sijain tia, jonka jälkeen asia jäi useammaksi vuodeksi huo maa mat to maksi. Naapurin tuotua asian esille v. 2003, asianomaista rakennelman omis ta jaa on tiedotettu kirjeitse ja todettu asian menevän jat ko val miste luun, ellei naapurukset pääse asiassa sopimukseen. Ympäristölautakunnan ensimmäinen päätös perustuu naa pu ruus suh delain momenttiin, jota ei tässä tapauksessa ra ken nus val von ta viran omai nen voisi käyttää. Maankäyttö-ja rakennusasetus 57 ja 3. mom. mukaan Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lä hemmäk si rakennusta, joka on toisen omistamalla maalla, ellei sii hen ole eri tyis tä syytä. Samalla tilalla oleville kahdelle toimenpideilmoituksen tarvitsevalle ta lous ra ken nel mal le ympäristölautakunta voi ryhtyä ra ken nus val von tatoi miin, jolloin velvoittava päätös tullaan tekemään yksilöidysti ja asete taan velvoitteen noudattamiselle määräaika. Tänä keväänä kuulemisaikana Lepola-tilan entinen omistaja, jolla on kiin teis töl le käyttöoikeus, otti yhteyttä puhelimitse ja ilmoitti olleensa toi men pi de il moi tuk ses ta tietämätön. Hän halusi, että toi men pi de il moituk set tulee tehtyä ja tarvittaessa siirtää kahta pientä talousrakennelmaa kauemmaksi rajalta.

5 Sovelletut lain kohdat: Maankäyttö- ja rakennusasetus 57 Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 Vs.ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää, että Lepola 3:59 tilan omistajat vel voi tetaan siirtämään talousrakennus viiden metrin etäisyydelle tai pur kamaan rakennelmaa siten, että tuleva seinälinja on vähintään viiden met rin etäisyydellä Päiväranta 3:44 tilasta. Siirto- tai purkutyöt on tehtävä 12 kk kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Kahden alle 10 m2 ta lous ra ken nuk sen osalta ympäristölautakunta ot taa tarvittaessa kä sit te lyyn myöhemmin, jos lupa/ilmoitus menettelyä ei hoideta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot