TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin."

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu (16) Ratu 0375 Talo 2000 TUO 1.1, 1.2, 4.2 HAN PAIKALLAVALETUN PARVEKKEEN UUSIMINEN Tässä ohjekortissa esitetään elementtirakenteisten ja paikallavalettujen parvekkeiden purkamisen ja uusien betoni- ja teräselementtiparvekkeiden asennusmenetelmät sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenetelmä 4 Materiaalit 11 Työvälineet, koneet ja kalusto 11 Työturvallisuus 12 Laadunvarmistus 15 Kirjallisuus 16 Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. Lähtötietojen selvittäminen purettavien parvekkeiden rakenne vaarallisten aineiden kartoitus Aloittavat työt aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset kaluston ja materiaalien siirrot ja tarkastuksett Työkokonaisuus Alkutila Parvekkeiden kuntotutkimus ja asbesti-, PCB-kartoitus on tehty. Parvekkeet korvaava rakenne on suunniteltu. Korjattavat parvekkeen osat on merkitty suunnitelma-asiakirjoihin. Parvekkeet on tyhjennetty ja varusteet irrotettu. Työssä tarvittavat materiaalit, koneet ja kalusto ovat työmaalla käytettävissä. Jätelavat ja -astiat ovat työmaalla. Lopputila Vanha parvekerakenne on purettu ja uusi elementti- tai paikallavalettu parvekerakenne on rakennettu ja tiivistetty, pintakäsitelty ja varusteltu korjaustyösuunnitelman mukaisesti. Liittyvät rakennusosat ja varusteet on puhdistettu, alue on siivottu ja työn aiheuttamat vauriot on korjattu. Purku- ja siivousjätteet on lajiteltu. Työryhmä Parvekkeen purkamisen ja asentamisen työryhmä on yhdestä kahteen purkutyömiestä/asentajaa (2 RAM) ja tarvittaessa yksi nostokoneen kuljettaja ja aputyömies (1 RAM + 1 RM)., aloittavissa ja lopettavissa töissä 2 työntekijää sekä nostoastiabetonoinnissa nostokoneen kuljettaja. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous Suojaus Elementtirakenteisen parvekkeen purku osissa Purkutyöt Elementtirakenteisen parvekkeen purku osissa Paikallavaletun parvekkeen purku piikkaamalla Aukkojen tekeminen ulkoseinään Purkutyöt Elementtirakenteisen parvekkeen purku osissa Paikallavaletun parvekkeen purku piikkaamalla Aukkojen tekeminen ulkoseinään Lopettavat työt työvälineiden huolto, kaluston siirrot ja varastointi betonoinnin jälkihoito muottien purkaminen ja tukien poistaminen siivous ja jätteiden lajittelu työkohteen luovutus

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-ohjekortti 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohjekortti C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon merkitään päivittäin työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Telinesuunnitelma Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Kuivanapitosuunnitelma Työselostus Purkutyöselostus Tulitöiden valvontasuunnitelma Telinesuunnitelmassa esitetään käytettävät rakenneosat ja näistä rakenneosista koottava valmis telinerakenne sekä ohjeet rakenteen pystytyksestä ja purkamisesta. Ks. Ratu-ohjekortti 1184-S Tuki- ja telinetöiden turvallisuus. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Kuivanapitosuunnitelman avulla pienennetään uudis- ja korjausrakentamisen kosteudesta aiheutuvien vaurioiden syntymisriskiä. Kuivanapitosuunnitelma laaditaan kullekin työmaalle erikseen ja huomioiden työmaan erityispiirteet. Kuivanapitosuunnitelmassa tulee esittää vähintään rakenteisiin ja menetelmiin liittyvien kosteusriskien kartoitus, rakenteiden arvioidut kuivumisajat, riskien torjuntaan ja kuivumisaikojen saavuttamiseen tarvittavat materiaalien ja valmiin työn suojaustoimenpiteet, kosteudenhallinnan mittaus- ja muut seurantatavat sekä kosteudenhallinnan seurannan ja valvonnan organisointi ja vastuut työmaalla. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Rakennesuunnittelijan laatima asiakirja, jossa esitetään purettavat rakenteet, ohjeita purettavien rakenteiden purkujärjestyksestä, kantavuudesta ja väliaikaisesta tuennasta. Purkutyöselostuksessa esitetään purkutapa rakenteittain eriteltynä ja selostusta täydennetään piirustuksin. Tulityöpaikalla tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Kuntoarvioraportti Tehtäväsuunnitelma Purkutyösuunnitelma Betonointisuunnitelma Rakennepiirustukset Betonointipöytäkirja Vastaanottopöytäkirja Valmistajakohtaiset ohjeet Kuntoarvioraportissa kerrotaan rakennuksen osien kunto, rakenteissa havaitut vauriot, kosteusongelmat, mahdolliset terveydelle haitalliset aineet sekä toimenpide-ehdotukset vaurioiden korjaamiseksi. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen korjaustyön aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Purku-urakoitsijan laatima asiakirja, jossa esitetään purkutyön toteutus kohteessa. Purkutyösuunnitelmassa esitetään purkutapa rakenteittain. Betonointisuunnittelussa tarkistetaan sekä teknisesti että taloudellisesti merkittävät betonointiin liittyvät seikat ja laaditaan päätösten pohjalta työohjeistus. Betonointisuunnittelussa on syytä kiinnittää huomiota vähintään seuraaviin seikkoihin. Taso- ja leikkauspiirustuksissa esitetään rakenteet ja niiden sijainti, rakennusosien tunnukset, mitat sallittuine vaihteluväleineen ja yksityiskohdat, kuten raudoitus, erilaiset kiinnitys- ja liitostavat, sekä rakenteissa olevat aukot. Kantavuudelle, äänen, lämpöenergian ja kosteuden ja pohjaveden eristämiselle sekä tulipalon kestävyydelle asetettujen vaatimusten täyttyminen tulee voida todeta piirustuksista. Rakennepiirustuksista tulee selvitä työvaiheet ja niissä vaadittavat erikoistoimenpiteet sekä työvaiheiden henkilöturvallisuuteen liittyvät tekijät kuten väliaikaisten tuentojen, suojakaiteiden, kulkuteiden ja vastaavien tarve ja niiden rakenteelliset ratkaisut. Betonointipöytäkirjaan kirjataan kattavat huomiot betonoinnin edetessä tai välittömästi sen päätyttyä mm. muottien, raudoituksen, betonin ominaisuuksien, betonoinnin osalta sekä koekappaleiden ja jälkitöiden osalta. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Työmenetelmä Menekit ja menetelmät 4 Lähtötietojen hankinta ja työnsuunnittelu Asiakirjat ja katselmukset 1. Purettavien parvekkeiden rakenne selvitetään asiakirjoista ja katselmuksella työkohteessa. Parvekkeiden rakenteellinen liittyminen ja vakauteen vaikuttavat tekijät selvitetään. Tehdään alustava arvio purkutyöstä purkutyön tavasta, järjestyksestä ja tarvittavasta kalustosta. 2. Purettavalle rakenteelle tehdään vaarallisten aineiden kartoitus. Kartoitus koostuu mahdollisten suunnitelma-asiakirjojen tarkastelusta ja kohteessa tehtävästä asiantuntijakatselmksesta. Epäselvistä tai epäilyttävistä materiaaleista otetaan näyte, joka analysoidaan. Vaihtoehtoisesti koko parvekerakenne voidaan purkaa noudattamalla vaarallisten aineiden asettamia vaatimuksia. Purkujärjestyksen määrittäminen ja purkutyösuunnitelman laatiminen 3. Purkutyön sisältö suunnitellaan ja vaiheistetaan tuotantoaikatauluun sopivaksi. Suunnittelussa huomioidaan mahdolliset vaaralliset aineet, parvekkeiden rakenne ja vaadittu kalusto sekä erityövaiheissa tarvittavat erityiset työturvallisuustoimenpiteet. Purkutyön työvaiheet määritellään. Varmistetaan työvaiheiden oikeasta järjestyksestä ja siitä, että työ on turvallista tehdä kuvatussa järjestyksessä. Työn sisältö ja valitut menetelmät kootaan purkutyösuunnitelmaksi. Parvekkeiden purkutöiden aloittavat työt Aloitusedellytysten varmistaminen 4. Ennen purkutyön aloittamista sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat aloituspalaverissa, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohtajat. Palaverissa käydään läpi työkokonaisuuden aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus ja työmenetelmä sekä sovitaan mallityökäytännöstä. Tarkastetaan, että työssä on käytössä uusimmat suunnitelma-asiakirjat kuten rakennepiirustukset ja kuntoarvio.verrataan eri menetelmävaihtoehtoja ja tarkistetaan purkutyön laatuvaatimukset. 5. Työn eteneminen ja limitys muiden töiden kanssa suunnitellaan siten, että työ on mahdollisimman keskeytyksetöntä. Työryhmällä on uusi työkohde vapaana edellisen valmistuessa eikä samassa tilassa ole päällekkäisiä työvaiheita. Kaluston ja työkalujen siirrot pyritään pitämään vähäisinä. Ulkopuolisten kulku vaaraalueelle estetään Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet mallityö materiaalit ja kalusto laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet olosuhde- ja suojausvaatimukset uusimmat suunnitelma-asiakirjat työkohteen rauhoitus 5. Työntekijöiden perehdyttäminen 6. Selvitetään työkokonaisuuden vaatima henkilösuojainten tarve. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. 7. Työntekijät perehdytetään työhön, työkohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin, esimerkiksi työkohteen välittömässä läheisyydessä käynnissä oleviin töihin, työturvallisuustoimiin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyttöön. Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys

5 Menekit ja menetelmät 5 Kaluston ja työvälineiden tarkastus 8. Tarkistetaan, että koneet, laitteet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, toimivia ja turvallisia. Koneet sijoitetaan siten, että niistä ei aiheudu vaaraa käyttäjälle ja muille työntekijöille. Koneissa käytettävien terien tai laikkojen tulee olla aiottuun työstöön sopivia. Varmistetaan henkilönostinten huoltovälien noudattaminen ja sopivuus aiottuun käyttöön. 6. Tarkista kaluston sopivuus ja kunto koneet: puukkosahat, kulmahiomakoneet työvälineet, työtasot Työkohteen valmistelu 9. Työkohteeseen järjestetään sähkö, valaistus ja tarvittavat jäteastiat työssä syntyville eri lajitteluluokkien jätteille. Työvälineet siirretään työkohteeseen. 10. Tarvittavat henkilönostimet siirretään paikoilleen tai työtelineet kootaan ja tuetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Parvekkeiden purku tehdään yleensä henkilönostimista käsin. Pienten ulokeparvekkeiden paikan päällä piikkaamalla tehtävä purku voidaan tehdä myös kiinteiltä työtelineiltä, erityisesti jos parvekkeet korvataan myöhemmässä vaiheessa paikallavalettavilla ulokeparvekkeilla. 11. Jos parveke puretaan kokonaisena tai suuremmissa osissa siirretään osien nostamiseen käytettävä ajoneuvonosturi paikoilleen ja tuetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 12. Työkohteen ympäristö suojataan vaurioitumiselta ja likaantumiselta. Tarvittaessa suojataan myös kulkureitit työkohteeseen. Työkohde ja kulkureitit rauhoitetaan muilta töiltä työn ajaksi. Pölyntorjunta 13. Purkutyön pölyntorjunta suunnitellaan etukäteen. Parvekkeiden yhteyteen rakennetaan jätekuilut, joita voidaan hyödyntää purkujätteen pölyttömässä siirrossa jätelavoille. Kuiluja lyhennetään työnedetessä. Työstöissä suositaan koneita ja menetelmiä, joissa ei synny pölyä tai syntyvä pöly saadaan kohdepoistolla kerättyä välittömästi talteen. 14. Purettavaa betonirakennetta ja esimerkiksi piikkauksessa irronnutta betonimurskaa kastellaan riittävästi purkutyön yhteydessä pölyämisen estämiseksi. Tulityöt 15. Varmistetaan, että tulitöille on voimassa oleva tulityölupa. Väliaikaiset tulityöpaikat tulee olla hyväksytty, tulitöitä tekevillä työntekijöillä olla voimassa oleva tulityökortti ja väliaikaisilla tulityöpaikoilla tulityövartiointi vähintään 1 tunnin ajan tulitöiden päätettyä. Tarkista sähkö, valaistus ja jäteastiat varastointolosuhteet asennusolosuhteet: lämpötila ja kosteus suojausten kiinnitys Asukkaiden tiedottaminen 16. Korjauskohteessa tai -kohteen läheisyydessä olevien tiedotuksesta huolehditaan ennen työn aloittamista, työnaikana työn sisällön merkittävästi muuttuessa ja töiden päätyttyä. Asukkaille on syytä kertoa työstä aiheutuvan melun muutoksista, kulkurajoituksista ja kulunohjauksesta, veden ja sähkön käyttökatkoksista sekä työn aikataulusta. Sovitaan tiedotusvastuusta ja tiedonkulusta. 17. Korjauskohteissa varmistetaan, että vaarallisten aineiden kartoitus on tehty. Tarkastetaan kuuluuko työkokonaisuuteen riskialueita, joissa esimerkiksi asbestia käytetään. Sovitaan menettelytavoista epäiltäessä vaarallisten aineiden olemassa oloa. 11.

6 Menekit ja menetelmät 6 Parvekkeiden väliaikainen tuenta Tarvittaessa, esimerkiksi parvekkeiden ollessa erittäin huonokuntoisia, parvekerakenne tuetaan ulkopuolisen telineistön varaan. Tuennassa voidaan käyttää esimerkiksi muottikalustoa. Tuentatapa suunnitellaan aina kohdekohtaisesti. 18. Purettavien rakenneosien alapuoliset rakenteet tuetaan ja jäykistetään purku- ja tuentasuunnitelman mukaisesti. 12. Parvekkeiden purkutyö Tässä ohjeessa purkutyöt on jaoteltu itsekantaviin parveketorneihin ja rakennusrunkokannatteisiin parvekkeisiin. Ohjeessa annetaan periaattellinen kuvaus työsisällöistä. Tarkka purkujärjestys riippuu aina purettavasta parvekerakenteesta ja purettavien osien koosta ja kunnosta. Periaatteellisen purkutavan valitsee rakennesuunnittelija parvekerakenteen staattisen toimintamallin ja kunnon perusteella. Parvekkeet pyritään purkamaan osissa kun se on parvekkeen kunnon kannalta mahdollista. Vaarallisten aineiden purku 19. Vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purku tehdään pääasiassa osastoimalla. Tällöin alue eristetään ilmatiiviisti esimerkiksi soveltuvilla suojamuoveilla. Osastoituun tilaan luodaan alipaine vaarallista ainetta läpäisemättömällä suodattimella varustetulla alipainepumpulla. Vaaralliset aineet poistetaan esimerkiksi piikkaamalla tai timanttileikkaamalla ja vaaralliset aineet poistetaan ilmatiiveissä kuljetusastioissa. Työssä käytetään vaarallisten aineiden vaatimia hengityksensuojaimia ja suojavaatetusta. Tämän jälkeen purkamista voidaan jatkaa ilman osastointia. Vaarallisten aineiden purkua on käsitelty Ratu-ohjekorteissa PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus ja Asbestia sisältävien rakenteiden purku. 20. Vaarallisia aineita sisältävien materiaalien poisto on mahdollista tietyissä tapauksissa ilman osastointia. Jos vaarallista ainetta ei pääse vapautumaan purkamisen aikana voidaan purkaminen tehdä esimerkiksi kokonaisina parveke-elementteinä tai paikallavaletusta rakenteesta timanttileikattuina osina. Kohdepoisto on mahdollista vain jos kyseessä on yksittäinen asbestiesiintymä Rakennusrunkoon tukeutuvien paikallavalettujen ulokeparvekkeiden purku piikkaamalla Runkoon tukeutuvien paikallavalettujen parvekelaattojen kannatus on tehty yleensä välipohjasta tai kantavista parvekepielistä ulotetuin teräspalkein tai ratakiskoin. Palkkien koko ja ulottuma parvekelaatan sisään määrittävät onko kannakkeiden katkaisu ja parvekkeen irrottaminen kokonaisena kannattavampaa kuin parvekkeen piikkaus paikan päällä riittävän pieniksi osiksi. 16. Purettavan rakenneosan valmistelu 21. Varmistetaan irrotettavaan rakenneosaan liittyvien ylä- ja alapuolisten rakenteiden jäykistäminen esimerkiksi muottituin, jotka on kiinnitetty pultein tuettaviin rakenteisiin. Parvekekatto 22. Purkaminen aloitetaan ylimmästä kerroksesta. Tarvittaessa puretaan puu-, metalli- tai kivirakenteinen kattorakenne ylimmän ulokeparvekkeen päältä. Työ voidaan tehdä joko alapuoliselta parvekkeelta tai räystään puolelta työtelineiltä. Tarvittaessa, kun putoamissuojausta ei muuten voida järjestää käytetään turvavaljaita ja -köyttä. Huolehditaan purkujätteen turvallisesta siirtämisestä alas. 17. Parvekekaide 23. Parvekekaide puretaan. Kevytrakenteiset, kuten metalli- ja puurakenteiset, parvekekaiteet voidaan irrottaa ja siirtää alas jätelavalle käsin sopiviksi katkaistuissa osissa. 24. Valettu parvekekaide piikataan murskaksi, joka voidaan siirtää betonijätteenä jätelavalle jätekuilua hyödyntämällä. Murskaa kostutetaan tarvittaessa pölyämisen torjumiseksi. 25. Piikkauksen aikana irtoavat raudoitteet poistetaan ja lajitel laan me tal li kier rä tykseen.

7 Menekit ja menetelmät 7 Parvekelaatta 26. Parvekelaatta piikataan murskaksi. Piikkaus aloitetaan parvekekaiteen alapuolelta laatan ulommasta reunasta. Huolehditaan betonimurskan ja -osien turvallisesta tiputtamisesta. 27. Piikkauksen aikana irtoavat raudoitteet poistetaan ja lajitellaan metallikierrätykseen. Parvekkeiden kannakkeet 28. Julkisivukannakkeet puhdistetaan betonista huolellisesti esimerkiksi kulmahiomakoneeseen liitetyllä kuppiteräsharjalla. 29. Kannakkeet puhdistetaan ja suojakäsitellään. Kannakkeet, joita ei tarvita, katkaistaan ennen suojakäsittelyä ja peitetään paikkaamalla korjaustyöselostuksen mukaisesti. Parvekkeiden purkutyön lopettavat työt Siivous ja työkohteen luovuttaminen 30. ddd 31. Parvekeasennukseksen aloittavat työt Parvekkeiden asennuksesta tai paikallarakentamisesta pidetään tarvittaessa oma aloituspalaverinsa. Aloituspalaveri pidetään esimerkiksi silloin kun parvekkeiden asennus tai rakentaminen ei kuulu samaan työkokonaisuuteen kuin edeltävät purkutyöt, työn tekevä työryhmä on eri tai aiemmassa aloituspalaverissa ei ole käsitelty parvekkeiden asentamista. 20. Parvekkeiden asennuksen tai rakentamisen aloittaviin töihin voi soveltaa purkutöiden aloittavien töiden aihealuaeita (ks. tämän ohjeen kohdat 4 18). Mittaus ja merkintä 32. Korjauskohteissa suunnitelmien mitat tarkastetaan työkohteessa. Varmistetaan että purkutyöt on tehty riittävässä laajuudessa tai jos purkutyö kuuluu työkokonaisuuteen, että purkutöiden aloittamiselle on valmius. 33. Tarvittavat mittaukset parvekkeiden muotittamista, sandwich-elementin ulkokuoren leikkauksia, metallikiinnikkeitä ja raudoitteita ja muita vastaavia varten tehdään. Paikat merkitään yksiselitteisesti. Parvekkeiden liityntöjen rakentaminen 34. Kiinnikkeiden paikat, raudoitteiden kiinnittyminen rakennusrunkoon, uudet tai korjattavat kannakkeet ja muut vastaavat liitynnät rakennetaan ennen parvekkeiden asentamista. Työssä noudatetaan purkutyöselostusta ja parvekeasennuksen työselostusta sekä parvekkeiden rakennesuunnitelmia. Tyypillisesti julkisivun kuorielementtiä tai julkisivurappausta sekä lämpöeristettä puretaan riittävässä laajuudessa timanttisahaamalla ja piikkaamalla. Sandwich-elementin purkua on käsitelty tarkemmin ohjekortissa F Sandwich-elementin ulkokuoren purku ja uudelleen verhoilu tiilellä. 35. Liitynnät toteutetaan yleensä raudoittamalla tai pulttaamalla tarvittavat osat rakennusrunkoon. Raudoitteet peitetään betonilla yleensä parvekkeen laatta- tai saumavalujen yhteydessä. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmia

8 Menekit ja menetelmät Runkoon kiinnittyvät metalliset kiinnikkeet peitetään lämpöeristeellä ja niitä varten tehdyt aukot julkisivussa paikataan ja pintakäsitellään vastaamana ympäröivää julkisivua. Kiinnikkeiden läpivienti julkisivun pinnan läpi toteuteaan rakennesuunnitelman mukaan. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmia. Parvekkeiden uusinnan yhteydessä korjataan usein myös julkisivuja, jolloin lopullinen pintakäsittely voidaan jättää myöhempään rakennusvaiheeseen. 24. Ulokeparvekkeiden rakentaminen paikallavalamalla Ulokeparvekkeiden rakentaminen korvaavaksi rakenteeksi paikallavalutekniikalla liittyy usein rakennushistoriallisesti suojeltuun julkisivuun, jota ei saada riittävästi korjattua säilyttävin työmenetelmin. Tällöin työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota alkuperäistä rakennetta vastaavan ulkonäön saavuttamiseen. Rakenteesta tulee varmistaa välipohjakannatuksen kunto ja sen soveltuvuus uuden parvekkeiden kannattamiseen. Paikallavalu asettaa rajoitteita parvekkeen koolle kevyempiin parveketyyppeihin verrattuna. Telineiden pystytys 37. Työtelineet pystytetään ellei niitä ole aiemmissa työvaiheissa tarvittu. Työtelineet mitoitetaan siten, että niiden työtasoilta voidaan helposti muotittaa, raudoittaa ja valaa ulokeparvekkeiden laatat. Telineet tulee myös mitoittaa siten, että muotit voidaan tukea osin telineiden varaan. 38. Tarvittaessa telineille tehdään sääsuojaus ja kylmänä vuodenaikana lisäksi ns. kaksoishuputus eristävyyden lisäämiseksi. Tarvittaessa, kuten betonoinnin helpottamiseksi syntynyttä tilaa lämmitetään Materiaalien siirrot 39. Muotituksessa ja raudoituksessa tarvittavat materiaalit, kuten muottivanerit, puutavara, raudoitusverkot, irtoraudoitteet ja raudoituskorokkeet ym. kannetaan työpisteisiin työn edistyessä. Työtelineillä ei saa varastoida materiaaleja. Muottityö ja raudoitus 40. Parvekelaatan liittyminen rakennusrunkoon toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Tarvittaessa vanhat kannakkeet vaihdetaan uusiin, esimerkiksi I-palkkeihin. 41. Parvekelaatalle rakennetaan muotti esimerkiksi muottivanereista ja puutavarasta. Kohteissa, joissa toistuvuutta on paljon voidaan hyödyntää kasettimuotteja tai muita muottijärjestelmiä. Muotit tuetaan muottituilla, jolloin muottien rakentaminen aloitetaan rakennetaan alemmista kerroksista edeten ylöspäin. Huolehditaan, että tuentatapa mahdollistaa laatojen valamisen yhtäaikaisesti. Joissakin tapauksissa muotit voidaan tukea työtelineisiin. Tuenta toteutetaan aina kohdekohtaisesti rakennesuunnittelijan tuentasuunnitelmassa ohjeistamalla tavalla. 42. Muotin pohja ja reunat käsitellään muottiöljyllä. Huolehditaan väliaikaisin suojauksin, että muottiöljyä ei joudu esimerkiksi parvekkeen kannakkeisiin tai muihin tartuntaa vaativiin osiin, jotka ovat jo paikoillaan. 43. Muotti raudoitetaan rakennesuunnitelman mukaisesti. Työssä käytetään yleensä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja raudoitteita. Huolehditaan erityisesti raudoitteiden suojaetäisyyksien täyttymisestä. 44. Parvekkeen erityisosat, kuten vedenpoistoputket, parvekekaiteiden tartunnat tai kiinnikkeet, mitataan ja kiinnitetään tukevasti paikoilleen liittyvine raudoituksineen. Osat suojataan soveltuvalla tavalla betonivalulta. 45. Raudoitukset hyväksytetään ennen valua. Tarvittaessa raudoitus suojataan säältä suojapeittein valamisen alkuun saakka. Betonivalu 46. Parvekelaatta valetaan yleensä rakennesuunnitelman mukaisella valmisbetonilla hyödyntäen pumppuautoa. Kohteissa, joissa betonipumppua ei mahduta käyttämään betonimassa siirretään käsin, esimerkiksi työntökärryillä. Valamisessa käytetään soveltuvaa betonitärytintä tai vaihtoehtoisesti betonilaatua joka tiivistyy ilman erillistä tärytystä. Betonimassan tulee notkeudeltaan tulee soveltua parvekkeen tarpeellisten kallistusten tekemiseen

9 Menekit ja menetelmät Työssä varotaan aiheuttamasta vahinkoja suojaamattomille pinnoille. Huolehditaan valunaikaisten roiskeiden puhdistamisesta välittömästi niiden synnyttyä. 48. Betonipinta hierretään valun jälkeen.betoniin tehdään suunnitelmien mukaiset kallistukset vedenpoistumisen varmistamiseksi. Kallistukset mitataan ja tarvittaessa korjataan kustakin parvekkeesta ennen betonin sitoutumisen alkua. 49. Huolehditaan betonipintojen jälkihoidosta. Betonipinnat pidetään kosteina kostuttamalla, soveltuvilla lisäaineilla ja peittämällä valetut laatat. Parvekekaide 50. Parvekkeen muut osat rakennetaan tai asennetaan suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa valetaan parvekkeeseen parvekekaide. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmaa. 51. Vaihtoehtoisesti rakennetaan tai asennetaan tehdasvalmisteinen kevytrakenteinen parvekekaide. Parvekkeiden pintakäsittely 52. Parvekkeiden ulkopinnat käsitellään suunnitelmien mukaisesti yleensä vastamaan muuta julkisivua tai aiempaa parvekerakennetta. Pintakäsittelyistä rappausta on käsitelty Ratu-ohjekortissa Rappaus Parvekeasennukseksen Lopettavat työt Siivous 53. Suojaukset poistetaan valmiita pintoja vahingoittamatta. Työkohde siivotaan työn aiheuttamista jätteistä ja jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. 54. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Ympäristön istutukset, kulkutiet ja varusteet puhdistetaan ja työn aiheuttamat vauriot korjataan

10 Menekit ja menetelmät

11 Menekit ja menetelmät 11 Materiaalit Betonointi Lämmön- ja vedeneristeet Betoni K20-K40 - notkeus 1 3 svb - enimmäisraekoko 32 mm Mineraalivillalevy tai polyuretaanilevy ja -vaahto, höyrynsulkumuovi tai -paperi, höyrynsulkuteippiä Naulausvälikkeet, naulauslevyt Bitumihuopa (kapillaarikatko) Routasuojauslevyt (tyyppihyväksytyt), kevytsora, sora ja hiekka, suodatinkangas Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Purkutyöt Tuentatyö Muottityö Raudoitus Betonointi Betonoinnin jälkityöt Kirvesmiehen perustyövarustus Nosto- ja siirtotyökoneet ja työtelineet Yleiset sähkötyökoneet -Sähkötyökalujen vaihto- ja huolto-osat Paikalleenmittaus Hitsaus Työmaa-aidat, sääsuojat, suojapeitteet, muovit, säilytyslavat, pahvit, vanerit ja rimat Sähkö- tai paineilmapiikkausvasara, meisselit ja taltat, lankasakset, ansasleikkuri, kulmahiomakone, purkurauta, petkele, ja piikkauksen käsityövälineet. Jakoavaimet, hitsausvälineet, paine- tai sähkökäyttöiset piikkausvasarat, kulmahiomakone, kompressori, vaihdettavat taltat ja piikit, betonointivälineet (väliaikaiset betonipalkit ja -pilarit), normaali kirvesmiehen varustus Kasettimuotit: muottipinta, runko, vinotuet, liitososat ja jäykisteet Levymuotit: muottilevyt, puutavara, pyöröteräkset, muottilukot Mittausvälineet, öljyruisku, kirvesmiesvarustus ja suojavälineet Sähköleikkuri, hydraulinen käsileikkuri, käsileikkuri, taivutuspöytä, käsitaivutin, hakastaivutin, konetaivutin, verkkotaivutin, hitsauskalusto, sidontakoukku, pumppukoukku, pihdit, kirvesmiesvarustus. Nostokalusto, vastaanottosiilo ja nostoastia, litraa pumppukalusto, sauvatärytin, lapiot, betonikärry, linjalaudat, hiertimet, suojaus- ja lämmityskalusto Peitteet, vesiletkut ja -astiat, petkele, purkurauta. Vasara, kumivasara, muovivasara, puukko, kirves, puutaltta, katkopalaveitsi, rullamitta, timpurinkynä, merkintäliitu, tussikynä, vesivaaka, suorakulma, liitulanka, luotilanka, linjalanka, raudoituskoukku, sorkkarauta, villaveitsi, levyrenki, linjaari, metallilasta, kärkipihdit, lukkopihdit, vaihto-otepihdit, sivuleikkurit, rautasaha, uraruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, torx-ruuvitaltat, purasin, metalliviila, puuviila, raspi saksilava, puomilava, mastolava, työpukki, työteline, siirrettävä työteline, kottikärryt, kulljetusvaunut, jäteastiat pöytäsirkkeli, katkaisusirkkeli, jiirisahauslaite, paineilmanaulain, impulssinaulain, viimeistelynaulain, iskuporakone, akkuruuvinväännin/-porakone, nauhasyöttöinen kipsilevyruuvain, kuviosaha, puuukkosaha, sähköhöylä, tasohiomakone, nauhahiomakone, epäkeskohiomakone, moottorisaha, sähköketjusaha, pulttipistooli, etäisyysmittari, tasolaser, linjalaser, ruuvinvääntimen vaihtokärjet, metalliporasarja, kiviporasarja, ketjusahan teroitusviila, ketjusahan teroitusohjuri, jatkovarret, Mitat, vaaituskone, tasolaser, teodoliitti, takymetri, vesivaaka, mittakeppi, sapluuna, merkintävälineet. Hitsauskalusto.

12 Menekit ja menetelmät 12 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Tulityölupa Tulityöt/tarkastuslista Purkutyöt Asbesti Nostot Pumppubetonointi Olosuhteet Työasennot Työhön opastus Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Betonoitaessa on käytettävä aina suojavarusteita: skäsineet, silmiensuojaimet, suojavaatetus ja suojajalkineet. Pitkäaikainen kosketus betoniin ja siitä irtautuvaan veteen johtaa palovamman tyyppiseen kudosvaurioon. Betonin roiskuttua silmään, on silmä välittömästi huuhdottava runsaalla vedellä. Tulityössä palamattomat suojavaatteet, tummennetut suojalasit, kuulonsuojaimet sekä tarvittaessa raitisilmanaamari. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. Tulityöluvassa määrätään turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Tulityön tekijältä vaaditaan tulityökortti. Tulitöiden aikana ja jälkeen tulee järjestää valvonta mahdollisten kipinöiden aiheuttamien tulipalojen varalta vähintään tunnin ajaksi keskeytysten ja työn tekemisen jälkeen. Tulityöpaikalla tulee olla alkusammutuskalusto. Järjestetään tulityön aikainen ja jälkeinen tulityövartiointi. Kohteessa pitää olla koko tulityön ajan ja 1 tuntia tulityön jälkeen vartijan jatkuva läsnäolo tai silmälläpito. Tulityöt lopetetaan 1 h ennen työajan päättymistä. Purkutyön työtapojen ja -järjestyksen tulee olla ennalta suunniteltu ja hyväksytty turvalliseksi menettelytavaksi työkohteessa. Asbestitöissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös asbestityöstä. Asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakenteiden purkamista ja poistamista saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat, jotka asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteväksi suorittamaan tällaista työtä ja valtuuttanut tälläiseen työhön. Rakennuttaja on velvollinen tekemään ja toimittamaan urakoitsijalle asbesti-, PCB- ja lyijykartoituksen. Betonoinnin nostoissa käytettävien torni- ja ajoneuvonosturien tulee olla suoritusarvoiltaan riittäviä ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Nostureissa on oltava turvakytkimet. Turvakytkimet, jarrut, varolaitteet ja nostoapulaitteet on tarkastettava aina ennen asennustyötä ja vähintään kerran viikossa. Nostolaitteessa ja apuvälineissä, kuten rakseissa, on oltava merkintä suurimmasta sallitusta kuormasta. Nostokoneen kuljettajalla tulee olla kyseisen nostokonetyypin kuljettajan kortti tai lupakirja. Nostovaijereiden, -ketjujen, -hihnojen ja ohjausköysien kuntoon on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Nostot tehdään vapaan alueen kautta ja nostojen aikana taakan alla liikkuminen on estettävä. Nosturinkuljettajalla ja asentajilla tulee olla näkö- tai radioyhteys. Nostoja ohjataan käsimerkein, jotka kuljettajan ja merkinantajan on tunnettava. Nostokoukkujen tulee olla lukkiutuneessa asennossa ja seurataan että ketjut eivät kierry. Tarvittaessa käytetään taakan ohjailuun ohjausköyttä. Työmaan suunnittelussa tulee huomioida betonin pumppauspaikat ja merkitä ne työmaaalueen piirrokseen. Työmaalla täytetään betonipumppuauton pystytyspöytäkirja ennen pumppauksen aloittamista. Pystytyspöytäkirjan laadinnassa tarkastetaan ja merkitään kunnossa/korjattavaa -tiedot mm. seuraavista asioista ennen pumppauksen aloittamista: tukijalkojen perustus, syöttöputkiston kunto, pääteletkun turvalukitus, näköyhteys valukohteeseen, lähellä olevat sähköjohdot ja pumppuautolle suoritettu pakollinen määräaikainen tarkastus. Betonipumpussa tulee olla suomenkieliset käyttöohjeet ja kuljettajan tulee käyttää betonipumppua käyttöohjeiden mukaisella tavalla. Letkun tyhjennyksessä pallon ja paineilman kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Varmistetaan, että betonivalua tekevät työntekijät tuntevat ko. vaaratekijät. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja tikkailla on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina kun se on mahdollista. Työkohde ja kulkureitit tulee valaista riittävällä yleisvalaistuksella. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhön opastuksesta vastaa työnjohtaja. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan purku- ja asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työkalujen poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

13 Menekit ja menetelmät 13 Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt lopettavat työt työkoneiden käyttö polvillaan tehtävä työ putoamisvaarallinen työ

14 Menekit ja menetelmät 14 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Huono ergonomia Työkoneet Työnteko työtelineillä Kemikaalit Melu Tulityöt Sähköiskut Työntekijän nivelten ylirasittuminen Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Putoamisvaara, putoavien esineiden alle jääminen Työntekijä altistuu haitallisille aineille Kuulon heikkeneminen, tinnitus Tulipalovaara, palovammat Palovammat, sydämen pysähdys Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Huolehditaan hiomakoneiden ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä. Huolehditaan kaiteiden, nousuteiden ja tasojen kiinnityksestä ja kunnosta. Telineillä ei säilytetä työvälineitä tai materiaaleja. Käytetään suojakypärää. Huomioidaan kemikaalityypin mukainen suojautuminen ja jätteiden oikea lajittelu. Käytetään kuulonsuojaimia Huolehditaan tulityöluvan velvotteista, suunnitellaan työnkulku etukäteen, käytetään paloturvallisia suojavarusteita Huolehditaan käytettävien laitteiden ja ympäristön sähköturvallisuudesta. Liitäntöjen ja johtimien kunto tarkastetaan. Viallisia laitteita ei käytetä. Purkutyöt Koneet, purkujäte Ruhjeet, haavat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Roiskeita aiheuttavia työvälineitä käytettäessä käytetään umpinaisia silmiensuojaimia. Muottityöt ja betonointi Haitalliset aineet Melu Nostokaluston epäkuntoisuus Muottien kaatuminen tai rikkoutuminen Hengitystie- ja ihosairaudet Kuulon heikkeneminen, tinnitus Taakan putoamisen aiheuttamat vahingot Muotin tai irtoavien muottiosien allejääminen, ruhjeet, putoaminen Purkutila rauhoitetaan muilta töiltä. Piikkauksessa käytetään suojakäsineitä ja turvakenkiä. Purkutöissä noudatetaan varovaisuutta. Piikatessa ja paineilmatyökaluja käytettäessä käytetään kuulonsuojaimia. Varmistetaan, että nosturille on tehty käyttöönottotarkastus ja autonosturille vastaanottotarkastus. Varmistetaan nostoraksien, varmuusketjujen, puomien kiinnitysten ja nostoelimien kunto. Varmistetaan, että muottien tuenta on tehty ja tarkastettu asianmukaisesti. Huolehditaan, että työnaikana tuennat eivät pääse heikkenemään. Betoniroiskeet Iho- ja silmävauriot Huolehditaan, että suojavaatetusta, silmiensuojainta ja suojakäsineitä käytetään työskentelyn aikana. Varataan työntekijöille silmähuuhdetta ja peseytymismahdollisuus. Raudoitteet Ruhjeet, lävistyminen Varmistetaan, että vaaraa aiheuttavat raudoitteiden päät on suojattu tulpin. Suojaukset poistetaan vasta työn valmistuessa ja raudoitteiden peittyessä. Käytetään sovittuja kulkureittejä, joiden putoamissuojauksesta on huolehdittu. Tuulinen sää Nostoastian tönäisystä Tarkkaillaan tuulen nopeutta työmaalla. Liian kovan tai puuskittaisen tuulen aiheutuvat ruhjevammat, kaatuminen, putoaminen aikana ei työskennellä. Vältetään elementin välittömässä läheisyydessä työskentelyä ja käytetään käsittelyyn työvälineitä kuten asennuskankea tai asennusköyttä.

15 Laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Materiaalien vastaanottotarkastus Mallityö Aikana Työn tarkastus Jälkeen Valmiin työn luovutus Menekit ja menetelmät 15 Aloituspalaverissa sovitaan purkutyöhön ja parvekevalun toteutukseen liittyvät asiat, kuten työsuunnitelma, varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Varmistetaan materiaalien sopimuksenmukaisuus, yhteensopivuus ja kunto. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Varmistetaan, että betonoitavat muotit tai muu alusta täyttää sille asetetut laatu- ja mittatarkkuusvaatimukset: tasaisuus, ristimitat, korot, tukipintojen leveydet, eristyskaistat yms. Tehdään tarvittavat mittaukset ja merkinnät. Ajoitetaan betonitoimitus siten, että odotus- ja työaika työmaalla minimoidaan. Varataan betonin kuljetuskalustolle, siirroille ja nostoille tarvittava tila. Tarkastetaan betonin laatu, lämpötila ja suunnitelmien mukaisuus vastaanoton yhteydessä. Tehdään betonille tarvittavat laadunvalvontakokeet ja koepalavalut. Tarkistetaan ensimmäinen purettu parveke ja ensimmäinen betonointikohde mallityönä. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän laajaksi niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallityölle tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet ja tarkistusmittaukset sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää sekä tekniset että ulkonäölliset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityöt. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan purkutyön ja betonoinnin laatua. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Tarkastetaan raudotteiden määrä, koko ja sijainti sekä hitsausliitokset ennen valua. Varmistetaanbetonin riittävä kovettuminen ennen muottien purkamista. Talviolosuhteissa varmistetaan lämmittämällä ja suojaamalla, ettei betonointi jäädy ennen jäätymislujuuden saavuttamista. Työn päätyttyä arkistoidaan asiakirjat ja tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Varmistetaan, että betonointi täyttää sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista, puutteista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Rakenteen jälkihoidosta huolehditaan suojaamalla valu sään ja mahdollisten muiden tekijöiden haitallisilta vaikutuksilta. Valmiit betonirakenteet tarkastetaan ennen niiden peittymistä muiden rakennusosien alle ja tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja. Työn luovutuksen yhteydessä luovutetaan rakennuttajalle aineenkoetustodistukset, mahdolliset valvontapöytäkirjat yms. Korjaustöiden laatu 2011 Parvekkeen purkua ja uusimista on käsitelty myös Korjaustöiden laatu kirjassa sivuilla Parvekkeen korjaamista on käsitelty myös Korjaustöiden laatu kirjassa sivuilla

16 Menekit ja menetelmät 16 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) B4 Betonirakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto C3 Rakennusten lämmöneristys. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto Ohjeita ja standardeja RunkoRYL 2000 (RT ). Rakennustietosäätiö. Helsinki 1998 BY 41 Betonirakenteiden korjausohjeet, Suomen Betoniyhdistys BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus Suomen Betoniyhdistys 2002 BY 401 Betonointipöytäkirja. Suomen Betoniyhdistys ry. Helsinki 2005 BY 205 Betonityöt. Suomen Betoniyhdistys r.y Helsinki painos. BY 201 Betonitekniikan oppikirja. Suomen betoniyhdistys. Helsinki RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. RIL Korjausrakentaminen IV. Työturvallisuus. RIL. Helsinki 1995 RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. Rakennustietosäätiö RTS. Helsinki 2010 RT Julkisivun uudelleenverhous. Rakennustieto Oy. Helsinki.1996 RT Parvekerakenteet. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Parvekerakenteet. Korjausrakentaminen. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Asuntosuunnittelu. Ulko-oleskelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Tarja Merikallio, Betonitieto Oy, 2002 Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka, 2000 Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas. Betoniteollisuus ry. Helsinki 2010 Talvibetonointi. Kestävä Kivitalo-projekti. Helsinki 1999 Ratu-kirjallisuus Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki 2008 Korjaustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki 2006 Ratu 0394 Parveke-elementtityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0397 Levymuottityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0398 Levymuottityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0399 Kasetti- ja kupumuottityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0402 Raudoitus. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0403 Betonointi. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0408 Betonipintojen etuoikaisu. Betonipintojen etuoikaisu, ruiskubetonointi. Ratu 0407 Piikkaus ja paikkaus. Piikkaus, paikkaus, timanttiporaus ja -sahaus. Ratu Purkutyö. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Rakennustieto Oy. Helsinki 2000 Ratu Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät Ratu Purkutyö. Menekit ja menetelmät Ratu Vesipiikkaus. Menetelmät Ratu Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät Ratu PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmät Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät Ratu Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Menetelmät Ratu Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Rakennustieto Oy. Helsinki 2009 Ratu Suojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki 2007 Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki 1997 Ratu S-1184 Tuki- ja telinetöiden turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu S-1185 Purkutyön turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu S-1186 Tulitöiden turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu S-1191 Rakennustyön materiaalilisät ja hukat. Rakennustieto Oy. Helsinki 2000 Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki 2004 Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki 2006 Ratu S-1221 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki 2009 Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki 2009 Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki.2009 Muita julkaisuja Juko - ohjeistokansio julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseksi korjaustapakuvaukset Parvekkeet Uusiminen kokonaan tai osittain - suunnitteluohjeet Rakennusten korjaustekniikka ja talous. TTKK. Rakennustieto Oy. Helsinki Aitomaa et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki 2007 Materiaalivalmistajien ohjeet

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Uusiminen kokonaan tai osittain - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ 1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0240 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt Rakennustyömaan kestävät käytännöt Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot