TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin."

Transkriptio

1 TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu (16) Ratu 0375 Talo 2000 TUO 1.1, 1.2, 4.2 HAN PAIKALLAVALETUN PARVEKKEEN UUSIMINEN Tässä ohjekortissa esitetään elementtirakenteisten ja paikallavalettujen parvekkeiden purkamisen ja uusien betoni- ja teräselementtiparvekkeiden asennusmenetelmät sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Sisällysluettelo Työkokonaisuus 1 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat 2 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat 3 Työmenetelmä 4 Materiaalit 11 Työvälineet, koneet ja kalusto 11 Työturvallisuus 12 Laadunvarmistus 15 Kirjallisuus 16 Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. Lähtötietojen selvittäminen purettavien parvekkeiden rakenne vaarallisten aineiden kartoitus Aloittavat työt aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset kaluston ja materiaalien siirrot ja tarkastuksett Työkokonaisuus Alkutila Parvekkeiden kuntotutkimus ja asbesti-, PCB-kartoitus on tehty. Parvekkeet korvaava rakenne on suunniteltu. Korjattavat parvekkeen osat on merkitty suunnitelma-asiakirjoihin. Parvekkeet on tyhjennetty ja varusteet irrotettu. Työssä tarvittavat materiaalit, koneet ja kalusto ovat työmaalla käytettävissä. Jätelavat ja -astiat ovat työmaalla. Lopputila Vanha parvekerakenne on purettu ja uusi elementti- tai paikallavalettu parvekerakenne on rakennettu ja tiivistetty, pintakäsitelty ja varusteltu korjaustyösuunnitelman mukaisesti. Liittyvät rakennusosat ja varusteet on puhdistettu, alue on siivottu ja työn aiheuttamat vauriot on korjattu. Purku- ja siivousjätteet on lajiteltu. Työryhmä Parvekkeen purkamisen ja asentamisen työryhmä on yhdestä kahteen purkutyömiestä/asentajaa (2 RAM) ja tarvittaessa yksi nostokoneen kuljettaja ja aputyömies (1 RAM + 1 RM)., aloittavissa ja lopettavissa töissä 2 työntekijää sekä nostoastiabetonoinnissa nostokoneen kuljettaja. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous Suojaus Elementtirakenteisen parvekkeen purku osissa Purkutyöt Elementtirakenteisen parvekkeen purku osissa Paikallavaletun parvekkeen purku piikkaamalla Aukkojen tekeminen ulkoseinään Purkutyöt Elementtirakenteisen parvekkeen purku osissa Paikallavaletun parvekkeen purku piikkaamalla Aukkojen tekeminen ulkoseinään Lopettavat työt työvälineiden huolto, kaluston siirrot ja varastointi betonoinnin jälkihoito muottien purkaminen ja tukien poistaminen siivous ja jätteiden lajittelu työkohteen luovutus

2 Menekit ja menetelmät 2 Tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat Työmaan laatusuunnitelma Työmaan aluesuunnitelma Työmaapäiväkirja Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään mm. työmaan ajallinen ja taloudellinen tavoite ja ohjaus, riskien kartoitus, laadunvarmistus- sekä työturvallisuustoimet ja -vastuut. Ks. Ratu-ohjekortti 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, nostokaluston sijainti ja ulottumat, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Ks. Ratu-ohjekortti C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Asiakirja, johon merkitään päivittäin työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat mm. käynnistyneet, käynnissä olevat ja päättyvät työt, työmaan työntekijävahvuus ja säätila. Työmaapäiväkirjaan tulee pyydettäessä lisätä viranomaisen, tilaajan, urakoitsijan, asiantuntijoiden tai tavarantoimittajien huomautuksia. Telinesuunnitelma Yleisaikataulu Hankinta-aikataulu Putoamissuojaussuunnitelma Kuivanapitosuunnitelma Työselostus Purkutyöselostus Tulitöiden valvontasuunnitelma Telinesuunnitelmassa esitetään käytettävät rakenneosat ja näistä rakenneosista koottava valmis telinerakenne sekä ohjeet rakenteen pystytyksestä ja purkamisesta. Ks. Ratu-ohjekortti 1184-S Tuki- ja telinetöiden turvallisuus. Tuotannon aikataulu esimerkiksi jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio, jossa on kuvattu viikon tarkkuudella työmaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät tehtävät. Työmaan materiaalien tilaus- ja saapumisajankohdan sekä siirtojen ja välivarastoinnin optimointiin tähtäävä suunnitelma. Suunnitelman avulla ehkäistään toimitusajoista johtuvia ongelmia. Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen esitys siitä, miten rakennuskohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa sovelletaan kussakin tehtävässä ja putoamissuojaussuunnitelman tietoja täydennetään tehtäväsuunnitelmassa. Kuivanapitosuunnitelman avulla pienennetään uudis- ja korjausrakentamisen kosteudesta aiheutuvien vaurioiden syntymisriskiä. Kuivanapitosuunnitelma laaditaan kullekin työmaalle erikseen ja huomioiden työmaan erityispiirteet. Kuivanapitosuunnitelmassa tulee esittää vähintään rakenteisiin ja menetelmiin liittyvien kosteusriskien kartoitus, rakenteiden arvioidut kuivumisajat, riskien torjuntaan ja kuivumisaikojen saavuttamiseen tarvittavat materiaalien ja valmiin työn suojaustoimenpiteet, kosteudenhallinnan mittaus- ja muut seurantatavat sekä kosteudenhallinnan seurannan ja valvonnan organisointi ja vastuut työmaalla. Työselostus on hankekohtainen, tekninen asiakirja, jossa kuvataan käytettävät materiaalit ja aineet, niiden laatu, kerrospaksuudet, työmenetelmät ja rakenteet. Rakennesuunnittelijan laatima asiakirja, jossa esitetään purettavat rakenteet, ohjeita purettavien rakenteiden purkujärjestyksestä, kantavuudesta ja väliaikaisesta tuennasta. Purkutyöselostuksessa esitetään purkutapa rakenteittain eriteltynä ja selostusta täydennetään piirustuksin. Tulityöpaikalla tulee olla tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

3 Menekit ja menetelmät 3 Tehtäväkohtaiset asiakirjat ja suunnitelmat Aloituspalaverin muistio Ennen työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikataulu, suunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat. Palaverista laaditaan muistio. Kuntoarvioraportti Tehtäväsuunnitelma Purkutyösuunnitelma Betonointisuunnitelma Rakennepiirustukset Betonointipöytäkirja Vastaanottopöytäkirja Valmistajakohtaiset ohjeet Kuntoarvioraportissa kerrotaan rakennuksen osien kunto, rakenteissa havaitut vauriot, kosteusongelmat, mahdolliset terveydelle haitalliset aineet sekä toimenpide-ehdotukset vaurioiden korjaamiseksi. Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen korjaustyön aloittamista. Siinä esitetään mm. tehtävän aikataulu, laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, potentiaalisten ongelmien analyysi, materiaalit ja työryhmä. Purku-urakoitsijan laatima asiakirja, jossa esitetään purkutyön toteutus kohteessa. Purkutyösuunnitelmassa esitetään purkutapa rakenteittain. Betonointisuunnittelussa tarkistetaan sekä teknisesti että taloudellisesti merkittävät betonointiin liittyvät seikat ja laaditaan päätösten pohjalta työohjeistus. Betonointisuunnittelussa on syytä kiinnittää huomiota vähintään seuraaviin seikkoihin. Taso- ja leikkauspiirustuksissa esitetään rakenteet ja niiden sijainti, rakennusosien tunnukset, mitat sallittuine vaihteluväleineen ja yksityiskohdat, kuten raudoitus, erilaiset kiinnitys- ja liitostavat, sekä rakenteissa olevat aukot. Kantavuudelle, äänen, lämpöenergian ja kosteuden ja pohjaveden eristämiselle sekä tulipalon kestävyydelle asetettujen vaatimusten täyttyminen tulee voida todeta piirustuksista. Rakennepiirustuksista tulee selvitä työvaiheet ja niissä vaadittavat erikoistoimenpiteet sekä työvaiheiden henkilöturvallisuuteen liittyvät tekijät kuten väliaikaisten tuentojen, suojakaiteiden, kulkuteiden ja vastaavien tarve ja niiden rakenteelliset ratkaisut. Betonointipöytäkirjaan kirjataan kattavat huomiot betonoinnin edetessä tai välittömästi sen päätyttyä mm. muottien, raudoituksen, betonin ominaisuuksien, betonoinnin osalta sekä koekappaleiden ja jälkitöiden osalta. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään mm. suoritetut tarkastukset, vastaanotettavan työn hyväksyminen tai puutteet, virheet ja jälkitarkastukset. Valmistajakohtaisia ohjeita ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Näissä annetaan ohjeita mm. tuotteiden varastoinnista, ominaisuuksista, työn suorituksesta ja turvallisesta käyttötavasta.

4 Työmenetelmä Menekit ja menetelmät 4 Lähtötietojen hankinta ja työnsuunnittelu Asiakirjat ja katselmukset 1. Purettavien parvekkeiden rakenne selvitetään asiakirjoista ja katselmuksella työkohteessa. Parvekkeiden rakenteellinen liittyminen ja vakauteen vaikuttavat tekijät selvitetään. Tehdään alustava arvio purkutyöstä purkutyön tavasta, järjestyksestä ja tarvittavasta kalustosta. 2. Purettavalle rakenteelle tehdään vaarallisten aineiden kartoitus. Kartoitus koostuu mahdollisten suunnitelma-asiakirjojen tarkastelusta ja kohteessa tehtävästä asiantuntijakatselmksesta. Epäselvistä tai epäilyttävistä materiaaleista otetaan näyte, joka analysoidaan. Vaihtoehtoisesti koko parvekerakenne voidaan purkaa noudattamalla vaarallisten aineiden asettamia vaatimuksia. Purkujärjestyksen määrittäminen ja purkutyösuunnitelman laatiminen 3. Purkutyön sisältö suunnitellaan ja vaiheistetaan tuotantoaikatauluun sopivaksi. Suunnittelussa huomioidaan mahdolliset vaaralliset aineet, parvekkeiden rakenne ja vaadittu kalusto sekä erityövaiheissa tarvittavat erityiset työturvallisuustoimenpiteet. Purkutyön työvaiheet määritellään. Varmistetaan työvaiheiden oikeasta järjestyksestä ja siitä, että työ on turvallista tehdä kuvatussa järjestyksessä. Työn sisältö ja valitut menetelmät kootaan purkutyösuunnitelmaksi. Parvekkeiden purkutöiden aloittavat työt Aloitusedellytysten varmistaminen 4. Ennen purkutyön aloittamista sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat aloituspalaverissa, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohtajat. Palaverissa käydään läpi työkokonaisuuden aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus ja työmenetelmä sekä sovitaan mallityökäytännöstä. Tarkastetaan, että työssä on käytössä uusimmat suunnitelma-asiakirjat kuten rakennepiirustukset ja kuntoarvio.verrataan eri menetelmävaihtoehtoja ja tarkistetaan purkutyön laatuvaatimukset. 5. Työn eteneminen ja limitys muiden töiden kanssa suunnitellaan siten, että työ on mahdollisimman keskeytyksetöntä. Työryhmällä on uusi työkohde vapaana edellisen valmistuessa eikä samassa tilassa ole päällekkäisiä työvaiheita. Kaluston ja työkalujen siirrot pyritään pitämään vähäisinä. Ulkopuolisten kulku vaaraalueelle estetään Aloituspalaverin asialista työturvallisuus työkohteen valmius ja korjattavat asiat aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet mallityö materiaalit ja kalusto laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet olosuhde- ja suojausvaatimukset uusimmat suunnitelma-asiakirjat työkohteen rauhoitus 5. Työntekijöiden perehdyttäminen 6. Selvitetään työkokonaisuuden vaatima henkilösuojainten tarve. Tarkistetaan henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuus ja varmistetaan niiden käyttö. 7. Työntekijät perehdytetään työhön, työkohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin, esimerkiksi työkohteen välittömässä läheisyydessä käynnissä oleviin töihin, työturvallisuustoimiin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyttöön. Tarkista henkilökohtaiset suojavarusteet työntekijöiden perehdytys

5 Menekit ja menetelmät 5 Kaluston ja työvälineiden tarkastus 8. Tarkistetaan, että koneet, laitteet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, toimivia ja turvallisia. Koneet sijoitetaan siten, että niistä ei aiheudu vaaraa käyttäjälle ja muille työntekijöille. Koneissa käytettävien terien tai laikkojen tulee olla aiottuun työstöön sopivia. Varmistetaan henkilönostinten huoltovälien noudattaminen ja sopivuus aiottuun käyttöön. 6. Tarkista kaluston sopivuus ja kunto koneet: puukkosahat, kulmahiomakoneet työvälineet, työtasot Työkohteen valmistelu 9. Työkohteeseen järjestetään sähkö, valaistus ja tarvittavat jäteastiat työssä syntyville eri lajitteluluokkien jätteille. Työvälineet siirretään työkohteeseen. 10. Tarvittavat henkilönostimet siirretään paikoilleen tai työtelineet kootaan ja tuetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Parvekkeiden purku tehdään yleensä henkilönostimista käsin. Pienten ulokeparvekkeiden paikan päällä piikkaamalla tehtävä purku voidaan tehdä myös kiinteiltä työtelineiltä, erityisesti jos parvekkeet korvataan myöhemmässä vaiheessa paikallavalettavilla ulokeparvekkeilla. 11. Jos parveke puretaan kokonaisena tai suuremmissa osissa siirretään osien nostamiseen käytettävä ajoneuvonosturi paikoilleen ja tuetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 12. Työkohteen ympäristö suojataan vaurioitumiselta ja likaantumiselta. Tarvittaessa suojataan myös kulkureitit työkohteeseen. Työkohde ja kulkureitit rauhoitetaan muilta töiltä työn ajaksi. Pölyntorjunta 13. Purkutyön pölyntorjunta suunnitellaan etukäteen. Parvekkeiden yhteyteen rakennetaan jätekuilut, joita voidaan hyödyntää purkujätteen pölyttömässä siirrossa jätelavoille. Kuiluja lyhennetään työnedetessä. Työstöissä suositaan koneita ja menetelmiä, joissa ei synny pölyä tai syntyvä pöly saadaan kohdepoistolla kerättyä välittömästi talteen. 14. Purettavaa betonirakennetta ja esimerkiksi piikkauksessa irronnutta betonimurskaa kastellaan riittävästi purkutyön yhteydessä pölyämisen estämiseksi. Tulityöt 15. Varmistetaan, että tulitöille on voimassa oleva tulityölupa. Väliaikaiset tulityöpaikat tulee olla hyväksytty, tulitöitä tekevillä työntekijöillä olla voimassa oleva tulityökortti ja väliaikaisilla tulityöpaikoilla tulityövartiointi vähintään 1 tunnin ajan tulitöiden päätettyä. Tarkista sähkö, valaistus ja jäteastiat varastointolosuhteet asennusolosuhteet: lämpötila ja kosteus suojausten kiinnitys Asukkaiden tiedottaminen 16. Korjauskohteessa tai -kohteen läheisyydessä olevien tiedotuksesta huolehditaan ennen työn aloittamista, työnaikana työn sisällön merkittävästi muuttuessa ja töiden päätyttyä. Asukkaille on syytä kertoa työstä aiheutuvan melun muutoksista, kulkurajoituksista ja kulunohjauksesta, veden ja sähkön käyttökatkoksista sekä työn aikataulusta. Sovitaan tiedotusvastuusta ja tiedonkulusta. 17. Korjauskohteissa varmistetaan, että vaarallisten aineiden kartoitus on tehty. Tarkastetaan kuuluuko työkokonaisuuteen riskialueita, joissa esimerkiksi asbestia käytetään. Sovitaan menettelytavoista epäiltäessä vaarallisten aineiden olemassa oloa. 11.

6 Menekit ja menetelmät 6 Parvekkeiden väliaikainen tuenta Tarvittaessa, esimerkiksi parvekkeiden ollessa erittäin huonokuntoisia, parvekerakenne tuetaan ulkopuolisen telineistön varaan. Tuennassa voidaan käyttää esimerkiksi muottikalustoa. Tuentatapa suunnitellaan aina kohdekohtaisesti. 18. Purettavien rakenneosien alapuoliset rakenteet tuetaan ja jäykistetään purku- ja tuentasuunnitelman mukaisesti. 12. Parvekkeiden purkutyö Tässä ohjeessa purkutyöt on jaoteltu itsekantaviin parveketorneihin ja rakennusrunkokannatteisiin parvekkeisiin. Ohjeessa annetaan periaattellinen kuvaus työsisällöistä. Tarkka purkujärjestys riippuu aina purettavasta parvekerakenteesta ja purettavien osien koosta ja kunnosta. Periaatteellisen purkutavan valitsee rakennesuunnittelija parvekerakenteen staattisen toimintamallin ja kunnon perusteella. Parvekkeet pyritään purkamaan osissa kun se on parvekkeen kunnon kannalta mahdollista. Vaarallisten aineiden purku 19. Vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purku tehdään pääasiassa osastoimalla. Tällöin alue eristetään ilmatiiviisti esimerkiksi soveltuvilla suojamuoveilla. Osastoituun tilaan luodaan alipaine vaarallista ainetta läpäisemättömällä suodattimella varustetulla alipainepumpulla. Vaaralliset aineet poistetaan esimerkiksi piikkaamalla tai timanttileikkaamalla ja vaaralliset aineet poistetaan ilmatiiveissä kuljetusastioissa. Työssä käytetään vaarallisten aineiden vaatimia hengityksensuojaimia ja suojavaatetusta. Tämän jälkeen purkamista voidaan jatkaa ilman osastointia. Vaarallisten aineiden purkua on käsitelty Ratu-ohjekorteissa PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus ja Asbestia sisältävien rakenteiden purku. 20. Vaarallisia aineita sisältävien materiaalien poisto on mahdollista tietyissä tapauksissa ilman osastointia. Jos vaarallista ainetta ei pääse vapautumaan purkamisen aikana voidaan purkaminen tehdä esimerkiksi kokonaisina parveke-elementteinä tai paikallavaletusta rakenteesta timanttileikattuina osina. Kohdepoisto on mahdollista vain jos kyseessä on yksittäinen asbestiesiintymä Rakennusrunkoon tukeutuvien paikallavalettujen ulokeparvekkeiden purku piikkaamalla Runkoon tukeutuvien paikallavalettujen parvekelaattojen kannatus on tehty yleensä välipohjasta tai kantavista parvekepielistä ulotetuin teräspalkein tai ratakiskoin. Palkkien koko ja ulottuma parvekelaatan sisään määrittävät onko kannakkeiden katkaisu ja parvekkeen irrottaminen kokonaisena kannattavampaa kuin parvekkeen piikkaus paikan päällä riittävän pieniksi osiksi. 16. Purettavan rakenneosan valmistelu 21. Varmistetaan irrotettavaan rakenneosaan liittyvien ylä- ja alapuolisten rakenteiden jäykistäminen esimerkiksi muottituin, jotka on kiinnitetty pultein tuettaviin rakenteisiin. Parvekekatto 22. Purkaminen aloitetaan ylimmästä kerroksesta. Tarvittaessa puretaan puu-, metalli- tai kivirakenteinen kattorakenne ylimmän ulokeparvekkeen päältä. Työ voidaan tehdä joko alapuoliselta parvekkeelta tai räystään puolelta työtelineiltä. Tarvittaessa, kun putoamissuojausta ei muuten voida järjestää käytetään turvavaljaita ja -köyttä. Huolehditaan purkujätteen turvallisesta siirtämisestä alas. 17. Parvekekaide 23. Parvekekaide puretaan. Kevytrakenteiset, kuten metalli- ja puurakenteiset, parvekekaiteet voidaan irrottaa ja siirtää alas jätelavalle käsin sopiviksi katkaistuissa osissa. 24. Valettu parvekekaide piikataan murskaksi, joka voidaan siirtää betonijätteenä jätelavalle jätekuilua hyödyntämällä. Murskaa kostutetaan tarvittaessa pölyämisen torjumiseksi. 25. Piikkauksen aikana irtoavat raudoitteet poistetaan ja lajitel laan me tal li kier rä tykseen.

7 Menekit ja menetelmät 7 Parvekelaatta 26. Parvekelaatta piikataan murskaksi. Piikkaus aloitetaan parvekekaiteen alapuolelta laatan ulommasta reunasta. Huolehditaan betonimurskan ja -osien turvallisesta tiputtamisesta. 27. Piikkauksen aikana irtoavat raudoitteet poistetaan ja lajitellaan metallikierrätykseen. Parvekkeiden kannakkeet 28. Julkisivukannakkeet puhdistetaan betonista huolellisesti esimerkiksi kulmahiomakoneeseen liitetyllä kuppiteräsharjalla. 29. Kannakkeet puhdistetaan ja suojakäsitellään. Kannakkeet, joita ei tarvita, katkaistaan ennen suojakäsittelyä ja peitetään paikkaamalla korjaustyöselostuksen mukaisesti. Parvekkeiden purkutyön lopettavat työt Siivous ja työkohteen luovuttaminen 30. ddd 31. Parvekeasennukseksen aloittavat työt Parvekkeiden asennuksesta tai paikallarakentamisesta pidetään tarvittaessa oma aloituspalaverinsa. Aloituspalaveri pidetään esimerkiksi silloin kun parvekkeiden asennus tai rakentaminen ei kuulu samaan työkokonaisuuteen kuin edeltävät purkutyöt, työn tekevä työryhmä on eri tai aiemmassa aloituspalaverissa ei ole käsitelty parvekkeiden asentamista. 20. Parvekkeiden asennuksen tai rakentamisen aloittaviin töihin voi soveltaa purkutöiden aloittavien töiden aihealuaeita (ks. tämän ohjeen kohdat 4 18). Mittaus ja merkintä 32. Korjauskohteissa suunnitelmien mitat tarkastetaan työkohteessa. Varmistetaan että purkutyöt on tehty riittävässä laajuudessa tai jos purkutyö kuuluu työkokonaisuuteen, että purkutöiden aloittamiselle on valmius. 33. Tarvittavat mittaukset parvekkeiden muotittamista, sandwich-elementin ulkokuoren leikkauksia, metallikiinnikkeitä ja raudoitteita ja muita vastaavia varten tehdään. Paikat merkitään yksiselitteisesti. Parvekkeiden liityntöjen rakentaminen 34. Kiinnikkeiden paikat, raudoitteiden kiinnittyminen rakennusrunkoon, uudet tai korjattavat kannakkeet ja muut vastaavat liitynnät rakennetaan ennen parvekkeiden asentamista. Työssä noudatetaan purkutyöselostusta ja parvekeasennuksen työselostusta sekä parvekkeiden rakennesuunnitelmia. Tyypillisesti julkisivun kuorielementtiä tai julkisivurappausta sekä lämpöeristettä puretaan riittävässä laajuudessa timanttisahaamalla ja piikkaamalla. Sandwich-elementin purkua on käsitelty tarkemmin ohjekortissa F Sandwich-elementin ulkokuoren purku ja uudelleen verhoilu tiilellä. 35. Liitynnät toteutetaan yleensä raudoittamalla tai pulttaamalla tarvittavat osat rakennusrunkoon. Raudoitteet peitetään betonilla yleensä parvekkeen laatta- tai saumavalujen yhteydessä. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmia

8 Menekit ja menetelmät Runkoon kiinnittyvät metalliset kiinnikkeet peitetään lämpöeristeellä ja niitä varten tehdyt aukot julkisivussa paikataan ja pintakäsitellään vastaamana ympäröivää julkisivua. Kiinnikkeiden läpivienti julkisivun pinnan läpi toteuteaan rakennesuunnitelman mukaan. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmia. Parvekkeiden uusinnan yhteydessä korjataan usein myös julkisivuja, jolloin lopullinen pintakäsittely voidaan jättää myöhempään rakennusvaiheeseen. 24. Ulokeparvekkeiden rakentaminen paikallavalamalla Ulokeparvekkeiden rakentaminen korvaavaksi rakenteeksi paikallavalutekniikalla liittyy usein rakennushistoriallisesti suojeltuun julkisivuun, jota ei saada riittävästi korjattua säilyttävin työmenetelmin. Tällöin työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota alkuperäistä rakennetta vastaavan ulkonäön saavuttamiseen. Rakenteesta tulee varmistaa välipohjakannatuksen kunto ja sen soveltuvuus uuden parvekkeiden kannattamiseen. Paikallavalu asettaa rajoitteita parvekkeen koolle kevyempiin parveketyyppeihin verrattuna. Telineiden pystytys 37. Työtelineet pystytetään ellei niitä ole aiemmissa työvaiheissa tarvittu. Työtelineet mitoitetaan siten, että niiden työtasoilta voidaan helposti muotittaa, raudoittaa ja valaa ulokeparvekkeiden laatat. Telineet tulee myös mitoittaa siten, että muotit voidaan tukea osin telineiden varaan. 38. Tarvittaessa telineille tehdään sääsuojaus ja kylmänä vuodenaikana lisäksi ns. kaksoishuputus eristävyyden lisäämiseksi. Tarvittaessa, kuten betonoinnin helpottamiseksi syntynyttä tilaa lämmitetään Materiaalien siirrot 39. Muotituksessa ja raudoituksessa tarvittavat materiaalit, kuten muottivanerit, puutavara, raudoitusverkot, irtoraudoitteet ja raudoituskorokkeet ym. kannetaan työpisteisiin työn edistyessä. Työtelineillä ei saa varastoida materiaaleja. Muottityö ja raudoitus 40. Parvekelaatan liittyminen rakennusrunkoon toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Tarvittaessa vanhat kannakkeet vaihdetaan uusiin, esimerkiksi I-palkkeihin. 41. Parvekelaatalle rakennetaan muotti esimerkiksi muottivanereista ja puutavarasta. Kohteissa, joissa toistuvuutta on paljon voidaan hyödyntää kasettimuotteja tai muita muottijärjestelmiä. Muotit tuetaan muottituilla, jolloin muottien rakentaminen aloitetaan rakennetaan alemmista kerroksista edeten ylöspäin. Huolehditaan, että tuentatapa mahdollistaa laatojen valamisen yhtäaikaisesti. Joissakin tapauksissa muotit voidaan tukea työtelineisiin. Tuenta toteutetaan aina kohdekohtaisesti rakennesuunnittelijan tuentasuunnitelmassa ohjeistamalla tavalla. 42. Muotin pohja ja reunat käsitellään muottiöljyllä. Huolehditaan väliaikaisin suojauksin, että muottiöljyä ei joudu esimerkiksi parvekkeen kannakkeisiin tai muihin tartuntaa vaativiin osiin, jotka ovat jo paikoillaan. 43. Muotti raudoitetaan rakennesuunnitelman mukaisesti. Työssä käytetään yleensä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja raudoitteita. Huolehditaan erityisesti raudoitteiden suojaetäisyyksien täyttymisestä. 44. Parvekkeen erityisosat, kuten vedenpoistoputket, parvekekaiteiden tartunnat tai kiinnikkeet, mitataan ja kiinnitetään tukevasti paikoilleen liittyvine raudoituksineen. Osat suojataan soveltuvalla tavalla betonivalulta. 45. Raudoitukset hyväksytetään ennen valua. Tarvittaessa raudoitus suojataan säältä suojapeittein valamisen alkuun saakka. Betonivalu 46. Parvekelaatta valetaan yleensä rakennesuunnitelman mukaisella valmisbetonilla hyödyntäen pumppuautoa. Kohteissa, joissa betonipumppua ei mahduta käyttämään betonimassa siirretään käsin, esimerkiksi työntökärryillä. Valamisessa käytetään soveltuvaa betonitärytintä tai vaihtoehtoisesti betonilaatua joka tiivistyy ilman erillistä tärytystä. Betonimassan tulee notkeudeltaan tulee soveltua parvekkeen tarpeellisten kallistusten tekemiseen

9 Menekit ja menetelmät Työssä varotaan aiheuttamasta vahinkoja suojaamattomille pinnoille. Huolehditaan valunaikaisten roiskeiden puhdistamisesta välittömästi niiden synnyttyä. 48. Betonipinta hierretään valun jälkeen.betoniin tehdään suunnitelmien mukaiset kallistukset vedenpoistumisen varmistamiseksi. Kallistukset mitataan ja tarvittaessa korjataan kustakin parvekkeesta ennen betonin sitoutumisen alkua. 49. Huolehditaan betonipintojen jälkihoidosta. Betonipinnat pidetään kosteina kostuttamalla, soveltuvilla lisäaineilla ja peittämällä valetut laatat. Parvekekaide 50. Parvekkeen muut osat rakennetaan tai asennetaan suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa valetaan parvekkeeseen parvekekaide. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmaa. 51. Vaihtoehtoisesti rakennetaan tai asennetaan tehdasvalmisteinen kevytrakenteinen parvekekaide. Parvekkeiden pintakäsittely 52. Parvekkeiden ulkopinnat käsitellään suunnitelmien mukaisesti yleensä vastamaan muuta julkisivua tai aiempaa parvekerakennetta. Pintakäsittelyistä rappausta on käsitelty Ratu-ohjekortissa Rappaus Parvekeasennukseksen Lopettavat työt Siivous 53. Suojaukset poistetaan valmiita pintoja vahingoittamatta. Työkohde siivotaan työn aiheuttamista jätteistä ja jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille poiskuljetusta varten. 54. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Ympäristön istutukset, kulkutiet ja varusteet puhdistetaan ja työn aiheuttamat vauriot korjataan

10 Menekit ja menetelmät

11 Menekit ja menetelmät 11 Materiaalit Betonointi Lämmön- ja vedeneristeet Betoni K20-K40 - notkeus 1 3 svb - enimmäisraekoko 32 mm Mineraalivillalevy tai polyuretaanilevy ja -vaahto, höyrynsulkumuovi tai -paperi, höyrynsulkuteippiä Naulausvälikkeet, naulauslevyt Bitumihuopa (kapillaarikatko) Routasuojauslevyt (tyyppihyväksytyt), kevytsora, sora ja hiekka, suodatinkangas Työvälineet, koneet ja kalusto Suojaus Purkutyöt Tuentatyö Muottityö Raudoitus Betonointi Betonoinnin jälkityöt Kirvesmiehen perustyövarustus Nosto- ja siirtotyökoneet ja työtelineet Yleiset sähkötyökoneet -Sähkötyökalujen vaihto- ja huolto-osat Paikalleenmittaus Hitsaus Työmaa-aidat, sääsuojat, suojapeitteet, muovit, säilytyslavat, pahvit, vanerit ja rimat Sähkö- tai paineilmapiikkausvasara, meisselit ja taltat, lankasakset, ansasleikkuri, kulmahiomakone, purkurauta, petkele, ja piikkauksen käsityövälineet. Jakoavaimet, hitsausvälineet, paine- tai sähkökäyttöiset piikkausvasarat, kulmahiomakone, kompressori, vaihdettavat taltat ja piikit, betonointivälineet (väliaikaiset betonipalkit ja -pilarit), normaali kirvesmiehen varustus Kasettimuotit: muottipinta, runko, vinotuet, liitososat ja jäykisteet Levymuotit: muottilevyt, puutavara, pyöröteräkset, muottilukot Mittausvälineet, öljyruisku, kirvesmiesvarustus ja suojavälineet Sähköleikkuri, hydraulinen käsileikkuri, käsileikkuri, taivutuspöytä, käsitaivutin, hakastaivutin, konetaivutin, verkkotaivutin, hitsauskalusto, sidontakoukku, pumppukoukku, pihdit, kirvesmiesvarustus. Nostokalusto, vastaanottosiilo ja nostoastia, litraa pumppukalusto, sauvatärytin, lapiot, betonikärry, linjalaudat, hiertimet, suojaus- ja lämmityskalusto Peitteet, vesiletkut ja -astiat, petkele, purkurauta. Vasara, kumivasara, muovivasara, puukko, kirves, puutaltta, katkopalaveitsi, rullamitta, timpurinkynä, merkintäliitu, tussikynä, vesivaaka, suorakulma, liitulanka, luotilanka, linjalanka, raudoituskoukku, sorkkarauta, villaveitsi, levyrenki, linjaari, metallilasta, kärkipihdit, lukkopihdit, vaihto-otepihdit, sivuleikkurit, rautasaha, uraruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, torx-ruuvitaltat, purasin, metalliviila, puuviila, raspi saksilava, puomilava, mastolava, työpukki, työteline, siirrettävä työteline, kottikärryt, kulljetusvaunut, jäteastiat pöytäsirkkeli, katkaisusirkkeli, jiirisahauslaite, paineilmanaulain, impulssinaulain, viimeistelynaulain, iskuporakone, akkuruuvinväännin/-porakone, nauhasyöttöinen kipsilevyruuvain, kuviosaha, puuukkosaha, sähköhöylä, tasohiomakone, nauhahiomakone, epäkeskohiomakone, moottorisaha, sähköketjusaha, pulttipistooli, etäisyysmittari, tasolaser, linjalaser, ruuvinvääntimen vaihtokärjet, metalliporasarja, kiviporasarja, ketjusahan teroitusviila, ketjusahan teroitusohjuri, jatkovarret, Mitat, vaaituskone, tasolaser, teodoliitti, takymetri, vesivaaka, mittakeppi, sapluuna, merkintävälineet. Hitsauskalusto.

12 Menekit ja menetelmät 12 Työturvallisuus Henkilökohtaiset suojaimet Tulityölupa Tulityöt/tarkastuslista Purkutyöt Asbesti Nostot Pumppubetonointi Olosuhteet Työasennot Työhön opastus Ensiapu Siisteys, tarkastukset Työmaan ajotiet, purku- ja lastauspaikat Työmaalla käytetään aina suojakypärää, näkyvää vaatetusta ja silmiensuojaimia. Betonoitaessa on käytettävä aina suojavarusteita: skäsineet, silmiensuojaimet, suojavaatetus ja suojajalkineet. Pitkäaikainen kosketus betoniin ja siitä irtautuvaan veteen johtaa palovamman tyyppiseen kudosvaurioon. Betonin roiskuttua silmään, on silmä välittömästi huuhdottava runsaalla vedellä. Tulityössä palamattomat suojavaatteet, tummennetut suojalasit, kuulonsuojaimet sekä tarvittaessa raitisilmanaamari. Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojaimet. Työkoneiden käyttö edellyttää kuulonsuojaimia. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. Tulityöluvassa määrätään turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Tulityön tekijältä vaaditaan tulityökortti. Tulitöiden aikana ja jälkeen tulee järjestää valvonta mahdollisten kipinöiden aiheuttamien tulipalojen varalta vähintään tunnin ajaksi keskeytysten ja työn tekemisen jälkeen. Tulityöpaikalla tulee olla alkusammutuskalusto. Järjestetään tulityön aikainen ja jälkeinen tulityövartiointi. Kohteessa pitää olla koko tulityön ajan ja 1 tuntia tulityön jälkeen vartijan jatkuva läsnäolo tai silmälläpito. Tulityöt lopetetaan 1 h ennen työajan päättymistä. Purkutyön työtapojen ja -järjestyksen tulee olla ennalta suunniteltu ja hyväksytty turvalliseksi menettelytavaksi työkohteessa. Asbestitöissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös asbestityöstä. Asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakenteiden purkamista ja poistamista saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat, jotka asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteväksi suorittamaan tällaista työtä ja valtuuttanut tälläiseen työhön. Rakennuttaja on velvollinen tekemään ja toimittamaan urakoitsijalle asbesti-, PCB- ja lyijykartoituksen. Betonoinnin nostoissa käytettävien torni- ja ajoneuvonosturien tulee olla suoritusarvoiltaan riittäviä ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Nostureissa on oltava turvakytkimet. Turvakytkimet, jarrut, varolaitteet ja nostoapulaitteet on tarkastettava aina ennen asennustyötä ja vähintään kerran viikossa. Nostolaitteessa ja apuvälineissä, kuten rakseissa, on oltava merkintä suurimmasta sallitusta kuormasta. Nostokoneen kuljettajalla tulee olla kyseisen nostokonetyypin kuljettajan kortti tai lupakirja. Nostovaijereiden, -ketjujen, -hihnojen ja ohjausköysien kuntoon on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Nostot tehdään vapaan alueen kautta ja nostojen aikana taakan alla liikkuminen on estettävä. Nosturinkuljettajalla ja asentajilla tulee olla näkö- tai radioyhteys. Nostoja ohjataan käsimerkein, jotka kuljettajan ja merkinantajan on tunnettava. Nostokoukkujen tulee olla lukkiutuneessa asennossa ja seurataan että ketjut eivät kierry. Tarvittaessa käytetään taakan ohjailuun ohjausköyttä. Työmaan suunnittelussa tulee huomioida betonin pumppauspaikat ja merkitä ne työmaaalueen piirrokseen. Työmaalla täytetään betonipumppuauton pystytyspöytäkirja ennen pumppauksen aloittamista. Pystytyspöytäkirjan laadinnassa tarkastetaan ja merkitään kunnossa/korjattavaa -tiedot mm. seuraavista asioista ennen pumppauksen aloittamista: tukijalkojen perustus, syöttöputkiston kunto, pääteletkun turvalukitus, näköyhteys valukohteeseen, lähellä olevat sähköjohdot ja pumppuautolle suoritettu pakollinen määräaikainen tarkastus. Betonipumpussa tulee olla suomenkieliset käyttöohjeet ja kuljettajan tulee käyttää betonipumppua käyttöohjeiden mukaisella tavalla. Letkun tyhjennyksessä pallon ja paineilman kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Varmistetaan, että betonivalua tekevät työntekijät tuntevat ko. vaaratekijät. Lumen ja jään aiheuttama liukkaus kulkuteillä, telineillä ja tikkailla on aina otettava huomioon ja pyrittävä poistamaan aina kun se on mahdollista. Työkohde ja kulkureitit tulee valaista riittävällä yleisvalaistuksella. Huolehditaan oikeista työasennoista. Pukkeja, jatkovarsia ja muita vastaavia työskentelyä helpottavia apuvälineitä käytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Työhön opastuksesta vastaa työnjohtaja. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Huolehditaan purku- ja asennuspaikan yleisestä järjestyksestä, ylimääräisten rakennusaineiden ja työkalujen poistamisesta ja rakennusjätteiden siivoamisesta asennuspaikalta. Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Varmistetaan, että rakennustyömaan ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat ovat kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetuskaluston vaatimusten mukaisia. Ajotiet järjestetään siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa.

13 Menekit ja menetelmät 13 Henkilökohtainen suojavarustus aloittavat työt lopettavat työt työkoneiden käyttö polvillaan tehtävä työ putoamisvaarallinen työ

14 Menekit ja menetelmät 14 Yleiset työturvallisuusriskit Työnosa Riskitekijä Seuraus Varautuminen Kaikki työvaiheet Pöly, roskat Silmätapaturmat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Huono ergonomia Työkoneet Työnteko työtelineillä Kemikaalit Melu Tulityöt Sähköiskut Työntekijän nivelten ylirasittuminen Sormien leikkautuminen, nirhaumat, haavat Putoamisvaara, putoavien esineiden alle jääminen Työntekijä altistuu haitallisille aineille Kuulon heikkeneminen, tinnitus Tulipalovaara, palovammat Palovammat, sydämen pysähdys Työasennot pyritään pitämään mahdollisimman vähän selkää, polvia ja ranteita rasittavana. Huolehditaan hiomakoneiden ym. työkoneiden käytössä turvallisista työmenetelmistä. Käytetään suojakäsineitä. Huolehditaan kaiteiden, nousuteiden ja tasojen kiinnityksestä ja kunnosta. Telineillä ei säilytetä työvälineitä tai materiaaleja. Käytetään suojakypärää. Huomioidaan kemikaalityypin mukainen suojautuminen ja jätteiden oikea lajittelu. Käytetään kuulonsuojaimia Huolehditaan tulityöluvan velvotteista, suunnitellaan työnkulku etukäteen, käytetään paloturvallisia suojavarusteita Huolehditaan käytettävien laitteiden ja ympäristön sähköturvallisuudesta. Liitäntöjen ja johtimien kunto tarkastetaan. Viallisia laitteita ei käytetä. Purkutyöt Koneet, purkujäte Ruhjeet, haavat Käytetään kevyitä suojalaseja tai kasvovisiiriä aina työmaalla. Roiskeita aiheuttavia työvälineitä käytettäessä käytetään umpinaisia silmiensuojaimia. Muottityöt ja betonointi Haitalliset aineet Melu Nostokaluston epäkuntoisuus Muottien kaatuminen tai rikkoutuminen Hengitystie- ja ihosairaudet Kuulon heikkeneminen, tinnitus Taakan putoamisen aiheuttamat vahingot Muotin tai irtoavien muottiosien allejääminen, ruhjeet, putoaminen Purkutila rauhoitetaan muilta töiltä. Piikkauksessa käytetään suojakäsineitä ja turvakenkiä. Purkutöissä noudatetaan varovaisuutta. Piikatessa ja paineilmatyökaluja käytettäessä käytetään kuulonsuojaimia. Varmistetaan, että nosturille on tehty käyttöönottotarkastus ja autonosturille vastaanottotarkastus. Varmistetaan nostoraksien, varmuusketjujen, puomien kiinnitysten ja nostoelimien kunto. Varmistetaan, että muottien tuenta on tehty ja tarkastettu asianmukaisesti. Huolehditaan, että työnaikana tuennat eivät pääse heikkenemään. Betoniroiskeet Iho- ja silmävauriot Huolehditaan, että suojavaatetusta, silmiensuojainta ja suojakäsineitä käytetään työskentelyn aikana. Varataan työntekijöille silmähuuhdetta ja peseytymismahdollisuus. Raudoitteet Ruhjeet, lävistyminen Varmistetaan, että vaaraa aiheuttavat raudoitteiden päät on suojattu tulpin. Suojaukset poistetaan vasta työn valmistuessa ja raudoitteiden peittyessä. Käytetään sovittuja kulkureittejä, joiden putoamissuojauksesta on huolehdittu. Tuulinen sää Nostoastian tönäisystä Tarkkaillaan tuulen nopeutta työmaalla. Liian kovan tai puuskittaisen tuulen aiheutuvat ruhjevammat, kaatuminen, putoaminen aikana ei työskennellä. Vältetään elementin välittömässä läheisyydessä työskentelyä ja käytetään käsittelyyn työvälineitä kuten asennuskankea tai asennusköyttä.

15 Laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Ennen Aloituspalaveri Työmaatarkastukset Työkohteen vastaanottotarkastus Materiaalien vastaanottotarkastus Mallityö Aikana Työn tarkastus Jälkeen Valmiin työn luovutus Menekit ja menetelmät 15 Aloituspalaverissa sovitaan purkutyöhön ja parvekevalun toteutukseen liittyvät asiat, kuten työsuunnitelma, varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitaminen, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulu sekä työajat. Varmistetaan materiaalien sopimuksenmukaisuus, yhteensopivuus ja kunto. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutokset. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. Koneiden ja laitteiden yms. kunto ja toimivuus tarkastetaan ja varmistetaan niiden sopivuus tehtävään työhön ja työkohteeseen. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Kirjataan tiedot työmaapäiväkirjaan. Tarkistetaan työkohteen valmius. Varmistutaan, että työ voidaan suorittaa suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Varmistetaan, että betonoitavat muotit tai muu alusta täyttää sille asetetut laatu- ja mittatarkkuusvaatimukset: tasaisuus, ristimitat, korot, tukipintojen leveydet, eristyskaistat yms. Tehdään tarvittavat mittaukset ja merkinnät. Ajoitetaan betonitoimitus siten, että odotus- ja työaika työmaalla minimoidaan. Varataan betonin kuljetuskalustolle, siirroille ja nostoille tarvittava tila. Tarkastetaan betonin laatu, lämpötila ja suunnitelmien mukaisuus vastaanoton yhteydessä. Tehdään betonille tarvittavat laadunvalvontakokeet ja koepalavalut. Tarkistetaan ensimmäinen purettu parveke ja ensimmäinen betonointikohde mallityönä. Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän laajaksi niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallityölle tehdään suunnitelmien mukaiset laadunvarmistuskokeet ja tarkistusmittaukset sekä tarkistetaan työmenetelmän ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. Työn tulee täyttää sekä tekniset että ulkonäölliset laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityöt. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka liitetään työmaa-asiakirjoihin. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan esim. työmaapäiväkirjaan. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan purkutyön ja betonoinnin laatua. Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi. Tarkastetaan raudotteiden määrä, koko ja sijainti sekä hitsausliitokset ennen valua. Varmistetaanbetonin riittävä kovettuminen ennen muottien purkamista. Talviolosuhteissa varmistetaan lämmittämällä ja suojaamalla, ettei betonointi jäädy ennen jäätymislujuuden saavuttamista. Työn päätyttyä arkistoidaan asiakirjat ja tarkistetaan valmis työ ennen työn luovutusta rakennuttajalle. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tuloksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Varmistetaan, että betonointi täyttää sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset. Työn tarkastamisesta, mahdollisista huomautuksista, puutteista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Rakenteen jälkihoidosta huolehditaan suojaamalla valu sään ja mahdollisten muiden tekijöiden haitallisilta vaikutuksilta. Valmiit betonirakenteet tarkastetaan ennen niiden peittymistä muiden rakennusosien alle ja tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja. Työn luovutuksen yhteydessä luovutetaan rakennuttajalle aineenkoetustodistukset, mahdolliset valvontapöytäkirjat yms. Korjaustöiden laatu 2011 Parvekkeen purkua ja uusimista on käsitelty myös Korjaustöiden laatu kirjassa sivuilla Parvekkeen korjaamista on käsitelty myös Korjaustöiden laatu kirjassa sivuilla

16 Menekit ja menetelmät 16 Kirjallisuus Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) B4 Betonirakenteet. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto C3 Rakennusten lämmöneristys. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto Ohjeita ja standardeja RunkoRYL 2000 (RT ). Rakennustietosäätiö. Helsinki 1998 BY 41 Betonirakenteiden korjausohjeet, Suomen Betoniyhdistys BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus Suomen Betoniyhdistys 2002 BY 401 Betonointipöytäkirja. Suomen Betoniyhdistys ry. Helsinki 2005 BY 205 Betonityöt. Suomen Betoniyhdistys r.y Helsinki painos. BY 201 Betonitekniikan oppikirja. Suomen betoniyhdistys. Helsinki RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. RIL Korjausrakentaminen IV. Työturvallisuus. RIL. Helsinki 1995 RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. Rakennustietosäätiö RTS. Helsinki 2010 RT Julkisivun uudelleenverhous. Rakennustieto Oy. Helsinki.1996 RT Parvekerakenteet. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Parvekerakenteet. Korjausrakentaminen. Rakennustieto Oy. Helsinki RT Asuntosuunnittelu. Ulko-oleskelu. Rakennustieto Oy. Helsinki Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Tarja Merikallio, Betonitieto Oy, 2002 Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla, Koski Hannu, Kauranen Hannu, VTT Rakennustekniikka, 2000 Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas. Betoniteollisuus ry. Helsinki 2010 Talvibetonointi. Kestävä Kivitalo-projekti. Helsinki 1999 Ratu-kirjallisuus Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki 2008 Korjaustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki 2006 Ratu 0394 Parveke-elementtityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0397 Levymuottityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0398 Levymuottityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0399 Kasetti- ja kupumuottityö. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0402 Raudoitus. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0403 Betonointi. Rakennustieto Oy. Helsinki 2012 Ratu 0408 Betonipintojen etuoikaisu. Betonipintojen etuoikaisu, ruiskubetonointi. Ratu 0407 Piikkaus ja paikkaus. Piikkaus, paikkaus, timanttiporaus ja -sahaus. Ratu Purkutyö. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Rakennustieto Oy. Helsinki 2000 Ratu Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät Ratu Purkutyö. Menekit ja menetelmät Ratu Vesipiikkaus. Menetelmät Ratu Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät Ratu PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmät Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät Ratu Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Menetelmät Ratu Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Rakennustieto Oy. Helsinki 2009 Ratu Suojaus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu C Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki 2007 Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki 1997 Ratu S-1184 Tuki- ja telinetöiden turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu S-1185 Purkutyön turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu S-1186 Tulitöiden turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Ratu S-1191 Rakennustyön materiaalilisät ja hukat. Rakennustieto Oy. Helsinki 2000 Ratu S-1211 Työmaatekniikka, nostot ja siirrot. Rakennustieto Oy. Helsinki 2004 Ratu S-1215 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Rakennustieto Oy. Helsinki 2006 Ratu S-1221 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu. Rakennustieto Oy. Helsinki 2009 Ratu S-1223 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma. Rakennustieto Oy. Helsinki 2009 Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustieto Oy. Helsinki.2009 Muita julkaisuja Juko - ohjeistokansio julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseksi korjaustapakuvaukset Parvekkeet Uusiminen kokonaan tai osittain - suunnitteluohjeet Rakennusten korjaustekniikka ja talous. TTKK. Rakennustieto Oy. Helsinki Aitomaa et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki 2007 Materiaalivalmistajien ohjeet

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma. Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8. Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60

Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma. Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8. Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60 Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8 Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60 06.02.2012 2 1. YLEISTÄ Tämä työmaan ympäristösuunnitelma on tehty osaksi Vanhatulli

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Työkokeilijaksi rakennusalalle

Työkokeilijaksi rakennusalalle Rakennusteollisuus RT ry Työkokeilijaksi rakennusalalle 8.2.2017 1 Sisällys 1 Johdanto 1.1 Rakennusalan kuvaus 1.2 Rakennustyötä tehdään työmailla 2 Rakentamisen eri tehtäviin tutustuminen 2.1 Perustustyöt

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Itsetiivistyvä betoni, ITB

Itsetiivistyvä betoni, ITB Itsetiivistyvä betoni, ITB Ominaisuudet, käyttökohteet ja käytön rajoitukset Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin notkeita, hyvin valuvia ja leviäviä betoneita, jotka tiivistyvät erottumatta oman painonsa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot