Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010"

Transkriptio

1 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n Voikkaan tehdasalueella tapahtuvaa purkumateriaalien varastointia ja hyötykäyttöä maarakentamisessa. LUVAN HAKIJA UPM Kymmene Oyj, UPM Kiinteistöt Myllytie VOIKKAA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakemus koskee Kouvolassa UPM:n Voikkaan tehdasalueella sijaitsevien käytöstä poistettujen tehdasrakennusten, kuten kuorimon, kattilahuoneen, paperitehtaan jätevesipumppaamon ja kuljetintunneleiden ym. purkutöistä kertyvien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämistä. Purku suoritetaan lajittelevana purkuna, jolloin materiaalista erotellaan kaikki hyötykäyttöön ja materiaalikierrätykseen soveltuva aines. Betoni ja tiilijäte sekä lasitiili hyödynnetään alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa. Purkukohteet sijaitsevat Kouvolan kaupungissa Voikkaan kaupunginosassa UPM:n tehdasalueella. Kiinteistön rekisteritunnus on UPM Kymmene Oyj omistaa alueen ja purettavat rakenteet. Hakijan liike- ja yhteisötunnus on ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Hakemusta on täydennetty ja LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Toiminta on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 ASIAA KOSKEVAT MUUT LUVAT Poikkeamispäätös KASELY/13/07.01./2010, maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momentin sekä 171 :n 1, 2, ja 3 momentin nojalla, päätöspvm , Purkamislupa , maankäyttö- ja rakennuslain 139 :n 1 momentin nojalla, päätöspvm , Purkamisilmoitus , maankäyttö- ja rakennuslain 127 :n 3 momentin nojalla, päätöspvm ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Voikkaan yritysalue on kaavoitettu teollisuusrakennusten ja laitosten korttelialueeksi (TT1 ja TT3). PURKUKOHTEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitoksen sijainti Voikkaan tehdas- ja yritysalue sijaitsee Kouvolan kaupungissa Voikkaan kaupunginosassa Kymijoen rannalla. Hakemuksen mukaan kaikki purkutoiminta ja raaka-aineen käsittely tapahtuu tehdasalueen sisällä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 460 metrin etäisyydellä purkukohteista pohjoiseen ja 420 metrin päässä länteen ja lounaaseen, Kymijoen toisella puolella. Alueen luoteispuolella, Kymijoen vastarannalla noin 500 metrin päässä sijaitsee laskettelurinne. Lähimmät koulut sijaitsevat alueesta koilliseen noin 880 metrin ja 1,3 kilometrin päässä. Matkat on mitattu lähimmästä purettavasta kohteesta. Kiinteistön rajanaapureina olevista tiloista kolme omistaa UPM Kymmene Oyj, yhden Kouvolan kaupunki ja yhden Oy Finnish Peroxides Ab. Maankäyttö, maaperä ja vesisuhteet Rakennukset ovat pääosin maanvaraisia, lukuun ottamatta kuorimorakennusta ja paperitehtaan jätevesipumppaamoa, jotka ovat osittain veden päällä pilareiden varassa. Voikkaan yritysalue sijaitsee Kymijoen varrella ja purkukohteet osittain Kymijoen välittömässä läheisyydessä. I-luokan pohjavesialue Voikkaa ( ) sijaitsee noin 360 metrin etäisyydellä lähimmästä purettavasta rakennuksesta (Kattilahuone K17) koilliseen. Pohjaveden virtaussuunta Voikkaan pohjavesialueelta on etelään.

3 3 Suojeltavat ja muut erityiset kohteet Alueen läheisyydessä on laajoja kallioalueita, joista länsi ja pohjoispuolella sijaitseva Pakanavuori-Vuohivuori - kallioalue on luokiteltu arvokkaaksi. Purkukohteiden eteläpuolella, noin 2 kilometrin päässä purkukohteista sijaitsee lähin luonnonsuojelualue. PURKUTOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Voikkaan tehdasalueella puretaan vanha kuorimo, kattilahuone, turbiinisali, hakkuhuone, entinen veturikorjaamo, jätemurskaamon rakenteita, paperitehtaan ja kuorimon jätevesipumppaamot ja puukentällä olevat betonirakenteet (mm. hiekoituskatos ja tunneleiden porrasrakenteet). Toteuttamalla purkutyö lajittelevana purkuna saadaan purkumateriaalit hyötykäyttöön. Betoni ja tiili sekä lasitiili hyödynnetään alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa. Purettavista rakennuksista kuorimo sijaitsee Kymijoen läheisyydessä, jonka jokea vasten olevia, veden pinnan alapuolisia rakenteita ei ole tarkoitus purkaa. Kuorimon osalta myös lattiarakenteet jätetään paikalleen. Muiden rakennusten osalta maanpinnan alapuoliset tukirakenteet jätetään paikalleen ja vahvistetaan tarvittavilta osin. Kellaritilat täytetään kiviainespitoisella purkumateriaalilla. Asbestipurku purettavissa kohteissa on jo tehty. Varsinaiset rakennusten purkutyöt on tarkoitus toteuttaa kevään 2011 aikana ja täyttö- ja maisemointityöt kesän ja syksyn 2011 aikana. Purkutaso on pääosin 0,5 metriä tulevan maanpinnan alapuolella. Tasot sekä laatat puhkaistaan, jotta ne voidaan täyttää ja näin ollen tehdä kantaviksi. Maanvaraisia laattoja ei pureta. Käytössä olevat putkistot, viemärilinjat ja sähkö- ja maakaapelit siirretään ennen purkutöiden aloittamista. Osittain joen päällä oleva paperitehtaan jätevesipumppaamo puretaan kokonaan perustuksia myöten. Rakennuksen rannan puolelle jää olemassa oleva kivimuuri. Kuorimon edessä sijaitsevat tunnelit (n. 80 m) puretaan vain päältä ja täytetään. Kuorimon lähellä oleva hakkurakennus puretaan kokonaan ja veturitallin maanpinnan alapuolelle jäävät osat täytetään maanpinna tasoon saakka. Ranta-alue siistitään jätteistä. Puuvaraston seinärakenteet puretaan, mutta maanvarainen laatta jätetään paikoilleen. Kentällä oleva hiekoituskatos puretaan, jotta kenttäalue saadaan yhtenäiseksi. Alueen kuivatus toteutetaan olemassa olevan sadevesijärjestelmän avulla. Lisäksi rantaalueella oleva puusto edesauttaa hulevesien puhdistumista ennen niiden jokeen johtumista.

4 4 Jätteiden määrä, varastointi ja sijoitus Purkujätteet lajitellaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti ja muut kuin alueella hyödynnettävät jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaaviin vastaanottopaikkoihin. Laskelmien mukaan kiviainespitoista materiaalia on purettavissa rakennuksissa n m 3 ktr, josta tiiltä on n m 3 ktr (n t) ja betonia n m 3 ktr ( t). Lisäksi lasitiiltä on n. 770 m 2 n. 400 t). Maanrakentamiseen hyötykäytettävät materiaalit välivarastoidaan kuorimon ja kattilahuoneen viereisellä kentällä. Purkumateriaalien käsittely, kuten murskaus, tapahtuu myös välivarastointialueella. Kiviainespitoiset jätteet sijoitetaan kellaritilojen täyttöihin ja purkualueiden tasaukseen ja maisemointiin. Sijoitusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1,8 ha ja täyttösyvyys purkutasojen päällä 0-8 m. Seuraavassa taulukossa on esitetty hyödynnettävien betoni- ja tiilijätteiden määrät alustavasti kohteittain eriteltynä. Taulukko 1 Arvioidut purkumassat jaettuna purkukohteittain Purkukohde Tiili (m 3 ) Betoni (m 3 ) Lasitiili (m 2 ) Teräs (kg) Turbiinisali Kattilahuone) Kattilahuone K Jätevesipumppaamo Puuvarasto 300 Öljyputkikanavat 42 Hakesiilo Kuorenkäsittely Kuorimo Kuorimon j- vesipumppaamo Jätemurskain + kanaalit 43 Veturitalli Hakkuhuone 101 Kuljetintunneli (puuvarasto) Tunnelit kuorimoon 142 Hiekkavarasto 80 YHTEENSÄ

5 5 Hyötykäytettävä purkumateriaali Kiviainesmateriaali, betoni ja tiili sekä lasitiili käytetään hyödyksi purkupaikan maisemoinnissa ja kellaritilojen täytössä. Alueen aikaisempien purkukohteiden materiaaleja ja tarvittaessa myös muualta tuotavia maarakennuskelpoisia materiaaleja hyödynnetään tarvittaessa alueen täytöissä. Kaikkien purkumateriaalien ympäristökelpoisuus maarakentamisessa osoitetaan liukoisuusanalyyseillä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun asetuksen (591/2006) eli MARA-asetuksen ja sen liitteiden muuttamisesta annetun asetuksen (403/2009) mukaisesti. Betoni- ja tiilijäte käsitellään purkutyön yhteydessä pulveroimalla materiaali 300 mm:n raekokoon ja kenttäalueen yläosaan tuleva materiaali murskataan 150 mm:n raekokoon. Hakemukseen on liitetty täyttörakenteiden alustavat periaatekuvat kahdesta vaihtoehdosta, joista toinen edustaa varastokenttärakennetta ja toinen viherpäällysteistä maisemointirakennetta. Purkumateriaalin ympäristökelpoisuus Purkukohteiden alueella hyödynnettävien jätteiden ympäristökelpoisuus on osoitettu tehdyillä tutkimuksilla. Materiaalinäytteet hyödynnettävistä betonija tiilirakenteista otettiin Näytteet (yhteensä 34 kpl) otettiin timanttiporan avulla koko rakenteen paksuudelta ja murskattiin. Kokoomanäytteet koottiin kuorimon ja kattilahuoneen alueilta erikseen niin että molemmilta alueilta otettiin 10 osanäytettä kahteen betonikokoomaan (näytetunnukset KUO_B ja KAT_B) ja 7 osanäytettä kahteen tiilikokoomaan (näytetunnukset KUO_T ja KAT_T). Kokoomanäytteiden riittävän edustettavuuden vuoksi, osanäytteitä otettiin rakennusten eri tasoilta. Kokoomanäytteistä tehtiin valtioneuvoston asetuksen 403/2009 mukaiset perustutkimukset. Liukoisuustesti tehtiin standardin SFS-EN , kaksivaiheinen ravistelutesti, mukaisesti. Laboratorioanalyysit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa SGS Inspection Services Oy:ssä. Betoni- ja tiilijätteen haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen 403/2009 liitteessä 1 esitetyt kokonaispitoisuuksien raja-arvot kaikissa kokoomissa. Liukoisissa pitoisuuksissa kokoomanäytteen KUO_B fluoridi ylittää liukoisuusraja-arvon peitetylle rakenteelle mutta alittaa kuitenkin liukoisuusrajaarvon päällystetylle rakenteelle. Muissa näytteissä haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet alittavat raja-arvot sekä peitetylle että päällystetylle rakenteelle. Kuorimon betonimurske hyödynnetään päällystettävillä alueilla. Tulokset tehdyistä tutkimuksista on koottu taulukkoon 2 ja taulukkoon 3.

6 6 Taulukko 2 Yhteenveto analyysituloksista, kokonaispitoisuusraja-arvot asetuksen 403/2009 mukaiset Haitta-aine Raja-arvo (mg/kg) KUO_B KAT_B KAT_T KUO_T PCB 1 <0,070 <0,070 <0,070 <0,070 PAH 20 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 C10-C <40 <40 <40 <40 As 50 <5 <5 <5 <5 Cd 10 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 Cr 400 <10 < Cu <10 Pb 300 <10 <10 <10 <10 Zn Taulukko 3 Yhteenveto analyysituloksista, liukoisuusraja-arvot asetuksen 403/2009 mukaiset (mg/kg). Haitta-aine raja-arvo (peitetty rakenne) raja-arvo (päällystetty rakenne) KUO_B KAT_B KAT_T KUO_T DOC Sb 0,06 0,06 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 As 0,5 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Ba ,8 4,7 <0,10 <0,10 Cd 0,02 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Cr 0,5 0,5 0,11 0,13 <0,1 <0,1 Cu 2 2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Hg 0,01 0,01 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 Pb 0,5 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Mo 0,5 0,5 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 Ni 0,4 0,4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 V 2 2 <0,10 <0,10 0,76 0,82 Zn 4 4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Se 0,1 0,1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Fluoridi ,3 <5,0 <5,0 SO < Cl

7 Lasitiilen osalta sovittiin viranomaispalaverin yhteydessä , että sitä voidaan käyttää murskattuna alueen täytöissä ilman erillisiä liukoisuustestauksia. 7 ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA SELVITYS NIIDEN VÄHENTÄMISESTÄ Tehtyjen tutkimusten mukaisesti purkumateriaalin hyödyntämisestä maarakentamisessa ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Purkumateriaali hyödynnetään teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella ja peitetään luonnonmateriaaleilla tai asfaltilla. Peittämällä hyödynnettävät materiaalit mahdollinen suora kosketus aluetta käyttäville henkilöille estetään, joten käytöllä ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen. Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat käsiteltävän materiaalin pölyäminen, melu ja työkoneista aiheutuvat päästöt ilmaan. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa purkutöihin osallistuviin henkilöihin, ja rajoittuvat purku ja maarakennustöiden aikaan. Purkutyöhön osallistuvat henkilöt käyttävät asianmukaisia suojavarusteita työn aikana. Töiden valmistuttua materiaalien hyödyntämisestä ei aiheudu ympäristövaikutuksia. Purkumateriaalin hyödyntäminen on kestävän kehityksen mukaista, sillä sen avulla vähennetään luonnonvarojen kulutusta. Purkumateriaalin käyttö purkukohteessaan vähentää myös materiaalien kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Kokonaisuutena materiaalien hyödyntämisen ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Päästöjen määrä ja laatu Purkutoiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu hakijan mukaan päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Pöly Pölyämistä saattaa tapahtua purkutoiminnan, betonin ja tiilen murskauksen sekä massojen siirtelyn yhteydessä. Lisäksi lähinnä työ- ja kuljetuskaluston käytöstä aiheutuu lyhytaikaisia ilmanpäästöjä (CO 2, NO x, SO x ). Pulverointilaitteessa käytetään tarvittaessa vesisumua ja käsiteltäviä aineksia kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Vallitsevat tuuliolot huomioidaan työmaalla ja työt keskeytetään tarvittaessa epäsuotuisten tuuliolosuhteiden vallitessa. Alueella työskentelevät henkilöt suojautuvat mahdollisilta pölyhaitoilta käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia, kuten hengityssuojaimia. Tarvittava vesi otetaan kymijoesta. Melu Purkutyössä syntyy koneiden käyntiäänistä ja materiaalin käsittelystä melupäästöjä. Lähimmät asuinkäytössä sijaitsevat kohteet ovat n. 460 metrin etäisyydellä pohjoisessa ja jäävät käytössä olevien tehdasrakennusten taakse, jonka myötä melu ei häiritse asuinalueita. Purkutyö ja materiaalien

8 murskaus suoritetaan arkipäivisin (ma-pe) klo 7-19 välisenä aikana. Muut toiminnot eivät melun osalta poikkea normaalista maanrakentamisesta. Päästöt ilmaan Päästöjä ilmaan aiheutuu purkutoiminnan aikana työkoneiden sekä ajoneuvojen pakokaasupäästöistä sekä purettavan materiaalin pölyämisestä. Liikennöinti purkamistyön aikana alueelle vähentyy huomattavasti kun purettavat rakennukset hyödynnetään alueen maarakentamisessa. Liikennöinti alueelle tapahtuu Kuusaantieltä suoraan Voikkaan yritysalueelle ja siitä edelleen purkukohteelle. Purettavista rakenteista noin % on materiaaleja, joita ei voida hyödyntää alueella ja ne kuljetetaan pois alueelta asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 8 LAADUNVALVONTA Työ toteutetaan viranomaisille esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Täyttötyön aikana murskeen puhtautta valvotaan aistinvaraisesti ja kirjataan täyttöpaksuudet ja täyttömateriaalit sekä määrät. Lisäksi kirjataan tiedot hylätyistä materiaaleista ja muut merkittävät havainnot. Työ raportoidaan tarvittaessa viranomaisille sen loputtua. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA ONNETTOMUUDET SEKÄ SELVITYS NIIHIN VARAUTU- MISESTA Hanke on purkutyö ja maarakennushanke. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä tekijöitä ovat purku- ja maarakennuskoneiden aiheuttamat tapaturmariskit. Työt toteutetaan siten, ettei vaaranneta työturvallisuutta. Alueella liikkuvat purkutoimintaa toteuttavat henkilöt käyttävät asianmukaisia työvarusteita, kuten kypärää, huomiovaatteita ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia. Kohteeseen liittyviä erityisriskejä ovat purkukohteen sijainti Kymijoen välittömässä läheisyydessä. Purkumateriaalien pääsyn estäminen jokeen on huomioitu sekä purkutyöselityksessä että urakoitsijan purkutyösuunnitelmassa, missä on esitetty yksityiskohtaiset toteutusvaihtoehdot. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA ALAN ASIANTUNTEMUS Rakenteiden purkamisesta vastaa lajittelevan purkutekniikan käyttöön erikoistunut yritys, jolla on asiansa osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Materiaalien käsittely ja maisemointityöt teetetään asiansa osaavalla maanrakennusyrityksellä. Lisäksi purku- ja täyttötyön aikana on tarvittaessa mahdollisuus saada asiantuntija-apua paikallisilta viranomaisilta. SELVITYS PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ Purkumateriaalien uudelleen hyödyntäminen on kestävän kehityksen mukaista ja vähentää luonnonvarojen kulutusta. Lisäksi purkumateriaalin hyö-

9 dyntäminen kohteessa vähentää kuljetustarvetta ja siten kuljetuksista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. 9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset, neuvottelut Lausunnot Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Kouvolan kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ennen lupahakemuksen jättämistä on asian johdosta pidetty neuvottelu ja tutustuttu paikan päällä kohteeseen UPM:n Voikkaan tehdasalueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyytänyt lupahakemuksesta lausunnot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), Kouvolan kaupungilta, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Kaakkois-Suomen Ely-keskus on todennut päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa: Lupahakemuksessa on esitetty, että Kouvolassa Voikkaan yritysalueella sijaitsevat entiseen puunjalostustehtaaseen kuuluneet kuorimo ja kattilahuone sekä muita pienempiä rakennuksia puretaan ja kertynyttä purkujätettä käytetään mahdollisimman kattavasti alueen maanrakentamisessa ja maisemoinneissa. Puunjalostus Voikkaalla on päättynyt vuonna Tehdasalueella sijaitsevilla nyt purettaviksi esitetyillä rakennuksilla ei ole sellaista käyttötarkoitusta, että niiden kunnossapitoa ja säilyttämistä olisi järkevää jatkaa. Hankkeen tarkoituksena on Voikkaan yritysalueen kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Purku suoritetaan lajittelevana purkuna niin, että purkumateriaalista erotetaan hyödynnettäväksi kelpaava betoni- sekä tiili- ja lasitiilijäte. Betoniraudat ja kaikki muut mahdolliset epäpuhtaudet käsitellään muualla ko. jätteen käsittelylle tarkoitetuissa asianomaisen luvan saaneissa käsittelypaikoissa. Käsittely ja välivarastointi suoritetaan purettavien kuorimo- ja kattilarakennusten viereisellä välivarastoalueella. Käsitellyt tiili- ja betonijakeet pyritään erottelemaan välivarastoalueella omiin lohkoihinsa, jolloin niiden käyttö eri täyttö- ja maisemointikohteissa on mahdollista. Kaikki hyödynnettäviksi kelpaavat kiviainespitoiset jätteet sijoitetaan kellaritilojen täyttöihin ja purkualueiden tasaukseen ja maisemointiin. Sijoitusalueen pinta-ala on noin m 2 ja täyttösyvyys purkutasojen päällä noin 0 8,0 m. Hyödynnettävien jätteiden haitta-ainepitoisuudet on asianmukaisesti tutkittu otetuista materiaalinäytteistä. Näytteistä tehtiin valtioneuvoston asetuksen /591 (muutos /403 ja muutos

10 /1825) mukainen selvitys jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa. Betonijätteen kaikki kokonaishaitta-ainepitoisuudet alittavat em. asetuksen liitteessä mainitut raja-arvot kaikissa kokoomissa. Näytteen KUO_B fluoridipitoisuus ylitti peitetylle rakenteelle määritellyn raja-arvon, mutta alitti selkeästi päällystetyn rakenteen raja-arvon. Liukoisuustesti tehtiin standardin SFS-EN mukaisena kaksivaiheisena ravistelutestinä. Rakennusten purku-, purkujätteenkäsittely- ja täyttötyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2011 aikana. Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen käsityksen mukaan UPM Kymmene Oyj voi toteuttaa Voikkaan yritysalueella esitetyt purkutyöt, purkujätteen käsittelyn ja välivarastoinnin sekä jätteen hyödyntämisen maanrakentamisessa ympäristölupahakemuksen ja siihen liitetyn päivätyn Gradientti Oy:n suunnitelman nro mukaisesti. Lupaa myönnettäessä esitetään huomioitavaksi seuraavaa: 10 Rakennusten purkutyöt, purkujätteen käsittely pulveroimalla ja murskaamalla, välivarastointi sekä loppusijoittaminen tulee toteuttaa nykyaikaisin työmenetelmin ja käytännöin niin, että työnaikaiset ympäristöhaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Työt on toteutettava esitetyn suunnitelman mukaisesti (insinööritoimisto Gradientti ). Työt on pyrittävä toteuttamaan ilman viivytyksiä ja enemmän melua aiheuttavien purkutöiden osalta pyrittävä saamaan päätökseen 8 kuukauden kuluessa töiden aloittamisesta sekä kokonaisuudessaan maisemointeineen vuoden 2012 loppuun mennessä. Ympäristöä mahdollisesti melun ja pölyn osalta kuormittavat työvaiheet on rajattava mahdollisuuksien mukaan arkipäiviin (maanantai perjantai) klo Purkutoiminnan aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava Kaakkois-Suomen ELY- keskukseen ja Kouvolan ympäristöpalveluille. Tiedot purkutyön aikana kertyneistä lopullisista maanrakentamisessa hyödynnetyistä jätemääristä ja niiden käsittelymenetelmistä sekä muualle käsiteltäväksi toimitetuista jätteistä tulee toimittaa em. viranomaisille kahden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä. Alueen tulevat käyttötarkoitukset ja turvallisuusnäkökohdat edellyttävät, että purettavien kohteiden maanalaiset tilat täytetään ja ympäröivät maapainanteet muotoillaan maisemallisesti. Luonnonkiviainesten säästämiseksi vaarattomien purkumateriaalien käyttö ko. tarkoituksiin on tässä kohteessa järkevää. Vaihtoehtona olisi materiaalin kuljettaminen esimerkiksi yhtiön Lamminmäen kaatopaikalle. Purkutyön yhteydessä lajiteltu ja käsitelty betoni- ja tiilijäte on tehtyjen selvitysten perusteella ympäristölle vaaratonta ja turvallista sijoittaa paksumpanakin kerroksena kellarikaivantoon. Hankkeessa operoidaan teollisuusalueella ja työt toteutetaan arkipäivisin päiväaikaan eikä hanke ole kovin pitkäkestoinen. Huolellisesti toteutettuna

11 hankkeesta ei ole odotettavissa kohtuutonta ympäristöhaittaa lähikiinteistöjen käytölle eikä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaakkois-Suomen ELY- keskus katsoo, ettei asiallisesti toteutetusta purkutyöstä ja purkujätteen hyödyntämisestä alueen täytöissä ole odotettavissa sellaista vesistökuormitusta, jolla olisi haitallisia vaikutuksia Kymijoen vedenlaadulle ja näkyisi virtaamaltaan suuren Kymijoen vedenlaadussa. Erillisen työnaikaisenkaan vesistötarkkailun järjestäminen tässä yhteydessä ei näin ollen ole välttämätöntä. Myöskään pohjavesien tarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi tässä yhteydessä edellyttää. Kouvolan kaupunginhallitus ja rakennus- ja ympäristölautakunta ovat asiaa käsiteltäessä todenneet kokouspöytäkirjassa, että syyskuussa 2010 tehtyjen hyötykäyttökelpoisuusanalyysien mukaan betoni- ja tiilijätteen haittaainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston asetuksen 403/2009 kokonaispitoisuuksien raja-arvot kaikissa kokoomanäytteissä. Kuorimon betonista otettu kokoomanäyte ylittää fluoridin osalta liukoisuusraja-arvon peitetylle rakenteelle, mutta alittaa liukoisuusraja-arvon päällystetylle rakenteelle. Hakemustekstissä on virheellisesti mainittu ylityksen olevan fluoridin sijasta kromin kohdalla, mutta sillä ei ole jätemateriaalin käsittelyn suhteen vaikutusta, sillä hakemuksessa on joka tapauksessa esitetty, että kuorimon betonimurske tullaan haitta-aineylityksestä johtuen hyödyntämään päällystettävillä alueilla. Lausunnossa todetaan, että osittain veden päällä olevat rakennukset (kuorimo ja paperitehtaan jätevedenpuhdistamo) tulee purkaa siten, että jätemateriaalia ei purkamisen yhteydessä joudu veteen. Koska toiminta käsitellään ympäristöluvalla, ei purkutyön ja murskauksen osalta tarvitse tehdä erikseen meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöluvassa tulee näin ollen tarpeen mukaan antaa määräyksiä myös melun osalta. Koska toiminta sijaitsee teollisuusalueella ja purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ajoittuvat lyhyelle jaksolle purkutyön toteuttamisen ajalle, itse purkutoiminnasta tai syntyvien kiviainespitoisten jätteiden hyödyntämisestä alueella maarakennustoiminnassa ja alueen maisemoinnissa ei voida katsoa olevan merkittävää haittaa tai vaaraa ympäristölle tai lähialueen asukkaille eikä lupahakemuksesta näin ollen ole muuta huomautettavaa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Lausuntojen johdosta hakijalta on pyydetty vastine mennessä. Hakija ei ole antanut vastinetta. 11

12 12 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU UPM Kymmene Oyj/ UPM Kiinteistöt on hakenut ympäristölupaa Kouvolan Voikkaan tehdasalueella sijaitsevien vanhan kuorimon, kattilahuoneen, turbiinisalin, hakkuhuoneen, entisen veturikorjaamon, jätemurskaamon, paperitehtaan ja kuorimon jätevesipumppaamoiden, puukentällä olevien betonirakenteiden, kuten hiekoituskatoksen ja tunneleiden porrasrakenteiden ym. pienehköjen rakennusten purkutöistä kertyvien betoni- ja tiilijätteiden varastointiin, käsittelyyn ja hyödyntämiseen alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa kiinteistöllä Aluehallintovirasto myöntää toiminnalle ympäristöluvan hakemuksen ja sen liitesuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Purkujätteen varastointi ja hyötykäyttö 1. Hakemuksessa esitettyjä riittävästi tutkittuja betoni- ja tiilijätteitä voidaan käyttää alueen maarakentamiseen ja maisemointiin sekä vanhan puukenttävaraston laajentamiseen ja vahvistamiseen. Kuorimosta purettua betonijätettä saa hyödyntää vain päällystettävissä rakenteissa. Rakentamisessa on otettava huomioon maisemallinen sulautuminen ympäröiviin alueisiin. Hakijan on huolehdittava, että kaikilla purkukohteilla, joiden purkujätteitä on tarkoitus hyödyntää rakentamisessa, on voimassa olevat purkamisluvat. 2. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueelta kertyvien sade- ja sulamisvesien käsittelytarve niin, että poistuvan veden laatua pystytään tarvittaessa tarkkailemaan. 3. Purkutyöt, maarakentaminen ja maisemointi on pyrittävä hoitamaan aikataulullisesti niin, että hyödynnettävän materiaalin varastointi alueella on mahdollisimman vähäistä ja lyhytaikaista. Purkutyö on saatettava loppuun viimeistään vuoden kuluttua töiden aloittamisesta. Alue tulee olla kunnostettu ja maisemoitu mennessä. Välivarastointikentän on oltava niin suojattu ja hoidettu, että pölyhaitat ja kostutus- ja sadevesien aiheuttamat valumat vesistöön pystytään estämään. 4. Hyötykäyttöön kelpaamaton tiili- ja betonijäte, asbesti ja eristemateriaalit sekä muu purkumateriaali on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn ja niiden pitkäaikainen varastointi alueella ja tuonti muualta alueelle on kielletty. Romurauta, betoniraudat ja vastaava kierrätettävä materiaali on toimitettava asianmukaiseen kierrätykseen. Lisäksi on huolehdittava, että jätettä ei leviä missään työvaiheessa kiinteistön ulkopuolelle.

13 Purettavista rakennuksista on pyrittävä hyödyntämään sekä ottamaan talteen ennen rakennusten purkua kiinteät arvokkaat sisustukset sekä käyttökelpoiset rakennusosat ja valaisimet. 13 Päästöt ilmaan Melu Alueen hoito 5. Pölyhaittojen minimoimiseksi purku-, murskaus- ja rakentamistyön aikana on pölynsidontaan käytettävä riittävästi kostutusta. Tuuliolosuhteet on otettava huomioon pölyäviä työvaiheita suoritettaessa. 6. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat, ja alueelle johtava tie on puhdistettava riittävän usein niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Varastokasojen, purkualueiden, murskaustoiminnan ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä ensisijaisesti vettä. 7. Purku- ja murskaustyöt sekä muut erityistä melua aiheuttavat työvaiheet on rajattava ajallisesti hakemuksen mukaisesti arkipäiviin (ma - pe) klo Tarvittaessa lyhytaikaisista poikkeuksista on sovittava Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristötoimen kanssa. Melun leviämisen estämiseksi murskauslaitos on sijoitettava niin, että asumiskäytössä olevat kiinteistöt altistuvat melulle mahdollisimman vähän. Melun syntymistä on ehkäistävä tarvittaessa myös teknisin keinoin esim. koteloimalla ja varastokasoja meluesteenä hyödyntämällä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa toiminta-aikana ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq). Melutasojen alittuminen on osoitettava tarvittaessa mittauksin. 8. Ulkopuolisten asiaton pääsy purkualueelle on estettävä aitauksin, lippusiimoin ja/tai varoituskyltein. 9. Työkoneissa käytettävät polttoaineet, öljyt ja kemikaalit on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään estetään. Jakelusäiliön on oltava kaksoisvaippasäiliö. Tankkauspisteen on oltava valvottu ja luvaton tankkauspisteen käyttö on pystyttävä estämään. 10. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa siitä, että eri työvaiheet tehdään hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti sekä vastaa muutenkin purku- ja rakennustyön valvonnasta. Ko. henkilön nimi- ja yhteystiedot on toimitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja Kouvolan rakennus- ja ympäristötoimelle tiedoksi ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

14 11. Purkutöiden aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristötoimelle. Tarkempi suunnitelma varastokenttien rakentamisesta, asfaltoinnista, korkotasoista, sadevesijärjestelmästä, murskauslaitoksen sijainnista ja maisemoinnista tulee toimittaa ennen rakennustöiden aloittamista Kaakkois-Suomen Elykeskukselle ja tiedoksi Kouvolan ympäristötoimelle. Jos alueelle tuodaan rakenteisiin käytettäväksi purkujätettä muista kohteista, kuin mitkä hakemuksessa on tarkemmin eritelty, on ennen jätteen tuomista esitettävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan rakennus- ja ympäristötoimelle selvitykset, joissa osoitetaan materiaalin täyttävän asetuksen 591/2006 (muutos 403/2009) mukaiset vaatimukset hyödynnettävälle purkujätteelle. 12. Jätemateriaalien sijoittelu alueelle tulee dokumentoida selvästi rakennustöistä tehtävään karttaan, jotta jätteiden sijainti pystytään myös myöhemmin paikallistamaan. Mikäli alueella tulee myöhemmin kunnostustarpeita, yhtiön tulee varautua poistamaan alueelle jätettyjä jätemateriaaleja. Myöhemmin tehtävissä maanrakennus- ja johtotöissä esiin kaivetut purkujätteet ja paikalleen jätetyt perustusten osat on toimitettava muualle asianmukaiseen käsittelyyn. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Kirjanpito ja raportointi 13. Töiden aikana tapahtuvista ympäristölle haittaa tai häiriötä aiheuttavista tilanteista, joita ei ole osattu ennakoida lupahakemuksessa eikä tässä päätöksessä, on ilmoitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle ja Kouvolan rakennus- ja ympäristöntoimelle, joiden kanssa tilanteen vaatimista toimenpiteistä on sovittava erikseen. 14. Polttoaine- ja öljyvuotojen varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. 15. Purkutöistä ja kenttäalueen rakennus- asfaltointi- ja maisemointityöstä on toimitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan rakennus- ja ympäristötoimelle loppuraportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: 14 tiili- ja betonijätteen toteutuneet käyttömäärät kenttärakenteissa eriteltyinä toteutuneesta maarakentamisesta kartta, josta selvää tiili- ja betonijätteen sijoitus ja käytetyt kerrospaksuudet tiedot alueelta pois kuljetuista hyötykäyttöön kelpaamattomista tiili- ja betonijätteistä ja muista purku/ ongelmajätteistä (esim. asbesti, eristeet, saumausaineet) niiden määristä, kuljettajista ja toimituspaikoista

15 15 tiedot muualle hyötykäyttöön toimitetuista purkujätteistä (esim. metalli, puu/energiajäte, lasi) yhteenveto purku- ja rakennustöiden aikaisesta laadunvalvonnasta tiedot töiden aikaisista määräyksen 12 tarkoittamista tilanteista ja niiden syistä ja mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä tilanteiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta purkumateriaalin varastointi ja hyötykäyttö alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa täyttävät ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa asetetut vaatimukset. Hyötykäyttö on kestävän kehityksen mukaista ja sillä pystytään korvaamaan rakentamisessa tarvittavia luonnonmateriaaleja sekä välttämään materiaalikuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja ympäristöhaittoja. Purkujätteen hyötykäyttö on ratkaistu ympäristöluvalla, koska kohteessa käytettävät tiili- ja betonikerrosten paksuudet poikkeavat eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2006) esitetyistä täyttöpaksuuksista. Myös tiilijätteen osuus osassa yksittäisistä purkukohteista on asetuksen mukaista 30 %:a suurempi. Jätteiden hyödyntäminen hakemuksen mukaisessa toiminnassa edellyttää aina ympäristölupaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi katsonut, että rakennusten purkutyöt, ainesten murskaus ja purkujätteiden varastointi ja loppusijoittuminen UPM:n Voikkaan tehdasalueella muodostavat sellaisen toiminnallisen kokonaisuuden, joiden ympäristövaikutuksia ja jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä. Päätös ja sen määräykset koskevatkin koko tätä kokonaisuutta. Purkutöille ei ole tarpeen tehdä erillistä meluilmoitusta. Luvan myöntämisen edellytykset Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta jätemateriaalien käsittelystä ja hyödyntämisestä asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista kohteen vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon hyödynnettävän materiaalin laatu ja materiaalin käytöstä aiheutuva pilaan-

16 Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut tumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Päätöksessä on otettu huomioon myös annetut lausunnot. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan sijainti Kymijoen rannalla. I-luokan pohjavesialue Voikkaa ( ) sijaitsee noin 360 metrin etäisyydellä lähimmästä purettavasta rakennuksesta. Voikkaan yritysalue on kaavoitettu teollisuusrakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Käytöstä poistettujen rakennusten purku, maarakentaminen ja maisemointi antavat mahdollisuuden tehdasalueen kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelulla ja peittämällä pölyäviä kohteita. Melua aiheuttavien toimenpiteiden toimintaaika on rajattu ja siitä poikkeaminen vaatii valvontaviranomaisen hyväksymisen. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräykset 1 ja 2. Maarakentamisen ja maisemoinnin kenttärakenteisiin saa käyttää vain hakemuksen mukaisesti liukoisuustestein tutkittuja tiili- ja betonijätteitä. Kuorimon betonista otetussa kokoomanäytteessä fluoridin pitoisuus ylittää liukoisuusraja-arvon päällystetylle rakenteelle. Tämän vuoksi kuorimon betonimurske voidaan hyödyntää vain päällystettävillä alueilla. Betoni- ja tiilijätteen sisältämien haitta-aineiden osalta on noudatettu pääosin eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2006, muutos 403/2009) asetettuja rajaarvoja ja tutkimuksissa asetuksen mukaisia testejä. Tämä koskee myös kaikkia muualta alueelle tuotavia purkujätteitä, joita on tarkoitus käyttää kenttärakenteisiin. Määräys 2 koskee sade- ja valumavesien huomioon ottamista. Alueen kuivatus on ilmoitettu hoidettavan olemassa olevan sadevesijärjestelmän avulla. Kentän oikeilla kallistuksilla on mahdollista saada valumavesiä koottua ja estettyä suorat valumat vesistöön. Asiallisesti toteutetusta purkutyöstä ja purkujätteen hyödyntämisestä alueen täytöissä ei ole odotettavissa sellaista vesistökuormitusta, jolla olisi haitallisia vaikutuksia. Määräykset 3 ja 4. Jätelain 19 :n mukaan (roskaamiskielto) jätteiden käsittely alueella on suunniteltava niin, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä Voikkaan tehdasalue sijoittuu kaupunkialueelle Kymijoen rantaan. Purkuja rakennustyöt on vaadittu suunniteltavaksi niin, että varastointi jää mah- 16

17 dollisimman lyhytaikaiseksi, kohtuuttoman suuria varastokasoja ei tarvitse alueella säilyttää ja materiaalien turha siirtely purku- ja rakennustöiden aikana paikasta toiseen vältetään. Hyötykäyttöön kelpaamattoman purkujätteen varastointi alueella on tarpeetonta ja erityiskäsittelyä vaativat jätteet kuten asbesti ja eristemateriaalit on toimitettava purun jälkeen välittömästi asianmukaiseen käsittelyyn esimerkiksi ongelmajätteiden vastaanottajille. Rakentamiseen kelpaamattomia jätteitä ei Voikkaan purkualueen ulkopuolelta saa tuoda alueelle lainkaan välivarastoitavaksi tai lajiteltavaksi. Mahdollinen kierrätykseen kelpaava jäte, kuten metalliromu edellytetään toimitettavaksi kierrätykseen. Määräykset 5 ja 6. Pölyhaittojen ehkäiseminen on tarpeellista tehdasalueen sijainnin takia. Pölyämistä voidaan estää muun muassa vesisumutuksella ja -kastelulla ja pölyämisestä aiheutuvia haittoja lähiympäristöön voidaan vähentää välttämällä pölyäviä työvaiheita kovassa tuulessa ja epäedullisissa asutukseen päin kohdistuvissa tuuliolosuhteissa. Määräys 7. Ympäristölle aiheutuvien meluhaittojen minimoimiseksi melua aiheuttavien toimintojen toiminta-aika on rajattu. Mikäli niistä on tarvetta lyhytaikaisesti poiketa, niistä on aina erikseen sovittava valvovien viranomaisten kanssa. Määräyksessä toiminta-aikaa koskeva melutason rajaarvo noudattaa valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/92) annettua päiväohjearvoa. Määräys 8. Purkutyömaa-alue on tuvallisuussyistä mahdollisuuksien mukaan eristettävä ja ulkopuolisten pääsy alueelle estettävä, koska purkutöihin liittyy aina vaara sortumista ja putoavista esineistä ja siitä aiheutuvasta terveyshaitasta. Määräykset 9 ja 14. Mikäli töiden aikana alueella joudutaan varastoimaan ja käsittelemään ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja polttoaineita, on toiminta suunniteltava niin, että mahdolliset ympäristöhaitat pystytään estämään. Ympäristönsuojelulain 7 :n mukaan maahan ei saa päästää jätettä tai muuta ainetta siten, että seurauksena on maaperän laadun sellainen huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kaksoisvaippasäiliöllä ja pinnoitetulla tankkauspisteellä estetään normaalitoiminnassa tapahtuva polttoaineen joutuminen maaperään. Esimerkiksi lukittava täyttöpistooli estää tankkauspisteen asiattoman käytön silloin, kun alueella ei työskennellä tai siellä ei ole valvontaa. Imeytysmateriaalilla pystytään hoitamaan pienempien vuotojen pääsy ympäristöön. Määräykset 10, 11 ja 13. Ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaan toiminnassa tapahtuvista muutoksista, tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön tai luvan noudattamiseen, on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaisille. 17

18 Valvovilla viranomaisilla on oltava tieto töiden eri työvaiheista, jotta heillä on mahdollisuus tarvittaessa käydä paikanpäällä tarkastamassa töiden asianmukainen edistyminen. Samoin rakentamisesta on toimitettava valvojille yksityiskohtaisempi suunnitelma jotta toiminnan lupien- ja säännöstenmukaisuutta voidaan valvoa ja jotta rakentamisen aikaisia haittoja voidaan arvioida tarkemmin. Purkutyön toteuttaminen hakemuksen ja lupapäätöksen mukaisesti edellyttää, että purkutyötä, purkumateriaalien käsittelyä ja sijoittamista alueelle valvotaan. Nimetty valvoja, jonka yhteystietojen tulee olla valvovien viranomaisten tiedossa, vastaa paitsi purku- ja täyttösuunnitelman asianmukaisesta toteuttamisesta, myös informoinnista valvontaviranomaisille töiden etenemisessä, ennalta arvaamattomista tilanteista tai tilanteista, joissa joudutaan poikkeamaan sovituista suunnitelmista sekä muusta tarpeellisesta yhteydenpidosta. Määräys 12. Koska purkualueelle rakennettavan varastokentän kenttärakenteisiin käytetään purkujätettä, on jätealueen oltava selkeästi merkitty alueen karttoihin, jotta myöhemmin voidaan alueet paikallistaa, mikäli maaalueen käyttötarkoitus muuttuu tai alueella ilmenee muusta syystä tarvetta tehdä kaivutöitä. Ympäristönsuojelulain 104 :n mukaan omistajan tai vuokralaisen vaihtuessa uudelle omistajalle tai haltijalle on esitettävä tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli myöhemmin joudutaan poistamaan alueelle sijoitettuja jätteitä, ympäristönsuojelulain 4 :n mukaista aiheuttamisperiaatetta voidaan soveltaa myös jälkeenpäin tehtäviin töihin. Määräys 15. Raportointimääräys on annettu valvonnallisista syistä jätelain 51 :n nojalla sekä ympäristönsuojelulain 65 :n nojalla tehtävää tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksen määräyksissä. 18 LUVAN VOIMASSAOLO Luvan voimassaolo Asetuksen noudattaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia

19 säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) 19 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) ja asetuksen liitteiden muutos (403/2009) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (961/97) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Maksu on 4870 ja se vastaa aluehallintovirastojen maksuista annetun asetuksen (1145/2009) maksutaulukon mukaista maksua jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitokselle, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätteitä vähintään tonnia vuodessa. Maksu peritään erillisellä laskulla. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös UPM Kymmene Oyj/ UPM Kiinteistöt Myllytie VOIKKAA Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta Kouvolan kaupunki Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla. (YSL 54 )

20 20 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Harri Majander Tapani Hiironen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Harri Majander ja esitellyt ympäristölakimies Tapani Hiironen TH/ts

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2014 ASIA HAKIJA Muovipohjaisia EPS- ja XPS-eristeitä valmistavan laitoksen ympäristölupa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot