Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010"

Transkriptio

1 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n Voikkaan tehdasalueella tapahtuvaa purkumateriaalien varastointia ja hyötykäyttöä maarakentamisessa. LUVAN HAKIJA UPM Kymmene Oyj, UPM Kiinteistöt Myllytie VOIKKAA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakemus koskee Kouvolassa UPM:n Voikkaan tehdasalueella sijaitsevien käytöstä poistettujen tehdasrakennusten, kuten kuorimon, kattilahuoneen, paperitehtaan jätevesipumppaamon ja kuljetintunneleiden ym. purkutöistä kertyvien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämistä. Purku suoritetaan lajittelevana purkuna, jolloin materiaalista erotellaan kaikki hyötykäyttöön ja materiaalikierrätykseen soveltuva aines. Betoni ja tiilijäte sekä lasitiili hyödynnetään alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa. Purkukohteet sijaitsevat Kouvolan kaupungissa Voikkaan kaupunginosassa UPM:n tehdasalueella. Kiinteistön rekisteritunnus on UPM Kymmene Oyj omistaa alueen ja purettavat rakenteet. Hakijan liike- ja yhteisötunnus on ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Hakemusta on täydennetty ja LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Toiminta on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 ASIAA KOSKEVAT MUUT LUVAT Poikkeamispäätös KASELY/13/07.01./2010, maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momentin sekä 171 :n 1, 2, ja 3 momentin nojalla, päätöspvm , Purkamislupa , maankäyttö- ja rakennuslain 139 :n 1 momentin nojalla, päätöspvm , Purkamisilmoitus , maankäyttö- ja rakennuslain 127 :n 3 momentin nojalla, päätöspvm ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Voikkaan yritysalue on kaavoitettu teollisuusrakennusten ja laitosten korttelialueeksi (TT1 ja TT3). PURKUKOHTEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitoksen sijainti Voikkaan tehdas- ja yritysalue sijaitsee Kouvolan kaupungissa Voikkaan kaupunginosassa Kymijoen rannalla. Hakemuksen mukaan kaikki purkutoiminta ja raaka-aineen käsittely tapahtuu tehdasalueen sisällä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 460 metrin etäisyydellä purkukohteista pohjoiseen ja 420 metrin päässä länteen ja lounaaseen, Kymijoen toisella puolella. Alueen luoteispuolella, Kymijoen vastarannalla noin 500 metrin päässä sijaitsee laskettelurinne. Lähimmät koulut sijaitsevat alueesta koilliseen noin 880 metrin ja 1,3 kilometrin päässä. Matkat on mitattu lähimmästä purettavasta kohteesta. Kiinteistön rajanaapureina olevista tiloista kolme omistaa UPM Kymmene Oyj, yhden Kouvolan kaupunki ja yhden Oy Finnish Peroxides Ab. Maankäyttö, maaperä ja vesisuhteet Rakennukset ovat pääosin maanvaraisia, lukuun ottamatta kuorimorakennusta ja paperitehtaan jätevesipumppaamoa, jotka ovat osittain veden päällä pilareiden varassa. Voikkaan yritysalue sijaitsee Kymijoen varrella ja purkukohteet osittain Kymijoen välittömässä läheisyydessä. I-luokan pohjavesialue Voikkaa ( ) sijaitsee noin 360 metrin etäisyydellä lähimmästä purettavasta rakennuksesta (Kattilahuone K17) koilliseen. Pohjaveden virtaussuunta Voikkaan pohjavesialueelta on etelään.

3 3 Suojeltavat ja muut erityiset kohteet Alueen läheisyydessä on laajoja kallioalueita, joista länsi ja pohjoispuolella sijaitseva Pakanavuori-Vuohivuori - kallioalue on luokiteltu arvokkaaksi. Purkukohteiden eteläpuolella, noin 2 kilometrin päässä purkukohteista sijaitsee lähin luonnonsuojelualue. PURKUTOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Voikkaan tehdasalueella puretaan vanha kuorimo, kattilahuone, turbiinisali, hakkuhuone, entinen veturikorjaamo, jätemurskaamon rakenteita, paperitehtaan ja kuorimon jätevesipumppaamot ja puukentällä olevat betonirakenteet (mm. hiekoituskatos ja tunneleiden porrasrakenteet). Toteuttamalla purkutyö lajittelevana purkuna saadaan purkumateriaalit hyötykäyttöön. Betoni ja tiili sekä lasitiili hyödynnetään alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa. Purettavista rakennuksista kuorimo sijaitsee Kymijoen läheisyydessä, jonka jokea vasten olevia, veden pinnan alapuolisia rakenteita ei ole tarkoitus purkaa. Kuorimon osalta myös lattiarakenteet jätetään paikalleen. Muiden rakennusten osalta maanpinnan alapuoliset tukirakenteet jätetään paikalleen ja vahvistetaan tarvittavilta osin. Kellaritilat täytetään kiviainespitoisella purkumateriaalilla. Asbestipurku purettavissa kohteissa on jo tehty. Varsinaiset rakennusten purkutyöt on tarkoitus toteuttaa kevään 2011 aikana ja täyttö- ja maisemointityöt kesän ja syksyn 2011 aikana. Purkutaso on pääosin 0,5 metriä tulevan maanpinnan alapuolella. Tasot sekä laatat puhkaistaan, jotta ne voidaan täyttää ja näin ollen tehdä kantaviksi. Maanvaraisia laattoja ei pureta. Käytössä olevat putkistot, viemärilinjat ja sähkö- ja maakaapelit siirretään ennen purkutöiden aloittamista. Osittain joen päällä oleva paperitehtaan jätevesipumppaamo puretaan kokonaan perustuksia myöten. Rakennuksen rannan puolelle jää olemassa oleva kivimuuri. Kuorimon edessä sijaitsevat tunnelit (n. 80 m) puretaan vain päältä ja täytetään. Kuorimon lähellä oleva hakkurakennus puretaan kokonaan ja veturitallin maanpinnan alapuolelle jäävät osat täytetään maanpinna tasoon saakka. Ranta-alue siistitään jätteistä. Puuvaraston seinärakenteet puretaan, mutta maanvarainen laatta jätetään paikoilleen. Kentällä oleva hiekoituskatos puretaan, jotta kenttäalue saadaan yhtenäiseksi. Alueen kuivatus toteutetaan olemassa olevan sadevesijärjestelmän avulla. Lisäksi rantaalueella oleva puusto edesauttaa hulevesien puhdistumista ennen niiden jokeen johtumista.

4 4 Jätteiden määrä, varastointi ja sijoitus Purkujätteet lajitellaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti ja muut kuin alueella hyödynnettävät jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaaviin vastaanottopaikkoihin. Laskelmien mukaan kiviainespitoista materiaalia on purettavissa rakennuksissa n m 3 ktr, josta tiiltä on n m 3 ktr (n t) ja betonia n m 3 ktr ( t). Lisäksi lasitiiltä on n. 770 m 2 n. 400 t). Maanrakentamiseen hyötykäytettävät materiaalit välivarastoidaan kuorimon ja kattilahuoneen viereisellä kentällä. Purkumateriaalien käsittely, kuten murskaus, tapahtuu myös välivarastointialueella. Kiviainespitoiset jätteet sijoitetaan kellaritilojen täyttöihin ja purkualueiden tasaukseen ja maisemointiin. Sijoitusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1,8 ha ja täyttösyvyys purkutasojen päällä 0-8 m. Seuraavassa taulukossa on esitetty hyödynnettävien betoni- ja tiilijätteiden määrät alustavasti kohteittain eriteltynä. Taulukko 1 Arvioidut purkumassat jaettuna purkukohteittain Purkukohde Tiili (m 3 ) Betoni (m 3 ) Lasitiili (m 2 ) Teräs (kg) Turbiinisali Kattilahuone) Kattilahuone K Jätevesipumppaamo Puuvarasto 300 Öljyputkikanavat 42 Hakesiilo Kuorenkäsittely Kuorimo Kuorimon j- vesipumppaamo Jätemurskain + kanaalit 43 Veturitalli Hakkuhuone 101 Kuljetintunneli (puuvarasto) Tunnelit kuorimoon 142 Hiekkavarasto 80 YHTEENSÄ

5 5 Hyötykäytettävä purkumateriaali Kiviainesmateriaali, betoni ja tiili sekä lasitiili käytetään hyödyksi purkupaikan maisemoinnissa ja kellaritilojen täytössä. Alueen aikaisempien purkukohteiden materiaaleja ja tarvittaessa myös muualta tuotavia maarakennuskelpoisia materiaaleja hyödynnetään tarvittaessa alueen täytöissä. Kaikkien purkumateriaalien ympäristökelpoisuus maarakentamisessa osoitetaan liukoisuusanalyyseillä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun asetuksen (591/2006) eli MARA-asetuksen ja sen liitteiden muuttamisesta annetun asetuksen (403/2009) mukaisesti. Betoni- ja tiilijäte käsitellään purkutyön yhteydessä pulveroimalla materiaali 300 mm:n raekokoon ja kenttäalueen yläosaan tuleva materiaali murskataan 150 mm:n raekokoon. Hakemukseen on liitetty täyttörakenteiden alustavat periaatekuvat kahdesta vaihtoehdosta, joista toinen edustaa varastokenttärakennetta ja toinen viherpäällysteistä maisemointirakennetta. Purkumateriaalin ympäristökelpoisuus Purkukohteiden alueella hyödynnettävien jätteiden ympäristökelpoisuus on osoitettu tehdyillä tutkimuksilla. Materiaalinäytteet hyödynnettävistä betonija tiilirakenteista otettiin Näytteet (yhteensä 34 kpl) otettiin timanttiporan avulla koko rakenteen paksuudelta ja murskattiin. Kokoomanäytteet koottiin kuorimon ja kattilahuoneen alueilta erikseen niin että molemmilta alueilta otettiin 10 osanäytettä kahteen betonikokoomaan (näytetunnukset KUO_B ja KAT_B) ja 7 osanäytettä kahteen tiilikokoomaan (näytetunnukset KUO_T ja KAT_T). Kokoomanäytteiden riittävän edustettavuuden vuoksi, osanäytteitä otettiin rakennusten eri tasoilta. Kokoomanäytteistä tehtiin valtioneuvoston asetuksen 403/2009 mukaiset perustutkimukset. Liukoisuustesti tehtiin standardin SFS-EN , kaksivaiheinen ravistelutesti, mukaisesti. Laboratorioanalyysit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa SGS Inspection Services Oy:ssä. Betoni- ja tiilijätteen haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen 403/2009 liitteessä 1 esitetyt kokonaispitoisuuksien raja-arvot kaikissa kokoomissa. Liukoisissa pitoisuuksissa kokoomanäytteen KUO_B fluoridi ylittää liukoisuusraja-arvon peitetylle rakenteelle mutta alittaa kuitenkin liukoisuusrajaarvon päällystetylle rakenteelle. Muissa näytteissä haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet alittavat raja-arvot sekä peitetylle että päällystetylle rakenteelle. Kuorimon betonimurske hyödynnetään päällystettävillä alueilla. Tulokset tehdyistä tutkimuksista on koottu taulukkoon 2 ja taulukkoon 3.

6 6 Taulukko 2 Yhteenveto analyysituloksista, kokonaispitoisuusraja-arvot asetuksen 403/2009 mukaiset Haitta-aine Raja-arvo (mg/kg) KUO_B KAT_B KAT_T KUO_T PCB 1 <0,070 <0,070 <0,070 <0,070 PAH 20 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 C10-C <40 <40 <40 <40 As 50 <5 <5 <5 <5 Cd 10 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 Cr 400 <10 < Cu <10 Pb 300 <10 <10 <10 <10 Zn Taulukko 3 Yhteenveto analyysituloksista, liukoisuusraja-arvot asetuksen 403/2009 mukaiset (mg/kg). Haitta-aine raja-arvo (peitetty rakenne) raja-arvo (päällystetty rakenne) KUO_B KAT_B KAT_T KUO_T DOC Sb 0,06 0,06 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 As 0,5 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Ba ,8 4,7 <0,10 <0,10 Cd 0,02 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Cr 0,5 0,5 0,11 0,13 <0,1 <0,1 Cu 2 2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Hg 0,01 0,01 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 Pb 0,5 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Mo 0,5 0,5 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 Ni 0,4 0,4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 V 2 2 <0,10 <0,10 0,76 0,82 Zn 4 4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Se 0,1 0,1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Fluoridi ,3 <5,0 <5,0 SO < Cl

7 Lasitiilen osalta sovittiin viranomaispalaverin yhteydessä , että sitä voidaan käyttää murskattuna alueen täytöissä ilman erillisiä liukoisuustestauksia. 7 ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA SELVITYS NIIDEN VÄHENTÄMISESTÄ Tehtyjen tutkimusten mukaisesti purkumateriaalin hyödyntämisestä maarakentamisessa ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Purkumateriaali hyödynnetään teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella ja peitetään luonnonmateriaaleilla tai asfaltilla. Peittämällä hyödynnettävät materiaalit mahdollinen suora kosketus aluetta käyttäville henkilöille estetään, joten käytöllä ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen. Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat käsiteltävän materiaalin pölyäminen, melu ja työkoneista aiheutuvat päästöt ilmaan. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa purkutöihin osallistuviin henkilöihin, ja rajoittuvat purku ja maarakennustöiden aikaan. Purkutyöhön osallistuvat henkilöt käyttävät asianmukaisia suojavarusteita työn aikana. Töiden valmistuttua materiaalien hyödyntämisestä ei aiheudu ympäristövaikutuksia. Purkumateriaalin hyödyntäminen on kestävän kehityksen mukaista, sillä sen avulla vähennetään luonnonvarojen kulutusta. Purkumateriaalin käyttö purkukohteessaan vähentää myös materiaalien kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Kokonaisuutena materiaalien hyödyntämisen ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Päästöjen määrä ja laatu Purkutoiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu hakijan mukaan päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Pöly Pölyämistä saattaa tapahtua purkutoiminnan, betonin ja tiilen murskauksen sekä massojen siirtelyn yhteydessä. Lisäksi lähinnä työ- ja kuljetuskaluston käytöstä aiheutuu lyhytaikaisia ilmanpäästöjä (CO 2, NO x, SO x ). Pulverointilaitteessa käytetään tarvittaessa vesisumua ja käsiteltäviä aineksia kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Vallitsevat tuuliolot huomioidaan työmaalla ja työt keskeytetään tarvittaessa epäsuotuisten tuuliolosuhteiden vallitessa. Alueella työskentelevät henkilöt suojautuvat mahdollisilta pölyhaitoilta käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia, kuten hengityssuojaimia. Tarvittava vesi otetaan kymijoesta. Melu Purkutyössä syntyy koneiden käyntiäänistä ja materiaalin käsittelystä melupäästöjä. Lähimmät asuinkäytössä sijaitsevat kohteet ovat n. 460 metrin etäisyydellä pohjoisessa ja jäävät käytössä olevien tehdasrakennusten taakse, jonka myötä melu ei häiritse asuinalueita. Purkutyö ja materiaalien

8 murskaus suoritetaan arkipäivisin (ma-pe) klo 7-19 välisenä aikana. Muut toiminnot eivät melun osalta poikkea normaalista maanrakentamisesta. Päästöt ilmaan Päästöjä ilmaan aiheutuu purkutoiminnan aikana työkoneiden sekä ajoneuvojen pakokaasupäästöistä sekä purettavan materiaalin pölyämisestä. Liikennöinti purkamistyön aikana alueelle vähentyy huomattavasti kun purettavat rakennukset hyödynnetään alueen maarakentamisessa. Liikennöinti alueelle tapahtuu Kuusaantieltä suoraan Voikkaan yritysalueelle ja siitä edelleen purkukohteelle. Purettavista rakenteista noin % on materiaaleja, joita ei voida hyödyntää alueella ja ne kuljetetaan pois alueelta asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 8 LAADUNVALVONTA Työ toteutetaan viranomaisille esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Täyttötyön aikana murskeen puhtautta valvotaan aistinvaraisesti ja kirjataan täyttöpaksuudet ja täyttömateriaalit sekä määrät. Lisäksi kirjataan tiedot hylätyistä materiaaleista ja muut merkittävät havainnot. Työ raportoidaan tarvittaessa viranomaisille sen loputtua. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA ONNETTOMUUDET SEKÄ SELVITYS NIIHIN VARAUTU- MISESTA Hanke on purkutyö ja maarakennushanke. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä tekijöitä ovat purku- ja maarakennuskoneiden aiheuttamat tapaturmariskit. Työt toteutetaan siten, ettei vaaranneta työturvallisuutta. Alueella liikkuvat purkutoimintaa toteuttavat henkilöt käyttävät asianmukaisia työvarusteita, kuten kypärää, huomiovaatteita ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia. Kohteeseen liittyviä erityisriskejä ovat purkukohteen sijainti Kymijoen välittömässä läheisyydessä. Purkumateriaalien pääsyn estäminen jokeen on huomioitu sekä purkutyöselityksessä että urakoitsijan purkutyösuunnitelmassa, missä on esitetty yksityiskohtaiset toteutusvaihtoehdot. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA ALAN ASIANTUNTEMUS Rakenteiden purkamisesta vastaa lajittelevan purkutekniikan käyttöön erikoistunut yritys, jolla on asiansa osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Materiaalien käsittely ja maisemointityöt teetetään asiansa osaavalla maanrakennusyrityksellä. Lisäksi purku- ja täyttötyön aikana on tarvittaessa mahdollisuus saada asiantuntija-apua paikallisilta viranomaisilta. SELVITYS PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ Purkumateriaalien uudelleen hyödyntäminen on kestävän kehityksen mukaista ja vähentää luonnonvarojen kulutusta. Lisäksi purkumateriaalin hyö-

9 dyntäminen kohteessa vähentää kuljetustarvetta ja siten kuljetuksista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. 9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset, neuvottelut Lausunnot Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Kouvolan kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ennen lupahakemuksen jättämistä on asian johdosta pidetty neuvottelu ja tutustuttu paikan päällä kohteeseen UPM:n Voikkaan tehdasalueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyytänyt lupahakemuksesta lausunnot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), Kouvolan kaupungilta, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Kaakkois-Suomen Ely-keskus on todennut päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa: Lupahakemuksessa on esitetty, että Kouvolassa Voikkaan yritysalueella sijaitsevat entiseen puunjalostustehtaaseen kuuluneet kuorimo ja kattilahuone sekä muita pienempiä rakennuksia puretaan ja kertynyttä purkujätettä käytetään mahdollisimman kattavasti alueen maanrakentamisessa ja maisemoinneissa. Puunjalostus Voikkaalla on päättynyt vuonna Tehdasalueella sijaitsevilla nyt purettaviksi esitetyillä rakennuksilla ei ole sellaista käyttötarkoitusta, että niiden kunnossapitoa ja säilyttämistä olisi järkevää jatkaa. Hankkeen tarkoituksena on Voikkaan yritysalueen kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Purku suoritetaan lajittelevana purkuna niin, että purkumateriaalista erotetaan hyödynnettäväksi kelpaava betoni- sekä tiili- ja lasitiilijäte. Betoniraudat ja kaikki muut mahdolliset epäpuhtaudet käsitellään muualla ko. jätteen käsittelylle tarkoitetuissa asianomaisen luvan saaneissa käsittelypaikoissa. Käsittely ja välivarastointi suoritetaan purettavien kuorimo- ja kattilarakennusten viereisellä välivarastoalueella. Käsitellyt tiili- ja betonijakeet pyritään erottelemaan välivarastoalueella omiin lohkoihinsa, jolloin niiden käyttö eri täyttö- ja maisemointikohteissa on mahdollista. Kaikki hyödynnettäviksi kelpaavat kiviainespitoiset jätteet sijoitetaan kellaritilojen täyttöihin ja purkualueiden tasaukseen ja maisemointiin. Sijoitusalueen pinta-ala on noin m 2 ja täyttösyvyys purkutasojen päällä noin 0 8,0 m. Hyödynnettävien jätteiden haitta-ainepitoisuudet on asianmukaisesti tutkittu otetuista materiaalinäytteistä. Näytteistä tehtiin valtioneuvoston asetuksen /591 (muutos /403 ja muutos

10 /1825) mukainen selvitys jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa. Betonijätteen kaikki kokonaishaitta-ainepitoisuudet alittavat em. asetuksen liitteessä mainitut raja-arvot kaikissa kokoomissa. Näytteen KUO_B fluoridipitoisuus ylitti peitetylle rakenteelle määritellyn raja-arvon, mutta alitti selkeästi päällystetyn rakenteen raja-arvon. Liukoisuustesti tehtiin standardin SFS-EN mukaisena kaksivaiheisena ravistelutestinä. Rakennusten purku-, purkujätteenkäsittely- ja täyttötyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2011 aikana. Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen käsityksen mukaan UPM Kymmene Oyj voi toteuttaa Voikkaan yritysalueella esitetyt purkutyöt, purkujätteen käsittelyn ja välivarastoinnin sekä jätteen hyödyntämisen maanrakentamisessa ympäristölupahakemuksen ja siihen liitetyn päivätyn Gradientti Oy:n suunnitelman nro mukaisesti. Lupaa myönnettäessä esitetään huomioitavaksi seuraavaa: 10 Rakennusten purkutyöt, purkujätteen käsittely pulveroimalla ja murskaamalla, välivarastointi sekä loppusijoittaminen tulee toteuttaa nykyaikaisin työmenetelmin ja käytännöin niin, että työnaikaiset ympäristöhaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Työt on toteutettava esitetyn suunnitelman mukaisesti (insinööritoimisto Gradientti ). Työt on pyrittävä toteuttamaan ilman viivytyksiä ja enemmän melua aiheuttavien purkutöiden osalta pyrittävä saamaan päätökseen 8 kuukauden kuluessa töiden aloittamisesta sekä kokonaisuudessaan maisemointeineen vuoden 2012 loppuun mennessä. Ympäristöä mahdollisesti melun ja pölyn osalta kuormittavat työvaiheet on rajattava mahdollisuuksien mukaan arkipäiviin (maanantai perjantai) klo Purkutoiminnan aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava Kaakkois-Suomen ELY- keskukseen ja Kouvolan ympäristöpalveluille. Tiedot purkutyön aikana kertyneistä lopullisista maanrakentamisessa hyödynnetyistä jätemääristä ja niiden käsittelymenetelmistä sekä muualle käsiteltäväksi toimitetuista jätteistä tulee toimittaa em. viranomaisille kahden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä. Alueen tulevat käyttötarkoitukset ja turvallisuusnäkökohdat edellyttävät, että purettavien kohteiden maanalaiset tilat täytetään ja ympäröivät maapainanteet muotoillaan maisemallisesti. Luonnonkiviainesten säästämiseksi vaarattomien purkumateriaalien käyttö ko. tarkoituksiin on tässä kohteessa järkevää. Vaihtoehtona olisi materiaalin kuljettaminen esimerkiksi yhtiön Lamminmäen kaatopaikalle. Purkutyön yhteydessä lajiteltu ja käsitelty betoni- ja tiilijäte on tehtyjen selvitysten perusteella ympäristölle vaaratonta ja turvallista sijoittaa paksumpanakin kerroksena kellarikaivantoon. Hankkeessa operoidaan teollisuusalueella ja työt toteutetaan arkipäivisin päiväaikaan eikä hanke ole kovin pitkäkestoinen. Huolellisesti toteutettuna

11 hankkeesta ei ole odotettavissa kohtuutonta ympäristöhaittaa lähikiinteistöjen käytölle eikä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaakkois-Suomen ELY- keskus katsoo, ettei asiallisesti toteutetusta purkutyöstä ja purkujätteen hyödyntämisestä alueen täytöissä ole odotettavissa sellaista vesistökuormitusta, jolla olisi haitallisia vaikutuksia Kymijoen vedenlaadulle ja näkyisi virtaamaltaan suuren Kymijoen vedenlaadussa. Erillisen työnaikaisenkaan vesistötarkkailun järjestäminen tässä yhteydessä ei näin ollen ole välttämätöntä. Myöskään pohjavesien tarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi tässä yhteydessä edellyttää. Kouvolan kaupunginhallitus ja rakennus- ja ympäristölautakunta ovat asiaa käsiteltäessä todenneet kokouspöytäkirjassa, että syyskuussa 2010 tehtyjen hyötykäyttökelpoisuusanalyysien mukaan betoni- ja tiilijätteen haittaainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston asetuksen 403/2009 kokonaispitoisuuksien raja-arvot kaikissa kokoomanäytteissä. Kuorimon betonista otettu kokoomanäyte ylittää fluoridin osalta liukoisuusraja-arvon peitetylle rakenteelle, mutta alittaa liukoisuusraja-arvon päällystetylle rakenteelle. Hakemustekstissä on virheellisesti mainittu ylityksen olevan fluoridin sijasta kromin kohdalla, mutta sillä ei ole jätemateriaalin käsittelyn suhteen vaikutusta, sillä hakemuksessa on joka tapauksessa esitetty, että kuorimon betonimurske tullaan haitta-aineylityksestä johtuen hyödyntämään päällystettävillä alueilla. Lausunnossa todetaan, että osittain veden päällä olevat rakennukset (kuorimo ja paperitehtaan jätevedenpuhdistamo) tulee purkaa siten, että jätemateriaalia ei purkamisen yhteydessä joudu veteen. Koska toiminta käsitellään ympäristöluvalla, ei purkutyön ja murskauksen osalta tarvitse tehdä erikseen meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöluvassa tulee näin ollen tarpeen mukaan antaa määräyksiä myös melun osalta. Koska toiminta sijaitsee teollisuusalueella ja purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ajoittuvat lyhyelle jaksolle purkutyön toteuttamisen ajalle, itse purkutoiminnasta tai syntyvien kiviainespitoisten jätteiden hyödyntämisestä alueella maarakennustoiminnassa ja alueen maisemoinnissa ei voida katsoa olevan merkittävää haittaa tai vaaraa ympäristölle tai lähialueen asukkaille eikä lupahakemuksesta näin ollen ole muuta huomautettavaa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Lausuntojen johdosta hakijalta on pyydetty vastine mennessä. Hakija ei ole antanut vastinetta. 11

12 12 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU UPM Kymmene Oyj/ UPM Kiinteistöt on hakenut ympäristölupaa Kouvolan Voikkaan tehdasalueella sijaitsevien vanhan kuorimon, kattilahuoneen, turbiinisalin, hakkuhuoneen, entisen veturikorjaamon, jätemurskaamon, paperitehtaan ja kuorimon jätevesipumppaamoiden, puukentällä olevien betonirakenteiden, kuten hiekoituskatoksen ja tunneleiden porrasrakenteiden ym. pienehköjen rakennusten purkutöistä kertyvien betoni- ja tiilijätteiden varastointiin, käsittelyyn ja hyödyntämiseen alueen maarakentamisessa ja maisemoinnissa kiinteistöllä Aluehallintovirasto myöntää toiminnalle ympäristöluvan hakemuksen ja sen liitesuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Purkujätteen varastointi ja hyötykäyttö 1. Hakemuksessa esitettyjä riittävästi tutkittuja betoni- ja tiilijätteitä voidaan käyttää alueen maarakentamiseen ja maisemointiin sekä vanhan puukenttävaraston laajentamiseen ja vahvistamiseen. Kuorimosta purettua betonijätettä saa hyödyntää vain päällystettävissä rakenteissa. Rakentamisessa on otettava huomioon maisemallinen sulautuminen ympäröiviin alueisiin. Hakijan on huolehdittava, että kaikilla purkukohteilla, joiden purkujätteitä on tarkoitus hyödyntää rakentamisessa, on voimassa olevat purkamisluvat. 2. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueelta kertyvien sade- ja sulamisvesien käsittelytarve niin, että poistuvan veden laatua pystytään tarvittaessa tarkkailemaan. 3. Purkutyöt, maarakentaminen ja maisemointi on pyrittävä hoitamaan aikataulullisesti niin, että hyödynnettävän materiaalin varastointi alueella on mahdollisimman vähäistä ja lyhytaikaista. Purkutyö on saatettava loppuun viimeistään vuoden kuluttua töiden aloittamisesta. Alue tulee olla kunnostettu ja maisemoitu mennessä. Välivarastointikentän on oltava niin suojattu ja hoidettu, että pölyhaitat ja kostutus- ja sadevesien aiheuttamat valumat vesistöön pystytään estämään. 4. Hyötykäyttöön kelpaamaton tiili- ja betonijäte, asbesti ja eristemateriaalit sekä muu purkumateriaali on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn ja niiden pitkäaikainen varastointi alueella ja tuonti muualta alueelle on kielletty. Romurauta, betoniraudat ja vastaava kierrätettävä materiaali on toimitettava asianmukaiseen kierrätykseen. Lisäksi on huolehdittava, että jätettä ei leviä missään työvaiheessa kiinteistön ulkopuolelle.

13 Purettavista rakennuksista on pyrittävä hyödyntämään sekä ottamaan talteen ennen rakennusten purkua kiinteät arvokkaat sisustukset sekä käyttökelpoiset rakennusosat ja valaisimet. 13 Päästöt ilmaan Melu Alueen hoito 5. Pölyhaittojen minimoimiseksi purku-, murskaus- ja rakentamistyön aikana on pölynsidontaan käytettävä riittävästi kostutusta. Tuuliolosuhteet on otettava huomioon pölyäviä työvaiheita suoritettaessa. 6. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat, ja alueelle johtava tie on puhdistettava riittävän usein niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Varastokasojen, purkualueiden, murskaustoiminnan ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä ensisijaisesti vettä. 7. Purku- ja murskaustyöt sekä muut erityistä melua aiheuttavat työvaiheet on rajattava ajallisesti hakemuksen mukaisesti arkipäiviin (ma - pe) klo Tarvittaessa lyhytaikaisista poikkeuksista on sovittava Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristötoimen kanssa. Melun leviämisen estämiseksi murskauslaitos on sijoitettava niin, että asumiskäytössä olevat kiinteistöt altistuvat melulle mahdollisimman vähän. Melun syntymistä on ehkäistävä tarvittaessa myös teknisin keinoin esim. koteloimalla ja varastokasoja meluesteenä hyödyntämällä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa toiminta-aikana ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq). Melutasojen alittuminen on osoitettava tarvittaessa mittauksin. 8. Ulkopuolisten asiaton pääsy purkualueelle on estettävä aitauksin, lippusiimoin ja/tai varoituskyltein. 9. Työkoneissa käytettävät polttoaineet, öljyt ja kemikaalit on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään estetään. Jakelusäiliön on oltava kaksoisvaippasäiliö. Tankkauspisteen on oltava valvottu ja luvaton tankkauspisteen käyttö on pystyttävä estämään. 10. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa siitä, että eri työvaiheet tehdään hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti sekä vastaa muutenkin purku- ja rakennustyön valvonnasta. Ko. henkilön nimi- ja yhteystiedot on toimitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja Kouvolan rakennus- ja ympäristötoimelle tiedoksi ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

14 11. Purkutöiden aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristötoimelle. Tarkempi suunnitelma varastokenttien rakentamisesta, asfaltoinnista, korkotasoista, sadevesijärjestelmästä, murskauslaitoksen sijainnista ja maisemoinnista tulee toimittaa ennen rakennustöiden aloittamista Kaakkois-Suomen Elykeskukselle ja tiedoksi Kouvolan ympäristötoimelle. Jos alueelle tuodaan rakenteisiin käytettäväksi purkujätettä muista kohteista, kuin mitkä hakemuksessa on tarkemmin eritelty, on ennen jätteen tuomista esitettävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan rakennus- ja ympäristötoimelle selvitykset, joissa osoitetaan materiaalin täyttävän asetuksen 591/2006 (muutos 403/2009) mukaiset vaatimukset hyödynnettävälle purkujätteelle. 12. Jätemateriaalien sijoittelu alueelle tulee dokumentoida selvästi rakennustöistä tehtävään karttaan, jotta jätteiden sijainti pystytään myös myöhemmin paikallistamaan. Mikäli alueella tulee myöhemmin kunnostustarpeita, yhtiön tulee varautua poistamaan alueelle jätettyjä jätemateriaaleja. Myöhemmin tehtävissä maanrakennus- ja johtotöissä esiin kaivetut purkujätteet ja paikalleen jätetyt perustusten osat on toimitettava muualle asianmukaiseen käsittelyyn. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Kirjanpito ja raportointi 13. Töiden aikana tapahtuvista ympäristölle haittaa tai häiriötä aiheuttavista tilanteista, joita ei ole osattu ennakoida lupahakemuksessa eikä tässä päätöksessä, on ilmoitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle ja Kouvolan rakennus- ja ympäristöntoimelle, joiden kanssa tilanteen vaatimista toimenpiteistä on sovittava erikseen. 14. Polttoaine- ja öljyvuotojen varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. 15. Purkutöistä ja kenttäalueen rakennus- asfaltointi- ja maisemointityöstä on toimitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan rakennus- ja ympäristötoimelle loppuraportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: 14 tiili- ja betonijätteen toteutuneet käyttömäärät kenttärakenteissa eriteltyinä toteutuneesta maarakentamisesta kartta, josta selvää tiili- ja betonijätteen sijoitus ja käytetyt kerrospaksuudet tiedot alueelta pois kuljetuista hyötykäyttöön kelpaamattomista tiili- ja betonijätteistä ja muista purku/ ongelmajätteistä (esim. asbesti, eristeet, saumausaineet) niiden määristä, kuljettajista ja toimituspaikoista

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot