Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi Hirsipuisto Stockparken

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 20. kaupunginosa, Askisto Kortteli ja osat kortteleista 20032, 20033, ja sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan osat kortteleista 20032, ja sekä katuja puistoalueet) Vantaan kaupungin 26. kaupunginosa, Petikko Liikennealueet Tonttijako Kortteli ja osa korttelia Tonttijaon muutos Osa kortteleita ja Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Vihdintien länsipuolella Askistontien ja Timmermalmintien välissä. Sijaintikartta. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnittelun arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Kiinteistö Oy Askiston liikekeskus (Askisto ntie 1) hakee asemakaavamuutosta kellarikerroksen muuttamiseksi liiketilaksi. Myös Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) ja tilavaraussuunnitelma (Tiehallinto 2008) edellyttävät asemakaavan tarkistamista Askistossa. Lisäksi kaavamuutos sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan täydennysrakennuskohteen. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan Askiston liikekeskusta ja mahdollistetaan Vihdintien kehittä misselvityksen mukaisen eritasoliittymän rakenta minen katujärjestelyineen. Samalla Hirsipuistoon osoitetaan yleiskaavan mukainen täydennysrakenta misalue. Lisäksi kortteliin (Askistontie 2a-6c) annetaan ääneneristävyysmääräyksiä, jotka ovat tarpeen laadittujen meluselvitysten perusteella. Voimassaolevassa asemakaavassa alueella on toimistorakennusten ja/tai ympäristöä häiritsemättö mien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, josta osan valtio lunastaa Vihdintien tiealueeksi, mutta toisaalta korttelia voidaan laajentaa hieman etelään päin kaupungin maalle. Tällä asemakaavamuutokse lla vastataan pie niin ja kohtuuhintaisiin omakotitontteihin kohdistuvaan kysyntään. Keskeinen osa Hirsipuistoa, jo ka on ollut suota, soveltuu huonosti rakenta miseen, joten sen a lavin osa jää lähivirkistysalueeksi. Sen sijaan länsiosan rinnevyöhykkeelle voidaan osoittaa erillispientalojen korttelialuetta. Alue on kapea, mutta on toteutettavissa pienehköinä tontteina, joille sallitaan kerrosneliömetrin suuruisten o makotitalo jen rakentaminen. Uusia o makotitontteja tulee yhteensä 21 kpl (2 890 k-m2) ja ne voidaan liittää rinteelle jo rakennettuun kunnallistekniikkaan. Kurkihirrenkuja o n suunniteltu mutkittelevaksi ja uudet pienta lot tulee sijoittaa kadun varteen. Tällöin katunäkymästä saadaan vaihteleva. Asemakaavaan merkitään tonttijako uusille muodostettaville tonteille. Lisäksi Vihdintien liittymämuutos ja siitä jo htuva Askistontien muutos aiheuttaa muutoksia nykyiseen tonttijakoon. Nähtävillä olon jälkeen Askiston liikekeskuksen tonttia on laajennettu 8 metrillä puistoon pysäköinnin järjestämiseksi. Lisäksi on lisätty tonttijako korttelin kahdelle tontille ja on tarkistettu KTTY-korttelin kaavamääräyksiä. 2

4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Askisto on osa Vihdintien varaan rakentunutta kaupunkirakennevyöhykettä. Tienoolla on ollut torppa jo 1800-luvulla, mutta pääosin asutusta on tullut luvulta alkaen. Luonnonympäristö - Yleispiirteet: Hirsipuisto on ollut 1800-luvulla suota ja 1900-luvulla peltoa, joka on nykyisin metsittymässä ja on asemakaavoitettu puistoksi. - Luontokohteet: Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. - Pohjavesialue: Hirsipuiston alueella esiintyy paineellista po hjavettä. - Maaperä: Maaperältään kaava-alue on pääosin savikkoa, paitsi rinteessä maalajina esiintyy silttiä ja Askistontien 6:n kohdalla moreenia. Lisäksi Askiston liikekeskuksen tontilla on täyttöa luetta. Hirsipuiston kohdalla on ollut suota ja maaperä on tä llä paikalla erityisen huo nosti rakentamiseen soveltuvaa. Rakentamiseen soveltuu kuitenkin puiston länsiosan rinnevyöhyke. Alueelle rakennetulla vesijohto linjalla, jota tuleva Kurkihirrenkuja seurailee, vanhat kairaukset ovat ulottuneet 2,7...8,4 metrin syvyyteen ja päättyneet kiveen tai kallioon. Askiston liikekeskuksen (Askistontie 1) to ntin pohjois- ja itäpuolella on syvä pehmeikkö. Lähin kairaus on noin 60 metrin päässä tontin rajasta. Vanhan kantakartan korkeuskäyristä voi pääte llä, e ttä pehmeikön raja sijaitsee likimain nykyisen liiketo ntin pihatäyttöjen luiskan kohdalla. Tontin laaje nnuksessa pehmeikölle jouduttaisiin ottamaan huomioon seuraavat asiat: - pe hmeän savikerroksen paksuus luokkaa 10 m, kuivakuoren paksuus noin yksi metri - alueen kuivatus vaatinee täyttöjen tekemistä (1-1,5 m?) - alueen rakenta minen edellyttää pohjanvahvistusta (painumat muuten liian suuret) - syvästabiloinnin kustannus luokkaa /m 2. Tästä syystä liiketontti ei ole kohtuullisin kustannuksin laajennettavissa. 1 Rakennettu ympäristö Alueella on asuinpientaloja vuosilta , niissä on 13 asuntoa. Askiston liikekeskuksen liikerakennus valmistui 1984 ja teollisuusrakennus valmistui Palvelut - Askiston liikekeskuksessa (Askitontie 1) toimii kauppa, ravintola ja leipomo. Askistossa on myös alakoulu, päiväkoti ja asukastila. Muut julkiset palvelut ovat Martinlaaksossa. Aluekeskus on Myyrmäessä. Kaupallisia palveluita on myös Petikossa, Varistossa, Pähkinärinteessä ja Martinlaaksossa. - Askiston koulussa oli 250 oppilasta v Oppilasmäärä on hiipunut. Keväällä 2007 on 195 oppilasta, syksyllä 2007 on arviolta 195 oppilasta ja syksyllä 2009 noin 180 oppilasta (ilman Koivurintee n väestö listäystä). Nyt keväällä 2010 oppilaita on 187 ( ) ja oppilasmäärä on laskeva olisi 156 oppilasta. Ko ulussa voi olla enintään oppilasta, o ptimiryhminä voisi olla jopa 300 oppilasta. 2 1 Tiedot geotekniikkapäällikkö Matti Holtari Askiston koulun koulunjohtaja Matti Lotvonen ja Sivistystoi men taloussuunnittelija vs. Antti Torkkeli

5 Viistoilmakuva vuodelta Askiston päivähoitotilanne on nyt hyvä eli päivähoitotarjonta vastaa kysyntää. Alueella on nyt yksi päiväkoti ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Päivähoitoikäisiä on nyt 164 (10 kk - 6 vuotiaat, e nnakkotieto ) ja päivähoitopaikkoja on noin 110, jolloin tarjonta on noin 67 %. Lisäksi alueen väestöennuste on laskeva. 3 Liikenne - Henkilöautoliikenne Vihdintien liikennemäärä Askistontiestä ete lään oli ajo neuvoa / vrk vuonna 2007 ja arvioitu liikennemäärä on ajoneuvoa / vrk vuonna Vihdintie on 7 metriä korkeiden erikoiskuljetusten reitti. Askistosta on Vihdintielle Askistontien ja Timmermalmintien liittymät. Tilavaraussuunnitelman (2008) mukaan Askistontie n liittymä Vihdintielle on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi ja Timmermalmintien liittymä on tarkoitus sulkea. Asemakaavaan on varattu uusi poikittainen katu, Kurkihirsi, joka yhdistää Timmermalmintien suunniteltuun Askistontien eritasoliittymää n. Liikennemäärät 2003 ajon/vrk 2004 ajon/vrk 2005 ajon/vrk 2006 ajon/vrk 2007 ajon/vrk 2008 ajon/vrk 2030* ajon/vrk Vihdintie Askiston ei laskettu liittymästä etelään Vihdintie Askiston liittymästä pohjoiseen Tikkurilantie *) Tiehallinto, Vihdintien kehittämisselvi tys 2008 s. 34, ennuste. 3 Sivistystoi men suunnittelija Päivi Riehunkangas

6 Kehittämisselvityksen (2008) ratkaisussa uusi poikittainen yhteys Kurkihirsi viedään Vihdintien ali ja vapaa alikulkukorkeus on 4,6 m. Näin myös Vihdintien erikoiskuljetuksille syntyy esteetön ratkaisu. Ratkaisu edellyttää meluesteitä asutuksen kohdalla. Meluesteet voidaan sijoittaa o ptimaalisesti lähe lle melulähdettä. Askistontie o n leikkauksessa noin 250 metrin matkalla, enimmillään Vihdintien kohdalla noin 8 metriä. Vihdintien rampit voidaan toteuttaa matalalla penkereellä (alle 2 metriä), jolloin rakenne voidaan toteuttaa ilman paaluvahvistusta. Askistontien liittyminen poikittaisväylään on mahdollinen, mutta pituuskaltevuuksien vuoksi laadultaan huono. Eritasoliittymän toteutuskustannukset ovat huomattavasti halvemmat kuin vuoden 1996 ratkaisussa. Vihdintie säilyy nykyisellä paikallaan. Poikittainen yhteys Kurkihirsi on maan tasossa, joten kiertoliittymien välise lle a lueelle on mahdollista toteuttaa tonttiliittymiä. Auto liike nteen liittymä t Vihdintie lle ovat turvallisissa kohdissa ja soveltuvat tyypiltään Vihdintien luonteeseen. - Joukkoliikenne keväällä 2010 Vihdintietä 339, 345 ja 346 Helsinkiin Timmermalmintien pysäkiltä. Askistosta 362N, 363A ja 364 Helsinkiin Vihdintien ja Askistontien liittymästä. Askistosta 35 Martinlaaksoon, Myyrmäkeen ja Kaivokselaan. - Suunniteltu joukkoliikenne syksyllä 2010 YTV:n linjastosuunnitelman mukaisesti linjasta 35 tulisi liityntälinja välille Martinlaakso - Askisto. Helsinkiin kulkevat linjat 363A ja 345 säilyvät. 4 - Kevyt liikenne: Vihdintiellä, Askistontiellä ja Timmermalmintiellä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Alueella ei ole inventoituja kulttuurihistoriallisia kohteita. Tekninen huolto Hirsipuiston länsirinteelle on rakennettu vesi- ja viemärijo hdot, joihin voidaan liittyä suoraan, jos alue rakennetaan. Johdo t ovat syvällä, joten jos kellareita ei rakenneta, niin pumppausta ei tarvita. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu: Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä edellyttää asunnoilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä toimistotiloilta ja hiljaisilta työtiloilta L 28 db ääneneristävyyttä. 5 - Tieliikennemelu: Vihdintien tieliikennemelusta on tehty erilliset selvitykset (Sito Oy 2006 ja Destia Oy 2008). Maanomistus Hirsipuisto ja kadut omistaa Vantaan kaupunki. Vihdintien tiealueen omistaa valtio. To ntin osoitteessa Askistontie 1 omistaa Kiint. Oy Askisto n Liikekeskus. Tontin osoitteessa Timmermalmintie 19a (Kurkihirsi 1) omistaa Oy Katro Ab. Muut tontit ovat yksityisessä omistuksessa. 4 Vantaan linjastosuunnitelma , luonnos. YTV. Luettavissa ( ). 5 Lentomeluselvitykset: Ilmailulai tos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä (http://www.finavia.fi/melualuekartat) ja Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004, Ilmailulaitos A 6/2005, Vantaa

7 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto , voimaan (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=94400&lan=fi) Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3 ja teollisuusaluetta, jo lle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY. Yleiskaavassa on esitetty myös pääkatujärjestely sekä keskustatoimintojen alakeskus c. Yleiskaava. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. SL Luonnonsuojelualue. TY Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. VL Lähivirkistysalue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (m3)- Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN db). Ohjeellinen ulkoilureitti. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Yleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Osa-alueen raja. 6

8 Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Yleiskaavan selostus s. 67, kuva 8.4. Kaavamuutos on yleiskaavan mukainen. Korttelin laajennus Hirsipuistoon on yleiskaavan mukainen täydennysrakenta miskohde (kaavaselostus s. 67, kuva 8.4). Asemakaavamuutoksen yhteydessä alueen rakennettavuus ja kortteleide n muoto on tutkittu yleiskaavaa tarkemmin. Voimassaoleva asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Askisto 2, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Siihen tehty asemakaavamuutos nro , joka koski tonttia (Timmermalmintie 19a), Kurkihirsi-katua ja Kurkihirrenpuistoa, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vantaan kaupungin maankäytön strategia Kaupunki huolehtii maapolitiikan, kaavoituksen ja kunna llistekniikan osalta siitä, että on olemassa rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle. Asuntotuotannosta noin 40 % on pientalovaltaista tuotantoa. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv Tonttijako- ja rekisteri Alue on Va ntaa n kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. 7

9 Rakennuskiellot Tontilla (Askistontie 1) ja Vihdintien tiealueella on MRL 53 1 mom. mukainen rakennuskielto asti. Muulla alueella ei ole rakennuskieltoa. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie piiri lle, että Vantaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Vihdintien kehittämisselvityksen jo hdosta. Finavia: Ympäristökatsaus tsaus_2008_final.pdf Finavia: Helsinki-Vantaan lentoasema, ympäristöraportti ortti_2008.pdf Ilmailulaitos A14/2002, : Lentokoneiden melun leviäminen ja hallinta , vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. inti.pdf Sito Oy, DI Ti mo Huhtinen : Petikko, Askisto, Koivurinne 1 -asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys. Tiehallinto, Uude nmaan tiepiiri: Vihdintie n (seututie 120) kehittä misselvitys välillä Kehä III - Lahnus. Helsinki Tielaitos, Uude nmaan tiepiiri: Vihdintien (mt 120) parantaminen välillä Ke hä III - Lahnus, yleissuunnitelma Vantaan kaupunki, asemakaavan se lostus nro Koivurinne, Vantaan kaupunki, asemakaavan selostus nro Koivurinne 1, Vantaan kaupunki, yleiskaavan se lostus, Kv YTV: Seudun joukkoliikennesuunnitelma Helsinki l.fi/fi/suunnittelu/linjastosuunnite lmat/documents/se udun_jou kkoliikennesuunnitelma_2010_2014.pdf YTV: Vantaan linjastosuunnitelma Luonnos l.fi/fi/suunnittelu/linjastosuunnitelmat/documents/vantaan_linj astosuunnitelma_keharata_liityntalinjasto.pdf 8

10 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutosaloitteet Kiinteistö Oy Askiston liikekeskus (Askisto ntie 1) haki asemakaavamuutosta nro kellarikerroksen ja avonaisen osan muuttamiseksi liiketilaksi. Myös Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) ja tilavaraussuunnitelma (Tiehallinto 2008) edellyttävät asemakaavan tarkista mista Askistossa. Lisäksi alue sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan mukaisen täydennysrakennuskohteen (kaavaselostuksen s. 67, kuva 8.4). Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavoituksen alkaminen on ilmoitettu Vantaan Sanomissa Lisäksi kaavoituksen vireillä olosta on tiedotettu vuosittain kaavoituskatsauksessa. Osallisia kaavoituksessa olivat alueen maanomistajat ja naapurit, alueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset kuten Askiston Omakotiyhdistys ry ja Martinlaakson aluetoimikunta, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Uude nmaan liitto, YTV, Vantaan Energia Oy ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia. Suunnittelutapahtumia Koivurinne 1 -asemakaavan nro valmistelu alkoi osallistumisja arviointisuunnite lmalla Koivurinne 1 -asemakaavan nro uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se postitettiin osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä Kaupunginha llitus antoi Koivurinne 1 -asemakaavaehdotuksen nro muistutuksiin ja lausuntoihin vastineet ja päätti laajentaa kaava-a luetta pohjoiseen ja Vihdintien länsipuo le lle. (Tällä kaavamuutoksella hoidetaan laa jennusalue länteen.) Arkkite hti Tapani Raura mo oli tavattavissa klo klo keskustelutilaisuudessa Askiston koululla kävi 64 asukasta. Tilaisuudessa käsiteltiin sekä Askiston että Koivurinteen kaavoja, esiteltiin kaavoituksen taustatietoja ja lähtökohtia sekä katuverkkovaihtoehtoja. Tilaisuudessa vastustettiin Ti mmermalmintien liittymän sulke mista. Tuotiin esille, että liittymää ei voi sulkea, ennen kuin Kurkihirsi -katu rakennetaan. Mielipiteitä jätettiin lisäksi kirjallisesti 9 kpl ja suullisesti 2 kpl. Mie lipiteissä vastustettiin erityisesti Tikkurilantien linjausta, joka on esitetty yleiskaavassa, sekä Friimetsän alueen liian tiivistä rakenta mista tä män kaava-alueen ulkopuole lla. Mielipiteissä toivottiin luonnonarvojen vaalimista sekä tonttien kaavoittamista myös yksityisten maille Martinlaakson aluetoimikunta lausui, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on riittä vä ja asemakaavoituksen lä htökohtiin ei o llut huomautettavaa klo Koivurinteen a lustava rakentamisluonnos esiteltiin osallisille Askiston koululla. Paikalla o li noin 25 henkeä Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvitys valmistui Maakuntakaava tuli voimaan Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolloin kaavaalueeseen liitettiin osa korttelia Asemakaavaluo nnos o li nähtävillä Myyrmäen yhteispa lvelupisteessä (Kilterinraitti 6) ja maankäytön asiakaspalvelussa (Kielotie 28). Mielipiteet pyydettiin mennessä. 9

11 klo Asemakaavaluonnoksen esittely asukkaille Askiston koululla. Paikalla o li 55 henkeä. Keskuste ltiin lento- ja tieliikenne melusta, Koivurinteen pohjoisosan rakennusoikeudesta ja Koivurintee n katujärjestelyistä MRL 66 mukaine n viranomaisneuvottelu Tiehallinnon asukasilta Espoossa Kalajärvellä Ruskatalossa Vihdintien järjestelyistä Neuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan Vihdintien kehittä missuunnitelma (Tieha llinto) Osallistumis- ja arviointisuunnite lma asemakaavamuutoksesta nro Osallistumis- ja arviointisuunnite lman postitus osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä Ilmoitus kaavoituksesta Vantaan Sa nomissa Asemakaavaluo nnos oli nä htävillä Myyrmäen yhteispalvelupisteessä ja maankäyttötoimen asiakaspalvelussa Aluearkkitehti oli tavattavissa Askiston koululla klo Vihdintien kehittämissuunnitelmaa on käsitelty erikseen Tiehallinnon kanssa. Mielipiteet nähtävillä olleesta asemakaavaluonnoksesta nro , Koivurinne 1, (tiivistelmä) ja niiden huomioonottaminen tämän kaava-alueen osalta Mauri Österholm, varapuheenjohtaja, Askiston omakotiyhdistys ry: Sisälsikö Vihdintien meluennuste lisääntyvän kuorma-autoliikenteen Juvanmalmin teollis uusaluee lle. Liikenne-ennuste sisältää liikennemäärän ja raskaan liikenteen osuuden kasvun Askiston omakotiyhdistys ry: - Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä meluselvitys puuttuu koko kaavaalueelta. Asumismukavuuden varmistamiseksi Vantaan kaupungin on teetettävä tällainen selvitys, jotta voidaan todeta lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutuksen olevan se llainen, että Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen mukaiset ohjearvot alitetaan. Näin varmistetaan alueelle tulevien asukkaiden viihtyminen. Me luntorjuntakeino na, lentomelun vähentämiseksi Vantaan kaupungin tulee vaatia Finavialta lentokoneiden ohjaamista nykyistä enemmän luoteen suuntaan, ohi Koivuri nteen asuinalueen. Asukkaat ovat tietoisia siitä, että ka upunginjohto keskustelee säännöllisesti Finavian kanssa le ntoreiteistä. - Vihdintien melulta suojaaminen; linjauksesta ja korosta on tehtävä uusi selvitys. Asukkaat vastustavat Vihdintien korottamista yleisötilaisuudessa esitellyllä tavalla, koska on järkevämpää linjata tie siten, että esimerkiksi sen reunoille voidaan pare mmin suunnitella melusuojauksia. Askiston kohdalla Vihdintie on pikemminkin upotettava syvemmälle kuin korotettava. - Askiston kaupan seudun parantaminen mm. liikerakennuksen laajentamisella ja Vihdintie n eritasoliittymällä ovat suunnitelman positiivisia yksityiskohtia. Ilmailulaitos on tehnyt lentomelun hallintasuunnitelman (2002). Vantaan kaupunki on teettänyt Vihdintien meluselvityksen (2006). Lisäksi Tiehallinto on teettänyt Vihdintien kehittämisselvityksen (2008), joka sisältää myös meluselvityksen. Asemakaavamuutos perustuu edellä mainittuihin meluselvityksiin. Kehittämisselvityksessä on esitetty eritasoliittymä Vihdintien ali ja tarvittavat meluesteet. Lento- ja tieliikennemelu ovat tyypiltään erilaisia, joten niitä ei voida laskea yhteen. Koivurinne, Hieskoivuntie, Friimetsä ja golf-alue sijaitsevat tämän kaava-alueen ulkopuolella. 10

12 Tuomo Heikkinen, Askistontie 4 A: Vihdintien tiemelu on jatkuvasti noussut ja ylittää varmuudella sallitut normit. Kaavalla tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentä mään Vihdintien melua ja haitto ja. Keinoja voisivat olla nopeusrajoitukset, läpia jokiellot ja to nnirajoitukset ainakin öisin, raskas liikenne uudelle Porintielle (Turunväylä), meluesteet ja -vallit, hiljaine n asfaltti. Asemakaavalla voidaan vaikuttaa vain aluevarauksiin ja melumääräyksiin. Vihdintien kehittämisselvityksessä (2008) on esitetty myös tarvittavat meluesteet, jotka tulee toteuttaa, kun tietä parannetaan. Tiehallinnon kanssa on keskusteltu myös Vihdintien nopeusrajoituksen alentamisesta 60 km/h:iin, mikä lisäisi liikenneturvallisuutta ja alentaisi m elutasoa, mutta tien ei juurikaan vaikuta tien liikenteenvälityskykyyn. Asemakaavamuutoksessa annetaan asunnoille ääneneristävyysmääräykset. MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa Tiehallinto ilmoitti aloittavansa Vihdintien kehittämisselvityksen laatimisen ja että kaavan o n syytä odottaa kehittä misselvityksestä saatavia tietoja ja että meluntorjuntaan tulee varautua. Viranomaisneuvottelun johtopäätökset 1. Suhde Natura-alueeseen: erityistä arviota ei ole tarpeen tehdä, koska yleiskaavassa on jo tutkittu yhteisvaikutus (asuminen/luonnonsuojelu). 2. Suhde yhdyskuntarakenteeseen esitetään kaavaselostuksessa. 3. Suhde melutilanteeseen esitetään kaavaselostuksessa. 4. Täydennysrakentamisen määrä Koivurinteen pohjoisosassa, jossa lentomelutaso Lden on yli 55 db, täydennysrakentamisen määrä voi olla enintään se, mitä alueella on asunto ja nyt. Tämä alue on erityisen kriittinen lentoreittie n suhteen. 5. Vihdintien kehittämisselvityksen osalta odotetaan kehittämisselvityksen tuloksia, jotka voivat vaikuttaa tiealueen raja ukseen. Vihdintien meluselvitys, Sito Oy 2006 Melukartat ja toimenpide-ehdotukset on esitetty jä ljempänä. Vihdintien kehittämisselvitys, Tiehallinto 2008 Vihdintielle aie mmin laa dittu yleissuunnitelma (Tiehallinto 1996) oli vanhentunut. Vihdintien uudessa kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008) on esitetty, että Timmermalmintien liittymä Vihdintielle suljetaan ja korvataan uudella Askistontie n kohda lle tulevalla eritasolii ttymällä, jonne Timmermalmintieltä pääsee uutta Kurkihirsi-katua pitkin. Kurkihirsi alittaa Vihdintien, koska se näin sopii paremmin maastoon ja on edullise mpi rakentaa ja koska Vihdintie on erikoiskuljetusten reitti. Vihdintien rinnakkaistiestä välillä Timmermalmintie - Tikkurilantie on luovuttu. Kehittä misselvitys sisälsi myös uuden melutarkastelun. VIHTI HELSINKI Vihdintien kehittämisselvityksessä (2008) esitetty liittymäratkaisu Askiston kohdalle. 11

13 Mielipiteet nähtävillä olleesta asemakaavan muutosluonnoksesta nro (tiivistelmä) ja niiden huomioonottaminen , maisema-arkkitehti Hanna Keskinen: Alueella tarvitaan YTV:n iso alue keräyspiste. Aluekeräyspiste voidaan sijoittaa Kurkihirsi-kadun katualueelle liityntäpysäköintialueen yhteyteen. Lisäksi Koivurinteen kaavassa varataan toinen mahdollisuus Ulf Eriksson, Timmermalmintie 15: Tontti rajoittuu uuteen Kurkihirsi-tiehen. Ka upunki o n ehdottanut to nttien lohkomista (myös Anni Mäki, Timmermalmintie 13), jolloin rakennusoikeus tulisi käytettyä ja syntyisi uusi tontteja. Nykyiset tontit menevät pilalle, jos rappujen edestä rakennetaan kulkutiet tonttie n takaosiin. Kurkihirreltä saatais iin uusien tonttien välistä luonteva yhteinen kulkutie kummallekin uudelle tontille. Tämä on ainoa mahdollisuus saada järkevä kulkuyhteys tonttien takaosiin. Jos ei saada tätä kautta kulkuyhteyttä voidaan lopullisesti unohtaa tonttijako. On epäoikeudenmukaista maksaa kiinteistöveroa rakennusoikeudesta, jo ta ei voida hyödyntää ja olisi myös kaupungin etu saada rakennettua to ntit rakennusoikeuden mukaisesti. Tontti ei rajoitu Kurkihirsi-katuun. Uusi katu ei onnistu tähän paikkaan, koska siitä tulisi aivan liian jyrkkä. Tasoeroa tontin reunasta Kurkihirsi-kadun reunaan on 4 metriä (korkeusero on tarkistettu stereomittauksella). Kadulle asetettavat vaatimukset kääntöpaikasta ja tasanteesta ennen suojatietä huomioon ottaen jyrkkyydeksi tulisi %. Kohtuullinen katusuunnittelussa noudatettava kadun jyrkkyys on 7 % Reijo Laaksonen toivoi Timmermalmintie 13:n osalta katua Kurkihirren suunnasta, koska tontin jakaminen on jyrkän kallion vuoksi ongelmallista. Kadustakin tulisi aivan liian jyrkkä, katso edellistä vastinetta. Jäljempänä tonttijakoehdotus Hilkka Lindqvist, Hirsikuja 4B, toivoi, että liikennettä ei ohjata Hirsitien kautta. Ei ohjata. Hirsikujan kautta kulkee vain nykyisten tonttien liikenne I. Hentinen, Pinokuja 3 B: Kuinka lähelle rajaa saa rakentaa. Rakennusjärjestyksen mukaan 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta, mutta uusilla tonteilla kaava m äärää, että rakennus tulee sijoittaa kiinni kadun puoleiseen rajaan. 9. Asukasillassa oli läsnä 47 henkeä ja tuli esiin seuraavia asioita: 1. Lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutus? Valtioneuvoston ohjearvoissa puhutaan vain kokonaismelusta. 2. Timmermalmintie 13:n ja 15:n kohdalla alatonttia ei voi lohkoa, koska sinne ei pääse. Tarvitaan katuyhteys. 3. Pohjakartan korkeuskäyrät ovat virheelliset, tasoeroa (pyykin nro) kohdalla on vain noin 1,5 metriä. 4. Uusiin ta loihin tulee vaatia korkeat savupiiput, ettei savu tule viereisiin korkeammalla sijaitseviin asuntoihin. 5. KTTY-korttelista Tiehallinto lunastaa tiealueen, mutta työpaikkakorttelia ei saisi vastaavasti laajentaa kaupungin maalle, kuten on esitetty. 6. Putkitetaanko Timmermalmintieltä Hirsipuistoon laskeva o ja, puistokaistale toimii kulkuyhteytenä bussipysäkille. 7. Hirsipuisto on huonoa maaperää, tonttimaa valuu alarinteeseen. 8. Koska tontit tulevat myyntiin? Asukasilla n päätyttyä a luearkkitehti tutustui maastoon Timmermalmintie 15 ja 13 sekä Pinokuja 4:n kohdalla. 12

14 1. Valtioneuvoston ohjearvo ei käsittele erikseen lentomelua. Erityyppisiä meluja ei voida laskea yhteen. 2. Katuyhteyttä ei voida tehdä, koska siitä tulisi aivan liian jyrkkä. 3. Mittausosaston mittaama korkeusero on 4 metriä. 4. Savupiippujen rakentaminen määrittyy rakentam is- ja ilmanvaihtomääräyksistä. 5. Korttelin laajennus on kompensaatio menetettävästä tonttimaasta. 6. Asia ratkaistaan puistosuunnitelmassa. 7. Maaperän puolesta uudet tontit on rakennettavissa. 8. Kun asemakaavamuutos on tullut voimaan Vesa Putkonen, Hirsikuja 6: Hirsikuja on onge lmallinen, koska se on kapea ja heikkopo hjainen ja sitä luullaa n kävelytieksi. Asemakaavassa Hirsikujan jatkeeksi osoitetaan erillinen ajoyhteys Hirsipuiston kautta Tuire Kajasvirta: Askiston omakotiyhdistys ry on tehnyt aloitteen Timmermalmintien ja Hirsipolun välisen kulkutien kunnostamiseksi. Asemakaavassa kulkutietä varten on varattu riittävä tila. Mahdollinen putkitus ratkaistaan puistosuunnitelmassa Vantaan Energia Sähköverkot Oy: Alueella sijaitsee pylväsmuuntamo M 426 sekä keski- ja pienjä nnitekaa peleita. Kaavassa tulee huomioida muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Ka ukolämpöverkon osalta ei huomautettavaa. Puistomuuntam ot sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Kaapelit ilmenevät johtokartalta eikä niitä ole tarpeen merkitä asemakaavaan Myyrmäen aluetoimikunta päätti, että aluetoimikunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointis uunnite lman mukaiseen asemakaavamuutokseen Tina Kristiansson / Vantaan ympäristökeskus: Ei huomautettavaa Ilkka Rekonen / Vantaan rakennusvalvonta: Ei voi o lla teollisuusrakennusta, joka ei aiheuttaisi raskasta liikennettä. Siten kaavamääräystä tulisi tarkistaa. Savupiippujen korkeus ja etäisyys määrittyy ilmanvaihtomääräyksistä. Vantaan ympäristökeskuksen / Tina Kristiansson antam an lausunnon mukaan ympäristöä häiritsemättömien kortteleiden k aavamääräys ympäristöhaitoista voidaan poistaa Anni Mäki, Timmermalmintie 13, ja Ulf Eriksson, Timmermalmintie 15: Pyydämme kulkuyhteyttä tonttimme ta kaosaan karttapiirroksen osoittamalla tavalla. Jos kulkuyhteys onnistuu, voidaan tontit lohkoa ja saada rakennusoikeus käyttöö n sekä kaksi uutta tonttia (meille) ja kaupungille yksi tontti. Tonttimme ovat pitkiä ja kapeita eikä Timmermalmintieltä saada järkevää kulkuyhteyttä pilaamatta tontteja. Esitetystä kadusta tulisi liian jyrkkä, kuten edellä kohdassa 5 todetaan. Uuden sivukadun tasaus huonontaisi viereisten tonttien rakennettavuutta ja arvoa. Seuraavissa kuvissa on esitetty tutkitut kulkuyhteysvaihtoehdot. Kuvat seuraavalla sivulla Hannu Laakso, liikennesuunnitte lupäällikkö: Ajoyhteys voidaan tehdä tontilla. 13

15 X X X X X X X X Anni Mäen ja Ulf Erikssonin ehdotus, jossa rinteeseen tehtäisiin uusi katu. Rinteeseen sijoittuvasta kadusta tulisi liian jyrkkä, sillä korkeusero on neljä metriä. Vaikka kahden kadun väliin saataisiinkin yksi uusi tontti, niin neljä tonttia pienenisi ja huonontuisi. Kadun päähän tarvitaan kääntöpaikka ja ennen risteystä pysähtymistasanne. Kadun tasaus voi poiketa tonttien tasauksista, mikä vaikeuttaa viereisten tonttien rakentamista. X = pienenevä ja huonontuva tontti. Liikenneinsinöörin ehdotus, jossa rinne liitettäisiin tontteihin ja kääntöpaikka tulisi alas. Tontin ajoyhteydellä ei ole kadun mitoitusvaatimuksia. Tällöinkin tulisi ylimääräistä katua, joka palvelisi vain tonttijakoa, ja neljä tonttia pienentyisi ja huonontuisi. Rinteeseen tulevan ajoyhteyden tasaus voi poiketa tonttien tasauksesta, mikä vaikeuttaa viereisten tonttien rakentamista. X = pienenevä ja huonontuva tontti. X X X X Reijo Laaksosen (Anni Mäen asiamies) ja Ulf Erikssonin ehdotus, jossa rinne liitettäisiin tontteihin ajoyhteytenä ja risteys tulisi tämän kohdalle, jolloin kääntöpaikkaa ei tarvittaisi. Järjestely pienentäisi ja huonontaisi neljää jo ennestään pieneksi kaavailtua tonttia, alentaisi niiden arvoa ja haittaisi niiden rakennettavuutta. Uusi kiilanmuotoinen kahden kadun jäävä tontti olisi huono. Lisäksi muodostuisi jyrkkä risteys kokoojakadulle, jolle on tulossa raskastakin liikennettä, ja tonttiliittymä laskisi jyrkkää mäkeä suoraan tähän risteykseen, mikä olisi liikenneturvallisuudenkin kannalta huono. X = pienenevä ja huonontuva tontti. Tonttijako on mahdollinen myös nykyisistä tonttiliittymistä Timmermalmintien suunnasta joko kirvesvarsitonttina tai ajoyhteytenä toisen tontin kautta. Tontit voidaan jakaa näin myös siinä tapauksessa, että asemakaavamuutosta ei laadittaisi. 14

16 Mittausosaston / Kari Rautavaara mukaan tontilleajoyhteys (tontilla) onnistuu, jos nousu on noin 3 ja pituus noin 17 m, jolloin kaltevuudeksi tulee alle 15 % Kari Immonen, Timmermalmintie 17 C: 1. Kurkihirsi-tien pohjoispää hään, teollisuusalueen ja omakotialueen väliin ei tulisi enää kaavoittaa omakotitontteja. 2. Lähivirkistysalueen muuttamine n korttelialueeksi ei ole oikeudenmukaista jo rakennettujen omakotitalojen kannalta. Rakennukset on suunniteltu ja sijoitettu niin, että VL-alue säilyisi ja sen läpäisisi vain paikallistie. Tiedon antajana ja tontin myyjänä on ollut Vantaan kaupunki. 3. Tonttikoko tulisi aivan liian pieneksi Askiston muuhun tonttikokoon ja yleisilmeeseen verrattuna. 4. Maaston muoto (jyrkkä rinne) Kurkihirren pohjoispäässä ei ole sovelias omakotitalojen rakentamiselle. 5. Omakotitalot sijaitsevat aivan liian lähellä teollisuusaluetta. Jo nykyine n asutus kärsii teollisuusalueen melu-, hajuja liikennehäiriöistä. Alueella sijaitsee nykyisin ainakin auto maalaamo, peltisepänliike, autopesula ja varastointiliike. Näissä harjoitetaan toimintaa muulloinkin (iltaisin, viikonloppuisin) kuin varsinaisina työaikoina. Lisäksi teollisuusalueen pihaa käytetään rekka-auto jen pysäköintiin ja tyhjäkäyntiin. Varastointiliikkeen toiminnasta johtuen a lueen yleisilme on jokseenkin siivoto n. Jo nykyiset omakotitalot tarvitsisivat hoidetun (puusto) puistovyöhykkee n teo llisuusaluetta vasten. Ma hdolliset uudet asukkaat tulisivat taatusti vaatimaan ko hennusta teollisuusalueen toimintaan ja ilmeeseen. Pelkäänpä pahoin, ettei Vantaan kaupungilla ole ha lua eikä mahdollisuuksia tuo lloin enää korjata asiaa. 1. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. 2. Asemakaavaa voidaan myös muuttaa. 3. Muuta Askistoa on alettu rakentaa 1950-luvulla ja asemakaava laadittiin 1980-luvulla. Tonteista on pulaa ja paikka sijaitsee lähellä palveluita, minkä vuoksi aiempaa tehokkaampi rakentam inen on perusteltua. 4. Rinne ei estä omakotitalon rakentamista. 5. Teollisuuskortteli on kaavoitettu ympäristöä häiritsemättömään toimintaan. Kortteliin on lisätty kaavamääräykset meluaidasta ja kadun varren istuttamisesta. Asiasta on pyydetty lausunto Vantaan ympäristökeskukselta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Estettä lisätonttien kaavoitukselle ei ole Dan Nyberg ja Mirjam Nyberg, Pinokuja 4 B 4: Vastustan kaavoje n muuttamista esitetyn kaltaisena. 1. Aiheutuu huomattavia haitto ja olemassa oleville kiinteistöille ja niide n asukkaille. Hirsipuisto on vanhaa suota. Alue on kaavassa puisto- ja lähivirkistysaluetta, joka muutettaisiin pienta loalueeksi. Alueen halki rakennetaan myös katu Vihdintielle. 2. Paritalot on rakennettu jyrkkien kallioiden alapuolelle. Rinne on erittäin jyrkkä ja etupihat on rakennettu täyttömaalle, joka laskee joka vuosi cm ja valuma tulisi uusille to nteille. Miten piha kestää alueen rakentamisen? Sadevesi valuu puistoon. On mahdo llista, että pihat sortuvat, e hkä rakennuksetkin. Kuka vastaa vahingoista? Asia on tutkittava ja sovittava enne n kaavamuutoksen hyväksymistä. 3. Asuntomme sijaitsee taloyhtiön pohjoispäässä, joka rajoittuu metsäkaistaleeseen, niin tietyllä säällä siitä aiheutuu jo nyt pieniä ongelmia. Mikäli kaava toteutetaan, niin meille aiheutuu henge n ja terveyde n vaara. Asuntomme jää tyhjiöön, ilma ei kierrä tai vaihdu. Po hjoisessa metriä korkea tiheä metsä, lännessä 5 metriä korkea kallio, e telässä asuntoyhtiön toinen talo ja idässä rivi uusia omakotitaloja heti to ntin laidalla. Koska nämä uudet ta lot on suunniteltu siten, että ne käytännössä sijaitsevat noin 3 metriä meidän asuntoamme alempana, niin heidän savupiippunsa ovat suoraan meidän ilmanvaihtomme korkeudella. Eli käytettäessä takkaa, heidän pa lo kaasunsa nousee suoraan meidän asuntoomme. 4. Uudet asunnot estävät myös tehokkaasti ilman kiertä misen talomme ympärillä. Näin muodostuu pullo, josta palokaasut pääsevät erittäin huonosti 15

17 pois. On siis täysin ma hdotonta hyväksyä esitettyä kaavaehdotusta, koska se saattaa nykyiset asukkaat ja omista jat hengen ja terveyden vaaraan. 5. Uutta katua käyttävät bussit ja rekat. Miten mahtaa pohja kestää? 6. Jos on pakko rakentaa asuntoja, niin pitää varmistaa, ettei aiheuteta terveydelle vaaraa. Esimerkiksi kielletään tulisijojen rakentaminen ja käyttö ellei piipun päässä ole palokaasuja poistavia suodattimia. Toiseksi pitää varmistaa se, ettei rakentamisesta aiheudu ongelmia muille kiinteistöille ja asukkaille. Esimerkiksi tarkistetaan, että muut kiinteistöt eivät saa vaurioita tai sorru. 7. Kolmanneksi huomioidaan sadevesiongelma. Siirretään Kurkisuonkujaa site n, että se kulkee nykyisten ja uusien tonttien välissä sekä asennetaan kujan reunaan sadevesioja, jolla vesi johdetaan haluttuun paikkaan (piirros) Samalla huomioidaan myös muut omistajat anta malla suora yhteys tonteilta kujalle. Kujaa voisi jatkaa Timmermalmintielle, jolloin myös saataisiin uusia alueita käyttöön. 8. Jos rakennetaan, niin mielestäni koko a lue pitäisi kytkeä maalämpöön. Niin uudet kuin vanhatkin rakennukset. Alueelle pitää jättää tilaa myös puistoille. (piirros) 9. Luonnonsuojelualueita ja puistoja on liian vähän, jotta niitä kannattaisi piene ntää ja hävittää. On kestämätön perustelu puistoje n ja luonnonsuoje lualueiden tuhoamiseksi, että poistuvia alueita käytetään täydennysrakentamiseen. Samalla perusteella voitaisiin Kaivopuisto pistää täyteen 25 kerroksisia tornitaloja. Tai poistetaan keskuspuisto. Vantaanjoen rannat voisi kaavoittaa samoilla perusteilla. 10. Emmekö enää tarvitse luontoa ympärillemme? Onko oikeus tuhota luontoa asumisen varjo lla? 11. Ihmisen pitää sopeutua elämään symbioosissa luonnon kanssa. Jos ei sopeuduta, niin huonosti käy. Voimme omalta Muutosehdotus. Tummat alueet osaltamme säi lyttää puistoja, viheralueita, soita ja luonnonsuojelualueita. olisivat puistoja. 12. On kestämätö ntä, että rakennetaa n asutusta ilman palveluita huonojen julkiste n yhteyksien varrelle. Tä mä lisää yksityisautoilua. Sekö on tarkoitus? Askistossa tai sen ympäristössä ei ole kaupungin palveluita lukuun otta matta päiväkotia ja ala-asteen koulua. Täydennysrakentaminen lisää asutusta ilman palveluista Yritetään pitää e lä mä elä misen arvoisena. 13. En hyväksy kaavamuutoksia epämääräisinä ja terveydelle vaaraa aiheuttavina. Olen valmis neuvottelemaan, jos ne uvottelujen pohja na o n esittämäni muutosehdotukset. 1. Pääkaupunkiseutu kasvaa. Vantaan yleiskaava perustuu tiivistämiseen, täydentämiseen ja eheyttämiseen. Hirsipuisto on yleiskaavan mukainen täydennysrakentamisalue. Rakentaminen sijoittuu rinteelle. Kurkihirsi-katu on esitetty voimassa olevassakin asemakaavassa. 2. Asia on tutkittu, uudet tontit on rakennettavissa. Asemakaavaan lisätään rasitteet sadevesiviemäreitä varten ja istutusvyöhyke nykyisiä tontteja vastaan. 3., 4., 6. Tulisijojen rakentamisesta ja piippujen korkeuksista määrätään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 5. Savimaalla katu stabiloidaan. 6. (Kuten 3-4.). 7. Ehdotus sisältää tarpeettoman kaksinkertaisen kadun. Tonteille on jo katuyhteys Pinokujalta. Uusien tonttien tulee huolehtia sadevesien johtamisesta. 8. Asemakaavalla ei voi määrätä lämmitysjärjestelmäksi maalämpöä Kyseessä ei ole luonnonsuojelualue. Vantaan yleiskaavassa peräti kolmannes kunnan pinta-alasta on osoitettu virkistys- ja suojelualueiksi. Uusi asuntorakentam inen on tulossa yleiskaavan asuntoalueelle. Asemakaavan puisto, jota ei ole rakennettu puistoksi, muutetaan osin asumiseen. Osa Hirsipuistoa jää yhä jäljelle. On ekologisesti kestävämpää tiivistää kaupunkia kuin laajentaa kaupunkirakennetta. Pientalotonteista on pulaa ja kaavamuutos lisää tontteja. 12. Alueella on mm. 16

18 kauppa, koulu ja päiväkoti sekä bussiyhteydet Myyrmäkeen/Martinlaaksoon ja Helsinkiin. Palvelujen puolesta alueelle voidaan lisätä asumista. Kaavamuutos mahdollistaa myös Askiston liikekeskuksen laajentamisen. Koivurinteen puolelle kaavoitetaan lisäksi uusi päiväkoti asemakaavalla nro Vesa Tilli, Timmermalmintie 17: Ostettiin vuosi sitten asunto puiston vierestä. Tämä kohta on säilytettävä puistona. Timmermalmintie 17 vastaan oleva kolmio merkitään istutettavaksi alueen osaksi osana tulevaa tonttia. Myöskään johtorasitteelle ei voi rakentaa Reijo Laaksonen: Tekniset toteuttamisede llytykset katuyhteydelle Timmermalmintien tonteille ovat erinomaisen hyvät. Katso vastauksia edellä. Lisäksi uusia tontteja kyseltiin ostettavaksi. Asiakirjat o vat kaavamapissa kaupunkisuunnitte lun arkistossa. Neuvottelut ja muut yhteydenotot Virkamisneuvottelu (Urpo Asikainen, Anna Hasari, Matti Kärki, Tuula Hurme): Kurkihirren - Kurkihirrenkujan tä ydennysrakentamisaluee lle tarvitaan rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä, koska kyseessä on tiivis alue Neuvottelu yrityspalveluiden ja liikennesuunnittelun kanssa katuratkaisusta. => Sivukatu ei ole välttä mätön eikä kaupunki huononna omia pieniä tonttejaa n Neuvottelu Kiint. Oy Askiston liikekeskus / Mika Liljan ja Lassi Toivolan kanssa liiketontin rakennusoikeudesta. Yhtiö toivoi lisää rakennusoikeutta, koska kiinteistö on ainoa alueella oleva liikerakennus ja alueella on pulaa liiketiloista. => Rakennusoikeutta voi olla alle 2000 k-m 2, minkä jälkeen olisi kyseessä vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei olisi maakuntakaavan eikä yleiskaavan mukainen Kirje kaavamuutoksen hakijalle Kiint. Oy Askiston liikekeskus / Jaakko Lilja ratkaisuvaihtoehdoista Neuvottelu Katro Oy:n kanssa. => Yritys katsoi, että ei tarvitse lisämaata, kunhan nykyinen rakennusoikeus säilyy. Uusi liittymä on parannus, koska nousu Timmermalmintielle on vaikea Aluearkkitehti kävi tapaamassa Jaakko Liljaa. => Lilja totesi, että jos katu (Askistontien le vennys) tulee, niin kaupalle ei enää pääse ja kaupungin pitäisi vaihtaa maa-alue rakennettuun kenttään, joka on suota. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie piiri lle, e ttä Vantaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Vihdintien kehittämisselvityksen johdosta. Liikenneinsinöörin lausunnon mukaan "Korttelin kohdalla on Askistontien katua luetta levitetty nykyisestään korttelialueelle Vihdintien kehittä misselvityksen ede llyttämällä tavalla. Koska korttelin ko hda lla on entuudestaan asemakaava, joudutaan korvauskysymyksistä sopimaan rakentamisen tullessa aikanaan ajankohtaiseksi. Korvauksen määrittelyssä voidaan yhte nä mahdo llisuutena ottaa huomioon nyt kortteliin kaavoitettu lisärakennusmaa." Kirje Kiint. Oy Askiston liikekeskukselle ratkaisuvaihtoehdoista Neuvottelu Kiint. Oy Askiston liikekeskuksen kanssa / Jaakko ja Mika Lilja ja Lassi Toivola. => Tontin pohjoispuo le lla on suota, jonka rakennettavuus pitää selvittää. (Selvitetty.) Kirje Kiint. Oy Askiston liikekeskukselle, liitteenä kaava muutosehdotus. Tonttia ei voida laajentaa. Tontin rakennusoikeudeksi tulisi 1330 k-m 2. 17

19 Osallistumisen jälkeen tehdyt tarkistukset - Kortte liin on lisätty johtorasitteet sadevesiviemäreille ja istutusaluetta nykyisiä tontteja vastaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteet Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteide n kanssa. Kaavaan annetaan ääneneristävyysmääräys. Vertailu maakuntakaavaan Asemakaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on yleiskaavan periaatteiden mukainen. Hirsipuisto on yleiskaavan täydennysrakennuskohde, mutta maaperän vuoksi Hirsipuiston alavin osa säilyy puistona ja rakentaminen sijoittuu rinteelle. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Asemakaavassa osoitettu katujärjestely muuttuu. Asemakaava o n perustunut siihen, että Askistontie ylittäisi Vihdintien, mutta Vihdintien tilavaraussuunnitelmassa (2008) on osoitettu Vihdintien alittava eritasoliittymä. Asemakaavan puistoa muuttuu kortteli- ja katualueiksi. Kaupungin strategiset tavoitteet Kaupungin tavoitteena on asunnon vuosituota nto, josta noin 40 % on pientalovaltaista tuotantoa. Strategiaan kuuluu kokonaan tai osittain valmiin kunnallistekniikan lähellä olevien alueiden maankäytön tehostaminen ja tiivistä minen. Viranomaisneuvottelut MRL 66 mukainen virano maisneuvottelu ei o llut tarpeen. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Yhteenveto keskeisistä vaihtoehdoista ja niiden vertailusta Vihdintien ja Askistontien liittymä oli vuoden 1996 Vihdintien yleissuunnitelman ja voimassa olevan Askiston asemakaavan mukaan tarkoitus ratkaista alentamalla Vihdintien tasausta ja johtamalla Askistontie silla lla Vihdintien yli. Erikoiskuljetusten reitti Vihdintiellä vaatii kuitenkin 7 metrin alikulkukorkeuden. Tämä olisi johtanut huomattaviin penkereisiin Koivurinteen puo le lla ja o li huonosti sekä maastoon että suunniteltuun kaupunkirakenteeseen sopiva ja lisäksi huomattavan kallis. Tästä syystä Destia Oy tutki Vihdintie n suunnittelun yhteydessä Vihdintien alittavan vaihtoehdon, jossa Vihdintien tasaus säilyy nykyisenä. Ratkaisu on esitetty tarkemmin vaihto ehtoineen ja perusteluineen Vihdintien kehittä misselvityksessä (Tiehallinto 2008). Asemakaavamuuto ksen ratkaisu perustuu Tiehallinnon kehittämisselvitykseen. Täydennysrakentamisalue Hirsipuisto - Kurkihirrenpuisto on yleiskaavan (2007) täydennysrakentamisalue. Yleiskaava perustuu o levan yhdyskuntarakenteen täydentämiseen ja tiivistä miseen, jonka perustelut on esitetty tarkemmin yleiskaavan selostuksessa. Lisäksi alueen kautta kulkee valmis kunnallistekniikka, mikä perustelee alueen rakenta mista. 18

20 Asemakaavamuutoksen nähtävillä olo, muistutukset Asemakaavan muutosehdotus nro , Askisto, Petikko on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin kaksi muistutusta. Toisessa muistutuksessa toivottiin katua omalle tontille; katua ei voida järjestää mm. kadun liiallisen jyrkkyyden vuoksi. Toisessa muistutuksessa toivottiin liiketontin laa je ntamista 8 metrillä puistoon, jotta tontin pysäköinti voidaan järjestää; tä mä muutos on mahdo llinen. Lausunnot Kaupunkisuunnittelulauta kunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro , Askisto, Petikko. Lausuntoja pyydettiin 5 kpl ja saatiin 4 kpl. Lausuntojen johdosta kaavamääräyksiä on tarkistettu. Nähtävillä olon jälkeen tehdyt tarkistukset Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset: 1. KL-korttelia on Askistontien muutoksen vuoksi ja pysäköinnin järjestämiseksi laajennettu pohjoiseen päin 8 metriä. Tontin rakennusoikeus ei muutu. 2. AO-korttelin kahteen pohjoisimpaan tonttiin lisätään tonttijako, koska tontit piene nevät Vihdintien maantiealueen varauksen vuoksi. 3. KTTY-korttelin kaavamääräyksiä on tarkistettu seuraavasti: - Lastaukseen ja avovarastointiin käytettävä tontin osa on rajattava vähintään kaksi metriä korkealla melun ja näkyvyyden estävällä aidalla, - Kurkihirsi-katua vastaan on istutettava rehevästi puita ja pe nsaita, - Mahdolliset aidat tulee sijoittaa rakennusalalle. 4. Ääneneristävyysmääräys lento- ja liikennemelua vastaan on korjattu lento- ja tieliikennemelua koskevaksi. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Kaavoitukseen osallistuivat asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme, maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, lupaarkkitehti Matti Kärki, liikenne insinöörit Pekka Haasanen, Susanna Koponen ja Pirjo Salo, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Anna Hasari, Marika Orava, Markku Kortelainen, ja Johanna Virtanen, geotekniikkapää llikkö Matti Holtari, asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson, suunnittelurakennusmestari Urpo Asikainen, ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson, maankäyttöteknikko Reino Heikkinen, kaavoitusteknikko Yrjö Oksman sekä suunnitteluavustajat Leena Rokala ja Paula Vartiainen. Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvityksen (2006) laati DI Timo Huhtinen / SITO Oy. Vihdintien tilavaraussuunnitelman (2008) laati Destia Oy yhteistyössä Tiehallinnon Uudenmaa piirin (nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue) sekä Espoon ja Va ntaan kaupunkien kanssa. 19

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot