Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi Hirsipuisto Stockparken

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 20. kaupunginosa, Askisto Kortteli ja osat kortteleista 20032, 20033, ja sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan osat kortteleista 20032, ja sekä katuja puistoalueet) Vantaan kaupungin 26. kaupunginosa, Petikko Liikennealueet Tonttijako Kortteli ja osa korttelia Tonttijaon muutos Osa kortteleita ja Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Vihdintien länsipuolella Askistontien ja Timmermalmintien välissä. Sijaintikartta. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnittelun arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Kiinteistö Oy Askiston liikekeskus (Askisto ntie 1) hakee asemakaavamuutosta kellarikerroksen muuttamiseksi liiketilaksi. Myös Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) ja tilavaraussuunnitelma (Tiehallinto 2008) edellyttävät asemakaavan tarkistamista Askistossa. Lisäksi kaavamuutos sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan täydennysrakennuskohteen. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan Askiston liikekeskusta ja mahdollistetaan Vihdintien kehittä misselvityksen mukaisen eritasoliittymän rakenta minen katujärjestelyineen. Samalla Hirsipuistoon osoitetaan yleiskaavan mukainen täydennysrakenta misalue. Lisäksi kortteliin (Askistontie 2a-6c) annetaan ääneneristävyysmääräyksiä, jotka ovat tarpeen laadittujen meluselvitysten perusteella. Voimassaolevassa asemakaavassa alueella on toimistorakennusten ja/tai ympäristöä häiritsemättö mien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, josta osan valtio lunastaa Vihdintien tiealueeksi, mutta toisaalta korttelia voidaan laajentaa hieman etelään päin kaupungin maalle. Tällä asemakaavamuutokse lla vastataan pie niin ja kohtuuhintaisiin omakotitontteihin kohdistuvaan kysyntään. Keskeinen osa Hirsipuistoa, jo ka on ollut suota, soveltuu huonosti rakenta miseen, joten sen a lavin osa jää lähivirkistysalueeksi. Sen sijaan länsiosan rinnevyöhykkeelle voidaan osoittaa erillispientalojen korttelialuetta. Alue on kapea, mutta on toteutettavissa pienehköinä tontteina, joille sallitaan kerrosneliömetrin suuruisten o makotitalo jen rakentaminen. Uusia o makotitontteja tulee yhteensä 21 kpl (2 890 k-m2) ja ne voidaan liittää rinteelle jo rakennettuun kunnallistekniikkaan. Kurkihirrenkuja o n suunniteltu mutkittelevaksi ja uudet pienta lot tulee sijoittaa kadun varteen. Tällöin katunäkymästä saadaan vaihteleva. Asemakaavaan merkitään tonttijako uusille muodostettaville tonteille. Lisäksi Vihdintien liittymämuutos ja siitä jo htuva Askistontien muutos aiheuttaa muutoksia nykyiseen tonttijakoon. Nähtävillä olon jälkeen Askiston liikekeskuksen tonttia on laajennettu 8 metrillä puistoon pysäköinnin järjestämiseksi. Lisäksi on lisätty tonttijako korttelin kahdelle tontille ja on tarkistettu KTTY-korttelin kaavamääräyksiä. 2

4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Askisto on osa Vihdintien varaan rakentunutta kaupunkirakennevyöhykettä. Tienoolla on ollut torppa jo 1800-luvulla, mutta pääosin asutusta on tullut luvulta alkaen. Luonnonympäristö - Yleispiirteet: Hirsipuisto on ollut 1800-luvulla suota ja 1900-luvulla peltoa, joka on nykyisin metsittymässä ja on asemakaavoitettu puistoksi. - Luontokohteet: Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. - Pohjavesialue: Hirsipuiston alueella esiintyy paineellista po hjavettä. - Maaperä: Maaperältään kaava-alue on pääosin savikkoa, paitsi rinteessä maalajina esiintyy silttiä ja Askistontien 6:n kohdalla moreenia. Lisäksi Askiston liikekeskuksen tontilla on täyttöa luetta. Hirsipuiston kohdalla on ollut suota ja maaperä on tä llä paikalla erityisen huo nosti rakentamiseen soveltuvaa. Rakentamiseen soveltuu kuitenkin puiston länsiosan rinnevyöhyke. Alueelle rakennetulla vesijohto linjalla, jota tuleva Kurkihirrenkuja seurailee, vanhat kairaukset ovat ulottuneet 2,7...8,4 metrin syvyyteen ja päättyneet kiveen tai kallioon. Askiston liikekeskuksen (Askistontie 1) to ntin pohjois- ja itäpuolella on syvä pehmeikkö. Lähin kairaus on noin 60 metrin päässä tontin rajasta. Vanhan kantakartan korkeuskäyristä voi pääte llä, e ttä pehmeikön raja sijaitsee likimain nykyisen liiketo ntin pihatäyttöjen luiskan kohdalla. Tontin laaje nnuksessa pehmeikölle jouduttaisiin ottamaan huomioon seuraavat asiat: - pe hmeän savikerroksen paksuus luokkaa 10 m, kuivakuoren paksuus noin yksi metri - alueen kuivatus vaatinee täyttöjen tekemistä (1-1,5 m?) - alueen rakenta minen edellyttää pohjanvahvistusta (painumat muuten liian suuret) - syvästabiloinnin kustannus luokkaa /m 2. Tästä syystä liiketontti ei ole kohtuullisin kustannuksin laajennettavissa. 1 Rakennettu ympäristö Alueella on asuinpientaloja vuosilta , niissä on 13 asuntoa. Askiston liikekeskuksen liikerakennus valmistui 1984 ja teollisuusrakennus valmistui Palvelut - Askiston liikekeskuksessa (Askitontie 1) toimii kauppa, ravintola ja leipomo. Askistossa on myös alakoulu, päiväkoti ja asukastila. Muut julkiset palvelut ovat Martinlaaksossa. Aluekeskus on Myyrmäessä. Kaupallisia palveluita on myös Petikossa, Varistossa, Pähkinärinteessä ja Martinlaaksossa. - Askiston koulussa oli 250 oppilasta v Oppilasmäärä on hiipunut. Keväällä 2007 on 195 oppilasta, syksyllä 2007 on arviolta 195 oppilasta ja syksyllä 2009 noin 180 oppilasta (ilman Koivurintee n väestö listäystä). Nyt keväällä 2010 oppilaita on 187 ( ) ja oppilasmäärä on laskeva olisi 156 oppilasta. Ko ulussa voi olla enintään oppilasta, o ptimiryhminä voisi olla jopa 300 oppilasta. 2 1 Tiedot geotekniikkapäällikkö Matti Holtari Askiston koulun koulunjohtaja Matti Lotvonen ja Sivistystoi men taloussuunnittelija vs. Antti Torkkeli

5 Viistoilmakuva vuodelta Askiston päivähoitotilanne on nyt hyvä eli päivähoitotarjonta vastaa kysyntää. Alueella on nyt yksi päiväkoti ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Päivähoitoikäisiä on nyt 164 (10 kk - 6 vuotiaat, e nnakkotieto ) ja päivähoitopaikkoja on noin 110, jolloin tarjonta on noin 67 %. Lisäksi alueen väestöennuste on laskeva. 3 Liikenne - Henkilöautoliikenne Vihdintien liikennemäärä Askistontiestä ete lään oli ajo neuvoa / vrk vuonna 2007 ja arvioitu liikennemäärä on ajoneuvoa / vrk vuonna Vihdintie on 7 metriä korkeiden erikoiskuljetusten reitti. Askistosta on Vihdintielle Askistontien ja Timmermalmintien liittymät. Tilavaraussuunnitelman (2008) mukaan Askistontie n liittymä Vihdintielle on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi ja Timmermalmintien liittymä on tarkoitus sulkea. Asemakaavaan on varattu uusi poikittainen katu, Kurkihirsi, joka yhdistää Timmermalmintien suunniteltuun Askistontien eritasoliittymää n. Liikennemäärät 2003 ajon/vrk 2004 ajon/vrk 2005 ajon/vrk 2006 ajon/vrk 2007 ajon/vrk 2008 ajon/vrk 2030* ajon/vrk Vihdintie Askiston ei laskettu liittymästä etelään Vihdintie Askiston liittymästä pohjoiseen Tikkurilantie *) Tiehallinto, Vihdintien kehittämisselvi tys 2008 s. 34, ennuste. 3 Sivistystoi men suunnittelija Päivi Riehunkangas

6 Kehittämisselvityksen (2008) ratkaisussa uusi poikittainen yhteys Kurkihirsi viedään Vihdintien ali ja vapaa alikulkukorkeus on 4,6 m. Näin myös Vihdintien erikoiskuljetuksille syntyy esteetön ratkaisu. Ratkaisu edellyttää meluesteitä asutuksen kohdalla. Meluesteet voidaan sijoittaa o ptimaalisesti lähe lle melulähdettä. Askistontie o n leikkauksessa noin 250 metrin matkalla, enimmillään Vihdintien kohdalla noin 8 metriä. Vihdintien rampit voidaan toteuttaa matalalla penkereellä (alle 2 metriä), jolloin rakenne voidaan toteuttaa ilman paaluvahvistusta. Askistontien liittyminen poikittaisväylään on mahdollinen, mutta pituuskaltevuuksien vuoksi laadultaan huono. Eritasoliittymän toteutuskustannukset ovat huomattavasti halvemmat kuin vuoden 1996 ratkaisussa. Vihdintie säilyy nykyisellä paikallaan. Poikittainen yhteys Kurkihirsi on maan tasossa, joten kiertoliittymien välise lle a lueelle on mahdollista toteuttaa tonttiliittymiä. Auto liike nteen liittymä t Vihdintie lle ovat turvallisissa kohdissa ja soveltuvat tyypiltään Vihdintien luonteeseen. - Joukkoliikenne keväällä 2010 Vihdintietä 339, 345 ja 346 Helsinkiin Timmermalmintien pysäkiltä. Askistosta 362N, 363A ja 364 Helsinkiin Vihdintien ja Askistontien liittymästä. Askistosta 35 Martinlaaksoon, Myyrmäkeen ja Kaivokselaan. - Suunniteltu joukkoliikenne syksyllä 2010 YTV:n linjastosuunnitelman mukaisesti linjasta 35 tulisi liityntälinja välille Martinlaakso - Askisto. Helsinkiin kulkevat linjat 363A ja 345 säilyvät. 4 - Kevyt liikenne: Vihdintiellä, Askistontiellä ja Timmermalmintiellä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Alueella ei ole inventoituja kulttuurihistoriallisia kohteita. Tekninen huolto Hirsipuiston länsirinteelle on rakennettu vesi- ja viemärijo hdot, joihin voidaan liittyä suoraan, jos alue rakennetaan. Johdo t ovat syvällä, joten jos kellareita ei rakenneta, niin pumppausta ei tarvita. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu: Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä edellyttää asunnoilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä toimistotiloilta ja hiljaisilta työtiloilta L 28 db ääneneristävyyttä. 5 - Tieliikennemelu: Vihdintien tieliikennemelusta on tehty erilliset selvitykset (Sito Oy 2006 ja Destia Oy 2008). Maanomistus Hirsipuisto ja kadut omistaa Vantaan kaupunki. Vihdintien tiealueen omistaa valtio. To ntin osoitteessa Askistontie 1 omistaa Kiint. Oy Askisto n Liikekeskus. Tontin osoitteessa Timmermalmintie 19a (Kurkihirsi 1) omistaa Oy Katro Ab. Muut tontit ovat yksityisessä omistuksessa. 4 Vantaan linjastosuunnitelma , luonnos. YTV. Luettavissa ( ). 5 Lentomeluselvitykset: Ilmailulai tos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä (http://www.finavia.fi/melualuekartat) ja Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004, Ilmailulaitos A 6/2005, Vantaa

7 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto , voimaan (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=94400&lan=fi) Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3 ja teollisuusaluetta, jo lle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY. Yleiskaavassa on esitetty myös pääkatujärjestely sekä keskustatoimintojen alakeskus c. Yleiskaava. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. SL Luonnonsuojelualue. TY Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. VL Lähivirkistysalue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (m3)- Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN db). Ohjeellinen ulkoilureitti. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Yleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Osa-alueen raja. 6

8 Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Yleiskaavan selostus s. 67, kuva 8.4. Kaavamuutos on yleiskaavan mukainen. Korttelin laajennus Hirsipuistoon on yleiskaavan mukainen täydennysrakenta miskohde (kaavaselostus s. 67, kuva 8.4). Asemakaavamuutoksen yhteydessä alueen rakennettavuus ja kortteleide n muoto on tutkittu yleiskaavaa tarkemmin. Voimassaoleva asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Askisto 2, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Siihen tehty asemakaavamuutos nro , joka koski tonttia (Timmermalmintie 19a), Kurkihirsi-katua ja Kurkihirrenpuistoa, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vantaan kaupungin maankäytön strategia Kaupunki huolehtii maapolitiikan, kaavoituksen ja kunna llistekniikan osalta siitä, että on olemassa rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle. Asuntotuotannosta noin 40 % on pientalovaltaista tuotantoa. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv Tonttijako- ja rekisteri Alue on Va ntaa n kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. 7

9 Rakennuskiellot Tontilla (Askistontie 1) ja Vihdintien tiealueella on MRL 53 1 mom. mukainen rakennuskielto asti. Muulla alueella ei ole rakennuskieltoa. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie piiri lle, että Vantaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Vihdintien kehittämisselvityksen jo hdosta. Finavia: Ympäristökatsaus tsaus_2008_final.pdf Finavia: Helsinki-Vantaan lentoasema, ympäristöraportti ortti_2008.pdf Ilmailulaitos A14/2002, : Lentokoneiden melun leviäminen ja hallinta , vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. inti.pdf Sito Oy, DI Ti mo Huhtinen : Petikko, Askisto, Koivurinne 1 -asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys. Tiehallinto, Uude nmaan tiepiiri: Vihdintie n (seututie 120) kehittä misselvitys välillä Kehä III - Lahnus. Helsinki Tielaitos, Uude nmaan tiepiiri: Vihdintien (mt 120) parantaminen välillä Ke hä III - Lahnus, yleissuunnitelma Vantaan kaupunki, asemakaavan se lostus nro Koivurinne, Vantaan kaupunki, asemakaavan selostus nro Koivurinne 1, Vantaan kaupunki, yleiskaavan se lostus, Kv YTV: Seudun joukkoliikennesuunnitelma Helsinki l.fi/fi/suunnittelu/linjastosuunnite lmat/documents/se udun_jou kkoliikennesuunnitelma_2010_2014.pdf YTV: Vantaan linjastosuunnitelma Luonnos l.fi/fi/suunnittelu/linjastosuunnitelmat/documents/vantaan_linj astosuunnitelma_keharata_liityntalinjasto.pdf 8

10 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutosaloitteet Kiinteistö Oy Askiston liikekeskus (Askisto ntie 1) haki asemakaavamuutosta nro kellarikerroksen ja avonaisen osan muuttamiseksi liiketilaksi. Myös Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) ja tilavaraussuunnitelma (Tiehallinto 2008) edellyttävät asemakaavan tarkista mista Askistossa. Lisäksi alue sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan mukaisen täydennysrakennuskohteen (kaavaselostuksen s. 67, kuva 8.4). Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavoituksen alkaminen on ilmoitettu Vantaan Sanomissa Lisäksi kaavoituksen vireillä olosta on tiedotettu vuosittain kaavoituskatsauksessa. Osallisia kaavoituksessa olivat alueen maanomistajat ja naapurit, alueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset kuten Askiston Omakotiyhdistys ry ja Martinlaakson aluetoimikunta, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Uude nmaan liitto, YTV, Vantaan Energia Oy ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia. Suunnittelutapahtumia Koivurinne 1 -asemakaavan nro valmistelu alkoi osallistumisja arviointisuunnite lmalla Koivurinne 1 -asemakaavan nro uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se postitettiin osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä Kaupunginha llitus antoi Koivurinne 1 -asemakaavaehdotuksen nro muistutuksiin ja lausuntoihin vastineet ja päätti laajentaa kaava-a luetta pohjoiseen ja Vihdintien länsipuo le lle. (Tällä kaavamuutoksella hoidetaan laa jennusalue länteen.) Arkkite hti Tapani Raura mo oli tavattavissa klo klo keskustelutilaisuudessa Askiston koululla kävi 64 asukasta. Tilaisuudessa käsiteltiin sekä Askiston että Koivurinteen kaavoja, esiteltiin kaavoituksen taustatietoja ja lähtökohtia sekä katuverkkovaihtoehtoja. Tilaisuudessa vastustettiin Ti mmermalmintien liittymän sulke mista. Tuotiin esille, että liittymää ei voi sulkea, ennen kuin Kurkihirsi -katu rakennetaan. Mielipiteitä jätettiin lisäksi kirjallisesti 9 kpl ja suullisesti 2 kpl. Mie lipiteissä vastustettiin erityisesti Tikkurilantien linjausta, joka on esitetty yleiskaavassa, sekä Friimetsän alueen liian tiivistä rakenta mista tä män kaava-alueen ulkopuole lla. Mielipiteissä toivottiin luonnonarvojen vaalimista sekä tonttien kaavoittamista myös yksityisten maille Martinlaakson aluetoimikunta lausui, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on riittä vä ja asemakaavoituksen lä htökohtiin ei o llut huomautettavaa klo Koivurinteen a lustava rakentamisluonnos esiteltiin osallisille Askiston koululla. Paikalla o li noin 25 henkeä Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvitys valmistui Maakuntakaava tuli voimaan Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolloin kaavaalueeseen liitettiin osa korttelia Asemakaavaluo nnos o li nähtävillä Myyrmäen yhteispa lvelupisteessä (Kilterinraitti 6) ja maankäytön asiakaspalvelussa (Kielotie 28). Mielipiteet pyydettiin mennessä. 9

11 klo Asemakaavaluonnoksen esittely asukkaille Askiston koululla. Paikalla o li 55 henkeä. Keskuste ltiin lento- ja tieliikenne melusta, Koivurinteen pohjoisosan rakennusoikeudesta ja Koivurintee n katujärjestelyistä MRL 66 mukaine n viranomaisneuvottelu Tiehallinnon asukasilta Espoossa Kalajärvellä Ruskatalossa Vihdintien järjestelyistä Neuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan Vihdintien kehittä missuunnitelma (Tieha llinto) Osallistumis- ja arviointisuunnite lma asemakaavamuutoksesta nro Osallistumis- ja arviointisuunnite lman postitus osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä Ilmoitus kaavoituksesta Vantaan Sa nomissa Asemakaavaluo nnos oli nä htävillä Myyrmäen yhteispalvelupisteessä ja maankäyttötoimen asiakaspalvelussa Aluearkkitehti oli tavattavissa Askiston koululla klo Vihdintien kehittämissuunnitelmaa on käsitelty erikseen Tiehallinnon kanssa. Mielipiteet nähtävillä olleesta asemakaavaluonnoksesta nro , Koivurinne 1, (tiivistelmä) ja niiden huomioonottaminen tämän kaava-alueen osalta Mauri Österholm, varapuheenjohtaja, Askiston omakotiyhdistys ry: Sisälsikö Vihdintien meluennuste lisääntyvän kuorma-autoliikenteen Juvanmalmin teollis uusaluee lle. Liikenne-ennuste sisältää liikennemäärän ja raskaan liikenteen osuuden kasvun Askiston omakotiyhdistys ry: - Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä meluselvitys puuttuu koko kaavaalueelta. Asumismukavuuden varmistamiseksi Vantaan kaupungin on teetettävä tällainen selvitys, jotta voidaan todeta lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutuksen olevan se llainen, että Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen mukaiset ohjearvot alitetaan. Näin varmistetaan alueelle tulevien asukkaiden viihtyminen. Me luntorjuntakeino na, lentomelun vähentämiseksi Vantaan kaupungin tulee vaatia Finavialta lentokoneiden ohjaamista nykyistä enemmän luoteen suuntaan, ohi Koivuri nteen asuinalueen. Asukkaat ovat tietoisia siitä, että ka upunginjohto keskustelee säännöllisesti Finavian kanssa le ntoreiteistä. - Vihdintien melulta suojaaminen; linjauksesta ja korosta on tehtävä uusi selvitys. Asukkaat vastustavat Vihdintien korottamista yleisötilaisuudessa esitellyllä tavalla, koska on järkevämpää linjata tie siten, että esimerkiksi sen reunoille voidaan pare mmin suunnitella melusuojauksia. Askiston kohdalla Vihdintie on pikemminkin upotettava syvemmälle kuin korotettava. - Askiston kaupan seudun parantaminen mm. liikerakennuksen laajentamisella ja Vihdintie n eritasoliittymällä ovat suunnitelman positiivisia yksityiskohtia. Ilmailulaitos on tehnyt lentomelun hallintasuunnitelman (2002). Vantaan kaupunki on teettänyt Vihdintien meluselvityksen (2006). Lisäksi Tiehallinto on teettänyt Vihdintien kehittämisselvityksen (2008), joka sisältää myös meluselvityksen. Asemakaavamuutos perustuu edellä mainittuihin meluselvityksiin. Kehittämisselvityksessä on esitetty eritasoliittymä Vihdintien ali ja tarvittavat meluesteet. Lento- ja tieliikennemelu ovat tyypiltään erilaisia, joten niitä ei voida laskea yhteen. Koivurinne, Hieskoivuntie, Friimetsä ja golf-alue sijaitsevat tämän kaava-alueen ulkopuolella. 10

12 Tuomo Heikkinen, Askistontie 4 A: Vihdintien tiemelu on jatkuvasti noussut ja ylittää varmuudella sallitut normit. Kaavalla tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentä mään Vihdintien melua ja haitto ja. Keinoja voisivat olla nopeusrajoitukset, läpia jokiellot ja to nnirajoitukset ainakin öisin, raskas liikenne uudelle Porintielle (Turunväylä), meluesteet ja -vallit, hiljaine n asfaltti. Asemakaavalla voidaan vaikuttaa vain aluevarauksiin ja melumääräyksiin. Vihdintien kehittämisselvityksessä (2008) on esitetty myös tarvittavat meluesteet, jotka tulee toteuttaa, kun tietä parannetaan. Tiehallinnon kanssa on keskusteltu myös Vihdintien nopeusrajoituksen alentamisesta 60 km/h:iin, mikä lisäisi liikenneturvallisuutta ja alentaisi m elutasoa, mutta tien ei juurikaan vaikuta tien liikenteenvälityskykyyn. Asemakaavamuutoksessa annetaan asunnoille ääneneristävyysmääräykset. MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa Tiehallinto ilmoitti aloittavansa Vihdintien kehittämisselvityksen laatimisen ja että kaavan o n syytä odottaa kehittä misselvityksestä saatavia tietoja ja että meluntorjuntaan tulee varautua. Viranomaisneuvottelun johtopäätökset 1. Suhde Natura-alueeseen: erityistä arviota ei ole tarpeen tehdä, koska yleiskaavassa on jo tutkittu yhteisvaikutus (asuminen/luonnonsuojelu). 2. Suhde yhdyskuntarakenteeseen esitetään kaavaselostuksessa. 3. Suhde melutilanteeseen esitetään kaavaselostuksessa. 4. Täydennysrakentamisen määrä Koivurinteen pohjoisosassa, jossa lentomelutaso Lden on yli 55 db, täydennysrakentamisen määrä voi olla enintään se, mitä alueella on asunto ja nyt. Tämä alue on erityisen kriittinen lentoreittie n suhteen. 5. Vihdintien kehittämisselvityksen osalta odotetaan kehittämisselvityksen tuloksia, jotka voivat vaikuttaa tiealueen raja ukseen. Vihdintien meluselvitys, Sito Oy 2006 Melukartat ja toimenpide-ehdotukset on esitetty jä ljempänä. Vihdintien kehittämisselvitys, Tiehallinto 2008 Vihdintielle aie mmin laa dittu yleissuunnitelma (Tiehallinto 1996) oli vanhentunut. Vihdintien uudessa kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008) on esitetty, että Timmermalmintien liittymä Vihdintielle suljetaan ja korvataan uudella Askistontie n kohda lle tulevalla eritasolii ttymällä, jonne Timmermalmintieltä pääsee uutta Kurkihirsi-katua pitkin. Kurkihirsi alittaa Vihdintien, koska se näin sopii paremmin maastoon ja on edullise mpi rakentaa ja koska Vihdintie on erikoiskuljetusten reitti. Vihdintien rinnakkaistiestä välillä Timmermalmintie - Tikkurilantie on luovuttu. Kehittä misselvitys sisälsi myös uuden melutarkastelun. VIHTI HELSINKI Vihdintien kehittämisselvityksessä (2008) esitetty liittymäratkaisu Askiston kohdalle. 11

13 Mielipiteet nähtävillä olleesta asemakaavan muutosluonnoksesta nro (tiivistelmä) ja niiden huomioonottaminen , maisema-arkkitehti Hanna Keskinen: Alueella tarvitaan YTV:n iso alue keräyspiste. Aluekeräyspiste voidaan sijoittaa Kurkihirsi-kadun katualueelle liityntäpysäköintialueen yhteyteen. Lisäksi Koivurinteen kaavassa varataan toinen mahdollisuus Ulf Eriksson, Timmermalmintie 15: Tontti rajoittuu uuteen Kurkihirsi-tiehen. Ka upunki o n ehdottanut to nttien lohkomista (myös Anni Mäki, Timmermalmintie 13), jolloin rakennusoikeus tulisi käytettyä ja syntyisi uusi tontteja. Nykyiset tontit menevät pilalle, jos rappujen edestä rakennetaan kulkutiet tonttie n takaosiin. Kurkihirreltä saatais iin uusien tonttien välistä luonteva yhteinen kulkutie kummallekin uudelle tontille. Tämä on ainoa mahdollisuus saada järkevä kulkuyhteys tonttien takaosiin. Jos ei saada tätä kautta kulkuyhteyttä voidaan lopullisesti unohtaa tonttijako. On epäoikeudenmukaista maksaa kiinteistöveroa rakennusoikeudesta, jo ta ei voida hyödyntää ja olisi myös kaupungin etu saada rakennettua to ntit rakennusoikeuden mukaisesti. Tontti ei rajoitu Kurkihirsi-katuun. Uusi katu ei onnistu tähän paikkaan, koska siitä tulisi aivan liian jyrkkä. Tasoeroa tontin reunasta Kurkihirsi-kadun reunaan on 4 metriä (korkeusero on tarkistettu stereomittauksella). Kadulle asetettavat vaatimukset kääntöpaikasta ja tasanteesta ennen suojatietä huomioon ottaen jyrkkyydeksi tulisi %. Kohtuullinen katusuunnittelussa noudatettava kadun jyrkkyys on 7 % Reijo Laaksonen toivoi Timmermalmintie 13:n osalta katua Kurkihirren suunnasta, koska tontin jakaminen on jyrkän kallion vuoksi ongelmallista. Kadustakin tulisi aivan liian jyrkkä, katso edellistä vastinetta. Jäljempänä tonttijakoehdotus Hilkka Lindqvist, Hirsikuja 4B, toivoi, että liikennettä ei ohjata Hirsitien kautta. Ei ohjata. Hirsikujan kautta kulkee vain nykyisten tonttien liikenne I. Hentinen, Pinokuja 3 B: Kuinka lähelle rajaa saa rakentaa. Rakennusjärjestyksen mukaan 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta, mutta uusilla tonteilla kaava m äärää, että rakennus tulee sijoittaa kiinni kadun puoleiseen rajaan. 9. Asukasillassa oli läsnä 47 henkeä ja tuli esiin seuraavia asioita: 1. Lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutus? Valtioneuvoston ohjearvoissa puhutaan vain kokonaismelusta. 2. Timmermalmintie 13:n ja 15:n kohdalla alatonttia ei voi lohkoa, koska sinne ei pääse. Tarvitaan katuyhteys. 3. Pohjakartan korkeuskäyrät ovat virheelliset, tasoeroa (pyykin nro) kohdalla on vain noin 1,5 metriä. 4. Uusiin ta loihin tulee vaatia korkeat savupiiput, ettei savu tule viereisiin korkeammalla sijaitseviin asuntoihin. 5. KTTY-korttelista Tiehallinto lunastaa tiealueen, mutta työpaikkakorttelia ei saisi vastaavasti laajentaa kaupungin maalle, kuten on esitetty. 6. Putkitetaanko Timmermalmintieltä Hirsipuistoon laskeva o ja, puistokaistale toimii kulkuyhteytenä bussipysäkille. 7. Hirsipuisto on huonoa maaperää, tonttimaa valuu alarinteeseen. 8. Koska tontit tulevat myyntiin? Asukasilla n päätyttyä a luearkkitehti tutustui maastoon Timmermalmintie 15 ja 13 sekä Pinokuja 4:n kohdalla. 12

14 1. Valtioneuvoston ohjearvo ei käsittele erikseen lentomelua. Erityyppisiä meluja ei voida laskea yhteen. 2. Katuyhteyttä ei voida tehdä, koska siitä tulisi aivan liian jyrkkä. 3. Mittausosaston mittaama korkeusero on 4 metriä. 4. Savupiippujen rakentaminen määrittyy rakentam is- ja ilmanvaihtomääräyksistä. 5. Korttelin laajennus on kompensaatio menetettävästä tonttimaasta. 6. Asia ratkaistaan puistosuunnitelmassa. 7. Maaperän puolesta uudet tontit on rakennettavissa. 8. Kun asemakaavamuutos on tullut voimaan Vesa Putkonen, Hirsikuja 6: Hirsikuja on onge lmallinen, koska se on kapea ja heikkopo hjainen ja sitä luullaa n kävelytieksi. Asemakaavassa Hirsikujan jatkeeksi osoitetaan erillinen ajoyhteys Hirsipuiston kautta Tuire Kajasvirta: Askiston omakotiyhdistys ry on tehnyt aloitteen Timmermalmintien ja Hirsipolun välisen kulkutien kunnostamiseksi. Asemakaavassa kulkutietä varten on varattu riittävä tila. Mahdollinen putkitus ratkaistaan puistosuunnitelmassa Vantaan Energia Sähköverkot Oy: Alueella sijaitsee pylväsmuuntamo M 426 sekä keski- ja pienjä nnitekaa peleita. Kaavassa tulee huomioida muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Ka ukolämpöverkon osalta ei huomautettavaa. Puistomuuntam ot sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Kaapelit ilmenevät johtokartalta eikä niitä ole tarpeen merkitä asemakaavaan Myyrmäen aluetoimikunta päätti, että aluetoimikunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointis uunnite lman mukaiseen asemakaavamuutokseen Tina Kristiansson / Vantaan ympäristökeskus: Ei huomautettavaa Ilkka Rekonen / Vantaan rakennusvalvonta: Ei voi o lla teollisuusrakennusta, joka ei aiheuttaisi raskasta liikennettä. Siten kaavamääräystä tulisi tarkistaa. Savupiippujen korkeus ja etäisyys määrittyy ilmanvaihtomääräyksistä. Vantaan ympäristökeskuksen / Tina Kristiansson antam an lausunnon mukaan ympäristöä häiritsemättömien kortteleiden k aavamääräys ympäristöhaitoista voidaan poistaa Anni Mäki, Timmermalmintie 13, ja Ulf Eriksson, Timmermalmintie 15: Pyydämme kulkuyhteyttä tonttimme ta kaosaan karttapiirroksen osoittamalla tavalla. Jos kulkuyhteys onnistuu, voidaan tontit lohkoa ja saada rakennusoikeus käyttöö n sekä kaksi uutta tonttia (meille) ja kaupungille yksi tontti. Tonttimme ovat pitkiä ja kapeita eikä Timmermalmintieltä saada järkevää kulkuyhteyttä pilaamatta tontteja. Esitetystä kadusta tulisi liian jyrkkä, kuten edellä kohdassa 5 todetaan. Uuden sivukadun tasaus huonontaisi viereisten tonttien rakennettavuutta ja arvoa. Seuraavissa kuvissa on esitetty tutkitut kulkuyhteysvaihtoehdot. Kuvat seuraavalla sivulla Hannu Laakso, liikennesuunnitte lupäällikkö: Ajoyhteys voidaan tehdä tontilla. 13

15 X X X X X X X X Anni Mäen ja Ulf Erikssonin ehdotus, jossa rinteeseen tehtäisiin uusi katu. Rinteeseen sijoittuvasta kadusta tulisi liian jyrkkä, sillä korkeusero on neljä metriä. Vaikka kahden kadun väliin saataisiinkin yksi uusi tontti, niin neljä tonttia pienenisi ja huonontuisi. Kadun päähän tarvitaan kääntöpaikka ja ennen risteystä pysähtymistasanne. Kadun tasaus voi poiketa tonttien tasauksista, mikä vaikeuttaa viereisten tonttien rakentamista. X = pienenevä ja huonontuva tontti. Liikenneinsinöörin ehdotus, jossa rinne liitettäisiin tontteihin ja kääntöpaikka tulisi alas. Tontin ajoyhteydellä ei ole kadun mitoitusvaatimuksia. Tällöinkin tulisi ylimääräistä katua, joka palvelisi vain tonttijakoa, ja neljä tonttia pienentyisi ja huonontuisi. Rinteeseen tulevan ajoyhteyden tasaus voi poiketa tonttien tasauksesta, mikä vaikeuttaa viereisten tonttien rakentamista. X = pienenevä ja huonontuva tontti. X X X X Reijo Laaksosen (Anni Mäen asiamies) ja Ulf Erikssonin ehdotus, jossa rinne liitettäisiin tontteihin ajoyhteytenä ja risteys tulisi tämän kohdalle, jolloin kääntöpaikkaa ei tarvittaisi. Järjestely pienentäisi ja huonontaisi neljää jo ennestään pieneksi kaavailtua tonttia, alentaisi niiden arvoa ja haittaisi niiden rakennettavuutta. Uusi kiilanmuotoinen kahden kadun jäävä tontti olisi huono. Lisäksi muodostuisi jyrkkä risteys kokoojakadulle, jolle on tulossa raskastakin liikennettä, ja tonttiliittymä laskisi jyrkkää mäkeä suoraan tähän risteykseen, mikä olisi liikenneturvallisuudenkin kannalta huono. X = pienenevä ja huonontuva tontti. Tonttijako on mahdollinen myös nykyisistä tonttiliittymistä Timmermalmintien suunnasta joko kirvesvarsitonttina tai ajoyhteytenä toisen tontin kautta. Tontit voidaan jakaa näin myös siinä tapauksessa, että asemakaavamuutosta ei laadittaisi. 14

16 Mittausosaston / Kari Rautavaara mukaan tontilleajoyhteys (tontilla) onnistuu, jos nousu on noin 3 ja pituus noin 17 m, jolloin kaltevuudeksi tulee alle 15 % Kari Immonen, Timmermalmintie 17 C: 1. Kurkihirsi-tien pohjoispää hään, teollisuusalueen ja omakotialueen väliin ei tulisi enää kaavoittaa omakotitontteja. 2. Lähivirkistysalueen muuttamine n korttelialueeksi ei ole oikeudenmukaista jo rakennettujen omakotitalojen kannalta. Rakennukset on suunniteltu ja sijoitettu niin, että VL-alue säilyisi ja sen läpäisisi vain paikallistie. Tiedon antajana ja tontin myyjänä on ollut Vantaan kaupunki. 3. Tonttikoko tulisi aivan liian pieneksi Askiston muuhun tonttikokoon ja yleisilmeeseen verrattuna. 4. Maaston muoto (jyrkkä rinne) Kurkihirren pohjoispäässä ei ole sovelias omakotitalojen rakentamiselle. 5. Omakotitalot sijaitsevat aivan liian lähellä teollisuusaluetta. Jo nykyine n asutus kärsii teollisuusalueen melu-, hajuja liikennehäiriöistä. Alueella sijaitsee nykyisin ainakin auto maalaamo, peltisepänliike, autopesula ja varastointiliike. Näissä harjoitetaan toimintaa muulloinkin (iltaisin, viikonloppuisin) kuin varsinaisina työaikoina. Lisäksi teollisuusalueen pihaa käytetään rekka-auto jen pysäköintiin ja tyhjäkäyntiin. Varastointiliikkeen toiminnasta johtuen a lueen yleisilme on jokseenkin siivoto n. Jo nykyiset omakotitalot tarvitsisivat hoidetun (puusto) puistovyöhykkee n teo llisuusaluetta vasten. Ma hdolliset uudet asukkaat tulisivat taatusti vaatimaan ko hennusta teollisuusalueen toimintaan ja ilmeeseen. Pelkäänpä pahoin, ettei Vantaan kaupungilla ole ha lua eikä mahdollisuuksia tuo lloin enää korjata asiaa. 1. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. 2. Asemakaavaa voidaan myös muuttaa. 3. Muuta Askistoa on alettu rakentaa 1950-luvulla ja asemakaava laadittiin 1980-luvulla. Tonteista on pulaa ja paikka sijaitsee lähellä palveluita, minkä vuoksi aiempaa tehokkaampi rakentam inen on perusteltua. 4. Rinne ei estä omakotitalon rakentamista. 5. Teollisuuskortteli on kaavoitettu ympäristöä häiritsemättömään toimintaan. Kortteliin on lisätty kaavamääräykset meluaidasta ja kadun varren istuttamisesta. Asiasta on pyydetty lausunto Vantaan ympäristökeskukselta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Estettä lisätonttien kaavoitukselle ei ole Dan Nyberg ja Mirjam Nyberg, Pinokuja 4 B 4: Vastustan kaavoje n muuttamista esitetyn kaltaisena. 1. Aiheutuu huomattavia haitto ja olemassa oleville kiinteistöille ja niide n asukkaille. Hirsipuisto on vanhaa suota. Alue on kaavassa puisto- ja lähivirkistysaluetta, joka muutettaisiin pienta loalueeksi. Alueen halki rakennetaan myös katu Vihdintielle. 2. Paritalot on rakennettu jyrkkien kallioiden alapuolelle. Rinne on erittäin jyrkkä ja etupihat on rakennettu täyttömaalle, joka laskee joka vuosi cm ja valuma tulisi uusille to nteille. Miten piha kestää alueen rakentamisen? Sadevesi valuu puistoon. On mahdo llista, että pihat sortuvat, e hkä rakennuksetkin. Kuka vastaa vahingoista? Asia on tutkittava ja sovittava enne n kaavamuutoksen hyväksymistä. 3. Asuntomme sijaitsee taloyhtiön pohjoispäässä, joka rajoittuu metsäkaistaleeseen, niin tietyllä säällä siitä aiheutuu jo nyt pieniä ongelmia. Mikäli kaava toteutetaan, niin meille aiheutuu henge n ja terveyde n vaara. Asuntomme jää tyhjiöön, ilma ei kierrä tai vaihdu. Po hjoisessa metriä korkea tiheä metsä, lännessä 5 metriä korkea kallio, e telässä asuntoyhtiön toinen talo ja idässä rivi uusia omakotitaloja heti to ntin laidalla. Koska nämä uudet ta lot on suunniteltu siten, että ne käytännössä sijaitsevat noin 3 metriä meidän asuntoamme alempana, niin heidän savupiippunsa ovat suoraan meidän ilmanvaihtomme korkeudella. Eli käytettäessä takkaa, heidän pa lo kaasunsa nousee suoraan meidän asuntoomme. 4. Uudet asunnot estävät myös tehokkaasti ilman kiertä misen talomme ympärillä. Näin muodostuu pullo, josta palokaasut pääsevät erittäin huonosti 15

17 pois. On siis täysin ma hdotonta hyväksyä esitettyä kaavaehdotusta, koska se saattaa nykyiset asukkaat ja omista jat hengen ja terveyden vaaraan. 5. Uutta katua käyttävät bussit ja rekat. Miten mahtaa pohja kestää? 6. Jos on pakko rakentaa asuntoja, niin pitää varmistaa, ettei aiheuteta terveydelle vaaraa. Esimerkiksi kielletään tulisijojen rakentaminen ja käyttö ellei piipun päässä ole palokaasuja poistavia suodattimia. Toiseksi pitää varmistaa se, ettei rakentamisesta aiheudu ongelmia muille kiinteistöille ja asukkaille. Esimerkiksi tarkistetaan, että muut kiinteistöt eivät saa vaurioita tai sorru. 7. Kolmanneksi huomioidaan sadevesiongelma. Siirretään Kurkisuonkujaa site n, että se kulkee nykyisten ja uusien tonttien välissä sekä asennetaan kujan reunaan sadevesioja, jolla vesi johdetaan haluttuun paikkaan (piirros) Samalla huomioidaan myös muut omistajat anta malla suora yhteys tonteilta kujalle. Kujaa voisi jatkaa Timmermalmintielle, jolloin myös saataisiin uusia alueita käyttöön. 8. Jos rakennetaan, niin mielestäni koko a lue pitäisi kytkeä maalämpöön. Niin uudet kuin vanhatkin rakennukset. Alueelle pitää jättää tilaa myös puistoille. (piirros) 9. Luonnonsuojelualueita ja puistoja on liian vähän, jotta niitä kannattaisi piene ntää ja hävittää. On kestämätön perustelu puistoje n ja luonnonsuoje lualueiden tuhoamiseksi, että poistuvia alueita käytetään täydennysrakentamiseen. Samalla perusteella voitaisiin Kaivopuisto pistää täyteen 25 kerroksisia tornitaloja. Tai poistetaan keskuspuisto. Vantaanjoen rannat voisi kaavoittaa samoilla perusteilla. 10. Emmekö enää tarvitse luontoa ympärillemme? Onko oikeus tuhota luontoa asumisen varjo lla? 11. Ihmisen pitää sopeutua elämään symbioosissa luonnon kanssa. Jos ei sopeuduta, niin huonosti käy. Voimme omalta Muutosehdotus. Tummat alueet osaltamme säi lyttää puistoja, viheralueita, soita ja luonnonsuojelualueita. olisivat puistoja. 12. On kestämätö ntä, että rakennetaa n asutusta ilman palveluita huonojen julkiste n yhteyksien varrelle. Tä mä lisää yksityisautoilua. Sekö on tarkoitus? Askistossa tai sen ympäristössä ei ole kaupungin palveluita lukuun otta matta päiväkotia ja ala-asteen koulua. Täydennysrakentaminen lisää asutusta ilman palveluista Yritetään pitää e lä mä elä misen arvoisena. 13. En hyväksy kaavamuutoksia epämääräisinä ja terveydelle vaaraa aiheuttavina. Olen valmis neuvottelemaan, jos ne uvottelujen pohja na o n esittämäni muutosehdotukset. 1. Pääkaupunkiseutu kasvaa. Vantaan yleiskaava perustuu tiivistämiseen, täydentämiseen ja eheyttämiseen. Hirsipuisto on yleiskaavan mukainen täydennysrakentamisalue. Rakentaminen sijoittuu rinteelle. Kurkihirsi-katu on esitetty voimassa olevassakin asemakaavassa. 2. Asia on tutkittu, uudet tontit on rakennettavissa. Asemakaavaan lisätään rasitteet sadevesiviemäreitä varten ja istutusvyöhyke nykyisiä tontteja vastaan. 3., 4., 6. Tulisijojen rakentamisesta ja piippujen korkeuksista määrätään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 5. Savimaalla katu stabiloidaan. 6. (Kuten 3-4.). 7. Ehdotus sisältää tarpeettoman kaksinkertaisen kadun. Tonteille on jo katuyhteys Pinokujalta. Uusien tonttien tulee huolehtia sadevesien johtamisesta. 8. Asemakaavalla ei voi määrätä lämmitysjärjestelmäksi maalämpöä Kyseessä ei ole luonnonsuojelualue. Vantaan yleiskaavassa peräti kolmannes kunnan pinta-alasta on osoitettu virkistys- ja suojelualueiksi. Uusi asuntorakentam inen on tulossa yleiskaavan asuntoalueelle. Asemakaavan puisto, jota ei ole rakennettu puistoksi, muutetaan osin asumiseen. Osa Hirsipuistoa jää yhä jäljelle. On ekologisesti kestävämpää tiivistää kaupunkia kuin laajentaa kaupunkirakennetta. Pientalotonteista on pulaa ja kaavamuutos lisää tontteja. 12. Alueella on mm. 16

18 kauppa, koulu ja päiväkoti sekä bussiyhteydet Myyrmäkeen/Martinlaaksoon ja Helsinkiin. Palvelujen puolesta alueelle voidaan lisätä asumista. Kaavamuutos mahdollistaa myös Askiston liikekeskuksen laajentamisen. Koivurinteen puolelle kaavoitetaan lisäksi uusi päiväkoti asemakaavalla nro Vesa Tilli, Timmermalmintie 17: Ostettiin vuosi sitten asunto puiston vierestä. Tämä kohta on säilytettävä puistona. Timmermalmintie 17 vastaan oleva kolmio merkitään istutettavaksi alueen osaksi osana tulevaa tonttia. Myöskään johtorasitteelle ei voi rakentaa Reijo Laaksonen: Tekniset toteuttamisede llytykset katuyhteydelle Timmermalmintien tonteille ovat erinomaisen hyvät. Katso vastauksia edellä. Lisäksi uusia tontteja kyseltiin ostettavaksi. Asiakirjat o vat kaavamapissa kaupunkisuunnitte lun arkistossa. Neuvottelut ja muut yhteydenotot Virkamisneuvottelu (Urpo Asikainen, Anna Hasari, Matti Kärki, Tuula Hurme): Kurkihirren - Kurkihirrenkujan tä ydennysrakentamisaluee lle tarvitaan rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä, koska kyseessä on tiivis alue Neuvottelu yrityspalveluiden ja liikennesuunnittelun kanssa katuratkaisusta. => Sivukatu ei ole välttä mätön eikä kaupunki huononna omia pieniä tonttejaa n Neuvottelu Kiint. Oy Askiston liikekeskus / Mika Liljan ja Lassi Toivolan kanssa liiketontin rakennusoikeudesta. Yhtiö toivoi lisää rakennusoikeutta, koska kiinteistö on ainoa alueella oleva liikerakennus ja alueella on pulaa liiketiloista. => Rakennusoikeutta voi olla alle 2000 k-m 2, minkä jälkeen olisi kyseessä vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei olisi maakuntakaavan eikä yleiskaavan mukainen Kirje kaavamuutoksen hakijalle Kiint. Oy Askiston liikekeskus / Jaakko Lilja ratkaisuvaihtoehdoista Neuvottelu Katro Oy:n kanssa. => Yritys katsoi, että ei tarvitse lisämaata, kunhan nykyinen rakennusoikeus säilyy. Uusi liittymä on parannus, koska nousu Timmermalmintielle on vaikea Aluearkkitehti kävi tapaamassa Jaakko Liljaa. => Lilja totesi, että jos katu (Askistontien le vennys) tulee, niin kaupalle ei enää pääse ja kaupungin pitäisi vaihtaa maa-alue rakennettuun kenttään, joka on suota. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie piiri lle, e ttä Vantaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Vihdintien kehittämisselvityksen johdosta. Liikenneinsinöörin lausunnon mukaan "Korttelin kohdalla on Askistontien katua luetta levitetty nykyisestään korttelialueelle Vihdintien kehittä misselvityksen ede llyttämällä tavalla. Koska korttelin ko hda lla on entuudestaan asemakaava, joudutaan korvauskysymyksistä sopimaan rakentamisen tullessa aikanaan ajankohtaiseksi. Korvauksen määrittelyssä voidaan yhte nä mahdo llisuutena ottaa huomioon nyt kortteliin kaavoitettu lisärakennusmaa." Kirje Kiint. Oy Askiston liikekeskukselle ratkaisuvaihtoehdoista Neuvottelu Kiint. Oy Askiston liikekeskuksen kanssa / Jaakko ja Mika Lilja ja Lassi Toivola. => Tontin pohjoispuo le lla on suota, jonka rakennettavuus pitää selvittää. (Selvitetty.) Kirje Kiint. Oy Askiston liikekeskukselle, liitteenä kaava muutosehdotus. Tonttia ei voida laajentaa. Tontin rakennusoikeudeksi tulisi 1330 k-m 2. 17

19 Osallistumisen jälkeen tehdyt tarkistukset - Kortte liin on lisätty johtorasitteet sadevesiviemäreille ja istutusaluetta nykyisiä tontteja vastaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteet Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteide n kanssa. Kaavaan annetaan ääneneristävyysmääräys. Vertailu maakuntakaavaan Asemakaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on yleiskaavan periaatteiden mukainen. Hirsipuisto on yleiskaavan täydennysrakennuskohde, mutta maaperän vuoksi Hirsipuiston alavin osa säilyy puistona ja rakentaminen sijoittuu rinteelle. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Asemakaavassa osoitettu katujärjestely muuttuu. Asemakaava o n perustunut siihen, että Askistontie ylittäisi Vihdintien, mutta Vihdintien tilavaraussuunnitelmassa (2008) on osoitettu Vihdintien alittava eritasoliittymä. Asemakaavan puistoa muuttuu kortteli- ja katualueiksi. Kaupungin strategiset tavoitteet Kaupungin tavoitteena on asunnon vuosituota nto, josta noin 40 % on pientalovaltaista tuotantoa. Strategiaan kuuluu kokonaan tai osittain valmiin kunnallistekniikan lähellä olevien alueiden maankäytön tehostaminen ja tiivistä minen. Viranomaisneuvottelut MRL 66 mukainen virano maisneuvottelu ei o llut tarpeen. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Yhteenveto keskeisistä vaihtoehdoista ja niiden vertailusta Vihdintien ja Askistontien liittymä oli vuoden 1996 Vihdintien yleissuunnitelman ja voimassa olevan Askiston asemakaavan mukaan tarkoitus ratkaista alentamalla Vihdintien tasausta ja johtamalla Askistontie silla lla Vihdintien yli. Erikoiskuljetusten reitti Vihdintiellä vaatii kuitenkin 7 metrin alikulkukorkeuden. Tämä olisi johtanut huomattaviin penkereisiin Koivurinteen puo le lla ja o li huonosti sekä maastoon että suunniteltuun kaupunkirakenteeseen sopiva ja lisäksi huomattavan kallis. Tästä syystä Destia Oy tutki Vihdintie n suunnittelun yhteydessä Vihdintien alittavan vaihtoehdon, jossa Vihdintien tasaus säilyy nykyisenä. Ratkaisu on esitetty tarkemmin vaihto ehtoineen ja perusteluineen Vihdintien kehittä misselvityksessä (Tiehallinto 2008). Asemakaavamuuto ksen ratkaisu perustuu Tiehallinnon kehittämisselvitykseen. Täydennysrakentamisalue Hirsipuisto - Kurkihirrenpuisto on yleiskaavan (2007) täydennysrakentamisalue. Yleiskaava perustuu o levan yhdyskuntarakenteen täydentämiseen ja tiivistä miseen, jonka perustelut on esitetty tarkemmin yleiskaavan selostuksessa. Lisäksi alueen kautta kulkee valmis kunnallistekniikka, mikä perustelee alueen rakenta mista. 18

20 Asemakaavamuutoksen nähtävillä olo, muistutukset Asemakaavan muutosehdotus nro , Askisto, Petikko on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin kaksi muistutusta. Toisessa muistutuksessa toivottiin katua omalle tontille; katua ei voida järjestää mm. kadun liiallisen jyrkkyyden vuoksi. Toisessa muistutuksessa toivottiin liiketontin laa je ntamista 8 metrillä puistoon, jotta tontin pysäköinti voidaan järjestää; tä mä muutos on mahdo llinen. Lausunnot Kaupunkisuunnittelulauta kunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro , Askisto, Petikko. Lausuntoja pyydettiin 5 kpl ja saatiin 4 kpl. Lausuntojen johdosta kaavamääräyksiä on tarkistettu. Nähtävillä olon jälkeen tehdyt tarkistukset Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset: 1. KL-korttelia on Askistontien muutoksen vuoksi ja pysäköinnin järjestämiseksi laajennettu pohjoiseen päin 8 metriä. Tontin rakennusoikeus ei muutu. 2. AO-korttelin kahteen pohjoisimpaan tonttiin lisätään tonttijako, koska tontit piene nevät Vihdintien maantiealueen varauksen vuoksi. 3. KTTY-korttelin kaavamääräyksiä on tarkistettu seuraavasti: - Lastaukseen ja avovarastointiin käytettävä tontin osa on rajattava vähintään kaksi metriä korkealla melun ja näkyvyyden estävällä aidalla, - Kurkihirsi-katua vastaan on istutettava rehevästi puita ja pe nsaita, - Mahdolliset aidat tulee sijoittaa rakennusalalle. 4. Ääneneristävyysmääräys lento- ja liikennemelua vastaan on korjattu lento- ja tieliikennemelua koskevaksi. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Kaavoitukseen osallistuivat asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme, maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, lupaarkkitehti Matti Kärki, liikenne insinöörit Pekka Haasanen, Susanna Koponen ja Pirjo Salo, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Anna Hasari, Marika Orava, Markku Kortelainen, ja Johanna Virtanen, geotekniikkapää llikkö Matti Holtari, asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson, suunnittelurakennusmestari Urpo Asikainen, ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson, maankäyttöteknikko Reino Heikkinen, kaavoitusteknikko Yrjö Oksman sekä suunnitteluavustajat Leena Rokala ja Paula Vartiainen. Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvityksen (2006) laati DI Timo Huhtinen / SITO Oy. Vihdintien tilavaraussuunnitelman (2008) laati Destia Oy yhteistyössä Tiehallinnon Uudenmaa piirin (nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue) sekä Espoon ja Va ntaan kaupunkien kanssa. 19

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3 VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261400, Koivurinne 3 Osallistumis-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIPUPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002359, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIIKATEPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002358, HÄMEVAARA Linnaistenmetsä Linnaisskogen ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 KOIVUVAARANPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002360, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaa Kaupunkisuunnittelu Valkotien katumuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002122 Ortoilmakuva vuodelta 2009. Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002037 Timmermalminkuja

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002037 Timmermalminkuja Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002037 Timmermalminkuja 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro 002037, 27.9.2010

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

VANTAA. Vihdintie, Pikkujärvi, Kakolanmäki sekä omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon. Asemakaava nro 200500, Askisto 5

VANTAA. Vihdintie, Pikkujärvi, Kakolanmäki sekä omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon. Asemakaava nro 200500, Askisto 5 VANTAA Ilmakuva vuodelta 2011. Vihdintie, Pikkujärvi, Kakolanmäki sekä omakotitontteja Askistoon ja yritystonttien muutos Petikkoon Asemakaava nro 200500, Askisto 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 Päivämäärä 7.4.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaava 850400, Jokivarsi 85. kaupunginosa, Kaupunkisuunnittelussa käynnistyy

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148.

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. Vantaan kaupunki Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. 1 PERUS-

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot