Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi Hirsipuisto Stockparken

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos nro , Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 20. kaupunginosa, Askisto Kortteli ja osat kortteleista 20032, 20033, ja sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan osat kortteleista 20032, ja sekä katuja puistoalueet) Vantaan kaupungin 26. kaupunginosa, Petikko Liikennealueet Tonttijako Kortteli ja osa korttelia Tonttijaon muutos Osa kortteleita ja Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Vihdintien länsipuolella Askistontien ja Timmermalmintien välissä. Sijaintikartta. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnittelun arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Kiinteistö Oy Askiston liikekeskus (Askisto ntie 1) hakee asemakaavamuutosta kellarikerroksen muuttamiseksi liiketilaksi. Myös Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) ja tilavaraussuunnitelma (Tiehallinto 2008) edellyttävät asemakaavan tarkistamista Askistossa. Lisäksi kaavamuutos sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan täydennysrakennuskohteen. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan Askiston liikekeskusta ja mahdollistetaan Vihdintien kehittä misselvityksen mukaisen eritasoliittymän rakenta minen katujärjestelyineen. Samalla Hirsipuistoon osoitetaan yleiskaavan mukainen täydennysrakenta misalue. Lisäksi kortteliin (Askistontie 2a-6c) annetaan ääneneristävyysmääräyksiä, jotka ovat tarpeen laadittujen meluselvitysten perusteella. Voimassaolevassa asemakaavassa alueella on toimistorakennusten ja/tai ympäristöä häiritsemättö mien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, josta osan valtio lunastaa Vihdintien tiealueeksi, mutta toisaalta korttelia voidaan laajentaa hieman etelään päin kaupungin maalle. Tällä asemakaavamuutokse lla vastataan pie niin ja kohtuuhintaisiin omakotitontteihin kohdistuvaan kysyntään. Keskeinen osa Hirsipuistoa, jo ka on ollut suota, soveltuu huonosti rakenta miseen, joten sen a lavin osa jää lähivirkistysalueeksi. Sen sijaan länsiosan rinnevyöhykkeelle voidaan osoittaa erillispientalojen korttelialuetta. Alue on kapea, mutta on toteutettavissa pienehköinä tontteina, joille sallitaan kerrosneliömetrin suuruisten o makotitalo jen rakentaminen. Uusia o makotitontteja tulee yhteensä 21 kpl (2 890 k-m2) ja ne voidaan liittää rinteelle jo rakennettuun kunnallistekniikkaan. Kurkihirrenkuja o n suunniteltu mutkittelevaksi ja uudet pienta lot tulee sijoittaa kadun varteen. Tällöin katunäkymästä saadaan vaihteleva. Asemakaavaan merkitään tonttijako uusille muodostettaville tonteille. Lisäksi Vihdintien liittymämuutos ja siitä jo htuva Askistontien muutos aiheuttaa muutoksia nykyiseen tonttijakoon. Nähtävillä olon jälkeen Askiston liikekeskuksen tonttia on laajennettu 8 metrillä puistoon pysäköinnin järjestämiseksi. Lisäksi on lisätty tonttijako korttelin kahdelle tontille ja on tarkistettu KTTY-korttelin kaavamääräyksiä. 2

4 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Askisto on osa Vihdintien varaan rakentunutta kaupunkirakennevyöhykettä. Tienoolla on ollut torppa jo 1800-luvulla, mutta pääosin asutusta on tullut luvulta alkaen. Luonnonympäristö - Yleispiirteet: Hirsipuisto on ollut 1800-luvulla suota ja 1900-luvulla peltoa, joka on nykyisin metsittymässä ja on asemakaavoitettu puistoksi. - Luontokohteet: Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. - Pohjavesialue: Hirsipuiston alueella esiintyy paineellista po hjavettä. - Maaperä: Maaperältään kaava-alue on pääosin savikkoa, paitsi rinteessä maalajina esiintyy silttiä ja Askistontien 6:n kohdalla moreenia. Lisäksi Askiston liikekeskuksen tontilla on täyttöa luetta. Hirsipuiston kohdalla on ollut suota ja maaperä on tä llä paikalla erityisen huo nosti rakentamiseen soveltuvaa. Rakentamiseen soveltuu kuitenkin puiston länsiosan rinnevyöhyke. Alueelle rakennetulla vesijohto linjalla, jota tuleva Kurkihirrenkuja seurailee, vanhat kairaukset ovat ulottuneet 2,7...8,4 metrin syvyyteen ja päättyneet kiveen tai kallioon. Askiston liikekeskuksen (Askistontie 1) to ntin pohjois- ja itäpuolella on syvä pehmeikkö. Lähin kairaus on noin 60 metrin päässä tontin rajasta. Vanhan kantakartan korkeuskäyristä voi pääte llä, e ttä pehmeikön raja sijaitsee likimain nykyisen liiketo ntin pihatäyttöjen luiskan kohdalla. Tontin laaje nnuksessa pehmeikölle jouduttaisiin ottamaan huomioon seuraavat asiat: - pe hmeän savikerroksen paksuus luokkaa 10 m, kuivakuoren paksuus noin yksi metri - alueen kuivatus vaatinee täyttöjen tekemistä (1-1,5 m?) - alueen rakenta minen edellyttää pohjanvahvistusta (painumat muuten liian suuret) - syvästabiloinnin kustannus luokkaa /m 2. Tästä syystä liiketontti ei ole kohtuullisin kustannuksin laajennettavissa. 1 Rakennettu ympäristö Alueella on asuinpientaloja vuosilta , niissä on 13 asuntoa. Askiston liikekeskuksen liikerakennus valmistui 1984 ja teollisuusrakennus valmistui Palvelut - Askiston liikekeskuksessa (Askitontie 1) toimii kauppa, ravintola ja leipomo. Askistossa on myös alakoulu, päiväkoti ja asukastila. Muut julkiset palvelut ovat Martinlaaksossa. Aluekeskus on Myyrmäessä. Kaupallisia palveluita on myös Petikossa, Varistossa, Pähkinärinteessä ja Martinlaaksossa. - Askiston koulussa oli 250 oppilasta v Oppilasmäärä on hiipunut. Keväällä 2007 on 195 oppilasta, syksyllä 2007 on arviolta 195 oppilasta ja syksyllä 2009 noin 180 oppilasta (ilman Koivurintee n väestö listäystä). Nyt keväällä 2010 oppilaita on 187 ( ) ja oppilasmäärä on laskeva olisi 156 oppilasta. Ko ulussa voi olla enintään oppilasta, o ptimiryhminä voisi olla jopa 300 oppilasta. 2 1 Tiedot geotekniikkapäällikkö Matti Holtari Askiston koulun koulunjohtaja Matti Lotvonen ja Sivistystoi men taloussuunnittelija vs. Antti Torkkeli

5 Viistoilmakuva vuodelta Askiston päivähoitotilanne on nyt hyvä eli päivähoitotarjonta vastaa kysyntää. Alueella on nyt yksi päiväkoti ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Päivähoitoikäisiä on nyt 164 (10 kk - 6 vuotiaat, e nnakkotieto ) ja päivähoitopaikkoja on noin 110, jolloin tarjonta on noin 67 %. Lisäksi alueen väestöennuste on laskeva. 3 Liikenne - Henkilöautoliikenne Vihdintien liikennemäärä Askistontiestä ete lään oli ajo neuvoa / vrk vuonna 2007 ja arvioitu liikennemäärä on ajoneuvoa / vrk vuonna Vihdintie on 7 metriä korkeiden erikoiskuljetusten reitti. Askistosta on Vihdintielle Askistontien ja Timmermalmintien liittymät. Tilavaraussuunnitelman (2008) mukaan Askistontie n liittymä Vihdintielle on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi ja Timmermalmintien liittymä on tarkoitus sulkea. Asemakaavaan on varattu uusi poikittainen katu, Kurkihirsi, joka yhdistää Timmermalmintien suunniteltuun Askistontien eritasoliittymää n. Liikennemäärät 2003 ajon/vrk 2004 ajon/vrk 2005 ajon/vrk 2006 ajon/vrk 2007 ajon/vrk 2008 ajon/vrk 2030* ajon/vrk Vihdintie Askiston ei laskettu liittymästä etelään Vihdintie Askiston liittymästä pohjoiseen Tikkurilantie *) Tiehallinto, Vihdintien kehittämisselvi tys 2008 s. 34, ennuste. 3 Sivistystoi men suunnittelija Päivi Riehunkangas

6 Kehittämisselvityksen (2008) ratkaisussa uusi poikittainen yhteys Kurkihirsi viedään Vihdintien ali ja vapaa alikulkukorkeus on 4,6 m. Näin myös Vihdintien erikoiskuljetuksille syntyy esteetön ratkaisu. Ratkaisu edellyttää meluesteitä asutuksen kohdalla. Meluesteet voidaan sijoittaa o ptimaalisesti lähe lle melulähdettä. Askistontie o n leikkauksessa noin 250 metrin matkalla, enimmillään Vihdintien kohdalla noin 8 metriä. Vihdintien rampit voidaan toteuttaa matalalla penkereellä (alle 2 metriä), jolloin rakenne voidaan toteuttaa ilman paaluvahvistusta. Askistontien liittyminen poikittaisväylään on mahdollinen, mutta pituuskaltevuuksien vuoksi laadultaan huono. Eritasoliittymän toteutuskustannukset ovat huomattavasti halvemmat kuin vuoden 1996 ratkaisussa. Vihdintie säilyy nykyisellä paikallaan. Poikittainen yhteys Kurkihirsi on maan tasossa, joten kiertoliittymien välise lle a lueelle on mahdollista toteuttaa tonttiliittymiä. Auto liike nteen liittymä t Vihdintie lle ovat turvallisissa kohdissa ja soveltuvat tyypiltään Vihdintien luonteeseen. - Joukkoliikenne keväällä 2010 Vihdintietä 339, 345 ja 346 Helsinkiin Timmermalmintien pysäkiltä. Askistosta 362N, 363A ja 364 Helsinkiin Vihdintien ja Askistontien liittymästä. Askistosta 35 Martinlaaksoon, Myyrmäkeen ja Kaivokselaan. - Suunniteltu joukkoliikenne syksyllä 2010 YTV:n linjastosuunnitelman mukaisesti linjasta 35 tulisi liityntälinja välille Martinlaakso - Askisto. Helsinkiin kulkevat linjat 363A ja 345 säilyvät. 4 - Kevyt liikenne: Vihdintiellä, Askistontiellä ja Timmermalmintiellä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Alueella ei ole inventoituja kulttuurihistoriallisia kohteita. Tekninen huolto Hirsipuiston länsirinteelle on rakennettu vesi- ja viemärijo hdot, joihin voidaan liittyä suoraan, jos alue rakennetaan. Johdo t ovat syvällä, joten jos kellareita ei rakenneta, niin pumppausta ei tarvita. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu: Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä edellyttää asunnoilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä toimistotiloilta ja hiljaisilta työtiloilta L 28 db ääneneristävyyttä. 5 - Tieliikennemelu: Vihdintien tieliikennemelusta on tehty erilliset selvitykset (Sito Oy 2006 ja Destia Oy 2008). Maanomistus Hirsipuisto ja kadut omistaa Vantaan kaupunki. Vihdintien tiealueen omistaa valtio. To ntin osoitteessa Askistontie 1 omistaa Kiint. Oy Askisto n Liikekeskus. Tontin osoitteessa Timmermalmintie 19a (Kurkihirsi 1) omistaa Oy Katro Ab. Muut tontit ovat yksityisessä omistuksessa. 4 Vantaan linjastosuunnitelma , luonnos. YTV. Luettavissa ( ). 5 Lentomeluselvitykset: Ilmailulai tos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä (http://www.finavia.fi/melualuekartat) ja Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2004, Ilmailulaitos A 6/2005, Vantaa

7 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto , voimaan (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=94400&lan=fi) Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3 ja teollisuusaluetta, jo lle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY. Yleiskaavassa on esitetty myös pääkatujärjestely sekä keskustatoimintojen alakeskus c. Yleiskaava. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. SL Luonnonsuojelualue. TY Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. VL Lähivirkistysalue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (m3)- Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN db). Ohjeellinen ulkoilureitti. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Yleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Osa-alueen raja. 6

8 Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Yleiskaavan selostus s. 67, kuva 8.4. Kaavamuutos on yleiskaavan mukainen. Korttelin laajennus Hirsipuistoon on yleiskaavan mukainen täydennysrakenta miskohde (kaavaselostus s. 67, kuva 8.4). Asemakaavamuutoksen yhteydessä alueen rakennettavuus ja kortteleide n muoto on tutkittu yleiskaavaa tarkemmin. Voimassaoleva asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Askisto 2, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Siihen tehty asemakaavamuutos nro , joka koski tonttia (Timmermalmintie 19a), Kurkihirsi-katua ja Kurkihirrenpuistoa, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vantaan kaupungin maankäytön strategia Kaupunki huolehtii maapolitiikan, kaavoituksen ja kunna llistekniikan osalta siitä, että on olemassa rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle. Asuntotuotannosta noin 40 % on pientalovaltaista tuotantoa. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv Tonttijako- ja rekisteri Alue on Va ntaa n kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. 7

9 Rakennuskiellot Tontilla (Askistontie 1) ja Vihdintien tiealueella on MRL 53 1 mom. mukainen rakennuskielto asti. Muulla alueella ei ole rakennuskieltoa. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie piiri lle, että Vantaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Vihdintien kehittämisselvityksen jo hdosta. Finavia: Ympäristökatsaus tsaus_2008_final.pdf Finavia: Helsinki-Vantaan lentoasema, ympäristöraportti ortti_2008.pdf Ilmailulaitos A14/2002, : Lentokoneiden melun leviäminen ja hallinta , vuoden 2020 tilanteen uudelleen arviointi. inti.pdf Sito Oy, DI Ti mo Huhtinen : Petikko, Askisto, Koivurinne 1 -asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys. Tiehallinto, Uude nmaan tiepiiri: Vihdintie n (seututie 120) kehittä misselvitys välillä Kehä III - Lahnus. Helsinki Tielaitos, Uude nmaan tiepiiri: Vihdintien (mt 120) parantaminen välillä Ke hä III - Lahnus, yleissuunnitelma Vantaan kaupunki, asemakaavan se lostus nro Koivurinne, Vantaan kaupunki, asemakaavan selostus nro Koivurinne 1, Vantaan kaupunki, yleiskaavan se lostus, Kv YTV: Seudun joukkoliikennesuunnitelma Helsinki l.fi/fi/suunnittelu/linjastosuunnite lmat/documents/se udun_jou kkoliikennesuunnitelma_2010_2014.pdf YTV: Vantaan linjastosuunnitelma Luonnos l.fi/fi/suunnittelu/linjastosuunnitelmat/documents/vantaan_linj astosuunnitelma_keharata_liityntalinjasto.pdf 8

10 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutosaloitteet Kiinteistö Oy Askiston liikekeskus (Askisto ntie 1) haki asemakaavamuutosta nro kellarikerroksen ja avonaisen osan muuttamiseksi liiketilaksi. Myös Vihdintien meluselvitys (Sito Oy 2006) ja tilavaraussuunnitelma (Tiehallinto 2008) edellyttävät asemakaavan tarkista mista Askistossa. Lisäksi alue sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan mukaisen täydennysrakennuskohteen (kaavaselostuksen s. 67, kuva 8.4). Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavoituksen alkaminen on ilmoitettu Vantaan Sanomissa Lisäksi kaavoituksen vireillä olosta on tiedotettu vuosittain kaavoituskatsauksessa. Osallisia kaavoituksessa olivat alueen maanomistajat ja naapurit, alueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset kuten Askiston Omakotiyhdistys ry ja Martinlaakson aluetoimikunta, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Uude nmaan liitto, YTV, Vantaan Energia Oy ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia. Suunnittelutapahtumia Koivurinne 1 -asemakaavan nro valmistelu alkoi osallistumisja arviointisuunnite lmalla Koivurinne 1 -asemakaavan nro uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se postitettiin osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä Kaupunginha llitus antoi Koivurinne 1 -asemakaavaehdotuksen nro muistutuksiin ja lausuntoihin vastineet ja päätti laajentaa kaava-a luetta pohjoiseen ja Vihdintien länsipuo le lle. (Tällä kaavamuutoksella hoidetaan laa jennusalue länteen.) Arkkite hti Tapani Raura mo oli tavattavissa klo klo keskustelutilaisuudessa Askiston koululla kävi 64 asukasta. Tilaisuudessa käsiteltiin sekä Askiston että Koivurinteen kaavoja, esiteltiin kaavoituksen taustatietoja ja lähtökohtia sekä katuverkkovaihtoehtoja. Tilaisuudessa vastustettiin Ti mmermalmintien liittymän sulke mista. Tuotiin esille, että liittymää ei voi sulkea, ennen kuin Kurkihirsi -katu rakennetaan. Mielipiteitä jätettiin lisäksi kirjallisesti 9 kpl ja suullisesti 2 kpl. Mie lipiteissä vastustettiin erityisesti Tikkurilantien linjausta, joka on esitetty yleiskaavassa, sekä Friimetsän alueen liian tiivistä rakenta mista tä män kaava-alueen ulkopuole lla. Mielipiteissä toivottiin luonnonarvojen vaalimista sekä tonttien kaavoittamista myös yksityisten maille Martinlaakson aluetoimikunta lausui, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on riittä vä ja asemakaavoituksen lä htökohtiin ei o llut huomautettavaa klo Koivurinteen a lustava rakentamisluonnos esiteltiin osallisille Askiston koululla. Paikalla o li noin 25 henkeä Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvitys valmistui Maakuntakaava tuli voimaan Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolloin kaavaalueeseen liitettiin osa korttelia Asemakaavaluo nnos o li nähtävillä Myyrmäen yhteispa lvelupisteessä (Kilterinraitti 6) ja maankäytön asiakaspalvelussa (Kielotie 28). Mielipiteet pyydettiin mennessä. 9

11 klo Asemakaavaluonnoksen esittely asukkaille Askiston koululla. Paikalla o li 55 henkeä. Keskuste ltiin lento- ja tieliikenne melusta, Koivurinteen pohjoisosan rakennusoikeudesta ja Koivurintee n katujärjestelyistä MRL 66 mukaine n viranomaisneuvottelu Tiehallinnon asukasilta Espoossa Kalajärvellä Ruskatalossa Vihdintien järjestelyistä Neuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan Vihdintien kehittä missuunnitelma (Tieha llinto) Osallistumis- ja arviointisuunnite lma asemakaavamuutoksesta nro Osallistumis- ja arviointisuunnite lman postitus osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä Ilmoitus kaavoituksesta Vantaan Sa nomissa Asemakaavaluo nnos oli nä htävillä Myyrmäen yhteispalvelupisteessä ja maankäyttötoimen asiakaspalvelussa Aluearkkitehti oli tavattavissa Askiston koululla klo Vihdintien kehittämissuunnitelmaa on käsitelty erikseen Tiehallinnon kanssa. Mielipiteet nähtävillä olleesta asemakaavaluonnoksesta nro , Koivurinne 1, (tiivistelmä) ja niiden huomioonottaminen tämän kaava-alueen osalta Mauri Österholm, varapuheenjohtaja, Askiston omakotiyhdistys ry: Sisälsikö Vihdintien meluennuste lisääntyvän kuorma-autoliikenteen Juvanmalmin teollis uusaluee lle. Liikenne-ennuste sisältää liikennemäärän ja raskaan liikenteen osuuden kasvun Askiston omakotiyhdistys ry: - Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä meluselvitys puuttuu koko kaavaalueelta. Asumismukavuuden varmistamiseksi Vantaan kaupungin on teetettävä tällainen selvitys, jotta voidaan todeta lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutuksen olevan se llainen, että Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen mukaiset ohjearvot alitetaan. Näin varmistetaan alueelle tulevien asukkaiden viihtyminen. Me luntorjuntakeino na, lentomelun vähentämiseksi Vantaan kaupungin tulee vaatia Finavialta lentokoneiden ohjaamista nykyistä enemmän luoteen suuntaan, ohi Koivuri nteen asuinalueen. Asukkaat ovat tietoisia siitä, että ka upunginjohto keskustelee säännöllisesti Finavian kanssa le ntoreiteistä. - Vihdintien melulta suojaaminen; linjauksesta ja korosta on tehtävä uusi selvitys. Asukkaat vastustavat Vihdintien korottamista yleisötilaisuudessa esitellyllä tavalla, koska on järkevämpää linjata tie siten, että esimerkiksi sen reunoille voidaan pare mmin suunnitella melusuojauksia. Askiston kohdalla Vihdintie on pikemminkin upotettava syvemmälle kuin korotettava. - Askiston kaupan seudun parantaminen mm. liikerakennuksen laajentamisella ja Vihdintie n eritasoliittymällä ovat suunnitelman positiivisia yksityiskohtia. Ilmailulaitos on tehnyt lentomelun hallintasuunnitelman (2002). Vantaan kaupunki on teettänyt Vihdintien meluselvityksen (2006). Lisäksi Tiehallinto on teettänyt Vihdintien kehittämisselvityksen (2008), joka sisältää myös meluselvityksen. Asemakaavamuutos perustuu edellä mainittuihin meluselvityksiin. Kehittämisselvityksessä on esitetty eritasoliittymä Vihdintien ali ja tarvittavat meluesteet. Lento- ja tieliikennemelu ovat tyypiltään erilaisia, joten niitä ei voida laskea yhteen. Koivurinne, Hieskoivuntie, Friimetsä ja golf-alue sijaitsevat tämän kaava-alueen ulkopuolella. 10

12 Tuomo Heikkinen, Askistontie 4 A: Vihdintien tiemelu on jatkuvasti noussut ja ylittää varmuudella sallitut normit. Kaavalla tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentä mään Vihdintien melua ja haitto ja. Keinoja voisivat olla nopeusrajoitukset, läpia jokiellot ja to nnirajoitukset ainakin öisin, raskas liikenne uudelle Porintielle (Turunväylä), meluesteet ja -vallit, hiljaine n asfaltti. Asemakaavalla voidaan vaikuttaa vain aluevarauksiin ja melumääräyksiin. Vihdintien kehittämisselvityksessä (2008) on esitetty myös tarvittavat meluesteet, jotka tulee toteuttaa, kun tietä parannetaan. Tiehallinnon kanssa on keskusteltu myös Vihdintien nopeusrajoituksen alentamisesta 60 km/h:iin, mikä lisäisi liikenneturvallisuutta ja alentaisi m elutasoa, mutta tien ei juurikaan vaikuta tien liikenteenvälityskykyyn. Asemakaavamuutoksessa annetaan asunnoille ääneneristävyysmääräykset. MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa Tiehallinto ilmoitti aloittavansa Vihdintien kehittämisselvityksen laatimisen ja että kaavan o n syytä odottaa kehittä misselvityksestä saatavia tietoja ja että meluntorjuntaan tulee varautua. Viranomaisneuvottelun johtopäätökset 1. Suhde Natura-alueeseen: erityistä arviota ei ole tarpeen tehdä, koska yleiskaavassa on jo tutkittu yhteisvaikutus (asuminen/luonnonsuojelu). 2. Suhde yhdyskuntarakenteeseen esitetään kaavaselostuksessa. 3. Suhde melutilanteeseen esitetään kaavaselostuksessa. 4. Täydennysrakentamisen määrä Koivurinteen pohjoisosassa, jossa lentomelutaso Lden on yli 55 db, täydennysrakentamisen määrä voi olla enintään se, mitä alueella on asunto ja nyt. Tämä alue on erityisen kriittinen lentoreittie n suhteen. 5. Vihdintien kehittämisselvityksen osalta odotetaan kehittämisselvityksen tuloksia, jotka voivat vaikuttaa tiealueen raja ukseen. Vihdintien meluselvitys, Sito Oy 2006 Melukartat ja toimenpide-ehdotukset on esitetty jä ljempänä. Vihdintien kehittämisselvitys, Tiehallinto 2008 Vihdintielle aie mmin laa dittu yleissuunnitelma (Tiehallinto 1996) oli vanhentunut. Vihdintien uudessa kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008) on esitetty, että Timmermalmintien liittymä Vihdintielle suljetaan ja korvataan uudella Askistontie n kohda lle tulevalla eritasolii ttymällä, jonne Timmermalmintieltä pääsee uutta Kurkihirsi-katua pitkin. Kurkihirsi alittaa Vihdintien, koska se näin sopii paremmin maastoon ja on edullise mpi rakentaa ja koska Vihdintie on erikoiskuljetusten reitti. Vihdintien rinnakkaistiestä välillä Timmermalmintie - Tikkurilantie on luovuttu. Kehittä misselvitys sisälsi myös uuden melutarkastelun. VIHTI HELSINKI Vihdintien kehittämisselvityksessä (2008) esitetty liittymäratkaisu Askiston kohdalle. 11

13 Mielipiteet nähtävillä olleesta asemakaavan muutosluonnoksesta nro (tiivistelmä) ja niiden huomioonottaminen , maisema-arkkitehti Hanna Keskinen: Alueella tarvitaan YTV:n iso alue keräyspiste. Aluekeräyspiste voidaan sijoittaa Kurkihirsi-kadun katualueelle liityntäpysäköintialueen yhteyteen. Lisäksi Koivurinteen kaavassa varataan toinen mahdollisuus Ulf Eriksson, Timmermalmintie 15: Tontti rajoittuu uuteen Kurkihirsi-tiehen. Ka upunki o n ehdottanut to nttien lohkomista (myös Anni Mäki, Timmermalmintie 13), jolloin rakennusoikeus tulisi käytettyä ja syntyisi uusi tontteja. Nykyiset tontit menevät pilalle, jos rappujen edestä rakennetaan kulkutiet tonttie n takaosiin. Kurkihirreltä saatais iin uusien tonttien välistä luonteva yhteinen kulkutie kummallekin uudelle tontille. Tämä on ainoa mahdollisuus saada järkevä kulkuyhteys tonttien takaosiin. Jos ei saada tätä kautta kulkuyhteyttä voidaan lopullisesti unohtaa tonttijako. On epäoikeudenmukaista maksaa kiinteistöveroa rakennusoikeudesta, jo ta ei voida hyödyntää ja olisi myös kaupungin etu saada rakennettua to ntit rakennusoikeuden mukaisesti. Tontti ei rajoitu Kurkihirsi-katuun. Uusi katu ei onnistu tähän paikkaan, koska siitä tulisi aivan liian jyrkkä. Tasoeroa tontin reunasta Kurkihirsi-kadun reunaan on 4 metriä (korkeusero on tarkistettu stereomittauksella). Kadulle asetettavat vaatimukset kääntöpaikasta ja tasanteesta ennen suojatietä huomioon ottaen jyrkkyydeksi tulisi %. Kohtuullinen katusuunnittelussa noudatettava kadun jyrkkyys on 7 % Reijo Laaksonen toivoi Timmermalmintie 13:n osalta katua Kurkihirren suunnasta, koska tontin jakaminen on jyrkän kallion vuoksi ongelmallista. Kadustakin tulisi aivan liian jyrkkä, katso edellistä vastinetta. Jäljempänä tonttijakoehdotus Hilkka Lindqvist, Hirsikuja 4B, toivoi, että liikennettä ei ohjata Hirsitien kautta. Ei ohjata. Hirsikujan kautta kulkee vain nykyisten tonttien liikenne I. Hentinen, Pinokuja 3 B: Kuinka lähelle rajaa saa rakentaa. Rakennusjärjestyksen mukaan 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta, mutta uusilla tonteilla kaava m äärää, että rakennus tulee sijoittaa kiinni kadun puoleiseen rajaan. 9. Asukasillassa oli läsnä 47 henkeä ja tuli esiin seuraavia asioita: 1. Lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutus? Valtioneuvoston ohjearvoissa puhutaan vain kokonaismelusta. 2. Timmermalmintie 13:n ja 15:n kohdalla alatonttia ei voi lohkoa, koska sinne ei pääse. Tarvitaan katuyhteys. 3. Pohjakartan korkeuskäyrät ovat virheelliset, tasoeroa (pyykin nro) kohdalla on vain noin 1,5 metriä. 4. Uusiin ta loihin tulee vaatia korkeat savupiiput, ettei savu tule viereisiin korkeammalla sijaitseviin asuntoihin. 5. KTTY-korttelista Tiehallinto lunastaa tiealueen, mutta työpaikkakorttelia ei saisi vastaavasti laajentaa kaupungin maalle, kuten on esitetty. 6. Putkitetaanko Timmermalmintieltä Hirsipuistoon laskeva o ja, puistokaistale toimii kulkuyhteytenä bussipysäkille. 7. Hirsipuisto on huonoa maaperää, tonttimaa valuu alarinteeseen. 8. Koska tontit tulevat myyntiin? Asukasilla n päätyttyä a luearkkitehti tutustui maastoon Timmermalmintie 15 ja 13 sekä Pinokuja 4:n kohdalla. 12

14 1. Valtioneuvoston ohjearvo ei käsittele erikseen lentomelua. Erityyppisiä meluja ei voida laskea yhteen. 2. Katuyhteyttä ei voida tehdä, koska siitä tulisi aivan liian jyrkkä. 3. Mittausosaston mittaama korkeusero on 4 metriä. 4. Savupiippujen rakentaminen määrittyy rakentam is- ja ilmanvaihtomääräyksistä. 5. Korttelin laajennus on kompensaatio menetettävästä tonttimaasta. 6. Asia ratkaistaan puistosuunnitelmassa. 7. Maaperän puolesta uudet tontit on rakennettavissa. 8. Kun asemakaavamuutos on tullut voimaan Vesa Putkonen, Hirsikuja 6: Hirsikuja on onge lmallinen, koska se on kapea ja heikkopo hjainen ja sitä luullaa n kävelytieksi. Asemakaavassa Hirsikujan jatkeeksi osoitetaan erillinen ajoyhteys Hirsipuiston kautta Tuire Kajasvirta: Askiston omakotiyhdistys ry on tehnyt aloitteen Timmermalmintien ja Hirsipolun välisen kulkutien kunnostamiseksi. Asemakaavassa kulkutietä varten on varattu riittävä tila. Mahdollinen putkitus ratkaistaan puistosuunnitelmassa Vantaan Energia Sähköverkot Oy: Alueella sijaitsee pylväsmuuntamo M 426 sekä keski- ja pienjä nnitekaa peleita. Kaavassa tulee huomioida muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Ka ukolämpöverkon osalta ei huomautettavaa. Puistomuuntam ot sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Kaapelit ilmenevät johtokartalta eikä niitä ole tarpeen merkitä asemakaavaan Myyrmäen aluetoimikunta päätti, että aluetoimikunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointis uunnite lman mukaiseen asemakaavamuutokseen Tina Kristiansson / Vantaan ympäristökeskus: Ei huomautettavaa Ilkka Rekonen / Vantaan rakennusvalvonta: Ei voi o lla teollisuusrakennusta, joka ei aiheuttaisi raskasta liikennettä. Siten kaavamääräystä tulisi tarkistaa. Savupiippujen korkeus ja etäisyys määrittyy ilmanvaihtomääräyksistä. Vantaan ympäristökeskuksen / Tina Kristiansson antam an lausunnon mukaan ympäristöä häiritsemättömien kortteleiden k aavamääräys ympäristöhaitoista voidaan poistaa Anni Mäki, Timmermalmintie 13, ja Ulf Eriksson, Timmermalmintie 15: Pyydämme kulkuyhteyttä tonttimme ta kaosaan karttapiirroksen osoittamalla tavalla. Jos kulkuyhteys onnistuu, voidaan tontit lohkoa ja saada rakennusoikeus käyttöö n sekä kaksi uutta tonttia (meille) ja kaupungille yksi tontti. Tonttimme ovat pitkiä ja kapeita eikä Timmermalmintieltä saada järkevää kulkuyhteyttä pilaamatta tontteja. Esitetystä kadusta tulisi liian jyrkkä, kuten edellä kohdassa 5 todetaan. Uuden sivukadun tasaus huonontaisi viereisten tonttien rakennettavuutta ja arvoa. Seuraavissa kuvissa on esitetty tutkitut kulkuyhteysvaihtoehdot. Kuvat seuraavalla sivulla Hannu Laakso, liikennesuunnitte lupäällikkö: Ajoyhteys voidaan tehdä tontilla. 13

15 X X X X X X X X Anni Mäen ja Ulf Erikssonin ehdotus, jossa rinteeseen tehtäisiin uusi katu. Rinteeseen sijoittuvasta kadusta tulisi liian jyrkkä, sillä korkeusero on neljä metriä. Vaikka kahden kadun väliin saataisiinkin yksi uusi tontti, niin neljä tonttia pienenisi ja huonontuisi. Kadun päähän tarvitaan kääntöpaikka ja ennen risteystä pysähtymistasanne. Kadun tasaus voi poiketa tonttien tasauksista, mikä vaikeuttaa viereisten tonttien rakentamista. X = pienenevä ja huonontuva tontti. Liikenneinsinöörin ehdotus, jossa rinne liitettäisiin tontteihin ja kääntöpaikka tulisi alas. Tontin ajoyhteydellä ei ole kadun mitoitusvaatimuksia. Tällöinkin tulisi ylimääräistä katua, joka palvelisi vain tonttijakoa, ja neljä tonttia pienentyisi ja huonontuisi. Rinteeseen tulevan ajoyhteyden tasaus voi poiketa tonttien tasauksesta, mikä vaikeuttaa viereisten tonttien rakentamista. X = pienenevä ja huonontuva tontti. X X X X Reijo Laaksosen (Anni Mäen asiamies) ja Ulf Erikssonin ehdotus, jossa rinne liitettäisiin tontteihin ajoyhteytenä ja risteys tulisi tämän kohdalle, jolloin kääntöpaikkaa ei tarvittaisi. Järjestely pienentäisi ja huonontaisi neljää jo ennestään pieneksi kaavailtua tonttia, alentaisi niiden arvoa ja haittaisi niiden rakennettavuutta. Uusi kiilanmuotoinen kahden kadun jäävä tontti olisi huono. Lisäksi muodostuisi jyrkkä risteys kokoojakadulle, jolle on tulossa raskastakin liikennettä, ja tonttiliittymä laskisi jyrkkää mäkeä suoraan tähän risteykseen, mikä olisi liikenneturvallisuudenkin kannalta huono. X = pienenevä ja huonontuva tontti. Tonttijako on mahdollinen myös nykyisistä tonttiliittymistä Timmermalmintien suunnasta joko kirvesvarsitonttina tai ajoyhteytenä toisen tontin kautta. Tontit voidaan jakaa näin myös siinä tapauksessa, että asemakaavamuutosta ei laadittaisi. 14

16 Mittausosaston / Kari Rautavaara mukaan tontilleajoyhteys (tontilla) onnistuu, jos nousu on noin 3 ja pituus noin 17 m, jolloin kaltevuudeksi tulee alle 15 % Kari Immonen, Timmermalmintie 17 C: 1. Kurkihirsi-tien pohjoispää hään, teollisuusalueen ja omakotialueen väliin ei tulisi enää kaavoittaa omakotitontteja. 2. Lähivirkistysalueen muuttamine n korttelialueeksi ei ole oikeudenmukaista jo rakennettujen omakotitalojen kannalta. Rakennukset on suunniteltu ja sijoitettu niin, että VL-alue säilyisi ja sen läpäisisi vain paikallistie. Tiedon antajana ja tontin myyjänä on ollut Vantaan kaupunki. 3. Tonttikoko tulisi aivan liian pieneksi Askiston muuhun tonttikokoon ja yleisilmeeseen verrattuna. 4. Maaston muoto (jyrkkä rinne) Kurkihirren pohjoispäässä ei ole sovelias omakotitalojen rakentamiselle. 5. Omakotitalot sijaitsevat aivan liian lähellä teollisuusaluetta. Jo nykyine n asutus kärsii teollisuusalueen melu-, hajuja liikennehäiriöistä. Alueella sijaitsee nykyisin ainakin auto maalaamo, peltisepänliike, autopesula ja varastointiliike. Näissä harjoitetaan toimintaa muulloinkin (iltaisin, viikonloppuisin) kuin varsinaisina työaikoina. Lisäksi teollisuusalueen pihaa käytetään rekka-auto jen pysäköintiin ja tyhjäkäyntiin. Varastointiliikkeen toiminnasta johtuen a lueen yleisilme on jokseenkin siivoto n. Jo nykyiset omakotitalot tarvitsisivat hoidetun (puusto) puistovyöhykkee n teo llisuusaluetta vasten. Ma hdolliset uudet asukkaat tulisivat taatusti vaatimaan ko hennusta teollisuusalueen toimintaan ja ilmeeseen. Pelkäänpä pahoin, ettei Vantaan kaupungilla ole ha lua eikä mahdollisuuksia tuo lloin enää korjata asiaa. 1. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. 2. Asemakaavaa voidaan myös muuttaa. 3. Muuta Askistoa on alettu rakentaa 1950-luvulla ja asemakaava laadittiin 1980-luvulla. Tonteista on pulaa ja paikka sijaitsee lähellä palveluita, minkä vuoksi aiempaa tehokkaampi rakentam inen on perusteltua. 4. Rinne ei estä omakotitalon rakentamista. 5. Teollisuuskortteli on kaavoitettu ympäristöä häiritsemättömään toimintaan. Kortteliin on lisätty kaavamääräykset meluaidasta ja kadun varren istuttamisesta. Asiasta on pyydetty lausunto Vantaan ympäristökeskukselta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Estettä lisätonttien kaavoitukselle ei ole Dan Nyberg ja Mirjam Nyberg, Pinokuja 4 B 4: Vastustan kaavoje n muuttamista esitetyn kaltaisena. 1. Aiheutuu huomattavia haitto ja olemassa oleville kiinteistöille ja niide n asukkaille. Hirsipuisto on vanhaa suota. Alue on kaavassa puisto- ja lähivirkistysaluetta, joka muutettaisiin pienta loalueeksi. Alueen halki rakennetaan myös katu Vihdintielle. 2. Paritalot on rakennettu jyrkkien kallioiden alapuolelle. Rinne on erittäin jyrkkä ja etupihat on rakennettu täyttömaalle, joka laskee joka vuosi cm ja valuma tulisi uusille to nteille. Miten piha kestää alueen rakentamisen? Sadevesi valuu puistoon. On mahdo llista, että pihat sortuvat, e hkä rakennuksetkin. Kuka vastaa vahingoista? Asia on tutkittava ja sovittava enne n kaavamuutoksen hyväksymistä. 3. Asuntomme sijaitsee taloyhtiön pohjoispäässä, joka rajoittuu metsäkaistaleeseen, niin tietyllä säällä siitä aiheutuu jo nyt pieniä ongelmia. Mikäli kaava toteutetaan, niin meille aiheutuu henge n ja terveyde n vaara. Asuntomme jää tyhjiöön, ilma ei kierrä tai vaihdu. Po hjoisessa metriä korkea tiheä metsä, lännessä 5 metriä korkea kallio, e telässä asuntoyhtiön toinen talo ja idässä rivi uusia omakotitaloja heti to ntin laidalla. Koska nämä uudet ta lot on suunniteltu siten, että ne käytännössä sijaitsevat noin 3 metriä meidän asuntoamme alempana, niin heidän savupiippunsa ovat suoraan meidän ilmanvaihtomme korkeudella. Eli käytettäessä takkaa, heidän pa lo kaasunsa nousee suoraan meidän asuntoomme. 4. Uudet asunnot estävät myös tehokkaasti ilman kiertä misen talomme ympärillä. Näin muodostuu pullo, josta palokaasut pääsevät erittäin huonosti 15

17 pois. On siis täysin ma hdotonta hyväksyä esitettyä kaavaehdotusta, koska se saattaa nykyiset asukkaat ja omista jat hengen ja terveyden vaaraan. 5. Uutta katua käyttävät bussit ja rekat. Miten mahtaa pohja kestää? 6. Jos on pakko rakentaa asuntoja, niin pitää varmistaa, ettei aiheuteta terveydelle vaaraa. Esimerkiksi kielletään tulisijojen rakentaminen ja käyttö ellei piipun päässä ole palokaasuja poistavia suodattimia. Toiseksi pitää varmistaa se, ettei rakentamisesta aiheudu ongelmia muille kiinteistöille ja asukkaille. Esimerkiksi tarkistetaan, että muut kiinteistöt eivät saa vaurioita tai sorru. 7. Kolmanneksi huomioidaan sadevesiongelma. Siirretään Kurkisuonkujaa site n, että se kulkee nykyisten ja uusien tonttien välissä sekä asennetaan kujan reunaan sadevesioja, jolla vesi johdetaan haluttuun paikkaan (piirros) Samalla huomioidaan myös muut omistajat anta malla suora yhteys tonteilta kujalle. Kujaa voisi jatkaa Timmermalmintielle, jolloin myös saataisiin uusia alueita käyttöön. 8. Jos rakennetaan, niin mielestäni koko a lue pitäisi kytkeä maalämpöön. Niin uudet kuin vanhatkin rakennukset. Alueelle pitää jättää tilaa myös puistoille. (piirros) 9. Luonnonsuojelualueita ja puistoja on liian vähän, jotta niitä kannattaisi piene ntää ja hävittää. On kestämätön perustelu puistoje n ja luonnonsuoje lualueiden tuhoamiseksi, että poistuvia alueita käytetään täydennysrakentamiseen. Samalla perusteella voitaisiin Kaivopuisto pistää täyteen 25 kerroksisia tornitaloja. Tai poistetaan keskuspuisto. Vantaanjoen rannat voisi kaavoittaa samoilla perusteilla. 10. Emmekö enää tarvitse luontoa ympärillemme? Onko oikeus tuhota luontoa asumisen varjo lla? 11. Ihmisen pitää sopeutua elämään symbioosissa luonnon kanssa. Jos ei sopeuduta, niin huonosti käy. Voimme omalta Muutosehdotus. Tummat alueet osaltamme säi lyttää puistoja, viheralueita, soita ja luonnonsuojelualueita. olisivat puistoja. 12. On kestämätö ntä, että rakennetaa n asutusta ilman palveluita huonojen julkiste n yhteyksien varrelle. Tä mä lisää yksityisautoilua. Sekö on tarkoitus? Askistossa tai sen ympäristössä ei ole kaupungin palveluita lukuun otta matta päiväkotia ja ala-asteen koulua. Täydennysrakentaminen lisää asutusta ilman palveluista Yritetään pitää e lä mä elä misen arvoisena. 13. En hyväksy kaavamuutoksia epämääräisinä ja terveydelle vaaraa aiheuttavina. Olen valmis neuvottelemaan, jos ne uvottelujen pohja na o n esittämäni muutosehdotukset. 1. Pääkaupunkiseutu kasvaa. Vantaan yleiskaava perustuu tiivistämiseen, täydentämiseen ja eheyttämiseen. Hirsipuisto on yleiskaavan mukainen täydennysrakentamisalue. Rakentaminen sijoittuu rinteelle. Kurkihirsi-katu on esitetty voimassa olevassakin asemakaavassa. 2. Asia on tutkittu, uudet tontit on rakennettavissa. Asemakaavaan lisätään rasitteet sadevesiviemäreitä varten ja istutusvyöhyke nykyisiä tontteja vastaan. 3., 4., 6. Tulisijojen rakentamisesta ja piippujen korkeuksista määrätään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 5. Savimaalla katu stabiloidaan. 6. (Kuten 3-4.). 7. Ehdotus sisältää tarpeettoman kaksinkertaisen kadun. Tonteille on jo katuyhteys Pinokujalta. Uusien tonttien tulee huolehtia sadevesien johtamisesta. 8. Asemakaavalla ei voi määrätä lämmitysjärjestelmäksi maalämpöä Kyseessä ei ole luonnonsuojelualue. Vantaan yleiskaavassa peräti kolmannes kunnan pinta-alasta on osoitettu virkistys- ja suojelualueiksi. Uusi asuntorakentam inen on tulossa yleiskaavan asuntoalueelle. Asemakaavan puisto, jota ei ole rakennettu puistoksi, muutetaan osin asumiseen. Osa Hirsipuistoa jää yhä jäljelle. On ekologisesti kestävämpää tiivistää kaupunkia kuin laajentaa kaupunkirakennetta. Pientalotonteista on pulaa ja kaavamuutos lisää tontteja. 12. Alueella on mm. 16

18 kauppa, koulu ja päiväkoti sekä bussiyhteydet Myyrmäkeen/Martinlaaksoon ja Helsinkiin. Palvelujen puolesta alueelle voidaan lisätä asumista. Kaavamuutos mahdollistaa myös Askiston liikekeskuksen laajentamisen. Koivurinteen puolelle kaavoitetaan lisäksi uusi päiväkoti asemakaavalla nro Vesa Tilli, Timmermalmintie 17: Ostettiin vuosi sitten asunto puiston vierestä. Tämä kohta on säilytettävä puistona. Timmermalmintie 17 vastaan oleva kolmio merkitään istutettavaksi alueen osaksi osana tulevaa tonttia. Myöskään johtorasitteelle ei voi rakentaa Reijo Laaksonen: Tekniset toteuttamisede llytykset katuyhteydelle Timmermalmintien tonteille ovat erinomaisen hyvät. Katso vastauksia edellä. Lisäksi uusia tontteja kyseltiin ostettavaksi. Asiakirjat o vat kaavamapissa kaupunkisuunnitte lun arkistossa. Neuvottelut ja muut yhteydenotot Virkamisneuvottelu (Urpo Asikainen, Anna Hasari, Matti Kärki, Tuula Hurme): Kurkihirren - Kurkihirrenkujan tä ydennysrakentamisaluee lle tarvitaan rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä, koska kyseessä on tiivis alue Neuvottelu yrityspalveluiden ja liikennesuunnittelun kanssa katuratkaisusta. => Sivukatu ei ole välttä mätön eikä kaupunki huononna omia pieniä tonttejaa n Neuvottelu Kiint. Oy Askiston liikekeskus / Mika Liljan ja Lassi Toivolan kanssa liiketontin rakennusoikeudesta. Yhtiö toivoi lisää rakennusoikeutta, koska kiinteistö on ainoa alueella oleva liikerakennus ja alueella on pulaa liiketiloista. => Rakennusoikeutta voi olla alle 2000 k-m 2, minkä jälkeen olisi kyseessä vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei olisi maakuntakaavan eikä yleiskaavan mukainen Kirje kaavamuutoksen hakijalle Kiint. Oy Askiston liikekeskus / Jaakko Lilja ratkaisuvaihtoehdoista Neuvottelu Katro Oy:n kanssa. => Yritys katsoi, että ei tarvitse lisämaata, kunhan nykyinen rakennusoikeus säilyy. Uusi liittymä on parannus, koska nousu Timmermalmintielle on vaikea Aluearkkitehti kävi tapaamassa Jaakko Liljaa. => Lilja totesi, että jos katu (Askistontien le vennys) tulee, niin kaupalle ei enää pääse ja kaupungin pitäisi vaihtaa maa-alue rakennettuun kenttään, joka on suota. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie piiri lle, e ttä Vantaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Vihdintien kehittämisselvityksen johdosta. Liikenneinsinöörin lausunnon mukaan "Korttelin kohdalla on Askistontien katua luetta levitetty nykyisestään korttelialueelle Vihdintien kehittä misselvityksen ede llyttämällä tavalla. Koska korttelin ko hda lla on entuudestaan asemakaava, joudutaan korvauskysymyksistä sopimaan rakentamisen tullessa aikanaan ajankohtaiseksi. Korvauksen määrittelyssä voidaan yhte nä mahdo llisuutena ottaa huomioon nyt kortteliin kaavoitettu lisärakennusmaa." Kirje Kiint. Oy Askiston liikekeskukselle ratkaisuvaihtoehdoista Neuvottelu Kiint. Oy Askiston liikekeskuksen kanssa / Jaakko ja Mika Lilja ja Lassi Toivola. => Tontin pohjoispuo le lla on suota, jonka rakennettavuus pitää selvittää. (Selvitetty.) Kirje Kiint. Oy Askiston liikekeskukselle, liitteenä kaava muutosehdotus. Tonttia ei voida laajentaa. Tontin rakennusoikeudeksi tulisi 1330 k-m 2. 17

19 Osallistumisen jälkeen tehdyt tarkistukset - Kortte liin on lisätty johtorasitteet sadevesiviemäreille ja istutusaluetta nykyisiä tontteja vastaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteet Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteide n kanssa. Kaavaan annetaan ääneneristävyysmääräys. Vertailu maakuntakaavaan Asemakaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on yleiskaavan periaatteiden mukainen. Hirsipuisto on yleiskaavan täydennysrakennuskohde, mutta maaperän vuoksi Hirsipuiston alavin osa säilyy puistona ja rakentaminen sijoittuu rinteelle. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Asemakaavassa osoitettu katujärjestely muuttuu. Asemakaava o n perustunut siihen, että Askistontie ylittäisi Vihdintien, mutta Vihdintien tilavaraussuunnitelmassa (2008) on osoitettu Vihdintien alittava eritasoliittymä. Asemakaavan puistoa muuttuu kortteli- ja katualueiksi. Kaupungin strategiset tavoitteet Kaupungin tavoitteena on asunnon vuosituota nto, josta noin 40 % on pientalovaltaista tuotantoa. Strategiaan kuuluu kokonaan tai osittain valmiin kunnallistekniikan lähellä olevien alueiden maankäytön tehostaminen ja tiivistä minen. Viranomaisneuvottelut MRL 66 mukainen virano maisneuvottelu ei o llut tarpeen. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Yhteenveto keskeisistä vaihtoehdoista ja niiden vertailusta Vihdintien ja Askistontien liittymä oli vuoden 1996 Vihdintien yleissuunnitelman ja voimassa olevan Askiston asemakaavan mukaan tarkoitus ratkaista alentamalla Vihdintien tasausta ja johtamalla Askistontie silla lla Vihdintien yli. Erikoiskuljetusten reitti Vihdintiellä vaatii kuitenkin 7 metrin alikulkukorkeuden. Tämä olisi johtanut huomattaviin penkereisiin Koivurinteen puo le lla ja o li huonosti sekä maastoon että suunniteltuun kaupunkirakenteeseen sopiva ja lisäksi huomattavan kallis. Tästä syystä Destia Oy tutki Vihdintie n suunnittelun yhteydessä Vihdintien alittavan vaihtoehdon, jossa Vihdintien tasaus säilyy nykyisenä. Ratkaisu on esitetty tarkemmin vaihto ehtoineen ja perusteluineen Vihdintien kehittä misselvityksessä (Tiehallinto 2008). Asemakaavamuuto ksen ratkaisu perustuu Tiehallinnon kehittämisselvitykseen. Täydennysrakentamisalue Hirsipuisto - Kurkihirrenpuisto on yleiskaavan (2007) täydennysrakentamisalue. Yleiskaava perustuu o levan yhdyskuntarakenteen täydentämiseen ja tiivistä miseen, jonka perustelut on esitetty tarkemmin yleiskaavan selostuksessa. Lisäksi alueen kautta kulkee valmis kunnallistekniikka, mikä perustelee alueen rakenta mista. 18

20 Asemakaavamuutoksen nähtävillä olo, muistutukset Asemakaavan muutosehdotus nro , Askisto, Petikko on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin kaksi muistutusta. Toisessa muistutuksessa toivottiin katua omalle tontille; katua ei voida järjestää mm. kadun liiallisen jyrkkyyden vuoksi. Toisessa muistutuksessa toivottiin liiketontin laa je ntamista 8 metrillä puistoon, jotta tontin pysäköinti voidaan järjestää; tä mä muutos on mahdo llinen. Lausunnot Kaupunkisuunnittelulauta kunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro , Askisto, Petikko. Lausuntoja pyydettiin 5 kpl ja saatiin 4 kpl. Lausuntojen johdosta kaavamääräyksiä on tarkistettu. Nähtävillä olon jälkeen tehdyt tarkistukset Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset: 1. KL-korttelia on Askistontien muutoksen vuoksi ja pysäköinnin järjestämiseksi laajennettu pohjoiseen päin 8 metriä. Tontin rakennusoikeus ei muutu. 2. AO-korttelin kahteen pohjoisimpaan tonttiin lisätään tonttijako, koska tontit piene nevät Vihdintien maantiealueen varauksen vuoksi. 3. KTTY-korttelin kaavamääräyksiä on tarkistettu seuraavasti: - Lastaukseen ja avovarastointiin käytettävä tontin osa on rajattava vähintään kaksi metriä korkealla melun ja näkyvyyden estävällä aidalla, - Kurkihirsi-katua vastaan on istutettava rehevästi puita ja pe nsaita, - Mahdolliset aidat tulee sijoittaa rakennusalalle. 4. Ääneneristävyysmääräys lento- ja liikennemelua vastaan on korjattu lento- ja tieliikennemelua koskevaksi. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Kaavoitukseen osallistuivat asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme, maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, lupaarkkitehti Matti Kärki, liikenne insinöörit Pekka Haasanen, Susanna Koponen ja Pirjo Salo, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Anna Hasari, Marika Orava, Markku Kortelainen, ja Johanna Virtanen, geotekniikkapää llikkö Matti Holtari, asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson, suunnittelurakennusmestari Urpo Asikainen, ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson, maankäyttöteknikko Reino Heikkinen, kaavoitusteknikko Yrjö Oksman sekä suunnitteluavustajat Leena Rokala ja Paula Vartiainen. Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvityksen (2006) laati DI Timo Huhtinen / SITO Oy. Vihdintien tilavaraussuunnitelman (2008) laati Destia Oy yhteistyössä Tiehallinnon Uudenmaa piirin (nyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue) sekä Espoon ja Va ntaan kaupunkien kanssa. 19

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3 VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261400, Koivurinne 3 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19. päivänä joulukuuta 2012 päivättyä asemakaavakarttaa

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19. päivänä joulukuuta 2012 päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19. päivänä joulukuuta 2012 päivättyä asemakaavakarttaa 1 Perus. ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 19. kaupunginosan Virkkala korttelia

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot