PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:"

Transkriptio

1 PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj /2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann e ohe isest a ehd otuks esta Porin kaupu ngin rake nnus järje styk seksi. la usun to py ydet ään t oimittama an P orin kaupungin kirjaamoon mennessä, osoite Yrjönka tu 6 B, Pori, PL 1 21, Pori, Kaup uny inla kim ies l eena tuominen Porin kaupunki Kaupunginhallitus Kirjaamo Puheiin (02) PL 1 21, Pori Yrjö nka tu Po ri, PL 121, P ori Puhelin (0 2) , (aksi (02! 6d Jn i r,i su ku n i mi a po r, fi fi

2 Ehdotus PORIN KAUPUNGIN RAKENNUS- JÄRJEST YKSEKSI vers io LUKU: YLEISTÄ l y Tav oite Rakennusjärjes tyks ellä annetaan paikallis is ta oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan p orilaista ra kentam ista m ahdollisinmian h\- vä ja viihtyis in as umis- ja työympäristön aikaansaamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennus kannan ja elinympäris tön säilyminen. Tavoitteena on luoda turvallinen. terveellinen. viihtyis ä j a sosiaalis es ti toimiva elin- ja toinlintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista. jos sa ote taan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet sekä edis letä än ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Määräykset, jotka on painettu leveälle palstalle tällä kirjas'.ukoolla, ovat velvoittavaa. O hjeet. jo tk a ov at kapealla palstalla pienellä kir,;asinkoolla, sisälläv it hy v äksy ttäv iä ratkais tu. Tavoitteena on myös yhtenäis tää rakentamis en olijeistusta lähikuntien kanssa. 2 Rak e nnusjärje s tyksen tehtävä \laa nkäy ttö- ja rakennuslain tai -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lis äks i on Porin kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjes tyks en määräyksiä, mikäli ase ma- ja rantaasemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ei ole toisin määrätty. Luettelo voimassa olevis ta ohuis ta on saatavis sa rakennusv alvonnas ta tai s elailrni s t inlerne. tiss i eseitteessa: e w w.pori.f iiy ntparis tov ir astm rakennus vai. unta

3 3 Rakennusvah ontaviranonlaine u Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on yrnpäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennus vahonnan vastuualue, jonka päällikkönä toimii rakennustarkasta.ja. Toimivallasta määrätään vnipäris töviras ton johtosäänniiss äja toimivallan siirtämisestä ympäristöviraston toinlintasäänniissä. 4 Rakennusjärjestvksen rakentamistapaohjeet Ympäristölautakunta antaa tarpeen mukaan rakentamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko kaupunkia koskev ia rakenta mistapaoh jeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erit isolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Lupaa toimenpitees ee n ei tarvita. kun ma ankäyttöja rakennuslain 126 a :n mukainen toime npide toteutetaan annetun rakennus tapaohjeen mukais es ti. Muiden t oimenpit eiden lu vanvarai s uus ja ilmoitusnlenetiehro käykö on esitetty tämän rakennusjärjest ksen 8*:ssä. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranonr tinen voi kuit enkin ed elly ttää luvan haketllis ta. 5, ' Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin tapaohjeet ohjaavat rakentamisen sopeutumis ta kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus.

4 II LUKU: RAKEN' 1 'ANI IS EN LUVANVARAIS UUS 6 RAKLNNI. SI.IJI'A Rakentamis elle tulee pääs ääntöis es ti hakea rakennus lupa. Rakennuslupa on haettava ase makaava- alueella ja s en ulkopuolella sijaitse vaan asuntoon tai maanuuluvan taiousraennti cr. rakentu n. ae n. Mi k ä l i rakennus rantav yöhykkc ellä on s uurempi kuin 10 kerrosneliönietriä ja s eri ulkopuolella suurempi kuin 20 kerro>neliömmetriä on s en rakentamiseen haettava rakennuslepa huolimatta siitä miten se aiotaan perustaa. 7 l OI,MENPIDELU 1'A I'oinlenpidelupa on haettava 1 i- etu :i sen julkisivun ja kattomuodon m uut- Mikä li aio ttu rakennelma ei edellytä rakennusluvan hakemista, eikä sitä seuraavan ohjeen mukaan 'oida ilmoittaa, on sille haettava teimenpidelupa. 2) niihin ilmoiluksenvaraisiin toimenpiteisiin, joihin rakennusval ontaviranoinainen on vaatinut luvan hakemista. 3) liim pökaivo n tekem iseen t ai länn ilönker uuputkis ton as entamiseen as emakaava- alueella tai tärkeillä pohjavesialueilla. 4) rakennuksen teknisen järjestelmän taihtamiseen ( jiitevesi-, lämmitys- ja jäähdytvsj;irjestelmät) TOI Nl EN!' 11)EI1. MIOITUS Ilmoitus rakennusval ontatointistoon on tehtävä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä 1) katoks en, v ajan. muun tanlo kopin, kio s kin. käy mälän. es iinty illlslavan tai vas taavan rakennelman rak ent amis een (rak ennelma); 2) urheilu- ja kokoontunlis paikan. muun kuin ulkoilulaissa ( ) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma); Mikäli rakennelma rantavyöhykeellä on pienempi kuin 5 kerrosneliömetriä ja muualla pienempi kuin 10 kerrosneliömetriä voidaan toimenpide ilmoittaa. Vähäinen leikkimökki. joka cn alle 4 kerrosalaneliömetriä. ei edellytä ilmoituksen tekemistä. Sellaiset rakennelmat, joita ei tarv itse ilmoittaa on kuitenkin tehtävä asemakaavan tai tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle v äh imr täisetäisyydelle tontin rajasta. Mi k äl i mainos laite on kooltaan vähäinen (alle 0,6 x 0,6 n'), tai kyseessä on aiemmin hyväksytyn laitteen kervaaminen uudella :as ir:av :r 6:nkakella L-,itteella..1 wi'taa K atoksek si katsotaan sellainen rakennelma. jonka piiris tä v ähintään 30% on avointa.

5 3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten. joka ei liity tavanomaiseen retkeilvvn tai veneilvvn (liikuteltava laite): 4) maston. piipun. vara stoin(isäiliön. hiihtohissin. muistomerkin. suurehkon antennia. t uulivoimalan ja suurehkon valais inpy l- vään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite ): 5) suurehkon laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman. kanavan. aallonmurtajan tai vas taavan raken( aminen. ( ves irajalaite); 6) muusta alue esta crotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verratiavan alueen järjestäminen (säilvtvs- ja varastoirtialue): 7) rakennuksen kauteen tai värityks en nuuutaminen ja ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen tai.julkisivun valaisun muuttaminen. katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkuna.jaon 8) muun kuin maantielain 52 :ssä säädetyn rakennelman. tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide): 9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai reunusniuurin rakentaminen. mikäli niitä ei toteuteta tämän rakennusjärjestyksen 25 :n mukaisesti (aitaaniinen): Alle 12 metrin korkuiset ucihvoimalat voidaan ilmoittaa, metrin korkuiset tuulirointalat edellyttävät toimenpidelupaa ia sitra korkeammat edellyttävät rakennusluvan hakemista, Asem akaava- alueilla niahdollisallitaan vain py styaks elin ntpäri pyörivät tuulivoinlalat. Lautas antennit. joiden halkais ija ei y litä 13 metriä ja aurinkokeräimet jotka sijoitetaan ia toteutetaan nimiin ohjeen mukais esti, voidaan ilmoittaa Mu i ll e lautas antenneille ja aurinkokeräimil- 1e haetaan toinlenpidelupa Pientaloahteilla lautasantenni sijoitetaan ensisijaisesti pihatasolle. \lik äli antenni sijoitetaan rakennuksen katolle. on se asennettava katukuvaa häiritsentättönlään paikkaan. Se tulee sijoittaa esimerkiksi savuhorniin viereen tai pystysuoricn rakenteiden yli- 1autasantennin väriksi.re ln katon tai tausta- Vastaavaks i erillislaiueeksi katsotaan myös iimalämpöpunlppujen ulkoilmay ks iköt ja aurinkoenergian ke: nitnet. Pientalo:mneilla maakellaris ta, joss a eli rakennus aineinen kattorakenne tai joka nousee enemmän kuin yhden metrin ympäröivää ntaanpintaan ylemmäs tulee hakea toimenpidelupa. Mikäli ti lapäinen es iinty mis iava. yleis ötellta, katsomo tai v astaav a on tarkoitus pitää paikoillaan kauemmin k uin y hden v iikon tai niihin liitty y merkittäv ää rakentamis ta on niille haettav a toinlenpidelupa. Kirjallinen ilmoitus on myös tehtävä rakennuksen (esim. koulu) käyttämisestä tilapäisesti majoitushuoneistona. mikäli majoiienavien henkilöiden miiärä or enemmän kuin 15 henkilöä.

6 10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestel\t tai muutokset (kaupunkikuva järjestel y) II) lämpökaivon tekemiseen tai läinmönkeruuputkiston asentamiseen rakennuksen läntmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä asemakaava-alueen tai tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella (maalämpö). Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on annettava tiedot ilmoitiajas t a ja rakennuspaikasta ja siihen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpit ees tä ja sen vaikutuksesta ympäri stökuvaan ja naapuri n as emaan. IRakennusvmhontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluess a ilmoituks en vas taanottamis es ta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. jos se yleis en edun tai naapurien oikeu s turvan kannalla on tarpeen. Alueen käyttäminen tilapäisesti asuntovaunualueena edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä raken nusvalvontaviranomaiselle. Liikehuoneision kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainostai muussa vastaavassa. tarkoituksessa enintään puolet. ellei ikkunan peittämiselle ole saatu rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupaa. Mik äli aiottu yksity'iskäyttöön tuleva laiturirakenneln: a on enintään 12 metriä pitkä ja pintaalaltaan enintään 15 neliömetriä se ei edellytä toinicnpideilmoituksen tekemistä. Toimenpiteeseen saa ryhtyä, ellei luvan hakemista ole vaadittu tai jos asianomainen viranomainen on ilmoittanut. ettei estettä toimenpiteelle ole. Milloin ilmoitettu toimenpide kos kee naapurin etua, eikä tämä ole antanut hankkeelle s uostumusta on as ia käsiteltävä toinienpidelupana. Ilmoitus raukeaa. ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. 9 NAAPURIEN KLJL7.RMIINF.N Rakennuslupahakenntksen vire ille tulos ta on iimoileucrva naapurille. j ollei ilmoittaminen säännöste n perustee lla ole tarpeetonta. Mikä li luv an hakija ei ole hankk inut rakennuslupahakeniuksen 1iitteeksi naapurien kirjallista kuuketliisia hankkeen johdosta, suoritetaan se rakennuslupaviranomaisen toiniesta hakijan kustannuksella. Mikäli rakennushanke poikkeaa takentaniisinääriiyksistä on hakijan hankittava lupahakemukseen naapurien kitja/liset suosnunukset poikkeamiin.

7 111 LI:KU: RAKENN UKSEN SOP EUT UMINEN YMP Ä- RISTOON 1 0 * Rake nnuk s en sope utuminen ympäris töön (.udisrakennuksen. lisärakennuksen ja korjausrakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatenuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennus kantaan. Suunnittelus s a on otettava huomioon rakennuksen sijoitus, koko, muoto. ulkornateriaalit. väritys, valais tus s ekä julkis ivujäs enteh. Rakennuspaikan rakennus ten tulee muodos taa ympäris tö- ja kaupunkikuvaltaan s ekä mais emaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Edellä mainittuihin s eikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriyrnpäristöiks i arvioidujlla alueilla ja alueilla. joilla rakennuskanta on muodostunut viitenäiseksi kuten luvuilla rakennetuilla omakotialueilla sekä muilla rakennus kulttuuriltaan arvokkailla alueilla. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat. kuten ulko-ovet. ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten nuutossuunnhelmista pyydetään museoviranomaisen lausunto. Rakentamisessa on mahdollisuuksien putkaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä siäästeuäviä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintvmiiä. kuten siirtolohk areita tai kauniita puita. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan. muotoon. ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa muisemoida istutuks in. Maisemallisesti merkittävillä peltoaukeilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja l; : '. ".;6' n liiti \ y j a j ä r j e ste l yi n sa a te tta va saunaksi. Luettelo Suomen valtakunnallisesti arv okkainta rakennetuista kulttuuri) nlpärjstäistä on esitetty jnternetissä osoitteessa lvlcvr. rk-,. n. As emakaava-alueen ulkopuolella julkisivut suositellaan teht iv :ir.ai puus ta. Rakennuksen iu.kis iv.i voidaan toteunaa toisinkin os rakennus näin toteutettuna sopeutuu y mpärillä olevan alueen maaseudulle ominaiseen rakennustapaan. Teollisuus-. varasto- ja tuotantorakennukset tulee sijoittaa rakennusalalla siten, että kiinteisti:n piha-alueen käy ttö ei tarpeettomasti rumenna tie- ja katunäkymät tai maisemakuvaa. Rakennuksen sijoittelulla ja pihajär.jesugillä ohjataan tarvittavat varaslointialueet sijoittuvaksi kiinteistön takapihalle. Ilmanv aihtokonehuoneet ja niihin liitty vät lait teet ja kanav at sekä muut tekniset laitteet on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.

8 ta- LUKL: RANVNTA \ 4INEN.ASEMAKA AV A - ALUEEN 1. LKOI'1 OLEI.I,A It AKh, N \ t is P AI KKA Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, rnaas tos uhteiltaan ja maaperä Itään tarkoitukseen s ovelias ja pinta- alaltaan riittävän suuri. kuitenkin vähintään 0. 5 hehtaaria ja joka on kokonaisuudess aan hakijan ha llinnas s a yhdenrnukais ella tavalla. Vahvistetussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavas sa annett uja t äs tä poikk eavia määräyks iä rakennus paikan koos ta on noudettava. Rakennuspaikkaa ei sa a rak ennus luvan myöntämisen jälkeen lohkoa tai lialkoa myönnetyn rakennus luvan vastaisesti 0.5 hehtaaria pienempiin osiin tai vahyrstettttt yleiskaavan vastaisesti. Kvläalueilla ja olema s s a oleva an rakentamis een tukeutuvilla alueilla ves ihuoltoverkostoon liitettävissä olevan rakennuspaikan pinta-ala voi olla 0.3 hehtaaria. Mikäli on kys ymykse ssä van ha rak ennusp aikka, joka ei täytä tämän rakennusjärjes tyks en määräystä vähinunäispintaalasta, on talouskeskuksessa sijaitsevien rakennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen mahdollista sen estämättä niitä kokonaisrakennusoikeudesta on määrätty, jos rakennus paikka pysyy samana. Mi k ä l i rakennuslupaa haetaan kiinteistörekisteritilan määräalalle on lohkomis toimitus saatetava v ireille ennen rakennusluvan my öntämis tä. Mikäli rakennus lupaa haetaan rakennuspaikalle. joka muodos tuu kahdesta tai useammasta kiinteis törekis teritilas ta on tilojen y hdis tämistä kos - keva hakemus s aatettav a v ireille ennen rakennusluvan myönläntislä 12 RAKI Rakentam isen mä ärä saa olla e nintään 10 % rakennus paikan pinta- alas ta. kuitenkin enintään 600 k-nr. josta asuinrakentamisen osuus on 350 k-m. Rakennuspaikalle saa rakentaa kuitenkin 350 k- m', mikäli rakennus paikan koko on vähintään 2000 m` Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaks i as untoa. joiden ker ros luku on yksi. Niitä edellä on määrätty raken tamisen määrästä ei kuitenkaan kos ke maatalouden tuotantorakennuks ia. Asemakaava-alueen ulkopuolella -saadaan ullakon tasolle sijoittaa enintään kolme neljäsosaa kerrosalaan las ketta vaa tilaa alap uolis en kerroks en alas ta. Vars inais en kerroksen alapuolis een tilaan ei saa sijoittaa kerrosalaan las kettavaa tilaa ilman erityistä syytä ja vjemärien padotuskorkeudet on aina otettava huomioon. Rakennettaessa rantavvöhvkkeelle saa rakennuspaikalle rakentaa yhden 1!i kerroksisen rakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 100 Rant av y öh vk k eellä tark oitetaan vähintään 100 metrin lev yis tä maa-alueen kaistaa.joka rajoittuu vesistplön. Ranta-alueella tarkoitetaan maaalueen kaistaa, joka rajoittuu vesis töön ja on leveämpi, kuin rantavy iihyke, mutta ei missään rirrrt_n:ice kuin 200 nx::rin 1 6:.. t:i Lns:ar:- cu der.

9 neliömetriä. Loma-asunnon ja sen rhte_vteen rakennettavien saunatilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 k- m`. I. oniarakennusten tulee olla vksikerroksisia eikä niiden korkeus saa ylittää 4S metriä. Erillisen rantasaunan kerrosala saa olla enintään 25 k-m' ja rakennettaessa tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle ntinimietäisvvdelle rantaviivasta siihen ei saa sijoittaa parvitiloja. Talousrakenuusten kerrosala yhteensä 55 k-m` ja erillisiä rakennuksia yhteensä -1 kappaletta. Sauna- ja talousrakennusten tulee olla korkeudeltaan alisteisia päärakennukseen nähden. Kamun terassin pinta-ala saa olla enintään puolet rakennettavan rakennuksen kerrosalasta. Ranta-alueella pysyvään asumiseen käytetyllä rakennus paikalla saa olla rakennus ten yhteenlas kettu kerros ala enintään 300 k- nr ja kerros ten lukumäär ä 1a. 13 RAKE NNUKSEN SIJ OI' 1"I'UNIINEN RAN- TARAKEN' han11sessa Rakennettaessa ranta- alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan. muotoon. ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rannan sortumiserveroosion välttämiseksi rakennuspaikalla tulee ranta-alueen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua..mikäli ranta-asemakaavassa ei ole mai ni ttu vähi nunäi s etäi s vyttä naapurin maas ta tai rakennuk - Ses ta noudatetaan niitä ori määrätty Itlaank äyttö- ja rakennusasetuksen 57 :ssä. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeudea mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja alirnrnan rakentaniiskorkcuden meren rantaan ulottuvilla ranta-alueilla vähintään 2.1 metriä (N2000) keskivedenkorkeutta ylempänä. Rakennuspaikalle saa sijoittaa 4 momentin estämättä vähintään 10 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta yhden. kerrosalaltaan enintään 25 neliömetrin suuruisen talousrakennuksen. jos rakennus 1mtvy yhtenäi- 01 U1 : Rakennus voidaan. sijoittaa naapurinrajaar: nähden lähemmäs kin kuin 5 metriä.:nikäli raapuririlan omis taja on antanut asiaan kir,allisen suoslumuksensa ja menenely llä ei syriäytctä säännöksen tarkoitusta. Rakennuksen sijoittamis es sa on aina otettava huomioon maiseman erity ispiirteet ja rakennus valvonlavjranomainen voi määrätä rakennuksen rakennettav aksi edellä esitetty jä ntetrhnääriä kauc m- mas kin mikäli s e alueen erity is - piirteet huomioiden on tarpeen. Rakennettaessa Kokemäenjoen vesistön ranta-alueena on lisäksi otettava huomioon Vars inais- Suomen EI.V - kes kuksen suositukset rakentamisen alimmista korkeuksis ta. (linkki) Muitten vesistöjen osalta rakentamiskorkeudet on tarkistettava erikseen

10 seen rakennus rvhmiiiin tai nw utoin s opeutuu yntpäristökuvaan, ja jos jätevedet eivät aiheuta vmpiiristöhaittoja. 14 RAKENNUKSEN SOPEUTLMINEN TONTILLE Sen lisäksi mitä 13 :ssä on määrätty uudisrakennuksen. lisärakennuksen ja uude staan rakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alue en yleisesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijo_- tuksen, koon. muodon, ulkomateriaalien. värityksen ja julkisivun jäsentelyn osalta. Tontin rakennusten tulee muodostaa yhdessä ympäröivien rakennusten kanssa kaupunkikuvaltaan hallittu kokona ts tt tt5. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamis eks i on tontin kokonais - valtais essa suunnitteluss a otettava huom ioo n ainakin seuraav at se:- k a t Kaupunkirakentc cllinen sijainti ja paikan ominais piir- Alueen onrdcimaisuus ja identiteetti Rakennukset ja pihat seka liittyminen yleisiin alueisiin Rakennuksen korkeusasentan tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasentiin sekä katukorkeuteen. Rakennus lupahakemuks een tulee liittää pintavaaitus kaitta, joka os oittaa rakennuspaikan tai tontin ympäröivän alueen olemassa olevat korkeus suhteet. Suunnitteluss a on otettava huomioon katusuunnitelmien mukaiset katukorkeudet. Rakentamistavaltaan kerroks ellis illa ja epäyhtenäisi1lä alueilla uudisrakentamisen tulee yhtenäistää kaupunkikuvaa ja kohentaa rakennetun ympiiris tiin laatua. T onteilla rakennus ten on muodostettava k aupunk ikuvaltaan sopusu htaine n ja a lueen ympäristön arvot huomioon ottava kokonaisuus. Rakentamis es s a on otett ava huomioon kiivuötarkoituksen mukainen koko- ja s ijaintihic rarkia s ekä lulkisivumateriaalien yhteensopivuus. Rakennukset tulee sijoittaa rinteissä rakennuspaikalle niin. että vältytään turhilta leikkauksilta, täytöiltä ja korkeilta sokkeleilta. Rakennusvalvontaviranomainen voi rakenn us lupahakemuks en arvioimiseksi edellyttää luvanhakijalta, että rakennuspaikan kulmapis teiden ja s u unnitellun rak ennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöks en tekemis tä.

11 15 MII AAN ALAINEN RAKENTAMIN EN Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvittää rakentamisen vaikutukset ympäristöön maaperän laatu un ja pohjaves ialue iden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. Maalämpökaivoja ei saa sijoittaa metriä lähemmäs na apurikiinteistön rajaa e llei asiasta ole erikseen sovittu naapurin kanssa. Maalämpökaivojen vähimmäisetäisvvdet ovat: naapurin rajasta 7.5 nt kaauajasta 4 m yleisestä alueesta 4 tn toisesta :ämpökaivosta 14m rengaskaiv osta 20 ni rakennukses ta 3 m vesi- ja viemärijohdosta 5m 1.ämpök aivojen porauks es s a syntyvää 1letettä ei saa johtaa yleiseen viemäriin eikä haittaavalla tavalla ympäristöinn. 16 MAATILARAKENTAMINEN Rakenmis vahon tavira nomaine n voi antaa rakennusluvan yhden \ksiasuntoisen sukupolvenvaihdosta pa lveleva n asuinr akennuk sen ja m aatilan kalastustilan talotiskeskuksen yhteyteen sopeutuvia maataloutta' kalastusta tai ntaatilamatkailua palvelevia rakennuksia varten.

12 17 RAKENTAMII SI' APA 17 a RAKENTEET Rakennusvalvnntavirmomainen voi sallia. että rakennusosat ja laitteet saavat ulottua tontin rajan vii kaupungin hallinnassa olevalle katu- tai muulle leiselle alueelle seuraavasti: 1) Perustuksen antura maanpinnan alapuolella enintään 0.5 metrin etäisyydelle. jos anturall yläpinta on vähintään 0,5 metrin syvyydessä. 2) Porrasaskel enintään 0.4 metrin sekä julkisivun ulkanemat ja lisäeristämisestä johtuva ulkoseinän osa 0,2 metrin etäisyydelle. 3) Muut rakennusosat ja laitteet. mikäli niistä on tehty sopimus kaupungin kanssa. 17 b RAKENT EELLIS E 1' ULOKKEET Rakennusvalv(>ntaviranomainen voi s allia, että erkkerit. parvekkeet, s uojakatoks et ja muut vas taavanlaiset rakennusosat saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnass a olevalle katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) Rajan ylitys saa olla enintään 1.2 me(riä. 2) Ne on rakennettava vähintään 2.8 metrin korkeudelle maanpinnasta. 3) Erkkereiden yhteinen leveys s aa olla kerros ta kohti enintään 1;5 kyseisen julkisivun pi(uudesta..1) l:rkkerit ja parvekk eet eivät saa olla 3 me triä iähempänä naapuritontin rajaa. Yleisen. liike- tai muun niihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkävnnin suojakatos saa kuitenkin ulrntua hidcmmällekin, mikäli siitä ei ole haittaa Ii.kenreelle.

13 17 c KEVY' 1RAKENTEISET ULOKKEET Mainos-. tiedotus-. aurinkosuojus- ja muut a sellaista laitetta as ennettaes s a on noudatettava s euraavaa: 1) Laite saa ulottua julkisivun pinnasta enintään 1.2 metriä. Jos se on vlj 2.4 metrin korkeudella maanpinnasta. Ja muussa tapauksessa enintään 0.2 metriä. 2) Laite on kiinnitettävä tukevasti _) Lait e ei saa häiritä liikennettä. liikenteen ohjausta. kadun kunnossapitoa. katuvalaisutsta eik ä muutenk aan k adun tai k iinteis töjen k äyttää. 4) Laitteen muodon. väritykse» ja rakenteen on sopeuduttava ympäristöön. K a t u u n r a j o i t t u v a t rakennusosan v e s i ka tto on varustettava lurniesteillä ja räystäskouruilla sekä tarpeellisella sadevesijärjestelmällä. Katon sade- ja mi lairis vedet ou johdettava tontin hulevesijärjestehnään siten, ettei vesi iäährs - sään aiheuta liukastumisvaaraa. 18 RAKENNUSAIKAISET TOIMENPI- TEET TONTILLA Rakennustyön aikaiset varusteet ja varastot on sijoitettava tontille siten, etteivät ne kohtuuttomasti vaikuta naapurin asemaan ja siten etteivät ne estä naapuritontilla olevan kasvillisuuden normaalia kasvua. Katualueelle varastoii:i on kiellettv[i. ellei asiasta ole tehty sopimusta kaupungin kanssa. Rakennus valvontaviranomainen voi määr ätä ennen rakennusluvan myöntämistä. rakennusluvassa tai rakennustyön aikana. että rakennushankkeeseen ryhtyvän on toimitettava rakennus valvontaan t öi ymaasuunniteinra Ihnoitustaulussa on kerrottava ainakin seuraavat seikat: Rakennuttajan nimi. osoite ja vhtev stiedot Rakentamisen ominaisuustiedot tiedot suunnittelijoista Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentantisaika Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedoittaa tulevasta rakentamisesta tontilla. Tontille on kadun varteen ase tettava ilmoitustaulu. jossa kerrotaan tulevasta rakennustoimenpiteestä. Velvoite koskee uudisrakentamista ja siihen verrattavaa rakentamista. Alarajana ilmoittamiseen pidetään omakotitaloa,

14 i vcntaalla tulee olla tvctmaan kokoon suhteutetut riittävät tilat jätehuollon as ianmukais een järjes tämiseen ja jätehuollon tulee olla suunnitelmallista. V LUKU: RA KENNUKS EN YHD Y S KUNTA TEKNI NEN 1IU 01;fO 19 VESIHUOLTO 20 I Ä'1'EHUOLTO Rakennuslupahakentuks es sa tulee esittää ves i- ja viemärijärjestelmien liitty'mätiedot vesihuoltolajtoksen toiminta -alueella. Mikäli rakennu% paikka ei ole vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on puhtaan veden hankinnasta ja j tcvesien käsittelystä esitettävä asiannmkaiset suunnitehn:u. Rak ennus lupahakcrnuks es s a tulee os oittaa tontille rakennettavien talojen k ok oon ja k äytt ötark oituk - seen suhteutelut, riittävät tila t j ätehuol lon jiitj estentlseen. l ilojen varauk s es s a oli huomioitava jät- 1enIen i,iitelun ja k uljetuk s en edellyttämät vaati- Sijoitettaessa jätteiden ket.ävsvälineet tontin pihaalueelle. on niiden suojaksi rakennettava rakenjon:. a Iyalo;ur: ; Ilisuus on tarkoi- :L:k.;a:.aLasc lla taval.a ratkaistu. '1'EKNIIKKA Uudisrakentanus en ja huomattavien perusparannusten vhte clessii tulee rakennusten energialtuolto toteuttaa järkevät energia- ja elinkaariratkaisut huomioiden. Turpeen, ;irikettien ja kivihiilen poltti u. on sallitt.i \aari,:r. poatoaineijen käyttöön 5uuilnitcll.tis;._ k:.tti:! lcitn'.;sisa ' Rakennustyön jälkeen lyönu:an Iiuoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työntaarakenteet on pois tettava v iipy mättä ja työömaa- alue siis tittävä. \'at ii oolttunut tav i lik;rrtlunut katu- tai muu alue ;vj : r. r. r.c s t :aav a ja siistittä- 01 U k: Porin kaupungin jätehueltomäärävkset ovat selattavissa osoitt ee ssa \v \\' W.p o rl.h r \ 91 p ar i s to. OHJ E: Mi k äl i pientaloalueilla jätcastia sijoitetaan katukuvaa häiritsemättömään paikkaan ei rakenteellista tai is tnteliav aa suojaa tarvita. OHJE: Jos jätekatos on sijoitettu vähintään 8 metrin etäisyydelle :puista rakennuksista ei sitä tarvits e erikseen palo-osastoilla. OHJE: Rakennusltankkeeseen ryhtyvät: on hyvä jo suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä såhköverkon liittymästä alueen sähköverkkoyhtiöön. Rakennuksen savupiiput. läntntitvslaitteiden ja keskuspölynimurien ulkoyksiköt sekä ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava ja asennettava siten, että savu- ja poistokaasujen sukii rodun leviäminen aiheuta:.r.i'.ahinkoa naapulciin:eistiil:: tai niiden eukh,alc.

15 22 TÄRKEÄT P OII.JAVESIALIJEET Ennen pohjavesikävtössä olevien alueiden rakentamista ja louhintatöitä tulee hankkeeseen ryhtyvän tarkist et tava pohjaveden pinnant as o ja virtaussuunta. ettei niitä muuteta. Rakennettaessa tärkeällä pohjavesialueella on öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt sijoitettava rnaan päälle suojaaltaisiin tai vmpäristiisuolelumäiiräysten mukaisesti kaksoisvaippa säilöihin Iätevedet on johdettava kunnan yleiseen vientäriverkkoon tai jätevedet on käsiteltävä vmpäristösuojelumääräysten edellvttämiillä tavalla. Rakentajan on esitettävä selvit s _ jätevesijätjestelntiin tiiviydestä rakennusvah:, r.;a ranomaiselle viimeistiiiin loppukatse!- muk,. i. OHJE: Kaupungin yleisen vieniärin puuttuessa on jätevedet johdettava umpisäiliöön. Pohjavesialueilla voidaan imevttää vain puhtaita hulevesiä. Kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää omalla tontilla. 23 PILAA NTUNEE MAAT RA KENTA MI SESS A Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettävä tämä selvitys rakennuslupahakentuksen liitteeksi. 01 UL : Pilaantuneista maa-alueista saa!isälietoa Porin kaupungin yinpäristivirastosta. VI LUKU: P IJ I AMAAN RAKEN TAM1 \F. N 24 P IHAMAAN RAKENTAMINEN Pihamaata ei saa muotoilla siten, että sade- ja sulamisvedel johtuvat naapuritontin puolelle. Mikäli sade- ja sulamisvesiä ei ole mahdollista irrteyttää tontilla on ne johdettava kunnallis een s adeves ijärjes tehnään s adeves iviemärillä. Asemakaavassa istutettavaksi merkitty tontin osa on välttämättömiä kulkuteitä lukuun ottamatta istutettava. Asemakaavan mukaiselle asuntotont ille ori rakentamisen vlnevdessi istutettava vähintään 1 puu tonttiaari ja joista puolet on havupuita.

16 25 AI DAT JA IS TUTUKS ET Aita on sijoitettava kokonaan tontille, elleivät naapurit sovi tonttien välisen aidan s ijoittamis es ta rajalle. Aida n tu lee materiaalihaan, kork eudeitaan. muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäris töön. Aidast a ei s aa aiheutua haittaa liik enteelle eik ä k adun k unnoss apidolle. linirnmiltäain 1,2 metriä korkea rakenteellinen aita. joka toteutesaan edellis ten määräysten mukaisesti ei edelly tä rakennusv ahonaatavaa lupaa. 'T'ontin haltijan on pidettävä kunnossa tontilla oleva tila kokonaan ja tonttien välise llä rajalla oleva aita omalta puoleltaan. Istutettava aita ei edelhtä rakcnnusvatlvontaviranomaisen lupaa. Aita on kuitenkin istutettava ja pidettävä kokonaan oman tontin puolella. 26 LIIKE NNEJÄ RJEST ELYT Kadulle johtavia ajoneuvoliittymiä saa omakotjtonteilla olla yks i ja muilla tonteilla enintään kaksi. Asuntoalueilla liittvmän leve ys saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla e nintään 8 metriä. Mikäli tontille ei ole järjestettävissä 1 momentin mukais ta ajoneuvoliittymää on rakennuks een jätettävä kulkuaukko, joka on leveyde ltään vähintään 4.0 me triä leveä ja v apaa k orkeu s väh intää n 4.5 metriä eikä ajovävlän pituus kaltevuus s aa olla jyrkempi kuin 1:1 1. nn13: Rakennuksen valaistussa osoitenumeroa ilmaisevassa laitteessa tulee osoilen umeroa ilmaisevan numeron korkeus olla vähintään 15 senttimetriä ja se tulee olla asennett una paikoilleen ennen rakennuksen käsilöönottoa. Pelas tus tiet tonteilla on merkittävä pelas tus viranomaisen ede lly ttäm ällä ta valla ja p idet täv ä kiinteis tön omis tajan toimes ta es teettemänä. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevävlään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen. osoitenumero tai s en os oittava ohjaus on s ijoitettava kiinteistölle johtavan ajjovävlän alkupäähän.

17 27 P I I IAMAAN MUUT RAKEN N ELMAT Sellaiset kiinteät pihaniaan rakenteet (esim. muurattu pihagrilli ym.). jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelvä on kuitenkin rakennettava as emakaavan mukaisen vähinnnäis etäis yyden etäisyydelle kiinteistön rajasta. VI I LUKU: RA KENNET U N YMPÄ RISTÖN I101'1'O 28 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN I101'I'O Asemakaava-alueella ei puistoja. yleisiä alueita eikä rakentamattomia tontteja saa käyttää varastointiin. pysäköintiin. veneiden ym. säilyttämiseen tai m uuhun vastaisesti. vas taavaan toimintaan as emakaavan Jätesäiliöt ja -katokset. mainokset, aidat, portit ja istutukset tulee pitää asianmukaisessa. siistissä kunnossa. 29 JULKISET ULKOTILAT Julkisten ulkotilojen käyttöä ohjaa kaupunkikuvatoiniikunta. jossa on edustettuna Porin kaupungin viranomaistahot. parlanientaarisesti valitut tahot ja arkkitehtuuria ja maisemakuvaa vaalivat tahot. joa a:maa Lausunnon kaupunkikuvaan vaikuttavista hankkeista. 30 RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA KO RJAA- MINEN SEN ELINKAAREN AIKANA Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapis tuntaan korjaus kelvottomaks i. IIkivallan aiheuttamat julkisivujen pilaamiset tulee pois taa välittömäs ti. Rakennuks en korjaamis es s a on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet. OHJE: Tontille varastoidut li=kenncvälineet. tavarat ja tarvikkeet on s i j o i t e t t av a s i t e n. et te i vä t n e hä i - rits e y mpäristökuvaa ja niin etäälle tontin rajas ta etteiv ät ne y litä ajalta 45 as teen kulmass a pnrrettyä linjaa elleivät naapurit ole sopineet lähemmäs s ijoittamises - ta, 1 nipäristöhaittoien vähentämiseksi on ulkovarastolen ympärille istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Yks ityis omistukses sa olev illa puistoalueilla ei saa suorittaa aitaamis - tai muita toimenpiteitä. jotka edelly ttäv ät tämän rakennusiäriest vksen mukaisen ilmoiluk>c n OHJE: Luvan hakija ilmoittaja on velvollinen hankkimaan julkisia ulkotileja koskevaan hakemukseen työryhmän lausunnon ennen asian ratkaisemista. furtry hmalle osoitettu lausunlopy c ntö py ydetään jättämään raken:rusvalvontaan. OHJE: Arvorakennukset ja tietyn aikakauden tyypillistä rakennustapaa edustavat rakennukset ja niiden kokonaisuudet on pyrittävä pitämään alkuperäisessä tai tärkr.mpien muutosvaihe:den mukaisessa ulkoisessa kvmaatissa. eikä korjaaminen saa johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Rakentamisessa ja korjaamisessa tulee käyttää materiaaleja. joiden kestävyydestä. huollettavuudesta, koriattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on kokemusta ja luotettavaa tietoa.

18 VILI LUKU: ERIN ÄI SI Ä MÄ ÄRÄYKS IÄ 31 VALVO NT A I ämän rakennus jätjestyks en määräyks ien noudattamist a val voo Por in kau pungin yntpä ristiilautakunta. jonka alais uudes s a toimii rakennus valvontayksikkii. 32 MÄÄ RÄ YKS IS T Ä P O IKKEAMIN EN Rakennusvalvontav iranomainen vo i myöntää poikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi tapahtua syijäyttämätti olennaisesti määräyksen tavoitteita eikä poikkeaminen vaikuta huomattavasti naapurin asemaan. 33 T O N T I N J A RAKEN N US P AI KAN RI NN AS TAMI - NE N Asemak aava-a lueen ulkopu olella sijaitsevaa n rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvia osin. mitä rakennusjärjestyksessä on määrätty tontista. 34 MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN Rakennusjiirjestyksen säännösten rikkomisen seurauksista on voimassa. niitä on säädetty maankäytrakennuslaissa. IX LI IKL: VOI MAAN '1 ' LLO "O IM.AAN 'f l:lo T ällä rakennus järjes tyks ellä kumotaan Porin kaupungin kaupunginvaltuuston ja 1.avian kunnanvaltuuston '_002 hvväksvruät rakennusjärjestykset. Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan, kun kaupunginvaltuus ton irvväksymispäätiös on saanut lainvo1man ja siitä on asianmukaisesti kuululetu.

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvonnan luvat Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Rakentamisen luvat ja ilmoitukset Rakennuslupa Toimenpidelupa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 26.10.2015 I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.06.2011, VOIMAAN 01.09.2011

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.06.2011, VOIMAAN 01.09.2011 1 PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.06.2011, VOIMAAN 01.09.2011 I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan porilaista

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19 NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...3 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...3 2.1

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.3.2010 14 Voimaantulo: 4.5.2010 KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien

Lisätiedot

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25 päivä kesäkuuta 2002. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä.

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. KULLAAN KUNTA 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2001 45 RAKENNUSJÄRJESTYS Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys Kaustisen kunta Rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä Voimaantulo 1.6.2002 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1. Soveltamisala 2 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 5 YMPÄRISTÖTOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 26.11.2001/101 Voimaantulo 1.1.2002 1. Soveltamisala ja viranomaiset

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

POMARKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MRL 14. Kunnanvaltuuston hyväksymä.

POMARKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MRL 14. Kunnanvaltuuston hyväksymä. POMARKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MRL 14 Kunnanvaltuuston 31.8.2006 41 hyväksymä. Voimaantulo 5.10.2006 POMARKUN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS (Ehdotus 08.12.2005 rak. ja ymp.lk) 1 LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 1 SAUVON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25.2.2010. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta 17.02.2005 Kunnanhallitus 21.02. 2005 Kunnanvaltuusto 09.03.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 SOVELTAMISALA 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Valtuusto 18 / 06 2001 45 Voimaantulo: 1. 7 2001 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Maankäyttö-

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2001 Suomenniemi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 KOKEMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Kaupunginhallituksen 2.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 6.11.2001 hyväksymä Sovelletaan 13.1.2005 lukien. YLEISTÄ 1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö-

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. YLIKIIMINGIN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 14.11.2001 69 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan

Lisätiedot

ULVILAN RAKENNUSJÄRJESTYS. KV xx.xx.xxxx, VOIMAAN xx.xx.xxx

ULVILAN RAKENNUSJÄRJESTYS. KV xx.xx.xxxx, VOIMAAN xx.xx.xxx ULVILAN RAKENNUSJÄRJESTYS KV xx.xx.xxxx, VOIMAAN xx.xx.xxx ULVILAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja käyntiosoite Kaupungintalo, Loukkurantie 1, 28450 VANHA-ULVILA SISÄLLYSLUETTELO I LUKU:

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys 1 (12) Kurikan kaupungin rakennusjärjestys Sisällysluettelo 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. Lupajärjestelmät 1.1 Soveltamisala 1.2.Rakennusvalvontaviranomainen 2.1 Talousrakennuksen luvan-/ ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ 1 SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys,

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan MRL:n 202 :n mukaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. PAIMION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys kumoaa Kustavin kunnan 12.11.2001hyväksytyn rakennusjärjestyksen. JOHDANTO KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan ohjeita rakentamisesta Kustavin

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 20.10.2014 AIKA 20.10.2014 klo 14:00-15:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.4.2010 37 Voimaantulo 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys 1.6.2011 alkaen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 ILMOITUSMENETTELY...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta

Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta Kaupunginhallitus 87 09.03.2015 Kaupunginhallitus 98 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 33 30.03.2015 Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta 1440/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 ILMOITUSMENETTELY 4 2.2 TOIMENPIDELUPA

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2004 KÄRSÄMÄEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS... SISÄLLYSLUETTELO... I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Rakentamistapaohjeet... 1 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016.

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Rautalammin kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Sisällysluettelo Tavoite....................................................... 4 Tavoite.........................................................

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien PERUSTELUT 1. Yleinen osa Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille entistä laajemmat mahdollisuudet hoitaa ympäristöään koskevaa suunnittelua

Lisätiedot

SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS,

SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS, 1 SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS, 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Voimaantulo Kokemäen kaupungin rakennusjärjestysluonnos 22.9.2015 1 Sisällys I LUKU... 2 YLEISTÄ... 2 1 SOVELTAMISALA... 2 2 TAVOITE... 2 3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. luku SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1 Soveltamisala 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen 1 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 1 3 Talousrakennuksen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ULVILAN RAKENNUSJÄRJESTYS. EHDOTUS Ymla KV xx.xx.xxxx, VOIMAAN xx.xx.xxx

ULVILAN RAKENNUSJÄRJESTYS. EHDOTUS Ymla KV xx.xx.xxxx, VOIMAAN xx.xx.xxx ULVILAN RAKENNUSJÄRJESTYS KV xx.xx.xxxx, VOIMAAN xx.xx.xxx EHDOTUS Ymla 11.10.2017 41 ULVILAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja käyntiosoite Kaupungintalo, Loukkurantie 1, 28450 VANHA-ULVILA

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Urjalan kunnan rakennusjärjestys

Urjalan kunnan rakennusjärjestys Urjalan kunnan rakennusjärjestys 1. Soveltamisala ja viranomaiset Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista kokevien säädösten ja

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot