PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:"

Transkriptio

1 PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj /2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann e ohe isest a ehd otuks esta Porin kaupu ngin rake nnus järje styk seksi. la usun to py ydet ään t oimittama an P orin kaupungin kirjaamoon mennessä, osoite Yrjönka tu 6 B, Pori, PL 1 21, Pori, Kaup uny inla kim ies l eena tuominen Porin kaupunki Kaupunginhallitus Kirjaamo Puheiin (02) PL 1 21, Pori Yrjö nka tu Po ri, PL 121, P ori Puhelin (0 2) , (aksi (02! 6d Jn i r,i su ku n i mi a po r, fi fi

2 Ehdotus PORIN KAUPUNGIN RAKENNUS- JÄRJEST YKSEKSI vers io LUKU: YLEISTÄ l y Tav oite Rakennusjärjes tyks ellä annetaan paikallis is ta oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan p orilaista ra kentam ista m ahdollisinmian h\- vä ja viihtyis in as umis- ja työympäristön aikaansaamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennus kannan ja elinympäris tön säilyminen. Tavoitteena on luoda turvallinen. terveellinen. viihtyis ä j a sosiaalis es ti toimiva elin- ja toinlintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista. jos sa ote taan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet sekä edis letä än ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Määräykset, jotka on painettu leveälle palstalle tällä kirjas'.ukoolla, ovat velvoittavaa. O hjeet. jo tk a ov at kapealla palstalla pienellä kir,;asinkoolla, sisälläv it hy v äksy ttäv iä ratkais tu. Tavoitteena on myös yhtenäis tää rakentamis en olijeistusta lähikuntien kanssa. 2 Rak e nnusjärje s tyksen tehtävä \laa nkäy ttö- ja rakennuslain tai -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lis äks i on Porin kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjes tyks en määräyksiä, mikäli ase ma- ja rantaasemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ei ole toisin määrätty. Luettelo voimassa olevis ta ohuis ta on saatavis sa rakennusv alvonnas ta tai s elailrni s t inlerne. tiss i eseitteessa: e w w.pori.f iiy ntparis tov ir astm rakennus vai. unta

3 3 Rakennusvah ontaviranonlaine u Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on yrnpäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennus vahonnan vastuualue, jonka päällikkönä toimii rakennustarkasta.ja. Toimivallasta määrätään vnipäris töviras ton johtosäänniiss äja toimivallan siirtämisestä ympäristöviraston toinlintasäänniissä. 4 Rakennusjärjestvksen rakentamistapaohjeet Ympäristölautakunta antaa tarpeen mukaan rakentamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko kaupunkia koskev ia rakenta mistapaoh jeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erit isolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Lupaa toimenpitees ee n ei tarvita. kun ma ankäyttöja rakennuslain 126 a :n mukainen toime npide toteutetaan annetun rakennus tapaohjeen mukais es ti. Muiden t oimenpit eiden lu vanvarai s uus ja ilmoitusnlenetiehro käykö on esitetty tämän rakennusjärjest ksen 8*:ssä. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranonr tinen voi kuit enkin ed elly ttää luvan haketllis ta. 5, ' Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin tapaohjeet ohjaavat rakentamisen sopeutumis ta kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus.

4 II LUKU: RAKEN' 1 'ANI IS EN LUVANVARAIS UUS 6 RAKLNNI. SI.IJI'A Rakentamis elle tulee pääs ääntöis es ti hakea rakennus lupa. Rakennuslupa on haettava ase makaava- alueella ja s en ulkopuolella sijaitse vaan asuntoon tai maanuuluvan taiousraennti cr. rakentu n. ae n. Mi k ä l i rakennus rantav yöhykkc ellä on s uurempi kuin 10 kerrosneliönietriä ja s eri ulkopuolella suurempi kuin 20 kerro>neliömmetriä on s en rakentamiseen haettava rakennuslepa huolimatta siitä miten se aiotaan perustaa. 7 l OI,MENPIDELU 1'A I'oinlenpidelupa on haettava 1 i- etu :i sen julkisivun ja kattomuodon m uut- Mikä li aio ttu rakennelma ei edellytä rakennusluvan hakemista, eikä sitä seuraavan ohjeen mukaan 'oida ilmoittaa, on sille haettava teimenpidelupa. 2) niihin ilmoiluksenvaraisiin toimenpiteisiin, joihin rakennusval ontaviranoinainen on vaatinut luvan hakemista. 3) liim pökaivo n tekem iseen t ai länn ilönker uuputkis ton as entamiseen as emakaava- alueella tai tärkeillä pohjavesialueilla. 4) rakennuksen teknisen järjestelmän taihtamiseen ( jiitevesi-, lämmitys- ja jäähdytvsj;irjestelmät) TOI Nl EN!' 11)EI1. MIOITUS Ilmoitus rakennusval ontatointistoon on tehtävä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä 1) katoks en, v ajan. muun tanlo kopin, kio s kin. käy mälän. es iinty illlslavan tai vas taavan rakennelman rak ent amis een (rak ennelma); 2) urheilu- ja kokoontunlis paikan. muun kuin ulkoilulaissa ( ) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma); Mikäli rakennelma rantavyöhykeellä on pienempi kuin 5 kerrosneliömetriä ja muualla pienempi kuin 10 kerrosneliömetriä voidaan toimenpide ilmoittaa. Vähäinen leikkimökki. joka cn alle 4 kerrosalaneliömetriä. ei edellytä ilmoituksen tekemistä. Sellaiset rakennelmat, joita ei tarv itse ilmoittaa on kuitenkin tehtävä asemakaavan tai tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle v äh imr täisetäisyydelle tontin rajasta. Mi k äl i mainos laite on kooltaan vähäinen (alle 0,6 x 0,6 n'), tai kyseessä on aiemmin hyväksytyn laitteen kervaaminen uudella :as ir:av :r 6:nkakella L-,itteella..1 wi'taa K atoksek si katsotaan sellainen rakennelma. jonka piiris tä v ähintään 30% on avointa.

5 3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten. joka ei liity tavanomaiseen retkeilvvn tai veneilvvn (liikuteltava laite): 4) maston. piipun. vara stoin(isäiliön. hiihtohissin. muistomerkin. suurehkon antennia. t uulivoimalan ja suurehkon valais inpy l- vään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite ): 5) suurehkon laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman. kanavan. aallonmurtajan tai vas taavan raken( aminen. ( ves irajalaite); 6) muusta alue esta crotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verratiavan alueen järjestäminen (säilvtvs- ja varastoirtialue): 7) rakennuksen kauteen tai värityks en nuuutaminen ja ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen tai.julkisivun valaisun muuttaminen. katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkuna.jaon 8) muun kuin maantielain 52 :ssä säädetyn rakennelman. tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide): 9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai reunusniuurin rakentaminen. mikäli niitä ei toteuteta tämän rakennusjärjestyksen 25 :n mukaisesti (aitaaniinen): Alle 12 metrin korkuiset ucihvoimalat voidaan ilmoittaa, metrin korkuiset tuulirointalat edellyttävät toimenpidelupaa ia sitra korkeammat edellyttävät rakennusluvan hakemista, Asem akaava- alueilla niahdollisallitaan vain py styaks elin ntpäri pyörivät tuulivoinlalat. Lautas antennit. joiden halkais ija ei y litä 13 metriä ja aurinkokeräimet jotka sijoitetaan ia toteutetaan nimiin ohjeen mukais esti, voidaan ilmoittaa Mu i ll e lautas antenneille ja aurinkokeräimil- 1e haetaan toinlenpidelupa Pientaloahteilla lautasantenni sijoitetaan ensisijaisesti pihatasolle. \lik äli antenni sijoitetaan rakennuksen katolle. on se asennettava katukuvaa häiritsentättönlään paikkaan. Se tulee sijoittaa esimerkiksi savuhorniin viereen tai pystysuoricn rakenteiden yli- 1autasantennin väriksi.re ln katon tai tausta- Vastaavaks i erillislaiueeksi katsotaan myös iimalämpöpunlppujen ulkoilmay ks iköt ja aurinkoenergian ke: nitnet. Pientalo:mneilla maakellaris ta, joss a eli rakennus aineinen kattorakenne tai joka nousee enemmän kuin yhden metrin ympäröivää ntaanpintaan ylemmäs tulee hakea toimenpidelupa. Mikäli ti lapäinen es iinty mis iava. yleis ötellta, katsomo tai v astaav a on tarkoitus pitää paikoillaan kauemmin k uin y hden v iikon tai niihin liitty y merkittäv ää rakentamis ta on niille haettav a toinlenpidelupa. Kirjallinen ilmoitus on myös tehtävä rakennuksen (esim. koulu) käyttämisestä tilapäisesti majoitushuoneistona. mikäli majoiienavien henkilöiden miiärä or enemmän kuin 15 henkilöä.

6 10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestel\t tai muutokset (kaupunkikuva järjestel y) II) lämpökaivon tekemiseen tai läinmönkeruuputkiston asentamiseen rakennuksen läntmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä asemakaava-alueen tai tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella (maalämpö). Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on annettava tiedot ilmoitiajas t a ja rakennuspaikasta ja siihen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpit ees tä ja sen vaikutuksesta ympäri stökuvaan ja naapuri n as emaan. IRakennusvmhontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluess a ilmoituks en vas taanottamis es ta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. jos se yleis en edun tai naapurien oikeu s turvan kannalla on tarpeen. Alueen käyttäminen tilapäisesti asuntovaunualueena edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä raken nusvalvontaviranomaiselle. Liikehuoneision kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainostai muussa vastaavassa. tarkoituksessa enintään puolet. ellei ikkunan peittämiselle ole saatu rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupaa. Mik äli aiottu yksity'iskäyttöön tuleva laiturirakenneln: a on enintään 12 metriä pitkä ja pintaalaltaan enintään 15 neliömetriä se ei edellytä toinicnpideilmoituksen tekemistä. Toimenpiteeseen saa ryhtyä, ellei luvan hakemista ole vaadittu tai jos asianomainen viranomainen on ilmoittanut. ettei estettä toimenpiteelle ole. Milloin ilmoitettu toimenpide kos kee naapurin etua, eikä tämä ole antanut hankkeelle s uostumusta on as ia käsiteltävä toinienpidelupana. Ilmoitus raukeaa. ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. 9 NAAPURIEN KLJL7.RMIINF.N Rakennuslupahakenntksen vire ille tulos ta on iimoileucrva naapurille. j ollei ilmoittaminen säännöste n perustee lla ole tarpeetonta. Mikä li luv an hakija ei ole hankk inut rakennuslupahakeniuksen 1iitteeksi naapurien kirjallista kuuketliisia hankkeen johdosta, suoritetaan se rakennuslupaviranomaisen toiniesta hakijan kustannuksella. Mikäli rakennushanke poikkeaa takentaniisinääriiyksistä on hakijan hankittava lupahakemukseen naapurien kitja/liset suosnunukset poikkeamiin.

7 111 LI:KU: RAKENN UKSEN SOP EUT UMINEN YMP Ä- RISTOON 1 0 * Rake nnuk s en sope utuminen ympäris töön (.udisrakennuksen. lisärakennuksen ja korjausrakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatenuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennus kantaan. Suunnittelus s a on otettava huomioon rakennuksen sijoitus, koko, muoto. ulkornateriaalit. väritys, valais tus s ekä julkis ivujäs enteh. Rakennuspaikan rakennus ten tulee muodos taa ympäris tö- ja kaupunkikuvaltaan s ekä mais emaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Edellä mainittuihin s eikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriyrnpäristöiks i arvioidujlla alueilla ja alueilla. joilla rakennuskanta on muodostunut viitenäiseksi kuten luvuilla rakennetuilla omakotialueilla sekä muilla rakennus kulttuuriltaan arvokkailla alueilla. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat. kuten ulko-ovet. ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten nuutossuunnhelmista pyydetään museoviranomaisen lausunto. Rakentamisessa on mahdollisuuksien putkaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä siäästeuäviä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintvmiiä. kuten siirtolohk areita tai kauniita puita. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan. muotoon. ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa muisemoida istutuks in. Maisemallisesti merkittävillä peltoaukeilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja l; : '. ".;6' n liiti \ y j a j ä r j e ste l yi n sa a te tta va saunaksi. Luettelo Suomen valtakunnallisesti arv okkainta rakennetuista kulttuuri) nlpärjstäistä on esitetty jnternetissä osoitteessa lvlcvr. rk-,. n. As emakaava-alueen ulkopuolella julkisivut suositellaan teht iv :ir.ai puus ta. Rakennuksen iu.kis iv.i voidaan toteunaa toisinkin os rakennus näin toteutettuna sopeutuu y mpärillä olevan alueen maaseudulle ominaiseen rakennustapaan. Teollisuus-. varasto- ja tuotantorakennukset tulee sijoittaa rakennusalalla siten, että kiinteisti:n piha-alueen käy ttö ei tarpeettomasti rumenna tie- ja katunäkymät tai maisemakuvaa. Rakennuksen sijoittelulla ja pihajär.jesugillä ohjataan tarvittavat varaslointialueet sijoittuvaksi kiinteistön takapihalle. Ilmanv aihtokonehuoneet ja niihin liitty vät lait teet ja kanav at sekä muut tekniset laitteet on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.

8 ta- LUKL: RANVNTA \ 4INEN.ASEMAKA AV A - ALUEEN 1. LKOI'1 OLEI.I,A It AKh, N \ t is P AI KKA Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, rnaas tos uhteiltaan ja maaperä Itään tarkoitukseen s ovelias ja pinta- alaltaan riittävän suuri. kuitenkin vähintään 0. 5 hehtaaria ja joka on kokonaisuudess aan hakijan ha llinnas s a yhdenrnukais ella tavalla. Vahvistetussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavas sa annett uja t äs tä poikk eavia määräyks iä rakennus paikan koos ta on noudettava. Rakennuspaikkaa ei sa a rak ennus luvan myöntämisen jälkeen lohkoa tai lialkoa myönnetyn rakennus luvan vastaisesti 0.5 hehtaaria pienempiin osiin tai vahyrstettttt yleiskaavan vastaisesti. Kvläalueilla ja olema s s a oleva an rakentamis een tukeutuvilla alueilla ves ihuoltoverkostoon liitettävissä olevan rakennuspaikan pinta-ala voi olla 0.3 hehtaaria. Mikäli on kys ymykse ssä van ha rak ennusp aikka, joka ei täytä tämän rakennusjärjes tyks en määräystä vähinunäispintaalasta, on talouskeskuksessa sijaitsevien rakennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen mahdollista sen estämättä niitä kokonaisrakennusoikeudesta on määrätty, jos rakennus paikka pysyy samana. Mi k ä l i rakennuslupaa haetaan kiinteistörekisteritilan määräalalle on lohkomis toimitus saatetava v ireille ennen rakennusluvan my öntämis tä. Mikäli rakennus lupaa haetaan rakennuspaikalle. joka muodos tuu kahdesta tai useammasta kiinteis törekis teritilas ta on tilojen y hdis tämistä kos - keva hakemus s aatettav a v ireille ennen rakennusluvan myönläntislä 12 RAKI Rakentam isen mä ärä saa olla e nintään 10 % rakennus paikan pinta- alas ta. kuitenkin enintään 600 k-nr. josta asuinrakentamisen osuus on 350 k-m. Rakennuspaikalle saa rakentaa kuitenkin 350 k- m', mikäli rakennus paikan koko on vähintään 2000 m` Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaks i as untoa. joiden ker ros luku on yksi. Niitä edellä on määrätty raken tamisen määrästä ei kuitenkaan kos ke maatalouden tuotantorakennuks ia. Asemakaava-alueen ulkopuolella -saadaan ullakon tasolle sijoittaa enintään kolme neljäsosaa kerrosalaan las ketta vaa tilaa alap uolis en kerroks en alas ta. Vars inais en kerroksen alapuolis een tilaan ei saa sijoittaa kerrosalaan las kettavaa tilaa ilman erityistä syytä ja vjemärien padotuskorkeudet on aina otettava huomioon. Rakennettaessa rantavvöhvkkeelle saa rakennuspaikalle rakentaa yhden 1!i kerroksisen rakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 100 Rant av y öh vk k eellä tark oitetaan vähintään 100 metrin lev yis tä maa-alueen kaistaa.joka rajoittuu vesistplön. Ranta-alueella tarkoitetaan maaalueen kaistaa, joka rajoittuu vesis töön ja on leveämpi, kuin rantavy iihyke, mutta ei missään rirrrt_n:ice kuin 200 nx::rin 1 6:.. t:i Lns:ar:- cu der.

9 neliömetriä. Loma-asunnon ja sen rhte_vteen rakennettavien saunatilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 k- m`. I. oniarakennusten tulee olla vksikerroksisia eikä niiden korkeus saa ylittää 4S metriä. Erillisen rantasaunan kerrosala saa olla enintään 25 k-m' ja rakennettaessa tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle ntinimietäisvvdelle rantaviivasta siihen ei saa sijoittaa parvitiloja. Talousrakenuusten kerrosala yhteensä 55 k-m` ja erillisiä rakennuksia yhteensä -1 kappaletta. Sauna- ja talousrakennusten tulee olla korkeudeltaan alisteisia päärakennukseen nähden. Kamun terassin pinta-ala saa olla enintään puolet rakennettavan rakennuksen kerrosalasta. Ranta-alueella pysyvään asumiseen käytetyllä rakennus paikalla saa olla rakennus ten yhteenlas kettu kerros ala enintään 300 k- nr ja kerros ten lukumäär ä 1a. 13 RAKE NNUKSEN SIJ OI' 1"I'UNIINEN RAN- TARAKEN' han11sessa Rakennettaessa ranta- alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan. muotoon. ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rannan sortumiserveroosion välttämiseksi rakennuspaikalla tulee ranta-alueen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua..mikäli ranta-asemakaavassa ei ole mai ni ttu vähi nunäi s etäi s vyttä naapurin maas ta tai rakennuk - Ses ta noudatetaan niitä ori määrätty Itlaank äyttö- ja rakennusasetuksen 57 :ssä. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeudea mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja alirnrnan rakentaniiskorkcuden meren rantaan ulottuvilla ranta-alueilla vähintään 2.1 metriä (N2000) keskivedenkorkeutta ylempänä. Rakennuspaikalle saa sijoittaa 4 momentin estämättä vähintään 10 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta yhden. kerrosalaltaan enintään 25 neliömetrin suuruisen talousrakennuksen. jos rakennus 1mtvy yhtenäi- 01 U1 : Rakennus voidaan. sijoittaa naapurinrajaar: nähden lähemmäs kin kuin 5 metriä.:nikäli raapuririlan omis taja on antanut asiaan kir,allisen suoslumuksensa ja menenely llä ei syriäytctä säännöksen tarkoitusta. Rakennuksen sijoittamis es sa on aina otettava huomioon maiseman erity ispiirteet ja rakennus valvonlavjranomainen voi määrätä rakennuksen rakennettav aksi edellä esitetty jä ntetrhnääriä kauc m- mas kin mikäli s e alueen erity is - piirteet huomioiden on tarpeen. Rakennettaessa Kokemäenjoen vesistön ranta-alueena on lisäksi otettava huomioon Vars inais- Suomen EI.V - kes kuksen suositukset rakentamisen alimmista korkeuksis ta. (linkki) Muitten vesistöjen osalta rakentamiskorkeudet on tarkistettava erikseen

10 seen rakennus rvhmiiiin tai nw utoin s opeutuu yntpäristökuvaan, ja jos jätevedet eivät aiheuta vmpiiristöhaittoja. 14 RAKENNUKSEN SOPEUTLMINEN TONTILLE Sen lisäksi mitä 13 :ssä on määrätty uudisrakennuksen. lisärakennuksen ja uude staan rakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alue en yleisesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijo_- tuksen, koon. muodon, ulkomateriaalien. värityksen ja julkisivun jäsentelyn osalta. Tontin rakennusten tulee muodostaa yhdessä ympäröivien rakennusten kanssa kaupunkikuvaltaan hallittu kokona ts tt tt5. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamis eks i on tontin kokonais - valtais essa suunnitteluss a otettava huom ioo n ainakin seuraav at se:- k a t Kaupunkirakentc cllinen sijainti ja paikan ominais piir- Alueen onrdcimaisuus ja identiteetti Rakennukset ja pihat seka liittyminen yleisiin alueisiin Rakennuksen korkeusasentan tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasentiin sekä katukorkeuteen. Rakennus lupahakemuks een tulee liittää pintavaaitus kaitta, joka os oittaa rakennuspaikan tai tontin ympäröivän alueen olemassa olevat korkeus suhteet. Suunnitteluss a on otettava huomioon katusuunnitelmien mukaiset katukorkeudet. Rakentamistavaltaan kerroks ellis illa ja epäyhtenäisi1lä alueilla uudisrakentamisen tulee yhtenäistää kaupunkikuvaa ja kohentaa rakennetun ympiiris tiin laatua. T onteilla rakennus ten on muodostettava k aupunk ikuvaltaan sopusu htaine n ja a lueen ympäristön arvot huomioon ottava kokonaisuus. Rakentamis es s a on otett ava huomioon kiivuötarkoituksen mukainen koko- ja s ijaintihic rarkia s ekä lulkisivumateriaalien yhteensopivuus. Rakennukset tulee sijoittaa rinteissä rakennuspaikalle niin. että vältytään turhilta leikkauksilta, täytöiltä ja korkeilta sokkeleilta. Rakennusvalvontaviranomainen voi rakenn us lupahakemuks en arvioimiseksi edellyttää luvanhakijalta, että rakennuspaikan kulmapis teiden ja s u unnitellun rak ennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöks en tekemis tä.

11 15 MII AAN ALAINEN RAKENTAMIN EN Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvittää rakentamisen vaikutukset ympäristöön maaperän laatu un ja pohjaves ialue iden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. Maalämpökaivoja ei saa sijoittaa metriä lähemmäs na apurikiinteistön rajaa e llei asiasta ole erikseen sovittu naapurin kanssa. Maalämpökaivojen vähimmäisetäisvvdet ovat: naapurin rajasta 7.5 nt kaauajasta 4 m yleisestä alueesta 4 tn toisesta :ämpökaivosta 14m rengaskaiv osta 20 ni rakennukses ta 3 m vesi- ja viemärijohdosta 5m 1.ämpök aivojen porauks es s a syntyvää 1letettä ei saa johtaa yleiseen viemäriin eikä haittaavalla tavalla ympäristöinn. 16 MAATILARAKENTAMINEN Rakenmis vahon tavira nomaine n voi antaa rakennusluvan yhden \ksiasuntoisen sukupolvenvaihdosta pa lveleva n asuinr akennuk sen ja m aatilan kalastustilan talotiskeskuksen yhteyteen sopeutuvia maataloutta' kalastusta tai ntaatilamatkailua palvelevia rakennuksia varten.

12 17 RAKENTAMII SI' APA 17 a RAKENTEET Rakennusvalvnntavirmomainen voi sallia. että rakennusosat ja laitteet saavat ulottua tontin rajan vii kaupungin hallinnassa olevalle katu- tai muulle leiselle alueelle seuraavasti: 1) Perustuksen antura maanpinnan alapuolella enintään 0.5 metrin etäisyydelle. jos anturall yläpinta on vähintään 0,5 metrin syvyydessä. 2) Porrasaskel enintään 0.4 metrin sekä julkisivun ulkanemat ja lisäeristämisestä johtuva ulkoseinän osa 0,2 metrin etäisyydelle. 3) Muut rakennusosat ja laitteet. mikäli niistä on tehty sopimus kaupungin kanssa. 17 b RAKENT EELLIS E 1' ULOKKEET Rakennusvalv(>ntaviranomainen voi s allia, että erkkerit. parvekkeet, s uojakatoks et ja muut vas taavanlaiset rakennusosat saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnass a olevalle katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) Rajan ylitys saa olla enintään 1.2 me(riä. 2) Ne on rakennettava vähintään 2.8 metrin korkeudelle maanpinnasta. 3) Erkkereiden yhteinen leveys s aa olla kerros ta kohti enintään 1;5 kyseisen julkisivun pi(uudesta..1) l:rkkerit ja parvekk eet eivät saa olla 3 me triä iähempänä naapuritontin rajaa. Yleisen. liike- tai muun niihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkävnnin suojakatos saa kuitenkin ulrntua hidcmmällekin, mikäli siitä ei ole haittaa Ii.kenreelle.

13 17 c KEVY' 1RAKENTEISET ULOKKEET Mainos-. tiedotus-. aurinkosuojus- ja muut a sellaista laitetta as ennettaes s a on noudatettava s euraavaa: 1) Laite saa ulottua julkisivun pinnasta enintään 1.2 metriä. Jos se on vlj 2.4 metrin korkeudella maanpinnasta. Ja muussa tapauksessa enintään 0.2 metriä. 2) Laite on kiinnitettävä tukevasti _) Lait e ei saa häiritä liikennettä. liikenteen ohjausta. kadun kunnossapitoa. katuvalaisutsta eik ä muutenk aan k adun tai k iinteis töjen k äyttää. 4) Laitteen muodon. väritykse» ja rakenteen on sopeuduttava ympäristöön. K a t u u n r a j o i t t u v a t rakennusosan v e s i ka tto on varustettava lurniesteillä ja räystäskouruilla sekä tarpeellisella sadevesijärjestelmällä. Katon sade- ja mi lairis vedet ou johdettava tontin hulevesijärjestehnään siten, ettei vesi iäährs - sään aiheuta liukastumisvaaraa. 18 RAKENNUSAIKAISET TOIMENPI- TEET TONTILLA Rakennustyön aikaiset varusteet ja varastot on sijoitettava tontille siten, etteivät ne kohtuuttomasti vaikuta naapurin asemaan ja siten etteivät ne estä naapuritontilla olevan kasvillisuuden normaalia kasvua. Katualueelle varastoii:i on kiellettv[i. ellei asiasta ole tehty sopimusta kaupungin kanssa. Rakennus valvontaviranomainen voi määr ätä ennen rakennusluvan myöntämistä. rakennusluvassa tai rakennustyön aikana. että rakennushankkeeseen ryhtyvän on toimitettava rakennus valvontaan t öi ymaasuunniteinra Ihnoitustaulussa on kerrottava ainakin seuraavat seikat: Rakennuttajan nimi. osoite ja vhtev stiedot Rakentamisen ominaisuustiedot tiedot suunnittelijoista Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentantisaika Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedoittaa tulevasta rakentamisesta tontilla. Tontille on kadun varteen ase tettava ilmoitustaulu. jossa kerrotaan tulevasta rakennustoimenpiteestä. Velvoite koskee uudisrakentamista ja siihen verrattavaa rakentamista. Alarajana ilmoittamiseen pidetään omakotitaloa,

14 i vcntaalla tulee olla tvctmaan kokoon suhteutetut riittävät tilat jätehuollon as ianmukais een järjes tämiseen ja jätehuollon tulee olla suunnitelmallista. V LUKU: RA KENNUKS EN YHD Y S KUNTA TEKNI NEN 1IU 01;fO 19 VESIHUOLTO 20 I Ä'1'EHUOLTO Rakennuslupahakentuks es sa tulee esittää ves i- ja viemärijärjestelmien liitty'mätiedot vesihuoltolajtoksen toiminta -alueella. Mikäli rakennu% paikka ei ole vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on puhtaan veden hankinnasta ja j tcvesien käsittelystä esitettävä asiannmkaiset suunnitehn:u. Rak ennus lupahakcrnuks es s a tulee os oittaa tontille rakennettavien talojen k ok oon ja k äytt ötark oituk - seen suhteutelut, riittävät tila t j ätehuol lon jiitj estentlseen. l ilojen varauk s es s a oli huomioitava jät- 1enIen i,iitelun ja k uljetuk s en edellyttämät vaati- Sijoitettaessa jätteiden ket.ävsvälineet tontin pihaalueelle. on niiden suojaksi rakennettava rakenjon:. a Iyalo;ur: ; Ilisuus on tarkoi- :L:k.;a:.aLasc lla taval.a ratkaistu. '1'EKNIIKKA Uudisrakentanus en ja huomattavien perusparannusten vhte clessii tulee rakennusten energialtuolto toteuttaa järkevät energia- ja elinkaariratkaisut huomioiden. Turpeen, ;irikettien ja kivihiilen poltti u. on sallitt.i \aari,:r. poatoaineijen käyttöön 5uuilnitcll.tis;._ k:.tti:! lcitn'.;sisa ' Rakennustyön jälkeen lyönu:an Iiuoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työntaarakenteet on pois tettava v iipy mättä ja työömaa- alue siis tittävä. \'at ii oolttunut tav i lik;rrtlunut katu- tai muu alue ;vj : r. r. r.c s t :aav a ja siistittä- 01 U k: Porin kaupungin jätehueltomäärävkset ovat selattavissa osoitt ee ssa \v \\' W.p o rl.h r \ 91 p ar i s to. OHJ E: Mi k äl i pientaloalueilla jätcastia sijoitetaan katukuvaa häiritsemättömään paikkaan ei rakenteellista tai is tnteliav aa suojaa tarvita. OHJE: Jos jätekatos on sijoitettu vähintään 8 metrin etäisyydelle :puista rakennuksista ei sitä tarvits e erikseen palo-osastoilla. OHJE: Rakennusltankkeeseen ryhtyvät: on hyvä jo suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä såhköverkon liittymästä alueen sähköverkkoyhtiöön. Rakennuksen savupiiput. läntntitvslaitteiden ja keskuspölynimurien ulkoyksiköt sekä ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava ja asennettava siten, että savu- ja poistokaasujen sukii rodun leviäminen aiheuta:.r.i'.ahinkoa naapulciin:eistiil:: tai niiden eukh,alc.

15 22 TÄRKEÄT P OII.JAVESIALIJEET Ennen pohjavesikävtössä olevien alueiden rakentamista ja louhintatöitä tulee hankkeeseen ryhtyvän tarkist et tava pohjaveden pinnant as o ja virtaussuunta. ettei niitä muuteta. Rakennettaessa tärkeällä pohjavesialueella on öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt sijoitettava rnaan päälle suojaaltaisiin tai vmpäristiisuolelumäiiräysten mukaisesti kaksoisvaippa säilöihin Iätevedet on johdettava kunnan yleiseen vientäriverkkoon tai jätevedet on käsiteltävä vmpäristösuojelumääräysten edellvttämiillä tavalla. Rakentajan on esitettävä selvit s _ jätevesijätjestelntiin tiiviydestä rakennusvah:, r.;a ranomaiselle viimeistiiiin loppukatse!- muk,. i. OHJE: Kaupungin yleisen vieniärin puuttuessa on jätevedet johdettava umpisäiliöön. Pohjavesialueilla voidaan imevttää vain puhtaita hulevesiä. Kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää omalla tontilla. 23 PILAA NTUNEE MAAT RA KENTA MI SESS A Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettävä tämä selvitys rakennuslupahakentuksen liitteeksi. 01 UL : Pilaantuneista maa-alueista saa!isälietoa Porin kaupungin yinpäristivirastosta. VI LUKU: P IJ I AMAAN RAKEN TAM1 \F. N 24 P IHAMAAN RAKENTAMINEN Pihamaata ei saa muotoilla siten, että sade- ja sulamisvedel johtuvat naapuritontin puolelle. Mikäli sade- ja sulamisvesiä ei ole mahdollista irrteyttää tontilla on ne johdettava kunnallis een s adeves ijärjes tehnään s adeves iviemärillä. Asemakaavassa istutettavaksi merkitty tontin osa on välttämättömiä kulkuteitä lukuun ottamatta istutettava. Asemakaavan mukaiselle asuntotont ille ori rakentamisen vlnevdessi istutettava vähintään 1 puu tonttiaari ja joista puolet on havupuita.

16 25 AI DAT JA IS TUTUKS ET Aita on sijoitettava kokonaan tontille, elleivät naapurit sovi tonttien välisen aidan s ijoittamis es ta rajalle. Aida n tu lee materiaalihaan, kork eudeitaan. muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäris töön. Aidast a ei s aa aiheutua haittaa liik enteelle eik ä k adun k unnoss apidolle. linirnmiltäain 1,2 metriä korkea rakenteellinen aita. joka toteutesaan edellis ten määräysten mukaisesti ei edelly tä rakennusv ahonaatavaa lupaa. 'T'ontin haltijan on pidettävä kunnossa tontilla oleva tila kokonaan ja tonttien välise llä rajalla oleva aita omalta puoleltaan. Istutettava aita ei edelhtä rakcnnusvatlvontaviranomaisen lupaa. Aita on kuitenkin istutettava ja pidettävä kokonaan oman tontin puolella. 26 LIIKE NNEJÄ RJEST ELYT Kadulle johtavia ajoneuvoliittymiä saa omakotjtonteilla olla yks i ja muilla tonteilla enintään kaksi. Asuntoalueilla liittvmän leve ys saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla e nintään 8 metriä. Mikäli tontille ei ole järjestettävissä 1 momentin mukais ta ajoneuvoliittymää on rakennuks een jätettävä kulkuaukko, joka on leveyde ltään vähintään 4.0 me triä leveä ja v apaa k orkeu s väh intää n 4.5 metriä eikä ajovävlän pituus kaltevuus s aa olla jyrkempi kuin 1:1 1. nn13: Rakennuksen valaistussa osoitenumeroa ilmaisevassa laitteessa tulee osoilen umeroa ilmaisevan numeron korkeus olla vähintään 15 senttimetriä ja se tulee olla asennett una paikoilleen ennen rakennuksen käsilöönottoa. Pelas tus tiet tonteilla on merkittävä pelas tus viranomaisen ede lly ttäm ällä ta valla ja p idet täv ä kiinteis tön omis tajan toimes ta es teettemänä. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevävlään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen. osoitenumero tai s en os oittava ohjaus on s ijoitettava kiinteistölle johtavan ajjovävlän alkupäähän.

17 27 P I I IAMAAN MUUT RAKEN N ELMAT Sellaiset kiinteät pihaniaan rakenteet (esim. muurattu pihagrilli ym.). jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelvä on kuitenkin rakennettava as emakaavan mukaisen vähinnnäis etäis yyden etäisyydelle kiinteistön rajasta. VI I LUKU: RA KENNET U N YMPÄ RISTÖN I101'1'O 28 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN I101'I'O Asemakaava-alueella ei puistoja. yleisiä alueita eikä rakentamattomia tontteja saa käyttää varastointiin. pysäköintiin. veneiden ym. säilyttämiseen tai m uuhun vastaisesti. vas taavaan toimintaan as emakaavan Jätesäiliöt ja -katokset. mainokset, aidat, portit ja istutukset tulee pitää asianmukaisessa. siistissä kunnossa. 29 JULKISET ULKOTILAT Julkisten ulkotilojen käyttöä ohjaa kaupunkikuvatoiniikunta. jossa on edustettuna Porin kaupungin viranomaistahot. parlanientaarisesti valitut tahot ja arkkitehtuuria ja maisemakuvaa vaalivat tahot. joa a:maa Lausunnon kaupunkikuvaan vaikuttavista hankkeista. 30 RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA KO RJAA- MINEN SEN ELINKAAREN AIKANA Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapis tuntaan korjaus kelvottomaks i. IIkivallan aiheuttamat julkisivujen pilaamiset tulee pois taa välittömäs ti. Rakennuks en korjaamis es s a on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet. OHJE: Tontille varastoidut li=kenncvälineet. tavarat ja tarvikkeet on s i j o i t e t t av a s i t e n. et te i vä t n e hä i - rits e y mpäristökuvaa ja niin etäälle tontin rajas ta etteiv ät ne y litä ajalta 45 as teen kulmass a pnrrettyä linjaa elleivät naapurit ole sopineet lähemmäs s ijoittamises - ta, 1 nipäristöhaittoien vähentämiseksi on ulkovarastolen ympärille istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Yks ityis omistukses sa olev illa puistoalueilla ei saa suorittaa aitaamis - tai muita toimenpiteitä. jotka edelly ttäv ät tämän rakennusiäriest vksen mukaisen ilmoiluk>c n OHJE: Luvan hakija ilmoittaja on velvollinen hankkimaan julkisia ulkotileja koskevaan hakemukseen työryhmän lausunnon ennen asian ratkaisemista. furtry hmalle osoitettu lausunlopy c ntö py ydetään jättämään raken:rusvalvontaan. OHJE: Arvorakennukset ja tietyn aikakauden tyypillistä rakennustapaa edustavat rakennukset ja niiden kokonaisuudet on pyrittävä pitämään alkuperäisessä tai tärkr.mpien muutosvaihe:den mukaisessa ulkoisessa kvmaatissa. eikä korjaaminen saa johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Rakentamisessa ja korjaamisessa tulee käyttää materiaaleja. joiden kestävyydestä. huollettavuudesta, koriattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on kokemusta ja luotettavaa tietoa.

18 VILI LUKU: ERIN ÄI SI Ä MÄ ÄRÄYKS IÄ 31 VALVO NT A I ämän rakennus jätjestyks en määräyks ien noudattamist a val voo Por in kau pungin yntpä ristiilautakunta. jonka alais uudes s a toimii rakennus valvontayksikkii. 32 MÄÄ RÄ YKS IS T Ä P O IKKEAMIN EN Rakennusvalvontav iranomainen vo i myöntää poikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi tapahtua syijäyttämätti olennaisesti määräyksen tavoitteita eikä poikkeaminen vaikuta huomattavasti naapurin asemaan. 33 T O N T I N J A RAKEN N US P AI KAN RI NN AS TAMI - NE N Asemak aava-a lueen ulkopu olella sijaitsevaa n rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvia osin. mitä rakennusjärjestyksessä on määrätty tontista. 34 MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN Rakennusjiirjestyksen säännösten rikkomisen seurauksista on voimassa. niitä on säädetty maankäytrakennuslaissa. IX LI IKL: VOI MAAN '1 ' LLO "O IM.AAN 'f l:lo T ällä rakennus järjes tyks ellä kumotaan Porin kaupungin kaupunginvaltuuston ja 1.avian kunnanvaltuuston '_002 hvväksvruät rakennusjärjestykset. Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan, kun kaupunginvaltuus ton irvväksymispäätiös on saanut lainvo1man ja siitä on asianmukaisesti kuululetu.

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 26.10.2015 I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Kaupunginhallituksen 2.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 6.11.2001 hyväksymä Sovelletaan 13.1.2005 lukien. YLEISTÄ 1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö-

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. YLIKIIMINGIN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 14.11.2001 69 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys 1.6.2011 alkaen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien PERUSTELUT 1. Yleinen osa Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille entistä laajemmat mahdollisuudet hoitaa ympäristöään koskevaa suunnittelua

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016.

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Rautalammin kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Sisällysluettelo Tavoite....................................................... 4 Tavoite.........................................................

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2004 KÄRSÄMÄEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS... SISÄLLYSLUETTELO... I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Rakentamistapaohjeet... 1 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Voimaantulo Kokemäen kaupungin rakennusjärjestysluonnos 22.9.2015 1 Sisällys I LUKU... 2 YLEISTÄ... 2 1 SOVELTAMISALA... 2 2 TAVOITE... 2 3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS AUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kara ltk. 29.08.2001 138 Kunnanhallitus 01.10.2001 221 Kunnan valtuusto 15.10.2001 54 2 SISÄYSUETTEO 1. SOVETAMISAA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVETAMISAA... 3 1.2 RAKENNUSVAVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA 27.09.2004 36 PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 I

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIKARVIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIKARVIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Ympäristölautakunta 23.10.2006 41 Kunnanhallitus 6.11.2006 310 Kunnanvaltuusto 13.11.2006 53 VOIMAANULO 18.12.2006 SISÄLLYSLUEELO 1. YLEISÄ 1 avoite 2 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 8.11.2010 Voimaantulo 22.12.2010 2 Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä /-,,'/, ß.-F Pentt ja Birgitta Haimakainen OIKAISUVAATIMUS Tullikamarinkatu L 67TOO KOKKOLA KOKKOL,a.;1 ( \upunkl RAKËNN U 5VALVOT. l,q, SASTO.LZ- t.qþ-.- zo - tl,o.-----6:----.--. Kokkolan kaupung n Rakennus-

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005 MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 9.5.2005 Voimaantulo 15.7.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala ja viranomaiset 4 1.1 Soveltamisala 4 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 1. HRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 2. Hirvensalmen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS sivu Sisällysluettelo 1. 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 )

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) 5.2.2008 / mk 11.08.2008 / jv OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) Frenckellin aukion terassi Tampere YLEISTÄ Tämä ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Luku YLEISTÄ RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ JA RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIOSTA 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Rakennusjärjestystyöryhmän esitys rakennusjärjestysehdotukseksi: perustelumuistio

Rakennusjärjestystyöryhmän esitys rakennusjärjestysehdotukseksi: perustelumuistio 4710-2015 Rakennusjärjestystyöryhmän esitys rakennusjärjestysehdotukseksi: perustelumuistio Tiivistelmä: Tähän perustelumuistioon on koottu pykälittäin rakennusjärjestysehdotuksen perustelut. Mikäli pykälä

Lisätiedot