PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:"

Transkriptio

1 PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj /2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann e ohe isest a ehd otuks esta Porin kaupu ngin rake nnus järje styk seksi. la usun to py ydet ään t oimittama an P orin kaupungin kirjaamoon mennessä, osoite Yrjönka tu 6 B, Pori, PL 1 21, Pori, Kaup uny inla kim ies l eena tuominen Porin kaupunki Kaupunginhallitus Kirjaamo Puheiin (02) PL 1 21, Pori Yrjö nka tu Po ri, PL 121, P ori Puhelin (0 2) , (aksi (02! 6d Jn i r,i su ku n i mi a po r, fi fi

2 Ehdotus PORIN KAUPUNGIN RAKENNUS- JÄRJEST YKSEKSI vers io LUKU: YLEISTÄ l y Tav oite Rakennusjärjes tyks ellä annetaan paikallis is ta oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan p orilaista ra kentam ista m ahdollisinmian h\- vä ja viihtyis in as umis- ja työympäristön aikaansaamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennus kannan ja elinympäris tön säilyminen. Tavoitteena on luoda turvallinen. terveellinen. viihtyis ä j a sosiaalis es ti toimiva elin- ja toinlintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista. jos sa ote taan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet sekä edis letä än ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Määräykset, jotka on painettu leveälle palstalle tällä kirjas'.ukoolla, ovat velvoittavaa. O hjeet. jo tk a ov at kapealla palstalla pienellä kir,;asinkoolla, sisälläv it hy v äksy ttäv iä ratkais tu. Tavoitteena on myös yhtenäis tää rakentamis en olijeistusta lähikuntien kanssa. 2 Rak e nnusjärje s tyksen tehtävä \laa nkäy ttö- ja rakennuslain tai -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lis äks i on Porin kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjes tyks en määräyksiä, mikäli ase ma- ja rantaasemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ei ole toisin määrätty. Luettelo voimassa olevis ta ohuis ta on saatavis sa rakennusv alvonnas ta tai s elailrni s t inlerne. tiss i eseitteessa: e w w.pori.f iiy ntparis tov ir astm rakennus vai. unta

3 3 Rakennusvah ontaviranonlaine u Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on yrnpäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennus vahonnan vastuualue, jonka päällikkönä toimii rakennustarkasta.ja. Toimivallasta määrätään vnipäris töviras ton johtosäänniiss äja toimivallan siirtämisestä ympäristöviraston toinlintasäänniissä. 4 Rakennusjärjestvksen rakentamistapaohjeet Ympäristölautakunta antaa tarpeen mukaan rakentamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko kaupunkia koskev ia rakenta mistapaoh jeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erit isolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Lupaa toimenpitees ee n ei tarvita. kun ma ankäyttöja rakennuslain 126 a :n mukainen toime npide toteutetaan annetun rakennus tapaohjeen mukais es ti. Muiden t oimenpit eiden lu vanvarai s uus ja ilmoitusnlenetiehro käykö on esitetty tämän rakennusjärjest ksen 8*:ssä. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranonr tinen voi kuit enkin ed elly ttää luvan haketllis ta. 5, ' Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin tapaohjeet ohjaavat rakentamisen sopeutumis ta kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus.

4 II LUKU: RAKEN' 1 'ANI IS EN LUVANVARAIS UUS 6 RAKLNNI. SI.IJI'A Rakentamis elle tulee pääs ääntöis es ti hakea rakennus lupa. Rakennuslupa on haettava ase makaava- alueella ja s en ulkopuolella sijaitse vaan asuntoon tai maanuuluvan taiousraennti cr. rakentu n. ae n. Mi k ä l i rakennus rantav yöhykkc ellä on s uurempi kuin 10 kerrosneliönietriä ja s eri ulkopuolella suurempi kuin 20 kerro>neliömmetriä on s en rakentamiseen haettava rakennuslepa huolimatta siitä miten se aiotaan perustaa. 7 l OI,MENPIDELU 1'A I'oinlenpidelupa on haettava 1 i- etu :i sen julkisivun ja kattomuodon m uut- Mikä li aio ttu rakennelma ei edellytä rakennusluvan hakemista, eikä sitä seuraavan ohjeen mukaan 'oida ilmoittaa, on sille haettava teimenpidelupa. 2) niihin ilmoiluksenvaraisiin toimenpiteisiin, joihin rakennusval ontaviranoinainen on vaatinut luvan hakemista. 3) liim pökaivo n tekem iseen t ai länn ilönker uuputkis ton as entamiseen as emakaava- alueella tai tärkeillä pohjavesialueilla. 4) rakennuksen teknisen järjestelmän taihtamiseen ( jiitevesi-, lämmitys- ja jäähdytvsj;irjestelmät) TOI Nl EN!' 11)EI1. MIOITUS Ilmoitus rakennusval ontatointistoon on tehtävä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä 1) katoks en, v ajan. muun tanlo kopin, kio s kin. käy mälän. es iinty illlslavan tai vas taavan rakennelman rak ent amis een (rak ennelma); 2) urheilu- ja kokoontunlis paikan. muun kuin ulkoilulaissa ( ) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma); Mikäli rakennelma rantavyöhykeellä on pienempi kuin 5 kerrosneliömetriä ja muualla pienempi kuin 10 kerrosneliömetriä voidaan toimenpide ilmoittaa. Vähäinen leikkimökki. joka cn alle 4 kerrosalaneliömetriä. ei edellytä ilmoituksen tekemistä. Sellaiset rakennelmat, joita ei tarv itse ilmoittaa on kuitenkin tehtävä asemakaavan tai tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle v äh imr täisetäisyydelle tontin rajasta. Mi k äl i mainos laite on kooltaan vähäinen (alle 0,6 x 0,6 n'), tai kyseessä on aiemmin hyväksytyn laitteen kervaaminen uudella :as ir:av :r 6:nkakella L-,itteella..1 wi'taa K atoksek si katsotaan sellainen rakennelma. jonka piiris tä v ähintään 30% on avointa.

5 3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten. joka ei liity tavanomaiseen retkeilvvn tai veneilvvn (liikuteltava laite): 4) maston. piipun. vara stoin(isäiliön. hiihtohissin. muistomerkin. suurehkon antennia. t uulivoimalan ja suurehkon valais inpy l- vään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite ): 5) suurehkon laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman. kanavan. aallonmurtajan tai vas taavan raken( aminen. ( ves irajalaite); 6) muusta alue esta crotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verratiavan alueen järjestäminen (säilvtvs- ja varastoirtialue): 7) rakennuksen kauteen tai värityks en nuuutaminen ja ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen tai.julkisivun valaisun muuttaminen. katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkuna.jaon 8) muun kuin maantielain 52 :ssä säädetyn rakennelman. tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide): 9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai reunusniuurin rakentaminen. mikäli niitä ei toteuteta tämän rakennusjärjestyksen 25 :n mukaisesti (aitaaniinen): Alle 12 metrin korkuiset ucihvoimalat voidaan ilmoittaa, metrin korkuiset tuulirointalat edellyttävät toimenpidelupaa ia sitra korkeammat edellyttävät rakennusluvan hakemista, Asem akaava- alueilla niahdollisallitaan vain py styaks elin ntpäri pyörivät tuulivoinlalat. Lautas antennit. joiden halkais ija ei y litä 13 metriä ja aurinkokeräimet jotka sijoitetaan ia toteutetaan nimiin ohjeen mukais esti, voidaan ilmoittaa Mu i ll e lautas antenneille ja aurinkokeräimil- 1e haetaan toinlenpidelupa Pientaloahteilla lautasantenni sijoitetaan ensisijaisesti pihatasolle. \lik äli antenni sijoitetaan rakennuksen katolle. on se asennettava katukuvaa häiritsentättönlään paikkaan. Se tulee sijoittaa esimerkiksi savuhorniin viereen tai pystysuoricn rakenteiden yli- 1autasantennin väriksi.re ln katon tai tausta- Vastaavaks i erillislaiueeksi katsotaan myös iimalämpöpunlppujen ulkoilmay ks iköt ja aurinkoenergian ke: nitnet. Pientalo:mneilla maakellaris ta, joss a eli rakennus aineinen kattorakenne tai joka nousee enemmän kuin yhden metrin ympäröivää ntaanpintaan ylemmäs tulee hakea toimenpidelupa. Mikäli ti lapäinen es iinty mis iava. yleis ötellta, katsomo tai v astaav a on tarkoitus pitää paikoillaan kauemmin k uin y hden v iikon tai niihin liitty y merkittäv ää rakentamis ta on niille haettav a toinlenpidelupa. Kirjallinen ilmoitus on myös tehtävä rakennuksen (esim. koulu) käyttämisestä tilapäisesti majoitushuoneistona. mikäli majoiienavien henkilöiden miiärä or enemmän kuin 15 henkilöä.

6 10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestel\t tai muutokset (kaupunkikuva järjestel y) II) lämpökaivon tekemiseen tai läinmönkeruuputkiston asentamiseen rakennuksen läntmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä asemakaava-alueen tai tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella (maalämpö). Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on annettava tiedot ilmoitiajas t a ja rakennuspaikasta ja siihen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpit ees tä ja sen vaikutuksesta ympäri stökuvaan ja naapuri n as emaan. IRakennusvmhontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluess a ilmoituks en vas taanottamis es ta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. jos se yleis en edun tai naapurien oikeu s turvan kannalla on tarpeen. Alueen käyttäminen tilapäisesti asuntovaunualueena edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä raken nusvalvontaviranomaiselle. Liikehuoneision kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainostai muussa vastaavassa. tarkoituksessa enintään puolet. ellei ikkunan peittämiselle ole saatu rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupaa. Mik äli aiottu yksity'iskäyttöön tuleva laiturirakenneln: a on enintään 12 metriä pitkä ja pintaalaltaan enintään 15 neliömetriä se ei edellytä toinicnpideilmoituksen tekemistä. Toimenpiteeseen saa ryhtyä, ellei luvan hakemista ole vaadittu tai jos asianomainen viranomainen on ilmoittanut. ettei estettä toimenpiteelle ole. Milloin ilmoitettu toimenpide kos kee naapurin etua, eikä tämä ole antanut hankkeelle s uostumusta on as ia käsiteltävä toinienpidelupana. Ilmoitus raukeaa. ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. 9 NAAPURIEN KLJL7.RMIINF.N Rakennuslupahakenntksen vire ille tulos ta on iimoileucrva naapurille. j ollei ilmoittaminen säännöste n perustee lla ole tarpeetonta. Mikä li luv an hakija ei ole hankk inut rakennuslupahakeniuksen 1iitteeksi naapurien kirjallista kuuketliisia hankkeen johdosta, suoritetaan se rakennuslupaviranomaisen toiniesta hakijan kustannuksella. Mikäli rakennushanke poikkeaa takentaniisinääriiyksistä on hakijan hankittava lupahakemukseen naapurien kitja/liset suosnunukset poikkeamiin.

7 111 LI:KU: RAKENN UKSEN SOP EUT UMINEN YMP Ä- RISTOON 1 0 * Rake nnuk s en sope utuminen ympäris töön (.udisrakennuksen. lisärakennuksen ja korjausrakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatenuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennus kantaan. Suunnittelus s a on otettava huomioon rakennuksen sijoitus, koko, muoto. ulkornateriaalit. väritys, valais tus s ekä julkis ivujäs enteh. Rakennuspaikan rakennus ten tulee muodos taa ympäris tö- ja kaupunkikuvaltaan s ekä mais emaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Edellä mainittuihin s eikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriyrnpäristöiks i arvioidujlla alueilla ja alueilla. joilla rakennuskanta on muodostunut viitenäiseksi kuten luvuilla rakennetuilla omakotialueilla sekä muilla rakennus kulttuuriltaan arvokkailla alueilla. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat. kuten ulko-ovet. ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historiallisesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten nuutossuunnhelmista pyydetään museoviranomaisen lausunto. Rakentamisessa on mahdollisuuksien putkaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä siäästeuäviä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintvmiiä. kuten siirtolohk areita tai kauniita puita. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan. muotoon. ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa muisemoida istutuks in. Maisemallisesti merkittävillä peltoaukeilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja l; : '. ".;6' n liiti \ y j a j ä r j e ste l yi n sa a te tta va saunaksi. Luettelo Suomen valtakunnallisesti arv okkainta rakennetuista kulttuuri) nlpärjstäistä on esitetty jnternetissä osoitteessa lvlcvr. rk-,. n. As emakaava-alueen ulkopuolella julkisivut suositellaan teht iv :ir.ai puus ta. Rakennuksen iu.kis iv.i voidaan toteunaa toisinkin os rakennus näin toteutettuna sopeutuu y mpärillä olevan alueen maaseudulle ominaiseen rakennustapaan. Teollisuus-. varasto- ja tuotantorakennukset tulee sijoittaa rakennusalalla siten, että kiinteisti:n piha-alueen käy ttö ei tarpeettomasti rumenna tie- ja katunäkymät tai maisemakuvaa. Rakennuksen sijoittelulla ja pihajär.jesugillä ohjataan tarvittavat varaslointialueet sijoittuvaksi kiinteistön takapihalle. Ilmanv aihtokonehuoneet ja niihin liitty vät lait teet ja kanav at sekä muut tekniset laitteet on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.

8 ta- LUKL: RANVNTA \ 4INEN.ASEMAKA AV A - ALUEEN 1. LKOI'1 OLEI.I,A It AKh, N \ t is P AI KKA Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, rnaas tos uhteiltaan ja maaperä Itään tarkoitukseen s ovelias ja pinta- alaltaan riittävän suuri. kuitenkin vähintään 0. 5 hehtaaria ja joka on kokonaisuudess aan hakijan ha llinnas s a yhdenrnukais ella tavalla. Vahvistetussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavas sa annett uja t äs tä poikk eavia määräyks iä rakennus paikan koos ta on noudettava. Rakennuspaikkaa ei sa a rak ennus luvan myöntämisen jälkeen lohkoa tai lialkoa myönnetyn rakennus luvan vastaisesti 0.5 hehtaaria pienempiin osiin tai vahyrstettttt yleiskaavan vastaisesti. Kvläalueilla ja olema s s a oleva an rakentamis een tukeutuvilla alueilla ves ihuoltoverkostoon liitettävissä olevan rakennuspaikan pinta-ala voi olla 0.3 hehtaaria. Mikäli on kys ymykse ssä van ha rak ennusp aikka, joka ei täytä tämän rakennusjärjes tyks en määräystä vähinunäispintaalasta, on talouskeskuksessa sijaitsevien rakennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen mahdollista sen estämättä niitä kokonaisrakennusoikeudesta on määrätty, jos rakennus paikka pysyy samana. Mi k ä l i rakennuslupaa haetaan kiinteistörekisteritilan määräalalle on lohkomis toimitus saatetava v ireille ennen rakennusluvan my öntämis tä. Mikäli rakennus lupaa haetaan rakennuspaikalle. joka muodos tuu kahdesta tai useammasta kiinteis törekis teritilas ta on tilojen y hdis tämistä kos - keva hakemus s aatettav a v ireille ennen rakennusluvan myönläntislä 12 RAKI Rakentam isen mä ärä saa olla e nintään 10 % rakennus paikan pinta- alas ta. kuitenkin enintään 600 k-nr. josta asuinrakentamisen osuus on 350 k-m. Rakennuspaikalle saa rakentaa kuitenkin 350 k- m', mikäli rakennus paikan koko on vähintään 2000 m` Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaks i as untoa. joiden ker ros luku on yksi. Niitä edellä on määrätty raken tamisen määrästä ei kuitenkaan kos ke maatalouden tuotantorakennuks ia. Asemakaava-alueen ulkopuolella -saadaan ullakon tasolle sijoittaa enintään kolme neljäsosaa kerrosalaan las ketta vaa tilaa alap uolis en kerroks en alas ta. Vars inais en kerroksen alapuolis een tilaan ei saa sijoittaa kerrosalaan las kettavaa tilaa ilman erityistä syytä ja vjemärien padotuskorkeudet on aina otettava huomioon. Rakennettaessa rantavvöhvkkeelle saa rakennuspaikalle rakentaa yhden 1!i kerroksisen rakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 100 Rant av y öh vk k eellä tark oitetaan vähintään 100 metrin lev yis tä maa-alueen kaistaa.joka rajoittuu vesistplön. Ranta-alueella tarkoitetaan maaalueen kaistaa, joka rajoittuu vesis töön ja on leveämpi, kuin rantavy iihyke, mutta ei missään rirrrt_n:ice kuin 200 nx::rin 1 6:.. t:i Lns:ar:- cu der.

9 neliömetriä. Loma-asunnon ja sen rhte_vteen rakennettavien saunatilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 k- m`. I. oniarakennusten tulee olla vksikerroksisia eikä niiden korkeus saa ylittää 4S metriä. Erillisen rantasaunan kerrosala saa olla enintään 25 k-m' ja rakennettaessa tämän rakennusjärjestyksen mukaiselle ntinimietäisvvdelle rantaviivasta siihen ei saa sijoittaa parvitiloja. Talousrakenuusten kerrosala yhteensä 55 k-m` ja erillisiä rakennuksia yhteensä -1 kappaletta. Sauna- ja talousrakennusten tulee olla korkeudeltaan alisteisia päärakennukseen nähden. Kamun terassin pinta-ala saa olla enintään puolet rakennettavan rakennuksen kerrosalasta. Ranta-alueella pysyvään asumiseen käytetyllä rakennus paikalla saa olla rakennus ten yhteenlas kettu kerros ala enintään 300 k- nr ja kerros ten lukumäär ä 1a. 13 RAKE NNUKSEN SIJ OI' 1"I'UNIINEN RAN- TARAKEN' han11sessa Rakennettaessa ranta- alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan. muotoon. ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rannan sortumiserveroosion välttämiseksi rakennuspaikalla tulee ranta-alueen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua..mikäli ranta-asemakaavassa ei ole mai ni ttu vähi nunäi s etäi s vyttä naapurin maas ta tai rakennuk - Ses ta noudatetaan niitä ori määrätty Itlaank äyttö- ja rakennusasetuksen 57 :ssä. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeudea mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja alirnrnan rakentaniiskorkcuden meren rantaan ulottuvilla ranta-alueilla vähintään 2.1 metriä (N2000) keskivedenkorkeutta ylempänä. Rakennuspaikalle saa sijoittaa 4 momentin estämättä vähintään 10 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta yhden. kerrosalaltaan enintään 25 neliömetrin suuruisen talousrakennuksen. jos rakennus 1mtvy yhtenäi- 01 U1 : Rakennus voidaan. sijoittaa naapurinrajaar: nähden lähemmäs kin kuin 5 metriä.:nikäli raapuririlan omis taja on antanut asiaan kir,allisen suoslumuksensa ja menenely llä ei syriäytctä säännöksen tarkoitusta. Rakennuksen sijoittamis es sa on aina otettava huomioon maiseman erity ispiirteet ja rakennus valvonlavjranomainen voi määrätä rakennuksen rakennettav aksi edellä esitetty jä ntetrhnääriä kauc m- mas kin mikäli s e alueen erity is - piirteet huomioiden on tarpeen. Rakennettaessa Kokemäenjoen vesistön ranta-alueena on lisäksi otettava huomioon Vars inais- Suomen EI.V - kes kuksen suositukset rakentamisen alimmista korkeuksis ta. (linkki) Muitten vesistöjen osalta rakentamiskorkeudet on tarkistettava erikseen

10 seen rakennus rvhmiiiin tai nw utoin s opeutuu yntpäristökuvaan, ja jos jätevedet eivät aiheuta vmpiiristöhaittoja. 14 RAKENNUKSEN SOPEUTLMINEN TONTILLE Sen lisäksi mitä 13 :ssä on määrätty uudisrakennuksen. lisärakennuksen ja uude staan rakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alue en yleisesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijo_- tuksen, koon. muodon, ulkomateriaalien. värityksen ja julkisivun jäsentelyn osalta. Tontin rakennusten tulee muodostaa yhdessä ympäröivien rakennusten kanssa kaupunkikuvaltaan hallittu kokona ts tt tt5. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamis eks i on tontin kokonais - valtais essa suunnitteluss a otettava huom ioo n ainakin seuraav at se:- k a t Kaupunkirakentc cllinen sijainti ja paikan ominais piir- Alueen onrdcimaisuus ja identiteetti Rakennukset ja pihat seka liittyminen yleisiin alueisiin Rakennuksen korkeusasentan tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön korkeusasentiin sekä katukorkeuteen. Rakennus lupahakemuks een tulee liittää pintavaaitus kaitta, joka os oittaa rakennuspaikan tai tontin ympäröivän alueen olemassa olevat korkeus suhteet. Suunnitteluss a on otettava huomioon katusuunnitelmien mukaiset katukorkeudet. Rakentamistavaltaan kerroks ellis illa ja epäyhtenäisi1lä alueilla uudisrakentamisen tulee yhtenäistää kaupunkikuvaa ja kohentaa rakennetun ympiiris tiin laatua. T onteilla rakennus ten on muodostettava k aupunk ikuvaltaan sopusu htaine n ja a lueen ympäristön arvot huomioon ottava kokonaisuus. Rakentamis es s a on otett ava huomioon kiivuötarkoituksen mukainen koko- ja s ijaintihic rarkia s ekä lulkisivumateriaalien yhteensopivuus. Rakennukset tulee sijoittaa rinteissä rakennuspaikalle niin. että vältytään turhilta leikkauksilta, täytöiltä ja korkeilta sokkeleilta. Rakennusvalvontaviranomainen voi rakenn us lupahakemuks en arvioimiseksi edellyttää luvanhakijalta, että rakennuspaikan kulmapis teiden ja s u unnitellun rak ennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöks en tekemis tä.

11 15 MII AAN ALAINEN RAKENTAMIN EN Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvittää rakentamisen vaikutukset ympäristöön maaperän laatu un ja pohjaves ialue iden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. Maalämpökaivoja ei saa sijoittaa metriä lähemmäs na apurikiinteistön rajaa e llei asiasta ole erikseen sovittu naapurin kanssa. Maalämpökaivojen vähimmäisetäisvvdet ovat: naapurin rajasta 7.5 nt kaauajasta 4 m yleisestä alueesta 4 tn toisesta :ämpökaivosta 14m rengaskaiv osta 20 ni rakennukses ta 3 m vesi- ja viemärijohdosta 5m 1.ämpök aivojen porauks es s a syntyvää 1letettä ei saa johtaa yleiseen viemäriin eikä haittaavalla tavalla ympäristöinn. 16 MAATILARAKENTAMINEN Rakenmis vahon tavira nomaine n voi antaa rakennusluvan yhden \ksiasuntoisen sukupolvenvaihdosta pa lveleva n asuinr akennuk sen ja m aatilan kalastustilan talotiskeskuksen yhteyteen sopeutuvia maataloutta' kalastusta tai ntaatilamatkailua palvelevia rakennuksia varten.

12 17 RAKENTAMII SI' APA 17 a RAKENTEET Rakennusvalvnntavirmomainen voi sallia. että rakennusosat ja laitteet saavat ulottua tontin rajan vii kaupungin hallinnassa olevalle katu- tai muulle leiselle alueelle seuraavasti: 1) Perustuksen antura maanpinnan alapuolella enintään 0.5 metrin etäisyydelle. jos anturall yläpinta on vähintään 0,5 metrin syvyydessä. 2) Porrasaskel enintään 0.4 metrin sekä julkisivun ulkanemat ja lisäeristämisestä johtuva ulkoseinän osa 0,2 metrin etäisyydelle. 3) Muut rakennusosat ja laitteet. mikäli niistä on tehty sopimus kaupungin kanssa. 17 b RAKENT EELLIS E 1' ULOKKEET Rakennusvalv(>ntaviranomainen voi s allia, että erkkerit. parvekkeet, s uojakatoks et ja muut vas taavanlaiset rakennusosat saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnass a olevalle katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti: 1) Rajan ylitys saa olla enintään 1.2 me(riä. 2) Ne on rakennettava vähintään 2.8 metrin korkeudelle maanpinnasta. 3) Erkkereiden yhteinen leveys s aa olla kerros ta kohti enintään 1;5 kyseisen julkisivun pi(uudesta..1) l:rkkerit ja parvekk eet eivät saa olla 3 me triä iähempänä naapuritontin rajaa. Yleisen. liike- tai muun niihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkävnnin suojakatos saa kuitenkin ulrntua hidcmmällekin, mikäli siitä ei ole haittaa Ii.kenreelle.

13 17 c KEVY' 1RAKENTEISET ULOKKEET Mainos-. tiedotus-. aurinkosuojus- ja muut a sellaista laitetta as ennettaes s a on noudatettava s euraavaa: 1) Laite saa ulottua julkisivun pinnasta enintään 1.2 metriä. Jos se on vlj 2.4 metrin korkeudella maanpinnasta. Ja muussa tapauksessa enintään 0.2 metriä. 2) Laite on kiinnitettävä tukevasti _) Lait e ei saa häiritä liikennettä. liikenteen ohjausta. kadun kunnossapitoa. katuvalaisutsta eik ä muutenk aan k adun tai k iinteis töjen k äyttää. 4) Laitteen muodon. väritykse» ja rakenteen on sopeuduttava ympäristöön. K a t u u n r a j o i t t u v a t rakennusosan v e s i ka tto on varustettava lurniesteillä ja räystäskouruilla sekä tarpeellisella sadevesijärjestelmällä. Katon sade- ja mi lairis vedet ou johdettava tontin hulevesijärjestehnään siten, ettei vesi iäährs - sään aiheuta liukastumisvaaraa. 18 RAKENNUSAIKAISET TOIMENPI- TEET TONTILLA Rakennustyön aikaiset varusteet ja varastot on sijoitettava tontille siten, etteivät ne kohtuuttomasti vaikuta naapurin asemaan ja siten etteivät ne estä naapuritontilla olevan kasvillisuuden normaalia kasvua. Katualueelle varastoii:i on kiellettv[i. ellei asiasta ole tehty sopimusta kaupungin kanssa. Rakennus valvontaviranomainen voi määr ätä ennen rakennusluvan myöntämistä. rakennusluvassa tai rakennustyön aikana. että rakennushankkeeseen ryhtyvän on toimitettava rakennus valvontaan t öi ymaasuunniteinra Ihnoitustaulussa on kerrottava ainakin seuraavat seikat: Rakennuttajan nimi. osoite ja vhtev stiedot Rakentamisen ominaisuustiedot tiedot suunnittelijoista Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentantisaika Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedoittaa tulevasta rakentamisesta tontilla. Tontille on kadun varteen ase tettava ilmoitustaulu. jossa kerrotaan tulevasta rakennustoimenpiteestä. Velvoite koskee uudisrakentamista ja siihen verrattavaa rakentamista. Alarajana ilmoittamiseen pidetään omakotitaloa,

14 i vcntaalla tulee olla tvctmaan kokoon suhteutetut riittävät tilat jätehuollon as ianmukais een järjes tämiseen ja jätehuollon tulee olla suunnitelmallista. V LUKU: RA KENNUKS EN YHD Y S KUNTA TEKNI NEN 1IU 01;fO 19 VESIHUOLTO 20 I Ä'1'EHUOLTO Rakennuslupahakentuks es sa tulee esittää ves i- ja viemärijärjestelmien liitty'mätiedot vesihuoltolajtoksen toiminta -alueella. Mikäli rakennu% paikka ei ole vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on puhtaan veden hankinnasta ja j tcvesien käsittelystä esitettävä asiannmkaiset suunnitehn:u. Rak ennus lupahakcrnuks es s a tulee os oittaa tontille rakennettavien talojen k ok oon ja k äytt ötark oituk - seen suhteutelut, riittävät tila t j ätehuol lon jiitj estentlseen. l ilojen varauk s es s a oli huomioitava jät- 1enIen i,iitelun ja k uljetuk s en edellyttämät vaati- Sijoitettaessa jätteiden ket.ävsvälineet tontin pihaalueelle. on niiden suojaksi rakennettava rakenjon:. a Iyalo;ur: ; Ilisuus on tarkoi- :L:k.;a:.aLasc lla taval.a ratkaistu. '1'EKNIIKKA Uudisrakentanus en ja huomattavien perusparannusten vhte clessii tulee rakennusten energialtuolto toteuttaa järkevät energia- ja elinkaariratkaisut huomioiden. Turpeen, ;irikettien ja kivihiilen poltti u. on sallitt.i \aari,:r. poatoaineijen käyttöön 5uuilnitcll.tis;._ k:.tti:! lcitn'.;sisa ' Rakennustyön jälkeen lyönu:an Iiuoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työntaarakenteet on pois tettava v iipy mättä ja työömaa- alue siis tittävä. \'at ii oolttunut tav i lik;rrtlunut katu- tai muu alue ;vj : r. r. r.c s t :aav a ja siistittä- 01 U k: Porin kaupungin jätehueltomäärävkset ovat selattavissa osoitt ee ssa \v \\' W.p o rl.h r \ 91 p ar i s to. OHJ E: Mi k äl i pientaloalueilla jätcastia sijoitetaan katukuvaa häiritsemättömään paikkaan ei rakenteellista tai is tnteliav aa suojaa tarvita. OHJE: Jos jätekatos on sijoitettu vähintään 8 metrin etäisyydelle :puista rakennuksista ei sitä tarvits e erikseen palo-osastoilla. OHJE: Rakennusltankkeeseen ryhtyvät: on hyvä jo suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä såhköverkon liittymästä alueen sähköverkkoyhtiöön. Rakennuksen savupiiput. läntntitvslaitteiden ja keskuspölynimurien ulkoyksiköt sekä ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava ja asennettava siten, että savu- ja poistokaasujen sukii rodun leviäminen aiheuta:.r.i'.ahinkoa naapulciin:eistiil:: tai niiden eukh,alc.

15 22 TÄRKEÄT P OII.JAVESIALIJEET Ennen pohjavesikävtössä olevien alueiden rakentamista ja louhintatöitä tulee hankkeeseen ryhtyvän tarkist et tava pohjaveden pinnant as o ja virtaussuunta. ettei niitä muuteta. Rakennettaessa tärkeällä pohjavesialueella on öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt sijoitettava rnaan päälle suojaaltaisiin tai vmpäristiisuolelumäiiräysten mukaisesti kaksoisvaippa säilöihin Iätevedet on johdettava kunnan yleiseen vientäriverkkoon tai jätevedet on käsiteltävä vmpäristösuojelumääräysten edellvttämiillä tavalla. Rakentajan on esitettävä selvit s _ jätevesijätjestelntiin tiiviydestä rakennusvah:, r.;a ranomaiselle viimeistiiiin loppukatse!- muk,. i. OHJE: Kaupungin yleisen vieniärin puuttuessa on jätevedet johdettava umpisäiliöön. Pohjavesialueilla voidaan imevttää vain puhtaita hulevesiä. Kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää omalla tontilla. 23 PILAA NTUNEE MAAT RA KENTA MI SESS A Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettävä tämä selvitys rakennuslupahakentuksen liitteeksi. 01 UL : Pilaantuneista maa-alueista saa!isälietoa Porin kaupungin yinpäristivirastosta. VI LUKU: P IJ I AMAAN RAKEN TAM1 \F. N 24 P IHAMAAN RAKENTAMINEN Pihamaata ei saa muotoilla siten, että sade- ja sulamisvedel johtuvat naapuritontin puolelle. Mikäli sade- ja sulamisvesiä ei ole mahdollista irrteyttää tontilla on ne johdettava kunnallis een s adeves ijärjes tehnään s adeves iviemärillä. Asemakaavassa istutettavaksi merkitty tontin osa on välttämättömiä kulkuteitä lukuun ottamatta istutettava. Asemakaavan mukaiselle asuntotont ille ori rakentamisen vlnevdessi istutettava vähintään 1 puu tonttiaari ja joista puolet on havupuita.

16 25 AI DAT JA IS TUTUKS ET Aita on sijoitettava kokonaan tontille, elleivät naapurit sovi tonttien välisen aidan s ijoittamis es ta rajalle. Aida n tu lee materiaalihaan, kork eudeitaan. muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäris töön. Aidast a ei s aa aiheutua haittaa liik enteelle eik ä k adun k unnoss apidolle. linirnmiltäain 1,2 metriä korkea rakenteellinen aita. joka toteutesaan edellis ten määräysten mukaisesti ei edelly tä rakennusv ahonaatavaa lupaa. 'T'ontin haltijan on pidettävä kunnossa tontilla oleva tila kokonaan ja tonttien välise llä rajalla oleva aita omalta puoleltaan. Istutettava aita ei edelhtä rakcnnusvatlvontaviranomaisen lupaa. Aita on kuitenkin istutettava ja pidettävä kokonaan oman tontin puolella. 26 LIIKE NNEJÄ RJEST ELYT Kadulle johtavia ajoneuvoliittymiä saa omakotjtonteilla olla yks i ja muilla tonteilla enintään kaksi. Asuntoalueilla liittvmän leve ys saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla e nintään 8 metriä. Mikäli tontille ei ole järjestettävissä 1 momentin mukais ta ajoneuvoliittymää on rakennuks een jätettävä kulkuaukko, joka on leveyde ltään vähintään 4.0 me triä leveä ja v apaa k orkeu s väh intää n 4.5 metriä eikä ajovävlän pituus kaltevuus s aa olla jyrkempi kuin 1:1 1. nn13: Rakennuksen valaistussa osoitenumeroa ilmaisevassa laitteessa tulee osoilen umeroa ilmaisevan numeron korkeus olla vähintään 15 senttimetriä ja se tulee olla asennett una paikoilleen ennen rakennuksen käsilöönottoa. Pelas tus tiet tonteilla on merkittävä pelas tus viranomaisen ede lly ttäm ällä ta valla ja p idet täv ä kiinteis tön omis tajan toimes ta es teettemänä. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevävlään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen. osoitenumero tai s en os oittava ohjaus on s ijoitettava kiinteistölle johtavan ajjovävlän alkupäähän.

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 2 Tavoite 3 Tehtävä 4 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 5 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Tyrnävän kunta Sisällysluettelo 2 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2 Rakennuslupa

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys 1/19 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.12.2008 luonnoksena Nähtävillä 2.1. 2.2.2009 Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.4.2009

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Suomussalmen kunta 2009 Suomussalmen kunnanvaltuusto 16.6.2009 36 2 SISÄLLYSLUEELO: SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Ehdotus 10.6.2014 Alkuperäinen luonnosteksti on kirjoitettu mustalla Luonnokseen tehdyt muutokset kirjoitetaan vihreällä. Sisällysluettelo 1. LUKU

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 PORVOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 SISÄLLYSLUEELO 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 Soveltamisala

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot