PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys"

Transkriptio

1 PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys

2 2 PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys 1. HANKKEEN VAIHEET Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihanke on otettu keväällä 2008 Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelman kärkihankkeeksi. ARA on hyväksynyt Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihankkeen mukaan Asumisen uudistaminen projektiin. Porin seudun kuntien alustavat ideat kuntiensa profilointialueiksi on esitelty ARA:n edustajalle KARMAn kokouksessa KARMA-työryhmä (Karhukuntien asuminen, maankäyttö ja liikenne- työryhmä) toimii profilointihankkeen ohjausryhmänä. KARMA- työryhmä nimesi kokouksessaan profilointihankkeen valmistelutyöryhmän. KARMA-työryhmän puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus on esitellyt Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihankkeen Asumisen uudistaminen hankkeen Kittilän Levin seminaarissa Profilointihankkeen valmistelutyöryhmä on yhdistynyt Karhukuntien maankäyttövirkamiesten kanssa profilointi- ja rakennemallivalmistelutyöryhmäksi ja keskittynyt työssään PARAS- kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen, PARASrakennemallin laatimiseen ja kuntien yleiskaavojen yhteishankintaan. Asumisen uudistaminen hankkeen laivaseminaareihin on osallistunut Prizztech Oy:n, Porin YH-Asunnot Oy:n ja Porin kaupungin edustajia vuosina Kuntien profilointihankkeeseen esittämien alustavien ideoiden etenemistä on seurattu Karhukuntien asuntovirkamiestyöryhmän ja KARMA-työryhmän kokouksissa. 2. HANKKEEN PÄIVITYS 2.1 PARAS-rakennemalli Porin seudun kuntien profilointihankkeen valmisteluryhmästä muodostui Porin seudun PARAS-kaupunkiseudun rakennemallia valmisteleva työryhmä. PARASrakennemalli on esitelty Porin seudun kuntien valtuutetuille seminaarissa toukokuussa 2010 ja on lähetetty seudun kuntien valtuustokäsittelyyn Rakennemalli on hyväksytty seudun kunnallisvaltuustoissa kevään 2011 aikana. Porin seudun rakennemallissa on asetettu seuraavat tavoitteet alueiden profiloitumiselle: Porin seudun alueilla on selkeä roolijako ja profiili Porin seutu on hintatasoltaan ja asumiskustannuksiltaan Suomen kilpailukykyisimpiä seutuja. Profiloitumis- ja vetovoimatekijöinä toimivat mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, tasokas kaupunki- ja kuntakeskusasuminen, jokien varsi- ja meren läheisyys, loma-asuminen/ympärivuotinen asuminen, koeraken-

3 tamisalueet, teknologian käyttö vanhusten palveluasumisessa, elinvoimaiset kylät ja maaseutuasuminen ym. Kuntien rajavyöhykkeillä tehdään yhteistyötä asuinalueiden asukkaiden kanssa alueita täydennysrakennettaessa ja eheytettäessä ja uusien asuinalueiden osalta aina suunnittelusta markkinointiin. Porin seutu on jaettu asumisvyöhykkeisiin, joilla kaikilla on oma, positiivinen profiilinsa. Profiilia hyödynnetään erityisesti alueen sisäisessä markkinoinnissa, jossa alueen asukkaille nostetaan esiin oman alueen vahvuuksia ja positiivisia piirteitä. Seudun kuntien profiilien ja vahvuuksien hyödyntäminen sekä työnjaosta sopiminen: Selkeä työnjako kuntien kesken, erikoistuminen, positiivisen imagon hyödyntäminen. Alueprofiilien tunnistaminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa sekä seudullisesti että yksittäisillä alueilla tai alueryhmittäin: Alueprofiilien hyödyntäminen seutumarkkinoinnissa (POSEK), kuntien markkinointimateriaalit ja nettisivustot, yhteinen aluekuvaus. Porin seudun kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamistoimenpiteet asumisen osalta 3 a) Porin seudun asuntopoliittisen strategian laadinta Porin kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen asuntopoliittinen strategia, jolla on tiivis yhteys kuntakohtaisiin asuntostrategioihin. Asuntopoliittinen strategia sisältää sekä seudun yhteisen asuntopoliittisen investointiohjelman että erityisryhmien palveluasumisen strategian. Vastuutaho: Asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntien sosiaalija terveyspalvelut b) Porin seudun energiatehokkaan aluerakentamisen mallin luominen uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen Hankkeen tavoitteena on tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista asuinalueiden ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen energianeuvonnan ja pilotointien keinoin. Vastuutaho: Prizztech Oy 2.2 Yleiskaavojen yhteishankinta Yleiskaavojen yhteishankinta: Porin ja Kokemäen kaupunkien ja Luvian ja Nakkilan kuntien yleiskaavojen yhteishankinta on toteutettu. Konsultti on valittu ja yleiskaavatyö on kaavaluonnosvaiheessa kaikissa yhteishankintaan kuuluvissa kunnissa. 2.3 Energiaviisas Porin seutu -hanke Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen Energiaviisas Porin seutu hankkeelle vuosille

4 Hankkeen tavoitteena on tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista asuinalueiden ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen seu raavilla osa-alueilla: - Yhdyskuntarakenteen ja asuinalueiden energiatehokkuuden parantami nen kaavoituksen keinoin. Uusien, seudullisten mallien kehittäminen yleiskaavoitukseen. - Asuntoalueiden ja -talojen energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen edistäminen sekä tietoisuutta lisäämällä että pilottikohteiden avulla - Rakennusteollisuuden parissa toimivien yritysten kilpailukyvyn kehittämi nen energiatehokkuuden ja energiatehokkuutta edistävien tuotteiden avulla. - Energiaviisas Porin seutu- hanke on järjestänyt yhteistyössä Porin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa toukokuussa 2012 koulutusta ammattilaisille energiatehokkaasta ja laadukkaasta rakentamisesta ja rakentamisen laatukoulutusta kaikille rakentamista suunnitteleville Kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa (PUU-RIDS) Satakunnan ELY:n maaseutuosasto on myöntänyt rahoituksen Kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa (PUU-RIDS) -hankkeelle vuosille PUU-RIDS-hankkeessa tuetaan rakentamisen arvoketjun eri vaiheissa toimivia puutuoteteollisuuden yrityksiä - löytämään ratkaisuja kestävään rakentamiseen - kehittämään liiketoimintaansa monipuolistamaan toimintamallejaan - tuottamaan palvelu- ja tuoteinnovaatioita - kehittämään rakentajien osaamista. - rakentamaan yritysverkostoja - Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat satakuntalaiset, alle 10 työnteki jää työllistävät yritykset. 2.5 Seudullinen energianeuvonta Energianeuvonta Porin seudulla -hankkeen tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja energian säästämistä yksityistalouksien jokapäiväisessä elämässä. Hanke on saanut tukea osana valtakunnallista työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta Energianeuvoja tarjoaa neuvontaa seuraavilla osa-alueilla: * uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus * rakennusten lämmitystapavalinnat * kestokulutustavaroiden valinta Energianeuvojan toimi on määräaikainen (2 vuotta) alkaen sopimuksen mukaan ja päättyen hankkeen päättyessä. Energianeuvojan toimipaikka sijaitsee Porin ympäristöviraston tiloissa.

5 5 Energianeuvonta on jatkunut vuoden 2011 jälkeen Energiaviisas Porin seutuhankkeessa. 2.6 Yhteistyö Satakunnan energiateknologian osaamiskeskusohjelman kanssa Satakunnan maakuntaan on sijoittunut kansallisesti merkittävin ja monipuolisin energian tuotantoteollisuuskokonaisuus (vesi-, tuuli-, bio-, hiili- ja ydinvoima). Satakuntaan rakennetaan OL3-ydinvoimalaa ja OL4 on suunnitteilla. Lisäksi Satakuntaan on rakennettu vuonna 2010 Suomen ensimmäinen Offshoretuulivoimala. Satakunnan osaamiskeskuksen energiateknologian klusteriohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 1. FinNuclear ohjelma (suomalaisen ydinenergiaosaamisen yhteismarkkinointi) 2. Uusiutuva energia (painopisteenä aurinkoenergia ja offshore tuulivoima ) 3. Magneettiteknologia (sähkön tuottamiseen ja kuluttamiseen liittyvä magneettiteknologia) 4. Vetyteknologia Profilointihanke tekee yhteistyötä erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyvän kokonaisuuden kanssa. 2.7 Porin seudun kuntien profilointi-ideoiden päivitys: maaliskuu 2011 Karhukuntien asunto-, maankäyttö- ja liikennevirkamiestyöryhmän KARMAN kokouksessa käsiteltiin Porin seudun kuntien omat ideat kuntiensa profilointikohteiksi Kuntien ideat ja niiden seuranta: HARJAVALTA Siltalanrannan profilointihanke Harjavalta esitti projektiin Siltalanrannan palveluasuntojen aluetta. Kohde sopi projektin tavoitteisiin 2, 3, ja 6: - asuntokannan uudistaminen: väestön ikääntymisen vuoksi palveluasuntojen tarve kasvaa; yhä suurempi osa asuntokannasta on oltava vanhuksille ja palveluasumiseen sopivia - erityisasuntoratkaisujen edistäminen (palveluasuntoja rakentamalla samalla tarjotaan inhimillisempi asumismuoto vanhuksille, joille vaihtoehtona olisi laitosasuminen.) - asuntoalueiden energiatuotannon kokonaistaloudellisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen: alueella käytetään kaukolämpöä, josta tuotetaan 90 % teollisuusprosessin hukkalämpöä hyödyntäen. Tehostetun palveluasumisen yksikkö, Hoivakoti Kuparikaari, 61 asuntoa, on valmistunut vuonna Rakennus tulee kokonaan käyttöön alkaen. Alueelle on valmistunut lisäksi yhteensä 35 vapaarahoitteista palveluasuntoa. Alueen viimeinen tontti on päätetty vuokrata Koy Satakruunulle kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen, johon tullaan hakemaan ARA:lta rahoitusta vuonna 2013.

6 6 Siltalanrannan energiatehokkuus toteutuu hukkalämmöllä tuotettavalla kaukolämmöllä. Asuntopoliittinen strategia Harjavallan kaupungin asuntopoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2011 on hyväksytty Harjavallan kaupunginvaltuustossa Toimenpide-ehdotukset/tilanne 10/2010: - Harjavallan asuntopoliittista toimintaohjelmaa toteutetaan niin, että joidenkin pientalotonttien hintaa on määräaikaisesti alennettu. Tontteja myytiin 2 kpl kampanja-aikana 1-4/2012 alueelta, jossa kysyntä oli ollut vähäistä, toteutui melko hyvin.

7 - Lisätuen myöntämisestä hissien rakentamiseksi kerrostaloihin on tehty päätös ja avustus 10 % ovat haettavana. Ei ole haettu alkuvuonna. - Selvitetään mahdollisuutta rakennuttaa Harjavallan keskusta-alueelle uusi vuokratalo. Selvitystyö tehdään vuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä. Selvitystyö on edelleen käynnissä. - Nykyisten kiinteistöjen osan purkamisvaihtoehtoa mietitään ja tilannetta seurataan. Purkamiseen ei ole tällä hetkellä tarvetta, koska käyttöaste on hyvä. - Selvitykset Kiinteistö Oy Kreetalaan tehtävistä huoneistomuutoksista ovat käynnissä. Vuokra-asuntotilanne Harjavallassa oli tilanteessa 19 tyhjää aravavuokra-asuntoa, joista osa oli remontoitavina. Kiinteistö Oy Kreetala, vapautui aravarajoituksista HUITTINEN Kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden muuttaminen asunto-osakeyhtiöiksi Huhkolan kerrostaloalueella sekä huoneistojen myyntiohjelman toteuttaminen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti. Samassa yhteydessä pyritään selvittämään alueen kehittämissuunnitelman päivittämistarpeen ja mahdollisten kunnostus- ja muutosmahdollisuudet asukkaiden lähtökohdista, mm hissien rakentamisen osalta. Uusien pientaloalueiden osalta selvitetään kohteittain (Kuninkainen 2010) mahdollisuudet asuntoalueiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti kannattavia ratkaisuja, jotka sopivat Huittisten mittakaavaan. Tutustutaan alueisiin, joissa tutkitaan eri ratkaisuja, mm. Porvoo ja Kankaanpää ja pyritään soveltamaan hyviksi havaittuja ratkaisuja Huittisten asuinalueilla. Kuninkaisten asuinalueen havainnekuva

8 Huittisten keskustaa ja sen lievealueita koskeva oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tullut voimaan loppuvuodesta Yleiskaavan laatimisen pohjana on ollut ns. tiivistävä malli, jossa on pyritty etsimään asuntorakentamisen laajennusalueet nykyisten asuinalueiden tuntumasta. 8 Ote Huittisten keskustaa sen lievealueita koskevasta osayleiskaavasta 2030 Vanhan meijerin julkisivu Lauttakylänkadulle.

9 9 Meijerin alueen kehittämishanke päättyi syksyllä Hankkeessa Huittisten kaupungin kumppaneina olivat Wiktio Oy ja Tekes. Huittisten kaupunki on saanut kehityshankkeeseen TEKES: ltä avustusta puolet hankkeen euron kustannusarviosta. Hankkeen tarkoituksena oli ratkaista kulttuurihistoriallisesti arvokkaan meijerirakennuksen uusiokäyttö sekä suunnitella kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti tärkeään alueeseen soveltuva monipuolinen ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen kehittämishanke. Hankkeessa tutkittiin mahdollisuudet ikäihmisten palvelujen innovatiivisempaan hankintaan huomioiden Meijerialueen kehittäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi meijerialueen asemakaavan syyskuussa Meijerin alueen asemakaava

10 10 Havainnekuva Meijerin alueesta Meijerin alueen kehittämishanke, kaavio: Wiktio Oy

11 Ohjelman mukaisten kolmen kiinteistöyhtiön muuttaminen asunto-osakeyhtiötaloiksi ja myynti ovat toteutuneet. Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjel man toteuttamisen ansiosta Huittisissa ei ole ollut enää tyhjiä aravavuokraasuntoja vuosina 2010 ja Huittisissa on perustettu työryhmä suunnittelemaan kevään 2011 aikana jatkoa toteutuneelle Huittisten kaupungin asuntopoliittiselle ohjelmalle. Luonnos asuntopoliittiseksi ohjelmaksi on esitelty Huittisten kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus on päättänyt Asuntopolitiikan linjat asiakirjan perusteella seuraavaa: todeta Asuntopolitiikan linjat asiakirjan perusteella, että vuokraasuntokanta kaupungissa on riittävä. 2. myydä seuraavat yksittäiset asunnot: As Oy Välitie, os. Välitie 4 as. 5: 2h+ k 61 m2 As Oy Mikonkulma, os. Mikontie 1 A 1: 1h+k 45 m2 As Oy Keskuskartano, os. Keskustie 14 as 1: 1h+ kk 40 m2 As Oy Puistopolku, os. Heikkiläntie 5 as 2: 1h+k35 m2 3. pyrkiä ostamaan As Oy Hallinsyrjän yksi yksityisen omistuksessa oleva asunto kaupungille, jonka jälkeen koko kiinteistö siirretään Kaupunkiasunnoille 4. pyytää Audiator Kehittämispalveluilta tarjousta apporttiselvitystyöstä koskien kaupungin osaomisteisten kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämistä Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallintaan. Konsulttityönä selvitetään, miten ko. vuokrahuoneistojen siirto on mahdollista tehdä ja mikä on tarkoituksenmukaisin siirtotapa. Konsulttityönä laaditaan tarvittavat laskelmat ja asiakirjapohjat. Siirrosta päätetään tarkemmin selvityksen valmistuttua. 5. Ohjeistaa Huittisten Kaupunkiasuntojen hallitusta selvittämään Kaupunkiasuntojen kiinteistöihin kohdistuva korjausvelka ja antamaan kaupunginhallitukselle tiedoksi edellä mainittuun perustuva pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Kaupungin omaa hissiavustusta varten oli vuoden 2010 talousarvioon varattu , jota ei oltu käytetty. Kiinteistö Oy Kurssisoppi on saanut hissiavustuksen sekä ARA:lta että Huittisten kaupungilta uusien hissien rakentamista varten vuoden 2011 määrärahoista. Seudullinen hissi-infotilaisuus 2011 on järjestetty Huittisissa Tilaisuuden yhteistyökumppaneina ovat Huittisten kaupunki, Karhukunnat, Kiinteistöliitto Satakunta, Kone Oy ja ARA, Porin seudun korjausneuvojat ja Vanhustyön Keskusliitto ry. Kiinteistö Oy Satakruunu rakennuttaa Huittisiin 15 paikkaisen kehitysvammaisten asumisyksikön. Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan ARA:n investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Hanke valmistuu keväällä 2013.

12 12 KOKEMÄKI Kokemäen vahvuutena on riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asumisen tarpeisiin. Kokemäki tarjoaa turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen asuin- ja elinympäristön. Maankäytön tavoitteena on täydentää taajamarakennetta hyödyntäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluja. Yleiskaavojen yhteishankinta Kokemäen yleiskaavojen yhteishankinnan kohteena on keskustaajama. Osayleiskaavaluonnos on tulossa nähtäville syksyn 2012 aikana. Osayleiskaavassa on tarkoitus tukea kestävää kehitystä ja kaupunkistrategian mukaista toiminta-ajatusta; Kokemäki - kuntalaisia varten. Kaavoituksessa otetaan huomioon energiatehokkuus alueen kehittämisessä. Tavoitteena on kaavoittaa Kokemäen keskustaan ja sen läheisyyteen tarvetta vastaava määrä omakotitalotontteja, siten että voidaan rakentaa noin asuntoa. Uusien asuntoalueiden suunnittelussa sekä yksityiskohtaisemmassa tonttisuunnittelussa huomioidaan alueiden ja tonttien hyvä laatu sekä houkuttelevuus. Vajaakäytöllä olevia asuntoalueita kehitetään pienin toimenpitein. Osayleiskaavaluonnoksessa osoitetaan myös rakennuspaikkoja rivitalo- ja kerrostalorakentamiselle. Vuokra-asunnot Kokemäellä on kaksi vuokrataloa vapautunut aravarajoituksista vuonna 2009 ja ne on myyty.tyhjiä aravavuokra-asuntoja oli tilanteessa yhteensä 7 kpl. Olemassa olevan vuokra-asuntokannan muutosmahdollisuuksia (myynti/saneeraus) selvitetään niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hankkeen myötä alueen asumisviihtyvyys ja vetovoimaisuus lisääntyvät. LUVIA

13 Luvia profiloituu merenrantakunnaksi, jolla on tarjottavanaan rantapaikkoja lomanviettoon ja asumiseen. Luvialla on myös säilynyt maaseutukylien luonne, kylänraitit, pienipiirteiset ja vehreät pihat sekä metsäkumpareiden väliset viljellyt peltoaukeat. Luvian maankäyttö tukee profiloitumista tuottamalla kylämäisiin asuinryhmiin sijoitettuja monipuolisia asuintontteja mm. pienviljelyn ja veneilyn harrastajille 13 Luvian kunnan yleiskaavojen yhteishankinnan kohteena on ollut keskusta-alueen osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä ja saatuihin lausuntoihin annettavat vastineet ovat valmisteltavana. Luvialla ei ole tyhjiä aravavuokra-asuntoja. MERIKARVIA - Kaavoitettujen uusien omakotialueiden markkinointi, tontit kunnan vahvuuksia edustavilla meren- ja joenranta-alueilla - Tattuu 3 uuden merellisen omakotialueen asemakaavan laatiminen käynnistetty Neljän asunnon rivitalo valmistui keväällä Rivitalotuotannon edistäminen edelleen asuntojen kysynnän takia - Vanhan vuokra-asuntokannan kunnostus- ja muutosmahdollisuuksien selvittäminen asukkaiden lähtökohdista (vanhukset, liikuntarajoitteiset, ym.), kohteita kerrostalot, vanhusten vuokra-asunnot, hissien hankintamahdollisuuksien selvittäminen, keskustan asemakaavan ajantasaistaminen - Uusilla kaava-alueilla uudisrakentaminen käynnistynyt (ko alueilla rakenteilla tai valmistunut 11 OK-taloa) - Kunnan omistama asuntoyhtiö (Merisato) myynti saatettu loppuun - Hissien osalta ei suunnitelmia. - Brändö-Jukola asemakaavan laatiminen, Uusia AP-alueita. Tonteille omat ranta-alueet laitureineen, rantahuoneet, -saunat, ym. - Krookan ranta-alueen asemakaavan muuttaminen käynnissä. - Merikarvialla oli enää viisi tyhjää aravavuokra-asuntoa

14 14 NAKKILA Vuokrataloyhtiöiden asuntopoliittinen strategia Nakkilan kunnan vuokrataloyhtiöiden asuntopoliittinen strategiasuunnitelma on alunperin laadittu jo vuonna 2003 ja sitä on toteutettu mm muuttamalla järjestelmällisesti aravavuokrataloja asuntoosakeyhtiötaloiksi ja rakentamalla hissejä. Uusi strategia valmistellaan kuluvan syksyn aikana. Nakkilassa oli yhteensä kuusi tyhjää aravavuokra-asuntoa. Seniorikortteli Nakkilan kunnan profilointikohteena on ollut seniorikorttelin toteuttaminen. Palvelutalo Keinustoolin muutostyö palveluasunnoiksi on valmistunut (24 asuntoa) ja seniorikorttelin jatkosuunnittelussa harkitaan vaikeasti korjattavissa olevan vuokratalon purkamista ja uuden palveluasumisen yksikön rakentamista tilalle ja korttelissa olevien yksiköiden yhdistämistä käytävin. Lisäksi korttelissa vapautuu aravarajoituksista 38-asuntoinen vuokratalo , mikä helpottaa jatkojärjestelyjä. Seniorikortteli sijoittuu kunnan ydinkeskustan alueelle palvelujen välittömään läheisyyteen ja kortteliin sijoittuu tällä hetkellä palvelutalo, vanhusten vuokratalo, seurakuntakeskus ja iäkäs aravavuokratalo, jonka purkamista palvelutalon tulevan laajennuksen vuoksi arvioidaan. Tarkistettu Nakkilan kunnan SENIORIKORTTELIVISIO on loppuraportin liitteenä nro 1 Vuohimäenkaari -hanke Valmisteilla olevan yleiskaavan yhtenä painopistealueena on Vuohimäenkaari hanke. Alue käsittää asumis- ja yritystoiminnan alueita, jotka täydentävät nykyistä kuntarakennetta ja toisaalta varataan uusia alueita eri toimintojen käyttöön. Alue sijoittuu valtatien ja olemassa olevan ja suunnitteilla olevan eritasoristeyksen välittömään läheisyyteen valtatie 2:n varrelle. Alue profiloituu seudullisesti laadukkaaksi asuinalueeksi, jolle on luonteenomaista luonnonläheinen ja energiatehokas rakentaminen sekä hyvät yhteydet keskuskaupunkiin. Villilänahon energiatehokas yritysalue Vuohimäenkaari -alueelle toteutetaan energiatehokkaita lämmitysratkaisuja. Esimerkkinä tästä Nakkilassa toteuteutetaan Villilänanahon yritystoimintojen alue valtatie 2:n varrella, jossa jo toimii maalämpöratkaisuja toimittava yritys. Yritys hankkii alueen reunalla olevasta kunnan omistamasta puistoalueesta lämpöenergiansa lämpöpumpputekniikalla. Tavoitteena on järjestää koko yritystoiminnan alueen lämpöhuolto alueelta saatavalla maalämmöllä. Villilänahon asemakaava valmistuu vuoden loppuun mennessä. Asuntokannan rakenteelliset muutostavoitteet

15 15 Kunnassa on toteutettu onnistuneesti kahden vuokrakerrostalon muutos asuntoosakeyhtiömuotoisiksi omistusasunnoiksi. Vanhusten vuokra-asuntoja on muutettu yhteistyössä Nakkilan Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa ympärivuorokautisen asumisen kohteiksi. Seuraavaksi tavoitteena on lisätä palveluasuntojen määrää edelleen uudisrakentamalla ja muuttamalla vanhusten vuokra-asuntoja palveluasunnoiksi seniorikorttelin kehittämishankkeena. Kunnan reuna-alueilta muuttaa keskustan palveluiden äärelle ikääntyvää väestöä uusiin palveluasuntoihin sekä vapaarahoitteisiin omistuskohteisiin. Tavoitteena on myös muuttaa olemassa olemassa olevasta kolmesta opiskelijavuokratalosta yksi sosiaalitoimen kuntoutusasiakkaiden käyttöön opiskelija-asuntojen kysynnän laskiessa. POMARKKU Purolehdon asuntoalue Pomarkun kirkonkylään valmistui uusi Purolehdon asuntoalue Alueelle on kaavoitettu yli 30 tonttia. Tonttien keskikoko on normaalia suurempi eli noin m2. Tonttien pintaalat vaihtelevat m2. Purolehdon alue on kiinni nykyisessä taajamassa, kunnalliset ja kaupalliset palvelut ovat lähellä. Alakouluun on matkaa n. 500m, yläkoulu/lukioon matkaa n. 1km ja lähin kauppa n 800m. Kunta markkinoi aluetta isoilla tonteilla ja hyvien palveluiden läheisyydellä Kuva: Pomarkun kunnan Purolehdon alueen kaavan havainnekuva Alueen isot tontit mahdollistavat järkevät, kestävää kehitystä tukevat energiataloudelliset ratkaisut. Esim. maalämpö on helpompi rakentaa isolle tontille. Myös kotimaisen uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitysratkaisuja voi tuoda esille. Paikkakunnan energia-alan yrittäjät voisivat tarjota palveluitaan. Isoille tonteille on rakennus myös helpompi sijoittaa energiataloudellisesti (mm. ilmansuunnat, rinteiden suoja, tuuliolot). Rakentajille voisi tarjota tiiviin tietopaketin energiataloudellisesta rakentamisesta ja tontin mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Rakentajille voisi koostaa myös yhteenvedon paikallisten yrittäjien alaa koskevasta osaamisesta ja palveluista. Huom. Alue ei olisi mikään matalaenergiarakentamisen alue, jollainen on Kankaanpäähän toteutettu. Pomarkun vuokra-asuntotilanne Pomarkussa oli yhteensä viisi tyhjää aravavuokra-asuntoa. PORI

16 - Tiimanninluodon asuntoalueen toteuttaminen matalaenergialla (Rakennusliike Hartela) Tiimanninluodon asemakaavamuutosta valmistellaan. - Kaupunkimatala pienkerrostaloalue Veturitallin alueelle Veturitallin alueen uusi kaava on lainvoimainen. Osalle aluetta on suunniteltu ns. kaupunkimatalaa pienkerrostaloaluetta, jolle on tulossa ehtoja energiatehokkuudesta. Kaavamääräykset mahdollistavat mm. katoille asennettavat aurinkopaneelit. Tontit luovutetaan asetettujen kriteerien mukaan suunnitelmien perusteella Energiatehokasta rakentamista Murtosenmutkan alueelle Murtosenmutkan pientaloalueen asemakaavassa on mm. määräys talojen suuntaamisesta etelään niin, että aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokasta.

17 17 Klasipruukin pientaloalueen vetovoima perustuu mm. alueen kulttuurihistoriaan sekä ympäristössä säilyneeseen vanhaan rakennuskantaan. Alueen lounaispuolella on 1800-luvulla sijainnut lasitehdas, minkä mukaan alue on myös nimetty. Valtaosa alueen omakotitaloista suuntautuu pitkä julkisivu kohti etelää, mikä mahdollistaa aurinkoenergian hyödyntämisen rakennusten lämmityksessä ja taloussähkön tuotannossa. Alueen toteutus alkaa 2012/2013, asemakaava on hyväksytty valtuustossa. Klasipruukin alueella on 103 suurehkoa pientalotonttia, ja alueen asukasluvuksi tulee

18 18 Porin kaupungin Noormarkun keskusta alue profilointikohteena - Aravavuokratalot on fuusioitu Porin YH-Asunnot Oy:öön; asukasdemokratiamalli käynnistetty. Yksi vuokratalo on vapautettu aravarajoituksista ja myyty. - Noormarkun keskusta-alueita varten on muodostettu keväällä 2012 Noormarkun-Finpyyn kyläyhdistys ry. - Noormarkun keskustan kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön on alkanut kesällä Mäntylä VI-alueen rakentamisohjeessa on suositus energiatehokkaasta toteutuksesta.

19 19 Yleiskaavojen yhteishankinta: Porissa yhteishankinnan kohteena on Toukari-Noormarkku -alue, johon kuuluu keskeisesti profilointihankkeena oleva Noormarkun keskusta-alue. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä ja luonnokseen valmistellaan korjauksia ja muutok sia ja vastineita luonnoksesta annettuihin lausuntoihin. Porin kaupungin aravavuokra-asuntokannan käyttöasteen parantaminen - Vuoden 2009 lopussa Pori-Noormarkku alueella oli yhteensä 60 tyhjää aravavuokra-asuntoa. - Porin kaupungin asuntopoliittinen strategia on tarkistettu. (KH ) ja uudelleen päivitetty. (KH ) - Porin kaupungin asuntopoliittisen strategian toimenpiteiden ( vapautukset aravarajoituksista, myynti, purkaminen, käyttötarkoituksenmuutokset) ansiosta tyhjiä aravavuokra-asuntoja oli vuoden 2011 lopussa enää 10 kpl. ULVILA Ulvilan kaupungin Harjunpään kylään on tarkoituksena suunnitella energiatehokas rivitaloalue. Suunnittelualue sijaitsee Harjunpään kylässä koulun läheisyydessä. Alue on rajattu alla olevaan asemakaavakarttaan.

20 20 Alue sijoittuu olemassa olevaan kylärakenteeseen avoimen peltomaiseman reunalle. Alueelle on tarkoituksena laatia asemakaavan muutos ja rakentamistapaohjeet, joissa energiatehokkuusasiat ovat erityisesti huomioitu. Hankkeesta on valmistunut insinööri (ylempi AMK) tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa on tutkittu alueen energiatehokkuuteen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia kytkeä energiatehokkuustavoitteet tonttien luovutussopimuksiin. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Suunnittelun tavoitteena on asemakaavan muutoksella mahdollistaa energiatehokkaan asumisen alue kortteliin 17 rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueelle. Tavoitteena on myös tarkistaa voimassa oleva asemakaava kortteleiden 16, 17 ja 18 osalta ottaen huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja muut mahdolliset muutostarpeet. Samalla ajanmukaistetaan kaavan asemakaavamerkinnät ja määräykset. Ulvilassa oli yhteensä 33 tyhjää aravavuokra-asuntoa. Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ulvilan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman Vuokra-asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntätilanteeseen on Ulvilan kaupunginhallitus päättänyt myydä yhteensä 32 vuokra-asuntokäytössä olevaa kaupungin omistamaa asuntoa. Muita asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteitä ovat isännöinnin keskittäminen, peruskorjausohjelma ja asuntojen vuokriin ja asunto-osakeyhtiöiden vastikkeisiin kohdistuvat järjestelyt.

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Porin seudun MAL-aiesopimus

Porin seudun MAL-aiesopimus Pientyöryhmän käsittely 4-5.2.2013 1 Porin seudun MAL-aiesopimus 1. LÄHTÖKOHTA Porin seudun kunnat hyväksyivät vuoden 2011 alussa yhteisen rakennemallin, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen maankäytön,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot