LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori"

Transkriptio

1 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ Oulussa Tekijä: Pekka Rossi Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori Työn ohjaaja: Jarkko Okkonen Filosofian maisteri

2 OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Laboratorio Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Tekijä Työn valvoja Rossi, Pekka Matias Kløve, B. Professori Työn nimi Limingan syväpohjavesien kartoitus ja hyötykäyttö Oppiaine Työn laji Aika Sivumäärä Vesitekniikka Diplomityö Elokuu s., 22 s. 6 liitelehteä Tiivistelmä Tässä työssä selvitettiin esimerkkikohteen avulla, kuinka voidaan tutkia syvän, hienoaineksen peittämän paineellisen akviferin ominaisuuksia ja kuinka kohdealue soveltuisi vedenottoon. Tutkimusalue sijaitsee Limingan ja Tyrnävän kunnissa, Muhoksen muodostumana tunnetun maapeitteisen vajoaman eteläreunalla. Vajoamassa tiedetään olevan paksuja maaperäkerroksia, joiden pintamaa koostuu hienoaineksisesta merenpohjasedimentistä. Alueen aiemmin tiedossa olevien vesilähteiden ongelmina ovat olleet korkeat rauta-, mangaani- ja kloridipitoisuudet. Tutkimuksessa maaperän rakenteen kartoittaminen perustui kairauksiin, joilla varmennettiin aiempien geofysikaalisten tutkimusten tulkintoja. Pohjavesiesiintymän ominaisuuksien selvittämiseksi asennettiin alueelle uusia pohjaveden seurantaputkia, suoritettiin kahden kuukauden koepumppaus käytöstä poistetusta pohjavedenottamosta Limingan kirkonkylällä sekä analysoitiin seurantaputkien pohjaveden kemiallinen laatu. Maaperän rakenteen selvityksen ja koepumppauksen tuloksista koostettiin hydrogeologinen malli ja pohjaveden virtausmalli, joilla selvitettiin pohjaveden virtaussuuntia. Lisäksi mallin avulla määritettiin, mistä vesi alueen akviferiin muodostuu. Maaperän kartoituksen perusteella Limingan tutkimusalueen lävitse kulkee luode-kaakko - suunnassa kallion syventymä, jonka ylin kerros on metrin syvyyteen hienoa silttiä ja syvemmät kerrokset kallioon asti hiekkaa. Tällä hetkellä Limingan juomavesi otetaan kirkonkylän länsipuolella sijaitsevasta Rantakylän harjusta. Harju kulkee silttikerroksen peittämien alueiden eteläreunalla itä-länsi-suunnassa jatkuen hienoaineksen alla piiloharjuna Limingan kirkonkylälle, jossa Foudilan lähteen kohdalla hienoaineksen alainen sorakerrostuma on harjanteen itäisin tunnettu piste. Alueen koepumppauksessa Foudilan lähteen vierestä, vanhasta vedenottamosta pumpattiin vettä m 3 päivässä kahden kuukauden ajan. Rantakylän harjualueen itäpäässä pumppaus aiheutti pohjaveden laskua jo vuorokauden sisällä pumppauksen aloittamisesta. Vastaavasti idässä, kolmen kilometrin etäisyydellä pumppaamosta, peitteisessä hiekkakerroksessa havaittiin pohjaveden pinnan laskua. Pumppaus ei kuitenkaan kahdessa kuukaudessa vaikuttanut harjualueen vedenottamoiden pohjaveden pintoihin. Pohjaveden vedenlaatuanalyysien perusteella silttikerroksen alapuolisen paineellisen akviferin vesi on suolapitoista reliktisen meriveden tai vanhasta merenpohjasedimentistä irtoavan suolan takia. Korkeimmat kloridipitoisuudet (1 600 mg/l) havaittiin Limingan kirkonkylältä itään, Liminganlahdelta sisämaahan päin. Korkein pitoisuus oli kymmenkertainen verrattuna Liminganlahtea lähempänä havaittuihin pitoisuuksiin. Kauempana sisämaan suunnalla, Limingan ja Tyrnävän kunnan rajalla havaittu pitoisuus oli alempi (100 mg/l). Veden hyötykäytön kannalta havaitut kloridipitoisuudet syvissä pohjavesissä ovat korkeita. Rautaa ja mangaania havaittiin Rantakylän harjun itäpäätä lukuun ottamatta kaikissa näytteissä sosiaali- ja terveysministeriön suositusarvot ylittäviä pitoisuuksia. Pohjavesimallissa pohjaveden päävirtaussuunta alueella on Rantakylän harjua pitkin itään Foudilan lähteen suuntaan, josta kääntyy virtaamaan pohjoiseen. Limingan kirkonkylän itäpuolisen hiekkakerroksen pohjaveden pinnan laskua koepumppauksen aikana ei mallilla saatu toistettua. Tästä syystä alueen itäosan pohjaveden virtausolosuhteista ei saatu varmuutta. Hienoaineksen alaisen, paineellisen akviferin vesimäärät ovat mallin perusteella korkeahkot, tosin itäosan virtauksen epäselvyys heikentää mallin tarkkuutta. Itäosan geologiset lisätutkimukset rakenteen tarkentamiseksi varmentaisivat tulosta. Mallia voidaan epävarmuuksineenkin pitää hyvänä, suuntaa-antavana työkaluna muuten vaikeasti tutkittavan Limingan syvän pohjavesiakviferin ominaisuuksien selvityksessä. Säilytyspaikka Oulun yliopisto, Tiedekirjasto Tellus Lisätietoja

3 UNIVERSITY OF OULU Faculty of technology Abstract of thesis Department Department of Process and Environmental Engineering Author Rossi, Pekka Matias Laboratory Water Resources and Environmental Engineering Laboratory Supervisor Kløve, B. Professor Name of the thesis Characterisation and Utilization of Deep Groundwater in Liminka Area Subject Level of studies Date Number of pages Water Engineering Master Thesis August p., 22 p. 6 appendices Abstract The aim of the study was to determine how the characteristics of a deep, fine silt covered confined aquifer can be studied and to test if the water can be used as a drinking water. Research area is situated in the northern Finland municipalites of Liminka and Tyrnävä, on the southern rim of the ground covered depression called Muhos formation. The depression is known of its thick ground layers and the top layers consist of fine sea bed sediments. High concentration of iron, manganese and chloride is a problem with the known water resources of the area. Characterisation of the soil structure was conducted with drillings and these results were used to verify interpretations of geophysical research methods conducted earlier in the area. For the determination of the aquifer characteristics new groundwater monitoring pipes were installed, a two-month pumping test was conducted from the municipality centre of Liminka and the quality of the groundwater was analyzed from samples taken from the monitoring pipes. A hydrogeological model and a groundwater flow model were assembled based on the charting of the soil structure and the groundwater research. Models were used to determine sources of water to the confined aquifer and the directions of groundwater flow. Based on the soil structure charting, a rock basin cuts the research area in northwest-southeast direction. Top layers of the soil covering rock basin consists of fine silt with thickness of meters. Deeper soil layers consist mainly of sand. Currently the supply water of Liminka is the Rantakylä esker, situated west from the Liminka municipality centre. This esker is on the southern edge of the silt covered areas in an east-west direction. The esker continues under the silt layer to the centre of Liminka municipality where silt covered gravel formation under Foudila spring is the easternmost known point of the esker. The pumping test was conducted from an old groundwater intake next to the Foudila spring m 3 /d of water was pumped for two months. The pumping started to lower groundwater levels in the Rantakylä esker area one kilometre west from the pumps within a day. Similarly, 3 km east from the pumps, the groundwater level of silt covered sand layer declined. Still, the two-month pumping did not affect the water levels of the groundwater intakes of Rantakylä esker. Based on the water quality analyzes, the chloride concentration of the confined aquifer water is due to fossil seawater or dissolving of salt from the old seabed sediment. Highest chloride concentrations (even mg/l) were observed from a water samples taken from groundwater pipes east of Liminka municipality centre, towards inland. The highest concentration was ten times higher than the concentration of sample taken near the sea, west of municipality centre. Further inland, near the border of Tyrnävä and Liminka the sample concentration was smaller, 100 mg/l. For household water use, chloride concentrations are high. Iron and manganese concentrations exceed the recommended limits of Social and Health department expect in eastern part of Rantakylä esker. In the groundwater flow model the main direction of flow to the area is from the Rantakylä esker, heading east to the Foudila spring where the flow turns to north. The decline of groundwater level due to pumping in the sand layer east of Liminka municipality centre couldn t be reproduced in the model. Therefore, the flow conditions of the eastern area remained uncertain. Based on the model, the water quantities in the confined aquifer are moderately high but the unclarity of the flow conditions in the eastern areas weakens the accuracy. Further investigations of the geological structure of the eastern part of research area would increase accuracy. Even with its uncertainties the model can be considered as a good indicative tool when investigating the characteristics of the deep aquifer of Liminka. Library location University of Oulu, Science Library Tellus. Additional information

4 Alkusanat Tämä työ on tehty Oulun yliopiston vesi ja ympäristötekniikan laboratoriossa kesäkuun 2007 ja elokuun 2008 välisenä aikana. Sen rahoittamiseen ja tukemiseen ovat osallistuneet Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Limingan vesihuolto Oy, Tyrnävän vesihuolto Oy, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä Maa- ja vesitekniikan tuki Ry, joille esitän kiitokseni. Työn tekeminen on ollut antoisa perehtyminen pohjavesien tutkimukseen mallinnuksen avulla. Haluan kiittää Bjørn Kløveä työni ohjauksesta ja tarkastuksesta sekä Jarkko Okkosta ohjauksesta. Limingan vesihuollon, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen sekä Tyrnävän vesihuollon henkilökuntaa kiitän kaikesta avusta tutkimuksen aikana. Geofysiikan osaston henkilökunnalle ja Mikko Malille kuuluvat kiitokset hyvästä yhteistyöstä tutkimusten toteutuksessa. Erityisesti haluan kiittää Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion koko henkilökuntaa avuista ja neuvoista vuosien aikana. Kiitokset kuuluvat myös Oulun yliopiston ympäristörakentajakillalle ja Oulun yliopiston vesiteknilliselle yhdistykselle. Haluan kiittää kaikkia ystäviäni ja perhettäni, joiden ansioista opiskeluaikani on kulunut kuin siivillä. Kaunein kiitokseni kuuluu kuitenkin Johannalle. Me olemme graniittia, maasälpää, gneissiä, Ukrainan verentummaa multaa. Me olemme kalkkijuonne Illyrian basaltissa, Rautajuova moreenissa Salpausselkien. A.W. Yrjänä - Pedot, Oulussa Pekka Rossi

5 Sisällysluettelo Tiivistelmä Abstract Alkusanat Liiteluettelo Lyhenteet ja merkinnät 1 Johdanto Limingan ja Tyrnävän tutkimusalue ja alueen aiemmat tutkimukset Tutkimusalueen kallioperä Tutkimusalueen maaperä Limingan ja Tyrnävän lakeuksien hienojakoiset sedimenttimaat Rantakylän harjualue ja Foudilan lähde Tutkimusalueen pohjaveden laatu ja hyötykäyttö Kloridi Rauta ja mangaani Alueen pohjavedenottamot Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja lähdemateriaali Geofysikaaliset tutkimukset TEM-menetelmä Maavastusluotaus Seisminen taittumisluotaus A-linja B-linja C-linja D- ja E-linja Hajapisteet Alueen pihakaivojen ja pohjaveden tarkkailuputkien kartoitus Koekairaukset Pohjaveden seurantapisteiden tarkkavaaitus Koepumppaus Foudilan pohjavedenottamolta Pohjaveden laadunmääritykset Pohjaveden virtausmalli Kallion pinnanmuodot ja hydrogeologinen malli Konseptuaalinen malli... 49

6 3.7.3 MODFLOW-mallin hilaverkko Steady state- ja transient-malli Mallin kalibrointi, verifionti ja herkkyys Tutkimustulokset ja tulosten tarkastelu Koekairaukset Koepumppaus Foudilan pohjavedenottamolta Pohjaveden laadunmääritykset Alueen vedenlaadun määritykset ennen koepumppausta Vedenlaadun määritykset koepumppauksen aikana Pohjaveden virtausmalli Kallion pinnanmuodot ja hydrogeologinen malli Virtausmallin kalibrointi, verifiointi ja herkkyys Johtopäätökset Yhteenveto Lähdeluettelo Liitteet

7 Liiteluettelo Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Tutkimusalueen aiempien selvitysten kairausprofiilit Tutkimusalueen aiemmat selvitykset kartalla Tutkimusalueen TEM-luotausten tulkinnat Tutkimusalueen seismisten taittumisluotausten tulkinnat Pohjaveden pinnan muutokset seurantapisteissä koepumppauksen aikana Vedenlaadun raportit Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratoriosta

8 Lyhenteet ja merkinnät f i f x f y Tunnetun pisteen arvo, tässä kalliopinnan syvyys Osittaisderivaatta tunnetun pisteen kohdalla Osittaisderivaatta tunnetun pisteen kohdalla g Vetovoiman kiihtyvyys [m/s 2 ] h Pohjaveden potentiometrinen pinta [m] h i h m h s H HHk Hk HkSr HkMr K K x K y K z KHk KiHHk KiKHk LjSi Mr n n * Q Q i R s S S s Sa Si SiHk Etäisyys tunnettuun pisteeseen i [m] Mitattu pinnankorkeus [m] Mallinnettu pinnankorkeus [m] Akviferin paksuus [m] Hieno hiekka Hiekka Hiekkainen sora Hiekkainen moreeni Akviferin hydraulinen johtavuus [m/d] Hydraulisen johtavuuden arvo x-koordinaatin suunnassa [m/d] Hydraulisen johtavuuden arvo y-koordinaatin suunnassa [m/d] Hydraulisen johtavuuden arvo z-koordinaatin suunnassa [m/d] Karkea hiekka Kivinen hieno hiekka Kivinen karkea hiekka Liejuinen siltti Moreeni Maa-aineksen huokoisuus Tunnettujen pisteiden määrä (esimerkiksi kairaukset) Pumpattavan veden määrä [m 3 /d] Solmukohdan yhtälö Etäisyys interpoloitavasta pisteestä etäisimpään tunnettuun pisteeseen [m] Pohjaveden pinnan lasku tarkasteltavassa seurantapisteessä [m] Varastoitumiskerroin paineelliselle akviferille Akviferin ominaisvarastoitumiskerroin [1/m] Savi Siltti Silttinen hiekka

9 SiHHk Silttinen hieno hiekka SiMr Silttinen moreeni Sr Sora t Aika [d] T Transmissiviteetti [m 2 /d] u Kaivofunktion dimensioton arvo w i W W(u) α β Painofunktio Volymetrinen vuo per yksikkötilavuus, jossa negatiivinen arvo on poistuma ja positiivinen injektio [1/s] Theisin kaivofunktio Akviferin puristuvuus [m 2 /N] Veden puristuvuus [m 2 /N] ρ Veden tiheys [kg/m 3 ] GMS GTK LPF OUVY PCG2 PPO RMS TEM TIN Groundwater Modeling System, pohjaveden virtausmallinnukseen käytetty ohjelma Geologian tutkimuskeskus Layer Property Flow, maaperäkerrosten hydraulisten ominaisuuksien määrittelyyn käytettävä paketti GMS-ohjelmassa Oulun vesi- ja ympäristöpiiri Preconditioned Conjugate Gradient Method, laskunratkaisijapaketti GMSohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Root Mean Squared Error, standardipoikkeama Time-domain Electromagnetic method, aika-alueen elektromagneettinen luotausmenetelmä Triangulated Irregular Network, epäsäännöllinen kolmioverkko

10 1 Johdanto Suomen pohjavesiesiintymät ovat yleensä lähellä maanpintaa sijaitsevia vapaapintaisia, ohuita akviferejä. Merkittävä osa esiintymistä on eräillä alueilla kuitenkin poikkeavia: paineellisia savipeitteisiä hiekka- tai sorakerrostumia, joissa maapeite kallion päällä voi olla jopa 100 metriä paksu. Tällaisia pohjavesialueita on esimerkiksi Pohjanlahden rannikolla, jossa merenpohjan sedimentistä muodostunutta maa-ainesta on kasautunut jäätikön muodostamien harjurakenteiden tai deltojen päälle. Kyseisten alueiden pohjavesiesiintymien ominaisuuksien tutkiminen ja kartoitus on ollut aiemmin vähäistä; erityisesti syvien esiintymien tutkimusta on aiemmin rajoittanut soveltuvien tutkimusmenetelmien puute. Tässä työssä selvitettiin esimerkkikohteen avulla, kuinka edellä mainitun tyyppistä syvän, hienoaineksen peittämän paineellisen akviferin ominaisuuksia voidaan tutkia ja kuinka kohdealue soveltuisi vedenottoon. Tutkimuksen kohteena oli Pohjois- Pohjanmaalla, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueella sijaitseva osa Muhoksen muodostumana tunnetusta vajoamasta. Vajoamassa tiedetään olevan paksuja maaperäkerroksia, joiden pintamaa koostuu hienoaineksisesta merenpohjasedimentistä. Alueen vedenoton kannalta on olemassa selkeä tarve etsiä uusia vedenoton kohteita: kuntien väestönkasvu on viime vuosina ollut väkilukuun suhteutettuna Suomen nopeinta ja väestömäärän noustessa on kasvanut tarvittavan talousveden tarve. Alueen maankäyttö on toisaalta myös maatalouteen suunnattua ja viljelyn vedentarve on huomioitava vedenoton suunnittelussa. Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää alueen syvien maaperän kerrosrakennetta ja pohjavesiesiintymän ominaisuuksia, kuten virtaussuuntia ja muodostumista, pohjavesimallin avulla. Hienoaineksen peittämän alueen vedenotossa on aiemmin ollut ongelmana suolainen vesi, jonka oletetaan aiheutuvan joko merestä maaperään suotautuvasta vedestä tai vanhan merenpohjan sedimentistä liukenevasta suolasta. Lisäksi alueen pohjavesi on ollut voimakkaasti rauta- ja mangaanipitoista. Yksi tutkimusten tavoitteista oli siis edellä mainittujen lisäksi määrittää alueen suolapitoisen veden esiintyminen sekä rauta- ja mangaanipitoisuuksien alueellinen vaihtelevuus. 10

11 Maaperän rakenteen kartoittaminen toteutettiin geofysikaalisin tutkimusmenetelmin, joita varmennettiin koekairauksin. Geofysikaalisista tutkimuksista vastasi geofysiikan ylioppilas Mikko Mali pro gradu-tutkielmassaan Geofysikaalisia tutkimuksia Limingan syväpohjavesihankkeessa. Pohjavesiesiintymän ominaisuuksien selvittämiseksi asennettiin alueelle uusia pohjaveden seurantaputkia, toteutettiin talvella 2008 kahden kuukauden koepumppaus käytöstä poistetusta pohjavedenottamosta Limingan kirkonkylällä sekä analysoitiin seurantaputkien pohjaveden kemiallinen laatu. Maaperän rakenteen selvityksen ja koepumppauksen tuloksista koostettiin Groundwater Modeling System -ohjelmalla (GMS-ohjelma) hydrogeologinen malli sekä pohjaveden virtausmalli, joilla selvitettiin pohjaveden virtaussuuntia. Lisäksi ohjelman avulla määritettiin, mistä vesi alueen akviferiin muodostuu. 11

12 2 Limingan ja Tyrnävän tutkimusalue ja alueen aiemmat tutkimukset Tutkimuksen kohdealue jakautuu Limingan ja Tyrnävän kunnan alueille (kuva 1.). Kunnat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun kaupungin eteläpuolella. Alue on suurimmilta osin tasaista viljelysmaata, jossa asuinalueet ovat vähitellen laajenneet ja laajenevat edelleen peltoalueille. Luoteeseen tutkimusalueesta sijaitsee Perämeren Liminganlahti, johon laskee alueelta kolme jokea: Limingan-, Temmes- sekä Tyrnävänjoki. Suurin osa tämän tutkimuksen kenttämittauksista ja pohjavesimallin rakentaminen kohdentuivat Limingan kirkonkylän ympärille. Tämä tarkemman tutkimuksen alue rajautuu kuvan 1 mukaisesti laajemman kohdealueen sisälle. Genimap Oy, Lupa L4659/02 0 7,5 km Kuva 1. Tutkimusalueen rajaukset. Punaisella on esitetty tutkimuksen kohdealueen raja ja sinisellä tarkemman tutkimuksen alue. (Hertta-tietokanta 2008) 12

13 2.1 Tutkimusalueen kallioperä Tutkimusalue sijaitsee Muhoksen savikivimuodostuman eteläisellä raja-alueella. Muhoksen savikivimuodostuma on peruskallioon 1200 miljoonaa vuotta sitten syntyneen vajoaman täyttänyttä kivettynyttä merenpohjasedimenttiä, joka on kertynyt noin miljoonaa vuotta sitten (Laitakari 1998, 316). Savikivikallion ja vajoaman ominaisuuksia, kuten savikiven esiintymisen rajaa ja savikivimuodostuman paksuutta on aiempina vuosikymmeninä tutkittu useammassa yhteydessä kairauksin sekä geofysikaalisin mittauksin. Nämä tutkimukset ja niiden tulokset on koottu yhteen Vuennon (1986) pro gradu-tutkielmassa. Tämän tutkimuksen kannalta olennainen osa savikivimuodostuman esiintymisessä on sen eteläreunan määritys. Aiempien tutkimusten perusteella tutkimusalue on rajattu eteläosalta kulkemaan savikivimuodostuman etelärajaa, koska muodostuman päällä oleva maaperäkerros on todettu olevan tyypillisesti paksu (Lanne & Pernu 1974, 2). 2.2 Tutkimusalueen maaperä Limingan ja Tyrnävän lakeuksien hienojakoiset sedimenttimaat Tutkimusalue on osa Perämeren rannikon maankohoamisaluetta, jossa jääkauden aikaisen mannerjäätikön alla painunut maankuori vähitellen palautuu tasapainotilaan (Taipale & Saarnisto 1991, 258). Kohoamisen ansiosta tutkimusalue on vähitellen noussut merenpinnan tason yläpuolelle. Tätä ennen alueelle on syntynyt maaperäkerroksia Perämeren eri vaiheiden aikana pohjaan kasautuneesta sedimentistä. Tutkimusalue kuuluu Rantakylän harjua (kappale 2.2.2) lukuun ottamatta tähän hienojakoisen sedimenttimaan peittämään alueeseen. Pintamaaltaan tutkimusalueen vanha merenpohja on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) maaperäkartoituksen (Maaperäkartat 1: , Liminka, Liminganjärvi ja Tyrnävä) mukaan suurilta osin hienolajisia maalajeja, kuten silttiä. Pintamaata syvempiä 13

14 kerroksia alueella on tutkittu useammassa hankkeessa, mutta tuloksia ei ole koottu yhteen. Soinin ja Virrin (1968, 25) kokoamassa maatalouden agrogeologisessa julkaisussa mainitaan Limingan pintamaan alla olevasta liejuisesta mustasta sulfidisavikerroksesta. Liejuinen silttikerros on havaittu myös esimerkiksi Tielaitoksen (1996) suorittamissa alueen 4- ja 8-tien parannussuunnitelmien kairauksissa (liite 1. 1/4 ja liite 2.). Nämä kairaukset ulottuivat kymmenen metrin syvyyteen antaen tuloksia maan pintarakenteesta. Mustan kerroksen rakenne viittaa sen syntyneen Itämeren nykyistä suolaisemman Litorinameri-vaiheen aikaan ( vuotta sitten), jonka aikana muodostuneet pohjasedimentit ovat sulfidipitoisia (Taipale & Saaristo 1991, 276). Kymmentä metriä syvempiä kairauksia ja tutkimuksia on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (PPO) ja GTK. Myös alueen maalämpöpumppujen asennuksen yhteydessä on saatu tietoa maaperän rakenteesta. Vuoden 2004 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen pohjavesitutkimuksessa määritettiin maaperän rakennetta Limingan kirkonkylän, Haaransillan (kirkonkylältä noin 3 kilometriä itään) ja Alatemmeksen (kirkonkylältä 6 kilometriä kaakkoon) alueilla. Keskustan alueen kairauksissa havaittiin mustan silttikerroksen ulottuvan 20 metrin syvyyteen, jonka alla neljässä kairauksessa havaittiin hiekkaa tai hienoa hiekkaa (liite 1 2/4 ja liite 2.). Alatemmeksellä tämä silttikerros oli yli 20 metriä paksu ja yhdessä kairauksista siltin alla oli hiekkakerros. Haaransillan kaikissa kairauksissa, yhtä lukuun ottamatta, havaittiin metriä paksu musta silttikerros. Kairauksessa, jossa silttikerrosta ei havaittu, maaperä oli 12 metrin syvyyteen asti hienoa hiekkaa, jonka alla oli paineellisen pohjaveden hiekkakerros (kairaus PPO Hsilta4). Laajemman tutkimusalueen eteläreunalla, Tyrnävän kirkonkylän länsipuolella, Nipsingin alueella Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kairasi pohjavesitutkimuksen yhteydessä kaksi augerkoekairausta vuonna 2002 (liite 1. 2/4 ja 3/4 sekä liite 2.). Toisessa kairauksista (PPO Tyrnävä2) paljastui hienomman maa-aineksen alta 20 m syvyydeltä hiekkakerros (Miettunen 2007). Osassa Tielaitoksen (1996) 4-tien kehittämis-suunnitelman kairauksista samalla alueella (liite 1. 1/4 ja liite 2.) on myös havaittavissa hiekkakerros silttikerroksen alapuolella. Alueen maaperärakenteen tarkemmaksi kartoittamiseksi GTK kairasi kesällä 2007 uuden tutkimuskairauksen (GTK Tyrnävä1, liite 1. 3/4 ja liite 2.). Kairauksen kohdalla silttikerros oli 10 metriä 14

15 paksu, jonka alla maaperä jatkui hienona hiekkana, ohuena 0,8 m paksuisena sorakerroksena, hiekkana ja hiekkaisena moreenina. Savikivikallio paljastui 43,2 metrin syvyydellä maan pinnasta (tasolla 29,7 metriä merenpinnan alapuolella) (Hiltunen 2007). Kesällä ja syksyllä 2007 GTK kairasi kaksi kertaa Tyrnävän kirkonkylän alueella (Liite 1. 3/4 ja liite 2.). Näistä pohjoisemmassa kairauksessa (GTK Tyrnävä2) hienojakoinen savi- ja silttikerros pintamaan alapuolella oli 35 metrin paksuinen. Tämän alapuolella maaperä jatkui hiekkana ja hienona hiekkana 29 metriä, savikivikallion alkaessa 64,4 metrin syvyydellä (47,7 metriä merenpinnan alapuolella). Eteläisemmässä GTK Tyrnävä3 -kairauksessa (1500 metriä kaakkoon edellisestä) oli pintamaan alla 8 metriä hienoa hiekkaa ja sen alla 6 metrin paksuinen silttikerros. Siitä alaspäin maaperä jatkui eri raekoon hiekkoina 42 metrin syvyyteen maanpinnasta (23 metriä merenpinnan alapuolella). (Hiltunen 2007 ja 2008) Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi tutkimusalueelle oli asennettu maalämpöpumppuja, joiden asennuskairauksen yhteydessä on saatu tietoa maaperästä ja kallion syvyydestä. Näitä pumppuja on Limingan kirkonkylällä kaksi ja Rantakylän harjualueella sekä kirkonkylän lounaispuolella yksi. Kirkonkylän kairauksista ensimmäinen sijaitsee Alapääntie 6:ssa (pisteen koordinaatit yhtenäiskoordinaatistojärjestelmässä X: , Y: , kartalla liite 2. 3/4). Kairauspisteessä maanpinnasta alkaneen 24 metriä paksun silttikerroksen alla maaperä jatkui hienona hiekkana aina 73 metrin syvyyteen, jonka alapuolella havaittiin mahdollisesti karkea hiekka/sorakerros. Tätä karkeampaa materiaalia oli noin viiden metrin paksuudelta, jonka alapuolella tuli savikivikallio vastaan 78 metrin syvyydellä maanpinnasta, 73 metriä merenpinnan alapuolella (Määttä 2007). Toinen kirkonkylän pumpuista asennettiin kesällä 2007 Alapääntie 25:een (X: , Y: , kartalla liite 2. 3/4 ), 360 metriä luoteeseen ensimmäisenä mainitusta. Tässä pisteessä havaittiin hienoja maalajeja (silttiä ja hienoa hiekkaa), tarkempaa tietoa ei kerrosrakenteesta saatu. Savikivikallion pinta tuli vastaan 36 metrin syvyydellä (31 metriä merenpinnasta). Kirkonkylältä kaakkoon, Rantatie 52:n (X: , Y: kartalla liite 2. 4/4) maalämpöpumpun asennuskairauksessa maaperä koostui moreenista ja kallio tuli kairauksessa vastaan 21 metrin syvyydellä maanpinnasta, 0,7 metriä merenpinnan yläpuolella. Kallio kairauksen kohdalla oli savikiven sijaan graniittia, mikä viittaa siihen, että alue ei kuulu Muhoksen muodostuman savikivialueeseen (Takkinen 2007). 15

16 GTK:n kaksi kallioperäkairausta vuosilta 1938 ja 1945 tutkimusalueella kertovat kairauspisteiden maaperäkerroksen paksuuden, mutta maaperän rakennetietoja ei ollut saatavilla (Liite 1. 3/4 ja liite 2.) (GTK Loppi tietokanta 2008). Tielaitoksen saatavilla olevat maaperätutkimukset eivät ole, 4- ja 8-tien korjaussuunnitelman edellä mainittuja kairauksia lukuun ottamatta, syvyyksiltään mainittavia (Tielaitos 1996, Kallio 2007). Poikkeuksena kairausten syvyysulottuvuuteen ovat maaperän kantavuutta tutkivat painokairaukset. Ne ulottuvat syvempiin kerroksiin, mutta tuloksista on vaikea määritellä maalajien eroavaisuuksia. Esimerkiksi tiivis siltti ja hieno hiekka eivät välttämättä eroa tuloksissa toisistaan (Kujala 2008) Rantakylän harjualue ja Foudilan lähde Alueen länsipään huomattavin muodostuma on Rantakylän harju (kuva 2.), joka kulkee lännestä Lumijoen kunnan puolelta kohti Limingan kirkonkylää lähes itä-länsisuunnassa. Harju ja siihen liittyvä pohjaveden muodostumisalueen rajaus kuvassa 2 noudattaa alueen maaperäkartassa (1:20 000, Liminka) esiintyvää hiekka-aluetta. Varsinainen pohjaveden muodostumisalue päättyy kohtaan, johon aiemmissa tutkimuksissa Muhoksen muodostuman raja on määritelty (Vuento 1986, 3). Harjualueesta noin kilometri itään päin sijaitsee Foudilan lähde. Tätä lähdettä on yleisesti pidetty harjualueen jatkeena, jonne Rantakylän pohjavesialueen rajaa on jatkettu (Hertta-tietokanta 2008). Harjun yhteyttä ei ole tähän mennessä kuitenkaan tutkimuksin todistettu. Lähdettä ympäröivän alueen pintakerros on hienojakoista sedimenttimaata (kappale 2.2.1). 16

17 SYKE Genimap Oy, Lupa L4659/02 Kuva 2. Rantakylän harjualue Limingassa. Vihreä viiva osoittaa harjun pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen, vihreä katkoviiva pohjavesialueen rajan ja vihreä piste Foudilan lähteen. Sininen viiva rajaa tarkemman tutkimuksen alueen. (Hertta-tietokanta 2008) Harjualueen rakennetta on tutkinut aiemmin Oulun vesi- ja ympäristöpiiri (OUVY) (Miettunen 1992 ja 1993). Vuosien 1992 ja 1993 tutkimuksissa kairattiin maaperää ja asennettiin pohjavesiputkia (liite 1. 4/4 ja liite 2.). Kairauksien perusteella harjualueen vallitsevina maalajeina ovat hiekka, karkea hiekka ja sora. Maaperäkerroksen kokonaispaksuutta kalliovarmennuksin ei kairauksissa ole määritetty kuin yhden pisteen kohdalta (OUVY Rkylä1). Pisteistä itäisin, OUVY Rkylä9, muistuttaa kerrosrakenteeltaan sedimenttialueen kairaustuloksia, tosin päällimmäinen silttikerros on muuta aluetta ohuempi. Rantakylän alueelle on asennettu maalämpöpumppu Ylipääntie 4:ään (X: , Y: , kartalla liite 2. 4/4). Pumpun asennuskairauksessa koko maaperäkerros koostui eri raekoon hiekoista, jonka alla savikivikerros tuli vastaan 36 metrin syvyydellä maanpinnasta, 23 metriä merenpinnan alapuolella. (Määttä 2007) 17

18 Foudilan aluetta on tutkittu vedenoton yhteydessä jo vuosikymmeniä. Lähteen viereen on rakennettu pohjavedenottamo, joka on ollut käytössä 1960-luvulta 1990-luvun alkupuolelle. Viimeisin tutkimus alueella on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2005 suorittama augerkairaus pohjavedenottamon viereen (Liite 1. 4/4 ja liite 2.) (Miettunen 2007). Kairauksen kohdalla oli kahden metrin pintakerros hienoa hiekkaa, jonka alla vaihtui sedimenttialueen mustaksi silttikerrokseksi. Silttikerros oli paksuudeltaan 8 metriä, jonka alapuolella maaperä jatkui sorana. Sorakerroksen paksuus oli 23 metriä, jonka alla kairauksessa tuli vastaan metrin paksuinen kivisen hienon hiekan kerros. 2.3 Tutkimusalueen pohjaveden laatu ja hyötykäyttö Alueen pohjavedenotossa suurimpia ongelmia ovat aiheuttaneet korkeat kloridi-, rauta- ja mangaanipitoisuudet (kappale 2.3.3). Pohjaveden kemiallinen tarkastelu keskittyy tässä työssä näiden aineiden pitoisuuksiin Kloridi Kloridin pitoisuus osoittaa veden suolaisuutta Cl - -ionien määränä vedessä. Suomen alueella suolapitoisuutta pohjavesiin aiheuttavat ilman kautta kulkeutuva merivesi (0,5-1,7 mg/l), ihmisen toiminta kuten teiden suolaus, meriveden suotautuminen maaperään rannikkoalueilla ja vanha reliktinen merivesi. Suomen kallioperän mineraalirakenteissa on vähän kloridilähteitä. (Lahermo et al. 1990, 31) Suomen pohjavesikaivojen keskimääräinen kloridipitoisuus on maaperästä riippuen 6,0-25,8 mg/l (Lahermo et al. 1990, 15) ja Pohjois-Suomen sadevedellä 0,6-1,4 mg/l (Järvinen 1986, ja Lahermo et al. 1990, 12). Perämeressä suolapitoisuus on murtoveden luokkaa: 2,0 promillea pohjoisosassa kasvaen etelään suunnatessa 4,5 promilleen Vaasan alueella (Alenius et al. 2008, 59) eli kloridipitoisuutena noin mg/l (Merentutkimuslaitos 2007). Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa talousveden, jota toimitetaan käytettäväksi vähintään 10 m 3 päivässä tai vähintään 50 hengen tarpeisiin, kloridipitoisuuden tulisi olla alle 250 mg/l, mutta vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi alle 25 mg/l (STMa /461). 18

19 2.3.2 Rauta ja mangaani Rauta kulkeutuu pohjaveteen rautaa sisältävästä maa- ja kallioperästä. Rauta liukenee pääasiassa maaperän maannosvyöhykkeen rikastumis-kerroksesta. Rautaa voi kuitenkin liueta pelkistävissä oloissa pohjaveteen myös pohjavesivyöhykkeen helposti rapautuvasta mineraaliaineksesta. Akviferin happitasapaino vaikuttaa raudan esiintymismuotoon. Muita tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat pohjaveden rautapitoisuuteen, ovat hapetus-pelkistys olosuhteet ja veden ph. (Palomäki 1998, 12 ja Hatva 1989, 6) Rauta voi esiintyä pohjavedessä pelkistyneessä tilassa liukoisena kahden arvoisena ferrorautana. Hapettavissa olosuhteissa ferrorauta hapettuu kolmenarvoiseksi ferriraudaksi, joka muodostaa niukkaliukoisia hydroksideja ja oksideja. Niin kauan kun pohjavedessä on happea, vedessä oleva liukoinen rauta hapettuu saostuvaan muotoon, jolloin pohjaveden rautapitoisuus ei pääse nousemaan veden käyttöä haittaavalle tasolle. (Palomäki 1998, 12 ja Hatva 1989, 13) Mangaanin esiintymiseen pohjavesissä vaikuttaa samat tekijät kuin raudan esiintymiseen. Niinpä rautapitoisissa pohjavesissä on usein myös jonkin verran mangaania. (Palomäki 1998, 13) Rautaa esiintyy Suomen savipeitteisten maiden kaivoissa keskimäärin 630 µg/l ja hiekka- ja soramaiden kaivoissa 530 µg/l. Mangaanille savipeitteisten maiden keskimääräinen pitoisuus on 190 µg/l, hiekka- ja soramaille 80 µg/l. Korkeimmat pitoisuudet löytyvät Lounais- ja Länsi-Suomen rannikkoalueilta, jossa paineellinen pohjavesi ja veteen hajonnut orgaaninen materiaali aiheuttavat happivajetta. Pitoisuuksiin vaikuttavat enemmän akviferin ominaisuudet, kuten turpeen esiintyminen alueella tai hienosedimenttinen maa-aines, kuin alueen kallion kivilajityyppi. Sosiaalija terveysministeriön laatusuosituksessa talousveden, jota toimitetaan käytettäväksi vähintään 10 m 3 päivässä tai vähintään 50 hengen tarpeisiin, rautapitoisuuden tulisi olla alle 250 µg/l ja mangaanin alle 50 µg/l. (Lahermo 1990, ja STMa /461) 19

20 2.3.3 Alueen pohjavedenottamot Aiempina vuosikymmeninä Foudilan pohjavedenottamo oli Limingan kunnan alueen tärkein raakaveden lähde. Vedenlaadun kannalta vesi oli ongelmallista sen sisältämien korkeiden rauta-, mangaani-, ja kloridiarvojen takia (taulukko 1.). Vedenottomäärä Foudilan pohjavedenottamosta oli vuonna 1993 keskimäärin m 3 /d (Komulainen 2008). Taulukko 1. Foudilan raakaveden ja pisteen OUVY Rkylä5 koepumppauksen analyysitulos vuodelta 1992 sekä Montun pohjavedenottamon analyysi elokuulta Montun kloridin ja sähkönjohtavuuden arvot ovat aiemmasta, vuoden 2001 analyysistä (Antila 1992, Miettunen 1992, liite 7 ja Komulainen 2008). Piste ph Sähkönjohtavuus [ms/m] Kloridi [mg/l] Happi [µg/l] Rauta [µg/l] Mangaani [µg/l] Foudila 7,0 85, Rkylä5 6,1-6,5 19,0-26,0 18,5-26,7 0,0-2, Monttu 6,47 16,8 19 1, Vuonna 1994 otettiin käyttöön Rantakylän alueen pohjavedenottamot ja samana vuonna luovuttiin Foudilan pohjavedenotosta (Kurkinen & Leppänen 2007, 2). Raakaveden otto Rantakylän harjusta jatkuu edelleen kolmesta pisteestä ja se on Limingan kunnan talousveden päälähde. Näistä itäisin on Montun vedenottamo, joka sijaitsee OUVY Rkylä1 kairauksen kohdalla. Montun vedenottomäärä vaihteli vuoden 2006 aikana kuukausikeskiarvoina välillä m 3 /d (Kurkinen & Leppänen 2007, 3). Rantakylän pohjaveden kloridipitoisuus on kymmenesosa Foudilan pohjaveden pitoisuudesta, mutta rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittävät laatusuositukset (Miettunen 1992, liite 7 ja Komulainen 2008). 20

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU Pro Gradu tutkielma Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen laitos Geologian osasto Mia Buss

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun

Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun Julkaisu 69/2013 Anna-Liisa Kivimäki, Anne Rau o, Kirs Korkka-Niemi, Mikko Brander, Maria Nygård, Heli

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 155 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA Mikko Ojala Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma

Lisätiedot

5/2010 Pohja- vedet Vesitalous 5/2010

5/2010 Pohja- vedet Vesitalous 5/2010 5/2010 Pohjavedet valinta! Lähitoimitukset säästävät luontoa. Niemisen Valimo ei ole valtamerten takana. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33 Hämeen ympäristökeskus Forssan kaupunki Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta FORSSAN SEUDUN POHJAVESI- ALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 15.2.2006 18923 18923 18923 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen

Lisätiedot

Korkean resoluution heijastusluotauksen käyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologisten ominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa

Korkean resoluution heijastusluotauksen käyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologisten ominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa Korkean resoluution heijastusluotauksen käyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologisten ominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa Loppuraportti 22.11.2012 FT Joni Mäkinen & FM Elina Ahokangas, Turun

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa 21 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tiina vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa Tiina Vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Eero Rinne Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Vuojoen kartano ja Olkiluodon Vierailukeskus Eurajoki Abstraktikokoelma Toimittanut Mari Lahti Sarja B, Nro 96, Eurajoki 2013 ISBN 978-952-9618-93-4

Lisätiedot

67090596.BGW 30.3.2011 TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti

67090596.BGW 30.3.2011 TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti 30.3.2011 TAVASE OY Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND TUTKIMUSRAPORTTI N:o 25 REPORT OF INVESTIGATION No. 25 Erkki Lanne Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta Summary: On

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti Säteilyturvakeskus 10.12.2014 1 Summary Dragon Mining is currently investigating the possibility of commencing gold

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot