KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä"

Transkriptio

1 Loppuraportti KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Hankkeen numero: 1944 Dnro 3587/ Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry Projektipäällikkö Mirva Ämmälä Tekninen asiantuntija Sami Perälä Projektityöntekijät Rami Latvala, Jyri Heikkilä

2 1 Tiivistelmä Kulkurin valssi- hankkeessa kohderyhmänä oli 32 Seinäjoen, (sis. Nurmon, Ylistaron) Lapuan, Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven taajama-alueen ulkopuolisella maaseudulla asuvaa dementoituvaa henkilöä, joilla oli kulunvalvontatarve sekä osalla sisään lukitsemisen tarve. Tavoitteena oli kehittää malli, jonka avulla tunnistetaan syrjäseudulla asuvien dementoituvien vaelteluun liittyvät vaaratekijät ja mahdollistetaan dementoituvan turvallisempi vaeltelu. Hankkeessa kokeiltiin sosiaalisen turvaverkon ja erilaisten kulunvalvontalaitteiden käytettävyyttä vaeltelevien dementoituvien kotona - asuvien tukemisessa. Mahdollistettiin dementoituvien turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Etsittiin teknologisia ratkaisuja korvaamaan dementoituvien sisään lukitsemista sekä löytää hoivayrityksille uudenlaista toimintaa syrjäkylillä ja edistää lähipalvelujen syntymistä. Useista alueella toteutetuista teknologiahankkeista huolimatta kotona - asumista tukeva teknologia koettiin edelleen uutena ja vaikeana asiana. Kuntien kotihoidossa oli perustietoutta teknologioista, mutta tietämystä tulisi hankkeessa saadun kokemuksen perusteella lisätä. Kuntien henkilöstön työmäärä lisääntyy ja uuden asian oppimiselle ei välttämättä ole kapasiteettia. Myös asenteet vaikuttavat teknologiatietouteen. Teknologiatietoutta tulisi jakaa myös muistisairaille sekä heidän omaisilleen, joka auttaisi monia selviämään päivittäisestä elämästä turvallisemmin kotona. Kulkurin valssi-hankkeessa saatu käytännön kokemus osoitti, että kotihoidon henkilöstöllä ja teknologia-asiantuntijalla tulee olla aikaa muistisairaalle ja omaisille. Asiakkaille suunnitellut teknologiaratkaisut olivat yksilöllisiä ja niitä räätälöitiin tilanteen mukaan. Tärkeää oli saada tarkka kokonaiskuva tilanteesta, jotta pystyttiin löytämään juuri oikeanlainen tapa ja teknologia turvaamaan kotona asuminen. Luottamuksen saavuttamiseksi oli tärkeää, että asennettavan laiteen toimivuus oli testattu ennen asentamista. Laitteiden koettiin vähentävän läheisten huolta muistisairaan selviytymisestä kotonaan. Laitteiden koettiin myös ennaltaehkäisevän ja estävän vaaratilanteita, joita muistisairaan kotona sattui, pahimmassa tapauksessa estettiin jopa eksyminen. Hankkeessa kuuden dementoituvan asiakkaan kotona asuminen pidentyi, yhdellä asiakkaalla lähes kaksi vuotta. Tämä osoittaa, että teknologiasta saatu hyöty on suuri kun löydetään oikea kokonaisratkaisu. Tällä tavoin kyettiin mahdollistamaan muistisairaalle mielekäs kotona asuminen. Lisäksi asuinkunnan taloudellinen hyöty oli merkittävä. Oikein kohdistettuna laitteet ja turvaverkko vähensivät kotihoidon työtaakkaa ja helpottivat arjen hoitotyötä. Erityisenä haasteena koettiin se, että teknologia tulee vielä liian myöhään dementoituvan avuksi. Hankkeessa mietittiin myös mahdollisuuksia laajentaa hoivapalveluja tarjoavien yritysten palvelutarjontaa teknologian avulla. Eräs hoivakoti oli kiinnostunut kehittämään toimintaansa ja näki myös teknologiset ratkaisut yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena. Hankkeen toimesta kehitettiin hoivayrityksille palvelukonsepti, jonka avulla yritykset voivat suunnitella uusia palveluja myös kotona asuville asiakkaille. Hankkeessa kehiteltiin toimintamalli dementoituvia hoitaville omaisille ja ammattilaisille. Mallin avulla voidaan tunnistaa dementoivan sairauden kuva sekä ehkäistä vaeltelua. Näin mahdollistetaan turvallinen vaeltelu ja taataan turvallinen asuminen ja kulkeminen dementoituvan omassa tutussa ympäristössä teknologian avulla.

3 2 TIIVISTELMÄ TAUSTAA HANKKEEN TAVOITTEET TOTEUTUS TOIMENPITEET Asiakkaat Asiakasvalinnat Kotikäyntiprosessi Koteihin asennetut laitteet Kunnat Teknologian juurruttaminen osaksi kunnan palveluprosessia Info- ja opastusiltapäivät Hoivayrittäjät Yritysyhteistyö RESURSSIT TOTEUTTAJAORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA Viestintä ja tiedotus YHTEISTYÖKUMPPANIT PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT Kunnat Yritykset Tutkimusyksiköt Kolmas sektori Muu MUU YHTEISTYÖ OPINNÄYTTEET JA JULKAISUT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET KYSELYN TULOKSET KULUNVALVONTALAITTEIDEN JA SOSIAALISEN TURVAVERKON KÄYTTÖ MUISTISAIRAAN JA OMAISEN NÄKÖKULMASTA Teknologia Turvaverkkotyöskentely KULUNVALVONTALAITTEIDEN JA TURVAVERKKOTYÖSKENTELYN MERKITYS KOTIHOIDON TIIMIEN NÄKÖKULMASTA HOIVAKOTIEN KOKEMUKSET TEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ Hoivakartanon kokemukset Hoivakoti Vuosikas Oy:n kokemukset Tuulikellon kokemukset HOIVAYRITYKSEN PALVELUKONSEPTI TEKNOLOGIAYRITYSYHTEISTYÖ KULKURIN VALSSI-HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI POHDINTAA JA EHDOTUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI LIITTEET...30

4 3 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) on vuodesta 1997 lähtien toteuttanut ja hallinnoinut monia kehittämishankkeita. Se on toteuttanut koulutus- ja kehittämishankkeita sekä terveyden edistämisen toimikentällä, pk-sektorilla että erikoissairaan-hoidon ja kotihoidon sektorilla. EPTEK hallinnoi ja toteutti edellisellä ohjelmakaudella (maaseutuohjelma) Eeva-hankkeen (yksilöllinen turvaverkko dementoituneille). Eeva -hankkeessa luodun mallin juurruttamista jatkettiin ESR- rahoituksen turvin Kotipesä -hankkeessa, joka oli monen kunnan alueella toimivien vanhustyön ammattilaisten sekä hoiva- sekä teknologiayritysten koulutushanke. Kulkurinvalssi -hankkeen idea (kulunvalvonta, vaeltelu) nousi aikaisemmista hankkeista esiin kehitettävänä osa-alueena Hankkeen tavoitteet Kulkurin valssi-hankkeen tavoitteena oli kehittää syrjäseudulla kotona asuvien dementoituvien henkilöiden avuksi malli, jonka avulla omaiset ja kuntien vanhustyön ammattilaiset osaisivat tunnistaa vaelteluvaaran, ehkäistä sitä tai mahdollistaa dementoituvan turvallisempi vaeltelu. Hankkeessa lähestyttiin vaelteluongelmaa kokonaisuutena: lääketieteellinen hoito, ei-lääketieteellinen hoito ja teknologia. Tavoitteena oli selvittää sosiaalisen turvaverkon ja erilaisten kulunvalvontalaitteiden käytettävyyttä dementoituvien ja omaisten näkökulmasta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota dementoituvan omaan näkökulmaan ja reagointiin. Hankkeessa oli tarkoitus testata erilaisia teknologisia ratkaisuja kotona asuvien dementoituvien apuna. Näin pyrittiin mahdollistamaan dementoituvien turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja palveluketjun ulottaminen syrjäkylille kunnan tai hoivayritysten/ kyläyhdistysten kautta. Hankkeessa pyrittiin löytämään hoivayrityksille syrjäkylillä uudenlaista toimintaa, joka auttaisi lähipalvelujen syntymisessä. Kohderyhmä oli alun perin kolmekymmentäviisi (35) Etelä-Pohjanmaan alueella taajama-alueen ulkopuolisella maaseudulla asuvaa dementoituvaa henkilöä, joilla oli kulunvalvontatarve sekä ainakin osalla sisään lukitsemistarve. Toinen kohderyhmä oli dementoituvien asuinkunnissa sijaitsevat hoivayritykset. Välillisesti kohderyhmänä oli myös edellä mainittujen dementoituvien henkilöiden koko turvaverkko, joka koostuu sekä ihmisistä että teknologiasta. Käytännössä hankkeen aikana kohderyhmäksi vakiintui kolmekymmentäkaksi (32) asiakasta. Tästä lisää kohdassa

5 4 2. TOTEUTUS Hankkeen suunniteltu toteutusaika oli Hankkeelle haettiin jatkoaikaa asti, jolloin hanke päättyi. Hankkeen vaiheessa I: tavoitteena oli asiakasvalintojen tekeminen, yritysten/ kylätoimikuntien avoin rekrytointi ja kartoittavien kotikäyntien tekeminen. Hankkeen vaiheessa II: tavoitteena oli toteuttaa interventiota valituissa asiakaskohteissa. Hanketyöntekijöiden toimesta annettiin toimeksiantoja esim. lääkityksen tarkastuksesta, kerättiin tietoa ei-lääkkeellisten hoitomahdollisuuksien kartoituksesta ja toteutuksesta ja teknologisten ratkaisujen toteuttamisesta. Hankkeen vaiheessa III: tavoitteena oli kerätä seurantamateriaalia: millaisia ratkaisuja kaivattiin, mitkä olivat esteet teknologian käyttöönotossa, millaisia tuotteita tarvittaisiin, mitä parannuksia tarvittiin olemassa oleviin ratkaisuihin. Mikä oli suhde muihin hoitokeinoihin. Tavoitteena oli myös muistisairaan hoitopolkumallin kehittäminen kuntien kotihoidon työkaluksi sekä kulunvalvontakonseptin pilotoiminen hoivayritysten kanssa. Lisäksi tavoitteena oli artikkeleiden kirjoittaminen kehitystyön vaiheista Toimenpiteet Asiakkaat Asiakasvalinnat Hankkeen alussa luotiin yhdyshenkilöverkosto (Liite 1), johon kuuluivat hankkeessa mukana olevien kuntien kotihoidosta vastaavat henkilöt. Nämä kuntien yhdyshenkilöt valitsivat hankkeen asiakkaat. Asiakasvalinnat viivästyivät ja valintoja tehtiin vielä vuonna Ohjeistus asiakasvalintoihin pysyi koko ajan samana. Yhdyshenkilöille tuotti hankaluuksia mm. Ilmajoen ja erityisesti Seinäjoen alueella asiakkaiden hankinta. Maaseudun kehittämisohjelma määritti asiakkaan asuinpaikan taajaman ulkopuolelle. Taajamassa sopivia asiakkaita olisi ollut, mutta taajaman ulkopuolella ei. Joissakin kunnissa sopiva asiakas joutui laitoshoitoon tai häntä tai hänen omaisiaan ei saatu motivoitumaan hankkeeseen osallistumiseen. Yhdyshenkilöiltä oli selvästi kuultavissa, että heidän asiakkaissaan ei ollut hankkeen tavoitteiden mukaisia asiakkaita, varsinkaan sivukylissä. Tämä on nähtävissä hankkeen yhdeksi tulokseksi, jota voisi olla mielenkiintoista tarkastella myös myöhemmin. Miksi heitä ei ollut vai eikö heitä tunnistettu tarpeeksi ajoissa? Asiakkaiden rekrytoinnissa tehtiin runsaasti töitä paitsi hankkeen, myös erityisesti yhdyshenkilöiden ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen taholta. Kuntien toimijoiden lisäksi oltiin yhteydessä mm Seinäjoen diakoniatyön johtajaan, Lakeuden Omaishoitajat ry:n aktiiveihin ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen työntekijöihin. Tarkoitus oli löytää hankkeeseen sopivia henkilöitä, joilla oli vaelteluongelmaa, mutta jotka eivät vielä olleet kunnallisten palveluiden piirissä. Hankkeen asiakkaat löytyivät pääsääntöisesti kuntien yhdyshenkilöiden kautta. Myös Etelä- Pohjanmaan Muistiyhdistys antoi vinkkejä muutaman sopivan henkilön suhteen. Ohjausryhmän kokouksessa tehtiin yksimielinen päätös, että hankkeen asiakasmääräksi jää 33, tämä tosin vielä vähentyi yhdellä, kun omainen perui yhden asiakkaan alkutestaukset. Hankkeen kokonaisasiakasmääräksi jäi siten 32.

6 Kotikäyntiprosessi Hankkeen kotikäynneillä toteutettiin aikaisemmassa Eeva-hankkeessa kehitettyä kotikäynti-prosessia, jota hiukan kehitettiin lisää. Kuva 1. Kotikäyntiprosessi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n toimesta suoritettiin hankkeen asiakkaille alkutestaukset, jotka saatiin tehtyä elokuuhun 2009 mennessä. Yhtä henkilöä ei pystytty testaamaan hänen huonon kuntonsa vuoksi. Tämän jälkeen tehtiin kartoittava kotikäynnit, jotka saatiin päätökseen myös elokuussa Kartoittavien kotikäyntien jälkeen paneuduttiin kunkin asiakkaan tilanteeseen yksilöllisesti. Kotikäynneillä keskusteltiin omaisen sekä asiakkaan kanssa halukkuudesta kutsua asiakkaan kotiin hoitoon osallistuvia tahoja yhteiseen verkostopalaveriin. Näistä verkostopalavereista käytetään tässä raportissa myöhemmin nimeä turvaverkkopalaveri. Turvaverkkopalavereita pidettiin vuoden aikana yhteensä 17 kpl. Palaverien kokoonpanot olivat erilaisia kutsujana ja järjestelijänä kuitenkin aina hankkeen työntekijä. Turvaverkkopalavereihin osallistui pääsääntöisesti seuraavat tahot: asiakas itse, omaisia, naapureita, läheisiä, kotipalveluohjaaja / kotipalvelun tai kotihoidon työntekijä, kotisairaanhoitaja, fysioterapeutti, yksityinen palveluntuottaja.

7 6 Kuva 2. Esimerkki turvaverkkokalenterista Turvaverkkokalenteriin kirjattiin kunkin asiakkaan viikko-ohjelma. Kalenterista jokainen turvaverkkoon kuuluva henkilö näki oman roolinsa dementoituvan arjessa ja myös muiden turvaverkkoon kuuluvien tehtävät. Lisäksi kalenterissa oli näkyvissä millaista teknologiaa asiakkaan kotona oli ja mitkä sen tehtävät olivat. Kalenterista hyötyi myös lievän vaiheen dementoituva asiakas itse. Asiakkaita ja heidän läheisiään ohjattiin ja opastettiin turvaverkkopalaverissa mm. seuraavissa asioissa: lääkityksen / hoidon kokonaisuuden tarkistaminen ja ohjaus tarvittaessa geriatrian poliklinikalle mahdollisten kotona asumista tukevien laitteiden toiminnan esittely ja ohjeistus sekä laitehankintaan liittyvät asiat paloturvallisuuden huomioiminen kotipalvelun järjestäminen apuvälineiden hankinta (rivat, luiskat yms.) intervallihoidon järjestäminen tai sen määrän lisääminen päivätoimintapaikan järjestäminen tai sen määrän lisääminen omaishoidon tuen hakeminen / yleensä sosiaalietuuksien selvittäminen kuljetuspalvelujen järjestäminen omaishoitajien kuntoutuskursseista ja tukitoimista tiedottaminen naapureiden/tuttavien mahdollisuudet auttaa arjen toimissa (esim. seurata valoja, hälyttää apua lähiomaiselta jos muistisairas on epätavalliseen aikaan liikkeellä jne.)

8 7 vapaaehtoistyöntekijöiden hankinta diakoniatyöntekijän käynnin järjestäminen pitkäaikaishoitopaikan hakemisessa auttaminen Asiakasperheet, joissa turvaverkkopalaveria ei pidetty, eivät kuitenkaan ole jääneet ilman apua sillä hanketyöryhmä auttoi myös näitä asiakkaita tarpeen mukaan. Yleisesti voitiin todeta, että turvaverkkopalaverit olivat tilaisuuksia, jossa asiakkaan luona käyvät ihmiset ja toisaalta palvelujen tuottajat näkivät ehkä ensimmäistä kertaa toisensa ja saivat kertoa oman näkemyksensä tilanteesta, huolistaan ja mahdollisuuksistaan auttaa turvaverkkokokonaisuudessa. Tärkeää oli myös se, että kokoontuminen oli asiakkaan omassa kodissa eli siinä ympäristössä ja niissä puitteissa missä dementoituva elää. Kaikki omaiset ja asiakkaat eivät halunneet turvaverkkopalaveria. Sairaudentunnottumuus oli eräs syy siihen, että kaikkien asiakkaiden kohdalla ei turvaverkkopalaveria pidetty. Toisin sanoen kokoontuminen olisi voinut tuottaa enemmän haittaa /mielipahaa kuin hyötyä. Osa asiakkaista ei halunnut kenenkään saavan tietää, että sairastavat muistisairautta. Osa läheisistä koki, että palvelut ja asiakkaan hoitotilanne olivat kunnossa eikä hyötyä yhteisestä kokoontumisesta nähty. Osalla asiakkaista oli jo varsin toimiva ja organisoitu toimiva turvaverkko olemassa. Myös heidän halukkuuttaan turvaverkkopalaveriin tiedusteltiin myöhemmin ja osalle se myös toteutettiin. Osalle asiakkaista tehtiin useampia kotikäyntejä prosessin seurantavaiheen aikana, osan luona vierailtiin vain kerran. Näin tehtiin omaisten toiveesta ja asiakastilanteesta riippuen Koteihin asennetut laitteet Hankkeen pääpaino oli kulunvalvontateknologiassa ja sen mahdollisuuksissa lisätä kotona asuvan dementoituvan turvallisuutta. Teknologiat jaettiin kolmeen ryhmään: kodin sisäiseen turvallisuuteen, alueen turvallisuuteen (piha ja puutarha) ja alueen ulkopuoliseen turvallisuuteen. Koska kotona asumisen tukeminen oli tärkeää, nähtiin tarvetta pohtia kokonaisturvallisuutta ja näin turvata myös esimerkiksi yksin asuvan muistisairaan paloturvallisuus. Laitteiden kustannuksista vastasivat pääosin kunnat hanketyöryhmän teknologiaehdotuksen perusteella. Liitteenä luettelo testatuista laitteista ja niiden toimittajista (Liite 2)

9 8 Kuva 3. Hankkeen toimesta koteihin asennetut laitteet Laitteet testattiin ensin EPTEK ry:n testauslaboratoriossa ja sitten asennuksen yhteydessä kotona. Asennusvaiheessa pyrittiin siihen, että joku omaisista tai hoitoon osallistuvista oli mukana ja näin asennustilanteesta tehtiin myös oppimistilanne. Omaisille ja muille asianosaisille annettiin myös kirjalliset, selkokieliset ohjeet sekä yhteystiedot, mihin voi soittaa heti, mikäli epäselvyyttä laitteen käytössä ilmenee. Kaikkiin asiakkaisiin pidettiin suunnitelmallisesti yhteyttä myös kotikäyntien ja mahdollisten laiteasennusten jälkeen. Laiteasennusten jälkeen vähintään kahden viikon kuluttua soitettiin ja tiedusteltiin tunnelmia sekä laitteen toimivuutta. Tämän jälkeen yhteyttä otettiin suunnitelmallisesti 2-3 kuukauden välein. Samoin soitettiin parin kuukauden välein niille, joilla teknisiä laitteita ei ollut. Joissakin tilanteissa yhteyttä pidettiin useamminkin, lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa teknologian toimivuudella oli suuri merkitys ja kotiin viety laite oli sellainen, josta ei ollut riittävästi kokemusta. Yhteydenpito koettiin tärkeäksi, koska huomattiin, että osalla omaisista oli korkea kynnys kertoa laitteen ongelmista, vaikka tätä oli painotettu. Toisaalta kerättiin tietoa laitteiden toiminnasta ja kotona selviytymisestä sekä toisaalta todettiin, että tiivis yhteydenpito asiakkaisiin / perheisiin ja tekninen ylläpito lisäsi teknologian tuomaa turvallisuutta. Muistisairaalla tilanne kotona saattoi muuttua hyvinkin

10 9 äkkiä huonompaan suuntaan esim. infektion vuoksi. Usealta asiakkaalta / perheeltä saatiin positiivista palautetta sosiaalisesta tuesta eli siitä, että pidettiin yhteyttä ja kyseltiin jaksamista sekä vointia. Asiakasperheet kokivat, että heidät huomioitiin ja toisaalta erityisesti omaishoitajat saivat keskustelukumppanin Kunnat Kuntayhteistyön tavoitteena on kehittää paitsi hankkeen päätavoitetta saumatonta palveluketjua syrjäseudulla asuvien muistisairaiden asumisen tueksi, myös juurruttaa kulunvalvontateknologiaa osaksi kunnan palveluprosessia. Vuodenvaihteessa tapahtui alueella suuria rakenteellisia muutoksia Nurmon, Ylistaron liityttyä Seinäjokeen kuntaliitoksella sekä Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan alueella, jossa perustettiin JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Nämä vaikuttivat osaltaan kuntien yhdyshenkilöiden työskentelyyn sillä liitokset aiheuttivat kiirettä heidän omiin töihinsä ja toisaalta muutoksia sekä epävarmuutta esimerkiksi vastuukysymyksiin. Kuntayhdyshenkilöiden kanssa pidettiin hankkeen alkuvaiheessa yhteistyökokoukset, joissa läpikäytiin laitehankintoja ja niihin liittyviä käytäntöjä. Keskusteltiin myös sopivien asiakkaiden löytymisestä sekä yleensä yhteistyöhön liittyvistä käytännön asioista. Kuntayhdyshenkilöihin pidettiin yhteyttä lukuisin sähköpostein ja puheluin koko hankkeen ajan puolin ja toisin. Hankkeen hakuvaiheessa ei ollut otettu huomioon kuntaliitoksia ja tästä johtuen osalla kunnista ei ollut varattuna etukäteen sovittua budjettivaroja laitehankintoihin. Tätä asiaa selviteltiin mm. Kurikassa, Jalasjärvellä ja Seinäjoen alueella. Asiasta päästiin kuitenkin hyvään yhteisymmärrykseen. Eettistä ajatustyötä vaati myös kuntien erilainen laitehankintakäytäntö. Lapualla ja Seinäjoella hankkeeseen osallistuessaan asiakas sai maksutta laitteet käyttöönsä. JIK -alueella Jalasjärvellä ja Kurikassa asiakas maksoi esim. laitteen vuokrakustannuksien kuukausihinnasta puolet. Kaikissa kunnissa perusturvapuhelin oli asiakkaan itsensä kustannettava, mutta esimerkiksi Seinäjoella asiakas itse maksoi pääsääntöisesti myös Esperin kautta toimitettavien lisälaitteiden ylläpitokustannukset. Asiakkaan maksamat turvapuhelimiin liittyvät perusmaksut vaihtelivat useiden eurojen välillä. Esimerkiksi Jalasjärvellä asiakas maksoi koko maksun suoraan palveluntuottaja Mainiovireelle ja Seinäjoella taas kaupunki maksoi osan turvapuhelimien ja lisälaitteiden perusmaksuista, joten hinta oli silloin halvempi. Hälytysten vastaanottojärjestelyt olivat myös erilaisia eri kunnissa, niitä löytyy palolaitoksesta yksityisiin palveluntuottajiin ja nämä asiat täytyi hankkeen toimijoiden ottaa huomioon. Hankkeen toteuttamisen kannalta nämä erilaiset käytännöt olivat haaste, varsinkin ajatellen kotihoidon toimintamallia dementoituvan hoidossa. Mallinnus täytyi em. syistä tehdä joka kunnassa erikseen. Tämä on tulevaisuuden haaste myös kotihoidon yhtenäisen toimintatavan ja teknologisten ratkaisujen mallin rakentamiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntien käytännöt olivat varsin kirjavia ja vaikuttivat myös asiakkaiden motivointiin laitteita hankittaessa. Asiakkaan oli helpompi kokeilla ilmaista laitetta kuin laitetta, jonka kustannukset olivat esim euroa kuukaudessa.

11 Teknologian juurruttaminen osaksi kunnan palveluprosessia Kuntayhdyshenkilöiden luona tehdyllä kierroksella yhteiseksi huoleksi nousi asennettavien kulunvalvontateknologioiden ja muiden teknisten apuvälineiden kierrätys sekä ajankohtaisen tiedon saanti. Lapuan vanhustyön johtaja Sirkka Eväsojan toiveesta nousi ajatus yhteisestä palaverista, jossa mietittäisiin yhteisen teknologiahenkilön saamista alueelle. Hanketyöryhmä järjesti yhteisen palaverin, jossa oli paikalla myös Seinäjoen sekä JIK - alueen vanhustenhuollon edustajat. Palaverissa keskusteltiin kuntien mahdollisuuksista toteuttaa ja mallintaa teknologia-aluetta yhtenä osana palveluprosessiaan. Keskusteluissa tuli selvästi esille, että jokaisessa kunnassa on tarve ja haaste kehittää teknologiaaluetta. Vaihtoehtoisesti keskusteltiin esim. erillisen teknologiavastuuhenkilön palkkaamisesta kuntiin oman tai useamman kunnan yhteiseen käyttöön. Teknologiavastuuhenkilön palkkaus ei sinällään saanut kannatusta, mutta toive kuntakohtaisen mallin toteuttamiseen esitettiin uuden hankkeen muodossa. Tätä kokonaisuutta on tarkoitus kehittää Satakunnan liiton sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan liittojen ylimaakunnallisessa Hyvinvointialan Living Lab - hankkeessa, jossa toimijoina ovat: Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry, Porin seudun kehittämiskeskus Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoen, Lapuan ja Alavuden kaupungit, jotka miettivät yhteistyössä omaa palveluprosessiaan tarkemmin Info- ja opastusiltapäivät Hankkeen aikana toteutettiin suunnitelman mukaisesti kaikissa hankkeessa mukana olevissa kunnissa kotihoidon henkilöstölle info- ja opastusiltapäiviä, joiden avulla pyrittiin lisäämään kaikkien kotihoidossa työskentelevien tietoisuutta laitteista, madaltaa mahdollista epäluuloa sekä kannustaa teknologian juurtumiseen kunnissa. Näissä koulutuksissa, jotka olivat kaikille kotihoitoon jollakin tavoin liittyville tahoille vapaaehtoisia, käytiin läpi kussakin kunnassa ajankohtaiset asiakastapaukset, hankkeen asiakkaiden perheissä tehdyt toimenpiteet ja teknologiset ratkaisut. Iltapäivät suunniteltiin palvelukokonaisuutta yhteistyössä kyseisen kunnan yhdyshenkilöiden kanssa, jotka myös osaltaan vastasivat tiedotuksesta omassa kunnassaan. Osallistujille jaettiin luentomateriaali, laitevalmistajien esitteitä ja näytettiin laitekuvia sekä opastettiin kädestä pitäen käyttämään erilaisia laitteita.. Opastusiltapäivät koettiin hyödyllisiksi myös hankkeen kannalta. Suurena yllätyksenä huomattiin, että teknologiatuntemus ja osaaminen oli kunnissa melko alhaisella tasolla. Tämä oli yllättävää, sillä Etelä- Pohjanmaan alueella on toteutettu useita ikäihmisten teknologiaan kohdistuvia hankkeita, myös koulutushankkeita. Kuntien teknologiaosaamista tulisi lisätä ja kuntien tulisi panostaa henkilöstönsä teknologiaosaamiseen sekä asenteisiin myös jatkossa.

12 Hoivayrittäjät Hankkeen yhtenä tavoitteena oli pyrkiä löytämään hoivayrityksille uudenlaista toimintaa syrjäkylillä ja edistää lähipalvelujen syntymistä. Tähän tavoitteeseen päästäkseen hankkeessa mukana olevat yritykset toimivat testiympäristönä. Yhteistyö hankkeessa olevien hoivayrittäjien kanssa oli tiivistä, heille järjestettiin opastusta ja ohjausta sekä heidän kanssaan läpikäytiin erilaisia mahdollisuuksia kehittää uusia palvelukonsepteja. Hoivayritykset toimivat muutamien niihin soveltuvien laitteiden testiympäristönä ja samalla ne saivat arvokasta tietoa ja kokemusta laitteiden toiminnasta. Hankkeessa mukana oleville hoivayrittäjille järjestettiin mahdollisuus osallistua yhteiseen opastusiltapäivään. Sen sisältöön saivat myös hoivayrittäjät vaikuttaa toiveillaan. Päivään osallistuivat edustajat Kurikan Tuulikellosta, Hoivakartanosta ja hoitokoti Vuosikkaasta. Iltapäivän aikana kyseltiin hoivayrittäjien kokemuksia teknologioihin liittyen, käytiin läpi yleisimmät ja tuoreimmat tekniikat. Laitteita ja esitteitä oli esillä. Mietittiin myös yhteisesti palvelukonseptin suunnittelua, mutta asia ei saanut suurta innostusta aikaan, sillä hoivayrittäjien läheisyydessä ei asunut hankkeen kotona asuvia asiakkaita. Palveluiden kannattavuus on myös haaste yrittäjille. Kuvapuhelinyhteydet ja videoneuvottelutekniikka nousivat kuitenkin kiinnostavaksi aiheeksi yrittäjien keskuudessa Yritysyhteistyö Hankkeessa oli yritysyhteistyökumppaneita, joista osa oli hankkeessa mukana suoraan rahoittajana ja osa yhteistyökumppaneina. Hankkeessa oli tarkoituksena löytää kaikki mahdollinen olemassa oleva kulunvalvontateknologia, jota voitaisiin soveltaa ja käyttää kotona asuvan dementoituneen turvana. Hankkeessa pyrittiin ajattelemaan dementoituneen kokonaisturvallisuutta Resurssit Hanketyöntekijät: Projektipäällikkö Mirva Ämmälä, Osa-aikainen asiantuntija/tutkija Merja Riikonen, Osa-aikainen projektityöntekijä Jyri Heikkilä, Projektityöntekijä Rami Latvala, Teknologia-asiantuntija, Toiminannanjohtaja Sami Perälä Sihteeri Kaija Hauta-aho, Hanke toteutettiin tiimissä, jossa vastuualueet oli jaettu eri työntekijöille. Projektipäällikkö Mirva Ämmälä vastasi kokonaisuuden etenemisestä, hallinnoinnista, kuntayhteistyöstä, tiedotuksesta sekä osin asiakastyöstä saakka. Projektityöntekijä Rami Latvala vastasi asiakastyöstä sekä muusta kokonaisuudesta lähtien, projektityöntekijä Jyri Heikkilä tekniikasta, Kaija Hautaaho sihteerin ja taloushallinnon osuudesta ja Sami Perälä tekniikasta, yritysyhteistyöstä sekä taloushallinnosta.

13 Toteuttajaorganisaatio Toteuttajana ja hallinnoijana toimi Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK), joka on sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikkaa soveltava alueellinen hanke- ja kehittämisorganisaatio. EPTEK ry toimii Seinäjoen terveysteknologiakeskus Mediwestissä. Maakunnallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä kehittämishankkeillaan yhdistys luo uusia toimintatapoja ja osaamista tietotekniikan tehokkaamman hyödyntämisen kautta. Palveluihin kuuluu hankekoordinointi, konsultointi, koulutus ja tekniset tukipalvelut. EPTEK ry:n taloudellinen tilanne on vakaa Kustannukset ja rahoitus Koko hankkeen kustannusarvio Koko hankkeen rahoitus koostuu: Julkinen rahoitus ELY-keskus Julkinen rahoitus, kunnat Yksityinen rahoitus, yritykset/säätiöt Raportointi ja seuranta Seurantaa ja raportointia tehtiin koko ajan hankkeen edetessä. Hankkeesta kirjoitettiin kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita, vuosiraportteja ja hankkeen päättyessä kirjoitettiin loppuraportti. Hankkeesta tiedotettiin laajasti medialle hankkeen alkaessa, sen puolessa välissä ja päättyessä. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Hankkeen tuloksista kirjoitetaan useita artikkeleita vuoden 2011 aikana. Ohjausryhmä seurasi hankkeen kokonaistoteutusta säännöllisesti, kokoontuen 8 kertaa. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustaja, toimialajohtaja Keijo Koivisto Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n edustaja, kehittämispäällikkö Minna Huhtamäki-Kuoppala Tampereen Teknisen yliopiston edustaja, terveydenhuollon tietotekniikan professori Kari Mäkelä Kuntaedustaja, hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki, Kurikan kaupunki Kuntaedustaja, vanhustyön johtaja Anneli Saarinen, Seinäjoen kaupunki Hoivayritysten edustaja, vastaava hoitaja Sari Autio, Hoivakartano Oy Yritysten edustaja, business manager Ulla Saarenoksa/ business manager Jan Virtanen, Pfizer Oy Rahoittajan edustaja, suunnittelija Minna Nikkari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Toiminnanjohtaja Sami Perälä, EPTEK ry

14 Viestintä ja tiedotus Hankkeelle laadittiin viestintä- ja tiedotusstrategia, jota noudatettiin koko hankkeen ajan. Viestintä- ja tiedotusstrategia jaettiin seuraavasti: Sisäinen viestintä: Hankkeen työntekijät pitivät viikoittain palavereita, joissa seurattiin hankkeen kulkua ja päivitettiin tietoja sekä suunniteltiin asiakkaiden palveluita ja teknologioita. Muistioita ja muistiinpanoja laadittiin tarvittaessa. Hankkeen yhteistyökumppaneiden välisessä tiedonvälityksessä käytettiin extranet palvelua (Sharepoint). Extranet -palvelussa jokaisella hankkeen toimijalla oli omat tunnukset, joiden avulla kirjauduttiin sivustolle. Eri toimijoilla oli eritasoiset käyttöoikeudet. Esimerkiksi hankkeen kirjaamat asiakasraportit olivat nähtävissä kyseisen kunnan yhdyshenkilöille, mutta ei esimerkiksi naapurikunnan tai laitetoimittajien edustajille. Extranetissä oli kaikille yhteinen infosivu ja mahdollisuus yhteydenpitoon muiden mukana olevien tahojen kanssa. Perusajatuksena oli tietoturvallinen tiedonjakopaikka. Lisäksi yhteyttä eri tahoihin on pidetty sähköpostin välityksellä. Ulkoinen viestintä: Hankkeen päämääriä ja tavoitteita on tehty tunnetuksi ulkoisella viestinnällä, jota on toteutettu laajasti kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa sekä lehtiartikkelein että EPTEK ry:n omilla verkkosivuilla. Tiedot näistä ovat liitteenä (Liitteet 3-18).

15 14 3. YHTEISTYÖKUMPPANIT 3.1. Pääyhteistyökumppanit Kunnat Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Lapua, Jalasjärvi (Nurmo ja Ylistaro liittyivät Seinäjokeen v.2009 alussa) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Osallistuvat yksiköt ja henkilöt: Kuntien ja kaupunkien kotihoidon henkilöstö Vanhustyön johtajat Muistiyhdyshenkilöt SAS-työryhmät (SAS-ryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida vanhuspalvelujen käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa. Tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä ja sen jälkeen löytää tarkoituksenmukainen hoitopaikka palveluasunnoista, hoivaosastoilta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta) Terveyskeskusten fysioterapeutit apuvälineasioissa Lääkärit (geriatrian ja neurologian poliklinikan lääkärit) Seinäjoen kaupungin lyhytaikaishoitoyksikkö Viherkodin vastaava hoitaja Toiminta: Hankkeen asiakkaiden palveluiden suunnittelu ja sopiminen, yhdyshenkilöiden toiminta, yhteistyö ja tiedonvälitys asiakastapauksissa, geriatrian potilaskäynnit Yritykset ArctiCare Technologies Oy, Ilmajoen Elektroniikka Oy, Emfit Oy, Exrei Oy, Location Data Systems Oy, Miratel Oy, Pfizer Oy, Tracker Security Oy, Tunstall Oy, Verifi Oy, Videra Oy Hoivayrityksiä eri kunnista: Hoivakartano Oy, Kurikan Tuulikello Oy ja Vuosikas Oy Toiminta: Teknologioiden testaus ja kokemustiedon saaminen, laitetilaukset ja tiedonsaanti Tutkimusyksiköt Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen toimipiste Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toiminta: Opiskelijat ja tiedonvälitys

16 Kolmas sektori Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry Alzheimer keskusliitto ry Vanhustyön keskusliitto ry Suomen dementiahoitoyhdistys ry Toiminta: Viestintä ja tiedotus, muistitestauksen asiantuntemus ja konsultointi Muu John G. Annalan säätiö 3.2. Muu yhteistyö Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet yksityinen kotipalvelu Pia Latvatalo, Arjen Ankkuri - Eläkeliiton vapaaehtoispalvelu (Jalasjärvi), seurakuntien diakoniatyö, Aijjoos-hanke (Kauhava), Väli-Suomen Kaste-hanke ikä-kaste, Yhteisöjen Yhdistys ry/järjestötalo - tukihenkilövälitys 3.3. Opinnäytteet ja julkaisut Seinäjoen Ammattikorkeakoulun vanhustyön koulutusohjelmassa opiskeleva Minna Laakso on tehnyt korvauksetta opinnäytteen osana Kulkurin valssi- hanketta nimeltä Kehittyvä teknologia turvaamassa muistisairaan kotona pärjäämistä omais- ja kotihoidossa. Työ on nähtävissä verkko-osoitteessa https://publications.theseus.fi/handle/10024/470. Tampereen Teknillisen yliopiston diplomi-insinööriopiskelija Muhammad Wasim Munir on tehnyt korvauksetta diplomityön hankkeen aihealueesta nimeltä Tracking devices for elderly care system by using GPS and RF tags. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat (aikuiskoulutus) Airi Ronkainen ja Marjo Ojakoski tekivät opinnäytetyön aihealueesta tekniikka ja etiikka, myös tämä työ tehtiin korvauksetta. Julkaisut: Munir, Muhammad Wasim., Mäkelä, Kari., Perälä, Sami Assessment of GPS Tracking Devices for Elderly Care. 4th International hyvite symposium on wellbeing technology, Tampere, Perälä, S., Ämmälä, M., Latvala, R., Mäkelä, K. Kulunvalvontateknologia muistisairaan apuna. 7 Gerontologian päivien konferenssiabstrakti, Kuopio 2010, pp. 115 (Liite 19) Perälä, S., Ämmälä, M., Latvala, R., Mäkelä, K. Location based technology for memory impaired elderly. Gerontechnology 2010; 9(2):242; doi: /gt Keywords: health technology, elderly care, dementia, Alzheimer s disease (Liite 20) Kulkurin valssi- hankkeen tuloksista tullaan tekemään kansainvälinen julkaisu (fullpaper).

17 16 4. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Tavoitteena on kehittää syrjäseudulla kotona asuvien dementoituvien henkilöiden avuksi malli, jonka avulla omaiset ja kuntien vanhustyön ammattilaiset osaavat tunnistaa vaelteluvaaran, ehkäistä sitä tai mahdollistaa dementoituvan turvallisempi vaeltelu. Hankkeen asiakkaaksi saatiin lopuksi 32 syrjäseudulla asuvaa muistisairasta. Vaeltelevien, levottomien muistisairaiden löytäminen maaseudulta asiakkaiksi oli vaikeaa ennakkokäsityksestä poiketen. Muutaman asiakkaan kohdalla kulunvalvonnan tarve oli mennyt jo ohi, johon mahdollisia syitä olivat muutto taajamien läheisyyteen tai sijoittuminen pitkäaikaispaikalle sairauden varhaisessa vaiheessa (kotihoidon näkemys), kyläyhteisön/ perheyhteisön riittävä tuki muistisairaalle tai jos omaiset/ muistisairas itse ei halunnut osallistua hankkeeseen. Hankkeessa kartoitettiin dementoituvien kotona selviytymistä ja vaelteluongelmaa lääketieteellisen, ei-lääketieteellisen ja teknologian näkökulmista. Lääketieteellinen hoito: Jokaisen asiakkaan kohdalla pyrittiin ensimmäisenä selvittämään oliko dementoituvalla diagnoosi ja oliko lääkitys dementoivaan sairauteen ajan tasalla. Monesti selvisi, että useita vuosia sitten aloitettu muistilääke oli edelleen sama, eikä dementoituva ollut käynyt lääkärikontrolleissa tänä aikana. Hankkeen asiakkaista kahdeksan ohjattiin geriatrin vastaanotolle lääketarkistusta varten. Ei-lääketieteellinen hoito: Ei-lääketieteellisessä hoidossa käytettiin työkaluna turvaverkkoa, joka rakennettiin dementoituvalle läheisistä ihmisistä. Tässä tukiverkossa oli pääsääntöisesti mukana kotihoidon työntekijä ja joskus naapuri tai hyvä ystävä. Turvaverkko kokoontui dementoituvan kotiin miettimään sen hetkistä tilannetta. Palavereissa käytiin läpi mm. seuraavia ei-lääketieteellisiä toimenpiteitä kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Intervallijaksot päivätoiminta kotiavun lisääminen (kotihoito, yksityinen palvelun tuottaja, seurakunnan diakoniatyöntekijä tai muu vapaaehtoinen) apuvälineet (fysioterapia ) sosiaalietuuksien päivittäminen kuljetuspalveluiden järjestäminen

18 17 Teknologia: Hankkeessa kehiteltiin dementoituvien omaisille ja läheisille sekä kuntien vanhustyön ammattilisille toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa dementoivan sairauden kuva sekä ehkäistä vaeltelua. Noudattamalla tätä mallia mahdollistetaan turvallinen vaeltelu ja taataan turvallinen asuminen ja kulkeminen dementoituvan omassa tutussa ympäristössä teknologian avulla. Kuva 4. JIK-alueen toimintamalli

19 Kyselyn tulokset Kaikille hankkeessa mukana oleville/ olleille asiakkaiden omaisille lähetettiin hankkeen kysely, joka toteutettiin ajanjaksolla Pääajatuksena oli saada kokemuksia koteihin viedyistä laitteista noin puolen vuoden käyttökokemuksen jälkeen sekä yleisesti tietoa hankkeen vaikuttavuudesta. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 31 kpl, joista palautui 21 kpl. Laitteita asennettiin kaikkiaan 22 asiakkaalle. Kyselylomake liitteenä (Liite 22). Kyselyyn vastanneista 21:stä omaisesta 17 koki saaneensa apua tilanteeseensa Kulkurin valssihankkeen kautta jo ensimmäisen vuoden aikana. Kahdeksan vastanneen mielestä asiakkaan turvallisuus oli lisääntynyt, joko asennetuiden laitteiden ja/ tai tiivistetyn turvaverkon kautta. Vastaajista 13 koki laitteiden tuoneen helpotusta arkeen ja mahdollistaneen asiakkaalle turvallisemman vaeltelun sekä etenkin yöaikaan tuoneen levollisemman yöunen läheisille. Kahdeksan vastaajaa koki saaneensa tärkeitä neuvoja sekä hyödyllistä kirjallisuutta dementiasta ja dementoituvan tukena elämisestä. Kolme vastaajaa koki ohjeistuksen apuvälineiden hankintaan hyödyllisenä. Viidessä vastauksessa dementoituvat ja heidän läheisensä kokivat, että he eivät ole sairauden kanssa yksin, vaan on joku taho, joka tukee ja elää mukana dementiaan liittyvien haasteiden keskellä. Turvaverkkopalaverien myötä syntyneiden sosiaalisten kontaktien koettiin tuoneen piristystä päivään. Kyselyssä oli myös dementoituvalle itselleen suunnattuja kysymyksiä. Pääsääntöisesti dementoituvat kokivat laitteiden olleen hyödyllisiä. Lähinnä koettiin laitteiden tuoneen turvallisuuden tunnetta. Vain yksi asiakas ei kokenut saaneensa minkäänlaista hyötyä hankkeesta. Kyselyyn vastanneilla asiakkailla oli laitteita seuraavasti: 10 kpl turvapuhelimia lisälaitteineen - turvaranneke 6 kpl - älykäs oviturva 3 kpl - perusoviturva 1 kpl - GPS paikannin (LDS) 5 kpl ja (Verifi) 2 kpl - radioaaltopaikannin (Saver) 2 kpl Muita laitteita olivat: - liesivahti 4 kpl - helppokäyttöinen puhelin - lyhyenkantaman puhelin - liiketunnistinvalot 2 kpl - Siiri-kotiturvapistoke + häkävaroitin - GSM-turvakamera 4.2. Kulunvalvontalaitteiden ja sosiaalisen turvaverkon käyttö muistisairaan ja omaisen näkökulmasta Teknologia Välikyselyjen perusteella turvallisuuden tunteen kokeminen nousi vahvasti esiin vastauksissa. Laitteiden koettiin vähentävän läheisten huolta muistisairaan selviytymisestä kotonaan. Laitteiden

20 19 koettiin ennaltaehkäisevän ja estävän vaaratilanteita, joita oli mm. lieden päälle jääminen tai yöaikaan uloslähteminen vähissä vaatteissa ja pahimmassa tapauksessa eksyminen. Usealla asiakkaalla omaishoitajana oli oma usein iäkäskin puoliso. Monen omaishoitajan kohdalla huoli muistisairaan puolison yöaikaisesta touhuamisesta ja vaeltelusta oli aiheuttanut väsymyksen ja uupumuksen. Uloslähtemisen vaara torjuttiin monessa tapauksessa turvapuhelimeen liitettävällä oviturvalaitteella tai ihan yksinkertaisella ja edullisella hälytyskellolla, joiden avulla omaishoitaja pystyi nukkumaan levollisemmin yöunensa. Kahdella lievän vaiheen muistisairaalla oli käytössä GPS- paikannuslaite, jonka avulla omainen tai valvontakeskus pystyi paikantamaan kartalta mahdollisen eksymisen sattuessa. Itse muistisairaille tämä paikannuslaite oli hätävara, mutta se antoi kuitenkin turvallisuuden tunteen etenkin omaisille muistisairaan lähtiessä esim. lenkille. Kuuden asiakkaan kohdalla omaiset kertoivat teknologian pidentäneen kotona asumisen aikaa. Lisäksi oli välillisiä tapauksia, joissa laite oli auttanut hoitoa. Kodin sisäiseen turvallisuuteen luettavista laitteista turvapuhelin ja siihen yhdistettynä turvaranneke, oviturvalaitteet ja palovaroitin koettiin vastausten perusteella parhaiten turvaa tuovina teknologioina. Turvapuhelimen ja turvarannekkeen käyttö oli useimmille hankkeessa mukana olleelle liian vaikeaa, eikä itsenäinen avunpyyntö turvarannekkeen tai turvapuhelimen kautta onnistunut. Useassa kohteessa toteutettiin ns. passiivisia teknologioita, kuten palovaroitin, perusoviturva tai älykäsoviturva, jolloin hälytykset lähtivät automaattisesti turvapuhelimen kautta. Älykkään oviturvan etu verrattuna perusoviturvaan oli mahdollisuus asettaa viive hälytyksen lähtemiseen. Tällä tavoin voitiin mahdollistaa muistisairaan mahdollisimman turvallinen ja itsenäinen liikkuminen esim. postilaatikolla käynti tai talvella lumen lakaisu portailta. Alueen turvallisuuteen luettavia toimivia aluetta valvovia laitteita emme hankkeeseemme löytäneet. On olemassa tekniikoita, joissa aluevalvonta on esim. 300m asti, mutta tekemissämme testauksissa näistä laitteista tuli paljon vikahälytyksiä. GSM- kameralla pystyttiin parantamaan kahdessa kohteessa pihapiirin turvallisuutta. Kamera oli molemmissa kohteissa varustettu liiketunnistimella, jolloin kamera otti kuvia liikkeen havaittuaan, jotka kamera lähetti omaisen kännykkään multimediaviestinä. Tällä tekniikalla voitiin seurata muistisairaan uloslähtöä sekä sisään tulevia henkilöitä. Näissä kohteissa pyrittiin torjumaan ensisijaisesti kaupustelijoita, jotka olivat huijanneet suuria summia rahaa. GSM- kamera lähetti kuvat MMS viestiä käyttäen, joissakin tapauksissa kuvat eivät tulleet perille tai viestit tulivat vasta tunnin tai jopa 24 tunnin kuluttua. Ongelmaksi havaittiin syrjäseuduilla oleva heikko GSM- verkko, jonka takia viestit katosivat tai lähetys kesti kauan. Ongelma pystyttiin vähentämään kameran ulkoisella lisäantennilla. Kameraa käytettäessä tuli ottaa huomioon MMS viestien hinta, joka vaihteli liittymien välillä. Koska kuvia lähetettiin monta kerralla, kertyi puhelinlaskua nopean tahtiin. Nykyään on saatavilla liittymiä, joissa on kiinteä kuukausimaksu tietylle määrille MMS- viestejä. Tällöin hinta on hieman halvempi. Alueen ulkopuoliseen turvallisuuteen luettavia laitteita oli käytössä kymmenellä asiakkaalla. Pääsääntöisesti laitteet olivat GPS- paikannustekniikkaan perustuvia laiteita. Paikannuslaitteet toimivat varsin hyvin puutarha-alueen ulkopuolella, jolloin GPS- paikannin sai hyvin yhteyden satelliitteihin. Kokeiluissa tuli kuitenkin usein vikahälytyksiä, kun asiakas oli paikantimen kanssa sisätiloissa ja satelliittiyhteys oli katkennut.

Miten teknologia toimii osana dementoituvan turvaverkkoa?

Miten teknologia toimii osana dementoituvan turvaverkkoa? Miten teknologia toimii osana dementoituvan turvaverkkoa? Projektipäällikkö Merja Hedberg, EPTEK ry EPTEK ry:n 10-vuotis-juhlaseminaari 10.9.2007 Eeva-hanke Tavoite Luoda yksilöllinen turvaverkko maaseudulla

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Hyvinvointialan Living Lab hanke 1.12.2009-31.3.2012

Hyvinvointialan Living Lab hanke 1.12.2009-31.3.2012 Hyvinvointialan Living Lab hanke 1.12.2009-31.3.2012 Teknologia tukemassa ikääntyneiden kotona asumista seminaari Etelä-Pohjanmaan osahanke 12.4.2011 Sami Perälä EPTEK ry Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi 11.8.2016 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa turvapalveluratkaisuja

Lisätiedot

TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI Muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena

TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI Muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI 2016 2018 Muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI Kaksi päätoimista työntekijää

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys Vanhusneuvosto 7.10.2015 Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Teknologia-avusteisten palvelujen haasteet ikääntyneillä Teknologian

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL Ikäkaste Äldre-kaste Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL 11.4.2011 Vuokko Lehtimäki, projektijohtaja, Pikassos Oy www.ikakaste.fi Ikäkaste Äldre-kaste

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 26 Asianro 4436/00.02.03/2013 Minna Reijosen kirje 10.4.2013 Nilsiä-neuvottelukunnalle Minna Reijonen on toimittanut 10.4.2013 sähköpostitse kirjeen Nilsiäneuvottelukunnalle.

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hanke Ulvilan elinkeinotiimin kokous 9.6.2015 HYVÄKSI

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän, CareApp -mobiilisovelluksen sekä sähköisten CareLock -lukkomoduulien tuotetestaus

Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän, CareApp -mobiilisovelluksen sekä sähköisten CareLock -lukkomoduulien tuotetestaus PL 18 (Pohjoisranta 11 D) 28101 Pori Puh. (02) 620 5300 Living lab käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan www.prizz.fi/livinglab 1 (3) Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän,

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhla 20.11.2011 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Taustaa

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 2015, Jyväskylä

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Matti Rekiaro, Seinäjoen keskussairaala / Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä Mahdollisen käytännön läheisiä esimerkkejä siitä, miten valolaadulla (värilämpötila ja spektri) voidaan ohjata ihmisten vireys- ja lepotilaa sekä lisätä mielialan virkeyttä? Voidaanko valon laadulla merkittävästi

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 30.9.2010 Hankkeen tarkoitus On ollut selvittää, miten Vivago- hyvinvointikello soveltuu ikääntyneille Lisääkö kello ikääntyneiden

Lisätiedot

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Työryhmä: Anneli Saarinen, pj. Sirkka Eväsoja, Lapua, Mirva Ämmälä, Seinäjoki, Helena Kahra-Smedlund, Isokyrö, Tarja palomäki, Jik, Eila Runsala, llky, Marita

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Terveysoperaattori Oy

Terveysoperaattori Oy Terveysoperaattori Oy HealthOperator Ltd Teollisen internetin tehokkaat palvelut sote-sektorille Riitta Tiuraniemi 5.11.2015 KUN KÄDET JA RAHAT EIVÄT RIITÄ Väestö vanhenee ja elinajan odotus kasvaa Talouskasvu

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Virtuaalipalvelu, hyvinvointia tabletista Virtuaalipalvelu on tavoitteellista kaksisuuntaista kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua. Virtuaalipalvelu on aina asiakkaan

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

DIGITAALISEN TEKNIIKAN MAHDOLLISUUKSIA HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMISESSA HYVINVOINTIA KUNTIIN ILMAN RAJOJA 26.3.2015

DIGITAALISEN TEKNIIKAN MAHDOLLISUUKSIA HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMISESSA HYVINVOINTIA KUNTIIN ILMAN RAJOJA 26.3.2015 DIGITAALISEN TEKNIIKAN MAHDOLLISUUKSIA HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMISESSA HYVINVOINTIA KUNTIIN ILMAN RAJOJA 26.3.2015 EPTEK RY ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYSTEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Alueellinen kehittämisorganisaatio,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 22.3.2017 Kysely Wilhelmiinan asukkaiden läheisille Kysely toteutettiin 23.2-19.3.2017 Kysely lähti 99 vastaanottajalle (88 kpl vuonna 2016), vastauksia saimme kaikkiaan

Lisätiedot