Suunnitelma Fotoniikan innovaatioympäristö (Photonics Finland)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma 18.11.2013 Fotoniikan innovaatioympäristö (Photonics Finland)"

Transkriptio

1 Suunnitelma Fotoniikan innovaatioympäristö (Photonics Finland)

2 Taustaa Photonics Finland hanke on edennyt vaiheeseen (marraskuu 2013), jossa suomalainen fotoniikan tutkimus- ja teollisuusyhteisö kehittävät projektina käynnistynyttä toimintaa jatkuvan toiminnan muotoon. Yhdistysmuotoiseksi suunniteltu toimija, rekistöity yhdistys, tuottaa (1) jäsenten markkinointia ja liiketoiminnan lyhyen aikavälin kehittämistä tukevia palveluita, (2) pitää yllä alan kansallista roadmap suunnitelmaa ja kehittää alan yleisiä toimintaedellytyksiä. (3) Kolmas toimintomuoto on uusien poikkitieteellisten ratkaisujen ideointi, suunnittelu, demonstrointi ja testaaminen. Tämän toiminta toteutuu perustettavan innovaatioympäristön (kehitysalusta) puitteissa. (kuva 1) Kokonaisuuden suunnittelu ja käynnistäminen edellyttävät merkittäviä ajallisia ja taloudellisia resursseja, jotta toiminta saadaan käyntiin. Arvioitujen jäsenmaksutulojen kertymän perusteella Photonics Finland (ry) pystyy ensimmäisten toimintavuosiensa kuluessa varmistamaan toimintakokonaisuuden 1 edellyttämät tehtävät. Osakokonaisuuksien 2 ja 3 suunnittelu ja käynnistys edellyttää laajempaa rahoituspohjaa. Kokonaisuus 3 ja siihen läheisesti liittyvät osan 2 toimenpiteet soveltuvat INKA-hanketyön kehityskohteiksi. Kuva 1. Fotoniikan innovaatioympäristö osana Photonics Finland - tarjoomaa

3 Fotoniikan innovaatioympäristö miten alustat tukevat INKA-teeman vision ja tavoitteiden saavuttamista, kuinka ne hyödyntävät toisten teemojen demo- ja kehitysalustoja sekä kuinka ne linkittyvät vastaaviin kansainvälisiin ja erityisesti pohjoismaisiin demo- ja kehitysalustoihin Fotoniikan innovaatioympäristön suunnittelussa ja käynnistämisessä on tavoitteena toimintaprosessi, joka nopeuttaa sekä varmistaa uusien fotoniikkaa hyödyntävien teknologisten mahdollisuuksien testaamisen. Keskeisellä sijalla ovat myös fotoniikan tutkimuslähtöisten teknologiahankkeiden jalostaminen liiketoiminta-aihioiksi. Innovaatioympäristön operaattori koordinoi ja ohjaa Photonics Finland partnereiden keksintöjen, tuoteideoiden sekä tuoteparannusten konkretisointia projekteiksi. Innovaatioympäristön toimeenpaneva keskus sijoittuu Tampereelle. Poikkitieteellinen ja projekteittain vaihtuva asiantuntemuksen tarve edellyttää vahvaa verkottumista muille alueille Suomessa sekä maan rajojen ulkopuolelle (Kuva 2). Käytännön yhteistyö on jo nyt aktiivista Photonics Sweden- sekä Baltic Photonics-verkostojen että Photonics21-klusterin kanssa. Lisäksi innovaatioympäristö toimii läheisessä yhteistyössä EU-komission Photonics PPP (PublicPrivatePArtnership) yhteisön sekä Photonics Mirror Groupin kanssa yhdessä TEKESin kanssa (ERA-NET rahoitus). Kuva 2. Fotoniikan innovaatioympäristöön liittyvän toimijaverkoston runko

4 Tavoitteet kuinka demo ja kehitysalustat auttavat kansainvälisten sijoitusten, esim. yritysten tutkimus- ja kehittämiskeskusten sijoittumista Suomeen Kansallisten ja paikallisten kehitysalustojen tavoitteet on kuvattava selkeästi Innovaatioympäristön toiminnan ensisijaisena tavoitteena on tuottaa uusille tai olemassa oleville yrityksille projektialoitteita, ratkaisuja sekä konsepteja ja innovaatioita. Suomalaisen ja kansainvälisellä osaamisella täydennetyn fotoniikan sovellusosaamisen keinoin muodostuvat tulokset ovat lähtökohtaisesti eri asteisia liiketoiminta-aihioita, jotka ovat potentiaalisia investointikohteita suomalaisille ja kansainvälisille toimijoille. Toimijat ovat teollisia yrityksiä sekä rahoittajia. Käytännön toiminnan lähtökohtana on asiakkaan heräte, hankealoite, joka projektoidaan innovaatioympäristön puitteissa yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutusta varten identifioidaan ja kootaan toteutuksessa tarvittavat resurssit. Syntyvien tulosten hyödyntämisestä vastaavat asiakasyritykset parhaaksi katsomallaan tavalla. Innovaatioalustan prosessiin voidaan sisällyttää myös liiketoiminta- ja rahoituskonsultointi erillisinä elementteinä mikäli näihin ilmenee tarvetta. Ideaali innovaatioympäristö on yhdistelmä henkilöresursseja, laitteistoja sekä joustavaa, mutta selkeää toimintatapaa. Käynnistysprojektin tavoitteena on muodostaa resurssien muodostama yhteenliittymä, jossa voidaan soveltaa virtuaalityöpajoja, konkreetista laboratorioympäristö sekä näiden yhdistelmiä. Keskeisin tavoite on kuitenkin luoda sellainen (liiketoiminta)malli, joka on aidosti toimiva ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Fotoniikan innovaatioalustan perustan muodostaa fotoniikan tyypillisimmiltä avainalueilta sekä erilaisilta fotoniikkaa lähellä olevilta sovellusalueilta koottu osaajapooli (Kuva2). Poolissa voi olla mukana sekä yritysettä tutkimuslaitosasiantuntijoita. Osapuolten identifiointi sekä sitouttaminen ovat Innovaatioympäristön suunnittelu ja pilot-vaiheen keskeiset tavoitteet. Kahden ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on saada käynnistettyä ja vietyä päätökseen vähintään 20 hankealoitetta. Toimenpiteet Innovaatioympäristön suunnittelu- ja käynnistysvaihe pitää sisällään seuraavassa taulukossa 1 esitettäviä työvaiheita. Taulukossa on kuvattu myös työvaiheisiin osallistettavat osapuolet sekä viitteellinen aikataulu. Fotoniikan Innovaatioympäristön suunnittelu- ja käynnistyshanke aloittamisvalmiudet ovat olemassa ja hanke voidaan käynnistää 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.

5 Taulukko 1. Fotoniikan Innovaatioympäristön suunnittelu- ja käynnistyshanke Toimenpidekokonaisuuksia Aktiivinen osapuoli Ajoitus ( 0 24 kk) 0.Innovaatioympäristön johtoryhmä -perustetaan aktiivisten osapuolten muodostama ohjausryhmä 1.Toiminnan puitteiden ja mittareiden määrittely (scope) - verkoston input operaattorin rooli yms 2.Palvelun (hanketoiminnan) rajaukset - teollisoikeudet, start, ja exit vaiheet 3. Sopimukset - innovaatioympäristön toimijoiden keskinäiset oikeudet ja velvoitteet - 4. Ympäristö / lokaatio -hajautettu keskitetty koordinointi -kommunikaatio 5. Toimijaverkoston aktivointi - kommunikointi - sitouttaminen osallistuttaminen - 6. Pilot hankkeet (start-up) - erilaisia hankkeita Pilot-hankkeet - jatkoa 8. Koordinointi, raportointi ja seuranta a) Innovaatioympäristön pilotointi b)hankkeet Operaattori ja Photonics Finland ry (yhdessä) (* 0-1 Ohjausryhmä + (* 0-2 Sama 0-2 (* 2-4 (* 0-4 (* 3-8 case-toimijat + (* 5-12 case-toimijat + (* Ohjausryhmä + (* 0-24 Organisoituminen Tampereella Fotoniikan sovellusten monialaisuuden vuoksi on huomioitava myös riittävät kokeellisen toiminnan mahdollisuudet. Ne tulee varmistaa avaintoimijoiden kesken. Fotoniikan innovaatioympäristön keskeiset toimijat Tampereella ovat TTY (useita laitoksia/laboratorioita) sekä Tampereen yliopisto (lääketieteellinen tiedekunta), Finnmedi Oy sekä Photonics Finland ja Hermia Oy;n hallinnoima UusiTehdas. Fotoniikan innovaatioympäristön operaattorin roolissa Tampereen alueella voivat toimia Photonics Finland ry ja/tai sen kanssa läheisessä yhteistyössä toimiva Hermia Oy. Myös järjestely, jossa Tampereen Teknillisen yliopiston ORC-laitos osallistuu toiminnan organisointiin on optiona. Mitään vaihtoehtoa ei ole toistaiseksi suljettu ulos valmisteluista.

6 Kustannukset Fotoniikan Innovaatioympäristön, prosessien valmistelu ja hanketoiminta voidaan käynnistää täysipainoisesti panostamalla henkilö- ja toimintakustannukset kattaviin kustannuksiin. Arvio toiminnan suunnittelun sekä käynnistämisvaiheen 0-24 kk kustannuksista on keur/ vuosi. Tämä perustuu kustannuspositioihin, jotka on koottu taulukkoon 2. Taulukko 2. Fotoniikan Innovaatioympäristön arvioitu kustannusjaottelu vuosina Kustannuslaji vuosi 2014 vuosi 2015 YHTEENSÄ (12 kk) (12 kk) Palkkakustannukset (arvio) Sotu ( 50%) Sivukulut Tilavuokrat Ulkopuoliset palvelut verkoston toimijoiden aiheuttamat tila-ja toimenpidekustannukset - muut asiantuntijapalvelut Matkakustannukset Aineet ja tarvikkeet Muut toteutuneet kustannukset YHTEENSÄ Aikataulu Jakso 1: Aikavälillä (24kk) kehitetään case-study-toimintaan tähtäävä joustava toimintaympäristö ja prosessi, jotka vastaavat poikkitieteellisten hankkeiden vaatimuksia. Projektien toteutuksen (palvelun) kommunikointi, markkinointi, resurssointi, fasilitointi sekä laadunarviointi ja tulosten jatkokehitysprosessit optimoidaan kahden ensimmäisen vuoden kuluessa. Nämä toteutetaan yhdessä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kytkeminen toimintaan selvitetään ja testataan käytännössä. Jakso 2: Aikavälillä (24kk) fotoniikan innovaatioympäristön hanketoimintaa jatketaan ja toimintaa monistetaan kokemusten perusteella. EU-hankkeet saadaan osaksi jatkuvaa toimintaa. Tarkempi suunnitelma pohjautuu ensimmäisellä jaksolla toteutettuihin toimenpiteisiin niiden tulosten arvioinnin pohjalta.

7 Seurantaindikaattorit Teemakohtaisten tavoitteiden osalta esitetään myös alustavat seurantaindikaattorit. Innovaatioalustan suunnittelun ja käynnistysvaiheen seuranta toteutetaan hankkeen ohjausryhmän ja rahoittajan toimesta. Seurannan kohteena ovat lähtökohtaisesti projektisuunnitelman tehtävien toteutuminen ja aikataulu. Sisällön seurannan kohteena ovat ohjausryhmässä vahvistettavat mittarit, joita ovat hankekertymä, hankkeissa saavutetut tulokset ja tulosten laatu ( esim. teollinen hyödynnettävyys, mahdollinen asiakastoimijan jatkohankkeen laajuus, rahoitustarve, mahdollinen tutkimushanke ). Hyödyt Tampereen seutukunnan kannalta pilot-toimintaympäristön prosessien luominen ja onnistuneet hankkeet merkitsevät alueen teollisuuden lisääntyvää kilpailukykyä. Tampereen seutukunnan panostus optoelektroniikkaan ja fotoniikkaan, joka on jo aikaisemminkin merkittävästi luonut uutta teollisuutta ja näkyvyyttä koko seutukunnalle, mahdollistaa alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden sekä vaikuttavuuden noston kokonaan uudelle tasolle. Profiloituminen kansallisena edelläkävijänä EU:n KET-strategian toteuttajana on positiivinen meriitti myös Euroopan tasolla. Käytännön yhteistyö eri maakunnissa toimivien yritysten ja palveluntuottajien (tutkimusryhmiin asiakkaana partnerina) kanssa vahvistaa kansallista sekä kansainvälistä kilpailukykyä lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Tämä luo lisää työpaikkoja ja yrityksiä Download How to explain photonics to to https://www.sugarsync.com/pf/d _ _144574

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa hakuinfo 14.9.2011 Asko Vesanto DM 832640 Miksi julkisen tutkimuksen rahoitusta uudistetaan? Innovaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi...3 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille...

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Active Business Cluster for export (ABC)

Active Business Cluster for export (ABC) 2014 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Projektisuunnitelma, projektin toimintamalli, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma anne.pesola

Lisätiedot