KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen"

Transkriptio

1 KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. RAKLI:n jäsenistä monet toimivat Helsingin kaupungissa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta Helsingin pysäköintipolitiikasta ja tarjota mielipiteitä, näkemyksiä ja ehdotuksia Helsingin pysäköintipolitiikan kehittämiseksi. Yleisiä kommentteja strategisiin linjauksiin liittyen RAKLIn jäsenten ja sidosryhmien piirissä on viime aikoina noussut yhä voimakkaammin esiin pysäköinnin kehittämistarpeet niin Helsingissä kuin muissa merkittävissä kaupungeissa. Kaikki ehdotetut strategiset linjaukset tuntuvat oikein valituilta, ovat tavoiteltavia ja hyviä. Kokonaisvaltaisen pysäköintiä koskevan politiikan laatiminen on tarpeellista ja monet RAKLIn jäsenet ovat tunnistaneet pysäköintiä koskevia haasteita ja kehitystarpeita. Pysäköintipaikkojen riittävyys on ajoittain ja paikoitellen haaste: esimerkiksi Ruohonlahden alueella pysäköintipaikkaa jonottaa n. 400 henkilöä ja paikan saaminen voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Helsingin seudun kunnat ovat tehneet pysäköintipolitiikkaa liikaa yksin. Kuntien välistä yhteistyötä ja pelisääntöjä on jatkossa huomattavasti lisättävä. Yhteistyön puute pysäköintipolitiikassa on mahdollistanut omalta osaltaan Helsingin seudun kaupunkirakenteiden pirstaloitumisen erityisesti toimistorakentamisessa. Pääkaupunkiseudun toimistorakentamisessa kilpaillaan autopaikkavelvoitteiden täyttämisen kanssa ja tässä kilpailussa Helsingin on vaikea menestyä, jos kaupunkien autopaikkamäärien yhteisiä sääntöjä ja laskentaohjeita ei ole laadittu. Kehitystyö pitäisi ulottaa yli kuntarajojen siten, että pysäköinnin kehittämiseen yhdistetään joukkoliikenteen yleisen sujuvuuden kehittäminen. Vasta pysäköintipolitiikan strategian jalkauttamisessa käytännön toimenpiteisiin tehdään ja sovitaan konkreettisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä eli kaikkien osapuolten aktiivista mukanaoloa kehittämistyössä tarvitaan jatkossa.

2 KANNANOTTO 2 (9) Osallistuminen pysäköintikäytäntöjen kehittämiseen Politiikan toimenpiteisiin sisältyy monia selvityksiä ja kehityshankkeita, joista osa toteutuu tai käynnistyy vuoden 2013 aikana ja osa vuonna Näitä selvityksiä ovat esim. keskitetyn pysäköinnin alueellisen toimijamallin kehittäminen (kärkitoimenpide 7). Toivomme, että näitä selvityksiä ja toimintamalleja laadittaessa alan toimijoille tarjotaan mahdollisuuksia sparrata malleja ja käytäntöjä. RAKLI on valmis tarjoamaan klinikkaprosessinsa käytäntöjen kehittämisen yhdeksi työkaluksi. Pysäköinnin tekniseen ylläpitoon liittyviä ongelmakohtia voisi selvittää alueellisesti ja selvityksen tulosten valmistettua miettiä korjaavia toimia. Paikalliset toimijat pystyvät tunnistamaan parannusta vaativia asioita, joita ovat esimerkiksi puutteelliset lumen läjityspaikat, väärän tyyppiset sotkevat puut ja vastaavat. Asuntohankkeissa rakennuttajien tulisi olla mukana jo alueiden tai yksittäisten hankkeiden kaavoitusvaiheessa, jotta pysäköintiratkaisuista saataisiin paremmin kysyntää vastaavia. Vuokra-asuntojen osalta hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pieni asuntokoko vaikuttavat autopaikkatarpeeseen sitä merkittävästi vähentäen RAKLIn jäsenistössä on kiinnostusta osallistua tilanteen ja tarpeen mukaan pysäköintikäytäntöjen pilotointiin. Esimerkiksi Ruoholahden Pysäköintiyhtiö toteaa seuraavaa: Ehdotamme, että Ruoholahden Pysäköintiyhtiö otettaisiin Helsingin kaupungin pysäköinnin kehittämishankkeessa aidoksi alueelliseksi pysäköinnin case-esimerkiksi. Ruoholahdessa on hyvin toteutettu alueellisen pysäköinnin perusasiat yhtiön perustamisesta ja rakentamisesta aina nykypäivään. Yhtiö on halukas kehittämään jatkossa omaa toimintaansa ja olemaan pilottina muille toimijoille esim. pysäköinnin tehostamisen, pysäköinninvalvonnan ja nettipalveluiden osalta. Eli tarjoudumme aktiivisesti mukaan kehittämishankkeeseen. Huomioita strategisiin linjauksiin liittyen 1. Pysäköinti tukee ekologisesti kestävää ja viihtyisää kaupunkirakennetta ja liikkumista Linjaus, että pysäköintiä tulee tarkastella kokonaisuutena, ei tonttikohtaisesti, on hyvä. Keskitettyjen ratkaisujen kehittäminen on tarpeellista. Uusilla alueilla ja täydennysrakentamisessa tulee voida toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita ja rakennuksia. RAKLI:n jäsenillä on hyviä kokemuksia Vähäautoisista / autottomista vuokrataloista ja tällaisille rakennuksille on kysyntää.

3 KANNANOTTO 3 (9) Perusteluina vähäautoisille / autottomille vuokra-asunnoille on esitetty mm. seuraavat näkemykset: Vuokra-asunnosta voi helpommin vaihtaa toiseen autopaikalliseen asuntoon, jos/kun auton tarve ilmenee myöhemmin. Samoin vuokra-asunnon sijaintia voi vaihtaa esimerkiksi työpaikan sijainnin vaihtuessa. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat edellytys tällaiselle kohteella ja esimerkkihankkeet voivat toimia keihäänkärkinä, jotka vetävät perässään muitakin hallintomuotoja (omistusasunnot). Kantakaupungissa on perinteisesti ollut paljon asuntoja, joilla ei ole omaa autopaikkaa. Erityisesti täydennysrakentamisessa ja käyttötarkoituksen muutoksissa tätä mallia tulisi hyödyntää, koska uusien autopaikkojen rakentaminen/järjestämiseen tällaisiin kohteisiin ovat kalliita toteuttaa. 2. Pysäköinnissä otetaan huomioon kaupungin eri osien erityispiirteet Erityispiirteiden tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvä asia ja luokittelu kolmeen vaikuttaa toimivalta määrältä ja tavalta. Ratikkakaupungin osalta on todettu, että tavoitteena on katutilan vapauttaminen etenkin pitkäaikaiselta auton säilyttämiseltä, mikä on hyvin kannatettavaa. 3. Pysäköinti palvelee Helsingin ja koko metropolialueen tulevaisuuden visiota Erinomainen tavoitetila; pysäköinnin lisäksi ja ohessa myös muihin liikenteen sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota ja etsiä parannuksia. Seudulliseen pysäköintipolitiikkaan liittyen tekstissä on todettu: Sijainniltaan ja palvelurakenteeltaan erilaisille alueille tulisi määritellä omat toimitilojen pysäköintinormit (minimi ja maksimi) toiminnoittain (etenkin toimistot, erilaiset myymälät). Tämä edellyttää selvitystä siitä, millaiset normit sopivat erityyppisille toiminnoille ja alueille. Tarkasteluun tulee sisällyttää myös pyöräpysäköinti. Pysäköintiin liittyvien kysymysten ratkaiseminen edellyttää uusien toimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittymistä. Näitä malleja ja normeja tulisi pystyä testaamaan siten, että toimivuutta voidaan arvioida. Myös tähän työhön RAKLI osallistuu mielellään ja klinikkatyöskentely voi olla hyvä keino. 4. Pysäköinti tukee asumiskustannusten kohtuullistamista Tärkeä välitön tavoite kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitsevien vuokra-asuntokohteiden asukkaat eivät ole kiinnostuneita maksamaan kalliiden rakenteellisten pysäköintipaikkojen vuokria ja autopaikkoja jää vuokraamatta. Asukaspysäköintipaikoista nykyisin perityillä vuokrilla voidaan kattaa vain murto-osa autopaikkojen todellisista kustannuksista, joten käytännössä kaikki asukkaat maksavat autopaikoista käytöstä riippumatta.

4 KANNANOTTO 4 (9) Täydennyskaavoitushankkeiden yhteydessä edellytetään usein pysäköintiratkaisujen tutkimista kohdekiinteistöä laajemmalta alueelta, joka hidastaa ja vaikeuttaa kaavoitusta, mikä puolestaan heijastaa asumiskustannuksiin. 5. Pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa näkökulmaa Tekstissä on todettu. Toimitilojen autopaikkamäärään perustuvaa autopaikkakohtaista maksua tulee selvittää tarkemmin koko Helsingin seudun osalta, koska yritysten toimitilojen sijoittumisella on suuri merkitys seudulla tehtyihin matkoihin ja käytettyyn kulkutapaan. Toimenpide on erinomainen. Pysäköintipaikan hinnoittelussa on lisättävä läpinäkyvyyttä. Jatkossa tulisi laatia ja julkaista selkeitä ja ymmärrettäviä laskelmia pysäköinnin kokonaiskustannuksista pääomakustannuksineen ja ylläpitokustannuksineen. 6. Pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaiden, yritysten ja muiden käyttäjien erilaiset tarpeet Tekstissä todetaan, että pysäköintiratkaisujen tulee perustua asukkailta ja yrityksiltä selvitettyyn tietoon heidän tarpeistaan. Tämä on hyvin totta. RAKLI tarjoaa jatkossakin mielellään apua jäsentensä näkemysten kartoittamiseen ja tämän tiedon tuottamiseen pysäköintiratkaisujen miettimisen tueksi. 7. Pysäköinti liitetään osaksi tavoitetta Helsinki pohjoisen pallonpuoliskon paras talvikaupunki Sujuva talviajan toiminta on Helsingissä tärkeää, myös liikenteen ja pysäköinnin näkökulmasta. On hyvä, että talvi on nostettu yhdeksi strategiseksi linjaukseksi sujuvuuden varmistamiseksi. Kunnossapitokäytäntöjen kehittämistä tarvitaan, sillä ei ole hyväksyttävää, että iso osa pysäköintipaikoista on pitkiä aikoja pois käytöstä lumisten olosuhteiden vuoksi. Autojen talviajan säilytysparkkeja tulisi kehittää nykyistä laadukkaammaksi Yhtenä ajatuksena ehdotamme harkittavaksi seuraavaa: Veneiden talvisäilytyspaikat laitureiden ja rannan lähellä vievät paikoitellen myös muuhun käyttöön soveltuvaa maata (esim. Merisatama, Pajalahti). Voisiko veneiden talvisäilytystä kehittää siten, että veneet(kin) säilytettäisiin talven aikana valvotuilla alueilla kauempana keskustasta ja nykyisiä veneiden talvisäilytyspaikkoja hyödynnettäisiin talviajan pysäköintiin esim. väistöalueina tai lumen läjitykseen?

5 KANNANOTTO 5 (9) Huomioita kärkitoimenpiteisiin liittyen 1. Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys Hyvä ratkaisu. Osa paikoista tulisi rajata vain 12h paikoitukseen tai muutoin valvoa ettei katujen varsille unohdu käyttämättömiä autoja seisomaan vanhasta tottumuksesta. Monikäyttöiset, keskitetyt pysäköintipaikat edellyttävät suurta yksikkökokoa ja tehokasta sekakäyttöä asunnoista, toimistoista ja asioinnista. 2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen Ehdottomasti tärkeä toimenpide ja päivittäminen on tarpeen uusien käytäntöjen ja vaatimusten huomioimiseksi. Selvitystä laadittaessa alueita ei tulisi katsoa liian suurina kokonaisuuksina, vaan pyrkiä tunnistamaan mikrosijaintien merkitys (mm. hyvät joukkoliikenneyhteydet). Julkisen liikenteen käytettävyys alueella pitää kohdekohtaisesti pystyä huomioimaan kaavassa autopaikkojen lukumäärää ohjeistettaessa. Kaavamaisen laskemisen tilalla pitää voida käyttää tapauskohtaista arviointia autopaikkojen ja myös pyöräpaikkojen mitoituksessa. Laskentaohjeiden tarkastamisen rinnalla harkintavaltaa vaadittavista/sallittavista pysäköintipaikkamääristä voisi siirtää päätösprosessiin, jossa virkamies- ja/tai lautakuntakäsittelyn yhteydessä päätös tehtäisiin laskentaohjeissa määriteltyjen rajojen puitteissa. Kiinteistöomistajan / suunnittelijan tulisi päästä esittelemään kaavailemansa pysäköintiratkaisu ja -mitoitus sekä ratkaisun perustelut. Kokeilemisen arvoinen asia on raportissa mainittu autopaikkanormista luopuminen keskustassa ja joukkoliikenteen korkean palvelutason alueilla. Tällöin rakennuttaja määrittelisi toteutettavan autopaikkamäärän asiakkaiden maksukyvyn ja -halun huomioon ottaen. Kokemuksia vuokra-asuntokohteista: Kokemusten mukaan vuokra-asuntokohteissa autopaikkatarve on yleisesti noin 0,6 autopaikkaa/asunto. Kohteissa, jotka sijaitsevat erittäin keskeisesti ja joissa on pieni keskipinta-ala, tarve on tätä pienempi. Uusissa kohteissa tarve on aluksi suurempi, mutta laskee vuosien mittaan. Vuokra-asuntokohteissa asukkaat hyväksyvät sen, että autopaikka voi sijaita kauempanakin asunnosta, jos sen hinta saadaan näin edullisemmaksi. Hinnan erotuksen tulee kuitenkin olla näkyvä. Tekstissä (kohta a asuinpaikkanormin tarkistaminen täydennys- ja lisärakentamisen osalta) todetaan, että autopaikkanormeista voidaan erityisesti täydennys- ja lisärakentamisessa poiketa. Joustavan poikkeamisen tulee olla mahdollista myös tavanomaisissa asuntokohteissa.

6 KANNANOTTO 6 (9) Julkisen liikenteen käytettävyys alueella pitää kohdekohtaisesti pystyä huomioimaan kaavassa autopaikkojen lukumäärää ohjeistettaessa. Kaavamaisen laskemisen tilalla pitää voida käyttää tapauskohtaista arviointia autopaikkojen ja myös pyöräpaikkojen mitoituksessa. Pyöräpaikoissa on lisäksi vaatimus sijoittaa vähintään puolet paikoista rakennukseen. Mitoitus johtaa suuriin tilavarauksiin ja niiden sijoittaminen rakennukseen nostaa rakentamisen kustannuksia. 3. Asukaspysäköintijärjestelmän hinnoittelu ja laajentaminen Toimenpide on kannatettava. Toimenpide opettaa pidemmällä aikavälillä käyttäjille autopaikkojen käytön oikeaa kustannustasoa. Nykyinen hinnoittelutaso ei kata asukaspysäköinnin todellisia kustannuksia, mikä aiheuttaa epätarkoituksenmukaista pitkäaikaispysäköintiä ja jopa romuautojen säilyttämistä. 4. Yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen Ehdotettu kaikkien vyöhykkeiden pysäköintitunnus on hyvä ajatus, toki kustannus voidaan toimijasta riippuen mieltää myös korkeaksi. Samassa yhteydessä voisi pohtia, voisiko sama pysäköintilupa kuulua nykyistä useammalle rekisteritunnukselle (=ajoneuvolle), toki siten, että lupaa voitaisiin käyttää vain yhdessä ajoneuvossa kerrallaan. Kivijalkaliikkeiden pysäköintipaikat kadunvarressa: Jos kaupunki tulee edellyttämään, että asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen varataan kivijalkaliikkeille myymälätilaa, samassa yhteydessä kaavoituksen osana tulee myös varmistaa, että näiden liikkeiden edustalle / välittömään läheisyyteen sijoitetaan asiointipysäköintipaikkoja. Kivijalkatiloihin on usein vaikeaa löytää käyttäjää, jota kuitenkin voidaan helpottaa kaavoituksessa varmistetuilla asiointipysäköintipaikoilla. 5. Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden kanssa Tarpeellinen ja hyvä selvitys, joka helpottaa esim. toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön kantakaupungissa, koska asunnoille edellytetään lisäautopaikkoja ja niitä on vaikea löytää ja toteuttaa Erityisesti pienissä asuinnoissa autopaikan hinnan suhteellisen osuus asunnon hinnasta on kohtuuttoman suuri. 6. Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen Tarvitaan malleja, joilla pystytään aidosti erottamaan asunnon ja pysäköintipaikan hinta toisistaan. Asuntohankkeen toteuttajan näkökulmasta hanke autopaikkoineen on kokonaisuus, jos autopaikkojen toteuttaminen on kuitenkin kytketty asuntohankkeen toteuttamiseen ja on velvoite asuntohankkeen toteuttajalle.

7 KANNANOTTO 7 (9) 7. Tonttikohtaisesta pysäköinnistä alueelliseen toimijaan Hyvä toimenpide, kohtuullistaa asumiskuluja ja tuo selkeän intressin autosta luopumiseen, mikäli se on mahdollista. Malli tarjoaa periaatteessa mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen ja joustavuuteen. Keskitettyjen pysäköintijärjestelyjen tarkastelu tonttikohtaisten ratkaisujen sijaan on hyvä. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää erityisesti siihen, että keskitettyjä ratkaisuja toteutettaessa (taloudellisia) säästöjä tosiasiallisesti saavutetaan. Tämä edellyttää esimerkiksi tehokasta vuorottaiskäyttöä ja käyttäjä maksaa -periaatteen noudattamista. Vaikuttaa siltä, että asuntovaltaisten alueiden alueellisen toimijan hoitama pysäköinti ei välttämättä ole johtanut edullisempaan pysäköintiin tai suurempaan joustavuuteen. Tässä on kehittämisen tarvetta. Vuoropysäköinnistä toimistot / asunnot on hyviä kokemuksia. Yhteispysäköintiyhtiöiden tarkoituksenmukaista hallintoa tulee kuitenkin arvioida: Ei välttämättä ole perusteltua, että tietyn käynnistysvaiheen jälkeen kaupunki luovuttaa hallinnan asukkaille/asuntoyhtiöille, sillä tällöin pysäköintiyhtiön hallinto voi repsahtaa ja jäädä puutteelliselle hoidolle. Ammattimaisen hallinnon turvaaminen pitkällä aikavälillä olisi myös kaupungin etu ja kaupungin tulisi harkita omaa rooliaan yhteispysäköintiyhtiöiden ammattimaisen hallinnan turvaamisessa. Voisiko kaupungin yhtiö pyörittää autopaikkayhtiöitä? Pysäköintitalojen rakentamista ja käyttöä voisi suosia enemmän, kalliiden maanalaisten pysäköintilaitosten sijaan. Kun pysäköintiä järjestetään keskitetysti esimerkiksi rakentuvilla alueilla, pysäköintitilan rakentumisen aikataulu ei ole asuinrakennuttajan omassa päätäntävallassa. Pysäköintitilan valmistuminen voi viivästyä muista osapuolista ja rakentajista johtuen. Tämäntyyppisten ongelmakohtien ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. 8. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus Suuri osa RAKLIn jäsenistä on kokenut kunnallisen pysäköinninvalvonnan monesti tehottomana, mikä usein johtuu kunnallisen viranomaisen riittämättömistä resursseista. Pysäköintiongelmat kiinteistöjen alueilla ovat viime vuosina huomattavasti lisääntyneet, eivätkä viranomaisten resurssit valvontaan ole riittäneet. RAKLI näkee, että virheelliseen pysäköintiin puuttumiseen on oltava tehokkaita keinoja. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa RAKLI on esittänyt seuraavaa: RAKLI ehdottaa, että valmistelun lähtökohdaksi otetaan kunnan velvollisuus huolehtia pysäköinninvalvontatehtävien hoitamisesta sekä katujen varsilla että yksityisillä alueilla joko omilla tai ostopalveluna hankittavilla resursseilla. Kuntatalouteen tällä ei olisi vaikutusta, sillä tehostunut valvonta toisi lisää tuloja ja mahdollisuuden korvata palvelu yrittäjälle.

8 KANNANOTTO 8 (9) Yhteistyötä ja vuorovaikutusta pysäköinninvalvonnan ja alan toimijoiden kesken voisi pyrkiä kehittämään esim. kerran vuodessa järjestettävillä yhteistilaisuuksilla. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuutta tulisi kehittää myös siten, että hylättyjen ja pitkään samaan paikkaan pysäköityjen autojen häätämistä tehostettaisiin rajoituksia ja puuttumistapoja kehittämällä. Puuttumistehokkuuteen voisi hakea keinoja yhteistyössä kiinteistön omistaja- ja huoltoyhtiöiden ja isännöintitoimistojen kanssa. 9. Autojen talvipysäköintiratkaisut Talvipysäköintiratkaisujen kehittäminen kuvatulla tavalla on kannatettava ja ehdotus hyvä 10.Mobiili- ja internetpalvelut Pysäköintiä tukevien mobiilipalveluiden nopea kehittäminen ja palveluiden tehokas lanseeraus on tarpeen. Pysäköintilaitosten tuottaman statusinformaation tarjoaminen autoilijoille on siten hyvä keino ja näillä palveluilla voidaan tehokkaasti ohjata vapaille pysäköintipaikoille. Kannustamme kaupunkia kiirehtimään pysäköinnin reittioppaan ja pysäköintipörssin kehittämistä & lanseerausta ja toivomme, että näiden kehittäminen etenee esitetyssä aikataulussa vuosina Tekstissä väläytetään ajatusta (Kohta b siirtyminen mobiilipalveluilla maksamiseen), että pidemmällä aikavälillä Helsinkiin on mahdollista toteuttaa malli, jossa kaikki maksaminen tapahtuu matkapuhelimella. Yhtenä näkökulmana tuomme esiin sen, että jos/kun pysäköintimaksu on ajateltu laskuttaa matkapuhelinlaskussa, tämä voi aiheuttaa ongelmia ja lisätyötä niille tahoille, joiden (vapaa-ajan) puhelinlaskun maksavat esimerkiksi työnantaja. Esitetty väite (s. 63) siitä, että yritykset hyötyvät, ei välttämättä pidä paikkaansa, vaan uusi käytäntö voi synnyttää monenlaista lisätyötä. Asiaa voi olla tarpeen selvittää tarkemmin. 11.Progressiivinen hinnoittelu Progressiivinen hinnoittelua tukee hyvin lyhytaikaista asiointipysäköintiä. Mallin soveltumista ja hinnoittelun tasoa tulee verrata kaupallisten pysäköintilaitosten hintoihin. Onko tarpeen harkita erilaisia hintatasoja eri alueiden lisäksi eri ajankohdille (esim. ~virka-aika vs. ilta-aika ja vkl:t) Käyttöönottoon tulee kytkeä tehokas viestintä. 12.Liityntäpysäköinti Tämäkin on hyvä toimenpide. Tulisiko autojen liityntäpaikoitukset mitoittaa siten että osa paikoista varataan kantakaupungin asukkaiden vähäkäyttöisten autojen säilytyspaikaksi, julkisilla pääsisi kätevästi hakemaan oman auton kun sitä tarvitsee vaikkapa kesämökkimatkalle.

9 KANNANOTTO 9 (9) Muita toimenpiteitä: Yritysten liikkumissuunnitelmat Yritysten liikkumissuunnitelma on uudehko ajatus. Kannustamme kaupunkia laatimaan yrityksille suunnatun palvelun, jonka tuloksena yritys saa käyttöönsä liikkumissuunnitelman. Palvelun tulisi kuitenkin olla yrityksille ilmaiseksi tarjottava vapaaehtoinen tuki, jonka laatimiseen kaupunki kannustaa, mutta jota ei pakollisena vaadita. Sähköautojen latausverkoston luominen on oikea toimenpide. Tämän lisäksi pysäköintipolitiikassa voitaisiin ottaa vahvemmin kantaa vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintimahdollisuuksien parantamiseen, esimerkiksi saatavuuden tai hinnan kautta. Yhteenveto ja toteuttamisen aikataulusta Toimenpiteiden toteuttaminen on aikataulutettu ja suunniteltu hyvin. Vuosien aikana kaupunki on ottamassa reippaan otteen pysäköintikäytäntöjen kehittämiseksi. Tämä on erinomainen asia ja toivomme, että toimenpiteet kyetään suorittamaan suunnitellussa aikataulussa, jotta toimenpiteet saadaan käyttöön nopeasti, pääosin heti vuoden 2015 alusta. Kaupunginsuunnitteluvirasto on valittu strategian jalkauttamisen. Toivomme, että virasto kykenee osoittamaan työn toteuttamiselle riittävät ja kattavat resurssit. Yhteistyöterveisin, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Mikko Nousiainen johtaja, infra & yhdyskunta

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköinnin tunnistettuja kehittämistarpeita Täydennysrakentaminen esikaupunkialueilla edellyttää uudenlaisia pysäköintiratkaisuja Pysäköinnin kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Liikenne Helsingissä on muuttumassa johtuen sekä koko Helsingin seudun että kantakaupungin kasvusta satamilta vapautuvien alueiden rakentuessa.

Liikenne Helsingissä on muuttumassa johtuen sekä koko Helsingin seudun että kantakaupungin kasvusta satamilta vapautuvien alueiden rakentuessa. HELSINGIN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA Johdanto Pysäköintipolitiikka on keskeinen osa liikennepolitiikkaa. Pysäköintipolitiikka on jo useita vuosikymmeniä toiminut onnistuneesti esimerkiksi kantakaupungin henkilöautoliikenteen

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

Helsingin pysäköintipolitiikka Citylogistiikka-seminaari 24.3.2014

Helsingin pysäköintipolitiikka Citylogistiikka-seminaari 24.3.2014 Helsingin pysäköintipolitiikka Citylogistiikka-seminaari 24.3.2014 Kärkitoimenpiteet 1. Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys 2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen 3. Asukaspysäköintijärjestelmän hinnoittelu

Lisätiedot

Helsingin pysäköintipolitiikka. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013

Helsingin pysäköintipolitiikka. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Helsingin pysäköintipolitiikka Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 HELSINGIN PYSÄKÖINNIN NYKYTILASTA Kuva: Mikko Uro Pysäköinnin kehityksen virstanpylväitä 1973 1975 1985 1989 1994 2007 2012 Asukkaiden autopaikkojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (12) 119 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Helsingin pysäköintipolitiikka -luonnoksesta HEL 2013-004099 T 08 00 00 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan

Lisätiedot

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010 Työpajan keskeiset tulokset Helsingin seudun liikenne Työpajan tavoite Tunnistaa, mitkä pysäköintiin liittyvät asiat ovat strategisesti tärkeitä

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Kuka maksaa asukaspysäköinnin?

Kuka maksaa asukaspysäköinnin? kohtaan 3. Kuka maksaa asukaspysäköinnin? Käyttäjä maksaa todellisten kulujen mukaan EHDOTUS: Pysäköinnin hintaan progressio autojen määrä kotitaloudessa auton koon mukaan peivät p lisää byrokratiaa EHDOTUS:

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Työn kulusta Työ alkoi syksyllä 2014. TYÖN OHJAUSRYHMÄ Työ tehdään Helsingin, Espoon

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa

Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa MAL-verkosto Täydennysrakentamisen seminaari 28.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

haasteet ja ratkaisut

haasteet ja ratkaisut Täydennysrakentamisen haasteet ja ratkaisut pääkaupunkiseudulla MAL-verkoston seminaari Mari Siivola yleiskaavapäällikkö Strateginen valinta kehittää nykyistä kaupunkia Olemassa oleva kehittyy uudisrakentamisen

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

HYVÄ? PYSÄKÖINTIPAIKKA

HYVÄ? PYSÄKÖINTIPAIKKA HYVÄ? PYSÄKÖINTIPAIKKA HEIKKI LEPPÄNEN DIPL.INS., RAK.ARKKIT. AUTOPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ MÄÄRITTELY KUNTIEN VASTUULLA (MRL) ASUKKAIDEN AUTOPAIKKOJEN TARPEEN TYYDYTTÄMINEN TOIMITILOJEN OSALLA VOIDAAN TEHDÄ

Lisätiedot

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio)

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio) LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ 4.8.2011 (VM068:00/2011), sen täydennys 17.8.2011 sekä STM:n 10.8.2011 esittämät lisäykset 4.8.2011 lausuntopyyntömateriaaliin

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2 Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Kaupunginhallitus 178 11.5.2015 100 Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Pysäköintitaksojen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka. Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry

Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka. Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry Täydennysrakentaminen 17.11.2014 1 Sisältö Tutkimukset ja kehityshankkeet Kaupungit

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Sujuva maankäyttö. Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä

Sujuva maankäyttö. Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä Sujuva maankäyttö Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä Petri Roininen, puheenjohtaja, RAKLIn yhdyskunta & infra toimiala (Core Capital Oy) Keskustelupaperin teemat Kirkastetaan

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja KEHAS Seinäjoella Seinäjoki, 22.04.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 22.4.2015 Eija-Riitta Uusihauta Toimipisteet Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN Lisärakentamista tontille HYÖTYÄ TÄYDENNYS- RAKENTAMISESTA Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan paljon. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 1 (9) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/5 08.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 1 (9) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/5 08.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 1 (9) 5 Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet (a-asia) HEL 2015-010556 T 10 03 03 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt "Asuintonttien

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 15.2.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 LAUSUNTO 1 (5) Uudenmaan liitto toimisto@uudenmaanliitto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla

Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla Pohjois-Haagan renessanssi 18.4.2011 Kaupunki haluaa edistää täydennysrakentamista Tasapainoinen kestävä kehitys edellyttää panostusta

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle.

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN JA YKSITYISTEN PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN VÄLINEN SOPIMUS KANTAKAUPUNGIN ASUKKAIDEN PYSÄKÖINNISTÄ PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN PYSÄKÖINTILAITOKSISSA (Asukaspysäköintilaitostunnus) 1.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella Korjausrakentaminen palvelua ja teollista toimintaa KESTÄVÄ KEHITYS Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella 3.10.2014 kello 10.20-10.27 Messukeskus, Finnbuild Messuaukio 1,

Lisätiedot

ENNAKOLTA TULLEITA KYSYMYKSIÄ 1

ENNAKOLTA TULLEITA KYSYMYKSIÄ 1 ENNAKOLTA TULLEITA KYSYMYKSIÄ 1 Onko kehitettävien alueiden 3 & 4 kerrosluku määritetty/rajoitettu? COLOSSEUMIN KAUPUNKIKUVALLINEN MERKITYS IMAGORAKENNUKSENA TULEE SÄILYÄ. LENTOESTERAJOITUKSET TUOVAT OMAT

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti LUONNOS 20.11.2014 Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti TOIMINNANKUVAUS Keskitetty pysäköintiratkaisu Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti on perustettu, jotta Jousenpuiston keskuksen lähiympäristö

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

Kaavamääräysten kustannusvaikutusten selvittäminen

Kaavamääräysten kustannusvaikutusten selvittäminen Kaavamääräysten kustannusvaikutusten selvittäminen Sujuva maankäyttöseminaari 8.10.2015 Hadrianus Kehitys Oy 8.10.2015 1 Työn rahoittajat RAKLI ry Skanska Oy Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Havaintoja: Elinkeinopolitiikka ei näy kuvassa! Pitäisi olla keskeinen osa meripolitiikkaa. Tarve kansalliselle meripolitiikalle,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY OULUN KARHUNKEDONTIE

KIINTEISTÖ OY OULUN KARHUNKEDONTIE KIINTEISTÖ OY OULUN KARHUNKEDONTIE Karhunkedontie 9, 90420 OULU HALLITILAA SÄILYTTÄMISEEN, HARRASTAMISEEN JA YRITTÄMISEEN MYYNTIESITE 12.6.2012 KARHUNKEDONTIEN HALLITILOISSA SÄILYTÄT OMAISUUTTASI HUOLETTOMASTI

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu 4.3.2015 Juha Mäkinen, Sito Oy When infrastructure counts. 2 Keskustan pysäköintipaikkojen tilanne nyt Nykyisistä autopaikoista suurin osa on lyhytaikaisia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN

YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN Alternative title s TILANNEKUVA Markkinan arvioidaan kasvavan globaalisti 2012 2,3 miljoonasta 2020 26,2 miljoonaan (Frost&Sullivan 2015) Jakamistalouden (esim.

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän raportin luovutus 18.3.2014 Puheenjohtaja Teija Ojankoski

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän raportin luovutus 18.3.2014 Puheenjohtaja Teija Ojankoski Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Remonttiryhmän raportin luovutus 18.3.2014 Puheenjohtaja Teija Ojankoski Remonttiryhmä? Ympäristöministeriön 15.8.2013 asettama työryhmä. Tehtävänä selvittää lähiöiden

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset tavoitteet pelkistetysti Tavoitteet Asuntokysyntään ja asuntotarpeen muutoksiin vastaaminen

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

21.11.2012. Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012

21.11.2012. Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 LAUSUNTO 1(5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 Lausunnonantajasta Asunto-, toimitila-

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN -HANKE Motivan koordinoima liikkumisen ohjauksen t&k ohjelma, jota rahoittivat liikennevirasto,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot