KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen"

Transkriptio

1 KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. RAKLI:n jäsenistä monet toimivat Helsingin kaupungissa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta Helsingin pysäköintipolitiikasta ja tarjota mielipiteitä, näkemyksiä ja ehdotuksia Helsingin pysäköintipolitiikan kehittämiseksi. Yleisiä kommentteja strategisiin linjauksiin liittyen RAKLIn jäsenten ja sidosryhmien piirissä on viime aikoina noussut yhä voimakkaammin esiin pysäköinnin kehittämistarpeet niin Helsingissä kuin muissa merkittävissä kaupungeissa. Kaikki ehdotetut strategiset linjaukset tuntuvat oikein valituilta, ovat tavoiteltavia ja hyviä. Kokonaisvaltaisen pysäköintiä koskevan politiikan laatiminen on tarpeellista ja monet RAKLIn jäsenet ovat tunnistaneet pysäköintiä koskevia haasteita ja kehitystarpeita. Pysäköintipaikkojen riittävyys on ajoittain ja paikoitellen haaste: esimerkiksi Ruohonlahden alueella pysäköintipaikkaa jonottaa n. 400 henkilöä ja paikan saaminen voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Helsingin seudun kunnat ovat tehneet pysäköintipolitiikkaa liikaa yksin. Kuntien välistä yhteistyötä ja pelisääntöjä on jatkossa huomattavasti lisättävä. Yhteistyön puute pysäköintipolitiikassa on mahdollistanut omalta osaltaan Helsingin seudun kaupunkirakenteiden pirstaloitumisen erityisesti toimistorakentamisessa. Pääkaupunkiseudun toimistorakentamisessa kilpaillaan autopaikkavelvoitteiden täyttämisen kanssa ja tässä kilpailussa Helsingin on vaikea menestyä, jos kaupunkien autopaikkamäärien yhteisiä sääntöjä ja laskentaohjeita ei ole laadittu. Kehitystyö pitäisi ulottaa yli kuntarajojen siten, että pysäköinnin kehittämiseen yhdistetään joukkoliikenteen yleisen sujuvuuden kehittäminen. Vasta pysäköintipolitiikan strategian jalkauttamisessa käytännön toimenpiteisiin tehdään ja sovitaan konkreettisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä eli kaikkien osapuolten aktiivista mukanaoloa kehittämistyössä tarvitaan jatkossa.

2 KANNANOTTO 2 (9) Osallistuminen pysäköintikäytäntöjen kehittämiseen Politiikan toimenpiteisiin sisältyy monia selvityksiä ja kehityshankkeita, joista osa toteutuu tai käynnistyy vuoden 2013 aikana ja osa vuonna Näitä selvityksiä ovat esim. keskitetyn pysäköinnin alueellisen toimijamallin kehittäminen (kärkitoimenpide 7). Toivomme, että näitä selvityksiä ja toimintamalleja laadittaessa alan toimijoille tarjotaan mahdollisuuksia sparrata malleja ja käytäntöjä. RAKLI on valmis tarjoamaan klinikkaprosessinsa käytäntöjen kehittämisen yhdeksi työkaluksi. Pysäköinnin tekniseen ylläpitoon liittyviä ongelmakohtia voisi selvittää alueellisesti ja selvityksen tulosten valmistettua miettiä korjaavia toimia. Paikalliset toimijat pystyvät tunnistamaan parannusta vaativia asioita, joita ovat esimerkiksi puutteelliset lumen läjityspaikat, väärän tyyppiset sotkevat puut ja vastaavat. Asuntohankkeissa rakennuttajien tulisi olla mukana jo alueiden tai yksittäisten hankkeiden kaavoitusvaiheessa, jotta pysäköintiratkaisuista saataisiin paremmin kysyntää vastaavia. Vuokra-asuntojen osalta hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pieni asuntokoko vaikuttavat autopaikkatarpeeseen sitä merkittävästi vähentäen RAKLIn jäsenistössä on kiinnostusta osallistua tilanteen ja tarpeen mukaan pysäköintikäytäntöjen pilotointiin. Esimerkiksi Ruoholahden Pysäköintiyhtiö toteaa seuraavaa: Ehdotamme, että Ruoholahden Pysäköintiyhtiö otettaisiin Helsingin kaupungin pysäköinnin kehittämishankkeessa aidoksi alueelliseksi pysäköinnin case-esimerkiksi. Ruoholahdessa on hyvin toteutettu alueellisen pysäköinnin perusasiat yhtiön perustamisesta ja rakentamisesta aina nykypäivään. Yhtiö on halukas kehittämään jatkossa omaa toimintaansa ja olemaan pilottina muille toimijoille esim. pysäköinnin tehostamisen, pysäköinninvalvonnan ja nettipalveluiden osalta. Eli tarjoudumme aktiivisesti mukaan kehittämishankkeeseen. Huomioita strategisiin linjauksiin liittyen 1. Pysäköinti tukee ekologisesti kestävää ja viihtyisää kaupunkirakennetta ja liikkumista Linjaus, että pysäköintiä tulee tarkastella kokonaisuutena, ei tonttikohtaisesti, on hyvä. Keskitettyjen ratkaisujen kehittäminen on tarpeellista. Uusilla alueilla ja täydennysrakentamisessa tulee voida toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita ja rakennuksia. RAKLI:n jäsenillä on hyviä kokemuksia Vähäautoisista / autottomista vuokrataloista ja tällaisille rakennuksille on kysyntää.

3 KANNANOTTO 3 (9) Perusteluina vähäautoisille / autottomille vuokra-asunnoille on esitetty mm. seuraavat näkemykset: Vuokra-asunnosta voi helpommin vaihtaa toiseen autopaikalliseen asuntoon, jos/kun auton tarve ilmenee myöhemmin. Samoin vuokra-asunnon sijaintia voi vaihtaa esimerkiksi työpaikan sijainnin vaihtuessa. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat edellytys tällaiselle kohteella ja esimerkkihankkeet voivat toimia keihäänkärkinä, jotka vetävät perässään muitakin hallintomuotoja (omistusasunnot). Kantakaupungissa on perinteisesti ollut paljon asuntoja, joilla ei ole omaa autopaikkaa. Erityisesti täydennysrakentamisessa ja käyttötarkoituksen muutoksissa tätä mallia tulisi hyödyntää, koska uusien autopaikkojen rakentaminen/järjestämiseen tällaisiin kohteisiin ovat kalliita toteuttaa. 2. Pysäköinnissä otetaan huomioon kaupungin eri osien erityispiirteet Erityispiirteiden tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvä asia ja luokittelu kolmeen vaikuttaa toimivalta määrältä ja tavalta. Ratikkakaupungin osalta on todettu, että tavoitteena on katutilan vapauttaminen etenkin pitkäaikaiselta auton säilyttämiseltä, mikä on hyvin kannatettavaa. 3. Pysäköinti palvelee Helsingin ja koko metropolialueen tulevaisuuden visiota Erinomainen tavoitetila; pysäköinnin lisäksi ja ohessa myös muihin liikenteen sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota ja etsiä parannuksia. Seudulliseen pysäköintipolitiikkaan liittyen tekstissä on todettu: Sijainniltaan ja palvelurakenteeltaan erilaisille alueille tulisi määritellä omat toimitilojen pysäköintinormit (minimi ja maksimi) toiminnoittain (etenkin toimistot, erilaiset myymälät). Tämä edellyttää selvitystä siitä, millaiset normit sopivat erityyppisille toiminnoille ja alueille. Tarkasteluun tulee sisällyttää myös pyöräpysäköinti. Pysäköintiin liittyvien kysymysten ratkaiseminen edellyttää uusien toimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittymistä. Näitä malleja ja normeja tulisi pystyä testaamaan siten, että toimivuutta voidaan arvioida. Myös tähän työhön RAKLI osallistuu mielellään ja klinikkatyöskentely voi olla hyvä keino. 4. Pysäköinti tukee asumiskustannusten kohtuullistamista Tärkeä välitön tavoite kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitsevien vuokra-asuntokohteiden asukkaat eivät ole kiinnostuneita maksamaan kalliiden rakenteellisten pysäköintipaikkojen vuokria ja autopaikkoja jää vuokraamatta. Asukaspysäköintipaikoista nykyisin perityillä vuokrilla voidaan kattaa vain murto-osa autopaikkojen todellisista kustannuksista, joten käytännössä kaikki asukkaat maksavat autopaikoista käytöstä riippumatta.

4 KANNANOTTO 4 (9) Täydennyskaavoitushankkeiden yhteydessä edellytetään usein pysäköintiratkaisujen tutkimista kohdekiinteistöä laajemmalta alueelta, joka hidastaa ja vaikeuttaa kaavoitusta, mikä puolestaan heijastaa asumiskustannuksiin. 5. Pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa näkökulmaa Tekstissä on todettu. Toimitilojen autopaikkamäärään perustuvaa autopaikkakohtaista maksua tulee selvittää tarkemmin koko Helsingin seudun osalta, koska yritysten toimitilojen sijoittumisella on suuri merkitys seudulla tehtyihin matkoihin ja käytettyyn kulkutapaan. Toimenpide on erinomainen. Pysäköintipaikan hinnoittelussa on lisättävä läpinäkyvyyttä. Jatkossa tulisi laatia ja julkaista selkeitä ja ymmärrettäviä laskelmia pysäköinnin kokonaiskustannuksista pääomakustannuksineen ja ylläpitokustannuksineen. 6. Pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaiden, yritysten ja muiden käyttäjien erilaiset tarpeet Tekstissä todetaan, että pysäköintiratkaisujen tulee perustua asukkailta ja yrityksiltä selvitettyyn tietoon heidän tarpeistaan. Tämä on hyvin totta. RAKLI tarjoaa jatkossakin mielellään apua jäsentensä näkemysten kartoittamiseen ja tämän tiedon tuottamiseen pysäköintiratkaisujen miettimisen tueksi. 7. Pysäköinti liitetään osaksi tavoitetta Helsinki pohjoisen pallonpuoliskon paras talvikaupunki Sujuva talviajan toiminta on Helsingissä tärkeää, myös liikenteen ja pysäköinnin näkökulmasta. On hyvä, että talvi on nostettu yhdeksi strategiseksi linjaukseksi sujuvuuden varmistamiseksi. Kunnossapitokäytäntöjen kehittämistä tarvitaan, sillä ei ole hyväksyttävää, että iso osa pysäköintipaikoista on pitkiä aikoja pois käytöstä lumisten olosuhteiden vuoksi. Autojen talviajan säilytysparkkeja tulisi kehittää nykyistä laadukkaammaksi Yhtenä ajatuksena ehdotamme harkittavaksi seuraavaa: Veneiden talvisäilytyspaikat laitureiden ja rannan lähellä vievät paikoitellen myös muuhun käyttöön soveltuvaa maata (esim. Merisatama, Pajalahti). Voisiko veneiden talvisäilytystä kehittää siten, että veneet(kin) säilytettäisiin talven aikana valvotuilla alueilla kauempana keskustasta ja nykyisiä veneiden talvisäilytyspaikkoja hyödynnettäisiin talviajan pysäköintiin esim. väistöalueina tai lumen läjitykseen?

5 KANNANOTTO 5 (9) Huomioita kärkitoimenpiteisiin liittyen 1. Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys Hyvä ratkaisu. Osa paikoista tulisi rajata vain 12h paikoitukseen tai muutoin valvoa ettei katujen varsille unohdu käyttämättömiä autoja seisomaan vanhasta tottumuksesta. Monikäyttöiset, keskitetyt pysäköintipaikat edellyttävät suurta yksikkökokoa ja tehokasta sekakäyttöä asunnoista, toimistoista ja asioinnista. 2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen Ehdottomasti tärkeä toimenpide ja päivittäminen on tarpeen uusien käytäntöjen ja vaatimusten huomioimiseksi. Selvitystä laadittaessa alueita ei tulisi katsoa liian suurina kokonaisuuksina, vaan pyrkiä tunnistamaan mikrosijaintien merkitys (mm. hyvät joukkoliikenneyhteydet). Julkisen liikenteen käytettävyys alueella pitää kohdekohtaisesti pystyä huomioimaan kaavassa autopaikkojen lukumäärää ohjeistettaessa. Kaavamaisen laskemisen tilalla pitää voida käyttää tapauskohtaista arviointia autopaikkojen ja myös pyöräpaikkojen mitoituksessa. Laskentaohjeiden tarkastamisen rinnalla harkintavaltaa vaadittavista/sallittavista pysäköintipaikkamääristä voisi siirtää päätösprosessiin, jossa virkamies- ja/tai lautakuntakäsittelyn yhteydessä päätös tehtäisiin laskentaohjeissa määriteltyjen rajojen puitteissa. Kiinteistöomistajan / suunnittelijan tulisi päästä esittelemään kaavailemansa pysäköintiratkaisu ja -mitoitus sekä ratkaisun perustelut. Kokeilemisen arvoinen asia on raportissa mainittu autopaikkanormista luopuminen keskustassa ja joukkoliikenteen korkean palvelutason alueilla. Tällöin rakennuttaja määrittelisi toteutettavan autopaikkamäärän asiakkaiden maksukyvyn ja -halun huomioon ottaen. Kokemuksia vuokra-asuntokohteista: Kokemusten mukaan vuokra-asuntokohteissa autopaikkatarve on yleisesti noin 0,6 autopaikkaa/asunto. Kohteissa, jotka sijaitsevat erittäin keskeisesti ja joissa on pieni keskipinta-ala, tarve on tätä pienempi. Uusissa kohteissa tarve on aluksi suurempi, mutta laskee vuosien mittaan. Vuokra-asuntokohteissa asukkaat hyväksyvät sen, että autopaikka voi sijaita kauempanakin asunnosta, jos sen hinta saadaan näin edullisemmaksi. Hinnan erotuksen tulee kuitenkin olla näkyvä. Tekstissä (kohta a asuinpaikkanormin tarkistaminen täydennys- ja lisärakentamisen osalta) todetaan, että autopaikkanormeista voidaan erityisesti täydennys- ja lisärakentamisessa poiketa. Joustavan poikkeamisen tulee olla mahdollista myös tavanomaisissa asuntokohteissa.

6 KANNANOTTO 6 (9) Julkisen liikenteen käytettävyys alueella pitää kohdekohtaisesti pystyä huomioimaan kaavassa autopaikkojen lukumäärää ohjeistettaessa. Kaavamaisen laskemisen tilalla pitää voida käyttää tapauskohtaista arviointia autopaikkojen ja myös pyöräpaikkojen mitoituksessa. Pyöräpaikoissa on lisäksi vaatimus sijoittaa vähintään puolet paikoista rakennukseen. Mitoitus johtaa suuriin tilavarauksiin ja niiden sijoittaminen rakennukseen nostaa rakentamisen kustannuksia. 3. Asukaspysäköintijärjestelmän hinnoittelu ja laajentaminen Toimenpide on kannatettava. Toimenpide opettaa pidemmällä aikavälillä käyttäjille autopaikkojen käytön oikeaa kustannustasoa. Nykyinen hinnoittelutaso ei kata asukaspysäköinnin todellisia kustannuksia, mikä aiheuttaa epätarkoituksenmukaista pitkäaikaispysäköintiä ja jopa romuautojen säilyttämistä. 4. Yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen Ehdotettu kaikkien vyöhykkeiden pysäköintitunnus on hyvä ajatus, toki kustannus voidaan toimijasta riippuen mieltää myös korkeaksi. Samassa yhteydessä voisi pohtia, voisiko sama pysäköintilupa kuulua nykyistä useammalle rekisteritunnukselle (=ajoneuvolle), toki siten, että lupaa voitaisiin käyttää vain yhdessä ajoneuvossa kerrallaan. Kivijalkaliikkeiden pysäköintipaikat kadunvarressa: Jos kaupunki tulee edellyttämään, että asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen varataan kivijalkaliikkeille myymälätilaa, samassa yhteydessä kaavoituksen osana tulee myös varmistaa, että näiden liikkeiden edustalle / välittömään läheisyyteen sijoitetaan asiointipysäköintipaikkoja. Kivijalkatiloihin on usein vaikeaa löytää käyttäjää, jota kuitenkin voidaan helpottaa kaavoituksessa varmistetuilla asiointipysäköintipaikoilla. 5. Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden kanssa Tarpeellinen ja hyvä selvitys, joka helpottaa esim. toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön kantakaupungissa, koska asunnoille edellytetään lisäautopaikkoja ja niitä on vaikea löytää ja toteuttaa Erityisesti pienissä asuinnoissa autopaikan hinnan suhteellisen osuus asunnon hinnasta on kohtuuttoman suuri. 6. Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen Tarvitaan malleja, joilla pystytään aidosti erottamaan asunnon ja pysäköintipaikan hinta toisistaan. Asuntohankkeen toteuttajan näkökulmasta hanke autopaikkoineen on kokonaisuus, jos autopaikkojen toteuttaminen on kuitenkin kytketty asuntohankkeen toteuttamiseen ja on velvoite asuntohankkeen toteuttajalle.

7 KANNANOTTO 7 (9) 7. Tonttikohtaisesta pysäköinnistä alueelliseen toimijaan Hyvä toimenpide, kohtuullistaa asumiskuluja ja tuo selkeän intressin autosta luopumiseen, mikäli se on mahdollista. Malli tarjoaa periaatteessa mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen ja joustavuuteen. Keskitettyjen pysäköintijärjestelyjen tarkastelu tonttikohtaisten ratkaisujen sijaan on hyvä. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää erityisesti siihen, että keskitettyjä ratkaisuja toteutettaessa (taloudellisia) säästöjä tosiasiallisesti saavutetaan. Tämä edellyttää esimerkiksi tehokasta vuorottaiskäyttöä ja käyttäjä maksaa -periaatteen noudattamista. Vaikuttaa siltä, että asuntovaltaisten alueiden alueellisen toimijan hoitama pysäköinti ei välttämättä ole johtanut edullisempaan pysäköintiin tai suurempaan joustavuuteen. Tässä on kehittämisen tarvetta. Vuoropysäköinnistä toimistot / asunnot on hyviä kokemuksia. Yhteispysäköintiyhtiöiden tarkoituksenmukaista hallintoa tulee kuitenkin arvioida: Ei välttämättä ole perusteltua, että tietyn käynnistysvaiheen jälkeen kaupunki luovuttaa hallinnan asukkaille/asuntoyhtiöille, sillä tällöin pysäköintiyhtiön hallinto voi repsahtaa ja jäädä puutteelliselle hoidolle. Ammattimaisen hallinnon turvaaminen pitkällä aikavälillä olisi myös kaupungin etu ja kaupungin tulisi harkita omaa rooliaan yhteispysäköintiyhtiöiden ammattimaisen hallinnan turvaamisessa. Voisiko kaupungin yhtiö pyörittää autopaikkayhtiöitä? Pysäköintitalojen rakentamista ja käyttöä voisi suosia enemmän, kalliiden maanalaisten pysäköintilaitosten sijaan. Kun pysäköintiä järjestetään keskitetysti esimerkiksi rakentuvilla alueilla, pysäköintitilan rakentumisen aikataulu ei ole asuinrakennuttajan omassa päätäntävallassa. Pysäköintitilan valmistuminen voi viivästyä muista osapuolista ja rakentajista johtuen. Tämäntyyppisten ongelmakohtien ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. 8. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus Suuri osa RAKLIn jäsenistä on kokenut kunnallisen pysäköinninvalvonnan monesti tehottomana, mikä usein johtuu kunnallisen viranomaisen riittämättömistä resursseista. Pysäköintiongelmat kiinteistöjen alueilla ovat viime vuosina huomattavasti lisääntyneet, eivätkä viranomaisten resurssit valvontaan ole riittäneet. RAKLI näkee, että virheelliseen pysäköintiin puuttumiseen on oltava tehokkaita keinoja. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa RAKLI on esittänyt seuraavaa: RAKLI ehdottaa, että valmistelun lähtökohdaksi otetaan kunnan velvollisuus huolehtia pysäköinninvalvontatehtävien hoitamisesta sekä katujen varsilla että yksityisillä alueilla joko omilla tai ostopalveluna hankittavilla resursseilla. Kuntatalouteen tällä ei olisi vaikutusta, sillä tehostunut valvonta toisi lisää tuloja ja mahdollisuuden korvata palvelu yrittäjälle.

8 KANNANOTTO 8 (9) Yhteistyötä ja vuorovaikutusta pysäköinninvalvonnan ja alan toimijoiden kesken voisi pyrkiä kehittämään esim. kerran vuodessa järjestettävillä yhteistilaisuuksilla. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuutta tulisi kehittää myös siten, että hylättyjen ja pitkään samaan paikkaan pysäköityjen autojen häätämistä tehostettaisiin rajoituksia ja puuttumistapoja kehittämällä. Puuttumistehokkuuteen voisi hakea keinoja yhteistyössä kiinteistön omistaja- ja huoltoyhtiöiden ja isännöintitoimistojen kanssa. 9. Autojen talvipysäköintiratkaisut Talvipysäköintiratkaisujen kehittäminen kuvatulla tavalla on kannatettava ja ehdotus hyvä 10.Mobiili- ja internetpalvelut Pysäköintiä tukevien mobiilipalveluiden nopea kehittäminen ja palveluiden tehokas lanseeraus on tarpeen. Pysäköintilaitosten tuottaman statusinformaation tarjoaminen autoilijoille on siten hyvä keino ja näillä palveluilla voidaan tehokkaasti ohjata vapaille pysäköintipaikoille. Kannustamme kaupunkia kiirehtimään pysäköinnin reittioppaan ja pysäköintipörssin kehittämistä & lanseerausta ja toivomme, että näiden kehittäminen etenee esitetyssä aikataulussa vuosina Tekstissä väläytetään ajatusta (Kohta b siirtyminen mobiilipalveluilla maksamiseen), että pidemmällä aikavälillä Helsinkiin on mahdollista toteuttaa malli, jossa kaikki maksaminen tapahtuu matkapuhelimella. Yhtenä näkökulmana tuomme esiin sen, että jos/kun pysäköintimaksu on ajateltu laskuttaa matkapuhelinlaskussa, tämä voi aiheuttaa ongelmia ja lisätyötä niille tahoille, joiden (vapaa-ajan) puhelinlaskun maksavat esimerkiksi työnantaja. Esitetty väite (s. 63) siitä, että yritykset hyötyvät, ei välttämättä pidä paikkaansa, vaan uusi käytäntö voi synnyttää monenlaista lisätyötä. Asiaa voi olla tarpeen selvittää tarkemmin. 11.Progressiivinen hinnoittelu Progressiivinen hinnoittelua tukee hyvin lyhytaikaista asiointipysäköintiä. Mallin soveltumista ja hinnoittelun tasoa tulee verrata kaupallisten pysäköintilaitosten hintoihin. Onko tarpeen harkita erilaisia hintatasoja eri alueiden lisäksi eri ajankohdille (esim. ~virka-aika vs. ilta-aika ja vkl:t) Käyttöönottoon tulee kytkeä tehokas viestintä. 12.Liityntäpysäköinti Tämäkin on hyvä toimenpide. Tulisiko autojen liityntäpaikoitukset mitoittaa siten että osa paikoista varataan kantakaupungin asukkaiden vähäkäyttöisten autojen säilytyspaikaksi, julkisilla pääsisi kätevästi hakemaan oman auton kun sitä tarvitsee vaikkapa kesämökkimatkalle.

9 KANNANOTTO 9 (9) Muita toimenpiteitä: Yritysten liikkumissuunnitelmat Yritysten liikkumissuunnitelma on uudehko ajatus. Kannustamme kaupunkia laatimaan yrityksille suunnatun palvelun, jonka tuloksena yritys saa käyttöönsä liikkumissuunnitelman. Palvelun tulisi kuitenkin olla yrityksille ilmaiseksi tarjottava vapaaehtoinen tuki, jonka laatimiseen kaupunki kannustaa, mutta jota ei pakollisena vaadita. Sähköautojen latausverkoston luominen on oikea toimenpide. Tämän lisäksi pysäköintipolitiikassa voitaisiin ottaa vahvemmin kantaa vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintimahdollisuuksien parantamiseen, esimerkiksi saatavuuden tai hinnan kautta. Yhteenveto ja toteuttamisen aikataulusta Toimenpiteiden toteuttaminen on aikataulutettu ja suunniteltu hyvin. Vuosien aikana kaupunki on ottamassa reippaan otteen pysäköintikäytäntöjen kehittämiseksi. Tämä on erinomainen asia ja toivomme, että toimenpiteet kyetään suorittamaan suunnitellussa aikataulussa, jotta toimenpiteet saadaan käyttöön nopeasti, pääosin heti vuoden 2015 alusta. Kaupunginsuunnitteluvirasto on valittu strategian jalkauttamisen. Toivomme, että virasto kykenee osoittamaan työn toteuttamiselle riittävät ja kattavat resurssit. Yhteistyöterveisin, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Mikko Nousiainen johtaja, infra & yhdyskunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (12) 119 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Helsingin pysäköintipolitiikka -luonnoksesta HEL 2013-004099 T 08 00 00 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset

Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset Kaupunkielämän muuttuminen Helsingin asukas- ja työpaikkamäärien sekä asukkaiden varallisuuden ennustetaan kasvavan.

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (5) 1 Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskevan pysäköintitunnusjärjestelmän kokemukset (a-asia) Pöydälle 22.03.2016 HEL 2013-010765 T 08 03 01 01 Hankenumero 0902_28

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Työn kulusta Työ alkoi syksyllä 2014. TYÖN OHJAUSRYHMÄ Työ tehdään Helsingin, Espoon

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka. Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry

Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka. Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry Täydennysrakentaminen 17.11.2014 1 Sisältö Tutkimukset ja kehityshankkeet Kaupungit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 518/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 12.4.2016 66 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa,

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 15.2.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän raportin luovutus 18.3.2014 Puheenjohtaja Teija Ojankoski

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän raportin luovutus 18.3.2014 Puheenjohtaja Teija Ojankoski Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Remonttiryhmän raportin luovutus 18.3.2014 Puheenjohtaja Teija Ojankoski Remonttiryhmä? Ympäristöministeriön 15.8.2013 asettama työryhmä. Tehtävänä selvittää lähiöiden

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Työvoimapolitiikan uusi suunta

Työvoimapolitiikan uusi suunta Työvoimapolitiikan uusi suunta Johtaja Alpo Jokelainen 6.11.2007 Työvoiman saatavuus on talouskasvun edellytys aikaisemmin ajateltiin, että työllisyyden parantumiseen tarvitaan aina tiettyä talouskasvua

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja alue 1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 Hermannin rantatien,

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

Millaista tietoa tarvitaan tietoon perustuvassa kalavarojen käytön suunnittelussa?

Millaista tietoa tarvitaan tietoon perustuvassa kalavarojen käytön suunnittelussa? Millaista tietoa tarvitaan tietoon perustuvassa kalavarojen käytön suunnittelussa? Päivi Eskelinen ja Matti Salminen Luonnonvarakeskus Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 Helsinki 1 Miksi tieto on tärkeää?

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Liikenne ja maankäyttö 2015 -seminaari. Parkkidietti autopaikkojen miniminormi ja sen mahdollisen poistamisen vaikutus kaupunkisuunnitteluun

Liikenne ja maankäyttö 2015 -seminaari. Parkkidietti autopaikkojen miniminormi ja sen mahdollisen poistamisen vaikutus kaupunkisuunnitteluun Liikenne ja maankäyttö 2015 -seminaari Parkkidietti autopaikkojen miniminormi ja sen mahdollisen poistamisen vaikutus kaupunkisuunnitteluun Pekka Vehniäinen, arkkitehti SAFA, kaupunkisuunnittelija/projektipäällikkö,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 348 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti LUONNOS 20.11.2014 Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti TOIMINNANKUVAUS Keskitetty pysäköintiratkaisu Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti on perustettu, jotta Jousenpuiston keskuksen lähiympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 22.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 22.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 PYSÄKÖINTITAKSOJEN SEKÄ ASUKASPYSÄKÖINTITUNNUKSEN LUNASTUSHINNAN TARKISTAMINEN Kslk 2009-1325 hankenro 0902 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Strategiaohjelman arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Strategiaohjelman arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Strategiaohjelman 2009-2012 arviointi; ruusut ja risut Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 15.11.2012 Strategiavuosina 2009-2012 saavutettiin Kestävää kehitystä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot