KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen"

Transkriptio

1 KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. RAKLI:n jäsenistä monet toimivat Helsingin kaupungissa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta Helsingin pysäköintipolitiikasta ja tarjota mielipiteitä, näkemyksiä ja ehdotuksia Helsingin pysäköintipolitiikan kehittämiseksi. Yleisiä kommentteja strategisiin linjauksiin liittyen RAKLIn jäsenten ja sidosryhmien piirissä on viime aikoina noussut yhä voimakkaammin esiin pysäköinnin kehittämistarpeet niin Helsingissä kuin muissa merkittävissä kaupungeissa. Kaikki ehdotetut strategiset linjaukset tuntuvat oikein valituilta, ovat tavoiteltavia ja hyviä. Kokonaisvaltaisen pysäköintiä koskevan politiikan laatiminen on tarpeellista ja monet RAKLIn jäsenet ovat tunnistaneet pysäköintiä koskevia haasteita ja kehitystarpeita. Pysäköintipaikkojen riittävyys on ajoittain ja paikoitellen haaste: esimerkiksi Ruohonlahden alueella pysäköintipaikkaa jonottaa n. 400 henkilöä ja paikan saaminen voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Helsingin seudun kunnat ovat tehneet pysäköintipolitiikkaa liikaa yksin. Kuntien välistä yhteistyötä ja pelisääntöjä on jatkossa huomattavasti lisättävä. Yhteistyön puute pysäköintipolitiikassa on mahdollistanut omalta osaltaan Helsingin seudun kaupunkirakenteiden pirstaloitumisen erityisesti toimistorakentamisessa. Pääkaupunkiseudun toimistorakentamisessa kilpaillaan autopaikkavelvoitteiden täyttämisen kanssa ja tässä kilpailussa Helsingin on vaikea menestyä, jos kaupunkien autopaikkamäärien yhteisiä sääntöjä ja laskentaohjeita ei ole laadittu. Kehitystyö pitäisi ulottaa yli kuntarajojen siten, että pysäköinnin kehittämiseen yhdistetään joukkoliikenteen yleisen sujuvuuden kehittäminen. Vasta pysäköintipolitiikan strategian jalkauttamisessa käytännön toimenpiteisiin tehdään ja sovitaan konkreettisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä eli kaikkien osapuolten aktiivista mukanaoloa kehittämistyössä tarvitaan jatkossa.

2 KANNANOTTO 2 (9) Osallistuminen pysäköintikäytäntöjen kehittämiseen Politiikan toimenpiteisiin sisältyy monia selvityksiä ja kehityshankkeita, joista osa toteutuu tai käynnistyy vuoden 2013 aikana ja osa vuonna Näitä selvityksiä ovat esim. keskitetyn pysäköinnin alueellisen toimijamallin kehittäminen (kärkitoimenpide 7). Toivomme, että näitä selvityksiä ja toimintamalleja laadittaessa alan toimijoille tarjotaan mahdollisuuksia sparrata malleja ja käytäntöjä. RAKLI on valmis tarjoamaan klinikkaprosessinsa käytäntöjen kehittämisen yhdeksi työkaluksi. Pysäköinnin tekniseen ylläpitoon liittyviä ongelmakohtia voisi selvittää alueellisesti ja selvityksen tulosten valmistettua miettiä korjaavia toimia. Paikalliset toimijat pystyvät tunnistamaan parannusta vaativia asioita, joita ovat esimerkiksi puutteelliset lumen läjityspaikat, väärän tyyppiset sotkevat puut ja vastaavat. Asuntohankkeissa rakennuttajien tulisi olla mukana jo alueiden tai yksittäisten hankkeiden kaavoitusvaiheessa, jotta pysäköintiratkaisuista saataisiin paremmin kysyntää vastaavia. Vuokra-asuntojen osalta hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pieni asuntokoko vaikuttavat autopaikkatarpeeseen sitä merkittävästi vähentäen RAKLIn jäsenistössä on kiinnostusta osallistua tilanteen ja tarpeen mukaan pysäköintikäytäntöjen pilotointiin. Esimerkiksi Ruoholahden Pysäköintiyhtiö toteaa seuraavaa: Ehdotamme, että Ruoholahden Pysäköintiyhtiö otettaisiin Helsingin kaupungin pysäköinnin kehittämishankkeessa aidoksi alueelliseksi pysäköinnin case-esimerkiksi. Ruoholahdessa on hyvin toteutettu alueellisen pysäköinnin perusasiat yhtiön perustamisesta ja rakentamisesta aina nykypäivään. Yhtiö on halukas kehittämään jatkossa omaa toimintaansa ja olemaan pilottina muille toimijoille esim. pysäköinnin tehostamisen, pysäköinninvalvonnan ja nettipalveluiden osalta. Eli tarjoudumme aktiivisesti mukaan kehittämishankkeeseen. Huomioita strategisiin linjauksiin liittyen 1. Pysäköinti tukee ekologisesti kestävää ja viihtyisää kaupunkirakennetta ja liikkumista Linjaus, että pysäköintiä tulee tarkastella kokonaisuutena, ei tonttikohtaisesti, on hyvä. Keskitettyjen ratkaisujen kehittäminen on tarpeellista. Uusilla alueilla ja täydennysrakentamisessa tulee voida toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita ja rakennuksia. RAKLI:n jäsenillä on hyviä kokemuksia Vähäautoisista / autottomista vuokrataloista ja tällaisille rakennuksille on kysyntää.

3 KANNANOTTO 3 (9) Perusteluina vähäautoisille / autottomille vuokra-asunnoille on esitetty mm. seuraavat näkemykset: Vuokra-asunnosta voi helpommin vaihtaa toiseen autopaikalliseen asuntoon, jos/kun auton tarve ilmenee myöhemmin. Samoin vuokra-asunnon sijaintia voi vaihtaa esimerkiksi työpaikan sijainnin vaihtuessa. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat edellytys tällaiselle kohteella ja esimerkkihankkeet voivat toimia keihäänkärkinä, jotka vetävät perässään muitakin hallintomuotoja (omistusasunnot). Kantakaupungissa on perinteisesti ollut paljon asuntoja, joilla ei ole omaa autopaikkaa. Erityisesti täydennysrakentamisessa ja käyttötarkoituksen muutoksissa tätä mallia tulisi hyödyntää, koska uusien autopaikkojen rakentaminen/järjestämiseen tällaisiin kohteisiin ovat kalliita toteuttaa. 2. Pysäköinnissä otetaan huomioon kaupungin eri osien erityispiirteet Erityispiirteiden tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvä asia ja luokittelu kolmeen vaikuttaa toimivalta määrältä ja tavalta. Ratikkakaupungin osalta on todettu, että tavoitteena on katutilan vapauttaminen etenkin pitkäaikaiselta auton säilyttämiseltä, mikä on hyvin kannatettavaa. 3. Pysäköinti palvelee Helsingin ja koko metropolialueen tulevaisuuden visiota Erinomainen tavoitetila; pysäköinnin lisäksi ja ohessa myös muihin liikenteen sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota ja etsiä parannuksia. Seudulliseen pysäköintipolitiikkaan liittyen tekstissä on todettu: Sijainniltaan ja palvelurakenteeltaan erilaisille alueille tulisi määritellä omat toimitilojen pysäköintinormit (minimi ja maksimi) toiminnoittain (etenkin toimistot, erilaiset myymälät). Tämä edellyttää selvitystä siitä, millaiset normit sopivat erityyppisille toiminnoille ja alueille. Tarkasteluun tulee sisällyttää myös pyöräpysäköinti. Pysäköintiin liittyvien kysymysten ratkaiseminen edellyttää uusien toimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittymistä. Näitä malleja ja normeja tulisi pystyä testaamaan siten, että toimivuutta voidaan arvioida. Myös tähän työhön RAKLI osallistuu mielellään ja klinikkatyöskentely voi olla hyvä keino. 4. Pysäköinti tukee asumiskustannusten kohtuullistamista Tärkeä välitön tavoite kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitsevien vuokra-asuntokohteiden asukkaat eivät ole kiinnostuneita maksamaan kalliiden rakenteellisten pysäköintipaikkojen vuokria ja autopaikkoja jää vuokraamatta. Asukaspysäköintipaikoista nykyisin perityillä vuokrilla voidaan kattaa vain murto-osa autopaikkojen todellisista kustannuksista, joten käytännössä kaikki asukkaat maksavat autopaikoista käytöstä riippumatta.

4 KANNANOTTO 4 (9) Täydennyskaavoitushankkeiden yhteydessä edellytetään usein pysäköintiratkaisujen tutkimista kohdekiinteistöä laajemmalta alueelta, joka hidastaa ja vaikeuttaa kaavoitusta, mikä puolestaan heijastaa asumiskustannuksiin. 5. Pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa näkökulmaa Tekstissä on todettu. Toimitilojen autopaikkamäärään perustuvaa autopaikkakohtaista maksua tulee selvittää tarkemmin koko Helsingin seudun osalta, koska yritysten toimitilojen sijoittumisella on suuri merkitys seudulla tehtyihin matkoihin ja käytettyyn kulkutapaan. Toimenpide on erinomainen. Pysäköintipaikan hinnoittelussa on lisättävä läpinäkyvyyttä. Jatkossa tulisi laatia ja julkaista selkeitä ja ymmärrettäviä laskelmia pysäköinnin kokonaiskustannuksista pääomakustannuksineen ja ylläpitokustannuksineen. 6. Pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaiden, yritysten ja muiden käyttäjien erilaiset tarpeet Tekstissä todetaan, että pysäköintiratkaisujen tulee perustua asukkailta ja yrityksiltä selvitettyyn tietoon heidän tarpeistaan. Tämä on hyvin totta. RAKLI tarjoaa jatkossakin mielellään apua jäsentensä näkemysten kartoittamiseen ja tämän tiedon tuottamiseen pysäköintiratkaisujen miettimisen tueksi. 7. Pysäköinti liitetään osaksi tavoitetta Helsinki pohjoisen pallonpuoliskon paras talvikaupunki Sujuva talviajan toiminta on Helsingissä tärkeää, myös liikenteen ja pysäköinnin näkökulmasta. On hyvä, että talvi on nostettu yhdeksi strategiseksi linjaukseksi sujuvuuden varmistamiseksi. Kunnossapitokäytäntöjen kehittämistä tarvitaan, sillä ei ole hyväksyttävää, että iso osa pysäköintipaikoista on pitkiä aikoja pois käytöstä lumisten olosuhteiden vuoksi. Autojen talviajan säilytysparkkeja tulisi kehittää nykyistä laadukkaammaksi Yhtenä ajatuksena ehdotamme harkittavaksi seuraavaa: Veneiden talvisäilytyspaikat laitureiden ja rannan lähellä vievät paikoitellen myös muuhun käyttöön soveltuvaa maata (esim. Merisatama, Pajalahti). Voisiko veneiden talvisäilytystä kehittää siten, että veneet(kin) säilytettäisiin talven aikana valvotuilla alueilla kauempana keskustasta ja nykyisiä veneiden talvisäilytyspaikkoja hyödynnettäisiin talviajan pysäköintiin esim. väistöalueina tai lumen läjitykseen?

5 KANNANOTTO 5 (9) Huomioita kärkitoimenpiteisiin liittyen 1. Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys Hyvä ratkaisu. Osa paikoista tulisi rajata vain 12h paikoitukseen tai muutoin valvoa ettei katujen varsille unohdu käyttämättömiä autoja seisomaan vanhasta tottumuksesta. Monikäyttöiset, keskitetyt pysäköintipaikat edellyttävät suurta yksikkökokoa ja tehokasta sekakäyttöä asunnoista, toimistoista ja asioinnista. 2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen Ehdottomasti tärkeä toimenpide ja päivittäminen on tarpeen uusien käytäntöjen ja vaatimusten huomioimiseksi. Selvitystä laadittaessa alueita ei tulisi katsoa liian suurina kokonaisuuksina, vaan pyrkiä tunnistamaan mikrosijaintien merkitys (mm. hyvät joukkoliikenneyhteydet). Julkisen liikenteen käytettävyys alueella pitää kohdekohtaisesti pystyä huomioimaan kaavassa autopaikkojen lukumäärää ohjeistettaessa. Kaavamaisen laskemisen tilalla pitää voida käyttää tapauskohtaista arviointia autopaikkojen ja myös pyöräpaikkojen mitoituksessa. Laskentaohjeiden tarkastamisen rinnalla harkintavaltaa vaadittavista/sallittavista pysäköintipaikkamääristä voisi siirtää päätösprosessiin, jossa virkamies- ja/tai lautakuntakäsittelyn yhteydessä päätös tehtäisiin laskentaohjeissa määriteltyjen rajojen puitteissa. Kiinteistöomistajan / suunnittelijan tulisi päästä esittelemään kaavailemansa pysäköintiratkaisu ja -mitoitus sekä ratkaisun perustelut. Kokeilemisen arvoinen asia on raportissa mainittu autopaikkanormista luopuminen keskustassa ja joukkoliikenteen korkean palvelutason alueilla. Tällöin rakennuttaja määrittelisi toteutettavan autopaikkamäärän asiakkaiden maksukyvyn ja -halun huomioon ottaen. Kokemuksia vuokra-asuntokohteista: Kokemusten mukaan vuokra-asuntokohteissa autopaikkatarve on yleisesti noin 0,6 autopaikkaa/asunto. Kohteissa, jotka sijaitsevat erittäin keskeisesti ja joissa on pieni keskipinta-ala, tarve on tätä pienempi. Uusissa kohteissa tarve on aluksi suurempi, mutta laskee vuosien mittaan. Vuokra-asuntokohteissa asukkaat hyväksyvät sen, että autopaikka voi sijaita kauempanakin asunnosta, jos sen hinta saadaan näin edullisemmaksi. Hinnan erotuksen tulee kuitenkin olla näkyvä. Tekstissä (kohta a asuinpaikkanormin tarkistaminen täydennys- ja lisärakentamisen osalta) todetaan, että autopaikkanormeista voidaan erityisesti täydennys- ja lisärakentamisessa poiketa. Joustavan poikkeamisen tulee olla mahdollista myös tavanomaisissa asuntokohteissa.

6 KANNANOTTO 6 (9) Julkisen liikenteen käytettävyys alueella pitää kohdekohtaisesti pystyä huomioimaan kaavassa autopaikkojen lukumäärää ohjeistettaessa. Kaavamaisen laskemisen tilalla pitää voida käyttää tapauskohtaista arviointia autopaikkojen ja myös pyöräpaikkojen mitoituksessa. Pyöräpaikoissa on lisäksi vaatimus sijoittaa vähintään puolet paikoista rakennukseen. Mitoitus johtaa suuriin tilavarauksiin ja niiden sijoittaminen rakennukseen nostaa rakentamisen kustannuksia. 3. Asukaspysäköintijärjestelmän hinnoittelu ja laajentaminen Toimenpide on kannatettava. Toimenpide opettaa pidemmällä aikavälillä käyttäjille autopaikkojen käytön oikeaa kustannustasoa. Nykyinen hinnoittelutaso ei kata asukaspysäköinnin todellisia kustannuksia, mikä aiheuttaa epätarkoituksenmukaista pitkäaikaispysäköintiä ja jopa romuautojen säilyttämistä. 4. Yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen Ehdotettu kaikkien vyöhykkeiden pysäköintitunnus on hyvä ajatus, toki kustannus voidaan toimijasta riippuen mieltää myös korkeaksi. Samassa yhteydessä voisi pohtia, voisiko sama pysäköintilupa kuulua nykyistä useammalle rekisteritunnukselle (=ajoneuvolle), toki siten, että lupaa voitaisiin käyttää vain yhdessä ajoneuvossa kerrallaan. Kivijalkaliikkeiden pysäköintipaikat kadunvarressa: Jos kaupunki tulee edellyttämään, että asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen varataan kivijalkaliikkeille myymälätilaa, samassa yhteydessä kaavoituksen osana tulee myös varmistaa, että näiden liikkeiden edustalle / välittömään läheisyyteen sijoitetaan asiointipysäköintipaikkoja. Kivijalkatiloihin on usein vaikeaa löytää käyttäjää, jota kuitenkin voidaan helpottaa kaavoituksessa varmistetuilla asiointipysäköintipaikoilla. 5. Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden kanssa Tarpeellinen ja hyvä selvitys, joka helpottaa esim. toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön kantakaupungissa, koska asunnoille edellytetään lisäautopaikkoja ja niitä on vaikea löytää ja toteuttaa Erityisesti pienissä asuinnoissa autopaikan hinnan suhteellisen osuus asunnon hinnasta on kohtuuttoman suuri. 6. Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen Tarvitaan malleja, joilla pystytään aidosti erottamaan asunnon ja pysäköintipaikan hinta toisistaan. Asuntohankkeen toteuttajan näkökulmasta hanke autopaikkoineen on kokonaisuus, jos autopaikkojen toteuttaminen on kuitenkin kytketty asuntohankkeen toteuttamiseen ja on velvoite asuntohankkeen toteuttajalle.

7 KANNANOTTO 7 (9) 7. Tonttikohtaisesta pysäköinnistä alueelliseen toimijaan Hyvä toimenpide, kohtuullistaa asumiskuluja ja tuo selkeän intressin autosta luopumiseen, mikäli se on mahdollista. Malli tarjoaa periaatteessa mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen ja joustavuuteen. Keskitettyjen pysäköintijärjestelyjen tarkastelu tonttikohtaisten ratkaisujen sijaan on hyvä. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää erityisesti siihen, että keskitettyjä ratkaisuja toteutettaessa (taloudellisia) säästöjä tosiasiallisesti saavutetaan. Tämä edellyttää esimerkiksi tehokasta vuorottaiskäyttöä ja käyttäjä maksaa -periaatteen noudattamista. Vaikuttaa siltä, että asuntovaltaisten alueiden alueellisen toimijan hoitama pysäköinti ei välttämättä ole johtanut edullisempaan pysäköintiin tai suurempaan joustavuuteen. Tässä on kehittämisen tarvetta. Vuoropysäköinnistä toimistot / asunnot on hyviä kokemuksia. Yhteispysäköintiyhtiöiden tarkoituksenmukaista hallintoa tulee kuitenkin arvioida: Ei välttämättä ole perusteltua, että tietyn käynnistysvaiheen jälkeen kaupunki luovuttaa hallinnan asukkaille/asuntoyhtiöille, sillä tällöin pysäköintiyhtiön hallinto voi repsahtaa ja jäädä puutteelliselle hoidolle. Ammattimaisen hallinnon turvaaminen pitkällä aikavälillä olisi myös kaupungin etu ja kaupungin tulisi harkita omaa rooliaan yhteispysäköintiyhtiöiden ammattimaisen hallinnan turvaamisessa. Voisiko kaupungin yhtiö pyörittää autopaikkayhtiöitä? Pysäköintitalojen rakentamista ja käyttöä voisi suosia enemmän, kalliiden maanalaisten pysäköintilaitosten sijaan. Kun pysäköintiä järjestetään keskitetysti esimerkiksi rakentuvilla alueilla, pysäköintitilan rakentumisen aikataulu ei ole asuinrakennuttajan omassa päätäntävallassa. Pysäköintitilan valmistuminen voi viivästyä muista osapuolista ja rakentajista johtuen. Tämäntyyppisten ongelmakohtien ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. 8. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus Suuri osa RAKLIn jäsenistä on kokenut kunnallisen pysäköinninvalvonnan monesti tehottomana, mikä usein johtuu kunnallisen viranomaisen riittämättömistä resursseista. Pysäköintiongelmat kiinteistöjen alueilla ovat viime vuosina huomattavasti lisääntyneet, eivätkä viranomaisten resurssit valvontaan ole riittäneet. RAKLI näkee, että virheelliseen pysäköintiin puuttumiseen on oltava tehokkaita keinoja. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa RAKLI on esittänyt seuraavaa: RAKLI ehdottaa, että valmistelun lähtökohdaksi otetaan kunnan velvollisuus huolehtia pysäköinninvalvontatehtävien hoitamisesta sekä katujen varsilla että yksityisillä alueilla joko omilla tai ostopalveluna hankittavilla resursseilla. Kuntatalouteen tällä ei olisi vaikutusta, sillä tehostunut valvonta toisi lisää tuloja ja mahdollisuuden korvata palvelu yrittäjälle.

8 KANNANOTTO 8 (9) Yhteistyötä ja vuorovaikutusta pysäköinninvalvonnan ja alan toimijoiden kesken voisi pyrkiä kehittämään esim. kerran vuodessa järjestettävillä yhteistilaisuuksilla. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuutta tulisi kehittää myös siten, että hylättyjen ja pitkään samaan paikkaan pysäköityjen autojen häätämistä tehostettaisiin rajoituksia ja puuttumistapoja kehittämällä. Puuttumistehokkuuteen voisi hakea keinoja yhteistyössä kiinteistön omistaja- ja huoltoyhtiöiden ja isännöintitoimistojen kanssa. 9. Autojen talvipysäköintiratkaisut Talvipysäköintiratkaisujen kehittäminen kuvatulla tavalla on kannatettava ja ehdotus hyvä 10.Mobiili- ja internetpalvelut Pysäköintiä tukevien mobiilipalveluiden nopea kehittäminen ja palveluiden tehokas lanseeraus on tarpeen. Pysäköintilaitosten tuottaman statusinformaation tarjoaminen autoilijoille on siten hyvä keino ja näillä palveluilla voidaan tehokkaasti ohjata vapaille pysäköintipaikoille. Kannustamme kaupunkia kiirehtimään pysäköinnin reittioppaan ja pysäköintipörssin kehittämistä & lanseerausta ja toivomme, että näiden kehittäminen etenee esitetyssä aikataulussa vuosina Tekstissä väläytetään ajatusta (Kohta b siirtyminen mobiilipalveluilla maksamiseen), että pidemmällä aikavälillä Helsinkiin on mahdollista toteuttaa malli, jossa kaikki maksaminen tapahtuu matkapuhelimella. Yhtenä näkökulmana tuomme esiin sen, että jos/kun pysäköintimaksu on ajateltu laskuttaa matkapuhelinlaskussa, tämä voi aiheuttaa ongelmia ja lisätyötä niille tahoille, joiden (vapaa-ajan) puhelinlaskun maksavat esimerkiksi työnantaja. Esitetty väite (s. 63) siitä, että yritykset hyötyvät, ei välttämättä pidä paikkaansa, vaan uusi käytäntö voi synnyttää monenlaista lisätyötä. Asiaa voi olla tarpeen selvittää tarkemmin. 11.Progressiivinen hinnoittelu Progressiivinen hinnoittelua tukee hyvin lyhytaikaista asiointipysäköintiä. Mallin soveltumista ja hinnoittelun tasoa tulee verrata kaupallisten pysäköintilaitosten hintoihin. Onko tarpeen harkita erilaisia hintatasoja eri alueiden lisäksi eri ajankohdille (esim. ~virka-aika vs. ilta-aika ja vkl:t) Käyttöönottoon tulee kytkeä tehokas viestintä. 12.Liityntäpysäköinti Tämäkin on hyvä toimenpide. Tulisiko autojen liityntäpaikoitukset mitoittaa siten että osa paikoista varataan kantakaupungin asukkaiden vähäkäyttöisten autojen säilytyspaikaksi, julkisilla pääsisi kätevästi hakemaan oman auton kun sitä tarvitsee vaikkapa kesämökkimatkalle.

9 KANNANOTTO 9 (9) Muita toimenpiteitä: Yritysten liikkumissuunnitelmat Yritysten liikkumissuunnitelma on uudehko ajatus. Kannustamme kaupunkia laatimaan yrityksille suunnatun palvelun, jonka tuloksena yritys saa käyttöönsä liikkumissuunnitelman. Palvelun tulisi kuitenkin olla yrityksille ilmaiseksi tarjottava vapaaehtoinen tuki, jonka laatimiseen kaupunki kannustaa, mutta jota ei pakollisena vaadita. Sähköautojen latausverkoston luominen on oikea toimenpide. Tämän lisäksi pysäköintipolitiikassa voitaisiin ottaa vahvemmin kantaa vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintimahdollisuuksien parantamiseen, esimerkiksi saatavuuden tai hinnan kautta. Yhteenveto ja toteuttamisen aikataulusta Toimenpiteiden toteuttaminen on aikataulutettu ja suunniteltu hyvin. Vuosien aikana kaupunki on ottamassa reippaan otteen pysäköintikäytäntöjen kehittämiseksi. Tämä on erinomainen asia ja toivomme, että toimenpiteet kyetään suorittamaan suunnitellussa aikataulussa, jotta toimenpiteet saadaan käyttöön nopeasti, pääosin heti vuoden 2015 alusta. Kaupunginsuunnitteluvirasto on valittu strategian jalkauttamisen. Toivomme, että virasto kykenee osoittamaan työn toteuttamiselle riittävät ja kattavat resurssit. Yhteistyöterveisin, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja Mikko Nousiainen johtaja, infra & yhdyskunta

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköinnin tunnistettuja kehittämistarpeita Täydennysrakentaminen esikaupunkialueilla edellyttää uudenlaisia pysäköintiratkaisuja Pysäköinnin kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

Liikenne Helsingissä on muuttumassa johtuen sekä koko Helsingin seudun että kantakaupungin kasvusta satamilta vapautuvien alueiden rakentuessa.

Liikenne Helsingissä on muuttumassa johtuen sekä koko Helsingin seudun että kantakaupungin kasvusta satamilta vapautuvien alueiden rakentuessa. HELSINGIN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA Johdanto Pysäköintipolitiikka on keskeinen osa liikennepolitiikkaa. Pysäköintipolitiikka on jo useita vuosikymmeniä toiminut onnistuneesti esimerkiksi kantakaupungin henkilöautoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin pysäköintipolitiikka. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013

Helsingin pysäköintipolitiikka. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Helsingin pysäköintipolitiikka Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 HELSINGIN PYSÄKÖINNIN NYKYTILASTA Kuva: Mikko Uro Pysäköinnin kehityksen virstanpylväitä 1973 1975 1985 1989 1994 2007 2012 Asukkaiden autopaikkojen

Lisätiedot

Helsingin pysäköintipolitiikka Citylogistiikka-seminaari 24.3.2014

Helsingin pysäköintipolitiikka Citylogistiikka-seminaari 24.3.2014 Helsingin pysäköintipolitiikka Citylogistiikka-seminaari 24.3.2014 Kärkitoimenpiteet 1. Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys 2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen 3. Asukaspysäköintijärjestelmän hinnoittelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (12) 119 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Helsingin pysäköintipolitiikka -luonnoksesta HEL 2013-004099 T 08 00 00 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan

Lisätiedot

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010 Työpajan keskeiset tulokset Helsingin seudun liikenne Työpajan tavoite Tunnistaa, mitkä pysäköintiin liittyvät asiat ovat strategisesti tärkeitä

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Pysäköinti Turussa mitä, missä, milloin?

Pysäköinti Turussa mitä, missä, milloin? Pysäköinti Turussa mitä, missä, milloin? 4.12.2017 Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen, Turun kaupungin ympäristötoimiala: Pysäköinnin linjaukset mitä kaikkea ne käsittelevät? TkT Kalle Vaismaa, WSP Finland

Lisätiedot

Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset

Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset Pysäköinnin nykytilanne, kehittämistarpeet ja pysäköintipolitiikan strategiset linjaukset Kaupunkielämän muuttuminen Helsingin asukas- ja työpaikkamäärien sekä asukkaiden varallisuuden ennustetaan kasvavan.

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Pysäköinnin ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa. Juhani Bäckström Trafix Oy,

Pysäköinnin ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa. Juhani Bäckström Trafix Oy, Pysäköinnin ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa Juhani Bäckström Trafix Oy, 5.12.2017 Esityksen teemat Epävarmuuden hallinta - Ihmisten valinnat muuttuvat, pysäköintiratkaisut vaikuttavat pitkään Pysäköinti

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE HELSINGIN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA -LUONNOKSESTA

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE HELSINGIN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA -LUONNOKSESTA Hallitus 94 11.06.2013 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE HELSINGIN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA -LUONNOKSESTA 190/07/70/701/2013 Hallitus 94 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI MARJA-VANTAA. Ympäristösi tekijä

PYSÄKÖINTI MARJA-VANTAA. Ympäristösi tekijä 1 PYSÄKÖINTI MARJA-VANTAA KOKOUS 29.11.2010 2 MARJA-VANTAA LUOLAPYSÄKÖINTI Voidaan yleensä sijoittaa ja asemoida melko vapaasti Tarvitaan yleensä alueellinen pysäköintiyhtiö Vaiheittain rakentaminen haastavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b 2 2.9.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN HINNAN IRROTTAMISTA ASUNTOJEN HINNOISTA JA LUOPUMISTA NYKYISISTÄ ASEMAKAAVOJEN

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Kuka maksaa asukaspysäköinnin?

Kuka maksaa asukaspysäköinnin? kohtaan 3. Kuka maksaa asukaspysäköinnin? Käyttäjä maksaa todellisten kulujen mukaan EHDOTUS: Pysäköinnin hintaan progressio autojen määrä kotitaloudessa auton koon mukaan peivät p lisää byrokratiaa EHDOTUS:

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista LAUSUNTO Helsinki 10.6.2014 Viite: Lausuntopyyntö VM093:00/2013 (16.4.2014) Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Valtion riski vs. asukkaan koti

Valtion riski vs. asukkaan koti Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.9.2017 Aija Tasa Johtaja, Asunnot toimiala RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Tieliikenne nollapäästöiseksi, mitä tämä edellyttää kaupungeilta?

Tieliikenne nollapäästöiseksi, mitä tämä edellyttää kaupungeilta? Tieliikenne nollapäästöiseksi, mitä tämä edellyttää kaupungeilta? Kuntatekniikan päivät 12.5.2017 Noora Salonen Sito Parhaan ympäristön tekijät ILMASTOTAVOITTEET VS. LIIKENTEEN PÄÄSTÖT Kotimaan liikenteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 1986/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 10 9.1.2017 14 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (5) 1 Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskevan pysäköintitunnusjärjestelmän kokemukset (a-asia) Pöydälle 22.03.2016 HEL 2013-010765 T 08 03 01 01 Hankenumero 0902_28

Lisätiedot

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Työn kulusta Työ alkoi syksyllä 2014. TYÖN OHJAUSRYHMÄ Työ tehdään Helsingin, Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 42 Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Virtanen, puh. 050 360 3292 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustokysymys autopaikoista ja niiden vaikutuksesta asuntojen hintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustokysymys autopaikoista ja niiden vaikutuksesta asuntojen hintoihin Valtuusto 18.11.2013 Sivu 1 / 1 1201/10.03.00/2013 Kaupunginhallitus 173 27.5.2013 Valtuusto 101 10.6.2013 Kaupunginhallitus 215 12.8.2013 Kaupunginhallitus 290 14.10.2013 163 Valtuustokysymys autopaikoista

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa

Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa MAL-verkosto Täydennysrakentamisen seminaari 28.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

haasteet ja ratkaisut

haasteet ja ratkaisut Täydennysrakentamisen haasteet ja ratkaisut pääkaupunkiseudulla MAL-verkoston seminaari Mari Siivola yleiskaavapäällikkö Strateginen valinta kehittää nykyistä kaupunkia Olemassa oleva kehittyy uudisrakentamisen

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2 Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Kaupunginhallitus 178 11.5.2015 100 Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS PYSÄKÖINTINORMISELVITYS Liite yt 2 / 20.10.2016 11.10.2016 Pysäköintinormit muissa kunnissa ja kaupungeissa (kerrostaloalueet): Espoo: Helsinki: Hyvinkää: 1 ap/ 120 k- m2 (aluekeskukset) 1 ap/ 85 k-m2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.04.2016 Sivu 1 / 1 518/2016 10.02.03 60 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Valmistelijat / lisätiedot: Markku Antinoja,

Lisätiedot

VÄLITARKASTELU ASUKASPYSÄKÖINNIN HINNAN KOROTUSTEN JA LAAJENTAMISEN VAIKUTUKSISTA

VÄLITARKASTELU ASUKASPYSÄKÖINNIN HINNAN KOROTUSTEN JA LAAJENTAMISEN VAIKUTUKSISTA VÄLITARKASTELU ASUKASPYSÄKÖINNIN HINNAN KOROTUSTEN JA LAAJENTAMISEN VAIKUTUKSISTA Välitarkastelun tausta ja tavoite Kaupunginhallituksessa vuoden 2014 helmikuussa hyväksytyn Helsingin pysäköintipolitiikan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo 30.3.2006 Pilotointitoiminnan tavoitteet Käytännön kokeilujen tarkoituksena on tukea innovaatioiden

Lisätiedot

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio)

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio) LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ 4.8.2011 (VM068:00/2011), sen täydennys 17.8.2011 sekä STM:n 10.8.2011 esittämät lisäykset 4.8.2011 lausuntopyyntömateriaaliin

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

HYVÄ? PYSÄKÖINTIPAIKKA

HYVÄ? PYSÄKÖINTIPAIKKA HYVÄ? PYSÄKÖINTIPAIKKA HEIKKI LEPPÄNEN DIPL.INS., RAK.ARKKIT. AUTOPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ MÄÄRITTELY KUNTIEN VASTUULLA (MRL) ASUKKAIDEN AUTOPAIKKOJEN TARPEEN TYYDYTTÄMINEN TOIMITILOJEN OSALLA VOIDAAN TEHDÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Opiskelijakeskus Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Uudet toimijat valittu Hallituksessa opiskelijakeskuksesta vastaa Noora Tanska (yhteisö) ja Emma Savela (kiinteistö) Lisäksi projektista vastuussa pääsihteeri,

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 518/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 12.4.2016 66 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Pysäköintitaksojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (7) 194 Asukas- ja yrityspysäköinnin laajentaminen uusille alueille HEL 2014-007195 T 08 03 01 01 Hankenro 0902_10 Päätös päätti ottaa käyttöön asukas- ja yrityspysäköintitunnusjärjestelmän

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja KEHAS Seinäjoella Seinäjoki, 22.04.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 22.4.2015 Eija-Riitta Uusihauta Toimipisteet Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen

Lisätiedot

Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka. Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry

Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka. Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Kehityskaari Katsaus olemassa olevaan tietoon Marika Latvala, RAKLI ry Täydennysrakentaminen 17.11.2014 1 Sisältö Tutkimukset ja kehityshankkeet Kaupungit

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 29/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 29/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 29/2015 1 (8) 4 Helsingin pysäköinnin maksamisen kehittäminen 2016-2020 (aasia) HEL 2015-011936 T 08 03 01 01 Esitysehdotus esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi:

Lisätiedot

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys Tiedotus- ja keskustelutilaisuus yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys Tiedotus- ja keskustelutilaisuus yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys 24.4.2017 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen Täydennysrakentamisselvityksen tausta Täydennysrakentamista on painotettu

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sujuva maankäyttö. Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä

Sujuva maankäyttö. Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä Sujuva maankäyttö Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä Petri Roininen, puheenjohtaja, RAKLIn yhdyskunta & infra toimiala (Core Capital Oy) Keskustelupaperin teemat Kirkastetaan

Lisätiedot

Hatanpään sairaala-alueen pysäköintiselvitys

Hatanpään sairaala-alueen pysäköintiselvitys Hatanpään sairaala-alueen pysäköintiselvitys Nykytila-analyysi Luonnos 8.6.2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Pysäköintiselvityksen tarkastelualue Tarkastelualue, joka jakautuu kahteen selvitysosaan:

Lisätiedot

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 LAUSUNTO 1 (5) Uudenmaan liitto toimisto@uudenmaanliitto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin Lahden pyöräpysäköintipalvelut. Työpajan tulokset

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin Lahden pyöräpysäköintipalvelut. Työpajan tulokset Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin Lahden pyöräpysäköintipalvelut Työpajan tulokset Työpajan osallistujat Työpajaan osallistui 26 henkilöä Keskusteluissa mukana mm. Lahden kaupungin, Ladecin, Lahden

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 348 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN

YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN Alternative title s TILANNEKUVA Markkinan arvioidaan kasvavan globaalisti 2012 2,3 miljoonasta 2020 26,2 miljoonaan (Frost&Sullivan 2015) Jakamistalouden (esim.

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh 24.08.2016 Sivu 1 / 1 3210/2016 08.01.03 99 Vastaus valtuustokysymykseen koskien kotihoidon parkkipaikkoja ja -lupia Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh. 050 553 1063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN Lisärakentamista tontille HYÖTYÄ TÄYDENNYS- RAKENTAMISESTA Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan paljon. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen,

Lisätiedot

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle.

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN JA YKSITYISTEN PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN VÄLINEN SOPIMUS KANTAKAUPUNGIN ASUKKAIDEN PYSÄKÖINNISTÄ PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN PYSÄKÖINTILAITOKSISSA (Asukaspysäköintilaitostunnus) 1.

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tilaisuus 13.3.2014 ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN ONNISTUMISET JA HAASTEET

Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tilaisuus 13.3.2014 ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN ONNISTUMISET JA HAASTEET Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tilaisuus 13.3.2014 ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN ONNISTUMISET JA HAASTEET LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy Osa LähiTapiola - ryhmää Perustettu 1.1.2007. Toiminnot:

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti

Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti LUONNOS 20.11.2014 Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti TOIMINNANKUVAUS Keskitetty pysäköintiratkaisu Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti on perustettu, jotta Jousenpuiston keskuksen lähiympäristö

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Kaupunki ja liike Sofia de Vocht PARKKITEHTUURIA

Kaupunki ja liike Sofia de Vocht PARKKITEHTUURIA Kaupunki ja liike 2.11.2015 Sofia de Vocht PARKKITEHTUURIA 1. MITOITUS JA NORMIT 2. PYSÄKÖINNIN VAIHTOEHDOT: KENTTÄ, KADUNVARSI, PIHAKANSI, PYSÄKÖINTILAITOS, AUTOMAATTINEN PYSÄKÖINTILAITOS,KESKITETTY PYSÄKÖINTILAITOS

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Kuulemistilaisuus Helsinki

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Kuulemistilaisuus Helsinki Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen Kuulemistilaisuus Helsinki Hankkeen aikataulu Hankkeen aikataulu 15.3.2016-31.12.2017 Valmistelu vuosi 2016 Lausuntokierros 20.4.-13.6.2017 Jatkovalmistelu Uudistus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 1 (9) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/5 08.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 1 (9) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/5 08.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 1 (9) 5 Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet (a-asia) HEL 2015-010556 T 10 03 03 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt "Asuintonttien

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Kirkkonummen ja Masalan keskusta-alueiden pysäköintiselvitys Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen riittävyys

Kirkkonummen ja Masalan keskusta-alueiden pysäköintiselvitys Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen riittävyys Kirkkonummen ja Masalan keskusta-alueiden pysäköintiselvitys 2017 Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen riittävyys Kirkkonummen kunta YT-lautakunta 19.1.2017 1. Selvityksen taustaa Helsingin seudun kunnissa

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa

Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot