PUUKUIDUN UUDET MAHDOLLISUUDET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUKUIDUN UUDET MAHDOLLISUUDET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA"

Transkriptio

1

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu PUUKUIDUN UUDET MAHDOLLISUUDET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA TerveysSellu-hanke Hilkka Dufva Anneli Airola (toim.) Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 49. 1

3 Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut, T. Helkiö Painopaikka Solver palvelut Oy 03/2008 ISBN ISBN

4 Sisällys 1 Esipuhe 5 2 Anneli Airola & Hilkka Dufva: TerveysSellu-hanke 7 3 Katriina Kolhonen & Anja Kulmala: Puukuitutuotteet terveydenhuollossa 11 4 Anne Jernström & Katriina Kolhonen: Paperin ja puukuidun hyödyntäminen niiden funktionaaliset ominaisuudet terveydenhuollon sovellusten kannalta 27 5 Kaj Henricson & Katriina Kolhonen: Korkean jalostusarvon tuotteita puukuiduista 39 6 Pasi Tulkki: Muotoilu ja sellupohjaiset materiaalit 43 7 Juhani Talvela: Tietotekniikallako tehoa terveydenhuoltoon? 47 8 Vesa Karvonen: Metsäklusterin uusiutumisesta ja uudesta tutkimuksen työnjaosta 57 8 Hilkka Dufva: TeeSe-projektin yhteenveto ja jatkokehitysehdotukset 63 Kirjoittajat 67 3

5 4

6 Esipuhe Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on ollut aktiivinen ja ennakkoluuloton soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön toteuttaja ja osaamisen yhdistäjä työelämän toimijoiden sekä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Tieteenalojen ja toimialojen rajapinnoilla tehtävästä yhteistyöstä on esimerkkinä TeeSe-projekti (TerveysSellu), jossa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun terveysala yhdessä tekniikan, muotoilun ja kaupanalan opettajien ja opiskelijoiden sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuitutekniikan osaamiskeskuksen toimijoiden kanssa etsi ja arvioi puukuidun hyödyntämisen uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon ja sairaanhoidon erilaisissa toimintaympäristöissä. Artikkelikokoelmaa varten pyydettiin TeeSe-projektiin osallistuneita kirjoittamaan niistä aiheista, jotka he kokivat tärkeiksi osallistuessaan projektiin sen eri vaiheissa. Artikkelikokoelma alkaa Anneli Airolan ja Hilkka Dufvan kirjoittamalla projektin esittelyllä. Toisessa artikkelissa tutkijat Anja Kulmala ja Katriina Kolhonen esittävät tiivistetysti TeeSe-projektin tutkimusraportin puukuitutuotteista ja niiltä edellytettävistä ominaisuuksista. Anne Jernström tarkastelee puukuidun funktionaalisia ominaisuuksista terveydenhuollon sovellusten näkökulmasta. Professori Kaj Henricson ja Katriina Kolhonen tarkastelevat puukuitutuotteiden jatkojalostamista. Tutkimusjohtaja Pasi Tulkki tarkastelee muotoilupalvelujen ja kuitupohjaisten materiaalien asiantuntijoiden yhteistyötä ja tutkimusjohtaja Juhani Talvela tietoteknisiä terveydenhuollon sovelluksia. Tekniikan tohtori Vesa Karvonen tarkastelee suomalaisen metsäklusterin parin viime vuoden aikana tapahtuneita suuria muutoksia, muutosten taustoja ja niitä konkreettisia toimenpiteitä, joita on jo toteutettu. Tutkimusjohtaja Hilkka Dufva pohtii TeeSe-projektin vaikuttavuutta korkeakoulujen yhteistyön, T & K -toiminnan ja opetuksen sekä aluekehityksen näkökulmista sekä esittää jatkokehitysehdotuksia. Projektin alkuvaiheessa metsäklusterin muutokset näyttäytyivät voimistuvina signaaleina, jotka projektin loppuvaiheessa konkretisoituivat rajuina Kaakkois-Suomen sellu- ja pariteollisuuden muutoksina. Projekti osoitti, että tieteenala- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö voi tuottaa uusia käytännön sovelluksia muutosten hallintaan. Projekti antoi hyvän perustan kehittää tuoteideoita sekä aikaansaada oppimisympäristön, jossa on monialaista verkottunutta asiantuntemusta kehittää ideoista teollisia ja kaupallisia tuotteita sellu- ja paperiteollisuudelle. Projekti oli erinomainen monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön avaus. Tällaisia projekteja tarvitaan enemmänkin tulevaisuudessa. Kotkassa Ragnar Lundqvist Rehtori 5

7 6

8 TerveysSellu-hanke Anneli Airola & Hilkka Dufva Tiivistelmä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun terveysala yhdessä tekniikan, muotoilun ja kaupanalan opettajien ja opiskelijoiden sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuitutekniikan osaamiskeskuksen toimijoiden kanssa toteutti TeeSe eli TerveysSellu-projektin ensimmäisen vaiheen, jota rahoittivat TEKES (EAKR) ja Kotkan Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor. Projektissa etsittiin erilaisista sairaalaympäristöistä, kotihoidosta ja kotisairaanhoidosta sellaisia tuotteita, jotka voidaan kokonaan tai osittain korvata puukuituvalmisteilla. Lisäksi etsittiin kohteita, joihin tarvitaan uusia innovatiivisia kuitupohjaisia tuotteita. Projektin lähtökohtana oli tarve helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja parantaa potilaiden hyvinvointia tuottamalla entistä toimivampia ja taloudellisia terveyden- ja sairaanhoidon tuotteita. Lisäksi projektissa pyrittiin löytämään kotimaiselle sellu- ja paperiteollisuudelle uusia liiketoimintaideoita ja -mahdollisuuksia sekä lisäämään tietoja puukuitujen ominaisuuksista ja käytettävyydestä. Tavoitteena oli myös lisätä korkeakoulujen opetushenkilöstön ja opiskelijoiden monialaista ja moniammatillista yhteistyöstä. Projektin aikana löytyi 52 edelleen kehitettävää tuoteideaa. Projektin II-vaiheessa tuote-aihioita ja -ideoita edelleen kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää kolme tuoteideaa kaupallisiksi tuotteiksi ja aikaansaada oppimisympäristö, jossa on monialaista verkottunutta asiantuntemusta kehittää ideoista teollisia tuotteita. Projektin keskeiset toimijat olivat tutkijat Anja Kulmala (KyAMK) ja Katriina Kolhonen (LTY) professori Kaj Henricson (LTY), tutkimusjohtaja Hilkka Dufva (KyAMK) ja projektiasiantuntija Anneli Airola (KyAMK). Projektin vastuullisena johtajana toimi toimialajohtaja Pirkko Rautaniemi (KyAMK). 1 Johdanto Terveydenhuollossa ja sairaalaympäristöissä käytetään paljon erilaisia kertakäyttöisiä ja useampaan kertaan käytettäviä tuotteita. Monet tuotteista ovat toiminnallisia ja helppokäyttöisiä, mutta paljon on vielä tuotteita, joissa itsessään tai joiden käytettävyydessä on edelleen kehittämisen tarvetta. Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen (2004, 11) toteavat innovaatiolla arkipuheessa tarkoitettavan uutta oivallusta tai ideaa, mutta määrittelevät innovaatiot laajemmin uudenlaisiksi tuotteiksi, palveluiksi ja toimintamalleiksi, joihin sisältyy käytännön toimintaa. Terveyden- ja sairaanhoidossa on runsaasti uusia tuoteinnovaatioiden sekä suojavälineiden ja materiaalien tuotekehitystarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi sitkeiden sairaalabakteerien leviämisen estämiseen ja taltuttamiseen. 7

9 Monet terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävät välineet on valmistettu uusiutumattomista raaka-aineista, mutta todennäköisesti nykyistä useamman sairaalavälineen ja -tarvikkeen voi valmistaa myös uusiutuvista raaka-aineista, kuten puukuidusta. Puukuidun etuna on muun muassa raaka-aineen hyvä saatavuus. Puu on uusiutuva luonnonmateriaali, jota kasvaa lähes kaikkialla, joten raaka-aineen saatavuus voidaan olettaa turvatuksi myös tulevaisuudessa. Käytettävä raaka-aine on helposti hankittavissa kotimaasta eikä pitkiä kuljetuksia tarvita. Puukuitua jalostavaa teollisuutta Suomessa on paljon ja puukuidun hinta moniin muihin tuotemateriaaleihin verrattuna on kilpailukykyinen. Puukuidulla on lukuisia hyviä ominaisuuksia, joista sairaanhoitoon suunniteltavissa tuotteissa voidaan hyödyntää mm. lämmön eristävyyttä, absorbointikykyä, keveyttä ja muokattavuutta sekä hävittämisen helppoutta ja taloudellisuutta (vrt. Alén 2000, 93-94). Puukuitutuotteella on käytön jälkeen vähintään polttoarvo. 2 Tavoitteet TeeSe-hankkeen tavoitteena oli etsiä ja arvioida puukuidun hyödyntämisen uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon ja sairaanhoidon erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena oli löytää sairaalaympäristöstä ja koti(sairaan)hoidosta kohteita, joihin tarvitaan toimivampia tuotteita sekä löytää sellaisia tuotteita, jotka voidaan korvata kuitumateriaalivalmisteilla. Tavoitteena oli myös uusien kuitupohjaisten tuotteiden innovointi täysin uusiin käyttökohteisiin. 3 Toimenpiteet Projektin alussa laadittiin kirjallisuuskatsaus paperin ja sellun hyödyntämisestä sekä kuitujen ja niistä valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista sekä hankittiin lisätietoja erilaisista kuituraaka-aineista. Lisäksi selvitettiin terveyden- ja sairaanhoidossa puukuituisilta hoitotuotteilta edellytettäviä erityispiirteitä. TeeSe-hankkeen aikana tehtiin havainnointi- ja haastattelututkimus sairaanhoidon erityyppisissä työyksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Haastatteluissa kysyttiin terveysalan ammattilaisten havaitsemia hoitotuotteiden edelleen kehittämisen tarpeita ja uusia tuoteideoita. Havainnointien ja haastattelujen tuloksena syntyi lukuisia tuoteideoita, joita edelleen työstettiin moniammatillisissa projektiryhmän ja ohjausryhmän kokouksissa. Näin saatiin myös uusia tuoteaihioita. 4 Tulokset Projektin aikana löytyi 52 tuoteaihiota tai -ideaa, joita haluttiin kehittää paremmin terveydenja sairaanhoidon työelämään ja nykytoimintaan soveltuviksi tai niille haluttiin uusia lisäominaisuuksia. Tuotteet ryhmiteltiin viiteen tuoteryhmään: 1) jätehuollon, 2) tavaravirtojen, 3) 8

10 suojavälineiden ja 4) muiden puukuitutuotteiden sekä 5) ei-puukuitutuotteiden tuoteryhmä. Markkinaselvityksen jälkeen edelleen kehitettäviksi määriteltiin jätehuollon, tavaravirtojen ja suojien tuoteryhmiin kuuluvista tuoteideoista parhaat ja käynnistettiin yhteistyö ammattikorkeakoulun ja maakunnassa sellu- ja puukuitua hyödyntävien yritysten kanssa. Projektin toisessa vaiheessa tuoteaihioita ja tuoteideoita edelleen kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa. Tavoitteena on saada ensimmäisessä projektivaiheessa tuotetuista ideoista kolme teollista puukuitutuotetta. Tavoitteena on myös aikaansaada oppimisympäristö, jossa on monialaista asiantuntemusta kehittää ideoista teollisia tuotteita asiakaslähtöisesti yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. LÄHTEET Alén, R Puun kemianteolliset mahdollisuudet. Teoksessa: Seppälä, R. (Toim.) Suomen metsäklusteri tienhaarassa. Metsäalan tutkimusohjelma. 2000, , Metsäntutkimuslaitos, Helsinki. Olin, N., Kaarlela-Tuomaala, A., Kuitunen, H., Laine, M., Länsisalmi, H., Heikkilä, T. & Vanhala Anna Innovaatiot suomalaissa erikoissairaanhoidon organisaatioissa. Innovaation ideasta vakiintuneeseen toimintaan. TYKES, Työterveyslaitos. Ståhle, P., Sotarauta, M. & Pöyhönen, A Innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden johtaminen. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 19. Eduskunnan kanslian julkaisu 6/2004. Helsinki. TeeSe eli TerveysSellu -projektisuunnitelma. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Terveysala, Kotka

11 10

12 Puukuitutuotteet terveydenhuollossa Katriina Kolhonen & Anja Kulmala Tiivistelmä Puukuitutuotteet terveydenhuollossa tutkimuksessa tarkoituksena oli kartoittaa terveydenhuollon erilaisissa hoito- ja toimenpideyhteisöissä sellu-/puukuitutuotteiden käyttöominaisuuksia potilas-/asiakasturvallisten, taloudellisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden aikaan saamiseksi. Tutkimuksessa perehdyttiin kirjallisuuden avulla nykyisiin sellu-/puukuitutuotteisiin, arvioitiin nykyisten sellu-/puukuitutuotteiden käyttöominaisuuksia ja edelleen kehittämistarpeita, sekä kartoitettiin terveydenhuollon hoito- ja toimenpideosastojen toiminnasta syntyviä jätteiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Kirjallisuuden avulla saatiin selville keskeiset terveydenhuollossa käytettävät puukuitutuotteet. Tutkimusosuus suoritettiin syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana. Tutkimusmenetelmänä oli kysely, johon vastasi 148:sta terveysalan ammattilaisesta 62 Kotkan terveyskeskuksesta ja Kymenlaakson sairaalapalvelujen Kymenlaakson keskussairaalan välinehuollosta. Kyselyn vastausprosentti oli 42. Kyselyllä selvitettiin sellu-/puukuitutuotteiden päivittäistä käyttöä, tärkeitä ominaisuuksia ja kehitettäviä tuotteita. Kyselyn vastausten perusteella sellu-/puukuitutuotteiden tärkeitä ominaisuuksia olivat mm. hengittävyys, imukykyisyys, miellyttävyys sekä tartuntoja ehkäisevä että kosteutta hylkivä. Koko tutkimusaineiston perusteella kehitettäviä sellu-/puukuitutuotteita löytyi 52. Niiden tärkeitä ominaisuuksia olivat mm. kestävä, hygieeninen, sellu-/puukuituinen, muunneltava, ja luontoa säästävä. Nämä ominaisuudet sopivat hyvin sellu-/puukuituun. Projektiryhmän kokouksissa käsiteltiin tulokset, jotka ryhmiteltiin viiteen eri luokkaan. Ne olivat jätehuolto, asiakaan tavaravirta, suojat, muut tärkeät tuotteet ja ei-sellu-/puukuituiset tuotteet. Tuoteideoille tehtiin myös markkinaselvitys. Tutkimustulosten perusteella esitetään jatkohankkeiksi/-tutkimuksiksi jätehuoltoa, asiakkaan tavaravirtaa sekä suojia. 1 Johdanto Puukuitutuotteet terveydenhuollossa -tutkimus liittyy TeeSe, TerveysSellu-hankkeeseen, joka toteutui ajalla Hankkeen tavoitteena oli löytää sairaalaympäristöstä ja koti(sairaan)hoidosta kohteita, joissa on tarve toimivimmille tuotteille. Lisäksi tavoitteena oli löytää tuotteita, joita voidaan korvata kuitumateriaalivalmisteilla ja samalla innovoida kuitupohjaisia tuotteita täysin uusiin tarkoituksiin. Lisäksi pidemmällä aikavälillä pyritään helpottamaan hoitohenkilöstön työtä, potilaiden hyvinvointia ja löytämään taloudellisempia ja parempia tuotteita. Hankkeen avulla oli tarkoitus löytää kotimaiselle sellu-/puukuituteollisuudelle uusia liiketoimintaideoita. 11

13 2 Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa päätavoitteena oli kartoittaa terveydenhuollon sellu-/puu-kuitutuotteiden käyttöominaisuuksia niin kirjallisuudesta, kuin terveysalalla työskenteleviltä henkilöiltä. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus saada aikaan taloudellisia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Osatavoitteina oli kirjallisuuden avulla perehtyä sellu-/puukuitutuotteisiin, arvioida nykyisten sellu-/puukuitutuotteiden käyttöominaisuuksia ja kehittämistarpeita sekä kartoittaa terveydenhuollon jätteiden käsittelyn nykytilannetta. 3 Menetelmät ja toteutus TeeSe-projektin tavoitteet pyrittiin saavuttamaan monin eri keinoin. Tutkijat kirjoittivat kaksi kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaukset tehtiin erikseen sekä puukuidusta että terveydenhuollon kertakäyttö- ja sellu-/puukuitutuotteista. Kirjallisuuskatsauksien perusteella syntyi yleiskuva terveydenhuollossa käytössä olleista sellu-/puukuitutuotteista ja niiden ominaisuuksista. Kirjallisuuskatsaukset olivat myös pohjana nykytuotteiden analysoinnille sekä uusien tuoteideoiden kehittelylle. Puukuitutuotteet terveydenhuollossa -tutkimuksessa toteutettiin myös kysely- ja haastattelututkimus, sekä tehtiin havainnointitutkimusta terveydenhuoltoalan ammattilaisten keskuudessa. Kyselylomake laadittiin kirjallisuuden perusteella muodostuneesta aineistosta koskien terveydenhuollossa käytettyjä kertakäyttö- ja sellu-/puukuitutuotteita. Kyselylomake muodostui viidestä taustaa selvittävästä kysymyksestä, yhdeksästä sellu-/puukuitutuotteiden käyttöä käsittävästä kysymyksestä, 32 tärkeää tuoteominaisuutta selvittävästä kysymyksestä sekä yhdeksästä avoimesta kysymyksestä. Avoimissa kysymyksissä neljässä kysyttiin tuoteominaisuuksia, neljässä tuotteiden kehittämiseen liittyviä asioita ja yhdessä vastaavia, käynnissä olevia hankkeita/projekteja. Apuna kyselylomakkeen laatimisessa käytettiin soveltuvin osin Stakesin apuvälineluokitusta (Hurnasti, T ja Suomen standardoimisliitto 2007) eli Apudataa ja lisäksi pitkää hoitotyön opetuksen kokemusta sekä konsultointia. Kyselylomakkeen esitestasivat syksyllä 2006 kolme sairaanhoitajaa. Esitestauksen perusteella kyselylomakkeeseen tehtiin muutama muutos. Kyselyt toteutettiin Karhulan koti(sairaan)hoidon, Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan kotihoidoissa sekä Kymenlaakson sairaalapalvelujen Kymenlaakson keskussairaalan välinehuollossa. Kysely osoitettiin 148 henkilölle. Ensimmäisen vastauskierroksen jälkeen vastausprosentti oli 35, joten näin ollen tehtiin uusintakysely. Vastausprosentti nousi 42:een, mikä on kyselytutkimuksessa keskivertoa. Vastausprosentit vaihtelivat työyksiköittäin 21:stä 67:ään. Havainnoinnit ja haastattelut toteutettiin Karhulan kotisairaalassa ja Kotkansaaren terveyskeskuksen vuodeosastolla 1 sekä Kymenlaakson sairaalapalvelujen Kymenlaakson keskussairaalan välinehuollossa. Terveyskeskuksen vuodeosasto valittiin siitä syystä, että esitestauksessa tuli esille asioita, jotka oli syytä varmentaa pitkäaikaisosastolla. TeeSe, TerveysSellu-hankkeeseen liittyi projektiryhmä, jossa keskusteltiin ja kehiteltiin syntyneitä tuoteideoita. Projektiryhmien kokouksissa mietittiin uusia tuoteideoita. 12

14 Tutkimuksessa syntyi 52 tuoteideaa, joille Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija teki markkinaselvityksen kesällä Markkinaselvityksen avulla tarkentuivat 52 tuoteidean jo olemassa olevat markkinoijat/tuottajat, hinnat ja ne tuotteet, joita kannattaisi edelleen kehittää. 4 Tulokset TeeSe-hankkeessa saatiin tutkimustuloksia monin eri tavoin. Tutkimustulokset syntyivät välisenä aikana ja tarkentuivat tutkimustyön edetessä. Kyselyn tulokset Keskeisiä tutkittavia asioita olivat tutkittavien taustatiedot, sellu-/puukuitu-tuotteiden käyttö sekä sellu-/puukuitu-tuotteiden tärkeät ominaisuudet. Muuta, mitä -vastausvaihtoehdot käsiteltiin erikseen ja liitettiin myöhemmin täydentäen asianomaisiin tuloksiin. Muuta, mitä -vastausvaihtoehdoissa oli vastauksia kaiken kaikkiaan hyvin vähän. Kyselyn tulokset analysoitiin SPSS-ohjelman avulla. Taustatiedot Tutkittavien taustatietoja selvitettiin viiden eri kysymyksen avulla. Kaikki vastaajat olivat naisia, mikä kuvastaa yleisemminkin terveydenhuollon henkilöstön sukupuolta. 79 %:n työnantaja oli Kotkan kaupunki ja 21 %:n Kymenlaakson sairaalapalvelut. Vastanneista 43 % työskenteli kotihoidossa, 36 %:n koti(sairaan)hoidossa ja 21 %:n välinehuollossa. Enemmistö vastaajista, 47 % oli lähi-/perushoitajia, välinehuoltajia oli 19 %, kotiavustajia 15 %, sairaanhoitajia 8 %, muita 6 % ja osastonhoitajia 5 %. Muu ryhmä muodostui kodinhoitajista ja opiskelijasta. Sellu-/puukuitutuotteiden käyttö Sellu-/puukuitutuotteiden käyttöä selvitettiin yhdeksällä kysymyksellä. Jokainen kysymysosio tarkasteltiin erikseen. Kysymysosioista saadut tulokset on koottu kolmeksi ryhmäksi, jotka esitetään artikkelin loppupuolella: jätehuolto ja siihen liittyvät asiat, asiakkaan tavaravirta ja siihen liittyvät asiat ja kolmantena suojat ja niihin liittyvät asiat. Tärkeät tuoteominaisuudet Sellu-/puukuitutuotteiden tärkeitä ominaisuuksia tiedusteltiin 32 eri tuotteen tai tuoteryhmän avulla sekä neljällä avoimella kysymyksellä. Strukturoidun kyselykaavakkeen perusteella saatuja sellu-/puukuitutuotteiden tärkeitä tuoteominaisuuksia on ryhmitelty alla olevassa taulukossa 1. 13

15 Taulukko 1. Strukturoidulla kyselykaavakkeella saadut keskeiset, tärkeät tuoteominaisuudet yleisesti, sekä lisäys sopivuudesta sellu-/puukuituun Taulukkoon 1 on koottu strukturoidun kyselykaavakkeen vastauksista 32 tuotteen tärkeät tuoteominaisuudet. 32 tuotteen joukkoon on valittu tuotteet, joiden tärkeitä ominaisuuksia oli vähintään viidessä eri tuotteessa. Kuten taulukosta 1 nähdään, tärkeitä sellu-/puukuitutuotteiden ominaisuuksia olivat vastaajien mielestä mm. seuraavat: hengittävä, imukykyinen ja miellyttävä. Edellä mainitut tärkeät ominaisuudet sopivat sellu-/puukuituun lähes kokonaan. Näitä ominaisuuksia voitaneen vielä kehittää sellu-/puukuidussa. Haasteena puukuidun kehittämiselle ovat seuraavat ominaisuudet: luja, kestävä, allergisoimaton ja kosteutta hylkivä. Näitä ominaisuuksia voitaneen kehittää sellu- /puukuidussa lisäkäsittelyllä, esimerkiksi pinnoittamalla tuotetta. Taulukossa 1 esiintyvien ominaisuuksien lisäksi strukturoidun kyselykaavakkeen perusteella saatiin selville myös muita ominaisuuksia, joita esiintyy 32 tuotteen joukossa harvemmin. Nämä tulokset on esitetty taulukossa 2. 14

16 Taulukko 2. Strukturoidulla kyselykaavakkeella saadut muut tärkeät tuoteominaisuudet yleisesti sekä lisäys sopivuudesta sellu-/puukuituun Taulukkoon 2 valittiin tuotteen tärkeän ominaisuuden keskiarvoprosentin mukaan ne ominaisuudet, joita oli ainakin kahdessa, kolmessa tai neljässä tuotteessa. Tärkeitä tuoteominaisuuksia olivat mm. paikallaanpysyvyys, joustavuus ja helppokäyttöisyys. Kehitettävää olisi mm. paloturvallisuudessa, hajun poistamisessa ja pölyämättömyydessä. Muista tärkeistä tuoteominaisuuksista kyselyn vastauksissa oli yksi maininta ja keskiarvot vaihtelivat % välillä. Avointen kysymysten vastaukset Avointen kysymysten vastauksista löytyi mainintoja tuoteominaisuuksista yhteensä 48. Vastauksissa olleet huonot ja kehitettävät ominaisuudet muutettiin toivotuiksi ominaisuuksiksi, jolloin ne olivat samoja kuin kirjallisuudessa esiintyneet. Avointen kysymys-vastausten tuoteominaisuuksista laadittiin kooste, jossa ilmeni, että tärkeitä tuoteominaisuuksia olivat: Käyttäjäystävällinen: helppokäyttöinen ja miellyttävä (18 mainintaa) luontoa säästävä/ympäristöystävällinen (15 mainintaa) luja/kestävä (4 mainintaa) 15

17 tartuntoja ehkäisevä/hygieeninen (4 mainintaa) sellu-/puukuituinen (4 mainintaa) uusiksi tuotteiksi kehitettävissä oleva (3 mainintaa). Muita (kuin kyselykaavakkeessa mainittuja) sellu-/puukuituisia tuotteita oli käytössä ruskeat roskapussit, kertakäyttösiivousliinat, kuitutaitokset ihon puhdistukseen sekä liuoskupit. Avointen kysymysten vastukset tärkeistä tuoteominaisuuksista olivat samoja kuin strukturoidulla kyselyllä saadut vastaukset. Näin avointen vastausten tulokset tukevat jo olemassa olevia tuoteominaisuuksia. Haastattelun ja havainnoinnin tulokset Haastattelujen aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Mainintoja tuoteominaisuuksista oli yhteensä 155. Keskeisiksi ryhmiksi muodostuivat turvallinen, käyttäjä- sekä ympäristöystävällinen. Turvallisuutta käsitteli 52 mainintaa, jota olivat mm. luja ja tartuntoja ehkäisevä. Käyttäjäystävällisyydestä oli 94 mainintaa, jotka jakautuivat helppokäyttöisyyteen, miellyttävyyteen, sellu-/puukuituisuuteen ja kehitettävissä uusiksi tuotteiksi. Ympäristöystävällisyydestä oli yhdeksän mainintaa. Ne muodostuivat helposta hävittämisestä ja jätteiden vähäisestä määrästä. Projektiryhmän kokouksien tulokset Projektiryhmän kokouksissa ryhmiteltiin tuoteideoita eri ryhmiin tutkimustiedon lisääntyessä, ja lopuksi ne ryhmiteltiin viiteen eri luokkaan, joita ovat jätehuoltoon liittyvät, asiakkaan tavaravirtaan liittyvät, suojat, muut tärkeät tuotteet ja ei-sellu-/puukuituiset tuotteet. Terveydenhuollon tuotteita tai välineitä koskeva ohjeisto Terveydenhuollossa käytettäviä tuotteita ja välineitä säätelevät niin EU-ohjeisto kuin kotimaisetkin normit. Säätely koskee tuotteen valmistusta, hankintaa, käyttöä, huoltoa ja hävittämistä. Yhteenveto eri tuoteominaisuuksista ja tuotteista Haastattelujen, havainnointien, kyselylomakkeen esitestauksen, kyselyn, kirjallisuuden ja projektiryhmän tuotosten perusteella koottiin tulokset tärkeistä tuoteominaisuuksista. Näin syntyi seitsemän erilaista luokkaa, joita ovat kestävä, hygieeninen, muunneltava, käyttäjäystävällinen, sellu-/puukuituinen, kehitettävissä uusiksi tuotteiksi ja luontoa säästävä. Demers ym. (2000) kehittivät apuvälinetyytyväisyyttä arvioivan mittarin Quest 2.0:n, jossa tuotteen/välineen tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. mittasuhteet, paino, säätämisen helppous, turvallisuus ja kestävyys. Kun verrattiin tämän tutkimuksen tuloksia Quest 2.0 mittariin, voidaan todeta, että tuloksissa oli samoja asioita kuin tässä mittarissa. Tuotteen/ apuvälineen mittasuhteet, paino ja säätämisen helppous liittyivät muunneltavuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen. 16

18 Tutkimustuloksista esiin tulleet tuotteet ryhmiteltiin. Tutkimuksen mukaan eniten kehitettäviä, tärkeitä ominaisuuksia on seuraavilla tuotteilla tai tuoteryhmillä (suluissa on kehitettävien ominaisuuksien lukumäärät): 1. ryhmä (5 kpl) sellu-/puukuituiset patjansuojukset, vainajan tavaroille kassi tai laatikko, kassi tai laatikko potilassiirtoihin. 2. ryhmä (4 kpl) ovenkahvasuoja, sellu-/puukuituiset peitteet, paperiset kengänsuojukset, tietokoneen näppäimistön suoja. 3. ryhmä (3 kpl) sellu-/puukuituinen suoja potilaskännyköihin, aterimet, eristyspyykkipussi, pesukintaat, potilaan tunnistusranneke, kertakäyttöesiliina, potilaan muovinen tunnistustasku, jakokaihtimet ja väliverhot, suihkutuolin istuinrenkaan suojus, s-muotoinen koukku ja pukupussit 4. ryhmä (2 kpl) insuliiniruiskujen, injektioneulojen ja nesteensiirtolaitteiden päällyspakkaukset, lääkepaperipussit, -taskut, lääkelasit, dosetit, injektioruiskut ja -neulat, vaipat, kroonikko- eli hoitovaipat, pefletit, henkilökohtaiset vaatteet, suojatakit, kaarimaljat ja liuoskupit, ruokaliinat (potilaalle puettava), nenäliinat, puuvanu, atulat, korvahuuhteluruisku, pöytä tai taso, virtsapussin telineet, kertakäyttölakanat, vainajan kasvoliinat, vainajan paidat, kertakäyttöisen tyynyliinat, sidokset ja lautaset 5. ryhmä loput tuotteet tai tuoteryhmät, joilla oli yksi tai vähemmän kehitettäviä, tärkeitä ominaisuuksia. Näitä tuotteita tai tuoteryhmiä oli kaikkiaan 12. Ryhmät yksi ja kaksi muodostuivat enimmäkseen sellaisista tuotteista, joita ei vielä ole olemassa kyseisiin tarkoituksiin hoitoyhteisöissä. Ryhmässä kolme löytyy sellaisia tuotteita, jotka ovat olemassa tutkimushetkellä esim. muovisina, mutta jotka mahdollisesti voidaan korvata puukuidulla. Osa tuotteista on sellaisia, joita voidaan kehittää käyttäjää paremmin palvelevaksi, esim. suihkutuolin istuinrenkaan suojus. Sama koskee ryhmää neljä, lisäksi ryhmässä neljä on myös aivan uusia tuotteita. Vertailu markkinaselvitykseen Verrattaessa saatuja tutkimustuloksia markkinaselvitykseen, saatiin selville, löytyykö tutkimustuloksien tuotteita jo myynnistä. Markkinaselvityksen perusteella kehitettäviksi sellu-/puukuitutuotteiksi ilmenivät seuraavat tuotteet: kassi tai laatikko potilassiirtoon/ kotisairaalahoitoon/ vainajan tavaroille, ovenkahvasuoja, pitkävartinen pesukinnas, liukeneva eristyspyykkipussi, lääketaskut, -pussit tai -lasit. 17

19 5 Jatkokehitykseen valitut tuoteryhmät ja jatkohanke-ehdotukset TeeSe-projektin projektiryhmän kokouksissa terveydenhuollon sellu-/puukuitutuotteiden tuotteet/tuoteryhmät ryhmiteltiin kaikkien tutkimustulosten pohjalta viiteen eri luokkaan, joita olivat: jätehuolto asiakkaan tavaranhallinta suojat muut tuotteet ei-puukuituiset tuotteet. Jätehuoltoon liittyvät asiat Tässä tutkimuksessa jätehuoltoa tarkasteltiin hoitotyöntekijän näkökulmasta. Strukturoidun kyselyn perusteella jätehuollosta sairaaloissa saatiin seuraavanlaista tietoa; vastanneiden työyksiköissä energiajätteeksi lajiteltiin usein käärepaperit 37 %:n ja 31 %:n mielestä kuitukääreet. 26 % arvioi, että kaarimaljat ja kreppikääreet lajiteltiin usein energiajätteeksi. Energiajätteeksi lajittelu vaihteli 25 %:n välillä vastaajien työpaikasta riippuen. Sellu-/puukuituisia jäteroskapusseja käytettiin päivittäin 14 %:n mielestä kyselyyn vastanneiden työpaikoilla. Jätemäärät olivat suuria koti(sairaan)hoidossa ja kotisairaalassa, ja jätteen lajittelussa käytettiin asiakkaan/potilaan jätejätesäkkejä osittain. Muoviset jätteet, esim. nesteensiirtolaitteiden kuoripakkaukset veivät paljon tilaa jäteastioissa. Ongelmana oli, että kaikissa Kotkan alueen talouksissa ei ollut eri jätteille eri jätepisteitä. Osa kotisairaalahoidossa syntyneestä jätteestä, esim. lääkeruiskuista ja -neuloista tuotiin työntekijän toimipisteeseen hävitettäviksi. Tämä vaati tilaa työntekijän autossa ja vei aikaa moninkertaisena jätteen lajitteluna. Tutkimustuloksista oli selvästi havaittavissa, että jätteenkäsittely oli osin vaivalloista ja puutteellista, koska käytössä ei ollut riittävästi eri tarkoituksiin sopivia jäteastioita tai -keräilypaikkoja. Samoja jätteitä voi joutua lajittelemaan jopa kahdesti, mikä vie työntekijän aikaa. Tilanteen hoitamiseksi tarvittaisiin yhteistyötä, jotta saataisiin asianmukaisia jätteenkeräysastioita ja -paikkoja. Keskeistä on alueellisen jätehuollon kehittäminen ja tuotesuunnittelu, jossa painottuu joko helppo maatuvuus tai kierrätettävyys. Kassi tai laatikko asiakkaan tavaroille Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, ettei asiakkaan tavaravirtoihin ja kuljetusastioihin ole kiinnitetty aikaisemmin paljon huomioita. Tässä tutkimuksessa asiakkaan tavaravirta käsittää asiakkaan omien ja hoitotavaroiden siirtämisen kodista hoitoyksikköön ja sieltä kotiin, toiseen hoitoyksikköön ja/ tai omaisille/läheisille sekä jatkossa joko jätteeksi tai kierrätettäväksi. Tähän tarkoitukseen asiakkaan/potilaan tavaroille tarvitaan kassi tai laatikko. Tällöin tarvitaan kassissa tai laatikossa tilaa potilaan asiapapereille tai ohjeille sekä potilaan henkilökohtaisille tavaroille. Kassilla tai laatikolla olisi käyttöä myös kotisairaalassa. Tällaiseen laatikkoon tai kassiin tarvitaan erikokoisia lokeroita erilaisille hoitotarvikkeille ja ohjeille. Lisäksi edellytetään, että laatikossa on kansi, kahva ja päällä tila potilaan henkilötiedoille. 18

20 Kyselytutkimuksessa tuli esille asiakkaan tavaravirtaan liittyvä vainajan tavaroille kassi tai laatikko. Kyselyn vastaajista 44 %:lle olivat tärkeitä ominaisuuksia vainajan tavaroiden kassissa/ laatikossa eri koot ja kestävyys. Muita tärkeitä ominaisuuksia olivat keveys, edullinen hinta, kauneus sekä kotimaisuus. Keskeistä oli myös asiakkaan/potilaan tavarasiirron ketju, siihen tarvittavat välineet ja toimivuus. Ehdotuksena on, että tähän tarkoitukseen kannattaa kehittää asiakkaan tavaroille oma kassi tai laatikko, joka annetaan asiakkaalle jo hoitojakson alussa ja se kulkee hänen mukanansa koko hoitoketjun ajan. Jos kassia tai laatikkoa käytetään pidempään, niin sen puhdistamismahdollisuus on huomioitava. Muussa tapauksessa se voisi olla hävitettävissä hoitoketjun päätteeksi. Tällöin tuotteen tulisi olla joko helposti maatuva tai poltettavissa. Tuotteiden jäljitettävyys Asiakkaan tavaravirta voidaan ymmärtää myös niin, että se käsittää lähetetyn tai toimitetun tuotteen jäljitettävyyden. Tavarasta voi jäljitettävyyden avulla saada selville missä se on sekä mistä ja milloin se on palautunut. Kotisairaalahoidossa tuli esille, että joitakin tuotteita siirtyy asiakkaan mukana hoitoyksiköstä toiseen tai kotiin ja silloin oli vaikea tietää tuotteen tai välineen alkuperää. Samoin välinehuollossa tuli esille, että jos tuotteita toimitetaan sairaalan ulkopuolelle, niin joskus ne eivät palaudu takaisin. Tuotteiden jäljitettävyyttä kannattaisi tarkemmin selvittää myös muissa hoitoyksiköissä ja kehittää parempia seurantamenetelmiä. Pakkausten merkintätavoille standardi sääteli vaatimukset. Niihin kuuluivat pakkaustekstimerkinnät ja kiinnitettävät tarrat. EN määritti paperilaminaattipussien ja -rullien merkintätavat, jolloin tuotteessa oli oltava valmistajan nimi, tuotteen aukaisusuunta, eränumero, kokokoodi, varoitus vahingoittuneen pakkauksen käyttämisestä sekä prosessi-indikaattori. Välinehuollossa merkinnät oli tehtävä pakkausalueen ulkopuolelle, jotta painoväri ei joutunut kosketuksiin pakattavan tuotteen sisällön kanssa (Lax & Mikkola 2004, 73 80). Yhden prosentin mielestä kyselytutkimuksen mukaan viivakoodit olivat usein apuna tuotteita jäljitettäessä. Tuotteiden jäljittämisessä käytettiin apuna myös allekirjoituksia ja steriloinnin kuormakirjoja, joista oli pari mainintaa avointen kysymysten vastauksissa. Tutkimusaikana oli kehitteillä soft-menetelmä ja eräänlaisia lukijoita (Värtö , Talvela ). Suojat Tässä tutkimuksessa suojat käsittivät niin potilaaseen/asiakkaaseen, henkilökuntaan kuin itse tuotteeseen liittyvät suojavälineet. Tutkimusraportissa kuvataan, kuinka usein tiettyjä suojia on käytetty tutkituissa työyksiköissä ja sen jälkeen esitetään ko. sellu-/puukuitutuotteiden tärkeitä ominaisuuksia vastaajien ja haastateltavien arvioimina. Potilasvuode ja sen lähiympäristö Potilaan vuoteeseen liittyvistä sellu-/puukuituisista tuotteista käytettiin usein lakanoita 6 %:n mielestä kyselyyn vastanneista. Kosteuden hylkiminen oli sellu-/puukuituisten vuodesuojien (lakanat, tyynyliinat, peitteet ja patjansuojukset) tärkeä ominaisuus 66 %:lle kyselyyn vastan- 19

Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia

Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Solulajit Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 3 oppimistavoitteet Osaat luokitella puusolut ja ymmärrät niiden tehtävät ja sijainnin puusolukossa. Tunnistat havupuiden ja lehtipuiden solukot mikroskooppikuvista.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Puusolut ja solukot. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia 2007 Henna Sundqvist, VTT

Puusolut ja solukot. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia 2007 Henna Sundqvist, VTT Puusolut ja solukot Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia 2007 Henna Sundqvist, VTT Luennon oppimistavoitteet Osaat nimetä ja tunnistaa puun eri osat Tunnistat havupuiden ja lehtipuiden pääsolutyypit. Tiedät,

Lisätiedot

Kuoren rakenne ja kemia

Kuoren rakenne ja kemia Kuoren rakenne ja kemia 19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 12 oppimistavoitteet Ymmärrät, kuinka kuorta muodostuu. Tiedät pääkohdat kuoren rakenteesta. Ymmärrät, että kuoren koostumus sekä kuoripitoisuus

Lisätiedot

Luennon 2 oppimistavoitteet RUNGON RAKENNE PUU. Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia

Luennon 2 oppimistavoitteet RUNGON RAKENNE PUU. Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 2 oppimistavoitteet Osaat nimetä ja tunnistaa puun eri osat (latvusto, runko, oksat, sisäoksat, juuret). Tunnistat ja osaat

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Kirjailija: Elina Mattila ISBN: 9789514485404 Sivumäärä: 180 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Tunne puuraaka-aineen lahoviat

Tunne puuraaka-aineen lahoviat Tunne puuraaka-aineen lahoviat Alkusanat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sellutehtaille tulevan raaka-aineen lahovikojen tunnistamista. Opas antaa tietoa puunhankinnassa, puun mittauksessa ja vastaanotossa

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

3D-tulostamisen tilanne Pohjois-Savossa

3D-tulostamisen tilanne Pohjois-Savossa 3D-Tulostuksen mahdollisuudet Pohjois-Savossa 18.4.2016 3D-tulostamisen tilanne Pohjois-Savossa Tausta Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) hanke, 1.3.2015-31.5.2016 Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET Kuhmon Metsäpäivän Ideaseminaari 26.3.2014 Janne Seilo Aluejohtaja UPM Metsä Pohjanmaan integraattialue UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM Biorefining

Lisätiedot

Terveydenhuolto. Ammattilaisten huippuvälineitä alan asiantuntijalta. Webshop. Menu

Terveydenhuolto. Ammattilaisten huippuvälineitä alan asiantuntijalta. Webshop. Menu Webshop Menu Terveydenhuolto Terveydenhuolto Ammattilaisten huippuvälineitä alan asiantuntijalta Suomalaisen sairaalakalustetekniikan asiantuntija Lojer suunnittelee ja valmistaa sairaalakalusteita palvelemaan

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN

PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN Kastelu 1 Kastelu Kastelua käytetään kuusihiomopuun, koivuvaneri- ja havutukkien laatumuutosten estämiseen tai vähentämiseen Kastelua voidaan käyttää myös mänty- ja koivukuitupuun

Lisätiedot

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti Diplomityö esitys Kari Kammonen Tutkimuskysymykset Alakysymyksillä pyrittiin saavuttamaan tutkimuksen tavoite sekä pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan.

Lisätiedot

Kymenlaakson metsäbiotalous

Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakson metsäbiotalous Kymenlaakso massan ja paperin maakunta Metsäbiotalous on maakunnan biotalouden veturi. Sen osuus biotalouden kokonaistuotoksesta on 65 %. Kivijalkana on vahva massa- ja paperiteollisuus.

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: Biojalostamo pelastaa Kaasutuksessa muhii miljardibisnes Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3. Metsäbiojalostamot Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.2009 Klaus Niemelä 1 Metsäbiojalostamoista Mistä oikein on kysymys

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Mukavuutta, jonka ansaitset

Mukavuutta, jonka ansaitset Viiden, erityisen pehmeän ja ilmavan puuvillaneliön setti. Puuvillaneliöt on valmistettu korkealaatuisesta eurooppalaisesta flanellista ja harsosta (100% puuvillaa). Kevyitä ja ilmavia, valmistettu luonnollisesta

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Tuontipuu energiantuotannossa

Tuontipuu energiantuotannossa Tuontipuu energiantuotannossa Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Koneyrittäjien Energiapäivät 2017 Hotelli Arthur Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000 2015 milj. m³

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN

PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN Kuusihiomo- ja hierrepuu 1 Kuusihiomopuun käyttö Tässä kalvosarjassa hiomopuulla tarkoitetaan sekä hiomo- että hierrepuuta Kotimaasta hakataan kuusikuitupuuta 10 milj. m 3 ja

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Henkilösuojainten valinta

Henkilösuojainten valinta Henkilösuojainten valinta Hygieniahoitaja Jaana Kaappa Tays Valkeakoski Työturvallisuus laki 738/2002 Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Puu piha ja ympäristörakentamisessa. Maria Riala

Puu piha ja ympäristörakentamisessa. Maria Riala Puu piha ja ympäristörakentamisessa Maria Riala Metla Sisältö Puiset pihatuotteet aiempaa tutkimustietoa Kuluttajien arvostukset Kuluttajien toiveet uusista tuotteista Visuaalisen tutkimuksen tuloksia

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA 11.5.2017 ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ RUNSASTA V. 2014 TERVEYSKESKUKSISSA

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT.

AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT. AUTOMAATTISEN LEVITEANNOSTELUN EKOLOGINEN AIKAKAUSI ON ALKANUT. FOODDUCK Lähes 0 % hävikkiä Vain 10% nykyisestä pakkausmateriaalista Vain 10% nykyisestä jätemäärästä 100% alumiiniton levitepakkaus SUOMALAINEN

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia

QUEST 2.0. Anna-Liisa Salminen. Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus QUEST 1. Tiedosta hyvinvointia Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 1 QUEST 2.0 anna-liisa.salminen@stakes.fi Tiedosta hyvinvointia Apuvälinemittari ja -luokituskoulutus 7.11.2006 QUEST 2 QUEST

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Kooste oppilastöiden tuloksista Ruokis hanke Forssa, 2014 Antti Sillman SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET HUOMIOT... 1 3 LÖYTÖJÄ... 2 LÄHTEET... 3 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Leikkaustakit. turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi

Leikkaustakit. turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi Leikkaustakit turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi Katse yksityiskohtiin Leikkauksen pituus, tyyppi, takin mukavuus ja turvaluokka yhdessä osaston talouden kanssa ovat asioita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus Anni Harju ja Martti Venäläinen Luonnovarakeskus Punkaharju Karelia AMK 27.4.2015 1 Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari,

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot