Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta"

Transkriptio

1 Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

2 1Johdanto Pienituloisiinkotitalouksiinkuuluvienlastenosuus kaikistalapsistaoli13,2%vuonna2008,kunsevuonna 1995oli4,7%(Tulonjakotilasto2008).Pienituloisetlapsiperheetjoutuvatelämään kädestäsuuhun,ei vätkä yllä samaan kulutustasoon kuin muut. Yllättävät menoerät tai tulonmenetykset voivat vaikeuttaa elämää huomattavasti. Aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen, sillä vietämme Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta, jonka yhtenä näkökulmana on lapsiköyhyys (ks. esim. Sosiaalijaterveysministeriö2010).Lastenjanuortenomatkokemuksetperheidentaloudellisistavaikeuk sistaovatkuitenkinjääneetyhteisessäkeskustelussasyrjään. Tämänraportintarkoituksenaonnostaaesiinnuortenkokemuksiaperheessäkoetuistataloudellisistavai keuksista. Raportti perustuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kotivinkkilehden laatimaan nuorille suunnattuunkyselyyn,jonkatarkoituksenaoliselvittääsitä,mitenperheidenmahdollisestikokemattalou dellisetvaikeudetheijastuvatnuoriinjaheidänelämäänsä.tarkastelukulmaraportissaonkokemuksellinen, eikäsilläoletavoiteltutilastollistamerkitsevyyttä. 2Kyselyntoteutusjaaineistonrajoitukset Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Kartoitusta varten MannerheiminLastensuojeluliittojaKotivinkkilehtisuunnittelisähköisenkyselylomakkeen,jokasisälsi33 kysymystä.valtaosakysymyksistäolimonivalintakysymyksiä,joissanuorilleoliannettuvalmiitvastausvaih toehdot. Joissakin kohdissa nuoria pyydettiin tarkentamaan vastauksiaan avoimissa jatkokysymyksissä. Lisäksilomakkeessaolikolmetäysinavointakysymystä,joidenavullapyrittiinsaamaannuortenomaääni paremmin esille. Tässä raportissa käytetyt sitaatit ovat suoria lainauksia nuorten avoimista vastauksista. Kyselyssäkartoitettiinmyösvastaajientaustatietojajanäkemyksiäperheensätämänhetkisestätaloudelli sestatilanteesta.kyselynpääpainoolinuortenkokemuksilla,mitentaloudellinentilannevaikuttaaheidän arkeensa. NuortenkyselytoteutettiinInternetissäWebropolkyselynäkesällä2010.Kyselyoliavoinnanuortensuosi massayhteisöpalvelussaircgalleriassakesäkuunlopustaelokuunalkuun.vastaajiapäädyttiinhakemaan IRCGallerian avulla, sillä palvelu tavoittaa TSN Metrixin (2010) mukaan noin 62 % suomalaisista vuotiaistanuoristajahyvinmyösalle15vuotiaitanuoria.vastaaminentapahtuinimettömänäjaolivapaa ehtoista.kyselyynsaatiinyhteensä1359vastatusta,joista197vastaustatulikyselynikäryhmänulkopuolel ta.analyysiinotettiinmukaansiten1162vastausta. Kyselylläeipyrittykartoittamaantaloudellistenvaikeuksienyleisyyttä,eivätkäsentuloksetoleyleistettävis säkaikkiinnuoriintaikaikkiintalousvaikeuksiakokeneidennuortenkokemuksiin.vastauksetovatkuitenkin signaalisiitä,mitänuoretkokevatperheentalousvaikeuksienkeskellä,janeheijastavatpalannuortenko kemastatodellisuudesta. 3Kyselynvastaajat Valtaosa(75%)vastaajistaolityttöjäjaneljännes(25%)poikia.Tyttöjenvastauksiaoli877japoikien285 kappaletta. Aineiston painottuminen selittynee osin keräystavalla. Koska yhteisöpalvelut ovat erityisesti tyttöjensuosiossa,tytötovatyliedustettuinamyöskyselynvastaajajoukossa. Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Vastaajissa oli lähes yhtäpaljon(20 21%)vuosina1994,1995ja1996syntyneitä(kuvio1).Kyselyätäyttäessäänheolivatnoin 1

3 14,15ja16vuotiaita.Vastaajista58%(n=675)oliyläkouluikäisiä(13 15vuotiaita)jaloput(n=487)sitä vanhempianuoria.vastaajieniänkeskiarvooli15,2vuottajamoodi14vuotta. KUVIO1.Vastaajiensyntymävuosiprosentteina(n=1162) Vastanneidennuortenperheidensenhetkistätaloudellistatilannettakartoitettiinmuutamallakysymyksel lä.ylikolmannes(37%)nuoristakertoi,ettäainakintoinenhänenvanhemmistaanoliollutviimeisenvuo denaikanatyöttömänätailomautettuna(kuvio2).nuoria,joidenmolemmatvanhemmatolivatolleettyöt tömänätailomautettuna,oli7%vastanneista.nuortenvastauksistakootutluvutolivathuomattavastikor keammatkuinväestössäkeskimäärinkyselyntoteuttamisenaikaan(tilastokeskus2010&työjaelinkei noministeriö 2010). 16 % nuorista kertoi myös, että hänen vanhempansa olivat olleet viimeisen vuoden sisällähuolissaansiitä,ettävoisivatmenettäätyöpaikkansa.työelämänepävarmuusjaepätyypillistentyö suhteidenlisääntyminenolivatsiisselvästiläsnälapsiperheissäjakyselyynvastanneidennuortenkokemuk sissa. KUVIO2.Nuortenvastauksetprosentteinakysyttäessä,ovatkovanhempasiolleettyöttömänätailomautet tunaviimeksikuluneenvuodenaikana.(n=1162) 3 eivät äitiollut työttömänä/lomautettuna isäollut työttömänä/lomautettuna molemmatvanhemmat olleettyöttömänä/ lomautettuna enosaataihaluasanoa Puoletnuorista(51%)sanoi,ettähänenvanhempansaolivatkertoneethänelleviimeksikuluneenvuoden aikana,ettäperheessäontaloudellisiavaikeuksia.määräonsuurijaselittyysillä,ettäkyselyssäalunperin kinpyrittiintavoittamaanniitänuoria,jotkaolivatkohdanneetperheessääntaloudellisiavaikeuksia. 2

4 4Vanhempientaloudellinentilanneeriarvoistaanuoria 4.1Nuortenosallistumismahdollisuudetovaterilaiset Useattutkimukset(ks.esim.Salmiym.1996,25 31;Isolaym.2008)ovatosoittaneet,ettälastenmenot, varsinkinharrastusmenot,ovatlapsiperheissäviimeisimpiäsäästökohteita.tähänkyselyynvastanneetnuo retolivatkuitenkinjoutuneettinkimäänharrastuksistaanperheentaloudellistenvaikeuksienvuoksi.joka kymmenes(10%)vastanneistanuoristajoutuilopettamaanharrastuksensaperheentaloudellisentilanteen vuoksi,jauseampikuinjokaviides(22%)eivoinutaloittaajotakinhaluamaansaharrastusta(kuvio3).ylei simpiä harrastuksia, joiden ulkopuolelle nuoret kertoivat jääneensä vanhempiensa huonon taloudellisen tilanteenvuoksi,olivatosallistumismaksuiltaantaivälineiltäänkalliitlajit,kutenratsastus,tanssijaerilaiset musiikkiharrastukset. Monet kertoivat myös, että olivat joutuneet luopumaan tai eivät saaneet aloittaa erilaisiajoukkuelajejajamuitaliikuntaharrastuksia. Perheentaloudellisentilanteenvuoksiosanuoristajoutuijoskusjättäytymäänpoismyöskoulunjärjestä mästätoiminnasta,johonliittyimaksuja.osanuoristajäipoiskavereidentapaamisesta,koskaheilläeiollut rahaa yhteiseen tekemiseen, kuten kahvin ostamiseen tai elokuvalippuun (kuvio 3). Koulun järjestämistä tapahtumista, kuten retkistä ja liikuntapäivistä, jättäydyttiin pois harvemmin, ja ainoastaan 5 % nuorista kertoijääneensäniistäpoisviimeisenvuodenaikana.kavereidentapaamistaperheenrahatilanneolijoskus rajoittanut 391 nuorella (34 % vastaajista). Vanhemmat vastaajat eli nuoret, jotka lähestyvät täysi ikäisyyttä, kokivat nuoria vastaajia useammin, että raha vaikuttaa heidän osallistumismahdollisuuksiinsa. Vanhempien lasten odotukset vapaaaikaan voivat olla suurempia ja niiden toteuttamiseen tarvitaan enemmänrahaa.vanhemmatnuorethaluavatharrastaajaollaenemmänperhepiirinulkopuolella,minkä vuoksihekokevatuseammin,ettäjoutuvatjättäytymäänjostakinpoisrahanpuutteenvuoksi. KUVIO3.Perheentaloudellisentilanteenvaikutusnuortenosallistumiseenprosentteina(n=1162) "Olenrahanvuoksiluopunuttaijättäytynytpoisviimeisenvuodenaikana:" kaverientapaamisesta kouluntoiminnasta kyllä ei uudenharrastuksenaloittamisesta harrastuksesta enosaataihalua sanoa Varattomampienperheidennuoreteivätvoiosallistuasamanlaisiinasioihinkuinystävänsäelämänvaihees sa, jossa vanhemmista irrottautumisen vuoksi ystävät ja kodin ulkopuoleiset kokemukset ovat erityisen tärkeitä.nuortenhyvinvoinninkannaltaosallistuminenolisimerkityksellistä.osallistumallanuorivoimistaa sosiaalisiasuhteitaan.lisäksiosallistumallanuorivoitoteuttaaitseään,kehittäätaitojaanjasaadaonnistu misenkokemuksia.nuorenkehitystätukevanomaehtoisensuoriutumisenjaaktiivisentoiminnaneipitäisi aina vaatia rahaa, mutta vastausten perusteella nuoret kokevat rahan kuitenkin vaikuttavan osallistumi seensa. 3

5 4.2Nuoretkokevathuoltaperheensätaloudellisestatilanteesta Kyselyynvastanneistanuoristalähesjokatoinen(49%)kertoiolleensaviimeisenvuodenaikanahuolissaan perheen rahojen riittävyydestä. Koska osa vastaajista ei halunnut tai osannut sanoa kantaansa kysymyk seen,onniidennuortenosuus,joitaperheenrahatilanneeiolehuolestuttanut,vastaajissapienempi(44% vastaajista)kuinhuolissaanolleiden.iänmukaantarkasteltunatämänkyselynperusteellahuolilisääntyy, kunnuorelletuleelisääikää.esimerkiksiniiden13vuotiaidenja18vuotiaidennuorten,jotkaovatolleet huolissaanperheensätaloudellisestatilanteesta,määrässäoli16prosenttiyksikönero.huomionarvoistaon se,ettänuorivoiollahuolissaan,vaikkavanhemmateivätnuorenmukaanolisikertoneethänelle,ettäper heellä on taloudellisesti tiukkaa. Joka viides (22 %) niistä nuorista, joille vanhemmat eivät ole kertoneet vaikeuksista,kokihuolta. Nuortenmielestäheovatitsejopauseamminhuolissaanperheenrahojenriittävyydestäkuinheidänvan hempansa. Kun nuorilta kysyttiin, ovatko heidän vanhempansa olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana huolissaanrahojensariittävyydestä,nuorista39%vastasikyllä.tämäon10prosenttiyksikköävähemmän kuinnuortenomaahuoltakysyttäessä.nuoreteivätselvästikäänpidärahaasioitapelkästäänperheenai kuistenasioina,vaanmurehtivatniitämyösitse. 4.3Taloudellisestitiukkatilannekiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä Tämänkyselynmukaanperheidentiukkataloudellinenilmapiirikiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä. Perheen tiukasta rahantilanteesta johtuvia rahankäyttöön liittyviä ristiriitoja oli viimeisen vuoden aikana ollut 380 vastanneen nuoren perheessä eli kolmanneksella vastaajista. Yleisimpiä olivat riidat nuoren ja vanhempientaitoisenvanhemmankanssa.lapsenjaaikuisenväliseksiriidatmääritteleeylipuolet(55%) riitojakokeneista.viidennes(21%)riitojakokeneistaeihalunnuttaiosannutmääritelläriitojatarkemminja neljännes(24%)kertoi,ettävanhemmatriitelevätkeskenään.myösnuortenantamatavoimetvastaukset tiukan taloudellisen tilanteen vaikutuksista omassa elämässä, mitä käsitellään myöhemmin tarkemmin, tukevat tämän kysymyksen tuloksia. Avoimissakin vastauksissa korostui, että rahahuolet kiristävät kotien ilmapiiriäjaaiheuttavatriitoja. 4.4Rahaeiolemerkityksetöntäkaverisuhteissa Kyselyynvastanneidennuortenmukaanperheentaloudellinentilannevaikuttaaheidänsosiaalisiinsuhtei siinsamyöskodinulkopuolella.jokakymmenesvastannutnuori(11%)olikokenut,ettähänetolijätetty kaveriporukanulkopuolelle,koskahänellätaihänenperheellääneiollutyhtäpaljonrahaakuinmuilla.toi saaltamyös5%vastanneistatunnustaa,ettäonjoskusitsejättänytporukanulkopuolelletaimuutenkiu sannutvähempivaraista.tämäosoittaa,ettänuortenkeskuudessatoistenvarallisuuteenkiinnitetäänhuo miota,jaseeioleyhdentekeväänuortenkeskinäisissäsosiaalisissasuhteissa.seonjopayksikiusaamisen syy.esimerkiksi15%:llekaikistavastaajistaolihuomauteltuvuodensisälläheidänvaatteistaan,koskahei dänperheellääneioleollutvaraaostaanuorenmielenmukaisiataiuusiavaatteita.vastaajaniälläeinäytä olevanyhteyttätähänasiaan.yläkoululaisetkokivatyhtäpaljonsyrjintääperheensätaloudellisentilanteen vuoksikuinvanhemmatnuoret.samoineriikäisetnuoretkertoivatitsesyrjineensätoisiasamanverran. Kyselyn perusteella nuoret vaikuttavat hyvin tarkkasilmäisiltä sen suhteen, miten varallisuus tai varatto muus on havaittavissa. Nuoret kuvailivat avoimissa vastauksissa lukuisia asioita, jotka heidän mielestään viestivätsiitä,ettäjollainperheelläonrahaajajoillainei.yhteensänuoretmainitsivat1047asiaa,josta perheen varallisuuden voi huomata. Vaikka nykyään halpavaateketjujen yleisyyden ja kirpputoriostosten trendikkyydenvuoksionmahdollistapukeutuamuodikkaastimelkoedullisestikin,selkeästiyleisinnuorten 4

6 mainitsemaasia,jokakertooperheenrahatilanteesta,ovatnuorenvaatteetjaulkonäkö.rikkaillaonnuor tenmukaanpaljonvaatteita,merkkivaatteita,hienojaasusteitajaviimeisimmänmuodinmukaisiavaattei ta.vaatteisiinjaulkonäköönliittyvistälukuisistamaininnoistaesimerkkeinäovatseuraavatotteetnuorten vastauksista: Koulussa rikkaammilla lapsilla on merkkivaatteet ja uusimmat muotitavarat, esim. Puman laukut,nominationsrannekorutjafarkkulegginsitovattämänhetkenmuotivillityksiä.rikkaam millalapsillaonuseinmyösenemmänmeikkiäjaerilaisiakauneustuotteita. (17vuotiaspoika) Vaatteethankittuhalvemmistakaupoistajasamojavaatteitakäytetäänkauan (16vuotiastyt töpuhuessaanpienempituloistenperheidenlapsista) Seuraavaksi useimmiten, mutta selkeästi vaatteita ja ulkonäköä harvemmin, nuoret mainitsevat perheen rahatilanteestakertoviksiasioiksinuorenkäyttäytymiseenjaluonteeseensekänuorenvapaaajanviettoon liittyviäseikkoja.nuortenvastauksissavarakkaidenperheidenlapsiakuvaillaanuseinulospäinsuuntautu neiksi,ylimielisiksijaitsevarmoiksi,vähävaraisempienperheidenlapsiataasuseinalakuloisiksijahuolestu neiksi.nuoretnäkeväterojamyösasenteissajakäyttäytymisessäsekäkeskustelunaiheissavarakkaampien jaköyhempienperheidenlastenvälillä.vapaaaikaanliittyvätasiattaaskoskevatuseinkavereidenkanssa vietettyä aikaa, kahvilla, pikaruokaloissa, ostoksilla ja elokuvissa käymistä. Nuorten mukaan köyhempien perheidenlapsillaeioleainavaraatällaisiinkavereidenyhteisiinmenoihin.vapaaaikaanliittyvinävaralli suudenmerkkeinänuoretmainitsevatmyösharrastuksetjaperheenlomamatkat. Nuortenvastauksistamainittiinuseinmyösnuorentavaroidenjakodinviestivänperheenvarallisuudesta. Tavallisimmin nuoren tavaroihin liittyvät kommentit koskivat elektroniikkaa. Nuoret kertovat, että varak kaampienperheidenlapsillaonuuttajahienoaelektroniikkaa,kutenkännyköitä,mp3soittimiajakannet taviatietokoneita.kotiviestiinuortenmielestähyvästätaloudellisestatilanteesta,mikäliseeiolekerrosta lossa,sijaitseehyvälläalueellajaonhienostisisustettu. Edellämainitutneljäaihepiiriäovatnuortenvastauksissamainittuuseimmiten,kunnuoriapyydettiinkuvai lemaan,minkälaisetasiatviestivätsiitä,ettätoisillaperheilläonrahaajatoisillaei.kymmeniämainintoja saivat myös nuoren käyttöraha, vanhempien ammattija autot sekä nuoren liikkuminen Nuoret pitävät suurtaviikkotaikuukausirahaataisitä,ettänuorellaylipäätäänonuseinmukanaanpaljonrahaa,merkkinä perheen hyvätuloisuudesta. Vanhempiin liittyvät asiat, joista nuoret voivat mielestään huomata perheen taloudellisen tilanteen, ovat ammatti, asema tai omaisuus, kuten auto. Varakkuuden tunnistaa nuorten mielestä myös nuoren kalliista kulkupeleistä, mopoista ja mopoautoista, varattomuuden taas siitä, että nuorellaeioleainavaraalinjaautotaijunalippuihin. Perheidenvarallisuuseinuortenkeskuudessaselkeästikäänoleyhdentekeväasia,vaansiihenkiinnitetään huomiota.nuortentarkkasilmäisyydestähyviäesimerkkejäovatmuunmuassaseuraavatvastaukset: Perheillä,joillaonrahaa,onainajääkaappitäynnäruokaajauusiavaatteitasekäharrastuksia. Sellaisetperheetlomaileemyösenemmänmm.ulkomaillataikäykotimaassauseastireissussa. Joillainonmelkeinjokaviikkouusiavaatteita,uudettalvi,kevät,kesäjasyksykengätjokavuosi jasamointakit.hetekevätvapaaajallaanpaljonkaikenlaista,mikämaksaa,shoppailevatusein, saavatpaljonviikkorahaajamatkustelevat.vähävaraiseteivätteemitäänmikämaksaa,jahe käyttävätpaljonsamojavaatteita,jauusiatuleeehkäkerranpuolessavuodessa. (14vuotiastyt tö) Puhelimenmallistanäkeeusein.Silläjoseiolerahaa,ostetaannokiankolmenkympinpuhelin. (16vuotiastyttö) 5

7 Kavereidenkanssaollessaesim.kaupungillarikkaammatostavatuseamminkaikenlaistajaeivät valitsejuurisitähalvintavaihtoehtoa,jonkaköyhemmätvalitsevat. (13vuotiastyttö) Rahakkaillaonuudetmerkkivaatteetjaainarahaaostaavälipalaajakäydäkoulunjälkeenkau passa.rikkaammillaonuudethienotkännykätjakaikkimuutlaitteet.kengätkaikistakalliimpia merkkiäjne.,janerehvastelee,kuinkapaljononniistäkinkengistämaksanu. (17vuotiaspoika) Nuoretovatsiishyvintietoisiasiitä,mistäkaikistaasioistavoinähdäperheentaloudellisentilanteen,mutta vaikuttaakosenuortenvälisiinsuhteisiin?nuoriahoukuteltiinpohtimaanperheentaloudellisentilanteen vaikutusta nuorten olemiseen ja asemaan koulussa ja kaveriporukassa. Niistä nuorista, jotka vastaukses saanottivattähänkantaa(n=371),lähespuolet(46%)olisitämieltä,ettäperheenrahateivätvaikutaai nakaanheidänomassaympäristössäänlainkaannuorensosiaaliseenasemaan.tämäonselkeästinuorten ihanne.toiseksiyleisinmielipideon,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuu dessaonrikkaitahuonompi.neljännes(25%)vastaajistaolitätämieltä.nuortenvastaustenmukaanköyhiä hyljeksitäänosintietoisestijaosintiedostamatta.nuoriavoidaanjokosuoranaisestikiusatataijättääporu kanulkopuolelle,hyljeksiä,sääliätaihalveksua.toisaaltavastauksissanäkyimyösse,ettänuoretsaattavat jättäytyäitsekinpoiskaveriporukoista,koskaheilläeiolerahaatehdäsamojaasioitakuinkavereilla.loppu jennuortenmielipiteetjakautuvatsiten,että15%:nmielestärikkaitakartetaan,ja8%:nmielestäheovat muitasuositumpina.6%toteaa,ettämolemmillaryhmilläonennakkoluulojatoisiaankohtaan.viimeinen ryhmä kokee, että rikkaat ovat kavereita keskenään ja köyhemmät keskenään, eikä kumpikaan porukka ajatteletoisistaankovinpositiivisesti. 4.5Kokemuksettaloudellisistavaikeuksistanuortenominsanoin Nuorilleannettiinkyselyssätilaisuuskuvaillavapaastiominsanoin,josheidänkotonaanonolluttaloudelli siavaikeuksia,jamitenseonvaikuttanutperheenjanuorenarkeen.vastaustenkirjoolilaaja.kaikenkaik kiaan676nuortavastasitähänavoimeenkysymykseen.heistä193totesi,ettäheidänperheessääneiole ollut rahaasioihin liittyviä vaikeuksia, 69 nuorta ei osannut tai halunnut kuvailla vaikeuksien seurauksia. Kuitenkin414nuorta,mikävastaaylikolmannestakokoaineistosta,kuvailikokemuksiaan.Nuortenvasta uksetolivatmelkopitkiä,keskimäärinvastauksessaoliyli15sanaa.nuoretmainitsivatvastauksissaanyh teensä794asiaa,joihinhenäkivättaloudellisestitiukantilanteenvaikuttaneenelämässään.yhdennuoren vastauksessaolikeskimäärinmainittukaksiasiaa. Monissanuortenvastauksissakorostuimuutos.Monetnuoretpuhuvatasioistamuodossa eienää,joten vastaajatilmeisestikokivatperheidensätilanteenmuuttuneenhuonommaksi.vastauksissaesiintyviäsisäl töjä voidaan tarkastella esimerkiksi klassisen kolmijaon kautta. Siinä ihminen mielletään fyysispsyykkis sosiaaliseksi kokonaisuudeksi. Ihmisen elämässä nämä kolme osaaluetta muodostavat kokonaisuuden. Tämäkolmijakoontässäyhteydessäkäytännöllinen,silläsehuomioinuortenelämänlaajanakokonaisuu tena.vastauksialuokiteltiinkinnäihinkolmeenluokkaan:taloudellisentilanteenvaikutuksiinelämänfyysi sellä,psyykkiselläjasosiaalisellaosaalueilla(taulukko1).yksittäisennuorenvastauksessavoiollamaininto ja useampaan eri luokkaan kuuluvista asioista. Taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutukset materiaalisiin asioihin,kutenhygieniatarvikkeidenostoon,muodostavatelämänfyysisenosaalueenluokan,vaikutukset mielialaanjapsyykkiseenhyvinvointiinmuodostavatpsyykkisenosaalueenluokanjaerilaisetvaikutukset ihmissuhteisiinsosiaalisenosaalueenluokan. 6

8 TAULUKKO1.Nuortenominsanoinkertomatkokemuksettaloudellisistavaikeuksistaluokiteltuinatäyden netynklassisenkolmijaonmukaan(n=414) LUOKKA LUOKANSISÄLTÖ ESIMERKKEJÄ NUORTENKOKEMUKSISTA elämänfyysi ylimääräisestämateriaalistatinki säästäminenvaateidenostossa nen minenjaharkitsevataloudenpito nuorieiolesaanutmopoa/mopoautoa osaalue perheessä,puutteetnuorenperus puhelinjamuuttavarateivätainaoleaivanuusimpia tarpeidentyydyttämisessä säästäminenjamenojenvähentäminen hankintojenlykkääminen ruoasta,bussikorteista,koulukirjoistajamuistatarpeellisista asioistatinkiminen laskujenmaksamattajääminen nuorenansiotyöjarahanlainailu elämän tilanteenvaikutuslapsentaivan lapsenpelkotaiahdistus psyykkinen hemmanmielialaan lapsenmieliapea osaalue lapsensyyllisyydenkokemukset vanhemmantaivanhempienstressaantuneisuus,masentunei suus positiivinenasennoituminentilanteeseen elämänsosi kireysjariidatkotonasekävaiku kireätunnelmakotona aalinenosa tuksetnuorenkaverisuhteisiin vanhempienkeskinäisetriidat alue nuorenjavanhemmanvälisetriidat koettuulkopuolisuudentunnetaisyrjintä,kateus lapsenerimielisyysrahankäytöstävanhempienkanssa elämäntoimi juudenosa erilaistenvapaaajanmahdollisuuk sienkaventuminen nuorellaeirahaaesimerkiksiostoksilla,elokuvissataikahvilla käymiseen alue perheelläeivaraalomamatkoillatairavintoloissakäymiseen lapsellaeipaljontailainkaanviikko/käyttörahaa Useimmitennuorimainitsiasian,jokaliittyyhänenelämänsäfyysiseenosaalueeseen.Nuortenkokemuksis talähesjokatoinenliittyifyysisiinasioihin.taloudellisestitiukkatilannenäkyyerilaisissahankinnoissasääs tämisessä.nuortenelämässäkeskeisetasiat,kutenvaatteet,mopotjaelektroniikkanousevatkeskeisesti esille.osanuoristakertoi,ettähankintojajätetäänkokonaantekemättäjaosaniidensiirtämisestäesimer kiksivanhemmanpalkkapäivään.taloudellistenvaikeuksienfyysisetseurauksetnäyttäytyvätnuortenelä mässäavointenvastaustenperusteellahyvineritasoisina.osavastaajistakertooperheensäjoutuneenluo pumaanylimääräisyyksistä,kutenmaksutvkortista,jaosataaskertooperheelläänolevanvaikeuksiasel viytyä perustarpeiden tyydyttämisestä ja perustarvikkeiden hankkimisesta. Yhteensä 55 nuorta mainitsi yhtenäperheensätaloudellistenvaikeuksienseurauksenaruoastasäästämisen.nuortenvastauksissaruo astasäästetäänostamallahalpojatuotteitajavähänlihaa.osa kertoomyös, ettäruokaa onliianvähän, Ainaeiolevälttämättäkaikkeanormaaliaruokaaesim.maitoataileipää. Nuortenkokemuksissatoiseksiyleisimpiätiukantaloudellisentilanteenseurauksiaolivatpsyykkisetseura ukset. Tähän luokkaan ryhmiteltiin lähes joka neljännes nuorten mainitsemista kokemuksista. Nuorten avoimissavastauksissaperheentaloudellistenvaikeuksienmainittiinhiemanuseamminvaikuttaneennuor tenomaanmielialaankuinvanhempienmielialaan.nuoretkertovatkokeneensapelkoa,ahdistustajahuol ta.runsaastimainintojasaivatmyösnuorenkokemaapeamielijasyyllisyydentunteet.nuoreteivätkehtaa pyytäärahaataitavaroita,vaikkaniitätarvitsisivatkin.tämäntyylisiävastauksia,kuten enolekehdannut pyytääpienintäkään haluamaani/tarvitsemaanitavaraavanhemmiltani,vaikkasiihenolisikinollutvaraa, olinuortenvastauksissalähesparikymmentä.jotkutnuoretkokivatsyyllisyyttäjapahaamieltäsiitä,että vanhemmat eivät saa itselleen mitään: Enemmän minua harmittaa esimerkiksi äidin uusien silmälasien 7

9 hankkiminen,jokaonainalykkäytynytmuidenmenojentakia. Talousvaikeuksienvaikutustavanhempien mielialaan nuoret kuvaavat muun muassa vanhempien tai toisen vanhemman masentuneisuutena, itkui suutena tai stressaantuneisuutena. Maininnat vanhempien poikkeuksellisesta kiukkuisuudesta, kuten Vanhemmat ovat kiukkuisia tiukan rahatilanteen vuoksi, kuuluvat myös tähän psyykkisten seurauksien luokkaan.muutamatnuoristakokivat,ettäperheentaloudellisestitiukastatilanteestahuolimattaheilläon kuitenkinkaikkihyvin. Ruokaaonjarakkauttariittää tyylisetpositiivisenasenteenilmaisutkuuluvateh dottomastimyösnuortenelämänpsyykkiselleosaalueelle. Nuortenavoimissavastauksissakäyilmi,ettäperheentaloudellinentilannevaikuttaamyösnuortenelämän sosiaaliseenosaalueseen.mainintojaeiollutollutyhtäpaljoakuinpsyykkisistäseurauksista,muttamää rällisestikuitenkinyli100.sosiaalisetseurauksetliittyvätnuortenmukaanjokoperheensisäisiinsuhteisiin tainuorenkaverisuhteisiin.kaverisuhteissanuoretkertoivattaloudellistenvaikeuksienaiheuttaneensyrjin tää,ulkopuolisuudentunteitajakateutta.perheensisäisissäsuhteissanuorettaaskokevat,ettäilmapiirion kireä ja riitaisia. Maininnat jakautuivat melko tasaisesti vanhempien keskinäisiin riitoihin sekä nuoren ja vanhempienvälisiinriitoihin.riidatvoivatnuortenkertomanmukaankoskearahankäyttöätainevoivatolla laajentuneet muillekin elämän osaaluille. Yksi hyvä esimerkki näistä maininnoista on: Riitelemme usein rahankäytöstä,jasiitämitärahallaostan.ainatilanneeioleniin,ettäriitaliittyisinuorenrahankäyttöön, vaanmyösvanhempienrahankäyttökummastuttaanuoria.tämäkäyilmiseuraavastalainauksesta: Äiti ostaajoskuskaikkeaturhaa,vaikkaeiedesolisrahaa,jasiitätuleeuseinriitaa,koskanevoiskäyttääjärke vämmin. Lähestulkoonkaikkinuortenvastaukset,joitaeivoiluokitellakuuluviksisuoraanelämänfyysiselle,psyykki selle tai sosiaaliselle osaalueelle, liittyvät tekemiseen ja toimintaan. Nuoret kertoivat, että perhe ei voi rahatilanteensavuoksilähteälomamatkoilletaiviettääaikaayhdessäesimerkiksihuvipuistoissatairavin toloissa.nuoretkokivatmyös,ettäheeivätvoivapaaajallaanainaosallistuakavereidensakanssakahvilla, elokuvissataiostoksillakäymiseen.nuortentekemisenmahdollisuuksiakaventaamyösharrastuksistasääs täminenjakäyttörahanvähyystaipuute.tekemiseenliittyvätmaininnatonsyytäkootaomaksiluokakseen, silläniihinliittyvätkaikkielämänosaalueetelikolmijaonluokat.konkreettinentekeminenvoitaisiinmiel tääfyysiselleosaalueellekuuluvaksi,muttatekemisessäkeskeistäonsosiaalisuus.nuortenkaverisuhteet rakentuvaterilaisissaharrastuksissajavapaaajantoiminnoissa,jasamoinperhesuhteitahoidetaanerilai sissa vapaaajan aktiviteeteissa.psyykkisyys liittyy vapaaajan tekemiseen, koska harrastuksien ja muun vapaaajantoiminnanavullanuorivoitoteuttaaitseään,jamielekäsvapaaaikalisääpsyykkistähyvinvoin tia.nuoretmainitsivatvapaaaikaanliittyviätaloudellisestitiukantilanteenseurauksiaavoimissavastauk sissaanyhtäuseinkuinelämänsäpsyykkiselleosaalueelleliittyviäseurauksia. Nuortenkokemuksistakäysiisilmi,ettätaloudellisillavaikeuksillaonseurauksianuorenelämänkaikillaosa alueilla. Useimmiten ne liittyvät elämän fyysiseen puoleen, seuraavaksi psyykkiseen osaalueeseen ja va paaajan toimintaan ja hieman harvemmin sosiaaliseen osaalueeseen. Nuorten kuvailemat kokemukset nostavatesiinsen,ettätaloudellistenvaikeuksienseurauksetovatlaajaalaisiajavoivatkoskettaanuoren elämäämonellaeritavalla.avoimetvastauksetkuvaavathyvinmyössitä,ettäkokemuksetköyhyydestäkin ovatyksilöllisiä.erinuorilleeriasiatovatolleetmerkityksellisimpiä. 5Keskeisettuloksetjajohtopäätökset 5.1Yhteenveto Yhteiskunnassammevoimistuvaeriarvoistumiskehitysnäkyytämänkyselynmukaanselkeästinuortenko kemuksissa. Tulosten perusteella vanhempien taloudellinen tilanne asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan erityisestivapaaajanosallistumismahdollisuuksienjaniinperheensisäistenkuinkaveripiiriensosiaalisten suhteidensuhteen.lisäksiperheentaloudellisetvaikeudethuolestuttavatnuoria,kunlapsetpohdiskelevat 8

10 aikuisten elämään kuuluvia ongelmia. Vaikka hyvinvointi ei välttämättä riipu taloudellisista tekijöistä, ja pelkkäaineellinenpuuteeiaiheutapahoinvointia,voivattaloudellistatiukkuuttaseuraavatvirikkeettömyys, nuortenkokemahuolijapulmatsosiaalisissasuhteissaollahaasteitanuorenkehityksellejahyvinvoinnille. Kyselyynvastanneistanuoristakolmannesolikokenut,ettähänenkotonaanonriideltytiukantaloudellisen tilanteenvuoksirahasta,jakaveriporukassasyrjintäärahanvuoksiolikokenut11%vastaajista.neljännes nuoristaolisitämieltä,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuudessaonvarak kaita huonompi. Tämän kyselyn tulokset taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutuksista nuoren sosiaalisiin suhteisiinovathuolestuttavia,sillänuoretnäyttävätliianuseinjäävänvaikeassatilanteessayksin.perhees sätunnelma onkireäjaselviytyminenvievoimia.kavereidenkeskuudessanuorijoutuujättäytymääntai hänetjätetäänyhteisentoiminnanulkopuolelle.onymmärrettävää,ettänuorellavoiollaniukastipuheen aiheitaikätovereidensakanssa,josnäidenviettämätavallinenelämäonkovinkulutuskeskeistä.tutkimuk sissa(ks.esim.isolaym.2008)onhavaittu,ettäköyhyyskuihduttaauseinaikuistensosiaalisiasuhteita,ja nuortenkohdallatilannevaikuttaasamansuuntaiselta.köyhyysjasyrjäänjääminen(ääriilmiönäsyrjäyty minen)ovaterillisiäilmiöitä,muttaliittyvätläheisestitoisiinsa.onsyytämuistaa,ettäköyhyysonmerkittä väsyrjäänjäämisenriskitekijä,jasyrjäänjääminenvoialkaajovarhainlapsuudessa.köyhyydenkokemukset kuormittavatjoitsessäännuoria,muttaköyhyydenvaikutuksetperheensisäisiinjakaveripiirinsosiaalisiin suhteisiintekevättilanteestaentistävaikeamman. Tämänkyselynvastauksistakäyhyvinilmi,mitennuoretkokevatperheentaloudellistenvaikeuksienmoni naisia seurauksia. Aineiston perusteella näyttää vahvasti siltä, että vaikka rahaasioita pidetään yleensä perheenaikuistenasioina,nuoretkokevattaloudellisillavaikeuksillaolevantodellavaikutuksiamyösheidän elämäänsä.jatkossaolisitärkeääselvittääedustavanotoksenavulla,kuinkayleisiäkokemuksettaloudelli sistavaikeuksistaovatyleensänuortenkeskuudessajaminkälaisettekijätselittävätnuortenkokemuksia. 5.2Tukeajavälineitävanhemmille Koskanuoreteivätoletaloudellisestiitsenäisiä,vaanriippuvaisiavanhempiensatilanteesta,perheentalou dellisentilanteenvahvistaminenvaikuttaaluonnollisestimyösnuoreen.ontärkeää,ettänuorellaonelä mässäänturvallisia,läsnäoleviaaikuisia,joidenkanssavoikäsitelläahdistavaajahuoltaaiheuttavaaasiaa. Lastenhyvinvointijamielenterveysonhaavoittuvainentaloudellisessaahdingossa,mikälimuutoksetnäky vätaikuistenmielenterveydessäjaperheidenihmissuhteissa(ks.esim.leinonen2004).nuorenkannaltaon erittäintärkeää,ettävanhemmantukieivähenejavuorovaikutustapaeimuutunegatiivisemmaksitalou dellisestitiukassatilanteessa. Vanhempientulisihuolehtia,että: perheen taloudellisia vaikeuksia ei pidetä aikuisten salaisuutena, sillä puhumattomat salaisuudet jääväthelpostielämäänperheenilmapiirissä.taloudellisethuoletovatkuitenkinaikuistenasioita, joistahekantavatviimekädessävastuun. vanhemmatpuhuvatasiastakäytännöntasollanuortenkanssa:mitätulojenväheneminenmerkit seeperheellejamitänuorelle,näinasiateivättulenuorilleyllätyksinä arkirutiineistapidetäänkiinni,silläneluovatturvallisuudentunnetta vanhemmatsietävätnuorenpettymystäjakiukkua,kunnuorieisaakaikkea,mitähaluaa nuorisaatarvitsemansahuomionjapositiivinenvuorovaikutussäilyy perheenaikuistenvälisetristiriidatselvitetäänaikuistenkeskennuortarohkaistaankertomaanha lutessaanperheentilanteestaluotettavalleystävälletuenjaymmärryksensaamiseksikaveripiirissä lapsi voi osallistua harrastuksiin ja ystävien tapaamisiin; nuorta tulisi rohkaista etsimään sellaisia toiminnan muotoja, johon hän voi perheen rahatilanteesta huolimatta osallistua, ja vanhempien olisihyväosoittaanuorenvapaaajanmenoihinedeshiemanrahaa,mikäliseonmahdollista 9

11 Lähteet Isola,AM.&Larivaara,M.&Mikkonen,J.(toim.)2008.Arkipäivänkokemuksiaköyhyydestä.Helsinki: Avain. Leinonen,J.2004.Familiesinstruggle:childmentalhealthandfamilywellbeinginFinlandduringtheeco nomicrecessionofthe1990s:theimportanceofparenting.stakes;143.helsinki:stakes. Mattila,M.2004.Otosjaotantamenetelmät.Teoksessa:MOTV.Menetelmäopetuksentietovaranto.Verk kooppimisympäristöntekstiosio.luettavissa: Salmi,M.&Huttunen,J.&YliPietilä,P.1996.Lapsetjalama.Stakesraporttejano.197.Helsinki:Stakes. Sosiaalijaterveysministeriö2010.Euroopanköyhyydenjasosiaalisensyrjäytymisentorjunnanteemavuosi 2010.Luettavissa:http://www.stm.fi/kansainvaliset_asiat/eu/teemavuosi_2010.Viitattu: Terveydenjahyvinvoinninlaitos2010.TilastojaindikaattoripankkiSOTKAnet.Luettavissa: Tilastokeskus2010.Työvoimatutkimus8/2010.Työttömyysviimevuodentasolla.Luettavissa: Tulonjakotilasto2008.Tilastokeskus:Helsinki.Luettavissa:http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_ _fi.pdf.Viitattu: TSNMetrix2010.Suomenwebsivujenviikkoluvut.Viikko31/2010.Luettavissa: Työjaelinkeinoministeriö2010.Työllisyyskatsaus,heinäkuu.Luettavissa: Raportin on laatinut Tiina Nikkinen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 10

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

NUORTEN ABC-HENGAILU ILMIÖNÄ, TULKINTOINA JA TOIMENPITEINÄ

NUORTEN ABC-HENGAILU ILMIÖNÄ, TULKINTOINA JA TOIMENPITEINÄ Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 18, 2011 Elina Nikoskinen NUORTEN ABC-HENGAILU ILMIÖNÄ, TULKINTOINA JA TOIMENPITEINÄ ABC-liikennemyymälät ja nuoret -tutkimushankkeen loppuraportti humak Humanistinen

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Mikä suojaa nuorta aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamilta haitoilta? *

Mikä suojaa nuorta aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamilta haitoilta? * 1 Mikä suojaa nuorta aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamilta haitoilta? * Janne Takala ja Minna Ilva A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta toteutti kesäkuussa 2011 12 18-vuotiaille nuorille kyselyn

Lisätiedot

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä?

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä? Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja Juha Mikkonen Syrjäytyä vai selviytyä? Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Kirjoittanut:

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Esiselvitys Sari Valjakka Aspa-selvityksiä 1/2015 ISBN 978-952-5680-97-3 (pdf) ISSN 1795-6005 (pdf) Kannen kuva:

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Lapsen ääni kysely 2010

Lapsen ääni kysely 2010 Lapsen ääni kysely 2010 Raportti lasten netin käytöstä Lapsen mielestä internetin auttamis- ja tukipalvelut ovat tarpeen erityisesti arkaluonteisissa asioissa. Joskus voi olla helpompi kirjoittaa asiasta

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Katarina Alanko Projektissa Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? tutkittiin seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15 25-vuotiaitten hyvinvointia.

Lisätiedot

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä

Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä Jenni Nurmenniemi nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka - verkkokyselystä Raportti

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot