Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta"

Transkriptio

1 Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

2 1Johdanto Pienituloisiinkotitalouksiinkuuluvienlastenosuus kaikistalapsistaoli13,2%vuonna2008,kunsevuonna 1995oli4,7%(Tulonjakotilasto2008).Pienituloisetlapsiperheetjoutuvatelämään kädestäsuuhun,ei vätkä yllä samaan kulutustasoon kuin muut. Yllättävät menoerät tai tulonmenetykset voivat vaikeuttaa elämää huomattavasti. Aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen, sillä vietämme Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta, jonka yhtenä näkökulmana on lapsiköyhyys (ks. esim. Sosiaalijaterveysministeriö2010).Lastenjanuortenomatkokemuksetperheidentaloudellisistavaikeuk sistaovatkuitenkinjääneetyhteisessäkeskustelussasyrjään. Tämänraportintarkoituksenaonnostaaesiinnuortenkokemuksiaperheessäkoetuistataloudellisistavai keuksista. Raportti perustuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kotivinkkilehden laatimaan nuorille suunnattuunkyselyyn,jonkatarkoituksenaoliselvittääsitä,mitenperheidenmahdollisestikokemattalou dellisetvaikeudetheijastuvatnuoriinjaheidänelämäänsä.tarkastelukulmaraportissaonkokemuksellinen, eikäsilläoletavoiteltutilastollistamerkitsevyyttä. 2Kyselyntoteutusjaaineistonrajoitukset Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Kartoitusta varten MannerheiminLastensuojeluliittojaKotivinkkilehtisuunnittelisähköisenkyselylomakkeen,jokasisälsi33 kysymystä.valtaosakysymyksistäolimonivalintakysymyksiä,joissanuorilleoliannettuvalmiitvastausvaih toehdot. Joissakin kohdissa nuoria pyydettiin tarkentamaan vastauksiaan avoimissa jatkokysymyksissä. Lisäksilomakkeessaolikolmetäysinavointakysymystä,joidenavullapyrittiinsaamaannuortenomaääni paremmin esille. Tässä raportissa käytetyt sitaatit ovat suoria lainauksia nuorten avoimista vastauksista. Kyselyssäkartoitettiinmyösvastaajientaustatietojajanäkemyksiäperheensätämänhetkisestätaloudelli sestatilanteesta.kyselynpääpainoolinuortenkokemuksilla,mitentaloudellinentilannevaikuttaaheidän arkeensa. NuortenkyselytoteutettiinInternetissäWebropolkyselynäkesällä2010.Kyselyoliavoinnanuortensuosi massayhteisöpalvelussaircgalleriassakesäkuunlopustaelokuunalkuun.vastaajiapäädyttiinhakemaan IRCGallerian avulla, sillä palvelu tavoittaa TSN Metrixin (2010) mukaan noin 62 % suomalaisista vuotiaistanuoristajahyvinmyösalle15vuotiaitanuoria.vastaaminentapahtuinimettömänäjaolivapaa ehtoista.kyselyynsaatiinyhteensä1359vastatusta,joista197vastaustatulikyselynikäryhmänulkopuolel ta.analyysiinotettiinmukaansiten1162vastausta. Kyselylläeipyrittykartoittamaantaloudellistenvaikeuksienyleisyyttä,eivätkäsentuloksetoleyleistettävis säkaikkiinnuoriintaikaikkiintalousvaikeuksiakokeneidennuortenkokemuksiin.vastauksetovatkuitenkin signaalisiitä,mitänuoretkokevatperheentalousvaikeuksienkeskellä,janeheijastavatpalannuortenko kemastatodellisuudesta. 3Kyselynvastaajat Valtaosa(75%)vastaajistaolityttöjäjaneljännes(25%)poikia.Tyttöjenvastauksiaoli877japoikien285 kappaletta. Aineiston painottuminen selittynee osin keräystavalla. Koska yhteisöpalvelut ovat erityisesti tyttöjensuosiossa,tytötovatyliedustettuinamyöskyselynvastaajajoukossa. Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Vastaajissa oli lähes yhtäpaljon(20 21%)vuosina1994,1995ja1996syntyneitä(kuvio1).Kyselyätäyttäessäänheolivatnoin 1

3 14,15ja16vuotiaita.Vastaajista58%(n=675)oliyläkouluikäisiä(13 15vuotiaita)jaloput(n=487)sitä vanhempianuoria.vastaajieniänkeskiarvooli15,2vuottajamoodi14vuotta. KUVIO1.Vastaajiensyntymävuosiprosentteina(n=1162) Vastanneidennuortenperheidensenhetkistätaloudellistatilannettakartoitettiinmuutamallakysymyksel lä.ylikolmannes(37%)nuoristakertoi,ettäainakintoinenhänenvanhemmistaanoliollutviimeisenvuo denaikanatyöttömänätailomautettuna(kuvio2).nuoria,joidenmolemmatvanhemmatolivatolleettyöt tömänätailomautettuna,oli7%vastanneista.nuortenvastauksistakootutluvutolivathuomattavastikor keammatkuinväestössäkeskimäärinkyselyntoteuttamisenaikaan(tilastokeskus2010&työjaelinkei noministeriö 2010). 16 % nuorista kertoi myös, että hänen vanhempansa olivat olleet viimeisen vuoden sisällähuolissaansiitä,ettävoisivatmenettäätyöpaikkansa.työelämänepävarmuusjaepätyypillistentyö suhteidenlisääntyminenolivatsiisselvästiläsnälapsiperheissäjakyselyynvastanneidennuortenkokemuk sissa. KUVIO2.Nuortenvastauksetprosentteinakysyttäessä,ovatkovanhempasiolleettyöttömänätailomautet tunaviimeksikuluneenvuodenaikana.(n=1162) 3 eivät äitiollut työttömänä/lomautettuna isäollut työttömänä/lomautettuna molemmatvanhemmat olleettyöttömänä/ lomautettuna enosaataihaluasanoa Puoletnuorista(51%)sanoi,ettähänenvanhempansaolivatkertoneethänelleviimeksikuluneenvuoden aikana,ettäperheessäontaloudellisiavaikeuksia.määräonsuurijaselittyysillä,ettäkyselyssäalunperin kinpyrittiintavoittamaanniitänuoria,jotkaolivatkohdanneetperheessääntaloudellisiavaikeuksia. 2

4 4Vanhempientaloudellinentilanneeriarvoistaanuoria 4.1Nuortenosallistumismahdollisuudetovaterilaiset Useattutkimukset(ks.esim.Salmiym.1996,25 31;Isolaym.2008)ovatosoittaneet,ettälastenmenot, varsinkinharrastusmenot,ovatlapsiperheissäviimeisimpiäsäästökohteita.tähänkyselyynvastanneetnuo retolivatkuitenkinjoutuneettinkimäänharrastuksistaanperheentaloudellistenvaikeuksienvuoksi.joka kymmenes(10%)vastanneistanuoristajoutuilopettamaanharrastuksensaperheentaloudellisentilanteen vuoksi,jauseampikuinjokaviides(22%)eivoinutaloittaajotakinhaluamaansaharrastusta(kuvio3).ylei simpiä harrastuksia, joiden ulkopuolelle nuoret kertoivat jääneensä vanhempiensa huonon taloudellisen tilanteenvuoksi,olivatosallistumismaksuiltaantaivälineiltäänkalliitlajit,kutenratsastus,tanssijaerilaiset musiikkiharrastukset. Monet kertoivat myös, että olivat joutuneet luopumaan tai eivät saaneet aloittaa erilaisiajoukkuelajejajamuitaliikuntaharrastuksia. Perheentaloudellisentilanteenvuoksiosanuoristajoutuijoskusjättäytymäänpoismyöskoulunjärjestä mästätoiminnasta,johonliittyimaksuja.osanuoristajäipoiskavereidentapaamisesta,koskaheilläeiollut rahaa yhteiseen tekemiseen, kuten kahvin ostamiseen tai elokuvalippuun (kuvio 3). Koulun järjestämistä tapahtumista, kuten retkistä ja liikuntapäivistä, jättäydyttiin pois harvemmin, ja ainoastaan 5 % nuorista kertoijääneensäniistäpoisviimeisenvuodenaikana.kavereidentapaamistaperheenrahatilanneolijoskus rajoittanut 391 nuorella (34 % vastaajista). Vanhemmat vastaajat eli nuoret, jotka lähestyvät täysi ikäisyyttä, kokivat nuoria vastaajia useammin, että raha vaikuttaa heidän osallistumismahdollisuuksiinsa. Vanhempien lasten odotukset vapaaaikaan voivat olla suurempia ja niiden toteuttamiseen tarvitaan enemmänrahaa.vanhemmatnuorethaluavatharrastaajaollaenemmänperhepiirinulkopuolella,minkä vuoksihekokevatuseammin,ettäjoutuvatjättäytymäänjostakinpoisrahanpuutteenvuoksi. KUVIO3.Perheentaloudellisentilanteenvaikutusnuortenosallistumiseenprosentteina(n=1162) "Olenrahanvuoksiluopunuttaijättäytynytpoisviimeisenvuodenaikana:" kaverientapaamisesta kouluntoiminnasta kyllä ei uudenharrastuksenaloittamisesta harrastuksesta enosaataihalua sanoa Varattomampienperheidennuoreteivätvoiosallistuasamanlaisiinasioihinkuinystävänsäelämänvaihees sa, jossa vanhemmista irrottautumisen vuoksi ystävät ja kodin ulkopuoleiset kokemukset ovat erityisen tärkeitä.nuortenhyvinvoinninkannaltaosallistuminenolisimerkityksellistä.osallistumallanuorivoimistaa sosiaalisiasuhteitaan.lisäksiosallistumallanuorivoitoteuttaaitseään,kehittäätaitojaanjasaadaonnistu misenkokemuksia.nuorenkehitystätukevanomaehtoisensuoriutumisenjaaktiivisentoiminnaneipitäisi aina vaatia rahaa, mutta vastausten perusteella nuoret kokevat rahan kuitenkin vaikuttavan osallistumi seensa. 3

5 4.2Nuoretkokevathuoltaperheensätaloudellisestatilanteesta Kyselyynvastanneistanuoristalähesjokatoinen(49%)kertoiolleensaviimeisenvuodenaikanahuolissaan perheen rahojen riittävyydestä. Koska osa vastaajista ei halunnut tai osannut sanoa kantaansa kysymyk seen,onniidennuortenosuus,joitaperheenrahatilanneeiolehuolestuttanut,vastaajissapienempi(44% vastaajista)kuinhuolissaanolleiden.iänmukaantarkasteltunatämänkyselynperusteellahuolilisääntyy, kunnuorelletuleelisääikää.esimerkiksiniiden13vuotiaidenja18vuotiaidennuorten,jotkaovatolleet huolissaanperheensätaloudellisestatilanteesta,määrässäoli16prosenttiyksikönero.huomionarvoistaon se,ettänuorivoiollahuolissaan,vaikkavanhemmateivätnuorenmukaanolisikertoneethänelle,ettäper heellä on taloudellisesti tiukkaa. Joka viides (22 %) niistä nuorista, joille vanhemmat eivät ole kertoneet vaikeuksista,kokihuolta. Nuortenmielestäheovatitsejopauseamminhuolissaanperheenrahojenriittävyydestäkuinheidänvan hempansa. Kun nuorilta kysyttiin, ovatko heidän vanhempansa olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana huolissaanrahojensariittävyydestä,nuorista39%vastasikyllä.tämäon10prosenttiyksikköävähemmän kuinnuortenomaahuoltakysyttäessä.nuoreteivätselvästikäänpidärahaasioitapelkästäänperheenai kuistenasioina,vaanmurehtivatniitämyösitse. 4.3Taloudellisestitiukkatilannekiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä Tämänkyselynmukaanperheidentiukkataloudellinenilmapiirikiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä. Perheen tiukasta rahantilanteesta johtuvia rahankäyttöön liittyviä ristiriitoja oli viimeisen vuoden aikana ollut 380 vastanneen nuoren perheessä eli kolmanneksella vastaajista. Yleisimpiä olivat riidat nuoren ja vanhempientaitoisenvanhemmankanssa.lapsenjaaikuisenväliseksiriidatmääritteleeylipuolet(55%) riitojakokeneista.viidennes(21%)riitojakokeneistaeihalunnuttaiosannutmääritelläriitojatarkemminja neljännes(24%)kertoi,ettävanhemmatriitelevätkeskenään.myösnuortenantamatavoimetvastaukset tiukan taloudellisen tilanteen vaikutuksista omassa elämässä, mitä käsitellään myöhemmin tarkemmin, tukevat tämän kysymyksen tuloksia. Avoimissakin vastauksissa korostui, että rahahuolet kiristävät kotien ilmapiiriäjaaiheuttavatriitoja. 4.4Rahaeiolemerkityksetöntäkaverisuhteissa Kyselyynvastanneidennuortenmukaanperheentaloudellinentilannevaikuttaaheidänsosiaalisiinsuhtei siinsamyöskodinulkopuolella.jokakymmenesvastannutnuori(11%)olikokenut,ettähänetolijätetty kaveriporukanulkopuolelle,koskahänellätaihänenperheellääneiollutyhtäpaljonrahaakuinmuilla.toi saaltamyös5%vastanneistatunnustaa,ettäonjoskusitsejättänytporukanulkopuolelletaimuutenkiu sannutvähempivaraista.tämäosoittaa,ettänuortenkeskuudessatoistenvarallisuuteenkiinnitetäänhuo miota,jaseeioleyhdentekeväänuortenkeskinäisissäsosiaalisissasuhteissa.seonjopayksikiusaamisen syy.esimerkiksi15%:llekaikistavastaajistaolihuomauteltuvuodensisälläheidänvaatteistaan,koskahei dänperheellääneioleollutvaraaostaanuorenmielenmukaisiataiuusiavaatteita.vastaajaniälläeinäytä olevanyhteyttätähänasiaan.yläkoululaisetkokivatyhtäpaljonsyrjintääperheensätaloudellisentilanteen vuoksikuinvanhemmatnuoret.samoineriikäisetnuoretkertoivatitsesyrjineensätoisiasamanverran. Kyselyn perusteella nuoret vaikuttavat hyvin tarkkasilmäisiltä sen suhteen, miten varallisuus tai varatto muus on havaittavissa. Nuoret kuvailivat avoimissa vastauksissa lukuisia asioita, jotka heidän mielestään viestivätsiitä,ettäjollainperheelläonrahaajajoillainei.yhteensänuoretmainitsivat1047asiaa,josta perheen varallisuuden voi huomata. Vaikka nykyään halpavaateketjujen yleisyyden ja kirpputoriostosten trendikkyydenvuoksionmahdollistapukeutuamuodikkaastimelkoedullisestikin,selkeästiyleisinnuorten 4

6 mainitsemaasia,jokakertooperheenrahatilanteesta,ovatnuorenvaatteetjaulkonäkö.rikkaillaonnuor tenmukaanpaljonvaatteita,merkkivaatteita,hienojaasusteitajaviimeisimmänmuodinmukaisiavaattei ta.vaatteisiinjaulkonäköönliittyvistälukuisistamaininnoistaesimerkkeinäovatseuraavatotteetnuorten vastauksista: Koulussa rikkaammilla lapsilla on merkkivaatteet ja uusimmat muotitavarat, esim. Puman laukut,nominationsrannekorutjafarkkulegginsitovattämänhetkenmuotivillityksiä.rikkaam millalapsillaonuseinmyösenemmänmeikkiäjaerilaisiakauneustuotteita. (17vuotiaspoika) Vaatteethankittuhalvemmistakaupoistajasamojavaatteitakäytetäänkauan (16vuotiastyt töpuhuessaanpienempituloistenperheidenlapsista) Seuraavaksi useimmiten, mutta selkeästi vaatteita ja ulkonäköä harvemmin, nuoret mainitsevat perheen rahatilanteestakertoviksiasioiksinuorenkäyttäytymiseenjaluonteeseensekänuorenvapaaajanviettoon liittyviäseikkoja.nuortenvastauksissavarakkaidenperheidenlapsiakuvaillaanuseinulospäinsuuntautu neiksi,ylimielisiksijaitsevarmoiksi,vähävaraisempienperheidenlapsiataasuseinalakuloisiksijahuolestu neiksi.nuoretnäkeväterojamyösasenteissajakäyttäytymisessäsekäkeskustelunaiheissavarakkaampien jaköyhempienperheidenlastenvälillä.vapaaaikaanliittyvätasiattaaskoskevatuseinkavereidenkanssa vietettyä aikaa, kahvilla, pikaruokaloissa, ostoksilla ja elokuvissa käymistä. Nuorten mukaan köyhempien perheidenlapsillaeioleainavaraatällaisiinkavereidenyhteisiinmenoihin.vapaaaikaanliittyvinävaralli suudenmerkkeinänuoretmainitsevatmyösharrastuksetjaperheenlomamatkat. Nuortenvastauksistamainittiinuseinmyösnuorentavaroidenjakodinviestivänperheenvarallisuudesta. Tavallisimmin nuoren tavaroihin liittyvät kommentit koskivat elektroniikkaa. Nuoret kertovat, että varak kaampienperheidenlapsillaonuuttajahienoaelektroniikkaa,kutenkännyköitä,mp3soittimiajakannet taviatietokoneita.kotiviestiinuortenmielestähyvästätaloudellisestatilanteesta,mikäliseeiolekerrosta lossa,sijaitseehyvälläalueellajaonhienostisisustettu. Edellämainitutneljäaihepiiriäovatnuortenvastauksissamainittuuseimmiten,kunnuoriapyydettiinkuvai lemaan,minkälaisetasiatviestivätsiitä,ettätoisillaperheilläonrahaajatoisillaei.kymmeniämainintoja saivat myös nuoren käyttöraha, vanhempien ammattija autot sekä nuoren liikkuminen Nuoret pitävät suurtaviikkotaikuukausirahaataisitä,ettänuorellaylipäätäänonuseinmukanaanpaljonrahaa,merkkinä perheen hyvätuloisuudesta. Vanhempiin liittyvät asiat, joista nuoret voivat mielestään huomata perheen taloudellisen tilanteen, ovat ammatti, asema tai omaisuus, kuten auto. Varakkuuden tunnistaa nuorten mielestä myös nuoren kalliista kulkupeleistä, mopoista ja mopoautoista, varattomuuden taas siitä, että nuorellaeioleainavaraalinjaautotaijunalippuihin. Perheidenvarallisuuseinuortenkeskuudessaselkeästikäänoleyhdentekeväasia,vaansiihenkiinnitetään huomiota.nuortentarkkasilmäisyydestähyviäesimerkkejäovatmuunmuassaseuraavatvastaukset: Perheillä,joillaonrahaa,onainajääkaappitäynnäruokaajauusiavaatteitasekäharrastuksia. Sellaisetperheetlomaileemyösenemmänmm.ulkomaillataikäykotimaassauseastireissussa. Joillainonmelkeinjokaviikkouusiavaatteita,uudettalvi,kevät,kesäjasyksykengätjokavuosi jasamointakit.hetekevätvapaaajallaanpaljonkaikenlaista,mikämaksaa,shoppailevatusein, saavatpaljonviikkorahaajamatkustelevat.vähävaraiseteivätteemitäänmikämaksaa,jahe käyttävätpaljonsamojavaatteita,jauusiatuleeehkäkerranpuolessavuodessa. (14vuotiastyt tö) Puhelimenmallistanäkeeusein.Silläjoseiolerahaa,ostetaannokiankolmenkympinpuhelin. (16vuotiastyttö) 5

7 Kavereidenkanssaollessaesim.kaupungillarikkaammatostavatuseamminkaikenlaistajaeivät valitsejuurisitähalvintavaihtoehtoa,jonkaköyhemmätvalitsevat. (13vuotiastyttö) Rahakkaillaonuudetmerkkivaatteetjaainarahaaostaavälipalaajakäydäkoulunjälkeenkau passa.rikkaammillaonuudethienotkännykätjakaikkimuutlaitteet.kengätkaikistakalliimpia merkkiäjne.,janerehvastelee,kuinkapaljononniistäkinkengistämaksanu. (17vuotiaspoika) Nuoretovatsiishyvintietoisiasiitä,mistäkaikistaasioistavoinähdäperheentaloudellisentilanteen,mutta vaikuttaakosenuortenvälisiinsuhteisiin?nuoriahoukuteltiinpohtimaanperheentaloudellisentilanteen vaikutusta nuorten olemiseen ja asemaan koulussa ja kaveriporukassa. Niistä nuorista, jotka vastaukses saanottivattähänkantaa(n=371),lähespuolet(46%)olisitämieltä,ettäperheenrahateivätvaikutaai nakaanheidänomassaympäristössäänlainkaannuorensosiaaliseenasemaan.tämäonselkeästinuorten ihanne.toiseksiyleisinmielipideon,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuu dessaonrikkaitahuonompi.neljännes(25%)vastaajistaolitätämieltä.nuortenvastaustenmukaanköyhiä hyljeksitäänosintietoisestijaosintiedostamatta.nuoriavoidaanjokosuoranaisestikiusatataijättääporu kanulkopuolelle,hyljeksiä,sääliätaihalveksua.toisaaltavastauksissanäkyimyösse,ettänuoretsaattavat jättäytyäitsekinpoiskaveriporukoista,koskaheilläeiolerahaatehdäsamojaasioitakuinkavereilla.loppu jennuortenmielipiteetjakautuvatsiten,että15%:nmielestärikkaitakartetaan,ja8%:nmielestäheovat muitasuositumpina.6%toteaa,ettämolemmillaryhmilläonennakkoluulojatoisiaankohtaan.viimeinen ryhmä kokee, että rikkaat ovat kavereita keskenään ja köyhemmät keskenään, eikä kumpikaan porukka ajatteletoisistaankovinpositiivisesti. 4.5Kokemuksettaloudellisistavaikeuksistanuortenominsanoin Nuorilleannettiinkyselyssätilaisuuskuvaillavapaastiominsanoin,josheidänkotonaanonolluttaloudelli siavaikeuksia,jamitenseonvaikuttanutperheenjanuorenarkeen.vastaustenkirjoolilaaja.kaikenkaik kiaan676nuortavastasitähänavoimeenkysymykseen.heistä193totesi,ettäheidänperheessääneiole ollut rahaasioihin liittyviä vaikeuksia, 69 nuorta ei osannut tai halunnut kuvailla vaikeuksien seurauksia. Kuitenkin414nuorta,mikävastaaylikolmannestakokoaineistosta,kuvailikokemuksiaan.Nuortenvasta uksetolivatmelkopitkiä,keskimäärinvastauksessaoliyli15sanaa.nuoretmainitsivatvastauksissaanyh teensä794asiaa,joihinhenäkivättaloudellisestitiukantilanteenvaikuttaneenelämässään.yhdennuoren vastauksessaolikeskimäärinmainittukaksiasiaa. Monissanuortenvastauksissakorostuimuutos.Monetnuoretpuhuvatasioistamuodossa eienää,joten vastaajatilmeisestikokivatperheidensätilanteenmuuttuneenhuonommaksi.vastauksissaesiintyviäsisäl töjä voidaan tarkastella esimerkiksi klassisen kolmijaon kautta. Siinä ihminen mielletään fyysispsyykkis sosiaaliseksi kokonaisuudeksi. Ihmisen elämässä nämä kolme osaaluetta muodostavat kokonaisuuden. Tämäkolmijakoontässäyhteydessäkäytännöllinen,silläsehuomioinuortenelämänlaajanakokonaisuu tena.vastauksialuokiteltiinkinnäihinkolmeenluokkaan:taloudellisentilanteenvaikutuksiinelämänfyysi sellä,psyykkiselläjasosiaalisellaosaalueilla(taulukko1).yksittäisennuorenvastauksessavoiollamaininto ja useampaan eri luokkaan kuuluvista asioista. Taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutukset materiaalisiin asioihin,kutenhygieniatarvikkeidenostoon,muodostavatelämänfyysisenosaalueenluokan,vaikutukset mielialaanjapsyykkiseenhyvinvointiinmuodostavatpsyykkisenosaalueenluokanjaerilaisetvaikutukset ihmissuhteisiinsosiaalisenosaalueenluokan. 6

8 TAULUKKO1.Nuortenominsanoinkertomatkokemuksettaloudellisistavaikeuksistaluokiteltuinatäyden netynklassisenkolmijaonmukaan(n=414) LUOKKA LUOKANSISÄLTÖ ESIMERKKEJÄ NUORTENKOKEMUKSISTA elämänfyysi ylimääräisestämateriaalistatinki säästäminenvaateidenostossa nen minenjaharkitsevataloudenpito nuorieiolesaanutmopoa/mopoautoa osaalue perheessä,puutteetnuorenperus puhelinjamuuttavarateivätainaoleaivanuusimpia tarpeidentyydyttämisessä säästäminenjamenojenvähentäminen hankintojenlykkääminen ruoasta,bussikorteista,koulukirjoistajamuistatarpeellisista asioistatinkiminen laskujenmaksamattajääminen nuorenansiotyöjarahanlainailu elämän tilanteenvaikutuslapsentaivan lapsenpelkotaiahdistus psyykkinen hemmanmielialaan lapsenmieliapea osaalue lapsensyyllisyydenkokemukset vanhemmantaivanhempienstressaantuneisuus,masentunei suus positiivinenasennoituminentilanteeseen elämänsosi kireysjariidatkotonasekävaiku kireätunnelmakotona aalinenosa tuksetnuorenkaverisuhteisiin vanhempienkeskinäisetriidat alue nuorenjavanhemmanvälisetriidat koettuulkopuolisuudentunnetaisyrjintä,kateus lapsenerimielisyysrahankäytöstävanhempienkanssa elämäntoimi juudenosa erilaistenvapaaajanmahdollisuuk sienkaventuminen nuorellaeirahaaesimerkiksiostoksilla,elokuvissataikahvilla käymiseen alue perheelläeivaraalomamatkoillatairavintoloissakäymiseen lapsellaeipaljontailainkaanviikko/käyttörahaa Useimmitennuorimainitsiasian,jokaliittyyhänenelämänsäfyysiseenosaalueeseen.Nuortenkokemuksis talähesjokatoinenliittyifyysisiinasioihin.taloudellisestitiukkatilannenäkyyerilaisissahankinnoissasääs tämisessä.nuortenelämässäkeskeisetasiat,kutenvaatteet,mopotjaelektroniikkanousevatkeskeisesti esille.osanuoristakertoi,ettähankintojajätetäänkokonaantekemättäjaosaniidensiirtämisestäesimer kiksivanhemmanpalkkapäivään.taloudellistenvaikeuksienfyysisetseurauksetnäyttäytyvätnuortenelä mässäavointenvastaustenperusteellahyvineritasoisina.osavastaajistakertooperheensäjoutuneenluo pumaanylimääräisyyksistä,kutenmaksutvkortista,jaosataaskertooperheelläänolevanvaikeuksiasel viytyä perustarpeiden tyydyttämisestä ja perustarvikkeiden hankkimisesta. Yhteensä 55 nuorta mainitsi yhtenäperheensätaloudellistenvaikeuksienseurauksenaruoastasäästämisen.nuortenvastauksissaruo astasäästetäänostamallahalpojatuotteitajavähänlihaa.osa kertoomyös, ettäruokaa onliianvähän, Ainaeiolevälttämättäkaikkeanormaaliaruokaaesim.maitoataileipää. Nuortenkokemuksissatoiseksiyleisimpiätiukantaloudellisentilanteenseurauksiaolivatpsyykkisetseura ukset. Tähän luokkaan ryhmiteltiin lähes joka neljännes nuorten mainitsemista kokemuksista. Nuorten avoimissavastauksissaperheentaloudellistenvaikeuksienmainittiinhiemanuseamminvaikuttaneennuor tenomaanmielialaankuinvanhempienmielialaan.nuoretkertovatkokeneensapelkoa,ahdistustajahuol ta.runsaastimainintojasaivatmyösnuorenkokemaapeamielijasyyllisyydentunteet.nuoreteivätkehtaa pyytäärahaataitavaroita,vaikkaniitätarvitsisivatkin.tämäntyylisiävastauksia,kuten enolekehdannut pyytääpienintäkään haluamaani/tarvitsemaanitavaraavanhemmiltani,vaikkasiihenolisikinollutvaraa, olinuortenvastauksissalähesparikymmentä.jotkutnuoretkokivatsyyllisyyttäjapahaamieltäsiitä,että vanhemmat eivät saa itselleen mitään: Enemmän minua harmittaa esimerkiksi äidin uusien silmälasien 7

9 hankkiminen,jokaonainalykkäytynytmuidenmenojentakia. Talousvaikeuksienvaikutustavanhempien mielialaan nuoret kuvaavat muun muassa vanhempien tai toisen vanhemman masentuneisuutena, itkui suutena tai stressaantuneisuutena. Maininnat vanhempien poikkeuksellisesta kiukkuisuudesta, kuten Vanhemmat ovat kiukkuisia tiukan rahatilanteen vuoksi, kuuluvat myös tähän psyykkisten seurauksien luokkaan.muutamatnuoristakokivat,ettäperheentaloudellisestitiukastatilanteestahuolimattaheilläon kuitenkinkaikkihyvin. Ruokaaonjarakkauttariittää tyylisetpositiivisenasenteenilmaisutkuuluvateh dottomastimyösnuortenelämänpsyykkiselleosaalueelle. Nuortenavoimissavastauksissakäyilmi,ettäperheentaloudellinentilannevaikuttaamyösnuortenelämän sosiaaliseenosaalueseen.mainintojaeiollutollutyhtäpaljoakuinpsyykkisistäseurauksista,muttamää rällisestikuitenkinyli100.sosiaalisetseurauksetliittyvätnuortenmukaanjokoperheensisäisiinsuhteisiin tainuorenkaverisuhteisiin.kaverisuhteissanuoretkertoivattaloudellistenvaikeuksienaiheuttaneensyrjin tää,ulkopuolisuudentunteitajakateutta.perheensisäisissäsuhteissanuorettaaskokevat,ettäilmapiirion kireä ja riitaisia. Maininnat jakautuivat melko tasaisesti vanhempien keskinäisiin riitoihin sekä nuoren ja vanhempienvälisiinriitoihin.riidatvoivatnuortenkertomanmukaankoskearahankäyttöätainevoivatolla laajentuneet muillekin elämän osaaluille. Yksi hyvä esimerkki näistä maininnoista on: Riitelemme usein rahankäytöstä,jasiitämitärahallaostan.ainatilanneeioleniin,ettäriitaliittyisinuorenrahankäyttöön, vaanmyösvanhempienrahankäyttökummastuttaanuoria.tämäkäyilmiseuraavastalainauksesta: Äiti ostaajoskuskaikkeaturhaa,vaikkaeiedesolisrahaa,jasiitätuleeuseinriitaa,koskanevoiskäyttääjärke vämmin. Lähestulkoonkaikkinuortenvastaukset,joitaeivoiluokitellakuuluviksisuoraanelämänfyysiselle,psyykki selle tai sosiaaliselle osaalueelle, liittyvät tekemiseen ja toimintaan. Nuoret kertoivat, että perhe ei voi rahatilanteensavuoksilähteälomamatkoilletaiviettääaikaayhdessäesimerkiksihuvipuistoissatairavin toloissa.nuoretkokivatmyös,ettäheeivätvoivapaaajallaanainaosallistuakavereidensakanssakahvilla, elokuvissataiostoksillakäymiseen.nuortentekemisenmahdollisuuksiakaventaamyösharrastuksistasääs täminenjakäyttörahanvähyystaipuute.tekemiseenliittyvätmaininnatonsyytäkootaomaksiluokakseen, silläniihinliittyvätkaikkielämänosaalueetelikolmijaonluokat.konkreettinentekeminenvoitaisiinmiel tääfyysiselleosaalueellekuuluvaksi,muttatekemisessäkeskeistäonsosiaalisuus.nuortenkaverisuhteet rakentuvaterilaisissaharrastuksissajavapaaajantoiminnoissa,jasamoinperhesuhteitahoidetaanerilai sissa vapaaajan aktiviteeteissa.psyykkisyys liittyy vapaaajan tekemiseen, koska harrastuksien ja muun vapaaajantoiminnanavullanuorivoitoteuttaaitseään,jamielekäsvapaaaikalisääpsyykkistähyvinvoin tia.nuoretmainitsivatvapaaaikaanliittyviätaloudellisestitiukantilanteenseurauksiaavoimissavastauk sissaanyhtäuseinkuinelämänsäpsyykkiselleosaalueelleliittyviäseurauksia. Nuortenkokemuksistakäysiisilmi,ettätaloudellisillavaikeuksillaonseurauksianuorenelämänkaikillaosa alueilla. Useimmiten ne liittyvät elämän fyysiseen puoleen, seuraavaksi psyykkiseen osaalueeseen ja va paaajan toimintaan ja hieman harvemmin sosiaaliseen osaalueeseen. Nuorten kuvailemat kokemukset nostavatesiinsen,ettätaloudellistenvaikeuksienseurauksetovatlaajaalaisiajavoivatkoskettaanuoren elämäämonellaeritavalla.avoimetvastauksetkuvaavathyvinmyössitä,ettäkokemuksetköyhyydestäkin ovatyksilöllisiä.erinuorilleeriasiatovatolleetmerkityksellisimpiä. 5Keskeisettuloksetjajohtopäätökset 5.1Yhteenveto Yhteiskunnassammevoimistuvaeriarvoistumiskehitysnäkyytämänkyselynmukaanselkeästinuortenko kemuksissa. Tulosten perusteella vanhempien taloudellinen tilanne asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan erityisestivapaaajanosallistumismahdollisuuksienjaniinperheensisäistenkuinkaveripiiriensosiaalisten suhteidensuhteen.lisäksiperheentaloudellisetvaikeudethuolestuttavatnuoria,kunlapsetpohdiskelevat 8

10 aikuisten elämään kuuluvia ongelmia. Vaikka hyvinvointi ei välttämättä riipu taloudellisista tekijöistä, ja pelkkäaineellinenpuuteeiaiheutapahoinvointia,voivattaloudellistatiukkuuttaseuraavatvirikkeettömyys, nuortenkokemahuolijapulmatsosiaalisissasuhteissaollahaasteitanuorenkehityksellejahyvinvoinnille. Kyselyynvastanneistanuoristakolmannesolikokenut,ettähänenkotonaanonriideltytiukantaloudellisen tilanteenvuoksirahasta,jakaveriporukassasyrjintäärahanvuoksiolikokenut11%vastaajista.neljännes nuoristaolisitämieltä,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuudessaonvarak kaita huonompi. Tämän kyselyn tulokset taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutuksista nuoren sosiaalisiin suhteisiinovathuolestuttavia,sillänuoretnäyttävätliianuseinjäävänvaikeassatilanteessayksin.perhees sätunnelma onkireäjaselviytyminenvievoimia.kavereidenkeskuudessanuorijoutuujättäytymääntai hänetjätetäänyhteisentoiminnanulkopuolelle.onymmärrettävää,ettänuorellavoiollaniukastipuheen aiheitaikätovereidensakanssa,josnäidenviettämätavallinenelämäonkovinkulutuskeskeistä.tutkimuk sissa(ks.esim.isolaym.2008)onhavaittu,ettäköyhyyskuihduttaauseinaikuistensosiaalisiasuhteita,ja nuortenkohdallatilannevaikuttaasamansuuntaiselta.köyhyysjasyrjäänjääminen(ääriilmiönäsyrjäyty minen)ovaterillisiäilmiöitä,muttaliittyvätläheisestitoisiinsa.onsyytämuistaa,ettäköyhyysonmerkittä väsyrjäänjäämisenriskitekijä,jasyrjäänjääminenvoialkaajovarhainlapsuudessa.köyhyydenkokemukset kuormittavatjoitsessäännuoria,muttaköyhyydenvaikutuksetperheensisäisiinjakaveripiirinsosiaalisiin suhteisiintekevättilanteestaentistävaikeamman. Tämänkyselynvastauksistakäyhyvinilmi,mitennuoretkokevatperheentaloudellistenvaikeuksienmoni naisia seurauksia. Aineiston perusteella näyttää vahvasti siltä, että vaikka rahaasioita pidetään yleensä perheenaikuistenasioina,nuoretkokevattaloudellisillavaikeuksillaolevantodellavaikutuksiamyösheidän elämäänsä.jatkossaolisitärkeääselvittääedustavanotoksenavulla,kuinkayleisiäkokemuksettaloudelli sistavaikeuksistaovatyleensänuortenkeskuudessajaminkälaisettekijätselittävätnuortenkokemuksia. 5.2Tukeajavälineitävanhemmille Koskanuoreteivätoletaloudellisestiitsenäisiä,vaanriippuvaisiavanhempiensatilanteesta,perheentalou dellisentilanteenvahvistaminenvaikuttaaluonnollisestimyösnuoreen.ontärkeää,ettänuorellaonelä mässäänturvallisia,läsnäoleviaaikuisia,joidenkanssavoikäsitelläahdistavaajahuoltaaiheuttavaaasiaa. Lastenhyvinvointijamielenterveysonhaavoittuvainentaloudellisessaahdingossa,mikälimuutoksetnäky vätaikuistenmielenterveydessäjaperheidenihmissuhteissa(ks.esim.leinonen2004).nuorenkannaltaon erittäintärkeää,ettävanhemmantukieivähenejavuorovaikutustapaeimuutunegatiivisemmaksitalou dellisestitiukassatilanteessa. Vanhempientulisihuolehtia,että: perheen taloudellisia vaikeuksia ei pidetä aikuisten salaisuutena, sillä puhumattomat salaisuudet jääväthelpostielämäänperheenilmapiirissä.taloudellisethuoletovatkuitenkinaikuistenasioita, joistahekantavatviimekädessävastuun. vanhemmatpuhuvatasiastakäytännöntasollanuortenkanssa:mitätulojenväheneminenmerkit seeperheellejamitänuorelle,näinasiateivättulenuorilleyllätyksinä arkirutiineistapidetäänkiinni,silläneluovatturvallisuudentunnetta vanhemmatsietävätnuorenpettymystäjakiukkua,kunnuorieisaakaikkea,mitähaluaa nuorisaatarvitsemansahuomionjapositiivinenvuorovaikutussäilyy perheenaikuistenvälisetristiriidatselvitetäänaikuistenkeskennuortarohkaistaankertomaanha lutessaanperheentilanteestaluotettavalleystävälletuenjaymmärryksensaamiseksikaveripiirissä lapsi voi osallistua harrastuksiin ja ystävien tapaamisiin; nuorta tulisi rohkaista etsimään sellaisia toiminnan muotoja, johon hän voi perheen rahatilanteesta huolimatta osallistua, ja vanhempien olisihyväosoittaanuorenvapaaajanmenoihinedeshiemanrahaa,mikäliseonmahdollista 9

11 Lähteet Isola,AM.&Larivaara,M.&Mikkonen,J.(toim.)2008.Arkipäivänkokemuksiaköyhyydestä.Helsinki: Avain. Leinonen,J.2004.Familiesinstruggle:childmentalhealthandfamilywellbeinginFinlandduringtheeco nomicrecessionofthe1990s:theimportanceofparenting.stakes;143.helsinki:stakes. Mattila,M.2004.Otosjaotantamenetelmät.Teoksessa:MOTV.Menetelmäopetuksentietovaranto.Verk kooppimisympäristöntekstiosio.luettavissa: Salmi,M.&Huttunen,J.&YliPietilä,P.1996.Lapsetjalama.Stakesraporttejano.197.Helsinki:Stakes. Sosiaalijaterveysministeriö2010.Euroopanköyhyydenjasosiaalisensyrjäytymisentorjunnanteemavuosi 2010.Luettavissa:http://www.stm.fi/kansainvaliset_asiat/eu/teemavuosi_2010.Viitattu: Terveydenjahyvinvoinninlaitos2010.TilastojaindikaattoripankkiSOTKAnet.Luettavissa: Tilastokeskus2010.Työvoimatutkimus8/2010.Työttömyysviimevuodentasolla.Luettavissa: Tulonjakotilasto2008.Tilastokeskus:Helsinki.Luettavissa:http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_ _fi.pdf.Viitattu: TSNMetrix2010.Suomenwebsivujenviikkoluvut.Viikko31/2010.Luettavissa: Työjaelinkeinoministeriö2010.Työllisyyskatsaus,heinäkuu.Luettavissa: Raportin on laatinut Tiina Nikkinen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 10

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto LANU-koordinaatioryhmä 26.11.2015 Turku Näin tutkimus toteutettiin NUORET LUUPIN ALLA 2014 Vastaajat

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015 Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto

Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto Leena Koivusilta Seinäjoen yliopistokeskus Tampereen yliopisto RAPORTIT Koivusilta L. Perhetaustaan liittyvät erot perusopetuksen oppilaiden hyvinvoinnissa Seinäjoella. Tampere 2017. http://urn.fi/urn:isbn:987-952-03-0433-1

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT. Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT. Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila KÖYHYYS JA LUOKKAEROT Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila KÖYHYYDEN MÄÄRITELMIÄ Euroopassa köyhyysrajana käytetään yleisesti pienituloisuuteen perustuvaa määritelmää, mikä n 60% kotitalouksien

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT KÖYHYYS JA LUOKKAEROT Roosa Ritvanen, Emma Tuomola ja Nelli Sirkemaa Kuinka lapset erottavat köyhät rikkaista? Materiaaliset tekijät Tavaroiden määrä, käytössä oleva raha, vaatetus jne. Ulkoinen olemus

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

CP Q L Cerebral Palsy Quality of LifeA

CP Q L Cerebral Palsy Quality of LifeA A Lasten elämänlaatua koskeva kysely (CP QOL-Child) Kyselylomake lapsille (9-12 vuotta) Haluaisimme esittää sinulle muutamia kysymyksiä elämästäsi, kuten perheestäsi, kavereistasi, terveydestäsi ja koulustasi.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013

Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013 Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013 Yksinäisyys on hiljaista, ikävää ja täynnä pelottavia ajatuksia. Yhteisvastuu nuorista -hankeryhmä toteutti kesän aikana verkkokyselyn Mitä mieltä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli vanhemmille

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuorten kysely 2011 Lasten seurassa -yhteistyöohjelma selvitti kesällä 2011 12 18-vuotiailta nuorilta näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA 2014 Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus Nuoret luupin alla 2014 -tutkimuksen päätulokset Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI on toteuttanut

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ TUTKIMUS HELSINKILÄISNUORTEN YMPÄRISTÖKÄYTTÄYTYMINEN Nuoret Helsingissä -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat)

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) Länsi- ja Keski-Uusimaalaisten lasten hyvinvointia kartoitettiin syksyn 2011 aikana Kokemuksia pienten lasten kotoa ja päivähoidosta (376 4 -vuotiasta lasta, neljästä kunnasta

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot