Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta"

Transkriptio

1 Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

2 1Johdanto Pienituloisiinkotitalouksiinkuuluvienlastenosuus kaikistalapsistaoli13,2%vuonna2008,kunsevuonna 1995oli4,7%(Tulonjakotilasto2008).Pienituloisetlapsiperheetjoutuvatelämään kädestäsuuhun,ei vätkä yllä samaan kulutustasoon kuin muut. Yllättävät menoerät tai tulonmenetykset voivat vaikeuttaa elämää huomattavasti. Aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen, sillä vietämme Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta, jonka yhtenä näkökulmana on lapsiköyhyys (ks. esim. Sosiaalijaterveysministeriö2010).Lastenjanuortenomatkokemuksetperheidentaloudellisistavaikeuk sistaovatkuitenkinjääneetyhteisessäkeskustelussasyrjään. Tämänraportintarkoituksenaonnostaaesiinnuortenkokemuksiaperheessäkoetuistataloudellisistavai keuksista. Raportti perustuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kotivinkkilehden laatimaan nuorille suunnattuunkyselyyn,jonkatarkoituksenaoliselvittääsitä,mitenperheidenmahdollisestikokemattalou dellisetvaikeudetheijastuvatnuoriinjaheidänelämäänsä.tarkastelukulmaraportissaonkokemuksellinen, eikäsilläoletavoiteltutilastollistamerkitsevyyttä. 2Kyselyntoteutusjaaineistonrajoitukset Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Kartoitusta varten MannerheiminLastensuojeluliittojaKotivinkkilehtisuunnittelisähköisenkyselylomakkeen,jokasisälsi33 kysymystä.valtaosakysymyksistäolimonivalintakysymyksiä,joissanuorilleoliannettuvalmiitvastausvaih toehdot. Joissakin kohdissa nuoria pyydettiin tarkentamaan vastauksiaan avoimissa jatkokysymyksissä. Lisäksilomakkeessaolikolmetäysinavointakysymystä,joidenavullapyrittiinsaamaannuortenomaääni paremmin esille. Tässä raportissa käytetyt sitaatit ovat suoria lainauksia nuorten avoimista vastauksista. Kyselyssäkartoitettiinmyösvastaajientaustatietojajanäkemyksiäperheensätämänhetkisestätaloudelli sestatilanteesta.kyselynpääpainoolinuortenkokemuksilla,mitentaloudellinentilannevaikuttaaheidän arkeensa. NuortenkyselytoteutettiinInternetissäWebropolkyselynäkesällä2010.Kyselyoliavoinnanuortensuosi massayhteisöpalvelussaircgalleriassakesäkuunlopustaelokuunalkuun.vastaajiapäädyttiinhakemaan IRCGallerian avulla, sillä palvelu tavoittaa TSN Metrixin (2010) mukaan noin 62 % suomalaisista vuotiaistanuoristajahyvinmyösalle15vuotiaitanuoria.vastaaminentapahtuinimettömänäjaolivapaa ehtoista.kyselyynsaatiinyhteensä1359vastatusta,joista197vastaustatulikyselynikäryhmänulkopuolel ta.analyysiinotettiinmukaansiten1162vastausta. Kyselylläeipyrittykartoittamaantaloudellistenvaikeuksienyleisyyttä,eivätkäsentuloksetoleyleistettävis säkaikkiinnuoriintaikaikkiintalousvaikeuksiakokeneidennuortenkokemuksiin.vastauksetovatkuitenkin signaalisiitä,mitänuoretkokevatperheentalousvaikeuksienkeskellä,janeheijastavatpalannuortenko kemastatodellisuudesta. 3Kyselynvastaajat Valtaosa(75%)vastaajistaolityttöjäjaneljännes(25%)poikia.Tyttöjenvastauksiaoli877japoikien285 kappaletta. Aineiston painottuminen selittynee osin keräystavalla. Koska yhteisöpalvelut ovat erityisesti tyttöjensuosiossa,tytötovatyliedustettuinamyöskyselynvastaajajoukossa. Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Vastaajissa oli lähes yhtäpaljon(20 21%)vuosina1994,1995ja1996syntyneitä(kuvio1).Kyselyätäyttäessäänheolivatnoin 1

3 14,15ja16vuotiaita.Vastaajista58%(n=675)oliyläkouluikäisiä(13 15vuotiaita)jaloput(n=487)sitä vanhempianuoria.vastaajieniänkeskiarvooli15,2vuottajamoodi14vuotta. KUVIO1.Vastaajiensyntymävuosiprosentteina(n=1162) Vastanneidennuortenperheidensenhetkistätaloudellistatilannettakartoitettiinmuutamallakysymyksel lä.ylikolmannes(37%)nuoristakertoi,ettäainakintoinenhänenvanhemmistaanoliollutviimeisenvuo denaikanatyöttömänätailomautettuna(kuvio2).nuoria,joidenmolemmatvanhemmatolivatolleettyöt tömänätailomautettuna,oli7%vastanneista.nuortenvastauksistakootutluvutolivathuomattavastikor keammatkuinväestössäkeskimäärinkyselyntoteuttamisenaikaan(tilastokeskus2010&työjaelinkei noministeriö 2010). 16 % nuorista kertoi myös, että hänen vanhempansa olivat olleet viimeisen vuoden sisällähuolissaansiitä,ettävoisivatmenettäätyöpaikkansa.työelämänepävarmuusjaepätyypillistentyö suhteidenlisääntyminenolivatsiisselvästiläsnälapsiperheissäjakyselyynvastanneidennuortenkokemuk sissa. KUVIO2.Nuortenvastauksetprosentteinakysyttäessä,ovatkovanhempasiolleettyöttömänätailomautet tunaviimeksikuluneenvuodenaikana.(n=1162) 3 eivät äitiollut työttömänä/lomautettuna isäollut työttömänä/lomautettuna molemmatvanhemmat olleettyöttömänä/ lomautettuna enosaataihaluasanoa Puoletnuorista(51%)sanoi,ettähänenvanhempansaolivatkertoneethänelleviimeksikuluneenvuoden aikana,ettäperheessäontaloudellisiavaikeuksia.määräonsuurijaselittyysillä,ettäkyselyssäalunperin kinpyrittiintavoittamaanniitänuoria,jotkaolivatkohdanneetperheessääntaloudellisiavaikeuksia. 2

4 4Vanhempientaloudellinentilanneeriarvoistaanuoria 4.1Nuortenosallistumismahdollisuudetovaterilaiset Useattutkimukset(ks.esim.Salmiym.1996,25 31;Isolaym.2008)ovatosoittaneet,ettälastenmenot, varsinkinharrastusmenot,ovatlapsiperheissäviimeisimpiäsäästökohteita.tähänkyselyynvastanneetnuo retolivatkuitenkinjoutuneettinkimäänharrastuksistaanperheentaloudellistenvaikeuksienvuoksi.joka kymmenes(10%)vastanneistanuoristajoutuilopettamaanharrastuksensaperheentaloudellisentilanteen vuoksi,jauseampikuinjokaviides(22%)eivoinutaloittaajotakinhaluamaansaharrastusta(kuvio3).ylei simpiä harrastuksia, joiden ulkopuolelle nuoret kertoivat jääneensä vanhempiensa huonon taloudellisen tilanteenvuoksi,olivatosallistumismaksuiltaantaivälineiltäänkalliitlajit,kutenratsastus,tanssijaerilaiset musiikkiharrastukset. Monet kertoivat myös, että olivat joutuneet luopumaan tai eivät saaneet aloittaa erilaisiajoukkuelajejajamuitaliikuntaharrastuksia. Perheentaloudellisentilanteenvuoksiosanuoristajoutuijoskusjättäytymäänpoismyöskoulunjärjestä mästätoiminnasta,johonliittyimaksuja.osanuoristajäipoiskavereidentapaamisesta,koskaheilläeiollut rahaa yhteiseen tekemiseen, kuten kahvin ostamiseen tai elokuvalippuun (kuvio 3). Koulun järjestämistä tapahtumista, kuten retkistä ja liikuntapäivistä, jättäydyttiin pois harvemmin, ja ainoastaan 5 % nuorista kertoijääneensäniistäpoisviimeisenvuodenaikana.kavereidentapaamistaperheenrahatilanneolijoskus rajoittanut 391 nuorella (34 % vastaajista). Vanhemmat vastaajat eli nuoret, jotka lähestyvät täysi ikäisyyttä, kokivat nuoria vastaajia useammin, että raha vaikuttaa heidän osallistumismahdollisuuksiinsa. Vanhempien lasten odotukset vapaaaikaan voivat olla suurempia ja niiden toteuttamiseen tarvitaan enemmänrahaa.vanhemmatnuorethaluavatharrastaajaollaenemmänperhepiirinulkopuolella,minkä vuoksihekokevatuseammin,ettäjoutuvatjättäytymäänjostakinpoisrahanpuutteenvuoksi. KUVIO3.Perheentaloudellisentilanteenvaikutusnuortenosallistumiseenprosentteina(n=1162) "Olenrahanvuoksiluopunuttaijättäytynytpoisviimeisenvuodenaikana:" kaverientapaamisesta kouluntoiminnasta kyllä ei uudenharrastuksenaloittamisesta harrastuksesta enosaataihalua sanoa Varattomampienperheidennuoreteivätvoiosallistuasamanlaisiinasioihinkuinystävänsäelämänvaihees sa, jossa vanhemmista irrottautumisen vuoksi ystävät ja kodin ulkopuoleiset kokemukset ovat erityisen tärkeitä.nuortenhyvinvoinninkannaltaosallistuminenolisimerkityksellistä.osallistumallanuorivoimistaa sosiaalisiasuhteitaan.lisäksiosallistumallanuorivoitoteuttaaitseään,kehittäätaitojaanjasaadaonnistu misenkokemuksia.nuorenkehitystätukevanomaehtoisensuoriutumisenjaaktiivisentoiminnaneipitäisi aina vaatia rahaa, mutta vastausten perusteella nuoret kokevat rahan kuitenkin vaikuttavan osallistumi seensa. 3

5 4.2Nuoretkokevathuoltaperheensätaloudellisestatilanteesta Kyselyynvastanneistanuoristalähesjokatoinen(49%)kertoiolleensaviimeisenvuodenaikanahuolissaan perheen rahojen riittävyydestä. Koska osa vastaajista ei halunnut tai osannut sanoa kantaansa kysymyk seen,onniidennuortenosuus,joitaperheenrahatilanneeiolehuolestuttanut,vastaajissapienempi(44% vastaajista)kuinhuolissaanolleiden.iänmukaantarkasteltunatämänkyselynperusteellahuolilisääntyy, kunnuorelletuleelisääikää.esimerkiksiniiden13vuotiaidenja18vuotiaidennuorten,jotkaovatolleet huolissaanperheensätaloudellisestatilanteesta,määrässäoli16prosenttiyksikönero.huomionarvoistaon se,ettänuorivoiollahuolissaan,vaikkavanhemmateivätnuorenmukaanolisikertoneethänelle,ettäper heellä on taloudellisesti tiukkaa. Joka viides (22 %) niistä nuorista, joille vanhemmat eivät ole kertoneet vaikeuksista,kokihuolta. Nuortenmielestäheovatitsejopauseamminhuolissaanperheenrahojenriittävyydestäkuinheidänvan hempansa. Kun nuorilta kysyttiin, ovatko heidän vanhempansa olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana huolissaanrahojensariittävyydestä,nuorista39%vastasikyllä.tämäon10prosenttiyksikköävähemmän kuinnuortenomaahuoltakysyttäessä.nuoreteivätselvästikäänpidärahaasioitapelkästäänperheenai kuistenasioina,vaanmurehtivatniitämyösitse. 4.3Taloudellisestitiukkatilannekiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä Tämänkyselynmukaanperheidentiukkataloudellinenilmapiirikiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä. Perheen tiukasta rahantilanteesta johtuvia rahankäyttöön liittyviä ristiriitoja oli viimeisen vuoden aikana ollut 380 vastanneen nuoren perheessä eli kolmanneksella vastaajista. Yleisimpiä olivat riidat nuoren ja vanhempientaitoisenvanhemmankanssa.lapsenjaaikuisenväliseksiriidatmääritteleeylipuolet(55%) riitojakokeneista.viidennes(21%)riitojakokeneistaeihalunnuttaiosannutmääritelläriitojatarkemminja neljännes(24%)kertoi,ettävanhemmatriitelevätkeskenään.myösnuortenantamatavoimetvastaukset tiukan taloudellisen tilanteen vaikutuksista omassa elämässä, mitä käsitellään myöhemmin tarkemmin, tukevat tämän kysymyksen tuloksia. Avoimissakin vastauksissa korostui, että rahahuolet kiristävät kotien ilmapiiriäjaaiheuttavatriitoja. 4.4Rahaeiolemerkityksetöntäkaverisuhteissa Kyselyynvastanneidennuortenmukaanperheentaloudellinentilannevaikuttaaheidänsosiaalisiinsuhtei siinsamyöskodinulkopuolella.jokakymmenesvastannutnuori(11%)olikokenut,ettähänetolijätetty kaveriporukanulkopuolelle,koskahänellätaihänenperheellääneiollutyhtäpaljonrahaakuinmuilla.toi saaltamyös5%vastanneistatunnustaa,ettäonjoskusitsejättänytporukanulkopuolelletaimuutenkiu sannutvähempivaraista.tämäosoittaa,ettänuortenkeskuudessatoistenvarallisuuteenkiinnitetäänhuo miota,jaseeioleyhdentekeväänuortenkeskinäisissäsosiaalisissasuhteissa.seonjopayksikiusaamisen syy.esimerkiksi15%:llekaikistavastaajistaolihuomauteltuvuodensisälläheidänvaatteistaan,koskahei dänperheellääneioleollutvaraaostaanuorenmielenmukaisiataiuusiavaatteita.vastaajaniälläeinäytä olevanyhteyttätähänasiaan.yläkoululaisetkokivatyhtäpaljonsyrjintääperheensätaloudellisentilanteen vuoksikuinvanhemmatnuoret.samoineriikäisetnuoretkertoivatitsesyrjineensätoisiasamanverran. Kyselyn perusteella nuoret vaikuttavat hyvin tarkkasilmäisiltä sen suhteen, miten varallisuus tai varatto muus on havaittavissa. Nuoret kuvailivat avoimissa vastauksissa lukuisia asioita, jotka heidän mielestään viestivätsiitä,ettäjollainperheelläonrahaajajoillainei.yhteensänuoretmainitsivat1047asiaa,josta perheen varallisuuden voi huomata. Vaikka nykyään halpavaateketjujen yleisyyden ja kirpputoriostosten trendikkyydenvuoksionmahdollistapukeutuamuodikkaastimelkoedullisestikin,selkeästiyleisinnuorten 4

6 mainitsemaasia,jokakertooperheenrahatilanteesta,ovatnuorenvaatteetjaulkonäkö.rikkaillaonnuor tenmukaanpaljonvaatteita,merkkivaatteita,hienojaasusteitajaviimeisimmänmuodinmukaisiavaattei ta.vaatteisiinjaulkonäköönliittyvistälukuisistamaininnoistaesimerkkeinäovatseuraavatotteetnuorten vastauksista: Koulussa rikkaammilla lapsilla on merkkivaatteet ja uusimmat muotitavarat, esim. Puman laukut,nominationsrannekorutjafarkkulegginsitovattämänhetkenmuotivillityksiä.rikkaam millalapsillaonuseinmyösenemmänmeikkiäjaerilaisiakauneustuotteita. (17vuotiaspoika) Vaatteethankittuhalvemmistakaupoistajasamojavaatteitakäytetäänkauan (16vuotiastyt töpuhuessaanpienempituloistenperheidenlapsista) Seuraavaksi useimmiten, mutta selkeästi vaatteita ja ulkonäköä harvemmin, nuoret mainitsevat perheen rahatilanteestakertoviksiasioiksinuorenkäyttäytymiseenjaluonteeseensekänuorenvapaaajanviettoon liittyviäseikkoja.nuortenvastauksissavarakkaidenperheidenlapsiakuvaillaanuseinulospäinsuuntautu neiksi,ylimielisiksijaitsevarmoiksi,vähävaraisempienperheidenlapsiataasuseinalakuloisiksijahuolestu neiksi.nuoretnäkeväterojamyösasenteissajakäyttäytymisessäsekäkeskustelunaiheissavarakkaampien jaköyhempienperheidenlastenvälillä.vapaaaikaanliittyvätasiattaaskoskevatuseinkavereidenkanssa vietettyä aikaa, kahvilla, pikaruokaloissa, ostoksilla ja elokuvissa käymistä. Nuorten mukaan köyhempien perheidenlapsillaeioleainavaraatällaisiinkavereidenyhteisiinmenoihin.vapaaaikaanliittyvinävaralli suudenmerkkeinänuoretmainitsevatmyösharrastuksetjaperheenlomamatkat. Nuortenvastauksistamainittiinuseinmyösnuorentavaroidenjakodinviestivänperheenvarallisuudesta. Tavallisimmin nuoren tavaroihin liittyvät kommentit koskivat elektroniikkaa. Nuoret kertovat, että varak kaampienperheidenlapsillaonuuttajahienoaelektroniikkaa,kutenkännyköitä,mp3soittimiajakannet taviatietokoneita.kotiviestiinuortenmielestähyvästätaloudellisestatilanteesta,mikäliseeiolekerrosta lossa,sijaitseehyvälläalueellajaonhienostisisustettu. Edellämainitutneljäaihepiiriäovatnuortenvastauksissamainittuuseimmiten,kunnuoriapyydettiinkuvai lemaan,minkälaisetasiatviestivätsiitä,ettätoisillaperheilläonrahaajatoisillaei.kymmeniämainintoja saivat myös nuoren käyttöraha, vanhempien ammattija autot sekä nuoren liikkuminen Nuoret pitävät suurtaviikkotaikuukausirahaataisitä,ettänuorellaylipäätäänonuseinmukanaanpaljonrahaa,merkkinä perheen hyvätuloisuudesta. Vanhempiin liittyvät asiat, joista nuoret voivat mielestään huomata perheen taloudellisen tilanteen, ovat ammatti, asema tai omaisuus, kuten auto. Varakkuuden tunnistaa nuorten mielestä myös nuoren kalliista kulkupeleistä, mopoista ja mopoautoista, varattomuuden taas siitä, että nuorellaeioleainavaraalinjaautotaijunalippuihin. Perheidenvarallisuuseinuortenkeskuudessaselkeästikäänoleyhdentekeväasia,vaansiihenkiinnitetään huomiota.nuortentarkkasilmäisyydestähyviäesimerkkejäovatmuunmuassaseuraavatvastaukset: Perheillä,joillaonrahaa,onainajääkaappitäynnäruokaajauusiavaatteitasekäharrastuksia. Sellaisetperheetlomaileemyösenemmänmm.ulkomaillataikäykotimaassauseastireissussa. Joillainonmelkeinjokaviikkouusiavaatteita,uudettalvi,kevät,kesäjasyksykengätjokavuosi jasamointakit.hetekevätvapaaajallaanpaljonkaikenlaista,mikämaksaa,shoppailevatusein, saavatpaljonviikkorahaajamatkustelevat.vähävaraiseteivätteemitäänmikämaksaa,jahe käyttävätpaljonsamojavaatteita,jauusiatuleeehkäkerranpuolessavuodessa. (14vuotiastyt tö) Puhelimenmallistanäkeeusein.Silläjoseiolerahaa,ostetaannokiankolmenkympinpuhelin. (16vuotiastyttö) 5

7 Kavereidenkanssaollessaesim.kaupungillarikkaammatostavatuseamminkaikenlaistajaeivät valitsejuurisitähalvintavaihtoehtoa,jonkaköyhemmätvalitsevat. (13vuotiastyttö) Rahakkaillaonuudetmerkkivaatteetjaainarahaaostaavälipalaajakäydäkoulunjälkeenkau passa.rikkaammillaonuudethienotkännykätjakaikkimuutlaitteet.kengätkaikistakalliimpia merkkiäjne.,janerehvastelee,kuinkapaljononniistäkinkengistämaksanu. (17vuotiaspoika) Nuoretovatsiishyvintietoisiasiitä,mistäkaikistaasioistavoinähdäperheentaloudellisentilanteen,mutta vaikuttaakosenuortenvälisiinsuhteisiin?nuoriahoukuteltiinpohtimaanperheentaloudellisentilanteen vaikutusta nuorten olemiseen ja asemaan koulussa ja kaveriporukassa. Niistä nuorista, jotka vastaukses saanottivattähänkantaa(n=371),lähespuolet(46%)olisitämieltä,ettäperheenrahateivätvaikutaai nakaanheidänomassaympäristössäänlainkaannuorensosiaaliseenasemaan.tämäonselkeästinuorten ihanne.toiseksiyleisinmielipideon,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuu dessaonrikkaitahuonompi.neljännes(25%)vastaajistaolitätämieltä.nuortenvastaustenmukaanköyhiä hyljeksitäänosintietoisestijaosintiedostamatta.nuoriavoidaanjokosuoranaisestikiusatataijättääporu kanulkopuolelle,hyljeksiä,sääliätaihalveksua.toisaaltavastauksissanäkyimyösse,ettänuoretsaattavat jättäytyäitsekinpoiskaveriporukoista,koskaheilläeiolerahaatehdäsamojaasioitakuinkavereilla.loppu jennuortenmielipiteetjakautuvatsiten,että15%:nmielestärikkaitakartetaan,ja8%:nmielestäheovat muitasuositumpina.6%toteaa,ettämolemmillaryhmilläonennakkoluulojatoisiaankohtaan.viimeinen ryhmä kokee, että rikkaat ovat kavereita keskenään ja köyhemmät keskenään, eikä kumpikaan porukka ajatteletoisistaankovinpositiivisesti. 4.5Kokemuksettaloudellisistavaikeuksistanuortenominsanoin Nuorilleannettiinkyselyssätilaisuuskuvaillavapaastiominsanoin,josheidänkotonaanonolluttaloudelli siavaikeuksia,jamitenseonvaikuttanutperheenjanuorenarkeen.vastaustenkirjoolilaaja.kaikenkaik kiaan676nuortavastasitähänavoimeenkysymykseen.heistä193totesi,ettäheidänperheessääneiole ollut rahaasioihin liittyviä vaikeuksia, 69 nuorta ei osannut tai halunnut kuvailla vaikeuksien seurauksia. Kuitenkin414nuorta,mikävastaaylikolmannestakokoaineistosta,kuvailikokemuksiaan.Nuortenvasta uksetolivatmelkopitkiä,keskimäärinvastauksessaoliyli15sanaa.nuoretmainitsivatvastauksissaanyh teensä794asiaa,joihinhenäkivättaloudellisestitiukantilanteenvaikuttaneenelämässään.yhdennuoren vastauksessaolikeskimäärinmainittukaksiasiaa. Monissanuortenvastauksissakorostuimuutos.Monetnuoretpuhuvatasioistamuodossa eienää,joten vastaajatilmeisestikokivatperheidensätilanteenmuuttuneenhuonommaksi.vastauksissaesiintyviäsisäl töjä voidaan tarkastella esimerkiksi klassisen kolmijaon kautta. Siinä ihminen mielletään fyysispsyykkis sosiaaliseksi kokonaisuudeksi. Ihmisen elämässä nämä kolme osaaluetta muodostavat kokonaisuuden. Tämäkolmijakoontässäyhteydessäkäytännöllinen,silläsehuomioinuortenelämänlaajanakokonaisuu tena.vastauksialuokiteltiinkinnäihinkolmeenluokkaan:taloudellisentilanteenvaikutuksiinelämänfyysi sellä,psyykkiselläjasosiaalisellaosaalueilla(taulukko1).yksittäisennuorenvastauksessavoiollamaininto ja useampaan eri luokkaan kuuluvista asioista. Taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutukset materiaalisiin asioihin,kutenhygieniatarvikkeidenostoon,muodostavatelämänfyysisenosaalueenluokan,vaikutukset mielialaanjapsyykkiseenhyvinvointiinmuodostavatpsyykkisenosaalueenluokanjaerilaisetvaikutukset ihmissuhteisiinsosiaalisenosaalueenluokan. 6

8 TAULUKKO1.Nuortenominsanoinkertomatkokemuksettaloudellisistavaikeuksistaluokiteltuinatäyden netynklassisenkolmijaonmukaan(n=414) LUOKKA LUOKANSISÄLTÖ ESIMERKKEJÄ NUORTENKOKEMUKSISTA elämänfyysi ylimääräisestämateriaalistatinki säästäminenvaateidenostossa nen minenjaharkitsevataloudenpito nuorieiolesaanutmopoa/mopoautoa osaalue perheessä,puutteetnuorenperus puhelinjamuuttavarateivätainaoleaivanuusimpia tarpeidentyydyttämisessä säästäminenjamenojenvähentäminen hankintojenlykkääminen ruoasta,bussikorteista,koulukirjoistajamuistatarpeellisista asioistatinkiminen laskujenmaksamattajääminen nuorenansiotyöjarahanlainailu elämän tilanteenvaikutuslapsentaivan lapsenpelkotaiahdistus psyykkinen hemmanmielialaan lapsenmieliapea osaalue lapsensyyllisyydenkokemukset vanhemmantaivanhempienstressaantuneisuus,masentunei suus positiivinenasennoituminentilanteeseen elämänsosi kireysjariidatkotonasekävaiku kireätunnelmakotona aalinenosa tuksetnuorenkaverisuhteisiin vanhempienkeskinäisetriidat alue nuorenjavanhemmanvälisetriidat koettuulkopuolisuudentunnetaisyrjintä,kateus lapsenerimielisyysrahankäytöstävanhempienkanssa elämäntoimi juudenosa erilaistenvapaaajanmahdollisuuk sienkaventuminen nuorellaeirahaaesimerkiksiostoksilla,elokuvissataikahvilla käymiseen alue perheelläeivaraalomamatkoillatairavintoloissakäymiseen lapsellaeipaljontailainkaanviikko/käyttörahaa Useimmitennuorimainitsiasian,jokaliittyyhänenelämänsäfyysiseenosaalueeseen.Nuortenkokemuksis talähesjokatoinenliittyifyysisiinasioihin.taloudellisestitiukkatilannenäkyyerilaisissahankinnoissasääs tämisessä.nuortenelämässäkeskeisetasiat,kutenvaatteet,mopotjaelektroniikkanousevatkeskeisesti esille.osanuoristakertoi,ettähankintojajätetäänkokonaantekemättäjaosaniidensiirtämisestäesimer kiksivanhemmanpalkkapäivään.taloudellistenvaikeuksienfyysisetseurauksetnäyttäytyvätnuortenelä mässäavointenvastaustenperusteellahyvineritasoisina.osavastaajistakertooperheensäjoutuneenluo pumaanylimääräisyyksistä,kutenmaksutvkortista,jaosataaskertooperheelläänolevanvaikeuksiasel viytyä perustarpeiden tyydyttämisestä ja perustarvikkeiden hankkimisesta. Yhteensä 55 nuorta mainitsi yhtenäperheensätaloudellistenvaikeuksienseurauksenaruoastasäästämisen.nuortenvastauksissaruo astasäästetäänostamallahalpojatuotteitajavähänlihaa.osa kertoomyös, ettäruokaa onliianvähän, Ainaeiolevälttämättäkaikkeanormaaliaruokaaesim.maitoataileipää. Nuortenkokemuksissatoiseksiyleisimpiätiukantaloudellisentilanteenseurauksiaolivatpsyykkisetseura ukset. Tähän luokkaan ryhmiteltiin lähes joka neljännes nuorten mainitsemista kokemuksista. Nuorten avoimissavastauksissaperheentaloudellistenvaikeuksienmainittiinhiemanuseamminvaikuttaneennuor tenomaanmielialaankuinvanhempienmielialaan.nuoretkertovatkokeneensapelkoa,ahdistustajahuol ta.runsaastimainintojasaivatmyösnuorenkokemaapeamielijasyyllisyydentunteet.nuoreteivätkehtaa pyytäärahaataitavaroita,vaikkaniitätarvitsisivatkin.tämäntyylisiävastauksia,kuten enolekehdannut pyytääpienintäkään haluamaani/tarvitsemaanitavaraavanhemmiltani,vaikkasiihenolisikinollutvaraa, olinuortenvastauksissalähesparikymmentä.jotkutnuoretkokivatsyyllisyyttäjapahaamieltäsiitä,että vanhemmat eivät saa itselleen mitään: Enemmän minua harmittaa esimerkiksi äidin uusien silmälasien 7

9 hankkiminen,jokaonainalykkäytynytmuidenmenojentakia. Talousvaikeuksienvaikutustavanhempien mielialaan nuoret kuvaavat muun muassa vanhempien tai toisen vanhemman masentuneisuutena, itkui suutena tai stressaantuneisuutena. Maininnat vanhempien poikkeuksellisesta kiukkuisuudesta, kuten Vanhemmat ovat kiukkuisia tiukan rahatilanteen vuoksi, kuuluvat myös tähän psyykkisten seurauksien luokkaan.muutamatnuoristakokivat,ettäperheentaloudellisestitiukastatilanteestahuolimattaheilläon kuitenkinkaikkihyvin. Ruokaaonjarakkauttariittää tyylisetpositiivisenasenteenilmaisutkuuluvateh dottomastimyösnuortenelämänpsyykkiselleosaalueelle. Nuortenavoimissavastauksissakäyilmi,ettäperheentaloudellinentilannevaikuttaamyösnuortenelämän sosiaaliseenosaalueseen.mainintojaeiollutollutyhtäpaljoakuinpsyykkisistäseurauksista,muttamää rällisestikuitenkinyli100.sosiaalisetseurauksetliittyvätnuortenmukaanjokoperheensisäisiinsuhteisiin tainuorenkaverisuhteisiin.kaverisuhteissanuoretkertoivattaloudellistenvaikeuksienaiheuttaneensyrjin tää,ulkopuolisuudentunteitajakateutta.perheensisäisissäsuhteissanuorettaaskokevat,ettäilmapiirion kireä ja riitaisia. Maininnat jakautuivat melko tasaisesti vanhempien keskinäisiin riitoihin sekä nuoren ja vanhempienvälisiinriitoihin.riidatvoivatnuortenkertomanmukaankoskearahankäyttöätainevoivatolla laajentuneet muillekin elämän osaaluille. Yksi hyvä esimerkki näistä maininnoista on: Riitelemme usein rahankäytöstä,jasiitämitärahallaostan.ainatilanneeioleniin,ettäriitaliittyisinuorenrahankäyttöön, vaanmyösvanhempienrahankäyttökummastuttaanuoria.tämäkäyilmiseuraavastalainauksesta: Äiti ostaajoskuskaikkeaturhaa,vaikkaeiedesolisrahaa,jasiitätuleeuseinriitaa,koskanevoiskäyttääjärke vämmin. Lähestulkoonkaikkinuortenvastaukset,joitaeivoiluokitellakuuluviksisuoraanelämänfyysiselle,psyykki selle tai sosiaaliselle osaalueelle, liittyvät tekemiseen ja toimintaan. Nuoret kertoivat, että perhe ei voi rahatilanteensavuoksilähteälomamatkoilletaiviettääaikaayhdessäesimerkiksihuvipuistoissatairavin toloissa.nuoretkokivatmyös,ettäheeivätvoivapaaajallaanainaosallistuakavereidensakanssakahvilla, elokuvissataiostoksillakäymiseen.nuortentekemisenmahdollisuuksiakaventaamyösharrastuksistasääs täminenjakäyttörahanvähyystaipuute.tekemiseenliittyvätmaininnatonsyytäkootaomaksiluokakseen, silläniihinliittyvätkaikkielämänosaalueetelikolmijaonluokat.konkreettinentekeminenvoitaisiinmiel tääfyysiselleosaalueellekuuluvaksi,muttatekemisessäkeskeistäonsosiaalisuus.nuortenkaverisuhteet rakentuvaterilaisissaharrastuksissajavapaaajantoiminnoissa,jasamoinperhesuhteitahoidetaanerilai sissa vapaaajan aktiviteeteissa.psyykkisyys liittyy vapaaajan tekemiseen, koska harrastuksien ja muun vapaaajantoiminnanavullanuorivoitoteuttaaitseään,jamielekäsvapaaaikalisääpsyykkistähyvinvoin tia.nuoretmainitsivatvapaaaikaanliittyviätaloudellisestitiukantilanteenseurauksiaavoimissavastauk sissaanyhtäuseinkuinelämänsäpsyykkiselleosaalueelleliittyviäseurauksia. Nuortenkokemuksistakäysiisilmi,ettätaloudellisillavaikeuksillaonseurauksianuorenelämänkaikillaosa alueilla. Useimmiten ne liittyvät elämän fyysiseen puoleen, seuraavaksi psyykkiseen osaalueeseen ja va paaajan toimintaan ja hieman harvemmin sosiaaliseen osaalueeseen. Nuorten kuvailemat kokemukset nostavatesiinsen,ettätaloudellistenvaikeuksienseurauksetovatlaajaalaisiajavoivatkoskettaanuoren elämäämonellaeritavalla.avoimetvastauksetkuvaavathyvinmyössitä,ettäkokemuksetköyhyydestäkin ovatyksilöllisiä.erinuorilleeriasiatovatolleetmerkityksellisimpiä. 5Keskeisettuloksetjajohtopäätökset 5.1Yhteenveto Yhteiskunnassammevoimistuvaeriarvoistumiskehitysnäkyytämänkyselynmukaanselkeästinuortenko kemuksissa. Tulosten perusteella vanhempien taloudellinen tilanne asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan erityisestivapaaajanosallistumismahdollisuuksienjaniinperheensisäistenkuinkaveripiiriensosiaalisten suhteidensuhteen.lisäksiperheentaloudellisetvaikeudethuolestuttavatnuoria,kunlapsetpohdiskelevat 8

10 aikuisten elämään kuuluvia ongelmia. Vaikka hyvinvointi ei välttämättä riipu taloudellisista tekijöistä, ja pelkkäaineellinenpuuteeiaiheutapahoinvointia,voivattaloudellistatiukkuuttaseuraavatvirikkeettömyys, nuortenkokemahuolijapulmatsosiaalisissasuhteissaollahaasteitanuorenkehityksellejahyvinvoinnille. Kyselyynvastanneistanuoristakolmannesolikokenut,ettähänenkotonaanonriideltytiukantaloudellisen tilanteenvuoksirahasta,jakaveriporukassasyrjintäärahanvuoksiolikokenut11%vastaajista.neljännes nuoristaolisitämieltä,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuudessaonvarak kaita huonompi. Tämän kyselyn tulokset taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutuksista nuoren sosiaalisiin suhteisiinovathuolestuttavia,sillänuoretnäyttävätliianuseinjäävänvaikeassatilanteessayksin.perhees sätunnelma onkireäjaselviytyminenvievoimia.kavereidenkeskuudessanuorijoutuujättäytymääntai hänetjätetäänyhteisentoiminnanulkopuolelle.onymmärrettävää,ettänuorellavoiollaniukastipuheen aiheitaikätovereidensakanssa,josnäidenviettämätavallinenelämäonkovinkulutuskeskeistä.tutkimuk sissa(ks.esim.isolaym.2008)onhavaittu,ettäköyhyyskuihduttaauseinaikuistensosiaalisiasuhteita,ja nuortenkohdallatilannevaikuttaasamansuuntaiselta.köyhyysjasyrjäänjääminen(ääriilmiönäsyrjäyty minen)ovaterillisiäilmiöitä,muttaliittyvätläheisestitoisiinsa.onsyytämuistaa,ettäköyhyysonmerkittä väsyrjäänjäämisenriskitekijä,jasyrjäänjääminenvoialkaajovarhainlapsuudessa.köyhyydenkokemukset kuormittavatjoitsessäännuoria,muttaköyhyydenvaikutuksetperheensisäisiinjakaveripiirinsosiaalisiin suhteisiintekevättilanteestaentistävaikeamman. Tämänkyselynvastauksistakäyhyvinilmi,mitennuoretkokevatperheentaloudellistenvaikeuksienmoni naisia seurauksia. Aineiston perusteella näyttää vahvasti siltä, että vaikka rahaasioita pidetään yleensä perheenaikuistenasioina,nuoretkokevattaloudellisillavaikeuksillaolevantodellavaikutuksiamyösheidän elämäänsä.jatkossaolisitärkeääselvittääedustavanotoksenavulla,kuinkayleisiäkokemuksettaloudelli sistavaikeuksistaovatyleensänuortenkeskuudessajaminkälaisettekijätselittävätnuortenkokemuksia. 5.2Tukeajavälineitävanhemmille Koskanuoreteivätoletaloudellisestiitsenäisiä,vaanriippuvaisiavanhempiensatilanteesta,perheentalou dellisentilanteenvahvistaminenvaikuttaaluonnollisestimyösnuoreen.ontärkeää,ettänuorellaonelä mässäänturvallisia,läsnäoleviaaikuisia,joidenkanssavoikäsitelläahdistavaajahuoltaaiheuttavaaasiaa. Lastenhyvinvointijamielenterveysonhaavoittuvainentaloudellisessaahdingossa,mikälimuutoksetnäky vätaikuistenmielenterveydessäjaperheidenihmissuhteissa(ks.esim.leinonen2004).nuorenkannaltaon erittäintärkeää,ettävanhemmantukieivähenejavuorovaikutustapaeimuutunegatiivisemmaksitalou dellisestitiukassatilanteessa. Vanhempientulisihuolehtia,että: perheen taloudellisia vaikeuksia ei pidetä aikuisten salaisuutena, sillä puhumattomat salaisuudet jääväthelpostielämäänperheenilmapiirissä.taloudellisethuoletovatkuitenkinaikuistenasioita, joistahekantavatviimekädessävastuun. vanhemmatpuhuvatasiastakäytännöntasollanuortenkanssa:mitätulojenväheneminenmerkit seeperheellejamitänuorelle,näinasiateivättulenuorilleyllätyksinä arkirutiineistapidetäänkiinni,silläneluovatturvallisuudentunnetta vanhemmatsietävätnuorenpettymystäjakiukkua,kunnuorieisaakaikkea,mitähaluaa nuorisaatarvitsemansahuomionjapositiivinenvuorovaikutussäilyy perheenaikuistenvälisetristiriidatselvitetäänaikuistenkeskennuortarohkaistaankertomaanha lutessaanperheentilanteestaluotettavalleystävälletuenjaymmärryksensaamiseksikaveripiirissä lapsi voi osallistua harrastuksiin ja ystävien tapaamisiin; nuorta tulisi rohkaista etsimään sellaisia toiminnan muotoja, johon hän voi perheen rahatilanteesta huolimatta osallistua, ja vanhempien olisihyväosoittaanuorenvapaaajanmenoihinedeshiemanrahaa,mikäliseonmahdollista 9

11 Lähteet Isola,AM.&Larivaara,M.&Mikkonen,J.(toim.)2008.Arkipäivänkokemuksiaköyhyydestä.Helsinki: Avain. Leinonen,J.2004.Familiesinstruggle:childmentalhealthandfamilywellbeinginFinlandduringtheeco nomicrecessionofthe1990s:theimportanceofparenting.stakes;143.helsinki:stakes. Mattila,M.2004.Otosjaotantamenetelmät.Teoksessa:MOTV.Menetelmäopetuksentietovaranto.Verk kooppimisympäristöntekstiosio.luettavissa: Salmi,M.&Huttunen,J.&YliPietilä,P.1996.Lapsetjalama.Stakesraporttejano.197.Helsinki:Stakes. Sosiaalijaterveysministeriö2010.Euroopanköyhyydenjasosiaalisensyrjäytymisentorjunnanteemavuosi 2010.Luettavissa:http://www.stm.fi/kansainvaliset_asiat/eu/teemavuosi_2010.Viitattu: Terveydenjahyvinvoinninlaitos2010.TilastojaindikaattoripankkiSOTKAnet.Luettavissa: Tilastokeskus2010.Työvoimatutkimus8/2010.Työttömyysviimevuodentasolla.Luettavissa: Tulonjakotilasto2008.Tilastokeskus:Helsinki.Luettavissa:http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_ _fi.pdf.Viitattu: TSNMetrix2010.Suomenwebsivujenviikkoluvut.Viikko31/2010.Luettavissa: Työjaelinkeinoministeriö2010.Työllisyyskatsaus,heinäkuu.Luettavissa: Raportin on laatinut Tiina Nikkinen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 10

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto LANU-koordinaatioryhmä 26.11.2015 Turku Näin tutkimus toteutettiin NUORET LUUPIN ALLA 2014 Vastaajat

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015 Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat)

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) Länsi- ja Keski-Uusimaalaisten lasten hyvinvointia kartoitettiin syksyn 2011 aikana Kokemuksia pienten lasten kotoa ja päivähoidosta (376 4 -vuotiasta lasta, neljästä kunnasta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013

Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013 Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013 Yksinäisyys on hiljaista, ikävää ja täynnä pelottavia ajatuksia. Yhteisvastuu nuorista -hankeryhmä toteutti kesän aikana verkkokyselyn Mitä mieltä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuorten kysely 2011 Lasten seurassa -yhteistyöohjelma selvitti kesällä 2011 12 18-vuotiailta nuorilta näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli vanhemmille

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ TUTKIMUS HELSINKILÄISNUORTEN YMPÄRISTÖKÄYTTÄYTYMINEN Nuoret Helsingissä -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Kokemuksia kansallispuistokäynneistä

Kokemuksia kansallispuistokäynneistä Kokemuksia kansallispuistokäynneistä Lataa luontoa seminaari Hyvinkää, Hyria 24.9.2015 Martti Aarnio, erikoissuunnittelija Metsähallitus, luontopalvelut Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta Kalle Erkkilä / WWF Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta TNS Gallup / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 2013 Kohderyhmä ja tutkimuksen toteutus

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta

Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta Hyvinvointia ja aluetaloudellisia vaikutuksia valtion mailta Riistapäivät 20.1.2015, Oulu Mikko Rautiainen Erikoissuunnittelija, Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita Talouden alamäki, maaseudun

Lisätiedot

27.6.2012 NUORET JA MEDIA KYSELYN VASTAUSTEN YHTEENVETO. Aika Kevät 2012

27.6.2012 NUORET JA MEDIA KYSELYN VASTAUSTEN YHTEENVETO. Aika Kevät 2012 Sonja Issula RAPORTTI 27.6.2012 NUORET JA MEDIA KYSELYN VASTAUSTEN YHTEENVETO Aika Kevät 2012 Tarkoitus Tämän nuorten internetin ja median käyttöön keskittyvän kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miltä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Netti liittää lapset toisiinsa

Netti liittää lapset toisiinsa Netti liittää lapset toisiinsa Lapsen ääni 2006 -kysely Sisällysluettelo 1. Mikä on Lapsen ääni? 4 2. Yleistä vastaajista 4 3. Ikävuodet 7 10 4 4. Ikävuodet 11 17 6 4.1 Netti on lapselle yhteydenpitoa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu Sosionomi amk 20.12.2010 TIIVISTELMÄ Kohderyhmäanalyysi tarkoituksena oli internetkyselyn avulla tuottaa uutta tietoa

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot