Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta"

Transkriptio

1 Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

2 1Johdanto Pienituloisiinkotitalouksiinkuuluvienlastenosuus kaikistalapsistaoli13,2%vuonna2008,kunsevuonna 1995oli4,7%(Tulonjakotilasto2008).Pienituloisetlapsiperheetjoutuvatelämään kädestäsuuhun,ei vätkä yllä samaan kulutustasoon kuin muut. Yllättävät menoerät tai tulonmenetykset voivat vaikeuttaa elämää huomattavasti. Aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen, sillä vietämme Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta, jonka yhtenä näkökulmana on lapsiköyhyys (ks. esim. Sosiaalijaterveysministeriö2010).Lastenjanuortenomatkokemuksetperheidentaloudellisistavaikeuk sistaovatkuitenkinjääneetyhteisessäkeskustelussasyrjään. Tämänraportintarkoituksenaonnostaaesiinnuortenkokemuksiaperheessäkoetuistataloudellisistavai keuksista. Raportti perustuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kotivinkkilehden laatimaan nuorille suunnattuunkyselyyn,jonkatarkoituksenaoliselvittääsitä,mitenperheidenmahdollisestikokemattalou dellisetvaikeudetheijastuvatnuoriinjaheidänelämäänsä.tarkastelukulmaraportissaonkokemuksellinen, eikäsilläoletavoiteltutilastollistamerkitsevyyttä. 2Kyselyntoteutusjaaineistonrajoitukset Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Kartoitusta varten MannerheiminLastensuojeluliittojaKotivinkkilehtisuunnittelisähköisenkyselylomakkeen,jokasisälsi33 kysymystä.valtaosakysymyksistäolimonivalintakysymyksiä,joissanuorilleoliannettuvalmiitvastausvaih toehdot. Joissakin kohdissa nuoria pyydettiin tarkentamaan vastauksiaan avoimissa jatkokysymyksissä. Lisäksilomakkeessaolikolmetäysinavointakysymystä,joidenavullapyrittiinsaamaannuortenomaääni paremmin esille. Tässä raportissa käytetyt sitaatit ovat suoria lainauksia nuorten avoimista vastauksista. Kyselyssäkartoitettiinmyösvastaajientaustatietojajanäkemyksiäperheensätämänhetkisestätaloudelli sestatilanteesta.kyselynpääpainoolinuortenkokemuksilla,mitentaloudellinentilannevaikuttaaheidän arkeensa. NuortenkyselytoteutettiinInternetissäWebropolkyselynäkesällä2010.Kyselyoliavoinnanuortensuosi massayhteisöpalvelussaircgalleriassakesäkuunlopustaelokuunalkuun.vastaajiapäädyttiinhakemaan IRCGallerian avulla, sillä palvelu tavoittaa TSN Metrixin (2010) mukaan noin 62 % suomalaisista vuotiaistanuoristajahyvinmyösalle15vuotiaitanuoria.vastaaminentapahtuinimettömänäjaolivapaa ehtoista.kyselyynsaatiinyhteensä1359vastatusta,joista197vastaustatulikyselynikäryhmänulkopuolel ta.analyysiinotettiinmukaansiten1162vastausta. Kyselylläeipyrittykartoittamaantaloudellistenvaikeuksienyleisyyttä,eivätkäsentuloksetoleyleistettävis säkaikkiinnuoriintaikaikkiintalousvaikeuksiakokeneidennuortenkokemuksiin.vastauksetovatkuitenkin signaalisiitä,mitänuoretkokevatperheentalousvaikeuksienkeskellä,janeheijastavatpalannuortenko kemastatodellisuudesta. 3Kyselynvastaajat Valtaosa(75%)vastaajistaolityttöjäjaneljännes(25%)poikia.Tyttöjenvastauksiaoli877japoikien285 kappaletta. Aineiston painottuminen selittynee osin keräystavalla. Koska yhteisöpalvelut ovat erityisesti tyttöjensuosiossa,tytötovatyliedustettuinamyöskyselynvastaajajoukossa. Kysely suunnattiin 13 18vuotiaille eli yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Vastaajissa oli lähes yhtäpaljon(20 21%)vuosina1994,1995ja1996syntyneitä(kuvio1).Kyselyätäyttäessäänheolivatnoin 1

3 14,15ja16vuotiaita.Vastaajista58%(n=675)oliyläkouluikäisiä(13 15vuotiaita)jaloput(n=487)sitä vanhempianuoria.vastaajieniänkeskiarvooli15,2vuottajamoodi14vuotta. KUVIO1.Vastaajiensyntymävuosiprosentteina(n=1162) Vastanneidennuortenperheidensenhetkistätaloudellistatilannettakartoitettiinmuutamallakysymyksel lä.ylikolmannes(37%)nuoristakertoi,ettäainakintoinenhänenvanhemmistaanoliollutviimeisenvuo denaikanatyöttömänätailomautettuna(kuvio2).nuoria,joidenmolemmatvanhemmatolivatolleettyöt tömänätailomautettuna,oli7%vastanneista.nuortenvastauksistakootutluvutolivathuomattavastikor keammatkuinväestössäkeskimäärinkyselyntoteuttamisenaikaan(tilastokeskus2010&työjaelinkei noministeriö 2010). 16 % nuorista kertoi myös, että hänen vanhempansa olivat olleet viimeisen vuoden sisällähuolissaansiitä,ettävoisivatmenettäätyöpaikkansa.työelämänepävarmuusjaepätyypillistentyö suhteidenlisääntyminenolivatsiisselvästiläsnälapsiperheissäjakyselyynvastanneidennuortenkokemuk sissa. KUVIO2.Nuortenvastauksetprosentteinakysyttäessä,ovatkovanhempasiolleettyöttömänätailomautet tunaviimeksikuluneenvuodenaikana.(n=1162) 3 eivät äitiollut työttömänä/lomautettuna isäollut työttömänä/lomautettuna molemmatvanhemmat olleettyöttömänä/ lomautettuna enosaataihaluasanoa Puoletnuorista(51%)sanoi,ettähänenvanhempansaolivatkertoneethänelleviimeksikuluneenvuoden aikana,ettäperheessäontaloudellisiavaikeuksia.määräonsuurijaselittyysillä,ettäkyselyssäalunperin kinpyrittiintavoittamaanniitänuoria,jotkaolivatkohdanneetperheessääntaloudellisiavaikeuksia. 2

4 4Vanhempientaloudellinentilanneeriarvoistaanuoria 4.1Nuortenosallistumismahdollisuudetovaterilaiset Useattutkimukset(ks.esim.Salmiym.1996,25 31;Isolaym.2008)ovatosoittaneet,ettälastenmenot, varsinkinharrastusmenot,ovatlapsiperheissäviimeisimpiäsäästökohteita.tähänkyselyynvastanneetnuo retolivatkuitenkinjoutuneettinkimäänharrastuksistaanperheentaloudellistenvaikeuksienvuoksi.joka kymmenes(10%)vastanneistanuoristajoutuilopettamaanharrastuksensaperheentaloudellisentilanteen vuoksi,jauseampikuinjokaviides(22%)eivoinutaloittaajotakinhaluamaansaharrastusta(kuvio3).ylei simpiä harrastuksia, joiden ulkopuolelle nuoret kertoivat jääneensä vanhempiensa huonon taloudellisen tilanteenvuoksi,olivatosallistumismaksuiltaantaivälineiltäänkalliitlajit,kutenratsastus,tanssijaerilaiset musiikkiharrastukset. Monet kertoivat myös, että olivat joutuneet luopumaan tai eivät saaneet aloittaa erilaisiajoukkuelajejajamuitaliikuntaharrastuksia. Perheentaloudellisentilanteenvuoksiosanuoristajoutuijoskusjättäytymäänpoismyöskoulunjärjestä mästätoiminnasta,johonliittyimaksuja.osanuoristajäipoiskavereidentapaamisesta,koskaheilläeiollut rahaa yhteiseen tekemiseen, kuten kahvin ostamiseen tai elokuvalippuun (kuvio 3). Koulun järjestämistä tapahtumista, kuten retkistä ja liikuntapäivistä, jättäydyttiin pois harvemmin, ja ainoastaan 5 % nuorista kertoijääneensäniistäpoisviimeisenvuodenaikana.kavereidentapaamistaperheenrahatilanneolijoskus rajoittanut 391 nuorella (34 % vastaajista). Vanhemmat vastaajat eli nuoret, jotka lähestyvät täysi ikäisyyttä, kokivat nuoria vastaajia useammin, että raha vaikuttaa heidän osallistumismahdollisuuksiinsa. Vanhempien lasten odotukset vapaaaikaan voivat olla suurempia ja niiden toteuttamiseen tarvitaan enemmänrahaa.vanhemmatnuorethaluavatharrastaajaollaenemmänperhepiirinulkopuolella,minkä vuoksihekokevatuseammin,ettäjoutuvatjättäytymäänjostakinpoisrahanpuutteenvuoksi. KUVIO3.Perheentaloudellisentilanteenvaikutusnuortenosallistumiseenprosentteina(n=1162) "Olenrahanvuoksiluopunuttaijättäytynytpoisviimeisenvuodenaikana:" kaverientapaamisesta kouluntoiminnasta kyllä ei uudenharrastuksenaloittamisesta harrastuksesta enosaataihalua sanoa Varattomampienperheidennuoreteivätvoiosallistuasamanlaisiinasioihinkuinystävänsäelämänvaihees sa, jossa vanhemmista irrottautumisen vuoksi ystävät ja kodin ulkopuoleiset kokemukset ovat erityisen tärkeitä.nuortenhyvinvoinninkannaltaosallistuminenolisimerkityksellistä.osallistumallanuorivoimistaa sosiaalisiasuhteitaan.lisäksiosallistumallanuorivoitoteuttaaitseään,kehittäätaitojaanjasaadaonnistu misenkokemuksia.nuorenkehitystätukevanomaehtoisensuoriutumisenjaaktiivisentoiminnaneipitäisi aina vaatia rahaa, mutta vastausten perusteella nuoret kokevat rahan kuitenkin vaikuttavan osallistumi seensa. 3

5 4.2Nuoretkokevathuoltaperheensätaloudellisestatilanteesta Kyselyynvastanneistanuoristalähesjokatoinen(49%)kertoiolleensaviimeisenvuodenaikanahuolissaan perheen rahojen riittävyydestä. Koska osa vastaajista ei halunnut tai osannut sanoa kantaansa kysymyk seen,onniidennuortenosuus,joitaperheenrahatilanneeiolehuolestuttanut,vastaajissapienempi(44% vastaajista)kuinhuolissaanolleiden.iänmukaantarkasteltunatämänkyselynperusteellahuolilisääntyy, kunnuorelletuleelisääikää.esimerkiksiniiden13vuotiaidenja18vuotiaidennuorten,jotkaovatolleet huolissaanperheensätaloudellisestatilanteesta,määrässäoli16prosenttiyksikönero.huomionarvoistaon se,ettänuorivoiollahuolissaan,vaikkavanhemmateivätnuorenmukaanolisikertoneethänelle,ettäper heellä on taloudellisesti tiukkaa. Joka viides (22 %) niistä nuorista, joille vanhemmat eivät ole kertoneet vaikeuksista,kokihuolta. Nuortenmielestäheovatitsejopauseamminhuolissaanperheenrahojenriittävyydestäkuinheidänvan hempansa. Kun nuorilta kysyttiin, ovatko heidän vanhempansa olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana huolissaanrahojensariittävyydestä,nuorista39%vastasikyllä.tämäon10prosenttiyksikköävähemmän kuinnuortenomaahuoltakysyttäessä.nuoreteivätselvästikäänpidärahaasioitapelkästäänperheenai kuistenasioina,vaanmurehtivatniitämyösitse. 4.3Taloudellisestitiukkatilannekiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä Tämänkyselynmukaanperheidentiukkataloudellinenilmapiirikiristääperheenjäsentenkeskinäisiävälejä. Perheen tiukasta rahantilanteesta johtuvia rahankäyttöön liittyviä ristiriitoja oli viimeisen vuoden aikana ollut 380 vastanneen nuoren perheessä eli kolmanneksella vastaajista. Yleisimpiä olivat riidat nuoren ja vanhempientaitoisenvanhemmankanssa.lapsenjaaikuisenväliseksiriidatmääritteleeylipuolet(55%) riitojakokeneista.viidennes(21%)riitojakokeneistaeihalunnuttaiosannutmääritelläriitojatarkemminja neljännes(24%)kertoi,ettävanhemmatriitelevätkeskenään.myösnuortenantamatavoimetvastaukset tiukan taloudellisen tilanteen vaikutuksista omassa elämässä, mitä käsitellään myöhemmin tarkemmin, tukevat tämän kysymyksen tuloksia. Avoimissakin vastauksissa korostui, että rahahuolet kiristävät kotien ilmapiiriäjaaiheuttavatriitoja. 4.4Rahaeiolemerkityksetöntäkaverisuhteissa Kyselyynvastanneidennuortenmukaanperheentaloudellinentilannevaikuttaaheidänsosiaalisiinsuhtei siinsamyöskodinulkopuolella.jokakymmenesvastannutnuori(11%)olikokenut,ettähänetolijätetty kaveriporukanulkopuolelle,koskahänellätaihänenperheellääneiollutyhtäpaljonrahaakuinmuilla.toi saaltamyös5%vastanneistatunnustaa,ettäonjoskusitsejättänytporukanulkopuolelletaimuutenkiu sannutvähempivaraista.tämäosoittaa,ettänuortenkeskuudessatoistenvarallisuuteenkiinnitetäänhuo miota,jaseeioleyhdentekeväänuortenkeskinäisissäsosiaalisissasuhteissa.seonjopayksikiusaamisen syy.esimerkiksi15%:llekaikistavastaajistaolihuomauteltuvuodensisälläheidänvaatteistaan,koskahei dänperheellääneioleollutvaraaostaanuorenmielenmukaisiataiuusiavaatteita.vastaajaniälläeinäytä olevanyhteyttätähänasiaan.yläkoululaisetkokivatyhtäpaljonsyrjintääperheensätaloudellisentilanteen vuoksikuinvanhemmatnuoret.samoineriikäisetnuoretkertoivatitsesyrjineensätoisiasamanverran. Kyselyn perusteella nuoret vaikuttavat hyvin tarkkasilmäisiltä sen suhteen, miten varallisuus tai varatto muus on havaittavissa. Nuoret kuvailivat avoimissa vastauksissa lukuisia asioita, jotka heidän mielestään viestivätsiitä,ettäjollainperheelläonrahaajajoillainei.yhteensänuoretmainitsivat1047asiaa,josta perheen varallisuuden voi huomata. Vaikka nykyään halpavaateketjujen yleisyyden ja kirpputoriostosten trendikkyydenvuoksionmahdollistapukeutuamuodikkaastimelkoedullisestikin,selkeästiyleisinnuorten 4

6 mainitsemaasia,jokakertooperheenrahatilanteesta,ovatnuorenvaatteetjaulkonäkö.rikkaillaonnuor tenmukaanpaljonvaatteita,merkkivaatteita,hienojaasusteitajaviimeisimmänmuodinmukaisiavaattei ta.vaatteisiinjaulkonäköönliittyvistälukuisistamaininnoistaesimerkkeinäovatseuraavatotteetnuorten vastauksista: Koulussa rikkaammilla lapsilla on merkkivaatteet ja uusimmat muotitavarat, esim. Puman laukut,nominationsrannekorutjafarkkulegginsitovattämänhetkenmuotivillityksiä.rikkaam millalapsillaonuseinmyösenemmänmeikkiäjaerilaisiakauneustuotteita. (17vuotiaspoika) Vaatteethankittuhalvemmistakaupoistajasamojavaatteitakäytetäänkauan (16vuotiastyt töpuhuessaanpienempituloistenperheidenlapsista) Seuraavaksi useimmiten, mutta selkeästi vaatteita ja ulkonäköä harvemmin, nuoret mainitsevat perheen rahatilanteestakertoviksiasioiksinuorenkäyttäytymiseenjaluonteeseensekänuorenvapaaajanviettoon liittyviäseikkoja.nuortenvastauksissavarakkaidenperheidenlapsiakuvaillaanuseinulospäinsuuntautu neiksi,ylimielisiksijaitsevarmoiksi,vähävaraisempienperheidenlapsiataasuseinalakuloisiksijahuolestu neiksi.nuoretnäkeväterojamyösasenteissajakäyttäytymisessäsekäkeskustelunaiheissavarakkaampien jaköyhempienperheidenlastenvälillä.vapaaaikaanliittyvätasiattaaskoskevatuseinkavereidenkanssa vietettyä aikaa, kahvilla, pikaruokaloissa, ostoksilla ja elokuvissa käymistä. Nuorten mukaan köyhempien perheidenlapsillaeioleainavaraatällaisiinkavereidenyhteisiinmenoihin.vapaaaikaanliittyvinävaralli suudenmerkkeinänuoretmainitsevatmyösharrastuksetjaperheenlomamatkat. Nuortenvastauksistamainittiinuseinmyösnuorentavaroidenjakodinviestivänperheenvarallisuudesta. Tavallisimmin nuoren tavaroihin liittyvät kommentit koskivat elektroniikkaa. Nuoret kertovat, että varak kaampienperheidenlapsillaonuuttajahienoaelektroniikkaa,kutenkännyköitä,mp3soittimiajakannet taviatietokoneita.kotiviestiinuortenmielestähyvästätaloudellisestatilanteesta,mikäliseeiolekerrosta lossa,sijaitseehyvälläalueellajaonhienostisisustettu. Edellämainitutneljäaihepiiriäovatnuortenvastauksissamainittuuseimmiten,kunnuoriapyydettiinkuvai lemaan,minkälaisetasiatviestivätsiitä,ettätoisillaperheilläonrahaajatoisillaei.kymmeniämainintoja saivat myös nuoren käyttöraha, vanhempien ammattija autot sekä nuoren liikkuminen Nuoret pitävät suurtaviikkotaikuukausirahaataisitä,ettänuorellaylipäätäänonuseinmukanaanpaljonrahaa,merkkinä perheen hyvätuloisuudesta. Vanhempiin liittyvät asiat, joista nuoret voivat mielestään huomata perheen taloudellisen tilanteen, ovat ammatti, asema tai omaisuus, kuten auto. Varakkuuden tunnistaa nuorten mielestä myös nuoren kalliista kulkupeleistä, mopoista ja mopoautoista, varattomuuden taas siitä, että nuorellaeioleainavaraalinjaautotaijunalippuihin. Perheidenvarallisuuseinuortenkeskuudessaselkeästikäänoleyhdentekeväasia,vaansiihenkiinnitetään huomiota.nuortentarkkasilmäisyydestähyviäesimerkkejäovatmuunmuassaseuraavatvastaukset: Perheillä,joillaonrahaa,onainajääkaappitäynnäruokaajauusiavaatteitasekäharrastuksia. Sellaisetperheetlomaileemyösenemmänmm.ulkomaillataikäykotimaassauseastireissussa. Joillainonmelkeinjokaviikkouusiavaatteita,uudettalvi,kevät,kesäjasyksykengätjokavuosi jasamointakit.hetekevätvapaaajallaanpaljonkaikenlaista,mikämaksaa,shoppailevatusein, saavatpaljonviikkorahaajamatkustelevat.vähävaraiseteivätteemitäänmikämaksaa,jahe käyttävätpaljonsamojavaatteita,jauusiatuleeehkäkerranpuolessavuodessa. (14vuotiastyt tö) Puhelimenmallistanäkeeusein.Silläjoseiolerahaa,ostetaannokiankolmenkympinpuhelin. (16vuotiastyttö) 5

7 Kavereidenkanssaollessaesim.kaupungillarikkaammatostavatuseamminkaikenlaistajaeivät valitsejuurisitähalvintavaihtoehtoa,jonkaköyhemmätvalitsevat. (13vuotiastyttö) Rahakkaillaonuudetmerkkivaatteetjaainarahaaostaavälipalaajakäydäkoulunjälkeenkau passa.rikkaammillaonuudethienotkännykätjakaikkimuutlaitteet.kengätkaikistakalliimpia merkkiäjne.,janerehvastelee,kuinkapaljononniistäkinkengistämaksanu. (17vuotiaspoika) Nuoretovatsiishyvintietoisiasiitä,mistäkaikistaasioistavoinähdäperheentaloudellisentilanteen,mutta vaikuttaakosenuortenvälisiinsuhteisiin?nuoriahoukuteltiinpohtimaanperheentaloudellisentilanteen vaikutusta nuorten olemiseen ja asemaan koulussa ja kaveriporukassa. Niistä nuorista, jotka vastaukses saanottivattähänkantaa(n=371),lähespuolet(46%)olisitämieltä,ettäperheenrahateivätvaikutaai nakaanheidänomassaympäristössäänlainkaannuorensosiaaliseenasemaan.tämäonselkeästinuorten ihanne.toiseksiyleisinmielipideon,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuu dessaonrikkaitahuonompi.neljännes(25%)vastaajistaolitätämieltä.nuortenvastaustenmukaanköyhiä hyljeksitäänosintietoisestijaosintiedostamatta.nuoriavoidaanjokosuoranaisestikiusatataijättääporu kanulkopuolelle,hyljeksiä,sääliätaihalveksua.toisaaltavastauksissanäkyimyösse,ettänuoretsaattavat jättäytyäitsekinpoiskaveriporukoista,koskaheilläeiolerahaatehdäsamojaasioitakuinkavereilla.loppu jennuortenmielipiteetjakautuvatsiten,että15%:nmielestärikkaitakartetaan,ja8%:nmielestäheovat muitasuositumpina.6%toteaa,ettämolemmillaryhmilläonennakkoluulojatoisiaankohtaan.viimeinen ryhmä kokee, että rikkaat ovat kavereita keskenään ja köyhemmät keskenään, eikä kumpikaan porukka ajatteletoisistaankovinpositiivisesti. 4.5Kokemuksettaloudellisistavaikeuksistanuortenominsanoin Nuorilleannettiinkyselyssätilaisuuskuvaillavapaastiominsanoin,josheidänkotonaanonolluttaloudelli siavaikeuksia,jamitenseonvaikuttanutperheenjanuorenarkeen.vastaustenkirjoolilaaja.kaikenkaik kiaan676nuortavastasitähänavoimeenkysymykseen.heistä193totesi,ettäheidänperheessääneiole ollut rahaasioihin liittyviä vaikeuksia, 69 nuorta ei osannut tai halunnut kuvailla vaikeuksien seurauksia. Kuitenkin414nuorta,mikävastaaylikolmannestakokoaineistosta,kuvailikokemuksiaan.Nuortenvasta uksetolivatmelkopitkiä,keskimäärinvastauksessaoliyli15sanaa.nuoretmainitsivatvastauksissaanyh teensä794asiaa,joihinhenäkivättaloudellisestitiukantilanteenvaikuttaneenelämässään.yhdennuoren vastauksessaolikeskimäärinmainittukaksiasiaa. Monissanuortenvastauksissakorostuimuutos.Monetnuoretpuhuvatasioistamuodossa eienää,joten vastaajatilmeisestikokivatperheidensätilanteenmuuttuneenhuonommaksi.vastauksissaesiintyviäsisäl töjä voidaan tarkastella esimerkiksi klassisen kolmijaon kautta. Siinä ihminen mielletään fyysispsyykkis sosiaaliseksi kokonaisuudeksi. Ihmisen elämässä nämä kolme osaaluetta muodostavat kokonaisuuden. Tämäkolmijakoontässäyhteydessäkäytännöllinen,silläsehuomioinuortenelämänlaajanakokonaisuu tena.vastauksialuokiteltiinkinnäihinkolmeenluokkaan:taloudellisentilanteenvaikutuksiinelämänfyysi sellä,psyykkiselläjasosiaalisellaosaalueilla(taulukko1).yksittäisennuorenvastauksessavoiollamaininto ja useampaan eri luokkaan kuuluvista asioista. Taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutukset materiaalisiin asioihin,kutenhygieniatarvikkeidenostoon,muodostavatelämänfyysisenosaalueenluokan,vaikutukset mielialaanjapsyykkiseenhyvinvointiinmuodostavatpsyykkisenosaalueenluokanjaerilaisetvaikutukset ihmissuhteisiinsosiaalisenosaalueenluokan. 6

8 TAULUKKO1.Nuortenominsanoinkertomatkokemuksettaloudellisistavaikeuksistaluokiteltuinatäyden netynklassisenkolmijaonmukaan(n=414) LUOKKA LUOKANSISÄLTÖ ESIMERKKEJÄ NUORTENKOKEMUKSISTA elämänfyysi ylimääräisestämateriaalistatinki säästäminenvaateidenostossa nen minenjaharkitsevataloudenpito nuorieiolesaanutmopoa/mopoautoa osaalue perheessä,puutteetnuorenperus puhelinjamuuttavarateivätainaoleaivanuusimpia tarpeidentyydyttämisessä säästäminenjamenojenvähentäminen hankintojenlykkääminen ruoasta,bussikorteista,koulukirjoistajamuistatarpeellisista asioistatinkiminen laskujenmaksamattajääminen nuorenansiotyöjarahanlainailu elämän tilanteenvaikutuslapsentaivan lapsenpelkotaiahdistus psyykkinen hemmanmielialaan lapsenmieliapea osaalue lapsensyyllisyydenkokemukset vanhemmantaivanhempienstressaantuneisuus,masentunei suus positiivinenasennoituminentilanteeseen elämänsosi kireysjariidatkotonasekävaiku kireätunnelmakotona aalinenosa tuksetnuorenkaverisuhteisiin vanhempienkeskinäisetriidat alue nuorenjavanhemmanvälisetriidat koettuulkopuolisuudentunnetaisyrjintä,kateus lapsenerimielisyysrahankäytöstävanhempienkanssa elämäntoimi juudenosa erilaistenvapaaajanmahdollisuuk sienkaventuminen nuorellaeirahaaesimerkiksiostoksilla,elokuvissataikahvilla käymiseen alue perheelläeivaraalomamatkoillatairavintoloissakäymiseen lapsellaeipaljontailainkaanviikko/käyttörahaa Useimmitennuorimainitsiasian,jokaliittyyhänenelämänsäfyysiseenosaalueeseen.Nuortenkokemuksis talähesjokatoinenliittyifyysisiinasioihin.taloudellisestitiukkatilannenäkyyerilaisissahankinnoissasääs tämisessä.nuortenelämässäkeskeisetasiat,kutenvaatteet,mopotjaelektroniikkanousevatkeskeisesti esille.osanuoristakertoi,ettähankintojajätetäänkokonaantekemättäjaosaniidensiirtämisestäesimer kiksivanhemmanpalkkapäivään.taloudellistenvaikeuksienfyysisetseurauksetnäyttäytyvätnuortenelä mässäavointenvastaustenperusteellahyvineritasoisina.osavastaajistakertooperheensäjoutuneenluo pumaanylimääräisyyksistä,kutenmaksutvkortista,jaosataaskertooperheelläänolevanvaikeuksiasel viytyä perustarpeiden tyydyttämisestä ja perustarvikkeiden hankkimisesta. Yhteensä 55 nuorta mainitsi yhtenäperheensätaloudellistenvaikeuksienseurauksenaruoastasäästämisen.nuortenvastauksissaruo astasäästetäänostamallahalpojatuotteitajavähänlihaa.osa kertoomyös, ettäruokaa onliianvähän, Ainaeiolevälttämättäkaikkeanormaaliaruokaaesim.maitoataileipää. Nuortenkokemuksissatoiseksiyleisimpiätiukantaloudellisentilanteenseurauksiaolivatpsyykkisetseura ukset. Tähän luokkaan ryhmiteltiin lähes joka neljännes nuorten mainitsemista kokemuksista. Nuorten avoimissavastauksissaperheentaloudellistenvaikeuksienmainittiinhiemanuseamminvaikuttaneennuor tenomaanmielialaankuinvanhempienmielialaan.nuoretkertovatkokeneensapelkoa,ahdistustajahuol ta.runsaastimainintojasaivatmyösnuorenkokemaapeamielijasyyllisyydentunteet.nuoreteivätkehtaa pyytäärahaataitavaroita,vaikkaniitätarvitsisivatkin.tämäntyylisiävastauksia,kuten enolekehdannut pyytääpienintäkään haluamaani/tarvitsemaanitavaraavanhemmiltani,vaikkasiihenolisikinollutvaraa, olinuortenvastauksissalähesparikymmentä.jotkutnuoretkokivatsyyllisyyttäjapahaamieltäsiitä,että vanhemmat eivät saa itselleen mitään: Enemmän minua harmittaa esimerkiksi äidin uusien silmälasien 7

9 hankkiminen,jokaonainalykkäytynytmuidenmenojentakia. Talousvaikeuksienvaikutustavanhempien mielialaan nuoret kuvaavat muun muassa vanhempien tai toisen vanhemman masentuneisuutena, itkui suutena tai stressaantuneisuutena. Maininnat vanhempien poikkeuksellisesta kiukkuisuudesta, kuten Vanhemmat ovat kiukkuisia tiukan rahatilanteen vuoksi, kuuluvat myös tähän psyykkisten seurauksien luokkaan.muutamatnuoristakokivat,ettäperheentaloudellisestitiukastatilanteestahuolimattaheilläon kuitenkinkaikkihyvin. Ruokaaonjarakkauttariittää tyylisetpositiivisenasenteenilmaisutkuuluvateh dottomastimyösnuortenelämänpsyykkiselleosaalueelle. Nuortenavoimissavastauksissakäyilmi,ettäperheentaloudellinentilannevaikuttaamyösnuortenelämän sosiaaliseenosaalueseen.mainintojaeiollutollutyhtäpaljoakuinpsyykkisistäseurauksista,muttamää rällisestikuitenkinyli100.sosiaalisetseurauksetliittyvätnuortenmukaanjokoperheensisäisiinsuhteisiin tainuorenkaverisuhteisiin.kaverisuhteissanuoretkertoivattaloudellistenvaikeuksienaiheuttaneensyrjin tää,ulkopuolisuudentunteitajakateutta.perheensisäisissäsuhteissanuorettaaskokevat,ettäilmapiirion kireä ja riitaisia. Maininnat jakautuivat melko tasaisesti vanhempien keskinäisiin riitoihin sekä nuoren ja vanhempienvälisiinriitoihin.riidatvoivatnuortenkertomanmukaankoskearahankäyttöätainevoivatolla laajentuneet muillekin elämän osaaluille. Yksi hyvä esimerkki näistä maininnoista on: Riitelemme usein rahankäytöstä,jasiitämitärahallaostan.ainatilanneeioleniin,ettäriitaliittyisinuorenrahankäyttöön, vaanmyösvanhempienrahankäyttökummastuttaanuoria.tämäkäyilmiseuraavastalainauksesta: Äiti ostaajoskuskaikkeaturhaa,vaikkaeiedesolisrahaa,jasiitätuleeuseinriitaa,koskanevoiskäyttääjärke vämmin. Lähestulkoonkaikkinuortenvastaukset,joitaeivoiluokitellakuuluviksisuoraanelämänfyysiselle,psyykki selle tai sosiaaliselle osaalueelle, liittyvät tekemiseen ja toimintaan. Nuoret kertoivat, että perhe ei voi rahatilanteensavuoksilähteälomamatkoilletaiviettääaikaayhdessäesimerkiksihuvipuistoissatairavin toloissa.nuoretkokivatmyös,ettäheeivätvoivapaaajallaanainaosallistuakavereidensakanssakahvilla, elokuvissataiostoksillakäymiseen.nuortentekemisenmahdollisuuksiakaventaamyösharrastuksistasääs täminenjakäyttörahanvähyystaipuute.tekemiseenliittyvätmaininnatonsyytäkootaomaksiluokakseen, silläniihinliittyvätkaikkielämänosaalueetelikolmijaonluokat.konkreettinentekeminenvoitaisiinmiel tääfyysiselleosaalueellekuuluvaksi,muttatekemisessäkeskeistäonsosiaalisuus.nuortenkaverisuhteet rakentuvaterilaisissaharrastuksissajavapaaajantoiminnoissa,jasamoinperhesuhteitahoidetaanerilai sissa vapaaajan aktiviteeteissa.psyykkisyys liittyy vapaaajan tekemiseen, koska harrastuksien ja muun vapaaajantoiminnanavullanuorivoitoteuttaaitseään,jamielekäsvapaaaikalisääpsyykkistähyvinvoin tia.nuoretmainitsivatvapaaaikaanliittyviätaloudellisestitiukantilanteenseurauksiaavoimissavastauk sissaanyhtäuseinkuinelämänsäpsyykkiselleosaalueelleliittyviäseurauksia. Nuortenkokemuksistakäysiisilmi,ettätaloudellisillavaikeuksillaonseurauksianuorenelämänkaikillaosa alueilla. Useimmiten ne liittyvät elämän fyysiseen puoleen, seuraavaksi psyykkiseen osaalueeseen ja va paaajan toimintaan ja hieman harvemmin sosiaaliseen osaalueeseen. Nuorten kuvailemat kokemukset nostavatesiinsen,ettätaloudellistenvaikeuksienseurauksetovatlaajaalaisiajavoivatkoskettaanuoren elämäämonellaeritavalla.avoimetvastauksetkuvaavathyvinmyössitä,ettäkokemuksetköyhyydestäkin ovatyksilöllisiä.erinuorilleeriasiatovatolleetmerkityksellisimpiä. 5Keskeisettuloksetjajohtopäätökset 5.1Yhteenveto Yhteiskunnassammevoimistuvaeriarvoistumiskehitysnäkyytämänkyselynmukaanselkeästinuortenko kemuksissa. Tulosten perusteella vanhempien taloudellinen tilanne asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan erityisestivapaaajanosallistumismahdollisuuksienjaniinperheensisäistenkuinkaveripiiriensosiaalisten suhteidensuhteen.lisäksiperheentaloudellisetvaikeudethuolestuttavatnuoria,kunlapsetpohdiskelevat 8

10 aikuisten elämään kuuluvia ongelmia. Vaikka hyvinvointi ei välttämättä riipu taloudellisista tekijöistä, ja pelkkäaineellinenpuuteeiaiheutapahoinvointia,voivattaloudellistatiukkuuttaseuraavatvirikkeettömyys, nuortenkokemahuolijapulmatsosiaalisissasuhteissaollahaasteitanuorenkehityksellejahyvinvoinnille. Kyselyynvastanneistanuoristakolmannesolikokenut,ettähänenkotonaanonriideltytiukantaloudellisen tilanteenvuoksirahasta,jakaveriporukassasyrjintäärahanvuoksiolikokenut11%vastaajista.neljännes nuoristaolisitämieltä,ettäköyhemmistäperheistäoleviennuortenasemanuortenkeskuudessaonvarak kaita huonompi. Tämän kyselyn tulokset taloudellisesti tiukan tilanteen vaikutuksista nuoren sosiaalisiin suhteisiinovathuolestuttavia,sillänuoretnäyttävätliianuseinjäävänvaikeassatilanteessayksin.perhees sätunnelma onkireäjaselviytyminenvievoimia.kavereidenkeskuudessanuorijoutuujättäytymääntai hänetjätetäänyhteisentoiminnanulkopuolelle.onymmärrettävää,ettänuorellavoiollaniukastipuheen aiheitaikätovereidensakanssa,josnäidenviettämätavallinenelämäonkovinkulutuskeskeistä.tutkimuk sissa(ks.esim.isolaym.2008)onhavaittu,ettäköyhyyskuihduttaauseinaikuistensosiaalisiasuhteita,ja nuortenkohdallatilannevaikuttaasamansuuntaiselta.köyhyysjasyrjäänjääminen(ääriilmiönäsyrjäyty minen)ovaterillisiäilmiöitä,muttaliittyvätläheisestitoisiinsa.onsyytämuistaa,ettäköyhyysonmerkittä väsyrjäänjäämisenriskitekijä,jasyrjäänjääminenvoialkaajovarhainlapsuudessa.köyhyydenkokemukset kuormittavatjoitsessäännuoria,muttaköyhyydenvaikutuksetperheensisäisiinjakaveripiirinsosiaalisiin suhteisiintekevättilanteestaentistävaikeamman. Tämänkyselynvastauksistakäyhyvinilmi,mitennuoretkokevatperheentaloudellistenvaikeuksienmoni naisia seurauksia. Aineiston perusteella näyttää vahvasti siltä, että vaikka rahaasioita pidetään yleensä perheenaikuistenasioina,nuoretkokevattaloudellisillavaikeuksillaolevantodellavaikutuksiamyösheidän elämäänsä.jatkossaolisitärkeääselvittääedustavanotoksenavulla,kuinkayleisiäkokemuksettaloudelli sistavaikeuksistaovatyleensänuortenkeskuudessajaminkälaisettekijätselittävätnuortenkokemuksia. 5.2Tukeajavälineitävanhemmille Koskanuoreteivätoletaloudellisestiitsenäisiä,vaanriippuvaisiavanhempiensatilanteesta,perheentalou dellisentilanteenvahvistaminenvaikuttaaluonnollisestimyösnuoreen.ontärkeää,ettänuorellaonelä mässäänturvallisia,läsnäoleviaaikuisia,joidenkanssavoikäsitelläahdistavaajahuoltaaiheuttavaaasiaa. Lastenhyvinvointijamielenterveysonhaavoittuvainentaloudellisessaahdingossa,mikälimuutoksetnäky vätaikuistenmielenterveydessäjaperheidenihmissuhteissa(ks.esim.leinonen2004).nuorenkannaltaon erittäintärkeää,ettävanhemmantukieivähenejavuorovaikutustapaeimuutunegatiivisemmaksitalou dellisestitiukassatilanteessa. Vanhempientulisihuolehtia,että: perheen taloudellisia vaikeuksia ei pidetä aikuisten salaisuutena, sillä puhumattomat salaisuudet jääväthelpostielämäänperheenilmapiirissä.taloudellisethuoletovatkuitenkinaikuistenasioita, joistahekantavatviimekädessävastuun. vanhemmatpuhuvatasiastakäytännöntasollanuortenkanssa:mitätulojenväheneminenmerkit seeperheellejamitänuorelle,näinasiateivättulenuorilleyllätyksinä arkirutiineistapidetäänkiinni,silläneluovatturvallisuudentunnetta vanhemmatsietävätnuorenpettymystäjakiukkua,kunnuorieisaakaikkea,mitähaluaa nuorisaatarvitsemansahuomionjapositiivinenvuorovaikutussäilyy perheenaikuistenvälisetristiriidatselvitetäänaikuistenkeskennuortarohkaistaankertomaanha lutessaanperheentilanteestaluotettavalleystävälletuenjaymmärryksensaamiseksikaveripiirissä lapsi voi osallistua harrastuksiin ja ystävien tapaamisiin; nuorta tulisi rohkaista etsimään sellaisia toiminnan muotoja, johon hän voi perheen rahatilanteesta huolimatta osallistua, ja vanhempien olisihyväosoittaanuorenvapaaajanmenoihinedeshiemanrahaa,mikäliseonmahdollista 9

11 Lähteet Isola,AM.&Larivaara,M.&Mikkonen,J.(toim.)2008.Arkipäivänkokemuksiaköyhyydestä.Helsinki: Avain. Leinonen,J.2004.Familiesinstruggle:childmentalhealthandfamilywellbeinginFinlandduringtheeco nomicrecessionofthe1990s:theimportanceofparenting.stakes;143.helsinki:stakes. Mattila,M.2004.Otosjaotantamenetelmät.Teoksessa:MOTV.Menetelmäopetuksentietovaranto.Verk kooppimisympäristöntekstiosio.luettavissa: Salmi,M.&Huttunen,J.&YliPietilä,P.1996.Lapsetjalama.Stakesraporttejano.197.Helsinki:Stakes. Sosiaalijaterveysministeriö2010.Euroopanköyhyydenjasosiaalisensyrjäytymisentorjunnanteemavuosi 2010.Luettavissa:http://www.stm.fi/kansainvaliset_asiat/eu/teemavuosi_2010.Viitattu: Terveydenjahyvinvoinninlaitos2010.TilastojaindikaattoripankkiSOTKAnet.Luettavissa: Tilastokeskus2010.Työvoimatutkimus8/2010.Työttömyysviimevuodentasolla.Luettavissa: Tulonjakotilasto2008.Tilastokeskus:Helsinki.Luettavissa:http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_ _fi.pdf.Viitattu: TSNMetrix2010.Suomenwebsivujenviikkoluvut.Viikko31/2010.Luettavissa: Työjaelinkeinoministeriö2010.Työllisyyskatsaus,heinäkuu.Luettavissa: Raportin on laatinut Tiina Nikkinen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 10

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015. Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Esa Iivonen, johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeuksien edistäminen 30.10.2015 Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT. Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT. Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila KÖYHYYS JA LUOKKAEROT Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila KÖYHYYDEN MÄÄRITELMIÄ Euroopassa köyhyysrajana käytetään yleisesti pienituloisuuteen perustuvaa määritelmää, mikä n 60% kotitalouksien

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT KÖYHYYS JA LUOKKAEROT Roosa Ritvanen, Emma Tuomola ja Nelli Sirkemaa Kuinka lapset erottavat köyhät rikkaista? Materiaaliset tekijät Tavaroiden määrä, käytössä oleva raha, vaatetus jne. Ulkoinen olemus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli vanhemmille

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013

Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013 Mitä mieltä yksinäisyydestä verkkokysely nuorille kesä 2013 Yksinäisyys on hiljaista, ikävää ja täynnä pelottavia ajatuksia. Yhteisvastuu nuorista -hankeryhmä toteutti kesän aikana verkkokyselyn Mitä mieltä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA 2014 Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus Nuoret luupin alla 2014 -tutkimuksen päätulokset Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI on toteuttanut

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

CP Q L Cerebral Palsy Quality of Life

CP Q L Cerebral Palsy Quality of Life Lasten elämänlaatua koskeva kysely (CP QOL-Child) Huoltajan kyselylomake (4-12 vuotta) Haluaisimme esittää teille muutamia kysymyksiä siitä, miten arvelette lapsenne kokevan elämän eri osa-alueeet, kuten

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS

ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUS ESPIRITU LIBRE TUTKIMUKSEN TAUSTATIEDOT: 1003 vastaajaa Vastaajien ikähaarukka 25 55 v. Toteutus online haastatteluina toukokuussa 2012 KUINKA TYYTYVÄINEN OLET ELÄMÄÄSI TÄLLÄ HETKELLÄ?

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta

Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta Kalle Erkkilä / WWF Kyselytutkimus suomalaisten ravintoloiden kala- ja äyriäistarjonnan ympäristövastuullisuudesta TNS Gallup / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 2013 Kohderyhmä ja tutkimuksen toteutus

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti Kävijäprofiili 01 Mediaprofiilit Kotiliesi TNS Atlas heinä joulukuu 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko

Lisätiedot

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen? 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen? RAND - 36 1. Erinomainen 2. Varsin hyvä 3. Hyvä 4. Tyydyttävä 5. Huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 06 Västankvarns skola/ toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 06. Vuoden 06

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot