1. Johdanto. 2. Toimeksiantaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. 2. Toimeksiantaja"

Transkriptio

1 INNOMARATON Raportti Harri Heikkilä JOKO1205 Innomaraton, Yrittäjyyden ulottuvuudet, 5 op Johtaminen kevät 2010 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

2 1. Johdanto Innomaraton on innovointikilpailu, jossa monitieteisesti kootut ryhmät ideoivat viikon sisällä toimeksiantajilta saatuja tehtäviä. Osallistujina ovat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, ohjaajina toimivat opettajat kyseisistä oppilaitoksista. Toimeksiannot liittyvät kaikki liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen ja yritystoiminnan ideointiin yleensä. Toimeksiantajat ovat yrityssektorin laidasta laitaan aina pk-yrityksistä suurempiin yrityksiin sekä julkisen sektorin organisaatioista kuntiin ja koulutuskuntayhtymiin. 2. Toimeksiantaja Lapin Kansa on osa Alma Median mediakonsernia. Pohjois-Suomen Media Oy on Alma Median kokonaan omistama tytäryhtiö, joka kustantaa seuraavia sanomalehtiä: Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Koti-Kajaani, Uusi Rovaniemi, Koillis-Lappi, Kuriiri, Meri-Lapin Helmi ja Lapin Hetki. Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat painetaan konsernin omassa rotaatiopainossa Rovaniemellä. Kainuun Sanomat painetaan Kajaanissa Suomalainen lehtipaino Oy:ssä. Pohjois-Suomen Media -tulosyksikön liikevaihto oli 40 milj. euroa vuonna 2008 ja se työllistää noin 300 henkilöä. Pohjois-Suomen Media Oy tunnettiin aiemmin Alma Median Pohjoiset lehdet ryhmänä. (http://www.almamedia.fi/pohjoiset-lehdet). Lapin Kansan organisaatio on perinteinen lehtitalon organisaatio, johon kuuluu toimitus, asiakaspalvelu, hallinto ja paino. Lehden levikki on lehteä ja peitto Lapin alueella on suurin Rovaniemen, Sodankylän, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin ja Ylä-Lapin alueella. Meri- Lapissa ja Tornionjokilaaksossa Pohjolan Sanomilla on vahvempi asema, Pohjolan Sanomien levikki on Lapin Kansalla on vahva sija paperilehtenä ja tilaajamyynti paperilehdellä 2

3 on hyvä. Kilpailijoina on Pohjolan Sanomat, paikallislehdet, mutta ryhmämme mielestä myös televisio ja muut nettimediat kilpailevat lähinnä lukijan ajankäytöstä. Paikallislehdistä ilmainen Uusi Rovaniemi yltää kpl painosmäärällä merkittäväksi kilpailijaksi vain Rovaniemen seudulla (http://www.almamedia.fi/pohjoiset-lehdet) (http://www.uusirovaniemi.fi/ilmestyminen.html) Lapin Kansan kuuluminen Alma Median konserniin antaa oman sävynsä liiketoiminnan kehittämiseen. Usein suuremmat organisaatiot ovat kankeampia ja vähemmän joustavia muutoksiin. Tämän arvion teimme ainakin toimeksiantajalta saatujen tietojen perusteella. Tytäryhtiöt käyttävät kaikki samaa julkaisualustaa, minkä vuoksi esimerkiksi internetsivujen uudistukset eivät toteudu kovinkaan nopealla aikataululla ja vaatii hyväksynnän konsernissa. Virallisesti Alma Medialla on käytössä innovointia tukeva työkalu ja kanava nimeltään Helmi-aloitejärjestelmä (http://www.almamedia.fi/uudistuminen). Alma Mediassa toimii konsernitasoinen innovaatioryhmä, jonka tehtävänä on aktivoida ja kehittää konsernin innovaatiotoimintaa. Itse arvioisin, että henkilöstön itse tuottamat ideat ovat erilaisia kuin yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä tai asiakkailta tulevat ideat. Sisäiset innovaatiot ja ulkoiset innovaatiot pitäisi kuitenkin saada nivottua yhteen, ja rajapintaa sisäisen ja ulkoisen innovoinnin välissä lisätä, tai jos asian ymmärtää paremmin niin, että yhteistyötä ryhmien välisessä innovaatiotoiminnassa voisi lisätä. Harvoin ulkopuolisilla on samaa sisäistä informaatiota käytössä kuin henkilöstöllä on. Laajempi tai syvempi yhteistyö innovoinnissa toisi sisäisen informaation ulkoisten innovoijien käyttöön ja samalla ulkopuoliset innovoijat toisi toivottavasti uudenlaista ajattelua normaalisti ratautuneeseen yritykseen. Toimeksianto liittyi vuoden sisällä tapahtuvaan lehtiformaattiuudistukseen, jossa Lapin Kansa muuttuu broadsheet-formaatista tabloid-formaattiin. Uudistuksen myötä toimeksiannossa pyydettiin ideoita lehden sisällön ja rakenteen uudistamiseen sekä ideoita sosiaalisuuden lisäämiseksi. 3. Toimeksiannon merkittävyys Toimeksianto oli ryhmämme mielestä melko laaja. Siinä oli mahdollisuus ottaa kantaa niin sisältöuudistuksiin, rakenneuudistuksiin tai sosiaalisuutta lisääviin uudistuksiin. Ryhmämme idean pohjalta emme lähteneet kuvaamaan tai innovoimaan yhtä pientä juttua, vaan pyrimme 3

4 melko kokonaisvaltaiseen analyysiin nykytilasta ja johtopäätöksiin siitä, mikä olisi tulevaisuuden tavoitetila. Pidimme tavoitteena kehittää sellaisia toimenpiteitä, jotka edistäisivät lehden ja lukijoiden välistä vuorovaikutusta sekä lukijatyytyväisyyttä. Syy miksi emme lähteneet innovoimaan pelkästään yhtä ideaa oli siinä, että mielestämme tarvittaisiin kokonaisvaltaisempi ote lehden kehittämisessä. Tarkoituksena tulisi olla, että lehden lukija käyttäisi enemmän aikaa Lapin Kansan parissa, ja mielestämme siihen tarvittaisiin useita eri keinoja, tai useita eri pieniä ideoita, jotka yhdessä vaikuttaisivat samansuuntaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi vaikuttaa eri toimin niin, että saataisiin Lapin Kansan lukijatyytyväisyyttä nostettua ja Lapin Kansa- brändiä vahvistettua. Seurauksena ryhmämme mielestä näistä toimenpiteistä olisi ollut, että Lapin Kansa olisi tuotteena suositumpi. Suositumpaa tuotetta olisi ollut helpompi tarjota mainostajille. Koko ideamme tavoitteena liiketoimintamallin osalta oli mainosmyynnin tulojen kasvattaminen, joka olisi ryhmämme mielestä mahdollista lähinnä verkkomainonnan volyymin ja arvon kasvattamisen kautta. Sanomalehti liiketoimintana on melko perinteinen ala. Viime vuosina digitaalisen jakeluketjun korostuessa on verkkoliiketoiminnan osuus kasvanut jatkuvasti. Perinteiset sisältöön ja rakenteeseen liittyvät uudistukset olisivat mielestämme kuitenkin melko perinteisiä. Uskoimme, että sanomalehtiala on lehden rakenteeseen ja sisältöön liittyviin uudistuksiin melko konservatiivisesti suhtautuva, ja siksi korostimme työssämme enemmän verkkoliiketoimintaa ja sen parissa tehtäviä uudistuksia. 4. Ideointi- ja ryhmätyöprosessin kuvaus. Innovaatiolla tarkoitetaan uutta tuotetta, palvelua, prosessia, toimintamallia tai vastaavaa jolla tuotetaan taloudellista tai muuta hyötyä. Uusi idea ei sellaisenaan pelkästään ole innovaatio, vaan sen kehitystyön tulokset pitää pystyä kaupallistamaan. Innovaatioprosessi sisältää usein viisi vaihetta, jotka ovat tiedon hankinta, ideoiden tuottaminen, ideoiden arviointi ja seulonta, konseptointi ja kaupallistaminen. (Ojasalo 2009, 72). Innovaatioprosessi on siitä hankala, että vaikka alussa saimmekin hyviä ideoita, niin lopulta niiden kaupallistamiseen liittyvät haasteet saattavat kaataa monia ideoita. Koko prosessin aikana pitäisi olla hallussa koko ideointiketju, 4

5 ja se, että lopulta idean kaupallistaminen tuo innovaatiolle kaupallista arvoa. Ryhmämme innovaatioprosessi toimi kuitenkin siinä mielessä hyvin, että saimme innovointiprosessin alkupäähän useita ideoita, mutta myös loppupäähän joitakin kaupallista arvoa omaavia tuotteita/konsepteja. Putken keskivaiheilla olevaa toimintaa taas olisi pitänyt saada hallittua enemmän. Haasteita oli mielestäni siinä, miten ryhmän tuottamia innovaatioita arvioitiin ja seulottiin. Tuntui, että tätä vaihetta olisi voinut pidentää loputtomiin, mutta ajanpuutteen vuoksi tai juuri siksi, että ideoitamme oli useita, emme saaneet tätä osaa innovointiprosessista hallittua täysin. Aikataulutuksen osalta seurasimme ennalta laadittua ohjelmaa, mutta viikko kului todella nopeasti. Innomaratonviikon tarkoituksena on tietysti työskennellä viikon ajan, eikä siten ideat voi ollakaan niin täydellisiä kuin ihan loppuun asti viedyillä liiketoimintasuunnitelmilla. Innovaatiotoiminta eli innovaatioiden tuottaminen on kuvattu Ojasalon mukaan (2009) soveltuvan hyvin silloin, kun tavoitteena on tuottaa jotain täysin uutta, esimerkkinä palvelutuote- tai järjestelmä. Innovaatio voi myös olla uudenlainen toimintamalli tai tuotantoprosessi. (Ojasalo 2009, 74). Lähinnä ryhmämme tuottamat innovaatiot liittyisivät mielestäni toimintamallin ja tuotantoprosessin uudistamiseen. Tiedon keruu on innovaatioprosessin ensimmäinen vaihe. Tähän liittyy tietysti myös kysymys keiden tulisi osallistua innovaatioprosessiin. Ojasalon mukaan mahdollisimman erilaisten ihmisten, ajatusten ja moniäänisyyden kohtaaminen on innovaatioprosessin lopputuloksen kannalta hyödyllisintä (Ojasalo 2009, 77). Meidän toimeksiannossa oli kyllä hyötyä siitä, että ryhmän jäsenillä oli erilaiset koulutustaustat ja työkokemukset. Ryhmässämme yhdistyi reipas innovointi, kriittinen ajattelu ja realistinen toteutus. Tiedon keruuvaiheessa tapasimme nopeasti jo tammikuussa Innomaratonin aloitustilaisuudessa, jolloin sovimme rooleista ja työskentelytavasta ennen Innomaratonviikkoa. Sovimme, että keräämme tietoja ulkomaisista nettilehdistä, ulkomaisista sanomalehdistä ja keräämme tiedot yhteen sähköpostilla. Keskustelimme myös pareittain kaksi kertaa pikaviestinten välityksellä (Live Messenger). Tyypillisinä menetelminä innovaatioiden tuottamiseen mainitaan Ojasalon mukaan esimerkkeinä seuraavat: aivoriihi, bodystorming, 8x8 -menetelmä, ekskursiotekniikat, kuusi ajatteluhattua, heuristinen ideointitekniikka, kaukaiset ajattelumallit, Osbornin kysymyslista ja toivelistatekniikka. Keskeistä on, että innovaatiomenetelmissä ei tuoteta tietoa, vaan ideoita (Ojasalo 2009, 78). Mielestäni näistä menetelmistä käytimme koko Innomaraton-työskentelyn 5

6 aikana aivoriihtä ja sovellusta 8x8 menetelmästä. Aivoriihityöskentely alkoi spontaanisti heti tammikuun tapaamisen aikana ja se jatkui sen jälkeen sähköpostilla. Aivoriihessä on tarkoituksena ideoida mahdollisimman vapaasti, ilman rajoituksia ja ideoijaa kannustaen. Tällä tavalla syntyy, tai voi syntyä uusia ajatuksia, joita ei aiemmin ole tullut mieleen. Kun työskentely alkoi Innomaratonviikolla maanantaina, niin saimme valmentajilta uuden ohjeen ideointiin. Jokainen ryhmän jäsen sai oman A4 paperin, johon piti kirjoittaa 8 ideaa. Saimme näin neljä paperia, joissa oli jokaisessa 8 ideaa. Normaalisti 8x8 menetelmässä yhdelle A4 paperille kirjoitetaan yksi idea. Näitä ideoita tulee kirjata kahdeksalle paperille. Jokaista ideaa jatkokehitetään siten, että jokaista ideaa parannetaan edelleen kahdeksalla uudella A4 paperilla. Teoriassa näin voidaan saavuttaa 64 uutta ideaa, joista osa voi olla päällekkäisiä. Ideoinnissa ei voi välttää päällekkäisiä ideoita innovointivaiheessa. Sen vuoksi saimme innovointivaiheessa ryhmiteltyä ideoitamme niin, että pystyimme keskittyä muutamaan pääidean kehittelyyn. Kilpailuesityksen valmistelussa ei ollut todellakaan ylimääräistä aikaa. Karsimme harjoitusesityksen jälkeen turhia osia tai sellaisia osia, jotka olivat mielestämme jo aiemmin tunnettuja tosiasioita. Voi olla, että toimeksiantaja yllättyi laajasta ideastamme. Esitys oli silti aivan maksimi ajankäytön osalta, ja annoimme toimeksiantajalle vielä raakaversiot ideoistamme, joita jäi vielä yli todella runsaasti. Esityksen jälkeen toimeksiantajalla ei ollut kysyttävää innovaatioistamme. Lopulta toinen ryhmä pääsi jatkoon. Toisen ryhmän vahvuus oli siinä, että sillä oli helposti, lyhyessä ajassa myytävä yksi idea. Ryhmä menestyi myös hyvin finaalissa, joten emme hävinneet huonolle ryhmälle. Pääosin työskentelymme oli sovellettua ideointia koska haimme ideoita olemassa olevista ratkaisuista. Mielestäni ne eivät olleet kuitenkaan mitenkään epäonnistuneita tässä tilanteessa. Useat ideat olivat myös toimeksiantajan mielestä realistisesti toteutettavia ja saimme niistä kiitosta. Toimeksiantajalta saadun palautteen mukaan ryhmämme työ oli huolellista ja monipuolista tulevaisuusanalyysia, jota lehden omalla väellä ei ole tällä hetkellä resursseja tehdä. Lapin Kansa tulee käyttämään ideoitamme. Ryhmädynamiikka oli mielestäni onnistunut. Ideointivaiheessa saimme aikaan paljon erilaisia ideoita. Vaikeutena oli todellakin saada yksi ainoa idea, jota lähteä kehittämään. Ymmärsimme kuitenkin tehtävänannon niin, että ei ole väliä sillä, onko yksi idea vai useampia idea, jota työstää. Tärkeämpää oli kehittää toimeksiantajan antamia tehtäviä 6

7 eteenpäin. Voi sanoa, että ideointivaiheessa jokaiselta tuli ideoita hyvin. Valikointivaiheessa ryhmä toimi myös onnistuneesti, tavoitteena oli saada ne ideat koottua, joista ryhmä oli samaa mieltä. Ryhmädynamiikan kannalta neljän hengen ryhmä on vielä tarpeeksi pieni, jotta keskinäisiä yhteyksiä ei ole vielä niin paljoa kuin esimerkiski viiden tai kuuden hengen ryhmässä. Suuremmassa ryhmässä joku ryhmän jäsenistä pääsee tai joutuu enemmän äänitorveksi, ja määrää ryhmän kulkua enemmän kuin sellainen ryhmän jäsen joka on hiljaisempi. Suuremmassa ryhmässä keskinäisten viestintäyhteyksien määrä alkaa jo rajoittaa ryhmän jäsenten innovointipotentiaalia. Alkuvaiheen työskentely voi olla mahdollista jopa pilkkoa niin, että tehdäänkin ideointivaihetta tai aivoriihivaihetta ensin yksin, sitten pareittain, ja vasta sen jälkeen koko ryhmän kesken. Esityksen koostamisessa ja ideoiden keräämisessä menee myös enemmän aikaa jos ryhmä on liian suuri. Työn voi silloin mieluummin pilkkoa, jolloin tehtäisiin pareittain työtä. Työskentelytehokkuuden kannalta olisi tehokkainta järjestää ihan mikä tahansa ryhmätyö niin, että työskenneltäisiin pareittain yhden tietokoneen ääressä jokaisessa pariryhmässä. Parista toinen kirjoittaa, ja toinen kokoaa ajatuksia ja lukee kirjoitusta. Jos suuressa ryhmässä vain yksi kirjoittaa ja muut istuu pöydän ääressä, niin suuri osa ryhmästä ei tee mitään. Tämän huomasin niin omassa ryhmässä, mutta ongelma on ehkä suurempi sellaisessa ryhmässä, joka on viisihenkinen tai kuusihenkinen. Lisäys: Kehittämistyössä käytettäviä välineitä: haastattelu havainnointi kysely dokumenttianalyysi ennakointiin liittyvät menetelmät yhteisöllisiä ideointimenetelmiä: aivoriihi, 8x8, kuusi ajatteluhattua, kaukaiset ajatusmallit, osbornin kysymyslista, bodystorming, ekskursiotekniikat, heuristinen ideointitekniikka, toivelistatekniikka. muita: prosessianalyysi, blueprinting, benchmarking, palvelun laadun kuiluanalyysi SERVQUAL- mittari.) 7

8 5. Aikaansaatu ratkaisu suhteessa toimeksiantoon Ratkaisumme onnistuneisuutta on vaikea mitata. Pitäisi päästä toteuttamaan kaikki ideamme käytännössä ja nähdä toimivuus. Saamamme palautteen mukaan ideamme olivat kokonaisvaltaisia, ja siinä mielessä laajempia kuin toimeksiantajamme tai ryhmän valmentajien ajatukset yhdestä ainoasta innovaatiosta. Ratkaisumme oli heidän mielestään niin monipuolinen analyysi, että olisimme ehkä menestyneet paremmin, jos olisimme keskittyneet vain yhteen innovaatioon. Toisaalta toimeksianto oli mahdollisimman laaja, jotta se mahdollisti erilaisia ratkaisuja innovaation suhteen, mutta ryhmämme ratkaisu oli lopulta liiankin laaja suhteessa innomaratonin brändiin, että siinä olisi keskitytty pelkästään yhteen innovatiiviseen ideaan. Voi olla, että innomaratonissa menestyneet ovat keskittyneet yhden idean hiomiseen ja seuraavalla kerralla sitten pitäisi karsia rönsyt ideoista ja valita yksi paras idea jota lähteä työstämään mahdollisimman pitkälle. Jos tavoitteena oli uuden liiketoiminnan kehittäminen, niin ratkaisumme olivat enemmänkin entisen liiketoiminnan kehittämistä. Toimeksiannossa annettiin tehtäväksi kehittää Lapin Kansan vuorovaikutuksellisuutta tai sosiaalisuutta. Ratkaisussamme otimme huomioon tämän niin, että ensinnäkin halusimme aktivoida lukijat osallistumaan sisällön tuottamiseen jo jutuntekovaiheessa esimerkiksi toimittajan blogissa tai jutun ilmestymisen jälkeen blogissa. Toiseksi houkuttelevaa sisältöä pitäisi myös tarjota enemmän. Sisällön pitäisi mielestämme olla niin tekstiä, kuvaa, videota, audiota, blogeja ja keskusteluja. Tavoitteena tässä on mielestämme lukijan vierailuaikojen pidentäminen nettisivuilla ohjaamalla lukija lisäsisällön pariin. Houkutteleva sisältö antaisi myös mainostajille kuvan Lapin Kansasta sellaisena mainosmediana johon kannattaa sijoittaa mainosmyynti, koska mielenkiintoista sisältöä on, lukijoita on ja lukijat pitävät Lapin Kansasta. Lopullisena tavoitteena olisi kasvava mainosmyynti tai kasvava mainososuus Lapin Kansan tuloista. Kolmanneksi sosiaalisen median kanavia tulisi lisätä. Tämä sen vuoksi, että ne ovat hyviä palautekanavia, uutisvinkkien antamiseen toimittajille ne ovat hyviä kanavia ja niitä voi käyttää myös jutun ideointivaiheessa kun toimittaja tekee taustatyötä jutun ideointiin. Näitä sosiaalisen median kanavia on nyt käytössä useilla media-alan toimijoilla. Kanavina on käytetty Facebookia, Twitteriä ja muita mikroblogipalveluita, kuten Jaikua. Jos osallistun uudestaan Innomaratoniin, niin työskentelyvaihetta pitäisi miettiä niin, että ei ota liian suurta tai laajaa tehtäväaluetta, vaikka mielestäni viikossa saimmekin aikaan melko 8

9 hyvän ja laajan analyysin, ideointeja ja esityksen. Mutta juuri esityksen koostaminen ja idean myyminen aiheuttaa paljon ajankulua. Tässä voisi tietenkin miettiä sellaista työskentelyä, että ideointia ja tietojen keräämistä tekisi paljon enemmän jo ennakkoon. Viikko on kuitenkin aika lyhyt aika ja se menee nopeasti. Lähteet Ojasalo, K., Moilanen, T., Ritalahti, J. (2009). Kehittämistyön menetelmät. WSOY. (http://www.almamedia.fi/pohjoiset-lehdet) Luettu (http://www.uusirovaniemi.fi/ilmestyminen.html) Luettu (http://www.almamedia.fi/uudistuminen) Luettu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ. Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja

AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ. Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja 1 Olemme digitaalisiin palveluihin ja julkaisuihin keskittyvä mediayhtiö Kestävää mediaa ja palveluita Euroopassa 1. Olemme suomalainen

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia

Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia Mikä Long Play? Uusi digitaalinen julkaisu, joka keskittyy pitkiin tutkiviin juttuihin ja narratiiviseen journalismiin. Juttuja myydään 3,90 euron

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5. MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.2014 Tässä kalvosetissä tiimimme esittelee projektin ja siitä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Miten saada ulkoa tuotu uudistus pysyväksi Case: Me-lehden uudistus, Suomen Lähikauppa Oy

Miten saada ulkoa tuotu uudistus pysyväksi Case: Me-lehden uudistus, Suomen Lähikauppa Oy Miten saada ulkoa tuotu uudistus pysyväksi Case: Me-lehden uudistus, Suomen Lähikauppa Oy Teija Laakso Yrittäjä ja expertti Viestintäyhtiö Heimo Oy Väinö Teittinen Kehityspäällikö ja AD Otavamedia Oy Asiakasviestintä

Lisätiedot

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI Blogirinki Media kokoaa maan parhaat itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi > Blogirinki

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Julkiset palvelut Ovat palveluita, jotka ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media kirjaston. Maagista mediaa. Ala-Kuljunkatu 1, Seinäjoki 1.12.2009 klo 8.35-10.00 luova johtaja Katri Lietsala

Sosiaalinen media kirjaston. Maagista mediaa. Ala-Kuljunkatu 1, Seinäjoki 1.12.2009 klo 8.35-10.00 luova johtaja Katri Lietsala Sosiaalinen media kirjaston näkökulmasta. Tapaus Facebook näkökulmasta. Tapaus Facebook Maagista mediaa. Ala-Kuljunkatu 1, Seinäjoki 1.12.2009 klo 8.35-10.00 luova johtaja Katri Lietsala Gemilo Toiminta

Lisätiedot

Re:meet Oy Kohti parempia kokouksia

Re:meet Oy Kohti parempia kokouksia Re:meet Oy Kohti parempia kokouksia Pääkaupunkiseudun tradenomit ry Pikkujoulut 21.11.2013 Esityksen sisältö Lämmittely Re:meet Oy ja Janne Orava Kokousdesigner pelastaa kokouksen Kohti parempia kokouksia

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010 Nordea Median digitalisoituminen Pekka Soini 16.11.2010 Agenda Markkinat ja Sanoma Q3 Median megatrendejä Strategiamme ydin 2 Yhteenveto Sanoma News Q3 Q3 Mediamarkkinat kääntyneet selvään kasvuun Voitamme

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Alma Median tulos Q2 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Agenda Pääkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Telanne Alma Median yhtiökokous Agenda Alma Median liiketoiminnat 2014 Katsaus Suomen mediamarkkinaan Alma Median tulos 2014 Alma Median strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Sanoman vuosi 2010 Vahva perusta, painopiste uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa. Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen Yhtiökokous, 5.4.

Sanoman vuosi 2010 Vahva perusta, painopiste uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa. Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen Yhtiökokous, 5.4. Sanoman vuosi 2010 Vahva perusta, painopiste uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen Yhtiökokous, 5.4.2011 Vuosi 2010 loi vahvan pohjan Vakaa liikevaihto, hyvä liikevoiton

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Digivinkkejä? Miten hyödyntää digimurrosta? Tutkimuspäällikkö FT Merja Helle Aalto ARTS, MCRG

Digivinkkejä? Miten hyödyntää digimurrosta? Tutkimuspäällikkö FT Merja Helle Aalto ARTS, MCRG Digivinkkejä? Miten hyödyntää digimurrosta? Tutkimuspäällikkö FT Merja Helle Aalto ARTS, MCRG Valmiita digireseptejä ei ole Digimaailmassa on oma toimintalogiikkansa Painetusta sivusta juttuun, aiheeseen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat 2 Metron lukijakonsepti Vuodessa Metroa avustaa yli 30 000 lukijaa 3 Lukijat lähettävät toimitukseen yli 35 000 kuvaa, tuhansia juttuja

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi?

Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi? Ctrl + Z Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi? Tietotalkoopäivät Tietotalkoot pidettiin 13. 14.9.2010 Keravan Viertolassa. Päivän tarkoituksena oli opettaa ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Hyöty irti innovaatioista. Maija Järvinen, Tutkija, MTT maija.jarvinen@mtt.fi 040 749 2504

Hyöty irti innovaatioista. Maija Järvinen, Tutkija, MTT maija.jarvinen@mtt.fi 040 749 2504 Hyöty irti innovaatioista Maija Järvinen, Tutkija, MTT maija.jarvinen@mtt.fi 040 749 2504 InnoEquine-hankkeesta 2011-2013 Rahoitus: Central Baltic Interreg IV A ohjelma 2007-2013 Mukana Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankinta 2010 21.9.2010 Pia Kauma Laatukeskus Excellence Finland Yhdistyksen tarkoitus Laatuyhdistyksen tarkoitus on edistää laatujohtamista

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO

BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO JAMK INNOVAATIOVIIKKO 11 /2015 [9.-13.3.2015] Suunnittelukohde -suunnitteluprojektin nimi- BRIEF SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO Brief eli toimeksianto on dokumentti, joka määrittää

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Sisältö Mainonnan markkina 2010 Alma Median tulos 2010 Alma Median markkina-asema Alma Median strategia 2010-2 Mainonnan markkina 2010

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Liideri livenä Tampereella 4.6.2014 Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Tampereen Puhelin Oy on vuonna 2003 perustettu tietoliikenne-

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja 1 Sosiaalinen media Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja Puhelin 040-7499072, sähköposti katri.lietsala@gemilo.com Gemilo Oy. Rautatienkatu 21 A, Tampere Katri on konsultoinut lukuisia

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston nuorisotakuu-projekti. Projektipäällikkö Matti Koivisto

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston nuorisotakuu-projekti. Projektipäällikkö Matti Koivisto Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston nuorisotakuu-projekti Projektipäällikkö Matti Koivisto Taustaa Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston yhteisprojekti Toiminta alue sama

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

Mistä kuulitte eetu-hankkeesta?

Mistä kuulitte eetu-hankkeesta? 40 35 Takaisin yhteenvetoon Mistä kuulitte eetu-hankkeesta? 37% 30 25 23% % 20 15 10 10% 10% 13% 5 3% 3% 0 esitteestä mainoksesta tiedotustilaisuudesta uutisesta sosiaalisen median kautta suoran yhteydenoton

Lisätiedot

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 1.-2. 10.2009 Joensuu Minna Isoaho, KTM Fountain Park Fellow Stratebility Oy Tausta näkemysten takana 1. Rohkea

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot