Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat"

Transkriptio

1 Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Esiselvitys, kesäkuu 2013 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

2 1. ESISELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3 KÄYTETTY METODI VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2. HARDWARE TOIMIALA MUUTOKSESSA 5 UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TEKNOLOGIAKEHITYKSEN JA LIIKETOIMINTAMALLIEN UUDISTUMISESTA HARDWARE- YRITTÄJYYDEN HAASTEITA HARDWARE- YRITYSTEN RAHOITUKSELLISET HAASTEET JA RATKAISUMALLIT JULKISTEN JA YKSITYISTEN TAHOJEN HW- LIIKETOIMINNAN TUKI- JA EDISTÄMISMALLEJA 9 4. TAVOITELTU HARDWARE- YHTEISÖ SEUTUKUNNAN NYKYTILANNE JA VIITERYHMIEN HAASTEET 13 NYKYTILANNE KIPUPISTEET JA MAHDOLLISUUDET ESILLE TULLEET TOIMINTAMALLIT HW- YRITTÄJYYDEN KEHITTÄMISEKSI ARVIO SEUTUKUNNAN EDELLYTYKSISTÄ KASVATTAA HW- YHTEISÖ VAIHTOEHDOT HW- YHTEISÖN EDISTÄMISELLE 18 VERKOTTUMINEN JA PALVELUT PROTOPAJA KAUPALLISTAMINEN JA KANSAINVÄLISYYS JATKOTOIMENPITEET TOIMINTASUUNNITELMA PROTOPAJA+ 22 VISIO TAVOITTEET TOIMINNAN PILOTOINTI PÄÄTÖS JATKOSTA LIITE 1 - HANKKEESEEN OSALLISTUNEET VIITERYHMÄT LIITE 2 - HAASTATTELURUNKO LIITE 3 CASEKUVAUKSET YKSITYIS- JA JULKISSPONSOROIDUISTA HW- TOIMINNAN TUKIHANKKEISTA LIITE 4 - TYÖPAJA

3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Pirkanmaalla on pitkä perinne erilaisten hardware- liitännäisten (HW) ratkaisujen kehittämisestä ja tuotannosta niin kuluttajille (Nokia, Kyrel) kuin teolliseen käyttöön (Patria, Sandvik, Fastems). Osana Avoin Tampere ohjelmaa on todettu, että alueelle on mahdollista synnyttää HW- tuotteiden kaupallistamista edistävä verkosto. Verkosto mahdollistaa arvoketjun toimijoiden yhteistoiminnan siten, että uusien tuotteiden kehitys on hallittua, nopeaa ja kannattavaa. Oikein kohdistetulla panostuksella Tampereesta voidaan luoda Prototyping Manufacturing City, joka vetää puoleensa uusia kuluttaja- ja teollisuuslähtöisiä yrittäjiä ja yrityksiä sekä Suomesta, että myöhemmin ulkomailta. Asian edistämiseksi Pirkanmaan seudullisen kehitysyhtiön Tredea Oy:n hallinnoiman Avoin Tampere elinkeino- ohjelman pyynnöstä toteutettiin esiselvitysprojekti, jossa selvitettiin seutukunnan mahdollisuuksia kehittää kasvava ja yritystoimintaa edistävä hardware- liittännäinen verkosto. Esiselvityksen toteuttivat yhdessä HitSeed Oy ja Hermia Oy kevään 2013 aikana. Esiselvityksessä kartoitettiin seutukunnan nykyinen osaaminen ja potentiaali hardware- yhteisön luomiselle, muodostettiin oleellisimmat vaihtoehdot yhteisön luomiselle, sekä luotiin toimintasuunnitelma parhaaksi valitulle toteutusvaihtoehdolle. Lähestymistapa Esiselvitys toteutettiin hypoteesipohjaisena. Taustatutkimuksen sekä projektiryhmän toimialaosaamisen perusteella muodostettiin yhdessä projektin ohjausryhmän kanssa joukko alustavia hypoteeseja alueen vahvuuksista ja mahdollisista kipupisteistä sekä mahdollisista toiminnan kehitysmalleista. Hypoteesien pohjalta päätettiin hankkeen ohjausryhmässa, että oleelllisten viiteryhmien näkemykset ja mielipiteet kerätään haastatteluilla (yhteensä 26 haastattelua osaryhminä HW kasvuyritykset, keskikokoiset/suuret yritykset, oppilaitokset sekä julkiset tahot). Haastatellut tahot on eritelty liitteessä 1. Haastatteluja varten muodostettiin haastattelurunko, jolla pystyttiin avointen kysymysten lisäksi pureutumaan oletettuihin ongelmakohtiin ja mahdollisuuksiin. Kysymysrunko on raportin liitteessä 2. Haastatteluiden ja taustatiedon perusteella muodostettiin johtoryhmä kanssa kolme alustavaa mallia, joilla Pirkanmaa pystyy nopeuttamaan ja helpottamaan hardware- pohjaisen yrittäjyyden syntymistä ja kasvamista alueella. Malleja testattiin työpajassa, johon kutsuttiin kaikki haastatellut osapuolet sekä muita alueen toimijoita. Työpajan ja haastatteluiden perusteella valittiin ohjausryhmän kanssa yksi toimintamalli jolle laadittiin alustava toteutussuunnitelma. Esiselvityksen metodi aikatauluineen on esitetty karkealla tasolla kuvassa 1. 3

4 Kuva 1 - Esiselvitysprojektin vaiheet ja tavoiteaikataulu Esiselvityksen yhteishenkilöt: Teemu Toroi, HitSeed Oy: Kimmo Rouhiainen, Hermia Oy: 4

5 2. Hardware toimiala muutoksessa Hardware toimiala on murroksessa erilaisten laitteiden ja palveluiden kytkeytyessä yhteen internetin välityksellä. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä suuri osa tekniikastamme on kytketty Internetiin siten, että kytkettyjen laitteiden yhteismäärä ylittää 100 miljardia 1. Tätä kasvualuetta kutsutaan yleisesti termillä Internet of Things (IoT). IoT:ssa erityyppisiin HW- laitteisiin lisätään älykkyyttä sekä kytketään ne Internetiin, jossa ne ovat tyypillisesti pilviratkaisujen kautta hyödynnettävissä laajempina kokonaisuuksina. IoT- alueen sekä laajemmin Hardware- toimialan muutos ja sen merkittävä kasvu tapahtuu useamman eri tekijän yhteisvaikutuksena. Uusia mahdollisuuksia perustuen teknologiakehitykseen sekä liiketoimintamallien uudistumiseen Yksi muutostekijöistä on ICT- sektorin pitkäaikainen kehityssuunta, jossa HW- laitteet ovat levinneet yhä laajemmalle kohderyhmälle ja kohdistetumpaan käyttöön. Kehitys on kulkenut mainframe- ja minikoneympäristöstä pöytäkoneisiin, kannettaviin, ja nyt viimeiseksi älypuhelimiin ja tabletteihin. Osasyynä tälle kehitykselle ovat olleet myös uudet ohjelmistoinnovaatiot, kuten web, Internet- palvelut, pilviteknologiat, sekä kommunikaatiokyvykkyyden ja tapojen kehittyminen erityisesti mobiilissa ympäristössä. Kun verkkoyhteys on yleisesti saatavilla paikasta riippumatta, on luonnollinen seuraava askel kytkeä verkkoon myös kaikki muut elektroniset laitteet. Oheisessa kuvassa 3 on kuvattu eräs mahdollinen kehityskaari IoT teknologioille ja toteutuksille: Kuva 2 Internet of Things alueen teknologiakehitys 1 The hammersmith group The Internet of Things: Networked objects and smart devices. 5

6 Oma vaikutuksensa on myös käytettävissä olevien komponenttien, välineiden ja menetelmien kehittymisellä. Viime vuosina on esitelty useita usein Open Source- pohjaisia HW- kehitysalustoja, kuten Arduino ja Raspberry Pi, jotka mahdollistavat prototyyppien ja lyhyiden sarjojen erittäin edullisen kehittämisen. Tätä kehityssuuntaa tukevat myös useat erilaiset pilvipohjaiset taustajärjestelmäratkaisut, joilla mahdollistetaan esimerkiksi sensoridatan tallennus, sen jatkokäsittely, sekä siirto Internet- palveluihin. Tämän lisäksi on syntynyt ja syntymässä useita muita innovaatioita, kuten 3D tulostus, NFC, sensoriverkot, ja telematiikka, jotka omalta osaltaan edesauttavat HW- tuotteiden kehittämistä moniin eri käyttötarkoituksiin. Useassa tapauksessa olemassa olevat puolituotteet nopeuttavat tuotekehitystä, jolloin painopiste on siirtynyt laitteistoista enemmän ohjelmistoihin. HW- tuotteiden monimutkaisuutta vähentää myös se, että monet IoT- laitteiden tarpeista, kuten yhteys verkkoon, näyttö tai tekstin syöttö voidaan toteuttaa mukana olevilla mobiileilla päätelaitteilla. Vastaavasti raskas laskenta voidaan siirtää laitteesta päätelaitteiden kautta pilveen. Tällöin toteutus koostuu tyypillisesti tarkoitusta varten suunnitellusta HW- laitteesta, jonka sulautettua ohjelmistoa tukee mobiilisovellus sekä taustajärjestelmätoteutus ja mahdollinen web- liittymä pilvessä. HW- tuotteille on liiketoimintamielessä tilaus ICT- markkinoilla. Kiristynyt kilpailu erityisesti mobiilisovelluksissa ajaa kohti HW:n käyttöä tuotteiden erillaistamistekijänä. Kuluttaja on myös tottuneempi maksamaan fyysisistä tuotteista kuin puhtaista virtuaalituotteista. Jossakin tapauksissa HW- laite kykenee jopa rahastamaan digitaalisen palvelun tuottaman lisäarvon. Hyvä esimerkki on hyvinvointiranneke, jossa sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin raportoiva versio voidaan myydä korkeammalla hinnalla kuin versio ilman integraatiota sosiaalisiin palveluihin. Suomella on perinteisesti hyvä maine puhuttaessa HW- laitteista ja sulautetuista ohjelmistoista. Vaikka Nokian kehitys on ollut viime aikoina laskujohteinen, pidetään Nokian ja ylipäänsä suomalaisten HW- osaamista yhä erittäin korkeana. Muita tunnettuja esimerkkejä suomalaisesta osaamisesta ovat rannelaiteet, lääketieteellinen teknologia sekä raskas konepajateknologia hisseistä metsäkoneisiin. Hardware- yrittäjyyden haasteita Laitteistotoimialan kasvuun liittyy myös haasteita. Koska laitteistosuunnittelun kehityskaaret ovat pitkiä, pitää laitteistoyrittäjän ymmärtää paremmin asiakas- ja kilpailijakentän kehittymistä pitkällä aikajänteellä kuin pelkkien ohjelmistotuotteiden kohdalla. HW- tuotteiden käsittely, logistiikka ja mittakaavavaatimukset sitovat myös pääomia kehitystyöhön puhtaasti digitaalisia tuotteita enemmän. Nämä tarpeet heijastuvat myös tarvittavaan osaamispohjaan. Vaikka ketterät menetelmät ja erilaiset valmismoduulit auttavat ja nopeuttavat kehitystyötä, vaaditaan HW- tuotteita kehittävältä yritykseltä laajaa osaamista ja pitkälle ulottuvia suunnitelmia siitä, mitä tuotteelta halutaan jo ennen kehitystyöhön ryhtymistä. Ohjelmistopuolella kehitystyö on tässä suhteessa helpompaa, koska lopputavoitetta voidaan säätää iteratiivisesti kehitystyön edistyessä. Kun tuote sisältää sekä laitteistokehitystä että ohjelmistoja, täytyy pystyä yhdistämään näiden eri syklillä liikkuvien komponenttien kehitys yhdeksi suunnitelmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tehtävän tuotteen pääasialliset laitteisto- ominaisuudet lukitaan jo aikaisessa kehitysvaiheessa, jonka jälkeen ohjelmistokehitys tehdään iteroiden laitteistopäätökset huomioiden. 6

7 Kompleksisen tuotekehityksen lisäksi HW- tuotteiden kehitys vaatii usein kehittyneitä tukitoimintoja, kuten rahoitus, valmistus ja logistiikka, IPR, markkinointi, sekä liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Esimerkiksi valmistuksen kohdalla valmistuspaikan optimaalinen sijainti saattaa vaihdella riippuen tilausmäärästä siten, että pienillä määrillä valmistus kannattaa pitää lähellä. Kun valmistusmäärä kasvaa laajemmaksi, työ kannattaa tehdä Aasiassa. Kun kysyntä kasvaa tästä eteenpäin, saattaa olla järkevintä siirtää tuotanto takaisin lähelle, jotta asiakastarpeet saadaan tyydytettyä mahdollisimman nopeasti. Massatuotannon kohdalla kustannuspaineet viimein ajavat kokonaiskustannuksiltaan edullisimpaan valmistuspaikkaan (kuva 3 2 ): Kuva 3 Tuotannon ekonomia kappalemäärän mukaan Kompleksiset tuotevaatimukset yhdistettynä laajoihin tukitoimintoihin ja niiden integrointiin tarkoittavat usein sitä, ettei tätä osaamista löydy yhdestä yksittäisestä yrityksestä riippumatta yrityksen koosta. Menestyminen vaatii siis tuoteidean omistajan lisäksi usean eri alueille erikoistuneen yrityksen verkottumista ja yhteistyötä. Hardware- yritysten rahoitukselliset haasteet ja ratkaisumallit Hardware- projektit eroavat olennaisesti puhtaasti ohjelmistopohjaisista ratkaisuista skaalautumiseen liittyvien tuotantokustannusten vuoksi. Ennen massiivista tuotantoa tulee laitteen sekä toimia teknisesti oikein mutta ennen kaikkea sisältää oikeat ominaisuudet. Perinteisesti haasteita ovat lisänneet muun muassa prototyyppien korkeat tuotantokustannukset sekä tuotekehityksen kulut ja aikaviiveet. Riskisijoittajat ovat viime vuosina olleet nihkeitä sijoittamaan hardware- startuppeihin. Markkinoilletulon monimutkaisuuteen ja siihen liittyviin epävarmuustekijöihin vedoten on ollut helppo mieluummin sijoittaa puhtaasti ohjelmistopohjaisiin ja nopeasti skaalautuviin ideoihin. Teknologiakehitys ja erityisesti open source hardware alustat ovat helpottamassa tilannetta siten, että ainakin protosarjojen toteuttaminen on mahdollista tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Joukkorahoitus (sekä ennakkotilaus että ns. Equity crowd funding) on noussut selkeäksi vaihtoehdoksi hardware- yrityksille. Erityisesti ennakkotilaamisessa konsepti on selvä, ja prosessi toimii samalla myös 2 Mukailtu: Makers: The New Industrial Revolution (Chris Anderson, 2012). 7

8 markkinatutkimuksen työkaluna. Asiakas maksaa esitellyn (mutta vielä tekemättömän) tuotteen etukäteen ja saadulla rahalla yritys tuottaa määräerän tuotteita näille pilottiasiakkaille. Varsinaiseen lopulliseen tuotteeseen voidaan saada palautetta ja parannusehdotuksia tältä edelläkävijäryhmältä. Esimerkiksi Kickstarter- ennakkotilauspalvelun teknologiahankkeet ovat sisältäneet valtaosin hardware- elementtejä ja rahankeräyskampanjat ovat olleet monesti onnistuneita, kuten kuvan 4 esimerkistä on nähtävissä. Kuva 4 Kickstarter palvelun onnistuneimpia teknologiaprojekteja rahoituksen mukaan, huhtikuu 2013 Tuotteen ennakkomyyntiin liittyy luonnollisesti myös haasteita, kuten esimerkiksi onko suunniteltu laite yleensäkään tehtävissä, sekä saadaanko se tehtyä aikataulussa ja suunnitellussa hintaluokassa. Valitettavan useassa viimeaikaisessa tapauksessa nämä riskit ovat toteutuneet, tosin yleisimmin vain aikataulun suhteen. Edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi tulisi ennakkomyyntiä käyttävien hardware- startuppien tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka voivat täydentää startupin omaa osaamista hardware- laitteen markkinoilletuomiseen liittyvissä haasteissa. 8

9 3. Julkisten ja yksityisten tahojen HW- liiketoiminnan tuki- ja edistämismalleja Hardware- projektien ja protopajojen osalta kansainvälisellä ja kansallisilla tahoilla on erilaisia liiketoiminta- ja edistämismalleja. Toimialan ja seutukuntien rakennemuutoksen paineessa on luotu malleja, jotka voidaan karkeasti jakaa seuraavasti: Kiihdyttämöt / inkubaattorit: usein kokonaan tai osittain julkisrahoitteisia hankkeita, joissa luodaan ympäristö ja edellytykset HW- yrittäjyydelle. Esimerkkina ovat EU- rahoitteiset protolabit Latviassa ja Liettuassa sekä Viron Tarton Science Parkin yhteyteen suunniteltu HW- kiihdyttämö. Fablabit / protopajat: työpajoja, joissa mahdollisestaan HW- yrittäjien ensimmäisten protojen teko ja testaaminen. Mielenkiintoisena kehityksenä tällä puolella on Phillipsin esimerkki, jossa konsepti on skaalattu kattamaan myös tutkimusyhteistyötä sekä tuotteiden kaupallistamista. Phillipsin rooli ankkuriyrityksenä on oleellinen skaalauksen onnistumisen kannalta. Vastaava keskittymä löytyy UK:n Coventrystä hieman pienemmällä agendalla sekä enemmän julkisrahoitteisena. Ketterät sopimusvalmistusfasiliteetit ja verkostot: sopimusvalmistuksen siirtyessä kaukoitään länsimaiset pelaajat ovat kehittäneet uusia, ketteriä toimintamalleja. Esimerkkinä Pirkanmaalla konseptoitu CSM- hotelli sekä kansainvälisellä yhteistyöllä ratsastava Dragon innovations. Esimerkit ovat positioitu havainnollisesti tuotekehityssyklin mukaisesti kuvaan 5 alla. Hankkeiden yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin liitteessä. 9

10 Kuva 5 Esimerkkejä julkis- ja yksityissponsoroiduista HW toiminnan tukihankkeista Huomionarviosta näissä esimerkeissä on, että hw- toimintaa sekä protopajakonseptia voidaan toteuttaa ruohonjuuritasolla (Fablabs), suuressa mittakaavassa (case Philips, CSM- hotelli, MTC) ja liiketoimintaa ja yrittäjyyttä tukien (case Dragon Innovations, Bolt, Fab Labs). Esimerkit antoivat tuntumaa toimivista malleista sekä niiden edellytyksistä. Niitä käytettiin toteutetun työpajan case- esimerkkeinä ja vaihtoehtojen jatkosuunnittelussa. 10

11 4. Tavoiteltu hardware- yhteisö Seutukunnallisesta näkökulmasta hardware- yhteisö liittyy kiinteästi yleisten kasvuhankkeisiin seuraavasti: 1. Tampereen kaupungin ja Työ- ja Elinkeinoministeriön välisen Kasvusopimuksen tavoitteisiin teknologiateollisuudelle: alueelle syntyy teknologia- teollisuuteen uutta työpaikkaa ja 500 uutta yritystä. 2. INKA- hankkeen Uudistuva valmistus - tavoitteet: Valmistavan teollisuuden työpaikkojen lukumäärä pysyy vähintään samana (teknologiateollisuus v , osuus koko maasta 11,5 %) ja alan liikevaihto (v ,1 mrd. ) kasvaa rakennemuutoksesta huolimatta. Tavoitteena on jalostusarvon merkittävä kasvattaminen (v ,7 mrd., ja Pirkanmaan osuus koko maasta 13,2 %) Raportin kirjoitushetkenä varsinaisia tavoitteita HW- liiketoiminnalle osana seutukuntaa ei ole asetettu. Hankkeen johtoryhmän kanssa määritettiin kuitenkin alustava tahtotila ohjaamaan toimintaa seuraavasti HW- toiminnan tavoitteena tulee olla vuoden 2016 loppuun mennessä luoda vähintään uutta työpaikkaa EUR 500 miljoonan liikevaihto 1-3 merkittävää yrityskauppaa alueella Tavoitteiden lisäksi muodostettiin tahtotila HW- ekosysteemistä sekä sen eduista viiteryhmille. Tahtotila ja hyödyt on esitelty kuvassa 6 alla. 11

12 Kuva 6 Hardware ekosysteemin tavoiteltu tila ja hyödyt viiteryhmille 12

13 5. Seutukunnan nykytilanne ja viiteryhmien haasteet Seutukunnan nykytilanne kartoitettiin haastattelemalla 26 viiteryhmän edustajaa. Haastatellut tahot ja haastattelurunko löytyvät liitteistä 1 ja 2. Hardware toimialan viiteryhmien kanssa tehdyissä haastatteluissa yleisimmin nousseet teemat on koottu yhteen kuvassa 7. Kuva 7 Yhteenveto viiteryhmähaastatteluissa esilletulleista teemoista Esille nousseet asiat voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään 1) seutukunnan nykytilanne (kipupisteet, mahdollisuudet), sekä 2) mahdolliset ratkaisumallit toiminnan edistämiseksi. Kukin viiteryhmä tuo asiat esille ja priorisoi niitä omasta näkökulmastaan. Tässä raportissa on pyritty muodostamaan yksi näkemys Pirkanmaan seutukunnan tasolla. Nykytilanne kipupisteet ja mahdollisuudet Viiteryhmien edustajat kokevat Pirkanmaan olevan vahvassa murrosvaiheessa seutukuntana ja usealla toimialalla. ICT- ala ja siihen kytkeytyvä elektroniikkateollisuus on järjestäytymässä uudelleen Nokia- klusterin hakiessa uusia asiakkaita ja toimintamalleja. Koneenrakennusyrittäjät tiedostavat kilpailun kovenevan kaukoidän valmistajien kasvattaessa osaamistaan ja laatutasoaan jatkuvasti. Tutkimus- ja koulutuslaitoksissa valmistaudutaan kohtaamaan uusia teollisia ja tutkimuksellisia yhteistyökumppaneita kotimaasta, lähialueilta että kauempaa. Kokonaisuutena teknologiateollisuus on ainakin väliaikaisesti vaikeuksissa, mikä näkyy myös liikevaihdon kehityksessä. Osa haastatelluista näki tilanteen mahdollisuutena, osa pelkäsi tulevaisuuden tuovan lähinnä huonoja uutisia HW- ja koneenrakennusalalle. 13

14 Kuva 8 - Pirkanmaan teknologiateollisuuden liikevaihdon kehitys Tilastokeskus HW- yrittäjyyteen liittyvät kipupisteet liittyivät tuotekehitykseen ja yritystoimintaan tarvittavaan osaamiseen, tiloihin, laitteisiin, HW- yrittäjän kasvurahoitukseen sekä tarvittavaan laaja- alaiseen osaamiseen (verrattuna esimerkiksi pelkkään ohjelmistopohjaiseen liiketoimintaan). Mahdollisuuksina nähtiin, että seutukunnalla on erityisesti HW- tuotteiden tekemiseen tarvittavaa osaamista (tosin sirpaloituneena eri osapuolille), erilaisia työtiloja ja laitteita on olemassa eri toimijoilla, ja että vahvasta koneenrakennus ja elektroniikkavalmistus osaamisesta voidaan hyötyä sopivalla verkostoimisella ja toimijoiden saattamisella yhteen. Kipupisteet Mahdollisuudet Ajankohtaisen tiedon tai tietämyksen puuttuminen siitä, kuka (yritys, osaaja) seutukunnalla pystyy auttamaan missäkin HW/IoT - asiassa Prototyyppien ja pilottilaitteiden tekemiseen tarvittava laitteisto ja opastaminen niiden käyttöön Toimitilat (erityisesti Tampereella) yrittäjille, jotka tarvitsevat sekä toimisto- että valmistustilaa HW- yrittäjän kasvurahoitus - pienillä pääomilla ei päästä riittävän pitkälle Tarvittava laaja- alainen osaaminen yrittäjätiimissa (erityisesti myynti- ja liiketoimintaosaaminen sekä teollinen muotoilu) Vahva koneenrakennus- ja elektroniikkavalmistusosaaminen ja kapasiteetti Valmistuksen piensarjat ja ketterät toimintamallit valmistuksessa Seutukunta joka tapauksessa rakennemuutoksessa - muutos voidaan nähdä mahdollisuutena Laaja osaamispohja saadaan tehokkaaseen käyttöön oikealla verkottamisella Alueen infrastruktuuri (työtilat, eri laitteet) voitaisiin saada parempaan hyötykäyttöön sopivalla yhdistämisellä ja tuotteistamisella Taulukko 1 Haastatteluissa esille tulleet viiteryhmien kokemat kipupisteet ja mahdollisuudet 14

15 Esille tulleet toimintamallit HW- yrittäjyyden kehittämiseksi Haastatteluissa tuli esille kolme päälinjaa HW- yrittäjyyden kehittämiseksi, jotka eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Mallien toimialuetta liiketoiminnan kehitysvaiheiden suhteen on hahmoteltu kuvassa 9. Kuva 9 - haastetteluissa esille tulleet toimintamallit HW- yrittäjyyden tukemiseksi Pirkanmaalla 1. HW- verkottuminen ja palvelut: seutukunta voi tukea toimintaa pitämällä jatkuvasti näkymää alan osaajiin ja palveluihin sekä oikeaan aikaan linkittää osaajat ja mahdollisuudet yhteen. Toiminta voi olla osittain virtuaalista, mutta tehokkaan verkottumisen kannalta on tärkeää, että viiteryhmät tapaavat ajoittain fyysisesti yhteisten aihioiden parissa. 2. HW- protopaja: toimija ja ylläpitää ja operoi yhteistä tilaa, jossa HW- yrittäjät voivat kehittää ja valmistaa ensimmäiset proto- ja pilottituotteensa. Tila mahdollistaa alkuvaiheen yritystoiminnan ja on luonnollinen kohtaamispaikka alan toimijoille. 3. Public- private kaupallistaja: Tukee yritysten ja liiketoiminnan kaupallistamista sekä uudelleensuuntaa aihioita, joiden tulevaisuus ei näytä lupaavalta. Auttaa eri tavoin tarvittavan (sijoitus)pääoman keräämisessä. 15

16 6. Arvio seutukunnan edellytyksistä kasvattaa HW- yhteisö Taustatiedon ja viiteryhmien näkemysten perusteella voidaan todeta että Pirkanmaan seudulle on mahdollista kehittää tavoiteltu HW- pohjainen yritysyhteisö. Verrattuna vastaaviin talousalueisiin seutukunnalla on vahvuuksia, joiden varaan toimintaa voidaan rakentaa. Vastaavasti alueen tilanteeseen liittyy selkeitä haasteita, jotka tulee ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä. Edellytyksiä on tarkasteltu tarkemmin kuvassa 10. Kuva 10 Pirkanmaan seutukunnan vahvuuksia ja haasteita HW- pohjaisen yritysyhteisön perustamisessa Mahdollisuuden lunastamiseen ei ole olemassa hopealuotia, vaan hw- yhteisön kehittäminen vaatii päätöksen pitkäaikaisesta panostuksesta HW- pohjaiseen innovaatioalustaan, talousalueen viiteryhmien läheistä yhteistoimintaa, sekä investointeja (julkista tukea ja yksityistä pääomaa kasvuyrityksille). Toiminnan tavoitteena tulee olla kiinnostava toimintaympäristö sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 16

17 Seutukunnan pystyessä rakentamaan kansainvälisesti tunnustetun HW- innovaatioalustan, luodaan sellaista kilpailuetua, jota on vaikea nopeasti kopioida muille vastaaville paikkakunnille. Operatiivisesti voi olla selkeintä vastuuttaa alan systemaattinen ja tavoitelähtöinen kehittäminen joillekin toimijoille. Nämä toimijat ajavat yhteisen kehittämistä aktiivisesti. Asian kehittymistä voidaan tällöin seurata ja ohjata viiteryhmät saavat mielipiteensä kuuluville toimijoiden tavoiteasetannnan kautta. 17

18 7. Vaihtoehdot HW- yhteisön edistämiselle HW- yhteisön edistämisen vaihtoehdot luotiin haastatteluiden pohjalta ja niitä kehitettiin työpajassa viiteryhmien edustajien kanssa. Liitteenä 4 on työpajan ohjelma, osallistuneet ja toimintaprosessi. Työpajassa olleet vaihtoehtoiset toimintamallit hw- yhteisön edistämiselle olivat: 1. Verkottuminen ja palvelut 2. Protopaja 3. Kaupallistaminen ja kansainvälisyys Työpajassa saatiin seuraavia tarkennuksia ja tuloksia jatkotyöstöä varten. Verkottuminen ja palvelut Kuva 11 Työpajan tulokset, verkottuminen ja palvelut 18

19 Tärkeintä verkottumisessa nähtiin nykyisen osaamisen ja verkostojen kuvaus; työkaluina tapahtumat, profiilit sekä käytäntöjen jakaminen, mutta myös konkreettinen tila verkostoitua. Rahoitus oli yksi suurimpia haasteita, ratkaisujakin löytyi packed hardware- alueelta, mutta myös fasiliteettien hyödyntämisessä sekä kontaktirekisterin luomisessa. Selkeästi haluttiin, että löytyisi Champion vetämään tätä toimintaa kasaan, ja että löydetään riittävät resurssit toimintojen pystyyn ajamiseen. Protopaja Kuva 12 Työpajan tulokset - Protopaja Protopaja- työpajassa näkyi selkeästi jakautuminen kahdenlaisiin tarpeisiin; nopeisiin ja helposti toteutettaviin, sekä nykyisen resurssien parempaan hyödyntämiseen sekä laajempiin tarpeisiin. Haasteina nähtiin rahoitusmalli, sekä miten liikesalaisuudet ja ylläpito toteutetaan yhteisessä hw- protopajassa, kuten myös kannattavuus. Ratkaisuna nähtiin jakautuminen fyysiseen protopajaan startupeille ja virtuaaliseen protopajaan, jossa käytetään olemassa olevaa osaamista sekä valmistuskapasiteettia alueella. Eteneminen jakautui myös näihin ajatuksiin, eli ensin toteutetaan nykyisillä resursseilla ja vähäisillä investoinneilla hw- sprintti. Pyyntölistalla oli myös pienrahoituksen kehittäminen prototoimintaan sekä toiminnan pitempiaikainen koordinointi ja kehittäminen. Kaupallistaminen ja kansainvälisyys 19

20 Kuva 13 Työpajan tulokset Kaupallistaminen ja kansainvälisyys Kaupallistamisen ja kansainvälisyyden puolella tarpeina mainittiin rahoitus ja käyttöpääoma, samoin sopimusasiat, jotka olivat tulleet myös muissa työpajoissa esille. Haasteina ovat sitouttaminen, riskirahoituksen puute, mutta myös osaamiseen ja tiimiin liittyvät tekijät. Ratkaisuiksi löytyivät verkostojen tehokkaampi käyttö, partnereiden tunnistaminen sekä kv- jatko- opiskelijoiden hyödyntäminen. Varsinkin viimeksi mainitusta voisi suunnitella oman ohjelman yliopistoille. Samoin voisi ehkä valita voimakkaiden hw- kehityspanostusten kohteiksi muutaman lupaavimman startin. Jatkotoimenpiteissä yhdistettiin ja kehitettiin työpajassa saatuja ideoita eteenpäin. 20

21 8. Jatkotoimenpiteet Tausta- aineisto, nykytila- analyysi sekä työpajan tulokset osoittivat, että hw- alueella on kysyntää. Kysyntä ja tarpeet jakautuivat kahteen eri tyypiseen toimintamalliin, jotka ovat ajallisestikin peräkkäiset: 1. Toiminnan aloittaminen ja mahdolliset lyhyen aikavälin tavoitteet (Protopaja+) 2. Pidemmän aikavälin tavoitteet (Uudistuvan teollisuuden keskus) 1. Protopaja+ 2. Suomen uudistuvan teollisuuden keskus Nykyisen valmistuskapasiteetin kuvaaminen ja manuaalinen verkottaminen / palvelumalli (oppilaitokset, yritykset, hackerlab ja vastaavat) Tila / toimintakeskus Nykyisten innovaatiomallien yhdistäminen (Demola, oppilaitosten harjoitustyöt ja palvelut) Alueen toimijoiden verkottaminen ja tiedonvaihto (seminaarit, työpajat, tietopalvelu) Konsultointi ja selvitykset (yhteistyömalit, protopaja, kv- opiskelijaohjelma) Kansainvälisen tason konseptin rakentaminen suuryritysten sekä hw- kehitysmallin loppuvaiheeseen Rahoitusmallien kehittäminen tukemaan tuotepohjaisten kokeilujen synnyttämistä Laajempi valmistuksen koordinointi ja markkinointi kansainvälisesti Yhteistyömallien ja - rakenteiden kehittäminen löyhästä verkostomallista kohti teollista verkostoyrityksiä Kehittyneet tietopalvelut Hardware- alustojen rakentaminen ja koulutus valituista alustoista Uudet investoinnit valmistus / protopaja- alueella Useat tarpeet ja esimerkit maailmalta osoittavat että asioissa voidaan edetä nopeasti ja tuottaa lisäarvoa ilman suuria investointeja ja toimintatapojen muutoksia (esim. FAB LAB:ien perustamiskustannukset alkavat kokoluokasta tuhansia euroja). Kuitenkin tarvetta on myös valmistella laajempaakin yhteistyötä ja toimintatapaa, joiden ulottuvuuksia on INKA- ohjelman Uudistuva valmistus, FIMECC Oy:n toimintakehys sekä tarpeet alan oppilaitoksissa, suuryrityksissä sekä tutkimuslaitoksissa. Vaihtoehdot käytiin läpi hw- selvityksen Ohjausryhmän kanssa ja niiden perusteella valittiin tarkempaan tarkasteluun Protopaja+ konsepti, jolle laadittiin tarkempi alustava toimintasuunnitelma. 21

22 9. Toimintasuunnitelma Protopaja+ Visio Protopaja+ on HW- innovaatioalusta jonka tavoitteena on täyttää aukko harrastajatoiminnan ja elektroniikan sopimusvalmistuksen välissä (kuva 14). Tästä seuraa tehostunut yhteistyö, osaamisen siirtyminen ja toiminta tavoitteena tuotteiden kehittäminen ja markkinoille vienti. Asiakkaiden saamat edut liittyvät lyhentyneeseen markkinoillepääsyaikaan (time- to- market) sekä pääoman tehokas käyttö yrityksen alkuvaiheessa (capex). Kuva 14 Protopaja+ positiointi harrastajatoiminnan ja sopimusvalmistamisen välimaastoon On myös tärkeä ymmärtää, että konseptissa Yhteistyöalusta, on merkittävä toiminto sitomassa eri yhteistyörakenteita yhteen. Tuolloin erilaisia uusia kokonaisuuksia, kuten koulutuksia, kansainvälistymistä, hw- alustoja, hw- kiihdyttämöohjelmia, sekä muita toimintoja, voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä. Tavoitteet Protopaja+ tavoitteista keskusteltiin johtoryhmässä ja todettiin, että niitä tulee vielä linjata INKA- hankkeen ja Tampereen kasvusopimuksen kanssa. Todettiin, että tavoitteiden suuruusluokka pitää olla satoja työpaikkoja, satoja miljoonia uutta liikevaihtoa, sekä ainakin yksi merkittävä alueen yrityskauppa. 22

23 Kuva 15 HW ekosysteemin tavoitteet tulee linjata seutukunnan kokonaissuunnitelman kanssa. Raportin kirjoitushetkellä tähän ei ole vielä valmiuksia. Kun nämä tavoitteet on sovittu voidaan asettaa konkreettiset tavoitteet protopaja+:lla ja vaiheistaa ne eri vuosille. Karkeasti ottaen Protopaja+ käynnistyy vaiheittain siten että 2013 loppuun mennessä pilotoidaan hanke ja tehdään go/no- go- päätökset, seuraavana vuonna toiminto organisoituu ja kehittyy ja sitä seuraavana vuonna pyritään stabiloimaan toiminta ja saadaan se operatiivisin osin omakustanteiseksi. Protopaja+ tärkeimpinä tavoitteina tulee olla uusi menestyvä liiketoiminta, oikean osaamisen kerääntyminen seutukunnalle, sekä riittävä uusien ideoiden ja yritysten pipeline. Rajoitteiden osalta arvoidaan että seuraaviin valintoihin ja rajauksiin on syytä kiinnittää huomiota Toiminnan käynnistys- ja kehitysmielessä tavoitteena on houkutella lisää alan toimijoita ja yrittäjiä paikkakunnalle Käynnistetään vaiheittain ja yhteistyössä alueen hankkeiden ja toimijoiden kanssa (ml. INKA / Uudistuva valmistus) Pyritään luomaan yhteistyötä ja uutta toimintaa, eikä kilpailevaa toimintaa nykyisten toimijoiden suhteen Toiminta pitää olla pitkällä aikavälillä kannattavaa ja toimia itsenäisesti, eli mahdollinen kehitys/projektirahoitus on toiminnan käynnistämiseen B2B / B2C fokus tulee keskustella Päätettävä myöhemmin: miten hallinnoidaan Toiminnan pilotointi Pilotointia varten muodostettiin tärkeimpien kehitysalueiden työtehtävistä työpaketteja Protopaja+:n noin 6 kuukauden Sprint / käynnistysprojektille. Samalla suunniteltiin karkeat lopputulokset sekä 23

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen.

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen. Digipolku @ Pöllöparlamentti Saarijärvi 20170112 Jukka Valkonen www.jyu.fi/digipolku Digitalisaatio kuuluu kaikille vaikuttaa jo nyt jokaiseen voi olla yritykselle kasvupolku 2 Maaseudun yritystoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa

Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa Petri Rouvinen Etlatieto Oy Finnmobile Vaikuttajafoorumi Hotelli Rantasipi Airport 8.11.2012, 9.40 10.15 Suomen teollinen tulevaisuus? Suomen päävientialat vaikeuksissa

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot