Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat"

Transkriptio

1 Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Esiselvitys, kesäkuu 2013 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

2 1. ESISELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3 KÄYTETTY METODI VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2. HARDWARE TOIMIALA MUUTOKSESSA 5 UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TEKNOLOGIAKEHITYKSEN JA LIIKETOIMINTAMALLIEN UUDISTUMISESTA HARDWARE- YRITTÄJYYDEN HAASTEITA HARDWARE- YRITYSTEN RAHOITUKSELLISET HAASTEET JA RATKAISUMALLIT JULKISTEN JA YKSITYISTEN TAHOJEN HW- LIIKETOIMINNAN TUKI- JA EDISTÄMISMALLEJA 9 4. TAVOITELTU HARDWARE- YHTEISÖ SEUTUKUNNAN NYKYTILANNE JA VIITERYHMIEN HAASTEET 13 NYKYTILANNE KIPUPISTEET JA MAHDOLLISUUDET ESILLE TULLEET TOIMINTAMALLIT HW- YRITTÄJYYDEN KEHITTÄMISEKSI ARVIO SEUTUKUNNAN EDELLYTYKSISTÄ KASVATTAA HW- YHTEISÖ VAIHTOEHDOT HW- YHTEISÖN EDISTÄMISELLE 18 VERKOTTUMINEN JA PALVELUT PROTOPAJA KAUPALLISTAMINEN JA KANSAINVÄLISYYS JATKOTOIMENPITEET TOIMINTASUUNNITELMA PROTOPAJA+ 22 VISIO TAVOITTEET TOIMINNAN PILOTOINTI PÄÄTÖS JATKOSTA LIITE 1 - HANKKEESEEN OSALLISTUNEET VIITERYHMÄT LIITE 2 - HAASTATTELURUNKO LIITE 3 CASEKUVAUKSET YKSITYIS- JA JULKISSPONSOROIDUISTA HW- TOIMINNAN TUKIHANKKEISTA LIITE 4 - TYÖPAJA

3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Pirkanmaalla on pitkä perinne erilaisten hardware- liitännäisten (HW) ratkaisujen kehittämisestä ja tuotannosta niin kuluttajille (Nokia, Kyrel) kuin teolliseen käyttöön (Patria, Sandvik, Fastems). Osana Avoin Tampere ohjelmaa on todettu, että alueelle on mahdollista synnyttää HW- tuotteiden kaupallistamista edistävä verkosto. Verkosto mahdollistaa arvoketjun toimijoiden yhteistoiminnan siten, että uusien tuotteiden kehitys on hallittua, nopeaa ja kannattavaa. Oikein kohdistetulla panostuksella Tampereesta voidaan luoda Prototyping Manufacturing City, joka vetää puoleensa uusia kuluttaja- ja teollisuuslähtöisiä yrittäjiä ja yrityksiä sekä Suomesta, että myöhemmin ulkomailta. Asian edistämiseksi Pirkanmaan seudullisen kehitysyhtiön Tredea Oy:n hallinnoiman Avoin Tampere elinkeino- ohjelman pyynnöstä toteutettiin esiselvitysprojekti, jossa selvitettiin seutukunnan mahdollisuuksia kehittää kasvava ja yritystoimintaa edistävä hardware- liittännäinen verkosto. Esiselvityksen toteuttivat yhdessä HitSeed Oy ja Hermia Oy kevään 2013 aikana. Esiselvityksessä kartoitettiin seutukunnan nykyinen osaaminen ja potentiaali hardware- yhteisön luomiselle, muodostettiin oleellisimmat vaihtoehdot yhteisön luomiselle, sekä luotiin toimintasuunnitelma parhaaksi valitulle toteutusvaihtoehdolle. Lähestymistapa Esiselvitys toteutettiin hypoteesipohjaisena. Taustatutkimuksen sekä projektiryhmän toimialaosaamisen perusteella muodostettiin yhdessä projektin ohjausryhmän kanssa joukko alustavia hypoteeseja alueen vahvuuksista ja mahdollisista kipupisteistä sekä mahdollisista toiminnan kehitysmalleista. Hypoteesien pohjalta päätettiin hankkeen ohjausryhmässa, että oleelllisten viiteryhmien näkemykset ja mielipiteet kerätään haastatteluilla (yhteensä 26 haastattelua osaryhminä HW kasvuyritykset, keskikokoiset/suuret yritykset, oppilaitokset sekä julkiset tahot). Haastatellut tahot on eritelty liitteessä 1. Haastatteluja varten muodostettiin haastattelurunko, jolla pystyttiin avointen kysymysten lisäksi pureutumaan oletettuihin ongelmakohtiin ja mahdollisuuksiin. Kysymysrunko on raportin liitteessä 2. Haastatteluiden ja taustatiedon perusteella muodostettiin johtoryhmä kanssa kolme alustavaa mallia, joilla Pirkanmaa pystyy nopeuttamaan ja helpottamaan hardware- pohjaisen yrittäjyyden syntymistä ja kasvamista alueella. Malleja testattiin työpajassa, johon kutsuttiin kaikki haastatellut osapuolet sekä muita alueen toimijoita. Työpajan ja haastatteluiden perusteella valittiin ohjausryhmän kanssa yksi toimintamalli jolle laadittiin alustava toteutussuunnitelma. Esiselvityksen metodi aikatauluineen on esitetty karkealla tasolla kuvassa 1. 3

4 Kuva 1 - Esiselvitysprojektin vaiheet ja tavoiteaikataulu Esiselvityksen yhteishenkilöt: Teemu Toroi, HitSeed Oy: Kimmo Rouhiainen, Hermia Oy: 4

5 2. Hardware toimiala muutoksessa Hardware toimiala on murroksessa erilaisten laitteiden ja palveluiden kytkeytyessä yhteen internetin välityksellä. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä suuri osa tekniikastamme on kytketty Internetiin siten, että kytkettyjen laitteiden yhteismäärä ylittää 100 miljardia 1. Tätä kasvualuetta kutsutaan yleisesti termillä Internet of Things (IoT). IoT:ssa erityyppisiin HW- laitteisiin lisätään älykkyyttä sekä kytketään ne Internetiin, jossa ne ovat tyypillisesti pilviratkaisujen kautta hyödynnettävissä laajempina kokonaisuuksina. IoT- alueen sekä laajemmin Hardware- toimialan muutos ja sen merkittävä kasvu tapahtuu useamman eri tekijän yhteisvaikutuksena. Uusia mahdollisuuksia perustuen teknologiakehitykseen sekä liiketoimintamallien uudistumiseen Yksi muutostekijöistä on ICT- sektorin pitkäaikainen kehityssuunta, jossa HW- laitteet ovat levinneet yhä laajemmalle kohderyhmälle ja kohdistetumpaan käyttöön. Kehitys on kulkenut mainframe- ja minikoneympäristöstä pöytäkoneisiin, kannettaviin, ja nyt viimeiseksi älypuhelimiin ja tabletteihin. Osasyynä tälle kehitykselle ovat olleet myös uudet ohjelmistoinnovaatiot, kuten web, Internet- palvelut, pilviteknologiat, sekä kommunikaatiokyvykkyyden ja tapojen kehittyminen erityisesti mobiilissa ympäristössä. Kun verkkoyhteys on yleisesti saatavilla paikasta riippumatta, on luonnollinen seuraava askel kytkeä verkkoon myös kaikki muut elektroniset laitteet. Oheisessa kuvassa 3 on kuvattu eräs mahdollinen kehityskaari IoT teknologioille ja toteutuksille: Kuva 2 Internet of Things alueen teknologiakehitys 1 The hammersmith group The Internet of Things: Networked objects and smart devices. 5

6 Oma vaikutuksensa on myös käytettävissä olevien komponenttien, välineiden ja menetelmien kehittymisellä. Viime vuosina on esitelty useita usein Open Source- pohjaisia HW- kehitysalustoja, kuten Arduino ja Raspberry Pi, jotka mahdollistavat prototyyppien ja lyhyiden sarjojen erittäin edullisen kehittämisen. Tätä kehityssuuntaa tukevat myös useat erilaiset pilvipohjaiset taustajärjestelmäratkaisut, joilla mahdollistetaan esimerkiksi sensoridatan tallennus, sen jatkokäsittely, sekä siirto Internet- palveluihin. Tämän lisäksi on syntynyt ja syntymässä useita muita innovaatioita, kuten 3D tulostus, NFC, sensoriverkot, ja telematiikka, jotka omalta osaltaan edesauttavat HW- tuotteiden kehittämistä moniin eri käyttötarkoituksiin. Useassa tapauksessa olemassa olevat puolituotteet nopeuttavat tuotekehitystä, jolloin painopiste on siirtynyt laitteistoista enemmän ohjelmistoihin. HW- tuotteiden monimutkaisuutta vähentää myös se, että monet IoT- laitteiden tarpeista, kuten yhteys verkkoon, näyttö tai tekstin syöttö voidaan toteuttaa mukana olevilla mobiileilla päätelaitteilla. Vastaavasti raskas laskenta voidaan siirtää laitteesta päätelaitteiden kautta pilveen. Tällöin toteutus koostuu tyypillisesti tarkoitusta varten suunnitellusta HW- laitteesta, jonka sulautettua ohjelmistoa tukee mobiilisovellus sekä taustajärjestelmätoteutus ja mahdollinen web- liittymä pilvessä. HW- tuotteille on liiketoimintamielessä tilaus ICT- markkinoilla. Kiristynyt kilpailu erityisesti mobiilisovelluksissa ajaa kohti HW:n käyttöä tuotteiden erillaistamistekijänä. Kuluttaja on myös tottuneempi maksamaan fyysisistä tuotteista kuin puhtaista virtuaalituotteista. Jossakin tapauksissa HW- laite kykenee jopa rahastamaan digitaalisen palvelun tuottaman lisäarvon. Hyvä esimerkki on hyvinvointiranneke, jossa sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin raportoiva versio voidaan myydä korkeammalla hinnalla kuin versio ilman integraatiota sosiaalisiin palveluihin. Suomella on perinteisesti hyvä maine puhuttaessa HW- laitteista ja sulautetuista ohjelmistoista. Vaikka Nokian kehitys on ollut viime aikoina laskujohteinen, pidetään Nokian ja ylipäänsä suomalaisten HW- osaamista yhä erittäin korkeana. Muita tunnettuja esimerkkejä suomalaisesta osaamisesta ovat rannelaiteet, lääketieteellinen teknologia sekä raskas konepajateknologia hisseistä metsäkoneisiin. Hardware- yrittäjyyden haasteita Laitteistotoimialan kasvuun liittyy myös haasteita. Koska laitteistosuunnittelun kehityskaaret ovat pitkiä, pitää laitteistoyrittäjän ymmärtää paremmin asiakas- ja kilpailijakentän kehittymistä pitkällä aikajänteellä kuin pelkkien ohjelmistotuotteiden kohdalla. HW- tuotteiden käsittely, logistiikka ja mittakaavavaatimukset sitovat myös pääomia kehitystyöhön puhtaasti digitaalisia tuotteita enemmän. Nämä tarpeet heijastuvat myös tarvittavaan osaamispohjaan. Vaikka ketterät menetelmät ja erilaiset valmismoduulit auttavat ja nopeuttavat kehitystyötä, vaaditaan HW- tuotteita kehittävältä yritykseltä laajaa osaamista ja pitkälle ulottuvia suunnitelmia siitä, mitä tuotteelta halutaan jo ennen kehitystyöhön ryhtymistä. Ohjelmistopuolella kehitystyö on tässä suhteessa helpompaa, koska lopputavoitetta voidaan säätää iteratiivisesti kehitystyön edistyessä. Kun tuote sisältää sekä laitteistokehitystä että ohjelmistoja, täytyy pystyä yhdistämään näiden eri syklillä liikkuvien komponenttien kehitys yhdeksi suunnitelmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tehtävän tuotteen pääasialliset laitteisto- ominaisuudet lukitaan jo aikaisessa kehitysvaiheessa, jonka jälkeen ohjelmistokehitys tehdään iteroiden laitteistopäätökset huomioiden. 6

7 Kompleksisen tuotekehityksen lisäksi HW- tuotteiden kehitys vaatii usein kehittyneitä tukitoimintoja, kuten rahoitus, valmistus ja logistiikka, IPR, markkinointi, sekä liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Esimerkiksi valmistuksen kohdalla valmistuspaikan optimaalinen sijainti saattaa vaihdella riippuen tilausmäärästä siten, että pienillä määrillä valmistus kannattaa pitää lähellä. Kun valmistusmäärä kasvaa laajemmaksi, työ kannattaa tehdä Aasiassa. Kun kysyntä kasvaa tästä eteenpäin, saattaa olla järkevintä siirtää tuotanto takaisin lähelle, jotta asiakastarpeet saadaan tyydytettyä mahdollisimman nopeasti. Massatuotannon kohdalla kustannuspaineet viimein ajavat kokonaiskustannuksiltaan edullisimpaan valmistuspaikkaan (kuva 3 2 ): Kuva 3 Tuotannon ekonomia kappalemäärän mukaan Kompleksiset tuotevaatimukset yhdistettynä laajoihin tukitoimintoihin ja niiden integrointiin tarkoittavat usein sitä, ettei tätä osaamista löydy yhdestä yksittäisestä yrityksestä riippumatta yrityksen koosta. Menestyminen vaatii siis tuoteidean omistajan lisäksi usean eri alueille erikoistuneen yrityksen verkottumista ja yhteistyötä. Hardware- yritysten rahoitukselliset haasteet ja ratkaisumallit Hardware- projektit eroavat olennaisesti puhtaasti ohjelmistopohjaisista ratkaisuista skaalautumiseen liittyvien tuotantokustannusten vuoksi. Ennen massiivista tuotantoa tulee laitteen sekä toimia teknisesti oikein mutta ennen kaikkea sisältää oikeat ominaisuudet. Perinteisesti haasteita ovat lisänneet muun muassa prototyyppien korkeat tuotantokustannukset sekä tuotekehityksen kulut ja aikaviiveet. Riskisijoittajat ovat viime vuosina olleet nihkeitä sijoittamaan hardware- startuppeihin. Markkinoilletulon monimutkaisuuteen ja siihen liittyviin epävarmuustekijöihin vedoten on ollut helppo mieluummin sijoittaa puhtaasti ohjelmistopohjaisiin ja nopeasti skaalautuviin ideoihin. Teknologiakehitys ja erityisesti open source hardware alustat ovat helpottamassa tilannetta siten, että ainakin protosarjojen toteuttaminen on mahdollista tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Joukkorahoitus (sekä ennakkotilaus että ns. Equity crowd funding) on noussut selkeäksi vaihtoehdoksi hardware- yrityksille. Erityisesti ennakkotilaamisessa konsepti on selvä, ja prosessi toimii samalla myös 2 Mukailtu: Makers: The New Industrial Revolution (Chris Anderson, 2012). 7

8 markkinatutkimuksen työkaluna. Asiakas maksaa esitellyn (mutta vielä tekemättömän) tuotteen etukäteen ja saadulla rahalla yritys tuottaa määräerän tuotteita näille pilottiasiakkaille. Varsinaiseen lopulliseen tuotteeseen voidaan saada palautetta ja parannusehdotuksia tältä edelläkävijäryhmältä. Esimerkiksi Kickstarter- ennakkotilauspalvelun teknologiahankkeet ovat sisältäneet valtaosin hardware- elementtejä ja rahankeräyskampanjat ovat olleet monesti onnistuneita, kuten kuvan 4 esimerkistä on nähtävissä. Kuva 4 Kickstarter palvelun onnistuneimpia teknologiaprojekteja rahoituksen mukaan, huhtikuu 2013 Tuotteen ennakkomyyntiin liittyy luonnollisesti myös haasteita, kuten esimerkiksi onko suunniteltu laite yleensäkään tehtävissä, sekä saadaanko se tehtyä aikataulussa ja suunnitellussa hintaluokassa. Valitettavan useassa viimeaikaisessa tapauksessa nämä riskit ovat toteutuneet, tosin yleisimmin vain aikataulun suhteen. Edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi tulisi ennakkomyyntiä käyttävien hardware- startuppien tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka voivat täydentää startupin omaa osaamista hardware- laitteen markkinoilletuomiseen liittyvissä haasteissa. 8

9 3. Julkisten ja yksityisten tahojen HW- liiketoiminnan tuki- ja edistämismalleja Hardware- projektien ja protopajojen osalta kansainvälisellä ja kansallisilla tahoilla on erilaisia liiketoiminta- ja edistämismalleja. Toimialan ja seutukuntien rakennemuutoksen paineessa on luotu malleja, jotka voidaan karkeasti jakaa seuraavasti: Kiihdyttämöt / inkubaattorit: usein kokonaan tai osittain julkisrahoitteisia hankkeita, joissa luodaan ympäristö ja edellytykset HW- yrittäjyydelle. Esimerkkina ovat EU- rahoitteiset protolabit Latviassa ja Liettuassa sekä Viron Tarton Science Parkin yhteyteen suunniteltu HW- kiihdyttämö. Fablabit / protopajat: työpajoja, joissa mahdollisestaan HW- yrittäjien ensimmäisten protojen teko ja testaaminen. Mielenkiintoisena kehityksenä tällä puolella on Phillipsin esimerkki, jossa konsepti on skaalattu kattamaan myös tutkimusyhteistyötä sekä tuotteiden kaupallistamista. Phillipsin rooli ankkuriyrityksenä on oleellinen skaalauksen onnistumisen kannalta. Vastaava keskittymä löytyy UK:n Coventrystä hieman pienemmällä agendalla sekä enemmän julkisrahoitteisena. Ketterät sopimusvalmistusfasiliteetit ja verkostot: sopimusvalmistuksen siirtyessä kaukoitään länsimaiset pelaajat ovat kehittäneet uusia, ketteriä toimintamalleja. Esimerkkinä Pirkanmaalla konseptoitu CSM- hotelli sekä kansainvälisellä yhteistyöllä ratsastava Dragon innovations. Esimerkit ovat positioitu havainnollisesti tuotekehityssyklin mukaisesti kuvaan 5 alla. Hankkeiden yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin liitteessä. 9

10 Kuva 5 Esimerkkejä julkis- ja yksityissponsoroiduista HW toiminnan tukihankkeista Huomionarviosta näissä esimerkeissä on, että hw- toimintaa sekä protopajakonseptia voidaan toteuttaa ruohonjuuritasolla (Fablabs), suuressa mittakaavassa (case Philips, CSM- hotelli, MTC) ja liiketoimintaa ja yrittäjyyttä tukien (case Dragon Innovations, Bolt, Fab Labs). Esimerkit antoivat tuntumaa toimivista malleista sekä niiden edellytyksistä. Niitä käytettiin toteutetun työpajan case- esimerkkeinä ja vaihtoehtojen jatkosuunnittelussa. 10

11 4. Tavoiteltu hardware- yhteisö Seutukunnallisesta näkökulmasta hardware- yhteisö liittyy kiinteästi yleisten kasvuhankkeisiin seuraavasti: 1. Tampereen kaupungin ja Työ- ja Elinkeinoministeriön välisen Kasvusopimuksen tavoitteisiin teknologiateollisuudelle: alueelle syntyy teknologia- teollisuuteen uutta työpaikkaa ja 500 uutta yritystä. 2. INKA- hankkeen Uudistuva valmistus - tavoitteet: Valmistavan teollisuuden työpaikkojen lukumäärä pysyy vähintään samana (teknologiateollisuus v , osuus koko maasta 11,5 %) ja alan liikevaihto (v ,1 mrd. ) kasvaa rakennemuutoksesta huolimatta. Tavoitteena on jalostusarvon merkittävä kasvattaminen (v ,7 mrd., ja Pirkanmaan osuus koko maasta 13,2 %) Raportin kirjoitushetkenä varsinaisia tavoitteita HW- liiketoiminnalle osana seutukuntaa ei ole asetettu. Hankkeen johtoryhmän kanssa määritettiin kuitenkin alustava tahtotila ohjaamaan toimintaa seuraavasti HW- toiminnan tavoitteena tulee olla vuoden 2016 loppuun mennessä luoda vähintään uutta työpaikkaa EUR 500 miljoonan liikevaihto 1-3 merkittävää yrityskauppaa alueella Tavoitteiden lisäksi muodostettiin tahtotila HW- ekosysteemistä sekä sen eduista viiteryhmille. Tahtotila ja hyödyt on esitelty kuvassa 6 alla. 11

12 Kuva 6 Hardware ekosysteemin tavoiteltu tila ja hyödyt viiteryhmille 12

13 5. Seutukunnan nykytilanne ja viiteryhmien haasteet Seutukunnan nykytilanne kartoitettiin haastattelemalla 26 viiteryhmän edustajaa. Haastatellut tahot ja haastattelurunko löytyvät liitteistä 1 ja 2. Hardware toimialan viiteryhmien kanssa tehdyissä haastatteluissa yleisimmin nousseet teemat on koottu yhteen kuvassa 7. Kuva 7 Yhteenveto viiteryhmähaastatteluissa esilletulleista teemoista Esille nousseet asiat voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään 1) seutukunnan nykytilanne (kipupisteet, mahdollisuudet), sekä 2) mahdolliset ratkaisumallit toiminnan edistämiseksi. Kukin viiteryhmä tuo asiat esille ja priorisoi niitä omasta näkökulmastaan. Tässä raportissa on pyritty muodostamaan yksi näkemys Pirkanmaan seutukunnan tasolla. Nykytilanne kipupisteet ja mahdollisuudet Viiteryhmien edustajat kokevat Pirkanmaan olevan vahvassa murrosvaiheessa seutukuntana ja usealla toimialalla. ICT- ala ja siihen kytkeytyvä elektroniikkateollisuus on järjestäytymässä uudelleen Nokia- klusterin hakiessa uusia asiakkaita ja toimintamalleja. Koneenrakennusyrittäjät tiedostavat kilpailun kovenevan kaukoidän valmistajien kasvattaessa osaamistaan ja laatutasoaan jatkuvasti. Tutkimus- ja koulutuslaitoksissa valmistaudutaan kohtaamaan uusia teollisia ja tutkimuksellisia yhteistyökumppaneita kotimaasta, lähialueilta että kauempaa. Kokonaisuutena teknologiateollisuus on ainakin väliaikaisesti vaikeuksissa, mikä näkyy myös liikevaihdon kehityksessä. Osa haastatelluista näki tilanteen mahdollisuutena, osa pelkäsi tulevaisuuden tuovan lähinnä huonoja uutisia HW- ja koneenrakennusalalle. 13

14 Kuva 8 - Pirkanmaan teknologiateollisuuden liikevaihdon kehitys Tilastokeskus HW- yrittäjyyteen liittyvät kipupisteet liittyivät tuotekehitykseen ja yritystoimintaan tarvittavaan osaamiseen, tiloihin, laitteisiin, HW- yrittäjän kasvurahoitukseen sekä tarvittavaan laaja- alaiseen osaamiseen (verrattuna esimerkiksi pelkkään ohjelmistopohjaiseen liiketoimintaan). Mahdollisuuksina nähtiin, että seutukunnalla on erityisesti HW- tuotteiden tekemiseen tarvittavaa osaamista (tosin sirpaloituneena eri osapuolille), erilaisia työtiloja ja laitteita on olemassa eri toimijoilla, ja että vahvasta koneenrakennus ja elektroniikkavalmistus osaamisesta voidaan hyötyä sopivalla verkostoimisella ja toimijoiden saattamisella yhteen. Kipupisteet Mahdollisuudet Ajankohtaisen tiedon tai tietämyksen puuttuminen siitä, kuka (yritys, osaaja) seutukunnalla pystyy auttamaan missäkin HW/IoT - asiassa Prototyyppien ja pilottilaitteiden tekemiseen tarvittava laitteisto ja opastaminen niiden käyttöön Toimitilat (erityisesti Tampereella) yrittäjille, jotka tarvitsevat sekä toimisto- että valmistustilaa HW- yrittäjän kasvurahoitus - pienillä pääomilla ei päästä riittävän pitkälle Tarvittava laaja- alainen osaaminen yrittäjätiimissa (erityisesti myynti- ja liiketoimintaosaaminen sekä teollinen muotoilu) Vahva koneenrakennus- ja elektroniikkavalmistusosaaminen ja kapasiteetti Valmistuksen piensarjat ja ketterät toimintamallit valmistuksessa Seutukunta joka tapauksessa rakennemuutoksessa - muutos voidaan nähdä mahdollisuutena Laaja osaamispohja saadaan tehokkaaseen käyttöön oikealla verkottamisella Alueen infrastruktuuri (työtilat, eri laitteet) voitaisiin saada parempaan hyötykäyttöön sopivalla yhdistämisellä ja tuotteistamisella Taulukko 1 Haastatteluissa esille tulleet viiteryhmien kokemat kipupisteet ja mahdollisuudet 14

15 Esille tulleet toimintamallit HW- yrittäjyyden kehittämiseksi Haastatteluissa tuli esille kolme päälinjaa HW- yrittäjyyden kehittämiseksi, jotka eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Mallien toimialuetta liiketoiminnan kehitysvaiheiden suhteen on hahmoteltu kuvassa 9. Kuva 9 - haastetteluissa esille tulleet toimintamallit HW- yrittäjyyden tukemiseksi Pirkanmaalla 1. HW- verkottuminen ja palvelut: seutukunta voi tukea toimintaa pitämällä jatkuvasti näkymää alan osaajiin ja palveluihin sekä oikeaan aikaan linkittää osaajat ja mahdollisuudet yhteen. Toiminta voi olla osittain virtuaalista, mutta tehokkaan verkottumisen kannalta on tärkeää, että viiteryhmät tapaavat ajoittain fyysisesti yhteisten aihioiden parissa. 2. HW- protopaja: toimija ja ylläpitää ja operoi yhteistä tilaa, jossa HW- yrittäjät voivat kehittää ja valmistaa ensimmäiset proto- ja pilottituotteensa. Tila mahdollistaa alkuvaiheen yritystoiminnan ja on luonnollinen kohtaamispaikka alan toimijoille. 3. Public- private kaupallistaja: Tukee yritysten ja liiketoiminnan kaupallistamista sekä uudelleensuuntaa aihioita, joiden tulevaisuus ei näytä lupaavalta. Auttaa eri tavoin tarvittavan (sijoitus)pääoman keräämisessä. 15

16 6. Arvio seutukunnan edellytyksistä kasvattaa HW- yhteisö Taustatiedon ja viiteryhmien näkemysten perusteella voidaan todeta että Pirkanmaan seudulle on mahdollista kehittää tavoiteltu HW- pohjainen yritysyhteisö. Verrattuna vastaaviin talousalueisiin seutukunnalla on vahvuuksia, joiden varaan toimintaa voidaan rakentaa. Vastaavasti alueen tilanteeseen liittyy selkeitä haasteita, jotka tulee ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä. Edellytyksiä on tarkasteltu tarkemmin kuvassa 10. Kuva 10 Pirkanmaan seutukunnan vahvuuksia ja haasteita HW- pohjaisen yritysyhteisön perustamisessa Mahdollisuuden lunastamiseen ei ole olemassa hopealuotia, vaan hw- yhteisön kehittäminen vaatii päätöksen pitkäaikaisesta panostuksesta HW- pohjaiseen innovaatioalustaan, talousalueen viiteryhmien läheistä yhteistoimintaa, sekä investointeja (julkista tukea ja yksityistä pääomaa kasvuyrityksille). Toiminnan tavoitteena tulee olla kiinnostava toimintaympäristö sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 16

17 Seutukunnan pystyessä rakentamaan kansainvälisesti tunnustetun HW- innovaatioalustan, luodaan sellaista kilpailuetua, jota on vaikea nopeasti kopioida muille vastaaville paikkakunnille. Operatiivisesti voi olla selkeintä vastuuttaa alan systemaattinen ja tavoitelähtöinen kehittäminen joillekin toimijoille. Nämä toimijat ajavat yhteisen kehittämistä aktiivisesti. Asian kehittymistä voidaan tällöin seurata ja ohjata viiteryhmät saavat mielipiteensä kuuluville toimijoiden tavoiteasetannnan kautta. 17

18 7. Vaihtoehdot HW- yhteisön edistämiselle HW- yhteisön edistämisen vaihtoehdot luotiin haastatteluiden pohjalta ja niitä kehitettiin työpajassa viiteryhmien edustajien kanssa. Liitteenä 4 on työpajan ohjelma, osallistuneet ja toimintaprosessi. Työpajassa olleet vaihtoehtoiset toimintamallit hw- yhteisön edistämiselle olivat: 1. Verkottuminen ja palvelut 2. Protopaja 3. Kaupallistaminen ja kansainvälisyys Työpajassa saatiin seuraavia tarkennuksia ja tuloksia jatkotyöstöä varten. Verkottuminen ja palvelut Kuva 11 Työpajan tulokset, verkottuminen ja palvelut 18

19 Tärkeintä verkottumisessa nähtiin nykyisen osaamisen ja verkostojen kuvaus; työkaluina tapahtumat, profiilit sekä käytäntöjen jakaminen, mutta myös konkreettinen tila verkostoitua. Rahoitus oli yksi suurimpia haasteita, ratkaisujakin löytyi packed hardware- alueelta, mutta myös fasiliteettien hyödyntämisessä sekä kontaktirekisterin luomisessa. Selkeästi haluttiin, että löytyisi Champion vetämään tätä toimintaa kasaan, ja että löydetään riittävät resurssit toimintojen pystyyn ajamiseen. Protopaja Kuva 12 Työpajan tulokset - Protopaja Protopaja- työpajassa näkyi selkeästi jakautuminen kahdenlaisiin tarpeisiin; nopeisiin ja helposti toteutettaviin, sekä nykyisen resurssien parempaan hyödyntämiseen sekä laajempiin tarpeisiin. Haasteina nähtiin rahoitusmalli, sekä miten liikesalaisuudet ja ylläpito toteutetaan yhteisessä hw- protopajassa, kuten myös kannattavuus. Ratkaisuna nähtiin jakautuminen fyysiseen protopajaan startupeille ja virtuaaliseen protopajaan, jossa käytetään olemassa olevaa osaamista sekä valmistuskapasiteettia alueella. Eteneminen jakautui myös näihin ajatuksiin, eli ensin toteutetaan nykyisillä resursseilla ja vähäisillä investoinneilla hw- sprintti. Pyyntölistalla oli myös pienrahoituksen kehittäminen prototoimintaan sekä toiminnan pitempiaikainen koordinointi ja kehittäminen. Kaupallistaminen ja kansainvälisyys 19

20 Kuva 13 Työpajan tulokset Kaupallistaminen ja kansainvälisyys Kaupallistamisen ja kansainvälisyyden puolella tarpeina mainittiin rahoitus ja käyttöpääoma, samoin sopimusasiat, jotka olivat tulleet myös muissa työpajoissa esille. Haasteina ovat sitouttaminen, riskirahoituksen puute, mutta myös osaamiseen ja tiimiin liittyvät tekijät. Ratkaisuiksi löytyivät verkostojen tehokkaampi käyttö, partnereiden tunnistaminen sekä kv- jatko- opiskelijoiden hyödyntäminen. Varsinkin viimeksi mainitusta voisi suunnitella oman ohjelman yliopistoille. Samoin voisi ehkä valita voimakkaiden hw- kehityspanostusten kohteiksi muutaman lupaavimman startin. Jatkotoimenpiteissä yhdistettiin ja kehitettiin työpajassa saatuja ideoita eteenpäin. 20

21 8. Jatkotoimenpiteet Tausta- aineisto, nykytila- analyysi sekä työpajan tulokset osoittivat, että hw- alueella on kysyntää. Kysyntä ja tarpeet jakautuivat kahteen eri tyypiseen toimintamalliin, jotka ovat ajallisestikin peräkkäiset: 1. Toiminnan aloittaminen ja mahdolliset lyhyen aikavälin tavoitteet (Protopaja+) 2. Pidemmän aikavälin tavoitteet (Uudistuvan teollisuuden keskus) 1. Protopaja+ 2. Suomen uudistuvan teollisuuden keskus Nykyisen valmistuskapasiteetin kuvaaminen ja manuaalinen verkottaminen / palvelumalli (oppilaitokset, yritykset, hackerlab ja vastaavat) Tila / toimintakeskus Nykyisten innovaatiomallien yhdistäminen (Demola, oppilaitosten harjoitustyöt ja palvelut) Alueen toimijoiden verkottaminen ja tiedonvaihto (seminaarit, työpajat, tietopalvelu) Konsultointi ja selvitykset (yhteistyömalit, protopaja, kv- opiskelijaohjelma) Kansainvälisen tason konseptin rakentaminen suuryritysten sekä hw- kehitysmallin loppuvaiheeseen Rahoitusmallien kehittäminen tukemaan tuotepohjaisten kokeilujen synnyttämistä Laajempi valmistuksen koordinointi ja markkinointi kansainvälisesti Yhteistyömallien ja - rakenteiden kehittäminen löyhästä verkostomallista kohti teollista verkostoyrityksiä Kehittyneet tietopalvelut Hardware- alustojen rakentaminen ja koulutus valituista alustoista Uudet investoinnit valmistus / protopaja- alueella Useat tarpeet ja esimerkit maailmalta osoittavat että asioissa voidaan edetä nopeasti ja tuottaa lisäarvoa ilman suuria investointeja ja toimintatapojen muutoksia (esim. FAB LAB:ien perustamiskustannukset alkavat kokoluokasta tuhansia euroja). Kuitenkin tarvetta on myös valmistella laajempaakin yhteistyötä ja toimintatapaa, joiden ulottuvuuksia on INKA- ohjelman Uudistuva valmistus, FIMECC Oy:n toimintakehys sekä tarpeet alan oppilaitoksissa, suuryrityksissä sekä tutkimuslaitoksissa. Vaihtoehdot käytiin läpi hw- selvityksen Ohjausryhmän kanssa ja niiden perusteella valittiin tarkempaan tarkasteluun Protopaja+ konsepti, jolle laadittiin tarkempi alustava toimintasuunnitelma. 21

22 9. Toimintasuunnitelma Protopaja+ Visio Protopaja+ on HW- innovaatioalusta jonka tavoitteena on täyttää aukko harrastajatoiminnan ja elektroniikan sopimusvalmistuksen välissä (kuva 14). Tästä seuraa tehostunut yhteistyö, osaamisen siirtyminen ja toiminta tavoitteena tuotteiden kehittäminen ja markkinoille vienti. Asiakkaiden saamat edut liittyvät lyhentyneeseen markkinoillepääsyaikaan (time- to- market) sekä pääoman tehokas käyttö yrityksen alkuvaiheessa (capex). Kuva 14 Protopaja+ positiointi harrastajatoiminnan ja sopimusvalmistamisen välimaastoon On myös tärkeä ymmärtää, että konseptissa Yhteistyöalusta, on merkittävä toiminto sitomassa eri yhteistyörakenteita yhteen. Tuolloin erilaisia uusia kokonaisuuksia, kuten koulutuksia, kansainvälistymistä, hw- alustoja, hw- kiihdyttämöohjelmia, sekä muita toimintoja, voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä. Tavoitteet Protopaja+ tavoitteista keskusteltiin johtoryhmässä ja todettiin, että niitä tulee vielä linjata INKA- hankkeen ja Tampereen kasvusopimuksen kanssa. Todettiin, että tavoitteiden suuruusluokka pitää olla satoja työpaikkoja, satoja miljoonia uutta liikevaihtoa, sekä ainakin yksi merkittävä alueen yrityskauppa. 22

23 Kuva 15 HW ekosysteemin tavoitteet tulee linjata seutukunnan kokonaissuunnitelman kanssa. Raportin kirjoitushetkellä tähän ei ole vielä valmiuksia. Kun nämä tavoitteet on sovittu voidaan asettaa konkreettiset tavoitteet protopaja+:lla ja vaiheistaa ne eri vuosille. Karkeasti ottaen Protopaja+ käynnistyy vaiheittain siten että 2013 loppuun mennessä pilotoidaan hanke ja tehdään go/no- go- päätökset, seuraavana vuonna toiminto organisoituu ja kehittyy ja sitä seuraavana vuonna pyritään stabiloimaan toiminta ja saadaan se operatiivisin osin omakustanteiseksi. Protopaja+ tärkeimpinä tavoitteina tulee olla uusi menestyvä liiketoiminta, oikean osaamisen kerääntyminen seutukunnalle, sekä riittävä uusien ideoiden ja yritysten pipeline. Rajoitteiden osalta arvoidaan että seuraaviin valintoihin ja rajauksiin on syytä kiinnittää huomiota Toiminnan käynnistys- ja kehitysmielessä tavoitteena on houkutella lisää alan toimijoita ja yrittäjiä paikkakunnalle Käynnistetään vaiheittain ja yhteistyössä alueen hankkeiden ja toimijoiden kanssa (ml. INKA / Uudistuva valmistus) Pyritään luomaan yhteistyötä ja uutta toimintaa, eikä kilpailevaa toimintaa nykyisten toimijoiden suhteen Toiminta pitää olla pitkällä aikavälillä kannattavaa ja toimia itsenäisesti, eli mahdollinen kehitys/projektirahoitus on toiminnan käynnistämiseen B2B / B2C fokus tulee keskustella Päätettävä myöhemmin: miten hallinnoidaan Toiminnan pilotointi Pilotointia varten muodostettiin tärkeimpien kehitysalueiden työtehtävistä työpaketteja Protopaja+:n noin 6 kuukauden Sprint / käynnistysprojektille. Samalla suunniteltiin karkeat lopputulokset sekä 23

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

Pirkanmaan Protopaja - pilotointi

Pirkanmaan Protopaja - pilotointi Pirkanmaan Protopaja - pilotointi Loppuselvitys, joulukuu 2013 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman (2012 2018), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK Elinkeinovyöhykkeen tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen Eco Industrial Park Eco Industrial Park on samalla yritysalueella sijaitsevien valmistavan teollisuuden

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa

Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa 15.12.2009 Finpro ry KiVi seminaari Helsinki Matti Heikkonen Esiintyjän profiili Matti Heikkonen Nykyinen Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Alihankintamessut 17.9.2015 Pasi Puukko, Petri Laakso, Pentti Eklund, Magnus Simons, Erin Komi VTT 3D-tulostus ja materiaalia lisäävä valmistus (AM)

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Teollinen internet. liiketoiminnan vallankumous. Tekesin ohjelma 2014 2019

Teollinen internet. liiketoiminnan vallankumous. Tekesin ohjelma 2014 2019 Teollinen internet liiketoiminnan vallankumous Tekesin ohjelma 2014 2019 Mitä teollinen internet on? Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, saatavan tiedon

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto IT goes Industry 27.11.2015 Pekka Ala Pietilä staattisesta kilpailukyvystä dynaamiseen Talouden ja yhteiskunnan evoluutio > Suomen uudistumisvauhti 26.11.2015

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 9.6. infotilaisuus, Tampere Jukka Järvinen ja Matti Saastamoinen Painopistealueet haku koskee: Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 25.3.2015 Lappeenranta Moderaattorina Markku Hokkanen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

Teollinen internet ja 5G (5GTI) -toimenpidevalmistelu. Trial-seminaari 7.5.2014 Mika Klemettinen, Tekes

Teollinen internet ja 5G (5GTI) -toimenpidevalmistelu. Trial-seminaari 7.5.2014 Mika Klemettinen, Tekes Teollinen internet ja 5G (5GTI) -toimenpidevalmistelu Trial-seminaari 7.5.2014 Mika Klemettinen, Tekes Tekes valmistelee toimenpiteitä teollisen internetin ja 5G:n alueille Tekesin on käynnistänyt teollisen

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot