Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa"

Transkriptio

1 Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Arviointiraportti

2 Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Arviointiraportti Mikko Valtakari Matti Pulkkinen Seppo Leminen Tommi Pelkonen Mervi Rajahonka Pertti Kiuru Heikki Laurila LTT-Tutkimus Oy Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Helsinki 2004

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Tammer-Paino Oy, Tampere 2004

4 Esipuhe Teknologian kehittämisen pitkäjänteisenä tavoitteena ovat innovaatiot ja teknologian kaupallistaminen. Tämä tavoite on tulossa yhä tärkeämmäksi myös teknologiaohjelmissa. Viime aikoina päättyneistä ohjelmista tämä tavoite on ollut keskeinen mm. Antares-, Diagnostiikka-, Potra- ja Usix-ohjelmissa. Ohjelmien päättyessä tehtävä loppuarviointi päätettiinkin näiden ohjelmien osalta kohdistaa ennen kaikkea tarkastelemaan ohjelmatoimintaa kaupallistamisen ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta. Innovaatiotoiminta ja kaupallistaminen voidaan nähdä pitkänä prosessina perusosaamisen kehittämisestä markkinoille vietyihin tuotteisiin asti, toisaalta se voidaan nähdä myös määrätietoisena nopeasyklisenä tuotekehitysprosessina. Teknologia- ja sovellusaluekohtaisesti innovaatioprosessit ovat hyvinkin erilaisia niin aikajänteeltään kuin teknologian hyödyntämisen mekanismeiltaan. Arviointitutkimuksen odotettiin tuovan näkyviin innovaatiotoiminnan moniulotteisuutta ja mekanismien moninaisuutta, sekä myös näkemystä siitä, missä määrin ohjelmatoiminta voi tukea ja kehittää innovaatioprosesseja erilaisissa toimintaympäristöissä. Arvioinnille asetettiin seuraavan tyyppisiä kysymyksiä: Ovatko ohjelman innovaatio- ja kaupallistamistavoitteet muuttaneet tutkimuksen luonnetta ja osallistujien innovaatiotoimintaa? Miten innovaatiomahdollisuuksia on ohjelmissa tunnistettu. Miten potentiaalisia innovaatioita on pyritty määrätietoisesti kehittämään? Onko innovaatiotoiminnalle esteitä, joita teknologiaohjelmat voisivat ohittaa tai madaltaa? Miten ohjelmatoimintaa voisi kehittää tukemaan innovaatio- ja kaupallistamistavoitteiden saavuttamista? Arvioinnin on tehnyt LTT-Tutkimus Oy. Työhön osallistuivat Mikko Valtakari, Matti Pulkkinen, Seppo Leminen, Tommi Pelkonen, Mervi Rajahonta, Pertti Kiuru sekä Heikki Laurila. Arvioinnin tueksi asetettiin ohjausryhmä, johon osallistuivat Tekesistä Robin Gustafsson, Pauli Stigell, Auli Pere, Jukka Laakso, Marko Heikkinen, Mervi Sibakov ja Eija Ahola, ohjelmapäälliköt Väinö Kelhä, Erkki Tikkanen, Antero Aspiala ja Kari Jääskeläinen, sekä Suomen Akatemiasta Ritva Dammert ja Anu Huovinen. Ohjausryhmäläiset ovat omalla näkemyksellään ja asiantuntemuksellaan tukeneet työtä aktiivisesti. Arvioinnin tekijät ovat kirjallisen materiaalin pohjalta, haastattelujen ja kyselyjen sekä laajan oman asiantuntemuksen perusteella tiivistäneet arviointitutkimuksen analyysin ja johtopäätökset sekä suosituksensa tähän raporttiin. Haluamme kiittää kaikki arviointiprosessiin osallistuneita. Erityisesti arvioinnin tekijät ansaitsevat suuret kiitokset tasokkaasta arvioinnista. Helsingissä maaliskuussa 2004 Robin Gustafsson ja Eija Ahola Tekes, Vaikuttavuusarviointi

5 Tiivistelmä Arvioinnin yleistavoitteena on ollut selvittää, millaisia innovaatioiden syntyä ja kaupallistumista edistäviä vaikutuksia neljällä arvioidulla ohjelmalla on ollut ja miten ne näkyvät innovaatioprosesseissa, tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden tavoitteissa ja sisällössä, osallistujatahojen toimintatavoissa sekä teknologian ja innovaatioiden kehittämisen sekä kaupallistamisen lähtökohdissa. Innovaatio- ja kaupallistamistavoitteet on vahvasti sisäänrakennettu mukaan ohjelmien rakenteisiin, -strategioihin ja käytäntöihin, minkä johdosta niiden ohjausvaikutukset näkyvät ohjelmien tuloksissa. Ohjelmilla on ollut välittömiä vaikutuksia innovaatioiden syntyprosesseihin ja luonteeseen ja ne ovat saaneet aikaan jossain määrin muutoksia hankkeiden tavoitteenasettelussa ja orientaatiossa. Ohjelmilla on ollut myös merkittäviä innovaatiotoiminnan edellytyksiä pidemmällä tähtäimellä edistäviä välillisiä vaikutuksia. Ohjelmat ovat koonneet ja yhdistäneet tieteiden välisessä rajapinnassa olevaa erilaista osaamista sekä lähentäneet yliopisto- ja korkeakoulututkimusta yrityselämän kanssa ja verkottaneet alan toimijoita. Ohjelmallisuuden lisäarvo näkyy teknologia-alakohtaisesti erityisesti siinä, että ohjelmilla on onnistuttu rakentamaan siltoja tutkimuksen ja tuotekehityksen välisten kuilujen yli, integroimaan tuotekehitystä kaupallistumista tukeviin liiketoimintaverkostoihin sekä aktivoimaan tutkimus- ja kehittämistyötä ja innovaatioprosesseja kaupallistamispäämäärien suuntaan. Ohjelmien lähtökohdissa ja suuntaamisessa on korostettu yrityskentän ja markkinoiden painoa. Innovaatioiden kaupallistamiseen tähtäävät ohjelmakäytännöt ja keinot eivät kuitenkaan ole arvioiduissa ohjelmissa olleet erityisen uudentyyppisiä verrattuna muuhun Tekesin ohjelmatoimintaan. Kaupallisten innovaatioiden synnyn edistämiseen käytetyt keinot ovat olleet osin yleisiä teknologia-alojen kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä keinoja (verkostoituminen) ja osin systemaattisempia innovaatioiden syntymistä ja kaupallistamista tukevia keinoja (hankevalinta ja hankeohjaus). Kaupallisesti menestyksekkäiden innovaatioprosessien ja innovaatioiden avaintekijöiksi arvioinnin hankekohtaisissa case-tarkasteluissa tunnistettiin erityisesti kyky osaamis- ja liiketoimintaverkostojen hyödyntämiseen sekä kyky osaamisen ja resurssien onnistuneeseen yhdistämiseen. Ohjelmissa on käytettävissä oleviin resursseihin ja keinoihin nähden tehty paljon kaupallistamisedellytysten parantamiseksi. Ohjelmatoimintaa koskevan ohjausvaikutuksen näkökulmasta näyttäisi kuitenkin siltä, että Tekesin kaupallistamisstrategian ohjelmallisen toimeenpanon lähtökohdiksi tarvittaisiin selkeämpiä ja systemaattisempia kaupallistamis- ja innovaatiotavoitteiden ja keinojen välistä suhdetta sekä ohjausvaikutuksia jäsentäviä työkaluja tai malleja. Ohjelman suunnitteluvaiheessa olisi tärkeää pystyä hahmottamaan, missä määrin innovaatio- ja kaupallistamistavoitteiden osalta ohjelmalla pyritään innovaatio- ja teknologiaympäristön yleiseen kehittämiseen sekä toisaalta kuinka vahvasti päämääränä on ohjelmalla aikaansaatujen tulosten kaupallistaminen. Nykyisillä ohjelmakeinoilla kaupallistamista ei voida merkittävästi tukea. Tärkeää on innovaatiojärjestelmän kokonaisuuden kehittäminen asiakassuuntautuneesti siten, että Tekesin rahoituksen myötävaikutuksella syntyneiden innovaatioiden kaupallistamista tukemaan luodaan keinoja ja välineitä myös Tekesin ulkopuolelle. Tekesin keinojen ja tavoitteiden osalta pitäisi vakavasti pohtia sitä, mitkä ovat Tekesin kaupallistamistavoitteet ja mitkä ovat käytettävissä olevat keinot ja resurssit. 5

6 Abstract This evaluation work has aimed to define the impacts on innovation creation and commercialization of four Tekes technology programmes User- Oriented Information Technology Usix, Diagnostics 2000, Antares Space Research Programme and Polymers for building the future Potra. What have been the impacts on the innovation processes, goals and contents of R&D projects, as well as on the operations models of participators and on the starting points of commercialization? There have been built-in-goals to promote innovation and commercialization in the programme structures, strategies and practices. Obvious steering effects can be seen in programme results. The programmes have had direct impacts on innovation creation processes and they have generated revision in project goals and orientation. In addition, there have been significant indirect impacts on the potential of innovation activity in the long run. Programmes have brought together know-how from different sciences as well as networked university research and business actors. Aspects considering business and markets needs have been bases for the programmes and influenced on the orientation of the programmes. However compared to other Tekes programmes, programme procedures and devices have been of no particularly novel types. General means aiming to improve competitiveness of technology branch (networking) or more systematic means aiming to accelerate innovation creation and commercialization (project selection and steering) have been used to promote commercial innovations. Case evaluations pointed out that in commercially successful innovation processes and innovations one common factor is the ability to exploit knowhow and business networks as well as the ability to successfully integrate know-how and resources. Compared to the disposable resources and means, programmes have had significant impact on increasing the potential of commercialization. However, as a basis for Tekes commercialization strategy it would be preferable to have more explicit and systematic models and instruments that define the role of commercialization and innovation goals in Tekes operations and systematize the steering effects. In the preparation phase of the programmes it would be important to be able to outline the suitable balance between the innovation goal and on the commercialization goal to what extend does the programme target on innovation and technology environment development and on the other hand on commercialization of the results. The currently existing technology programme means to support commercialization of innovations are limited. It is important to develop customer-orientation of the innovation system so that instruments to promote commercialization of the innovations generated on Tekes funding are provided outside Tekes, too. It is essential for Tekes to define what is the relationship between its innovation and commercialization goals and on the other hand between commercialization goals and the disposable means and resources.

7 Sisällys Esipuhe Tiivistelmä Abstract Osa 1 Arviointityön lähtökohdat, johtopäätökset ja suositukset 1 1 Arviointityön lähtökohdat, tavoitteet ja toteutus Yleistä Arviointityön lähtökohdat ja tavoitteet Arviointityön toteutus Aineisto ja menetelmät Arviointityöhön liittyvät erityishaasteet Kaupallistaminen ja innovaatiot käsitteet ja lähestymistavat Innovaation ja innovaatioprosessin tulkinta arvioinnissa Kaupallistamisen tulkinta arvioinnissa Elinkaarimallit innovaatioprosessien ja kaupallistamisen tulkinnassa Innovaatioiden synnyn ja kaupallistamisen dynamiikka - Innovaatioprosessien mekanismit eri tyyppisissä teknologiaohjelmissa Ohjelman ja teknologia-alan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Johdanto ICT-alan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Diagnostiikka-alan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Avaruustutkimusalan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Polymeerialan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Yhteenveto: Ohjelman ja teknologia-alan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat toimintatavat, käytännöt ja ohjausmekanismit ohjelmissa Ohjelmastrategioiden vaikutukset Ohjelmien keinot kaupallisten innovaatioiden tukemisessa Ohjausvaikutukset Keskeiset tulokset ohjelmittain...29

8 5 Yhteenveto case-tarkasteluista Case-valinta Innovaatio- ja kaupallistamisprosessien luonne Innovaatioiden syntyä ja kaupallistamista tukevat tekijät hanketasolla Innovaatioiden erilainen luonne vaikuttaa prosessin kestoon Osaamisen ja resurssien yhdistäminen on innovaatioiden synnyn avaintekijä Yksittäisillä innovaattoreilla ja kehittäjillä on keskeinen rooli innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa Myyntiin, markkinointiin, rahoitukseen ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä osaaminen on avainasemassa Innovaatioiden kaupallistumisen ongelmat case-hankkeissa Hanketoiminnan vaikutukset innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosesseihin Ohjelmatoiminnan vaikutukset innovaatioympäristöön Arvioinnin johtopäätökset ja suositukset Ohjelmakonseptin merkitys ja vaikuttavuus Johtopäätökset ja suositukset...41 Osa 2 Ohjelmat ja case-tarkastelut 45 7 Usix Ohjelman taustaa Kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat ohjelmastrategiat, -rakenteet ja -käytännöt Usix-ohjelmassa Kaupallisesti merkittävät innovaatioprosessit: Usix-casetarkastelu Innovaatio- ja kaupallistamisprosessien luonne sekä case-hanketyypit Tuotekehityksen kesto ja syyt Motivaatio ja resurssit Yhteistyösuhteet, innovaation leviämis- ja kaupallistamismekanismit sekä suhde markkinoihin Innovaatio- ja kaupallistamisprosessin haasteita Ohjelman rooli innovaatiotoiminnassa Vertailutaulukko Usix tuotti merkittäviä tuloksia myös kaupallisesti Diagnostiikka Ohjelman taustaa Kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat ohjelmastrategiat, -rakenteet ja -käytännöt Diagnostiikka-ohjelmassa Kaupallisesti merkittävät innovaatioprosessit: Diagnostiikka-casetarkastelu Innovaatio- ja kaupallistumisprosessien luonne Kehittelyn kesto ja syyt Motivaatio ja resurssit Yhteistyösuhteet ja tiedonsiirtomekanismit...65

9 8.3.5 Suhde markkinoihin ja innovaation leviämis- ja kaupallistamismekanismit Innovaatio- ja kaupallistamisprosessin haasteita Ohjelman vaikutus innovaatioiden syntyyn ja kaupallistamiseen Diagnostiikka-ohjelma vahvisti verkostoja ja muokkasi asenteita Antares Ohjelman taustaa Kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat ohjelmastrategiat, -rakenteet ja -käytännöt Antares-ohjelmassa Kaupallisesti merkittävät innovaatioprosessit: Antares-casetarkastelu Innovaatio- ja kaupallistumisprosessien luonne Kehittelyn kesto ja syyt Motivaatio ja resurssit Yhteistyö ja tiedonsiirto Suhde markkinoihin Ohjelman vaikutus innovaatioiden syntyyn ja kaupallistamiseen Antares lisäsi mielenkiintoa alan tutkimusta kohtaan Potra Ohjelman taustaa Kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat ohjelmastrategiat, -rakenteet ja -käytännöt Potra-ohjelmassa Kaupallisesti merkittävät innovaatioprosessit: Potra-casetarkastelu Innovaatio- ja kaupallistumisprosessien luonne Kehittelyn kesto ja syyt sekä motivaatio ja resurssit Yhteistyösuhteet ja tiedonsiirtomekanismit Suhde markkinoihin sekä innovaation leviämis- ja kaupallistamismekanismit Innovaatio- ja kaupallistamisprosessin haasteita Ohjelman vaikutus innovaatioiden syntyyn ja kaupallistamiseen Potra siirsi polymeeriosaamista uusille sovellusalueille Liitteet 1. Yhteenveto ICT-alan erityispiirteistä innovaatioiden syntyyn ja luonteeseen vaikuttavina tekijöinä Yhteenveto diagnostiikka-alan erityispiirteistä innovaatioiden syntyyn ja luonteeseen vaikuttavina tekijöinä Yhteenveto avaruustutkimusalan erityispiirteistä innovaatioiden syntyyn ja luonteeseen vaikuttavina tekijöinä Yhteenveto polymeerialan erityispiirteistä innovaatioiden syntyyn ja luonteeseen vaikuttavina tekijöinä Case-hankkeiden innovaatiot...94 Lähteet...96 Tekesin teknologiaohjelmaraportteja....97

10 Taulukot Taulukko 1.1. Aineisto ja menetelmät Taulukko 3.1. Ohjelmien toteutuksen pääkohdat Taulukko 3.2. Teknologia-alakohtaisia innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosesseihin liittyviä tekijöitä sekä vaikutuksia ohjelmatasolla Taulukko 4.1. Yhteenveto ohjelmastrategioista, ohjelmien keinoista ja hyvistä käytännöistä sekä ohjausvaikutuksesta Taulukko 7.1. ICT-toimiala Suomessa Taulukko 7.2. Teknisen innovaattorin ja liiketoiminnan kehittäjän profiilit pienyrityksessä Taulukko 7.3. Usix-hanketyyppien vertailutaulukko Kuvat Kuva 1.1. Integroitu lähestymistapa innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointityöhön....3 Kuva 2.1. Teknologian ja markkinoinnin S-käyrä Kuva 2.2. Tuotteen elinkaaren vaiheet ja talous Kuva 2.3. Innovaatioprosessilähtöinen lähestymistapa arviointitehtävään. 15 Kuva 3.1. ICT-alan tuotekehityshankkeet Kuva 5.1. Markkinapotentiaali-/innovaationelikenttä sekä esimerkkejä hankkeiden ja innovaatioiden kehittymissuunnista Kuva 5.2. Vuorovaikutuksen tärkeimmät osa-alueet ja motiivit Tekes-ohjelmassa Kuva 6.1. T&k-tulosten kaupallistamiseen liittyviä strategioita Kuva 7.1. ICT-toimiala, hype ja Usix-ohjelma Kuva 7.2. Usix-ohjelman case-yritysten ja innovaatioiden ulottuvuudet Kuva 7.3. Pienyrityksen innovaatioprosessi ja Usix-ohjelma Kuva 7.4. Suuyrityksen innovaatioprosessi ja Usix-ohjelma...57 Kuva 7.5. Korkeakoululähtöisen hankkeen innovaatioprosessi ja Usix-ohjelma Kuva 8.1. Diagnostiikka-ohjelman case-hankkeet nelikentässä Kuva 8.2. Näkökulma kaupallistamiseen Diagnostiikka-ohjelman tutkimushankkeissa Kuva 9.1. Antares-ohjelman case-hankkeet nelikentässä Kuva 9.2. Näkökulma kaupallistamiseen avaruustutkimushankkeissa Kuva Suomen kemianteollisuuden ydinalueet ja Potra-ohjelman hankkeet Kuva Potran salmiakkimalli Kuva Potra-ohjelman case-hankkeiden ja innovaatioiden ulottuvuudet Kuva Kaksi teknologiaohjelmamallia. (Potra)... 83

11 Osa 1 Arviointityön lähtökohdat, johtopäätökset ja suositukset 1 Arviointityön lähtökohdat, tavoitteet ja toteutus 1.1 Yleistä Tekesin toiminnan yleisenä tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa kaupallisesti potentiaalisia tuloksia ja että nämä tulokset kyetään hyödyntämään kaupallisesti entistä nopeammin. Innovaatioympäristön kehittäjätoimijoiden joukossa Tekesillä on ollut vahva teknologian ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä rooli. Tekesin viime vuosina käynnistämien teknologiaohjelmien taustalla ovat yhä useammin olleet kilpailuympäristössä tapahtuneet muutokset, teknologiaan liittyvän lainsäädännön kehitys, markkinoiden sääntely sekä näihin liittyvä uuden liiketoiminnan edistäminen. Haasteena on ollut erityisesti teknologiapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen tilanteessa, jossa Suomen kaltaisessa pienessä avoimessa taloudessa tehtävälle tutkimus- ja kehittämistyölle olisi globaaleilla markkinoilla löydettävä omat innovointiin ja kaupallistamiseen liittyvät toimintamallit ja strategiat. Tekesin rahoittaman julkisen tutkimuksen osalta onkin määrätietoisesti pyritty vahvistamaan innovaatiotavoitteiden asemaa ja tukemaan tutkimus- ja kehittämistyön kaupallistamista. Itse teknologiaohjelmien tavoitteissa ja sisällössä ovat viime vuosina korostuneet t&k-hankkeiden kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet. Ohjelmissa on tavoiteltu innovaatioita ja uusia liiketoimintoja ja pyritty ottamaan käyttäjä- ja hyödyntämisnäkökulma vahvasti mukaan innovaatioprosessiin. Tämän arviointityön kohteena on ollut neljä Tekesin teknologiaohjelmaa, joissa on pyritty uudistamaan innovaatioprosesseja ja kehittämään t&k-toimintaa kaupallistamisen ja innovaatioiden tavoitteiden suuntaan. Arvioitavat ohjelmat ovat olleet Diagnostiikka 2000 ( ) Polymeerit tulevaisuuden rakentajina Potra ( ) Antares Avaruustutkimusohjelma ( ) Usix Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka ( ). Teknologiaohjelmia yhdistäväksi tekijäksi oli Tekesissä ja arviointitehtävän toimeksiannon lähtökohdissa tunnistettu yhteinen haaste aikaansaada muutoksia kunkin teknologia-alan innovaatioprosesseissa sekä teknologian kehittämisen arvolähtökohdissa. Vaikka ohjelmat ovat kohdistuneet erilaisille teknologia-aloille ja niiden synnyttämien innovaatioprosessien mekanismit ovat luonteeltaan eri tyyppisiä, niissä on tavoiteltu pitkäjänteisesti innovaatioita sekä pyritty kehittämään t&ktoimintaa kaupallistamisen ja innovaatioiden tavoitteiden suuntaan. Yhteisenä haasteena on mm. tutkimushankkeissa ollut kaupallisen potentiaalin tunnistaminen jo alkuvaiheessa. 1.2 Arviointityön lähtökohdat ja tavoitteet Arviointityön keskeisenä päämääränä on ollut innovaatioprosessien luonteen ja kaupallistamisen dynamiikan kautta tunnistaa ohjelmatoiminnalla aikaansaatuja vaikutuksia t&k-toiminnan lähtökohdissa ja innovaatiotavoitteissa. Yleistavoitteina on ollut selvittää millaisia innovaatioita ja niiden kaupallistumista edistäviä vaikutuksia ohjel- 1

12 milla on ollut tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden tavoitteisiin ja sisältöön, eri osallistujatahojen toimintatapoihin sekä laajemmin innovaatioprosesseihin ja teknologian ja innovaatioiden kehittämisen ja kaupallistamisen lähtökohtiin. Arviointityössä on myös pyritty ohjelma- ja teknologia-alakohtaisesti tunnistamaan innovaatioiden syntyä ja kaupallistumista tukevia tekijöitä sekä arvioimaan teknologiaohjelmittain tekijöitä, menetelmiä ja keinoja, joilla on onnistuttu tukemaan innovaatioprosesseja sekä edistämään t&k-toiminnan kaupallistamista. Arviointityössä on haettu vastauksia erityisesti seuraaviin ydinkysymyksiin: Miten innovaatioiden syntymistä on tavoiteltu ohjelmissa ja missä määrin ohjelmien tavoitteet ovat muuttaneet yritysten t&k-hankkeiden ja tutkimusorganisaatioiden hankkeiden tavoitteita sekä osallistuvien tahojen toimintatapoja? Miten ohjelmissa on huomioitu t&k-tulosten kaupallistaminen ja miten kaupallistamisfokus on kytketty ohjelmastrategioihin, hankekriteereihin ja toimeenpanon käytäntöihin? Millaiset tarpeet ja arvotausta ovat määrittäneet ohjelmien t&k-tavoitteita, mitkä tahot ovat osallistuneet painotusten määrittelyyn ja millaiset näkökulmat dominoivat innovaatioprosessien syntyä? Millaisia keinoja ohjelmissa on käytetty innovaatioiden synnyn edistämiseksi ja niiden kaupallistamiseksi ja millainen merkitys ohjelmilla on ollut tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden hyödynnettävyyden kehittämisessä? Onko ohjelmilla ollut vaikutusta riskinottoon t&k:ssa? Mitkä tekijät selittävät menestymistä innovaatioprosessin eri vaiheissa ja mitkä ovat ohjelmissa kaupallisesti menestyksekkäiden innovaatioprosessien ja innovaatioiden tunnuspiirteet? Millaiset ohjelmarakenteet ja toteutuskonseptit tukevat parhaiten kaupallistamispyrkimyksiä ja hankkeiden kaupallistamista? Millaista lisäarvoa ohjelmallisuus (vrt. muut ohjauskeinot ja rahoitusmuodot) tuo t&k-toimintaan, kun päämääränä on kaupallisesti merkittävien innovaatioiden ja innovaatioprosessien synnyttäminen? Miten ohjelmatoimintaa voitaisiin kehittää, jotta se tukisi paremmin lyhyen sekä pitkän tähtäimen kaupallistamisen tavoitteita? Pääpaino arviointityössä on ollut innovaatioprosessin muutoksiin tähtäävän ohjelmakonseptin vaikuttavuuden ja merkityksen arvioinnissa sekä uusien näkökulmien esiin nostamisessa ohjelmastrategioiden ja -välineiden kehittämiselle. Erityishuomio on kiinnitetty innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosessien dynamiikan sekä ohjelmakohtaisesti erilaisten innovaatioympäristöjen analysointiin. Ohjelmakohtaiset arvioinnit ja arviointitulkinnat on toteutettu yhteisen innovaatioiden synnyn ja kaupallistamisen dynamiikkaan perustuvan tulkintakehyksen kautta. Integroitua lähestymistapaa arviointitehtävään on havainnollistettu kuvassa Arviointityön toteutus Arviointityö on toteutettu neljässä toisiaan tukevassa työvaiheessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa arviointityön perustaksi luotiin innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosessien dynamiikan sekä innovaatio- ja kaupallistamistavoitteiden lähtökohtien perusteella yhteinen teoriaperusteinen käsitteistö sekä kriteerit ohjelmakohtaisille arvioinneille ja kaupallisesti merkittävien innovaatioprosessien tunnistamiselle ohjelmissa. Arvioinnin toisessa vaiheessa on analysoitu sitä, miten erilaisten teknologiaohjelmien ja teknologia-alojen erityispiirteet vaikuttavat innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosessien luonteeseen sekä arvioitu ohjelmastrategioiden, -rakenteiden ja -toimintakäytäntöjen vaikutusta kaupallisten innovaatioiden syntyyn. Työvaiheessa on myös pyritty nostamaan esiin innovaatioiden syntyä tukevia hyviä ohjelmallisia malleja ja toimintakäytäntöjä. Työn kolmannessa vaiheessa on pyritty tunnistamaan merkittävimmät ohjelmissa syntyneet innovaatiot ja kaupallisesti potentiaaliset prosessit. Hankekohtaisten case-tarkastelujen avulla on selvitetty kaupallisesti menestyksekkäiden innovaatioprosessien ja innovaatioiden tunnuspiirteitä, onnistumisen mahdollisia pullonkauloja sekä ohjelmallisten työkalujen ja välineiden vaikutusta innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosesseihin. Haasteena työvaiheessa on ollut hyvinkin eri tyyppisten hankkeiden kaupallistamisketjujen ja -dy- 2

13 Teknologia-alan erityispiirteet ja innovaatioympäristö Innovaatioiden synty- ja kaupallistumisprosessien dynamiikka Diagnostiikka 2000 Potra USIX Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Ohjelman ja teknologialan erityispiirteet innovaatioiden luonteeseen ja syntyprosessiin vaikuttavina tekijöinä Kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat ohjelmastrategiat, rakenteet ja käytännöt teknologiaohjelmissa Antares Kaupallisesti merkittävät innovaatioprosessit teknologia ohjelmissa Innovaatioprosessin muutoksiin tähtäävän ohjelmakonseptin merkitys ja vaikuttavuus Kuva 1.1. Integroitu lähestymistapa innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointityöhön. namiikan tunnistaminen (perustutkimuksesta pitkälle kehitettyihin sovelluksiin) sekä näihin liittyvien syy-seuraussuhteiden osoittaminen. Arvioinnin viimeisessä, neljännessä, vaiheessa on edellisten työvaiheiden pohjalta pyritty muodostamaan ohjelmakonseptitasoinen synteesi siitä, millaiset ohjelmarakenteet ja ohjelmakonseptit tukevat yleisesti innovaatioprosesseja sekä yksittäisten hankkeiden kaupallistamista. Synteesin perusteella on myös järjestelmä- ja ohjelmatasoisesti arvioitu sitä, miten ohjelmatoimintaa voitaisiin edelleen kehittää, jotta se tukisi entistä paremmin lyhyen ja pitkän tähtäimen kaupallistamisen tavoitteita sekä mitkä ovat Tekesin kompetenssit ja työkalut arvioida ja edistää t&k-toiminnan kaupallistamista. Arviointiraportti on jaettu kahteen osaan. Raportin ensimmäisessä osassa ovat yleiset konseptitason tarkastelut ja toisessa osassa ohjelmakohtaiset tarkastelut. Ensimmäisessä osassa esitellään arviointityön lähtökohdat ja tavoitteet (luku 1), arvioinnissa käytetyt käsitteet ja lähestymistavat kaupallistamiseen ja innovaatioihin (luku 2), tiivistetty analyysi tarkasteltavina olevien ohjelmien ja teknologia-alojen erityispiirteistä innovaatioiden luonteeseen liittyvinä tekijöinä (luku 3), yhteenveto ohjelmissa käytetyistä kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevista toimintatavoista ja käytännöistä (luku 4), hankekohtaisista case-tarkasteluista tehdyt päätelmät (luku 5) sekä arvioinnin yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset (luku 6). 3

14 Arviointiraportin toisessa osassa käydään kunkin ohjelman kohdalta (Usix luku 7, Diagnostiikka luku 8, Antares luku 9, Potra luku 10) läpi ohjelmien taustat (luvut 7.1, 8.1, 9.1, ja 10.1), kaupallisten innovaatioiden syntyä tukevat ohjelmastrategiat, rakenteet ja käytännöt (luvut 7.2, 8.2, 9.2 ja 10.2), hankekohtaiset case-tarkastelut (luvut 7.3, 8.3, 9.3 ja 10.3) sekä ohjelmien tulokset tiivistetysti (luvut 7.4, 8.4, 9.4 ja 10.4). Arviointityö on tehty LTT- Tutkimus Oy:ssä. Arvioinnin on toteuttanut tutkijaryhmä, joka on koostunut 9 henkilöstä. Arviointityön vastuullisena johtaja on toiminut tutkimusjohtaja, FL Mikko Valtakari ja päätoimisina tutkijoina ovat toimineet DI, OTK Mervi Rajahonka (Diagnostiikka ja Potra), KTM Tommi Pelkonen (Usix) ja FM Pertti Kiuru (Antares). Ohjelmakohtaisten arviointitulosten tulkinnassa, innovaatioiden synty- ja kaupallistamisprosessien analysoinnissa sekä ohjelmakonseptia ja teknologia- ja innovaatiojärjestelmää koskevien johtopäätösten teossa hyvin keskeinen rooli on ollut arviointityössä mukana olleilla asiantuntijoilla. LTT:n asiantuntijoista dosentti, KTT Matti Pulkkinen on toiminut arviointityössä innovaatioiden kaupallistamisen dynamiikkaan ja ohjelmakonseptitason kehittämiskysymyksiin perehtyneenä asiantuntijana. KTT, TkL Seppo Leminen on toiminut projektissa Usix-ohjelman teknologia-asiantuntijana sekä laajemmin kehityssyklien ja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijana. LTT:n ulkopuolisina asiantuntijoina projektissa ovat toimineet Ph.D (BioTech), MBA (IMD) Heikki Laurila (FruxAdvisors Oy), TkL Kimmo Halme ja YM Tarmo Lemola (Advansis Oy). sekä prof. Juha Hyyppä (Geodeettinen laitos). Heikki Laurila on toiminut arviointityössä Potra- ja Diagnostiikka-ohjelmien teknologia-alan sisällön tuntevana asiantuntijana ja osallistunut näiden ohjelmien arviointitulkintojen lisäksi myös laajemmin innovaatioiden teknologisen ja kaupallisen merkittävyyden arviointiin sekä ohjelmakonseptin toimivuuden arviointiin. Kimmo Halme ja Tarmo Lemola ovat toimineet arviointityössä asiantuntijoina etenkin teknologia- ja innovaatiojärjestelmätason tulkintoihin liittyvissä kysymyksissä ja osallistuneet näitä koskevien kehittämistarpeiden arviointiin. Juha Hyyppä on toiminut projektissa avaruusteknologia-alan (Antares) teknologia-asiantuntijana. 1.4 Aineisto ja menetelmät Arviointityö on perustunut laadullisiin menetelmiin ja esitetyt arviointitulkinnat pohjautuvat pitkälti asiantuntija-arviointeihin. Arviointityössä käytetyn aineiston perusrunko on koostunut innovaatioiden kaupallistamista koskevaan teoriaperustaan liittyvästä kirjallisuudesta, ohjelmadokumenteista ja muusta ohjelmien tuottamasta materiaalista, ohjelmien avainhenkilöille ja teknologiaalan asiantuntijoille tehdyistä haastatteluista sekä innovaatioiden kaupallistumisprosessia hankekohtaisesti selvitelleistä case-tutkimuksista, joissa mm. haastateltiin yritysten ja tutkimuslaitosten avainhenkilöitä. Arvioinnin työvaiheet sekä työssä käytetty pääasiallinen aineisto ja menetelmät on koottu taulukkoon Arviointityöhön liittyvät erityishaasteet Arviointityössä painopiste on ollut innovaatioprosessin muutoksiin tähtäävän ohjelmakonseptin vaikuttavuuden ja merkityksen arvioinnissa. Arvioinnin kohteena olleita teknologiaohjelmia on tarkasteltu ensisijaisesti kokonaisuutena, päämääränä selvittää, millaisia innovaatioiden syntyä ja kaupallistumista edistäviä vaikutuksia ohjelmilla on ollut. Valitusta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta johtuen arviointityössä ei ole tehty erillisiä ohjelma-aluekohtaisia vaikuttavuusarviointeja, vaan ohjelmilla saavutettuja tuloksia ja vaikutuksia on tulkittu ensisijaisesti innovaatiotavoitteiden ja kaupallistamisen näkökulmasta. Tästä syystä arviointityön tulkinnat ja tulokset koskevat vain rajatusti ohjelmien tuloksia ja vaikutuksia. Innovaatioprosessi innovaation synnyn varhaisvaiheista sen kaupallistumiseen saattaa kestää ajallisesti useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tekesin rahoituskriteereistä ja teknologiaohjelmien luonteesta johtuen valtaosa ohjelmien hankkeiden tuloksista on vielä suhteellisen kaukana varsinaisesta kaupallistamisvaiheesta. Innovaatioprosessien 4