Ammatillisen koulutuksen ennakointifoorumi Valtakunnallisia näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen ennakointifoorumi 12.2.2013. Valtakunnallisia näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeen"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen ennakointifoorumi Valtakunnallisia näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin Johanna Alatalo Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus- ja ennakointiryhmä

2 Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin yhteistyö (Samuli Leveälahden ideaa mukaillen) ÄRM Heikot signaalit Suhdante et/talousnäkymät Trendit Kohtaanto ; työmarkkinat lyhyellä aikavälillä Poistuma Ammattirakenne Vastaavuus VATT: talouden rakenteen ja toimialojen ennakointi TEM/ELYt OKM/OPH Tilaajakonsortio: TEM/OKM/STM/VM

3 Toimialojen työllisyyskehityksen skenaarioista ennakoituihin aloittajatarpeisiin/ lähde: Samuli Leveälahti, OPH Toimialojen ammattirakenneskenaariot Uuden työvoiman koulutusrakenneskenaario ammateittain (=ammatin ja koulutuksen välinen vastaavuusavain) Ammattien poistumaskenaariot Koulutusjärjestelmän tehokkuus- ja vaikuttavuustavoitteet Makrotalouden ennusteet, tilastot, ennusteet, tavoitteet, laadulliset ennakointiselvitykset, asiantuntijaarviot Tilastot, tavoitteet Nuorisoikäluokkaan yhteensovitettujen aloittajatarpeiden ennakointi Väestöennusteet

4 Ennakointivälineet TEM:ssä/aluetasolla Ennakoinnin tietolähde Näkökulma Lyhyt aikaväli Keskipitkä aikaväli Pitkä/keskipitkä aikaväli Ammattibarometri: TE-toimistojen arvio (TEM/TUTE) Tilastokeskuksen työnantajakysely (TEM/TUTE) TKTT- haastattelut (kehittämisryhmä ASKO/alueet/TEM/ASPA) KOTTI-hanke: haastattelut (TEM/TYPA/TIETO) Toimialapalvelu/TEM/TIETO Lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste (TEM/TUTE) ETLAn alue-ennakointi/tem, toimialapalvelu VATTAGE- VATT tuottaa/ tilaajina TEM/TUTE, OKM, STM, VM Trendwiki Ajankohtainen työmarkkinatilanne ammateittain (200 ammattia) ja alueittain + tilanne hiukan eteenpäin Työvoiman määrän kehitys, rekrytointitarpeet, rekrytointiongelmat, osaamisalueet Työnantajien työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeet Rekrytointitarpeet, osaamisen kehittämistarpeet, erityisryhmien rekrytointimahdollisuudet Alueelliset talousnäkymät (TE-kesk.) Toimialaraportit Suhdannetilanteen vaikutus työvoiman kysyntään päätoimialoittain, tarjontaan, työttömyyteen ja sen rakenteeseen Maakuntien toimialakohtainen tuotanto ja työllisyys Rakenne-ennakointia; erilaisin kysymyksenasetteluin Heikot signaalit, trendien muutokset

5 Eri ennakointivälineet tukevat päätöksentekoa Lyhyt aikaväli: työvoiman saatavuus, rekrytointiongelmat; avoimet paikat; työmarkkinatilanne alueittain ja ammateittain Suhdanneennusteet; talousnäkymät globaalisti, kansantaloudessa ja alueittain; äkilliset rakennemuutokset Pitkä aikaväli: simulointimallit: Globaalit muutokset Muuttuva elinkeinorakenne Muuttuva aluetalous Muuttuvat trendit: Laadullinen ennakointi Esimerkiksi: työnvälityksen toiminta ja sen ohjaaminen; osin työvoimakoulutus Esimerkiksi: työvoimakoulutuksen volyymi/ Painotus ÄRM Elinkeinopolitiikka Työvoimakoulutuksen pidemmän aikavälin näkökulma

6 Rakenne-ennakointi Pitkän aikavälin rakennemuutosten ja talouden rakenteiden ennakointi

7 ENKO 2030 (PATKET)- VATTAGE ENKO 2030 (PATKET) = tilaajakonsortio, joka tilaa VATTilta pitkän aikavälin ennakointia Konsortiossa neljä ministeriötä: TEM (pj Heli Saijets), OKM, STM, VM Työ aloitettu vuonna 2009 VATT tuottaa pitkän aikavälin dynaamisella mallilla ennakointitietoa päätöksenteon tarpeisiin VATTissa hankkeen vetäjänä Juha Honkatukia Malli dokumentoitu, ks. mallikuvaus: lhttp://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6 093_id/832

8 Raportteja VATTAGE-mallilla Vuonna 2010: Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina (http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t154.pdf), - Vuonna 2011: Työvoimatarve Suomen maakunnissa vuosina (http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6093_id/901), - Vuonna 2011: Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista - Vuonna 2012: Koulutus- ja tutkimus vuosina : Kehittämissuunnitelma ( ng=fi ) Vuonna 2012: Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen VATTAGE-mallilla tehty myös lukuisia muita analyysejä, PATKET-työn lisäksi; mm. politiikkamuutosten ex ante vaikutusten arviointia

9 Rakenne-ennakointia ja rakennemuutosten ennakointia Rakenne-ennakointi =Miten talouden rakenne muuttuu = Muutakin kuin tuotanto- ja toimialarakenne: julkisen talouden rakenne ja tasapaino; kuluttajien hyvinvointi; vienti ja tuonti; julkisen sektorin ja yksityisen sektorin koko; työvoiman tarjonnan ja väestökehityksen muutokset Toimialarakenteen muutokset Miten toimialarakenne muuttuu, jos väestö ja työvoiman tarjonta muuttuvat yleinen talouskehitys muuttuu yksittäisten toimialojen muutokset heijastuvat muille toimialoille tulee merkittäviä politiikkamuutoksia

10 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina (http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t154.pdf) Oletukset Väestökehitys ja makrotalouden kehitys perustui keskipitkän aikavälin näkemyksiin Maailmanmarkkinoiden kehityksestä eksogeenisia arvioita EUn energiapolitiikan tavoitteet mukana mallissa Perusura ja kaksi vaihtoehtoista skenaariota Vaihtoehto skenaario 1: SOTE-alan hitaampi työvoiman kysyntä Vaihtoehtoskenaario 2: maahanmuutto kasvaa nopeammin Päätulokset Toimialakohtaiset työvoiman tarpeet Palveluvaltaistuminen jatkuu Väestön ikääntymisestä johtuva SOTE-palveluiden kysyntä Tuottavuuden rooli keskeinen taloudelliselle hyvinvoinnille Teollisuuden tuottavuuskehityksen jatkuminen (työllisyys kasvaisi vähemmän) Taantuman vaikutus joillakin teollisuuden aloilla

11 Työvoimatarve Suomen maakunnissa vuosina (http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication _6093_id/901), Oletukset Alueellisten ennusteiden ja alueiden omien kehitysnäkymien hyödyntäminen Alueiden näkemykset huomioon myös koko maan tavoiteskenaarion rakentamisessa Alueiden tuotantorakenteet ja väestörakenteet eroavat lähtötilanteessa (-> määräävät eroja myös tulevaisuudessa) Perusura: historiatieto, ennusteet eksogeenisista muuttujista talouden rakenne pääosin nykyisen kaltainen Politiikkaura: politiikka muuttuu; tuottavuus muuttuu; maailmanmarkkinat muuttuvat Päätulokset Maakuntakohtaiset kehitysurat koko maan työvoiman jakaantuminen alueittain Keskipitkä aikaväli: alue-erojen kasvu hidastuu (perustui oletukseen teollisuuden työllisyyden kohtuullisesta kehityksestä) Pidemmällä aikavälillä tuottavuuden kasvu teollisuudessa -> heikompi työvoiman kysyntä Palvelualoilla kasvava työvoiman kysyntä (yksityiset ja julkiset)

12 Alue-ennakointia kahdella tavalla VATTAGE VERM Ylhäältä alaspäin Koko maan talouskehitys alueellistetaan Tässäkin prosessissa voi hyödyntää alueiden näkemyksiä koko maan kuvauksen rakentamisessa Työllisyyden alue-erot kaventuivat Alhaalta ylöspäin Huomattavasti enemmän aluetason tietoa (mm. maakuntien toimialanäkymät) Kaikkien eksogeenisten oletusten alueellisia arvoja mahdollista muuttaa Alueellisia shokkeja Oletukset lisäsivät jäykkyyttä työvoiman liikkuvuuteen ( potentiaalinen työvoima rajoitteena) Alueelliset työllisyyserot levenivät

13 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen _6093_id/924 Oletukset Neljä skenaariota: 1. Perusura: EUn ilmastopolitiikka; kotimainen energiapolitiikka; vuodelle 2013 päätetyt vero- ja finanssipolitiikan muutokset 2. + Vaihtoehtoinen oletus työllisyysasteen kehityksestä 3. + Vaihtoehtoinen oletus kotitalouksien kulutuksesta 4. + Vaihtoehtoinen oletus viennin kilpailukyvystä (+ oletus, että globaali taloustilanne paranee) Päätulokset 1. Perusuralla talouskasvu ja viennin kasvu jäävät hitaammaksi kuin ennen kriisiä (BKT + 1,9 %) 2. EU2020-työllisyystavoitteen saavuttaminen lisää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutuskysyntää (BKT +2,1 %) 3. Aleneva työttömyys vähentää epävarmuutta ja lisää (entisestään) kulutushalukkuutta (BKT + 2,2 %) 4. Kilpailukyvyn paraneminen kasvattaa vientiä (BKT +2,5 %) 5. Julkisen sektorin alijäämien kasvu ongelma vain perusuralla

14 Dynaamisen mallin vahvuus: monipuolisuus Ennakointi Politiikkamuutosten vaikutusten arviointi Todennäköinen kehitys Todennäköinen kehityskulku ja talouden rakenne tietyin oletuksin Merkittävän politiikkamuutoksen ex ante- vaikutusten arviointi Vaihtoehtoiset skenaariot Erilaiset vaihtoehtoiset kehityskulut - vaihtoehtoiset oletukset - mitkä oletukset kriittisiä (herkkyystarkastelu) Vaihtoehtoisten politiikkamuutosten vaikutukset: millaisia erilaisia seurauksia näillä olisi

15 Äkilliset rakennemuutokset: voiko niitä ennakoida ja ovatko muutokset aina äkillisiä?

16 Miksi ennakointi on yhä vaikeampaa? Globalisaation ensimmäinen vaihe Globalisaation toinen vaihe Tietyt Yksittäiset Negatiiviset toimialat tai yritykset klusterit toimipaikat kärsivät tehtävät häviävät Uusi yritys tai suurehko Uudet pienemmät yritykset Positiiviset toimipaikka Olemassa olevien yritysten kasvu Yksittäisten työntekijöiden rekrytointi

17 Esimerkki 1: Metsäteollisuus (työllisten määrä) Rakennekriisi ei ole tullut yllätyksenä nähtävissä jo pitkään (globaali markkinoiden muutos jne.) Rakennemuutos on itse asiassa jatkunut jo pitkään Silti myös metsäteollisuus on investoinut myös Suomeen! Ilman toimipaikkatason dataa ei kuitenkaan voi ennakoida, mikä toimipiste on kriittinen

18 Esimerkki 2: Nokian vaikutus koko toimialalle (työllisten määrä sähkötekn. laitteiden valmistuksessa) Nokia esimerkki siitä, että yksi yksittäinen yritys on ollut ja on erittäin merkittävä a) koko toimialalle b) koko taloudelle Yhden yrityksen tarkka seuranta ja ennakointi voi antaa relevanttia tietoa myös laajemmin Työllisten määrän lasku ei aina kerro rakennekriisistä myös voimakas tuottavuuden kasvu osa selitystä; suuri osa melko hyvästä tuottavuuskehityksestä 1990-l. ja 2000-l alussa liittyi joidenkin toimialojen tuottavuuteen

19 Esimerkki 3: Kaivosteollisuus (työllisten määrä) Oli 1980-l. lähes hävinnyt toimiala ei ennakoitu kasvua Globalisaatio, Aasian nousu -> metallien kysynnän kasvu -> uusi buumi Valoisat näkymät myös alueilla, joilla muuten vähän työpaikkoja; myös kerrannaisvaikutukset Ympäristöriskit eivät olisi olleet tunnistettavissa taloudellisten mallien avulla hyvin paikallinen ja tapauskohtainen asia

20 Esimerkki 4: Uudet työpaikat? Ei tule uutta Nokiaa ei ehkä kannata edes ennakoida sellaista Mosaiikkimainen kasvu? Miten sitä ennakoidaan? Miten uusien työpaikkojen syntyä edistetään? toimivat markkinat ja instituutiot Vaikea ennakoida osaamistarpeita vahva perusosaaminen, joustava osaaminen?? Lokaalisti toimivat yritykset Globaalit yritykset Yrityskoko pieni tai keskisuuri Perinteiset pk-yritykset - palveluita - teollisuutta - vientiä - lokaaleja Globaalit mikroyritykset - esimerkiksi paikasta riippumatonta suunnittelua ja konsultointia Yrityskoko suuri Esimerkiksi suuret yksityiset terveyspalveluyritykset Globaalit suuryritykset Palveluiden vienti

21 Alueellinen ennakointi voidaan tunnistaa riskejä mm. toimialatarkasteluilla? mutta niitä tunnistetaan myös paikallisen hiljaisen tiedon perusteella Suomen (ja myös Ruotsin) ongelma on myös maantiede: 1)harva asutus, josta seuraa alhainen työmarkkinoiden tiheys, ja 2) suuret etäisyydet, jotka vaikeuttavat alueellista liikkuvuutta Toimialarakenne monipuolinen Toimialarakenne yksipuolinen Hyvät tulevaisuudennäkymät Riskinä se, ettei ole tarpeen tehdä tulevaisuuteen kantavia uudistuksia Työvoiman saatavuus ongelmana (pk-seutu) Uhkana työvoiman saatavuus Hyvät odotukset eivät välttämättä realisoidu, jolloin ongelmana onkin työvoiman kysynnän riittämättömyys Huonot tulevaisuudennäkymät Monipuolinen toimialarakenne, mutta taantuvia tai suhdanneherkkiä aloja - hidas hiipuminen? Riskinä suuret rakennemuutokset ja niihin sopeutuminen Tilanne voi myös kääntyä yllättäen (Talvivaara: uusia työpaikkoja alueelle, jossa niitä todella tarvitaan ja taas uhka niiden menetyksestä)

22 Äkilliset rakennemuutokset voisiko ennakoida? Tähän ei ole kehitetty välinettä; mutta ehkä voisi Esim. tilipäätöstiedon perusteella Mutta eikö se ole aina vanhaa? Kyllä mutta kannattava yritys ei (yleensä) muutu heikosti kannattavaksi hetkessä Voitaisiin rakentaa ennakointiväline, joka tunnistaisi riskejä tai toisaalta erityisen hyvin kannattavia yrityksiä Toimipaikkatason tietoa tietokannasta ei kuitenkaan saa (yritysten sisäistä tietoa) Esim. Balance Intelligence - aineisto kymmeniä tunnuslukuja perustuen tilinpäätöstietoihin tietokannassa yritystä (tilinpäätöstiedot) (tilanne aiemmin) vertailujoukkoja toimialoittain, alueittain ja kokoluokittain voi rakentaa myös yksilöllisiä vertailuryhmiä

23 Olisiko Summan ja Sunilan jne. tilanteet voitu ennakoida? Ennakointimallin käyttö: 1. Stora-Enso yksi alueen suurimmista yrityksistä 2. Liiketulos, oman pääoman tuotto, jalostusarvo/liikevaihto kertoivat heikohkosta kehityksestä 3. Vertailu toimialan muihin yrityksiin: kertoi ongelmista 4. Koko toimiala murroksessa 5. Toimialalla oli muitakin riskitekijöitä (puutullit, globaalien markkinoiden muutos ) -> olisi voitu tunnistaa, että Stora-Ensolla paineita parantaa kannattavuutta mutta ei olisi voitu tunnistaa, mikä toimintayksikkö on karsittavien listalla (yhtiön sisäistä tietoa ja analyysiä) -> tilinpäätöstunnusluvut paranivat toimipisteiden karsimisen myötä

24 Osaamistarpeiden ennakointi: taustaksi pitkän aikavälin toimialaennusteet + toimialojen ammattirakenneskenaariot + ammatin ja koulutuksen vastaavuusavain

25 Ammattirakenne-ennusteen ja toimialaennusteen vaikutus työllisten määrän kehitykseen/ Samuli Leveälahti, OPH Ammattirakenteen vaikutus työllisyyttä lisäävä Sähkö- ja elektroniikka-alan asiantuntijat Puutyöntekijät ja -asiantuntijat Tietotekniikan Sairaanhoitajat ja muut johtajat ja terveydenhuollon asiantuntijat asiantuntijat Perusterveydenhoitajat Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat Elintarviketyöntekijät Toimialaennusteen vaikutus työllisyyttä vähentävä Taiteilijat ja taidealan muut asiantuntijat Maatalousyrittäjät ja -työntekijät Toimistotyön esimiehet ja Metallityöntekijät Koneasentajat asiantuntijat Kemiallisen prosessityön työntekijät 50 ammattia Ammattirakenteen vaikutus työllisyyttä vähentävä Rakennusalan johtajat ja asiantuntija Siivoustyöntekijät Taloushallinnon toimistotyöntekijät Toimialaennusteen vaikutus työllisyyttä lisäävä Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat Kauppiaat ja myyjät

26 Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin yhteistyö (Samuli Leveälahden ideaa mukaillen) ÄRM Heikot signaalit Suhdante et/talousnäkymät Trendit Kohtaanto ; työmarkkinat lyhyellä aikavälillä Poistuma Ammattirakenne Vastaavuus VATT: talouden rakenteen ja toimialojen ennakointi TEM/ELYt OKM/OPH Tilaajakonsortio: TEM/OKM/STM/VM

27 Esimerkki: SOTE-ala Talouden näkökulma Kuntatalouden haasteet; kestävyysvaje Trendit: ikärakenteen muutos ja hoivatarve Heikot signaalit: uudet toimintatavat? Ammattibarometri: alueellinen kohtaantoongelma Poistuma suuri, etenkin työkyvyttömyyeläkkeet Ammattirakenne: muuttuu, mutta hitaasti? Vastaavuus: SOTE-alalla suuri vastaavuus Pitkä aikaväli: SOTE osa palveluvaltaistumist a; Kestävyysvaje rajoittaa; Hoivapalveluiden kysyntä kasvaa; Työvoiman saatavuus ei rajaton; Maahanmuuton rooli; Tuottavuuden rooli

28 Koulutus ja ammatti: eivät sama asia Joillakin aloilla koulutus ja ammatti vastaavat toisiaan melko hyvin: esim. SOTE-ala, jossa tiukat pätevyysvaatimukset silti muutoksia Joillakin aloilla näin ei ole: opettaja voi tehdä aivan muuta kuin opettaa; tradenomi voi toimia monessa ammatissa näin on ollut aina, mutta nyt yhä enemmän? Hybridisoituminen: Yhden työntekijän ammattialaan siihen aiemmin kuulumattomia tehtäviä (Trendwiki/Petri Honkanen): Vartija Rekkakuski asentaa asiakkaille kodinkoneita Sairaanhoitajille reseptinkirjoitusoikeus Kaupan kassa huolehtii rahannostosta työskentelee kaupan myyjänä turvallisuussyistä Kaupan kassa toimii postitoimihenkilönä

29 Monimuotoinen osaaminen/ammattirajojen ylittäminen Vanha teollisuusyhteiskunta: Selkeät ammattikuvat Työntekijän monialaisuutta ei hyödynnetä huonosti organisoitu työ? Moni muotoisen osaamisen vaatimus Vanhentunut koulutus/ vähäinen koulutushalukkuus WIN-WIN: joustavuus ja tuottavuus; hyvä työllistyvyys ja urakehitys Valmius ammattirajojen ylittämiseen kasvaa

30 Päätelmät Ennakointi yhä vaikeampaa silti käytettävä niitä välineitä, mitä on Ennakoinnissa käytettävä rinnakkain useita erilaisia ennakointivälineitä ja erilaista ennakointitietoa Tietoa eri aikahorisonteilla: lyhyt, keskipitkä, pitkä Globaaleja muutoksia; paikallisia muutoksia; toimialatason, yritystason ja toimipaikkatason tarkasteluja Kvantitatiivista analyysiä ja kvalitatiiviisia päätelmiä Entä jos kysymyksiä: yhä tärkeämpiä Lisää resursseja ennakointitiedon tulkintaan ja tiedosta tehtäviin päätelmiin

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä

Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä Jussi Ahokas VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Esityksen sisällys Ennakoinnin rakenteiden uudistaminen valtionhallinnossa

Lisätiedot

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät 29. - 30.1.2014 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Opetushallitus samuli.levealahti@oph.fi

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 Pitkän aikavälin skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Alustavia tuloksia Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Työnvälityspalveluiden toimialaraportin julkistaminen Turku 16.10.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Ulkomaisen työvoiman käytöstä, syksy 2012,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016 2020 (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta Tulevaisuuden tekijät korkeasti koulutettujen työmarkkinat -seminaari 11.3.2014 Koulutuksen ja

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Liite 1 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1Mit 1. Miten tähän on tlt? tultu? 2. Miten avittaa talouskasvua? 3. Miten kutistaa kestävyysvajetta? Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Työvoima- ja koulutustarve 2025 maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan suunnittelun kokonaisuus UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNTAKAAVA Budj. rahoitus EU-ohj.rahoitus

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 15.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Työvoimatarve 2025 koulutuksen aloittajatarpeiksi

Työvoimatarve 2025 koulutuksen aloittajatarpeiksi Työvoimatarve 2025 koulutuksen aloittajatarpeiksi Työvoimatarve koulutuksen aloittajatarpeeksi VATT:n toimialaennuste (työlliset) 2008 2025» Perusura ja tavoiteura Toimialaennuste muunnettu ammattirakenne-ennusteeksi

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Itämeri- foorumi 19.5.2011

Itämeri- foorumi 19.5.2011 Ammattibarometri- työmarkkinoiden muutoksen ennakoinnin väline Itämeri- foorumi 19.5.2011 Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen AGENDA: 1. Ammattibarometrin taustahistoriaa 2. Ammattibarometrin laatiminen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI

KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Ilpo Hanhijoki KOULUTUS, TYÖLLISYYS JA KOULUTUKSEN ENNAKOINTI Tulevaisuuden osaamisperustan rakentaminen 11.6.2014 Opetushallituksen tehtävät ennakoinnissa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi (määrällinen

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu. Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT)

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu. Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT) Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT) Taustaa Kestävyysvaje tulevaisuuden haasteena ja nyt tehtävien

Lisätiedot

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Vesa Vihriälä 10.9.2014 Suomi juuttunut pitkittyneeseen taantumaan Toipuminen finanssikriisishokista katkesi 2012 alussa BKT 6 % alle kriisiä edeltänyttä huippua

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus - Ennakointi ja strateginen kehittäminen yksikkö

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus - Ennakointi ja strateginen kehittäminen yksikkö Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus - Ennakointi ja strateginen kehittäminen yksikkö Joensuun AmKesu aluetilaisuus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 3.12.2014 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Puheenvuoron

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Ennakointi tukee koulutustarjonnan päätöksentekoa

Ennakointi tukee koulutustarjonnan päätöksentekoa Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2009 Katsauksia ja keskusteluja Ennakointi tukee koulutustarjonnan päätöksentekoa Matti Kimari 1 Johdanto Tässä artikkelissa esitellään Opetushallituksen koulutustarpeiden

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto Liite 1 Suomen kilpailukyky Lauri Lyly Talousneuvosto 21.8.2012 21.8.2012 1 Palkat ovat nousseet Suomessa keskimääräistä nopeammin Lähde: Euroopan komissio 21.8.2012 2 Myös tuottavuus on noussut Suomessa

Lisätiedot

Työpaikkakehitys ja työvoimatarve 2025 KESU-prosessi 2010-2011

Työpaikkakehitys ja työvoimatarve 2025 KESU-prosessi 2010-2011 Työpaikkakehitys ja työvoimatarve 2025 KESU-prosessi 2010-2011 Työvoimatarve koulutuksen aloittajatarpeeksi Pohjana VATT:n toimialaennuste 2008 2025 ns. perusura Maakunnan kommenttien pohjalta ns. tavoiteura

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TRADENOMIHARJOITTELUPAIKKA KEVÄÄLLE 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto tarjoaa harjoittelupaikkaa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Low Carbon - skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.11.

Low Carbon - skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.11. Low Carbon - skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4.11.2014 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Pitkän aikavälin sosiaalimenolaskelmat ja kestävyysvaje. Juho Kostiainen, VM

Pitkän aikavälin sosiaalimenolaskelmat ja kestävyysvaje. Juho Kostiainen, VM Pitkän aikavälin sosiaalimenolaskelmat ja kestävyysvaje Juho Kostiainen, VM Sosiaalimenomalli - SOME(1) Pitkän aikavälin sosiaalimenojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarpeen arviointi.

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Jyväskylä 14.12. 2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Valtiovarainministerin budjettiehdotus

Valtiovarainministerin budjettiehdotus Valtiovarainministerin budjettiehdotus 9.8.2017 Petteri Orpo Tiedotustilaisuus Talouspolitiikka Talouden tilanne Vientinäkymät hyvät ja vienti päässyt kasvu-uralle Vientimarkkinat kasvavat aiemmin ennustettua

Lisätiedot

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma Työvoiman kohtaanto-ongelma on vakava: Tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä Yrityksillä on vakavia rekrytointihaasteita joka puolella maata ja pula

Lisätiedot

Hallituksen talouspolitiikasta

Hallituksen talouspolitiikasta Hallituksen talouspolitiikasta Seppo Orjasniemi Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri 9.3.2017 Talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävä Arvioi hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta

Lisätiedot

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot Projektioiden päivitys 2014 Aiemmin laaditut

Lisätiedot

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA Jussi Pyykkönen 200 000 UUTTA TYÖPAIKKAA! TEM-Analyysi: 200 000 uutta työpaikkaa hallituskaudessa ei ole vaativa tavoite -

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

NUORTEN TYÖLLISTYMISNÄKYMIÄ 2020-LUVULLA

NUORTEN TYÖLLISTYMISNÄKYMIÄ 2020-LUVULLA NUORTEN TYÖLLISTYMISNÄKYMIÄ 2020-LUVULLA Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät 7. 8.11.2013 Samuli Leveälahti Opetusneuvos 7.11.2013 1 Esityksen sisältö Työvoima- ja koulutustarpeiden valtakunnallinen ennakointi

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen,

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen, Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi Marko Koskinen, 27.1.2012 Valtakunnallisia linjauksia - Hallitusohjelma: Koulutuksen ennakoinnilla ohjataan koulutuksen ja tutkintojen rakenteita, sisältöjä sekä määrällistä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 12.12.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Toimialaraporttien käyttö 12 000-22 000 kpl/kk Alueelliset

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö TERVEYSPALVELUT Sanna Hartman Toimialapäällikkö Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä Toimialan kannattavuus tunnuslukujen valossa Toimintaympäristö nyt Menestymisen mahdollisuudet Kansainvälistyminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Tulevaisuustyöryhmän väliraportti Liite 1: Katsaus väestö- ja työpaikkatilastoihin sekä ennakointiaineistoon

Tulevaisuustyöryhmän väliraportti Liite 1: Katsaus väestö- ja työpaikkatilastoihin sekä ennakointiaineistoon Tulevaisuustyöryhmän väliraportti Liite 1: Katsaus väestö- ja työpaikkatilastoihin sekä ennakointiaineistoon 3.4.2014 tulevaisuustyöryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Sisältö 1. Väestötilastot... 3 1.1. Väestömäärä

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Alueellisten rakennemuutosten ennakointi

Alueellisten rakennemuutosten ennakointi Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2008 Katsauksia ja keskusteluja Alueellisten rakennemuutosten ennakointi Esimerkkinä metsäsektori Johanna Alatalo 1 Mika Tuomaala 2 Viime aikoina on eräillä Suomen paikkakunnilla

Lisätiedot

Suomen taloustilanne. Vesa Vihriälä ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suomen taloustilanne. Vesa Vihriälä ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suomen taloustilanne Vesa Vihriälä 13.9.2016 Suomen taloustilanne Suomi ei vieläkään toipunut 2008 alkaneesta taantumasta Kasvu vahvistumassa, mutta hitaasti Hallituksen tavoitteet järkeviä, toteutus ei

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset166. Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset166. Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset166 Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 Jussi Ahokas Juha Honkatukia VATT Tutkimukset 166 elokuu 2011 VATT TUTKIMUKSET 166 Työvoiman tarve

Lisätiedot

BeMine: kansantalousskenaarioiden taustoja

BeMine: kansantalousskenaarioiden taustoja VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD BeMine: kansantalousskenaarioiden taustoja Juha Honkatukia Senior principal scientist Talouskasvun mallintamisesta Tasapainomalleja käytetään yleisesti pitkän

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 18.2.2010 Jenni Ruokonen Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö Strategia ja kumppanuudet ELY-YLIJOHTAJA Johtoryhmä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot