Ammatillisen koulutuksen ennakointifoorumi Valtakunnallisia näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen ennakointifoorumi 12.2.2013. Valtakunnallisia näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeen"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen ennakointifoorumi Valtakunnallisia näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin Johanna Alatalo Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus- ja ennakointiryhmä

2 Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin yhteistyö (Samuli Leveälahden ideaa mukaillen) ÄRM Heikot signaalit Suhdante et/talousnäkymät Trendit Kohtaanto ; työmarkkinat lyhyellä aikavälillä Poistuma Ammattirakenne Vastaavuus VATT: talouden rakenteen ja toimialojen ennakointi TEM/ELYt OKM/OPH Tilaajakonsortio: TEM/OKM/STM/VM

3 Toimialojen työllisyyskehityksen skenaarioista ennakoituihin aloittajatarpeisiin/ lähde: Samuli Leveälahti, OPH Toimialojen ammattirakenneskenaariot Uuden työvoiman koulutusrakenneskenaario ammateittain (=ammatin ja koulutuksen välinen vastaavuusavain) Ammattien poistumaskenaariot Koulutusjärjestelmän tehokkuus- ja vaikuttavuustavoitteet Makrotalouden ennusteet, tilastot, ennusteet, tavoitteet, laadulliset ennakointiselvitykset, asiantuntijaarviot Tilastot, tavoitteet Nuorisoikäluokkaan yhteensovitettujen aloittajatarpeiden ennakointi Väestöennusteet

4 Ennakointivälineet TEM:ssä/aluetasolla Ennakoinnin tietolähde Näkökulma Lyhyt aikaväli Keskipitkä aikaväli Pitkä/keskipitkä aikaväli Ammattibarometri: TE-toimistojen arvio (TEM/TUTE) Tilastokeskuksen työnantajakysely (TEM/TUTE) TKTT- haastattelut (kehittämisryhmä ASKO/alueet/TEM/ASPA) KOTTI-hanke: haastattelut (TEM/TYPA/TIETO) Toimialapalvelu/TEM/TIETO Lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste (TEM/TUTE) ETLAn alue-ennakointi/tem, toimialapalvelu VATTAGE- VATT tuottaa/ tilaajina TEM/TUTE, OKM, STM, VM Trendwiki Ajankohtainen työmarkkinatilanne ammateittain (200 ammattia) ja alueittain + tilanne hiukan eteenpäin Työvoiman määrän kehitys, rekrytointitarpeet, rekrytointiongelmat, osaamisalueet Työnantajien työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeet Rekrytointitarpeet, osaamisen kehittämistarpeet, erityisryhmien rekrytointimahdollisuudet Alueelliset talousnäkymät (TE-kesk.) Toimialaraportit Suhdannetilanteen vaikutus työvoiman kysyntään päätoimialoittain, tarjontaan, työttömyyteen ja sen rakenteeseen Maakuntien toimialakohtainen tuotanto ja työllisyys Rakenne-ennakointia; erilaisin kysymyksenasetteluin Heikot signaalit, trendien muutokset

5 Eri ennakointivälineet tukevat päätöksentekoa Lyhyt aikaväli: työvoiman saatavuus, rekrytointiongelmat; avoimet paikat; työmarkkinatilanne alueittain ja ammateittain Suhdanneennusteet; talousnäkymät globaalisti, kansantaloudessa ja alueittain; äkilliset rakennemuutokset Pitkä aikaväli: simulointimallit: Globaalit muutokset Muuttuva elinkeinorakenne Muuttuva aluetalous Muuttuvat trendit: Laadullinen ennakointi Esimerkiksi: työnvälityksen toiminta ja sen ohjaaminen; osin työvoimakoulutus Esimerkiksi: työvoimakoulutuksen volyymi/ Painotus ÄRM Elinkeinopolitiikka Työvoimakoulutuksen pidemmän aikavälin näkökulma

6 Rakenne-ennakointi Pitkän aikavälin rakennemuutosten ja talouden rakenteiden ennakointi

7 ENKO 2030 (PATKET)- VATTAGE ENKO 2030 (PATKET) = tilaajakonsortio, joka tilaa VATTilta pitkän aikavälin ennakointia Konsortiossa neljä ministeriötä: TEM (pj Heli Saijets), OKM, STM, VM Työ aloitettu vuonna 2009 VATT tuottaa pitkän aikavälin dynaamisella mallilla ennakointitietoa päätöksenteon tarpeisiin VATTissa hankkeen vetäjänä Juha Honkatukia Malli dokumentoitu, ks. mallikuvaus: lhttp://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6 093_id/832

8 Raportteja VATTAGE-mallilla Vuonna 2010: Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina (http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t154.pdf), - Vuonna 2011: Työvoimatarve Suomen maakunnissa vuosina (http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6093_id/901), - Vuonna 2011: Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista - Vuonna 2012: Koulutus- ja tutkimus vuosina : Kehittämissuunnitelma ( ng=fi ) Vuonna 2012: Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen VATTAGE-mallilla tehty myös lukuisia muita analyysejä, PATKET-työn lisäksi; mm. politiikkamuutosten ex ante vaikutusten arviointia

9 Rakenne-ennakointia ja rakennemuutosten ennakointia Rakenne-ennakointi =Miten talouden rakenne muuttuu = Muutakin kuin tuotanto- ja toimialarakenne: julkisen talouden rakenne ja tasapaino; kuluttajien hyvinvointi; vienti ja tuonti; julkisen sektorin ja yksityisen sektorin koko; työvoiman tarjonnan ja väestökehityksen muutokset Toimialarakenteen muutokset Miten toimialarakenne muuttuu, jos väestö ja työvoiman tarjonta muuttuvat yleinen talouskehitys muuttuu yksittäisten toimialojen muutokset heijastuvat muille toimialoille tulee merkittäviä politiikkamuutoksia

10 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina (http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t154.pdf) Oletukset Väestökehitys ja makrotalouden kehitys perustui keskipitkän aikavälin näkemyksiin Maailmanmarkkinoiden kehityksestä eksogeenisia arvioita EUn energiapolitiikan tavoitteet mukana mallissa Perusura ja kaksi vaihtoehtoista skenaariota Vaihtoehto skenaario 1: SOTE-alan hitaampi työvoiman kysyntä Vaihtoehtoskenaario 2: maahanmuutto kasvaa nopeammin Päätulokset Toimialakohtaiset työvoiman tarpeet Palveluvaltaistuminen jatkuu Väestön ikääntymisestä johtuva SOTE-palveluiden kysyntä Tuottavuuden rooli keskeinen taloudelliselle hyvinvoinnille Teollisuuden tuottavuuskehityksen jatkuminen (työllisyys kasvaisi vähemmän) Taantuman vaikutus joillakin teollisuuden aloilla

11 Työvoimatarve Suomen maakunnissa vuosina (http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication _6093_id/901), Oletukset Alueellisten ennusteiden ja alueiden omien kehitysnäkymien hyödyntäminen Alueiden näkemykset huomioon myös koko maan tavoiteskenaarion rakentamisessa Alueiden tuotantorakenteet ja väestörakenteet eroavat lähtötilanteessa (-> määräävät eroja myös tulevaisuudessa) Perusura: historiatieto, ennusteet eksogeenisista muuttujista talouden rakenne pääosin nykyisen kaltainen Politiikkaura: politiikka muuttuu; tuottavuus muuttuu; maailmanmarkkinat muuttuvat Päätulokset Maakuntakohtaiset kehitysurat koko maan työvoiman jakaantuminen alueittain Keskipitkä aikaväli: alue-erojen kasvu hidastuu (perustui oletukseen teollisuuden työllisyyden kohtuullisesta kehityksestä) Pidemmällä aikavälillä tuottavuuden kasvu teollisuudessa -> heikompi työvoiman kysyntä Palvelualoilla kasvava työvoiman kysyntä (yksityiset ja julkiset)

12 Alue-ennakointia kahdella tavalla VATTAGE VERM Ylhäältä alaspäin Koko maan talouskehitys alueellistetaan Tässäkin prosessissa voi hyödyntää alueiden näkemyksiä koko maan kuvauksen rakentamisessa Työllisyyden alue-erot kaventuivat Alhaalta ylöspäin Huomattavasti enemmän aluetason tietoa (mm. maakuntien toimialanäkymät) Kaikkien eksogeenisten oletusten alueellisia arvoja mahdollista muuttaa Alueellisia shokkeja Oletukset lisäsivät jäykkyyttä työvoiman liikkuvuuteen ( potentiaalinen työvoima rajoitteena) Alueelliset työllisyyserot levenivät

13 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen _6093_id/924 Oletukset Neljä skenaariota: 1. Perusura: EUn ilmastopolitiikka; kotimainen energiapolitiikka; vuodelle 2013 päätetyt vero- ja finanssipolitiikan muutokset 2. + Vaihtoehtoinen oletus työllisyysasteen kehityksestä 3. + Vaihtoehtoinen oletus kotitalouksien kulutuksesta 4. + Vaihtoehtoinen oletus viennin kilpailukyvystä (+ oletus, että globaali taloustilanne paranee) Päätulokset 1. Perusuralla talouskasvu ja viennin kasvu jäävät hitaammaksi kuin ennen kriisiä (BKT + 1,9 %) 2. EU2020-työllisyystavoitteen saavuttaminen lisää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutuskysyntää (BKT +2,1 %) 3. Aleneva työttömyys vähentää epävarmuutta ja lisää (entisestään) kulutushalukkuutta (BKT + 2,2 %) 4. Kilpailukyvyn paraneminen kasvattaa vientiä (BKT +2,5 %) 5. Julkisen sektorin alijäämien kasvu ongelma vain perusuralla

14 Dynaamisen mallin vahvuus: monipuolisuus Ennakointi Politiikkamuutosten vaikutusten arviointi Todennäköinen kehitys Todennäköinen kehityskulku ja talouden rakenne tietyin oletuksin Merkittävän politiikkamuutoksen ex ante- vaikutusten arviointi Vaihtoehtoiset skenaariot Erilaiset vaihtoehtoiset kehityskulut - vaihtoehtoiset oletukset - mitkä oletukset kriittisiä (herkkyystarkastelu) Vaihtoehtoisten politiikkamuutosten vaikutukset: millaisia erilaisia seurauksia näillä olisi

15 Äkilliset rakennemuutokset: voiko niitä ennakoida ja ovatko muutokset aina äkillisiä?

16 Miksi ennakointi on yhä vaikeampaa? Globalisaation ensimmäinen vaihe Globalisaation toinen vaihe Tietyt Yksittäiset Negatiiviset toimialat tai yritykset klusterit toimipaikat kärsivät tehtävät häviävät Uusi yritys tai suurehko Uudet pienemmät yritykset Positiiviset toimipaikka Olemassa olevien yritysten kasvu Yksittäisten työntekijöiden rekrytointi

17 Esimerkki 1: Metsäteollisuus (työllisten määrä) Rakennekriisi ei ole tullut yllätyksenä nähtävissä jo pitkään (globaali markkinoiden muutos jne.) Rakennemuutos on itse asiassa jatkunut jo pitkään Silti myös metsäteollisuus on investoinut myös Suomeen! Ilman toimipaikkatason dataa ei kuitenkaan voi ennakoida, mikä toimipiste on kriittinen

18 Esimerkki 2: Nokian vaikutus koko toimialalle (työllisten määrä sähkötekn. laitteiden valmistuksessa) Nokia esimerkki siitä, että yksi yksittäinen yritys on ollut ja on erittäin merkittävä a) koko toimialalle b) koko taloudelle Yhden yrityksen tarkka seuranta ja ennakointi voi antaa relevanttia tietoa myös laajemmin Työllisten määrän lasku ei aina kerro rakennekriisistä myös voimakas tuottavuuden kasvu osa selitystä; suuri osa melko hyvästä tuottavuuskehityksestä 1990-l. ja 2000-l alussa liittyi joidenkin toimialojen tuottavuuteen

19 Esimerkki 3: Kaivosteollisuus (työllisten määrä) Oli 1980-l. lähes hävinnyt toimiala ei ennakoitu kasvua Globalisaatio, Aasian nousu -> metallien kysynnän kasvu -> uusi buumi Valoisat näkymät myös alueilla, joilla muuten vähän työpaikkoja; myös kerrannaisvaikutukset Ympäristöriskit eivät olisi olleet tunnistettavissa taloudellisten mallien avulla hyvin paikallinen ja tapauskohtainen asia

20 Esimerkki 4: Uudet työpaikat? Ei tule uutta Nokiaa ei ehkä kannata edes ennakoida sellaista Mosaiikkimainen kasvu? Miten sitä ennakoidaan? Miten uusien työpaikkojen syntyä edistetään? toimivat markkinat ja instituutiot Vaikea ennakoida osaamistarpeita vahva perusosaaminen, joustava osaaminen?? Lokaalisti toimivat yritykset Globaalit yritykset Yrityskoko pieni tai keskisuuri Perinteiset pk-yritykset - palveluita - teollisuutta - vientiä - lokaaleja Globaalit mikroyritykset - esimerkiksi paikasta riippumatonta suunnittelua ja konsultointia Yrityskoko suuri Esimerkiksi suuret yksityiset terveyspalveluyritykset Globaalit suuryritykset Palveluiden vienti

21 Alueellinen ennakointi voidaan tunnistaa riskejä mm. toimialatarkasteluilla? mutta niitä tunnistetaan myös paikallisen hiljaisen tiedon perusteella Suomen (ja myös Ruotsin) ongelma on myös maantiede: 1)harva asutus, josta seuraa alhainen työmarkkinoiden tiheys, ja 2) suuret etäisyydet, jotka vaikeuttavat alueellista liikkuvuutta Toimialarakenne monipuolinen Toimialarakenne yksipuolinen Hyvät tulevaisuudennäkymät Riskinä se, ettei ole tarpeen tehdä tulevaisuuteen kantavia uudistuksia Työvoiman saatavuus ongelmana (pk-seutu) Uhkana työvoiman saatavuus Hyvät odotukset eivät välttämättä realisoidu, jolloin ongelmana onkin työvoiman kysynnän riittämättömyys Huonot tulevaisuudennäkymät Monipuolinen toimialarakenne, mutta taantuvia tai suhdanneherkkiä aloja - hidas hiipuminen? Riskinä suuret rakennemuutokset ja niihin sopeutuminen Tilanne voi myös kääntyä yllättäen (Talvivaara: uusia työpaikkoja alueelle, jossa niitä todella tarvitaan ja taas uhka niiden menetyksestä)

22 Äkilliset rakennemuutokset voisiko ennakoida? Tähän ei ole kehitetty välinettä; mutta ehkä voisi Esim. tilipäätöstiedon perusteella Mutta eikö se ole aina vanhaa? Kyllä mutta kannattava yritys ei (yleensä) muutu heikosti kannattavaksi hetkessä Voitaisiin rakentaa ennakointiväline, joka tunnistaisi riskejä tai toisaalta erityisen hyvin kannattavia yrityksiä Toimipaikkatason tietoa tietokannasta ei kuitenkaan saa (yritysten sisäistä tietoa) Esim. Balance Intelligence - aineisto kymmeniä tunnuslukuja perustuen tilinpäätöstietoihin tietokannassa yritystä (tilinpäätöstiedot) (tilanne aiemmin) vertailujoukkoja toimialoittain, alueittain ja kokoluokittain voi rakentaa myös yksilöllisiä vertailuryhmiä

23 Olisiko Summan ja Sunilan jne. tilanteet voitu ennakoida? Ennakointimallin käyttö: 1. Stora-Enso yksi alueen suurimmista yrityksistä 2. Liiketulos, oman pääoman tuotto, jalostusarvo/liikevaihto kertoivat heikohkosta kehityksestä 3. Vertailu toimialan muihin yrityksiin: kertoi ongelmista 4. Koko toimiala murroksessa 5. Toimialalla oli muitakin riskitekijöitä (puutullit, globaalien markkinoiden muutos ) -> olisi voitu tunnistaa, että Stora-Ensolla paineita parantaa kannattavuutta mutta ei olisi voitu tunnistaa, mikä toimintayksikkö on karsittavien listalla (yhtiön sisäistä tietoa ja analyysiä) -> tilinpäätöstunnusluvut paranivat toimipisteiden karsimisen myötä

24 Osaamistarpeiden ennakointi: taustaksi pitkän aikavälin toimialaennusteet + toimialojen ammattirakenneskenaariot + ammatin ja koulutuksen vastaavuusavain

25 Ammattirakenne-ennusteen ja toimialaennusteen vaikutus työllisten määrän kehitykseen/ Samuli Leveälahti, OPH Ammattirakenteen vaikutus työllisyyttä lisäävä Sähkö- ja elektroniikka-alan asiantuntijat Puutyöntekijät ja -asiantuntijat Tietotekniikan Sairaanhoitajat ja muut johtajat ja terveydenhuollon asiantuntijat asiantuntijat Perusterveydenhoitajat Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat Elintarviketyöntekijät Toimialaennusteen vaikutus työllisyyttä vähentävä Taiteilijat ja taidealan muut asiantuntijat Maatalousyrittäjät ja -työntekijät Toimistotyön esimiehet ja Metallityöntekijät Koneasentajat asiantuntijat Kemiallisen prosessityön työntekijät 50 ammattia Ammattirakenteen vaikutus työllisyyttä vähentävä Rakennusalan johtajat ja asiantuntija Siivoustyöntekijät Taloushallinnon toimistotyöntekijät Toimialaennusteen vaikutus työllisyyttä lisäävä Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat Kauppiaat ja myyjät

26 Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin yhteistyö (Samuli Leveälahden ideaa mukaillen) ÄRM Heikot signaalit Suhdante et/talousnäkymät Trendit Kohtaanto ; työmarkkinat lyhyellä aikavälillä Poistuma Ammattirakenne Vastaavuus VATT: talouden rakenteen ja toimialojen ennakointi TEM/ELYt OKM/OPH Tilaajakonsortio: TEM/OKM/STM/VM

27 Esimerkki: SOTE-ala Talouden näkökulma Kuntatalouden haasteet; kestävyysvaje Trendit: ikärakenteen muutos ja hoivatarve Heikot signaalit: uudet toimintatavat? Ammattibarometri: alueellinen kohtaantoongelma Poistuma suuri, etenkin työkyvyttömyyeläkkeet Ammattirakenne: muuttuu, mutta hitaasti? Vastaavuus: SOTE-alalla suuri vastaavuus Pitkä aikaväli: SOTE osa palveluvaltaistumist a; Kestävyysvaje rajoittaa; Hoivapalveluiden kysyntä kasvaa; Työvoiman saatavuus ei rajaton; Maahanmuuton rooli; Tuottavuuden rooli

28 Koulutus ja ammatti: eivät sama asia Joillakin aloilla koulutus ja ammatti vastaavat toisiaan melko hyvin: esim. SOTE-ala, jossa tiukat pätevyysvaatimukset silti muutoksia Joillakin aloilla näin ei ole: opettaja voi tehdä aivan muuta kuin opettaa; tradenomi voi toimia monessa ammatissa näin on ollut aina, mutta nyt yhä enemmän? Hybridisoituminen: Yhden työntekijän ammattialaan siihen aiemmin kuulumattomia tehtäviä (Trendwiki/Petri Honkanen): Vartija Rekkakuski asentaa asiakkaille kodinkoneita Sairaanhoitajille reseptinkirjoitusoikeus Kaupan kassa huolehtii rahannostosta työskentelee kaupan myyjänä turvallisuussyistä Kaupan kassa toimii postitoimihenkilönä

29 Monimuotoinen osaaminen/ammattirajojen ylittäminen Vanha teollisuusyhteiskunta: Selkeät ammattikuvat Työntekijän monialaisuutta ei hyödynnetä huonosti organisoitu työ? Moni muotoisen osaamisen vaatimus Vanhentunut koulutus/ vähäinen koulutushalukkuus WIN-WIN: joustavuus ja tuottavuus; hyvä työllistyvyys ja urakehitys Valmius ammattirajojen ylittämiseen kasvaa

30 Päätelmät Ennakointi yhä vaikeampaa silti käytettävä niitä välineitä, mitä on Ennakoinnissa käytettävä rinnakkain useita erilaisia ennakointivälineitä ja erilaista ennakointitietoa Tietoa eri aikahorisonteilla: lyhyt, keskipitkä, pitkä Globaaleja muutoksia; paikallisia muutoksia; toimialatason, yritystason ja toimipaikkatason tarkasteluja Kvantitatiivista analyysiä ja kvalitatiiviisia päätelmiä Entä jos kysymyksiä: yhä tärkeämpiä Lisää resursseja ennakointitiedon tulkintaan ja tiedosta tehtäviin päätelmiin