ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011"

Transkriptio

1 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie Kuhmo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 3 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne... 3 Toiminta... 3 Yleiskuvaus toiminnasta... 3 Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely... 3 Jätteet ja varastointi... 4 Muut ympäristönsuojelunäkökohdat... 4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)... 4 Eläinsuojan toiminta-alue ja ympäristö... 4 Suojelukohteet ja pohjavesialueet sekä vesistöalue... 4 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu... 5 Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön... 5 Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä... 5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 5 Lupahakemuksen täydennykset... 5 Lupahakemuksesta tiedottaminen... 5 Lausunnot... 5 Muistutukset ja mielipiteet... 7 Hakijan kuuleminen ja vastine... 7 MERKINTÄ... 7 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U... 7 Ympäristöluparatkaisu... 7 Lupamääräykset... 7 Eläinsuoja... 7 Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely... 8 Lannan ja jätevesien hyödyntäminen... 8 Jaloittelualue ja laiduntaminen... 9 Jätteet ja varastointi... 9 Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi Muut määräykset RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 17

3 3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Tuomo Leskinen on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella hakemuksella hakenut ympäristölupaa eläinsuojan laajentamiseen ja laajennettuun maidontuotantoon Kuhmon kaupungin Katerman kylällä. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminta sijaitsee Kuhmon kaupungin keskustasta noin 20 kilometriä luoteeseen Katerman kylällä tilalla Ahola RN:o 290:404:97:1 osoitteessa Vieksinjoentie 321, Kuhmo. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a -kohdan perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 11 a -kohdan mukaan aluehallintovirasto ratkaisee lannantuotannoltaan yli 75 lypsylehmän eläinsuojaa vastaavan toiminnan. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Toiminta Toiminnalla on Kuhmon kaupungin myöntämä ympäristölupa ja Kuhmon kaupungin myöntämä toimenpidelupa jätevesijärjestelmän uudistamisesta. Kainuun maakuntakaavassa 2020 alue on osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään sopimuskaudeksi Yleiskuvaus toiminnasta Tilan maidontuotantoa lisätään ja nykyistä eläinsuojaa laajennetaan rakentamalla laajennusosa pihaton pohjoispäätyyn. Laajennettuun navettaan sijoitetaan 69 lypsylehmää, 46 hiehoa ja 22 vasikkaa. Nykyisin tilalla on 40 lypsylehmää, 20 hiehoa ja 19 vasikkaa. Tilan vuosittainen tuotanto tulee olemaan noin litraa maitoa ja kg lihaa. Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely Lanta käsitellään lypsykarjapihatossa lietelantamenetelmällä. Lietekuilut toimivat valutus-periaatteella. Pihaton länsipuolella sijaitsee 1800 m 3 :n lietelantasäiliö. Lisäksi rakennetaan olemassa olevan säiliön pohjoispuolelle 1200 m 3 :n säiliö. Lietelannan varastointitilaa on lietekuilut mukaan lukien

4 yhteensä 3040 m 3. Lietelantaa johdetaan navetasta molempiin säiliöihin. Lietesäiliöt täytetään altapäin. Lietesäiliöt ovat betonisia ja kattamattomia. Maitohuoneen ja eläinsuojan muut pesuvedet, joita kertyy noin 200 m 3, johdetaan lietesäiliöihin. Eläinsuojan wc-vedet käsitellään maasuodattamossa. Tilalla on lannanlevitykseen käytettävissä olevaa peltoa yhteensä 68,45 ha, josta omaa on 22 ha ja vuokrapeltoa 46,43 ha. Lisäksi 4,12 peltohehtaarin käytöstä on sovittu suullisella sopimuksella ja vuosina on tarkoitus raivata peltoalaa vielä 5 10 ha. Hakemuksen mukaan lanta levitetään pelloille kokonaisuudessaan viikkojen aikana. Jätteet ja varastointi Hakemuksen mukaan toiminnassa muodostuu seuraavia jätteitä: kuolleet eläimet (5 kpl/v), muovia (1 000 kg/v), metalliromua (50 kg/v), jäteakkuja (1 kpl/v), loisteputkia (10 kpl/v), jäteöljyä (100 l/v) sekä pilaantunutta rehua (5 000 kg/v). Kuolleet eläimet haudataan omalle maalle, muovit toimitetaan Kuusakoski Oy:lle, metalliromut ja ongelmajätteet kunnan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja pilaantunut rehu ravinteiksi peltoon. Tilalla on l polttoainesäiliö. Lisäksi tilalla on muita öljytuotteita yhteensä noin 400 l, jotka säilytetään erillisessä varastossa. Muut ympäristönsuojelunäkökohdat Säilörehua valmistetaan esikuivattuna pyöröpaaleihin tonnia vuodessa. Nuorimpia hiehoja (noin 10 kpl) laidunnetaan päivisin kolme kuukautta vuodessa. Laidunalaa on kaksi hehtaaria. Laitumet eivät rajoittu vesistöön. Eläinten juomavesi toimitetaan laitumille suoraan kaivosta letkulla. Laitumilla ei ole pysyvää tai kiertävää ruokintapaikkaa. Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, eläinten kuljetusauto muutaman kerran kuukaudessa ja rehuauto joka toinen viikko. Tilalla on oma talousvesikaivo. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Eläinsuojan toiminta-alue ja ympäristö Hakemuksessa ei ole käsitelty parasta käyttökelpoista tekniikkaa tai ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Tilakeskus sijaitsee haja-asutusalueella. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä tilakeskuksesta itään. Tila ei sijaitse asemaeikä yleiskaava-alueella. Alue on Kainuun maakuntakaavassa vuoteen 2020 (valtioneuvoston vahvistama ) merkitty maa- ja metsätalousalueiksi. Suojelukohteet ja pohjavesialueet sekä vesistöalue Tilakeskus ei sijaitse suojelualueilla tai luokitelluilla pohjavesialueilla, eikä näiden alueiden läheisyydessä. Tilakeskus sijoittuu Oulujoen vesistöalueen Ontojärven Lentuan valuma-alueelle (59.9). 4

5 5 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Hakemuksessa ei ole esitetty toiminnan tai sen vaikutusten tarkkailua. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Lannan varastointi ja navetta aiheuttavat ammoniakkipäästöjä, mutta koska asutut naapurikiinteistöt sijaitsevat melko kaukana toiminnasta, ei hajusta aiheudu kohtuutonta haittaa. Liikenne ei tule aiheuttamaan merkittävää meluhaittaa. Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, eläinkuljetusautot muutaman kerran kuukaudessa ja rehuauto joka toinen kuukausi. Toiminnassa syntyvät jätteet käsitellään kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hakemuksessa ei ole käsitelty arvioita toiminnan riskeistä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Lupahakemusta on täydennetty jätetiedoilla ja naapurikiinteistöjen yhteystiedoilla. Lisäksi hakija on tarkentanut hakemustaan peltoalatiedoilla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Kuhmon kaupungin ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Kuhmon kaupungintalolla ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Kuulutuksesta on erikseen tiedotettu asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta. 1. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) Tuotantorakennukset eivät sijaitse pohjavesi- tai suojelualueella. Toimintaan ei ole maankäytöllistä estettä, koska hanke ei sijaitse asema- tai yleiskaava-alueelle. Kainuun maakuntakaavassa toiminta sijoittuu maa- talousmetsätalousvaltaiselle alueelle (M). Hanke ei myöskään sijoitu Kuhmon kaupungin rakennusjärjestyksessä määritellylle suunnittelutarvealueelle. Eläinsuojan toiminta-alue peltoineen sijoittuu Ontojärven, Kellojärven, Kärenjärven, Huuhilonjärven ja Vääränjärven valuma-alueille. Järvet ovat vedenlaadultaan lievästi reheviä. Toiminnalle varatuista peltoalueista noin puolet sijaitsee Ontojärven valuma-alueella. Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 suureksi humusjärveksi luokiteltu Ontojärvi on nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi ja se on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan suhteessa parhaaseen

6 saavutettavissa olevaan tilaan. Ongelmia vedenlaadussa järvessä ei ole luultavasti ollut. Noin neljäsosa peltoalueista sijaitsee Huuhilonjärven läheisyydessä. Kyseinen järvi on niukkaravinteinen, pieni humusjärvi ja järven vedenlaatu on hyvä. Kellojärven, Kärenjärven ja Vääränjärven valumaalueille sijoittuvat peltopinta-alat ovat pieniä ja oletetut vesistövaikutukset noin ollen vähäisiä. Järvien vedenlaatua voi olemassa olevan tiedon perusteella määritellä hyväksi. Vesienhoitosuunnitelman osana olevassa toimenpideohjelmassa ei ole esitetty edellä mainituille järville tilaa parantavia lisätoimenpiteitä. Kainuun ELY-keskus toteaa, että vesistöjen tilan näkökulmasta haetulle toiminnalle voidaan myöntää lupa edellyttäen, että noudatetaan tavanomaisia toiminnalta vaadittavia vesiensuojelumääräyksiä. ELY-keskus huomauttaa, että hakijalla ei ole käytettävissä nykyohjeistuksen mukaista riittävää peltopinta-alaa syntyvälle lantamäärälle. Lupaehdoissa tulee huomioida lisäpeltopinta-alan hankkiminen. Peltopinta-ala tulee olla riittävä viimeistään silloin, kun luvan mukainen eläinyksikkömäärä on hankittu. Lietesäiliön kattaminen tulisi ainakin myöhemmin rakennusteknisesti olla mahdollista, ellei kattamista edellytetä nyt annettavassa ympäristöluvassa. Ympäristön pilaantumisvaaran vähentämiseksi luvanhakijan tulee soveltuvin osin ottaa käyttöön kehiteltyä lantavarastoihin ja lannankäsittelymenetelmiin sekä lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristövaikutusten seuraamiseksi toiminnanharjoittajan tulee toimittaa tietoja toiminnasta, muiden muassa tietoja eläin- ja lantamääristä sekä jätehuollosta vuosittain valvontaviranomaiselle sekä ilmoittaa välittömästi ELY-keskukselle pilaavista häiriö- tai muista poikkeuksellisista tilanteista. 2. Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Eläinten pito, lannan käsittely, varastointi ja levitys on hoidettava ja järjestettävä niin, ettei toiminnoista aiheudu kohtuuttomia haju- tai pölyhaittoja, eikä haitallisia vaikutuksia pinta- tai pohjavesille. Lannan levitykseen on toiminnanharjoittajalla oltava riittävästi peltoalaa ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojelua koskevan ohjeen mukaisesti. Vesistöön ja ojan varsille rajoittuville pelloille on jätettävä riittävät suojakaistat, joiden leveys määräytyy lannan laadusta ja levitystavasta sekä pellon ominaisuuksista kuten kaltevuudesta. Talousvesikaivojen ympärille ja asutuksen läheisyyteen on maan laadusta riippuen jätettävä riittävän suuri suojavyöhyke, jolle lantaa, virtsaa tai puristenestettä ei levitetä. Lannan levityksessä on noudatettava maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä. Säilörehun puristeneste on kerättävä talteen ja varastoitava asianmukaisesti. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimintaansa liittyvien tekniikoiden kehitystä ja uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvien osin käyttöön jatkossa, mikäli sillä voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaa- 6

7 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine MERKINTÄ raa. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla rakenteiden kuntoa säännöllisesti. Toiminnassa muodostuvat tavanomaiset ja ongelmajätteet on toimitettava sijoitettavaksi tai käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisten jätteiden vastaanotto on sallittu. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä alustalla niin, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin on estettävä. Toiminnassa syntyvät eläinjätteet on käsiteltävä hyväksyttävällä tavalla (Maa- ja metsätalousministeriön määräys 1022 eläinjätteen käsittelystä) niin, että eläinjätteiden käsittely ja varastointi ei saa aiheuttaa terveys- ja ympäristöhaittaa. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain ympäristölupaviranomaiselle. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla oleva pelastussuunnitelma tulee saattaa vastaamaan uutta tilannetta. Suunnitelmasta ohjeita antaa paikallinen pelastusviranomainen. Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että luvan myöntävän viranomaisen on valvottava sitä, että toiminta toteutetaan ympäristöluvan mukaisesti ja siinä olevin ehdoin. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen Kainuun ELY-keskuksen ja Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnoista. Hakija on ilmoittanut, ettei anna vastinetta lausunnoista. Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 7 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Lupamääräykset Eläinsuoja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntää Tuomo Leskiselle ympäristöluvan eläinsuojan laajennetulle toiminnalle Kuhmon kaupungin Katerman kylän Ahola nimisellä tilalla. 1. Aholan tilalle (RN:o 97:1) saa päivätyn asemapiirroksen osoittamaan laajennettuun eläinsuojaan sijoittaa enintään 69 lypsylehmää, 46 hiehoa ja 22 vasikkaa (yhteensä 574 eläinyksikköä).

8 2. Uusi lieteallas on sijoitettava päivätyn asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Lannan ja jätevesien varastointi ja k äsittely 3. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta ja toiminnassa muodostuvat pesuvedet on varastoitava vesitiiviiksi rakennetuissa varastoissa. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen on oltava vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja - ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO C4). Lietelannan ja lietesäiliöihin kertyvien sadevesien ja navetan pesuvesien 12 kuukauden varastotilaa on oltava käytettävissä vähintään 2934 m 3. Eläinsuojan yhteydessä olevat lietesäiliöt tulee täyttää altapäin. Eläinsuojan rakenteiden ja käytön on estettävä lannan tai niistä johtuvien valumavesien joutuminen pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojan katolta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava lannanvarastointitilojen kuntoa ja viivytyksettä korjata mahdolliset niistä havaitut puutteet ja vauriot. Lantavarastot on tyhjennettävä ja tarkastettava perusteellisesti vuosittain. Säilörehun puristeneste on otettava talteen ja käytettävä lannoitteena. 4. Eläinsuojan sosiaalitilojen wc-vedet tulee johtaa yleiseen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai jätevedet on käsiteltävä siten, että ympäristöön johtuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineksen (BHK 7 ) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 %. Käymälävesiä ja saostuskaivolietteitä ei saa levittää peltoon ilman asianmukaista käsittelyä. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen 5. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Tilalla on oltava jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 68 hehtaaria peltoa. Lantaa voidaan tämän lisäksi toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen, jos ennen lannan luovutusta esitetään ELYkeskukselle lannan luovutussopimus. Lannan peltolevityksessä on noudatettava maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä, ellei lupamääräyksissä jäljempänä muuta vaadita. Lannan levitysmäärissä on lisäksi otettava huomioon maaperän viljavuustutkimukset, lannan typpi- ja fosforipitoisuudet sekä ravinnetarve. 6. Lietelannan ja lannan kuormaus ja kuljetus on hoidettava tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa käyttäen siten, ettei lietettä tai lantaa pääse ympäristöön, kuljetusteille, ojiin, vesistöön tai pohjaveteen. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teiden varrella asuville asukkaille ja muille teiden käyttäjille. Mikäli kuljetusteille pääsee valumaan lietettä tai lantaa, tulee likaantu- 8

9 neet alueet puhdistaa välittömästi. Lannan levitys on hoidettava siten, ettei naapureille ja lannan levitysalojen läheisyydessä asuville asukkaille aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Muualle kuin kasvustoon levitetty lanta on mullattava mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluessa levityksestä. 7. Lantaa ei saa levittää routaiseen, lumipeitteiseen tai veden kyllästämään maahan. Lannanlevitys on kielletty välisenä aikana. Lantaa voidaan kuitenkin levittää syksyllä enintään asti ja aloittaa keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva, jolloin huuhtoutumista vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan jälkeen. Lannan käyttö on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä lannan pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Suojavyöhykealueita ei lasketa edellä mainittuun levitysalaan mukaan. Lannan pintalevitys on kielletty pelloilla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että lannan vastaanottajat ja lannan kuljetuksesta vastaavat tahot ovat tietoisia tämän päätöksen lannan käsittelyä ja levittämistä koskevista määräyksistä. Luokitellulla pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, virtsaa, jätevesiä, puristenesteitä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta, ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai vastaavien luotettavien selvitysten perusteella osoita, ettei siitä aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa. Kuivalannan levitys on sallittu pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle, kun levitys tapahtuu keväällä ja lanta mullataan välittömästi levityksen jälkeen. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää vähintään 30 metriä leveä, lietteellä, lannalla ja virtsalla käsittelemätön vyöhyke. Kasvinsuojeluaineita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet soveltuvat pohjavesialueen viljelyyn. Jaloittelualue ja laiduntaminen 8. Jaloittelualueet on varustettava reunoilla ja jätevesien keräyskaivolla. Suunnitelma jaloittelutarhasta ja sen jätevesien käsittelystä tulee toimittaa Kainuun ELY-keskukseen vähintään kolme kuukautta ennen hankkeen toteuttamista. Laiduntavan karjan määrä tulee sopeuttaa laidunalueen pinta-alaan, jottei ylitetä alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Eläinsuojasta laidunalueelle johtavien kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti. Laidunalueet tulee pitää hyvässä kunnossa ja laidunpaine tulee pitää kohtuullisena eroosion välttämiseksi. Laiduneläinten väliaikaiset juotto- ja ruokintapaikat tulee olla järjestetty siten, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä eivätkä haju- ja terveyshaittaa. Eläimiä ei saa laiduntaa alle 50 metrin etäisyydellä talousvesikaivoista. Jätteet ja varastointi 9. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. 9

10 Kemikaalit ja ongelmajätteet on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla, jossa on reunallinen suojarakenne. 10. Polttoainesäiliöiden on oltava tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Polttoainesäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan on oltava tiiviitä. Polttonestesäiliöt on sijoitettava katokselliseen suoja-altaaseen sekä varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliöt ovat vuodonilmaisulla varustettuja kaksoisvaippaisia säiliöitä. Säiliöiden sijoittelussa on huomioitava riittävät suojaetäisyydet vesistöihin ja ojiin. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Tankkauspaikat on tehtävä määräyksen mukaiseksi mennessä. 11. Jätehuolto on hoidettava Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet, kuten loisteputket, akut, jäteöljyt, öljynsuodattimet ja käyttökelvottomat torjunta-aineet, on toimitettava sellaiseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Hyötyjätteet, kuten muovi, paperi, pahvi, metalli, lasi on kerättävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimijalle, jolla on lupa vastaanottaa jätteitä. Jätteitä ei saa polttaa. Pilaantunut rehu on varastoitava tiivispohjaisella alustalla ennen sen hyödyntämistä lannoitteena pelloilla. 12. Kuolleet eläimet on viipymättä toimitettava käsiteltäväksi asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Poikkeustapauksissa ne voidaan hävittää muulla kunnaneläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Syrjäisillä alueilla, johon Kuhmon kunta kuuluu, voidaan kuolleet eläimet kunnaneläinlääkärin luvalla haudata maahan. Eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävästä rinteestä, eikä alueelle, jota tullaan kyntämään tai kaivamaan pian hautaamisen jälkeen. Kuolleiden eläinten varastointia on vältettävä. Mikäli ruhoja varastoidaan tilalla pidempiaikaisesti, on varastoinnin tapahduttava jäähdytetyssä varastotilassa. Lyhytaikainen varastointi tulee hoitaa tiiviillä alustalla ja peitettynä. Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 13. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: tiedot eläinmääristä tiedot syntyneistä lantamääristä tiedot lannan levitysaloista ja vastaanottosopimuksista tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä niiden käsittelytavat ja toimituspaikat tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja -ajoista sekä käsittelytavoista tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista 10

11 11 Muut määräykset 14. Ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ympäristön roskaantumista, maisemahaittaa eikä yleistä viihtyisyyden alenemista. 15. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kainuun ELY-keskukselle. 16. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liittyvän ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. 17. Eläinsuojan laajennusosan valmistumisesta on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle viimeistään kuukausi ennen sen käyttöönottoa. Tuotannon lisääntymisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Aluehallintovirasto katsoo, että hakemuksen ja asetettujen lupamääräysten mukainen eläinsuojan toiminta sekä luvanhakijan asiantuntemus täyttävät laissa asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta annettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Aluehallintovirasto katsoo, että eläinsuojatoiminta hakemuksessa esitetyllä paikalla haetussa laajuudessa annettuja lupamääräyksiä noudattaen täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Kainuun maakuntakaavassa 2020 alue on osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 mukaan alueen vesistöt ovat luontaisesti vedenlaadultaan niukkaravinteisia tai lievästi reheviä ja vesistöjen ekologinen tila on hyvä. Vesienhoitosuunnitelman osana olevassa toimenpideohjelmassa ei ole esitetty järvien tilaa parantavia lisätoimenpiteitä. Maatalous on kuitenkin yleisesti vesistöjen tilaan vaikuttava kuormitustekijä, joten maatalouden vesistökuormitukseen mm. eläin-

12 Lupamääräysten perustelut suojien toimintaan ja peltojen viljelytekniikkaan, on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota, jotta vesien hyvä tila säilytetään. Lupapäätöksessä on annettu lannanlevitystä koskevat lupamääräykset ja selvitetty, että toiminnanharjoittajalla tulee olemaan käytettävissä riittävä peltoala lannanlevitykseen. Lupamääräyksessä 16 on edellytetty, että toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liittyvän ympäristön parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Aluehallintovirasto katsoo, että vesienhoitosuunnitelma on näin otettu riittävällä tavalla huomioon lupapäätöksessä. Luvan määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksellä varmistetaan eläinsuojan toiminnan ja lannanvarastointisäiliöiden sijoittaminen hakemuksessa esitettyihin paikkoihin. Toimintaa tulee harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien nautaeläinten eläinmäärien puitteissa. Lupa on myönnetty hakemuksen pohjapiirustuksissa esitettyjen eläinpaikkojen perusteella. (lupamääräykset 1 ja 2) Lannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2003). Päätöksen 4 :n mukaan lietelannan varastotilojen tulee olla niin suuria, jotta niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja muut säiliöihin johdettavat nesteet. Tilalla tarvitaan säiliötilavuutta lietelannan ja pesuvesien varastointia varten yhteensä m³. Kattamattomiin lietesäiliöihin kertyvien sade- ja sulamisvesien varalle varastotilavuutta tarvitaan 300 m³. Sade- ja sulamisvesien määräksi on arvioitu lietesäiliöissä pinta-ala x 0,3 m 3. Hajuhaittojen syntymistä eläinsuojan ympäristössä vähennetään täyttämällä lietesäiliöt altapäin. Varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Säilörehun puristenesteen pääsy ympäristöön tulee estää pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Tarkkailemalla säännöllisesti lannanvarastointi- ja johtamisrakenteita ja tyhjentämällä säiliöt vuosittain voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmaannuttua. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. (lupamääräys 3) Eläinsuojien yhteydessä olevien sosiaalitilojen wc-vesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumisvaaran vuoksi. Jätevedenkäsittelyn teholle asetetut vaatimukset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla. (lupamääräys 4) Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloilla tarkoitetaan lannan käyttöä siten, ettei peltoja ylilannoiteta eikä ylilannoituksesta tai virheellisenä ajankohtana suoritetusta levityksestä aiheuteta ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Peltopinta-alavaatimus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoituksen tasoon sekä ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojelusta antamaan ohjeeseen. Lannanlevitysalaa tulee olla vähintään yksi peltohehtaari 1,3 lypsylehmää, 3,5 hiehoa tai 11 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa kohden. 12

13 Hakijoilla on lannanlevitykseen käytettävissä 68,45 ha peltoa. Lannan levityksessä tulee lisäksi ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksen (931/2000) kasvilajikohtaiset enimmäislannoitusmäärät. (lupamääräys 5) Lanta tulee levittää sulaan, lumettomaan maahan suorien ravinnehuuhtoumien ehkäisemiseksi. Viljavuusanalyysiin, lannan ravinnesisältöön ja kasvin todelliseen ravinnetarpeeseen perustuvat levitysmäärät vähentävät ylilannoitusriskiä ja sen myötä ylimääräisten huuhtoutumiselle alttiiden ravinteiden määrää maassa. Muokkaamalla maa mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluessa lannan levityksestä tai levittämällä lanta kasvustoon vähennetään ilmakehään aiheutuvaa typpikuormitusta ja naapureille lannan levityksestä aiheutuvaa hajuhaittaa. Viljeltäessä tulvanalaisia peltoja tulee ravinteiden ja lannan huuhtoutuminen vesistöön estää. Jättämällä vesistöjen ja valtaojien varsille lannoittamattomat vyöhykkeet estetään ravinteiden ja bakteerien pääsy vesistöön. Lietelantaa tai muita nestemäisiä orgaanisia lannoitteita ei saa käyttää lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla pohjavesien pilaantumisriskin ehkäisemiseksi. Pohjavesialueella tarkoitetaan pohjavesialueiden muodostumisalueita ja niiden suojavyöhykkeitä. Vaikka toiminnanharjoittajalla ei ole hakemushetkellä peltoa pohjavesialueella, on ympäristöluvassa katsottu tarpeelliseksi antaa kyseiset määräykset, mikäli levitysaloissa myöhemmin tapahtuu muutoksia. (lupamääräykset 6 ja 7) Jaloittelualue tulee olla rakenteeltaan asianmukaisesti toteutettu siten, että pohjavesien pilaantumisvaaraa ei synny ja päästöt pintavesiin voidaan ehkäistä. Jaloittelualueen asianmukaisen toteutuksen varmistamiseksi suunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaisen tarkastettavaksi. Laiduntamisesta on annettu määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset on annettu jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja öljyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltija on jätelain 6 :n mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys jätteiden, kemikaalien ja polttoaineen varastoinnista. (lupamääräykset 9 ja 10) Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia. Toimittamalla ongelmajätteet asianmukaiseen käsittelyyn, voidaan vähentää niiden aiheuttamia riskejä terveyteen ja ympäristöön. (lupamääräys 11) Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. Eläinperäinen jäte on käsiteltävä EY:n eloperäisiä sivutuotteita koskevan asetuksen mukaisesti laitoksessa, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä eloperäisiä jätteitä. Syrjäisillä alueilla eläinperäisen jätteen hautaaminen on kunnaneläinlääkärin luvalla mahdollista. Eläinten hautaamisessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetusta Nro 1374/2004 eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä. (lupamääräys 12) Toiminnanharjoittajan kirjanpito- ja raportointivelvoite eläinsuojan toiminnan osalta on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja val- 13

14 vonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Lannan vastaanottosopimuksien kirjaamisella ja raportoimisella varmistetaan, että myös lannan vastaanottosopimuksen tehneet käsittelevät ja levittävät lantaa voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valtioneuvoston asetus (931/2000) edellyttää vähintään viiden vuoden välein tehtävää lanta-analyysia. (lupamääräys 13) Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman tehokkaiden haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. (lupamääräys 14) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (lupamääräys 15) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista kotieläintalouteen on tarkasteltu Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa "Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa, SY564". (lupamääräys 16) Käyttöönottoilmoituksen avulla varmistetaan toiminnan lupamääräysten mukainen toteuttaminen ja näin helpotetaan valvontaa. Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. (lupamääräys 17) 14 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Kainuun ELY-keskuksen ja Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnoissa esille tuodut vesiensuojeluun ja parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan liittyvät seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä 3, 5 7 ja 16. Lannan levitykseen liittyvät asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä 5 7. Hakija on täydentänyt hakemustaan peltopintaalojen osalta lausuntojen antamisen jälkeen. Jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja hävittämiseen liittyvät asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä Hakija on velvoitettu pitämään kirjanpitoa toiminnasta ja raportoimaan valvontaviranomaiselle vuosittain jätehuollosta, eläinmääristä sekä eläinsuojan muusta toiminnasta lupamääräyksen 13 mukaisesti. Aluehallin-

15 tovirasto ei ole ympäristösuojelulain mukaan toimintaa valvova viranomainen. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupa on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta. Ellei luvanmukaista toimintaa ole aloitettu viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman, tämä lupa raukeaa. Luvan saajan on viimeistään vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä jätettävä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Mikäli hakemusta ei tehdä määräajassa, aluehallintovirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemukseen on liitettävä hakemukseen vaadittavien muiden selvitysten ohella riittävää asiantuntemusta käyttäen laadittu selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotosta ja mahdollisuuksista eläinsuojan toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista. Hakemuksessa on lisäksi esitettävä eläinsuojan toimintaa koskeva kirjanpito vuodelta PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, ympäristönsuojelulain 56 :n mukaisesti on noudatettava asetusta. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 6, 8, 41 43, 45, 52, 55, 56 ja 100 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Jätelaki (1072/93) 4, 6 ja 15 :t Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003)

16 16 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ratkaisu Perustelut Oikeusohje Lupa-asian käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Alle 150 lypsylehmälle tarkoitetun eläinsuojan ympäristöluvan käsittelymaksu on euroa. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan alle 150 lypsylehmälle tarkoitetun eläinsuojan lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä periään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vasta uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Lupahakemuksen käsittelyn työmäärä on vastannut uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, joten lupamaksu on taulukon mukainen perusmaksu 1740 euroa. Valtionneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

17 17 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Juha Anttila Seija Schroderus-Härkönen Päätöksen tekemiseen on osallistunut puheenjohtajana ympäristöneuvos Juha Anttila. Asian on esitellyt ylitarkastaja Seija Schroderus-Härkönen. Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai SSH/am Liite Valitusosoitus

18 Liite VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä