Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:"

Transkriptio

1 KEMINMAAN KUNTA Keminmaan kunnanhallitus Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi: 394 Liisa Anttila esitti Hannu Roivaisen kannattamana, että sosiaalilautakunnan kokouksessa ollut palkkausasia palautetaan sosiaalilautakunnalle palkkauksen perusteluja varten. Äänin 4-5- kunnanhallitus hyväksyi Liisa Anttilan esityksen. 396 Kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaan kunnanhallitus päätti hyväksyä sivistystoimen johtajan esityksen ja osallistua Suomen Lasten Parlamenttiin. 397 Kunnanjohtajan täydennetyn esityksen mukaan päätettiin pyytää asiasta lausunnot yhteistyötoimikunnalta ja työsuojelutoimikunnalta. Lisäksi käsiteltiin lisälistalla seuraavat asiat (lisälistaa ei ole netissä): 406 MAA-ALUEIDEN VAIHTAMINEN VALMARINNIEMESSÄ KUNNAN SEKÄ KARI LARINSAAREN JA RAILI LUUSUANNIEMEN KESKEN Kari Larinsaari ja Raili Luusuanniemi ovat esittäneen kunnalle maa-alueiden vaihtoa siten, että kunta luovuttaisi omistamastaan maasta asuinkäytössä olevaan Karikko III -nimisen tilan osaan rajoittuvat alueen. Kunta saisi vastaavan kokoisen alueen Karikko III -tilan "länsisiivestä". Kunnalle luovutettava alue rajoittuu länsi- ja eteläosiltaan kunnan omistamiin maihin. Kaavoittaja esittää tehtäväksi maa-alueiden vaihdon siten, että Larinsaari ja Luusuanniemi luovuttavat Keminmaan kunnalle Karikko III -nimisestä tilasta RN:o 8:177 noin 2180 m²: suuruisen määräalan ja vastaavasti Keminmaan kunta luovuttaa Larinsaarelle ja Luusuanniemelle Kuntapörhölä -nimisestä tilasta RN:o 8:172 noin 2180 m²:n suuruisen määräalan. Vaihdettavat maa-alueet on merkitty karttaliitteeseen ja vaihdossa ei käytetä puolin eikä toisin välirahaa. Myöskään alueiden mukana ei siirry osuuksia yhteisiin. Liite 124 Liitteenä vaihtokirjaluonnos ja kartta 1:1000 Esitetään vaihtokirja valtuuston hyväksyttäväksi. 1

2 407 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMINEN 2007/KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille oli eri toimielimien osalta talouden tasapainottamistavoitteena henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksesta euromääräiset tavoitteet seuraavat vuodelle 2007: Toimielin vuosi 2007 menosäästö Kunnanhallitus Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Koulutus, vapaa-aika, kulttuuriltk Tekninen-ympäristöltk Yhteensä Käyttösuunnitelmassa toteutuva talouden tasapainottamistilanne Toimielin 2007 menosäästö tulolisäys/vä Tasapainottamatta Kunnanhallitus Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Koulutus, vapaa-aika, kulttuuriltk Tekninen-ympäristöltk Yhteensä Yhteenvedon mukaisesti toimielimien käyttösuunnitelmat osoittavat, että valtuuston talous- ja toimintasuunnitelmassa edellyttämään talouden tasapainottamisen euromääräistä tavoitetta henkilöstöjärjestelyistä ei saavuteta vuonna Talous- ja toimintasuunnitelman vuosikate tavoitteena oli euroa positiivinen. Toimielimien tekemien käyttösuunnitelmien jälkeen, vuosikate tulisi euroa positiiviseksi ja alijäämä lisääntyisi, ollen euroa. Nämä edellyttävät käyttösuunnitelmien toteutumisen arvioidun mukaisena. Liite 125 Liitteenä atk-lista käyttötalouden tasapainottamiskohdan toteutumisesta ja erittely toimielimittäin Kunnankamreeri toteaa, että toimielimien tekemien käyttösuunnitelmien jälkeen vuosien toimintasuunnitelmassa hyväksytyt talouden tasapainottamisen euromäärät eivät toteudu. Kunnanhallituksen tulisi päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Toimielimien tulee hakea tarvittavaa lisämäärärahaa valtuustolta. Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. 2

3 408 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2007 / TERVEYSTOIMI TER 68/ LIITE 8 Liitteenä käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2007 perustuu terveyslautakunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2007, jota on karsittu kunnan taloudellisen selviytymissuunnitelman antamien ohjeiden mukaan. Suunnitelman antamat tiukat raamit ovat mahdottomia toteuttaa tässä lääkäritilanteessa. Henkilöjärjestelyillä tulisi saada säästöä 10 henkilötyövuoden verran. Kuitenkin terveystoimessa tehtyjen henkilöjärjestelyjen ( eläkejärjestelyt) vaikutus kohdentuu vasta ensi vuoteen, kun taas selviytymissuunnitelmassa vaikutusten painopiste on laitettu jo vuoteen Tämän hetkinen terveyskeskuksen lääkäritilanne on aiheuttanut sen, että talousarviosuunnittelussa ostopalveluihin varattu raha ei tule riittämään, samoin terveyskeskuksen tulot jäävät oletettua pienemmiksi. Käyttösuunnitelmaa vuodelle 2007 tehtäessä kalustohankinnat on karsittu minimiin, samoin on kiinnitetty huomiota taloudellisiin toimintatapoihin. Henkilökunnan vähentäminen, töiden lisääntyminen ja toisaalta myös lääkäritilanteesta johtuva vastuun lisääntyminen aiheuttavat sen, että henkilöstön työhyvinvointiin ja koulutukseen on kiinnitettävä huomiota. Terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen kilpailutuksen vuoksi käyttösuunnitelmaa on tarkistettava ostopalvelujen ja henkilöstömenojen kohdalta. käyttösuunnitelmaa on tarkistettava ostopalvelujen ja henkilöstömenojen kohdalta, kun henkilöstön siirtyminen palveluntuottajalle yms. vaikutukset selviävät. Vt. johtavan lääkärin esitys Terveyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle Terveyslautakunnan päätös: Hyväksyttiin esitys. KH 408/ Liite 126 Liitteenä käyttösuunnitelma Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 3

4 409 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJEET 2007/ KÄYTTÖ- SUUNNITELMAT / SOSIAALITOIMI SOS 110/ Valtuusto on kokouksessaan antanut liitteen mukaiset vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet. LIITE 82 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet Talousarvion vastuuhenkilöt Toimielinten tulee nimetä taloudesta ja toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on vastata vastata vastuualueensa määrärahojen käytöstä sekä valvoa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurata talousarvion toteutumista ja tehdä tarvittavat esitykset toteuman edellyttämistä toimenpiteistä Toimielinten ja hallintokuntien tulee määrätä vuosittain ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Laskujen hyväksyjien nimet tulee ilmoittaa taloustoimistolle. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitusnäytteet, ellei niitä ole jo toimitettu aikaisemmin. Talousarvio vuoden aikana tapahtuvat muutokset em. henkilöissä on ilmoitettava viipymättä. Asianomaiset toimielimet määrittävät viranhaltijoiden/työntekijöiden hankintarajat. Määrärahojen käyttö Hyväksyjien on tarkistettava tositteen ja tilimerkinnän oikeellisuus, onko tavara, työsuoritus tai muu palvelus merkitty vastaanotetuksi ja onko menon suorittamiseen käytettävissä määrärahaa. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä taloustoimistoon maksettavaksi. Laskujen hyväksyjien on huolehdittava, että hyväksytyt laskut tulevat kirjatuksi ostoreskontraan heti laskun saavuttua. Kaikki vakinaisesti täytettävät virat ja työsuhteet vaativat kunnanhallituksen täyttöluvan sekä kunnanhallitukselta on pyydettävä lupa vähintään kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttämiseen. Lisäksi kunnanhallitus voi antaa erillisiä ohjeita ja määräyksiä sijaisuuksien täyttämisestä. Määräaikaiset työsuhteet vaativat kunnanhallituksen luvan. Pääsääntönä, että sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Vain poikkeustapauksissa sijaisuudet täytetään päävastuualueen määrärahojen puitteissa. Toimitilat Kunnan talouden ja tehtävien hyvä hoito edellyttää toimitilojen hankinnassa ja käytössä tarkkaa harkintaa tilojen määrän, laadun, toimivuuden ja kustannusten suhteen. Hallintokuntien ja tilapalvelun tulee tehdä selvitykset mahdollisesti ulkopuoliselta vuokrattujen tilojen käytöstä luopumisesta ja toiminnan siirtämisestä kunnan omistamiin tiloihin. 4

5 LIITE 83 Liitteenä talousarvion vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät vuonna 2007 Sosiaalijohtajan esitys: Sosiaalilautakunta päättää seuraavaa: Talousarvion vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät hyväksytään liitteen mukaisesti. Sosiaalilautakunta määrää sosiaalijohtajan hyväksymään sosiaalipalveluiden päävastuualueen koulutussuunnitelmat. Mäntykeskuksen varaston enimmäismääräksi hyväksytään euroa. Varaston vastuuhenkilöksi määrätään Toimintakeskuksen johtaja. Sosiaalipalveluiden päävastuualueen hankintavaltuusrajaksi hyväksytään euroa. Hankintahenkilöiksi hyväksytään seuraavat viranhaltijat: Sosiaalijohtaja Lasten päivähoidon aluevastaavat Vanhustyönjohtaja Mäntykeskuksen johtaja Sosiaalipalveluiden päävastuualueen talousarvion toteumaraportti esitetään sosiaalilautakunnalle kuukausittain. Sosiaalilautakunnan päätös: Hyväksyttiin. SOS 215/ Valtuuston antamien toiminta- ja taloussuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä vuoden 2007 talousarviovuoden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä vuoden 2007 talousarvion. Käyttösuunnitelmissa tulee huomioida valtuuston hyväksymän selviytymissuunnitelman vaikutukset. Kunnanhallituksen toimielimen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat hyväksyy kunnanhallitus. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kunnanhallitukselle ja taloustoimistolle. Valtuustolle talous- ja toimintasuunnitelma on esitetty toimielin tasolla, koska valtuuston hyväksymän selviytymissuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöjärjestelyistä tulevien kustannusten säästöt on merkitty toimielimien alle omalle tulosalueelle. Lomautusten vaikutukset on kirjattu jokaiselle kustannuspaikalle erikseen. Talouden tasapainottamisen tulosalueelta siirretään kunnanhallituksen toimesta tulevat kustannusten säästöt eri toimielimille kohdistuvien toteutettujen toimenpiteitten mukaisesti asianmukaiselle kustannuspaikalle. Koko sosiaalipalveluiden päävastuualueen talouden tasapainottamisen määräraha on kustannuspaikalla Talouden tasapainotus. Määrärahasta jää toteutumatta Kunnan taloudelliseen selviytymissuunnitelmaan ja sopimukseen sisältyneet henkilöstövähennykset ovat toteutuneet laskettua hitaammin. LIITE 155 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet, vuoden 2007 käyttösuunnitelmat/ talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet ja talouden tasapainotus 5

6 Sosiaalijohtajan esitys: Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalipalveluiden päävastuualueen käyttösuunnitelma 2007 ja esittää kunnanhallitukselle, että kustannuspaikalle myönnetään lisämäärärahaa Sosiaalilautakunnan päätös: Hyväksyttiin. KH 409/ Liite 127 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet, vuoden 2007 käyttösuunnitelmat/ talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet ja talouden tasapainotus Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 410 TALOUSARVION KäYTTöSUUNNITELMA / KOULUTOIMI KOU 74/ Liite 18 Liitteenä koulutoimen talousarvion käyttösuunnitelma Koulutoimen käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Koulutuslautakunnan määrärahoihin on sisällytetty koko sivistystoimen talouden tasapainottamisen osuus. Tästä jää toteutumatta euroa, koska henkilökunnan irtisanomiset ovat tapahtuneet laskettua hitaammin. Lassilan koulun määrärahoihin on hyväksytty euron lisämääräraha erityisluokkaa varten. Ala-asteiden opetusryhmien vähentämisen vuoksi tavoitteena oleviin opetusryhmäkokoihin voidaan päästä vain yhdysluokkien avulla. Kunnanhallituksen antamien talousarvion käyttöohjeiden mukaan henkilöstön koulutuksesta päättää toimielin, ellei se ole käyttösuunnitelmassa antanut koulutuspäätöksen tekemistä viranhaltijalle. Toimielimen on myös nimettävä hankinnoista vastaava henkilö ja vahvistettava hankintavaltuusraja. Sivistystoimenjohtajan esitys: Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion käyttösuunnitelma, jonka toteutumista seurataan kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan koulutoimen kehittämis- ja arviointijärjestelmän mukaisesti. Käyt- 6

7 tösuunnitelman toteutumisen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja. Henkilöstön koulutuksesta päättäminen annetaan sivistystoimenjohtajan tehtäväksi. Toimielimen hankinnoista vastaa sivistystoimenjohtaja, hankintavaltuusraja on Ala-asteen opetusryhmien vähentäminen voidaan toteuttaa joko muodostamalla yhdysluokkia tai normaalia suurempia opetusryhmiä koulun päätöksen mukaan. Esitetään kunnanhallitukselle, että koulutuslautakunnan talousarvioon myönnetään euron lisämääräraha talouden tasapainottamiseen. Koulutuslautakunnan päätös: KH 410/ Liite 128 Liitteenä koulutoimen talousarvion käyttösuunnitelma Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 411 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / LISÄMÄÄRÄRAHA / TEKNINEN TOIMI TEK 45/ Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa oli teknisen toimen (tekninen lautakunta + ympäristölautakunta) säästötavoitteeksi asetettu kuluvalle vuodelle Talouden tasapainottaminen on painottunut vuoden loppupuoliskolle, joten valtuuston asettamaa tavoitetta ei ole saavutettu. Säästötavoite on toteutunut seuraavasti : Ympäristölautakunta (säästö) Tilapalvelu (säästö) Tekninen lautakunta (säästö) Yhteensä Säästötavoite Tasapainottamatta jää Ympäristönsuojelusihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi lisämäärärahaa säästötavoitteen kattamiseen. 7

8 Teknisen lautakunnan päätös: KH 411/ Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 412 JYTY-KEMINMAA RY:N JULKILAUSUMA IKÄVIRKKU-HANKKEESTA / HANK- KEEN KESKEYTTÄMINEN / HANKKEEN JATKOSTA PÄÄTTÄMINEN KH 33/ JYTY-Keminmaa ry:n syyskokoukseen osallistuneet ovat jättäneet kunnanhallitukselle seuraavan julkilausuman: IKÄVIRKKU-projekti lopetettaisiin henkilöstön motivaation puutteen vuoksi, sekä myös taloudellisista syistä. Tulossa olevat mittavat irtisanomiset ja lomautukset ahdistavat henkilöstöä siinä määrin, että IKÄVIRKKU hankkeen tarkoitus motivoida henkilöstöä jaksamaan työelämässä mahdollisimman pitkään on ristiriitainen. Lisäksi Keminmaan kunnan omarahoitusosuus euroa voitaisiin käyttää irtisanomisten ja lomautusten vähentämiseen. Ikävirkku-projektin nettovaikutus kunnan talousarvioon on nolla. Kunnassa on aloitettu valtuuston päätöksen mukaisesti neuvottelut henkilöstön lomauttamisesta ja vähentämisestä. Tässä tilanteessa hankkeen jatkaminen nykyisessä muodossa on nähty hankalana. Esimiesryhmässä joulukuun kokoontumisessa suunniteltiin hankkeen keskeyttämistä kevään ajaksi ja jatkamista syksyllä uusilla ryhmillä. Todettiin, että työnantajan tulee pyrkiä huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista kriisi- ja muutostilanteessa, mutta Ikävirkku-hanke ei sellaisenaan sovellu tähän tilanteeseen. Muutostilanteen koulutusta ja työnohjausta tullaan järjestämään alkuvuodesta erikseen. Vs. kunnanjohtajan esitys: Keskeytetään Ikävirkku-projekti kevään 2007 ajaksi ja pyritään jatkamaan sitä uusilla ryhmillä syksyllä YHT 19/

9 Liite 1 Liitteenä Ikävirkkuhankkeen väliraportti ajalta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan päätös: Todettiin, että ohjausryhmän selvitettäväksi annetaan hankkeen sisällön ja toimenpiteiden päivittäminen vastamaan nykyistä tilannetta ja, että onko syksyllä edellytyksiä jatkaa hanketta. Todettiin, että hankkeen jatkaminen edellyttää henkilöstön sitoutumista. KH 276/ Liite 79 Liitteenä Ikävirkkuhankkeen väliraportti ajalta Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. YHT 26/ Ikävirkkuhankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksensa Liite 2 Liitteenä ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitteineen Ohjausryhmä esitys on, että tilanne vaatii toimenpiteitä ja myönnettyä Tykesrahoitusta tarvitaan ja periaatteiksi esitetään seuraavaa: tehtävälle henkilöstötyölle annetaan tilaa eli - henkilöstö osallistuu - luottamushenkilöt tukevat ja ovat tosissaan - yhteisenä ajatuksena on, että työssä onnistutaan (Keminmaan kunnan ja kuntalaisten hyväksi) - pöytäkirjan liite 2. on esitys työministeriölle seuraavasti: Työministeriö Projektikoordinaattori Elise Ramstad IKÄVIRKKU IKÄÄNTYVIEN TYÖHYVINVOINNIN JA TYÖSSÄ JAKSAMISEN TU- KEMINEN hanke T60035 Asia Hankkeen muutos Viite Puhelinkeskustelu E. Ramstad/ L. Leväsvirta

10 Keminmaan kunta on Ikävirkku ikääntyvien työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen hankkeena ( T60035) kehittänyt ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointia ja ikääntymisen huomioonottamista ajalla Hankkeelle anottiin keskeytys kevääksi 2007, koska kunta toteutti tällöin laajan toimintojen ja henkilöstön saneerausohjelman. Hankkeen ohjausryhmä kokouksessaan totesi halukkuuden ja tarpeen jatkaa hanketta, mutta kohderyhmäksi tulisi ottaa kunnan koko henkilöstö. Kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi näkee tarpeellisena hankkeen jatkamisen henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi muutosprosessissa. Ikävirkku-hankkeen alkuperäiset tavoitteet voisi muotoilla uudelleen seuraavasti (muutosesitys kursiivilla): Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja työntekijöiden työhyvinvoinnin seuraamiseen ja edistämiseen työhyvinvointia tukevien rakenteiden kehittämisellä. Hankkeen aikana rakennetaan mentorointimalli hiljaisen tiedon siirtämiseksi ja esimiehille toimintamalli henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi organisaation muutostilanteessa. Kunnan henkilöstön määrä vähenee n. 50 hengellä vuoden 2007 aikana, mikä merkitsee organisaatiolle voimakasta muutosta ja toimintatavan uusimista. Toimintatavan muutos tulee olemaan esim. töiden priorisointiin, työaikajärjestelyihin ja työtapoihin liittyvää, koska hankkeen aikana laaditaan yhdessä työ- ja toimintamallikuvauksia, joilla on merkitystä mm. työturvallisuuteen, työergonomiaan ja henkiseen jaksamiseen. Konkreettisina tavoitteina on: kehittää toimintakäytäntöjä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen (miten työnantaja, työyhteisö ja työntekijä itse voivat vaikuttaa hyvinvointiin) tukea esimiehiä eri työyhteisöissä huomioimaan työntekijöiden erityispiirteitä valmentaa ja tukea esimiehiä kehittämään organisaation/ työyhteisön toimintaa eriikäiset työntekijät huomioonottavasti (mentorointimalli ja esimiesten toimintamalli työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen) auttaa työntekijää tunnistamaan omat voimavarat ja edistämään omaa hyvinvointia kehittää toimintamallia muutosvaiheen organisaation henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisesta ja huomioonottamisesta Hankkeen jatkosuunnitelma: Hankkeen lähtökohtana on Keminmaan kunnan strategian päivittäminen muutokset huomioonottavaksi ja henkilöstön hyvinvointinäkökulman sisällyttäväksi. Toteutuksessa painotetaan työyksiköiden kehittämistä ja niiden toimintojen uudelleenorganisointia työntekijöiden hyvinvointi huomioon ottaen. Hankkeessa kehitetään toimintatapaa ja mallia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi voimakkaan muutoksen alaisessa organisaatiossa. Kehittämisryhmät kootaan työyksiköittäin niin, että lähiesimies osallistuu oman työyksikkönsä ryhmään. Hankkeen jäljellä olevat resurssit jaetaan siten, että osa käytetään esimiesten koulutukseen, esimerkiksi strategisen osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen, ja pääosa työyhteisökohtaiseen koulutus- ja kehittämistoimintaan. 10

11 Toimintalinjat: 1. Kunnan strategian päivittäminen ja strategisen johtamisen koulutus esimiehille Osallistujat: Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat Tavoitteena kunnan tämänhetkisessä tilanteessa erityisesti: perustan rakentaminen kehittämiselle muuttuneessa tilanteessa luottamuksen palauttaminen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille henkilöstön työhyvinvoinnin strategisen merkityksen kirkastaminen 2. Kunnan strategian jalkauttaminen eri hallinnonaloilla Tavoitteena tässä tilanteessa erityisesti perustan luominen tehtävien uudelleen organisoinnille ja priorisoinnille kehittämistoimenpiteille yhteisöllisyyden vahvistamiselle ja sen avulla henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiselle 3. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet työyhteisökohtaisesti työhyvinvointiprosessin kuvaaminen ja prosessille asetettavat tavoitteet mentorointi ja sen organisointi Hankkeen toteutukseen osallistuvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opettajat Tuija Takkula, Hannele Pietiläinen, Anne Puro ja toimialajohtaja Leena Leväsvirta. Asiantuntijana ja kouluttajana toimii yrityskonsultti Anna-Maria Romppainen. Hanke toteutetaan Ikävirkku-hankkeen jäljellä olevalla rahoituksella. Puheenjohtajan esitys: Jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Yhteistyötoimikunnan päätös: KH 412/ Yhteistyötoimikunnan kokouksessa sovittiin, että ikävirkkuhankkeen ohjausryhmän käsiteltyä asian, asia tulee suoraan kunnanhallituksen käsittelyyn. Hankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksen ja käsitellyt seuraavat kysymykset lisäselvityksiä varten. Yhteistyötoimikunnassa oli esitetty, että Toimintalinjojen eri kohdat "avattaisiin" niin, että ne olisivat työntekijöille konkreettisemmat ja painottuisivat kohtaan 3. Arveluja oli ollut, että työntekijät eivät ehkä ymmärtäisi ja sitoutuisi strategiatason työhön. Toisaalta ohjausryhmässä on ollut esillä, että työntekijät odottavat luottamushenkilöiden sitoutuvan työyhteisön hyvinvoinnin toimintatapoihin ja toteuttavan osaltaan niitä. Esimiehet ovat silta ja toimija tässä välissä. 11

12 Yhteistyötoimikunnassa oli myös nostettu esiin, olisiko hyvä ja järkevää vielä kysyä työntekijöiltä nimettöminä, mitä he toivoisivat. Myös erilaisten luentojen mahdollisuudesta - aiheena esim. muutoksen kohtaaminen oli keskusteltu. Lisäksi oli pyydetty harkitsemaan, olisiko mahdolliselle jatkohankkeelle syytä antaa uusi nimi, joka tukisi koko työyhteisöä hankkeen kohderyhmänä. Aiemmin on todettu myös tarve työntekijöiden jaksamisen parantamiseen liikunnallisempien toimien avulla. Sitä voidaan toteuttaa esim. kunnan tyky-toiminnan kautta, mutta ei tässä hankkeessa. Toiminnot voivat tukea toisiaan. Ohjausryhmä toteaa pöytäkirjassaan: Hankkeen mahdollinen kesto: alun perin hankepäätöksen mukaan hanke oli määrä toteuttaa ajanjaksolla ja tehdä loppuraportointi mennessä. Mikäli hanketta jatketaan, onko Tykes-rahoituksen takaisinperintäriskiä olemassa: Leenä Leväsvirran mukaan rahoitusta ei ole tiettävästi koskaan peritty takaisin. Tykes-rahoituksesta tuetuista hankkeista pitäisi aina jäädä jotain, mitä voidaan jatkossa hyödyntää, esim. ajateltu mentoroinnin mallintaminen. Toinen esiin nostettu työ on tiimityön mallintaminen, kiireisimpänä toimistotiimin perustaminen. Kohta A: Anna-Maria Romppainen totesi hankkeen muutosesityksestä , että kohdat 1. ja 2. on kirjattu laajemmin, koska ne ovat olleet kirjattavissa laajemmin. Kohdan 3 lyhyt kirjaaminen antaa myös mahdollisuuden toimia väljemmin ja tehdä niitä toimia, mitä työntekijät tarvitsevat. Ohjausryhmässä todettiin yleisesti, että kohdat 1 ja 2 ovat perusta ja sitä kautta tärkeä tuki työntekijöille (sana = teko). Esim. palvelutason laskeminen ymmärretään ja hyväksytään molemmin puolin. Lauri Sipola totesi, että terveyskeskuksessa ei ole nyt mahdollisuutta osallistua samalla tavalla kuin hankkeen alussa ja heti syksyn alussa hankkeeseen. Lähdön tulisi alkaa esimiehistä ja, kun on jotain annettavaa, siirryttäisiin työntekijöihin. Kohta B: ohjausryhmässä nähtiin, että hankkeeseen lähtemistä ei kannata kysyä työntekijöiltä, vaan nyt kysytään kunnalta, sitoutuuko se lähtemään hankkeeseen. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat vastaisivat helposti, että aivan turhaa ja kyselykanavaa voidaan hyödyntää helposti vain katkeran työntekijän palautetienä. Anna-Maria Romppainen toi esiin, että työnantajalle on tärkeä kuulla ja on aina oltava valmius kuunnella henkilöstöä ja tehdä heidän näkemystensä ja tarpeidensa mukaisesti asioita. Aulis Martikainen totesi kohtiin A ja B liittyen, että irtisanomiset konkretisoituvat vasta nyt käytännössä ja myös tulevat pakkolomat rasittavat jääviä työntekijöitä vielä seuraavat pari vuotta, eli työtä tarvitaan. Kohta C: Lauri Sipola totesi, että tässä vaiheessa ei riitä, että jokin luento tilataan työntekijöille. Eteneminen esitetyn suunnitelman mukaan on käytännössä ainoa oikea mahdolli- 12

13 suus. Samoin Leena Leväsvirta näki, että 1, 2 ja 3 -kohdat kaikki tarvitaan, yksin mikään ei riitä. Hannu Reinikainen toi esiin, että työtekijät kohtaavat kaiken muun lisäksi kuntalaisten vaatimukset. Airi Ryypön mukaan etenemällä kohdilla 1, 2 ja 3 myös työntekijät näkevät, että ollaan yhdessä vastuullisia. Hankkeella voidaan tuoda lisää (tukea) työyhteisöön esimiesten valmistelun kautta. Kohta D: Eri nimi hankkeelle nähtiin oikeaksi tässä tilananteessa ja painopisteen siirtyessä koko henkilöstöön. Lisäksi todettiin, että hankkeen keskeytyminen ja syksyn 2007 käynnistämisaikataulun mahdollisuudet huomioon ottaen tulisi esittää, että hanketta voitaisiin jatkaa vielä syksyllä Ohjausryhmän päätöksenä kirjattiin kohtiin A-D seuraavaa: A: Leena Leväsvirta ja Anna-Maria Romppainen valmistelevat tarkemman ohjelman siten, että aloitus tapahtuisi mahdollisimman pian. Syksyllä 2007 aloitetaan luottamushenkilöiden ja esimiesten osuudella sekä pilottina toimistotiimin mallintaminen. Keväällä 2008 jatketaan työyhteisöissä laajemmin ja syvemmin. B: Erillistä kyselyä ei tarvita, vaan työntekijät tulevat kuulluksi tilanteen mukaan hankkeen edetessä. C: Luentoja voi sisältyä hankeohjelmaan, mutta harkitusti kohderyhmän/-ryhmien kannalta. D: Hankkeelle tarvitaan jatkossa uusi nimi jo kohderyhmän muuttamisen vuoksi. Lisäksi työministeriöstä päätettiin tiedustella, olisiko mahdollista jatkaa hankeaikaa syksyn 2008 loppuun. Leena Leväsvirta esittelee jatkohanketta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen jatkamisen ohjausryhmän esittämällä tavalla. Saatetaan päätös yhteistyötoimikunnan tietoon. 414 JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN Uudelleen muodostettavat verotuksen oikaisulautakunnat aloittavat toimintansa Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyvä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Oikaisulautakunnissa on puheenjohtajien lisäksi neljällä ja- 13

14 ollinen määrä jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Verohallitus määrää veroviraston esityksestä jäsenten lukumäärän, jäsenet ja varajäsenet. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Edellä mainituilla kokoonpanomääräyksillä on pyritty saamaan oikaisulautakuntiin mahdollisimman monipuolinen näkemys ja asiantuntemus erityisesti eri veronmaksajaryhmiin kuuluvien verovelvollisten olosuhteista. Oikaisulautakunnassa tulee olla jäseninä ja varajäseninä veronmaksajien, veronsaajien ja verohallinnon ehdottamia henkilöitä ja hallituksen esityksen verohallintolain 4 :ää koskevien perustelujen mukaan tarkoituksena on, että kuntien ehdottamat henkilöt edustavat veronsaajia. Oikaisulautakunnan jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota kultakin kokouspäivältä Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti. Kokoukseen osallistuville maksetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Lapin verovirasto ja Oulun ja Kainuun verovirasto yhdistyvät alkaen Pohjois- Suomen verovirastoksi. Verohallitus on päätöksellään Dnro 730/03/2007 määrännyt, että Pohjois-Suomen veroviraston oikaisulautakunnassa on alkavalla toimikaudella 12 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joista nykyisen Lapin veroviraston toimialueelta valitaan 4. Lapin maakunnan toimialueen kuntia edustavaksi jäseneksi lautakuntaan valitaan yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Verotuksen oikaisulautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena, jolloin jaostossa on neljä jäsentä, joista yksi on kuntien ehdottama. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotuksensa oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Suositeltavaa on, että kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarpeellinen selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään. Jäseniksi määrättävien oikaisulautakuntien jäsenten toimikausi päättyy Kuntaa pyydetään lähettämään ehdotuksensa sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen Lapin verovirastolle mennessä. Samalla kuntaa pyydetään toimittamaan Lapin liitolle tieto ehdottamastaan jäsenestä sekä varajäsenestä selvityksineen heidän perehtyneisyydestään verotukseen. Lapin liitto antaa valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 :n mukaan oman lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle mennessä. Esitetään verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi tai varajäseneksi Hannu Tikkalaa. 14

15 Kokous päättyi klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot