Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:"

Transkriptio

1 KEMINMAAN KUNTA Keminmaan kunnanhallitus Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi: 394 Liisa Anttila esitti Hannu Roivaisen kannattamana, että sosiaalilautakunnan kokouksessa ollut palkkausasia palautetaan sosiaalilautakunnalle palkkauksen perusteluja varten. Äänin 4-5- kunnanhallitus hyväksyi Liisa Anttilan esityksen. 396 Kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaan kunnanhallitus päätti hyväksyä sivistystoimen johtajan esityksen ja osallistua Suomen Lasten Parlamenttiin. 397 Kunnanjohtajan täydennetyn esityksen mukaan päätettiin pyytää asiasta lausunnot yhteistyötoimikunnalta ja työsuojelutoimikunnalta. Lisäksi käsiteltiin lisälistalla seuraavat asiat (lisälistaa ei ole netissä): 406 MAA-ALUEIDEN VAIHTAMINEN VALMARINNIEMESSÄ KUNNAN SEKÄ KARI LARINSAAREN JA RAILI LUUSUANNIEMEN KESKEN Kari Larinsaari ja Raili Luusuanniemi ovat esittäneen kunnalle maa-alueiden vaihtoa siten, että kunta luovuttaisi omistamastaan maasta asuinkäytössä olevaan Karikko III -nimisen tilan osaan rajoittuvat alueen. Kunta saisi vastaavan kokoisen alueen Karikko III -tilan "länsisiivestä". Kunnalle luovutettava alue rajoittuu länsi- ja eteläosiltaan kunnan omistamiin maihin. Kaavoittaja esittää tehtäväksi maa-alueiden vaihdon siten, että Larinsaari ja Luusuanniemi luovuttavat Keminmaan kunnalle Karikko III -nimisestä tilasta RN:o 8:177 noin 2180 m²: suuruisen määräalan ja vastaavasti Keminmaan kunta luovuttaa Larinsaarelle ja Luusuanniemelle Kuntapörhölä -nimisestä tilasta RN:o 8:172 noin 2180 m²:n suuruisen määräalan. Vaihdettavat maa-alueet on merkitty karttaliitteeseen ja vaihdossa ei käytetä puolin eikä toisin välirahaa. Myöskään alueiden mukana ei siirry osuuksia yhteisiin. Liite 124 Liitteenä vaihtokirjaluonnos ja kartta 1:1000 Esitetään vaihtokirja valtuuston hyväksyttäväksi. 1

2 407 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMINEN 2007/KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille oli eri toimielimien osalta talouden tasapainottamistavoitteena henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksesta euromääräiset tavoitteet seuraavat vuodelle 2007: Toimielin vuosi 2007 menosäästö Kunnanhallitus Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Koulutus, vapaa-aika, kulttuuriltk Tekninen-ympäristöltk Yhteensä Käyttösuunnitelmassa toteutuva talouden tasapainottamistilanne Toimielin 2007 menosäästö tulolisäys/vä Tasapainottamatta Kunnanhallitus Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Koulutus, vapaa-aika, kulttuuriltk Tekninen-ympäristöltk Yhteensä Yhteenvedon mukaisesti toimielimien käyttösuunnitelmat osoittavat, että valtuuston talous- ja toimintasuunnitelmassa edellyttämään talouden tasapainottamisen euromääräistä tavoitetta henkilöstöjärjestelyistä ei saavuteta vuonna Talous- ja toimintasuunnitelman vuosikate tavoitteena oli euroa positiivinen. Toimielimien tekemien käyttösuunnitelmien jälkeen, vuosikate tulisi euroa positiiviseksi ja alijäämä lisääntyisi, ollen euroa. Nämä edellyttävät käyttösuunnitelmien toteutumisen arvioidun mukaisena. Liite 125 Liitteenä atk-lista käyttötalouden tasapainottamiskohdan toteutumisesta ja erittely toimielimittäin Kunnankamreeri toteaa, että toimielimien tekemien käyttösuunnitelmien jälkeen vuosien toimintasuunnitelmassa hyväksytyt talouden tasapainottamisen euromäärät eivät toteudu. Kunnanhallituksen tulisi päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Toimielimien tulee hakea tarvittavaa lisämäärärahaa valtuustolta. Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. 2

3 408 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2007 / TERVEYSTOIMI TER 68/ LIITE 8 Liitteenä käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2007 perustuu terveyslautakunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2007, jota on karsittu kunnan taloudellisen selviytymissuunnitelman antamien ohjeiden mukaan. Suunnitelman antamat tiukat raamit ovat mahdottomia toteuttaa tässä lääkäritilanteessa. Henkilöjärjestelyillä tulisi saada säästöä 10 henkilötyövuoden verran. Kuitenkin terveystoimessa tehtyjen henkilöjärjestelyjen ( eläkejärjestelyt) vaikutus kohdentuu vasta ensi vuoteen, kun taas selviytymissuunnitelmassa vaikutusten painopiste on laitettu jo vuoteen Tämän hetkinen terveyskeskuksen lääkäritilanne on aiheuttanut sen, että talousarviosuunnittelussa ostopalveluihin varattu raha ei tule riittämään, samoin terveyskeskuksen tulot jäävät oletettua pienemmiksi. Käyttösuunnitelmaa vuodelle 2007 tehtäessä kalustohankinnat on karsittu minimiin, samoin on kiinnitetty huomiota taloudellisiin toimintatapoihin. Henkilökunnan vähentäminen, töiden lisääntyminen ja toisaalta myös lääkäritilanteesta johtuva vastuun lisääntyminen aiheuttavat sen, että henkilöstön työhyvinvointiin ja koulutukseen on kiinnitettävä huomiota. Terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen kilpailutuksen vuoksi käyttösuunnitelmaa on tarkistettava ostopalvelujen ja henkilöstömenojen kohdalta. käyttösuunnitelmaa on tarkistettava ostopalvelujen ja henkilöstömenojen kohdalta, kun henkilöstön siirtyminen palveluntuottajalle yms. vaikutukset selviävät. Vt. johtavan lääkärin esitys Terveyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle Terveyslautakunnan päätös: Hyväksyttiin esitys. KH 408/ Liite 126 Liitteenä käyttösuunnitelma Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 3

4 409 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJEET 2007/ KÄYTTÖ- SUUNNITELMAT / SOSIAALITOIMI SOS 110/ Valtuusto on kokouksessaan antanut liitteen mukaiset vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet. LIITE 82 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet Talousarvion vastuuhenkilöt Toimielinten tulee nimetä taloudesta ja toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on vastata vastata vastuualueensa määrärahojen käytöstä sekä valvoa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurata talousarvion toteutumista ja tehdä tarvittavat esitykset toteuman edellyttämistä toimenpiteistä Toimielinten ja hallintokuntien tulee määrätä vuosittain ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Laskujen hyväksyjien nimet tulee ilmoittaa taloustoimistolle. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitusnäytteet, ellei niitä ole jo toimitettu aikaisemmin. Talousarvio vuoden aikana tapahtuvat muutokset em. henkilöissä on ilmoitettava viipymättä. Asianomaiset toimielimet määrittävät viranhaltijoiden/työntekijöiden hankintarajat. Määrärahojen käyttö Hyväksyjien on tarkistettava tositteen ja tilimerkinnän oikeellisuus, onko tavara, työsuoritus tai muu palvelus merkitty vastaanotetuksi ja onko menon suorittamiseen käytettävissä määrärahaa. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä taloustoimistoon maksettavaksi. Laskujen hyväksyjien on huolehdittava, että hyväksytyt laskut tulevat kirjatuksi ostoreskontraan heti laskun saavuttua. Kaikki vakinaisesti täytettävät virat ja työsuhteet vaativat kunnanhallituksen täyttöluvan sekä kunnanhallitukselta on pyydettävä lupa vähintään kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttämiseen. Lisäksi kunnanhallitus voi antaa erillisiä ohjeita ja määräyksiä sijaisuuksien täyttämisestä. Määräaikaiset työsuhteet vaativat kunnanhallituksen luvan. Pääsääntönä, että sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Vain poikkeustapauksissa sijaisuudet täytetään päävastuualueen määrärahojen puitteissa. Toimitilat Kunnan talouden ja tehtävien hyvä hoito edellyttää toimitilojen hankinnassa ja käytössä tarkkaa harkintaa tilojen määrän, laadun, toimivuuden ja kustannusten suhteen. Hallintokuntien ja tilapalvelun tulee tehdä selvitykset mahdollisesti ulkopuoliselta vuokrattujen tilojen käytöstä luopumisesta ja toiminnan siirtämisestä kunnan omistamiin tiloihin. 4

5 LIITE 83 Liitteenä talousarvion vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät vuonna 2007 Sosiaalijohtajan esitys: Sosiaalilautakunta päättää seuraavaa: Talousarvion vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät hyväksytään liitteen mukaisesti. Sosiaalilautakunta määrää sosiaalijohtajan hyväksymään sosiaalipalveluiden päävastuualueen koulutussuunnitelmat. Mäntykeskuksen varaston enimmäismääräksi hyväksytään euroa. Varaston vastuuhenkilöksi määrätään Toimintakeskuksen johtaja. Sosiaalipalveluiden päävastuualueen hankintavaltuusrajaksi hyväksytään euroa. Hankintahenkilöiksi hyväksytään seuraavat viranhaltijat: Sosiaalijohtaja Lasten päivähoidon aluevastaavat Vanhustyönjohtaja Mäntykeskuksen johtaja Sosiaalipalveluiden päävastuualueen talousarvion toteumaraportti esitetään sosiaalilautakunnalle kuukausittain. Sosiaalilautakunnan päätös: Hyväksyttiin. SOS 215/ Valtuuston antamien toiminta- ja taloussuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä vuoden 2007 talousarviovuoden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä vuoden 2007 talousarvion. Käyttösuunnitelmissa tulee huomioida valtuuston hyväksymän selviytymissuunnitelman vaikutukset. Kunnanhallituksen toimielimen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat hyväksyy kunnanhallitus. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kunnanhallitukselle ja taloustoimistolle. Valtuustolle talous- ja toimintasuunnitelma on esitetty toimielin tasolla, koska valtuuston hyväksymän selviytymissuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöjärjestelyistä tulevien kustannusten säästöt on merkitty toimielimien alle omalle tulosalueelle. Lomautusten vaikutukset on kirjattu jokaiselle kustannuspaikalle erikseen. Talouden tasapainottamisen tulosalueelta siirretään kunnanhallituksen toimesta tulevat kustannusten säästöt eri toimielimille kohdistuvien toteutettujen toimenpiteitten mukaisesti asianmukaiselle kustannuspaikalle. Koko sosiaalipalveluiden päävastuualueen talouden tasapainottamisen määräraha on kustannuspaikalla Talouden tasapainotus. Määrärahasta jää toteutumatta Kunnan taloudelliseen selviytymissuunnitelmaan ja sopimukseen sisältyneet henkilöstövähennykset ovat toteutuneet laskettua hitaammin. LIITE 155 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet, vuoden 2007 käyttösuunnitelmat/ talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet ja talouden tasapainotus 5

6 Sosiaalijohtajan esitys: Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalipalveluiden päävastuualueen käyttösuunnitelma 2007 ja esittää kunnanhallitukselle, että kustannuspaikalle myönnetään lisämäärärahaa Sosiaalilautakunnan päätös: Hyväksyttiin. KH 409/ Liite 127 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet, vuoden 2007 käyttösuunnitelmat/ talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet ja talouden tasapainotus Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 410 TALOUSARVION KäYTTöSUUNNITELMA / KOULUTOIMI KOU 74/ Liite 18 Liitteenä koulutoimen talousarvion käyttösuunnitelma Koulutoimen käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Koulutuslautakunnan määrärahoihin on sisällytetty koko sivistystoimen talouden tasapainottamisen osuus. Tästä jää toteutumatta euroa, koska henkilökunnan irtisanomiset ovat tapahtuneet laskettua hitaammin. Lassilan koulun määrärahoihin on hyväksytty euron lisämääräraha erityisluokkaa varten. Ala-asteiden opetusryhmien vähentämisen vuoksi tavoitteena oleviin opetusryhmäkokoihin voidaan päästä vain yhdysluokkien avulla. Kunnanhallituksen antamien talousarvion käyttöohjeiden mukaan henkilöstön koulutuksesta päättää toimielin, ellei se ole käyttösuunnitelmassa antanut koulutuspäätöksen tekemistä viranhaltijalle. Toimielimen on myös nimettävä hankinnoista vastaava henkilö ja vahvistettava hankintavaltuusraja. Sivistystoimenjohtajan esitys: Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion käyttösuunnitelma, jonka toteutumista seurataan kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan koulutoimen kehittämis- ja arviointijärjestelmän mukaisesti. Käyt- 6

7 tösuunnitelman toteutumisen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja. Henkilöstön koulutuksesta päättäminen annetaan sivistystoimenjohtajan tehtäväksi. Toimielimen hankinnoista vastaa sivistystoimenjohtaja, hankintavaltuusraja on Ala-asteen opetusryhmien vähentäminen voidaan toteuttaa joko muodostamalla yhdysluokkia tai normaalia suurempia opetusryhmiä koulun päätöksen mukaan. Esitetään kunnanhallitukselle, että koulutuslautakunnan talousarvioon myönnetään euron lisämääräraha talouden tasapainottamiseen. Koulutuslautakunnan päätös: KH 410/ Liite 128 Liitteenä koulutoimen talousarvion käyttösuunnitelma Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 411 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / LISÄMÄÄRÄRAHA / TEKNINEN TOIMI TEK 45/ Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa oli teknisen toimen (tekninen lautakunta + ympäristölautakunta) säästötavoitteeksi asetettu kuluvalle vuodelle Talouden tasapainottaminen on painottunut vuoden loppupuoliskolle, joten valtuuston asettamaa tavoitetta ei ole saavutettu. Säästötavoite on toteutunut seuraavasti : Ympäristölautakunta (säästö) Tilapalvelu (säästö) Tekninen lautakunta (säästö) Yhteensä Säästötavoite Tasapainottamatta jää Ympäristönsuojelusihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi lisämäärärahaa säästötavoitteen kattamiseen. 7

8 Teknisen lautakunnan päätös: KH 411/ Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 412 JYTY-KEMINMAA RY:N JULKILAUSUMA IKÄVIRKKU-HANKKEESTA / HANK- KEEN KESKEYTTÄMINEN / HANKKEEN JATKOSTA PÄÄTTÄMINEN KH 33/ JYTY-Keminmaa ry:n syyskokoukseen osallistuneet ovat jättäneet kunnanhallitukselle seuraavan julkilausuman: IKÄVIRKKU-projekti lopetettaisiin henkilöstön motivaation puutteen vuoksi, sekä myös taloudellisista syistä. Tulossa olevat mittavat irtisanomiset ja lomautukset ahdistavat henkilöstöä siinä määrin, että IKÄVIRKKU hankkeen tarkoitus motivoida henkilöstöä jaksamaan työelämässä mahdollisimman pitkään on ristiriitainen. Lisäksi Keminmaan kunnan omarahoitusosuus euroa voitaisiin käyttää irtisanomisten ja lomautusten vähentämiseen. Ikävirkku-projektin nettovaikutus kunnan talousarvioon on nolla. Kunnassa on aloitettu valtuuston päätöksen mukaisesti neuvottelut henkilöstön lomauttamisesta ja vähentämisestä. Tässä tilanteessa hankkeen jatkaminen nykyisessä muodossa on nähty hankalana. Esimiesryhmässä joulukuun kokoontumisessa suunniteltiin hankkeen keskeyttämistä kevään ajaksi ja jatkamista syksyllä uusilla ryhmillä. Todettiin, että työnantajan tulee pyrkiä huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista kriisi- ja muutostilanteessa, mutta Ikävirkku-hanke ei sellaisenaan sovellu tähän tilanteeseen. Muutostilanteen koulutusta ja työnohjausta tullaan järjestämään alkuvuodesta erikseen. Vs. kunnanjohtajan esitys: Keskeytetään Ikävirkku-projekti kevään 2007 ajaksi ja pyritään jatkamaan sitä uusilla ryhmillä syksyllä YHT 19/

9 Liite 1 Liitteenä Ikävirkkuhankkeen väliraportti ajalta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan päätös: Todettiin, että ohjausryhmän selvitettäväksi annetaan hankkeen sisällön ja toimenpiteiden päivittäminen vastamaan nykyistä tilannetta ja, että onko syksyllä edellytyksiä jatkaa hanketta. Todettiin, että hankkeen jatkaminen edellyttää henkilöstön sitoutumista. KH 276/ Liite 79 Liitteenä Ikävirkkuhankkeen väliraportti ajalta Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. YHT 26/ Ikävirkkuhankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksensa Liite 2 Liitteenä ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitteineen Ohjausryhmä esitys on, että tilanne vaatii toimenpiteitä ja myönnettyä Tykesrahoitusta tarvitaan ja periaatteiksi esitetään seuraavaa: tehtävälle henkilöstötyölle annetaan tilaa eli - henkilöstö osallistuu - luottamushenkilöt tukevat ja ovat tosissaan - yhteisenä ajatuksena on, että työssä onnistutaan (Keminmaan kunnan ja kuntalaisten hyväksi) - pöytäkirjan liite 2. on esitys työministeriölle seuraavasti: Työministeriö Projektikoordinaattori Elise Ramstad IKÄVIRKKU IKÄÄNTYVIEN TYÖHYVINVOINNIN JA TYÖSSÄ JAKSAMISEN TU- KEMINEN hanke T60035 Asia Hankkeen muutos Viite Puhelinkeskustelu E. Ramstad/ L. Leväsvirta

10 Keminmaan kunta on Ikävirkku ikääntyvien työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen hankkeena ( T60035) kehittänyt ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointia ja ikääntymisen huomioonottamista ajalla Hankkeelle anottiin keskeytys kevääksi 2007, koska kunta toteutti tällöin laajan toimintojen ja henkilöstön saneerausohjelman. Hankkeen ohjausryhmä kokouksessaan totesi halukkuuden ja tarpeen jatkaa hanketta, mutta kohderyhmäksi tulisi ottaa kunnan koko henkilöstö. Kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi näkee tarpeellisena hankkeen jatkamisen henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi muutosprosessissa. Ikävirkku-hankkeen alkuperäiset tavoitteet voisi muotoilla uudelleen seuraavasti (muutosesitys kursiivilla): Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja työntekijöiden työhyvinvoinnin seuraamiseen ja edistämiseen työhyvinvointia tukevien rakenteiden kehittämisellä. Hankkeen aikana rakennetaan mentorointimalli hiljaisen tiedon siirtämiseksi ja esimiehille toimintamalli henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi organisaation muutostilanteessa. Kunnan henkilöstön määrä vähenee n. 50 hengellä vuoden 2007 aikana, mikä merkitsee organisaatiolle voimakasta muutosta ja toimintatavan uusimista. Toimintatavan muutos tulee olemaan esim. töiden priorisointiin, työaikajärjestelyihin ja työtapoihin liittyvää, koska hankkeen aikana laaditaan yhdessä työ- ja toimintamallikuvauksia, joilla on merkitystä mm. työturvallisuuteen, työergonomiaan ja henkiseen jaksamiseen. Konkreettisina tavoitteina on: kehittää toimintakäytäntöjä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen (miten työnantaja, työyhteisö ja työntekijä itse voivat vaikuttaa hyvinvointiin) tukea esimiehiä eri työyhteisöissä huomioimaan työntekijöiden erityispiirteitä valmentaa ja tukea esimiehiä kehittämään organisaation/ työyhteisön toimintaa eriikäiset työntekijät huomioonottavasti (mentorointimalli ja esimiesten toimintamalli työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen) auttaa työntekijää tunnistamaan omat voimavarat ja edistämään omaa hyvinvointia kehittää toimintamallia muutosvaiheen organisaation henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisesta ja huomioonottamisesta Hankkeen jatkosuunnitelma: Hankkeen lähtökohtana on Keminmaan kunnan strategian päivittäminen muutokset huomioonottavaksi ja henkilöstön hyvinvointinäkökulman sisällyttäväksi. Toteutuksessa painotetaan työyksiköiden kehittämistä ja niiden toimintojen uudelleenorganisointia työntekijöiden hyvinvointi huomioon ottaen. Hankkeessa kehitetään toimintatapaa ja mallia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi voimakkaan muutoksen alaisessa organisaatiossa. Kehittämisryhmät kootaan työyksiköittäin niin, että lähiesimies osallistuu oman työyksikkönsä ryhmään. Hankkeen jäljellä olevat resurssit jaetaan siten, että osa käytetään esimiesten koulutukseen, esimerkiksi strategisen osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen, ja pääosa työyhteisökohtaiseen koulutus- ja kehittämistoimintaan. 10

11 Toimintalinjat: 1. Kunnan strategian päivittäminen ja strategisen johtamisen koulutus esimiehille Osallistujat: Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat Tavoitteena kunnan tämänhetkisessä tilanteessa erityisesti: perustan rakentaminen kehittämiselle muuttuneessa tilanteessa luottamuksen palauttaminen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille henkilöstön työhyvinvoinnin strategisen merkityksen kirkastaminen 2. Kunnan strategian jalkauttaminen eri hallinnonaloilla Tavoitteena tässä tilanteessa erityisesti perustan luominen tehtävien uudelleen organisoinnille ja priorisoinnille kehittämistoimenpiteille yhteisöllisyyden vahvistamiselle ja sen avulla henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiselle 3. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet työyhteisökohtaisesti työhyvinvointiprosessin kuvaaminen ja prosessille asetettavat tavoitteet mentorointi ja sen organisointi Hankkeen toteutukseen osallistuvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opettajat Tuija Takkula, Hannele Pietiläinen, Anne Puro ja toimialajohtaja Leena Leväsvirta. Asiantuntijana ja kouluttajana toimii yrityskonsultti Anna-Maria Romppainen. Hanke toteutetaan Ikävirkku-hankkeen jäljellä olevalla rahoituksella. Puheenjohtajan esitys: Jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Yhteistyötoimikunnan päätös: KH 412/ Yhteistyötoimikunnan kokouksessa sovittiin, että ikävirkkuhankkeen ohjausryhmän käsiteltyä asian, asia tulee suoraan kunnanhallituksen käsittelyyn. Hankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksen ja käsitellyt seuraavat kysymykset lisäselvityksiä varten. Yhteistyötoimikunnassa oli esitetty, että Toimintalinjojen eri kohdat "avattaisiin" niin, että ne olisivat työntekijöille konkreettisemmat ja painottuisivat kohtaan 3. Arveluja oli ollut, että työntekijät eivät ehkä ymmärtäisi ja sitoutuisi strategiatason työhön. Toisaalta ohjausryhmässä on ollut esillä, että työntekijät odottavat luottamushenkilöiden sitoutuvan työyhteisön hyvinvoinnin toimintatapoihin ja toteuttavan osaltaan niitä. Esimiehet ovat silta ja toimija tässä välissä. 11

12 Yhteistyötoimikunnassa oli myös nostettu esiin, olisiko hyvä ja järkevää vielä kysyä työntekijöiltä nimettöminä, mitä he toivoisivat. Myös erilaisten luentojen mahdollisuudesta - aiheena esim. muutoksen kohtaaminen oli keskusteltu. Lisäksi oli pyydetty harkitsemaan, olisiko mahdolliselle jatkohankkeelle syytä antaa uusi nimi, joka tukisi koko työyhteisöä hankkeen kohderyhmänä. Aiemmin on todettu myös tarve työntekijöiden jaksamisen parantamiseen liikunnallisempien toimien avulla. Sitä voidaan toteuttaa esim. kunnan tyky-toiminnan kautta, mutta ei tässä hankkeessa. Toiminnot voivat tukea toisiaan. Ohjausryhmä toteaa pöytäkirjassaan: Hankkeen mahdollinen kesto: alun perin hankepäätöksen mukaan hanke oli määrä toteuttaa ajanjaksolla ja tehdä loppuraportointi mennessä. Mikäli hanketta jatketaan, onko Tykes-rahoituksen takaisinperintäriskiä olemassa: Leenä Leväsvirran mukaan rahoitusta ei ole tiettävästi koskaan peritty takaisin. Tykes-rahoituksesta tuetuista hankkeista pitäisi aina jäädä jotain, mitä voidaan jatkossa hyödyntää, esim. ajateltu mentoroinnin mallintaminen. Toinen esiin nostettu työ on tiimityön mallintaminen, kiireisimpänä toimistotiimin perustaminen. Kohta A: Anna-Maria Romppainen totesi hankkeen muutosesityksestä , että kohdat 1. ja 2. on kirjattu laajemmin, koska ne ovat olleet kirjattavissa laajemmin. Kohdan 3 lyhyt kirjaaminen antaa myös mahdollisuuden toimia väljemmin ja tehdä niitä toimia, mitä työntekijät tarvitsevat. Ohjausryhmässä todettiin yleisesti, että kohdat 1 ja 2 ovat perusta ja sitä kautta tärkeä tuki työntekijöille (sana = teko). Esim. palvelutason laskeminen ymmärretään ja hyväksytään molemmin puolin. Lauri Sipola totesi, että terveyskeskuksessa ei ole nyt mahdollisuutta osallistua samalla tavalla kuin hankkeen alussa ja heti syksyn alussa hankkeeseen. Lähdön tulisi alkaa esimiehistä ja, kun on jotain annettavaa, siirryttäisiin työntekijöihin. Kohta B: ohjausryhmässä nähtiin, että hankkeeseen lähtemistä ei kannata kysyä työntekijöiltä, vaan nyt kysytään kunnalta, sitoutuuko se lähtemään hankkeeseen. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat vastaisivat helposti, että aivan turhaa ja kyselykanavaa voidaan hyödyntää helposti vain katkeran työntekijän palautetienä. Anna-Maria Romppainen toi esiin, että työnantajalle on tärkeä kuulla ja on aina oltava valmius kuunnella henkilöstöä ja tehdä heidän näkemystensä ja tarpeidensa mukaisesti asioita. Aulis Martikainen totesi kohtiin A ja B liittyen, että irtisanomiset konkretisoituvat vasta nyt käytännössä ja myös tulevat pakkolomat rasittavat jääviä työntekijöitä vielä seuraavat pari vuotta, eli työtä tarvitaan. Kohta C: Lauri Sipola totesi, että tässä vaiheessa ei riitä, että jokin luento tilataan työntekijöille. Eteneminen esitetyn suunnitelman mukaan on käytännössä ainoa oikea mahdolli- 12

13 suus. Samoin Leena Leväsvirta näki, että 1, 2 ja 3 -kohdat kaikki tarvitaan, yksin mikään ei riitä. Hannu Reinikainen toi esiin, että työtekijät kohtaavat kaiken muun lisäksi kuntalaisten vaatimukset. Airi Ryypön mukaan etenemällä kohdilla 1, 2 ja 3 myös työntekijät näkevät, että ollaan yhdessä vastuullisia. Hankkeella voidaan tuoda lisää (tukea) työyhteisöön esimiesten valmistelun kautta. Kohta D: Eri nimi hankkeelle nähtiin oikeaksi tässä tilananteessa ja painopisteen siirtyessä koko henkilöstöön. Lisäksi todettiin, että hankkeen keskeytyminen ja syksyn 2007 käynnistämisaikataulun mahdollisuudet huomioon ottaen tulisi esittää, että hanketta voitaisiin jatkaa vielä syksyllä Ohjausryhmän päätöksenä kirjattiin kohtiin A-D seuraavaa: A: Leena Leväsvirta ja Anna-Maria Romppainen valmistelevat tarkemman ohjelman siten, että aloitus tapahtuisi mahdollisimman pian. Syksyllä 2007 aloitetaan luottamushenkilöiden ja esimiesten osuudella sekä pilottina toimistotiimin mallintaminen. Keväällä 2008 jatketaan työyhteisöissä laajemmin ja syvemmin. B: Erillistä kyselyä ei tarvita, vaan työntekijät tulevat kuulluksi tilanteen mukaan hankkeen edetessä. C: Luentoja voi sisältyä hankeohjelmaan, mutta harkitusti kohderyhmän/-ryhmien kannalta. D: Hankkeelle tarvitaan jatkossa uusi nimi jo kohderyhmän muuttamisen vuoksi. Lisäksi työministeriöstä päätettiin tiedustella, olisiko mahdollista jatkaa hankeaikaa syksyn 2008 loppuun. Leena Leväsvirta esittelee jatkohanketta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen jatkamisen ohjausryhmän esittämällä tavalla. Saatetaan päätös yhteistyötoimikunnan tietoon. 414 JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN Uudelleen muodostettavat verotuksen oikaisulautakunnat aloittavat toimintansa Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyvä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Oikaisulautakunnissa on puheenjohtajien lisäksi neljällä ja- 13

14 ollinen määrä jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Verohallitus määrää veroviraston esityksestä jäsenten lukumäärän, jäsenet ja varajäsenet. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Edellä mainituilla kokoonpanomääräyksillä on pyritty saamaan oikaisulautakuntiin mahdollisimman monipuolinen näkemys ja asiantuntemus erityisesti eri veronmaksajaryhmiin kuuluvien verovelvollisten olosuhteista. Oikaisulautakunnassa tulee olla jäseninä ja varajäseninä veronmaksajien, veronsaajien ja verohallinnon ehdottamia henkilöitä ja hallituksen esityksen verohallintolain 4 :ää koskevien perustelujen mukaan tarkoituksena on, että kuntien ehdottamat henkilöt edustavat veronsaajia. Oikaisulautakunnan jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota kultakin kokouspäivältä Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti. Kokoukseen osallistuville maksetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Lapin verovirasto ja Oulun ja Kainuun verovirasto yhdistyvät alkaen Pohjois- Suomen verovirastoksi. Verohallitus on päätöksellään Dnro 730/03/2007 määrännyt, että Pohjois-Suomen veroviraston oikaisulautakunnassa on alkavalla toimikaudella 12 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joista nykyisen Lapin veroviraston toimialueelta valitaan 4. Lapin maakunnan toimialueen kuntia edustavaksi jäseneksi lautakuntaan valitaan yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Verotuksen oikaisulautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena, jolloin jaostossa on neljä jäsentä, joista yksi on kuntien ehdottama. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotuksensa oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Suositeltavaa on, että kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarpeellinen selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään. Jäseniksi määrättävien oikaisulautakuntien jäsenten toimikausi päättyy Kuntaa pyydetään lähettämään ehdotuksensa sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen Lapin verovirastolle mennessä. Samalla kuntaa pyydetään toimittamaan Lapin liitolle tieto ehdottamastaan jäsenestä sekä varajäsenestä selvityksineen heidän perehtyneisyydestään verotukseen. Lapin liitto antaa valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 :n mukaan oman lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle mennessä. Esitetään verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi tai varajäseneksi Hannu Tikkalaa. 14

15 Kokous päättyi klo

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot