Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:"

Transkriptio

1 KEMINMAAN KUNTA Keminmaan kunnanhallitus Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi: 394 Liisa Anttila esitti Hannu Roivaisen kannattamana, että sosiaalilautakunnan kokouksessa ollut palkkausasia palautetaan sosiaalilautakunnalle palkkauksen perusteluja varten. Äänin 4-5- kunnanhallitus hyväksyi Liisa Anttilan esityksen. 396 Kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaan kunnanhallitus päätti hyväksyä sivistystoimen johtajan esityksen ja osallistua Suomen Lasten Parlamenttiin. 397 Kunnanjohtajan täydennetyn esityksen mukaan päätettiin pyytää asiasta lausunnot yhteistyötoimikunnalta ja työsuojelutoimikunnalta. Lisäksi käsiteltiin lisälistalla seuraavat asiat (lisälistaa ei ole netissä): 406 MAA-ALUEIDEN VAIHTAMINEN VALMARINNIEMESSÄ KUNNAN SEKÄ KARI LARINSAAREN JA RAILI LUUSUANNIEMEN KESKEN Kari Larinsaari ja Raili Luusuanniemi ovat esittäneen kunnalle maa-alueiden vaihtoa siten, että kunta luovuttaisi omistamastaan maasta asuinkäytössä olevaan Karikko III -nimisen tilan osaan rajoittuvat alueen. Kunta saisi vastaavan kokoisen alueen Karikko III -tilan "länsisiivestä". Kunnalle luovutettava alue rajoittuu länsi- ja eteläosiltaan kunnan omistamiin maihin. Kaavoittaja esittää tehtäväksi maa-alueiden vaihdon siten, että Larinsaari ja Luusuanniemi luovuttavat Keminmaan kunnalle Karikko III -nimisestä tilasta RN:o 8:177 noin 2180 m²: suuruisen määräalan ja vastaavasti Keminmaan kunta luovuttaa Larinsaarelle ja Luusuanniemelle Kuntapörhölä -nimisestä tilasta RN:o 8:172 noin 2180 m²:n suuruisen määräalan. Vaihdettavat maa-alueet on merkitty karttaliitteeseen ja vaihdossa ei käytetä puolin eikä toisin välirahaa. Myöskään alueiden mukana ei siirry osuuksia yhteisiin. Liite 124 Liitteenä vaihtokirjaluonnos ja kartta 1:1000 Esitetään vaihtokirja valtuuston hyväksyttäväksi. 1

2 407 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMINEN 2007/KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille oli eri toimielimien osalta talouden tasapainottamistavoitteena henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksesta euromääräiset tavoitteet seuraavat vuodelle 2007: Toimielin vuosi 2007 menosäästö Kunnanhallitus Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Koulutus, vapaa-aika, kulttuuriltk Tekninen-ympäristöltk Yhteensä Käyttösuunnitelmassa toteutuva talouden tasapainottamistilanne Toimielin 2007 menosäästö tulolisäys/vä Tasapainottamatta Kunnanhallitus Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Koulutus, vapaa-aika, kulttuuriltk Tekninen-ympäristöltk Yhteensä Yhteenvedon mukaisesti toimielimien käyttösuunnitelmat osoittavat, että valtuuston talous- ja toimintasuunnitelmassa edellyttämään talouden tasapainottamisen euromääräistä tavoitetta henkilöstöjärjestelyistä ei saavuteta vuonna Talous- ja toimintasuunnitelman vuosikate tavoitteena oli euroa positiivinen. Toimielimien tekemien käyttösuunnitelmien jälkeen, vuosikate tulisi euroa positiiviseksi ja alijäämä lisääntyisi, ollen euroa. Nämä edellyttävät käyttösuunnitelmien toteutumisen arvioidun mukaisena. Liite 125 Liitteenä atk-lista käyttötalouden tasapainottamiskohdan toteutumisesta ja erittely toimielimittäin Kunnankamreeri toteaa, että toimielimien tekemien käyttösuunnitelmien jälkeen vuosien toimintasuunnitelmassa hyväksytyt talouden tasapainottamisen euromäärät eivät toteudu. Kunnanhallituksen tulisi päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Toimielimien tulee hakea tarvittavaa lisämäärärahaa valtuustolta. Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. 2

3 408 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2007 / TERVEYSTOIMI TER 68/ LIITE 8 Liitteenä käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2007 perustuu terveyslautakunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2007, jota on karsittu kunnan taloudellisen selviytymissuunnitelman antamien ohjeiden mukaan. Suunnitelman antamat tiukat raamit ovat mahdottomia toteuttaa tässä lääkäritilanteessa. Henkilöjärjestelyillä tulisi saada säästöä 10 henkilötyövuoden verran. Kuitenkin terveystoimessa tehtyjen henkilöjärjestelyjen ( eläkejärjestelyt) vaikutus kohdentuu vasta ensi vuoteen, kun taas selviytymissuunnitelmassa vaikutusten painopiste on laitettu jo vuoteen Tämän hetkinen terveyskeskuksen lääkäritilanne on aiheuttanut sen, että talousarviosuunnittelussa ostopalveluihin varattu raha ei tule riittämään, samoin terveyskeskuksen tulot jäävät oletettua pienemmiksi. Käyttösuunnitelmaa vuodelle 2007 tehtäessä kalustohankinnat on karsittu minimiin, samoin on kiinnitetty huomiota taloudellisiin toimintatapoihin. Henkilökunnan vähentäminen, töiden lisääntyminen ja toisaalta myös lääkäritilanteesta johtuva vastuun lisääntyminen aiheuttavat sen, että henkilöstön työhyvinvointiin ja koulutukseen on kiinnitettävä huomiota. Terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen kilpailutuksen vuoksi käyttösuunnitelmaa on tarkistettava ostopalvelujen ja henkilöstömenojen kohdalta. käyttösuunnitelmaa on tarkistettava ostopalvelujen ja henkilöstömenojen kohdalta, kun henkilöstön siirtyminen palveluntuottajalle yms. vaikutukset selviävät. Vt. johtavan lääkärin esitys Terveyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle Terveyslautakunnan päätös: Hyväksyttiin esitys. KH 408/ Liite 126 Liitteenä käyttösuunnitelma Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 3

4 409 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJEET 2007/ KÄYTTÖ- SUUNNITELMAT / SOSIAALITOIMI SOS 110/ Valtuusto on kokouksessaan antanut liitteen mukaiset vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet. LIITE 82 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet Talousarvion vastuuhenkilöt Toimielinten tulee nimetä taloudesta ja toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on vastata vastata vastuualueensa määrärahojen käytöstä sekä valvoa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurata talousarvion toteutumista ja tehdä tarvittavat esitykset toteuman edellyttämistä toimenpiteistä Toimielinten ja hallintokuntien tulee määrätä vuosittain ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Laskujen hyväksyjien nimet tulee ilmoittaa taloustoimistolle. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitusnäytteet, ellei niitä ole jo toimitettu aikaisemmin. Talousarvio vuoden aikana tapahtuvat muutokset em. henkilöissä on ilmoitettava viipymättä. Asianomaiset toimielimet määrittävät viranhaltijoiden/työntekijöiden hankintarajat. Määrärahojen käyttö Hyväksyjien on tarkistettava tositteen ja tilimerkinnän oikeellisuus, onko tavara, työsuoritus tai muu palvelus merkitty vastaanotetuksi ja onko menon suorittamiseen käytettävissä määrärahaa. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä taloustoimistoon maksettavaksi. Laskujen hyväksyjien on huolehdittava, että hyväksytyt laskut tulevat kirjatuksi ostoreskontraan heti laskun saavuttua. Kaikki vakinaisesti täytettävät virat ja työsuhteet vaativat kunnanhallituksen täyttöluvan sekä kunnanhallitukselta on pyydettävä lupa vähintään kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttämiseen. Lisäksi kunnanhallitus voi antaa erillisiä ohjeita ja määräyksiä sijaisuuksien täyttämisestä. Määräaikaiset työsuhteet vaativat kunnanhallituksen luvan. Pääsääntönä, että sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Vain poikkeustapauksissa sijaisuudet täytetään päävastuualueen määrärahojen puitteissa. Toimitilat Kunnan talouden ja tehtävien hyvä hoito edellyttää toimitilojen hankinnassa ja käytössä tarkkaa harkintaa tilojen määrän, laadun, toimivuuden ja kustannusten suhteen. Hallintokuntien ja tilapalvelun tulee tehdä selvitykset mahdollisesti ulkopuoliselta vuokrattujen tilojen käytöstä luopumisesta ja toiminnan siirtämisestä kunnan omistamiin tiloihin. 4

5 LIITE 83 Liitteenä talousarvion vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät vuonna 2007 Sosiaalijohtajan esitys: Sosiaalilautakunta päättää seuraavaa: Talousarvion vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät hyväksytään liitteen mukaisesti. Sosiaalilautakunta määrää sosiaalijohtajan hyväksymään sosiaalipalveluiden päävastuualueen koulutussuunnitelmat. Mäntykeskuksen varaston enimmäismääräksi hyväksytään euroa. Varaston vastuuhenkilöksi määrätään Toimintakeskuksen johtaja. Sosiaalipalveluiden päävastuualueen hankintavaltuusrajaksi hyväksytään euroa. Hankintahenkilöiksi hyväksytään seuraavat viranhaltijat: Sosiaalijohtaja Lasten päivähoidon aluevastaavat Vanhustyönjohtaja Mäntykeskuksen johtaja Sosiaalipalveluiden päävastuualueen talousarvion toteumaraportti esitetään sosiaalilautakunnalle kuukausittain. Sosiaalilautakunnan päätös: Hyväksyttiin. SOS 215/ Valtuuston antamien toiminta- ja taloussuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä vuoden 2007 talousarviovuoden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä vuoden 2007 talousarvion. Käyttösuunnitelmissa tulee huomioida valtuuston hyväksymän selviytymissuunnitelman vaikutukset. Kunnanhallituksen toimielimen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat hyväksyy kunnanhallitus. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kunnanhallitukselle ja taloustoimistolle. Valtuustolle talous- ja toimintasuunnitelma on esitetty toimielin tasolla, koska valtuuston hyväksymän selviytymissuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöjärjestelyistä tulevien kustannusten säästöt on merkitty toimielimien alle omalle tulosalueelle. Lomautusten vaikutukset on kirjattu jokaiselle kustannuspaikalle erikseen. Talouden tasapainottamisen tulosalueelta siirretään kunnanhallituksen toimesta tulevat kustannusten säästöt eri toimielimille kohdistuvien toteutettujen toimenpiteitten mukaisesti asianmukaiselle kustannuspaikalle. Koko sosiaalipalveluiden päävastuualueen talouden tasapainottamisen määräraha on kustannuspaikalla Talouden tasapainotus. Määrärahasta jää toteutumatta Kunnan taloudelliseen selviytymissuunnitelmaan ja sopimukseen sisältyneet henkilöstövähennykset ovat toteutuneet laskettua hitaammin. LIITE 155 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet, vuoden 2007 käyttösuunnitelmat/ talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet ja talouden tasapainotus 5

6 Sosiaalijohtajan esitys: Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalipalveluiden päävastuualueen käyttösuunnitelma 2007 ja esittää kunnanhallitukselle, että kustannuspaikalle myönnetään lisämäärärahaa Sosiaalilautakunnan päätös: Hyväksyttiin. KH 409/ Liite 127 Liitteenä vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman (talousarvion) käyttöohjeet, vuoden 2007 käyttösuunnitelmat/ talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet ja talouden tasapainotus Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 410 TALOUSARVION KäYTTöSUUNNITELMA / KOULUTOIMI KOU 74/ Liite 18 Liitteenä koulutoimen talousarvion käyttösuunnitelma Koulutoimen käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Koulutuslautakunnan määrärahoihin on sisällytetty koko sivistystoimen talouden tasapainottamisen osuus. Tästä jää toteutumatta euroa, koska henkilökunnan irtisanomiset ovat tapahtuneet laskettua hitaammin. Lassilan koulun määrärahoihin on hyväksytty euron lisämääräraha erityisluokkaa varten. Ala-asteiden opetusryhmien vähentämisen vuoksi tavoitteena oleviin opetusryhmäkokoihin voidaan päästä vain yhdysluokkien avulla. Kunnanhallituksen antamien talousarvion käyttöohjeiden mukaan henkilöstön koulutuksesta päättää toimielin, ellei se ole käyttösuunnitelmassa antanut koulutuspäätöksen tekemistä viranhaltijalle. Toimielimen on myös nimettävä hankinnoista vastaava henkilö ja vahvistettava hankintavaltuusraja. Sivistystoimenjohtajan esitys: Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion käyttösuunnitelma, jonka toteutumista seurataan kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan koulutoimen kehittämis- ja arviointijärjestelmän mukaisesti. Käyt- 6

7 tösuunnitelman toteutumisen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja. Henkilöstön koulutuksesta päättäminen annetaan sivistystoimenjohtajan tehtäväksi. Toimielimen hankinnoista vastaa sivistystoimenjohtaja, hankintavaltuusraja on Ala-asteen opetusryhmien vähentäminen voidaan toteuttaa joko muodostamalla yhdysluokkia tai normaalia suurempia opetusryhmiä koulun päätöksen mukaan. Esitetään kunnanhallitukselle, että koulutuslautakunnan talousarvioon myönnetään euron lisämääräraha talouden tasapainottamiseen. Koulutuslautakunnan päätös: KH 410/ Liite 128 Liitteenä koulutoimen talousarvion käyttösuunnitelma Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 411 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / LISÄMÄÄRÄRAHA / TEKNINEN TOIMI TEK 45/ Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa oli teknisen toimen (tekninen lautakunta + ympäristölautakunta) säästötavoitteeksi asetettu kuluvalle vuodelle Talouden tasapainottaminen on painottunut vuoden loppupuoliskolle, joten valtuuston asettamaa tavoitetta ei ole saavutettu. Säästötavoite on toteutunut seuraavasti : Ympäristölautakunta (säästö) Tilapalvelu (säästö) Tekninen lautakunta (säästö) Yhteensä Säästötavoite Tasapainottamatta jää Ympäristönsuojelusihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi lisämäärärahaa säästötavoitteen kattamiseen. 7

8 Teknisen lautakunnan päätös: KH 411/ Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja käsitellään mahdollinen lisämääräraha marraskuun 2007 loppuun mennessä, kun on saatu enemmän tietoa vuoden 2007 toteutumasta. 412 JYTY-KEMINMAA RY:N JULKILAUSUMA IKÄVIRKKU-HANKKEESTA / HANK- KEEN KESKEYTTÄMINEN / HANKKEEN JATKOSTA PÄÄTTÄMINEN KH 33/ JYTY-Keminmaa ry:n syyskokoukseen osallistuneet ovat jättäneet kunnanhallitukselle seuraavan julkilausuman: IKÄVIRKKU-projekti lopetettaisiin henkilöstön motivaation puutteen vuoksi, sekä myös taloudellisista syistä. Tulossa olevat mittavat irtisanomiset ja lomautukset ahdistavat henkilöstöä siinä määrin, että IKÄVIRKKU hankkeen tarkoitus motivoida henkilöstöä jaksamaan työelämässä mahdollisimman pitkään on ristiriitainen. Lisäksi Keminmaan kunnan omarahoitusosuus euroa voitaisiin käyttää irtisanomisten ja lomautusten vähentämiseen. Ikävirkku-projektin nettovaikutus kunnan talousarvioon on nolla. Kunnassa on aloitettu valtuuston päätöksen mukaisesti neuvottelut henkilöstön lomauttamisesta ja vähentämisestä. Tässä tilanteessa hankkeen jatkaminen nykyisessä muodossa on nähty hankalana. Esimiesryhmässä joulukuun kokoontumisessa suunniteltiin hankkeen keskeyttämistä kevään ajaksi ja jatkamista syksyllä uusilla ryhmillä. Todettiin, että työnantajan tulee pyrkiä huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista kriisi- ja muutostilanteessa, mutta Ikävirkku-hanke ei sellaisenaan sovellu tähän tilanteeseen. Muutostilanteen koulutusta ja työnohjausta tullaan järjestämään alkuvuodesta erikseen. Vs. kunnanjohtajan esitys: Keskeytetään Ikävirkku-projekti kevään 2007 ajaksi ja pyritään jatkamaan sitä uusilla ryhmillä syksyllä YHT 19/

9 Liite 1 Liitteenä Ikävirkkuhankkeen väliraportti ajalta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan päätös: Todettiin, että ohjausryhmän selvitettäväksi annetaan hankkeen sisällön ja toimenpiteiden päivittäminen vastamaan nykyistä tilannetta ja, että onko syksyllä edellytyksiä jatkaa hanketta. Todettiin, että hankkeen jatkaminen edellyttää henkilöstön sitoutumista. KH 276/ Liite 79 Liitteenä Ikävirkkuhankkeen väliraportti ajalta Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. YHT 26/ Ikävirkkuhankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksensa Liite 2 Liitteenä ohjausryhmän kokouspöytäkirja liitteineen Ohjausryhmä esitys on, että tilanne vaatii toimenpiteitä ja myönnettyä Tykesrahoitusta tarvitaan ja periaatteiksi esitetään seuraavaa: tehtävälle henkilöstötyölle annetaan tilaa eli - henkilöstö osallistuu - luottamushenkilöt tukevat ja ovat tosissaan - yhteisenä ajatuksena on, että työssä onnistutaan (Keminmaan kunnan ja kuntalaisten hyväksi) - pöytäkirjan liite 2. on esitys työministeriölle seuraavasti: Työministeriö Projektikoordinaattori Elise Ramstad IKÄVIRKKU IKÄÄNTYVIEN TYÖHYVINVOINNIN JA TYÖSSÄ JAKSAMISEN TU- KEMINEN hanke T60035 Asia Hankkeen muutos Viite Puhelinkeskustelu E. Ramstad/ L. Leväsvirta

10 Keminmaan kunta on Ikävirkku ikääntyvien työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen hankkeena ( T60035) kehittänyt ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointia ja ikääntymisen huomioonottamista ajalla Hankkeelle anottiin keskeytys kevääksi 2007, koska kunta toteutti tällöin laajan toimintojen ja henkilöstön saneerausohjelman. Hankkeen ohjausryhmä kokouksessaan totesi halukkuuden ja tarpeen jatkaa hanketta, mutta kohderyhmäksi tulisi ottaa kunnan koko henkilöstö. Kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi näkee tarpeellisena hankkeen jatkamisen henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi muutosprosessissa. Ikävirkku-hankkeen alkuperäiset tavoitteet voisi muotoilla uudelleen seuraavasti (muutosesitys kursiivilla): Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja työntekijöiden työhyvinvoinnin seuraamiseen ja edistämiseen työhyvinvointia tukevien rakenteiden kehittämisellä. Hankkeen aikana rakennetaan mentorointimalli hiljaisen tiedon siirtämiseksi ja esimiehille toimintamalli henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi organisaation muutostilanteessa. Kunnan henkilöstön määrä vähenee n. 50 hengellä vuoden 2007 aikana, mikä merkitsee organisaatiolle voimakasta muutosta ja toimintatavan uusimista. Toimintatavan muutos tulee olemaan esim. töiden priorisointiin, työaikajärjestelyihin ja työtapoihin liittyvää, koska hankkeen aikana laaditaan yhdessä työ- ja toimintamallikuvauksia, joilla on merkitystä mm. työturvallisuuteen, työergonomiaan ja henkiseen jaksamiseen. Konkreettisina tavoitteina on: kehittää toimintakäytäntöjä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen (miten työnantaja, työyhteisö ja työntekijä itse voivat vaikuttaa hyvinvointiin) tukea esimiehiä eri työyhteisöissä huomioimaan työntekijöiden erityispiirteitä valmentaa ja tukea esimiehiä kehittämään organisaation/ työyhteisön toimintaa eriikäiset työntekijät huomioonottavasti (mentorointimalli ja esimiesten toimintamalli työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen) auttaa työntekijää tunnistamaan omat voimavarat ja edistämään omaa hyvinvointia kehittää toimintamallia muutosvaiheen organisaation henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisesta ja huomioonottamisesta Hankkeen jatkosuunnitelma: Hankkeen lähtökohtana on Keminmaan kunnan strategian päivittäminen muutokset huomioonottavaksi ja henkilöstön hyvinvointinäkökulman sisällyttäväksi. Toteutuksessa painotetaan työyksiköiden kehittämistä ja niiden toimintojen uudelleenorganisointia työntekijöiden hyvinvointi huomioon ottaen. Hankkeessa kehitetään toimintatapaa ja mallia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi voimakkaan muutoksen alaisessa organisaatiossa. Kehittämisryhmät kootaan työyksiköittäin niin, että lähiesimies osallistuu oman työyksikkönsä ryhmään. Hankkeen jäljellä olevat resurssit jaetaan siten, että osa käytetään esimiesten koulutukseen, esimerkiksi strategisen osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen, ja pääosa työyhteisökohtaiseen koulutus- ja kehittämistoimintaan. 10

11 Toimintalinjat: 1. Kunnan strategian päivittäminen ja strategisen johtamisen koulutus esimiehille Osallistujat: Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat Tavoitteena kunnan tämänhetkisessä tilanteessa erityisesti: perustan rakentaminen kehittämiselle muuttuneessa tilanteessa luottamuksen palauttaminen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille henkilöstön työhyvinvoinnin strategisen merkityksen kirkastaminen 2. Kunnan strategian jalkauttaminen eri hallinnonaloilla Tavoitteena tässä tilanteessa erityisesti perustan luominen tehtävien uudelleen organisoinnille ja priorisoinnille kehittämistoimenpiteille yhteisöllisyyden vahvistamiselle ja sen avulla henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiselle 3. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet työyhteisökohtaisesti työhyvinvointiprosessin kuvaaminen ja prosessille asetettavat tavoitteet mentorointi ja sen organisointi Hankkeen toteutukseen osallistuvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opettajat Tuija Takkula, Hannele Pietiläinen, Anne Puro ja toimialajohtaja Leena Leväsvirta. Asiantuntijana ja kouluttajana toimii yrityskonsultti Anna-Maria Romppainen. Hanke toteutetaan Ikävirkku-hankkeen jäljellä olevalla rahoituksella. Puheenjohtajan esitys: Jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Yhteistyötoimikunnan päätös: KH 412/ Yhteistyötoimikunnan kokouksessa sovittiin, että ikävirkkuhankkeen ohjausryhmän käsiteltyä asian, asia tulee suoraan kunnanhallituksen käsittelyyn. Hankkeen ohjausryhmä on pitänyt kokouksen ja käsitellyt seuraavat kysymykset lisäselvityksiä varten. Yhteistyötoimikunnassa oli esitetty, että Toimintalinjojen eri kohdat "avattaisiin" niin, että ne olisivat työntekijöille konkreettisemmat ja painottuisivat kohtaan 3. Arveluja oli ollut, että työntekijät eivät ehkä ymmärtäisi ja sitoutuisi strategiatason työhön. Toisaalta ohjausryhmässä on ollut esillä, että työntekijät odottavat luottamushenkilöiden sitoutuvan työyhteisön hyvinvoinnin toimintatapoihin ja toteuttavan osaltaan niitä. Esimiehet ovat silta ja toimija tässä välissä. 11

12 Yhteistyötoimikunnassa oli myös nostettu esiin, olisiko hyvä ja järkevää vielä kysyä työntekijöiltä nimettöminä, mitä he toivoisivat. Myös erilaisten luentojen mahdollisuudesta - aiheena esim. muutoksen kohtaaminen oli keskusteltu. Lisäksi oli pyydetty harkitsemaan, olisiko mahdolliselle jatkohankkeelle syytä antaa uusi nimi, joka tukisi koko työyhteisöä hankkeen kohderyhmänä. Aiemmin on todettu myös tarve työntekijöiden jaksamisen parantamiseen liikunnallisempien toimien avulla. Sitä voidaan toteuttaa esim. kunnan tyky-toiminnan kautta, mutta ei tässä hankkeessa. Toiminnot voivat tukea toisiaan. Ohjausryhmä toteaa pöytäkirjassaan: Hankkeen mahdollinen kesto: alun perin hankepäätöksen mukaan hanke oli määrä toteuttaa ajanjaksolla ja tehdä loppuraportointi mennessä. Mikäli hanketta jatketaan, onko Tykes-rahoituksen takaisinperintäriskiä olemassa: Leenä Leväsvirran mukaan rahoitusta ei ole tiettävästi koskaan peritty takaisin. Tykes-rahoituksesta tuetuista hankkeista pitäisi aina jäädä jotain, mitä voidaan jatkossa hyödyntää, esim. ajateltu mentoroinnin mallintaminen. Toinen esiin nostettu työ on tiimityön mallintaminen, kiireisimpänä toimistotiimin perustaminen. Kohta A: Anna-Maria Romppainen totesi hankkeen muutosesityksestä , että kohdat 1. ja 2. on kirjattu laajemmin, koska ne ovat olleet kirjattavissa laajemmin. Kohdan 3 lyhyt kirjaaminen antaa myös mahdollisuuden toimia väljemmin ja tehdä niitä toimia, mitä työntekijät tarvitsevat. Ohjausryhmässä todettiin yleisesti, että kohdat 1 ja 2 ovat perusta ja sitä kautta tärkeä tuki työntekijöille (sana = teko). Esim. palvelutason laskeminen ymmärretään ja hyväksytään molemmin puolin. Lauri Sipola totesi, että terveyskeskuksessa ei ole nyt mahdollisuutta osallistua samalla tavalla kuin hankkeen alussa ja heti syksyn alussa hankkeeseen. Lähdön tulisi alkaa esimiehistä ja, kun on jotain annettavaa, siirryttäisiin työntekijöihin. Kohta B: ohjausryhmässä nähtiin, että hankkeeseen lähtemistä ei kannata kysyä työntekijöiltä, vaan nyt kysytään kunnalta, sitoutuuko se lähtemään hankkeeseen. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat vastaisivat helposti, että aivan turhaa ja kyselykanavaa voidaan hyödyntää helposti vain katkeran työntekijän palautetienä. Anna-Maria Romppainen toi esiin, että työnantajalle on tärkeä kuulla ja on aina oltava valmius kuunnella henkilöstöä ja tehdä heidän näkemystensä ja tarpeidensa mukaisesti asioita. Aulis Martikainen totesi kohtiin A ja B liittyen, että irtisanomiset konkretisoituvat vasta nyt käytännössä ja myös tulevat pakkolomat rasittavat jääviä työntekijöitä vielä seuraavat pari vuotta, eli työtä tarvitaan. Kohta C: Lauri Sipola totesi, että tässä vaiheessa ei riitä, että jokin luento tilataan työntekijöille. Eteneminen esitetyn suunnitelman mukaan on käytännössä ainoa oikea mahdolli- 12

13 suus. Samoin Leena Leväsvirta näki, että 1, 2 ja 3 -kohdat kaikki tarvitaan, yksin mikään ei riitä. Hannu Reinikainen toi esiin, että työtekijät kohtaavat kaiken muun lisäksi kuntalaisten vaatimukset. Airi Ryypön mukaan etenemällä kohdilla 1, 2 ja 3 myös työntekijät näkevät, että ollaan yhdessä vastuullisia. Hankkeella voidaan tuoda lisää (tukea) työyhteisöön esimiesten valmistelun kautta. Kohta D: Eri nimi hankkeelle nähtiin oikeaksi tässä tilananteessa ja painopisteen siirtyessä koko henkilöstöön. Lisäksi todettiin, että hankkeen keskeytyminen ja syksyn 2007 käynnistämisaikataulun mahdollisuudet huomioon ottaen tulisi esittää, että hanketta voitaisiin jatkaa vielä syksyllä Ohjausryhmän päätöksenä kirjattiin kohtiin A-D seuraavaa: A: Leena Leväsvirta ja Anna-Maria Romppainen valmistelevat tarkemman ohjelman siten, että aloitus tapahtuisi mahdollisimman pian. Syksyllä 2007 aloitetaan luottamushenkilöiden ja esimiesten osuudella sekä pilottina toimistotiimin mallintaminen. Keväällä 2008 jatketaan työyhteisöissä laajemmin ja syvemmin. B: Erillistä kyselyä ei tarvita, vaan työntekijät tulevat kuulluksi tilanteen mukaan hankkeen edetessä. C: Luentoja voi sisältyä hankeohjelmaan, mutta harkitusti kohderyhmän/-ryhmien kannalta. D: Hankkeelle tarvitaan jatkossa uusi nimi jo kohderyhmän muuttamisen vuoksi. Lisäksi työministeriöstä päätettiin tiedustella, olisiko mahdollista jatkaa hankeaikaa syksyn 2008 loppuun. Leena Leväsvirta esittelee jatkohanketta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen jatkamisen ohjausryhmän esittämällä tavalla. Saatetaan päätös yhteistyötoimikunnan tietoon. 414 JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN Uudelleen muodostettavat verotuksen oikaisulautakunnat aloittavat toimintansa Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyvä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Oikaisulautakunnissa on puheenjohtajien lisäksi neljällä ja- 13

14 ollinen määrä jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Verohallitus määrää veroviraston esityksestä jäsenten lukumäärän, jäsenet ja varajäsenet. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Edellä mainituilla kokoonpanomääräyksillä on pyritty saamaan oikaisulautakuntiin mahdollisimman monipuolinen näkemys ja asiantuntemus erityisesti eri veronmaksajaryhmiin kuuluvien verovelvollisten olosuhteista. Oikaisulautakunnassa tulee olla jäseninä ja varajäseninä veronmaksajien, veronsaajien ja verohallinnon ehdottamia henkilöitä ja hallituksen esityksen verohallintolain 4 :ää koskevien perustelujen mukaan tarkoituksena on, että kuntien ehdottamat henkilöt edustavat veronsaajia. Oikaisulautakunnan jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkiota kultakin kokouspäivältä Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti. Kokoukseen osallistuville maksetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Lapin verovirasto ja Oulun ja Kainuun verovirasto yhdistyvät alkaen Pohjois- Suomen verovirastoksi. Verohallitus on päätöksellään Dnro 730/03/2007 määrännyt, että Pohjois-Suomen veroviraston oikaisulautakunnassa on alkavalla toimikaudella 12 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joista nykyisen Lapin veroviraston toimialueelta valitaan 4. Lapin maakunnan toimialueen kuntia edustavaksi jäseneksi lautakuntaan valitaan yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Verotuksen oikaisulautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena, jolloin jaostossa on neljä jäsentä, joista yksi on kuntien ehdottama. Kuntaa pyydetään tekemään ehdotuksensa oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Suositeltavaa on, että kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarpeellinen selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään. Jäseniksi määrättävien oikaisulautakuntien jäsenten toimikausi päättyy Kuntaa pyydetään lähettämään ehdotuksensa sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen Lapin verovirastolle mennessä. Samalla kuntaa pyydetään toimittamaan Lapin liitolle tieto ehdottamastaan jäsenestä sekä varajäsenestä selvityksineen heidän perehtyneisyydestään verotukseen. Lapin liitto antaa valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 :n mukaan oman lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle mennessä. Esitetään verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi tai varajäseneksi Hannu Tikkalaa. 14