Kunnanhallitus ENERGIALAITOKSEN MYYMINEN 195/02.06/2013 KH 124 ENERGIALAITOKSEN MYYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 124 12.06.2014 ENERGIALAITOKSEN MYYMINEN 195/02.06/2013 KH 124 ENERGIALAITOKSEN MYYMINEN"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ENERGIALAITOKSEN MYYMINEN 195/02.06/2013 KH 124 ENERGIALAITOKSEN MYYMINEN (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) Kunta on aktiivisesti arvioinut energiaomistusstrategiaansa useiden vuo sien aikana. Kunta on mm. laadituttanut omistajapoliittisia sel vityk siä tähän tehtävään valitun konsultin Pöyry Oyj:n kanssa jo vuonna 2004 ja uudelleen vuonna Laitoksen tilaa ja tulevaisuuden nä ky miä on selvitetty liiketoiminta-alueittain. Strategisena vaih to eh tona laitoksen mahdollinen myyminen on ollut myös esillä joko lii ke toimin ta-alueit tain tai kokonaan. Selvitysten perusteella ei aiemmin ole kuitenkaan lähdetty virallisesti hankkimaan ostotarjouksia lai tok sen osista tai koko laitoksesta. Energialaitoksen tuloksentekokyky on alentunut vuosien mittaan useis ta eri syistä johtuen. Kannattavina liiketoiminta-alueina ovat pysy neet sähköntuotanto vesivoimalaitoksissamme sekä siir to lii ke toimin ta. Kuitenkin sähkömarkkinoiden yleisen hintatason aleneminen ja sallitun tuoton lasku sähkön siirrossa on kuitenkin pienentänyt näiden liiketoimintojen tuottopotentiaalia. Sähkön myynti on painunut tap piol le liiketoiminnan pienen mittakaavan ja sähkömarkkinoiden no pei den muutosten hallinnan haasteiden vuoksi. Biolämpölaitos on ol lut liikevaihtoonsa nähden tappiollinen mm. biolämpökeskuksen toteu tuk ses sa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Säh kö asen nus lii ke toimin nan kannattavuus on ollut alhainen mm. pienten paikallisten mark ki noi den johdosta. Energialaitoksen tulevaisuutta on käsitelty vuosien mittaan useaan ot tee seen. Syksyllä 2012 päättäjien näkemykset laitoksen rea li soi miseen vahvistuivat perustuen sekä heikentyvään energialaitoksen tulok sen te ko ky kyyn että edessä olevien mahdollisten kun ta ra ken nemuu tos ten vaikutuksiin. Päätöksenteko asiassa jätettiin tuolloin kuiten kin uudelle valtuustolle, joka aloitti vuoden 2013 alussa. Kun nanjoh ta jal le annettiin tuolloin oikeus määrittää laitoksen arvoa mark kinoil la ja kunnanjohtaja kävikin neuvonpitoa energia-alan toimijoiden kans sa. Selväksi kävi, että oikea markkinahinta voidaan kuitenkin mää rit tää vain kilpailutuksen tuloksena. Nykyinen valtuusto pohti seminaarissaan kunnan stra te giaa muuttuvassa ympäristössä ja totesi, että edessä ovat varsin vaikeat taloudelliset ajat sekä epätietoisuus mahdollisista kun ta lii-

2 tok sis ta. Strategian mukaan kunta halusi edistää ns. Keski-Savon kau pun gin syntymistä (Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus). Mi kä li em. kaupunki ei synny laajana kokonaisuutena, jatkaa kunta it se näi se nä. Strategiaan liittyen valtuusto pohti mahdollisuuksia talouden ta sa painot ta mi seen. Oleellisena ja välttämättömänä nähtiin käyttötalouden ta sa pai not ta mi nen ja siihen seminaarissa etsittiinkin keinoja. Myös omai suu den realisoiminen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi me neillään olevassa epävakaassa tilanteessa ja vaikeasti ennakoitavan tule vai suu den edessä. Omaisuuden realisoinnista saatavia tuloja katsot tiin voitavan investoida tuottaviin kohteisiin. Strategia-asiakirjat ovat oheismateriaalina. Kunnanhallitus valitsi Pöyry Oyj:n energialiiketoiminnan myyn ti proses sia hoitamaan sen johdosta, että se oli jo aiemmin perehtynyt Jorois ten Energialaitokseen. Prosessi määritettiin kaksivaiheiseksi: - ensimmäisessä vaiheessa pyydetään alustavat tarjoukset po ten tiaa li sil ta ostajakandidaateilta - toisessa vaiheessa jatketaan sitoviin tarjouksiin ja myyn ti neu vot telui hin sekä myyntiehtojen lopulliseen määrittämiseen ja kauppaan, mi kä li saadaan hyväksyttävissä oleva tarjous kauppaehdoiksi - mikäli tarjoukset eivät olisi riittävän hyviä ja hyväksyttävissä, laa dittai siin energialaitoksen yhtiöittämis- ja säätiöasiakirjat. Sää de kir jas sa määritettäisiin energialaitoksen tuotto käytettäväksi Joroisten alu een palvelutuotannon ylläpitämiseen. Alustavan tarjouskierroksen (indikatiiviset tarjoukset) tuloksena saatiin kolme tarjousta. Neljä alan toimijaa, joille tarjouspyyntö oli lä hetet ty, ei jättänyt tarjousta. Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja päätti käynnistää in di katii vis ten tarjousten perusteella sitovan tarjousvaiheen. Tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheessa käytiin lukuisia neuvonpitoja ja energialaitokseen liittyvää aineistoa julkaistiin tarjoajien luet ta vak si yrityskaupan kohteen tarkistamista varten (Due diligence) ns. "da ta room" - menettelyssä, jossa aineistoa oli tiettyyn aikaan luet ta vis sa virastolla ja aineistoa toimitettiin myös sähköisesti tarjoajien käyttöön. Johdon presentaatio - nimisiä perusteellisempia neuvotteluita jär jes tet tiin kahteen otteeseen. Kysymyksiä ja selvitystyötä on ollut melkoisen paljon lähtien aina kos ki voi ma osuuk sien lainhuutojen hakuprosesseista, jotka ovat parhail laan vireillä. Erityisen kysymysmerkin koko energialiiketoimen rea li soin nin osalle aiheutti biolämpölaitos, jonka vastaanottaminen kun nal le oli kesken.

3 Ensimmäiset sitovat tarjoukset saatiin lokakuussa Tällöin todet tiin prosessissa olevan vielä niin paljon selvitettäviä seikkoja, että da ta room - aineistojulkaisua ja johdon presentaatioita oli tarvetta jatkaa ja mennä prosessissa toiselle kierrokselle. Myös yh teis ym märryk sen muodostaminen kunnan ja tarjoajien kesken läm pö lai tos ti lantee seen liittyen tarvitsi lisäaikaa, samoin TEM:n kannanoton ha ke minen mahdollisiin tukien palautuksiin. Toinen tarjouskierros päättyi Pöyry laati yhteenvedon tar jouk sis ta ja antoi näkemyksensä tilanteesta. Tässä vaiheessa kunnanhallitus järjesti informaatio- ja kes kus te lu tilai suu den valtuuston, hallituksen ja energialaitoksen johtokunnan jäse nil le, jossa linjattiin asiaan liittyviä jatkotoimia. Kunnanhallitus esitti peruslinjauksenaan valtuustolle, että kun nan halli tus valtuutetaan käymään lopulliset kauppaneuvottelut ener gia lii ketoi men kokonaiskaupasta ensisijaisesti Famigro Oy:n kanssa, jol la oli kokonaistaloudellisesti paras tarjous. Valtuusto hyväksyi esi tyk sen iltakoulussa Kunnan ja Famigro Oy:n väliset neuvottelut kulminoituivat tuolloin kes ken eräi seen biolämpölaitokseen sekä sähkökaupan suo jaus salkkuun. Neuvonpitoja käytiin useaan otteeseen. Famirgo Oy:ltä saatiin neu vot te lu jen tuloksena tarkistettu tarjous. Kunnanhallitus kä sit te li asiaa kokouksissaan ja Läm pö lai toksen vastaanottotoimet olivat tuolloin edelleen kesken. Kunnanhallitus ei hyväksynyt Famigro Oy:n tarjousta, vaan päätti esit tää kunnan vastatarjouksena seuraavat lopulliset kauppaehdot: - kaupan lopullinen nettohinta kokonaisuudessaan kaikkine lii ke toimin toi neen ja omaisuuserineen on 11,50 M - sähkökaupan suojaussalkku siirtyy ostajalle - muut ehdot kauppakirjaluonnoksen mukaisena - kiinteistöt myöhemmin laadittavan kiinteistöluettelon mukaisesti lähtö koh ta na se, että kaupassa ostajalle siirtyvät kaikki ener gia lii ke toimin to jen harjoittamiseen liittyvät kiinteistöt - kaupan ehtona on, että biolämpölaitos on voitu vastaanottaa kunnal le sopimuksen mukaisin menettelyin, minkä jälkeen se siirtyy kaupas sa ostajan omaisuudeksi ja lisäksi: - tekniset ja toiminnalliset puutteet ja viat tulee olla laitostoimittajan hy väk sy miä ja sen tulee olla allekirjoituksin sitoutunut ne kor jaa maan - KVR urakan mukaiset vakuudet luovutetaan kunnalle - taloudellinen loppuselvitys jää kunnan ja laitostoimittajan kesken so vit ta vak si - riski TEM:n mahdollisesta avustuksen takaisinperinnästä on kunnal la

4 Famigro Oy ilmoitti kirjeellään , että koska kunta ei ole hyväk sy nyt heidän tarjouksiaan ja koska kunnan neuvottelutarjous poik keaa taloudelliselta sisällöltään merkittävästi heidän te ke mästään tarjouksesta, ei Famigro Oy:n hallitus hyväksy kunnan aset tamia kauppaehtoja. Tämän jälkeen kunnanhallitus päätti tiedustella vielä Savon Voima Oyj:l tä aiemman linjauksensa mukaisesti, voiko se jatkaa neu vot te luja saman neuvottelutarjouksen pohjalta, jonka kunta oli antanut Fami gro Oy:lle. Savon Voima Oyj:n tarjous oli ollut kunnanhallituksen ja Pöyry Oyj:n kä si tyk sen mukaan toiseksi paras kokonaistaloudellisesti ja lähellä Fa mi gro Oy:n tarjousta. Savon Voima Oyj ilmoitti halukkuudestaan käy dä neuvonpitoa kunnan asettamien kauppaehtojen pohjalta. Toukokuun ajan 2014 on kauppaprosessi ollut vireillä Savon Voima Oyj:n kanssa. Energialaitoksen johtokunta otti biolämpölaitoksen urak ka suo ri tuksen vastaan Neuvottelutulos kunnan ja Savon Voima Oyj:n välisen kaupan pääehdoista saavutettiin vii kol la 23. Kauppakirjaluonnosta on valmisteltu molempien osapuolten asiantun ti joi den ja juristien avustamina saavutetun neuvotteluratkaisun poh jal ta. Pääkohdista on sovittu, mutta vielä on useita keskeneräisiä asioi ta, joista tulee neuvotella. Näistä saadaan tietoa kokouksessa ja näiden osalta käydään neuvonpitoa vielä tiistaina Luonnos (HPP Oy ) Joroisten kunnan ja Savon Voima Oyj - kon ser nin väliseksi lii ke toi min ta kaup pa kir jak si on oheismateriaalina. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että lopullisen kauppakirjaluonnoksen val mistut tua täytyy kunnanhallituksen kokoontua uudelleen päättämään kun nan val tuus tol le tehtävästä ehdotuksesta ja tämän johdosta päättää, että neu vot te lua kauppakirjan lopullisista eh dois ta jatketaan Savon Voi ma Oyj:n kanssa, mutta asian käsittely val tuus tos sa siir retään elo kuul le 2014, jolloin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päät tä miä kokousten koollekutsumisaikoja voidaan noudattaa. Edelleen kunnanhallitus päättää järjestää kun ta lai sil le/val tuu te tuil le asias sa in fo/kes kus te lu ti lai suus elokuun alussa. Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää myös Joroisten Ener gia lai toksen johtokunnalta lausuntoa energialiiketoimen mahdollisesta kaupas ta sen jälkeen, kun kauppakirjaluonnos on saatu molempia osapuo lia tyydyttävään tilaan. Päätös:

5 Hyväksyttiin.