Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin Faksi Sähköposti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi."

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin Faksi Sähköposti Päätös /0614/3 Diaarinumero 03389/14/ (13) Asia Valittaja Valitus Energiaviraston päätöksestä A Päätökset, joista valitetaan Valituksessa esitetyt vaatimukset Perusteet Energiavirasto on tekemällään päätöksellä dnro 973/420/2013 jättänyt tutkimatta A:n oikaisuvaatimuksen ja hylännyt hänen vaatimuksensa asianosaisaseman myöntämisestä ja asiavirheen korjaamisesta koskien Energiaviraston tekemää päätöstä dnro 973/420/2013, jossa oli kysymys siitä, täyttääkö Caruna Oy:n (ent. Fortum Sähkönsiirto Oy) maksutapavalikoima sähkömarkkinalain 57 :n 2 momentin vaatimukset. Valittajan asianosaisasema Energiaviraston käsittelemässä hallintoasiassa 973/420/2013 on vahvistettava ja oikaisuvaatimukseen annettu päätös tältä osin kumottava. Energiaviraston asiassa 973/420/2013 tekemä alkuperäinen päätös on kumottava ja asia on palautettava Energiavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Energiavirasto on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Vuonna 2011 Fortum Sähkönsiirto Oy muutti yksipuolisesti valittajan sähkönsiirtosopimuksen laskutuksen aiemmasta vuosittaiseen sähkönkulutukseen perustuvasta tasaerälaskutuksesta kuukauden mitattuun sähkönkulutukseen perustuvaksi. Eduskunta hyväksyi uuden sähkömarkkinalain kesäkuussa 2013 ja uuden, voimaan tulleen lain 57 :ään oli otettu nimenomainen säännös, jonka mukaan sähköyhtiöiden tulee tarjota asiakkailleen muitakin laskutusvaihtoehtoja kuin kulutusperusteinen laskutus. Valittaja oli tuolloin yhteydessä Fortum Sähkönsiirto Oy:öön, joka kuitenkin torjui valittajan pyynnön käyttää laskutusperusteena uuden lain edellyttämää vaihtoehtoista maksutapaa. Yhtiön mukaan uuden lain vaatimus vaihtoehtoisista maksutavoista tarkoittaa esimerkiksi e-laskua eikä laskujen ajallista jaksotusta. Fortum Sähkönsiirto Oy:n kannan kuultuaan valittaja otti yhteyttä Energiavirastoon ja pyysi viraston kannanottoa siihen, tulkitseeko Fortum Sähkönsiirto Oy lakia oikein vai onko yhtiöllä velvollisuus tarjota sähkömarkkinalain 57 :ssä edellytettyä vaihtoehtoista maksutapaa kulutusperusteisen maksutavan rinnalla.

2 2 (13) Valittaja oli jo vuonna 2011 tehnyt kuluttajariitalautakuntaan valituksen Fortum Sähkönsiirto Oy:n yksipuolisesti tekemästä sopimuksen laskutustapaehdon muuttamisesta ja täydensi tätä vaatimustaan pyytämällä myös kuluttajariitalautakunnalta ratkaisua Fortum Sähkönsiirto Oy:n uuden lain mukaiseen velvollisuuteen tarjota vaihtoehtoista maksutapaa. Sekä valittaja että Fortum Sähkönsiirto Oy pyysivät sittemmin kuluttajariitalautakuntaa lykkäämään ratkaisun antamista siihen saakka kunnes Energiaviraston päätös asiassa saadaan. Energiamarkkinavirasto lähetti valittajalle sähköpostiviestin, jossa virasto ilmoitti ottavansa käsiteltäväkseen kysymyksen Fortumin toiminnan lainmukaisuudesta. Viestin perusteella valittaja oli siinä käsityksessä, että hän on asianosaisena vireille tulleessa asiassa. Energiavirasto lähetti valittajalle uuden viestin, jossa virasto pyysi häneltä suostumusta ratkaisun antamisen lykkäämiselle asian merkittävän ennakkopäätösluonteen vuoksi. Valittaja vastasi Energiavirastolle ilmoittaen suostuvansa käsittelyaikataulun venymiseen ja pyytäen nähtäväkseen Fortumin virastolle toimittamat lausumat. Valittaja ei saanut koskaan vastausta pyyntöönsä. Sittemmin ilmeni, että Fortum oli toimittanut Energiavirastolle kaksi erillistä lausumaa jo ja Valittajalle näistä ei ollut annettu tietoa. Valittaja havaitsi uutisista, että Energiavirasto oli antanut päätöksen, jonka mukaan sähköyhtiöillä ei ole velvollisuutta tarjota asiakkailleen vaihtoehtoista laskutustapaa kulutusperusteisen laskutuksen rinnalle. Valittaja otti yhteyttä Energiavirastoon ja sai seuraavana päivänä virastolta hänen ja Fortumin välistä riitaa koskevan päätöksen. Päätöksessä hänen asemakseen oli kirjattu tutkintapyynnön tekijä eikä mitään perusteluja hänen asianosaisasemansa epäämiselle ollut esitetty. Päätöksen mukaan valittajalla ei ollut myöskään valitusoikeutta asiassa. Valittaja lähetti Energiavirastolle vielä samana päivänä oikaisuvaatimuksen, jossa pyysi katsomistaan asianosaiseksi tai vähintään päätöksen täydentämistä siten, että virasto perustelee hänen asianosaisasemansa epäämisen, jotta hän voi valittaa asianosaisasemastaan. Oikaisupyynnön johdosta Energiavirasto antoi asiassa uuden päätöksen, jossa oli perusteltu, miksi valittajalla ei ole asianosaisasemaa. Uuteen päätökseen oli liitetty valitusosoitus. Energiaviraston omaksuma ajattelutapa, jonka mukaan asian vireille paneva yksityishenkilö on ainoastaan tutkintapyynnöntekijä, eikä hänellä voi olla mitään muuta asemaa, on virheellinen ja perustuu oikeuskäytäntöön ajalta ennen nykyistä hallintolakia. Uusi hallintolaki ja sen esityöt edellyttävät aina tapauskohtaista arviointia ennen asianosaisaseman ratkaisemista. Niille ihmisille, joita asia oikeasti koskee, tulee antaa täysi mahdollisuus osallistua asiansa käsittelyyn ja tilaisuus lausua asiassa kertyneestä aineistosta mielipiteensä ennen asian ratkaisemista. Hallituksen esityksen HE 72/2002 mukaan hallintoasioissa on tyypillistä, että asianosaisasema saattaa syntyä myös muun kuin välittömäksi luonnehdittavan oikeusvaikutuksen perusteella. Ehdotuksen mukaan asianosaisasema olisi myös sillä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta

3 3 (13) Asian käsittely ja selvittäminen Hallinto-oikeuden ratkaisu asia koskee, mutta johon asiassa tehtävä päätös ei nimenomaisesti tule kohdistumaan. Asian vireilletulotavalla ei ole merkitystä asianosaisaseman syntymisen tai syntymättä jäämisen kannalta. Energiavirastossa käsiteltävänä ollut asia on koskenut suoraan valittajan oikeudellisia oikeuksia ja etuja. Kyse on ollut hänen oikeudestaan saada Caruna Oy:ltä käyttöönsä sähkömarkkinalain 57 :ssä edellytetty vaihtoehtoinen maksutapa sekä hänen prosessuaalisesta oikeudestaan osallistua kuluttajariitalautakunnassa vireillä olevan riita-asian keskeisen välivaiheen käsittelyyn Energiavirastossa. Energiavirastolla on ollut alusta alkaen tiedossaan, että kuluttajariitalautakunta odottaa viraston päätöstä ja sillä on keskeinen merkitys kuluttajariitalautakunnassa vireillä olevan riita-asian ratkaisemisen kannalta. Ei voi olla niin, että valittajalla olisi asianosaisasema kuluttajariitalautakunnassa, mutta ei saman riitakysymyksen käsittelyssä Energiavirastossa. Molemmilla riidan osapuolilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja asianosaisasema riitakysymyksen käsittelyn kaikissa vaiheissa. On selvää, että Energiavirasto on rikkonut hallintolain 34 :ssä säädettyä asianosaisen kuulemisvelvollisuutta, kun valittajalle ei ole varattu tilaisuutta lausua mielipidettään asiaan vaikuttavista selvityksistä ennen sen ratkaisemista. Harkittaessa Energiaviraston velvollisuutta korvata valittajan oikeudenkäyntikulut on huomattava, että Energiavirasto on rikkonut asian käsittelyssä seuraavia hallintolain menettelysäännöksiä: 6 :ssä säädetty puolueettomuusperiaate, 8 :ssä säädetty velvollisuus vastata asiaa koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin sekä yleinen neuvontavelvoite, 34 :ssä säädetty kuulemisvelvollisuus, 45 :ssä säädetty päätöksen perusteluvelvollisuus, 7 :ssä säädetty asianmukaisen palvelun velvoite ja 54 :ssä säädetty velvollisuus antaa päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle. Energiavirasto on antanut lausunnon. Valittaja on antanut vastaselityksen ja sekä toimittanut lisäkirjelmät, joissa on ollut liitteenä apulaisoikeuskanslerin päätös , eduskunnan talousvaliokunnan mietintö 23/2014 vp sekä valittajan oikeuskanslerille jättämä uusi kantelu. Korvattavaksi vaadittavien oikeudenkäyntikulujen määräksi valittaja on ilmoittanut euroa esitetyn laskun mukaisesti. Energiavirasto on antanut vastineen ja katsonut, että valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton asian lopputuloksesta riippumatta. Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa Energiaviraston antaman

4 4 (13) päätöksen muilta kuin virheen korjaamisvaatimusta koskevilta osin. Hallinto-oikeus kumoaa Energiaviraston tekemän päätöksen ja palauttaa asian Energiavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Perustelut Hallinto-oikeus velvoittaa Energiaviraston korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut eurolla. Oikeusohjeet Sähkömarkkinalain 57 :n (588/2013) 2 momentin mukaan jakeluverkonhaltijan on tarjottava kuluttajille erilaisia maksutapoja sähkönjakelun laskujen maksamiseen. Tarjotuissa vaihtoehdoissa ei saa olla perusteettomia eikä eri asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja. Maksutapojen ehdoissa voidaan huomioida eri maksutapojen tarjoamisesta jakeluverkonhaltijalle aiheutuvien kustannusten kohtuulliset erot. Jos jakeluverkonhaltija tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, on järjestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta. Hallituksen esityksen HE 20/2013 sähkömarkkinalain 57 :ää koskevien yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan pykälään on sisällytetty myös uusi säännös kuluttajille tarjottavista maksutapavaihtoehdoista. Maksutapavaihtoehtoina on kuluttaja-asiakkaalle tarjottava ainakin laskutusjakson mukaiseen kulutukseen perustuvaa maksutapavaihtoehtoa sekä arvioituun todennäköiseen vuotuiseen sähkönkulutukseen pohjautuvaa tasasuuruisiin maksueriin perustuvaa maksutapavaihtoehtoa. Lähtökohtana laskutuksessa tulisi olla asiakkaan todettuihin lukematietoihin perustuva laskutus silloinkin, kun kuluttaja valitsee tasaerälaskutuksen. Asiakkaalla olisi myös oikeus sähkönkulutustietojensa saantiin siitä riippumatta, mitä laskutustapaa asiakas käyttäisi. Laskutuksen tasaaminen vastaamaan asiakkaan todellisia kulutuslukemia tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa. Maksutapavaihtoehdoissa ei saisi olla perusteettomia tai eri asiakasryhmiä syrjiviä ehtoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei asiakkaalta saisi veloittaa ylimääräistä palvelumaksua asiakkaan valitessa maksutavakseen tasaerälaskutuksen. (---) Maksutapavaihtoehtoja koskevan ehdotuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta laskujen maksamisessa ja poistaa sähköyhtiöiden yksipuolisesti käyttöön ottama, pelkästään lukemalaskutukseen perustuva maksukäytäntö. Taustalla on se, että sähkölämmittäjien sähkölaskut vaihtelevat merkittävästi vuoden eri ajankohtien välillä. Jatkossakin sähkönkulutus mittaisiin tunneittain ja mittaustiedot olisivat laskutuksen perusteena. Uudistusta olisi se, että jakeluverkonhaltijalla ja vähittäismyyjällä olisi velvollisuus tarjota myös palvelua, jossa asiakas saisi halutessaan lyhentää vuotuista sähkölaskuaan tasasuuruisissa erissä. Asiakkaalla voisi olla esimerkiksi eräänlainen sähkötili jakeluverkonhaltijassa, johon lukemalaskut kirjattaisiin ja, jota asiakas maksaisi tasasuuruisina erinä. Myös sähkömarkkinadirektiivin kuluttajansuojaa koskeva liite 1 edellyttää, että asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä. Sähkömarkkinalain 106 :n 2 momentin mukaan Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten määräysten noudattamista sekä tämän lain nojalla annettujen lupapäätösten noudattamista. Valvonnasta säädetään erikseen sähkö- ja

5 5 (13) maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa. Saman pykälän 4 momentin mukaan kuluttaja-asiamies valvoo 13 luvussa tarkoitettujen sopimusten ehtojen lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta. Sähkömarkkinalain 114 :n 1 momentin mukaan Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Hallintolain 11 :n mukainen asianosaisasema ei myöskään hallituksen esityksen (HE 72/2002) yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan voi lähtökohtaisesti perustua pelkästään asiaan liittyvien tosiasiallisten intressien olemassaoloon, vaan vaikutusten tulee olla oikeudellisia. Asianosaisuus ei hallituksen esityksen mukaan kuitenkaan edellyttäisi, että asian tulisi koskea ennalta käsillä olevaa erityistä oikeutta, etua tai velvollisuutta. Asianosaisaseman edellytykset voisivat täyttyä myös käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Asianosaisaseman perusteita arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, millainen yhteys tällaisella henkilöllä on käsiteltävänä olevaan asiaan. Ratkaisevaa on, voidaanko asiassa tehtävän ratkaisun katsoa koskevan siinä määrin henkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, että se riittää tuottamaan tälle asianosaisaseman. Asianosaisaseman määräytyminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Hallintolain 34 :n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 21 :n 1 momentin mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. Hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY (jäljempänä sähkömarkkinadirektiivi) johdanto-osan kappaleen 42 mukaan on tärkeää, että yhteisön koko teollisuus ja kauppa, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuina, sekä kaikki unionin kansalaiset, jotka hyötyvät sisämarkkinoiden taloudellisista eduista, voisivat myös nauttia korkeatasoisesta kuluttajansuojasta, ja että erityisesti kotitalousasiakkaiden ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienten yritysten olisi voitava nauttia julkisen palvelun takeista, erityisesti toimitusvarmuuden ja kohtuullisten tariffien suhteen, koska se edistää oikeudenmukaisuutta, kilpailua ja

6 6 (13) epäsuorasti työllisyyttä. Näillä asiakkailla pitäisi myös olla oikeus valintaan, oikeudenmukaisuuteen, edustukseen ja riitojenratkaisumenettelyihin. Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 7 kappaleen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden käsite, jolla voidaan viitata energiaköyhyyteen ja muun muassa kieltoon kytkeä tällaiset asiakkaat pois verkosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien loppukäyttäjien suojelemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat tosiasiallisesti helposti vaihtaa toimittajaa. Ainakin kotitalousasiakkaiden osalta näihin toimenpiteisiin on kuuluttava liitteessä I esitetyt toimenpiteet. Sähkömarkkinadirektiivin liitteen I kappaleen 1 kohdan d mukaan 3 artiklassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on määrä varmistaa, että asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. Ennakkomaksujärjestelmien on oltava oikeudenmukaisia ja riittävästi heijastettava todennäköistä kulutusta. Ehtojen ja edellytysten mahdollisten erojen on heijastettava erilaisista maksumenetelmistä toimittajalle johtuvia kuluja. Yleisten ehtojen ja edellytysten on oltava oikeudenmukaisia ja avoimia. Ne on esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisältyä sopimuksen ulkopuolisia esteitä kuluttajien oikeuksien toteutumiselle, kuten kohtuuttoman laajaa sopimusaineistoa. Asiakkaita on suojeltava epäoikeudenmukaisilta tai harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä. Sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan 11 kappaleen mukaan, jos jokin osapuoli haluaa tehdä valituksen siirto- tai jakeluverkonhaltijasta tästä direktiivistä johtuvien kyseisen verkonhaltijan velvoitteiden osalta, se voi osoittaa valituksensa sääntelyviranomaiselle, joka tekee riitojenratkaisuviranomaisena asiasta päätöksen kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos sääntelyviranomainen pyytää lisätietoja. Tätä pidennettyä määräaikaa voidaan pidentää lisää valituksen tekijän suostumuksella. Sääntelyviranomaisen päätös on sitova, paitsi jos ja siihen asti kun se kumotaan muutoksenhaussa. Saman artiklan 15 kappaleen mukaan edellä 11 ja 12 kohdassa tarkoitetut valitukset eivät rajoita yhteisön oikeuden ja/tai kansallisen oikeuden mukaisen muutoksenhakuoikeuden käyttöä. Saman artiklan 16 kappaleen mukaan sääntelyviranomaisten tekemät päätökset on joka suhteessa perusteltava muutoksenhakumenettelyn mahdollistamiseksi tuomioistuimessa.

7 7 (13) Saman artiklan 17 kappaleen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella tasolla on olemassa sopivat järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, jota sääntelyviranomaisen päätös koskee, voi hakea siihen muutosta elimeltä, joka on riippumaton asianomaisista osapuolista ja hallituksista. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava tässä artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Asiassa saatu selvitys Energiamarkkinavirastoon ( alkaen Energiavirasto) on saapunut Fortum Sähkönsiirto Oy:n (jäljempänä Fortum, liiketoimintaa jatkanut lukien Caruna Oy) asiakkaana olleen valittajan tiedustelu koskien Fortumin laskutuksen sähkömarkkinalain 57 :n mukaisuutta. Tiedustelussa, joka on samaan aikaan osoitettu Energiamarkkinavirastolle ja Fortumille, valittaja on kertonut hänellä olevan Fortumia vastaan riita vireillä kuluttajariitalautakunnassa sähkönsiirron laskutustavoista, koska valittaja ei ole halunnut siirtyä kulutusperusteiseen laskutukseen. Energiamarkkinavirasto on päättänyt ottaa asian käsittelyyn ja ilmoittanut tästä valittajalle sähköpostiviestillä. Energiamarkkinavirasto on lähettänyt Fortumille selvityspyynnön ja valittajan toimittaman lisäaineiston pohjalta vielä lisälausuntopyynnön Fortum on toimittanut pyydetyt vastineet ja Energiavirasto on lähettänyt valittajalle sähköpostiviestin, jossa on pyydetty suostumusta asian käsittelyaikataulun lykkääntymiselle. Valittaja on tiedustellut vastauksessaan Energiavirastolta sähköpostilla, onko Fortum antanut mitään vastausta. Tähän tiedusteluun valittaja ei ole saanut vastausta. Energiavirasto on antanut asiassa päätöksen katsoen, että Caruna Oy:n maksutapavalikoima täyttää sähkömarkkinalain 57 :n 2 momentin vaatimukset, kun yhtiö tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtoisina maksutapoina laskutusta joko e-laskulla tai paperilaskulla asiakkaan toivomalla laskutusrytmillä. Maksutapoja on pidetty myös toisiinsa nähden ehdoiltaan tasapuolisina ja syrjimättöminä. Päätöksen mukaan se ei sisällä toimenpidepyynnön tekijän osalta hallintolainkäyttölain 5 :ssä tarkoitettua ratkaisua, josta voisi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä eikä valittajalle ole annettu valitusosoitusta. Päätöksen etusivulla asianosaiseksi on kirjattu ainoastaan Caruna Oy. Valittaja on kirjattu tutkintapyynnöntekijäksi. Päätöksen jakelutietojen mukaan päätös on lähetetty tiedoksi muun ohella valittajalle. Valittaja on saanut Energiaviraston päätöksen pyynnöstään sähköpostitse ja toimittanut samana päivänä Energiavirastolle oikaisuvaatimuksen, jossa hän on pyytänyt virastoa katsomaan hänet asianosaiseksi asiassa ja vähintään perustelemaan, miksei häntä asian vireillepanijana ole katsottu asianosaiseksi. Lisäksi valittaja on pyytänyt käsittelemään asian kiireellisenä ja hyvissä ajoin ennen hallintolainkäyttölaissa säädetyn valitusajan umpeutumista suhteessa tehtyyn päätökseen.

8 8 (13) Energiavirasto on antanut päätöksen, jolla valittajan oikaisuvaatimus on jätetty tutkimatta, koska oikaisuvaatimus ei kuulu sähkömarkkinalain soveltamista koskevien päätösten muutoksenhakuvalikoimaan. Energiavirasto on samalla päätöksellä hylännyt valittajan vaatimukset asianosaisaseman myöntämisestä ja asiavirheen korjaamisesta. Päätökseen on liitetty valitusosoitus siltä osin kuin päätöksellä oli jätetty oikaisuvaatimus tutkimatta ja hylätty asianosaisaseman myöntämistä koskeva vaatimus. Valituksessaan hallinto-oikeudelle valittaja on vaatinut asianosaisasemansa vahvistamista ja kummankin Energiaviraston antaman päätöksen kumoamista ja asian palauttamista Energiavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Valittaja on perustellut vaatimuksiaan ennen kaikkea asian käsittelyssä tapahtuneilla kuulemisvirheillä, kun hänelle ei ollut varattu tilaisuutta lausua asiaan vaikuttaneista selvityksistä.

9 9 (13) Energiavirasto on katsonut lausunnossaan, että valittajan vaatimukset tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta ja toissijaisesti hylätä kokonaisuudessaan perusteettomina. Energiavirasto on todennut, että valitusoikeus annetun päätöksen osalta on ollut 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, joka valittajan oman kertomuksen mukaan on tapahtunut ja koska valitus hallinto-oikeuteen on saapunut eli määräajan jälkeen, on Energiaviraston antama päätös jo saavuttanut lainvoiman. Energiaviraston lausunnon mukaan ratkaistaessa sitä, onko verkonhaltija toiminut sähkömarkkinalainsäädännön mukaisesti, kysymys on verkonhaltijan oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen vaikuttavasta asiasta. Tutkimuspyynnön tekijällä on vain tutkinnan vireillepanijan rooli. Sähkömarkkinalainsäädännön noudattamisen yleinen valvontavalta kuuluu Energiavirastolle, eikä kuluttajariitalautakunnalla ole toimivaltaa tulkita sähkömarkkinalain 57 :n merkityssisältöä tai velvoittaa yhtiötä noudattamaan toiminnassaan sähkömarkkinalakia. Valittaja on vastaselityksessään todennut, ettei Energiaviraston päätös koske vain sähköverkonhaltijan velvollisuutta, vaan automaattisesti samalla myös valittajan oikeutta. Jos sähköverkkoyhtiöllä on velvollisuus tarjota asiakkailleen vaihtoehtoinen laskujen jaksotustapa, valittajalla on vastaavasti oikeus valita itselleen tällainen laskujen jaksotustapa. Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset Asiassa on ensin ratkaistava, voidaanko valituksen katsoa ulottuvan Energiaviraston antamaan päätökseen vai ainoastaan annettuun oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämispäätökseen ja päätökseen evätä valittajalta asianosaisasema asiassa. Sähkömarkkinalain 114 :n mukaan muutosta Energiaviraston tekemiin päätöksiin haetaan hallintolainkäyttölain mukaisesti. Sähkömarkkinalaki ei tunne oikaisuvaatimusmenettelyä, kuten Energiavirastokin päätöksessään toteaa. Valittajan tekemä oikaisuvaatimus on näin ollen osoitettu väärälle viranomaiselle, kun muutosta Energiaviraston päätökseen olisi tullut hakea hallintolainkäyttölain mukaisesti valittamalla hallinto-oikeuteen. Energiaviraston antama päätös ei kuitenkaan sisältänyt valitusosoitusta, minkä johdosta valittaja on osoittanut oikaisuvaatimuksensa Energiavirastolle. Näissä oloissa Energiaviraston olisi tullut siirtää oikaisuvaatimus hallinto-oikeudelle valituksena käsiteltäväksi. Energiaviraston tekemä päätös on kumottava ja poistettava siltä osin kuin siinä on jätetty valittajan oikaisuvaatimus tutkimatta ja asianosaisasemaa koskeva vaatimus on hylätty. Koska valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen Energiaviraston antamaa päätöstä koskien ja ottaen huomioon, ettei kyseiseen päätökseen ole liitetty valitusosoitusta, on valittajan katsottava valittaneen hallinto-oikeuteen annetusta päätöksestä muutoksenhakuajan puitteissa. Valittaja on vaatinut Energiaviraston antaman päätöksen kumoamista menettelyvirheiden johdosta ja oman asianosaisasemansa

10 10 (13) vahvistamista. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tutkintapyynnön tekeminen tai muu vastaava asian vireille saattaminen sellaisenaan luo asianosaisasemaa

11 11 (13) käsiteltävässä hallintoasiassa. Hallintolain mukainen asianosaisasema edellyttää, että asia koskee henkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta. Hallituksen esityksen HE 72/2002 yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan säännös on kirjoitettu väljään muotoon, jotta se mahdollistaisi riittävän joustavuuden ja tapauskohtaisen harkinnan asianosaisaseman määräytymisessä. Energiaviraston antama päätös koskee sitä, onko Caruna Oy:n toimintaa pidettävä sähkömarkkinalain 57 :n mukaisena, mutta asiassa on kysymys kuitenkin myös valittajan oman sähkönsiirtosopimuksen maksutapavaihtoehdoista. Valittajan asemaa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon sähkömarkkinadirektiivin mukaan kuluttajille kuuluvat oikeudet, joihin lukeutuu oikeus valita useista eri maksumenetelmistä ja se, että sähkömarkkinadirektiivin mukaan jäsenvaltioilla on erityinen velvollisuus huolehtia heikommassa asemassa olevien asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta. Sähkömarkkinadirektiivissä säännellään myös osapuolten oikeudesta tehdä jakeluverkonhaltijan toiminnasta valituksia sääntelyviranomaiselle sekä viitataan sääntelyviranomaisen päätöksiä koskevaan muutoksenhakuun. Sähkömarkkinadirektiivin johdantoosan kappaleessa 68 viitataan myös perusoikeuksiin sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, jonka 47 artiklan mukaan jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Koska Energiavirasto on yksin toimivaltainen valvontaviranomainen sähkömarkkinalain 57 :n noudattamisen valvonnan osalta, ei ole muuta viranomaista, joka voisi velvoittaa Caruna Oy:n tarjoamaan kuluttajille erilaisia maksutapoja sähkönjakelun laskujen maksamiseen, mikäli katsotaan, ettei Caruna Oy täytä säännöksen asettamaa velvollisuuttaan. Ellei Energiavirasto tällaisessa tilanteessa velvoittaisi yhtiötä maksutapavaihtoehtojen tarjoamiseen, ei sähkömarkkinadirektiivin edellyttämä kuluttajan oikeus toteutuisi. Perusoikeuskirjan 47 artiklasta ja sähkömarkkinadirektiivin säännöksistä johtuen on kotimaisen lain säännöksiä tulkittava joustavasti.koska Energiaviraston tekemä päätös koskee myös valittajan omaa asiaa ja siinä on lisäksi kysymys hänen unionin oikeudessa turvattujen oikeuksiensa toteuttamisesta, on hänellä katsottava olevan hallintolain tarkoittama asianosaisasema asian käsittelyssä Energiavirastossa. Tämä huomioon ottaen hänelle olisi tullut asian käsittelyn aikana Energiavirastossa varata tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Koska valittajaa ei ole asiaa käsiteltäessä kuultu asianmukaisesti, on Energiaviraston päätös kumottava menettelyvirheen johdosta ja asia palautettava Energiavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Oikeudenkäyntikulut Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä

12 12 (13) joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä pykälässä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Valittaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista eurolla. Energiaviraston päätökset on valittajan valituksen johdosta kumottu. Tähän nähden olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kun otetaan huomioon yhtäältä asian laatu ja laajuus sekä toisaalta suoritetut toimenpiteet ja niistä saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että kohtuullisena korvattavien oikeudenkäyntikulujen määränä voidaan pitää vaatimuksen mukaista euroa. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut sekä Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 2, 5, 29 ja 36 Muutoksenhaku Hallinto-oikeuden kokoonpano Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus 1). Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä (t) ja Outi Siimes. Esittelijäjäsen Outi Siimes Jakelu Päätös Valittajalle saantitodistuksin Tiedote oikeudenkäyntimaksusta Jäljennös ja asiakirjat Energiavirasto

13 13 (13) Jäljennös Caruna Oy PL 1, CARUNA

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Verkkoyhtiön laskutusjärjestelmän sähkömarkkinalain 57 :n mukaisuus

Verkkoyhtiön laskutusjärjestelmän sähkömarkkinalain 57 :n mukaisuus Päätös 1 (11) 31.3.2014 973/420/2013 Caruna Oy PL 595 00068 CARUNA Verkkoyhtiön laskutusjärjestelmän sähkömarkkinalain 57 :n mukaisuus Asianosainen Caruna Oy Tutkintapyynnöntekijä Vireilletulo Olli Rauste

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2014 Dnro OKV/595/1/2013 1/5 ASIA Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen KANTELU A on kantelussaan 8.4.2013 arvostellut aikuisopiston rehtorin

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 24.10.2014 1 (11) KaivNro FinnAust Mining Southern Oy c/o FinnAust Mining Management PL 147 00121 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo TURUN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 1715/15 Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 9.4.2015 00509/15/2299 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Naantalin kaupunginhallitus PL43

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä. PÄÄTÖS 12.06.2012 Dnro OKV/488/1/2012 Petri Sajari Helsingin Sanomat 1/5 ASIA Valtiovarainministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Arvostelette 26.3.2012 päivätyssä kantelussanne oikeuskanslerille

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2012 1 (4) Lupatunnus Vesa Keskisarja Koulutie 32 07800 Lapinjärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 30.8.2011 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 9/420/2011 ENERGIMARKNADSVERKET. Verkonhaltijan yksilöinti ja sähkön myyntiä koskevat tiedot sähkön siirtolaskussa

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 9/420/2011 ENERGIMARKNADSVERKET. Verkonhaltijan yksilöinti ja sähkön myyntiä koskevat tiedot sähkön siirtolaskussa ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 9/420/2011 4.5.2011 ASIA Verkonhaltijan yksilöinti ja sähkön myyntiä koskevat tiedot sähkön siirtolaskussa ASIANOSAINEN Rauman Energia Oy Kairakatu 4 26100 Rauma TOIMENPIDEPYYNNÖN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Ensontie 1 46900 Inkeroinen Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Vireilletulo Ratkaisu Stora Enso Publication Papers Oy

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Kainuun Voima Oy PL 302 87101 Kajaani Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Kainuun Voima Oy Vireilletulo Ratkaisu 25.1.2017 Energiavirasto hylkää Kainuun Voima

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2 Finlex Antopäivä Diaarinumero 3.4.2012 00116/12/1203 ASIA Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Harri Ekholm, Lappeenranta Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Elenia Oy PL 2 33901, TAMPERE Asia Asianosainen Vireilletulo Selostus asiasta Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 antaman vahvistuspäätöksen dnro (verkonhaltijan verkkotoiminnan

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050.

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 1 (4) Lupatunnus BLN Minerals Finland Oy c/o Lakiasiantoimisto Merxion Oy Pohjoisranta 2 E 2 00170 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 29.11.2007 Taltionumero 3080 Diaarinumero 2991/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 29.11.2007 Taltionumero 3080 Diaarinumero 2991/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 29.11.2007 Taltionumero 3080 Diaarinumero 2991/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 23.10.2015 Lupatunnus Kolari PL 76 95901 Kolari KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toimittanut päätöstä koskevan kuulutuksen 7.10.2015. Päätösasiakirjan kopion

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Toimitilapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Toimitilapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 49 Asiakirjapyyntö Hietalahden kauppahallin myyntiä koskevista valmisteluasiakirjoista HEL 2015-012837 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Tilakeskuksen toimitilapäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

HELsäSSSSÄTOR LÄHETE EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES. Dnro 4013 ja 4031/4/14

HELsäSSSSÄTOR LÄHETE EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES. Dnro 4013 ja 4031/4/14 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES Helsinki 7.10.2015 Dnro 4013 ja 4031/4/14 ^HBSiNGIN!

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Elinkeinovalvontayksikkö 26.1.2015 LSSAVI/4174/05.11.05/2014 ASIA Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY,

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 14.12.2015 Lupatunnus Ilomantsi Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot