VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011"

Transkriptio

1 VILLÄHTEEN PÄIVÄ ÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUSS JA ARVOT Toiminta-ajatus Villähteen päiväkodin perusarvot Ympäristötekijät Henkilökunnan ammatillisuuss Oikeudenmukaisuuss ja tasa-arvo Välittäminen, turvallisuus ja kasvatuskumppanuus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisenn periaatteet OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Fyysinen ympäristö (sisä- ja ulkotilat) Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Välineet ja materiaalitt Turvallisuussuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN PAINOTUKSET ORIENTAATIOT Kieli ja vuorovaikutus Matemaattinen orientaatio Esteettinen orientaatioo Kädentyöt Musiikki Uskonnollis-katsomuksellinen ja eettinenn orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatioo sekä Luonnontieteellinen orientaatio: Luontoo ja ympäristö ja kestävä kehitys Luonnontieteellinen orientaatio o: Liikunta ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINENN ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Vertaisryhmä vanhemmille Toiminnan arviointi ja toiminnasta tiedottaminen YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN TOIMINNAN ARVIOINT TI JA KEHITTÄMISKOHTEET... 12

3 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 1.1. Toiminta-ajatus Villähteen päiväkodin toiminnan perusteena on lasten, vanhempien v n ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jossa tarkoituksena on rikastuttaa lapsen kasvuympäristöä. Villähteen päiväko- on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Villähteen päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, jois- sa on yhteensä 75 lasta. Hippiäiset onn alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa on 12 lasta. Kultatiikeri it ja dissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsilähtöistätä varhaiskasvatusta, joka Harjalinnut ovat 3-5-vuotiaiden ryhmiä, joissa on molemmissa 21 lasta. Nuolihaukat on 5-6- vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta. Villähteen päiväkodissa työskentelee seitsemän päivähoi- tajaa, seitsemän lastentarhanopettajaa, kaksi laitoshuoltajaaa sekä yksi varahenkilö. Lisäksi päi- väkodilla työskentelee tarpeen mukaan ryhmäavustajia. Villähteen päiväkodin toiminnan tavoitteena on turvallisenn ympäristönn luominen, johon lapsen on mielekästä jäädä ilman vanhempiaan. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa yhteistoiminnallista oppimista, sekä tukea lasten toimimista yhdessä toisten, eri-ikäisten lasten kanssa. Tärkeää on myös lasten sosiaalisten taitojen t oppiminen, itsensä ja muiden hyväksyminen sekä oppimisen ilo leikin avulla. Tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitysvauhtia ja lapsen omia taitoja. Varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti lapsi on synnynnäisesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrataa ja toistaa asioita. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Toimies- omiin kokemuksiinsa, tuntemuksiit insa ja käsiterakenteisiinsa. Toimiessaan mielekkäällä ä ja merkityksellisellä tavalla lapsi voi kokea oppimisen ja onnistumiseno n iloa. Turvalliset ihmis- suhteet ovat hyvän oppimisen perusta. Kasvattajan sitoutuminen kasvatus- ja oppimistapah- tumaan näkyy herkkyytenä lapsenn tunteille ja emotionaaliselle hyvinvoinnille. Kasvattaja kuuntelee lasta ja antaa lapselle mahdollisuuksia tehdä aloitteita, a valita toimintojaan, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan. Varhaiskasv vatuksessa luodaan myönteiset asen- teet oppimiselle. saan vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssaa lapset liittävät asioita ja tilanteita 1(13)

4 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot Päiväkodin arvomaailmaa koostuu ympäristötekijöistä, henkilökunnan ammatillisuudesta, oi- keudenmukaisuudesta ja tasa-arvostaa sekä välittämisestä, turvallisuudt desta ja kasvatuskumppa- nuudesta Ympäristötekijät Päiväkodin oppimis- ja leikkiympäristö on rakennettu mahdollisimman turvalliseksi, erilaiseen toimintaan innostavaksi sekä lapsillee sopivaksi. Myönteinen ilmapiiri päiväkodissa on yksi tär- keä osa lapsen hyvinvointia. Arvoinamme on myös toimiva yhteistyöö alueella toimivien taho- jen kanssa ja tämän avullaa ylläpitää ympäristön turvallisuutta Henkilökunnann ammatillisuus Henkilökunnalla on halu ja taito sekä hoitaa, että kasvattaaa lapsia mahdollisimman hyvin, luo- nan den omalla toiminnallaann päiväkotiin myönteisen ja kannustavan ilmapiirin. Henkilökunn ammatillisuus on myös ajan tasalla: henkilökunta kouluttaa itseään mahdollisuuksien mukaan ja arvioi omaaa toimintaansa kasvattajana, pyrkien jatkuvasti kehittämään toimintaansa. Henki- Arvostamme hyvää työilmapiiriä niinn lapsille kuin aikuisillekin. Käsittelemme asioita oikeassa paikassa oikeaan lökunta on sitoutunut toimintaan ja heillä on taito keskittyä perustehtävän tekemiseen hyvin. aikaan Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Päiväkodissa syntyneet ristiriidat käsitellään aina puhumalla. Asiat ja ristiriidatt selvitetään ja käsitellään lasten kanssa loppuun saakka. Henkilökunnan tavoitteenaa on olla oikeudenmukai- on nenn kaikkia lapsia kohtaan sekä olla lasten saatavilla. Lisäksi henkilökunnan tavoitteena t kohdella kaikkia lapsia sekä aikuisia tasa-arvoisesti. 2(13)

5 Välittäminen, turvallisuus ja kasvatuskumppanuus Lapsella on turvalliset, luotettavat jaa mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet päiväkodissa olo- aikanaan. Arvostamme rutiinien ja perusarjen tärkeyttä. KunnioitammK me vanhemmuutta ja suo- simme aktiivista tiedottamista, ajatusten vaihtoa ja avoimuutta. Päiväkodin toiminnan perus- teena on lasten, vanhempien ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jonka tarkoituksena on ri- kastaa lapsen kasvuympäristöä Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen periaatteet Nastolan kunnan päivähoidossa vanhemmille annetaan mahdollisuum us lapsen varhaiskasvatus- vanhempien kanssa ja sitä s arvioidaan toimintakauden lopussa tai tarvittaessa aiemmin. Var- haiskasvatussuunnitelman sisällöstä osa koskee käytännöllisiä perushoidon tilanteita, osa lap- sen myönteisen minäkuvan kehitystä, toimimista ryhmän jäsenenä, tiedonhalua ja oppimista. suunnitelmann tekemiseen toimintakauden alussa. Tämä suunnitelma tehdään yhdessä lasten 2. OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Villähteen päiväkoti on valmistunut Päiväkodissa a on 1014 neliötä, jotka pitävät sisäl- lään ryhmätilat, sosiaalitilat, jumppasalin ja erilaiset pienryhmätilat sekä keittiön. Toiminnas- samme ja toimintaympäristössä kiinnitämme huomiota senn viihtyvyyteen ja siihen, että se kan- monin eri tavoin. Oppimisympäristömme ohjaaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimis- motivaatiota sekä tukee lapsen aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Oppimisympäristö tarjoaa myös tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Villähteen päiväkodin ulkoi- lualue on oma toimiva piha, josta löytyy tilaa yhteisleikkeihin mutta myös omaan rauhaan. Päi- nustaa eri-ikäisiä lapsia leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään väkodin lähiulkoilualueeseen kuuluvat urheilukenttä, lähileikkikenttä, metsä, pururata, loiste- polku sekä iso puistoalue Fyysinen ympäristö (sisä- ja ulkotilat) Villähteen päiväkodin fyysisessä ympäristössää pyrimme asioihin: kiinnittämään huomiota seuraaviin 3(13)

6 päiväkodilla on ergonomiset kalusteet ja ne ovat oikeanlaiset ikäryhmään nähden lelut ovat lasten saatavilla ja ne ovat ikäkehitykseen nähden sopiviaa tilojen pintamateriaalit ovat lapsiystävällisiää ja turvallisia sisä- ja ulkotilojen vioista ilmoitetaan niistä vastaaville tahoille selkeä ympäristö lasten terveyteen ja hyvinvointiinn liittyvistä tekijöistä huolehtiminen 2.2. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Villähteen päiväkodin psyykkisessä ympäristössä pyrimme huomioimaan seuraavia asioita: myönteinen ilmapiiri vuorovaikutus on avointa ja rohkaisevaa sekä lasten keskuudessa, että lasten ja j henkilökun- nan kesken päiväkodin ilmapiiri luodaan l kannustavaksi, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään ja tun- teitaan sellaisena kuin on pienryhmissä toimiminen mahdollisuuksien mukaan talon yhteisellä toiminnalla edesautamme lasten vertaisryhmien toimintaa 2.3. Välineet ja materiaalitt Välineissä ja materiaaleissa kiinnitämme huomiota alla oleviin seikkoihin: lelut, pelit ja muut päiväkodissa käytettävätt välineet ovat ikäryhmään nähden sopivat ( 1-6 v) askartelumateriaalit ja välineet ovat lapsiystävällisiä jaa turvallisia rikkoutuneet välineet poistetaan lasten käytöstä uusien välineiden hankinnoissa otetaan huomioon edellä mainitut asiat ja mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös lastenn mielipiteitä ja toiveita 4(13)

7 2.4. Turvallisuussuunnitelma Villähteen päiväkotiin on tehty arjenn turvallisuussuunnitelma, jossa onn toimintaohjeet henkilös- tölle päivittäisiin, lasten turvallisuutt teen liittyviin tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma päivite- tään joka vuosi. Päiväkodissa on myös pelastussuunnitelma, jossa onn toimintaohjeet henkilös- tölle vaaratilanteiden ennakoimiseen n sekä ennaltaehkäisyyn. 3. VARHAISKASVATUKSEN PAINOTUKSET Painotamme varhaiskasvatuksessamme hyviä käytöstapoj a ja yhteistoiminnallista oppimista. Yhteistoiminnallisella oppimisella tarkoitetaan toimimistaa yhdessä toisten, eri-ikäisten lasten kanssa. Tähän liittyy myös sosiaalisten taitojen oppiminenn sekä toimiminen yksilönä että ryh- Meille on tärkeä pitää lasten leikki osana lapsen kasvua ja kehitystä. Lapset eivät leiki oppiak- seen, mutta oppivat leikkiessään. Päiväkodissamme pyritään luomaan leikkiin innostava ympä- ristö, sekä varaamaan riittävästi aikaa leikille. Painotamme toiminnassamme myös lapsilähtöis- tä toimintatapaa, jolloin lapsen omat ideat, ajatukset ja tunteet ovat päiväkodille män jäsenenä. Pyrimme oppimisen iloon leikin avulla sekä itsensä jaa muiden hyväksymiseen. ärkeitä. 4. ORIENTAATIOTT Lapsen varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt rakentuvat seuraavien orientaatioiden muodosta- man kokonaisuuden varaan: matemaattinen orientaatio luonnontieteellinen orientaatio ja kestävä kehitys, tutkiminen historiallis-yhteiskunnallineesteettinen orientaatio orientaatio eettinen orientaatio uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Orientaation käsitteellä korostetaan sitä, että tarkoituksenaa ei ole oppiaineiden sisältöjen s opis- kelu vaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden avulla lapsi vähi- isia tellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoi ilmiöitä. 5(13)

8 4.1. Kielii ja vuorovaikutus Kaiken oppimisen kulmakivi ja perustus on kieli ja vuorovaikutus. Kaikki lapset ovat luonnos- taan kiinnostuneita kielestä. Tarve oppia kieltä on lapsessaa myötäsyntyinen. Pohja luku- ja kir- kirjoitetun kielen havainnointia ja tutkimista. Kielellistä tietoisuutta kehitetään myös leikkien, lorujen ja riimien avulla. Päiväkodissa lapsi harjaantuu kertomaan omasta ajattelustaan ja tun- teistaan, sekä kuuntelemaan toisten ajatuksia. Yhteisissä keskusteluissa lapsi harjoittelee myös odottamaan omaa vuoroaan ja saa valmiuksia toimia arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Roh- kaisemme hiljaisempia lapsia puhumaan esimerkiksi aamupiirissä, tehden apukysymyksiä, jotta lapsi saa kerrottua asiansa. Samalla luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa arempikin lapsi uskaltaa kertoa ajatuksiaan. Lisäksi myös selvitämme ristiriitatilanteissa asiat puhumalla. joitustaidon oppimiselle luodaan puhumisen ja kuuntelemisen avulla. Apuna käytetään myös Päivittäiset toimintarutiinit opettavatt pienille lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä ja käsitteis- e ja töä. Leikillä ja saduilla on varhaislapsuudessa erityinen merkitys m lapsen kielen kehitykselle maailmankuvan syntymiselle. (Nastolan kunnan päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, 2005, 13) Villähteen päiväkodissa harjoittelem mme kielen ja vuorovaikutuksen taitoja esimerkiksi seuraa- villa menetelmillä: Lorut, riimit, runot, sadut, rytmitys Teatteri, draama, omat esitykset Laululeikit, esine- ja kuvakerront ta ja tapahtumajärjestykset Sadutus, muistipelit, asioiden ja esineiden nimeäminen Sanarytmi, omat jutut, vitsit Roolileikit ja muut leikit Kerrontarauha, opettelemme kuuntelemaan ohjeita Kuuntelemme musiikkia Ääniefektit (äänilotto), suun motoriikka Nimeäminen, oma nimi Suunnan harjoittelu, mallikirjoitta aminen, kynätehtävät 6(13)

9 4.2. Matemaattinen orientaatio Villähteen päiväkodissa ohjaamme lasta kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän ti- lanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Luokittelun, vertailun jaa järjestämisen avulla lap- si tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muo- aistien avulla. Käytämme päiväkodissamme arjen matematiikkaa, esimerkiksi määrällisyys, pullareseptin mittaluvut, kalenteri, aika ja niin edelleen. Matemaattisi ia taitoja kehitämme päi- tojen ja määrien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Matematiikkaa voi oppia kaikkien väkodissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Erilaiset pelit ja kirjat, joissa tutustumme numeroihin jaa opettelemme laskemista Leikki, esimerkiksi rakenteluleikit, yhteisleikit, kauppaleikit ja liikuntaleikit Luokittelu, järjestely, laskeminen, vertailu, arviointi, tunnustelu Suunnat, tutkiminen, arviointi, mittaaminen Kalenterinn käyminen aamupiirissä, jossa tutuksi tulevat aika, viikonpäivät, päivämäärä, kuukaudet, vuosiluku,, vuodenaika ja sää 4.3. Esteettinen orientaatio Musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollistaa ja tiedollista kehitystä. Kuvia tekemällä, valmistamalla esineitä käsin, musisoimalla, draamahar- Esteettiseen orientaatioon kuuluvatt päiväkodissamme kädentyöt ja musiikki. joituksilla, tanssimalla ja j liikkumalla lapsen luovuus, mielikuvitus jaa itseilmaisu harjaantuvat Kädentyöt Harjoittelemme Villähteen päiväkodissa kädentöitä esimerkiksi seuraavin tavoin: Lapsen tutustuttaminen ja kiinnostuksen herättäminen erilaisten tekniikoiden sekä materiaalien käyttöön, joita ovat muun muassa paperi, muovailu, savityöt, huovutus, vesivärit, pujottelu, re- piminen, painanta, piirtäminen ja ompelu Leikkaaminen, kynäote, mallikirjoitt taminen Päävärit, luonnonmateriaalit, puutyöt, kierrätysmateriaalit Taidenäyttelyt, lasten tekemät sekä ulkopuolisen järjestämät Luova toiminta 7(13)

10 Teatterivierailut ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen, elokuvat Musiikki Musiikissa huomioimme seuraavia asioita: Laulut, laulaminen sekä laululeikit Musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta Ympäristön äänet Soittimet, kehosoittimet Rytmit, lorut, tanhut, tunnemusiikki Musiikin muodot, oma musiikki Musiikkiesitykset, lasten tekemät sekä ulkopuolisen järjestämät Musiikkimaalaus 4.4. Uskonnollis-katsomuksellinen jaa eettinenn orientaatio Uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa tarjotaan lapselle mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatontaa ja symbolista kunnioitetaan,, tuetaan ja vahvistetaan. Eettinenn orientaatioo tarkoittaa sitä, että joka- päiväisessä elämässä lasten kanssa voidaan pohtia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pa- ja vapauden kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti arjen tilanteissa. (Nastolan kunnan päi- han, totuuden ja valheen näkökulmia. Myös oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, kunnioituksen vähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, 2005, 14) Päiväkodissamme huomioimme näitä seikko- tilaisuuksiin Vanhemmilla on mahdollisuus valita osallistuuko lapsi päiväkodissa a uskontokasvatukseen Tarkastellaan esimerkiksi kysymyksiä hyvä paha, oikein väärin, totuus valhe, oikeu- denmukaisuus, tasa-arvo, pelot, ahdistus ja syyllisyys. Minä itse, lapsen oikeudet ja velvollisuudet Arjen tapahtumat, leikki, tunteet ja seuraavin keinoin: Säännöt, hyvät tavat, ristiriidat, anteeksianto ja anteeksipyyntö Juhlapyhät, osallistuminen joulu- ja pääsiäiskirkkoihin sekä muihin seurakunnan järjestämiin 8(13)

11 Toisen kuuntelu, huomioon ottaminen, ystävyys, perhe Suvaitsevaisuuden, keskinäisen kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja rauhan edistäminen Yhteistyö Nastolan seurakunnan kanssa 4.5. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio sekä LuonnontL tieteellinen orientaa- tio: Luonto ja ympäristö ja kestävä kehitys Päiväkodissamme lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan luontoaa sekä rakennettua ympä- ristöä. Lapsi oppii myöss ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Luon- nontieteellinen orientaatio vahvistaaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdet- ta luontoon sekä muuhun ympäristöön. Lapsi oppii ymmärtämään oman toimintansa vaiku- tukset ympäristöön sekä ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden, ympäristön viihty- vyyden ja kauneuden omassa toiminnassaan. Lapsi oppii myös toimimaan ympäristöä säästä- vällä tavalla ja oppii hoitamaan ympäristöään. Tavoitteena on, että lapsi oppii myös arkipäi- Näitä orientaatiota käsittelemme toiminnassamme seuraavilla tavoilla: Päiväkodin sisätilat ja päiväkoti lähiympäristönä Lähiympäristö ja kotiseutu, kartta vän kestäviä toimintatapoja sekä vastuunsa ja riippuvuutensa luonnosta ja ympäristöstään. Retket ja liikenne, olomuodot Kalenteri, vuodenajat, vuorokausi Luonto ja eläimet eri vuodenaikoina, eläinten jäljet Keskustelu aiheesta ennen ja nyt, perinnelaulut ja leikit, vanhat esineet Aineiden ja olomuotojen ominaisuuksien tutkiminenn (esimerkiksi kova/pehmeä, läm- min/kylmä, lumi, jää) Luonnonmateriaalit, keräily, luonnosta nauttiminen, tutkiminen Kierrätys, luonnonsuojelu, asennekasvatus ympäröivän maailman m vaalimiseksi Syntyminen/ /kuoleminen, kasvaminen Oma keho, koskemattomuus Turvallisuus, ihmissuhteet 9(13)

12 4.6. Luonnontieteellinen orientaatio: Liikunta Toimintakauden aikana annamme lapsille päiväkodissa mahdollisuuden liikkua turvallisestii ja monipuolisestii vuodenajan vaihtelut huomioiden sekä sisä-tutustuminen Pihaleikit, retket, lumileikit, l hiihto, luistelu Temppurata, musiikkiliikunta, välineliikunta, muodot Lähiympäristöön tutustuminet en että ulkotiloissa. Liikuntaan kuuluu toiminnassamme esimerkiksi seuraavat asiat: Tutustumisleikit, piha-alueen n välineisiin Kehon tuntemus Erilaisten liikuntatilojen hyödyntäminenn Harjoittelemiamme perusliikkeitä ovat: 1. Liikkumisliikkeet - pyöriminen, kieriminen - konttaaminen, kävely - juoksu, hyppäämien - hyppely, kiipeäminen 2. Liikuntaliikkeet - istuminen, seisominenn - taivutus, kiertäminen - kääntyminen, nosto pudotus - pysähtyminen, kaatuminen 3. Käsittelyliikkeet - heittäminen, kiinniottaminen - lyöminen, potkaiseminen - pomputtelu, vierittäminen - työntäminen,, kuljetus 6. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄ- erityistä tukea tarvitsevatt lapset. Käymme lasten vanhempien kanssaa keskusteluhetkiä ja pu- MINEN Toteutamme työssämme lapsihavainl nnointia lapsiryhmässä. Sen avullaa pystymme huomaamaan humme niissä vanhempien tekemistää havainnoista lapsestaan. Pyrimme mukauttamaan psyyk- kisen, fyysisen ja kognitiivisen ympäristön sopivaksi erityistukea tarvitsevalle lapselle resurssi- 10(13)

13 en mukaan. Päiväkodissa teemme paljon yhteistyötä lastenn vanhempien kanssa ja pyrimme yh- kerran vuodessa päivähoidon tukiryhmä. Päivähoidon tukiryhmiin osallistuvat tarpeen mukaan terveydenhoitaja, päiväkodin johtaja, ryhmän henkilökunta a ja kiertävä erityislastentarhanopet- taja. 7. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN L VARHAISKASVATUK- SEN JÄRJESTÄMINEN Eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevatt lapset toimivat lapsiryhmän jäsenenä muiden lasten kans- sa ja heidän sosiaalisia kontakteja ryhmässä tuetaan. Eri kieli- ja kulttuuriryhmästä tulevien las- teistyöllä houkuttelemaan lapsen voimavarat esiin. Lisäksii päiväkodissa kokoontuu muutaman ten varhaiskasvatussuunnitelmaan sisällytetään lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukeminen. Sa- malla näitä lapsia autetaan ja ohjataan suomen kielen oppimiseen, omaksumiseen ja käyttämi- Tarvittaessa käytämme päiväkotityössä myös tulkkipalveluita, jonka avulla saamme yhteistyön vanhempien kanssa onnistumaan paremmin. 8. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Yhteistyössä vanhempienn kanssa tulee tiedostaa se asia, että e vanhemmilla on lapsensa ensisi- jainen kasvatusvastuu. Päiväkodin henkilöstön rooli on olla ohjaavana kasvatusmallina, joka tietää perustehtävänsä ja toimintarajansa. Henkilöstön tulee tarvittaessa osata ohjata perhettä eteenpäin oikealle taholle, kun perheen omat resurssit eivätt enää riitä. Päiväkodin henkilökunta on salassapitovelvollinenn perheiden sekä lasten asioista jaa se edesauttaa luottamuksen synty- mistä henkilökunnan ja vanhempien n välillä. Päiväkoti kysyy vanhemmilta myöss erilliset luvat esimerkiksi neuvolayhteistyön tekemiseksi. seen. Myös näiden lasten vanhempia tuetaan säilyttämään ja kehittämään lasten äidinkieltä. Päiväkodilla järjestetään vanhempain nilta 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi päiväkoti tiedottaa tapah- n ja tumistaan ja asioistaan erillisillä tiedotteilla. Tavoitteenamme on luoda lasten vanhempien työntekijöidenn välille hyvä kasvatuskumppanuus. Tähän pyrimme seuraavilla tavoilla: Annamme vanhemmille ja kasvatuskumppanuudelle tilaa Luomme lämpimän ja helposti i lähestyttävän ilmapiirin yhteistyölle Vanhempien mielipiteiden kunnioitus Varhaiskasvatuskeskustelut 11(13)

14 Vanhempainillat Muu yhteistyö/tapahtumat vanhempien kanssa 9. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Villähteen päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa seuraavat tahot: Päiväkodissa käyvät lapset jaa heidän vanhempansa Päivähoidossa olevien lasten muut sukulaiset, jotka asioivat päiväkodin kanssa Ulkoalueiden käyttäjät Päivähoitotoimisto, Päivähoidon ja koulutoimen eri yksiköt Nuorisotoimi, Liikuntatoimi, Työvoimatoimisto, Kulttuuritoimi Sosiaalitoimi, neuvola, Tilapalvelut, Ammatilliset oppilaitokseto Ruoka- ja siivouspalvelut, Seurakunta, kirjasto Kaarisilta, Kyläyhdistys Opiskelijat ja harjoittelijat Päijät-Hämeen Keskussairaala, Kuntoutus, Terveydenhuolto, Pelastuslaitos 8.1. Vertaisryhmä vanhemmille Päiväkodin myötä vanhemmille tulee tilaisuus tutustua toisiinsa, t sekä samallaa mahdollisuus vertaistukeen. Vanhemmat voivat keskenään vaihtaa ajatuksia esimerkiksi niin kasvatukselli- sista kuin arkisistakin asioista. Päiväkoti tukeee osaltaan myös m vanhempaintoimikunnan perus- tamista sekä toimintaa Toiminnan arviointi ja toiminnasta tiedottaminenn Päiväkodilla tehdään joka toinen vuosi lasten vanhemmille e arviointikysely. Arviointikyselyssä vanhemmilla on mahdollisuus vastata päiväkodin toimintaan ja laatuun liittyviin kysymyksiin, sekä antaa palautetta päiväkodin toiminnasta. 10. OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISKOHTEET Arvioimme ja kehitämmee omaa toimintaamme arviointikyselyiden avulla. Toiminnan arvioin- ninn apuna ovat vanhempainkeskustelut toimintakauden aikana, jossaa annettujenn palautteiden 12(13)

15 pohjalta syntyyy päiväkotiin uusia toimintatapojaa ja käytäntöjä. Käymme myös jatkuvaa arvioin- että tia henkilöstönn keskuudessa päiväkodin toiminnasta ja sen toteuttamisesta. Toivomme, päiväkodissamme on avoin ilmapiiri, jossa vanhemmat voivat antaa rehellisesti palautetta toi- minnastamme ja työtoverit voivat antaa rehellisesti palautetta työtoverilleen. Valtakunnallinen varhaikasvatussuunnitelma löytyy internetistä osoitteesta 13(13)

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot