VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011"

Transkriptio

1 VILLÄHTEEN PÄIVÄ ÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUSS JA ARVOT Toiminta-ajatus Villähteen päiväkodin perusarvot Ympäristötekijät Henkilökunnan ammatillisuuss Oikeudenmukaisuuss ja tasa-arvo Välittäminen, turvallisuus ja kasvatuskumppanuus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisenn periaatteet OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Fyysinen ympäristö (sisä- ja ulkotilat) Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Välineet ja materiaalitt Turvallisuussuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN PAINOTUKSET ORIENTAATIOT Kieli ja vuorovaikutus Matemaattinen orientaatio Esteettinen orientaatioo Kädentyöt Musiikki Uskonnollis-katsomuksellinen ja eettinenn orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatioo sekä Luonnontieteellinen orientaatio: Luontoo ja ympäristö ja kestävä kehitys Luonnontieteellinen orientaatio o: Liikunta ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINENN ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Vertaisryhmä vanhemmille Toiminnan arviointi ja toiminnasta tiedottaminen YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN TOIMINNAN ARVIOINT TI JA KEHITTÄMISKOHTEET... 12

3 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 1.1. Toiminta-ajatus Villähteen päiväkodin toiminnan perusteena on lasten, vanhempien v n ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jossa tarkoituksena on rikastuttaa lapsen kasvuympäristöä. Villähteen päiväko- on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Villähteen päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, jois- sa on yhteensä 75 lasta. Hippiäiset onn alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa on 12 lasta. Kultatiikeri it ja dissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsilähtöistätä varhaiskasvatusta, joka Harjalinnut ovat 3-5-vuotiaiden ryhmiä, joissa on molemmissa 21 lasta. Nuolihaukat on 5-6- vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta. Villähteen päiväkodissa työskentelee seitsemän päivähoi- tajaa, seitsemän lastentarhanopettajaa, kaksi laitoshuoltajaaa sekä yksi varahenkilö. Lisäksi päi- väkodilla työskentelee tarpeen mukaan ryhmäavustajia. Villähteen päiväkodin toiminnan tavoitteena on turvallisenn ympäristönn luominen, johon lapsen on mielekästä jäädä ilman vanhempiaan. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa yhteistoiminnallista oppimista, sekä tukea lasten toimimista yhdessä toisten, eri-ikäisten lasten kanssa. Tärkeää on myös lasten sosiaalisten taitojen t oppiminen, itsensä ja muiden hyväksyminen sekä oppimisen ilo leikin avulla. Tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitysvauhtia ja lapsen omia taitoja. Varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti lapsi on synnynnäisesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrataa ja toistaa asioita. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Toimies- omiin kokemuksiinsa, tuntemuksiit insa ja käsiterakenteisiinsa. Toimiessaan mielekkäällä ä ja merkityksellisellä tavalla lapsi voi kokea oppimisen ja onnistumiseno n iloa. Turvalliset ihmis- suhteet ovat hyvän oppimisen perusta. Kasvattajan sitoutuminen kasvatus- ja oppimistapah- tumaan näkyy herkkyytenä lapsenn tunteille ja emotionaaliselle hyvinvoinnille. Kasvattaja kuuntelee lasta ja antaa lapselle mahdollisuuksia tehdä aloitteita, a valita toimintojaan, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan. Varhaiskasv vatuksessa luodaan myönteiset asen- teet oppimiselle. saan vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssaa lapset liittävät asioita ja tilanteita 1(13)

4 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot Päiväkodin arvomaailmaa koostuu ympäristötekijöistä, henkilökunnan ammatillisuudesta, oi- keudenmukaisuudesta ja tasa-arvostaa sekä välittämisestä, turvallisuudt desta ja kasvatuskumppa- nuudesta Ympäristötekijät Päiväkodin oppimis- ja leikkiympäristö on rakennettu mahdollisimman turvalliseksi, erilaiseen toimintaan innostavaksi sekä lapsillee sopivaksi. Myönteinen ilmapiiri päiväkodissa on yksi tär- keä osa lapsen hyvinvointia. Arvoinamme on myös toimiva yhteistyöö alueella toimivien taho- jen kanssa ja tämän avullaa ylläpitää ympäristön turvallisuutta Henkilökunnann ammatillisuus Henkilökunnalla on halu ja taito sekä hoitaa, että kasvattaaa lapsia mahdollisimman hyvin, luo- nan den omalla toiminnallaann päiväkotiin myönteisen ja kannustavan ilmapiirin. Henkilökunn ammatillisuus on myös ajan tasalla: henkilökunta kouluttaa itseään mahdollisuuksien mukaan ja arvioi omaaa toimintaansa kasvattajana, pyrkien jatkuvasti kehittämään toimintaansa. Henki- Arvostamme hyvää työilmapiiriä niinn lapsille kuin aikuisillekin. Käsittelemme asioita oikeassa paikassa oikeaan lökunta on sitoutunut toimintaan ja heillä on taito keskittyä perustehtävän tekemiseen hyvin. aikaan Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Päiväkodissa syntyneet ristiriidat käsitellään aina puhumalla. Asiat ja ristiriidatt selvitetään ja käsitellään lasten kanssa loppuun saakka. Henkilökunnan tavoitteenaa on olla oikeudenmukai- on nenn kaikkia lapsia kohtaan sekä olla lasten saatavilla. Lisäksi henkilökunnan tavoitteena t kohdella kaikkia lapsia sekä aikuisia tasa-arvoisesti. 2(13)

5 Välittäminen, turvallisuus ja kasvatuskumppanuus Lapsella on turvalliset, luotettavat jaa mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet päiväkodissa olo- aikanaan. Arvostamme rutiinien ja perusarjen tärkeyttä. KunnioitammK me vanhemmuutta ja suo- simme aktiivista tiedottamista, ajatusten vaihtoa ja avoimuutta. Päiväkodin toiminnan perus- teena on lasten, vanhempien ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jonka tarkoituksena on ri- kastaa lapsen kasvuympäristöä Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen periaatteet Nastolan kunnan päivähoidossa vanhemmille annetaan mahdollisuum us lapsen varhaiskasvatus- vanhempien kanssa ja sitä s arvioidaan toimintakauden lopussa tai tarvittaessa aiemmin. Var- haiskasvatussuunnitelman sisällöstä osa koskee käytännöllisiä perushoidon tilanteita, osa lap- sen myönteisen minäkuvan kehitystä, toimimista ryhmän jäsenenä, tiedonhalua ja oppimista. suunnitelmann tekemiseen toimintakauden alussa. Tämä suunnitelma tehdään yhdessä lasten 2. OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Villähteen päiväkoti on valmistunut Päiväkodissa a on 1014 neliötä, jotka pitävät sisäl- lään ryhmätilat, sosiaalitilat, jumppasalin ja erilaiset pienryhmätilat sekä keittiön. Toiminnas- samme ja toimintaympäristössä kiinnitämme huomiota senn viihtyvyyteen ja siihen, että se kan- monin eri tavoin. Oppimisympäristömme ohjaaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimis- motivaatiota sekä tukee lapsen aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Oppimisympäristö tarjoaa myös tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Villähteen päiväkodin ulkoi- lualue on oma toimiva piha, josta löytyy tilaa yhteisleikkeihin mutta myös omaan rauhaan. Päi- nustaa eri-ikäisiä lapsia leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään väkodin lähiulkoilualueeseen kuuluvat urheilukenttä, lähileikkikenttä, metsä, pururata, loiste- polku sekä iso puistoalue Fyysinen ympäristö (sisä- ja ulkotilat) Villähteen päiväkodin fyysisessä ympäristössää pyrimme asioihin: kiinnittämään huomiota seuraaviin 3(13)

6 päiväkodilla on ergonomiset kalusteet ja ne ovat oikeanlaiset ikäryhmään nähden lelut ovat lasten saatavilla ja ne ovat ikäkehitykseen nähden sopiviaa tilojen pintamateriaalit ovat lapsiystävällisiää ja turvallisia sisä- ja ulkotilojen vioista ilmoitetaan niistä vastaaville tahoille selkeä ympäristö lasten terveyteen ja hyvinvointiinn liittyvistä tekijöistä huolehtiminen 2.2. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Villähteen päiväkodin psyykkisessä ympäristössä pyrimme huomioimaan seuraavia asioita: myönteinen ilmapiiri vuorovaikutus on avointa ja rohkaisevaa sekä lasten keskuudessa, että lasten ja j henkilökun- nan kesken päiväkodin ilmapiiri luodaan l kannustavaksi, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään ja tun- teitaan sellaisena kuin on pienryhmissä toimiminen mahdollisuuksien mukaan talon yhteisellä toiminnalla edesautamme lasten vertaisryhmien toimintaa 2.3. Välineet ja materiaalitt Välineissä ja materiaaleissa kiinnitämme huomiota alla oleviin seikkoihin: lelut, pelit ja muut päiväkodissa käytettävätt välineet ovat ikäryhmään nähden sopivat ( 1-6 v) askartelumateriaalit ja välineet ovat lapsiystävällisiä jaa turvallisia rikkoutuneet välineet poistetaan lasten käytöstä uusien välineiden hankinnoissa otetaan huomioon edellä mainitut asiat ja mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös lastenn mielipiteitä ja toiveita 4(13)

7 2.4. Turvallisuussuunnitelma Villähteen päiväkotiin on tehty arjenn turvallisuussuunnitelma, jossa onn toimintaohjeet henkilös- tölle päivittäisiin, lasten turvallisuutt teen liittyviin tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma päivite- tään joka vuosi. Päiväkodissa on myös pelastussuunnitelma, jossa onn toimintaohjeet henkilös- tölle vaaratilanteiden ennakoimiseen n sekä ennaltaehkäisyyn. 3. VARHAISKASVATUKSEN PAINOTUKSET Painotamme varhaiskasvatuksessamme hyviä käytöstapoj a ja yhteistoiminnallista oppimista. Yhteistoiminnallisella oppimisella tarkoitetaan toimimistaa yhdessä toisten, eri-ikäisten lasten kanssa. Tähän liittyy myös sosiaalisten taitojen oppiminenn sekä toimiminen yksilönä että ryh- Meille on tärkeä pitää lasten leikki osana lapsen kasvua ja kehitystä. Lapset eivät leiki oppiak- seen, mutta oppivat leikkiessään. Päiväkodissamme pyritään luomaan leikkiin innostava ympä- ristö, sekä varaamaan riittävästi aikaa leikille. Painotamme toiminnassamme myös lapsilähtöis- tä toimintatapaa, jolloin lapsen omat ideat, ajatukset ja tunteet ovat päiväkodille män jäsenenä. Pyrimme oppimisen iloon leikin avulla sekä itsensä jaa muiden hyväksymiseen. ärkeitä. 4. ORIENTAATIOTT Lapsen varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt rakentuvat seuraavien orientaatioiden muodosta- man kokonaisuuden varaan: matemaattinen orientaatio luonnontieteellinen orientaatio ja kestävä kehitys, tutkiminen historiallis-yhteiskunnallineesteettinen orientaatio orientaatio eettinen orientaatio uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Orientaation käsitteellä korostetaan sitä, että tarkoituksenaa ei ole oppiaineiden sisältöjen s opis- kelu vaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden avulla lapsi vähi- isia tellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoi ilmiöitä. 5(13)

8 4.1. Kielii ja vuorovaikutus Kaiken oppimisen kulmakivi ja perustus on kieli ja vuorovaikutus. Kaikki lapset ovat luonnos- taan kiinnostuneita kielestä. Tarve oppia kieltä on lapsessaa myötäsyntyinen. Pohja luku- ja kir- kirjoitetun kielen havainnointia ja tutkimista. Kielellistä tietoisuutta kehitetään myös leikkien, lorujen ja riimien avulla. Päiväkodissa lapsi harjaantuu kertomaan omasta ajattelustaan ja tun- teistaan, sekä kuuntelemaan toisten ajatuksia. Yhteisissä keskusteluissa lapsi harjoittelee myös odottamaan omaa vuoroaan ja saa valmiuksia toimia arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Roh- kaisemme hiljaisempia lapsia puhumaan esimerkiksi aamupiirissä, tehden apukysymyksiä, jotta lapsi saa kerrottua asiansa. Samalla luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa arempikin lapsi uskaltaa kertoa ajatuksiaan. Lisäksi myös selvitämme ristiriitatilanteissa asiat puhumalla. joitustaidon oppimiselle luodaan puhumisen ja kuuntelemisen avulla. Apuna käytetään myös Päivittäiset toimintarutiinit opettavatt pienille lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä ja käsitteis- e ja töä. Leikillä ja saduilla on varhaislapsuudessa erityinen merkitys m lapsen kielen kehitykselle maailmankuvan syntymiselle. (Nastolan kunnan päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, 2005, 13) Villähteen päiväkodissa harjoittelem mme kielen ja vuorovaikutuksen taitoja esimerkiksi seuraa- villa menetelmillä: Lorut, riimit, runot, sadut, rytmitys Teatteri, draama, omat esitykset Laululeikit, esine- ja kuvakerront ta ja tapahtumajärjestykset Sadutus, muistipelit, asioiden ja esineiden nimeäminen Sanarytmi, omat jutut, vitsit Roolileikit ja muut leikit Kerrontarauha, opettelemme kuuntelemaan ohjeita Kuuntelemme musiikkia Ääniefektit (äänilotto), suun motoriikka Nimeäminen, oma nimi Suunnan harjoittelu, mallikirjoitta aminen, kynätehtävät 6(13)

9 4.2. Matemaattinen orientaatio Villähteen päiväkodissa ohjaamme lasta kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän ti- lanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Luokittelun, vertailun jaa järjestämisen avulla lap- si tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muo- aistien avulla. Käytämme päiväkodissamme arjen matematiikkaa, esimerkiksi määrällisyys, pullareseptin mittaluvut, kalenteri, aika ja niin edelleen. Matemaattisi ia taitoja kehitämme päi- tojen ja määrien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Matematiikkaa voi oppia kaikkien väkodissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Erilaiset pelit ja kirjat, joissa tutustumme numeroihin jaa opettelemme laskemista Leikki, esimerkiksi rakenteluleikit, yhteisleikit, kauppaleikit ja liikuntaleikit Luokittelu, järjestely, laskeminen, vertailu, arviointi, tunnustelu Suunnat, tutkiminen, arviointi, mittaaminen Kalenterinn käyminen aamupiirissä, jossa tutuksi tulevat aika, viikonpäivät, päivämäärä, kuukaudet, vuosiluku,, vuodenaika ja sää 4.3. Esteettinen orientaatio Musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollistaa ja tiedollista kehitystä. Kuvia tekemällä, valmistamalla esineitä käsin, musisoimalla, draamahar- Esteettiseen orientaatioon kuuluvatt päiväkodissamme kädentyöt ja musiikki. joituksilla, tanssimalla ja j liikkumalla lapsen luovuus, mielikuvitus jaa itseilmaisu harjaantuvat Kädentyöt Harjoittelemme Villähteen päiväkodissa kädentöitä esimerkiksi seuraavin tavoin: Lapsen tutustuttaminen ja kiinnostuksen herättäminen erilaisten tekniikoiden sekä materiaalien käyttöön, joita ovat muun muassa paperi, muovailu, savityöt, huovutus, vesivärit, pujottelu, re- piminen, painanta, piirtäminen ja ompelu Leikkaaminen, kynäote, mallikirjoitt taminen Päävärit, luonnonmateriaalit, puutyöt, kierrätysmateriaalit Taidenäyttelyt, lasten tekemät sekä ulkopuolisen järjestämät Luova toiminta 7(13)

10 Teatterivierailut ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen, elokuvat Musiikki Musiikissa huomioimme seuraavia asioita: Laulut, laulaminen sekä laululeikit Musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta Ympäristön äänet Soittimet, kehosoittimet Rytmit, lorut, tanhut, tunnemusiikki Musiikin muodot, oma musiikki Musiikkiesitykset, lasten tekemät sekä ulkopuolisen järjestämät Musiikkimaalaus 4.4. Uskonnollis-katsomuksellinen jaa eettinenn orientaatio Uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa tarjotaan lapselle mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatontaa ja symbolista kunnioitetaan,, tuetaan ja vahvistetaan. Eettinenn orientaatioo tarkoittaa sitä, että joka- päiväisessä elämässä lasten kanssa voidaan pohtia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pa- ja vapauden kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti arjen tilanteissa. (Nastolan kunnan päi- han, totuuden ja valheen näkökulmia. Myös oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, kunnioituksen vähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, 2005, 14) Päiväkodissamme huomioimme näitä seikko- tilaisuuksiin Vanhemmilla on mahdollisuus valita osallistuuko lapsi päiväkodissa a uskontokasvatukseen Tarkastellaan esimerkiksi kysymyksiä hyvä paha, oikein väärin, totuus valhe, oikeu- denmukaisuus, tasa-arvo, pelot, ahdistus ja syyllisyys. Minä itse, lapsen oikeudet ja velvollisuudet Arjen tapahtumat, leikki, tunteet ja seuraavin keinoin: Säännöt, hyvät tavat, ristiriidat, anteeksianto ja anteeksipyyntö Juhlapyhät, osallistuminen joulu- ja pääsiäiskirkkoihin sekä muihin seurakunnan järjestämiin 8(13)

11 Toisen kuuntelu, huomioon ottaminen, ystävyys, perhe Suvaitsevaisuuden, keskinäisen kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja rauhan edistäminen Yhteistyö Nastolan seurakunnan kanssa 4.5. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio sekä LuonnontL tieteellinen orientaa- tio: Luonto ja ympäristö ja kestävä kehitys Päiväkodissamme lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan luontoaa sekä rakennettua ympä- ristöä. Lapsi oppii myöss ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Luon- nontieteellinen orientaatio vahvistaaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdet- ta luontoon sekä muuhun ympäristöön. Lapsi oppii ymmärtämään oman toimintansa vaiku- tukset ympäristöön sekä ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden, ympäristön viihty- vyyden ja kauneuden omassa toiminnassaan. Lapsi oppii myös toimimaan ympäristöä säästä- vällä tavalla ja oppii hoitamaan ympäristöään. Tavoitteena on, että lapsi oppii myös arkipäi- Näitä orientaatiota käsittelemme toiminnassamme seuraavilla tavoilla: Päiväkodin sisätilat ja päiväkoti lähiympäristönä Lähiympäristö ja kotiseutu, kartta vän kestäviä toimintatapoja sekä vastuunsa ja riippuvuutensa luonnosta ja ympäristöstään. Retket ja liikenne, olomuodot Kalenteri, vuodenajat, vuorokausi Luonto ja eläimet eri vuodenaikoina, eläinten jäljet Keskustelu aiheesta ennen ja nyt, perinnelaulut ja leikit, vanhat esineet Aineiden ja olomuotojen ominaisuuksien tutkiminenn (esimerkiksi kova/pehmeä, läm- min/kylmä, lumi, jää) Luonnonmateriaalit, keräily, luonnosta nauttiminen, tutkiminen Kierrätys, luonnonsuojelu, asennekasvatus ympäröivän maailman m vaalimiseksi Syntyminen/ /kuoleminen, kasvaminen Oma keho, koskemattomuus Turvallisuus, ihmissuhteet 9(13)

12 4.6. Luonnontieteellinen orientaatio: Liikunta Toimintakauden aikana annamme lapsille päiväkodissa mahdollisuuden liikkua turvallisestii ja monipuolisestii vuodenajan vaihtelut huomioiden sekä sisä-tutustuminen Pihaleikit, retket, lumileikit, l hiihto, luistelu Temppurata, musiikkiliikunta, välineliikunta, muodot Lähiympäristöön tutustuminet en että ulkotiloissa. Liikuntaan kuuluu toiminnassamme esimerkiksi seuraavat asiat: Tutustumisleikit, piha-alueen n välineisiin Kehon tuntemus Erilaisten liikuntatilojen hyödyntäminenn Harjoittelemiamme perusliikkeitä ovat: 1. Liikkumisliikkeet - pyöriminen, kieriminen - konttaaminen, kävely - juoksu, hyppäämien - hyppely, kiipeäminen 2. Liikuntaliikkeet - istuminen, seisominenn - taivutus, kiertäminen - kääntyminen, nosto pudotus - pysähtyminen, kaatuminen 3. Käsittelyliikkeet - heittäminen, kiinniottaminen - lyöminen, potkaiseminen - pomputtelu, vierittäminen - työntäminen,, kuljetus 6. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄ- erityistä tukea tarvitsevatt lapset. Käymme lasten vanhempien kanssaa keskusteluhetkiä ja pu- MINEN Toteutamme työssämme lapsihavainl nnointia lapsiryhmässä. Sen avullaa pystymme huomaamaan humme niissä vanhempien tekemistää havainnoista lapsestaan. Pyrimme mukauttamaan psyyk- kisen, fyysisen ja kognitiivisen ympäristön sopivaksi erityistukea tarvitsevalle lapselle resurssi- 10(13)

13 en mukaan. Päiväkodissa teemme paljon yhteistyötä lastenn vanhempien kanssa ja pyrimme yh- kerran vuodessa päivähoidon tukiryhmä. Päivähoidon tukiryhmiin osallistuvat tarpeen mukaan terveydenhoitaja, päiväkodin johtaja, ryhmän henkilökunta a ja kiertävä erityislastentarhanopet- taja. 7. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN L VARHAISKASVATUK- SEN JÄRJESTÄMINEN Eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevatt lapset toimivat lapsiryhmän jäsenenä muiden lasten kans- sa ja heidän sosiaalisia kontakteja ryhmässä tuetaan. Eri kieli- ja kulttuuriryhmästä tulevien las- teistyöllä houkuttelemaan lapsen voimavarat esiin. Lisäksii päiväkodissa kokoontuu muutaman ten varhaiskasvatussuunnitelmaan sisällytetään lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukeminen. Sa- malla näitä lapsia autetaan ja ohjataan suomen kielen oppimiseen, omaksumiseen ja käyttämi- Tarvittaessa käytämme päiväkotityössä myös tulkkipalveluita, jonka avulla saamme yhteistyön vanhempien kanssa onnistumaan paremmin. 8. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Yhteistyössä vanhempienn kanssa tulee tiedostaa se asia, että e vanhemmilla on lapsensa ensisi- jainen kasvatusvastuu. Päiväkodin henkilöstön rooli on olla ohjaavana kasvatusmallina, joka tietää perustehtävänsä ja toimintarajansa. Henkilöstön tulee tarvittaessa osata ohjata perhettä eteenpäin oikealle taholle, kun perheen omat resurssit eivätt enää riitä. Päiväkodin henkilökunta on salassapitovelvollinenn perheiden sekä lasten asioista jaa se edesauttaa luottamuksen synty- mistä henkilökunnan ja vanhempien n välillä. Päiväkoti kysyy vanhemmilta myöss erilliset luvat esimerkiksi neuvolayhteistyön tekemiseksi. seen. Myös näiden lasten vanhempia tuetaan säilyttämään ja kehittämään lasten äidinkieltä. Päiväkodilla järjestetään vanhempain nilta 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi päiväkoti tiedottaa tapah- n ja tumistaan ja asioistaan erillisillä tiedotteilla. Tavoitteenamme on luoda lasten vanhempien työntekijöidenn välille hyvä kasvatuskumppanuus. Tähän pyrimme seuraavilla tavoilla: Annamme vanhemmille ja kasvatuskumppanuudelle tilaa Luomme lämpimän ja helposti i lähestyttävän ilmapiirin yhteistyölle Vanhempien mielipiteiden kunnioitus Varhaiskasvatuskeskustelut 11(13)

14 Vanhempainillat Muu yhteistyö/tapahtumat vanhempien kanssa 9. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Villähteen päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa seuraavat tahot: Päiväkodissa käyvät lapset jaa heidän vanhempansa Päivähoidossa olevien lasten muut sukulaiset, jotka asioivat päiväkodin kanssa Ulkoalueiden käyttäjät Päivähoitotoimisto, Päivähoidon ja koulutoimen eri yksiköt Nuorisotoimi, Liikuntatoimi, Työvoimatoimisto, Kulttuuritoimi Sosiaalitoimi, neuvola, Tilapalvelut, Ammatilliset oppilaitokseto Ruoka- ja siivouspalvelut, Seurakunta, kirjasto Kaarisilta, Kyläyhdistys Opiskelijat ja harjoittelijat Päijät-Hämeen Keskussairaala, Kuntoutus, Terveydenhuolto, Pelastuslaitos 8.1. Vertaisryhmä vanhemmille Päiväkodin myötä vanhemmille tulee tilaisuus tutustua toisiinsa, t sekä samallaa mahdollisuus vertaistukeen. Vanhemmat voivat keskenään vaihtaa ajatuksia esimerkiksi niin kasvatukselli- sista kuin arkisistakin asioista. Päiväkoti tukeee osaltaan myös m vanhempaintoimikunnan perus- tamista sekä toimintaa Toiminnan arviointi ja toiminnasta tiedottaminenn Päiväkodilla tehdään joka toinen vuosi lasten vanhemmille e arviointikysely. Arviointikyselyssä vanhemmilla on mahdollisuus vastata päiväkodin toimintaan ja laatuun liittyviin kysymyksiin, sekä antaa palautetta päiväkodin toiminnasta. 10. OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISKOHTEET Arvioimme ja kehitämmee omaa toimintaamme arviointikyselyiden avulla. Toiminnan arvioin- ninn apuna ovat vanhempainkeskustelut toimintakauden aikana, jossaa annettujenn palautteiden 12(13)

15 pohjalta syntyyy päiväkotiin uusia toimintatapojaa ja käytäntöjä. Käymme myös jatkuvaa arvioin- että tia henkilöstönn keskuudessa päiväkodin toiminnasta ja sen toteuttamisesta. Toivomme, päiväkodissamme on avoin ilmapiiri, jossa vanhemmat voivat antaa rehellisesti palautetta toi- minnastamme ja työtoverit voivat antaa rehellisesti palautetta työtoverilleen. Valtakunnallinen varhaikasvatussuunnitelma löytyy internetistä osoitteesta 13(13)

VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 1 1.1. Toiminta-ajatus... 1 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot... 2 1.2.1 Ympäristötekijät...

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. NIKKILÄN PÄIVÄKOTI Nikkilän päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä, kirjaston, koulun, urheilukentän sekä palveluiden lähellä. Päiväkodin piha

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

ERSTAN JA VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016

ERSTAN JA VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016 ERSTAN JA VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016 2(11) SISÄLLYS 1. Erstan päiväkoti... 3 1.1. Erstan päiväkodin toiminta-ajatus ja työ- sekä toimintatavat... 3 1.2. Erstan päiväkodin

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014

KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014 KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014 1 KÄRJEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme aloitti toimintansa v. 1986. Samassa rakennuksessa toimivat Kärjen ala-aste, hammashoitola, koululaisten iltapäiväkerho

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot