VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011"

Transkriptio

1 VILLÄHTEEN PÄIVÄ ÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUSS JA ARVOT Toiminta-ajatus Villähteen päiväkodin perusarvot Ympäristötekijät Henkilökunnan ammatillisuuss Oikeudenmukaisuuss ja tasa-arvo Välittäminen, turvallisuus ja kasvatuskumppanuus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisenn periaatteet OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Fyysinen ympäristö (sisä- ja ulkotilat) Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Välineet ja materiaalitt Turvallisuussuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN PAINOTUKSET ORIENTAATIOT Kieli ja vuorovaikutus Matemaattinen orientaatio Esteettinen orientaatioo Kädentyöt Musiikki Uskonnollis-katsomuksellinen ja eettinenn orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatioo sekä Luonnontieteellinen orientaatio: Luontoo ja ympäristö ja kestävä kehitys Luonnontieteellinen orientaatio o: Liikunta ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINENN ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Vertaisryhmä vanhemmille Toiminnan arviointi ja toiminnasta tiedottaminen YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN TOIMINNAN ARVIOINT TI JA KEHITTÄMISKOHTEET... 12

3 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 1.1. Toiminta-ajatus Villähteen päiväkodin toiminnan perusteena on lasten, vanhempien v n ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jossa tarkoituksena on rikastuttaa lapsen kasvuympäristöä. Villähteen päiväko- on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Villähteen päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, jois- sa on yhteensä 75 lasta. Hippiäiset onn alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa on 12 lasta. Kultatiikeri it ja dissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsilähtöistätä varhaiskasvatusta, joka Harjalinnut ovat 3-5-vuotiaiden ryhmiä, joissa on molemmissa 21 lasta. Nuolihaukat on 5-6- vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta. Villähteen päiväkodissa työskentelee seitsemän päivähoi- tajaa, seitsemän lastentarhanopettajaa, kaksi laitoshuoltajaaa sekä yksi varahenkilö. Lisäksi päi- väkodilla työskentelee tarpeen mukaan ryhmäavustajia. Villähteen päiväkodin toiminnan tavoitteena on turvallisenn ympäristönn luominen, johon lapsen on mielekästä jäädä ilman vanhempiaan. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa yhteistoiminnallista oppimista, sekä tukea lasten toimimista yhdessä toisten, eri-ikäisten lasten kanssa. Tärkeää on myös lasten sosiaalisten taitojen t oppiminen, itsensä ja muiden hyväksyminen sekä oppimisen ilo leikin avulla. Tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitysvauhtia ja lapsen omia taitoja. Varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti lapsi on synnynnäisesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrataa ja toistaa asioita. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Toimies- omiin kokemuksiinsa, tuntemuksiit insa ja käsiterakenteisiinsa. Toimiessaan mielekkäällä ä ja merkityksellisellä tavalla lapsi voi kokea oppimisen ja onnistumiseno n iloa. Turvalliset ihmis- suhteet ovat hyvän oppimisen perusta. Kasvattajan sitoutuminen kasvatus- ja oppimistapah- tumaan näkyy herkkyytenä lapsenn tunteille ja emotionaaliselle hyvinvoinnille. Kasvattaja kuuntelee lasta ja antaa lapselle mahdollisuuksia tehdä aloitteita, a valita toimintojaan, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan. Varhaiskasv vatuksessa luodaan myönteiset asen- teet oppimiselle. saan vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssaa lapset liittävät asioita ja tilanteita 1(13)

4 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot Päiväkodin arvomaailmaa koostuu ympäristötekijöistä, henkilökunnan ammatillisuudesta, oi- keudenmukaisuudesta ja tasa-arvostaa sekä välittämisestä, turvallisuudt desta ja kasvatuskumppa- nuudesta Ympäristötekijät Päiväkodin oppimis- ja leikkiympäristö on rakennettu mahdollisimman turvalliseksi, erilaiseen toimintaan innostavaksi sekä lapsillee sopivaksi. Myönteinen ilmapiiri päiväkodissa on yksi tär- keä osa lapsen hyvinvointia. Arvoinamme on myös toimiva yhteistyöö alueella toimivien taho- jen kanssa ja tämän avullaa ylläpitää ympäristön turvallisuutta Henkilökunnann ammatillisuus Henkilökunnalla on halu ja taito sekä hoitaa, että kasvattaaa lapsia mahdollisimman hyvin, luo- nan den omalla toiminnallaann päiväkotiin myönteisen ja kannustavan ilmapiirin. Henkilökunn ammatillisuus on myös ajan tasalla: henkilökunta kouluttaa itseään mahdollisuuksien mukaan ja arvioi omaaa toimintaansa kasvattajana, pyrkien jatkuvasti kehittämään toimintaansa. Henki- Arvostamme hyvää työilmapiiriä niinn lapsille kuin aikuisillekin. Käsittelemme asioita oikeassa paikassa oikeaan lökunta on sitoutunut toimintaan ja heillä on taito keskittyä perustehtävän tekemiseen hyvin. aikaan Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Päiväkodissa syntyneet ristiriidat käsitellään aina puhumalla. Asiat ja ristiriidatt selvitetään ja käsitellään lasten kanssa loppuun saakka. Henkilökunnan tavoitteenaa on olla oikeudenmukai- on nenn kaikkia lapsia kohtaan sekä olla lasten saatavilla. Lisäksi henkilökunnan tavoitteena t kohdella kaikkia lapsia sekä aikuisia tasa-arvoisesti. 2(13)

5 Välittäminen, turvallisuus ja kasvatuskumppanuus Lapsella on turvalliset, luotettavat jaa mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet päiväkodissa olo- aikanaan. Arvostamme rutiinien ja perusarjen tärkeyttä. KunnioitammK me vanhemmuutta ja suo- simme aktiivista tiedottamista, ajatusten vaihtoa ja avoimuutta. Päiväkodin toiminnan perus- teena on lasten, vanhempien ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jonka tarkoituksena on ri- kastaa lapsen kasvuympäristöä Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen periaatteet Nastolan kunnan päivähoidossa vanhemmille annetaan mahdollisuum us lapsen varhaiskasvatus- vanhempien kanssa ja sitä s arvioidaan toimintakauden lopussa tai tarvittaessa aiemmin. Var- haiskasvatussuunnitelman sisällöstä osa koskee käytännöllisiä perushoidon tilanteita, osa lap- sen myönteisen minäkuvan kehitystä, toimimista ryhmän jäsenenä, tiedonhalua ja oppimista. suunnitelmann tekemiseen toimintakauden alussa. Tämä suunnitelma tehdään yhdessä lasten 2. OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Villähteen päiväkoti on valmistunut Päiväkodissa a on 1014 neliötä, jotka pitävät sisäl- lään ryhmätilat, sosiaalitilat, jumppasalin ja erilaiset pienryhmätilat sekä keittiön. Toiminnas- samme ja toimintaympäristössä kiinnitämme huomiota senn viihtyvyyteen ja siihen, että se kan- monin eri tavoin. Oppimisympäristömme ohjaaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimis- motivaatiota sekä tukee lapsen aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Oppimisympäristö tarjoaa myös tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Villähteen päiväkodin ulkoi- lualue on oma toimiva piha, josta löytyy tilaa yhteisleikkeihin mutta myös omaan rauhaan. Päi- nustaa eri-ikäisiä lapsia leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään väkodin lähiulkoilualueeseen kuuluvat urheilukenttä, lähileikkikenttä, metsä, pururata, loiste- polku sekä iso puistoalue Fyysinen ympäristö (sisä- ja ulkotilat) Villähteen päiväkodin fyysisessä ympäristössää pyrimme asioihin: kiinnittämään huomiota seuraaviin 3(13)

6 päiväkodilla on ergonomiset kalusteet ja ne ovat oikeanlaiset ikäryhmään nähden lelut ovat lasten saatavilla ja ne ovat ikäkehitykseen nähden sopiviaa tilojen pintamateriaalit ovat lapsiystävällisiää ja turvallisia sisä- ja ulkotilojen vioista ilmoitetaan niistä vastaaville tahoille selkeä ympäristö lasten terveyteen ja hyvinvointiinn liittyvistä tekijöistä huolehtiminen 2.2. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Villähteen päiväkodin psyykkisessä ympäristössä pyrimme huomioimaan seuraavia asioita: myönteinen ilmapiiri vuorovaikutus on avointa ja rohkaisevaa sekä lasten keskuudessa, että lasten ja j henkilökun- nan kesken päiväkodin ilmapiiri luodaan l kannustavaksi, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään ja tun- teitaan sellaisena kuin on pienryhmissä toimiminen mahdollisuuksien mukaan talon yhteisellä toiminnalla edesautamme lasten vertaisryhmien toimintaa 2.3. Välineet ja materiaalitt Välineissä ja materiaaleissa kiinnitämme huomiota alla oleviin seikkoihin: lelut, pelit ja muut päiväkodissa käytettävätt välineet ovat ikäryhmään nähden sopivat ( 1-6 v) askartelumateriaalit ja välineet ovat lapsiystävällisiä jaa turvallisia rikkoutuneet välineet poistetaan lasten käytöstä uusien välineiden hankinnoissa otetaan huomioon edellä mainitut asiat ja mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös lastenn mielipiteitä ja toiveita 4(13)

7 2.4. Turvallisuussuunnitelma Villähteen päiväkotiin on tehty arjenn turvallisuussuunnitelma, jossa onn toimintaohjeet henkilös- tölle päivittäisiin, lasten turvallisuutt teen liittyviin tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma päivite- tään joka vuosi. Päiväkodissa on myös pelastussuunnitelma, jossa onn toimintaohjeet henkilös- tölle vaaratilanteiden ennakoimiseen n sekä ennaltaehkäisyyn. 3. VARHAISKASVATUKSEN PAINOTUKSET Painotamme varhaiskasvatuksessamme hyviä käytöstapoj a ja yhteistoiminnallista oppimista. Yhteistoiminnallisella oppimisella tarkoitetaan toimimistaa yhdessä toisten, eri-ikäisten lasten kanssa. Tähän liittyy myös sosiaalisten taitojen oppiminenn sekä toimiminen yksilönä että ryh- Meille on tärkeä pitää lasten leikki osana lapsen kasvua ja kehitystä. Lapset eivät leiki oppiak- seen, mutta oppivat leikkiessään. Päiväkodissamme pyritään luomaan leikkiin innostava ympä- ristö, sekä varaamaan riittävästi aikaa leikille. Painotamme toiminnassamme myös lapsilähtöis- tä toimintatapaa, jolloin lapsen omat ideat, ajatukset ja tunteet ovat päiväkodille män jäsenenä. Pyrimme oppimisen iloon leikin avulla sekä itsensä jaa muiden hyväksymiseen. ärkeitä. 4. ORIENTAATIOTT Lapsen varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt rakentuvat seuraavien orientaatioiden muodosta- man kokonaisuuden varaan: matemaattinen orientaatio luonnontieteellinen orientaatio ja kestävä kehitys, tutkiminen historiallis-yhteiskunnallineesteettinen orientaatio orientaatio eettinen orientaatio uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Orientaation käsitteellä korostetaan sitä, että tarkoituksenaa ei ole oppiaineiden sisältöjen s opis- kelu vaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden avulla lapsi vähi- isia tellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoi ilmiöitä. 5(13)

8 4.1. Kielii ja vuorovaikutus Kaiken oppimisen kulmakivi ja perustus on kieli ja vuorovaikutus. Kaikki lapset ovat luonnos- taan kiinnostuneita kielestä. Tarve oppia kieltä on lapsessaa myötäsyntyinen. Pohja luku- ja kir- kirjoitetun kielen havainnointia ja tutkimista. Kielellistä tietoisuutta kehitetään myös leikkien, lorujen ja riimien avulla. Päiväkodissa lapsi harjaantuu kertomaan omasta ajattelustaan ja tun- teistaan, sekä kuuntelemaan toisten ajatuksia. Yhteisissä keskusteluissa lapsi harjoittelee myös odottamaan omaa vuoroaan ja saa valmiuksia toimia arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Roh- kaisemme hiljaisempia lapsia puhumaan esimerkiksi aamupiirissä, tehden apukysymyksiä, jotta lapsi saa kerrottua asiansa. Samalla luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa arempikin lapsi uskaltaa kertoa ajatuksiaan. Lisäksi myös selvitämme ristiriitatilanteissa asiat puhumalla. joitustaidon oppimiselle luodaan puhumisen ja kuuntelemisen avulla. Apuna käytetään myös Päivittäiset toimintarutiinit opettavatt pienille lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä ja käsitteis- e ja töä. Leikillä ja saduilla on varhaislapsuudessa erityinen merkitys m lapsen kielen kehitykselle maailmankuvan syntymiselle. (Nastolan kunnan päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, 2005, 13) Villähteen päiväkodissa harjoittelem mme kielen ja vuorovaikutuksen taitoja esimerkiksi seuraa- villa menetelmillä: Lorut, riimit, runot, sadut, rytmitys Teatteri, draama, omat esitykset Laululeikit, esine- ja kuvakerront ta ja tapahtumajärjestykset Sadutus, muistipelit, asioiden ja esineiden nimeäminen Sanarytmi, omat jutut, vitsit Roolileikit ja muut leikit Kerrontarauha, opettelemme kuuntelemaan ohjeita Kuuntelemme musiikkia Ääniefektit (äänilotto), suun motoriikka Nimeäminen, oma nimi Suunnan harjoittelu, mallikirjoitta aminen, kynätehtävät 6(13)

9 4.2. Matemaattinen orientaatio Villähteen päiväkodissa ohjaamme lasta kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän ti- lanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Luokittelun, vertailun jaa järjestämisen avulla lap- si tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muo- aistien avulla. Käytämme päiväkodissamme arjen matematiikkaa, esimerkiksi määrällisyys, pullareseptin mittaluvut, kalenteri, aika ja niin edelleen. Matemaattisi ia taitoja kehitämme päi- tojen ja määrien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Matematiikkaa voi oppia kaikkien väkodissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Erilaiset pelit ja kirjat, joissa tutustumme numeroihin jaa opettelemme laskemista Leikki, esimerkiksi rakenteluleikit, yhteisleikit, kauppaleikit ja liikuntaleikit Luokittelu, järjestely, laskeminen, vertailu, arviointi, tunnustelu Suunnat, tutkiminen, arviointi, mittaaminen Kalenterinn käyminen aamupiirissä, jossa tutuksi tulevat aika, viikonpäivät, päivämäärä, kuukaudet, vuosiluku,, vuodenaika ja sää 4.3. Esteettinen orientaatio Musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen emotionaalista, taidollistaa ja tiedollista kehitystä. Kuvia tekemällä, valmistamalla esineitä käsin, musisoimalla, draamahar- Esteettiseen orientaatioon kuuluvatt päiväkodissamme kädentyöt ja musiikki. joituksilla, tanssimalla ja j liikkumalla lapsen luovuus, mielikuvitus jaa itseilmaisu harjaantuvat Kädentyöt Harjoittelemme Villähteen päiväkodissa kädentöitä esimerkiksi seuraavin tavoin: Lapsen tutustuttaminen ja kiinnostuksen herättäminen erilaisten tekniikoiden sekä materiaalien käyttöön, joita ovat muun muassa paperi, muovailu, savityöt, huovutus, vesivärit, pujottelu, re- piminen, painanta, piirtäminen ja ompelu Leikkaaminen, kynäote, mallikirjoitt taminen Päävärit, luonnonmateriaalit, puutyöt, kierrätysmateriaalit Taidenäyttelyt, lasten tekemät sekä ulkopuolisen järjestämät Luova toiminta 7(13)

10 Teatterivierailut ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen, elokuvat Musiikki Musiikissa huomioimme seuraavia asioita: Laulut, laulaminen sekä laululeikit Musiikin kuuntelu, musiikkiliikunta Ympäristön äänet Soittimet, kehosoittimet Rytmit, lorut, tanhut, tunnemusiikki Musiikin muodot, oma musiikki Musiikkiesitykset, lasten tekemät sekä ulkopuolisen järjestämät Musiikkimaalaus 4.4. Uskonnollis-katsomuksellinen jaa eettinenn orientaatio Uskonnollis-katsomuksellisessa orientaatiossa tarjotaan lapselle mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatontaa ja symbolista kunnioitetaan,, tuetaan ja vahvistetaan. Eettinenn orientaatioo tarkoittaa sitä, että joka- päiväisessä elämässä lasten kanssa voidaan pohtia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pa- ja vapauden kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti arjen tilanteissa. (Nastolan kunnan päi- han, totuuden ja valheen näkökulmia. Myös oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, kunnioituksen vähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, 2005, 14) Päiväkodissamme huomioimme näitä seikko- tilaisuuksiin Vanhemmilla on mahdollisuus valita osallistuuko lapsi päiväkodissa a uskontokasvatukseen Tarkastellaan esimerkiksi kysymyksiä hyvä paha, oikein väärin, totuus valhe, oikeu- denmukaisuus, tasa-arvo, pelot, ahdistus ja syyllisyys. Minä itse, lapsen oikeudet ja velvollisuudet Arjen tapahtumat, leikki, tunteet ja seuraavin keinoin: Säännöt, hyvät tavat, ristiriidat, anteeksianto ja anteeksipyyntö Juhlapyhät, osallistuminen joulu- ja pääsiäiskirkkoihin sekä muihin seurakunnan järjestämiin 8(13)

11 Toisen kuuntelu, huomioon ottaminen, ystävyys, perhe Suvaitsevaisuuden, keskinäisen kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja rauhan edistäminen Yhteistyö Nastolan seurakunnan kanssa 4.5. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio sekä LuonnontL tieteellinen orientaa- tio: Luonto ja ympäristö ja kestävä kehitys Päiväkodissamme lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan luontoaa sekä rakennettua ympä- ristöä. Lapsi oppii myöss ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Luon- nontieteellinen orientaatio vahvistaaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdet- ta luontoon sekä muuhun ympäristöön. Lapsi oppii ymmärtämään oman toimintansa vaiku- tukset ympäristöön sekä ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden, ympäristön viihty- vyyden ja kauneuden omassa toiminnassaan. Lapsi oppii myös toimimaan ympäristöä säästä- vällä tavalla ja oppii hoitamaan ympäristöään. Tavoitteena on, että lapsi oppii myös arkipäi- Näitä orientaatiota käsittelemme toiminnassamme seuraavilla tavoilla: Päiväkodin sisätilat ja päiväkoti lähiympäristönä Lähiympäristö ja kotiseutu, kartta vän kestäviä toimintatapoja sekä vastuunsa ja riippuvuutensa luonnosta ja ympäristöstään. Retket ja liikenne, olomuodot Kalenteri, vuodenajat, vuorokausi Luonto ja eläimet eri vuodenaikoina, eläinten jäljet Keskustelu aiheesta ennen ja nyt, perinnelaulut ja leikit, vanhat esineet Aineiden ja olomuotojen ominaisuuksien tutkiminenn (esimerkiksi kova/pehmeä, läm- min/kylmä, lumi, jää) Luonnonmateriaalit, keräily, luonnosta nauttiminen, tutkiminen Kierrätys, luonnonsuojelu, asennekasvatus ympäröivän maailman m vaalimiseksi Syntyminen/ /kuoleminen, kasvaminen Oma keho, koskemattomuus Turvallisuus, ihmissuhteet 9(13)

12 4.6. Luonnontieteellinen orientaatio: Liikunta Toimintakauden aikana annamme lapsille päiväkodissa mahdollisuuden liikkua turvallisestii ja monipuolisestii vuodenajan vaihtelut huomioiden sekä sisä-tutustuminen Pihaleikit, retket, lumileikit, l hiihto, luistelu Temppurata, musiikkiliikunta, välineliikunta, muodot Lähiympäristöön tutustuminet en että ulkotiloissa. Liikuntaan kuuluu toiminnassamme esimerkiksi seuraavat asiat: Tutustumisleikit, piha-alueen n välineisiin Kehon tuntemus Erilaisten liikuntatilojen hyödyntäminenn Harjoittelemiamme perusliikkeitä ovat: 1. Liikkumisliikkeet - pyöriminen, kieriminen - konttaaminen, kävely - juoksu, hyppäämien - hyppely, kiipeäminen 2. Liikuntaliikkeet - istuminen, seisominenn - taivutus, kiertäminen - kääntyminen, nosto pudotus - pysähtyminen, kaatuminen 3. Käsittelyliikkeet - heittäminen, kiinniottaminen - lyöminen, potkaiseminen - pomputtelu, vierittäminen - työntäminen,, kuljetus 6. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄ- erityistä tukea tarvitsevatt lapset. Käymme lasten vanhempien kanssaa keskusteluhetkiä ja pu- MINEN Toteutamme työssämme lapsihavainl nnointia lapsiryhmässä. Sen avullaa pystymme huomaamaan humme niissä vanhempien tekemistää havainnoista lapsestaan. Pyrimme mukauttamaan psyyk- kisen, fyysisen ja kognitiivisen ympäristön sopivaksi erityistukea tarvitsevalle lapselle resurssi- 10(13)

13 en mukaan. Päiväkodissa teemme paljon yhteistyötä lastenn vanhempien kanssa ja pyrimme yh- kerran vuodessa päivähoidon tukiryhmä. Päivähoidon tukiryhmiin osallistuvat tarpeen mukaan terveydenhoitaja, päiväkodin johtaja, ryhmän henkilökunta a ja kiertävä erityislastentarhanopet- taja. 7. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN L VARHAISKASVATUK- SEN JÄRJESTÄMINEN Eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevatt lapset toimivat lapsiryhmän jäsenenä muiden lasten kans- sa ja heidän sosiaalisia kontakteja ryhmässä tuetaan. Eri kieli- ja kulttuuriryhmästä tulevien las- teistyöllä houkuttelemaan lapsen voimavarat esiin. Lisäksii päiväkodissa kokoontuu muutaman ten varhaiskasvatussuunnitelmaan sisällytetään lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukeminen. Sa- malla näitä lapsia autetaan ja ohjataan suomen kielen oppimiseen, omaksumiseen ja käyttämi- Tarvittaessa käytämme päiväkotityössä myös tulkkipalveluita, jonka avulla saamme yhteistyön vanhempien kanssa onnistumaan paremmin. 8. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Yhteistyössä vanhempienn kanssa tulee tiedostaa se asia, että e vanhemmilla on lapsensa ensisi- jainen kasvatusvastuu. Päiväkodin henkilöstön rooli on olla ohjaavana kasvatusmallina, joka tietää perustehtävänsä ja toimintarajansa. Henkilöstön tulee tarvittaessa osata ohjata perhettä eteenpäin oikealle taholle, kun perheen omat resurssit eivätt enää riitä. Päiväkodin henkilökunta on salassapitovelvollinenn perheiden sekä lasten asioista jaa se edesauttaa luottamuksen synty- mistä henkilökunnan ja vanhempien n välillä. Päiväkoti kysyy vanhemmilta myöss erilliset luvat esimerkiksi neuvolayhteistyön tekemiseksi. seen. Myös näiden lasten vanhempia tuetaan säilyttämään ja kehittämään lasten äidinkieltä. Päiväkodilla järjestetään vanhempain nilta 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi päiväkoti tiedottaa tapah- n ja tumistaan ja asioistaan erillisillä tiedotteilla. Tavoitteenamme on luoda lasten vanhempien työntekijöidenn välille hyvä kasvatuskumppanuus. Tähän pyrimme seuraavilla tavoilla: Annamme vanhemmille ja kasvatuskumppanuudelle tilaa Luomme lämpimän ja helposti i lähestyttävän ilmapiirin yhteistyölle Vanhempien mielipiteiden kunnioitus Varhaiskasvatuskeskustelut 11(13)

14 Vanhempainillat Muu yhteistyö/tapahtumat vanhempien kanssa 9. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Villähteen päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa seuraavat tahot: Päiväkodissa käyvät lapset jaa heidän vanhempansa Päivähoidossa olevien lasten muut sukulaiset, jotka asioivat päiväkodin kanssa Ulkoalueiden käyttäjät Päivähoitotoimisto, Päivähoidon ja koulutoimen eri yksiköt Nuorisotoimi, Liikuntatoimi, Työvoimatoimisto, Kulttuuritoimi Sosiaalitoimi, neuvola, Tilapalvelut, Ammatilliset oppilaitokseto Ruoka- ja siivouspalvelut, Seurakunta, kirjasto Kaarisilta, Kyläyhdistys Opiskelijat ja harjoittelijat Päijät-Hämeen Keskussairaala, Kuntoutus, Terveydenhuolto, Pelastuslaitos 8.1. Vertaisryhmä vanhemmille Päiväkodin myötä vanhemmille tulee tilaisuus tutustua toisiinsa, t sekä samallaa mahdollisuus vertaistukeen. Vanhemmat voivat keskenään vaihtaa ajatuksia esimerkiksi niin kasvatukselli- sista kuin arkisistakin asioista. Päiväkoti tukeee osaltaan myös m vanhempaintoimikunnan perus- tamista sekä toimintaa Toiminnan arviointi ja toiminnasta tiedottaminenn Päiväkodilla tehdään joka toinen vuosi lasten vanhemmille e arviointikysely. Arviointikyselyssä vanhemmilla on mahdollisuus vastata päiväkodin toimintaan ja laatuun liittyviin kysymyksiin, sekä antaa palautetta päiväkodin toiminnasta. 10. OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISKOHTEET Arvioimme ja kehitämmee omaa toimintaamme arviointikyselyiden avulla. Toiminnan arvioin- ninn apuna ovat vanhempainkeskustelut toimintakauden aikana, jossaa annettujenn palautteiden 12(13)

15 pohjalta syntyyy päiväkotiin uusia toimintatapojaa ja käytäntöjä. Käymme myös jatkuvaa arvioin- että tia henkilöstönn keskuudessa päiväkodin toiminnasta ja sen toteuttamisesta. Toivomme, päiväkodissamme on avoin ilmapiiri, jossa vanhemmat voivat antaa rehellisesti palautetta toi- minnastamme ja työtoverit voivat antaa rehellisesti palautetta työtoverilleen. Valtakunnallinen varhaikasvatussuunnitelma löytyy internetistä osoitteesta 13(13)

VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 1 1.1. Toiminta-ajatus... 1 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot... 2 1.2.1 Ympäristötekijät...

Lisätiedot

VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 14.10.2011/Päivitetty 9.7.2014 SISÄLLYS 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 1 1.1. Toiminta-ajatus... 1 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 PÄIVÄKODIN ESITTELY Kettukallion päiväkoti sijaitsee Janakkalan Tervakoskella kolmessa eri osoitteessa - Kettukalliontie 2:ssa koulun kanssa

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Esikoulu 1 5 (6) vuotiaat

Esikoulu 1 5 (6) vuotiaat Ruotsinsuomalainen koulu Blackevägen 1 41716 Göteborg Esikoulu 1 5 (6) vuotiaat Aukioloaika: klo 06.00-18.00 Puh: 031 225530 Kotipiirit: Kultakalat (Guldfiskarna) 1 3 vuotiaat Delfiinit (Delfinerna) 3

Lisätiedot

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1 SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot...3 2 VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa:

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa: Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Hyväksytty johtokunnassa: SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT JA KASVATUSTAVOITTEET 2.1 Kasvatustavoitteet 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot