Sisäisen valvonnan raportti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan raportti 2013"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan raportti 2013 Sastamalan kaupunki Elävä maaseutu Katariina Pylsy

2 Sisällys: 1. SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan määritelmä Sisäisen valvonnan toimenpiteet Sisäinen tarkastus Sisäisen valvonnan tehokkuus Sisäisen valvonnan keskeiset ohjeet Sisäisen valvonnan raportti Lautakuntien tehtävät sisäisessä valvonnassa Sisäisen valvonnan toteutuminen ELÄVÄ MAASEUTU Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminta Maaseudun kehittäminen Valmiussuunnitelma Sähköinen asiointi Sastamalan kaupungin laajakaistahankkeet Elävän maaseudun hallinnoimat hankkeet Pirkanmaan avoin kuitu-yhteistyökonsepti esiselvityshanke Elävä maaseutu mukana tie-, vety- ja Kokemäenjokihankkeissa Lomituspalvelut Lomatoiminnan henkilöstöriskien hallinta Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettu toimeksiantosopimus Valtionkorvauksen takaisinperintä vuonna Kaupungin metsät ja pellot Yksityistiepalvelut TOIMENPITEET, JOILLA HALLITAAN RISKEJÄ JA LISÄTÄÄN PÄÄMÄÄRIEN JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ Informaatio ja tiedonkulku Henkilöstöhallinto Sopimusten seuranta ja valvonta Sopimukset ja vastuuhenkilöt Viranhaltijapäätökset Taloudenhoito Laskentatoimi ja rahaliikenne Materiaalihallinto Hankinnat Omaisuuden hoito Projektien valvonta Tietojenkäsittely TOIMIVALTA JA VASTUUT Toimivallan siirtäminen Otto-oikeus Tilivelvollisuus ja vastuu sisäisestä valvonnasta Kaupungin johdon valvontavastuu Esimiesten yleinen valvontavastuu PÄÄTÖKSENTEKO Päätöksenteko ja täytäntöönpano

3 5.2. Esteellisyys TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA Strateginen suunnittelu Talousarvio- ja suunnitelma Käyttösuunnitelmat Investointisuunnitelma Talousarviomuutokset Sisäinen laskenta Seuranta ja raportointi HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Tehtävänkuvaukset Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen Henkilöstöasioiden seuranta ja raportointi RAPORTOINTI Yleiset velvollisuudet RISKIENHALLINTA

4 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla riskejä tunnistetaan ennaltaehkäistään ja hallitaan. 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteet joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon. Valvonnan tehokkuus perustuu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista eikä sitä voi siirtää ulkopuolisten tarkastajien tehtäväksi. Vastuutahoina ovat kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset. 1.3 Sisäinen tarkastus on näkyvää, aktiivista, systemaattista ja julkista tarkastustoimintaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteutuminen. Sisäistä tarkastusta suoritetaan toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen raportointiin voidaan sisällyttää suosituksia ja kehitysaloitteita. 1.4 Sisäisen valvonnan tehokkuus Sisäisen valvonnan tehokkuutta voidaan parantaa, kun siirrytään kaiken kattavasta valvonnasta valvomaan taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittäviä ja riskialttiita alueita varmistetaan yksittäisten tapahtumien sijasta kokonaisuuksia sekä valvomalla prosessien toimivuutta siirretään valvonnan painopistettä toiminnan tuloksellisuuden ja asiakasvaikuttavuuden varmistamiseen siirrytään määrärahaseurannasta kustannusten seurantaan 4

5 hyödynnetään tarkastuslautakunnan suorittama arviointi tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäisen valvonnan ohjeistaminen tapahtuu sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. 1.5 Sisäisen valvonnan keskeiset ohjeet Kaupungin hallintosääntö, konserniohje laskutus- ja perintäohje yleinen hankintaohje tietoturvallisuusohje virka- ja työehtosopimusten ja määräysten soveltamisohjeet 1.6 Sisäisen valvonnan raportti Sastamalan kaupungin lautakunnat raportoivat suunnitelmansa toteutumisesta toimintavuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Samalla tulee tarkistaa suunnitelman ajantasaisuus järjestävät sisäisen valvonnan riskienhallinnan ja konserniohjauksen omalla vastuualueellaan valvovat toimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta vastaavat selonteon valmistelusta 1.7 Lautakuntien tehtävät sisäisessä valvonnassa Lautakunnat huolehtivat Jatkuvasta sisäisen valvonnan tulosten kokoamisesta selontekoa varten = Nyt suunnitellaan, mitä tuloksia vuoden aikana kerätään Itsearviointien ja kyselyjen suorittamisesta = Nyt suunnitellaan milloin ja mistä aiheista suoritetaan kyselyjä Tarpeelliseksi katsomiensa tutkimusten ja selvitysten tekemisestä Selonteon perusteiden, suoritettujen arviointien ja -tulosten käsittelystä ja selkeästä dokumentoinnista Arvion tekemisestä kiinteistöjen kunnosta ja peruskorjausten riittävyydestä Arvioinnista, onko omaisuus tehokkaassa käytössä Selvityksestä, mitä omaisuusrekistereitä on ja ovatko ne ajan tasalla Täsmentämistä, kuinka omaisuudenhoitoa valvotaan Tarkistamisesta, ovatko omaisuuden käyttö-, huolto- ja hoitojärjestelyt asianmukaiset Sopimusten seurannan ja valvonnan järjestämisestä, saavutetaanko sovitut vaikutukset 5

6 Ohjeistamisesta, onko hyväksymisoikeudet ja valvontavastuut määritelty Riskienhallintakyselyssä avoimissa kohdissa huomioitavista asioista, suunnittelukeskusteluista riskikartoitusta laadittaessa 1.8 Sisäisen valvonnan toteutuminen Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus niin, että se vahvistaa sisäisen valvonnan ohjeet ja vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen järjestämisestä hyväksyen toimintasuunnitelman. Kaupunginjohtajan vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle niin, että hänellä on jatkuva tuntuma hallittaviin riskeihin ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Ydinprosessijohtajan ja osaprosessin johtajan vastuulla on, että tulosalueen ja sen tulosyksiköiden sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Erityisesti on järjestettävä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palveleva ja sisäisen tarkkailun kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi. Osaprosessien päälliköiden vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen yksikössä ennen kaikkea henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Tilintarkastajan vastuulla on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. 6

7 2. ELÄVÄ MAASEUTU Toiminnan monialaisuus edellyttää hyvin laajaa ja monipuolista riskien hallintaa. Esimerkiksi maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan riskit ovat luonteeltaan erilaisia kuin maaseudun kehittämisosion, lomahallinnon, maatalouslomitustoimen, kaupungin omistamien metsien ja peltojen tai yksityisteiden riskit. 2.1 Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminta Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (2010/210) edellyttää, että kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Maaseutuviraston kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan maataloustukeen liittyvien maksajavirastotehtävien hoitoa koskeva sopimus. Sopimuksen on oltava sisällöltään sellainen, että edellä mainittujen tehtävien hoitoa koskevat, Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset voidaan täyttää. Kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä (maatalousyrittäjä). Sastamalan kaupungin alueella maaseutuhallinto on järjestetty lain edellyttämällä tavalla siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Suomen maaseutuhallintoon syntyi 61 kuntien yhteistoiminta-aluetta. Kullakin alueella on keskimäärin noin tuhat maatilaa. Kuntien maaseutuhallinnon uudistuksella turvattiin asiakkaille palveluiden saatavuus, kehitettiin tehtäviä ja taattiin asianmukainen Euroopan unionin varainhallinta. Sastamalan yhteistoiminta-alueella on 1311 maatilaa. Kunnat tekivät yhteistoimintasopimuksen hallinnon järjestämisestä. Kunkin alueen järjestämisvastuussa oleva kunta toimitti selvityksen sopimuksesta Maaseutuvirastolle viimeistään Uudet yhteistoiminta-alueet aloittivat toimintansa mennessä. Sastamala on hallinnon järjestämisvastuussa oleva kunta. Alueeseen kuuluivat vuonna 2013 Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Sastamala. Sastamala sopi Maaseutuviraston kanssa maaseutuhallinnon tehtävistä vuonna Sastamalan maksajavirastosopimus on Suomen vanhin ja se allekirjoitettiin

8 Uudistuksella turvattiin EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Kunnat ovat hoitaneet tehtävät asianmukaisesti, mutta järjestelmä ei ole vastannut EU-lainsäädännön hallinto- ja valvontavaatimuksia. Kuntien maaseutuhallinnon asiakkaille turvattiin myös palveluiden kohtuullinen saavutettavuus kaikkialla Suomessa. Kunnissa kehitettiin maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa, ja mukautettiin hallintoa mm. maatalouden rakennekehityksestä aiheutuneisiin muutoksiin. Lisäksi varmistettiin muiden tehtävien kuten esimerkiksi sato-, tulva- ja riistavahinkoasioiden ja eläinrekisteriasioiden hoito. EU:n osittain tai kokonaan rahoittamien investointi-, tuotanto- sekä peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta, jota voidaan pitää osana sisäistä valvontaa. Valvonnalla halutaan varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisin ja tasapuolisin perustein koko maassa. Valvonnan avulla voidaan vähentää rahoituskorjausriskiä eli sitä, että osa jo saaduista tuista joudutaan palauttamaan EU:lle tai takaisinperittävä osuus pidätetään tulevista EU-tuista. Valvonta on välttämätöntä myös maataloustukien kansallisen rahoituksen hyväksymiseksi. Tiloista valvotaan 5-10 %. Tuen myöntämisperusteita valvotaan maatiloilla ja tuotantolaitoksissa kuten meijereissä, teurastamoissa ja leipomoissa. Maatiloilla valvotaan pelto- ja eläintukien lisäksi myönnettyjen investointitukien käyttöä sekä rahoitettujen hankkeiden suunnitelmien mukaista toteutumista. Oman ryhmänsä muodostavat kasvihuonetuotannon tarkastukset. Kansallisesti rahoitettavien tukien valvontaedellytykset ovat lähes samat ja valvonnat pyritään tekemään samanaikaisesti valvontoja yhdistellen. Maaseutuelinkeinoviranomaisille jätettyjen tukihakemusten määrä yhteensä kpl Hämeenkyrö kpl Ikaalinen kpl Sastamala kpl Maaseutuelinkeinoviranomaisille jätettyjen lomakkeiden määrä yhteensä kpl Hämeenkyrö kpl Ikaalinen kpl Sastamala kpl Maksettujen tukien määrä yhteensä euroa Hämeenkyrö Ikaalinen Sastamala

9 Maatalousyrittäjää koskeva valvonta on tehtävä loppuun ennen kuin tukia voidaan maksaa. EU-tukien maksuaikataulut määräytyvät EU:n asetuksissa ja EU:n budjettivuoden mukaan. Suomessa tuet pyritään maksamaan sallitun maksuaikataulun alussa. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemästä tukipäätöksestä on oikeus hakea oikaisua ELY-keskuksesta. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Valvontapöytäkirjaan merkityt tiedot ja huomautukset otetaan huomioon valitustilanteessa. Ely-keskus suorittaa myös kunnissa vuosittain kuntatarkastuksia, jolloin tarkastetaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten toimintaa hakemusten käsittelyssä ja tukien maksatuksessa. Elävä maaseutu jätti Maaseutuvirastolle vakuutuksen maksajavirastotehtävien hoidosta varanhoitovuodelta maksajavirastosääntöjen edellyttämällä tavalla. Suoritettujen arviointien ja laadittujen dokumenttien perusteella voitiin todeta, että Sastamalan kaupungilla on käytössä järjestelmä, jolla tarjotaan riittävä varmuus siitä, että maksajavirastotehtävien perustana olevat toimet ovat laillisia ja sääntöjen mukaisia, kuten tukihakemusten tukikelpoisuus, tuen myöntämismenettely sekä maaseudun kehittäminen. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hallinnoidaan, valvotaan ja dokumentoidaan sääntöjä noudattaen. Vakuutusta laadittaessa ei havaittu sellaisia seikkoja, jotka voisivat vahingoittaa yhteisön taloudellisia etuja. Yhteistoiminta-alueen kehittämiskohteista merkittävimpiä olivat sähköisten palveluiden, erityisesti sähköisen tukihaun käytön lisääminen sekä henkilöstön tehtävien eriyttäminen ja sopimuskuntien erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen. 2.2 Maaseudun kehittäminen Hankkeista ja kehittämisprojekteista on laadittu yksilöidyt projektisuunnitelmat, nimetty vastuuhenkilöt, määritelty vastuunjaot, aikataulut, kustannusarviot, rahoitus ja seuranta on järjestetty (kenelle raportoitava ja milloin). Projektin kirjanpito on järjestetty siten, että projektin tuloja ja menoja on voitu seurata omana kokonaisuutena. Projektista vastaava viranhaltija on valvonut projektin etenemistä sekä huolehtinut projektia koskevien tilitysten ja raporttien toimittamisesta Valmiussuunnitelma Elävä maaseutu päivitti maaseudun valmiussuunnitelman Valtioneuvosto on määritellyt periaatepäätöksessään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, jotka on turvattava kaikissa olosuhteissa. Niitä ovat valtion ja kuntien johtaminen, ulkoinen toimintakyky, sotilaallinen puolustus, sisäinen turvallisuus, talouden ja yhteiskunnan toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä kriisinsietokyky. 9

10 Poikkeusolot syntyvät tavallisesti yllättäen eikä niiden kehittymistä ole useinkaan mahdollista ennustaa. Jokaista onnettomuus- ja kriisitilannetta varten ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Jokainen voi parantaa omia mahdollisuuksiaan selviytyä kriisistä huolehtimalla omasta perusvalmiudestaan ajan tasalla olevan valmiussuunnitelman avulla. Uusi Valmiuslaki (1552/2011) antaa mahdollisuuden järjestellä alkutuotannon näkökulmasta voimavarojen käyttöä siten, että kansalaisten perustarpeet tulevat turvattua mahdollisimman tasapuolisesti. Elintarvikehuoltojärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi määrittelyn täsmentäminen esitetyssä muodossa oli siten perusteltua. Lakiuudistuksen myötä valmiuslaki saatettiin perustuslain vaatimukset täyttäväksi, lisäksi ajanmukaistettiin viranomaisten poikkeusolojen toimivaltuussäännökset ja luovuttiin sääntelyn rakentumisesta delegoinnin varaan Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun valmiussuunnitelman eräänä tarkoituksena on pyrkiä varmentamaan elintarvikehuollon koko ketju. Onhan toimiva elintarvikehuolto koko kansakunnan selkäranka. ELY-keskusten ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen asema omalla toimialueellaan tulee poikkeusoloissa erittäin keskeiseksi hallinnonalojensa päättävänä alueellisena viranomaisena. Kunnan maaseutuviranomaisilla on tehtäviä osallistua maatalouden alkutuotannon ohjaamiseen ja säännöstelyyn kaupungissa sekä esittää valmiusorganisaatioon tarvittavan henkilöstön (VAP-varatut) ja kaluston sekä myöntää poikkeusoloissa polttonesteiden mahdolliset ostoluvat. Valmiussuunnitelman tulee muuttua uhkakuvan, toimintaympäristön sekä ennustamis- ja torjuntakeinojen muuttuessa. Tästä syystä valmiussuunnitelma ei ole koskaan valmis, vaan sitä tulee päivittää sitä mukaa kun tilanteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Valmiussuunnitelma on Sastamalan kaupungin väestön henkivakuutus. Elävän maaseudun valmiussuunnitelmaan on liitetty olennaiset yhteystiedot. Kuntien valmiussuunnitelmat ja varautumisjärjestelyt tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus naapurikuntien kesken, jotta ongelmia ei aiheutuisi esimerkiksi johdettaessa vaikutukseltaan laaja-alaisten onnettomuuksien pelastustoimintaa Sähköinen asiointi Maaseutuviraston tavoite oli, että 50 % viljelijöistä jättää tukihakemuksensa sähköisesti Sähköisten tukihakemusten määrä vuonna 2013: o Sastamala 542 kpl (71 %) vuonna 2012 ( 59 % ) o Hämeenkyrö 140 kpl (54 %) vuonna 2012 ( 42 % ) o Ikaalinen 176 kpl (60 %) vuonna 2012 ( 34 % ) Koko Sastamalan toimialueella jätettiin kaikista tukihakemusista sähköisesti 65,2 %. 10

11 Elävä maaseutu järjesti Sastamalan maatalousyrittäjille tietokoneluokissa 22 sähköisen asioinnin koulutustilaisuutta. Elävä maaseutu myi sähköisen asioinnin koulutuspalveluita kahdeksaan pirkanmaalaiseen kuntaan (Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Ylöjärvi, Valkeakoski, Vesilahti) Sastamalan kaupungin laajakaistahankkeet 2013 Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö allekirjoittivat sopimuksen valokuituverkon esisuunnittelusta Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueelle. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (PSSV) järjesti hankinnassa avoimen tarjouskilpailun, jonka perusteella toimittajaksi valittiin IPP. Maaseutulautakunta hyväksyi , 57 ja esitti valtuustolle Kiikoisten laajakaistarakentamista vuosille 2013 ja Kaupunginvaltuuston päätös : Kiikoisten laajakaistaa varten euroa vuodelle 2013 ja euroa vuodelle Maaseutulautakunta haki , 34 kaupunginhallitukselta Kiikoisten laajakaistarakentamisen aloitusluvan. Samalla arvioitiin investointihankkeen kustannusarvion pitävyys ja taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahan riittävyys. Sitoumuksia valokuituliittymän ottamisesta kiinnostuneilta yksityistalouksilta, asuntoosakeyhtiöiltä ja yrityksiltä oli saatu Kiikoisissa yli 150 kpl. Kaupunginhallitus , 130 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Sastamalan kaupunki sijoittaa vuonna 2013 enintään euroa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta , 68 Kiikoisten laajakaistahanke toteutetaan Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n toimesta. Sastamalan kaupunki on osallistunut vuonna 2013 laajakaistahankkeen rahoittamiseen sijoittamalla euroa yhtiön SVOP- rahastoon. Koska budjetoitu menoerä on muuttunut poistonalaisesta pitkävaikutteisesta yhteistoimintaosuudesta pääomasijoitukseksi, on investointimäärärahaan vastaava oikaisu tehty ja määräraha on siirretty samalla luonteensa mukaisesti ympäristöprosessilta konsernihallintoon. Määrärahan suuruuteen muutoksella ei ole vaikutusta (kaupunginvaltuuston päätös ). 11

12 2.2.4 Elävän maaseudun hallinnoimat hankkeet 2013 Esiselvityshanke Sastamalan Kylät Kyläasiamieshanke Sastamalan kylien esiselvityshankkeessa oli tavoitteena laatia kattava yleisselvitys Sastamalan kylistä. Hankkeessa järjestettiin eri puolilla Sastamalaa yhdeksän kyläiltaa, joissa kerättiin sekä kirjallisesti että suullisesti tietoa mm. kylien palveluista, kylien vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista, erilaisista yhteistyötarpeista sekä kylän kehittämisnäkemyksistä. Hankkeen päätteeksi järjestettiin kolme päätösseminaaria, joten hankkeessa järjestettiin yhteensä 12 asukastilaisuutta. Hankkeessa laadittiin myös Sastamalan Kylät -kirja, josta otettiin kaksi 500 kappaleen painosta. Kirjassa esitellään Sastamalan maaseudun kehittämisen lähtökohtia, esitetään toimenpide-ehdotuksia ja esitellään monipuolisesti kaikki Sastamalan 38 kylää. Esiselvityshankkeelle oli jatkoa kyläasiamieshanke, jonka keskeisin sisältö oli laatia Sastamalaan maaseutuohjelma (valmistuu talvella 2014). Syksyllä 2013 suoritettiin Webropol-maaseutukysely Sastamalan kaupungin valtuutetuille ja maaseudun toimijoille (mm. kyläyhdistykset, maaseutuyritykset ja muut maaseudun asukkaat). Kyselyssä tiedusteltiin erityisesti maaseudun elinkeinoihin, yhteistyöhön ja lähidemokratiaan liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 241 vastausta, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä määränä. Kyselyn jälkeen järjestettiin viisi maaseutuiltaa Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tietoa kerättiin myös Sastamalan kaupungin järjestämässä avoimien ovien päivässä ( ). Tuolloin kaupungin asukkailla oli mahdollisuus käydä Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä ja yleisesti maaseudun kehittämisestä. Kaikkiaan hankkeessa järjestettiin vuoden 2013 aikana siis kuusi asukastilaisuutta. Sastamalan kylien esiselvityshankkeessa ja kyläasiamieshankkeessa järjestettiin yhteensä 18 asukastilaisuutta, joissa oli yhteensä noin 400 henkilöä esittämässä mielipiteitään maaseudusta ja sen kehittämisestä. Kyläasiamieshankkeessa järjestettiin kesällä myös Sastamalan kylien logo-kilpailu, johon saatiin 18 logo-ehdotusta. Kuusijäseninen tuomaristo valitsi voittajaksi Helimaaria Utriaisen Aurinko-logon, jonka julkisti kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Sastamalan Kylämarkkinoilla Vammalan torilla Joulukuussa 2013 järjestettiin myös maaseutuaiheinen kirjoituskilpailu Sastamalan nuorille. Ylä-koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattuun kilpailuun tuli kaikkiaan 51 kirjoitusta. Suurta osaa kirjoitusten sisällöstä hyödynnetään aineistona maaseutuohjelman sisällön laatimisessa. 12

13 2.2.5 Pirkanmaan avoin kuitu-yhteistyökonsepti esiselvityshanke Maaseutulautakunta päätti , 35 kohdalla osallistua Pirkanmaan liiton organisoimaan Pirkanmaan avoin kuitu-yhteistyökonseptin esiselvityshankkeeseen. Sastamalan kaupungin / maaseutulautakunnan rahoitusosuus esiselvityshankkeesta on euroa. Hanke toimii esiselvityksenä Hämeenkyrön, Ikaalisen, Juupajoen, Kihniön ja Sastamalan alueilla kattavan tietoliikenneverkon rakentamiselle. Hankkeella edistetään tietoverkkojen, niiden käyttämisen ja sisältöjen kehittymistä siten, että alueella syntyy riittävä kysyntä nopeiden tietoliikenneverkkojen kannattavalle toteuttamiselle ja kunnille valmius ottaa aktiivinen rooli laajakaistayhteyksien rakentamisessa siellä, missä yhteydet eivät muutoin rakennu. Hankkeessa toteutetaan tehokkaita viestintä- ja markkinointitoimia, selvitetään liittyjäpotentiaali, laaditaan alustava verkkosuunnitelma ja rakentamisen kustannusarvio. Työssä otetaan huomioon kuntien omat tietoverkkojen kehittämistarpeet, mahdollisuudet yhteisrakentamiseen ja muuhun yhteistyöhön. Hankkeen tuloksena syntyy valmius päätöksentekoon ja rakentamisen käynnistämiseen, verkon operoimisen liiketoimintamalli sekä valmius verkon ylläpitämisen ja jatkokehittämisen suunnitteluun. Hanke on keskeinen osa maakunnallista Pirkanmaan Avoin kuitu-yhteistyökonseptia ja hanke saa teknistä tukea Avoin kuitu-tukihankkeelta. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmistellaan tulevaa maaseutuohjelmaa. Ohjelman valmistelussa on kerrottu painotettavan mahdollisuuksien lisäämistä laajakaistainfrastruktuurin rakentamisen tukemiseen. Alustavien tietojen mukaan myös seuraavan ohjelmakauden EAKR-ohjelmaan on suunniteltu mahdollisuutta lähinnä kyläverkkojen rakentamisen tukemiseen. Vastaavasti Eurooppalainen digitaalinen agenda asettaa tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien eurooppalaisten saatavilla tulisi olla yli 30 Mbit/s Internet-yhteys, ja vähintään puolella eurooppalaisista kotitalouksista tulisi olla käytössä yli 100 Mbit/s liittymä. Tätä tavoitetta tukemaan suunnitellaan parhaillaan suoraan Brysselistä haettavaa, Verkkojen Eurooppa-välineen kautta tulevaa rahoitusta tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiseen Elävä maaseutu mukana tie-, vety- ja Kokemäenjokihankkeissa Elävä maaseutu oli mukana kolmessa maakunnallisessa hankkeessa. Katariina Pylsy toimi seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: Kokemäenjoen virkistyskäyttö Uusista polttokennosovelluksista liiketoimintaa Mutkat suoriksi 13

14 Kokemäenjoen virkistyshanke on alueiden välinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli joen virkistyskäytön lisääminen ja Kokemäenjoki-brändin luominen. Kokemäenjokea tuotiin esille usealla paikkakunnalla kesällä 2013 toteutettavilla Kokemäenjoki-päivillä. Sastamalan alueen kylä- ja maaseutualueen toimivat olivat aktiivisia ja järjestivät nelisenkymmentä tapahtumaa päivien aikana elokuun enismmäisenä viikonloppuna. Joki koettiin tärkeäksi matkailuvaltiksi, jota halutaan jatkossa hyödyntää ja tuotteistaa nykyistä enemmän. Samalla jokea ja sen virkistyskäyttömahdollisuuksia tehtiin tunnetuksi alueen asukkaille. Hankkeessa olivat mukaan myös yläjuoksun toimijat kuten Sastamala ja Hämeenkyrö. Joutsenten reitti ry rahoitti hanketta yhdessä Karhuseutu ry:n kanssa Mutkat suoriksi-hankkeen tavoitteena oli edistää Pirkanmaan yksityistieverkoston kunnossapitoa ja peruskorjauksia ja sitä kautta parantaa maaseudun elinvoimaisuutta ja teollisuuden puuhuollon toimivuutta. Tiekuntien aktivoimiseksi Elävä maaseutu järjesti Mutkat suoriksi-hankkeen kanssa 4 tiepäivää, työnäytöksiä ja neuvontapalveluita. Mutkat suoriksi -hanke ylläpitää Tienhoito.fi-sivustoa, joka on tiekunnille tarkoitettu työkalupakki. Sivustolta löytyy Pirkanmaan alueella tienhoitopalveluja tarjoavia urakoitsijoita sekä tienpidossa tarvittavien materiaalien toimittajia kunnittain ryhmiteltyinä. Hakemisto sisältää myös suunnittelupalveluiden ja tiekunnan hallinnointipalvelujen tuottajia. Sivuston avulla tiekunnat voivat tehdä sähköisesti lakisääteisen tiekunnan yhteystietojen muutosilmoituksen, esittää yksityistieasioita koskevia kysymyksiä tai antaa tiepalautetta. Palvelussa on linkkejä tietiedon lähteille ja sen kautta voi mm. ilmoittautua tieasioita käsitteleviin koulutustilaisuuksiin. Palvelu on osoitteessa: Uusista polttokennosovelluksista liiketoimintaa-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja käynnistää vetykäyttöisiin, kiinteisiin PEM-polttokennojärjestelmiin liittyviä liiketoimintoja. Hanke toimi yhteistyössä VTT:n DuraDemo- projektin kanssa Tarkoituksena oli hyödyntää teollisuudessa sivutuotantona syntyvää vetyä energiantuotannossa ja vähentää samalla kasvihuonepäästöjä sekä uusiutumattomien energiavarojen käyttöä. Hankkeen aikana kartoitettiin: 1. Varavoimalaitokset 2. Tietokonesalit 3. Sähköverkon kuormitus-/tuotantoheilahdusten tasaaminen 4. Huipputehon korvaus 5. Uusiutuvien energioiden tuotantoon liittyvä varastointi 6. Pienkulutuskohteet Kartoitettiin yritykset joissa syntyi sivutuotevetyä. Selvitettiin vedyn talteenottomahdollisuudet. Selvitetään jatkossa paikallinen hyötykäyttö muuttamalla talteen otettu vety polttokennossa sähköksi. 14

15 2.3 Lomituspalvelut Lomahallinnolla on iso henkilöstöriski. Lomittajat joutuvat työskentelemään monenlaisissa olosuhteissa, joihin työnantaja ei aina pysty vaikuttamaan. Lomapuolella on 140 vakituista lomittajaa ja noin 200 tilapäistä maatalouslomittajaa. Lomatoimenohjaajat ovat suorittaneet tiloilla palvelusuunnitelmia ja niiden ohella työolosuhdekartoituksia, jotka ovat vähentäneet riskejä ja työnantaja on pystynyt paremmin vaikuttamaan lomittajien työolosuhteisiin. Lomahallinnossa Melan ja kunnan välisissä sopimuksissa vastuu on siirretty kunnalle. Kunnalla on vastuuvakuutus. Mela maksaa vastuuvakuutukset sekä vakuutuksien omavastuuosuudet. Lomituspalvelujen toteuttamisesta on vastannut lomituspalvelupäällikkö yhdessä koko lomitustiimin kanssa asiakkaille siten, että tilojen tuotanto on säilynyt tuotantosuunnitelmien mukaisina Työnjohtovastuu on jaettu viiteen eri alueeseen - Ikaalinen, Ruovesi - Hämeenkyrö, Ylöjärvi - Nokia, Sastamalan pohjoinen alue - Sastamalan eteläinen alue - Virrat Jokaisella alueella oli oma lomatoimenohjaaja joka vastasi maatalouslomittajien työnjohdosta (mm. työntekijöiden työvuorosuunnitelmat ja toteutuneiden lomitusten seuraaminen ja kirjaaminen). Myyntilaskutukset hoiti ja valvoi toimistonhoitaja. Maatalouslomittajien palkanmaksu oli jaettu seuraavasti; - kuukausipalkkaiset lomittajat ( päävastuu toimistonhoitaja ) - tuntipalkkaiset lomittajat ( päävastuu toimistonhoitaja) Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin ja kehittämiskokeiluihin - lomittajien koulutusvastuu oli yhdellä lomatoimenohjaajalla - koulutussuunnitelmat tehtiin maatalousyrittäjien asiakaspalvelukyselyn tuloksen pohjalta ja esimies-alaiskeskustelujen pohjalta. Lomatiimin toiminta - säännölliset kokoukset, 2 kertaa kuukaudessa - tavoitteiden ja taloudellisen toteutumisen seurantaa - lomituspalveluiden toteuttaminen hyvässä yhteistyössä koko alueen kunnissa. Lomatoimessa on perustettu ns. karhuryhmä joka vastasi myös riskienhallinnasta. Ryhmään kuului lomatiimi ja 10 maatalouslomittajan edustajaa. Ryhmän toiminnan vastuuhenkilönä toimi toimistonhoitaja joka on myös samalla työsuojelupäällikkö. Karhuryhmä kokoontui säännöllisesti ja käsitteli sattuneet vahingot sekä läheltä pititilanteet. Tarkoituksena oli selvittää kaikki mahdolliset tapaturmaan johtaneet syyt ja 15

16 vältää toista samankaltaista tapaturmaa. Lisäksi karhuryhmän työ tarjoaa vertaistukea yksintyöskenteleville lomittajille Lomatoiminnan henkilöstöriskien hallinta - Työturvallisuuteen tehtiin parannuksia ja tarkennuksia - Työterveyshuolto järjestettiin lain mukaisesti, joka sisälsi työterveyshuollollisesti painotetun sairaanhoidon (työterveyspalvelujen ostosopimukset Akaasiasta) - Työtapaturmavaaratekijäluettelo laadittiin ja se päivitettiin keväällä Perusteellisten työolosuhdekartoitusten ajan tasalle saaminen tiloilla ja jatkuvan tilanteen ylläpitämisen hoitavat lomatoimenohjaajat. - Epäonnistuneet valinnat uutta henkilökuntaa palkattaessa tai tehtäviä uudelleen järjestettäessä saattaa aiheuttaa paljon harmia toiminnalle. Jokaisen henkilön erityisosaaminen ja toiveet pyrittiin selvittämään ja hyödyntämään. Tarvittaessa tehtiin henkilöstömuutoksia. - Uudelta työntekijältä vaadittiin terveystarkastus ja kaikilla työntekijöillä oli koeaika - Ulkomaalaisten työntekijöiden perehdyttäminen suoritettiin perusteellisesti huomioiden kielivaikeudet ja erilaiset asenteen työntekoon - Työnopastus ja perehdyttäminen hoidettiin riittävästi (palvelussuhteen alussa työntekijä perehdytetään organisaatioon ja tehtäviinsä, hän sai mm. perehdyttämiskansion, tarvittavat oppaat. Varsinaisen työhönopastuksen suoritti yrittäjä tilalla jolloin tilan oli mahdollisuus saada erityistilanteissa opastuspäiviä). Uutena vuonna 2013 oli mahdollisuus saada perehdytyspäiviä, jos tilalle oli hankittu jokin uusi laite tai laitteisto - Sattuneet vaaratilanteet ja läheltä piti tapaukset käytiin läpi työpaikkapalavereissa - Työntekijälle annettiin ensiapukoulutusta ja pidettiin ajan tasalla ja työntekijä sai ensiapulaukun työsuhteen alussa. - Panostettiin työkykyä ylläpitävään toimintaan (lomatoimessa koko henkilöstön yhteisiä tyky-päiviä, haettiin työterveyshuollon kanssa yhteistyössä erilaisia kuntoutusmuotoja henkilöstölle esim. Aslak ja TYK-koulutus) - Henkilöstölle järjestettiin koulutusta ( karjatalouden ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta, uudistuviin tuotantotiloihin koulutusta esim. robottilypsytiloille ja erilaisia konekoulutuksia) Toiminnan vastuuriskit - Ostopalvelusopimukset irtisanottiin ja järjestettiin kilpailutus lomituspalveluyrittäjistä. Puitesopimukseen perustuen tehtiin uudet sopimukset 30 lomitusyrittäjän kanssa. - Vastuuvakuutukset pidettiin ajan tasalla - Kun sovittua lomituspalvelua ei voitu toteuttaa esim. työntekijän sairauden vuoksi, niin pyrittiin saamaan ostopalvelulomittaja tekemään lomitukset tai selvitettiin toisen alueen työntekijän mahdollisuus siirtyä tehtävään. 16

17 Tietoriskit - Mela toimitti kunnalle tietojenkäsittelyohjelman lomituksen toimeenpanoa varten sekä vastasi sen toimivuudesta ja ajan tasalla pitämisestä - Laitteet ja tietoliikenneyhteydet hankittiin kunnalta, joka vastaa järjestelmän käyttöönotosta ja paikallisen atk-ympäristön teknisestä toimivuudesta ( Satu Oy ) - Kaikki tarvittava tieto oli lomitusnetissä - maatalouslomittajilla ja maatalousyrittäjillä oli mahdollisuus toimia Melan lomitusnetissä Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettu toimeksiantosopimus Sastamalan kaupungilla ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela) on maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukainen toimeksiantosopimus sekä turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain mukainen toimeksiantosopimus. Sopimuksen mukaan Sastamalan kaupunki on sitoutunut järjestämään maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut omalla alueellaan sekä kuuden muun kunnan alueella. Kiikoisten kunta liittyi alkaen Sastamalan kaupunkiin. Kiikoisten kunnan maatalousyrittäjien lomituspalvelut tuotti vuonna 2013 Honkajoen kunta Melan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) ja Sastamalan kaupunki tekivät vuonna 2013 uuden toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen paikallisyksiköstä ja sen toiminnasta lukien. Honkajoen kunnanhallitus päätti :n 222 kohdalla hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen kunnan ja Sastamalan kaupungin välillä. Maaseutulautakunta päätti :n 81 kohdalla hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen ja Sastamalan kaupungin välillä. Lautakunnan päätökseen perustuvan kaupungin puolesta tehtävän sopimuksen allekirjoittivat toimielimen esittelijä Katariina Pylsy ja varmensi valmistelun suorittanut viranhaltija Raili Puro. Kiikoisissa ja Laviassa asuvista lomittajista siirtyy 3 henkilöä Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen ns. vanhoina työntekijöinä Valtionkorvauksen takaisinperintä vuonna 2013 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisen valtion korvauksen takaisinperintä ,98 euroa vuosilta Kaupunginhallitus , 51. Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen (MELA) alkuperäinen vaatimus: Sastamalan kaupunki on saanut perusteetta valtionkorvausta vuosina yhteensä euroa. Raili Puron ja Katariina Pylsyn laatimat ja allekirjoittamat asiakirjat: Vastine ; reklamaatio alensivat takaisinperinnän ,98 euroon. 17

18 2.4 Kaupungin metsät ja pellot Sastamalan kaupunki omistaa hehtaaria metsää ja 256 hehtaaria peltoa. Sastamalan kaupungin omistamista metsistä tehtiin leimikot voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti. Elävän maaseudun osaprosessi pyysi kaikki kirjalliset tarjoukset sekä pääte- ja harvennushakkuuleimikosta sekä peltojen vuokrasopimuksista osoitteella: Sastamalan kaupunki, Elävä maaseutu Katariina Pylsy PL 23, Sastamala. Kirjalliset tarjoukset säilytettiin kassakaapissa, kunnes ne avattiin vähintään kolmen henkilön toimesta. Kaupungin omistamasta viljelysmaasta vuonna 2013 kilpailutettiin ja vuokrattiin viiden vuodenvuokrasopimuksella 131 hehtaaria. Kaikista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirjat ja tarjousvertailut. 2.5 Yksityistiepalvelut Kaupungin hoidossa on 32 yksityistietä, joiden yhteispituus on 110 kilometriä. Tiekuntien kanssa on tehty sopimukset yksityisen tien kunnossapidosta. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolmea kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Tiekuntien tulee pitää hoitokunnan kokous vähintään kahden vuoden välein ja toimittaa kokouksen pöytäkirja kaupungille. Tiekunnan tulee valita keskuudestaan yhdyshenkilö, joka vastaa tietä koskeviin kysymyksiin ja toimii yhdyshenkilönä Sastamalan kaupungin suuntaan. Yksityisteiden lukumäärä on 339 kpl ja avustettavien yksityisteiden pituus on yhteensä 593 kilometriä, joille kaupunki on myöntänyt vuonna 2013 kunnossapitoavusta. Yksityisteiden avustusperiaatteet olivat seuraavat: lukien kaikkien muiden, paitsi kaupunginhoidossa olevien teiden vuosittainen kunnossapitoavustus on 65 % edellisen vuoden yksityistiehen kohdistuneista ja toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 550 /km. Jos kaupunginhoidossa olevaa tietä hoidetaan kuitenkin tiekunnan toimesta, on tien vuosittainen kunnossapitoavustus 65 % edellisen vuoden yksityistiehen kohdistuneista ja toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 550 /km. Jos yksityistie on ollut kaupungin hoidossa saakka ja lukien yksityistä tietä hoidetaan tiekunnan toimesta ja tämän perusteella tien hoidosta ei ole edellisenä vuonna (2012) kertynyt kirjanpidon mukaisia kunnossapitokustannuksia ja yksityisen tien avustusta koskevat muut kriteerit täyttyvät, maksetaan vuonna 2013 kaupungin hoidosta vapautuneelle yksityistielle kunnossapitoavustusta 452 /km. Käytäntö on voimassa vain yhden vuoden (2013). 18

19 2. Avustus 550 euroa sidotaan maanrakennusindeksiin ja sitä sovelletaan vuodesta 2013 alkaen. Perusindeksinä käytetään joulukuun 2011 indeksilukua ja vertailulukuna käytetään aina avustuksen hakuvuotta edeltäneen joulukuun indeksilukua. 3. Avustusta maksetaan tielle, jolla on pysyvää asutusta (vähintään yksi pysyvä ympärivuotisesti asuttu talous ja tie pidetään talvella aurattuna). Avustusta maksetaan viimeiseen vakituiseen asuntoon asti, kustannukset suhteutetaan ko. matkaan. Jos kyseessä on läpikulkutie, maksetaan avustus koko tien pituudelle oman kunnan alueella, vaikkei pysyvää asutusta olisi oman kunnan alueella. Hallintokuluja ei hyväksytä avustettaviksi kustannuksiksi. 4. Avustusta ei makseta pelkästään metsäteille eikä loma-asutuksen teille. 5. Yksityistien avustushakemuksen liitteenä tulee olla tilinpäätös tai tiliotteet 12 kuukaudelta, joka osoittaa todelliset kustannukset. Tarvittaessa voidaan pyytää tarkempi selvitys tiekunnan kirjanpidosta. 6. Talkootyön osuus hyväksytään osana kunnossapitokustannuksia: Talkootyön osuus voi olla korkeintaan 75 % kunnossapitokustannuksista. Hallinto- ja kokouskuluja ei hyväksytä talkootyön osuudeksi Talkootyöksi voidaan hyväksyä henkilö- ja konetyötä, jotka hinnoitellaan seuraavasti: a. henkilötyötunti 10 euroa b. konetyötunti 30 euroa Talkootyöt tulee kirjata päivittäin Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen lomakkeelle 2325L talkootyöntekijän ja yksityistiekunnan puheenjohtajan allekirjoituksella varustettuna. Jos yksityistien avustushakemus sisältää talkootyötä, tulee vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjapitolomake 2325L liittää avustushakemuksen liitteeksi. 7. Yksityisteiden avustushakemukset, liitteet ja muut tarvittavat selvitykset tulee jättää Sastamalan maaseutulautakunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Asiakirjojen toimittaminen on hakijan vastuulla. 19

20 3. TOIMENPITEET, JOILLA HALLITAAN RISKEJÄ JA LISÄTÄÄN PÄÄMÄÄRIEN JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ 3.1 Informaatio ja tiedonkulku - Prosessin sisäinen tiedonkulku ja raportointi on järjestetty siten, että johdolla ja henkilöstöllä on käytettävissä oikea tieto, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. - Sisäisen tiedonkulun kanavina ovat prosessitiimien kokoukset, erilaiset tiedotustilaisuudet sekä sähköpostiviestit. - Osaprosessijohtaja tiedottaa ja lähettää sähköpostia prosessitiimin jäsenille ja jokainen prosessitiimin jäsen on velvollinen tiedottamaan alaisilleen ydinprosessinjohtajan lähettämät tiedotteet. - Muutoksista tiedotetaan harkitusti ja avoimesti - Ulkoisen tiedotuksen menettelytavat on sovittu ja jokainen osaprosessinvetäjä vastaa ulkoisesta tiedotuksesta. - Ulkoisen tiedotuksen menettelyt ovat harkittuja ja tehokkaita eri tilanteissa, kuten päätösten julkisuus, tiedotteet, lehdistötiedotteet ym. - Tiimien vetäjät tiedottavat välittömästi prosessinjohtajalle havaitsemistaan poikkeamista ja väärinkäytöksistä. 3.2 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnossa panostetaan - henkilöstösuunnitteluun - henkilöstöhankintaan - henkilöstön kehittämiseen - palkka- ja muihin palvelussuhdeasioihin - työsuojeluun - henkilöstöpalveluihin - yhteistoimintajärjestelmiin - henkilöohjaukseen ja -valvontaan. 3.3 Sopimusten seuranta ja valvonta - Ostopalvelusopimus Maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut: Palvelujen tuottaja Sastamalan kaupunki ja palvelujen ostajat: Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki - Melan ja Sastamalan kaupungin välinen Toimeksiantosopimus 20

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014 Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014 Sastamalan kaupunki 1.1.2014 Elävä maaseutu Katariina Pylsy 2 Sisällys: 1. Yleinen osa... 4 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä... 4 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteillä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan suunnitelma

Sisäisen valvonnan suunnitelma Sisäisen valvonnan suunnitelma Sastamalan kaupunki 2017 6 1.1.201 7 Elävä maaseutu Katariina Pylsy Sisällys: 1. SISÄINEN VALVONTA... 3 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä... 3 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteet...

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017 Maaseutulautakunta 13 24.02.2016 Maaseutulautakunta 8 30.01.2017 Maaseutulautakunta 23 11.04.2017 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017 88/10.03.01.05/2016 MAALTK 24.02.2016 13 Kaupunginhallitus päätti

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1. Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 14 :n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampere Tampereen kaupunkiseudun kunnat: 2. Kangasala 3. Lempäälä 4. Nokia 5. Orivesi 6. Pirkkala

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA Aika: Torstaina 24. helmikuuta 2011 kello 10.00 11.18 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla: Paikalla / poissa Puheenjohtaja Timo Vähätalo x

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA (6) III OSA TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA 8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta Kaupunginhallituksen toimivalta Ellei toimivallasta ole muutoin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot