Sisäisen valvonnan raportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan raportti 2013"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan raportti 2013 Sastamalan kaupunki Elävä maaseutu Katariina Pylsy

2 Sisällys: 1. SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan määritelmä Sisäisen valvonnan toimenpiteet Sisäinen tarkastus Sisäisen valvonnan tehokkuus Sisäisen valvonnan keskeiset ohjeet Sisäisen valvonnan raportti Lautakuntien tehtävät sisäisessä valvonnassa Sisäisen valvonnan toteutuminen ELÄVÄ MAASEUTU Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminta Maaseudun kehittäminen Valmiussuunnitelma Sähköinen asiointi Sastamalan kaupungin laajakaistahankkeet Elävän maaseudun hallinnoimat hankkeet Pirkanmaan avoin kuitu-yhteistyökonsepti esiselvityshanke Elävä maaseutu mukana tie-, vety- ja Kokemäenjokihankkeissa Lomituspalvelut Lomatoiminnan henkilöstöriskien hallinta Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettu toimeksiantosopimus Valtionkorvauksen takaisinperintä vuonna Kaupungin metsät ja pellot Yksityistiepalvelut TOIMENPITEET, JOILLA HALLITAAN RISKEJÄ JA LISÄTÄÄN PÄÄMÄÄRIEN JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ Informaatio ja tiedonkulku Henkilöstöhallinto Sopimusten seuranta ja valvonta Sopimukset ja vastuuhenkilöt Viranhaltijapäätökset Taloudenhoito Laskentatoimi ja rahaliikenne Materiaalihallinto Hankinnat Omaisuuden hoito Projektien valvonta Tietojenkäsittely TOIMIVALTA JA VASTUUT Toimivallan siirtäminen Otto-oikeus Tilivelvollisuus ja vastuu sisäisestä valvonnasta Kaupungin johdon valvontavastuu Esimiesten yleinen valvontavastuu PÄÄTÖKSENTEKO Päätöksenteko ja täytäntöönpano

3 5.2. Esteellisyys TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA Strateginen suunnittelu Talousarvio- ja suunnitelma Käyttösuunnitelmat Investointisuunnitelma Talousarviomuutokset Sisäinen laskenta Seuranta ja raportointi HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Tehtävänkuvaukset Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen Henkilöstöasioiden seuranta ja raportointi RAPORTOINTI Yleiset velvollisuudet RISKIENHALLINTA

4 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla riskejä tunnistetaan ennaltaehkäistään ja hallitaan. 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteet joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon. Valvonnan tehokkuus perustuu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista eikä sitä voi siirtää ulkopuolisten tarkastajien tehtäväksi. Vastuutahoina ovat kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset. 1.3 Sisäinen tarkastus on näkyvää, aktiivista, systemaattista ja julkista tarkastustoimintaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteutuminen. Sisäistä tarkastusta suoritetaan toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen raportointiin voidaan sisällyttää suosituksia ja kehitysaloitteita. 1.4 Sisäisen valvonnan tehokkuus Sisäisen valvonnan tehokkuutta voidaan parantaa, kun siirrytään kaiken kattavasta valvonnasta valvomaan taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittäviä ja riskialttiita alueita varmistetaan yksittäisten tapahtumien sijasta kokonaisuuksia sekä valvomalla prosessien toimivuutta siirretään valvonnan painopistettä toiminnan tuloksellisuuden ja asiakasvaikuttavuuden varmistamiseen siirrytään määrärahaseurannasta kustannusten seurantaan 4

5 hyödynnetään tarkastuslautakunnan suorittama arviointi tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäisen valvonnan ohjeistaminen tapahtuu sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. 1.5 Sisäisen valvonnan keskeiset ohjeet Kaupungin hallintosääntö, konserniohje laskutus- ja perintäohje yleinen hankintaohje tietoturvallisuusohje virka- ja työehtosopimusten ja määräysten soveltamisohjeet 1.6 Sisäisen valvonnan raportti Sastamalan kaupungin lautakunnat raportoivat suunnitelmansa toteutumisesta toimintavuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Samalla tulee tarkistaa suunnitelman ajantasaisuus järjestävät sisäisen valvonnan riskienhallinnan ja konserniohjauksen omalla vastuualueellaan valvovat toimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta vastaavat selonteon valmistelusta 1.7 Lautakuntien tehtävät sisäisessä valvonnassa Lautakunnat huolehtivat Jatkuvasta sisäisen valvonnan tulosten kokoamisesta selontekoa varten = Nyt suunnitellaan, mitä tuloksia vuoden aikana kerätään Itsearviointien ja kyselyjen suorittamisesta = Nyt suunnitellaan milloin ja mistä aiheista suoritetaan kyselyjä Tarpeelliseksi katsomiensa tutkimusten ja selvitysten tekemisestä Selonteon perusteiden, suoritettujen arviointien ja -tulosten käsittelystä ja selkeästä dokumentoinnista Arvion tekemisestä kiinteistöjen kunnosta ja peruskorjausten riittävyydestä Arvioinnista, onko omaisuus tehokkaassa käytössä Selvityksestä, mitä omaisuusrekistereitä on ja ovatko ne ajan tasalla Täsmentämistä, kuinka omaisuudenhoitoa valvotaan Tarkistamisesta, ovatko omaisuuden käyttö-, huolto- ja hoitojärjestelyt asianmukaiset Sopimusten seurannan ja valvonnan järjestämisestä, saavutetaanko sovitut vaikutukset 5

6 Ohjeistamisesta, onko hyväksymisoikeudet ja valvontavastuut määritelty Riskienhallintakyselyssä avoimissa kohdissa huomioitavista asioista, suunnittelukeskusteluista riskikartoitusta laadittaessa 1.8 Sisäisen valvonnan toteutuminen Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus niin, että se vahvistaa sisäisen valvonnan ohjeet ja vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen järjestämisestä hyväksyen toimintasuunnitelman. Kaupunginjohtajan vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle niin, että hänellä on jatkuva tuntuma hallittaviin riskeihin ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Ydinprosessijohtajan ja osaprosessin johtajan vastuulla on, että tulosalueen ja sen tulosyksiköiden sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Erityisesti on järjestettävä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palveleva ja sisäisen tarkkailun kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi. Osaprosessien päälliköiden vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen yksikössä ennen kaikkea henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Tilintarkastajan vastuulla on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. 6

7 2. ELÄVÄ MAASEUTU Toiminnan monialaisuus edellyttää hyvin laajaa ja monipuolista riskien hallintaa. Esimerkiksi maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan riskit ovat luonteeltaan erilaisia kuin maaseudun kehittämisosion, lomahallinnon, maatalouslomitustoimen, kaupungin omistamien metsien ja peltojen tai yksityisteiden riskit. 2.1 Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminta Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (2010/210) edellyttää, että kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Maaseutuviraston kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan maataloustukeen liittyvien maksajavirastotehtävien hoitoa koskeva sopimus. Sopimuksen on oltava sisällöltään sellainen, että edellä mainittujen tehtävien hoitoa koskevat, Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset voidaan täyttää. Kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä (maatalousyrittäjä). Sastamalan kaupungin alueella maaseutuhallinto on järjestetty lain edellyttämällä tavalla siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Suomen maaseutuhallintoon syntyi 61 kuntien yhteistoiminta-aluetta. Kullakin alueella on keskimäärin noin tuhat maatilaa. Kuntien maaseutuhallinnon uudistuksella turvattiin asiakkaille palveluiden saatavuus, kehitettiin tehtäviä ja taattiin asianmukainen Euroopan unionin varainhallinta. Sastamalan yhteistoiminta-alueella on 1311 maatilaa. Kunnat tekivät yhteistoimintasopimuksen hallinnon järjestämisestä. Kunkin alueen järjestämisvastuussa oleva kunta toimitti selvityksen sopimuksesta Maaseutuvirastolle viimeistään Uudet yhteistoiminta-alueet aloittivat toimintansa mennessä. Sastamala on hallinnon järjestämisvastuussa oleva kunta. Alueeseen kuuluivat vuonna 2013 Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Sastamala. Sastamala sopi Maaseutuviraston kanssa maaseutuhallinnon tehtävistä vuonna Sastamalan maksajavirastosopimus on Suomen vanhin ja se allekirjoitettiin

8 Uudistuksella turvattiin EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Kunnat ovat hoitaneet tehtävät asianmukaisesti, mutta järjestelmä ei ole vastannut EU-lainsäädännön hallinto- ja valvontavaatimuksia. Kuntien maaseutuhallinnon asiakkaille turvattiin myös palveluiden kohtuullinen saavutettavuus kaikkialla Suomessa. Kunnissa kehitettiin maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa, ja mukautettiin hallintoa mm. maatalouden rakennekehityksestä aiheutuneisiin muutoksiin. Lisäksi varmistettiin muiden tehtävien kuten esimerkiksi sato-, tulva- ja riistavahinkoasioiden ja eläinrekisteriasioiden hoito. EU:n osittain tai kokonaan rahoittamien investointi-, tuotanto- sekä peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta, jota voidaan pitää osana sisäistä valvontaa. Valvonnalla halutaan varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisin ja tasapuolisin perustein koko maassa. Valvonnan avulla voidaan vähentää rahoituskorjausriskiä eli sitä, että osa jo saaduista tuista joudutaan palauttamaan EU:lle tai takaisinperittävä osuus pidätetään tulevista EU-tuista. Valvonta on välttämätöntä myös maataloustukien kansallisen rahoituksen hyväksymiseksi. Tiloista valvotaan 5-10 %. Tuen myöntämisperusteita valvotaan maatiloilla ja tuotantolaitoksissa kuten meijereissä, teurastamoissa ja leipomoissa. Maatiloilla valvotaan pelto- ja eläintukien lisäksi myönnettyjen investointitukien käyttöä sekä rahoitettujen hankkeiden suunnitelmien mukaista toteutumista. Oman ryhmänsä muodostavat kasvihuonetuotannon tarkastukset. Kansallisesti rahoitettavien tukien valvontaedellytykset ovat lähes samat ja valvonnat pyritään tekemään samanaikaisesti valvontoja yhdistellen. Maaseutuelinkeinoviranomaisille jätettyjen tukihakemusten määrä yhteensä kpl Hämeenkyrö kpl Ikaalinen kpl Sastamala kpl Maaseutuelinkeinoviranomaisille jätettyjen lomakkeiden määrä yhteensä kpl Hämeenkyrö kpl Ikaalinen kpl Sastamala kpl Maksettujen tukien määrä yhteensä euroa Hämeenkyrö Ikaalinen Sastamala

9 Maatalousyrittäjää koskeva valvonta on tehtävä loppuun ennen kuin tukia voidaan maksaa. EU-tukien maksuaikataulut määräytyvät EU:n asetuksissa ja EU:n budjettivuoden mukaan. Suomessa tuet pyritään maksamaan sallitun maksuaikataulun alussa. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemästä tukipäätöksestä on oikeus hakea oikaisua ELY-keskuksesta. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Valvontapöytäkirjaan merkityt tiedot ja huomautukset otetaan huomioon valitustilanteessa. Ely-keskus suorittaa myös kunnissa vuosittain kuntatarkastuksia, jolloin tarkastetaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten toimintaa hakemusten käsittelyssä ja tukien maksatuksessa. Elävä maaseutu jätti Maaseutuvirastolle vakuutuksen maksajavirastotehtävien hoidosta varanhoitovuodelta maksajavirastosääntöjen edellyttämällä tavalla. Suoritettujen arviointien ja laadittujen dokumenttien perusteella voitiin todeta, että Sastamalan kaupungilla on käytössä järjestelmä, jolla tarjotaan riittävä varmuus siitä, että maksajavirastotehtävien perustana olevat toimet ovat laillisia ja sääntöjen mukaisia, kuten tukihakemusten tukikelpoisuus, tuen myöntämismenettely sekä maaseudun kehittäminen. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hallinnoidaan, valvotaan ja dokumentoidaan sääntöjä noudattaen. Vakuutusta laadittaessa ei havaittu sellaisia seikkoja, jotka voisivat vahingoittaa yhteisön taloudellisia etuja. Yhteistoiminta-alueen kehittämiskohteista merkittävimpiä olivat sähköisten palveluiden, erityisesti sähköisen tukihaun käytön lisääminen sekä henkilöstön tehtävien eriyttäminen ja sopimuskuntien erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen. 2.2 Maaseudun kehittäminen Hankkeista ja kehittämisprojekteista on laadittu yksilöidyt projektisuunnitelmat, nimetty vastuuhenkilöt, määritelty vastuunjaot, aikataulut, kustannusarviot, rahoitus ja seuranta on järjestetty (kenelle raportoitava ja milloin). Projektin kirjanpito on järjestetty siten, että projektin tuloja ja menoja on voitu seurata omana kokonaisuutena. Projektista vastaava viranhaltija on valvonut projektin etenemistä sekä huolehtinut projektia koskevien tilitysten ja raporttien toimittamisesta Valmiussuunnitelma Elävä maaseutu päivitti maaseudun valmiussuunnitelman Valtioneuvosto on määritellyt periaatepäätöksessään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, jotka on turvattava kaikissa olosuhteissa. Niitä ovat valtion ja kuntien johtaminen, ulkoinen toimintakyky, sotilaallinen puolustus, sisäinen turvallisuus, talouden ja yhteiskunnan toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä kriisinsietokyky. 9

10 Poikkeusolot syntyvät tavallisesti yllättäen eikä niiden kehittymistä ole useinkaan mahdollista ennustaa. Jokaista onnettomuus- ja kriisitilannetta varten ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Jokainen voi parantaa omia mahdollisuuksiaan selviytyä kriisistä huolehtimalla omasta perusvalmiudestaan ajan tasalla olevan valmiussuunnitelman avulla. Uusi Valmiuslaki (1552/2011) antaa mahdollisuuden järjestellä alkutuotannon näkökulmasta voimavarojen käyttöä siten, että kansalaisten perustarpeet tulevat turvattua mahdollisimman tasapuolisesti. Elintarvikehuoltojärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi määrittelyn täsmentäminen esitetyssä muodossa oli siten perusteltua. Lakiuudistuksen myötä valmiuslaki saatettiin perustuslain vaatimukset täyttäväksi, lisäksi ajanmukaistettiin viranomaisten poikkeusolojen toimivaltuussäännökset ja luovuttiin sääntelyn rakentumisesta delegoinnin varaan Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun valmiussuunnitelman eräänä tarkoituksena on pyrkiä varmentamaan elintarvikehuollon koko ketju. Onhan toimiva elintarvikehuolto koko kansakunnan selkäranka. ELY-keskusten ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen asema omalla toimialueellaan tulee poikkeusoloissa erittäin keskeiseksi hallinnonalojensa päättävänä alueellisena viranomaisena. Kunnan maaseutuviranomaisilla on tehtäviä osallistua maatalouden alkutuotannon ohjaamiseen ja säännöstelyyn kaupungissa sekä esittää valmiusorganisaatioon tarvittavan henkilöstön (VAP-varatut) ja kaluston sekä myöntää poikkeusoloissa polttonesteiden mahdolliset ostoluvat. Valmiussuunnitelman tulee muuttua uhkakuvan, toimintaympäristön sekä ennustamis- ja torjuntakeinojen muuttuessa. Tästä syystä valmiussuunnitelma ei ole koskaan valmis, vaan sitä tulee päivittää sitä mukaa kun tilanteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Valmiussuunnitelma on Sastamalan kaupungin väestön henkivakuutus. Elävän maaseudun valmiussuunnitelmaan on liitetty olennaiset yhteystiedot. Kuntien valmiussuunnitelmat ja varautumisjärjestelyt tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus naapurikuntien kesken, jotta ongelmia ei aiheutuisi esimerkiksi johdettaessa vaikutukseltaan laaja-alaisten onnettomuuksien pelastustoimintaa Sähköinen asiointi Maaseutuviraston tavoite oli, että 50 % viljelijöistä jättää tukihakemuksensa sähköisesti Sähköisten tukihakemusten määrä vuonna 2013: o Sastamala 542 kpl (71 %) vuonna 2012 ( 59 % ) o Hämeenkyrö 140 kpl (54 %) vuonna 2012 ( 42 % ) o Ikaalinen 176 kpl (60 %) vuonna 2012 ( 34 % ) Koko Sastamalan toimialueella jätettiin kaikista tukihakemusista sähköisesti 65,2 %. 10

11 Elävä maaseutu järjesti Sastamalan maatalousyrittäjille tietokoneluokissa 22 sähköisen asioinnin koulutustilaisuutta. Elävä maaseutu myi sähköisen asioinnin koulutuspalveluita kahdeksaan pirkanmaalaiseen kuntaan (Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Ylöjärvi, Valkeakoski, Vesilahti) Sastamalan kaupungin laajakaistahankkeet 2013 Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö allekirjoittivat sopimuksen valokuituverkon esisuunnittelusta Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueelle. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (PSSV) järjesti hankinnassa avoimen tarjouskilpailun, jonka perusteella toimittajaksi valittiin IPP. Maaseutulautakunta hyväksyi , 57 ja esitti valtuustolle Kiikoisten laajakaistarakentamista vuosille 2013 ja Kaupunginvaltuuston päätös : Kiikoisten laajakaistaa varten euroa vuodelle 2013 ja euroa vuodelle Maaseutulautakunta haki , 34 kaupunginhallitukselta Kiikoisten laajakaistarakentamisen aloitusluvan. Samalla arvioitiin investointihankkeen kustannusarvion pitävyys ja taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahan riittävyys. Sitoumuksia valokuituliittymän ottamisesta kiinnostuneilta yksityistalouksilta, asuntoosakeyhtiöiltä ja yrityksiltä oli saatu Kiikoisissa yli 150 kpl. Kaupunginhallitus , 130 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Sastamalan kaupunki sijoittaa vuonna 2013 enintään euroa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta , 68 Kiikoisten laajakaistahanke toteutetaan Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n toimesta. Sastamalan kaupunki on osallistunut vuonna 2013 laajakaistahankkeen rahoittamiseen sijoittamalla euroa yhtiön SVOP- rahastoon. Koska budjetoitu menoerä on muuttunut poistonalaisesta pitkävaikutteisesta yhteistoimintaosuudesta pääomasijoitukseksi, on investointimäärärahaan vastaava oikaisu tehty ja määräraha on siirretty samalla luonteensa mukaisesti ympäristöprosessilta konsernihallintoon. Määrärahan suuruuteen muutoksella ei ole vaikutusta (kaupunginvaltuuston päätös ). 11

12 2.2.4 Elävän maaseudun hallinnoimat hankkeet 2013 Esiselvityshanke Sastamalan Kylät Kyläasiamieshanke Sastamalan kylien esiselvityshankkeessa oli tavoitteena laatia kattava yleisselvitys Sastamalan kylistä. Hankkeessa järjestettiin eri puolilla Sastamalaa yhdeksän kyläiltaa, joissa kerättiin sekä kirjallisesti että suullisesti tietoa mm. kylien palveluista, kylien vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista, erilaisista yhteistyötarpeista sekä kylän kehittämisnäkemyksistä. Hankkeen päätteeksi järjestettiin kolme päätösseminaaria, joten hankkeessa järjestettiin yhteensä 12 asukastilaisuutta. Hankkeessa laadittiin myös Sastamalan Kylät -kirja, josta otettiin kaksi 500 kappaleen painosta. Kirjassa esitellään Sastamalan maaseudun kehittämisen lähtökohtia, esitetään toimenpide-ehdotuksia ja esitellään monipuolisesti kaikki Sastamalan 38 kylää. Esiselvityshankkeelle oli jatkoa kyläasiamieshanke, jonka keskeisin sisältö oli laatia Sastamalaan maaseutuohjelma (valmistuu talvella 2014). Syksyllä 2013 suoritettiin Webropol-maaseutukysely Sastamalan kaupungin valtuutetuille ja maaseudun toimijoille (mm. kyläyhdistykset, maaseutuyritykset ja muut maaseudun asukkaat). Kyselyssä tiedusteltiin erityisesti maaseudun elinkeinoihin, yhteistyöhön ja lähidemokratiaan liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 241 vastausta, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä määränä. Kyselyn jälkeen järjestettiin viisi maaseutuiltaa Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Vammalassa, Kiikoisissa ja Äetsässä. Tietoa kerättiin myös Sastamalan kaupungin järjestämässä avoimien ovien päivässä ( ). Tuolloin kaupungin asukkailla oli mahdollisuus käydä Kauppalantalolla keskustelemassa maaseutuohjelman sisällöstä ja yleisesti maaseudun kehittämisestä. Kaikkiaan hankkeessa järjestettiin vuoden 2013 aikana siis kuusi asukastilaisuutta. Sastamalan kylien esiselvityshankkeessa ja kyläasiamieshankkeessa järjestettiin yhteensä 18 asukastilaisuutta, joissa oli yhteensä noin 400 henkilöä esittämässä mielipiteitään maaseudusta ja sen kehittämisestä. Kyläasiamieshankkeessa järjestettiin kesällä myös Sastamalan kylien logo-kilpailu, johon saatiin 18 logo-ehdotusta. Kuusijäseninen tuomaristo valitsi voittajaksi Helimaaria Utriaisen Aurinko-logon, jonka julkisti kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Sastamalan Kylämarkkinoilla Vammalan torilla Joulukuussa 2013 järjestettiin myös maaseutuaiheinen kirjoituskilpailu Sastamalan nuorille. Ylä-koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattuun kilpailuun tuli kaikkiaan 51 kirjoitusta. Suurta osaa kirjoitusten sisällöstä hyödynnetään aineistona maaseutuohjelman sisällön laatimisessa. 12

13 2.2.5 Pirkanmaan avoin kuitu-yhteistyökonsepti esiselvityshanke Maaseutulautakunta päätti , 35 kohdalla osallistua Pirkanmaan liiton organisoimaan Pirkanmaan avoin kuitu-yhteistyökonseptin esiselvityshankkeeseen. Sastamalan kaupungin / maaseutulautakunnan rahoitusosuus esiselvityshankkeesta on euroa. Hanke toimii esiselvityksenä Hämeenkyrön, Ikaalisen, Juupajoen, Kihniön ja Sastamalan alueilla kattavan tietoliikenneverkon rakentamiselle. Hankkeella edistetään tietoverkkojen, niiden käyttämisen ja sisältöjen kehittymistä siten, että alueella syntyy riittävä kysyntä nopeiden tietoliikenneverkkojen kannattavalle toteuttamiselle ja kunnille valmius ottaa aktiivinen rooli laajakaistayhteyksien rakentamisessa siellä, missä yhteydet eivät muutoin rakennu. Hankkeessa toteutetaan tehokkaita viestintä- ja markkinointitoimia, selvitetään liittyjäpotentiaali, laaditaan alustava verkkosuunnitelma ja rakentamisen kustannusarvio. Työssä otetaan huomioon kuntien omat tietoverkkojen kehittämistarpeet, mahdollisuudet yhteisrakentamiseen ja muuhun yhteistyöhön. Hankkeen tuloksena syntyy valmius päätöksentekoon ja rakentamisen käynnistämiseen, verkon operoimisen liiketoimintamalli sekä valmius verkon ylläpitämisen ja jatkokehittämisen suunnitteluun. Hanke on keskeinen osa maakunnallista Pirkanmaan Avoin kuitu-yhteistyökonseptia ja hanke saa teknistä tukea Avoin kuitu-tukihankkeelta. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmistellaan tulevaa maaseutuohjelmaa. Ohjelman valmistelussa on kerrottu painotettavan mahdollisuuksien lisäämistä laajakaistainfrastruktuurin rakentamisen tukemiseen. Alustavien tietojen mukaan myös seuraavan ohjelmakauden EAKR-ohjelmaan on suunniteltu mahdollisuutta lähinnä kyläverkkojen rakentamisen tukemiseen. Vastaavasti Eurooppalainen digitaalinen agenda asettaa tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien eurooppalaisten saatavilla tulisi olla yli 30 Mbit/s Internet-yhteys, ja vähintään puolella eurooppalaisista kotitalouksista tulisi olla käytössä yli 100 Mbit/s liittymä. Tätä tavoitetta tukemaan suunnitellaan parhaillaan suoraan Brysselistä haettavaa, Verkkojen Eurooppa-välineen kautta tulevaa rahoitusta tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiseen Elävä maaseutu mukana tie-, vety- ja Kokemäenjokihankkeissa Elävä maaseutu oli mukana kolmessa maakunnallisessa hankkeessa. Katariina Pylsy toimi seuraavien hankkeiden ohjausryhmässä: Kokemäenjoen virkistyskäyttö Uusista polttokennosovelluksista liiketoimintaa Mutkat suoriksi 13

14 Kokemäenjoen virkistyshanke on alueiden välinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli joen virkistyskäytön lisääminen ja Kokemäenjoki-brändin luominen. Kokemäenjokea tuotiin esille usealla paikkakunnalla kesällä 2013 toteutettavilla Kokemäenjoki-päivillä. Sastamalan alueen kylä- ja maaseutualueen toimivat olivat aktiivisia ja järjestivät nelisenkymmentä tapahtumaa päivien aikana elokuun enismmäisenä viikonloppuna. Joki koettiin tärkeäksi matkailuvaltiksi, jota halutaan jatkossa hyödyntää ja tuotteistaa nykyistä enemmän. Samalla jokea ja sen virkistyskäyttömahdollisuuksia tehtiin tunnetuksi alueen asukkaille. Hankkeessa olivat mukaan myös yläjuoksun toimijat kuten Sastamala ja Hämeenkyrö. Joutsenten reitti ry rahoitti hanketta yhdessä Karhuseutu ry:n kanssa Mutkat suoriksi-hankkeen tavoitteena oli edistää Pirkanmaan yksityistieverkoston kunnossapitoa ja peruskorjauksia ja sitä kautta parantaa maaseudun elinvoimaisuutta ja teollisuuden puuhuollon toimivuutta. Tiekuntien aktivoimiseksi Elävä maaseutu järjesti Mutkat suoriksi-hankkeen kanssa 4 tiepäivää, työnäytöksiä ja neuvontapalveluita. Mutkat suoriksi -hanke ylläpitää Tienhoito.fi-sivustoa, joka on tiekunnille tarkoitettu työkalupakki. Sivustolta löytyy Pirkanmaan alueella tienhoitopalveluja tarjoavia urakoitsijoita sekä tienpidossa tarvittavien materiaalien toimittajia kunnittain ryhmiteltyinä. Hakemisto sisältää myös suunnittelupalveluiden ja tiekunnan hallinnointipalvelujen tuottajia. Sivuston avulla tiekunnat voivat tehdä sähköisesti lakisääteisen tiekunnan yhteystietojen muutosilmoituksen, esittää yksityistieasioita koskevia kysymyksiä tai antaa tiepalautetta. Palvelussa on linkkejä tietiedon lähteille ja sen kautta voi mm. ilmoittautua tieasioita käsitteleviin koulutustilaisuuksiin. Palvelu on osoitteessa: Uusista polttokennosovelluksista liiketoimintaa-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja käynnistää vetykäyttöisiin, kiinteisiin PEM-polttokennojärjestelmiin liittyviä liiketoimintoja. Hanke toimi yhteistyössä VTT:n DuraDemo- projektin kanssa Tarkoituksena oli hyödyntää teollisuudessa sivutuotantona syntyvää vetyä energiantuotannossa ja vähentää samalla kasvihuonepäästöjä sekä uusiutumattomien energiavarojen käyttöä. Hankkeen aikana kartoitettiin: 1. Varavoimalaitokset 2. Tietokonesalit 3. Sähköverkon kuormitus-/tuotantoheilahdusten tasaaminen 4. Huipputehon korvaus 5. Uusiutuvien energioiden tuotantoon liittyvä varastointi 6. Pienkulutuskohteet Kartoitettiin yritykset joissa syntyi sivutuotevetyä. Selvitettiin vedyn talteenottomahdollisuudet. Selvitetään jatkossa paikallinen hyötykäyttö muuttamalla talteen otettu vety polttokennossa sähköksi. 14

15 2.3 Lomituspalvelut Lomahallinnolla on iso henkilöstöriski. Lomittajat joutuvat työskentelemään monenlaisissa olosuhteissa, joihin työnantaja ei aina pysty vaikuttamaan. Lomapuolella on 140 vakituista lomittajaa ja noin 200 tilapäistä maatalouslomittajaa. Lomatoimenohjaajat ovat suorittaneet tiloilla palvelusuunnitelmia ja niiden ohella työolosuhdekartoituksia, jotka ovat vähentäneet riskejä ja työnantaja on pystynyt paremmin vaikuttamaan lomittajien työolosuhteisiin. Lomahallinnossa Melan ja kunnan välisissä sopimuksissa vastuu on siirretty kunnalle. Kunnalla on vastuuvakuutus. Mela maksaa vastuuvakuutukset sekä vakuutuksien omavastuuosuudet. Lomituspalvelujen toteuttamisesta on vastannut lomituspalvelupäällikkö yhdessä koko lomitustiimin kanssa asiakkaille siten, että tilojen tuotanto on säilynyt tuotantosuunnitelmien mukaisina Työnjohtovastuu on jaettu viiteen eri alueeseen - Ikaalinen, Ruovesi - Hämeenkyrö, Ylöjärvi - Nokia, Sastamalan pohjoinen alue - Sastamalan eteläinen alue - Virrat Jokaisella alueella oli oma lomatoimenohjaaja joka vastasi maatalouslomittajien työnjohdosta (mm. työntekijöiden työvuorosuunnitelmat ja toteutuneiden lomitusten seuraaminen ja kirjaaminen). Myyntilaskutukset hoiti ja valvoi toimistonhoitaja. Maatalouslomittajien palkanmaksu oli jaettu seuraavasti; - kuukausipalkkaiset lomittajat ( päävastuu toimistonhoitaja ) - tuntipalkkaiset lomittajat ( päävastuu toimistonhoitaja) Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin ja kehittämiskokeiluihin - lomittajien koulutusvastuu oli yhdellä lomatoimenohjaajalla - koulutussuunnitelmat tehtiin maatalousyrittäjien asiakaspalvelukyselyn tuloksen pohjalta ja esimies-alaiskeskustelujen pohjalta. Lomatiimin toiminta - säännölliset kokoukset, 2 kertaa kuukaudessa - tavoitteiden ja taloudellisen toteutumisen seurantaa - lomituspalveluiden toteuttaminen hyvässä yhteistyössä koko alueen kunnissa. Lomatoimessa on perustettu ns. karhuryhmä joka vastasi myös riskienhallinnasta. Ryhmään kuului lomatiimi ja 10 maatalouslomittajan edustajaa. Ryhmän toiminnan vastuuhenkilönä toimi toimistonhoitaja joka on myös samalla työsuojelupäällikkö. Karhuryhmä kokoontui säännöllisesti ja käsitteli sattuneet vahingot sekä läheltä pititilanteet. Tarkoituksena oli selvittää kaikki mahdolliset tapaturmaan johtaneet syyt ja 15

16 vältää toista samankaltaista tapaturmaa. Lisäksi karhuryhmän työ tarjoaa vertaistukea yksintyöskenteleville lomittajille Lomatoiminnan henkilöstöriskien hallinta - Työturvallisuuteen tehtiin parannuksia ja tarkennuksia - Työterveyshuolto järjestettiin lain mukaisesti, joka sisälsi työterveyshuollollisesti painotetun sairaanhoidon (työterveyspalvelujen ostosopimukset Akaasiasta) - Työtapaturmavaaratekijäluettelo laadittiin ja se päivitettiin keväällä Perusteellisten työolosuhdekartoitusten ajan tasalle saaminen tiloilla ja jatkuvan tilanteen ylläpitämisen hoitavat lomatoimenohjaajat. - Epäonnistuneet valinnat uutta henkilökuntaa palkattaessa tai tehtäviä uudelleen järjestettäessä saattaa aiheuttaa paljon harmia toiminnalle. Jokaisen henkilön erityisosaaminen ja toiveet pyrittiin selvittämään ja hyödyntämään. Tarvittaessa tehtiin henkilöstömuutoksia. - Uudelta työntekijältä vaadittiin terveystarkastus ja kaikilla työntekijöillä oli koeaika - Ulkomaalaisten työntekijöiden perehdyttäminen suoritettiin perusteellisesti huomioiden kielivaikeudet ja erilaiset asenteen työntekoon - Työnopastus ja perehdyttäminen hoidettiin riittävästi (palvelussuhteen alussa työntekijä perehdytetään organisaatioon ja tehtäviinsä, hän sai mm. perehdyttämiskansion, tarvittavat oppaat. Varsinaisen työhönopastuksen suoritti yrittäjä tilalla jolloin tilan oli mahdollisuus saada erityistilanteissa opastuspäiviä). Uutena vuonna 2013 oli mahdollisuus saada perehdytyspäiviä, jos tilalle oli hankittu jokin uusi laite tai laitteisto - Sattuneet vaaratilanteet ja läheltä piti tapaukset käytiin läpi työpaikkapalavereissa - Työntekijälle annettiin ensiapukoulutusta ja pidettiin ajan tasalla ja työntekijä sai ensiapulaukun työsuhteen alussa. - Panostettiin työkykyä ylläpitävään toimintaan (lomatoimessa koko henkilöstön yhteisiä tyky-päiviä, haettiin työterveyshuollon kanssa yhteistyössä erilaisia kuntoutusmuotoja henkilöstölle esim. Aslak ja TYK-koulutus) - Henkilöstölle järjestettiin koulutusta ( karjatalouden ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta, uudistuviin tuotantotiloihin koulutusta esim. robottilypsytiloille ja erilaisia konekoulutuksia) Toiminnan vastuuriskit - Ostopalvelusopimukset irtisanottiin ja järjestettiin kilpailutus lomituspalveluyrittäjistä. Puitesopimukseen perustuen tehtiin uudet sopimukset 30 lomitusyrittäjän kanssa. - Vastuuvakuutukset pidettiin ajan tasalla - Kun sovittua lomituspalvelua ei voitu toteuttaa esim. työntekijän sairauden vuoksi, niin pyrittiin saamaan ostopalvelulomittaja tekemään lomitukset tai selvitettiin toisen alueen työntekijän mahdollisuus siirtyä tehtävään. 16

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 Isonkyrön kunta 1 (10) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot