Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) edistävät vaurautta Euroopassa. Autamme luomaan uusia työpaikkoja helpottamalla rahoituksen saantia,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) edistävät vaurautta Euroopassa. Autamme luomaan uusia työpaikkoja helpottamalla rahoituksen saantia,"

Transkriptio

1 TOIMIVA EUROOPPA Vuonna 2014 saamme mahdollisuuden muokata Euroopan tulevaisuutta ratkaisevana ajankohtana maanosamme historiassa. Näissä vaaleissa valintasi voi joko heikentää tai vahvistaa Eurooppaa. Euroopan liberaalit ovat sitoutuneet rakentamaan vahvempaa Eurooppaa yhteisten etujemme ja arvojemme puolustamiseksi. Haluamme Euroopan, jolla on vaikutusvaltaa maailmalla. Haluamme Euroopan, joka vauhdittaa talouskasvua ja luo työpaikkoja. Haluamme Euroopan, joka on avoimempi ja vastuullisempi. Euroopan, jossa huolehditaan kansalaisten turvallisuudesta. Euroopan, jossa painotetaan suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä kansalaisoikeuksia ja -vapauksia. Euroopan, joka perustuu aitoon demokratiaan ja kansalaisten tahtoon. Euroopan, joka johtaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Euroopan, joka on meidän kaikkien kannalta toimiva. Liberaalit haluavat Euroopan, joka herättää luottamusta, ei pelkoa, ja edistää vaurautta ja yhtenäisyyttä, ei jakoa. Kansalaisten perusoikeudet ja vapaus muodostavat liberaalin Euroopan perustan ja selittävät, miksi eurooppalainen malli kiinnostaa maailmalla. Kansalaisten perusoikeudet muodostavat vaurautemme perustan, ja meidän on puolustettava niitä, jos ne joutuvat

2 2 2 uhatuiksi. Haluamme Euroopan, jossa yksilöllisiä valintoja arvostetaan ja suositaan, ja jossa pidetään lupaus, että kaikilla on mahdollisuus parantaa omaa elämäänsä. Pyrimme tarttumaan ympäri Eurooppaa kohtaamiimme vakaviin taloudellisiin haasteisiin paremmin. Työttömyys, mukaan lukien nuorisotyöttömyys, ja taantuma uhkaavat yhteisömme pitkän aikavälin tulevaisuutta. Vakaan ja vauraan Euroopan tulee pohjautua parempaan politiikkaan. Uskomme vastuulliseen ja sinun kannaltasi toimivaan Eurooppaan. Euroopan liberaalit ovat ansioituneet Euroopan muuttamisessa vastuullisemmaksi, avoimemmaksi ja tehokkaammaksi. Jatkamme sellaisten strategioiden ja toimien toteuttamista, joiden avulla selätetään nykyinen kriisi ja luodaan pitkän aikavälin kasvua. Uskomme kilpailuun, kaupan esteiden poistamiseen ja markkinoiden tehokkaaseen sääntelyyn. Jatkamme kamppailua protektionismia ja hallitusten puuttumista vastaan, kun ne heikentävät työllisyyden kasvua ja estävät vaurastumista alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Luodaan työpaikkoja ja mahdollisuuksia Liberaalit politiikat ovat osoittautuneet työpaikkoja luoviksi ja ihmisten elämää parantaviksi. Sinun tuellasi voimme tehdä enemmän. Uskomme miljoonia työpaikkoja luoneiden Euroopan sisämarkkinoiden voimaan ja menestykseen. Pidämme tärkeänä, että sisämarkkinoiden rakentaminen ja laajentaminen saatetaan loppuun, erityisesti palveluiden alalla. Tunnistamme ja luomme myös uusia mahdollisuuksia talouskasvuun, parempaan innovaatioon ja EU:n kilpailukyvyn parantamiseen. Liiallisten kansallisten sääntöjen, määräysten sekä rajatarkastusten poistamisen ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden varmistamisen myötä, yritykset ovat vahvistuneet ja niiden kilpailukyky on parantunut. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi ja liiketoiminnan yksinkertaistamiseksi. Vahvistamme sisämarkkinoita energian, digitaalisten markkinoiden, rahoituspalveluiden, liikenteen ja terveydenhuollon alalla. Helpotamme samalla palveluiden ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta entisestään: Toimimme EU:n ja Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen puolesta. Tällä voitaisiin vahvistaa Euroopan taloutta yli 100 miljardilla eurolla vuosittain. Työskentelemme myös vapaakauppasopimusten aikaansaamiseksi muiden taloudellisesti merkittävien alueiden kanssa.

3 3 Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) edistävät vaurautta Euroopassa. Autamme luomaan uusia työpaikkoja helpottamalla rahoituksen saantia, yksinkertaistamalla sijoitusrahastojen sääntöjä eri puolilla Eurooppaa toimivien uusien, innovatiivisten yritysten tukemiseksi sekä tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille yrittäjille. EU:sta täytyy tehdä johtaja kasvuyritysten ja uusien innovatiivisten teknologiayritysten alalla. Digitaalitalous on ratkaiseva työpaikkojen kannalta. Toimimme modernin talouden luomiseksi. Lisäämällä sähköisiä palveluita voidaan yksinkertaistaa elämää.; parantamalla Internet-yhteyksiä, takaamalla avoin Internet, taistelemalla verkon neutraaliuden puolesta ja luomalla aidot tietoliikenteen sisämarkkinat kannustetaan puolestaan sähköistä kaupankäyntiä. Tähän sisältyy matkapuhelinten (puhe ja data) verkkovierailumaksujen asteittainen poistaminen vuoteen 2016 mennessä ja rajat ylittävien puheluiden ja tekstiviestien aiheettomien maksujen asteittainen poistaminen. Rohkaisemme uusien yritysten luomiseen tukemalla suotuisten rahoitus- ja verotuspuitteiden perustamista. Investointeja tulee tukea Euroopassa. Uskomme, että suurin Eurooppaa tällä hetkellä koetteleva sosiaalinen ja taloudellinen kriisi on työttömyys, erityisesti nuorten keskuudessa. Eurovaaleissa tulisi keskittyä mahdollisuuksien löytämiseen työllisyyden ja koulutuksen piirissä. Tämä on ensisijaisen tärkeää ALDEn europarlamentaarikoiksi valittavien osalta. Harjoittelu- ja tutkintotodistukset tulisi tunnistaa vapaasti rajojen yli. Rajat ylittävää koulutusyhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä on vahvistettava. Tuemme viidettä vapautta : osaamisen vapaata liikkuvuutta muun muassa opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuuden lisäämistä jäsenmaiden välillä innovaatioiden ja uusien löytöjen edistämiseksi. Siirtymällä kestävään kehitykseen resurssitehokkaan ja vähähiilisen talouden myötä, ja painottamalla uusiutuvaa energiaa luodaan lisää työpaikkoja ja vähennetään riippuvuutta energiantuonnista. Toimimme toimivan päästökauppajärjestelmän eteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja järjestelmän vahvistamiseksi innovaation ja energiatehokkaiden ratkaisujen edistäjänä. Tehokkaat ja toimivat hiilidioksidimarkkinat ovat avain kustannustehokkaaseen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Tämä tarkoittaa, että investoidaan yleiseurooppalaiseen sähköverkkoon ja käytetään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Suosimme pitkän aikavälin vakaita puitteita energia- ja resurssitehokkuuden edistämiseksi. Jäsenmaiden ja EU:n tulee siksi tehdä yhteistyötä energiatehokkuuden lisäämiseksi, hiilen määrän vähentämiseksi energiantuotannossa, hiilidioksidin talteenotto-

4 4 ja varastointitekniikan kehittämiseksi, kierrätyksen, uusiokäytön ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden edistämiseksi, sekä ympäristölle haitallisten tukien, mukaan lukien fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja käyttöön liittyvien tukien asteittaiseksi poistamiseksi. Tuemme siirtymää, jossa EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen tukia kohdennetaan tutkimukseen ja investointeihin tulevaisuuteen suuntaaviin sektoreihin, kuten uusiutuvien energialähteiden sektoriin. Uusien työpaikkojen luomisen yhteydessä varmistamme myös ympäristön ja ekologisuuden kestävyyden tulevia sukupolvia ajatellen. Uusia prioriteetteja Meidän tulee arvioida koko budjettiprosessi uudelleen. Uskomme laajan strategisen tavoitteen määrittävän parhaiten, miten rahamme on järkevintä käyttää. Vaadimme, että EU:n rahoitusjärjestelmä uudistetaan kunnolla, niin tulojen kuin menojenkin osalta, ja varmistetaan, etteivät jäsenmaiden osallistuminen ole keskenään epäsuhdassa. Budjettipäätöksissä tulee huomioida paras tapa lisätä työpaikkojen määrää ja parantaa ihmisten elämää ja yhteiskuntiemme hyvinvointia. Budjetin täytyy ajaa kasvua. Meidän tulee keskittyä innovaatioon, tutkimukseen sekä kehitykseen ja tukea parempaa koulutusta. Liberaalit ovat sitoutuneet käyttämään kansalaisten rahat paremmin jatkamalla hallinnollisten menojen leikkaamista ja johtamalla parlamentin yhden toimipaikan ajamista. Alkuperäistä ihmisten elämän parantamisen päämäärää on varjostanut byrokraattinen kirjanpito. Tuhlailevat tuet tulee lopettaa. Toimimme aidon ja perustavanlaatuisen muutoksen aikaansaamiseksi EU:n seuraavassa budjetissa sen vuoksi, että hyötyisit enemmän. EU:n rahoja tulee käyttää työpaikkojen luomiseen, ei tulojen tukemiseen. Haluamme vähentää ja yksinkertaistaa EU:n sääntöjä, jotta niiden toimeenpano olisi helpompaa ja jotta vältettäisiin tuhlausta ja virheitä. Jäsenmaiden tulee osoittaa, että EU-rahaa käytetään laillisesti, ja että se tuo lisäarvoa. EU:n rakennerahoitus tulee ohjata työpaikkojen luontiin, erityisesti nuorille, ja merkittävien innovaatioiden luomiseksi. EU-rahoja tulee myös kohdistaa tutkimukseen, jossa se luo lisäarvoa ja tarjoaa työkaluja tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja yliopistoille. Ihmisten elämän parantamiseen tarkoitetun tuen tulee olla ajallisesti rajoitettua niin, että oikeuden rahoitukseen menettää, jolleivät tavoitteet täyty tietyn ajan sisällä.

5 5 Toimimme kestävän ja luonnollista ympäristöä kunnioittavan talouden puolesta. Liberaalit tukevat maataloustukien asteittaista vähennystä. Painotamme myös, että valtion tukia kansalliselle teollisuudelle, yrityksille ja tuotteille kieltäviä sääntöjä tulisi soveltaa myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tämä estäisi maataloustukien uudelleenkansallistamisen. Pyrimme varmistamaan avoimemman ja vähemmän byrokraattisen yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon. EU-varoja tulee käyttää työpaikkojen luontiin ja elintarviketurvan säilyttämiseen kaikissa jäsenmaissa. Muiden maiden maataloustuet vääristävät eurooppalaisten maanviljelijöiden tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Haluamme, että tukia vähennetään kansainvälisellä tasolla, ja että yhteistä maatalouspolitiikkaa uudenaikaistetaan tekemällä siitä tehokkaampaa ja markkinasuuntautuneempaa. Tuemme maatalouspolitiikkaa, jossa vakauden kolmea pilaria (talous, ympäristö ja yhteiskunta) ovat tasapainossa. Tämä auttaa maanviljelijöitä tuottamaan enemmän vähemmällä panostuksella. Varmistamme, että perheviljelijät ja maaseudulla asuvat luonnon maisemia varjelevat ja ympäristöystävällistä turismia edistävät henkilöt hyötyvät yhteisestä maatalouspolitiikasta oikeudenmukaisesti. Siirrämme EU-tukea maataloustuista moderneihin ja ympäristöystävällisiin maatalousteknologioihin elintarviketuotannon ja kestävän karjakasvatuksen ylläpitämiseksi samalla, kun paikallisyhteisöjä autetaan. Tuemme investointien tekemistä tutkimukseen sekä moderneihin teknologioihin, ja niiden muuttamista käytännöksi kaikilla maatalouden, kalastuksen ja maaseudun kehittämisen aloilla. Eurooppalaiset liberaalit ovat johtaneet yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta ja erityisesti saaliin poisheittämisen lopettamista ja päätöksenteon hajauttamista. Talouden vakauttaminen Kuten eurooppalaisten odotetaan pitävän kotitaloutensa tasapainossa ja elävän varojensa rajoissa, myös julkisen talouden kunto on varmistettava. Haluamme EU:n, jossa niin EU kuin sen jäsenvaltiotkin täyttävät vakaussopimuksen kriteerit. Rahaliitto voidaan säilyttää vain yhdistämällä solidaarisuus finanssipoliittiseen vastuuseen. Solidaarisuus riippuu budjettikurista, joka estää moraaliset riskit ja joka ei vähennä kannustimia terveen julkisen talouden toteuttamiseksi.

6 6 Näiden periaatteiden hyväksyminen ei yksin riitä. Jatkamme toimia sääntöjä uhmaavien saattamiseksi vastuuseen. Toimimme euroalueen pankkiunionin pikaisen täytäntöönpanon puolesta. Pankkiunionilla olisi yhteinen laillinen perusta valvontaa ja pankkien kriisinratkaisua varten. Perustamme yhteisen mekanismin maksukyvyttömien pankkien sulkemiseksi, jotta veronmaksajat välttyvät kustannuksilta. Luomme parempia valvontamekanismeja ja automaattisempia pakotteita käytettäviksi, kun vakaus- ja kasvusopimusta on rikottu. Haluamme sekä euroalueen että euroalueen ulkopuolisten maiden pysyvän mukana EU:n päätöksenteossa yhteistä etua koskevissa talousasioissa, sillä taloudellinen tulevaisuutemme on erottamattomasti nivottu yhteen. Sitoudumme verokilpailun periaatteeseen, mutta olemme samalla vakuuttuneita siitä, että veronkierron ja veropetosten kitkemiseksi on tehtävä yhä enemmän. Vahvempi maailmalla, turvallisempi kotona Jotkut haluavat korostaa ja hyödyntää erilaisuuttamme. Me puolestaan uskomme yhteisten arvojemme ja yhteenkuuluvuuden tunteemme puolustavan yhteistä etuamme maailmalla ja yksilöllisiä oikeuksiamme kotona. Vahvuutemme auttaa meitä luomaan työpaikkoja ja parantamaan ihmisten elämää sekä Euroopassa että rajojemme ulkopuolella. Edistämme ihmisoikeuksia ja suojelemme haavoittuvaisia sekä EU:n sisällä että rajojemme ulkopuolella. Liberaaleille EU:n laajentuminen pysyy yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeänä työkaluna. Parannamme EU:n yhteistyötä ja vahvistamme EU:n politiikkaa oikeus- ja sisäasioissa, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Hyväksymme mielellämme Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän, mutta jatkamme samalla toimia, joilla luodaan turvapaikanhakijoille laillisia ja turvallisia reittejä EU:hun. Uudelleensijoittamisten ja humanitääristen viisumien avulla kitketään ihmiskauppaa ja estetään traagisia kuolemia Välimerellä. Toimimme myös taidoille ja ideoille avoimen Euroopan puolesta. Innokkaat ja osaavat ihmiset auttavat yhtäältä työpaikkojen sekä vaurauden lisäämisessä ja toisaalta epäsäännöllisen siirtolaisuuden estävän järjestelmän täytäntöön panemisessa. Pyrimme yhteiseen kyberturvallisuuspolitiikkaan, jonka avulla jäsenvaltioiden on helpompi suojella yksityisyyttämme ja talouttamme.

7 7 Kykymme edistää oikeusturvaa ja yksilöllisiä vapauksia tehokkaasti ulkomailla riippuu kyvystämme taata samat oikeudet kotikentällä. Jatkamme taistelua ihmisoikeuksien täyden suojelun ja kaikentyyppisen syrjinnän estämisen puolesta. Pyrimme luomaan mekanismin, jolla valvotaan EU:n perustavanlaatuisten oikeuksien sekä kansalaisvapauksien rikkomuksia ja jolla voidaan määrätä objektiivisille kriteereille perustuvia ja poliittisesti riippumattomia pakotteita. Euroopan tulisi olla johtavassa asemassa maailmassa tietosuojan toteutumisen saralla. Eurooppalaisten kansalaisten yksityisiin tietoihin pääsyä tulisi aina käsitellä kunnolla oikeudessa. Globalisoituneessa maailmassamme yksikään EU-maa ei voi kitkeä meitä kohtaavia uhkia ja haasteita yksin. EU:n kansalaiset odottavat EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivan yhdessä ja tehokkaasti koko maailmaa koskevissa asioissa. Maailmasta on tulossa yhä mutkikkaampi ja epävakaampi. Eurooppa on entistä riippuvaisempi omista sotilaallisista ja turvallisuusresursseistaan. Voimavaroja täytyy yhdistää ja jakaa paremmin, jotta niistä saadaan enemmän hyötyä. Näin kansainvälisiin kriiseihin pystyttäisiin vastaamaan nopeammin, kuten piratismin vastainen kamppailu on osoittanut. Kannatamme paljon nykyistä tiiviimpää yhteistyötä EU:n ja NATOn välillä. Jatkamme demokraattisia ja taloudellisia uudistuksia naapurimaissa. Vakaat demokratiat raja-alueillamme varmistavat turvallisemman Euroopan unionin. Kannatamme vahvasti ihmisoikeuksia koskevaa uutta painotusta EU:n ulkopolitiikassa. Haluamme lisätä EU:n vaikutusvaltaa kansainvälisissä asioissa perustamalla lisäpaikan YK:n turvallisuusneuvostoon ja muihin järjestöihin, sekä yhdistämällä euroalueen jäsenvaltiot yhdeksi valitsijakunnaksi kansainvälisessä valuuttarahastossa. EU:n tulisi jatkaa siviilikriisinhallintansa vahvistamista ja käyttää kokemustaan vakauden, laillisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon takaamiseksi. Tehokkaan ja avoimen Euroopan puolesta Talouskriisi on saanut EU:n venyttämään Lissabonin sopimusta. Euroopan parlamentin seuraavan kauden aikana tuemme sopimuksen vaatimista EU:n kehittämiseksi yhä demokraattisempaan suuntaan. Eurooppalaisten poliitikkojen vastuuvelvollisuutta parantamalla uskomme, että he voivat tarjota kansalaisille tehokkaampia ja toimivampia tuloksia.

8 8 EU ja sen toimielimet tarvitsevat enemmän avoimuutta ja vähemmän byrokratiaa. Jatkamme työtämme EU:n sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi. Kannatamme, että päätökset tehdään kansalaisten tarpeisiin parhaiten ja suorimmin vastavalla paikallisella, alueellisella, kansallisella tai EU:n tasolla. Lissabonin sopimuksen myötä kansalliset parlamentit ovat aikaisempaa enemmän mukana neuvotteluissa. Jotta läheisyysperiaate toteutuisi vielä paremmin, ALDE ehdottaa vuosittaista läheisyysperiaatekontrollia. Sen perusteella Euroopan parlamentti voisi arvioida komission työohjelman sen varmistamiseksi, että läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan. Haluamme tehostaa Euroopan komissiota uudistamalla sen kollegion työtapoja merkittävästi ja vähentämällä salkkujen määrää. Tuemme käynnissä olevaa EU:n hallinnon joitakin osia, kuten alueiden komiteaa, koskevaa uudelleenjärjestelyä sen varmistamiseksi, että kaikki toimijat osallistuvat merkittävästi päätöksentekoprosessiin ja EU:n avoimeen, sujuvaan ja tehokkaaseen johtamiseen. Haluamme säilyttää mahdollisuuden poistaa talous- ja sosiaalikomitean kaltaiset hallinnolliset rakenteet, jotka eivät täytä kriteerejä. Vaadimme kaikkien EU-virastojen tilintarkastusta. Ne, jotka eivät tuo merkittävää lisäarvoa, kuuluisi poistaa. Myönnämme, ettei eriytetty yhdentyminen uhkaa EU:n yhtenäisyyttä niin kauan kuin lähempi yhdentyminen pysyy mahdollisuutena muille maille, mahdollistaen niiden liittymisen jos ja kun ne haluavat. Euroopan parlamentilla tulisi olla vain yksi toimipaikka. Tuemme EU:n demokraattisen luonteen vahvistamista eurooppalaisten sekä kansallisten parlamenttien entistä merkittävämmällä osallistumisella päätöksentekoon ja lisäämällä avoimuutta neuvoston neuvotteluissa ja äänestyksissä. Euroopan unionin tulee olla entistä vahvempi, yksinkertaisempi ja demokraattisempi. Pyydämme ääntäsi tämän saavuttamiseksi.

Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma

Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma EPP-RYHMÄN TAVOITTEET VUOSILLE 2014 2019 Euroopan unioni kohtaa valtavia haasteita nyt Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Miljoonat ovat ilman työtä, maahanmuutto

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET

KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET EPSUn 9. kongressi 20. 23.5.2014 KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET KONGRESSIN JULKILAUSUMALUONNOKSET EPSUn kongressia pyydetään keskustelemaan ohessa luetelluista julkilausumista ja hyväksymään ne. Julk.

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA Onko SDP:lla kritiikitön suhde EU:hun? EU on luonnollinen viiteryhmä Suomelle, ja unioniin kuuluminen on Suomelle hyödyllistä. Euroopan integraatio on tuonut

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot