Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio"

Transkriptio

1 1 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio alkaen (LUONNOS ) Aluekehitys Maakunnan edunajaminen Hallintopalvelut Johtaminen ja viestintä Alueidenkäyttö Kehittämisrahoitus Yleiskuvaus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatiorakenne pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin sekä perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin. Toimiston perustehtävät on jaettu neljään avainprosessiin ja kahteen tukiprosessiin. Avainprosesseja ovat (1) aluekehitys, (2) alueidenkäyttö, (3) maakunnan edunajaminen ja (4) kehittämisrahoitus. Tukiprosesseja puolestaan ovat (5) hallintopalvelut sekä (6) johtaminen ja viestintä. Avain- ja tukiprosessit muodostavat organisaatiorakenteen kuusi toiminnallista yksikköä. Yksiköt ovat näiden tärkeimpien prosessien omistajia, isäntiä, jotka ovat vastuussa tehtävien hoitumisesta, vaikkakin tehtävien hoitoon tarvitaan usein osaamista useammasta yksiköstä. Kullakin yksiköllä on lisäksi vastuullaan useita alaprosesseja. Avainprosesseissa yksikön päällikkö toimii yksikköön kuuluvien henkilöiden esimiehenä. Tukiprosesseissa yksikköä johtaa virkavastuulla toimiva johtaja.

2 2 Yksiköiden työskentelyä sovittaa yhteen johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston päätettäväksi menevät asiat sekä keskeisten sidosryhmien (mm. kansanedustajat, kuntajohtajat, ELY-keskus ja AVI) yhteistyöasiat. Johtoryhmän muodostavat yksiköiden päälliköt/johtajat sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja, varapuheenjohtajana hänen sijaisensa ja sihteerinä maakuntajohtajan sihteeri. Johtoryhmän kokouksiin voidaan lisäksi kutsua kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyviä henkilöitä. Maakuntaliiton toiminnan ohjaus ja tulostavoitteiden määrittely sekä niiden toteutumisen arviointi tehdään yksiköittäin. Yksiköiden ja henkilöiden pääasialliset tehtävät määritellään tehtävänkuvauksissa maakuntajohtajan päätöksellä. Tehtävänkuvaukset päivitetään vuosittain sekä tarvittaessa muulloinkin. Työnjako pyritään pitämään joustavana, minkä vuoksi henkilöstön edellytetään osallistuvan tarvittaessa myös muihin kuin tehtävänkuvauksessa mainittuihin tehtäviin. Luonnollisesti kaikille kuuluvat myös muut työnantajan määräämät tehtävät. Henkilöstö osallistuu kansainvälisiin tehtäviin ja kuntayhteistyöhön oman toimenkuvansa puitteissa. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen viestintään omaan tehtäväkuvaan kuuluvista asioista. Viestintää koordinoi viestintäpäällikkö. Merkittäviä tapahtumia ja erilaisia määräaikaisia, usean vastuualueen osaamista edellyttäviä tehtäviä varten voidaan muodostaa tarvittaessa ns. ad hoc -ryhmiä. Toimiston työskentelyn koordinaation ja informaationkulun varmistamiseksi koko henkilöstö kokoontuu säännöllisesti henkilöstöpalaveriin (viikkoinfo), jossa käydään läpi kulloinkin ajankohtaiset, koko henkilöstöä koskevat asiat. Yksiköt 1. Aluekehitys - Ohjelmatyö (maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma, rakennerahasto-ohjelman toteutuminen) ja ohjelmien yhteensovitus - Maakuntaohjelman toteuttaminen ja seuranta - Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. - Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan edistäminen - Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot (Katalonia, Kiina, AEBR, AER, Barents, Neebor) - EAY-ohjelmat, erillisohjelmat - ENI-ohjelmatyö, Euregio Karelia - Kansainvälisyyden edistäminen, maahanmuuttoasiat Varis Eira, aluekehityspäällikkö yhteiskuntatieteiden tohtori Maakuntaohjelman laadinta, toteuttamisen suunnittelu ja seuranta. EU-ohjelmien valmistelu, yhteensovitus ja koordinointi. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona osaamisen kehittäminen sekä koulu-

3 3 tus ja tutkimus. SOVA-ryhmän puheenjohtaja. Maaseutuasioiden vastuuhenkilö. AEBRn hallituksen varajäsen. Aluekehitysyksikön esimies. Maakuntajohtajan 2. sijainen. Hyvärinen Tiina, projektisihteeri (määräaikainen) Tourage -hankkeen hallinnointi, viestintä ja toteutus yhdessä projektipäällikön kanssa. Kaarto Sisko, vastuualuejohtaja Karelia ENI CBC -ohjelman valmistelu- ja toteuttamisvastuu Pohjois-Karjalan osalta. Euregio Karelia-työ yhdessä siinä mukana olevien alueiden kanssa sekä pääsihteeriys rotaatioperiaatteen mukaisesti. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona Venäjän läheisyyden hyödyntäminen. Maahanmuuttoasiat. Mannelin Maarita, maakuntasuunnittelija kasvatustieteiden maisteri, yo-merkonomi Hyvinvointialan sekä elinikäisen osallisuuden koordinointi ja kehittäminen sekä siihen liittyvä kuntaelinkeinoelämä-järjestöyhteistyö. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona hyvinvointi ja nuorisoasiat. Kuntien sote-johtajayhteistyön koordinointi sekä eläkeläisryhmän toiminnasta vastaaminen. Moisala Tiina, maakuntasuunnittelija kauppatieteiden maisteri Maakunnallinen ja ylimaakunnallinen rajanylittävä yhteistyö. Karelia ENPI CBC -ohjelman hankkeiden teemoittainen seuranta, koordinointi ja vastuu alueellisesta sidosryhmäyhteistyöstä. ENI CBC -ohjelman valmistelu, toteuttaminen ja komiteatyöskentely. Euregio Karelia -työ, tiedottaminen ja kytkentä kvverkostoihin. Maakunnallisen Venäjä-yhteistyön koordinaatioon osallistuminen. Pitkänen Pia, erikoissuunnittelija EU:n erillisohjelmien, erityisesti EAY ohjelmien (Itämeren alueen ohjelma, Pohjoinen Periferia ja Arktinen ohjelma sekä Interreg Europe) ja projektitoiminnan edistäminen ja osallistuminen toteutukseen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona kansainvälisyyden vahvistaminen. Projektiplaneetta-sähköisen projektitoimintaympäristön sisältötuotanto ja kehittäminen. Tahvanainen Roope, suunnittelija (määräaikainen) yhteiskuntatieteiden kandidaatti Maakuntaohjelman valmistelun ja ohjelmien yhteensovituksen avustavat tehtävät. Turunen Jarno, aluekehityspäällikkö Maakuntasuunnitelman laadinta ja seuranta. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosioina teknologiateollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja älykkään erikoistumisen valinnat. Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Innovatiiviset kaupungit -ohjelman yhteyshenkilö. Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. Aluekehitysyksikön esimiehen sijainen.

4 4 Turunen Raimo, aluekehityspäällikkö insinööri, humanististen tieteiden kandidaatti Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosioina kivenjalostus- ja kaivannaistoiminta, kulttuuri ja kulttuurituotanto (luovat alat) sekä paikallinen kehittäminen. Kotiseututyö ja kyläasiat. Elokuvatuotantojen edellyttämät tehtävät. Avustaminen venäjänkielisten asiakirjojen käsittelyssä. Xue-Pykäläinen Meijiao, projektipäällikkö (määräaikainen) kauppatieteiden maisteri FinChi GEP (Finland-China Green Economy Platform) -projektin vetovastuu. Maakunnan Kiina-yhteistyön verkostojen rakentaminen, yhteistyötoiminta, hallinnointi ja viestintä. Äänismaa Ulla, projektipäällikkö (määräaikainen) Euroopan alueiden väliseen yhteistyöohjelman (INTERREG IV C) TOURAGE -hankkeen kansainvälinen vetovastuu, hallinnointi ja koordinointi (pääpartneri) yhteistyössä projektisihteerin kanssa. Hankkeen kansainväliset ja kansalliset tiedotustehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja toiminnan suunnittelu. Yhteistyö kansainvälisten matkailualan verkostojen ja toimijoiden sekä EU:n ulkoraja-alueiden verkostojen ja toimijoiden kanssa (esim. NEEBOR). Osallistuminen maahanmuuttoasioiden hoitamiseen. 2. Alueidenkäyttö - Aluerakenne ja maakuntasuunnitelma - Maakuntakaava - Liikennejärjestelmätyö - Ympäristö ja ilmasto - Resurssiviisaus - Metsä ja energia - Kivi- ja kaivannaisasiat (maankäyttökysymykset) - Aluesuunnittelun viranomaisyhteistyö ja lausunnot - Paikkatieto - Tietoliikenneyhteydet - SOVA Pitkänen Pasi, aluesuunnittelupäällikkö Maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmätyön vetovastuu. Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona liikennejärjestelmät. Alueidenkäytön yksikön esimies.

5 5 N.N., maakuntasuunnittelija (tehtävä avoinna) koulutus xx Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena vapaa-ajan toiminnot (rantojen käyttö, virkistys, reitistöt ja matkailu) sekä erityistoiminnot kuten energia- ja jätehuolto. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona metsä- ja energiatuotanto sekä ruuantuotanto. N.N., ympäristösuunnittelija (tehtävä avoinna) koulutus xx Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena kulttuuri- ja luonnonympäristöt, ilmastonmuutos sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Riista- ja suurpetoasiat. Vaikutusten arvioinnin vastaava maakuntaliitossa. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona resurssiviisaus. Huikuri Teemu, suunnittelija (määräaikainen) maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Maakuntakaavan 4. vaiheen erillisselvitysten (virkistys ja matkailu) laadinta sekä alueidenkäytön avustavat tehtävät. Huurreoksa Esa, projektipäällikkö (määräaikainen) insinööri (amk) Laajakaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa -hankkeesta sekä Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi hankkeesta vastaaminen. Laajakaistatukilaissa maakuntaliitoille osoitettujen tehtävien koordinointi. Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen maakuntaliittojen, viranomaisten ja laajakaistatoimijoiden kanssa. Viinikka Heikki, maakuntasuunnittelija (määräaikainen) Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa kartta-aineiston tuottaminen sekä erillisselvityksiin osallistuminen. Maakuntaliittoa ja kuntia palvelevien paikkatietoaineistojen käsittely. Paikkatietovastaava. Maakuntakaavan toteutuksen seurannan järjestäminen. Virkistysreitistöjen karttapalveluhankkeen yhteyshenkilö. 3. Maakunnan edunajaminen - Kärkihankkeiden kokoaminen ja edistäminen - Tapauskohtainen edunajaminen ja taustavaikuttaminen - Liikenneyhteyksiin liittyvä edunajaminen - Kuntatalouden seuranta ja kuntien edunajamisasiat - Elinkeinoelämän edunajamisyhteistyö - Ennakointi ja tilastotuotanto Laakkonen Sami, yhteyspäällikkö Maakunnan edunajamiseen liittyvät valmistelutehtävät ja sidosryhmäyhteistyö: maakunnan hankeluettelon kokoaminen, kärkihankkeiden edistäminen, osallistuminen edunajamiseen liittyvien yhteistyöelinten työs-

6 6 kentelyyn ja vierailujen toteuttamiseen sekä kansanedustajayhteistyön koordinointi. Maakunnan edunajaminen -yksikön esimies. Arosara Tuukka, projektipäällikkö (määräaikainen) Yhteiskuntatieteiden maisteri POKETTI -Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli -hankkeen vetovastuu. Hankkeessa rakennetaan maakunnallisen ennakointityön toimintamalli ja tuotetaan ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön. Aluetalouden ja työllisyyden seuranta ja ennakointi. POKETTI.fi-ennakointiportaalin kehittäminen. Ennakointiverkostoyhteistyö. Niiranen Kimmo, maakunta-asiamies yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö: hankeluettelo, hankeneuvottelut, vierailujen järjestäminen, osallistuminen edunvalvonnan kannalta tärkeiden liittoutumien työskentelyyn, yhteistyö kansanedustajien kanssa. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi, tilastotiedot ja maakuntaohjelman seurannan tilastot. Tilastopalvelujen kehittämisen koordinaatio. Maakunnan edunajaminen -yksikön esimiehen sijainen. Silvennoinen Hanna, projektisuunnittelija (määräaikainen) Valtiotieteiden maisteri POKETTI - Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli -hanke. Hankkeessa rakennetaan maakunnallisen ennakointityön toimintamalli ja tuotetaan ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön. Aluetalouden ja työllisyyden seuranta ja ennakointi. POKETTI.fi-ennakointiportaalin ylläpito ja kehittäminen. Tahvanainen Aila, suunnittelija (vuorotteluvapaalla) yo- ja atk-merkonomi Tilastotietopalvelu. Maakunnan teollisuusyritysrekisterin ylläpito ja jakelu. Kuntatalousseurannan taustatyö. Uusiutuvan energian klusterin työpaikka- ja liikevaihtoseurantakyselyt. Koulutusindikaattorien kyselyt maakunnan koulutusorganisaatioilta. Julkaisujen tilaus, kirjastotietopalvelu, suunnitteluavustajan sijainen kirjastonhoidossa. Tiainen Seppo, kuntakehityspäällikkö Kuntatalouden ja aluekehityksen seuranta sekä niihin liittyvä edunvalvonta, tutkimus, kehittäminen ja tietopalvelu. Kuntataloustyöryhmässä kuntakehitykseen, valtionosuuksiin, verotukseen ja tehtävävelvoitteisiin liittyvä asioiden valmistelu. Kunnanjohtajatyöryhmän asioiden valmistelu ja sihteeri. Valtion ja kuntien yhteispalveluhankkeiden koordinointi. Maakunnan suunnittelu- ja ohjelmatyössä avustaminen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuna palvelurakenteet. 4. Kehittämisrahoitus - EU-rakennerahasto-ohjelmat (koordinointi, hallinnointi, rahoitus, tiedottaminen, hankeneuvonta, maksatus, hanketarkastus ja muut teknisen tuen hankkeiden tehtävät) - Itä-Suomen alueen koordinoivan liiton tehtävät - Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminta

7 7 Poutiainen Risto,kehittämisjohtaja diplomi-insinööri Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) esittelijä. MYRrin sihteeristön puheenjohtaja. Kehittämisrahoitusyksikön esimies (oto). Muu tehtävänkuva Johtaminen ja viestintä-yksikössä. Astikainen Tuija, EU-ohjelmakoordinaattori EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja hankeneuvonta. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön tehtävät. MYR:n sihteeri. Ohjelmakauden teknisen tuen (EAKR, ESR) hallinnointi. Kehittämisrahoitusyksikön esimiehen sijainen. Jämsä Leena, EU-tarkastaja (määräaikainen) kasvatustieteiden maisteri EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR,ESR) maksatuspäätösten valmistelu ja neuvonta sekä rahoitusseuranta. Ohjelmakauden hankkeiden paikanpäällä tehtävät tarkastukset. EU-tarkastajan (TO) sijainen. Ojala Tiina, EU-tarkastaja humanististen tieteiden kandidaatti EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR,ESR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, rahoitusseuranta ja raportointi. Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja raportointi. EURA -järjestelmien virastopääkäyttäjä. Korjaavien toimenpiteiden päätösten valmistelu ja kirjaaminen tietohallintojärjestelmään. EU-tarkastajan (LJ) sijainen. Pölönen Ulla-Riitta, EU-suunnittelija (määräaikainen) filosofian ja hallintotieteiden maisteri EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) hankkeiden neuvonta, hankearviointi ja koordinointi ilmasto- ja energiahankkeiden osalta. Pohjois-Karjalan energianeuvontahankkeen 2014 tehtävät. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. Riikonen Katja, EU-suunnittelija EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) seuranta ja projektien vaikuttavuuden arviointi, neuvonta, hankearviointi ja rahoituspäätösten valmistelu. Hankepäätösten esittely MYRrin sihteeristössä. Rakennerahastohankkeiden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen ylläpito. EURA -järjestelmien virastopääkäyttäjä. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. EU-ohjelmakoordinaattorin ja EU-hankekoordinaattorin sijainen. Siitonen Maarit, EU-hankekoordinaattori

8 8 EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) rahoituspäätösten valmistelu ja siihen liittyvä hankepäätösten ja hankearvioinnin koordinointi, hankeneuvonta ja tiedottaminen. Hankepäätösten esittely MYRrin sihteeristössä. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. EU-suunnittelijan sijainen. N.N., Itä-Suomen EU-koordinaattori (tehtävä avoinna) koulutus xx Itä-Suomen alueen maakuntaliittojen hankehallinnon ja ohjelman toimeenpanon prosessien, toimintatapojen ja hakuaikojen yhtenäistäminen, viestintä, tiedotus, raportointi ja seuranta sekä koordinaatioryhmien asioiden valmistelu, toimeenpano ja muut yhteistyöasiat. 5. Hallintopalvelut - Hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat - Maakuntaliiton luottamushallinnon toiminta (valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta) - EU-toimiston talous- ja henkilöstöhallinto - EU:n rakennerahasto-ohjelmien maksatuspäätökset ja neuvonta - Maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset ja niiden valmistelu sekä neuvonta - Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston hallinnointi - Hankinnat, sopimukset, toimitilat - Tietotekniikka (PTTK) - Toimistopalvelut - Asiakirjahallinto, arkistotoimi ja tietosuoja - Asiakaspalvelu, kokouspalvelut Aho Jari, hallinto- ja talousjohtaja, yo-merkonomi Vastuualueena palvelut, erityisesti taloushallinto ja yleishallinto. Henkilöstöhallinto. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen sihteeri. Sopimukset. Hankinnat ja kilpailuttaminen. Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta, maakunnan kehittämisrahasta, EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja muista EU-ohjelmista rahoitettavien hankkeiden maksatuspäätösten tekeminen. Tietopalvelupäällikön sijainen Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastoasioissa. Rakennerahastohankkeissa maksatuspäätösten, maksuunpanomääräysten, maksatusten keskeyttämisten ja oikaisupyyntöjen käsittely. Hallintopalvelut -yksikön esimies. Heiskanen Jarmo, tietopalvelupäällikkö hallintotieteiden maisteri, yo-merkonomi Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston hallinnointi, hankearviointi ja päätösesitysten valmistelu. Maakuntaliiton tietotekniikkapalvelut PTTK:n yhteistyönä. Maakuntaliiton laajakaistayhteyshenkilö LVM:n ryhmässä ja hankkeiden johtaminen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona ICT- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hallinto- ja talousjohtajan sijainen. Hallintopalvelut -yksikön esimiehen sijainen. Hokkanen Helka, hallintosihteeri tradenomi

9 9 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (mm. palkkakirjanpito, matkat sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EUtoimiston hallinnointia). Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston maksatuspäätösten valmistelu. Maakunnan kehittämisrahan hallinnointiin liittyvät tehtävät ja maksatuspäätösten valmistelu. Rakennerahastohankkeissa teknisen tuen maksatuspäätösten valmistelu. Kekäläinen Arja, taloussihteeri yo-merkonomi Taloushallinto, kirjanpito, tilinpäätös, myynti- ja ostoreskontra sekä maksuliikenne. Konsernitietojen raportointi kunnille ja kuntayhtymille. Maakuntaliiton omien hankkeiden taloushallinto. Hallintosihteerin sijainen palkanlaskennassa. Pääkäyttäjä: ProEconomica, Basware, Rondo, Status. Rakennerahastohankkeissa tuen maksaminen. Reinikainen Satu, toimistosihteeri tradenomi Tekstinkäsittely. Asiakaspalvelu. Asianhallintajärjestelmän vastuuhenkilön sijainen. Kulunvalvonnan pääkäyttäjä. Osoiterekisteri. Tilaisuuksien järjestely. Maakuntajohtajan sihteerin sijainen. Ryynänen Lahja, toimistosihteeri yo-merkonomi Osto- ja myyntireskontra, kirjanpidon avustavat tehtävät ja maksuliikenne. Asiakaspalvelu. Toimistotarvikkeet ja lomakkeet. Rondon pääkäyttäjä. Taloussihteerin sijainen. Tilaisuuksien ja kokousten järjestely. Timonen Mirja, asianhallintasihteeri tradenomi, arkistotoimen ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtaminen. Tietosuoja. Asianhallintajärjestelmän vastuuhenkilö ja pääkäyttäjä. Hallinnon kokousasiakirjat. Tarkastuslautakunnan sihteeri. Intranetin pääkäyttäjä. Asiakaspalvelu. Sijainen tekstinkäsittelyssä ja kulunvalvonnassa. 6. Johtaminen ja viestintä - Organisaation johto - Yhteistyöjohtaminen ja yhteiskuntasuhteet - Ylimaakunnallinen yhteistyö - Maakunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen - EU-edunajaminen - Viestintä - Tapahtumat - Maakunnan markkinointi - Maakuntaidentiteetin vahvistaminen Hyttinen Pentti, maakuntajohtaja maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Master of Agriculture

10 10 Maakuntaliiton johtaminen ja toimiston toiminnasta vastaaminen, talouden ja organisaation kehittäminen sekä sidosryhmäyhteydet. Maakuntaidentiteetin ja maakuntahengen vahvistaminen. Pohjois-Karjalan kehittämiseen liittyvä strategiatyö, yhteistyö ja maakunnan tahdonmuodostus sekä kansainvälinen toiminta. Maakunnan kehittämistä ja alueidenkäyttöä koskevat lausunnot ja kannanotot. Toimiminen maakuntahallituksen esittelijänä. Suoranainen esimies johtamisen ja viestinnän yksikön henkilöstölle sekä muiden yksiköiden päälliköille/johtajille. Poutiainen Risto, kehittämisjohtaja diplomi-insinööri Maakuntajohtajan sijainen. Liikennejärjestelmäkokonaisuus. Kansainväliset verkostot ja EU-yhteydet. Barents-yhteistyö. Rakennerahastohallintotehtävät. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) esittelijä. MYRrin sihteeristön puheenjohtaja. Kehittämisrahoitusyksikön esimies (oto). Huovinen Pekka, kehittämispäällikkö insinööri Maakunnan markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen ja koordinointi sekä maakunnan markkinointiin liittyvä projektitoiminta. Erillistapahtumat. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona matkailu ja luovat alat sekä maakunnan vetovoima ja tunnettuus. Jussila Laura, graafinen suunnittelija Graafisen tuotannon vastaava. Julkaisujen taitto. Työpaikkailmoitukset. Nettisivujen ylläpito. Liikelahjat. Tapahtumajärjestelyt. Jussila Rauno, viestintäpäällikkö Tiedotusvastaava. Mediasuhteet. Maakuntaliiton julkaisemien lehtien ja verkkoviestinnän päätoimittaja. Sosiaalisen median vastaava. Muje Reijo, projektipäällikkö ekonomi Pohjois-Karjalan vetovoiman, ulkoisen kuvan ja näkyvyyden kehittäminen ja kirkastaminen. Tulomuuttopalvelut. Mäkinen Liisa, maakuntajohtajan sihteeri yo-merkonomi Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri. Vierailujen ja tilaisuuksien järjestelyt. Huomionosoitukset sidosryhmien edustajille. Markkinoinnin ja viestinnän taustatyö. Savolainen Sirpa, suunnitteluavustaja piirtäjä, somistaja Graafinen tuotanto ja suunnittelutyössä avustaminen. Tilaisuuksien ja kokousten järjestelyt. Kirjastonhoito.

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK 10.6.2015 Alken organisaatio 1.3.2014- Kehittämisryhmä - makera, myr, asiantuntijaryhmät, tietopalvelu Rakennerahastoryhmä - Etelä-Suomen EAKR, kaupunki -ITI

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit Satakuntaliitto Alueiden käyttö Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit 14.02.2017 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1 2 Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät (6.6.2016): huolehtia MRL:n mukaisesta

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä tulostavoitteet ja talousarvio

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Pöytäkirja 4/008 9 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.6.008 Aika tiistai 17.6.008 klo 9. 10.51 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017

TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017 13.11.2014 TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017 Maakuntavaltuusto 14.11.2014 1 Keski-Suomen strategia ja visio 2040 Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-, ja digitalouden kansainvälinen maakunta.

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015 Rolf Nyholm 20.5.2016 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015 Maakuntavaltuusto 20.5.2016 1 Keski-Suomen strategia ja visio 2040 Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-, ja digitalouden

Lisätiedot

VÄLIRAPORTOINTI METKA-RYHMÄ

VÄLIRAPORTOINTI METKA-RYHMÄ VÄLIRAPORTOINTI METKA-RYHMÄ 23.11.2016 1 METKA-TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Pj. Satu Mäkelä, sihteeri Satu Sikanen, jäseniä yhteensä 19 hlöä / Alatyöryhmät / Aluekehitys: pj. Satu Sikanen, siht. Hanna

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Tuleva vuosi 2013 on tärkeä vuosi Kainuun aluekehitystyössä. Vuoden aikana uusitaan kaikki maakunnan keskeiset kehityssuunnitelmat: maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toimiston taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EUedunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto on perustettu vuonna 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2017 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 185 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019 sekä tulostavoitteet ja talousarvio

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

TERVETULOA ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVILLE KOLILLE

TERVETULOA ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVILLE KOLILLE KUTSU JA OHJELMA 15.9.2015 Arvoisa vastaanottaja Viite: Ennakkokutsu 18.6.2015 TERVETULOA ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVILLE 28. - 29.10.2015 KOLILLE Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2011. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika perjantai klo Kulttuurikeskus Karjalantalon Sali Siltakatu 1, Joensuu

Pöytäkirja 4/2011. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika perjantai klo Kulttuurikeskus Karjalantalon Sali Siltakatu 1, Joensuu 25 Aika perjantai 2.9.2011 klo 10.06 12.24 Paikka Kulttuurikeskus Karjalantalon Sali Siltakatu 1, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiyksikkö Nykytoiminnan kuvaus VARELY Vesiyksikkö / Mirja Koskinen 14022017 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue johtaja Risto Timonen Alueiden

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Ü Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (186/03/23/2016)

Ü Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (186/03/23/2016) 2ΘϑΛΘΚΥ ΧΤΛΧΝΧΠΟΧΧΜΩΠςΧΝΚΚςςΘ 2αα6φ5.7 66.1 /ΧΧΜΩΠςΧΛΘϑςΧΛΧ 2ΘϑΛΘΚΥ ΧΤΛΧΝΧΠςΩΝΓΞΧΚΥΩΩΥΤΧϑΧΥςΘ Ü Asia Jatkoaikapäätös. Kansainvälinen kesäyliopisto Pohjois-Karjalassa: Kesäkoulut biotalouden ja vihreän

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelma P-P liitto P-P ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset Avi TE-toimisto Henkilöjärj... Viestintä Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot