Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio"

Transkriptio

1 1 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio alkaen (LUONNOS ) Aluekehitys Maakunnan edunajaminen Hallintopalvelut Johtaminen ja viestintä Alueidenkäyttö Kehittämisrahoitus Yleiskuvaus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatiorakenne pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin sekä perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin. Toimiston perustehtävät on jaettu neljään avainprosessiin ja kahteen tukiprosessiin. Avainprosesseja ovat (1) aluekehitys, (2) alueidenkäyttö, (3) maakunnan edunajaminen ja (4) kehittämisrahoitus. Tukiprosesseja puolestaan ovat (5) hallintopalvelut sekä (6) johtaminen ja viestintä. Avain- ja tukiprosessit muodostavat organisaatiorakenteen kuusi toiminnallista yksikköä. Yksiköt ovat näiden tärkeimpien prosessien omistajia, isäntiä, jotka ovat vastuussa tehtävien hoitumisesta, vaikkakin tehtävien hoitoon tarvitaan usein osaamista useammasta yksiköstä. Kullakin yksiköllä on lisäksi vastuullaan useita alaprosesseja. Avainprosesseissa yksikön päällikkö toimii yksikköön kuuluvien henkilöiden esimiehenä. Tukiprosesseissa yksikköä johtaa virkavastuulla toimiva johtaja.

2 2 Yksiköiden työskentelyä sovittaa yhteen johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston päätettäväksi menevät asiat sekä keskeisten sidosryhmien (mm. kansanedustajat, kuntajohtajat, ELY-keskus ja AVI) yhteistyöasiat. Johtoryhmän muodostavat yksiköiden päälliköt/johtajat sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja, varapuheenjohtajana hänen sijaisensa ja sihteerinä maakuntajohtajan sihteeri. Johtoryhmän kokouksiin voidaan lisäksi kutsua kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyviä henkilöitä. Maakuntaliiton toiminnan ohjaus ja tulostavoitteiden määrittely sekä niiden toteutumisen arviointi tehdään yksiköittäin. Yksiköiden ja henkilöiden pääasialliset tehtävät määritellään tehtävänkuvauksissa maakuntajohtajan päätöksellä. Tehtävänkuvaukset päivitetään vuosittain sekä tarvittaessa muulloinkin. Työnjako pyritään pitämään joustavana, minkä vuoksi henkilöstön edellytetään osallistuvan tarvittaessa myös muihin kuin tehtävänkuvauksessa mainittuihin tehtäviin. Luonnollisesti kaikille kuuluvat myös muut työnantajan määräämät tehtävät. Henkilöstö osallistuu kansainvälisiin tehtäviin ja kuntayhteistyöhön oman toimenkuvansa puitteissa. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen viestintään omaan tehtäväkuvaan kuuluvista asioista. Viestintää koordinoi viestintäpäällikkö. Merkittäviä tapahtumia ja erilaisia määräaikaisia, usean vastuualueen osaamista edellyttäviä tehtäviä varten voidaan muodostaa tarvittaessa ns. ad hoc -ryhmiä. Toimiston työskentelyn koordinaation ja informaationkulun varmistamiseksi koko henkilöstö kokoontuu säännöllisesti henkilöstöpalaveriin (viikkoinfo), jossa käydään läpi kulloinkin ajankohtaiset, koko henkilöstöä koskevat asiat. Yksiköt 1. Aluekehitys - Ohjelmatyö (maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma, rakennerahasto-ohjelman toteutuminen) ja ohjelmien yhteensovitus - Maakuntaohjelman toteuttaminen ja seuranta - Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. - Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan edistäminen - Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot (Katalonia, Kiina, AEBR, AER, Barents, Neebor) - EAY-ohjelmat, erillisohjelmat - ENI-ohjelmatyö, Euregio Karelia - Kansainvälisyyden edistäminen, maahanmuuttoasiat Varis Eira, aluekehityspäällikkö yhteiskuntatieteiden tohtori Maakuntaohjelman laadinta, toteuttamisen suunnittelu ja seuranta. EU-ohjelmien valmistelu, yhteensovitus ja koordinointi. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona osaamisen kehittäminen sekä koulu-

3 3 tus ja tutkimus. SOVA-ryhmän puheenjohtaja. Maaseutuasioiden vastuuhenkilö. AEBRn hallituksen varajäsen. Aluekehitysyksikön esimies. Maakuntajohtajan 2. sijainen. Hyvärinen Tiina, projektisihteeri (määräaikainen) Tourage -hankkeen hallinnointi, viestintä ja toteutus yhdessä projektipäällikön kanssa. Kaarto Sisko, vastuualuejohtaja Karelia ENI CBC -ohjelman valmistelu- ja toteuttamisvastuu Pohjois-Karjalan osalta. Euregio Karelia-työ yhdessä siinä mukana olevien alueiden kanssa sekä pääsihteeriys rotaatioperiaatteen mukaisesti. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona Venäjän läheisyyden hyödyntäminen. Maahanmuuttoasiat. Mannelin Maarita, maakuntasuunnittelija kasvatustieteiden maisteri, yo-merkonomi Hyvinvointialan sekä elinikäisen osallisuuden koordinointi ja kehittäminen sekä siihen liittyvä kuntaelinkeinoelämä-järjestöyhteistyö. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona hyvinvointi ja nuorisoasiat. Kuntien sote-johtajayhteistyön koordinointi sekä eläkeläisryhmän toiminnasta vastaaminen. Moisala Tiina, maakuntasuunnittelija kauppatieteiden maisteri Maakunnallinen ja ylimaakunnallinen rajanylittävä yhteistyö. Karelia ENPI CBC -ohjelman hankkeiden teemoittainen seuranta, koordinointi ja vastuu alueellisesta sidosryhmäyhteistyöstä. ENI CBC -ohjelman valmistelu, toteuttaminen ja komiteatyöskentely. Euregio Karelia -työ, tiedottaminen ja kytkentä kvverkostoihin. Maakunnallisen Venäjä-yhteistyön koordinaatioon osallistuminen. Pitkänen Pia, erikoissuunnittelija EU:n erillisohjelmien, erityisesti EAY ohjelmien (Itämeren alueen ohjelma, Pohjoinen Periferia ja Arktinen ohjelma sekä Interreg Europe) ja projektitoiminnan edistäminen ja osallistuminen toteutukseen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona kansainvälisyyden vahvistaminen. Projektiplaneetta-sähköisen projektitoimintaympäristön sisältötuotanto ja kehittäminen. Tahvanainen Roope, suunnittelija (määräaikainen) yhteiskuntatieteiden kandidaatti Maakuntaohjelman valmistelun ja ohjelmien yhteensovituksen avustavat tehtävät. Turunen Jarno, aluekehityspäällikkö Maakuntasuunnitelman laadinta ja seuranta. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosioina teknologiateollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja älykkään erikoistumisen valinnat. Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Innovatiiviset kaupungit -ohjelman yhteyshenkilö. Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. Aluekehitysyksikön esimiehen sijainen.

4 4 Turunen Raimo, aluekehityspäällikkö insinööri, humanististen tieteiden kandidaatti Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosioina kivenjalostus- ja kaivannaistoiminta, kulttuuri ja kulttuurituotanto (luovat alat) sekä paikallinen kehittäminen. Kotiseututyö ja kyläasiat. Elokuvatuotantojen edellyttämät tehtävät. Avustaminen venäjänkielisten asiakirjojen käsittelyssä. Xue-Pykäläinen Meijiao, projektipäällikkö (määräaikainen) kauppatieteiden maisteri FinChi GEP (Finland-China Green Economy Platform) -projektin vetovastuu. Maakunnan Kiina-yhteistyön verkostojen rakentaminen, yhteistyötoiminta, hallinnointi ja viestintä. Äänismaa Ulla, projektipäällikkö (määräaikainen) Euroopan alueiden väliseen yhteistyöohjelman (INTERREG IV C) TOURAGE -hankkeen kansainvälinen vetovastuu, hallinnointi ja koordinointi (pääpartneri) yhteistyössä projektisihteerin kanssa. Hankkeen kansainväliset ja kansalliset tiedotustehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja toiminnan suunnittelu. Yhteistyö kansainvälisten matkailualan verkostojen ja toimijoiden sekä EU:n ulkoraja-alueiden verkostojen ja toimijoiden kanssa (esim. NEEBOR). Osallistuminen maahanmuuttoasioiden hoitamiseen. 2. Alueidenkäyttö - Aluerakenne ja maakuntasuunnitelma - Maakuntakaava - Liikennejärjestelmätyö - Ympäristö ja ilmasto - Resurssiviisaus - Metsä ja energia - Kivi- ja kaivannaisasiat (maankäyttökysymykset) - Aluesuunnittelun viranomaisyhteistyö ja lausunnot - Paikkatieto - Tietoliikenneyhteydet - SOVA Pitkänen Pasi, aluesuunnittelupäällikkö Maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmätyön vetovastuu. Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona liikennejärjestelmät. Alueidenkäytön yksikön esimies.

5 5 N.N., maakuntasuunnittelija (tehtävä avoinna) koulutus xx Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena vapaa-ajan toiminnot (rantojen käyttö, virkistys, reitistöt ja matkailu) sekä erityistoiminnot kuten energia- ja jätehuolto. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona metsä- ja energiatuotanto sekä ruuantuotanto. N.N., ympäristösuunnittelija (tehtävä avoinna) koulutus xx Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena kulttuuri- ja luonnonympäristöt, ilmastonmuutos sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Riista- ja suurpetoasiat. Vaikutusten arvioinnin vastaava maakuntaliitossa. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona resurssiviisaus. Huikuri Teemu, suunnittelija (määräaikainen) maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Maakuntakaavan 4. vaiheen erillisselvitysten (virkistys ja matkailu) laadinta sekä alueidenkäytön avustavat tehtävät. Huurreoksa Esa, projektipäällikkö (määräaikainen) insinööri (amk) Laajakaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa -hankkeesta sekä Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi hankkeesta vastaaminen. Laajakaistatukilaissa maakuntaliitoille osoitettujen tehtävien koordinointi. Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen maakuntaliittojen, viranomaisten ja laajakaistatoimijoiden kanssa. Viinikka Heikki, maakuntasuunnittelija (määräaikainen) Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa kartta-aineiston tuottaminen sekä erillisselvityksiin osallistuminen. Maakuntaliittoa ja kuntia palvelevien paikkatietoaineistojen käsittely. Paikkatietovastaava. Maakuntakaavan toteutuksen seurannan järjestäminen. Virkistysreitistöjen karttapalveluhankkeen yhteyshenkilö. 3. Maakunnan edunajaminen - Kärkihankkeiden kokoaminen ja edistäminen - Tapauskohtainen edunajaminen ja taustavaikuttaminen - Liikenneyhteyksiin liittyvä edunajaminen - Kuntatalouden seuranta ja kuntien edunajamisasiat - Elinkeinoelämän edunajamisyhteistyö - Ennakointi ja tilastotuotanto Laakkonen Sami, yhteyspäällikkö Maakunnan edunajamiseen liittyvät valmistelutehtävät ja sidosryhmäyhteistyö: maakunnan hankeluettelon kokoaminen, kärkihankkeiden edistäminen, osallistuminen edunajamiseen liittyvien yhteistyöelinten työs-

6 6 kentelyyn ja vierailujen toteuttamiseen sekä kansanedustajayhteistyön koordinointi. Maakunnan edunajaminen -yksikön esimies. Arosara Tuukka, projektipäällikkö (määräaikainen) Yhteiskuntatieteiden maisteri POKETTI -Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli -hankkeen vetovastuu. Hankkeessa rakennetaan maakunnallisen ennakointityön toimintamalli ja tuotetaan ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön. Aluetalouden ja työllisyyden seuranta ja ennakointi. POKETTI.fi-ennakointiportaalin kehittäminen. Ennakointiverkostoyhteistyö. Niiranen Kimmo, maakunta-asiamies yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö: hankeluettelo, hankeneuvottelut, vierailujen järjestäminen, osallistuminen edunvalvonnan kannalta tärkeiden liittoutumien työskentelyyn, yhteistyö kansanedustajien kanssa. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi, tilastotiedot ja maakuntaohjelman seurannan tilastot. Tilastopalvelujen kehittämisen koordinaatio. Maakunnan edunajaminen -yksikön esimiehen sijainen. Silvennoinen Hanna, projektisuunnittelija (määräaikainen) Valtiotieteiden maisteri POKETTI - Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli -hanke. Hankkeessa rakennetaan maakunnallisen ennakointityön toimintamalli ja tuotetaan ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön. Aluetalouden ja työllisyyden seuranta ja ennakointi. POKETTI.fi-ennakointiportaalin ylläpito ja kehittäminen. Tahvanainen Aila, suunnittelija (vuorotteluvapaalla) yo- ja atk-merkonomi Tilastotietopalvelu. Maakunnan teollisuusyritysrekisterin ylläpito ja jakelu. Kuntatalousseurannan taustatyö. Uusiutuvan energian klusterin työpaikka- ja liikevaihtoseurantakyselyt. Koulutusindikaattorien kyselyt maakunnan koulutusorganisaatioilta. Julkaisujen tilaus, kirjastotietopalvelu, suunnitteluavustajan sijainen kirjastonhoidossa. Tiainen Seppo, kuntakehityspäällikkö Kuntatalouden ja aluekehityksen seuranta sekä niihin liittyvä edunvalvonta, tutkimus, kehittäminen ja tietopalvelu. Kuntataloustyöryhmässä kuntakehitykseen, valtionosuuksiin, verotukseen ja tehtävävelvoitteisiin liittyvä asioiden valmistelu. Kunnanjohtajatyöryhmän asioiden valmistelu ja sihteeri. Valtion ja kuntien yhteispalveluhankkeiden koordinointi. Maakunnan suunnittelu- ja ohjelmatyössä avustaminen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuna palvelurakenteet. 4. Kehittämisrahoitus - EU-rakennerahasto-ohjelmat (koordinointi, hallinnointi, rahoitus, tiedottaminen, hankeneuvonta, maksatus, hanketarkastus ja muut teknisen tuen hankkeiden tehtävät) - Itä-Suomen alueen koordinoivan liiton tehtävät - Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminta

7 7 Poutiainen Risto,kehittämisjohtaja diplomi-insinööri Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) esittelijä. MYRrin sihteeristön puheenjohtaja. Kehittämisrahoitusyksikön esimies (oto). Muu tehtävänkuva Johtaminen ja viestintä-yksikössä. Astikainen Tuija, EU-ohjelmakoordinaattori EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja hankeneuvonta. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön tehtävät. MYR:n sihteeri. Ohjelmakauden teknisen tuen (EAKR, ESR) hallinnointi. Kehittämisrahoitusyksikön esimiehen sijainen. Jämsä Leena, EU-tarkastaja (määräaikainen) kasvatustieteiden maisteri EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR,ESR) maksatuspäätösten valmistelu ja neuvonta sekä rahoitusseuranta. Ohjelmakauden hankkeiden paikanpäällä tehtävät tarkastukset. EU-tarkastajan (TO) sijainen. Ojala Tiina, EU-tarkastaja humanististen tieteiden kandidaatti EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR,ESR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, rahoitusseuranta ja raportointi. Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja raportointi. EURA -järjestelmien virastopääkäyttäjä. Korjaavien toimenpiteiden päätösten valmistelu ja kirjaaminen tietohallintojärjestelmään. EU-tarkastajan (LJ) sijainen. Pölönen Ulla-Riitta, EU-suunnittelija (määräaikainen) filosofian ja hallintotieteiden maisteri EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) hankkeiden neuvonta, hankearviointi ja koordinointi ilmasto- ja energiahankkeiden osalta. Pohjois-Karjalan energianeuvontahankkeen 2014 tehtävät. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. Riikonen Katja, EU-suunnittelija EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) seuranta ja projektien vaikuttavuuden arviointi, neuvonta, hankearviointi ja rahoituspäätösten valmistelu. Hankepäätösten esittely MYRrin sihteeristössä. Rakennerahastohankkeiden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen ylläpito. EURA -järjestelmien virastopääkäyttäjä. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. EU-ohjelmakoordinaattorin ja EU-hankekoordinaattorin sijainen. Siitonen Maarit, EU-hankekoordinaattori

8 8 EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) rahoituspäätösten valmistelu ja siihen liittyvä hankepäätösten ja hankearvioinnin koordinointi, hankeneuvonta ja tiedottaminen. Hankepäätösten esittely MYRrin sihteeristössä. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. EU-suunnittelijan sijainen. N.N., Itä-Suomen EU-koordinaattori (tehtävä avoinna) koulutus xx Itä-Suomen alueen maakuntaliittojen hankehallinnon ja ohjelman toimeenpanon prosessien, toimintatapojen ja hakuaikojen yhtenäistäminen, viestintä, tiedotus, raportointi ja seuranta sekä koordinaatioryhmien asioiden valmistelu, toimeenpano ja muut yhteistyöasiat. 5. Hallintopalvelut - Hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat - Maakuntaliiton luottamushallinnon toiminta (valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta) - EU-toimiston talous- ja henkilöstöhallinto - EU:n rakennerahasto-ohjelmien maksatuspäätökset ja neuvonta - Maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset ja niiden valmistelu sekä neuvonta - Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston hallinnointi - Hankinnat, sopimukset, toimitilat - Tietotekniikka (PTTK) - Toimistopalvelut - Asiakirjahallinto, arkistotoimi ja tietosuoja - Asiakaspalvelu, kokouspalvelut Aho Jari, hallinto- ja talousjohtaja, yo-merkonomi Vastuualueena palvelut, erityisesti taloushallinto ja yleishallinto. Henkilöstöhallinto. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen sihteeri. Sopimukset. Hankinnat ja kilpailuttaminen. Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta, maakunnan kehittämisrahasta, EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja muista EU-ohjelmista rahoitettavien hankkeiden maksatuspäätösten tekeminen. Tietopalvelupäällikön sijainen Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastoasioissa. Rakennerahastohankkeissa maksatuspäätösten, maksuunpanomääräysten, maksatusten keskeyttämisten ja oikaisupyyntöjen käsittely. Hallintopalvelut -yksikön esimies. Heiskanen Jarmo, tietopalvelupäällikkö hallintotieteiden maisteri, yo-merkonomi Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston hallinnointi, hankearviointi ja päätösesitysten valmistelu. Maakuntaliiton tietotekniikkapalvelut PTTK:n yhteistyönä. Maakuntaliiton laajakaistayhteyshenkilö LVM:n ryhmässä ja hankkeiden johtaminen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona ICT- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hallinto- ja talousjohtajan sijainen. Hallintopalvelut -yksikön esimiehen sijainen. Hokkanen Helka, hallintosihteeri tradenomi

9 9 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (mm. palkkakirjanpito, matkat sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EUtoimiston hallinnointia). Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston maksatuspäätösten valmistelu. Maakunnan kehittämisrahan hallinnointiin liittyvät tehtävät ja maksatuspäätösten valmistelu. Rakennerahastohankkeissa teknisen tuen maksatuspäätösten valmistelu. Kekäläinen Arja, taloussihteeri yo-merkonomi Taloushallinto, kirjanpito, tilinpäätös, myynti- ja ostoreskontra sekä maksuliikenne. Konsernitietojen raportointi kunnille ja kuntayhtymille. Maakuntaliiton omien hankkeiden taloushallinto. Hallintosihteerin sijainen palkanlaskennassa. Pääkäyttäjä: ProEconomica, Basware, Rondo, Status. Rakennerahastohankkeissa tuen maksaminen. Reinikainen Satu, toimistosihteeri tradenomi Tekstinkäsittely. Asiakaspalvelu. Asianhallintajärjestelmän vastuuhenkilön sijainen. Kulunvalvonnan pääkäyttäjä. Osoiterekisteri. Tilaisuuksien järjestely. Maakuntajohtajan sihteerin sijainen. Ryynänen Lahja, toimistosihteeri yo-merkonomi Osto- ja myyntireskontra, kirjanpidon avustavat tehtävät ja maksuliikenne. Asiakaspalvelu. Toimistotarvikkeet ja lomakkeet. Rondon pääkäyttäjä. Taloussihteerin sijainen. Tilaisuuksien ja kokousten järjestely. Timonen Mirja, asianhallintasihteeri tradenomi, arkistotoimen ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtaminen. Tietosuoja. Asianhallintajärjestelmän vastuuhenkilö ja pääkäyttäjä. Hallinnon kokousasiakirjat. Tarkastuslautakunnan sihteeri. Intranetin pääkäyttäjä. Asiakaspalvelu. Sijainen tekstinkäsittelyssä ja kulunvalvonnassa. 6. Johtaminen ja viestintä - Organisaation johto - Yhteistyöjohtaminen ja yhteiskuntasuhteet - Ylimaakunnallinen yhteistyö - Maakunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen - EU-edunajaminen - Viestintä - Tapahtumat - Maakunnan markkinointi - Maakuntaidentiteetin vahvistaminen Hyttinen Pentti, maakuntajohtaja maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Master of Agriculture

10 10 Maakuntaliiton johtaminen ja toimiston toiminnasta vastaaminen, talouden ja organisaation kehittäminen sekä sidosryhmäyhteydet. Maakuntaidentiteetin ja maakuntahengen vahvistaminen. Pohjois-Karjalan kehittämiseen liittyvä strategiatyö, yhteistyö ja maakunnan tahdonmuodostus sekä kansainvälinen toiminta. Maakunnan kehittämistä ja alueidenkäyttöä koskevat lausunnot ja kannanotot. Toimiminen maakuntahallituksen esittelijänä. Suoranainen esimies johtamisen ja viestinnän yksikön henkilöstölle sekä muiden yksiköiden päälliköille/johtajille. Poutiainen Risto, kehittämisjohtaja diplomi-insinööri Maakuntajohtajan sijainen. Liikennejärjestelmäkokonaisuus. Kansainväliset verkostot ja EU-yhteydet. Barents-yhteistyö. Rakennerahastohallintotehtävät. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) esittelijä. MYRrin sihteeristön puheenjohtaja. Kehittämisrahoitusyksikön esimies (oto). Huovinen Pekka, kehittämispäällikkö insinööri Maakunnan markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen ja koordinointi sekä maakunnan markkinointiin liittyvä projektitoiminta. Erillistapahtumat. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona matkailu ja luovat alat sekä maakunnan vetovoima ja tunnettuus. Jussila Laura, graafinen suunnittelija Graafisen tuotannon vastaava. Julkaisujen taitto. Työpaikkailmoitukset. Nettisivujen ylläpito. Liikelahjat. Tapahtumajärjestelyt. Jussila Rauno, viestintäpäällikkö Tiedotusvastaava. Mediasuhteet. Maakuntaliiton julkaisemien lehtien ja verkkoviestinnän päätoimittaja. Sosiaalisen median vastaava. Muje Reijo, projektipäällikkö ekonomi Pohjois-Karjalan vetovoiman, ulkoisen kuvan ja näkyvyyden kehittäminen ja kirkastaminen. Tulomuuttopalvelut. Mäkinen Liisa, maakuntajohtajan sihteeri yo-merkonomi Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri. Vierailujen ja tilaisuuksien järjestelyt. Huomionosoitukset sidosryhmien edustajille. Markkinoinnin ja viestinnän taustatyö. Savolainen Sirpa, suunnitteluavustaja piirtäjä, somistaja Graafinen tuotanto ja suunnittelutyössä avustaminen. Tilaisuuksien ja kokousten järjestelyt. Kirjastonhoito.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällys 1. Kunnat keskiöön...2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen...3 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät...3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Etelä-Karjalan liiton Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Maakuntajohtajan katsaus... 1 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 3 1.2.1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

15.6.2015. maanantai 15.6.2015 klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

15.6.2015. maanantai 15.6.2015 klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 6/2015 1 (10) Aika Paikka maanantai klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista ja liitteet ovat saatavana Pohjois-Savon

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

ORGANISAATIOUUDISTUS TYÖVALIOKUNTA 19.5.2014. Tausta

ORGANISAATIOUUDISTUS TYÖVALIOKUNTA 19.5.2014. Tausta ORGANISAATIOUUDISTUS TYÖVALIOKUNTA 19.5.2014 Tausta Lapin liiton valtuusto on kokouksessaan 9.12.2013 14 päättänyt osana vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa käynnistää hallituksen esittämät toiminnalliset

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot