Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto Päivämäärä 1(7) Dnro MMMELO 2915/835/2005 Jätevedenpuhdistamot Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä prosessissaan käyttävät jätteenkäsittelylaitokset Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä tilallaan käsittelevät viljelijät TE-keskuksien maaseutuosastot Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Alueelliset ympäristökeskukset Sosiaali- ja terveysministeriö Viite MMM/Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot Asia Maa- ja metsätalousministeriön ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ohje maataloudessa käytettävälle puhdistamolietteelle Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa Maa- ja metsätalousministeriön oppaassa "Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot" on puhdistamolietteen osalta todettu sivulla 15 seuraavaa. "Jos viljelijä ottaa vastaan puhdistamolietettä, vastaanotettavan puhdistamolietteen on oltava käsitelty hyväksytyllä menetelmällä ja sen on täytettävä asetetut hygieniavaatimukset". Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto sekä Kasvintuotannon tarkastuskeskus ovat seuraavassa määrittäneet ne Suomessa tällä hetkellä hyväksytyt puhdistamolietteen käsittelymenetelmät ja tarkentaa täydentävien ehtojen ohjetta seuraavasti: 1. Käsittelemätöntä puhdistamolietettä ei saa luovuttaa maatalouteen, vaan liete on käsiteltävä KTTK:n hyväksymällä menetelmällä. Hyväksyttyjä menetelmiä ovat termofiilinen mädätys (mesofiilinen ei yksinään ole riittävä käsittely), kalkkistabilointi (ph 12), kompostointi ja terminen kuivaus. KTTK voi hyväksyä myös muita lietteenkäsittelymenetelmiä, mikäli niillä todistetusti pystyään merkittävästi vähentämään taudinaiheuttajien määrää lietteessä. 2. Viljelijän saatava käsiteltyä puhdistamolietettä vastaanottaessaan vahvistus siitä, että puhdistamolietteen käsittelijä kuuluu KTTK:n lannoitevalmisteiden valvontaa varten pitämään rekisteriin ja että lietetuote kuuluu valvonnan piiriin. Vahvistus voi olla esimerkiksi KTTK:n tuotteelle kauppanimen ja tyyppinimen vahvistamisen yhteydessä antama RA-tunnus. 3. Jätevedenpuhdistamolta tai muulta lietteen käsittelijältä myydyn tai vastikkeetta luovutetun käsitellyn puhdistamolietteen on täytettävä tuotteelle lannoitelain nojalla asetetut laatu- ja hygieniavaatimukset. Lannoitelain vaatimusten mukainen tuoteseloste sekä analyysitulokset luovutetun lietteen mikrobiologisista ominaisuuksista (Salmonella ja Escherichia coli) ja haitallisten raskasmetallien määristä on annettava kunkin tuote-erän mukana viljelijälle. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Mariankatu 23, Helsinki PL 30, VALTIONEUVOSTO puh faksi

2 2 4. Puhdistamolietteen seostaminen turpeen, hakkeen, karikkeen tai muun vastaavaan seosaineen kanssa ei ole hyväksyttävä lietteen käsittelymenetelmä eikä sillä tavoin käsiteltyä lietettä saa sellaisenaan käyttää maatalouteen siinä olevien taudinaiheuttajien vuoksi. Myöskään tiivistys ja kuivaus eivät ole riittäviä lietteen käsittelymenetelmiä. Yleistä puhdistamolietteestä ja saostuskaivolietteestä Käsittelemättömässä puhdistamolietteessä tiedetään esiintyvän runsaasti erilaisia ulosteperäisiä ihmisille ja eläimille potentiaalisia tauteja aiheuttavia bakteereja kuten Salmonellaa, Listeriaa ja Escherichia colia, erilaisia viruksia kuten noro- (eli kaliki-) ja astroviruksia sekä alkueläinten kestomuotoja (giardioita ja kryptosporideja). Tästä syystä ei käsittelemätöntä puhdistamolietettä eikä pelkästään seostamalla valmistettuja mekaanisia lieteseoksia ole turvallista käyttää maataloudessa. Liete on ennen maatalouskäyttöä käsiteltävä niin, että taudinaiheuttajien määrät merkittävästi vähenevät. Saostuskaivoliete on verrattavissa puhdistamolietteeseen tarkasteltaessa lietteen mahdollisesti sisältämiä potentiaalisia taudinaiheuttajia. Tyypillisesti saostuskaivoliete on peräisin yhden tai muutaman perheen taloudesta ja näin ollen siinä olevien taudinaiheuttajien määrä on yleensä vähäinen. Mutta jos perheen tai perhekunnan jäsenistä joku sairastuu ulostelevitteiseen suolistotautiin, lietteessä olevien taudinaiheuttajien määrä voi nousta erittäin korkeaksi. Useimmille ulosteperäisille suolistoinfektioille on ominaista, että potilas erittää huomattavia määriä taudinaiheuttajaa jopa vuorokausia ennen kuin hänelle ilmaantuu suolisto-oireita. Suolistoinfektioille on myös ominaista, että usein koko perhekunta sairastuu infektioon yhden perheenjäsenen sairastuttua. Näin ollen saostuskaivolietteille on ominaista, että niissä on joko hyvin alhaiset tai hyvin korkeat taudinaiheuttajapitoisuudet ja tautiriskin ennalta arviointi on käytännössä erittäin vaikea tehdä. Saostuskaivolietteet tulee tästä syystä toimittaa käsiteltäviksi jätevedenpuhdistamolle ennen lietteiden maatalouskäyttöä tai ne on käsiteltävä tilalla jäljempänä esitettyjen käsittelyvaihtoehtojen 1-5 mukaisesti. Puhdistamolietteestä voidaan mädättämällä tai kompostoimalla ja edelleen jälkikypsyttämällä, kalkkistabiloimalla tai kuivaamalla tuotteistaa hygienisoitunut ja muutenkin lannoitelain (232/1993) vaatimukset täyttävä maanparannusaine tai sellaisenaan maanparannusaineeksi soveltuva sivutuote. Jätevedenpuhdistamon haltijan tai lietteen käsittelystä huolehtivan toiminnanharjoittajan tulee toimittaa käsiteltyä lietettä vastaanottavalle maanviljelijälle lannoitelain mukainen tuoteseloste sekä analyysitulokset käsitellyn puhdistamolietteen mikrobiologisten vaatimusten täyttymisestä (puhtaita salmonellasta ja E. coli määrä 100 tai 1000 PMY/ g) sekä raskasmetallien pitoisuuksista. Lisäksi tuotteen mukana tulee antaa ohjeet käsitellyn puhdistamolietteen käytöstä sekä muut tarpeelliset tiedot lietteen alkuperästä ja käsittelymenetelmästä. Puhdistamolietteeltä vaaditut käsittelyvaihtoehdot Ennen maatalouskäyttöä puhdistamoliete on käsiteltävä hajuhaittojen vähentämiseksi sekä siten, että taudinaiheuttajat merkittävästi vähenevät (lannoitelaki 232/1993, Vnp puhdistamolietteen maatalouskäytöstä 282/1994, puhdistamolietedirektiivi 86/278/ETY). Tehokkaina käsittelymenetelminä pidetään hyvin tehtyä kalkkistabilointia, termofiilistä mädätystä, kompostointia ja termistä kuivausta (Carrington 2001, Vuorinen ym. 2003). Myös muut vastaavat Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta hyväksynnän saaneet menetelmät voivat tulla kyseeseen.

3 3 Saostuskaivolietettä koskevat samat vaatimukset kuin puhdistamolietettä. Se on ennen peltokäyttöä käsiteltävä siten, että hajuhaitat ja taudinaiheuttajat lietteessä merkittävästi vähenevät. 1. Kalkkistabilointi Liete ja kalkki (CaO; sammuttamaton kalkki) tulee kalkkistabiloinnissa sekoittaa perusteellisesti keskenään. Käsittely voidaan tehdä joko ennen tai jälkeen lietteen kuivauksen tai sen yhteydessä. Puhdistamoliete on kalkkistabiloitu vaatimukset täyttävästi, jos lietteen ph nousee käsittelyn aikana vähintään ph 12 ja lämpötila kohoaa samanaikaisesti vähintään 55 o C:een vähintään kahden tunnin ajaksi. Lietteen käsittelijän on omavalvontaraportissa osoitettava edellä esitettyjen ph- ja lämpötilavaatimusten täyttyminen jokaisen käsittelyerän osalta sekä kalkin ja puhdistamolietteen seossuhteet ja käsitellyn lietteen määrä. Lannoitelain piiriin kalkkistabiloitu liete kuuluu jätevesipuhdistamon sivutuotteena ns. "maanparannusaineena sellaisenaan käytettävänä sivutuotteena". Sen maanparannusvaikutus perustuu osin myös mahdolliseen kalkitsevaan ominaisuuteen. 2. Terminen kuivaus Liete tulee kuumentaa vähintään 80 C:een vähintään 10 minuutin ajaksi ja kosteuden tulee vähentyä alle 10 prosenttiin. Termisesti kuivattua lietettä voidaan käyttää ja markkinoida lannoitelain alaisena tuotteena tyyppinimenä "maanparannusaineena sellaisenaan käytettävä sivutuote". 3. Mädätys Mädättämällä puhdistamoliete voidaan hygienisoida joko 1. termofiilisessä prosessissa, jolloin lietteen lämpötilan tulee olla prosessissa yli 55 C vähintään 4 tunnin ajan viimeisen panoksen lisäämisen jälkeen ja ennen seuraavaa poistoa tai 2. mesofiilisessä prosessissa (lämpötila C:ssa), jolloin mädätetty liete on vielä joko a) termisesti kuivattava, jolloin lämpötilan oltava yli 80 C vähintään10 minuutin ajan tai b) kompostoitava ja jälkikypsytettävä n. kuusi kuukautta tai vanhennettava vähintään kaksi vuotta tai c) liete on ennen mädätystä käsiteltävä ns. pastörointi- tai hygienisointiyksikössä, jossa lietteen lämpötila on vähintään 70 o C:ssa 30 minuutin ajan. Pastöroinnin jälkeen liete on välittömästi mädätettävä. Termofiilisesti mädätettyä lietettä, termisesti kuivattua lietettä sekä ennen mädätystä hygienisoitua lietettä voidaan käyttää ja markkinoida lannoitelain alaisena tuotteena tyyppinimellä "maanparannusaineena sellaisenaan käytettävä sivutuote". Kompostoitua tai riittävästi vanhennettua mädätettyä lietettä voidaan vastaavasti markkinoille saattaa "maanparannuskompostina".

4 4 4. Kompostointi Puhdistamolietteen kompostointi voidaan tehdä reaktorissa esim. tunnelissa tai rummussa, kompostointikentällä aumoissa tai patjakompostointina tai muulla sopivalla tekniikalla. Kompostoitumiseen tarvittava aika- ja lämpötilavaatimukset riippuvat käytetyistä seosaineista, kompostointimenetelmästä ja prosessista. Aumassa ja patjassa lietettä kompostoitaessa tulee kompostoituvan seoksen lämpötilan nousta ja pysyä 55 o C:ssa 4 tunnin ajan vähintään kolmen peräkkäisen käännön jälkeen. Kääntöjä voidaan tarvita useampia riittävän kompostoitumisen varmistamiseksi. Kuuman vaiheen jälkeen kompostia on vielä jälkikypsytettävä, kunnes tuote ei enää sisällä kasveille haitallisia (eli fytotoksisia) yhdisteitä. Suositeltavana aikana pidetään vähintään kuutta kuukautta, mielellään kahta vuotta. Ilmastetussa aumassa ja reaktorissa lietettä on kompostoitava niin, että kunkin erän lämpötila nousee vähintään 4 tunnin ajaksi yli 55 o C:een ja on vähintään viiden vuorokauden ajan yli 40 o C. Tämän jälkeen kompostia on vielä jälkikypsytettävä, kunnes tuote ei enää ole fytotoksinen. Suositeltavana aikana pidetään vähintään 6 kuukautta, mielellään 2 vuotta. Mikäli seosaine on hyvin karkeaa, voidaan kompostoinnilta vaatia korkeampia tavoitelämpötiloja ja/tai pidempää aikaa korkeassa lämpötilassa. Myös lietteen kanssa mahdollisesti kompostoitavat muut jätejakeet voivat vaikuttaa lämpötilavaatimuksia tiukentavasti. Kompostoitu liete kuuluu lannoitelain piiriin ja sen markkinoille saattaminen tapahtuu tyyppinimellä "maanparannuskomposti". 5. Kemicond-menetelmä Lietteen hygienisointi voidaan tehdä myös Kemicond-lietteenkunnostusmenetelmällä, jossa liete ensin hapotetaan lisäämällä lieteseokseen rikkihappoa ja sitten hapetetaan vetyperoksidilla. Kemicond-käsitelty liete on kuivauksen jälkeen vielä stabiloitava kompostoimalla. Kompostoinnille ei aseteta vähimmäislämpötilavaatimuksia, mutta kompostia on käännettävä ja kompostointia tulee jatkaa, kunnes tuote on riittävän kypsää ja täyttää lannoitelain laatuvaatimukset. Kompostoitu Kemicord-käsitelty liete kuuluu lannoitelain piiriin ja sen markkinoille saattaminen tapahtuu tyyppinimellä "maanparannuskomposti". Puhdistamolietteen käsittelyyn soveltumattomat menetelmät Tiivistys ja kuivaus Jätevedenpuhdistuksessa syntynyt liete tiivistetään ja kuivataan ylimääräisen veden poistamiseksi ja tilavuuden pienentämiseksi. Tämä käsittely ei ole riittävä lietteen käsittelymenetelmä peltolevitystä varten.

5 5 Seostaminen turpeen, hakkeen tms. seosaineen kanssa Puhdistamolietteen mekaaninen seostaminen turpeen, hakkeen, karikkeen tai muun vastaavaan seosaineen kanssa ei ole hyväksyttävä lietteen käsittelymenetelmä sellaisenaan. Mekaanisesti valmistettuja lieteseoksia ei saa sellaisenaan käyttää maatalouteen niissä mahdollisesti olevien taudinaiheuttajien vuoksi. Mesofiilinen mädätys Mesofiilinen mädätys ei yksinään riitä puhdistamolietteen käsittelyksi peltolevitystä varten. Mädätetty liete on joko kompostoitava ja jälkikypsytettävä, vanhennettava vähintään kaksi vuotta tai termisesti kuivattava. Puhdistamolietteen tuoteselosteessa ilmoitettavat ja muut laatutiedot Käsitellystä puhdistamolietteestä tulee antaa aina lietettä luovutettaessa vastaanottajalle tuoteseloste, jossa tulee ilmoittaa KTTK:n hyväksymin analysointimenetelmin määritetty kuiva-ainepitoisuus (%), orgaanisen aineksen määrä (hehkutushäviö % kuiva-aineesta), happamuus (ph; mitattuna tuoreesta aineksesta 1+5 uuttosuhteella), johtokyky (ms/m), kokonaistyppi (N) mg/l, kokonaisfosfori (P) mg/l sekä kokonaiskalium (K) mg/l. Lisäksi tulee liitteenä olla analyysitodistus, josta käy ilmi kadmiumin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja elohopean sekä lannoitelainmukaisesti myös arseenin pitoisuudet mg/kg kuiva-ainetta. Analyysitodistuksella tulee myös osoittaa, että tuote on puhdas Salmonellasta ( ei todettu /25 g) ja että Escherischia colin määrä ei ylitä 100 tai 1000 PMY/g. Lisäksi voidaan tuoteselosteessa ilmoittaa liukoisen typen (N, 1+5 vesiuutolla), kalsiumin (Ca) ja magnesiumin (Mg) kokonaispitoisuudet sekä raudan (Fe), alumiinin (Al) ja rikin (S) pitoisuudet. Käytetyt hyväksytyt analyysimenetelmät on mainittava analyysitodistuksessa. Käsiteltyä puhdistamolietettä saa levittää pellolle vain, jos lietteen raskasmetallipitoisuudet alittavat valtioneuvoston päätöksen määräämät raja-arvot ja mikäli mikrobiologiset kriteerit täyttyvät. Kuljetus tilalle Käsitellyn puhdistamolietteen ja saostuskaivolietteen keräily laitoksella sekä kuljetus tilalle on tehtävä aina niin, ettei uudelleen kontaminoitumista tapahdu eikä taudinaiheuttajien siirtymistä puhdistamolta tilalle tapahdu. Lisäksi on huolehdittava, ettei kuljetuksesta aiheudu haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Käsitelty puhdistamoliete on kuljetettava tilalle tiiviissä, katetuissa ajoneuvoissa, joiden riittävästä puhdistamisesta on huolehdittava. Lisäksi lietteenajosta vastuussa olevan urakoitsijan on pidettävä kirjaa kuljettamistaan lietemääristä ja näin varmistettava, että myös tiloille toimitetut käsitellyt liete-erät ovat tarvittaessa jäljitettävissä.

6 6 Puhdistamon tai lietteen käsittelijän kirjanpito ja raportointi Lietteen käsittelijän on pidettävä kirjaa ainakin: tuotetun tai vastaanotetun lietteen määrästä ja vastaanotetun saostuskaivolietteen määrästä viljelykäyttöön toimitetun käsitellyn puhdistamolietteen määrästä käsiteltyjen lietteiden laatua kuvaavista analyysituloksista lietteen käsittelymenetelmistä ja menetelmän kriittisten pisteiden valvonnasta (esim. lämpötilat /käsittelyaika) käsitellyn lietteen vastaanottajista ja käyttäjistä paikoista, joissa lietettä on käytetty tai aiotaan käyttää viljelykseen Jätevedenpuhdistamon tai muun lieteen käsittelijän on laadittava raportti vuosittain ja toimitettava se KTTK:lle. Raportissa tulee olla tiedot käsitellyistä lietemääristä, lopputuotteen määristä, tulokset prosessiseurannasta sekä lietteen laadun ja hygienian varmistamiseksi tehdyistä analyyseistä. Lietteen käsittelijän tulee säilyttää jäljennökset käsittelyprosessin seurantadokumenteista, käsitellyn lietteen analyysituloksista sekä mahdollisista viljelijöiden kanssa tehdyistä sopimuksista vähintään viisi vuotta. Lietteen käsittelijä lähettää myös käsiteltyä lietettä vastaanottaneille viljelijöille vuosittain yhteenvedon heille toimitetuista lietemääristä ja analyysituloksista. Viranomaisyhteydet ja luvat Viljelijän on varmistuttava ennen lietteen vastaanottamista, että lietteen käsittelijä on Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toiminnanharjoittajarekisterissä ja että tuotteen mukana saadaan riittävät tiedot tuotteen laadusta ja ominaisuuksista. Mikäli viljelijä käsittelee puhdistamo- tai saostuskaivolietettä luovutettavaksi tilan ulkopuolelle, kuuluu toiminta lannoitelain piiriin ja toiminnan tulee täyttää lannoitelaissa asetetut velvollisuudet ja tuotteelle asetetut vaatimukset. Mikäli tilalla käsitellään puhdistamo- tai saostuskaivolietettä käsittelymenetelmillä 1-5 omaan käyttöön, toiminta ei kuulu lannoitelain piiriin. Toiminnasta tulee tehdä ilmoitus KTTK:lle. Vastuut Jätevedenpuhdistamolietteen käsittelijän vastuulla on, että viljelykäyttöön menevän käsitellyn lieteen laatu täyttää lainsäädännön asettamat laatuvaatimukset sekä lietteen käytöstä annetut määräykset. Jos käsitellyn puhdistamolietteen laatu ei täytä lannoitelain vaatimuksia, lain mukaan lietteen käsittelijän on korvattava se vahinko, joka aiheutuu ostajalle tai sitä vastikkeetta vastaanottaneelle siitä, että tuote ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai että se poikkeaa ostajalle annetuista tiedoista. Korvaus on suoritettava, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta. Lietteen käsittelijä on velvoitettu myös neuvomaan vastaanottavaa viljelijää käsitellyn puhdistamolietteen oikeasta käytöstä. Lietteen käsittelijän tulee edellyttää käyttämiltään urakoitsijoilta kuljetus- ja levitysvastuuta.

7 Viljelijällä on vastuu käsitellyn puhdistamolietteen käytöstä ja varastoinnista hallinnassaan olevan tilan alueella. Tilan oman saostuskaivolietteen käsittelyssä tila on itse vastuussa tuotteensa laadusta ja hallinnassaan olevilla maa-alueilla tapahtuneesta lietteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Mikäli käsiteltyä saostuskaivolietettä luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle, tilaa koskevat samat vastuut ja velvoitteet kuin puhdistamolietteen käsittelijää. 7 Osastopäällikön sijaisena Apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen Ylitarkastaja Pirjo Salminen Viitteet: Lannoitelaki 232/1993 Lietedirektiivi 86/278/EEC VNp puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä N:o 282/1994 Carrington 2001, Evaluation of Sludge Treatments for Pathogen Reduction Final Report, Study contact No B4-3040/2001/322179/MAR/A2 for EU Comission. Vuorinen ym. 2003, Sewage sludge and sludge products for agricultural use a study on hygienic quality. MMM julkaisuja 2/2003.

Käymäläjäte ja hajalietteet. Käymäläjätteet ja hajalietteet. Käymäläjätteet ja hajalietteet

Käymäläjäte ja hajalietteet. Käymäläjätteet ja hajalietteet. Käymäläjätteet ja hajalietteet Käymäläjätteiden ja hajalietteiden käyttö lannoitevalmisteina maa-, puutarha- ja metsätaloudessa sekä maisemoinnissa Pirjo Salminen Maa- ja metsätalousministeriö 2006 Käymäläjäte ja hajalietteet käymäläjäte:

Lisätiedot

Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta

Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Nilsiä Evira - elintarviketurvallisuus/ Lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Biohajoavista jätteistä valmistettuihin maanparannusaineisiin liittyvä lainsäädäntö

Biohajoavista jätteistä valmistettuihin maanparannusaineisiin liittyvä lainsäädäntö Biohajoavista jätteistä valmistettuihin maanparannusaineisiin liittyvä lainsäädäntö Jokioinen 25.11.2009 Arja Vuorinen Valvontaosasto, Evira www.evira.fi Tarkastelen esityksessäni Millä ehdoin biohajoavasta

Lisätiedot

Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen. Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari

Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen. Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari Tarkastelun lähtökohtana Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rooli

Lisätiedot

VVY:n jäsenlaitoksille suoritetun lietekyselyn tulokset 1.9.2005 VVY, Leena Sänkiaho ja Saijariina Toivikko

VVY:n jäsenlaitoksille suoritetun lietekyselyn tulokset 1.9.2005 VVY, Leena Sänkiaho ja Saijariina Toivikko 1 VVY:n jäsenlaitoksille suoritetun lietekyselyn tulokset 1.9.2005 VVY, Leena Sänkiaho ja Saijariina Toivikko VVY järjesti jäsenlaitoksilleen kyselyn vesihuoltolaitosten lietteenkäsittelystä kesäkuussa

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö. Titta Suoniitty

Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö. Titta Suoniitty Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö Titta Suoniitty Jätevesilietteet Yhdyskuntajätevesiliete Sakokaivoliete ja muu kiinteistökohtainen liete mukaan lukien kuivakäymäläjäte Muu jätevedenpuhdistamon liete

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje SAKOKAIVOLIETTEEN KALKKISTABILOINTIOHJE Haja-asutusalueilla muodostuvaa sakokaivolietettä on mahdollista levittää omasta sakokaivosta omalle pellolle, mikäli sakokaivoliete

Lisätiedot

OPAS PUHDISTAMOLIETTEEN MAANVILJELYKÄYTÖSTÄ

OPAS PUHDISTAMOLIETTEEN MAANVILJELYKÄYTÖSTÄ OPAS PUHDISTAMOLIETTEEN MAANVILJELYKÄYTÖSTÄ Toim. Viivi Vihersaari 1 / 2004 Sisällys JOHDANTO... 2 LIETTEEN VASTAANOTTAJAKSI?... 3 PUHDISTAMOLIETE... 4 KÄYTTÖKOHTEET JA RAJOITUKSET... 5 LIETE TUTKITAAN...

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Hallavaaran jätekeskus 32 ha, Köyliön Kepolassa, nykyisen Säkylän alueella Kunnallinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö. Titta Suoniitty

Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö. Titta Suoniitty Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö Titta Suoniitty Lietteitä koskevaa lainsäädäntöä Lannoitevalmistelaki 539/2006 mmm:n asetukset 24/11 ja 11/12 ja niiden muutokset Käsittely Laatu Fosforin käyttömäärät

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Jätevesilietepohjaisten tuotteiden hyödyntäminen. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietepohjaisten tuotteiden hyödyntäminen. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietepohjaisten tuotteiden hyödyntäminen Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 4.11.2016 Organisaatio HSY:n yhtymäkokous HSY:n hallitus Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Talous- ja hallintoyksikkö Viestintä-

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

KOOSTE MULLAN VALMISTUKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMASTA (KARANOJA)

KOOSTE MULLAN VALMISTUKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMASTA (KARANOJA) 1 (5) KOOSTE MULLAN VALMISTUKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMASTA (KARANOJA) Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on varmistaa laadukkaan multatuotteen valmistus. Se on tehty työohjeen muotoon. Ohjeessa kuvataan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa!

Yhteistyössä on voimaa! Haitalliset aineet puhdistamoja hajalietteissä, TkT Vesihuolto 2015 Vesialan asiantuntijapalvelut Yhteistyössä on voimaa! Projektin johto: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Yhteistyö

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta TEKES - INKA Lieteseminaari 1.2.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsinki Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta Saijariina Toivikko Vesiasiain päällikkö 2.2.2017 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

Mädätteen käyttö maataloudessa

Mädätteen käyttö maataloudessa Mädätteen käyttö maataloudessa Lainsäädäntö, laitoshyväksyntä, jätejakeiden vaikutus vaatimuksiin Voimassa olevat säädökset Lannoitevalmistelaki 539/2006 MMMa 24/11 lannoitevalmisteista muutos valmisteilla

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 15/Nide 07 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 127 386L0278 N:o L 181 /6 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 4.7.86 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän,

Lisätiedot

ESPOON PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN SELVITYS ÄMMÄSSUON KÄSITTELYKESKUKSELLE

ESPOON PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN SELVITYS ÄMMÄSSUON KÄSITTELYKESKUKSELLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma Anna-Mari Liimatainen ESPOON PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN SELVITYS ÄMMÄSSUON KÄSITTELYKESKUKSELLE

Lisätiedot

Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö

Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö Pirjo Salminen Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Lannoitevalmiste (4 ) 1) lannoite 2) kalkitusaine 3) maanparannusaine 4) kasvualusta 5) mikrobivalmiste 6) lannoitevalmisteena

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Alexander Chernyaev Irma Pylvänäinen Tarleena Taipale Raportti Toukokuu 2014 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Multatuotteiden raaka-aineiden laadunvarmistus. Pekka Järvenpää Lahti 15.11.2012

Multatuotteiden raaka-aineiden laadunvarmistus. Pekka Järvenpää Lahti 15.11.2012 Multatuotteiden raaka-aineiden laadunvarmistus Pekka Järvenpää Lahti 15.11.2012 1 Kekkilä Pekka Järvenpää, Biolaitosyhdistyksen seminaari, Lahti 15.11.2012 2 Pekka Järvenpää, Biolaitosyhdistyksen seminaari,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro 00023 VALTIONEUVOSTO 5.7.2005 2917/01/2005 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelman nro 53/05 Valtuutussäännökset: Kasvintuotannon

Lisätiedot

Lietteen hyödyntäminen Euroopassa

Lietteen hyödyntäminen Euroopassa VALTAKUNNALLISET VESIHUOLTOPÄIVÄT 10.-11.5.2017 JYVÄSKYLÄ Lietteen käsittely ja hyödyntäminen tänään ja tulevaisuudessa Saijariina Toivikko Vesiasiain päällikkö #vesihuolto2017 17.5.2017 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN Esipuhe Tämä ohje on pelkistetty kuvaus siitä, miten asumisjätevedenilla muodostuvien lietteiden määrät sekä iden

Lisätiedot

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Suomen Ekolannoite Oy Perustettu 2011 Kehittänyt innovatiivisen lietteenkäsittely menetelmän, josta jätetty patenttihakemus Menetelmä kemiallisesti hydroloimalla

Lisätiedot

Lappajärven kunta, Tuoranmäki, tila Kettula Rn:o 95:0

Lappajärven kunta, Tuoranmäki, tila Kettula Rn:o 95:0 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten

Lisätiedot

PUHDISTAMOLIETTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

PUHDISTAMOLIETTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ PUHDISTAMOLIETTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojelulakia sovelletaan mm. toimintaan, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista sekä toimintaan,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 09/08 Päivämäärä Dnro 10.6.2008 1468/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.7.2008 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) liite I Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet Risto Retkin Eviran tehtävät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero MÄÄRÄYS 1 (37) Pvm/Datum/Date Määräyksen numero 18.03.2016 1/2016 EVIRAN MÄÄRÄYS KANSALLISESTA LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELOSTA Lannoitevalmistelain (539/2006) 6 :n 1 momentin mukaan vain sellaisia

Lisätiedot

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa INKA työpaja 1.2.2017 TAUSTAA 2 Lietteen käsittely Ämmässuolla Ämmässuolla on käsitelty bio- ja viherjätteitä vuosikymmeniä, nyt uutena materiaalina puhdistamoliete

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 24/11 Päivämäärä Dnro 01.09.2011 1784/14/2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 13.9.2011 toistaiseksi Muuttaa/Kumoaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) muutoksineen

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ravinteiden tai muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuus

Ravinteiden tai muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuus KANSALLINEN LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELO Eviran ylläpitämän lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon on koottu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen lannoitevalmisteista (MMMa 24/11) voimaan

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena. Tapio Salo, MTT 07.11.2011 Baltic Compass Hyötylanta Biovirta

Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena. Tapio Salo, MTT 07.11.2011 Baltic Compass Hyötylanta Biovirta Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena Tapio Salo, MTT 07.11.2011 Baltic Compass Hyötylanta Biovirta Lainsäädäntö ja ympäristötuki Nitraattiasetus maksimi N 170 kg/ha/kalenterivuonna Lannoitevalmistelaki

Lisätiedot

LIETTEEN RASKASMETALLIEN VAIKUTUS KOMPOSTITUOTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIIN SUOMESSA

LIETTEEN RASKASMETALLIEN VAIKUTUS KOMPOSTITUOTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIIN SUOMESSA LIETTEEN RASKASMETALLIEN VAIKUTUS KOMPOSTITUOTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIIN SUOMESSA Case-yrityksenä Kujalan Komposti Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

Stormossenin maanparannuskomposti. Johanna Penttinen-Källroos

Stormossenin maanparannuskomposti. Johanna Penttinen-Källroos Stormossenin maanparannuskomposti Kiinteistöjen syntypaikkalajittelu Omakotitalot Keittiöjäte Karkeajäte Rivi- ja kerrostalot Keittiöjäte Karkeajäte Keräyspaperi Keräyslasi Keräysmetalli Paristot Jätteenkeräily

Lisätiedot

Uudistuva lannoitelainsäädäntö. Titta Suoniitty, Evira

Uudistuva lannoitelainsäädäntö. Titta Suoniitty, Evira Uudistuva lannoitelainsäädäntö, Evira Nykyinen lainsäädäntö Lannoitevalmistelaki 539/2006 mmm:n asetukset 24/11 ja 11/12 EY-asetus N:o 2003/2003 koskee epäorgaanisia lannoitteita ja kalkitusaineita EY-asetus

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 24/07/2 Dnro Psy-2006-y-86 Annettu julkipanon jälkeen ASIA. HAKIJA Oulun kaupunki / Oulun Vesi Kasarmintie OULU

PÄÄTÖS Nro 24/07/2 Dnro Psy-2006-y-86 Annettu julkipanon jälkeen ASIA. HAKIJA Oulun kaupunki / Oulun Vesi Kasarmintie OULU PÄÄTÖS Nro 24/07/2 Dnro Psy-2006-y-86 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2007 1 ASIA Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyä koskeva selvitys, Oulu HAKIJA Oulun kaupunki / Oulun Vesi Kasarmintie

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YHTEISPUHDISTAMON LIETTEIDEN JATKOKÄSITTELY

YHTEISPUHDISTAMON LIETTEIDEN JATKOKÄSITTELY FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YHTEISPUHDISTAMON LIETTEIDEN JATKOKÄSITTELY Vaihtoehtoselvitys P10205 Liite 5 13.9.2010 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v

Lisätiedot

Eero Mäntylä. Kompostiravinteet kasvien tuotannossa Kasvinravinteita maanparannusaineista Jokioinen 26.11.2008. Vapo Oy Puutarha ja Ympäristö

Eero Mäntylä. Kompostiravinteet kasvien tuotannossa Kasvinravinteita maanparannusaineista Jokioinen 26.11.2008. Vapo Oy Puutarha ja Ympäristö Kompostiravinteet kasvien tuotannossa Kasvinravinteita maanparannusaineista Jokioinen 26.11.28 Eero Mäntylä Vapo Oy Puutarha ja Ympäristö Kompostilannoituksen jälkeen Kompostien käytön edut maanviljelyssä

Lisätiedot

Humuspehtoori oy. Pälkäneellä toimiva 30-vuotias perheyritys, toiminta laajenemassa Janakkalaan

Humuspehtoori oy. Pälkäneellä toimiva 30-vuotias perheyritys, toiminta laajenemassa Janakkalaan Humuspehtoori oy Pälkäneellä toimiva 30-vuotias perheyritys, toiminta laajenemassa Janakkalaan Yritys valmistaa maanparannus- ja lannoiteaineita, joilla parannetaan pellon kaikkia kasvuominaisuuksia. Tuotteiden

Lisätiedot

TAUSTA: LAINSÄÄDÄNTÖ, 2011: TULLUT VOIMAAN

TAUSTA: LAINSÄÄDÄNTÖ, 2011: TULLUT VOIMAAN Jätehuollon hygienia Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Merja Kontro, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Lahti Maija Kirsi, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Kuopio Sirpa Laitinen, erikoistutkija,

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

28.5.2014. Esityksen sisältö

28.5.2014. Esityksen sisältö Esityksen sisältö Hankinta- ja toimintamallien kehittäminen puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelylle tavoitteena ravinteiden hyötykäytön tehostaminen Vesihuoltopäivät 2014 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Separoidun kuivajakeen käyttö kuivikkeena Johanna Virtanen, Ylä-Savon ammattiopisto 2017

Separoidun kuivajakeen käyttö kuivikkeena Johanna Virtanen, Ylä-Savon ammattiopisto 2017 Separoidun kuivajakeen käyttö kuivikkeena Johanna Virtanen, Ylä-Savon ammattiopisto 2017 Yleistä Separoitua kuivajaetta voi käyttää eläinsuojissa kuivikkeena Kiinnostus kuivikekäyttöön on lisääntynyt perinteisten

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet).

Kompostin käyttö maanparannuksessa aktivoi maaeliöstön kehittymistä. (Huom. jätevesilietekompostin raskasmetallipitoisuudet). Helsingin kaupunkitilaohje Kasvualustat http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/kasvualustojen-laatuvaatimukset-2/ Kasvillisuusalueelle kannattaa suunnitella joko alueelle tyypillistä tai kasvuolosuhteiltaan

Lisätiedot

L 54/38 Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/38 Euroopan unionin virallinen lehti L 54/38 Euroopan unionin virallinen lehti 26.2.2011 LIITE V ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN MUUNTAMINEN BIOKAASUKSI TAI KOMPOSTOIMINEN I LUKU LAITOKSIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Biokaasuprosessin materiaalivirtojen. mahdollisuudet

Biokaasuprosessin materiaalivirtojen. mahdollisuudet Biokaasuprosessin materiaalivirtojen hyödynt dyntämis- mahdollisuudet Biokaasusta liiketoimintaa Mahdollisuudet ja reunaehdot 3.12.2008, High Tech Center Helsinki Teija Paavola, MTT Jukka Rintala, Jyväskylän

Lisätiedot

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehtaan lannoitevalmisteet Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn Perusmateriaalin käsittely Karkean materiaalin erotus Karkean materiaalin käsittely Mädätysjäännöksen käsittely Biojätekäsittelyprosessin jätevedenkäsittely Tilanne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Komposti ja komposti!

Komposti ja komposti! Kasvua kompostilla Komposti ja komposti! Vanha konsti on pussillinen hyvää kompostia Päästöt säästöiksi Ravinteiden ja raaka-aineiden tuhlaus ei ole mielekästä Typen ja fosforin hyödyntäminen taloudellisesti

Lisätiedot