Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto Päivämäärä 1(7) Dnro MMMELO 2915/835/2005 Jätevedenpuhdistamot Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä prosessissaan käyttävät jätteenkäsittelylaitokset Puhdistamo- tai saostuskaivolietettä tilallaan käsittelevät viljelijät TE-keskuksien maaseutuosastot Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Alueelliset ympäristökeskukset Sosiaali- ja terveysministeriö Viite MMM/Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot Asia Maa- ja metsätalousministeriön ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ohje maataloudessa käytettävälle puhdistamolietteelle Ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle maataloudessa Maa- ja metsätalousministeriön oppaassa "Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot" on puhdistamolietteen osalta todettu sivulla 15 seuraavaa. "Jos viljelijä ottaa vastaan puhdistamolietettä, vastaanotettavan puhdistamolietteen on oltava käsitelty hyväksytyllä menetelmällä ja sen on täytettävä asetetut hygieniavaatimukset". Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto sekä Kasvintuotannon tarkastuskeskus ovat seuraavassa määrittäneet ne Suomessa tällä hetkellä hyväksytyt puhdistamolietteen käsittelymenetelmät ja tarkentaa täydentävien ehtojen ohjetta seuraavasti: 1. Käsittelemätöntä puhdistamolietettä ei saa luovuttaa maatalouteen, vaan liete on käsiteltävä KTTK:n hyväksymällä menetelmällä. Hyväksyttyjä menetelmiä ovat termofiilinen mädätys (mesofiilinen ei yksinään ole riittävä käsittely), kalkkistabilointi (ph 12), kompostointi ja terminen kuivaus. KTTK voi hyväksyä myös muita lietteenkäsittelymenetelmiä, mikäli niillä todistetusti pystyään merkittävästi vähentämään taudinaiheuttajien määrää lietteessä. 2. Viljelijän saatava käsiteltyä puhdistamolietettä vastaanottaessaan vahvistus siitä, että puhdistamolietteen käsittelijä kuuluu KTTK:n lannoitevalmisteiden valvontaa varten pitämään rekisteriin ja että lietetuote kuuluu valvonnan piiriin. Vahvistus voi olla esimerkiksi KTTK:n tuotteelle kauppanimen ja tyyppinimen vahvistamisen yhteydessä antama RA-tunnus. 3. Jätevedenpuhdistamolta tai muulta lietteen käsittelijältä myydyn tai vastikkeetta luovutetun käsitellyn puhdistamolietteen on täytettävä tuotteelle lannoitelain nojalla asetetut laatu- ja hygieniavaatimukset. Lannoitelain vaatimusten mukainen tuoteseloste sekä analyysitulokset luovutetun lietteen mikrobiologisista ominaisuuksista (Salmonella ja Escherichia coli) ja haitallisten raskasmetallien määristä on annettava kunkin tuote-erän mukana viljelijälle. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Mariankatu 23, Helsinki PL 30, VALTIONEUVOSTO puh faksi

2 2 4. Puhdistamolietteen seostaminen turpeen, hakkeen, karikkeen tai muun vastaavaan seosaineen kanssa ei ole hyväksyttävä lietteen käsittelymenetelmä eikä sillä tavoin käsiteltyä lietettä saa sellaisenaan käyttää maatalouteen siinä olevien taudinaiheuttajien vuoksi. Myöskään tiivistys ja kuivaus eivät ole riittäviä lietteen käsittelymenetelmiä. Yleistä puhdistamolietteestä ja saostuskaivolietteestä Käsittelemättömässä puhdistamolietteessä tiedetään esiintyvän runsaasti erilaisia ulosteperäisiä ihmisille ja eläimille potentiaalisia tauteja aiheuttavia bakteereja kuten Salmonellaa, Listeriaa ja Escherichia colia, erilaisia viruksia kuten noro- (eli kaliki-) ja astroviruksia sekä alkueläinten kestomuotoja (giardioita ja kryptosporideja). Tästä syystä ei käsittelemätöntä puhdistamolietettä eikä pelkästään seostamalla valmistettuja mekaanisia lieteseoksia ole turvallista käyttää maataloudessa. Liete on ennen maatalouskäyttöä käsiteltävä niin, että taudinaiheuttajien määrät merkittävästi vähenevät. Saostuskaivoliete on verrattavissa puhdistamolietteeseen tarkasteltaessa lietteen mahdollisesti sisältämiä potentiaalisia taudinaiheuttajia. Tyypillisesti saostuskaivoliete on peräisin yhden tai muutaman perheen taloudesta ja näin ollen siinä olevien taudinaiheuttajien määrä on yleensä vähäinen. Mutta jos perheen tai perhekunnan jäsenistä joku sairastuu ulostelevitteiseen suolistotautiin, lietteessä olevien taudinaiheuttajien määrä voi nousta erittäin korkeaksi. Useimmille ulosteperäisille suolistoinfektioille on ominaista, että potilas erittää huomattavia määriä taudinaiheuttajaa jopa vuorokausia ennen kuin hänelle ilmaantuu suolisto-oireita. Suolistoinfektioille on myös ominaista, että usein koko perhekunta sairastuu infektioon yhden perheenjäsenen sairastuttua. Näin ollen saostuskaivolietteille on ominaista, että niissä on joko hyvin alhaiset tai hyvin korkeat taudinaiheuttajapitoisuudet ja tautiriskin ennalta arviointi on käytännössä erittäin vaikea tehdä. Saostuskaivolietteet tulee tästä syystä toimittaa käsiteltäviksi jätevedenpuhdistamolle ennen lietteiden maatalouskäyttöä tai ne on käsiteltävä tilalla jäljempänä esitettyjen käsittelyvaihtoehtojen 1-5 mukaisesti. Puhdistamolietteestä voidaan mädättämällä tai kompostoimalla ja edelleen jälkikypsyttämällä, kalkkistabiloimalla tai kuivaamalla tuotteistaa hygienisoitunut ja muutenkin lannoitelain (232/1993) vaatimukset täyttävä maanparannusaine tai sellaisenaan maanparannusaineeksi soveltuva sivutuote. Jätevedenpuhdistamon haltijan tai lietteen käsittelystä huolehtivan toiminnanharjoittajan tulee toimittaa käsiteltyä lietettä vastaanottavalle maanviljelijälle lannoitelain mukainen tuoteseloste sekä analyysitulokset käsitellyn puhdistamolietteen mikrobiologisten vaatimusten täyttymisestä (puhtaita salmonellasta ja E. coli määrä 100 tai 1000 PMY/ g) sekä raskasmetallien pitoisuuksista. Lisäksi tuotteen mukana tulee antaa ohjeet käsitellyn puhdistamolietteen käytöstä sekä muut tarpeelliset tiedot lietteen alkuperästä ja käsittelymenetelmästä. Puhdistamolietteeltä vaaditut käsittelyvaihtoehdot Ennen maatalouskäyttöä puhdistamoliete on käsiteltävä hajuhaittojen vähentämiseksi sekä siten, että taudinaiheuttajat merkittävästi vähenevät (lannoitelaki 232/1993, Vnp puhdistamolietteen maatalouskäytöstä 282/1994, puhdistamolietedirektiivi 86/278/ETY). Tehokkaina käsittelymenetelminä pidetään hyvin tehtyä kalkkistabilointia, termofiilistä mädätystä, kompostointia ja termistä kuivausta (Carrington 2001, Vuorinen ym. 2003). Myös muut vastaavat Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta hyväksynnän saaneet menetelmät voivat tulla kyseeseen.

3 3 Saostuskaivolietettä koskevat samat vaatimukset kuin puhdistamolietettä. Se on ennen peltokäyttöä käsiteltävä siten, että hajuhaitat ja taudinaiheuttajat lietteessä merkittävästi vähenevät. 1. Kalkkistabilointi Liete ja kalkki (CaO; sammuttamaton kalkki) tulee kalkkistabiloinnissa sekoittaa perusteellisesti keskenään. Käsittely voidaan tehdä joko ennen tai jälkeen lietteen kuivauksen tai sen yhteydessä. Puhdistamoliete on kalkkistabiloitu vaatimukset täyttävästi, jos lietteen ph nousee käsittelyn aikana vähintään ph 12 ja lämpötila kohoaa samanaikaisesti vähintään 55 o C:een vähintään kahden tunnin ajaksi. Lietteen käsittelijän on omavalvontaraportissa osoitettava edellä esitettyjen ph- ja lämpötilavaatimusten täyttyminen jokaisen käsittelyerän osalta sekä kalkin ja puhdistamolietteen seossuhteet ja käsitellyn lietteen määrä. Lannoitelain piiriin kalkkistabiloitu liete kuuluu jätevesipuhdistamon sivutuotteena ns. "maanparannusaineena sellaisenaan käytettävänä sivutuotteena". Sen maanparannusvaikutus perustuu osin myös mahdolliseen kalkitsevaan ominaisuuteen. 2. Terminen kuivaus Liete tulee kuumentaa vähintään 80 C:een vähintään 10 minuutin ajaksi ja kosteuden tulee vähentyä alle 10 prosenttiin. Termisesti kuivattua lietettä voidaan käyttää ja markkinoida lannoitelain alaisena tuotteena tyyppinimenä "maanparannusaineena sellaisenaan käytettävä sivutuote". 3. Mädätys Mädättämällä puhdistamoliete voidaan hygienisoida joko 1. termofiilisessä prosessissa, jolloin lietteen lämpötilan tulee olla prosessissa yli 55 C vähintään 4 tunnin ajan viimeisen panoksen lisäämisen jälkeen ja ennen seuraavaa poistoa tai 2. mesofiilisessä prosessissa (lämpötila C:ssa), jolloin mädätetty liete on vielä joko a) termisesti kuivattava, jolloin lämpötilan oltava yli 80 C vähintään10 minuutin ajan tai b) kompostoitava ja jälkikypsytettävä n. kuusi kuukautta tai vanhennettava vähintään kaksi vuotta tai c) liete on ennen mädätystä käsiteltävä ns. pastörointi- tai hygienisointiyksikössä, jossa lietteen lämpötila on vähintään 70 o C:ssa 30 minuutin ajan. Pastöroinnin jälkeen liete on välittömästi mädätettävä. Termofiilisesti mädätettyä lietettä, termisesti kuivattua lietettä sekä ennen mädätystä hygienisoitua lietettä voidaan käyttää ja markkinoida lannoitelain alaisena tuotteena tyyppinimellä "maanparannusaineena sellaisenaan käytettävä sivutuote". Kompostoitua tai riittävästi vanhennettua mädätettyä lietettä voidaan vastaavasti markkinoille saattaa "maanparannuskompostina".

4 4 4. Kompostointi Puhdistamolietteen kompostointi voidaan tehdä reaktorissa esim. tunnelissa tai rummussa, kompostointikentällä aumoissa tai patjakompostointina tai muulla sopivalla tekniikalla. Kompostoitumiseen tarvittava aika- ja lämpötilavaatimukset riippuvat käytetyistä seosaineista, kompostointimenetelmästä ja prosessista. Aumassa ja patjassa lietettä kompostoitaessa tulee kompostoituvan seoksen lämpötilan nousta ja pysyä 55 o C:ssa 4 tunnin ajan vähintään kolmen peräkkäisen käännön jälkeen. Kääntöjä voidaan tarvita useampia riittävän kompostoitumisen varmistamiseksi. Kuuman vaiheen jälkeen kompostia on vielä jälkikypsytettävä, kunnes tuote ei enää sisällä kasveille haitallisia (eli fytotoksisia) yhdisteitä. Suositeltavana aikana pidetään vähintään kuutta kuukautta, mielellään kahta vuotta. Ilmastetussa aumassa ja reaktorissa lietettä on kompostoitava niin, että kunkin erän lämpötila nousee vähintään 4 tunnin ajaksi yli 55 o C:een ja on vähintään viiden vuorokauden ajan yli 40 o C. Tämän jälkeen kompostia on vielä jälkikypsytettävä, kunnes tuote ei enää ole fytotoksinen. Suositeltavana aikana pidetään vähintään 6 kuukautta, mielellään 2 vuotta. Mikäli seosaine on hyvin karkeaa, voidaan kompostoinnilta vaatia korkeampia tavoitelämpötiloja ja/tai pidempää aikaa korkeassa lämpötilassa. Myös lietteen kanssa mahdollisesti kompostoitavat muut jätejakeet voivat vaikuttaa lämpötilavaatimuksia tiukentavasti. Kompostoitu liete kuuluu lannoitelain piiriin ja sen markkinoille saattaminen tapahtuu tyyppinimellä "maanparannuskomposti". 5. Kemicond-menetelmä Lietteen hygienisointi voidaan tehdä myös Kemicond-lietteenkunnostusmenetelmällä, jossa liete ensin hapotetaan lisäämällä lieteseokseen rikkihappoa ja sitten hapetetaan vetyperoksidilla. Kemicond-käsitelty liete on kuivauksen jälkeen vielä stabiloitava kompostoimalla. Kompostoinnille ei aseteta vähimmäislämpötilavaatimuksia, mutta kompostia on käännettävä ja kompostointia tulee jatkaa, kunnes tuote on riittävän kypsää ja täyttää lannoitelain laatuvaatimukset. Kompostoitu Kemicord-käsitelty liete kuuluu lannoitelain piiriin ja sen markkinoille saattaminen tapahtuu tyyppinimellä "maanparannuskomposti". Puhdistamolietteen käsittelyyn soveltumattomat menetelmät Tiivistys ja kuivaus Jätevedenpuhdistuksessa syntynyt liete tiivistetään ja kuivataan ylimääräisen veden poistamiseksi ja tilavuuden pienentämiseksi. Tämä käsittely ei ole riittävä lietteen käsittelymenetelmä peltolevitystä varten.

5 5 Seostaminen turpeen, hakkeen tms. seosaineen kanssa Puhdistamolietteen mekaaninen seostaminen turpeen, hakkeen, karikkeen tai muun vastaavaan seosaineen kanssa ei ole hyväksyttävä lietteen käsittelymenetelmä sellaisenaan. Mekaanisesti valmistettuja lieteseoksia ei saa sellaisenaan käyttää maatalouteen niissä mahdollisesti olevien taudinaiheuttajien vuoksi. Mesofiilinen mädätys Mesofiilinen mädätys ei yksinään riitä puhdistamolietteen käsittelyksi peltolevitystä varten. Mädätetty liete on joko kompostoitava ja jälkikypsytettävä, vanhennettava vähintään kaksi vuotta tai termisesti kuivattava. Puhdistamolietteen tuoteselosteessa ilmoitettavat ja muut laatutiedot Käsitellystä puhdistamolietteestä tulee antaa aina lietettä luovutettaessa vastaanottajalle tuoteseloste, jossa tulee ilmoittaa KTTK:n hyväksymin analysointimenetelmin määritetty kuiva-ainepitoisuus (%), orgaanisen aineksen määrä (hehkutushäviö % kuiva-aineesta), happamuus (ph; mitattuna tuoreesta aineksesta 1+5 uuttosuhteella), johtokyky (ms/m), kokonaistyppi (N) mg/l, kokonaisfosfori (P) mg/l sekä kokonaiskalium (K) mg/l. Lisäksi tulee liitteenä olla analyysitodistus, josta käy ilmi kadmiumin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja elohopean sekä lannoitelainmukaisesti myös arseenin pitoisuudet mg/kg kuiva-ainetta. Analyysitodistuksella tulee myös osoittaa, että tuote on puhdas Salmonellasta ( ei todettu /25 g) ja että Escherischia colin määrä ei ylitä 100 tai 1000 PMY/g. Lisäksi voidaan tuoteselosteessa ilmoittaa liukoisen typen (N, 1+5 vesiuutolla), kalsiumin (Ca) ja magnesiumin (Mg) kokonaispitoisuudet sekä raudan (Fe), alumiinin (Al) ja rikin (S) pitoisuudet. Käytetyt hyväksytyt analyysimenetelmät on mainittava analyysitodistuksessa. Käsiteltyä puhdistamolietettä saa levittää pellolle vain, jos lietteen raskasmetallipitoisuudet alittavat valtioneuvoston päätöksen määräämät raja-arvot ja mikäli mikrobiologiset kriteerit täyttyvät. Kuljetus tilalle Käsitellyn puhdistamolietteen ja saostuskaivolietteen keräily laitoksella sekä kuljetus tilalle on tehtävä aina niin, ettei uudelleen kontaminoitumista tapahdu eikä taudinaiheuttajien siirtymistä puhdistamolta tilalle tapahdu. Lisäksi on huolehdittava, ettei kuljetuksesta aiheudu haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Käsitelty puhdistamoliete on kuljetettava tilalle tiiviissä, katetuissa ajoneuvoissa, joiden riittävästä puhdistamisesta on huolehdittava. Lisäksi lietteenajosta vastuussa olevan urakoitsijan on pidettävä kirjaa kuljettamistaan lietemääristä ja näin varmistettava, että myös tiloille toimitetut käsitellyt liete-erät ovat tarvittaessa jäljitettävissä.

6 6 Puhdistamon tai lietteen käsittelijän kirjanpito ja raportointi Lietteen käsittelijän on pidettävä kirjaa ainakin: tuotetun tai vastaanotetun lietteen määrästä ja vastaanotetun saostuskaivolietteen määrästä viljelykäyttöön toimitetun käsitellyn puhdistamolietteen määrästä käsiteltyjen lietteiden laatua kuvaavista analyysituloksista lietteen käsittelymenetelmistä ja menetelmän kriittisten pisteiden valvonnasta (esim. lämpötilat /käsittelyaika) käsitellyn lietteen vastaanottajista ja käyttäjistä paikoista, joissa lietettä on käytetty tai aiotaan käyttää viljelykseen Jätevedenpuhdistamon tai muun lieteen käsittelijän on laadittava raportti vuosittain ja toimitettava se KTTK:lle. Raportissa tulee olla tiedot käsitellyistä lietemääristä, lopputuotteen määristä, tulokset prosessiseurannasta sekä lietteen laadun ja hygienian varmistamiseksi tehdyistä analyyseistä. Lietteen käsittelijän tulee säilyttää jäljennökset käsittelyprosessin seurantadokumenteista, käsitellyn lietteen analyysituloksista sekä mahdollisista viljelijöiden kanssa tehdyistä sopimuksista vähintään viisi vuotta. Lietteen käsittelijä lähettää myös käsiteltyä lietettä vastaanottaneille viljelijöille vuosittain yhteenvedon heille toimitetuista lietemääristä ja analyysituloksista. Viranomaisyhteydet ja luvat Viljelijän on varmistuttava ennen lietteen vastaanottamista, että lietteen käsittelijä on Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toiminnanharjoittajarekisterissä ja että tuotteen mukana saadaan riittävät tiedot tuotteen laadusta ja ominaisuuksista. Mikäli viljelijä käsittelee puhdistamo- tai saostuskaivolietettä luovutettavaksi tilan ulkopuolelle, kuuluu toiminta lannoitelain piiriin ja toiminnan tulee täyttää lannoitelaissa asetetut velvollisuudet ja tuotteelle asetetut vaatimukset. Mikäli tilalla käsitellään puhdistamo- tai saostuskaivolietettä käsittelymenetelmillä 1-5 omaan käyttöön, toiminta ei kuulu lannoitelain piiriin. Toiminnasta tulee tehdä ilmoitus KTTK:lle. Vastuut Jätevedenpuhdistamolietteen käsittelijän vastuulla on, että viljelykäyttöön menevän käsitellyn lieteen laatu täyttää lainsäädännön asettamat laatuvaatimukset sekä lietteen käytöstä annetut määräykset. Jos käsitellyn puhdistamolietteen laatu ei täytä lannoitelain vaatimuksia, lain mukaan lietteen käsittelijän on korvattava se vahinko, joka aiheutuu ostajalle tai sitä vastikkeetta vastaanottaneelle siitä, että tuote ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai että se poikkeaa ostajalle annetuista tiedoista. Korvaus on suoritettava, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta. Lietteen käsittelijä on velvoitettu myös neuvomaan vastaanottavaa viljelijää käsitellyn puhdistamolietteen oikeasta käytöstä. Lietteen käsittelijän tulee edellyttää käyttämiltään urakoitsijoilta kuljetus- ja levitysvastuuta.

7 Viljelijällä on vastuu käsitellyn puhdistamolietteen käytöstä ja varastoinnista hallinnassaan olevan tilan alueella. Tilan oman saostuskaivolietteen käsittelyssä tila on itse vastuussa tuotteensa laadusta ja hallinnassaan olevilla maa-alueilla tapahtuneesta lietteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Mikäli käsiteltyä saostuskaivolietettä luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle, tilaa koskevat samat vastuut ja velvoitteet kuin puhdistamolietteen käsittelijää. 7 Osastopäällikön sijaisena Apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen Ylitarkastaja Pirjo Salminen Viitteet: Lannoitelaki 232/1993 Lietedirektiivi 86/278/EEC VNp puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä N:o 282/1994 Carrington 2001, Evaluation of Sludge Treatments for Pathogen Reduction Final Report, Study contact No B4-3040/2001/322179/MAR/A2 for EU Comission. Vuorinen ym. 2003, Sewage sludge and sludge products for agricultural use a study on hygienic quality. MMM julkaisuja 2/2003.

Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta

Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta Sakokaivolietteen hyötykäyttö peltoviljelyssä - lannoitevalmistesäädösten näkökulmasta Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Nilsiä Evira - elintarviketurvallisuus/ Lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen. Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari

Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen. Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari Sakokaivolietteen kalkkistabilointi ja hyödyntäminen Arja Vuorinen Evira, Valvontaosasto, Lannoitevalmistejaosto Hajajätevesiseminaari Tarkastelun lähtökohtana Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rooli

Lisätiedot

VVY:n jäsenlaitoksille suoritetun lietekyselyn tulokset 1.9.2005 VVY, Leena Sänkiaho ja Saijariina Toivikko

VVY:n jäsenlaitoksille suoritetun lietekyselyn tulokset 1.9.2005 VVY, Leena Sänkiaho ja Saijariina Toivikko 1 VVY:n jäsenlaitoksille suoritetun lietekyselyn tulokset 1.9.2005 VVY, Leena Sänkiaho ja Saijariina Toivikko VVY järjesti jäsenlaitoksilleen kyselyn vesihuoltolaitosten lietteenkäsittelystä kesäkuussa

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

OPAS PUHDISTAMOLIETTEEN MAANVILJELYKÄYTÖSTÄ

OPAS PUHDISTAMOLIETTEEN MAANVILJELYKÄYTÖSTÄ OPAS PUHDISTAMOLIETTEEN MAANVILJELYKÄYTÖSTÄ Toim. Viivi Vihersaari 1 / 2004 Sisällys JOHDANTO... 2 LIETTEEN VASTAANOTTAJAKSI?... 3 PUHDISTAMOLIETE... 4 KÄYTTÖKOHTEET JA RAJOITUKSET... 5 LIETE TUTKITAAN...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 15/Nide 07 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 127 386L0278 N:o L 181 /6 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 4.7.86 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän,

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa!

Yhteistyössä on voimaa! Haitalliset aineet puhdistamoja hajalietteissä, TkT Vesihuolto 2015 Vesialan asiantuntijapalvelut Yhteistyössä on voimaa! Projektin johto: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Yhteistyö

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta TEKES - INKA Lieteseminaari 1.2.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsinki Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta Saijariina Toivikko Vesiasiain päällikkö 2.2.2017 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet Risto Retkin Eviran tehtävät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄKOMPOSTIN FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Alexander Chernyaev Irma Pylvänäinen Tarleena Taipale Raportti Toukokuu 2014 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

PUHDISTAMOLIETTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

PUHDISTAMOLIETTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ PUHDISTAMOLIETTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojelulakia sovelletaan mm. toimintaan, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista sekä toimintaan,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ESPOON PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN SELVITYS ÄMMÄSSUON KÄSITTELYKESKUKSELLE

ESPOON PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN SELVITYS ÄMMÄSSUON KÄSITTELYKESKUKSELLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma Anna-Mari Liimatainen ESPOON PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN SELVITYS ÄMMÄSSUON KÄSITTELYKESKUKSELLE

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa INKA työpaja 1.2.2017 TAUSTAA 2 Lietteen käsittely Ämmässuolla Ämmässuolla on käsitelty bio- ja viherjätteitä vuosikymmeniä, nyt uutena materiaalina puhdistamoliete

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETEMÄÄRIEN RAPORTOINTI YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄÄN Esipuhe Tämä ohje on pelkistetty kuvaus siitä, miten asumisjätevedenilla muodostuvien lietteiden määrät sekä iden

Lisätiedot

Lappajärven kunta, Tuoranmäki, tila Kettula Rn:o 95:0

Lappajärven kunta, Tuoranmäki, tila Kettula Rn:o 95:0 L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 24/11 Päivämäärä Dnro 01.09.2011 1784/14/2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 13.9.2011 toistaiseksi Muuttaa/Kumoaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) muutoksineen

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero

Elintarviketurvallisuusvirasto Pvm/Datum/Date Määräyksen numero MÄÄRÄYS 1 (37) Pvm/Datum/Date Määräyksen numero 18.03.2016 1/2016 EVIRAN MÄÄRÄYS KANSALLISESTA LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELOSTA Lannoitevalmistelain (539/2006) 6 :n 1 momentin mukaan vain sellaisia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

Ravinteiden tai muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuus

Ravinteiden tai muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuus KANSALLINEN LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMILUETTELO Eviran ylläpitämän lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon on koottu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen lannoitevalmisteista (MMMa 24/11) voimaan

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014 EURAJOEN JOKIVEDEN KÄYTTÖKIELTO 64/64.641/2013, 280/62.623/2013 PJSYMPLK 02.10.2012 142 JVP-Eura Oy:n jätevesipuhdistamolla tapahtuneiden laiterikkojen seurauksena Eurajokeen on päässyt puutteellisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

L 54/38 Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/38 Euroopan unionin virallinen lehti L 54/38 Euroopan unionin virallinen lehti 26.2.2011 LIITE V ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN MUUNTAMINEN BIOKAASUKSI TAI KOMPOSTOIMINEN I LUKU LAITOKSIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Lopputuotteiden peltokäyttö viljelijän ja ympäristön kannalta. Tapio Salo Luonnonvarakeskus

Lopputuotteiden peltokäyttö viljelijän ja ympäristön kannalta. Tapio Salo Luonnonvarakeskus Lopputuotteiden peltokäyttö viljelijän ja ympäristön kannalta Tapio Salo Luonnonvarakeskus (Luke) Esityksen sisältö Lannoitevalmistelaki Viljelysäännökset Ominaisuudet Ravinnevaikutukset Lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 24/07/2 Dnro Psy-2006-y-86 Annettu julkipanon jälkeen ASIA. HAKIJA Oulun kaupunki / Oulun Vesi Kasarmintie OULU

PÄÄTÖS Nro 24/07/2 Dnro Psy-2006-y-86 Annettu julkipanon jälkeen ASIA. HAKIJA Oulun kaupunki / Oulun Vesi Kasarmintie OULU PÄÄTÖS Nro 24/07/2 Dnro Psy-2006-y-86 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2007 1 ASIA Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyä koskeva selvitys, Oulu HAKIJA Oulun kaupunki / Oulun Vesi Kasarmintie

Lisätiedot

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 7617 01051 LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 99 28.10.

Tilaaja: Maanmittauslaitos PL 7617 01051 LASKUT. Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 99 28.10. VILJAVUUSTUTKIMUS 29..23 Sivu (3) Tilaaja: Maanmittauslaitos PL LASKUT Asiakasnumero: Tilatunnus: Näytteitä: Saapumispvm: Tilausnumero: 8 99 28..23 VI3-4 Analyysi Maalaji Multavuus Johtoluku (xms/cm) Happamuus,

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

YHTEISPUHDISTAMON LIETTEIDEN JATKOKÄSITTELY

YHTEISPUHDISTAMON LIETTEIDEN JATKOKÄSITTELY FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YHTEISPUHDISTAMON LIETTEIDEN JATKOKÄSITTELY Vaihtoehtoselvitys P10205 Liite 5 13.9.2010 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Biokaasuprosessin materiaalivirtojen. mahdollisuudet

Biokaasuprosessin materiaalivirtojen. mahdollisuudet Biokaasuprosessin materiaalivirtojen hyödynt dyntämis- mahdollisuudet Biokaasusta liiketoimintaa Mahdollisuudet ja reunaehdot 3.12.2008, High Tech Center Helsinki Teija Paavola, MTT Jukka Rintala, Jyväskylän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 2.12.2016 Valtioneuvosto hyväksyi uuden

Lisätiedot

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille Esittelijä Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 6 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden hyvä laatu ja vaatimusten mukaisuus.

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015

Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015 Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015 Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 41 Helsinki 2015 Julkaisun myynti: Vesilaitosyhdistys Ratamestarinkatu 7 B 00520 Helsinki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 23.9.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ravinteet talteen jätevesilietteen termisessä käsittelyssä. Endev Oy

Ravinteet talteen jätevesilietteen termisessä käsittelyssä. Endev Oy Ravinteet talteen jätevesilietteen termisessä käsittelyssä Endev Oy 1.2.2017 ENDEV PERUSTIEDOT Endev on suomalainen cleantech-yritys. Yrityksen PAKU-teknologia on kehitetty yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA MARA- ASETUKSESSA KESKEISET UUDISTUSEHDOTUKSET

LAADUNHALLINTA MARA- ASETUKSESSA KESKEISET UUDISTUSEHDOTUKSET LAADUNHALLINTA MARA- ASETUKSESSA KESKEISET UUDISTUSEHDOTUKSET Neuvottelupäivä 22.11.2016 Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE 1 Laadunvarmistusjärjestelmästä Jätteen tuottajalla on oltava

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Tutkimusraportti: PUHDISTAMOLIETE. - parasta pellolle. Viivi Vihersaari

Tutkimusraportti: PUHDISTAMOLIETE. - parasta pellolle. Viivi Vihersaari Tutkimusraportti: PUHDISTAMOLIETE - parasta pellolle Viivi Vihersaari 1/22 Tutkimusraportti: Puhdistamoliete -parasta pellolle Viivi Vihersaari Kiitokset Haluan osoittaa suurkiitokset työn ohjaajalle Kirsi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LCA IN LANDSCAPING. Jokioinen. LIFE09 ENV FI projekti on saanut Euroopan yhteisön LIFE-rahoitustukea.

LCA IN LANDSCAPING. Jokioinen. LIFE09 ENV FI projekti on saanut Euroopan yhteisön LIFE-rahoitustukea. Jokioinen 4 demokohdetta: 1. Nurmikko 2. Siirtonurmikko 3. Niitty 4. Meluvalliniitty Kierrätysmateriaalien käytön demonstrointi eri nurmikkokohteissa. 1. Nurmikko Perustettu: 24.5.2011 Materiaalit: 3 kasvualustaa

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi ehdin VIHDIN VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETTEIDEN KÄSITTELY PALVELUSOPIMUS Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Vihdin jätevedenpuhdistamojen lietteiden käsittely palvelun tuottajan osoittamassa käsittelypaikassa

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Separointipäivä 1.3.2013. Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi Otsikko tähän Sisältö Esittely Separoinnin idea Ensikosketukseni separointiin

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta Mats Nylund Maanviljelyn vesiensuojelun tulevaisuudennäkymät Suomalaiseen maanviljelyyn kohdistuu sekä kansallisia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07 Pvm Dnro 13.11.2007 2654/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2007 alkaen Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy WATREC OY 2003 perustettu ympäristöalan asiantuntijayritys. Ydinosaamista biokaasuteknologia, jätevesien käsittely sekä näihin liittyvät urakointi,

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot