' l'.r-';lut r Evalu"ointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "' l'.r-';lut r Evalu"ointi"

Transkriptio

1 a v Vrft,E/ST=197r-o1-19 H.P. Edmun,son: l'rathena'tcal arrd conputatonal lngustcs. Teorsessa E.-t'. Becl,enbach 8.: C.E. Tcnpk j ns ( tom, )?gzl ) Concepts of cornnr-rn-caton: nterpe::sonel -ntrapersonal, and rdhenatcal. ew Yonk: John lflel'. pcrrsf.ggtr,"nl:' ' l:olronasuudcn (es-neen,/olofn ta prcsessn) esttälmsessl natemaatsen malln a-vulla on vs perustavaa teooeettsta ongelmaa, 1 ) Fyyssten havantojen observont e1 lsäämnen. 2) l.4ate-aaln anal-ysomj.nen. f ) f',utfn muotoler,t.nen (ratkabeva vahe), 4) leauttvnen, matenaattsten seurausten johtaren.,rn malln perusteella. 5) leauktvsest jol:dettujen rcplka"atoder: tutlk'tsen:ner Jshtopäätösten lttoclellsen rnaalmanrt ul-kn"';a on tse asassa uud-elleen tr:l-kntae ja t;ten nduktvnen aahe. å- Tetokonelngvsttkassa, on l-ääxsr neljä enprs'bål ongelmaa, jotka koslrevat 1) npr-rta, 2) prosessontao 3) outpu'la, 4) evadtaatota. T {el - -a anal.r\-le_ltosasota (e1e}1"s et s eu.ragrl<set r ta::ksta. Evaluaato :utlktse valtse 'atemaat nen nal1- l''s e r:-aattset s euraukset -\-JF\ ;j", " T'-rtklul,rrsen kulku na,texr-la:ttsessa kelteteessä fcleaalsest tutkr:russ;r}.x1 'roj-stuu useast ja tä.lasel -eratj-r,.sen prosessr jbll}<een nal åest;ry rtävää tarkkuttta. v KLr-gfO. K l<eellnen syk& j,e;chonelngvstll;assa (analysont) fnput K o.::-rru<s en V djl Ld. Posesso-nt Talt odut tau-lu-kot ' l'.r-';lut r Evalu"ont ' { (Pal-artetta nputn tarkstanseks ( Palautetta tar-rlukö clen t ark stams ek-s ) q'"r ^.-ö + ' - enn,:..rko* nuo].,1<au.s Tötokone Tulostuksen rtu-odon va- 1 nta Vent t eto* koneelle / ( -.. \ L:lV]-S.,/ Tetokoneohj elna-t Tulostr:ksen jälkmuokkaus (Palautetta clr,jenren t seks Tulos';ul:;en ]re1e1lnen analysont

2 Kokernus osottaa, että etol:r;:een avulla on helpomp kääntää runsaast tavutusrnuotoja ssältåt..ralstä heles}ä vähernnän tavu. l;tts:r-rtcl.o;a ssältäväåll crel-een, koska edellsess;. on enerrntan l"elelsä vj-hetä. rt "'yvn vä-håln t-,:råetale.r llonl.elsls.a rppr.bas*a relopsta. tllllan K. Estes; Lea.r:n-ng and nerlery? A Ar Ärr Är t r ähettbjä lastaanottaja $?q', Arr {rrr r Vastaano'ttajalle syntyy l,ertauksen jol:dosta cd,otu.ks.a 1åhetystå.'l vj"eststå. Tårl<e osa oppnsen eooaa ;äs'r;telee $-ur:- prosessae joka hosl<ee sellaosten odotusten nrr-odostumsta epäva:r:;:o jen tapahtu,nmen suhteen. Tc.ren tl:leål selha on r-nusta::nen ja unol.lta.nnen. Es;es-n l.:ckeell-se-b 'ur-rlckset osrrtta,va-t, että enäselvel vestej;, rosllevat arvot rrpprr,bat :lerk+;1:ävål-l-ej. tarral la ',astaanottaja"r ocl.otu.kssta. Sks tä-äasaod-otr-'-ks.--a roskevan naln tulee ola osa konnunkaatrc;årjestelmän tä;c,ellstä kurrausta " - r labhl-ey on oso-ttanut, etlål trengramnl cj- ;1:s..r,-:ln s;,a. akaan nu,sta vaan kokonaner: ;lhd-ste1må ntä-. tustssa tapc.htuu nlrös koko ajan spontaana a.ktj-v- tee"ln r".ar-aa-t.ota. /-r=, d 6 c ss f P- 't åö a.ft 4 /t; /q, ^ ftt '4g f "."""Lncn:ff$d} jraarro fl-u,l.traa"bonalla rrarten. (olnre suora-kulmota eclusta.a curboja nustjel.enenttejä. Yä.:lo-l evat elenentt edustaaat tåett)'nb: ajana-kohtana ahtj-vsa ja alapuolella passtvsj-a elene:rteej;., Plussalla (+) rnerktty eleme: 'btr on pos'bvnen vestn,ruj-6$antsen suhteen. Pa-rametrt e ja r mä-älrttävät eler,:ntten flukuaalor: al<tj-r'sen ja passj-vnen tlojen v:lllå" 1 kurraa tlanne'tta bet rr:'"estn vastaanoton ja.lkeen, l'12 vahäln vesst-n vastaanoton jblkeen ja MJ nn kauan vastaanoton jä,}keen, että flrrrtuaatoprosess cn saavutta.nut a,synptoöttsen tasopa;ot jlan.

3 Kakk elenentt hetksen aktvsu"ud.en tlassa nurttuvat postvseks vrest suhteenl Tänä tjla ol: p;rsl'7 l sl<älj että van myöhernrnät kokenukset vo';at rra-lru,ttaa- s}rer,. Fosr., vset elenentt ovat assös,ouneet okeaan raaktoon. rt? a - : f:hban :: t.lll-on mu sta:rnen -L:,et1;yyn vhejärsyk}.;eeseen on suoraan yhte;1c1essä srrhen ku:-.':a suur osa mu-stelenentels:,: on e:.rsolotul.ut c:teaan reaktoon. po,stvrsåstr Lun alma o", l:,:jr,nut ;1o'r,kn veraan rrestn. aåstaanottarrrsesta, osa/aktvssta el.ernentes'b. oaat tullaåt enäal<tvsksj- ja jotlut & nega:lj-vjset elemenöå ' ' '''rsks, Trst:l johtuen henhj-lö e ehlä. p-vs$fkään valkomaan,r., 1.r:r---uy. o'. 1,' jrtsks.,rrt*, postr'--s-ba ntu-stelementtå, ku:r hänen tul s rustaa, rrestn Gluktuaat-ota ;'atkuu,, lunnes pas-t"vsten elementtj-en suhd,eellnen osu.us or: yhte sr:.ur aktsessa lfr.a pa$såvsessa tlaasa ( kuvossa- 'J 1zJ ja J:9). Tänän ;älreen s n eessä sä,' yr:rs',,,,.1ä keshnårbrr tapahd"u vä$åntyrnsta. l4elessäsälyrn,sen nenetlrs on vähä-ser:p jos oppmsllol<enus'ua rrälttömä,st selrran rn. Hn o1e slytb olettaao että rnrlsteenenttj-en -[lu-ktu"aatonopeuteen ts. unoh.tams-,ctreutee! vötään..näff1rar;otukse11a'pa1!ko11.a'rangastu1rs11atamotvaa. t olla. Tanne on erlanen ku:r on l;yseeseä unbhtam-sp::osessn..raja. Tä.ten, -1ränvaston kuj-n ruutosen nöpeu"der: suhteen, melessäsälymsen"ädflj:ltobttfrcf e r--pr;r anoastaan f}-rlttu"aatopa-raneterestä vaan n:yäs opprr:sen" tlasta. J,ra ltakkö, selrä.,,ktj"vset että paåsj,vsetrelcrrent ol-svat postvj"sa j"nformaaton suhteen, herrhlö *,.t"]-s" ana ol<ear vastaukse., eleä mu"uööååa odennähöj-sestjtapahdt-sr ajar: s-'-l'teen. Koska kutenhn van osa nustelementestä on a},;trte a re';tynä aja-nrohtana, täsä seuraa, että mel-essäsälptlsdn par-a,:tamnen r:elessä,sälymse:r kä1'1p]n asylptootn- nöstamsen suhteen vcd-aan s:.a.-ruttaa van kera-a:";.se:r avula, Jos oppnshokercus os-be'baan rseta. kertojar ).]-eensa e:'j- mrstel-ementt obat e:: kerrolla aktrvj-sessa tlassa ja täten järjestelna srsä-}tårmlen ::osttvsten" elernentten nåää lsasvaa. Vold"aa-n myös lelpostc ynmårtäb' ettrl oj-stuvj-en opp.mskokenusten a-je^lj-.:en,_t?l::l:"nnen on ertysen tä-vl';ebl. Jos vest to-stetaan välttörnä.st, sanat eå*åltt" olsvat pcs-:l"-. vr,a n;.'ös tosella ke::ralla", e.l<å kerta.lr-jrsesta ols n-tän apu+,rraä-n unol:la- :lj-nen ols safla lu.n jcs orp.ör:skohemus ols esnt;rn}'t va:.n gerran. Systeenr tu,l"sj- ps'lå ta.sapa,notlaan, ernenllun to'nsn tos"la,n::nen tapahuu, Tla":r::e on täysn erlanen, dos on tarlto--tu.s Lcrjata vj-r:håtb vestn l-ähet'lät:tsessö". t/älj"tön korja.us on paras. Seuraavaks- paras on toj-s'.aa lorja1,tu vestr sopvn väla;aon. lulenetetyn formaa.ton ennaste:u l';äyra r,ludtudta klasssta unohtan:-,sla.;,rää, k koska vodaan Lelpostj- osottaar ettf" l-ähetet;rn nfornaatom rnäalrä on suoraan lrhtegd-essä oleeaan reajrtj-ooclelnål!:ösyyteen sell-asesa tlartessa jota olemne tt;*'y'.* {f*--et"

4 r Jos on 'carpeen varn:sta,a "n,flo::"ra-a. on perlle rneno ja unchtansen vähäsyys, on syytä tehdå vestj"sarla redu"n'a.r'ute!--c,, ts jot)ru{:.restj-t tuls tostaa...:r :-ecl.rmc.a.:l-ssa- Lä;:et-'r,r.!tet'n a-san tosta-n-n.en tr.rlj-s hajas-jottaa-( e,ccl.,.;';-:'). :t a e :,, Lo:;' o-t oua't s:-t: l;c ol;;aar',-1-.1a, :rr-la t,.-auern;r,al:s toss';a.ar :.te of ajrr-1-1:-sest- s-$otc,t'!r.. Jos o: olenassa ronj-a- åahlol-rsa.restejäl r nas:l-naal-ne:: 'bed,cn.rl;.1tt:,rnnen saadaan altaar, os er vest l-åhetebän erj, kerral-larfssp tols'boa, Jos on ).:":s"1',-:.1 k;hetettäv'su.u:::r'- "ou},:ko ma.hdo1loq.'-ac-'.a.-' r.,-. jos va-staanottja on nl:nj-nen, jol-la o;r ere:tyr'änen nu:'-stt, on r:rel-jrej-n adne 'rb.l'ltämå.-böntål cstaa. sa:rrat rr'e,:trt jr.b"lätnä]l-lä- ;otut hokona-arr o s. J" L, Barn.es: laplace--rqour-er ransforrrs and n:nen:eltcal prohat:l-t)' /; F?? Ädapt-r'suus on elväen r:ole.llyylj;'- de';elne:r lcenrsor.naau'"s, esn. feed-'l:ack. "t-eecback on elänsen avan! nfornnatojä::$estel-raän jalcamnen os: ope::aatotyyprn perusteella fnf ornaa'b or: tuotta:':nen f \. \ '. S;rraa]-cja. (l-le-luttrr r:for:,'aa-';ro) ja t åly (e-'--'a.l-ut1;ua rlornaatota) torrn'jnna tu-lhhsena ta varas-;odu-sta :forraat-osta.ä ;r f orr.raat ron läs t_lel-x n,*lka;s nj den :elponnaa }äs:'celyä varten -*"**t*" r Kooda-us ja celood.aus. F:.ekVenSSkOnpOndntten korostamj-nen ta rry6b'?,alrc'rrn- rrarrr. 'oculont ja d.enod-ulon"b. lrårntämn en l<"elestb.o.seen. Var:-'boehto jen åff!"å" h.eslen tapa\.tuva valnt.a r.llojen ta syrn:clen valr:ta, Otanta ja e*otanta (nterpolont). Koorelon: ta f,}öerontj, ajann an ta frelr"venssen perusteella ' Lekku.'bojn:j,tukset( yhteerlaskut, k-eskj-arvöö jne). Ennustanj-nen ja e}:strapolont. Yhdstelenlnen e, uudell een jarjestc-1,.', l:letentyndåden sgnaalenlenen"tten p,lrantelu. Srpslsrrren ja laajen'lamnen. Laajeramnen ja våhentärnnen (ar.rpl- atten). a"}.,son :ruuos nforma-at on talt ontr. ''.zstar.lnen. Skrtän:-ne:r ajassa. Kortstont: ulos ja" ssään. D;laaartrrnen :- -r-^-:.lr J cd ;r Lc ld U L,LLr.r J al_tont fnformaat -on s rlnben " S::tå:lr:nen trla,fl,? -a a.jassa. /restntä lnf orrr",aatj*r n rfx'! t tlrn en t nuuttamnen tonnnaks-r

5 '," C, Car'-berete & D. Ä. Nonnan: 0n the'u.ses of sensory nfornaon b;' annals ancl men 7 nforr,aaton nrosessoj-nt ja valnaklytt:,ftyntner. orat tärketä kästte'cä sosj.aatetessä. Ra.tonaål,nen hnnen saltsee n:--n, et'bä häne" S$Sflåä olrs- rnahdo116s'mman slur. f ) Uen häyttäyty;' kälålnkun h.änen * valln$ansa tuloksella ols hyö"1;rfur-rtrtt c. a) gan käyttäyty;r Lräänhun lu"onnon tlolla ols todennå-könen t-heysfu.nlto. ;t.. -\ 3) Hän :e.yttä;'tyy -käänlcu,,r län valåtss sen päätöksenn ol:a maks-mo od"otettua hyötyä s:l:näl}ä ptäer-r l-ränen (subjektvsta) od"ennäkös5ysfuntotaan luonnon to 1la " 'ul';'..los ol*etaano että nforrrraa.t:-o e rj.å r'a-ärttelemään tcdernäl<ösyyksb epävar:ol1e tapahtulll-e ta et'uårl epåvarmrnrtta palentaa ed,elleen nud"en tomjoden eatonaal set ( baj- d,r"ra';onaalset) päätötr<sö. Oarrrj-taan u.us kålste ratonaalsuu-ta va"rten, valr-lnan satunna.suuden perlaate. r fn::'o-'-'naat-cprosessornn9n teooa yrttää selttää, nten organ-sm on vuorovakutul:sessa strrk':ufoclln" ).npårstön tr",anssa a) senso'.söenn rnotcrsten ja nexllraal-j,sten mekansrcen per-usteellan jot;a ovat suurelta osn ennaltanääräyt, ja.\ l.) sr-r),teel ser jodrtaven ntl: ;;,rrocess-^r: p rusteell-a. ällll-ånen laltajako on ta::peen. Ennen }<äyte"bt.rrn käs:-ttetå ttsettt., thuonorr a rrl;eslee et -r"cre;sr-"1;rr. l':;rt on nahd,ol l j-sta antaa. nälte tar.-er;:. ssältä '1; jlastoll-j-sct:.r pä":öltsentekoteooan ja sgnaal-men l:avatsem#oran 'per.-rsteella. l.-r.:'-btä: mahd"ollseäla antaa jb?lhonnruha-npn selonte.'o sellasen or'$ans,mn ltb."vttblyt;vn.ses'le eprrvarmossa olosr.:a, jolla on su-l:teel-lser-" val<ntr-nut sensornen ja- aotornen ralrenne. Sa'l;nnnasuu.s on lteslenen l<*sj-te vake-ssa d,sll::;,.naatossa. ja rsykkeen l:avatserrsessa kun se on ygarystasoa. l.yls jcukko pääte}e rcuutunattor,.asta brs;rkkeestä vah-belee jor:jr-n vel:&ån ]<es<j-arvon ympärll-ä. Tär ä vahtelu j o}:tuu läl ;'st, s j.öäs est å ja u,j-rrrs es-:a. r-

6 $aul- fakala w KlrJalleten tuotosten analyys (nukaan luken vrheanalyys) Tekstuaal-nen Fakenne vahe 1: Pakal-Lstetaan ja l"asketaan propoet-ot (vättämät) Yabe 2: Huedoetetaan propostosta skermä Vahe )l Nmetään skertnät Vahe 4: SeLvtetään skermen väl"sä euhteta, te, näärtellään krjote}:aan (tetcsttn) decourse-rakenne KlelopLLnea analyys S ernf.jrtt nen ana].rye? OrtografqgF analyys.a'rvlodaan aneen omnasuuksa t'poåtfvåsestr Ja pakalllstetaan nyös vrhetä. Pos tvnen åarkast_?u,--j2\ 5"t 1 ) Propostoden määrä 2) SanoJen näärä Erlasten ]) Terben määrä 4) frtlasten ad.jektlvnor määrä 5) nrlasten aduueben määrä eubstantven näärä l-t"tt"sten 5) Snpl"e sentenees näärä 6) Co-rd.lnate laueed.en näärä 7) Subordlnate lauseden rnäärä

7 sr/1]?r-a2-1o!egg l_r_}. Ug ) Transfor*atonal gramnar and language leachng. Langua,*e,ea-rnng, , s, Vakla celer: cplnnen on prosess-, joka r1ppuu jär"}<elystä enenmb,n ku. 6*'&r-*: ulkoaot:nser:ta, tr<a-k).r'j'- l<elelset lr*b:t evät ole loogåsa vaan{satunna-s-a. Täl]ör on tuvaudu'lta.ra r,us, n.,hlaso oprtaan ull<oa, san:on erlaj;et pälatd 1a 'J jotl,a to6å r'nuoclostuvat säännöl:,.s. Ulkoa on op-'uava esm. nlaj-sen täydenny),<sen verb saa: t]:at-lause, nfrnl;:l' r,rlloa..jne. Ka,lrk pc,hker-l<.set on ope$eltal'a l^ Patterm- practce rarjo:'-ulset ova-t hy,jdyll-se esn:. harjo'{;eltaessa väl-ttämättär.nen ja- rrallsten relatvrlaused"en k-äyttöå. Mu::a- ko-?teta- vovat o1la nn. monj-tron nuod,ostns, pred:-laatnx konplemerolaato, subje';, r'ost,r,.ll?-t f * - - \ Ug],n s lrkel;'r to leave). låssä tapaul.;rssa e arrrtae tlalnetar'lcennusts. Joskus voda-an -le-ltseen korrel<tsu.us tetyssä tfa;,leessa päbltel1b van, jos tedå:l:ule nr.l-lanen on pu$r-rja:r(tr;ottajan) julk1au,,,l,':..{:).-r Ls';rs jo;:ta-n as-as'1a.. Tå.ss;: e:. a.:l'r.a r.tl-loaoppnnen. Tällasten sekkosen opprnnen on ehkäl baken 1s:r- syntaksn oppnsta. T):re boy s over" the::e. / A boy -s over there. Äbe:'t s a doc,or :'-n n;, neglr.bour"hood,. Albe::t s t:e.oötor n r.ry ne-ghrou.rhood. t Ecle-L-]-:-ren lar-tse uo n-el-een, ettal tohtor*al-bert sattuna.lta- aa;.r-;t 1-ät.stö1ä.. Jrll.n.rnåner: l-a,use nerltsee, ett l:.äl<ärn asunnen l,ähnaapul':-rudessa cn. scs- -5a-. sel-v.,-"vs ja Altrert o,l hb,lnen nmen.sr. Är'tkkel-n }ayttö tuo ss lnr. puhujan k;:.stt;rks en naa.-: lnasta. Vor ol la "ba::lotu<se:rpulr;a:'-sta- an'baa esmerl;lejä epblhelopl-s-sta l-ausesta ja oso-ttaa nj-:'-d"en puuffeet. Tl:e pa,'berd; lr.as gradually gr.olr:l wea<er. Tl:e pat.ent grad.r"ralll-;' grew weake:.. ljcl-ell sesså lauseessa. odotea,an, etä potlas eläår. Jä-'l-1'-n-rä-sesse, l-auseessa e tä.l]-asta ol-etusta o1e. jotta vos osäta hä,uttålb_ r:.dtä oj-len, cn tedettäl.rä r:l:: o,r :.sr.n'la,j-ä; l ctkbbr.. sa-t John everjr ca;v for wentlr yeers, ( e ol-e njhnyt l etkeen ':..1.;a;:r;\ have seen ohn e"rery d-arr 'or tlvnn-ly.yea:.s.? D,: es sor:eone rvan 'bhese heans? oes an.v-one want tese lrear,rs? f l:lt eats so]le la rdy, 1e; r: e r: nrrt/" f he ea'ls anl;r ca-r..t1-, let t'te ';nobl.

8 [. ) r Yleensä sanotaa.no ettå so-.re esr-ntyy pos:"-tjvsssa- arlsessar any keltesssä lr;,.srvrss- ja e-rtoausessa. Jos säblntj ptä-s- ne',,-l{arsa, lauseet olj-s,'a': s.rrps1lyr11lj-sa parelta,ln. 'ås:;l e ]:lu' tenl<aan p dä ]rakla.a.ana. Usen e- ceåa r.t';ä.räst huomoon lrrlsen ja- k"e-en loog'sta l-u-olne'ca, lr:ts'ber ky!;yå yle-."1,å.ä ja n:uod,ostaa- ntu.lt,vjsa käs-',,t;;1,s a ku.t-tlenstaan a ^. ^-: _-"t-- cu,t]..bld. Pa,ssrr--r-n srr-h.teen n:: tod,etl;.a ra, e;;l;:, srlla:ret r,'erb"l hu:-r wanl-, rave ja sult e.,'a.'; rruocos'la pas-vaa llå'rcb aerlla on opeteltarra ull'loa. Tyallnen pass-r.rsälänt e o1e t:'a::lsfcrtraato. Se o: lälnnä nrrs';säb.rl:ö.? r? Cha:rl"e,s really te:rrhl-e. ll e never fcrg'res arr rslt. O,'ce or: -;:Le arrn hy solteone, and. he ne',.rer forsla're hn. ',3 1,,ra$ btten Charl-j-e cn leskus''cel-u.; 'l;eerr:a, sel :espste, Passjvn käyttö teleee na]:do-r-l--,sels sr l]rt.1 Cla::le ;eer:arlao (su.l,: je.tra-), jol:;å or tt,et'rran palka lau,seessa anallses, Tekstrl- j nn rr j-s':set ee.<at va.lcj,.t"lavat tåssä. (Orce sonteone b t Cha,r'l-j-e cn the arrno ar:d" Cherle never fov'flave hm). V,j-hka emne veraan helen opetu.lsu"*s- yo"jkaan 1äll:+skäål:r a,ånatrans,o:'r''raat.ohelop:'"n sntöjån 1,/od.as.n )'ksnkerasteåtu.ja, t. :.:'-.+.t-'-ä 1-. -,;1--- ; J ( r,c c. l,;u.vauks j.a kbyttää Semasta s"vvär'aler:'beesåa tn votu, jcl:':aa ra,ks ta ss;ean'0 la-u,se va.nr jos saua.t valntarajotukset pb"tevä.1t, t6. samanlaset su.bstant-'rj-t voj-vat olla sub-elltlna ta- objek',,t"la ja saman lu"o]<en verl:t e-srntl,rr'ä,, Pnnallsest:. ra:t.,r".la-set l-auseet evä-l o1 e j;oct-ella d.enttsä, ;os sanan lcorvs,ar:rnct, -Lo-Ee 11 ':J 'Lo n en. nerl-';yl:sst5. on "rah.doton. Jol:n cöuld.nrt -t,, OO l:rs. Jr:l:rn was pbyscally r"rnable t j"s mpossble ttra John to l:lft 5OO ll;s. Lfted CO lbs. akt -rr-;: en, -,rlnntat-vnen verb.tctn corlldnt he e.s stupd. Bll cut the salan r.r.th Bl u.sed a- rnde to, /-,, \ /, as Farr;! (t 's r,tposshle t at... ) (*staat.','r r nv cl-t.r:nt o.a.r n en t.eltrfe. slce t!:e saftaft. ( use vaat trel:-'ränrr subjectr:) r + Tl,e booh used a l.nf e +lle l.:ook cut ';he salan o cut J:e safua.n-. r,-th the knfe. 'rs:hsfarne.atohelopn tuntemusu e sen forrnaalset 'rälneet, auttavat opetta* '.aan- f.elr ;:arer,;urr (todennä.jse.st),,

9 2 Opplr.ta.rod-:ran ope{:taa sä;rttän:än järkelykyhygän ylestysten le}remseen. Epä}<åel-cpllsten lausec.en ja tarhkcjen tlanteclsn (l.-onteh,sten) esttä.mänån: tekee natrclollseks yle,,;rtysten tekensen. Onlo tarkot'rksennr:ka-st;, yrttll tostaa älnkelen oppneta? Ky1l-ä ja e. E, sk"s- crtä jol;kut lapsen kyryt ovåt menneel- nenojaan eklj nj.tä vo en-äå-l krlyttää kymmene:.1 kävuoden (su'"lnnj-llecn) 3ät-.een. "tä nänårl tadot ova-t, e- ole ted"ossa. Laps oppåa sål"r:töjä Ja- suuren joukon sa::oja ja -pol.lrbuksa. Tårhå: taphtuu.suu-reks osalcs tedoomast. Vod-aan ).rttää matlra lar:ssnn mengtb.elyä, multa ke-notekor.- set l-s'bal; a ylestylse.l evåt ole ttato ja'r. Sa:':an-l-asl5g"_f*!_g,Cryqgeq_gp,n5eg '1."'.:'ar." :Fl-^.'1 -l ä -'-- --rl-c Åo*n c c r-'l a- c*:,':r l.jjljjljc,rj^lrrj(.,n.fl'3::_:-yjj:* 3j.åt*3- Carol C}:ronsk;,rl tuolset osot'ba-va;, että unj-rrersealt opj-taa.r-l er- tavlla ja e:: akana kun k-eelä t;r;rpll-set p-rtee; bc-nhelesse. U,.versaat ar-lavat.-trsldöt v eraan lj,e.'..:rl cplnateraaln laatr jo,l1e, låy;täb o1eyån eroe sen snj:teen mten laps opp-. äj,dj-nklen säånnön ja nten veraan l- ol on n-nn ',:r.npj- s:lnön, La-rrs p;rrrr nuotoj_lerrraan na,h.d_oll,snna: ;rl';sler;as. n sd-ännön. t{rn sj-l-lonk-n l;un hnen puheensa sejvä-stx on r-st:-rrd-assa ;.rnpä-::"störr ral-]-n tanssa. tasosnegatvn sall.rra säå:.rö on ;rl;s-nlertarserrrp <r-rn yhd"en hegat.',r:,n sa--..j.,'a sääntö! V:-eraan lelen oppjoll-a er- en ole l.:äytettåv*såän ke:oja sll,r:tdjen kel-en-seen stl r.ppune-tta lr-u"jn."a paljon.nfornaatcta her'-l-e a-nnetaan; jos hellä ols nå:nå rlenot kä;rtetavj-ssä;n re tod,:t;na}ösesl;j- val-sås. va'r llelpc.nnan säa.nnön ( esj-r-r. englanttapuhuva'l one-bellessaån espånlan elolause'l;åa Anoa- v--:h.e r:rtal he telrleelt sl.a.l'bö.;'en oppr:rsessa- ol, eta- be sorreltevet oman ;e1e.-rs sa:a-nö;jr. to-scr: låe-len op,rnseen - varra ncrl:lrj- s-lå., ette-vät ole ppp:-- :ee'; -tr-r-t'la s'.r-bö" 'Tå''-rl-t:tr: s j. e srlt, e1:t- el;e vo' ootta"a- r'o:-val'rne -Lo j-;,r-:"r-:-.. a j d :rkelen opp n-ser l;ul-1..u-a.

10 \-_-_ r.a:f -'akala / 2.4.1',76,? ;> lg:*s: kel-e : ;rks öcen je raf l-en jäl:jestel., c a. -p,kenle. l e-l en åäntercen jär-jestel rå, nu-ccostaa.'..,. '.'... 'ul}kal.r: r el elt on see onolonrsrn :-a.-_e.tcr:- r-:o t'ee:rrer ;e. san: nnr.orlotul.:sen jlr j edel-.:. sen j: ause-den r"allr sen sj'ntajctjsa:. r;:,1:et. tee:r. r,cr.:lo-;eu.cal.e:ce. : ::-. 1:-l' FaraC- graatt j_set ralen6ee S,;:ntarnaa tts et "aker eet ^ - t\ t>..-.-r,-^-lr--$-l-ru?-- -^- - jlu!!;tan kel-oap tut.:rj ::j ä <e1e111så muotojar ;ct<a sgnal- *l-""oenteel-f.rtn t"";;,r";t. änen mukaanså on vs p:-:renca, jctt engl-ar:n n r;j-e essä " lna j-stran rakenteellsa 1. kelopll-sa ne-cktyks 1 7 ;ar:r Ja:, -qt-;".s: sano jen ja sanaryhnen järjes-lys 1 ) lg-lsjggg13!: rrat;,averbt", ',rrs'ros ot,:,,,erlkke1. t,, yns. F:.nktos cvat 1äh:s va- 1: lekskaalsra nerkt;-st:-, l,: den cäel::yä cn 1:: t= nlen sar:,:jen värsä s',r:.tetr, jce;.r,hteycess:. :e esnjlyar. ) avutu snr-od ot 1) s.-r: salf toca;{ on e,äselväo ;osk: st.. ruuttuvet fr:nkt csan: vart: "!he sh: sal: t:c.a7. hp the sa l-s tc:-,ey. Sanc jen trc bcjen vahelr:t lna sevat tsess.än nuutrksa ( suku, 1uku, tenous, s;a ;rre) S nana oht okcntra s.t! merj:-t;ksen ;a huhtej länå ova t sanan l-ccpu ja, jot<a nrstuttavat tavutr_rsnu:..ö ja srä1_, että n: nuu.ts'rat ':-elc',11-s:r :-rkr ysä".e r: r-.k;earr:t t:x*t:-rs*.uorl rsl a sn, et tå n: l\.ra 1.-; :..-v. n':- tg ja { cref :-..s -, er_'.rr:kl F ' l'- 1'r : a h:', 't, lt",-:.93q, j t : l? -; ;t: - -..:.r ell, :,,:,,:t:lkl{f e.,-,- e : jr S : r., Ltr; t r:..,t.'-tl å at:!t -batlan '.4 -'r-!-.'^ l-;!-y.- UQ, -l a.r.s een l:.e :':,n -rnktrur:-n) :jj.:s 4:..- :.' asr r.cr'bsc:l krtrs er ve!. a-

11 l,aclon ltuk{r3}t kle loppl1j se r:r(r'r te ta on rsr:ås erl tas,. j.s:,. j.'l; b:. *e/t rt.l'.:roå ovåt 'rj.nal:n: yhtrtranen.rslys(}'e"r+e+4uae}", lausernalll, lglåseerr-,le.se+ar sl'nta1 må.t(rnodf eat j-on s tructurc:) r j:r-4s1ggkåt ja funktosans t, tqåvå.tueårjestp=1.ry (aj;arnuo'ot,, luku, suca), sananjchto, nor-folortse! ;cs]11t jn norfle_e-nt. /,1..11.,-o--, t.,q,! :.-- <&- '.G J.t-- Hal)-clayn?gAZ) r,ukaan syntaktsa r:alleja vodaan tarlrastella kahdella tavalla: rakenteell^q+e!r-+ sella].s1a srdeemsest. Rat<en-te2ååSffgåsåååb?tå3å"Rae"ä35å"$. '-- -r sen erern te1lä on funktonaalsa arvoa kun rsubjekt-n, "u'.". nnåäre6. Systeensess tarkastelussa systeer-j. cr parar.grra-;-.tt:,:',e,, l:a.1e..-.'--:.r ja s"ypt" 8åftt o,.at sellas kontrastvsa onnå.suulsa kun rrnonkkor, raktvnent ja rnegatvnenr. läbä evå,t ole tosensa possu*levat, vaan ne esnyvät sananakases; ja krcpakn ;.a1]. a tela- -:ro: aern r:r j- terte. ; ---' -. Ugrz)?1es,r/ å.taan ke!-o:rp tut.-: ntä kelel-sä nuctcja, ;otka sgnal ** ruo:ntec--r--'l-sta nerk ty-c{;, l:.nen lu-kaansa 3n vs p:-nkenca, c11 e ngannt-n keles sä lnastlan raken-neel]sa l-. keopll-; sa nerktyks f ) Soro r-7lrlrlr;.c' sancjen,;z sanar;hnen järj:s t v--:- l7s /. "':.\ * c\ :1'--r'+' ^^' -at: trapuverbtt, ttpre-cosctt', ttarlkkel-l'n L j!!l-f-!-luotr:r yns. l'nkto: ov:t l-äh:s va:1: lekskaalsta nerkt;'st'j.. l.' åen präe:ävä oo l-: ta :-.rrc;: s3l:.,en rrrsä- suhte tr, oteb ;'nel'dess' -le,^s:-l.r-vr-1, l,) Taj-vu t;srrr.od gl Å) S.r-r. s.:rf s toåa-; on e;.:e1vä,.roslca slt vst: The shp safs tcday, Shrp the ca ls ;oc1a;. San: j en nuctc j en -rah el-ut lna serrat tsess än ;aerårt;-ks a:: ; a n'-,,- rk: a ( su:u, luku, te:r.pus, s ja ne ) S a na n :,ht o!.,ontra s t t j'rtla r--s:;t Evat a l-1s : r: rkl,-:-ä..--,lr.ra.r;;s..'v+1 ::t..teja. cu.-;ttt' v-: fu::kt :sar {d^l tsrr a:d -"--'l vutr.s:u'-- to j :* skäl- C -'-r"u'. J r u::z'.t'.1.)l-'-j:.: -: - Lt.--l -.\l l a:r. ---!ll.",...]:(?1 ;: ' -r: t:a.'::n ;,: -:-' ;n :j e.j:ta{ :j -L L--:-l.r ll,.r rj -_ - tr- -. -:

12 f, sr/fl.5.19?3 F 7l f fnforrnaato - sanoa - esttää - vättää -.ll.mettaa - raportoda -selostaa - tedottaa - valtåtaa - huonauttaa - paljastaa - sel-ttää - vhjata - korjata - okasta - vakuuttaarvannoa _otdlla - väärstel-l-ä valebdella - kstää keltää torjua - svuuttaa opettaa kertoa opastaa kysyä tedustella Suostuttelu/ tavutteln tavutella houkutella rohkasta suostella ylpuhua neuvoa ehd"ottaa kehottaa käskeä määrätä pyytää anoa rukolla pakottaa krstää varottaa uhata Sosaalnen kontakt tervehtä hyväste1ä kttää o1la sanaa nleltä/ vahvstaa olla er rneltä loukata pyytää anteeks onntell-a pahotella tsel-masu lnasta mstä lmasta mstä hyvåksyä kehua ylstää kannattaa arvo$åe]-l-a motta krtsoda paheksaa tunrnta tunnustaa julstaa arvoda jutustella muste]-la kroll-a nmtellä haukkua panetella ptää e pdä l*' _ keskustella jutella neuvotella olettaa selttää tulkta

13 l/" /./ / / (.'4 n-t-l:l a(.+h.... -t--) // 5 '1',{-' /, /._, _..r. L) ou lr-, /,,-.: 1o*- /.,W Lt,/ ".2,*-a-tal.. 4k" /'c,,x -4-(6 7 :-,.; ;Å, 4 \ e-1/-t -.",,/bd'n L Lz,- a -2_, _ 7 -''/ / r-z (' ^,^ '/'L, t.,./-4_/, \ \/ "- /(:-t - \ ( /' ::'.4 </ { :-t 4','.rn, \ L--/' ; /1't, t;

14 - letra eg m* ( 1967) vaa.t, että opplladen on saata,va $$trr*****:ek**tu*&;men kokenuksa koko kelen alalta (tota1 language experence), koska hänen ovat mukaansa keltadon er aspekt*x suhteellnen rppunattoma tosstaan. Selrsco huomauttaa, ettå oppl1aalla on usen vakeuksa ymrnärtää puhuttu lause, jonka hån ynmärtää hyvn helpost hähtyään sen krjotettunar ja että on mahdollsta kehttää hyväksyttävä puhumstato llman vastaava puheen ymnärtämsen tad.on kehttymstä. Näj.n opplas saattas kld hallta jokaser ryhe"&es tetyssä tekstnkatkelmassa esntyvän rakenteen ja sa,nan yumärtämättä ko. katkelmaa. Ef**x s s, Konpetensssln js suortuksen välsestä erosta (tglo,15-16) Jakobovtsn/mukaan kakk psykologsot teorat ovat ottaneet huomcon tänän eronr mukaan luken behavorst.set e*f tekemä ero SH R teorlat ( mn, lultn n;aser, vä111ä.) fef<äyttä;tymsen alueella saattaa syntyä sekhaanusta sen vuoksr että ymnärtämlnen on tavallsest, joskaan e ana, puhunlstatoa paremp ja tänä saattas houkutella ptämään ymraärtånsyä kompetenssua ja puhumsta suortuksena, Kutenkn sekä ynnärtänstä että puhunsta on pdettävä suortuksena, koska puhumlseen vakuttavat kdelenulkopuolset tekjä$ (rnn, mustne hmrn huomo ) va.kuttavat puhunsen llsäks yhtä la.l1a ymmärtänseen. Näyttää ss sltärettä tonen suortustyyppn ymmärtämnenr kehttyy ennen tolsta, puhumsta. j*kobovstn mukaan tätä vo havannollstaa seura&.ya kuvo å Pnta- r rapenteen ynrmärtys- syvä- lfuntltvl-nen q!d.äert! puhams- Fnta- - nuhennut ' rakenne prose s s l '/ nr"!ra nr. mtttlhh^c yutrsvq muunnos : mutlnn o s - " *" rakente Epäsymnetra, joka vall.tsee ynmärtämsmuunnoskyvyn ja puhumsmur välö1ä, saattaa o11a yhteydessä shen, että edellnen edellyttä r - -a?_l

15 tä ja jälrnmänen synteettstä 1ähestymstapaa, Jakobovts esttää olet+a- muksen,ettäffana1yytt1setprosesstsaattavato11ahm- slle $elpompa kun synteettset prosesst. Analogsena vertauksena hän al esttää, että saatt/ olla helponpa oppa tadekrtlkon kun tataljan anmattl. Jakobovt""(å?[R]n költadon neljako (puhumnen, puheen ymmärtämnen, krjottamnen, luetun ymnårtämnen) e ole lankaan **!hsr*** sovelas jaottelu, jos lngvstj-sen kompetenssn s-jasta knntetään huomota konn,unkatvseen kompetenssn. '{yös Fshmän (lgge) on korostanut, että komrnunkat vsa ta. toja tulee tarkastella laajenmassa vtekehyksessä: n te 1 (o) emff. nuhum#. rul"r1fff 4.=- o t tamrff ) er med.ossa/1(5tltta.va tadön tasor (b) er rooleesa br*r&*' (ymmärtäm tg*f tuo t tamm, sea#purrefh"luttava tarrd.on taso, (") erl e s 14'! kalen formaalsuuden,å*l",*n* hallnnassa tavoteltava taso ( dfvallner e1ämänalol la vs. formaalnen) Ja (a) taöuu seäää, voroaakutus2 tffouru, uskonto, tade jn*). F-shm_nn nukaan kelenopetuksessa on otettava huomoon kakk nämä ynpärlstötekjåryhaätx ;a ratkasta mlllalnen panotus nlle a,nnetaan opetuksessa. Tätä päätöstä e voda kertää välttämällä että pyrtään opettamaan ylesä kelel11sä taltoja.

16 L,l / 84-44Å - stenber g (1971) - vertallu""hor*kyla.s kel-estär ja. havannolls$tqa estystä s ts ta ta je. uu shehavorl*a*x** seura&vakla luwol La : \ näkeray{ä KCG}TTTO DEMANTK?] ( rc,cturrro ) 4\ { Y TUOff Trll0s KÄYT* TA'SEN SAAN* NöT JA EHOT AMNEN Y]',:VJÄRTJ{NBN PUHg Å t SY}TAKT{EN & FON0L0Gf]lN TETO (koodausta varten) f { 1 1 t \l TL1OTAMlNEN j svnrao"rtner & F0N0L0GrNEN tfnro (detoolaausta varten) å /11 t\ N,l'{ÄR,TÄ{NEN Stenbergn mukaan uusbehavorstfren teoo, e $ååe tee eroa kelen ja kfgnton vää11ä. Osgoodn mukaan ss kelen semapttnen komponentt on _-)r'.'- on hmsen kogntvnen järjestelmä. '/ Sen sjaan chomskylaset ptävät keltä (tetoa) järgeetelmänär joka toml gjattel""t$gffåååfd, fs. keltä kåytetään llmasem4an ja ymmärtämään ajatuksa. Ajatteuun päätytåä ta sen muod.ostava kogntvsaa proses,qeja e kutenkaan tarkenrnn määrte11ä" Stenbergn mukaan toj-nen huomattava ero chouskylasten ja uusbehavorlsten väl11ä on se r että ede11j set tekevät eron kelåfredon ja kelenkä,.tön vä111ä. Tämä erchan on pohja.na Chornskyn tunnetulle konpetenssl-suoftus - dkoftönal1e. Kelteto (komp"tenss) *XF*fS*rxtk*nkxexxr ko. tedön fä;,'+{55 koskevåen sääntöjen kxnxxa samoj-n kun nrjsta, knnostusta jne. koskever rlnöödden kanss tucttaa lauseta ta nd,en ynmärtämeen, Tucttamsessa kogntv j.nen,"l,r"ss *umt luo a jatuksen, joka l-mastean f.e 1 avul-la ja lausutaan puheena. Ym;närtämsessä on kyseessä vastakkanen nr,rcore

17 ; f Chonskyn rneöestä ors vaston ntutota ja järjestöntä ptää hänerr-t kuvaamaansa kompetenssmallla suorttusmallna. Täten e ole jårkevää oletta:, että puhujq valtsee yleset lauserakenteen omsneåuudet ennen kun hän valtsee sxnaxto*tsa*xxxnfx sanastollset llmasut. Chomsky ptää keötatoa (kompetenssa) kelenkäytön resurssna pkemmnkn kun kelenkäytön prosessna" Kelteto on tetoa keelestämme, ;ota käytämme hyväksrr lauseden tuot tansessa ja ymmärtåmse = *a $Hutått*nun te,to snänsä e ole rttävä suortustehtåvä varten.? Ohomsky ptää keltetoa (säännöstöä) henklön omaamana todetlseaa tetona. a kelellsä unversaaleja (tutenf syvärakenne, kelloprllset kategorat jne) psykologlsest tedellsna, koska ne mäårttelevät r'lrelen?' luonteenomasa prtetä. Vakka ss täten lngvstn kuvaus kompptensssta vo o1la neutraal kelenkäytön suhteen, se e lnaåsestk ole neutraal sen suhteen mten *etsx henklö organso ja varasto täm ted.on neleenså. Katz ja Postal esttävätr että ko:petenssnalla sovelletaan suortuksessa nn, että enen r,'altaan semanttn-" $$$*$: st&n syntaktn"" R$$F*$s ja vmeks $oneettnen edustus (#ogå. Tosenlaj-nen nää valntasäännöstö tarvj-taan lauaeden ynrnärtämsen ja tulktsemsen selttåmseen. Eä*ä Yneksnanttua lausetta on vakea ynmärtää, koska Csgood samassa klrjassa f.f {. toteaa, että perkeptlvsllä ja ke1e11s11ä merkellä ja sekvenssellä täytyy o11a, jollakn taso11a, yhtenen edustuksell.nen (semanttnen) järjestelmä ja yhteset orpansatorset ( syntaktset) säärnöt. Mämä yhteee* prr::te: elvät kutenkaan ole lngvstsä våan t<ognftvsl luonteeltaan. Tänå -- kogntvnen systeem on såma kun kelånppen nsemanttnen komponetttr ja tämä puole$taa,n on sana. kun syntaksn ttsyvära.kennetaso".

18 fr/,- /!0, fr7?,-rt-.q/öj /*^-#rjr,,* S, f. t/nåd, ff ffr* {*:", o {3 l/*&r1#,t; +7r* l**l/{ aa<a o -)-//,x t, Yr'****r,, fr,1,/.*,4; *_ n-yfr **&å;. J { ^Z/*l * az----l^'a, 1., / r.-l' //v'" ^,4-&"a,_ f {t,'{ &4- fr--" e--b-- {*".^*d". &5.," -.*:*n.,6.n*- 4-*-ra* 4.t*--^ec--e' e*"**. U ff,'l**4,rf6u**, j.j--',&u( 'n *å- - '.// *7" t) ( tf "nry.f

19 F \ _..*t_*<d* Keltadon faktorlrakenne(lotgrenn mukaan, s. 61 ) 1 äänt rnen kel ujuvuus aktvnen ssalvlnen ktrvnen asslvnen sanast "hall " l rakent. hall. l v sanasujrvuus lah j akklrus Horst Löfgreno Mätnngar av språkfärdghet tyska grundskolan, Pedagogsk drenterng och debatt 29t GleerupsrLund Robert lado, Language Testng, Longmans, Brstol, s-

20 J. B. Oarro1l3 Towards a Peforrnanee gåa-mmer of Core Sentences n Spoken and f.rtten fnglsh (Spacal seua of HAL ) p. 44 n trrnentaltl prngs6sng, tbe rulee rr:ght stll be dentg r', fron a formal stand-pont, but learned and appled qute ndependently. p. 45? Both n actve and passve senåöncee many of the rules can be --qtated rcnst sårepy by refemng to the rtth*mett of the eentence - whether t s the deep subjectr as.n 6.ctve sentences, or the ceep n'!:ject, as n passve sentences. Tt uould s'ppearr therefore, that the comespr:nd.ng mental processng operates j"n essentåa}ly the san:e.r;ay for actj.ve and passv* eentcnces, åang tle nthelner as the element operated upon, h lj. /:A Ln -q/? /^!'Je rnal' also mufugest that con:prehenson of sentences depends upon learned" expectalön.s regardng the sequ.oncs of elements and the awareness of r"rhat el-enents $ave or have not* beeb expresned Rt any gven stage of the pereepton of a sentenee, fn ths wa;' the performance Sra&mar developed here s relebant nat only for sentenne productåon but al-so for sentence cornprehenson-. F.4z psycrolr:gunt-c ques.nne r* wl:at extent are there unversals n the gfså$å$*"gfutmgffeg*?gr$tr#åftpu*frd dfferent 1-an6agges? To what extent are there unverså&s n the characterstcs of the code cornponents n dffer*nt langu*.gee? What are the rnplcatons of the fnd*.nge for the probl"em of lngustc rel-atvty? lfrat are the mnlcatons for problems of transäaton between languages? To what extent are the *l.ulestt cf a pefformance gråmrtar tsnchabl-e, er.nd n what manner? Can they be regarded. as formulatons of rrhabtsrr, and. f so, what are the:r: behaväal propertes??

21 T.al /r? ;:: l.'q :.: t '. { T \J, + - a!..l - 4-

22 e jt,/4/. t,.t'

23 Herrot, P. &lglo) ^"e thuen. An ntroducton to the psychology of language. London: Keltä on takasteltu er näk5kulmlsta: gåxg*xtrtx*x&x(xys*xruxåtx järjestelmänä: äänteden ja symbolen järjestelmä(korpetenss -suoftus) - ykslöllsenä käyttäytyrnsenä : tehdään johtopäätöksä käyttåytynsea**x perustella psykol-ogj-sesta fun&kosta - ykslöden välsenä käyttäytyrasenä: kel on vestnnän våltne sosaalsessa tllanteessa Tarhkstetaessa keltä ykslö11senä käyttäytymsenä vodaan käyttåä pohja.na erlasta anestoa ja tehdä erfasa pääte1nnlä. (t) Vodaan käste11ä puhetta ja tehdä johtopäätöksä sen tuottamsesta, (Z) Voaaan tarkateåla nuta reaktota keöe]lsen nputn tuloksena. Voldaan ve r"a t*u"$å*gå Ftto{å. g"*k;*åx ( r) Voaaan havata Jotakn nähn rr:aktohn vakuttava rppunattona ntuttuja ja tehdä johtopäätöksä tuottanleesta ja perseptosta. ( mn. vodaa.n manpuloda. mustettaven lauseden keleopllsta t*). komplekssuu. ( 4) Voaaaa tutka puheen peralngvstsä omnasr-ruksa., josta godaan tehd johtopäätöksä tuottamsesta (esm. eleet ja ntonaato). ( (5) VotOaan setrvtel1ä mllasa yhteyksä on tossat-ta lnasujen tlanteellsten ja kelellsten konteksten js tosaalla nden havatsemsen ja tuottamsen välllä ja tehdä johtopäätökå*ä nden ynmä,rtämsestä ja nerk tyks estä, (5) Vodaan arvodan ke1gl.vakutusta \4lftF$n <äyttäyt;md'c.en rlppumattonan& muuttujana ja tehdä johtopäätöksä sen yhteydestä ajattelrtrun (esm. kel ja ongelrnanratkasu). Kolmen er lähestyrostly6ll vä111ä on tetenkn yhtegrksåä.!od.a,an esm. kysyä ovatko lngvstset yksköt psykologeest todeltse. Tämä kysyryh""b*gettelu lottelee 1n$vsten ja psykologen eroja. Parenp tapa ols ehkä kysyå johtavatko pppkologen h;rväksymät koemenetelmät shen, että 1öydetään lngttsten ykxkf* er teoääå yksköt ja nå,den tasojen välnet vuorovakutus. Erlaset kokeellset menetelmät sqllvat kelenkäyttöjän tomnnasta tehtävät johtopäätökset, jo$sa pppkolog on nmenomåan knnostunut.

24 ? ^? Lngvstn analyysssä erotetaan er tasoja (fonolognen, morfologneh, syntaktnen ja semanttnen). Tstor&11s63ta näkökulmalta katsoen lngvst' ovat olleet apuvasa näkemään tasojen välset yhteydet ykssuunte,sna ntkrotasola makrotasolle. Psltologlle herarkksen rakenteen tasojen välset suhteet ovat erttä:-n tärketä, s111ä llngvstn antama rakknne saattas osottautua kornlekssen tadon valms mall. Psykologl e o1e nntlan knnostunut ouhöko yksköt tsessåän psykologsext todellsa rlttävän hyvn kun stä kuvaako koko nall kelen havaltsenlsta ja tuottansta. Täten pss6kolog el testaa foneenn tunnstansta ta mustamsta nnkään snäns kun ynpärövässä foneemlsessa, kelopllsessa ja semanttsessa kontekstr sa. Tätä löhestynstapaa kxrrxt tukee muden moforsten taltojen herarkknen luonne ja elologen selvttämä elänten vastohvaranen käyttäytymnen. (tu esn. M1ler et a]. 1!60). Se johtaa ke*en kuvaamaan kelåä,lstä käyttåytymstä komllekssena tatona, joka muodostuu seuraavsta osatadostar aantanlnen ' / {\ar 'tkulorrnt), morfeernen valnta ja kelåopllnen kornbnontl (lttter 1964). Se e ehkä kutenkaan $nhd* käslttele tyydyttäväst 'merktyksr ongelmaar.?

25 .'"'*, j 4 ft.t l:, l,.r ) t '! 1r \; lrr ',. 'r_, '\ "'*F"Fd"d#s4' --.g'*'""'"_' (^ :! r, /:.! ". t..!.' :.\_ ttf,:.. ;l

26 J5eu, F r<-**r]e * ^ t; ll tt.. jt':n Js,, v - "" "-,r'] l j ' j'' t.. rj.j '!.': ' / '.".1*"''l&:q\!*!*JJ s

27 "J- \' r -.- r' l.! r -

28 tu "*t ry fu#p^* / '(/ #'#.r** n ^," 4-A"*, gre,y'q 4 t'å,ur.,-r--a C r /,"f1 ltt {^^*r--.-'{

29 t 1. f f t 1

30 J7 r ry-"4g4;# /fa 7,' ft 7,;/ 4'?ff" ; /a.rr'a-<.r'-,/ /4åuta.-:. "fr:\ l:7r*; - f rv ' Zz).r-t-*a >1 e.* '; k*w

31 r (.-: J.l -:r't 4 ^- /,t t< t (./ for"tf ' l ---T*' l -

32 6 +*ttu,v_ c.9,1 Vr-Zr{ t a ' J(* c-4 A* /-rr*e # /ch4 ar*l -q*,åe*,u;-,*1 q)f cdf*q 7\ # /J*:*; V-za,-*)

33 F tr,,{{!'r' nr,, -/;#:,&,{ f./ f, /t / '. {,. f;- ',,"..) "'ls' t'/.rl, tr'4t"\,t, ; 2^ /.t..' t $/"!; ' +'t' :v ;; ' t:. ", ft{?;' {.."'tl'"u t: '',;; :... {.,.t t {t.,,.. ", l'1.'/ t x..t".:'-r", -t'x+' )2.'t uj /-t:4 / lr.- a, '? t... ' r.;,::.1 -:( p.. {,. " 't'- t 4,. -, j f.'. t' f,! \ :, t j t,:'*...&'t zl - j,{,.., r-- ';'{, t..., c.-.:,'-s".*' f ' F^..,,.-,,,---.. L ;' -{! Lq * v, \,,1\ '' J L,, 'n /" ' {* "r t q "'*-, \/ {.1 t*:s..^\ - ''.',--. '''-.^.,*.'.-j Jå- ' t \fl ) -1/ { t--.. A"'r) 3e,f***,.,4L

34 ? Y,n f;dtt* l;l t tr"*tt.! '.l>, :"." l t'" :.+*+.u.*:, Y" f-r-, la / /: f-a".-**', {Å,.{ l, _-;. _,_*rl. -9._61.. \. s;"6,,,er. r1 : : 7- t'!,r;_f3.r (,.,.r / 1 : Ä. : :!! \ \ j" /."" '''":t"' l'.1 r: J /,)* {": \.,.-.., /' ;/ f :-. 6;.,,-a-,..a \ + t,-. t' ''-;-l ",,,. j\}14rr& : t. - j \ \

35 l A\, l-- 7a'{,t4-.t ' -t* -r' t / s:' /:an o*,- /.t't{ dnf**y 4' "jl* s F,f/g,.; ; -r\ ;./ s{'', }P'.' - ',U,-\: y' f ;{.*- ' v' -'.t!._.7-1 1, q,l..".ss- t/,,. c, /..j...'..' 'r o /.' / /. Å./, rr{,, p.{u, '.! 'f' t

36 Eavantotonnnot Kanava Klelellsåen ärsykkeden samastarnnen( tdentf ) ja erottelu (dtstrmnaato) Kanava Audtvnen VLsuaalnen KSLEL, NEN ÄRSY{KNTSTö MUU ÄRSYKKESTö /^ S Fonologa Syntaks $emrntkka Ggfologla

37 / ( l/ ar \r,j t / / /5Å p /./ ",:" t.-,.-zq {. {.' t.t.,, # rf',å '';*:-, -n* r",-,.&.{-.-t...,,f' &..; -.-t ""& /, r '.'' Å*&*t t^t.*.'": r' / {r.'./p /)^ '' { n'.'{:" /- 'sv.,rl.nlf *Q "d{$" rs-g {* / J r, ) */. ( 1,"- L. r 1' "',-,'.. '' 1,.. E l)., t,,,1,',.{ c rnt.1n:'," /' \ ^ f',.- 'f," t.;' 6 Lr' t "' -! tå;r /4j t?",.. 1:. 4 >+- ' /fj /\ /r'\ _/\./\ \_ -a -. ': ] ' )z,_.:.r., t' \!

38 1./-- l,lutta orqel"na*f hän yrttt e,' ratkasta?.d.^."-*''.-.'..'. usen kysytälr,; :j.å, r.,;..: :;: t a.:1r {,r.,: j"; - J tt \*\ '\ oneal ryr \ \ t, l y'<'o,g'clratlanne: '-.l;-. ; ll.',rr? vqqå*: ]trten vcnme mnraora, sekå sen esntymsen..s e_r:. s*rrauksa, r:rkä} Lnn:o r'åltettä,rssä glevaa &j{x }rärenrystå.fsgrun. va-l-larr väärå n1<,åyt #jatodennäkös.rgttr et t J ste esj-,t;1y? Tärheltä kysymyksä ovat l_* : jl-l rtä nedår'n tr-rls tehdä nässä clossa? 14tkå. ova.t ehddtukses? C&n p.a5 s rnu]tr t.- r!:jten vonme oreansoda palttset nsttuttr:mrnem**x n.n., ettevät huonct ta päte: nättönät hallts$jat ahetr*a lj-aa pal-jon,rahnt<oa?.,'..._".l1ten vt:mme tovra havatsevamme (a el. n:ö:ro vanme ) v-rh ettet?

39 (1959) Guttnann/prreaftalyysnenet,elmäa (facet analyss) vodaan myös soveltaa keltadon rakeröeen analysontn. Flröeet ovat tla.nteen dnensotat joden uskotaan otevan nlelekkätä mttaamsess&. Prteet+åTg*ååfftJoo*r, mttaamlsta ja nän ollen prreanalyys eroaa faktorlanalyysstär Jossa faktort sgadaan tetd.oston analysonnn Jälkeen. Prreanalyysä vodaan käyttää jonkn lmön dmensoden rakenteen sel-vltttnsessä,? Prteet ltetään /.\ l.napplng sequence/ Beuraavan lafen : Henklö suorttaa. ftrtb$llatorsen M. Ton jan käyt täytymlnen 1. dakenteåöen 'l. 2, vas taano t tamsen tuo t tam- sen usen tosnsa semanttlsest. ns. karto.tuslauseen avulla. Keltadon rakenteen kartotuslause vos o1la ry---n-jt.= l Hen$Lä suortter,g -----J:'' kelel}.sen anhkke^a*. - Ut \-'" Ä. Kanava A. 1,Tol&"jan'r.käy t t ä'tyn ne n 1. Audtlvlsen vä1ttykse1f. Kelellsen aneh 2. Vsqaalsen kanavan r.::' '" - -4utgnsfuo,;s 2. Sanastom J. t anteöden 4. Klrjanten 5, Yhtenäsen estyksen lenklö suorttaa A. Kanava 1. Audtvsen 2.Vsuaalsen 1. Artulatorsen kenavan vältykse11ä b. Kelelläen anehr 1. Äänteåden 2. Krjanå6n A, Rakenteå&en 4. Sanaston C.Tolmjan käyttäytymnen havatsensen tuot tan s en 1. t

40 'rr/ttgensten, lhlosophcal nves*gatlons p. 2ZO Let the $slc use of words teach yrru tber meanng. p. 11 Kunka monenlaso lauset;: on oleuassa? Esnerkks vate]'h98t$- ja käsky? - On olemassa lukematon r:räärä(erlaå lauseta): ruxemat8f,*ftrta*x erlasa tapoja käyttää tsynbole ja'r, trsano ja", tf la,usefa'. Ja tärnä nonnaeyntyy suus e ole mtään knteätä, kertakaj-kkstag vaan/uusa keltyyffejår uuse l f r kelpelejärkuten voume asan r;r lamasta, ja toset *$tftft*xt vanhenakaeks ja unohtuvat. (Vonnne saada tästä karkean kuvan* ajatte&ena,lla matematkassa tapahtuneta nuutoks:a). Tässä term11ä 'kelpel" pyrtään korostanraan stä, e ttä on osa tonntaa el osa elämää. kelen puhurnnen futk kelåpelen monlnasuutta seuraaveffesmert&*åä3a mudear Käskyjen antamnen ja nden tottelemnen- Esneen ulkonäön kuvalemnen ta sen nttojen llmottamnen- Esneen rakentamnen kuvauksesta (proksesta)- 'apahtumån råportontl- Tapahtunan spekulont- Hypoteesn muodostamnen ja testaamnen- Eokeen tulosten esttärrnen taulukkona ja kaavona.- rarnan kekåmnen ja sen lukennen- Nä$$åe lennen- Kaanonn (tet;utaulun) laulamnen- Arvotubten arvalemnen- Vtsn keksm.nen, sen kertomnen- Kåytännön artteuetkan ongelman ratkasemnen- KeLestä toseen kääntöurnen- Fyytämnenr kttämnenr klrolemnen, tervehtmnen, rukol-ernnen. 0n knnostavaa vemata kel-esså oleven rat*tl:*[*ffe työkalujen monnasuutta ja tapoja jolla ntä $äptetään sekä sa,nojen ja lauöeden monnasuutta shen ntä loogkot ov-t sanoneet kelen rakentees$a.(mukaanluken Tractatus Logco-Phlosophrhuksen tek jä) P. 15 QN*p We nay say: only someone rsho already kncus how to do sgnfoantly ask a name. (Wnat do you call ths?) aomethng wth t can

41 Fr 19 For phåosoplcal problems p arse when language goes on,,holda.y. For a lar&e clrrss t'meanng" t c4n be language. Änd the meanng of of cases - thougr not for all * n whch we <efned thus: the meanng of a word e ts a name s sometmes explaned by pontng to employ ths word us n the ts bearer. p. 24 ; (For) Naulng and descrbng x:ce do not stand on the same 1evel: narnng s preparaton for descrptj-on. lamng s so far not a nove n the langaage-game a.ny more $han pyätlng a pece fn bh place on the boerd s a mose n chess. We may say: nothng has bees so far been done, when a thng has been nåmec. t; t hes not even go! a nåme exeept n the language-gåme. Ths was,shat 'rege meaat too, when he ead that a qord had rne*nng only as part of a ser:tence. p. 3l You talk about a.l sorts of languege-gåmes, but have nowhere sad rorh*t the essence of a language-ga&1e aad hnaee of kanguage, q:what s eonnron to all theee! actvtösr and r+hat makes then nto language or p;:rts of language. so you l.et $ourself off the very p*rt of the lnves:gaton that once gave youpurself most headachep the part about the SenersL form of r,ropostons and of l*nguage,4 And ths s true.- fnstead of prodr:cng sonethng comäon to a1l that we call language, 1 am sayng that thses pbenonena have rro öne thng n comrnon whch nake us use the same word for all, - but that they are related to one another n nany d t'ferent r^rays. And t s because of thls relalonshp, or thees re lat-onsh:s, that wecall them all "language". r w]l try to explan ths. Wha j ba1 yolr!p, \ llbut ; s common tc: games etc), kook at them re 1a, t"onshps lookl them all? (dffe:ent knds of Look and see rshe ther there s ycu wll not see semethng that r and a whole seråes of thern at games: board games, card gsnes, anytlhng co;lmon to al-}". Fcr, f s coramcn to all, but slmlart that, To repeat: don!t; thnk,

42 ? p. 16 n such a dffculty altrays word ("good" for nstance)? fhen t wll be easåer for meanng,,s. a,sk yourself: How dd we learn the rneanng of thr Fron what sort of examples? n what lang:age-ga:e s' you to see that the word must haye a famly of Compare Enoyng and sajdng: how ma::y feet hgh Hont how the word "g;ånerr -e hora a clarnet sounds. f you are surprsed that one can ; know soanthng and not be ablo to say you a,re perhaps thnkng of a case lke the frst. Certanly not of one the thrd,?? (compdtence - performcatrce?) Blanc 1s- used- tt lke? p. 41 låla nght såy: an explamaton serves to remove or to avert a ms:nderstandng - onerthat s, that would occur but for the expl-anat.on; not every one that can magne. r.' '' ä,' 1--''.-r 3ut lsn't t an dry1lnexact explanaton? - Yes; why shouldn't we call t rfnexacttt? Onl.y let us und.ersta,nd hat ttnex&cttt means. For t does not me&n ttunega,ble, tt p There raust not be anythng hypothetcal n our conslderatons, He lust do away wth all g:r-glggjsg,and qq3gå**åg#_ alone must +&ke te place. Ånd ths descrj"pton gets ts lght; that s to se.y ts purpåsep from the ph.losophcal problems. Theoe are, of course, not emprcal problems; they are solved, rather, by lookng nto the workngs of our lan6ueger and that n such a way as to make us reeognze those worklngs n d"espte qf ån urge to msund.er.stand then.!he_;:rqblems are sq.]vec, not by gvng new nfornatont but b arrangng what,we have alvaye,knowq, Phlosophy s a battle aganst the bewt"nffs of our ntetlgence by mcans of language. p.50 The ospects of thngs that are most nportant for us åre hd<en because of the r smplcty and far;:larty. (O;- u.'*unätr" to notce soo&*'rng - becauee t t a,träys beore cnets eyes)..w* fu{ to be struck by urhat, once seenrs nost strkng and most Povrerful.

43 r /? l' 1\ p. 59 The -gprlcaton s stlt *te crteron of understandng. p ff one says. that knowng the ÄBC ås a state of the unr, one s thnkng of a state or#åental apparatus (perhaps of the bran) by n:ans of whch we explar the manfestatons of that knowledge. Such a state s called a dsposton. But there are objectons to speakng of a state of the mnd here, j-nasntuch as there oughtdkfe tvro dfferent crtera for such g state : a knowledge of the *9.9åS*-!U*"llglr "of the apparatus, qute apart from g*fr-,, y!*.!.,åf-,.{.,oes. (tt'otn t woul"d be more confusng here than to use the words tconscöusrt and. tfunconscouh for the contrast between statee of conscousness and dsposlton$, For ths par of terms covers up a grarnmatcal- dfference). The graumar of the word "\ooyb" s evently closely related to that of tteån'!, "s able tor!. But atso closely related to that of 'undarstr.*nd sn. ("l*"**"y of fd. teehnque) t'.l-l*,- 'f op a- -.a {& f"ou;,y. tn rrv the n st 61 L7t,"t synr t,1.*t o / fa frv ll, *!{,":4.f,cr.*' not to thnk of uncerstandng a,s a lmental proeess r at expeess-on whch confuses you. But *r* ask yourself : vhat knd of crcums$ancesrco rare sa.x,now f knoor how to the formula has occumed to me?- 'r'. all, For that s n what sort of..$u*,f,,g, go onr, when{ that fn the sense n whch there are proeesse$ (ncludng nental processe$) whch ar cha'raeter-stc of understapdng, urylers.tandng 1s not a mental process.? (A panas gror+ns 'o"* åldressl ;rt Hä;o. '' mental L.\. ryrqcesses). *;;" or a sentence: theee rre p. 81 ll!l; llå t, Tc obey a rule, to make a report, to gve an ord-er, to play n geme of chess, are customs(uses, nsttutons). to understand a senter.ce means to undessåånd a l;ånguagef To understand a language tnee.ns to naster a technque. p. 81 r Änd hence also 'obeyng a rule' * *..ple9f---_q9. a rule s a& not to obey a rule. ler:ce t s tprva;olyr: otherwse thnkng one.s obeyng obeyng t. Änd to thnk *h& no't possble to obey a rule wculd be the or:e "s obeynl a rule sane sd

44 p. 82 Langua6e s a la6yrnth of par.hs. 1'ou approacl from oqle sde and know ycur way about; you approach the sane place from another sde and no longer kncw your way about. r

45 ' t a!t,^ l,_, r ' 11.:,,,,. '! /tr j l,,' '..Jå f:: tt '' " / -'l'..tt ; "r,.r ;/,,'

46 -'r ' * /{ $-.""tt +F t d /k,,,{ a #'' -J? rt,f r 4.--_-& { '{ r fl.-u { r:--*', =t-"n; ' ttn" (r+t /.1 ;?.1--, c' " { '" t t ;:... ' J".'. :l' t J,,1.1 /^ n -*/{::g;{ t,r"' \z r'r t \.:... l\ t tt ''\ : ' ':11: t'\!'.-,,. "-.-'"" -."\ J /t\ / t-' '- 4- f: r '',ro* o' * ff! -1'.t ".'o--*;+{tu.l..'!; 't ' *-^-..F,.,,! rt''', f

47 t lt. /^ F r S, Pt Gorders The vösual element n language teachng.longåans: Lond.on tutkl+, tutkmne on mahd.ollsta tll9l*sh9***tr keltä ta kelä sernat ra tavatla kundl*$*hägg*, hstoraa ta maantetoa - r'ssältöeäneenarr, er abstraktotasaåla edustabaa kästejoukkona. Lngvstl xnx*ysw $utk kleltä nän pystyökseen analysomaa: ja kuvaamaan stä. Tänä vaat tetyst tetoa, mutta kyseessä on pkemmnkn tedemehen kun kelenoppjan tarvtsema tato. Mon akateemnen lngtst pystyy antama.an ernomasen kxtexkuvauksen kelestäe jota hän tse osaa käyttää van kesknkerta*ses-h. Tekemsen Suorttamsen tadot ja kuvaamsen tadot ovat erlaset. fntsensvsnkään kelen dsskrptvnen tutkmus (opskelu4) e vä1ttänättä johd.a tatoon kommunkoda ta ynmärtää kyse$*tå keltä. Se saattaap x.tysest korkean kourutuksenx saanell-a alkulslla, edstäävåf$tle?å, mutta ee e ole vältärnätön ta olåelftnen osa kel-enopprnsta. fätä osottaa ser että po\lquksetta - rte kakk oppvat kommunkolmaan ädnkelellään laan että he*å lankaan ta sanottavast opetetaan tletoa kelestään. (p. 6) Kyky laasta tseään $öålakn kåele11ä Ja kyky ynnärtää kok keltä gvat kaks ur 5X*S*, vakkakn ne ovat rähesessä ;rh6*ydessä. Jotkut osa,avat lhaaj.sta tseään paremmln kun ymmärtäfuät, kun tacs toset ymmärtävät hyvn mr: mutta evät pysty lmasenaantseään. Tämä ylenen kokeåus saa ajattelemaan, että kelellset tadot vocaan jakaa ylesest produktvseen ja reseptlvseen tatoon. Tätä tukee nnyäs pulehärrröden tutklmuustulokset. Näden tatojen edelleen jako ktrjottamseen, puhumseen, lukenseen ja kuuntelemseen e paljon auåa opetuksessa, vakka s11ä on jotakn käyttöarvoa Jo 40 vuotta stten tunnettu neurolog Henry åead vätt, ettå ko. ternt ovat pelkästään reck*aaaxkurxxkx*s, tettyjen hmsen tolnntojen verbaalsa kuvauksa a e*el ole ntään syytå olettaa, että näåä termt vastauvat ntåän selvä ja erllsä psykologlsa funktota. Paaemp keltado$en lukotus klelenoptusta ajateellen on kohntasonen. Ensnnänen tatoryhmä on nmeltäån notors-perkeptvseå taldot.,,motorj.set tadot koskevat prrheäänteden Ja klrjanten tuottarnsta, perkeptvlset tadot tuas koskevat äänteden ja krjanmerkken tunnstamlsta. Krjannerkken tunnetanstato srtyy tavalllsest ädnkelestä veraaseen keleen ( el kyrllsetn akkkosten ollessa kysegssä ST), sen sjaan ääntämstä on ana opetettava sekä tunnstamsta että tuottamsta.

48 2. tlr 0n hyvnkn nahdollsta oppa ja xak oletettavast opettaa nätä motorsperkeptlvlslä tatoja er1lään muste ke&ellstä taldpsta.( vrt. tatavat åatkrjat jolclen puhe kuulostaa esm. ranstalta vakke e käytä yhtään ranskan saa&a ta keloppa). Tonen tatoryhnä on oreqnlsaatotådot.tässä on kyseessä kelen yksköden organsontl (sanaston pkxkö1 kelopn ta äänteden yksköt) hyväksyttävkkl malleksl Ja tolsaal-ta kyky sretrrcx$a harata a analysod4 sellasa malleja 1ukååssa ja kuunnellessa.. Nåden taltojen produktvsa aepekteja vodaan kutsua geneeatvsks todoks ja reseptvsä aspekteja analyyttshs taj-doks. On lnelstäp että organsaatr:ta*o$$en opplmseftla tulee o1la huomattava ä"**" veraden kelöen opetuksessa rnutta e ole nånkään selvää, että åtta rra*ä tadot vodaan oppf;a lnan että opplas opp konnunkonaan telokkaast ta ymnär'ämään mtä häne1le sanotaan veraalla kelä11ä, 0rgansaatotatojen opettannen e pelkäståän anna oppljalle kykyä komnunkoda. Tällanen yrtys veats peljon akaa ja, enegf;laa ekä stä tunnu votavan perystella. 0ppJal1a e ols mtään notlva oppa, koska - kuten oöemme havanneet - :elen tarkotuksena on merktyksen välttämnen. Van akateensella lngvstllå vo o1la perustel-tua syytä oppa kelen rakx malleja laan että opr nden merktyksen, teösn sanoen ml11on ntä kåytetåän. On ku*t tenkn syytä huonata, että tällasta opprnsta vo Jossakn nräärn tapahtua. Vod.aan ogettaa, että opplas on opprnut jonkn asanp koska hän käyttää okej-ta sanoja. Tässå saatta kutenkn olla kysynys pelkästä verbalsmsta. Vo tuntua melettömäl-tä, että ols uahdollsta näyttää puhuvan trokenn ja joskus jopa ttjärkevästt' lman että tarkastl ottaeh tetää mtä puhuur mutta tänä on tok mahdollsta. 0n olemassa kokkeanp tatotaso, jota on kehtettävä ennenkuln saavutetaan tåysn mel-ekäs kelenkäy*0. Kyseessä ovat semanttset tado*xja se koskee tavallsest nerktykseks katsotun asan lmasemstal Hyväksyttävälä sanajonolla jokka on kytketty yhteen hyväksyttävällä raknteellsella tavalla e velä välttåmättä ole merktystä. Ntä on velä käylettävä okessa tlantessa (olosuhtessä), ts. konmunkonaan ta tuottanaqn halutun vakutuksen kuuljassa. vakka kelenopettaja on paljort d*å**l$å"$*oqåf,åå' tadon, sen olemassaolon ha'vålts Jo Jead pslhuessaan käyttäytymsen semantt sesta nuodosta, jonka häråntymnen joht sanojen ja sanonot*n åål**t$*"o tunnstamsen 3xx*xe vakeuksn (ts. nden formaalsen merktyksen y1 menevän merktyksen tunnstamnen ol vakeata).

49 *fo Jsn å&s$hå q -! Let of nsln nubllcat!.ons A" BOOtrS -- fnfglnetton-$ourece;ln PgvchollpfulctåSå (&auton, tho &trmgaae 19?8] Sovlct Pcvchqlnruatlca (llouton, ltro Hague 19?el FrsElaghe Pryc4ol,nrugllk ($ahrenn Pådagog. Verlage D&oeeå.* donf 19?4) (USX, Faguo, l9?5, ån easeb) (rd. ), Sgvlct s-tudtca tn (å'tuetn- Bollaad, lnrtordan, 19?6) r r E. 3!EE.E! On tbc Pcveboltnlu?tle Slgqf,-of, n&qaae 4$ggklåLtf$o äar tr.ohneaorg (cd. ), Collogulrrn Paodoltnguetd,ears (Sbueonn tlrc trguc 19?2) pp. aveholl.ngustlca- gnd Soolollaeustlcs- - Sapatrate or lntelmaod? ntcraetlolel fournsl of Prycho1lnguletleau, 9?Ag F$!" t Vcrba1 Conouaeatlon ln tbe Clasaroos - Å Caeo for fnrlåa4 " Psvchollnrul,gt{ca. aternctlonel.ouraal. of, Feg*hol.åm6uåatlcr, 2, 19?3r pp å, Problcus of Gcneratlvc llodsl n Psveholncuatea. n: Elocuof, fhguetlquc de Bnatlrlave (Publ. Bouao of tho S.oseh åcadery of Scleactr, Bratlaleva 19?3)r ppn 8J*90,,t Reaearch on Chlld lgnrgaec-4 4agt Euroegea Qgg$S*ågpo.nsurneä *--. of Cbld Laaguage, 1, 19?4, pp.??-88. le tnvrgslg?c&n sovlc,ttea qg glrteqlqglg_sg $a. act*gld$4*4å&* eulatle?. Rcvlsta dc Peleologla Oeneratr y Åplåcedeo 3Oo L97j, pp. ;3>511,-,3 ErngtctE'a lbqorv on Sglatlon bctrceq *er$$gqå*+&gl$l,clas$ å*- arrdl Edueatl.on. Prdegoglka, 25, 1g?5, Fp" lf-3ä ($ Caech)" _ 1b9 Ugr of rnforutlga ln LHE ggechoslsttss_p_qg*sa å9q",ål$#am&, v- PrdtagoglLa, 25, 19?5, pp. 46-4?8 (ln Cseeb!. ;. QE tbc r"thololorv of?tosnoctlcaj$lonj$,,tåo.f$uh*r",&å*s$$ås*q, FrdegoglLe, 26, 19?6, ps (la Smoah).

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Finnish for Beginners

Finnish for Beginners Finnish for Beginners GRAMMAR VOWEL HARMONY: There are 8 vowels in the Finnish alphabet. The vowels a, o, u can never occur together with ä, ö, y in a single word, unless it is a compound word. This is

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

Alussa oli leipä 8-9. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2009 www.turunseurakunnat.fi

Alussa oli leipä 8-9. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2009 www.turunseurakunnat.fi R- Suomen Posti Oyj Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2009 www.turunseurakunnat.fi Alussa oli leipä 6 Ruislimpun aamuöinen matka viljalaarista myyntitiskille 10 Vårt dagliga bröd är en

Lisätiedot

sanalli Matematiikan sanalliset tehtävät TEHTÄVÄN YMMÄRRYS Toim. Teija Laine, Turun Matikkamaa

sanalli Matematiikan sanalliset tehtävät TEHTÄVÄN YMMÄRRYS Toim. Teija Laine, Turun Matikkamaa sanalli Matematiikan sanalliset tehtävät TEHTÄVÄN YMMÄRRYS 1 LUKIJALLE Matematiikan oppimisen voima on siinä, että osaa käyttää matematiikkaa hyödykseen. (Riley, Greeno ja Heller1983, 159) Eripuolilta

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä

Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 1, No. 1, 2012, 22 43 Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä Anna- Maija Puroila a & Eila Estola

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin MITÄ VAIN, KENELLE VAIN Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin Anna Ikonen Logopedian pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the Mii ENJOYNEERING Welcome Tervetuloa to sellaiseen a new world uuteen where maailmaan, everything missä revolves kaikki around pyörii you. Where Sinun ympärilläsi. innovation and Se on engineering maailma,

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot