TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Sisältö 1 Johdanto TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Toimintakyky väestötutkimuksissa asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä TOIMIA-tietokanta Koulutukset ja seminaarit Yhteistyö Rahoitus ja resurssit Tiedotus ja muu asiantuntijatyö... 7 Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo ei ole kattava):

3 1 Johdanto Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA (www.toimia.fi) käynnistyi vuonna Verkoston tavoitteena on parantaa toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin yhdenmukaisuutta ja laatua Suomessa. Vuoden 2011 alussa julkaistu TOIMIA-tietokanta (www.thl.fi/toimia/tietokanta) on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu ilmainen tietokanta, jossa julkaistaan asiantuntijaryhmien laatimat suositukset toimintakyvyn mittaamiseksi eri käyttötilanteissa ja konteksteissa sekä näihin soveltuvat pätevät mittarit. Vuoden 2012 aikana eri asiantuntijaryhmien toiminta vakiintui ja ne jatkoivat suositusten valmistelua, uusien aiheiden työstämistä ja mittareiden arviointia. Lisäksi erityisesti mittariarviointi kehittyi TOIMIA:n järjestämien kahden mittarikoulutuksen seurauksena. 2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2012 TOIMIA-verkosto on useiden yhteistyökumppaneiden muodostama verkosto, jota koordinoi THL. TOIMIA:n eri työryhmissä on jäseniä kymmenistä eri organisaatioista. Verkostossa toimi vuonna 2012 seitsemän asiantuntijaryhmää, joista ikääntyneiden toimintakyky, työikäisten toimintakyky, väestötutkimus, vaikeavammaisten toimintakyky ja lasten ja nuorten toimintakyky ryhmät on perustettu jo aikaisemmin. Vuoden 2012 aikana väestötutkimusryhmän alaryhmäksi perustettiin Kelan rahoituksen turvin elämänlaatumittareita arvioiva asiantuntijaryhmä sekä lasten ja nuorten toimintakyky ryhmän alaryhmäksi Lasten ja nuorten psykososiaalinen toimintakyky ryhmä. Asiantuntijaryhmien lisäksi TOIMIA:n työvaliokunta (ent. projektiryhmä) ja johtoryhmä kokoontuivat vuoden 2012 aikana. Ryhmien kokoonpanot on esitelty liitteessä Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) Työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Se käsitteli asiantuntijaryhmien laatimia suositusluonnoksia, mittareihin liittyviä kysymyksiä ja käynnisti toimintakäsikirjan laatimisen. 2.2 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuonna 2012 ryhmältä valmistui kuusi mittariarviointia ja/tai mittareiden päivitystä palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: RAVA (täsmennys), MMSE, Barthelin indeksi, IADL (Lawton), ADL (Katz) ja CES-D. Lisäksi ryhmä valmisteli seuraavien mittareiden arviointeja palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: SPS (Social Provision Scale), RAI-CPS, RAI-ADL-H, RAI-IADL (IADLasteikko), RAI-DRS (Masennusasteikko), RAI-SES (Sosiaalisen osallisuuden asteikko) ja RAI-MAPLe. Ryhmä valmisteli Suositusta toimintakyvyn arvioinnista tilanteissa, joissa vahvistetaan iäkkään henkilön toimintakykyä ja ehkäistään riskejä. 3

4 2.3 Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä laati kaksi suositusta/menettelytapaohjetta: - Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn arviointi suositus julkaistiin TOIMIA tietokannassa Suositus oli myös keskeisesti esillä Duodecimissa julkaistussa artikkelissa Tuisku ym (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2). - Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa -suositus julkaistiin TOIMIA -tietokannassa Menettelytapasuosituksesta laadittiin THL:n ja TTL:n yhteinen lehdistötiedote ja suositus oli esillä mediassa. Lisäksi suosituksesta laadittiin artikkeli Suomen Lääkärilehteen Vuokko ym (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2). Lisäksi ryhmä päivitti TOIMIA -tietokannassa jo julkaistuja suosituksia. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä on tunnistanut ja perehtynyt uusiin toimintakyvyn aihealueisiin, joista ryhmä voi laatia yksittäisten arviointimenetelmien suosituksia tai toimintakyvyn arvioinnin menettelytapaohjeita. Uusista avauksista ja toimeksiannoista on päätetty asiantuntijaryhmän kokouksissa, joihin on ollut kutsuttuina eri aihealueilta ulkopuolisia asiantuntijoita: - Maahanmuuttajataustaisten toimintakyvyn arviointiin liittyvien erityiskysymysten osalta ryhmä on toistaiseksi päättänyt seurata aihealueella käynnissä olevia tutkimushankkeita ja niiden etenemistä. - Laajan "Työ- ja toimintakyvyn arviointi työssä" -aihealueen menetelmien (mm. VAT, FCE, Melba, IMBA) kartoittaminen ja suositeltavien menetelmien arviointi edellyttää ryhmältä yhteistyötä usean toimijan kanssa ja erillisen tutkimus- ja kehittämishankkeen perustamista sekä erillisrahoitusta hankkeelle. Tämän kokonaisuuden aikataulu tarkentuu myöhemmin. - Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi työikäisillä suosituksen ryhmä tulee laatimaan vuoden 2013 aikaan. - Yksittäisistä arviointimenetelmistä arvioidaan TOIMIA-tietokantaan Työhönpaluuvalmius -jana ja mahdollisesti Liikuntatottumusten arviointimenetelmä, jotka julkaistaan tietokannassa vuoden 2013 aikana. 2.4 Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä piti vuonna 2012 neljä kokousta Helsingissä. Kokouksista oli videoyhteys Jyväskylään ja Ouluun. Ryhmässä valmisteltiin kolmea suositusta, jotka tullaan julkaisemaan tietokannassa vuoden 2013 aikana: Suositus aivovammapotilaan toimintakyvyn arvioinnista, Suositus selkäydinvammaisen toimintakyvyn arvioinnista ja CP-lapsen toimintakyvyn arviointi, joista viime mainittu perustuu Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin. Näihin suosituksiin liittyen tietokannassa julkaistiin vuoden 2012 aikana seuraavat arvioidut mittarit: Melbourne, AHA, SCIM, WISCI ja ASIA. ARAT, RMA, EMS mittareiden osalta tietoja täydennettiin. Lisäksi ryhmä on valmistellut IPA ja FSQ -mittareiden arviointeja. Ryhmä on myös arvioinut Kelan kuntoutuksessa käytettäviä mittareita, käsitellyt arviointitarpeita TOIMIA-tietokantaan 4

5 tulleiden palautteiden perusteella, käsitellyt tietokannassa olevien mittareiden täydentämistarpeet, tehnyt sidosryhmäyhteistyötä sekä myös kansainvälistä yhteistyötä. Ryhmässä on käynyt myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 2.5 Toimintakyky väestötutkimuksissa asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana, mutta pienryhmät jatkoivat kolmen suositusaihion työstämistä: Liikkumiskyvyn arviointi väestötutkimuksessa, Työkyvyn mittaaminen väestötutkimuksessa ja Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen arviointi väestötutkimuksessa. Väestötutkimus työryhmän alaryhmänä aloitti uusi Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa työryhmä syksyllä Keväällä 2012 Kansaneläkelaitos myönsi elämänlaatutyöryhmälle määräaikaisen projektirahoituksen välille kuuden geneerisen elämänlaatumittarin arviointityöhön ja suosituksen laatimiseen TOIMIA-tietokantaan. Arvioitavat mittarit ovat: lasten ja nuorten HRQOL-mittari KINDL-R ja aikuisten mittarit WHOQOL-Bref, EuroHIS-8, RAND-36, 15D ja EQ-5D. Ryhmän järjestäytymiskokous oli toukokuussa 2012, jonka jälkeen ryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Tutkija Ulla Korpilahti työskenteli alkaen ko. projektissa kooten tietoja edellä mainituista mittareista TOIMIA-tietokantaa varten (työsuhde päättyi , minkä jälkeen hän jatkaa kevään ajan tuntityössä). Mittariarvioinnit ja suositus valmistuvat kesäkuun 2013 loppuun mennessä. 2.6 Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmän toiminnan tavoitteena on ollut selvittää ja arvioida lasten ja nuorten laaja-alaisen toimintakyvyn mittareita ja laatia suosituksia toimintakyvyn mittaamiseksi palvelujärjestelmän käyttöön. Ryhmän kokouksia järjestettiin vuonna 2012 neljä kertaa. Ryhmässä sovittuja painopistealueita vuonna 2012 ovat olleet: Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen. Näiden painopistealueiden sisällön toteuttamisesta vastaavat pienryhmät on nimetty järjestäytymiskokouksessa vuonna 2011 ja pienryhmät ovat arvioineet nimeämiään toimintakyvyn mittareita TOIMIA-verkoston mittareiden arviointimallin mukaisesti. Lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän toiminta tapahtuu osana kunkin asiantuntijan omaa työtä tai sen ohessa ja mittareiden arviointityöhön on ryhmässä sovittu varattavan riittävästi aikaa. Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista on arvioitu aiheeseen nimetyssä pienryhmässä KINDL- R-mittari ja psykososiaalisen toimintakyvyn mittareista omassa pienryhmässään SDQ-mittari. Kyseisten mittareiden tiedot tulevat tietokantaan kevään 2013 aikana. Järjestäytymiskokouksessa marraskuussa 2011 suunniteltujen muiden mahdollisten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän painopistealueiden (Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen, Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen, Puheenkehitys) ja niihin liittyvien pienryhmien toiminta on ollut vuonna 2012 suunnittelu- tai järjestäytymisvaiheessa. Ryhmän kaksi ensimmäistä 5

6 suositusta Lasten yleisen terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen valmistunevat vuoden 2013 lopulla. 2.7 Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä Toimintakyvyn käsitteet ja termit -ryhmä ei kokoontunut vuonna 2012 ryhmän puheenjohtajan Matti Ojalan sairastumisen vuoksi. Ojala jäi eläkkeelle loppuvuodesta Vt. puheenjohtaja Päivi Nurmi-Koikkalainen ja Heidi Anttila yhteistyössä Ojalan kanssa laativat loppuvuodesta suunnitelman ryhmän toiminnasta vuonna TOIMIA-tietokanta TOIMIA-tietokanta avattiin tammikuussa Vuoden 2012 lopussa tietokannassa oli noin 70 arvioitua mittaria ja 15 suositusta, yhteenvetoa ja/tai menettelytapaohjetta toimintakyvyn mittaamiseksi. Tietokannassa oli vuonna 2012 käyntejä n kertaa ja sivunlatauksia n kertaa. Tietokantaa ylläpidetään THL:ssa, jonka palvelimella se sijaitsee. Tietokanta on toiminut moitteetta vuoden 2012 ajan. Syksyllä 2012 tietokantaan tehtiin pieniä parannuksia ja päivityksiä. Tärkeimmät muutokset olivat: Lisättiin mahdollisuus liittyä TOIMIA:n uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje lähetetään muutaman kerran vuodessa tilaajien sähköpostiin. Uutiskirjeessä tiedotetaan TOIMIA-verkoston ajankohtaisista asioista, esitellään tietokannan uusia julkaisuja, tapahtumia ja koulutuksia. Tietokannan kaikki mittarit saa listattua Excel-tiedostoon yhdellä klikkauksella. Tietokannan admin-käyttöliittymään tehtiin useita muutoksia, jotka parantavat tietokannan käytettävyyttä. Tietokannan käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta tietokannan sisällöstä täyttämällä palautelomake, joka tallentuu tietokantaan ei-julkiselle puolelle. Vuonna 2012 saatiin noin 35 palautetta. Yleensä palautteissa toivottiin tiettyjä mittareita tietokantaan tai kysyttiin tarkennuksia mittariin liittyviin tietoihin. Tiedusteluja tuli myös mittareiden puuttuvista kyselylomakkeista tai suoritusohjeista. Palautteet ryhmiteltiin TOIMIA:n keskustoimistossa aihepiireittäin ja välitettiin asianomaiselle asiantuntijaryhmälle vastattavaksi. 4 Koulutukset ja seminaarit TOIMIA järjesti yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2012 aikana kaksi Miten arvioin toimintakyvyn mittarin -koulutustilaisuutta. Ensimmäinen pidettiin NCC-talossa Helsingissä (Nauvontie 6) ja toinen Jyväskylässä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun tiloissa. Koulutukset oli suunnattu pääasiassa TOIMIA:n työssä jo mukana oleville asiantuntijoille, jotka tekevät 6

7 mittareiden arviointeja, mutta mukana oli myös muita asiasta kiinnostuneita. Helsingin koulutukseen osallistui noin 20 henkilöä ja Jyväskylän noin 25 henkilöä. Koulutukset kestivät yhden päivän. Päivän aikana käytiin lyhyesti läpi TOIMIA:n tiedonhakukäytännöt, mittareiden validiteetin, reliabiliteetin, muutosherkkyyden ja käyttökelpoisuuden arvioiminen sekä keskusteltiin soveltuvuusarvion laatimisesta ja harjoiteltiin mittareiden arvioinnin tekemistä pienryhmissä. Kouluttajina toimivat Helsingissä TOIMIA:n puolelta erikoistutkija Heidi Anttila, kehittämispäällikkö Päivi Sainio ja suunnittelija Susanna Syrjäsuo sekä JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. Jyväskylässä kouluttajina toimivat TOIMIA:n puolelta erikoistutkija Heidi Anttila ja erikoistutkija Heli Valkeinen ja JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. 5 Yhteistyö TOIMIA-verkostossa jatkui yhteistyö eri organisaatioiden kesken mittariarviointien tekemisessä ja suositusten laatimisessa. Lisäksi Käypä Hoito -organisaation kanssa suunniteltiin yhteistyömahdollisuuksia. 6 Rahoitus ja resurssit Vuonna 2012 THL vastasi projektipäällikön ja suunnittelijan palkkausmenoista (yhteensä 12 htkk). Lisäksi useat asiantuntijat sekä THL:ssä että muissa organisaatioissa osallistuivat TOIMIA:n työhön osana virkatyötään tai sen ohessa. Keskimäärin asiantuntijan arvioidaan käyttäneen TOIMIA:n työhön noin 0.5 htkk/v ja ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit noin 1.0 htkk/v vuoden 2012 aikana. Lokakuussa 2012 THL:n ylijohtaja Marja Vaarama myönsi 9000 euron lisämäärärahan TOIMIA:lle käytettäväksi vuoden 2012 aikana. Tämä lisämääräraha jaettiin viidelle asiantuntijalle käytettäväksi mittareiden arviointityöhön. 7 Tiedotus ja muu asiantuntijatyö TOIMIA-verkoston asiantuntijat ovat esitelleet TOIMIA:n työtä ja tietokantaa lukuisissa esityksissä ja koulutustilaisuuksissa eri puolilla maata. Osa esityksistä on käsitellyt ainoastaan TOIMIA:a ja keskittynyt esim. tietyn suosituksen esittelyyn. Useissa tilaisuuksissa TOIMIA:a on esitelty lyhyesti osana luentoa. Lisäksi TOIMIA:n esitteitä on jaettu alan tapahtumissa ja luennoilla. Tarkempi erittely julkaisuista, esityksistä ja tapahtumista on liitteessä 2 7

8 Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v Työvaliokunta Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Varapuheenjohtaja: Erityisasiantuntija Tupu Holma, Kuntaliitto Projektipäällikkö: Päivi Sainio, THL Sihteeri: Susanna Syrjäsuo, THL Jäsenet: Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela Erikoistutkija Heidi Anttila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim Johtava psykologi Marjatta Musikka-Siirtola, TAYS Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL Ylilääkäri Matti Ojala, THL (sairauslomalla), sijalla Päivi Nurmi-Koikkalainen Erityisasiantuntija Heidi Paatero Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Kela Erikoistutkija Heli Valkeinen, THL (syyskuusta 2012 alkaen) Asiantuntijaryhmät Iäkkäiden toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL Asiantuntijasihteeri: Projektipäällikkö Tiina Autio, Kanta-Hämeen PITSI-hanke (Ikäkaste II) Jäsenet: Yksikönpäällikkö, ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, THL Erikoistutkija Heikki Heinonen, THL Erityisasiantuntija Tupu Holma, Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto Neuropsykologi Tuomo Hänninen, KYS Professori Jyrki Jyrkämä, Jyväskylän yliopisto Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti Yksikönpäällikkö, erikoistutkija Minna-Liisa Luoma, THL Erikoistutkija Seija Muurinen, THL Projektipäällikkö Päivi Niiranen, Itä-Suomen Kaste-hanke Kehittämispäällikkö Satu Pajala, THL Hoivayrittäjä Riitta Räsänen, Laatuhoiva Oy Kehittämispäällikkö Päivi Sainio 8

9 Geriatrian ja yleislääketieteen el, asiantuntijalääkäri Kaisa Schroderus, Kela Yliopettaja Sanna Sihvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto Erikoistutkija Sari Stenholm, THL Lehtori Anja Tanttu, Jyväskylän AMK Työikäisten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola Asiantuntijasihteeri: Erikoislääkäri Aki Vuokko, TTL Jäsenet: Ylilääkäri Heidi Anttila, Kymijoen työterveys Professori Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, TTL Ylilääkäri Teija Kivekäs, TTL ( alkaen) Ylilääkäri Anne Lamminpää, Pohjola Erikoislääkäri Harri Lindholm, TTL Johtava työterveyslääkäri Ilkka Pakkala, Pohjola Terveys Oy Erikoistutkija Ulla Salmelainen, THL Asiantuntijalääkäri Tiina Telakivi, Terveysosasto, Kela Apulaisylilääkäri Katinka Tuisku, HYKS Vaikeavammaisten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Terveysosasto, Kela Varapuheenjohtaja: Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Terveysosasto, Kela Asiantuntijasihteeri: Suunnittelija Seija Sukula, Kela asti ja alkaen Jaana Halin, Terveysosasto, Kela Jäsenet: Osastonylilääkäri, fysiatri Eija Ahoniemi, Käpylän kuntoutuskeskus Ylilääkäri, lastenneurologi Tuula Kiviranta, Ruskeasuon koulu Johtava psykologi Sanna Koskinen, Käpylän kuntoutuskeskus Neuropsykologi Liisa Lahtinen, Näkövammaisten keskusliitto Johtaja Sinikka Peurala, Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Yliopettaja Arja Veijola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ryhmän muutokset: Pyynnöstään pois jäivät: terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö (Kelan Tutkimusosasto) (tilalle Anna-Liisa Salminen) ja lehtori Mari Kantanen (Jyväskylän AMK) (tilalle pyydetty Tiina Lautamoa, JAMK, hän ei voinut osallistua työryhmän toimintaan 2012) Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL 9

10 Asiantuntijasihteeri: Tutkija Mariitta Vaara, THL Jäsenet: Yksikönpäällikkö Anna-Mari Aalto, THL Johtaja Pertti Era, Jyväskylän yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter Erikoistutkija Raija Gould, Eläketurvakeskus Professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto Tutkija Marjo Rinne, UKK-instituutti Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Erikoistutkija Sari Stenholm, THL Yliopettaja Pirjo Tiikkainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Erikoistutkija Annamari Tuulio-Henriksson, Kela Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa ryhmä: Puheenjohtaja: Yksikönpäällikkö Minna-Liisa Luoma, THL Asiantuntijasihteeri: Tutkija Ulla Korpilahti, Rmk seudun tk:n ky/thl Anna-Mari Aalto, THL Seppo Koskinen, THL Antti Malmivaara, THL Samuli Saarni, Helsingin kaupunki,hus/thl Päivi Sainio, THL Seija Sukula Kela, syksy 2012 lähtien Heli Valkeinen, THL, syksy 2012 lähtien Lasten ja nuorten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL Asiantuntijasihteeri: Terveydenhoitaja, TtM-opiskelija Ulla Korpilahti, Itä-Suomen yliopisto Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela Lastenpsykiatri Anne-Mari Borg, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan shp Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL Psykologi Maarit Lassander, THL Yliassistentti Markku Leskinen, Jyväskylän yliopisto Professori Jarmo Liukkonen, Jyväskylän yliopisto Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Yleispediatri ja asiantuntijalääkäri Jarmo Salo, THL Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Erikoispsykologi Maarit Lassander, THL ja VTT-opiskelija, Helsingin yliopisto Tuovi Hakulinen-Viitanen, tutkimuspäällikkö, dosentti, THL Ulla Korpilahti, terveydenhoitaja, TtK, TtM 10

11 Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Anne-Mari Borg, lastenpsykiatri, TAYS ja tutkija Tampereen yliopisto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri THL Päivi Mäki, kehittämispäällikkö, THL Pälvi Kaukonen, lastenpsykiatrian ylilääkäri, TAYS Hannu Westerinen, lastenpsykiatri, HUS Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Päivi Lindholm, lastenpsykiatri ja foniatri, OYS ja asiantuntijalääkärinä THL:n Tieto-osastolla potilastietojärjestelmien kehittämistiimissä Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Jarmo Liukkonen, professori, Jyväskylän yliopisto Urho Kujala, professori, Jyväskylän yliopisto Ari Heinonen, fysioterapian professori, Jyväskylän yliopisto Helena Viholainen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto Heikki Kyröläinen, liikuntafysiologian professori, Jyväskylän yliopisto Pauli Rintala, erityisliikuntapedagogiikan professori, Jyväskylän yliopisto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL Jarmo Salo, yleispediatri, asiantuntijalääkäri, OYS, THL Heli Valkeinen, erikoistutkija, THL/TOIMIA Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Markku Leskinen, Yliassistentti, Jyväskylän yliopisto Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen -alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, Terveystutkimuksen päällikkö (ja lastenneurologi), Kela Toimintakyvyn käsitteet ja termit Ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Ryhmä on järjestäytymässä uudelleen Päivi Nurmi- Koikkalaisen ja Heidi Anttilan toimesta. Toiminnan koordinaatio ja keskustoimisto, THL Kehittämispäällikkö Päivi Sainio Erikoistutkija Heli Valkeinen Suunnittelija Susanna Syrjäsuo Sovellussuunnittelija Anssi Kääriäinen 11

12 Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo ei ole kattava): IÄKKÄIDEN TOIMINTAKYKY asiantuntijaryhmä: Duodecimin Käypä Hoito-toimitukselle pidetty esitys ICF:sta ja iäkkäiden toimintakyvyn arvioinnista Kansanterveyden neuvottelukunnan kokous : TOIMIAssa tehtävä työ ikälain toimeenpanon tukemiseksi TYÖIKÄISTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä: Asiantuntijaryhmän työtä ja toiminnan tuloksia on hyödynnetty vuoden 2012 aikana useissa koulutustilaisuuksissa ja kursseilla, joita ovat järjestäneet esim. Työterveyslaitos, yliopisto, vakuutuslääketieteen eri toimijat ja muut yhteistyötahot. TOIMIA-tietokannan esittely ja lyhyt käytön opetus on ollut systemaattisesti osana TTL:n työterveyshuollon koulutusta ja joissakin tilauskoulutuksissa. Asiantuntiryhmän tuloksia on esitelty ja luentoja aihealueista on pidetty TTL:n eri koulutusten lisäksi esim. HYKS psykiatrian klinikassa, Lohjan alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän seminaarissa, TTL Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäivillä ja Turun yliopistossa. Asiantuntijaryhmän jäseniä on ollut työterveyshuollon virtuaaliyliopiston monimuotokurssin Miksi ja mihin kirjoitan hyvän B-lausunnon vastuullisina laatijoina ja kouluttajina. Koulutusten aihepiirit ovat liittyneet toimintakyky-työkyky-vakuutuslääketieteeseen ja asiantuntijaryhmän laatimiin suosituksiin. Koulutusten kohderyhminä ovat olleet lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset ja asiantuntijat sekä opiskelijat. Psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin aihealueelta on 2012 ilmestynyt julkaisu yhteistyössä asiantuntijaryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa: - Tuisku K, Vuokko A, Laukkala T, Mäntyniemi J, Melartin T. Psykiatrinen työ- ja toimintakykyarvio - miksi, milloin ja miten? Duodecim. 2012;128: Toimintakyky työikäisillä -asiantuntijaryhmän näkökulmia ja asiantuntijuutta on tuotu esille myös seuraavissa lehtiartikkeleissa ja tieteellisissä kokouksissa: - Tuisku K, Laukkala T. Psykiatrisen työkykyarvioinnin perusteita. Sotilaslääketieteen aikakauslehti 1/2012. Ann Med Milit Fenn 2012; 87(1): Tuisku K, Aarnio-Salmi K. Kuva heijastaa työkyvyn taustatekijöitä. Sivut kirjassa Luovat menetelmät työhyvinvoinnin apuna. Toim. Laine P. Unipress, Kuopio, Liira J, Juvonen-Posti P, Viikari-Juntura E, Takala EP, Honkonen T, Tuisku K, Martimo KP, Redemann B. Työhön paluun tuki. Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Työhön paluun tuki. Terveysportti, työterveyden käsikirja. Artikkeli ttk00111 ( ). Helsinki:Kustannus Oy Duodecim Honkonen T, Virtanen M, Husman K. Depressio ja preventio: Minkälaisia toimia tarvitaan työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi? Työterveyslääkäri 2012;1: Honkonen T, Tuisku K, Joensuu M. Masennuspotilaan hoito ja työkyvyn tuki: Psykiatreilla myönteisiä odotuksia yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Erikoislääkäri 2012;22(2):

13 - Kaukiainen A, Vuokko A. Network and Open Database (TOIMIA) to Improve the Measurement and Assessment of Functional Capacity in Finland. XIX EUMASS Congress - Social Security Challenges in Europe, June 2012, Padova, Italy - Vuokko A, Juvonen-Posti P, Kaukiainen A. Miten lääkäri arvioi työttömän toimintakykyä? Suomen Lääkärilehti 2012;66(48): LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä - Ulla Korpilahti: Pro gradu tutkielma (hyväksytty Itä-Suomen yliopistosta (UEF) ) Lasten ja nuorten terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioivat geneeriset mittarit johdantokappaleessa mainitaan tutkielman liittyvän TOIMIA-verkoston toimintaan ja tuloksia hyödynnettävän TOIMIA-tietokannan verkkopalvelun sisällön tuottamisessa. Tekstissä on myös lyhyt kuvaus TOIMIA-asiantuntijaverkoston toiminnasta. Tutkielmassa (integroitu kirjallisuuskatsaus) arvioidaan seitsemää lasten ja nuorten geneeristä terveyteen liittyvää elämänlaatumittaria ( CHQ, CHIP-CE, KIDSCREEN-27 ja -52, KINDL-R, PedsQl 4.0, TACQOL). - Pro gradu tutkielman tutkimussuunnitelmassa ja sen esitystilaisuudessa graduseminaareissa Helsingissä to mainittu tutkielman liittyvän TOIMIA -asiantuntijaverkoston toimintaan ja kerrottu muutamalla sanalla myös TOIMIA -verkostosta ja nettisivuista. VAIKEAVAMMAISTEN TOIMINTAKYKY asiantuntijaryhmä (Tiina Suomela-Markkanen) - VAKE-hanke, Lääkäripäivät Toimintakyy, vaikeavammaisuus ja kuntoutussuunnitelma, TAYS psykiatrian klinikka ICF kuntoutuksessa, TAYS Kuntoutussuunnitelma, EKSOTE lääkärit Kuntoutuksen kehittämishankkeet; VAKE ja GERI, STM VAKE:n vaikutukset ja näkövammaisten nuorten kuntoutus pilotin yhteenveto, NKL ICF ja Kelan kuntoutus, THL Innopaja Kuntoutussuunnitelmat ja ICF, Fysiatriyhdistyksen koulutuspäivä VAKEn vaikutukset, VAKE ohjausryhmä Ikääntyneiden kuntoutus, Kelan eläkeasiain neuvottelukunta Kuntoutussuunnitelman uudistus, Hämeenlinnan terveyspalvelut Oy ICF ja Kelan kuntoutus, ICF- seminaari Kela ICF kuntoutuksessa ja tavoitteellisuus, HUS/HYKS/Kela-seminaari VAKEn vaikutukset, MS- pilotin loppuseminaari TOIMIA:A ON ESITELTY LISÄKSI SEURAAVISSA TAPAHTUMISSA JA MESSUILLA: - Lääkäripäivät 2012, koulutussessio toimintakyvyn arvioinnista - Karpaloseminaari , Pyhäjärvi, järj. Suomen dementiayhdistys - Kuntoutus ORTONin lääkäreiden kokous, Vanhustyö messut, Helsinki , esitteitä THL:n esittelytilassa 13

14 - Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät, Helsinki , esitteitä THL:n esittelytilassa - Tampereen lääkäripäivät, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa - Sairaanhoitajapäivät, Helsinki , THL:n esittelytilassa tietokantaesittely on-line sekä esitteitä THL:n esittelytilassa - TERVE-SOS messut, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa - Hyvä Ikä 12 -messut, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa 14

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke Kelan VAKE hanke 2006-2013 VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke 23.8.2012 NKL pilotin päätösseminaari Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela, Terveysosasto Parasta

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 2.10.2014 Ole hyvä ja arvioi esityksiä asteikolla: 5 erittäin hyvä 1 erittäin heikko YHTEINEN AAMUPÄIVÄ:

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi Green carevaikuttavuusseminaari Tampere 3.6.2015 Teemu Peuraniemi Vihreä hyvinvointi Oy tuottaa ja kehittää uudella innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveyspalvelualalle luontoavusteisia: - Kuntoutuspalveluita

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Kuntoutumisen mahdollisuuksista totta Puheenjohtajana ylilääkäri

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa

Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Kirjoittajat: Vuokko Aki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri ja työlääketiede Juvonen-Posti Pirjo, LL, kun-pd, kuntoutuksen erityispätevyys

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Liite S2: Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 0 ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ TUKEA TYÖKYKYYN (HAHMOTUS) Kimmo Tarvainen, ylilääkäri 1 Miksi Alueellinen yhteistyö työkyvyn tukemiseksi on tarpeen? 1/2 Lainsäädäntövelvoitteet terveydenhuollon

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai klo 15:00 17:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 26, SH 405, 4. Krs. Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus

Terveys 2011 -tutkimus Terveys 2011 -tutkimus Seppo Koskinen ja työryhmä 13.05.2011 Terveys 2000 -tutkimus, v. 2000 2001 tehtiin suomalaista aikuisväestöä edustavalle 10 000 hengen otokselle KTL:n, Stakesin, TTL:n, STM:n, Kelan,

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 31/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 31/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 114 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2013-000488 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten 7.4.2015 69 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 16.2.2009 klo 19.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali Läsnä jäsenet Puhakka Osmo pj. Anttila Maire Hannula Ulla-Maija

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus Hankkeen tutkimus- ja kehittämisryhmä Kelan tukema etäkuntoutushanke Aivovamma Aivovamma on traumaattinen aivojen vaurio,

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Esityksen sisältö Vuonna 2015 alkavien palveluiden yleisessä osassa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostusverkosto Vesistökunnostusverkosto Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä 26.11.2014, Oulu Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA 24.11.2016 klo 18:00 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 5 Jäsenen nimeäminen vapautusta pyytäneen

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot