TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Sisältö 1 Johdanto TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Toimintakyky väestötutkimuksissa asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä TOIMIA-tietokanta Koulutukset ja seminaarit Yhteistyö Rahoitus ja resurssit Tiedotus ja muu asiantuntijatyö... 7 Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo ei ole kattava):

3 1 Johdanto Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA (www.toimia.fi) käynnistyi vuonna Verkoston tavoitteena on parantaa toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin yhdenmukaisuutta ja laatua Suomessa. Vuoden 2011 alussa julkaistu TOIMIA-tietokanta (www.thl.fi/toimia/tietokanta) on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu ilmainen tietokanta, jossa julkaistaan asiantuntijaryhmien laatimat suositukset toimintakyvyn mittaamiseksi eri käyttötilanteissa ja konteksteissa sekä näihin soveltuvat pätevät mittarit. Vuoden 2012 aikana eri asiantuntijaryhmien toiminta vakiintui ja ne jatkoivat suositusten valmistelua, uusien aiheiden työstämistä ja mittareiden arviointia. Lisäksi erityisesti mittariarviointi kehittyi TOIMIA:n järjestämien kahden mittarikoulutuksen seurauksena. 2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2012 TOIMIA-verkosto on useiden yhteistyökumppaneiden muodostama verkosto, jota koordinoi THL. TOIMIA:n eri työryhmissä on jäseniä kymmenistä eri organisaatioista. Verkostossa toimi vuonna 2012 seitsemän asiantuntijaryhmää, joista ikääntyneiden toimintakyky, työikäisten toimintakyky, väestötutkimus, vaikeavammaisten toimintakyky ja lasten ja nuorten toimintakyky ryhmät on perustettu jo aikaisemmin. Vuoden 2012 aikana väestötutkimusryhmän alaryhmäksi perustettiin Kelan rahoituksen turvin elämänlaatumittareita arvioiva asiantuntijaryhmä sekä lasten ja nuorten toimintakyky ryhmän alaryhmäksi Lasten ja nuorten psykososiaalinen toimintakyky ryhmä. Asiantuntijaryhmien lisäksi TOIMIA:n työvaliokunta (ent. projektiryhmä) ja johtoryhmä kokoontuivat vuoden 2012 aikana. Ryhmien kokoonpanot on esitelty liitteessä Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) Työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Se käsitteli asiantuntijaryhmien laatimia suositusluonnoksia, mittareihin liittyviä kysymyksiä ja käynnisti toimintakäsikirjan laatimisen. 2.2 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuonna 2012 ryhmältä valmistui kuusi mittariarviointia ja/tai mittareiden päivitystä palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: RAVA (täsmennys), MMSE, Barthelin indeksi, IADL (Lawton), ADL (Katz) ja CES-D. Lisäksi ryhmä valmisteli seuraavien mittareiden arviointeja palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: SPS (Social Provision Scale), RAI-CPS, RAI-ADL-H, RAI-IADL (IADLasteikko), RAI-DRS (Masennusasteikko), RAI-SES (Sosiaalisen osallisuuden asteikko) ja RAI-MAPLe. Ryhmä valmisteli Suositusta toimintakyvyn arvioinnista tilanteissa, joissa vahvistetaan iäkkään henkilön toimintakykyä ja ehkäistään riskejä. 3

4 2.3 Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä laati kaksi suositusta/menettelytapaohjetta: - Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn arviointi suositus julkaistiin TOIMIA tietokannassa Suositus oli myös keskeisesti esillä Duodecimissa julkaistussa artikkelissa Tuisku ym (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2). - Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa -suositus julkaistiin TOIMIA -tietokannassa Menettelytapasuosituksesta laadittiin THL:n ja TTL:n yhteinen lehdistötiedote ja suositus oli esillä mediassa. Lisäksi suosituksesta laadittiin artikkeli Suomen Lääkärilehteen Vuokko ym (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2). Lisäksi ryhmä päivitti TOIMIA -tietokannassa jo julkaistuja suosituksia. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä on tunnistanut ja perehtynyt uusiin toimintakyvyn aihealueisiin, joista ryhmä voi laatia yksittäisten arviointimenetelmien suosituksia tai toimintakyvyn arvioinnin menettelytapaohjeita. Uusista avauksista ja toimeksiannoista on päätetty asiantuntijaryhmän kokouksissa, joihin on ollut kutsuttuina eri aihealueilta ulkopuolisia asiantuntijoita: - Maahanmuuttajataustaisten toimintakyvyn arviointiin liittyvien erityiskysymysten osalta ryhmä on toistaiseksi päättänyt seurata aihealueella käynnissä olevia tutkimushankkeita ja niiden etenemistä. - Laajan "Työ- ja toimintakyvyn arviointi työssä" -aihealueen menetelmien (mm. VAT, FCE, Melba, IMBA) kartoittaminen ja suositeltavien menetelmien arviointi edellyttää ryhmältä yhteistyötä usean toimijan kanssa ja erillisen tutkimus- ja kehittämishankkeen perustamista sekä erillisrahoitusta hankkeelle. Tämän kokonaisuuden aikataulu tarkentuu myöhemmin. - Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi työikäisillä suosituksen ryhmä tulee laatimaan vuoden 2013 aikaan. - Yksittäisistä arviointimenetelmistä arvioidaan TOIMIA-tietokantaan Työhönpaluuvalmius -jana ja mahdollisesti Liikuntatottumusten arviointimenetelmä, jotka julkaistaan tietokannassa vuoden 2013 aikana. 2.4 Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä piti vuonna 2012 neljä kokousta Helsingissä. Kokouksista oli videoyhteys Jyväskylään ja Ouluun. Ryhmässä valmisteltiin kolmea suositusta, jotka tullaan julkaisemaan tietokannassa vuoden 2013 aikana: Suositus aivovammapotilaan toimintakyvyn arvioinnista, Suositus selkäydinvammaisen toimintakyvyn arvioinnista ja CP-lapsen toimintakyvyn arviointi, joista viime mainittu perustuu Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin. Näihin suosituksiin liittyen tietokannassa julkaistiin vuoden 2012 aikana seuraavat arvioidut mittarit: Melbourne, AHA, SCIM, WISCI ja ASIA. ARAT, RMA, EMS mittareiden osalta tietoja täydennettiin. Lisäksi ryhmä on valmistellut IPA ja FSQ -mittareiden arviointeja. Ryhmä on myös arvioinut Kelan kuntoutuksessa käytettäviä mittareita, käsitellyt arviointitarpeita TOIMIA-tietokantaan 4

5 tulleiden palautteiden perusteella, käsitellyt tietokannassa olevien mittareiden täydentämistarpeet, tehnyt sidosryhmäyhteistyötä sekä myös kansainvälistä yhteistyötä. Ryhmässä on käynyt myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 2.5 Toimintakyky väestötutkimuksissa asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana, mutta pienryhmät jatkoivat kolmen suositusaihion työstämistä: Liikkumiskyvyn arviointi väestötutkimuksessa, Työkyvyn mittaaminen väestötutkimuksessa ja Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen arviointi väestötutkimuksessa. Väestötutkimus työryhmän alaryhmänä aloitti uusi Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa työryhmä syksyllä Keväällä 2012 Kansaneläkelaitos myönsi elämänlaatutyöryhmälle määräaikaisen projektirahoituksen välille kuuden geneerisen elämänlaatumittarin arviointityöhön ja suosituksen laatimiseen TOIMIA-tietokantaan. Arvioitavat mittarit ovat: lasten ja nuorten HRQOL-mittari KINDL-R ja aikuisten mittarit WHOQOL-Bref, EuroHIS-8, RAND-36, 15D ja EQ-5D. Ryhmän järjestäytymiskokous oli toukokuussa 2012, jonka jälkeen ryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Tutkija Ulla Korpilahti työskenteli alkaen ko. projektissa kooten tietoja edellä mainituista mittareista TOIMIA-tietokantaa varten (työsuhde päättyi , minkä jälkeen hän jatkaa kevään ajan tuntityössä). Mittariarvioinnit ja suositus valmistuvat kesäkuun 2013 loppuun mennessä. 2.6 Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmän toiminnan tavoitteena on ollut selvittää ja arvioida lasten ja nuorten laaja-alaisen toimintakyvyn mittareita ja laatia suosituksia toimintakyvyn mittaamiseksi palvelujärjestelmän käyttöön. Ryhmän kokouksia järjestettiin vuonna 2012 neljä kertaa. Ryhmässä sovittuja painopistealueita vuonna 2012 ovat olleet: Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen. Näiden painopistealueiden sisällön toteuttamisesta vastaavat pienryhmät on nimetty järjestäytymiskokouksessa vuonna 2011 ja pienryhmät ovat arvioineet nimeämiään toimintakyvyn mittareita TOIMIA-verkoston mittareiden arviointimallin mukaisesti. Lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän toiminta tapahtuu osana kunkin asiantuntijan omaa työtä tai sen ohessa ja mittareiden arviointityöhön on ryhmässä sovittu varattavan riittävästi aikaa. Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista on arvioitu aiheeseen nimetyssä pienryhmässä KINDL- R-mittari ja psykososiaalisen toimintakyvyn mittareista omassa pienryhmässään SDQ-mittari. Kyseisten mittareiden tiedot tulevat tietokantaan kevään 2013 aikana. Järjestäytymiskokouksessa marraskuussa 2011 suunniteltujen muiden mahdollisten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän painopistealueiden (Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen, Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen, Puheenkehitys) ja niihin liittyvien pienryhmien toiminta on ollut vuonna 2012 suunnittelu- tai järjestäytymisvaiheessa. Ryhmän kaksi ensimmäistä 5

6 suositusta Lasten yleisen terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen valmistunevat vuoden 2013 lopulla. 2.7 Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä Toimintakyvyn käsitteet ja termit -ryhmä ei kokoontunut vuonna 2012 ryhmän puheenjohtajan Matti Ojalan sairastumisen vuoksi. Ojala jäi eläkkeelle loppuvuodesta Vt. puheenjohtaja Päivi Nurmi-Koikkalainen ja Heidi Anttila yhteistyössä Ojalan kanssa laativat loppuvuodesta suunnitelman ryhmän toiminnasta vuonna TOIMIA-tietokanta TOIMIA-tietokanta avattiin tammikuussa Vuoden 2012 lopussa tietokannassa oli noin 70 arvioitua mittaria ja 15 suositusta, yhteenvetoa ja/tai menettelytapaohjetta toimintakyvyn mittaamiseksi. Tietokannassa oli vuonna 2012 käyntejä n kertaa ja sivunlatauksia n kertaa. Tietokantaa ylläpidetään THL:ssa, jonka palvelimella se sijaitsee. Tietokanta on toiminut moitteetta vuoden 2012 ajan. Syksyllä 2012 tietokantaan tehtiin pieniä parannuksia ja päivityksiä. Tärkeimmät muutokset olivat: Lisättiin mahdollisuus liittyä TOIMIA:n uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje lähetetään muutaman kerran vuodessa tilaajien sähköpostiin. Uutiskirjeessä tiedotetaan TOIMIA-verkoston ajankohtaisista asioista, esitellään tietokannan uusia julkaisuja, tapahtumia ja koulutuksia. Tietokannan kaikki mittarit saa listattua Excel-tiedostoon yhdellä klikkauksella. Tietokannan admin-käyttöliittymään tehtiin useita muutoksia, jotka parantavat tietokannan käytettävyyttä. Tietokannan käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta tietokannan sisällöstä täyttämällä palautelomake, joka tallentuu tietokantaan ei-julkiselle puolelle. Vuonna 2012 saatiin noin 35 palautetta. Yleensä palautteissa toivottiin tiettyjä mittareita tietokantaan tai kysyttiin tarkennuksia mittariin liittyviin tietoihin. Tiedusteluja tuli myös mittareiden puuttuvista kyselylomakkeista tai suoritusohjeista. Palautteet ryhmiteltiin TOIMIA:n keskustoimistossa aihepiireittäin ja välitettiin asianomaiselle asiantuntijaryhmälle vastattavaksi. 4 Koulutukset ja seminaarit TOIMIA järjesti yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2012 aikana kaksi Miten arvioin toimintakyvyn mittarin -koulutustilaisuutta. Ensimmäinen pidettiin NCC-talossa Helsingissä (Nauvontie 6) ja toinen Jyväskylässä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun tiloissa. Koulutukset oli suunnattu pääasiassa TOIMIA:n työssä jo mukana oleville asiantuntijoille, jotka tekevät 6

7 mittareiden arviointeja, mutta mukana oli myös muita asiasta kiinnostuneita. Helsingin koulutukseen osallistui noin 20 henkilöä ja Jyväskylän noin 25 henkilöä. Koulutukset kestivät yhden päivän. Päivän aikana käytiin lyhyesti läpi TOIMIA:n tiedonhakukäytännöt, mittareiden validiteetin, reliabiliteetin, muutosherkkyyden ja käyttökelpoisuuden arvioiminen sekä keskusteltiin soveltuvuusarvion laatimisesta ja harjoiteltiin mittareiden arvioinnin tekemistä pienryhmissä. Kouluttajina toimivat Helsingissä TOIMIA:n puolelta erikoistutkija Heidi Anttila, kehittämispäällikkö Päivi Sainio ja suunnittelija Susanna Syrjäsuo sekä JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. Jyväskylässä kouluttajina toimivat TOIMIA:n puolelta erikoistutkija Heidi Anttila ja erikoistutkija Heli Valkeinen ja JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. 5 Yhteistyö TOIMIA-verkostossa jatkui yhteistyö eri organisaatioiden kesken mittariarviointien tekemisessä ja suositusten laatimisessa. Lisäksi Käypä Hoito -organisaation kanssa suunniteltiin yhteistyömahdollisuuksia. 6 Rahoitus ja resurssit Vuonna 2012 THL vastasi projektipäällikön ja suunnittelijan palkkausmenoista (yhteensä 12 htkk). Lisäksi useat asiantuntijat sekä THL:ssä että muissa organisaatioissa osallistuivat TOIMIA:n työhön osana virkatyötään tai sen ohessa. Keskimäärin asiantuntijan arvioidaan käyttäneen TOIMIA:n työhön noin 0.5 htkk/v ja ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit noin 1.0 htkk/v vuoden 2012 aikana. Lokakuussa 2012 THL:n ylijohtaja Marja Vaarama myönsi 9000 euron lisämäärärahan TOIMIA:lle käytettäväksi vuoden 2012 aikana. Tämä lisämääräraha jaettiin viidelle asiantuntijalle käytettäväksi mittareiden arviointityöhön. 7 Tiedotus ja muu asiantuntijatyö TOIMIA-verkoston asiantuntijat ovat esitelleet TOIMIA:n työtä ja tietokantaa lukuisissa esityksissä ja koulutustilaisuuksissa eri puolilla maata. Osa esityksistä on käsitellyt ainoastaan TOIMIA:a ja keskittynyt esim. tietyn suosituksen esittelyyn. Useissa tilaisuuksissa TOIMIA:a on esitelty lyhyesti osana luentoa. Lisäksi TOIMIA:n esitteitä on jaettu alan tapahtumissa ja luennoilla. Tarkempi erittely julkaisuista, esityksistä ja tapahtumista on liitteessä 2 7

8 Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v Työvaliokunta Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Varapuheenjohtaja: Erityisasiantuntija Tupu Holma, Kuntaliitto Projektipäällikkö: Päivi Sainio, THL Sihteeri: Susanna Syrjäsuo, THL Jäsenet: Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela Erikoistutkija Heidi Anttila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim Johtava psykologi Marjatta Musikka-Siirtola, TAYS Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL Ylilääkäri Matti Ojala, THL (sairauslomalla), sijalla Päivi Nurmi-Koikkalainen Erityisasiantuntija Heidi Paatero Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Kela Erikoistutkija Heli Valkeinen, THL (syyskuusta 2012 alkaen) Asiantuntijaryhmät Iäkkäiden toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL Asiantuntijasihteeri: Projektipäällikkö Tiina Autio, Kanta-Hämeen PITSI-hanke (Ikäkaste II) Jäsenet: Yksikönpäällikkö, ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, THL Erikoistutkija Heikki Heinonen, THL Erityisasiantuntija Tupu Holma, Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto Neuropsykologi Tuomo Hänninen, KYS Professori Jyrki Jyrkämä, Jyväskylän yliopisto Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti Yksikönpäällikkö, erikoistutkija Minna-Liisa Luoma, THL Erikoistutkija Seija Muurinen, THL Projektipäällikkö Päivi Niiranen, Itä-Suomen Kaste-hanke Kehittämispäällikkö Satu Pajala, THL Hoivayrittäjä Riitta Räsänen, Laatuhoiva Oy Kehittämispäällikkö Päivi Sainio 8

9 Geriatrian ja yleislääketieteen el, asiantuntijalääkäri Kaisa Schroderus, Kela Yliopettaja Sanna Sihvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto Erikoistutkija Sari Stenholm, THL Lehtori Anja Tanttu, Jyväskylän AMK Työikäisten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola Asiantuntijasihteeri: Erikoislääkäri Aki Vuokko, TTL Jäsenet: Ylilääkäri Heidi Anttila, Kymijoen työterveys Professori Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, TTL Ylilääkäri Teija Kivekäs, TTL ( alkaen) Ylilääkäri Anne Lamminpää, Pohjola Erikoislääkäri Harri Lindholm, TTL Johtava työterveyslääkäri Ilkka Pakkala, Pohjola Terveys Oy Erikoistutkija Ulla Salmelainen, THL Asiantuntijalääkäri Tiina Telakivi, Terveysosasto, Kela Apulaisylilääkäri Katinka Tuisku, HYKS Vaikeavammaisten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Terveysosasto, Kela Varapuheenjohtaja: Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Terveysosasto, Kela Asiantuntijasihteeri: Suunnittelija Seija Sukula, Kela asti ja alkaen Jaana Halin, Terveysosasto, Kela Jäsenet: Osastonylilääkäri, fysiatri Eija Ahoniemi, Käpylän kuntoutuskeskus Ylilääkäri, lastenneurologi Tuula Kiviranta, Ruskeasuon koulu Johtava psykologi Sanna Koskinen, Käpylän kuntoutuskeskus Neuropsykologi Liisa Lahtinen, Näkövammaisten keskusliitto Johtaja Sinikka Peurala, Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Yliopettaja Arja Veijola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ryhmän muutokset: Pyynnöstään pois jäivät: terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö (Kelan Tutkimusosasto) (tilalle Anna-Liisa Salminen) ja lehtori Mari Kantanen (Jyväskylän AMK) (tilalle pyydetty Tiina Lautamoa, JAMK, hän ei voinut osallistua työryhmän toimintaan 2012) Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL 9

10 Asiantuntijasihteeri: Tutkija Mariitta Vaara, THL Jäsenet: Yksikönpäällikkö Anna-Mari Aalto, THL Johtaja Pertti Era, Jyväskylän yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter Erikoistutkija Raija Gould, Eläketurvakeskus Professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto Tutkija Marjo Rinne, UKK-instituutti Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Erikoistutkija Sari Stenholm, THL Yliopettaja Pirjo Tiikkainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Erikoistutkija Annamari Tuulio-Henriksson, Kela Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa ryhmä: Puheenjohtaja: Yksikönpäällikkö Minna-Liisa Luoma, THL Asiantuntijasihteeri: Tutkija Ulla Korpilahti, Rmk seudun tk:n ky/thl Anna-Mari Aalto, THL Seppo Koskinen, THL Antti Malmivaara, THL Samuli Saarni, Helsingin kaupunki,hus/thl Päivi Sainio, THL Seija Sukula Kela, syksy 2012 lähtien Heli Valkeinen, THL, syksy 2012 lähtien Lasten ja nuorten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL Asiantuntijasihteeri: Terveydenhoitaja, TtM-opiskelija Ulla Korpilahti, Itä-Suomen yliopisto Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela Lastenpsykiatri Anne-Mari Borg, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan shp Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL Psykologi Maarit Lassander, THL Yliassistentti Markku Leskinen, Jyväskylän yliopisto Professori Jarmo Liukkonen, Jyväskylän yliopisto Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Yleispediatri ja asiantuntijalääkäri Jarmo Salo, THL Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Erikoispsykologi Maarit Lassander, THL ja VTT-opiskelija, Helsingin yliopisto Tuovi Hakulinen-Viitanen, tutkimuspäällikkö, dosentti, THL Ulla Korpilahti, terveydenhoitaja, TtK, TtM 10

11 Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Anne-Mari Borg, lastenpsykiatri, TAYS ja tutkija Tampereen yliopisto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri THL Päivi Mäki, kehittämispäällikkö, THL Pälvi Kaukonen, lastenpsykiatrian ylilääkäri, TAYS Hannu Westerinen, lastenpsykiatri, HUS Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Päivi Lindholm, lastenpsykiatri ja foniatri, OYS ja asiantuntijalääkärinä THL:n Tieto-osastolla potilastietojärjestelmien kehittämistiimissä Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Jarmo Liukkonen, professori, Jyväskylän yliopisto Urho Kujala, professori, Jyväskylän yliopisto Ari Heinonen, fysioterapian professori, Jyväskylän yliopisto Helena Viholainen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto Heikki Kyröläinen, liikuntafysiologian professori, Jyväskylän yliopisto Pauli Rintala, erityisliikuntapedagogiikan professori, Jyväskylän yliopisto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL Jarmo Salo, yleispediatri, asiantuntijalääkäri, OYS, THL Heli Valkeinen, erikoistutkija, THL/TOIMIA Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Markku Leskinen, Yliassistentti, Jyväskylän yliopisto Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen -alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, Terveystutkimuksen päällikkö (ja lastenneurologi), Kela Toimintakyvyn käsitteet ja termit Ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Ryhmä on järjestäytymässä uudelleen Päivi Nurmi- Koikkalaisen ja Heidi Anttilan toimesta. Toiminnan koordinaatio ja keskustoimisto, THL Kehittämispäällikkö Päivi Sainio Erikoistutkija Heli Valkeinen Suunnittelija Susanna Syrjäsuo Sovellussuunnittelija Anssi Kääriäinen 11

12 Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo ei ole kattava): IÄKKÄIDEN TOIMINTAKYKY asiantuntijaryhmä: Duodecimin Käypä Hoito-toimitukselle pidetty esitys ICF:sta ja iäkkäiden toimintakyvyn arvioinnista Kansanterveyden neuvottelukunnan kokous : TOIMIAssa tehtävä työ ikälain toimeenpanon tukemiseksi TYÖIKÄISTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä: Asiantuntijaryhmän työtä ja toiminnan tuloksia on hyödynnetty vuoden 2012 aikana useissa koulutustilaisuuksissa ja kursseilla, joita ovat järjestäneet esim. Työterveyslaitos, yliopisto, vakuutuslääketieteen eri toimijat ja muut yhteistyötahot. TOIMIA-tietokannan esittely ja lyhyt käytön opetus on ollut systemaattisesti osana TTL:n työterveyshuollon koulutusta ja joissakin tilauskoulutuksissa. Asiantuntiryhmän tuloksia on esitelty ja luentoja aihealueista on pidetty TTL:n eri koulutusten lisäksi esim. HYKS psykiatrian klinikassa, Lohjan alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän seminaarissa, TTL Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäivillä ja Turun yliopistossa. Asiantuntijaryhmän jäseniä on ollut työterveyshuollon virtuaaliyliopiston monimuotokurssin Miksi ja mihin kirjoitan hyvän B-lausunnon vastuullisina laatijoina ja kouluttajina. Koulutusten aihepiirit ovat liittyneet toimintakyky-työkyky-vakuutuslääketieteeseen ja asiantuntijaryhmän laatimiin suosituksiin. Koulutusten kohderyhminä ovat olleet lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset ja asiantuntijat sekä opiskelijat. Psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin aihealueelta on 2012 ilmestynyt julkaisu yhteistyössä asiantuntijaryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa: - Tuisku K, Vuokko A, Laukkala T, Mäntyniemi J, Melartin T. Psykiatrinen työ- ja toimintakykyarvio - miksi, milloin ja miten? Duodecim. 2012;128: Toimintakyky työikäisillä -asiantuntijaryhmän näkökulmia ja asiantuntijuutta on tuotu esille myös seuraavissa lehtiartikkeleissa ja tieteellisissä kokouksissa: - Tuisku K, Laukkala T. Psykiatrisen työkykyarvioinnin perusteita. Sotilaslääketieteen aikakauslehti 1/2012. Ann Med Milit Fenn 2012; 87(1): Tuisku K, Aarnio-Salmi K. Kuva heijastaa työkyvyn taustatekijöitä. Sivut kirjassa Luovat menetelmät työhyvinvoinnin apuna. Toim. Laine P. Unipress, Kuopio, Liira J, Juvonen-Posti P, Viikari-Juntura E, Takala EP, Honkonen T, Tuisku K, Martimo KP, Redemann B. Työhön paluun tuki. Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Työhön paluun tuki. Terveysportti, työterveyden käsikirja. Artikkeli ttk00111 ( ). Helsinki:Kustannus Oy Duodecim Honkonen T, Virtanen M, Husman K. Depressio ja preventio: Minkälaisia toimia tarvitaan työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi? Työterveyslääkäri 2012;1: Honkonen T, Tuisku K, Joensuu M. Masennuspotilaan hoito ja työkyvyn tuki: Psykiatreilla myönteisiä odotuksia yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Erikoislääkäri 2012;22(2):

13 - Kaukiainen A, Vuokko A. Network and Open Database (TOIMIA) to Improve the Measurement and Assessment of Functional Capacity in Finland. XIX EUMASS Congress - Social Security Challenges in Europe, June 2012, Padova, Italy - Vuokko A, Juvonen-Posti P, Kaukiainen A. Miten lääkäri arvioi työttömän toimintakykyä? Suomen Lääkärilehti 2012;66(48): LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä - Ulla Korpilahti: Pro gradu tutkielma (hyväksytty Itä-Suomen yliopistosta (UEF) ) Lasten ja nuorten terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioivat geneeriset mittarit johdantokappaleessa mainitaan tutkielman liittyvän TOIMIA-verkoston toimintaan ja tuloksia hyödynnettävän TOIMIA-tietokannan verkkopalvelun sisällön tuottamisessa. Tekstissä on myös lyhyt kuvaus TOIMIA-asiantuntijaverkoston toiminnasta. Tutkielmassa (integroitu kirjallisuuskatsaus) arvioidaan seitsemää lasten ja nuorten geneeristä terveyteen liittyvää elämänlaatumittaria ( CHQ, CHIP-CE, KIDSCREEN-27 ja -52, KINDL-R, PedsQl 4.0, TACQOL). - Pro gradu tutkielman tutkimussuunnitelmassa ja sen esitystilaisuudessa graduseminaareissa Helsingissä to mainittu tutkielman liittyvän TOIMIA -asiantuntijaverkoston toimintaan ja kerrottu muutamalla sanalla myös TOIMIA -verkostosta ja nettisivuista. VAIKEAVAMMAISTEN TOIMINTAKYKY asiantuntijaryhmä (Tiina Suomela-Markkanen) - VAKE-hanke, Lääkäripäivät Toimintakyy, vaikeavammaisuus ja kuntoutussuunnitelma, TAYS psykiatrian klinikka ICF kuntoutuksessa, TAYS Kuntoutussuunnitelma, EKSOTE lääkärit Kuntoutuksen kehittämishankkeet; VAKE ja GERI, STM VAKE:n vaikutukset ja näkövammaisten nuorten kuntoutus pilotin yhteenveto, NKL ICF ja Kelan kuntoutus, THL Innopaja Kuntoutussuunnitelmat ja ICF, Fysiatriyhdistyksen koulutuspäivä VAKEn vaikutukset, VAKE ohjausryhmä Ikääntyneiden kuntoutus, Kelan eläkeasiain neuvottelukunta Kuntoutussuunnitelman uudistus, Hämeenlinnan terveyspalvelut Oy ICF ja Kelan kuntoutus, ICF- seminaari Kela ICF kuntoutuksessa ja tavoitteellisuus, HUS/HYKS/Kela-seminaari VAKEn vaikutukset, MS- pilotin loppuseminaari TOIMIA:A ON ESITELTY LISÄKSI SEURAAVISSA TAPAHTUMISSA JA MESSUILLA: - Lääkäripäivät 2012, koulutussessio toimintakyvyn arvioinnista - Karpaloseminaari , Pyhäjärvi, järj. Suomen dementiayhdistys - Kuntoutus ORTONin lääkäreiden kokous, Vanhustyö messut, Helsinki , esitteitä THL:n esittelytilassa 13

14 - Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät, Helsinki , esitteitä THL:n esittelytilassa - Tampereen lääkäripäivät, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa - Sairaanhoitajapäivät, Helsinki , THL:n esittelytilassa tietokantaesittely on-line sekä esitteitä THL:n esittelytilassa - TERVE-SOS messut, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa - Hyvä Ikä 12 -messut, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa 14

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Taustaa Tavoitteena oli Löytää ja arvioida tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2013... 3 2.1. Työvaliokunta ja johtoryhmä... 3 2.2. Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA -verkosto... 4 3 Asiantuntijaryhmien toiminta... 5 3.1 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä... 5 3.2 Työikäisten

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA

TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA 01.02.2011 TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA TOIMIAn tietokannan julkistamisseminaari, Helsinki Seppo Koskinen ja muut TOIMIAn väestötutkimusryhmän jäsenet 01.02.2011 Toimintakyky väestötutkimuksessa -

Lisätiedot

Yhteenveto. mitä on saatu aikaan? miten jatketaan? TOIMIA-seminaari 28.1.2011 04.02.2011

Yhteenveto. mitä on saatu aikaan? miten jatketaan? TOIMIA-seminaari 28.1.2011 04.02.2011 Yhteenveto mitä on saatu aikaan? miten jatketaan? TOIMIA-seminaari 28.1.2011 Mitä TOIMIA on saanut aikaan? 1) Yhteistyöverkosto Monipuolinen, laaja-alainen ja syvällinen asiantuntemus, into ja paneutuminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMIA-VERKOSTO... 3 3 ASIANTUNTIJARYHMIEN TOIMINTA... 4 3.1 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä... 4 3.2 Työikäisten

Lisätiedot

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen:

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen: TOIMIA-asiantuntijaverkosto ja tietokanta Päivi Sainio, projektipäällikkö TOIMIA-seminaari 28.1.2011 Toimintakyky-yksikkö THL 2 Väestön toimintakyvyn

Lisätiedot

Työikäisten toimintakykyarvion menettelytapasuositukset ja

Työikäisten toimintakykyarvion menettelytapasuositukset ja Toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaverkosto: Työikäisten toimintakykyarvion menettelytapasuositukset ja mittarit Ari Kaukiainen Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä / TOIMIA Ylilääkäri,

Lisätiedot

Elämänlaatu ja sen mittaaminen

Elämänlaatu ja sen mittaaminen 04.02.2013 Elämänlaatu ja sen mittaaminen Luoma Minna-Liisa, Korpilahti Ulla, Saarni Samuli, Aalto Anna-Mari, Malmivaara Antti, Koskinen Seppo, Sukula Seija, Valkeinen Heli, Sainio Päivi 04.02.2013 elämä

Lisätiedot

Kuntoutus hoitosuositusten valossa. Kelan näkökulma. Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014

Kuntoutus hoitosuositusten valossa. Kelan näkökulma. Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014 Kuntoutus hoitosuositusten valossa Kelan näkökulma Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela 10.3.2014 Kuntoutuksen vaiheiden tulee olla kunnossa Kuntoutustarpeen havaitseminen ajoissa, kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Mittaamisen hyödyt. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen hyödyt. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen hyödyt Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori TOIMIA-verkosto ja TOIMIA-tietokanta Kansallinen TOImintakyvyn MIttaamisen ja Arvioinnin asiantuntijaverkoston tavoitteet

Lisätiedot

IKÄIHMISEN TOIMINTAKYKY TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA ARVIOINTITIEDON KÄYTTÄMINEN

IKÄIHMISEN TOIMINTAKYKY TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA ARVIOINTITIEDON KÄYTTÄMINEN Eheä Elämän Ehtoo Ikäihmisen vireä huominen - Pohjois-Suomen gerontologinen -kongressi 18.4.2013 IKÄIHMISEN TOIMINTAKYKY TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA ARVIOINTITIEDON KÄYTTÄMINEN Arja Veijola, TtT, yliopettaja

Lisätiedot

Työikäisille kohdennetut suositukset osana työkyvyn tukemista

Työikäisille kohdennetut suositukset osana työkyvyn tukemista Työikäisille kohdennetut suositukset osana työkyvyn tukemista Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Mikä on TOIMIA-tietokanta ja miten sitä voi hyödyntää asiakastyössä?

Mikä on TOIMIA-tietokanta ja miten sitä voi hyödyntää asiakastyössä? Miä on TOIMIA-tietoanta ja miten sitä voi hyödyntää asiaastyössä? toimintayvyn mittaamisen ja arvioinnin ansallinen asiantuntijaverosto Pirjo Juvonen-Posti, vanhempi asiantuntija ja Ai Vuoo, erioisläääri

Lisätiedot

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Tekijät Jaana Halin Tuula Sahiluoto Tiina Suomela-Markkanen 1 VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Sisällys 1 Tausta 3 2 Projektin tunnistetiedot 3 3 Tavoitteet ja

Lisätiedot

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke Kelan VAKE hanke 2006-2013 VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke 23.8.2012 NKL pilotin päätösseminaari Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela, Terveysosasto Parasta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi Green carevaikuttavuusseminaari Tampere 3.6.2015 Teemu Peuraniemi Vihreä hyvinvointi Oy tuottaa ja kehittää uudella innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveyspalvelualalle luontoavusteisia: - Kuntoutuspalveluita

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 Vaikeavammaisten toimintakyvyn arviointi Suosituksen

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 2.10.2014 Ole hyvä ja arvioi esityksiä asteikolla: 5 erittäin hyvä 1 erittäin heikko YHTEINEN AAMUPÄIVÄ:

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa

Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Kirjoittajat: Vuokko Aki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri ja työlääketiede Juvonen-Posti Pirjo, LL, kun-pd, kuntoutuksen erityispätevyys

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena?

Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena? Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena? Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT Vammaispalvelujen neuvottelupäivät, 18.-19.2.2016, Scandic Park Helsinki Mikä on

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon toiminnan ja kokemusten arviointi Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen (TK2) arviointitutkimus TK2-hankkeen tutkimuksen yhdyshenkilöiden info, Kela,

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Kuntoutumisen mahdollisuuksista totta Puheenjohtajana ylilääkäri

Lisätiedot

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 09.02.2009 Seppo Koskinen, Riitta-Liisa Kokko, Tuija Martelin ja projektiryhmä TAUSTA Pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen ja suuret

Lisätiedot

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

189:;<=9;=;>?99@;AB<49CDEFAG4"H#!!#"$!&

189:;<=9;=;>?99@;AB<49CDEFAG4H#!!#$!& !"#$$%!&#$$!&#$$%!&#&$!&#&$%!'#!'!'#!'%!'#'$!'#'$%!(#$$ )#$$%*#$$ *#$$%*#"' *#"'%*#+$ *#+$%!$#$$!$#$$%!$#+$!$#+$%!$#'$!$#'$%!!#$$!!#$$%!"#$$!"#$%&'($&(&%)*'!(&+$%),-!.-!%&)(-''&%),-!"#$%&'($&(&%)*'!#-,%&((-#&&)!!"#$%&'($&(&%)*'!%*/,((01,)23$)*)),(!.-!4/(*,)(45!!6*%'$+$7,-!-#$%&'($&(&%)*))-,-./-

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS 3/2017

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS 3/2017 PALVELUVALiKOIMA Tiänsteutbudet i Choices in liealch care PÖYTÄKIRJA 1(2) STM038:00/2017 4.10.2017 TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS 3/2017 Aika Paikka Osallistujat 2.-4.10.2017

Lisätiedot

Mikä on riittävän hyvä toimintakyvyn mittari ja miten TOIMIA auttaa mittarin valinnassa?

Mikä on riittävän hyvä toimintakyvyn mittari ja miten TOIMIA auttaa mittarin valinnassa? Mikä on riittävän hyvä toimintakyvyn mittari ja miten TOIMIA auttaa mittarin valinnassa? Vaikuttavuuden arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa. Kuntatalo, 12.12.2014 erikoistutkija,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 0 ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ TUKEA TYÖKYKYYN (HAHMOTUS) Kimmo Tarvainen, ylilääkäri 1 Miksi Alueellinen yhteistyö työkyvyn tukemiseksi on tarpeen? 1/2 Lainsäädäntövelvoitteet terveydenhuollon

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta, puheenjohtaja Kuntoutuspäivät,

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN

KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN 21.5. KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN IÄKKÄIDEN ARJESSA Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö MIKSI IÄKKÄIDEN KAATUMISIA PITÄISI EHKÄISTÄ? 1. Kaatuminen

Lisätiedot

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Suomen Fysioterapeutit yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston ja työelämän edustajien kanssa Riitta Partia, FM, YTM, ft Suomen Fysioterapeutit

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Sosiaali- ja terveysvirasto 17/2015 07.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Sosiaali- ja terveysvirasto 17/2015 07.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnan asettaminen HEL 2013-001859 T 01 04 00 01 Päätös päätti asettaa sosiaali- ja terveysvirastossa noudatettavien yhteistoiminnan

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Mikä on GeroMetro? Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä:

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (vastuuhenkilö) Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön kehittäminen LAMIKE-hanke

Lasten mielenterveystyön kehittäminen LAMIKE-hanke Terveysfoorumi 2011 Hanasaari 3.-4.2.2011 Väestön muuttuva terveysprofiili terveydenhuollon valintojen taustalla Lasten mielenterveystyön kehittäminen LAMIKE-hanke Pälvi Kaukonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Polkuja tulevaisuuden työelämään

Polkuja tulevaisuuden työelämään Polkuja tulevaisuuden työelämään Tempo-hankkeen seminaari 20.9.2017 Leila Kankainen, tulosaluejohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 14.3.2016 Tekijän nimi/yksikkö Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaalija

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Liite S2: Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 27.6.2014 Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 27.6.2014 Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 27.6.2014 Kimmo Tarvainen 0 ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ TUKEA TYÖKYKYYN (HAHMOTUS) Kimmo Tarvainen, ylilääkäri 27.6.2014 Kimmo Tarvainen 1 Koulutus, sidonnaisuudet ja työhistoria Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo Sote-ohjausryhmä Ote pöytäkirjasta 5/2015 4 Aika Tiistai 1.12.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, Ryhmähuone 331 Aleksanterinkatu 20, 3. krs. 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus

Terveys 2011 -tutkimus Terveys 2011 -tutkimus Seppo Koskinen ja työryhmä 13.05.2011 Terveys 2000 -tutkimus, v. 2000 2001 tehtiin suomalaista aikuisväestöä edustavalle 10 000 hengen otokselle KTL:n, Stakesin, TTL:n, STM:n, Kelan,

Lisätiedot

TYÖTTÖMÄN TOIMINTA- JA TYÖKYVYN HYVÄ ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ TERVEYDENHUOLLOSSA

TYÖTTÖMÄN TOIMINTA- JA TYÖKYVYN HYVÄ ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ TERVEYDENHUOLLOSSA TYÖTTÖMÄN TOIMINTA- JA TYÖKYVYN HYVÄ ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ TERVEYDENHUOLLOSSA Kirjoittajat: Vuokko Aki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, Juvonen-Posti Pirjo, LL, kun-pd, kuntoutuksen erityispätevyys,

Lisätiedot

SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA

SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA SOPIMINEN VSSHP JA SATSHP PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAOSTA Pirjo Immonen-Räihä Johtaja, perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP HALL PÄÄTÖS 12.12.2011 VSSHP HAL PÄÄTÖS 20.12.2012 Yhteisen yksikön

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot