TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Sisältö 1 Johdanto TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Toimintakyky väestötutkimuksissa asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä TOIMIA-tietokanta Koulutukset ja seminaarit Yhteistyö Rahoitus ja resurssit Tiedotus ja muu asiantuntijatyö... 7 Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo ei ole kattava):

3 1 Johdanto Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA (www.toimia.fi) käynnistyi vuonna Verkoston tavoitteena on parantaa toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin yhdenmukaisuutta ja laatua Suomessa. Vuoden 2011 alussa julkaistu TOIMIA-tietokanta (www.thl.fi/toimia/tietokanta) on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu ilmainen tietokanta, jossa julkaistaan asiantuntijaryhmien laatimat suositukset toimintakyvyn mittaamiseksi eri käyttötilanteissa ja konteksteissa sekä näihin soveltuvat pätevät mittarit. Vuoden 2012 aikana eri asiantuntijaryhmien toiminta vakiintui ja ne jatkoivat suositusten valmistelua, uusien aiheiden työstämistä ja mittareiden arviointia. Lisäksi erityisesti mittariarviointi kehittyi TOIMIA:n järjestämien kahden mittarikoulutuksen seurauksena. 2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2012 TOIMIA-verkosto on useiden yhteistyökumppaneiden muodostama verkosto, jota koordinoi THL. TOIMIA:n eri työryhmissä on jäseniä kymmenistä eri organisaatioista. Verkostossa toimi vuonna 2012 seitsemän asiantuntijaryhmää, joista ikääntyneiden toimintakyky, työikäisten toimintakyky, väestötutkimus, vaikeavammaisten toimintakyky ja lasten ja nuorten toimintakyky ryhmät on perustettu jo aikaisemmin. Vuoden 2012 aikana väestötutkimusryhmän alaryhmäksi perustettiin Kelan rahoituksen turvin elämänlaatumittareita arvioiva asiantuntijaryhmä sekä lasten ja nuorten toimintakyky ryhmän alaryhmäksi Lasten ja nuorten psykososiaalinen toimintakyky ryhmä. Asiantuntijaryhmien lisäksi TOIMIA:n työvaliokunta (ent. projektiryhmä) ja johtoryhmä kokoontuivat vuoden 2012 aikana. Ryhmien kokoonpanot on esitelty liitteessä Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) Työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Se käsitteli asiantuntijaryhmien laatimia suositusluonnoksia, mittareihin liittyviä kysymyksiä ja käynnisti toimintakäsikirjan laatimisen. 2.2 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuonna 2012 ryhmältä valmistui kuusi mittariarviointia ja/tai mittareiden päivitystä palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: RAVA (täsmennys), MMSE, Barthelin indeksi, IADL (Lawton), ADL (Katz) ja CES-D. Lisäksi ryhmä valmisteli seuraavien mittareiden arviointeja palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: SPS (Social Provision Scale), RAI-CPS, RAI-ADL-H, RAI-IADL (IADLasteikko), RAI-DRS (Masennusasteikko), RAI-SES (Sosiaalisen osallisuuden asteikko) ja RAI-MAPLe. Ryhmä valmisteli Suositusta toimintakyvyn arvioinnista tilanteissa, joissa vahvistetaan iäkkään henkilön toimintakykyä ja ehkäistään riskejä. 3

4 2.3 Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä laati kaksi suositusta/menettelytapaohjetta: - Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn arviointi suositus julkaistiin TOIMIA tietokannassa Suositus oli myös keskeisesti esillä Duodecimissa julkaistussa artikkelissa Tuisku ym (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2). - Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa -suositus julkaistiin TOIMIA -tietokannassa Menettelytapasuosituksesta laadittiin THL:n ja TTL:n yhteinen lehdistötiedote ja suositus oli esillä mediassa. Lisäksi suosituksesta laadittiin artikkeli Suomen Lääkärilehteen Vuokko ym (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2). Lisäksi ryhmä päivitti TOIMIA -tietokannassa jo julkaistuja suosituksia. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä on tunnistanut ja perehtynyt uusiin toimintakyvyn aihealueisiin, joista ryhmä voi laatia yksittäisten arviointimenetelmien suosituksia tai toimintakyvyn arvioinnin menettelytapaohjeita. Uusista avauksista ja toimeksiannoista on päätetty asiantuntijaryhmän kokouksissa, joihin on ollut kutsuttuina eri aihealueilta ulkopuolisia asiantuntijoita: - Maahanmuuttajataustaisten toimintakyvyn arviointiin liittyvien erityiskysymysten osalta ryhmä on toistaiseksi päättänyt seurata aihealueella käynnissä olevia tutkimushankkeita ja niiden etenemistä. - Laajan "Työ- ja toimintakyvyn arviointi työssä" -aihealueen menetelmien (mm. VAT, FCE, Melba, IMBA) kartoittaminen ja suositeltavien menetelmien arviointi edellyttää ryhmältä yhteistyötä usean toimijan kanssa ja erillisen tutkimus- ja kehittämishankkeen perustamista sekä erillisrahoitusta hankkeelle. Tämän kokonaisuuden aikataulu tarkentuu myöhemmin. - Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi työikäisillä suosituksen ryhmä tulee laatimaan vuoden 2013 aikaan. - Yksittäisistä arviointimenetelmistä arvioidaan TOIMIA-tietokantaan Työhönpaluuvalmius -jana ja mahdollisesti Liikuntatottumusten arviointimenetelmä, jotka julkaistaan tietokannassa vuoden 2013 aikana. 2.4 Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmä piti vuonna 2012 neljä kokousta Helsingissä. Kokouksista oli videoyhteys Jyväskylään ja Ouluun. Ryhmässä valmisteltiin kolmea suositusta, jotka tullaan julkaisemaan tietokannassa vuoden 2013 aikana: Suositus aivovammapotilaan toimintakyvyn arvioinnista, Suositus selkäydinvammaisen toimintakyvyn arvioinnista ja CP-lapsen toimintakyvyn arviointi, joista viime mainittu perustuu Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin. Näihin suosituksiin liittyen tietokannassa julkaistiin vuoden 2012 aikana seuraavat arvioidut mittarit: Melbourne, AHA, SCIM, WISCI ja ASIA. ARAT, RMA, EMS mittareiden osalta tietoja täydennettiin. Lisäksi ryhmä on valmistellut IPA ja FSQ -mittareiden arviointeja. Ryhmä on myös arvioinut Kelan kuntoutuksessa käytettäviä mittareita, käsitellyt arviointitarpeita TOIMIA-tietokantaan 4

5 tulleiden palautteiden perusteella, käsitellyt tietokannassa olevien mittareiden täydentämistarpeet, tehnyt sidosryhmäyhteistyötä sekä myös kansainvälistä yhteistyötä. Ryhmässä on käynyt myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 2.5 Toimintakyky väestötutkimuksissa asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana, mutta pienryhmät jatkoivat kolmen suositusaihion työstämistä: Liikkumiskyvyn arviointi väestötutkimuksessa, Työkyvyn mittaaminen väestötutkimuksessa ja Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen arviointi väestötutkimuksessa. Väestötutkimus työryhmän alaryhmänä aloitti uusi Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa työryhmä syksyllä Keväällä 2012 Kansaneläkelaitos myönsi elämänlaatutyöryhmälle määräaikaisen projektirahoituksen välille kuuden geneerisen elämänlaatumittarin arviointityöhön ja suosituksen laatimiseen TOIMIA-tietokantaan. Arvioitavat mittarit ovat: lasten ja nuorten HRQOL-mittari KINDL-R ja aikuisten mittarit WHOQOL-Bref, EuroHIS-8, RAND-36, 15D ja EQ-5D. Ryhmän järjestäytymiskokous oli toukokuussa 2012, jonka jälkeen ryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Tutkija Ulla Korpilahti työskenteli alkaen ko. projektissa kooten tietoja edellä mainituista mittareista TOIMIA-tietokantaa varten (työsuhde päättyi , minkä jälkeen hän jatkaa kevään ajan tuntityössä). Mittariarvioinnit ja suositus valmistuvat kesäkuun 2013 loppuun mennessä. 2.6 Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä Ryhmän toiminnan tavoitteena on ollut selvittää ja arvioida lasten ja nuorten laaja-alaisen toimintakyvyn mittareita ja laatia suosituksia toimintakyvyn mittaamiseksi palvelujärjestelmän käyttöön. Ryhmän kokouksia järjestettiin vuonna 2012 neljä kertaa. Ryhmässä sovittuja painopistealueita vuonna 2012 ovat olleet: Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen. Näiden painopistealueiden sisällön toteuttamisesta vastaavat pienryhmät on nimetty järjestäytymiskokouksessa vuonna 2011 ja pienryhmät ovat arvioineet nimeämiään toimintakyvyn mittareita TOIMIA-verkoston mittareiden arviointimallin mukaisesti. Lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän toiminta tapahtuu osana kunkin asiantuntijan omaa työtä tai sen ohessa ja mittareiden arviointityöhön on ryhmässä sovittu varattavan riittävästi aikaa. Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista on arvioitu aiheeseen nimetyssä pienryhmässä KINDL- R-mittari ja psykososiaalisen toimintakyvyn mittareista omassa pienryhmässään SDQ-mittari. Kyseisten mittareiden tiedot tulevat tietokantaan kevään 2013 aikana. Järjestäytymiskokouksessa marraskuussa 2011 suunniteltujen muiden mahdollisten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän painopistealueiden (Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen, Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen, Puheenkehitys) ja niihin liittyvien pienryhmien toiminta on ollut vuonna 2012 suunnittelu- tai järjestäytymisvaiheessa. Ryhmän kaksi ensimmäistä 5

6 suositusta Lasten yleisen terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen valmistunevat vuoden 2013 lopulla. 2.7 Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä Toimintakyvyn käsitteet ja termit -ryhmä ei kokoontunut vuonna 2012 ryhmän puheenjohtajan Matti Ojalan sairastumisen vuoksi. Ojala jäi eläkkeelle loppuvuodesta Vt. puheenjohtaja Päivi Nurmi-Koikkalainen ja Heidi Anttila yhteistyössä Ojalan kanssa laativat loppuvuodesta suunnitelman ryhmän toiminnasta vuonna TOIMIA-tietokanta TOIMIA-tietokanta avattiin tammikuussa Vuoden 2012 lopussa tietokannassa oli noin 70 arvioitua mittaria ja 15 suositusta, yhteenvetoa ja/tai menettelytapaohjetta toimintakyvyn mittaamiseksi. Tietokannassa oli vuonna 2012 käyntejä n kertaa ja sivunlatauksia n kertaa. Tietokantaa ylläpidetään THL:ssa, jonka palvelimella se sijaitsee. Tietokanta on toiminut moitteetta vuoden 2012 ajan. Syksyllä 2012 tietokantaan tehtiin pieniä parannuksia ja päivityksiä. Tärkeimmät muutokset olivat: Lisättiin mahdollisuus liittyä TOIMIA:n uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje lähetetään muutaman kerran vuodessa tilaajien sähköpostiin. Uutiskirjeessä tiedotetaan TOIMIA-verkoston ajankohtaisista asioista, esitellään tietokannan uusia julkaisuja, tapahtumia ja koulutuksia. Tietokannan kaikki mittarit saa listattua Excel-tiedostoon yhdellä klikkauksella. Tietokannan admin-käyttöliittymään tehtiin useita muutoksia, jotka parantavat tietokannan käytettävyyttä. Tietokannan käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta tietokannan sisällöstä täyttämällä palautelomake, joka tallentuu tietokantaan ei-julkiselle puolelle. Vuonna 2012 saatiin noin 35 palautetta. Yleensä palautteissa toivottiin tiettyjä mittareita tietokantaan tai kysyttiin tarkennuksia mittariin liittyviin tietoihin. Tiedusteluja tuli myös mittareiden puuttuvista kyselylomakkeista tai suoritusohjeista. Palautteet ryhmiteltiin TOIMIA:n keskustoimistossa aihepiireittäin ja välitettiin asianomaiselle asiantuntijaryhmälle vastattavaksi. 4 Koulutukset ja seminaarit TOIMIA järjesti yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2012 aikana kaksi Miten arvioin toimintakyvyn mittarin -koulutustilaisuutta. Ensimmäinen pidettiin NCC-talossa Helsingissä (Nauvontie 6) ja toinen Jyväskylässä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun tiloissa. Koulutukset oli suunnattu pääasiassa TOIMIA:n työssä jo mukana oleville asiantuntijoille, jotka tekevät 6

7 mittareiden arviointeja, mutta mukana oli myös muita asiasta kiinnostuneita. Helsingin koulutukseen osallistui noin 20 henkilöä ja Jyväskylän noin 25 henkilöä. Koulutukset kestivät yhden päivän. Päivän aikana käytiin lyhyesti läpi TOIMIA:n tiedonhakukäytännöt, mittareiden validiteetin, reliabiliteetin, muutosherkkyyden ja käyttökelpoisuuden arvioiminen sekä keskusteltiin soveltuvuusarvion laatimisesta ja harjoiteltiin mittareiden arvioinnin tekemistä pienryhmissä. Kouluttajina toimivat Helsingissä TOIMIA:n puolelta erikoistutkija Heidi Anttila, kehittämispäällikkö Päivi Sainio ja suunnittelija Susanna Syrjäsuo sekä JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. Jyväskylässä kouluttajina toimivat TOIMIA:n puolelta erikoistutkija Heidi Anttila ja erikoistutkija Heli Valkeinen ja JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. 5 Yhteistyö TOIMIA-verkostossa jatkui yhteistyö eri organisaatioiden kesken mittariarviointien tekemisessä ja suositusten laatimisessa. Lisäksi Käypä Hoito -organisaation kanssa suunniteltiin yhteistyömahdollisuuksia. 6 Rahoitus ja resurssit Vuonna 2012 THL vastasi projektipäällikön ja suunnittelijan palkkausmenoista (yhteensä 12 htkk). Lisäksi useat asiantuntijat sekä THL:ssä että muissa organisaatioissa osallistuivat TOIMIA:n työhön osana virkatyötään tai sen ohessa. Keskimäärin asiantuntijan arvioidaan käyttäneen TOIMIA:n työhön noin 0.5 htkk/v ja ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit noin 1.0 htkk/v vuoden 2012 aikana. Lokakuussa 2012 THL:n ylijohtaja Marja Vaarama myönsi 9000 euron lisämäärärahan TOIMIA:lle käytettäväksi vuoden 2012 aikana. Tämä lisämääräraha jaettiin viidelle asiantuntijalle käytettäväksi mittareiden arviointityöhön. 7 Tiedotus ja muu asiantuntijatyö TOIMIA-verkoston asiantuntijat ovat esitelleet TOIMIA:n työtä ja tietokantaa lukuisissa esityksissä ja koulutustilaisuuksissa eri puolilla maata. Osa esityksistä on käsitellyt ainoastaan TOIMIA:a ja keskittynyt esim. tietyn suosituksen esittelyyn. Useissa tilaisuuksissa TOIMIA:a on esitelty lyhyesti osana luentoa. Lisäksi TOIMIA:n esitteitä on jaettu alan tapahtumissa ja luennoilla. Tarkempi erittely julkaisuista, esityksistä ja tapahtumista on liitteessä 2 7

8 Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v Työvaliokunta Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Varapuheenjohtaja: Erityisasiantuntija Tupu Holma, Kuntaliitto Projektipäällikkö: Päivi Sainio, THL Sihteeri: Susanna Syrjäsuo, THL Jäsenet: Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela Erikoistutkija Heidi Anttila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim Johtava psykologi Marjatta Musikka-Siirtola, TAYS Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL Ylilääkäri Matti Ojala, THL (sairauslomalla), sijalla Päivi Nurmi-Koikkalainen Erityisasiantuntija Heidi Paatero Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Kela Erikoistutkija Heli Valkeinen, THL (syyskuusta 2012 alkaen) Asiantuntijaryhmät Iäkkäiden toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL Asiantuntijasihteeri: Projektipäällikkö Tiina Autio, Kanta-Hämeen PITSI-hanke (Ikäkaste II) Jäsenet: Yksikönpäällikkö, ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, THL Erikoistutkija Heikki Heinonen, THL Erityisasiantuntija Tupu Holma, Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto Neuropsykologi Tuomo Hänninen, KYS Professori Jyrki Jyrkämä, Jyväskylän yliopisto Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti Yksikönpäällikkö, erikoistutkija Minna-Liisa Luoma, THL Erikoistutkija Seija Muurinen, THL Projektipäällikkö Päivi Niiranen, Itä-Suomen Kaste-hanke Kehittämispäällikkö Satu Pajala, THL Hoivayrittäjä Riitta Räsänen, Laatuhoiva Oy Kehittämispäällikkö Päivi Sainio 8

9 Geriatrian ja yleislääketieteen el, asiantuntijalääkäri Kaisa Schroderus, Kela Yliopettaja Sanna Sihvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto Erikoistutkija Sari Stenholm, THL Lehtori Anja Tanttu, Jyväskylän AMK Työikäisten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola Asiantuntijasihteeri: Erikoislääkäri Aki Vuokko, TTL Jäsenet: Ylilääkäri Heidi Anttila, Kymijoen työterveys Professori Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, TTL Ylilääkäri Teija Kivekäs, TTL ( alkaen) Ylilääkäri Anne Lamminpää, Pohjola Erikoislääkäri Harri Lindholm, TTL Johtava työterveyslääkäri Ilkka Pakkala, Pohjola Terveys Oy Erikoistutkija Ulla Salmelainen, THL Asiantuntijalääkäri Tiina Telakivi, Terveysosasto, Kela Apulaisylilääkäri Katinka Tuisku, HYKS Vaikeavammaisten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Terveysosasto, Kela Varapuheenjohtaja: Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Terveysosasto, Kela Asiantuntijasihteeri: Suunnittelija Seija Sukula, Kela asti ja alkaen Jaana Halin, Terveysosasto, Kela Jäsenet: Osastonylilääkäri, fysiatri Eija Ahoniemi, Käpylän kuntoutuskeskus Ylilääkäri, lastenneurologi Tuula Kiviranta, Ruskeasuon koulu Johtava psykologi Sanna Koskinen, Käpylän kuntoutuskeskus Neuropsykologi Liisa Lahtinen, Näkövammaisten keskusliitto Johtaja Sinikka Peurala, Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Yliopettaja Arja Veijola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ryhmän muutokset: Pyynnöstään pois jäivät: terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö (Kelan Tutkimusosasto) (tilalle Anna-Liisa Salminen) ja lehtori Mari Kantanen (Jyväskylän AMK) (tilalle pyydetty Tiina Lautamoa, JAMK, hän ei voinut osallistua työryhmän toimintaan 2012) Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL 9

10 Asiantuntijasihteeri: Tutkija Mariitta Vaara, THL Jäsenet: Yksikönpäällikkö Anna-Mari Aalto, THL Johtaja Pertti Era, Jyväskylän yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter Erikoistutkija Raija Gould, Eläketurvakeskus Professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto Tutkija Marjo Rinne, UKK-instituutti Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Erikoistutkija Sari Stenholm, THL Yliopettaja Pirjo Tiikkainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Erikoistutkija Annamari Tuulio-Henriksson, Kela Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa ryhmä: Puheenjohtaja: Yksikönpäällikkö Minna-Liisa Luoma, THL Asiantuntijasihteeri: Tutkija Ulla Korpilahti, Rmk seudun tk:n ky/thl Anna-Mari Aalto, THL Seppo Koskinen, THL Antti Malmivaara, THL Samuli Saarni, Helsingin kaupunki,hus/thl Päivi Sainio, THL Seija Sukula Kela, syksy 2012 lähtien Heli Valkeinen, THL, syksy 2012 lähtien Lasten ja nuorten toimintakyky -ryhmä Puheenjohtaja: Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL Asiantuntijasihteeri: Terveydenhoitaja, TtM-opiskelija Ulla Korpilahti, Itä-Suomen yliopisto Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela Lastenpsykiatri Anne-Mari Borg, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan shp Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL Psykologi Maarit Lassander, THL Yliassistentti Markku Leskinen, Jyväskylän yliopisto Professori Jarmo Liukkonen, Jyväskylän yliopisto Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Yleispediatri ja asiantuntijalääkäri Jarmo Salo, THL Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Erikoispsykologi Maarit Lassander, THL ja VTT-opiskelija, Helsingin yliopisto Tuovi Hakulinen-Viitanen, tutkimuspäällikkö, dosentti, THL Ulla Korpilahti, terveydenhoitaja, TtK, TtM 10

11 Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Anne-Mari Borg, lastenpsykiatri, TAYS ja tutkija Tampereen yliopisto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri THL Päivi Mäki, kehittämispäällikkö, THL Pälvi Kaukonen, lastenpsykiatrian ylilääkäri, TAYS Hannu Westerinen, lastenpsykiatri, HUS Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Päivi Lindholm, lastenpsykiatri ja foniatri, OYS ja asiantuntijalääkärinä THL:n Tieto-osastolla potilastietojärjestelmien kehittämistiimissä Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Jarmo Liukkonen, professori, Jyväskylän yliopisto Urho Kujala, professori, Jyväskylän yliopisto Ari Heinonen, fysioterapian professori, Jyväskylän yliopisto Helena Viholainen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto Heikki Kyröläinen, liikuntafysiologian professori, Jyväskylän yliopisto Pauli Rintala, erityisliikuntapedagogiikan professori, Jyväskylän yliopisto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL Jarmo Salo, yleispediatri, asiantuntijalääkäri, OYS, THL Heli Valkeinen, erikoistutkija, THL/TOIMIA Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Markku Leskinen, Yliassistentti, Jyväskylän yliopisto Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen -alatyöryhmä: Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, Terveystutkimuksen päällikkö (ja lastenneurologi), Kela Toimintakyvyn käsitteet ja termit Ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Ryhmä on järjestäytymässä uudelleen Päivi Nurmi- Koikkalaisen ja Heidi Anttilan toimesta. Toiminnan koordinaatio ja keskustoimisto, THL Kehittämispäällikkö Päivi Sainio Erikoistutkija Heli Valkeinen Suunnittelija Susanna Syrjäsuo Sovellussuunnittelija Anssi Kääriäinen 11

12 Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo ei ole kattava): IÄKKÄIDEN TOIMINTAKYKY asiantuntijaryhmä: Duodecimin Käypä Hoito-toimitukselle pidetty esitys ICF:sta ja iäkkäiden toimintakyvyn arvioinnista Kansanterveyden neuvottelukunnan kokous : TOIMIAssa tehtävä työ ikälain toimeenpanon tukemiseksi TYÖIKÄISTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä: Asiantuntijaryhmän työtä ja toiminnan tuloksia on hyödynnetty vuoden 2012 aikana useissa koulutustilaisuuksissa ja kursseilla, joita ovat järjestäneet esim. Työterveyslaitos, yliopisto, vakuutuslääketieteen eri toimijat ja muut yhteistyötahot. TOIMIA-tietokannan esittely ja lyhyt käytön opetus on ollut systemaattisesti osana TTL:n työterveyshuollon koulutusta ja joissakin tilauskoulutuksissa. Asiantuntiryhmän tuloksia on esitelty ja luentoja aihealueista on pidetty TTL:n eri koulutusten lisäksi esim. HYKS psykiatrian klinikassa, Lohjan alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän seminaarissa, TTL Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäivillä ja Turun yliopistossa. Asiantuntijaryhmän jäseniä on ollut työterveyshuollon virtuaaliyliopiston monimuotokurssin Miksi ja mihin kirjoitan hyvän B-lausunnon vastuullisina laatijoina ja kouluttajina. Koulutusten aihepiirit ovat liittyneet toimintakyky-työkyky-vakuutuslääketieteeseen ja asiantuntijaryhmän laatimiin suosituksiin. Koulutusten kohderyhminä ovat olleet lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset ja asiantuntijat sekä opiskelijat. Psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin aihealueelta on 2012 ilmestynyt julkaisu yhteistyössä asiantuntijaryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa: - Tuisku K, Vuokko A, Laukkala T, Mäntyniemi J, Melartin T. Psykiatrinen työ- ja toimintakykyarvio - miksi, milloin ja miten? Duodecim. 2012;128: Toimintakyky työikäisillä -asiantuntijaryhmän näkökulmia ja asiantuntijuutta on tuotu esille myös seuraavissa lehtiartikkeleissa ja tieteellisissä kokouksissa: - Tuisku K, Laukkala T. Psykiatrisen työkykyarvioinnin perusteita. Sotilaslääketieteen aikakauslehti 1/2012. Ann Med Milit Fenn 2012; 87(1): Tuisku K, Aarnio-Salmi K. Kuva heijastaa työkyvyn taustatekijöitä. Sivut kirjassa Luovat menetelmät työhyvinvoinnin apuna. Toim. Laine P. Unipress, Kuopio, Liira J, Juvonen-Posti P, Viikari-Juntura E, Takala EP, Honkonen T, Tuisku K, Martimo KP, Redemann B. Työhön paluun tuki. Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Työhön paluun tuki. Terveysportti, työterveyden käsikirja. Artikkeli ttk00111 ( ). Helsinki:Kustannus Oy Duodecim Honkonen T, Virtanen M, Husman K. Depressio ja preventio: Minkälaisia toimia tarvitaan työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi? Työterveyslääkäri 2012;1: Honkonen T, Tuisku K, Joensuu M. Masennuspotilaan hoito ja työkyvyn tuki: Psykiatreilla myönteisiä odotuksia yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Erikoislääkäri 2012;22(2):

13 - Kaukiainen A, Vuokko A. Network and Open Database (TOIMIA) to Improve the Measurement and Assessment of Functional Capacity in Finland. XIX EUMASS Congress - Social Security Challenges in Europe, June 2012, Padova, Italy - Vuokko A, Juvonen-Posti P, Kaukiainen A. Miten lääkäri arvioi työttömän toimintakykyä? Suomen Lääkärilehti 2012;66(48): LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä - Ulla Korpilahti: Pro gradu tutkielma (hyväksytty Itä-Suomen yliopistosta (UEF) ) Lasten ja nuorten terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioivat geneeriset mittarit johdantokappaleessa mainitaan tutkielman liittyvän TOIMIA-verkoston toimintaan ja tuloksia hyödynnettävän TOIMIA-tietokannan verkkopalvelun sisällön tuottamisessa. Tekstissä on myös lyhyt kuvaus TOIMIA-asiantuntijaverkoston toiminnasta. Tutkielmassa (integroitu kirjallisuuskatsaus) arvioidaan seitsemää lasten ja nuorten geneeristä terveyteen liittyvää elämänlaatumittaria ( CHQ, CHIP-CE, KIDSCREEN-27 ja -52, KINDL-R, PedsQl 4.0, TACQOL). - Pro gradu tutkielman tutkimussuunnitelmassa ja sen esitystilaisuudessa graduseminaareissa Helsingissä to mainittu tutkielman liittyvän TOIMIA -asiantuntijaverkoston toimintaan ja kerrottu muutamalla sanalla myös TOIMIA -verkostosta ja nettisivuista. VAIKEAVAMMAISTEN TOIMINTAKYKY asiantuntijaryhmä (Tiina Suomela-Markkanen) - VAKE-hanke, Lääkäripäivät Toimintakyy, vaikeavammaisuus ja kuntoutussuunnitelma, TAYS psykiatrian klinikka ICF kuntoutuksessa, TAYS Kuntoutussuunnitelma, EKSOTE lääkärit Kuntoutuksen kehittämishankkeet; VAKE ja GERI, STM VAKE:n vaikutukset ja näkövammaisten nuorten kuntoutus pilotin yhteenveto, NKL ICF ja Kelan kuntoutus, THL Innopaja Kuntoutussuunnitelmat ja ICF, Fysiatriyhdistyksen koulutuspäivä VAKEn vaikutukset, VAKE ohjausryhmä Ikääntyneiden kuntoutus, Kelan eläkeasiain neuvottelukunta Kuntoutussuunnitelman uudistus, Hämeenlinnan terveyspalvelut Oy ICF ja Kelan kuntoutus, ICF- seminaari Kela ICF kuntoutuksessa ja tavoitteellisuus, HUS/HYKS/Kela-seminaari VAKEn vaikutukset, MS- pilotin loppuseminaari TOIMIA:A ON ESITELTY LISÄKSI SEURAAVISSA TAPAHTUMISSA JA MESSUILLA: - Lääkäripäivät 2012, koulutussessio toimintakyvyn arvioinnista - Karpaloseminaari , Pyhäjärvi, järj. Suomen dementiayhdistys - Kuntoutus ORTONin lääkäreiden kokous, Vanhustyö messut, Helsinki , esitteitä THL:n esittelytilassa 13

14 - Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät, Helsinki , esitteitä THL:n esittelytilassa - Tampereen lääkäripäivät, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa - Sairaanhoitajapäivät, Helsinki , THL:n esittelytilassa tietokantaesittely on-line sekä esitteitä THL:n esittelytilassa - TERVE-SOS messut, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa - Hyvä Ikä 12 -messut, Tampere , esitteitä THL:n esittelytilassa 14

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA -verkosto... 4 3 Asiantuntijaryhmien toiminta... 5 3.1 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä... 5 3.2 Työikäisten

Lisätiedot

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Tekijät Jaana Halin Tuula Sahiluoto Tiina Suomela-Markkanen 1 VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Sisällys 1 Tausta 3 2 Projektin tunnistetiedot 3 3 Tavoitteet ja

Lisätiedot

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN

AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN RAPORTTI 4.2.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AVOKUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY... 4 3 FOORUMIN JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVA ASSISTENTTI...

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Työikäisille kohdennetut suositukset osana työkyvyn tukemista

Työikäisille kohdennetut suositukset osana työkyvyn tukemista Työikäisille kohdennetut suositukset osana työkyvyn tukemista Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

AVH:n sairastaneiden kuntoutukseen ohjautuminen ja kuntoutuksen toteutuminen 2006-2009 AVH-kuntoutusprojektin loppuraportti Teemu Takala aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n julkaisusarjan raportti numero:

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012)

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) Väliraportti vuodesta 2011 Huhtikuu 2012 Suomen Osteoporoosiliitto ry SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Projektin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa Veijo Notkola Taataan työkyky mahdollisimman monelle Tuulikki Sjögren, Atte Hänninen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot