KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP"

Transkriptio

1 PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) Aineen/seoksen käyttö Toimialakoodi (TOL) 14 Korroosionestäjät Passivointiaine ruostumattomalle teräkselle. Vain ammattikäyttöön. 256 Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Maahantuoja Yrityksen nimi SOMOTEC OY Postiosoite Tototie 2 Postinumero Paikkakunta KUOPIO Maa Finland Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), HUS: tai Yleinen hätänumero:112 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti 2.2. Merkinnät Vaaratunnus C; R34 R-lausekkeet S-lausekkeet R34 Syövyttävää. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä

2 PELOX RP Sivu 2 / 7 lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivia suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Etiketin tiedot Typpihappo...%: % 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus yleinen Ei ilmoitettu. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Typpihappo...% CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: Typpihappo Seoksen kuvaus Tuote sisältää pinta-aktiivisia aineita 0,2% O; R8 C; R35 Ox. Liq. 3; H272 Skin Corr. 1A; H % KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Riisu tuotteen likaamat vaatteet. Siirrä altistunut heti pois vaara-alueelta. Hengitystiet Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Aseta tajuton henkilö kylkiasentoon, pidä lämpimänä ja varmista, että hengitystiet ovat vapaat. Anna tekohengitystä, jos hengitys on pysähtynyt. Auttajan voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Toimita lääkäriin. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Huuhtele hyvin. Hakeudu lääkärin hoitoon. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. EI SAA OKSENNUTTAA! Huuhtele suu vedellä. Jos ainetta on nielty ja henkilö on tajuissaan, anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita välittömästi lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset Viivästyneet oireet ja vaikutukset Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Syövyttävää joutuessaan iholle, silmiin tai ruoansulatuskanavaan. Ei tiedossa viivästyneitä oireita tai vaikutuksia. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) Viivästyneiden vaikutusten lääketieteellinen valvonta Muut tiedot Hengitettynä keuhkoödeeman vaara jopa 24 h viipymän jälkeen. Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Vesisumu. Suuret palot: Vesisumu. Alkoholille resistentti vaahto. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Vaaralliset palamistuotteet 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalossa tai kuumennettaessa paineen kasvu voi aiheuttaa säiliön räjähtämisen. Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä. Typen oksidit (NOx). Fluorivety (HF). Vetykaasu, joka muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

3 PELOX RP Sivu 3 / 7 Henkilösuojaimet Palontorjuntatoimenpiteet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Vaaravyöhyke on välittömästi evakuoitava. Viilennä tulelle alttiita säiliöitä vesisumulla. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Henkilökohtaiset varotoimet 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Vältä kaasujen hengittämistä. Vältä ihokosketusta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Laimenna vedellä ja käytä neutraloivaa ainetta (lipeä, kalsiumhydroksidi). Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Imeytä vuoto palamattomaan imeytysaineeseen ja kerää imeytysaine astioihin hävittämistä varten. Ilmassa oleva sumu laskeutetaan vesisumun avulla. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Suojaavat toimenpiteet Ohjeita yleiseen työhygieniaan Varmista hyvä ilmanvaihto. Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Työskentelypisteiden läheisyydessä on oltava silmähuuhtelupiste. Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu heti aineen likaamat vaatteet. Pese/puhdista likaantuneet vaatteet, kengät ja suojavarusteet ennen uudelleenkäyttöä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Varastoi erillään elintarvikkeista. Vältettävät olosuhteet Tekniset toimenpiteet ja säilytysolosuhteet Soveltuvat pakkaustavat Säilytyskalusteita koskevia vinkkejä 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Suojattava suoralta auringonvalolta. Älä varastoi palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa. Varastoi viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi tiiviisti suljetussa säiliössä (muoviastiassa). Sido astiat säilytyspaikkaansa kaatumisen estämiseksi. Ei ilmoitettu. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Muut tiedot raja-arvoista DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä.

4 PELOX RP Sivu 4 / 7 HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi Typpihappo...% CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: Typpihappo 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Suositeltu välinetyyppi Suodatintyyppi Käsien suojaus Käsien suojaus Käsien suojauksen välttämättömät ominaisuudet Soveltuvat materiaalit Käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Suodattava tai raitisilmahengityssuojain. A2B3E2K2P3(EC233) Käytettävä suojakäsineitä. Haponkestävät käsineet. Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Kasvonsuojain. Vaaditut ominaisuudet Höyry- ja ilmatiivis. Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Suojavaatteiden välttämättömät ominaisuudet Ihon lisäsuojaus Polyeteeni (PE). Polyvinyylikloridi (PVC). 8 tuntia: 0,5 ppm 8 tuntia: 1,3 mg/m3 15 min.: 1 ppm 15 min.: 2,6 mg/m3 Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Käytä asianmukaisia suojajalkineita. Haponkestävyys Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai maaperään. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste. Väri Väritön. Kirkas. Haju Hieman pistävä. Huomautuksia, hajukynnys Ei tiedossa. ph (toimitusmuodossa) Arvo: < 1 Huomautuksia, ph Vahva happo. (toimitusmuodossa) Huomautuksia, sulamis- tai Ei tiedossa. jäätymispiste Kiehumispiste ja -alue Arvo: 83 C Huomautuksia, Leimahduspiste Ei tiedossa. Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Huomautuksia, Räjähdysraja Ei tiedossa. Huomautuksia, höyrynpaine Ei tiedossa. Huomautuksia, Höyryn tiheys Ei tiedossa. Suhteellinen tiheys Arvo: 1,11 g/cm3 Testilämpötila: 20 C Vesiliukoisuus Vesiliukoinen. Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: Ei tiedossa. n-oktanoli / vesi

5 PELOX RP Sivu 5 / 7 Huomautuksia, Itsesyttyvyys Huomautuksia, hajoamislämpötila Huomautuksia, viskositeetti Fysikaaliset vaarat Räjähtävyys Hapettavuus Ei tiedossa. Ei tiedossa. Ei tiedossa. Ei luokiteltu räjähtäväksi. Ei luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia Ei ilmoitettu. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Suositelluissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa stabiili Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Syövyttää voimakkaasti metalleja Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa. Hajoaa kuumentuessaan lähelle kiehumispistettä tuottaen vaarallisia aineita. Lämpöätuottava (eksoterminen) reaktio alkaalisten aineiden kuten lipeä ja kalkki kanssa. Reaktiossa syttyvien orgaanisten aineiden kanssa muodostaa mm. typen oksideja aiheuttaen tulipalo- ja räjähdysvaaran. Kuumuus. Pidettävä poissa suorasta auringonpaisteesta. Ei saa varastoida eikä käyttää kuumissa olosuhteissa. Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia tai myrkyllisiä kaasuja. Typpioksidit (NOx). Vety. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: Muita myrkyllisyystietoja Mahdolliset välittömät vaikutukset Ihokosketus Syövyttää ihoa. Vakava silmävaurio / ärsytys Syövyttää silmiä. Syövyttävyys Syövyttää silmiä, ihoa ja ruuansulatuselimiä. Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi. Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallinen Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi. Lisääntymismyrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Altistumisen oireet

6 PELOX RP Sivu 6 / 7 Jos nielty Syövyttää suuta, kurkkua ja vatsaa. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Ekotoksisuus Vesieliöstö, kommentit Aineosan myrkyllisyystiedot Aineosa Typpihappo...% Akuutti vesistövaikutus, kalat Akuutti vesistövaikutus, vesikirput LCLo Tuote voi vaikuttaa vesiympäristön happamuusasteeseen (ph) ja aiheuttaa haittaa vesieliöille. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Arvo: 73 mg/l Testimenetelmä: LC50 Laji: Gambusia affinis Kesto: 96 h Arvo: 107 mg/l Testimenetelmä: ECL0 Laji: Daphnia sp 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei tietoja. Huomautus, vesiliukoisuus Tuote on vesiliukoinen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ympäristötiedot, yhteenveto Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä Muut tiedot Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero ADR 2031 RID 2031 IMDG 2031 ICAO/IATA 2031 Kommentti Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR TYPPIHAPPO RID TYPPIHAPPO IMDG NITRIC ACID ICAO/IATA NITRIC ACID 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

7 PELOX RP Sivu 7 / 7 ADR 8 (5.1) Vaaraluokitus 80 RID 8 (5.1) ADN (sisävesikuljetus) 8 IMDG 8 (5.1) ICAO/IATA 8 (5.1) 14.4 Pakkausryhmä ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Ympäristövaarat Huomautus 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle EmS F-A, S-Q Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Pidettävä poissa auringonpaisteesta. Varottava tuotteen kosketusta iholle tai silmiin ja höyryn tai sumun hengittämistä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei KOHTA 16: Muut tiedot Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Koulutusohjeet Käytetyt lyhenteet Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai tarkistukset) Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi 50 % koe-eliöistä LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä Edellinen käyttöturvallisuustiedote ( ) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011 (HTP-arvot 2011) Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu ja tiedot siirretty REACH pohjalle. SOMOTEC OY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot