Sivu 55 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 55 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Aika klo 09:01-13:22 Paikka Soiten hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 55 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 58 TOIMITUSJOHTAJAN TIEDOTETTAVAT ASIAT 7 59 SOTE-UUDISTUKSEN HANKEVALMISTELUN ETENEMINEN 60 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS MIELENTERVEYSPALVELUJEN AIKUISTEN AVOPALVELUJEN JA NUORISOPSYKIATRIAN AVO- JA LAITOSHOIDON TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TILAJÄRJESTELYT SAIRAALA-ALUEELLA 62 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOKKOLAN KAUPUNGIN MONIKULTTUURISUUSNEUVOSTOON VUOSILLE TOIMIEN PERUSTAMINEN HOIDON JA HOIVAN TOIMIALUEELLE 64 VAKANSSINIMIKKEITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TARJOUSKILPAILU 66 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Laitila Veikko 9:01-13:22 pj Nurmi Pekka 9:01-13:22 I vpj Kivelä Tomi 9:01-09:22 II vpj Brandt Mats 9:01-13:22 hallituksen jäsen Hietaniemi Antti 9:01-13:22 hallituksen jäsen Kallio Jaana 9:01-13:22 hallituksen jäsen Lahti Mauri 9:01-13:22 hallituksen jäsen Palosaari Anneli 9:01-13:22 hallituksen jäsen Leivo-Rintakorpi Tuija 9:01-13:22 hallituksen jäsen Salmi Marjo 09:08-13:22 hallituksen jäsen Pärkkä Timo 9:01-13:22 kunnan edustaja, Halsua Känsälä Kai-Eerik 9:01-13:22 kunnan edustaja, Kaustinen Skullbacka Bengt-Johan 9:01-13:22 kunnan edustaja, Kruunupyy Parkkila Sirpa 9:01-13:22 kunnan edustaja, Lestijärvi Lintilä Jukka 9:01-13:22 kunnan edustaja, Toholampi Innanen Sari 9:01-13:22 valtuuston pj Teerikangas Kristiina 9:01-13:22 valtuuston I vpj Svartsjö Peter 9:01-13:22 valtuuston II vpj Korkiakoski-Västi Minna 9:01-13:22 toimitusjohtaja Dabnell Pirjo 9:01-13:22 johtajaylilääkäri Kurikkala Piia 9:01-13:22 vt johtajaylihoitaja Oikarinen-Nybacka Tarja 9:01-13:22 sosiaalijohtaja Salminen Jussi 9:01-13:22 kehittämisjohtaja Kiilunen Vilma 9:01-13:22 pöytäkirjanpitäjä Rautiola Piia 9:01-13:22 hallituksen varajäsen Poissa Törmä Anja hallituksen jäsen Halonen Jyrki kunnan edustaja, Reisjärvi Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Veikko Laitila Vilma Kiilunen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2020 / 2020 Mauri Lahti Jaana Kallio

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2020 Vilma Kiilunen Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 55 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 55 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merk. hallituksen jäsen Tomi Kivelä poistui kokouksesta ennen tämän asian päätöksentekoa.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 56 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Antti Hietaniemi ja Jaana Kallio. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Lahti ja Jaana Kallio.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 57 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätettiin käsitellä ensimmäisenä työjärjestyksessä muissa asioissa ( 67) kohdan 3 mukainen asia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 58 TOIMITUSJOHTAJAN TIEDOTETTAVAT ASIAT Hallitus 58 Merkitään tiedoksi seuraavat asiat: 1. Laajennetun omistajaohjauksen kokous klo 16 alkaen Soi ten auditoriossa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 2. Nykyisen Kokkolan terveyskeskuksen kiinteistön heikko kunto edel lyt tää suunnitelmaa toimenpiteiksi uusien ja terveiden työtilojen jär jes tä mi sek si. On tarve käynnistää valmistelu asian rat kai se mi seksi. Väistötilavaihtoehtojen rinnalla tulee ensisijassa hakea tilaa pit käai kai seen ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. Asia tuodaan Soiten hallituksen käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Päätös: 3. Hallituksen strategiaseminaari järjestetään Kaustisella Hallituksen ja valtuuston iltakoulu järjestetään keskiviikkona Soiten auditoriossa. Merkittiin tiedoksi kohdat 1.-4.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 59 SOTE-UUDISTUKSEN HANKEVALMISTELUN ETENEMINEN Hallitus 59 Valmistelija: Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu Pääministeri Marinin hallituskauden sote-uudistus muodostuu so siaa li- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta ja ra ken teel lises ta uudistuksesta. Uudistustyöhön on haettavissa val tion avus tusta sekä toiminnalliseen että rakenteiden uudistamiseen. Soiten hankesuunnitelmia ja rahoitushakemuksia valmistellaan Tu levai suu den sote-keskus- ja Rakenneuudistus- hanketyöryhmissä. Hanketyöryhmien puheenjohtajat esittelevät hankkeiden valmistelun ti lan net ta. Oheismateriaali: - TSOTEK-osahankkeet - Rakenneuudistus Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi hankkeita koskevan valmistelun tilanteen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merk. esittelijöinä toimivat kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu ja henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus 60 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS /02.02/2019 Hallitus 44 Valmistelu: vt talousjohtaja Tom mi Koskinen ja vs talouspäällikkö Tiina Högnabba, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, Soiten vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toi min ta ker to muk sen val mis telu etenee aikataulutuksen sekä val mis te lu vas tuu tuk sen mukaisesti. Täs sä vaiheessa käyttävissä on vasta en nak ko tie to ja ti lin pää tök sestä. Tämän hetkisen tiedon mukaan lisätalousarvion mukainen jä senkun ta las ku tuk sen lisäys tulee riittämään kustannusten kattamiseen. Tilinpäätöksen tulos tulee jättää alijäämäiseksi edellisten tilikausien yli jää män palauttamisen vuoksi. Kuntayhtymä on pyytänyt asiasta lau sun toa kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta. Vastauksessaan kun ta jaos to toteaa, että vallitsevien tosiseikkojen myötä ylijäämän pa lau tus kirjataan palautusvuonna kuntayhtymässä myyntituottojen oi kai suk si ja jäsenkunnissa erikoissairaanhoidon toimintakulujen asia kas pal ve lu jen ostot oikaisuksi. Näin ollen alijäämäinen tulos on edel ly tys sille, että valtuuston päätöksen mukainen edellisten ti la usien ylijäämän palautus tosiasiallisesti toteutuu. Budjetin määrärahojen osalta tilinpäätös tulee kui ten kin ylittymään se kä menojen että tulojen osalta. Ylitykset kos ke vat lähes kaikkia me no la ji ryh miä. Investointimäärärahan osalta ei ole syntymässä ylitys tä. Jäsenkuntalaskutuksen alkuperäinen raamitus max TA2018-1% ei to teu du, mutta lisätalousarvion myötä päätetty n. 6,6 M jä sen kun talas ku tuk sen lisäys riittänee. Tältä osin Soiten taloudellinen ta voi te on toteutumassa. Joka tapauksessa jä sen kun ta las ku tus kasvaa vuo teen 2018 verrattuna merkittävästi ja osal taan kertoo talouden ta sa pai not ta mi seen liittyvistä haasteista. Kuntakohtaiset erot ovat to den nä köi ses ti edelleen suuria eikä ti lin pää tök sen päät teek si teh tävä suurten kus tan nus ten tasausjärjestelmä kata ero ja kuin osin. Kun ta koh tai set jä sen kun ta las ku tus tie dot valmistuvat ti lin pää tök sen vii mei ses sä vai hees sa. Toimintakertomus on valmistelussa toimialueilla sekä kes kus hal linnos sa ja henkilöstötilinpäätöksen valmistelusta vastaa hen ki lös tö yksik kö. Alustava luonnos mm. BSC-kortista esitellään hal li tuk sel le jo tässä ko kouk ses sa oheismateriaalina. Tilinpäätöksen käsittely hallituksessa tapahtuu maaliskuun aikana,

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus 60 Hallitus 60 mut ta jäsenkunnille pyritään toimittamaan kuntakohtaiset ennusteet kus tan nuk sis ta helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen valmistelutilanne ja arvioita vuoden 2019 toteumasta esi tel lään kokouksessa. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi saadun tilannekatsauksen sekä tilin pää tös tä koskevan ennusteen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merk. vt talousjohtaja Tommi Koskinen esitteli asiaa kokouksessa. Valmistelu: vt talousjohtaja Tommi Koskinen, vs talouspäällikkö Tiina Högnabba ja toimitusjohtaja Min na Kor kiakos ki-väs ti Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu on edennyt ti lantee seen, jossa käytettävissä on toimialuekohtaisten ja toiminnoittain teh tä vien kertomusten luonnosten lisäksi taloudellista tulosta kos keva ennuste sekä kuntakohtaiset ennustetiedot. Soiten toiminta on jatkunut tukeutuen strategian mukaisiin linjauksiin ko to na asumisen tukemisesta ja avopalveluiden vahvistamisesta. In teg roi tu toimintamalli etenee, mutta edel leen on myös tehtävää eri tyi ses ti käytännön toiminnan tasolla. Soite on kolmen ensimmäisen toi min ta vuo den kokemuksen pe rus teel la matkalla oikeaan suuntaan, mut ta perillä se ei vielä ole. Jäsenkuntalaskutukselle budjetissa määritelty toteumaraami (268,7 M ) on toteutumassa vajaan 263,4 M tasoon. Tältä osin ti li vuo si on näennäisesti toteutumassa budjetoidusti. On kuitenkin syytä huoma ta, että alkuperäinen talousarvion mukainen jäsenkuntalaskutus en nen muutettua talousarviota/lisätalousarviota oli n. 262,1 M ja sen lisäksi kunnille palautettiin edellisten tilikausien ylijäämiä n. 7,7 M, mikä kirjanpitoteknisesti vähensi tilikauden kuntalaskutusta. Vaikea tilanne oli kuitenkin ennakoitavissa ja sen vuoksi tilikauden alussa käynnistettiinkin talouden tasapainottamisohjelman laadinta. Valmis te lu ja toimeenpano vievät kuitenkin aikaa ja tulokset eivät eh tineet vaikuttamaan merkittävästi vielä vuonna Taloudellisesti to teu ma ei ole Soiten tavoitteiden tai jäsenkuntien tah to ti lan ja kan-

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus 60 to ky vyn mukainen. Kustannuskasvu talousarviomuutoksen jäl kei sestä bud jet ti pi tä vyy des tään huo li mat ta ylit tää jäsenkuntien odotukset. Vuo si 2017 oli erittäin onnistunut ja saa vu tet tiin lähes - 2,5 % suu ruinen kus tan nus sääs tö. Vastaavasti vuosi 2018 oli heikko ja kus tannuk set kasvoivat 4,93 %. Nyt en nus tet tu 2019 jä sen kun ta las ku tuksen kustannuskasvu on vuo teen 2018 ver rat tu na + 1,41 % johtuen edel lis ten tilikausien ylijäämien palautuksesta. Vertailukelpoinen kus tan nus ten kasvu on 4,38 %. Soiten tavoite on puolittaa jäsenkuntien sote-kustannusten kasvu ja saat taa jäsenkuntien tarvevakioidut sote-kustannukset maan kes kiar voon. Tavoite puo lit taa aikaisempi kustannuskasvu (+ 5,7 %) ei ole onnistunut vaikka kustannusten kasvu onkin aikaisempaa pienem pää. Suunta on ollut oikea, mutta muutos on ollut liian hidas. Ta voi te tarvevakioitujen sote-kustannusten saattamisesta maan keski ar voon etääntyi vuonna 2018 ja vuoden 2019 tiedot saadaan vasta myö hem min. Haaste on siis edelleen taloudessa. Tilikaudella 2020 on lisäksi erityi siä haasteita kikyn loppumisen ja työehtosopimusneuvottuluissa ole vien palkankorotusvaatimusten vuoksi. Lisäksi jä sen kun ta las kutuk sen raami vuonna 2020 on vuoden 2019 tilinpäätöstä pienempi. THL:n arvioiden mukaan palvelutarpeesta aiheutuva kustannusten kas vu on n. 1 % Keski-Pohjanmaalla. Näin ollen budjetissa py sy minen edellyttää palveluiden merkittävää tehostamista ja to si asial li sesti vähentämistä. Vuoden 2019 talousarviossa oli varauduttu nollatulokseen. Ti li kauden aikana päätettiin kuitenkin aikaisempien tilikausien ylijäämien pa laut ta mi ses ta ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaan tämä edellyttää toteutuakseen alijäämäistä tilinpäätöstä. Ali jäämään suuruus on n. 8,6 M. Tältä osin valmisteltu tilinpäätös -luonnos poik keaa talousarviosta. Jäsenkuntalaskutuksen tasauksessa on tp-luon nok ses sa tehty ylijää mä pa lau tus jäsenkunnille Soiten pe rus so pi muk sen mukaisella taval la. Kuntakohtaisten erojen keventämiseksi on käytössä lakisääteinen po ti las koh tai nen suurten kustannusten tasaus ( ), joka koskee vain erikoissairaanhoitoa. Lisäksi tp-luonnos sisältää jä sen kuntien keskinäisen suurten kustannustenkasvun ta sauk sen, jossa huomioi daan sote-kustannusten kokonaisuus. Tasauksestakin huo li matta kuntien väliset erot ovat merkittäviä. Usein ennakoimattomat, vuotui set kustannusvaihtelut näkyvät erityisesti pienissä kunnissa.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus 60 Tilinpäätösennuste ja siihen sisältyvät valmistelussa toteutettavat lin jauk set on käsitelty omistajaohjauksen neuvottelukunnan ko koukses sa Tässä kokouksessa on käyty keskustelua jä sen kuntien kokonaiskustannustason hillinnän mahdollisuuksista. Nyt laadittu ja esiteltävä tilinpäätösluonnos sekä kuntakohtaiset ennus teet perustuvat kuntajaoston ohjeistuksen mukaiseen ali jää mäiseen tilinpäätökseen sekä em jäsenkuntien tasausjärjestelmien käyttöön. Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus luonnos Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnoksen vuodel ta 2019 sekä valmisteluluonnoksen mukaiset kuntakohtaiset kustan nus en nus teet 2. käydä oh jeis ta van keskustelun tilinpäätöksen jatkovalmistelusta eri tyi ses ti kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohje huomioiden Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi kohta Käytiin ohjeistavaa keskustelua tilinpäätöksen jatkovalmistelusta. Merk. asiaa esitteli kokouksessa vt talousjohtaja Tommi Koskinen.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 61 MIELENTERVEYSPALVELUJEN AIKUISTEN AVOPALVELUJEN JA NUORISOPSYKIATRIAN AVO- JA LAITOSHOIDON TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TILAJÄRJESTELYT SAIRAALA-ALUEELLA Hallitus 61 Valmistelijat: palvelualuejohtaja Nina Wikström, palvelualuejohtaja Hei di Pettersson, vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen, vas tuu aluejoh ta ja Marianne Aarrekangas, toimialuejohtaja Andreas Blan co-seque i ros Mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen hoidon tarve on kasvanut viime vuosina Soiten alueella. Nuoriso psy kiat ri an lähetteiden määrä on noussut 60 % vuodesta Vaikeahoitoisten nuorten sai raa lahoi to Soiten ulkopuolella on maksanut viimeisen vuoden aikana n , pääosin tämä kustannus on muodostunut siitä, etteivät nuo ri so psy kiat rian nykyiset osastotilat mahdollista vaikeahoitoisten nuor ten hoitoa. Samassa yhteisössä hoidetaan lievemmin ja haas tavam min oireilevat nuoria. Tämä ei ole hoidon onnistumisen kannalta suo si tel ta vaa. Aikuispsykiatrian avohoidossa on tilojen puutetta ollut vuodesta 2008 lähtien. Tämä aiheuttaa haasteita asiakasvastaanottojen ja tieto suo jan toteutumiselle. Vakansseja on lisätty avohoitoon ruot sin kieli sen tiimin perustamisen yhteydessä 2009, osasto 16 lak kaut ta misen myötä ja Soiten integraation yhteydessä siirtyivät pe rus ter veyden huol lon psy kiat ri set sairaanhoitajat osaksi tiimiä. Palvelun tarve ja lähetteiden määrä on kas va nut vuosittain. Vuonna 2001 aikuisten mie len ter ve ys avo hoi don käyn te jä/1000 asukasta kohti oli 350 käyntiä ja vuonna käyn tiä/1000 asukasta. Lähetteiden määrä oli vuonna 2001 yh teen sä 600 lähetettä ja vuonna lä hetet tä. Avohoidon jär jes tä mi nen alueella on myös muuttunut vuosien var rel la, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta osoittavat suun nan. Soiten mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen hoidon jär jes tä mi sessä on jouduttu miettimään uusia keinoja selvitä vaativassa ti lan teessa. Myös hoidon vaikuttavuuteen ja mahdollisimman varhaiseen tukeen ja intensiiviseen hoitoon on haluttu panostaa. Muutosten toteuttamista ja toiminnan monipuolistamista on osin haitan nut se, että tilat eivät ole mahdollistaneet toi min ta muu tok sia. Sairaa la-alu eel la sijaitsevan Portti rakennuksen tiloissa lai tos kun tou tusyk sik ön palvelua tuottanut vuokralainen siirtyi vuoden vaih tees sa pois ko. tiloista. Syksystä 2019 tilatyöryhmän ohjauksella on va pautu vien tilojen hyödyntämistä kartoitettu moniin tar pei siin Perheiden pal ve lui den toimialueella. Suunnittelussa on huomioitu nuorten ja aikuis ten hoidon mahdollistaminen, laadun parantaminen ja in teg raation tiivistäminen palveluprosesseissa. Tällä on vaikutusta re surs-

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 61 sien kohdentumiseen, päällekkäisen työn vähentymiseen ja kus tannus te hok kuu teen. Mielenterveys ja päihdepalvelujen aikuispsykiatrian avohoidon toi min ta ta pa muu tos ja tilajärjestelyt Aikuispsykiatrian avohoidossa on suunniteltu ja tehty toimintatavan muu tos ta vuodesta 2018 lähtien ja kevään 2020 aikana toimintaa muu te taan vastaamaan paremmin palvelun tarpeeseen. Toi min ta tavan muutoksessa on panostettu hoidon nopeampaan saatavuuteen ja hoidon alkuvaiheen tehostamiseen Aikuispsykiatrian toimintamuutoksessa muodostetaan työryhmät, jotka keskittyvät oman potilasryhmänsä hoitoon. Uusista työryhmistä avo hoi don kuntoutusryhmä, kriisi- ja lähipalvelutyöryhmä ja ly hyt tera pia työ ryh mä muuttaisivat Portti rakennukseen. Myös mie len terveys kun tou tu jien asumis- ja tukipalvelujen tiimi muuttaa Portti ra kennuk seen tyhjiksi jääneisiin tiloihin päihde- ja riippuvuuspalvelujen yhtey teen. Yhteensä muuttaisi 34 työntekijää. Kolmen vastuualueen toi min ta samoissa tiloissa parantaa asiakkaiden palveluprosessia ja se kä henkilöstön että asiakkaiden turvallisuutta. Ai kuisp sy kiat ri an avo hoi don päivystykselliset toi min nat jäävät ai kuisten osas to hoi don lä hel le sairaalarakennukseen. Akuutti- ja yleis sairaa la psy kiat rian työ ryh män sekä nepsy- ja arviointityöryhmän toi minta jää sai raa la ra ken nuk seen, koska tätä työtä tehdään yhteistyössä yh teis päi vys tyk sen ja kaikkien osastojen kanssa. Työhön kuuluu myös konsultaatiot so ma tii kan osastoilla ja päivittäinen yhteistyö Päi vys tys ja diag nos tiik ka osas ton ja osasto 15 kanssa. Akuutti- ja yleis sai raa la psy kiat rian työryhmä aloittaa muutoksessa kak si vuo rotyön klo , 7pvä/vko. Tällä muutoksella turvataan jousta va kotiutuminen osas tol ta avohoidon turvin jokaisena vii kon päi vänä sekä avohoidon al ka mi nen jo osastohoidon loppuvaiheessa ja usein potilaalle haas teel li ses sa kotiutumisvaiheessa. Työryhmä pystyy myös turvaamaan akuu tin hoitoon pääsyn heti tilanteen krii siy tyes sä ja näin voidaan vält tää usein osastohoitoon joutuminen. Lasten ja nuorten erityispalvelujen nuorisopsykiatrian toi min tata pa muu tos avopalveluissa, osastohoidon kehittäminen ja ti lajär jes te lyt Nuorisopsykiatria on käynnistänyt avohoidossa huhtikuussa 2019 pilot ti na ison toi min nal li sen muutoksen, jolla toimintaa muutetaan vastaa maan paremmin palvelun tarpeeseen. NuortenAku-toiminta aloit ti työskentelyn syk syl lä Työparityönä tehtävän työn muoto ja ovat jalkautuva verkostotyö koko Soiten alueelle ja kon sul taa tioapu. Työ muo doil la autetaan ja tuetaan nuoria, heidän perheitään

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 61 se kä yh teis työ kump pa nei ta. Toimintamallissa tieto ja taito viedään en si si jai ses ti lähelle nuoren omaa ympäristöä. Nuorisopsykiatrian te hos tet tu avohoito toteutetaan nuorten yhteisössä sairaalan ti loissa. Te hos te tun avohoidon tarkoituksena on estää osastohoitoja ja no peut taa osastolta kotiutumisia. Toimintaa on arkipäivisin maa nantai-tors tai, klo Nuori on yhteisössä 1-4 vko kerrallaan. Nuorten aku ja Nuo ri so psy kiat rian tehostettu avohoito tekevät tiivistä yhteis työ tä kes ke nään ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.toiminta on jo va kiin tu nut. Osastohoidon osalta tilaratkaisut eivät ole tukeneet hoidon to teut tamis ta tilanteen vaatimalla tasolla. Tilojen haasteellisuus on ollut vuosia tiedossa oleva ongelma. Vaikeahoitoisten hoidon toteuttamiseksi re mon toi ta va erillismoduli nykyisen osaston yhteyteen edesauttaa nuor ten hoidon oikea-aikaisuutta ja laadun parantamista. Tilat mahdol lis ta vat myös erittäin vaikeahoitoisten nuorten hoidon Soiten alueel la. Tilaratkaisulla mah dol lis te taan turvallinen ja laadukas hoi to ympä ris tö kaikille nuorille. Ai kuis psy kiat rian avohoidon muuttaminen Port ti rakennukseen mah dol lis taa nuorisopsykiatrian toiminnan muutok sen ja tilaremontin. Syömishäiriöyksikkö Verson siirtyminen nuorisopsykiatria osaston ja so ma tii kan osastojen läheisyyteen parantaa potilaiden hoi to pro sessia ja henkilöstön resurssien oikeanlaista kohdentamista. Tämä edes aut taa myös ruotsinkielisten potilaiden hoitoa ja heidät pys tytään hoitamaan Soiten alueella. Soiten talousarvioon on investointiosioon varattu 1,1 M :n mää rä raha toiminnan muu tok sis ta aiheutuviin peruskorjauksiin ja muu tos töihin. Tekninen toi mis to on arvioinut alustavasti, että tässä esitellyt psy kiat rian ti la muu tok set tulevat maksamaan korkeintaan Muu tok set voi daan toteuttaa em. määrärahan puitteissa. Tilojen muu tok set on mah dol lis ta toteuttaa pääosin elokuuhun 2020 mennes sä. Muutoksen toiminnalliset hyödyt Muutosten jälkeen ko. palvelut vastaavat alueen ihmisten pal ve lu tarpei siin nykyistä paremmin ja niiden avulla on mahdollista selvitä nykyi sel lä henkilöstömäärällä, vaikka tarpeet ovat kasvaneet. Mie lenter veys on gel mis sa ja psykiatrisissa sairauksissa on tärkeää, että hoi toa saadaan oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaihees sa. Uusi toimintamalli tukee myös Lapsi- ja perhepoliittisen ohjel ma (LAPE) tavoitteita helposti saavutettavista palveluista ja yh teistoi min nan lisäämisestä muiden lasten ja nuorten kanssa työs ken tele vien kanssa. Toisaalta sairaalahoitoa tarvittaessa on tärkeää, että ti lat vas taa vat tarpeita ja mahdollistavat vaikeankin hoidon to teut ta-

16 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 61 mi sen. Aikuisten avohoidossa merkittävimmät toiminnalliset hyödyt ovat hoitoon pääsyn nopeutuminen sekä alkuvaiheen tiiviimpi hoito, yh teistyön sujuvuus eri vastuualueiden välillä, osaamisen kes kit tä mi nen ja ke hit tä mi nen, kuntoutuksellisten toimintojen koordinointi ja pa ra nemi nen, psykoterapian saatavuuden parantaminen omana toi min tana, joka mahdollistaa ostopalveluterapioiden vähentämistä. Muutoksen taloudelliset vaikutukset Muutoksesta ei aiheudu henkilöstökustannusten lisäyksiä, muuten kuin niissä tapauksissa, että nuorisopsykiatrian osastohoitoon jou dutaan hoidossa olevan nuoren erityistarpeiden vuoksi palkkaamaan lisä hen ki lö kun taa, esim. oma hoitaja tietyksi ajaksi ym pä ri vuo ro kauden. Tilakustannukset kasvavat kaiken kaikkiaan /vuosi. Vuon na 2020 kustannukset nousevat aikuispsykiatrian avohoidossa ja nuorisopsykiatriassa yhteensä noin euroa tilajärjestelyistä joh tuen. Tämä lisäkustannus pyritään kattamaan ostopalvelujen ja hen ki lös tö me no jen vähentämisellä, jotta vältyttäisiin li sä ta lous ar violta. Muutosten jälkeen jää tyhjäksi tiloja L2-ra ken nuk seen noin 100 m2 ja Koivuhaan pal ve lu kes kuk seen noin 40 m2. Nä mä tilat ovat jatkos sa tarvittaessa Soiten muiden toi min to jen käy tös sä, mutta tässä vai hees sa tiloihin ei ole voitu osoittaa uusia käyttäjiä. Nuorisopsykiatrian tilamuutosten rakentamiskustannukset ovat tekni sen osaston arvion mukaan enintään Yksikön ra ken tamis ta puoltaa se, että kun ta yh ty mäl lä on ol ta va valmius hoitaa myös kai kis ta vaikeahoitoisimmat asiak kaat joko itse tai ostamalla pal ve lu heil le muualta. Tarvittaessa paik ko ja voidaan myydä myös jä senkun tien ulkopuolelle ja saada näin lisätuloja. Jäsenkuntien ul ko puolel le myynti tuo kuntayhtymälle tu lo ja. Nuorisopsykiatrian avohoidon parantuessa osastohoitoon pääsy nopeu tuu niiden osalta, jotka tarvitsevat laitoshoitoa eikä heidän hoiton sa ole avohoidossa järjestettävissä. Vaikeahoitoisten osas to hoitoa tarvitsevien nuorten hoidon järjestäminen omassa sai raa las sa tuo säästöjä. Yhden vaikeahoitoisen potilaan ym pä ri vuo ro kau ti sen eri kois sai raan hoi don hoitojakson Soiten ulkopuolella mak saa /kk Kuopiossa ja /kk Tam pe reel la. Sääs töä tulisi /kk, kun 1-2 vaikeasti sairasta nuor ta hoi de taan omalla alueella. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus hyväksyy esitetyt toiminnalliset muutokset aikuisten mie len-

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 61 ter veys pal ve lu jen avopalveluissa ja nuorisopsykiatrian avo- ja lai toshoi dos sa ja esitetyt tilajärjestelyt sai raa la-alu eel la. Tekninen toimi val tuu te taan suunnittelemaan ja tekemään tarvittavat muutostyöt. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. palvelualuejohtajat Nina Wikström ja Heidi Pettersson esittelivät asiaa kokouksessa.

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 62 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOKKOLAN KAUPUNGIN MONIKULTTUURISUUSNEUVOSTOON VUOSILLE Hallitus 62 Esittelijät: toimitusjohtaja ja vs hallintolakimies Kokkolan kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin moni kult tuu ri suus neu vos ton toiminnan aloittamisesta. Neuvoston toi mikau si on päättynyt vuoden 2019 lopussa. Neuvoston tehtävänä on muun muassa parantaa muista kult tuu reista saapuneiden asukkaiden hyvinvointia edistämällä kulttuurien välis tä yhteisymmärrystä, kannustamalla maahanmuuttajia yh teis kunnal li seen vaikuttamiseen ja tuomalla kaupungin hallinnossa esiin toimin ta ta po ja ja keinoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien ko toutu mis ta ja yhteiskuntaan integroitumista. Monikulttuurisuusneuvosto koostuu maahanmuuttajajäsenistä, eri toi mi alo jen viranhaltijoista sekä kaupunginhallituksen edustajasta. Neu vos toon valitaan jäsenet kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Neuvos to laatii vuosittain raportin Kokkolan kaupunginhallitukselle. Kokkolan kaupunginhallitus on päätöksessään päät tä nyt pyytää Soitea nimeämään oman edustajansa ja varaedustajansa monikulttuurisuusneuvostoon. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää nimetä Kokkolan kaupungin monikulttuurisuusneuvoston edustajaksi erityispalveluiden vastuualuejohtaja Pirkko Kivistön ja varaedustajaksi aikuisten sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja Marja Paanasen toimikaudelle Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 63 TOIMIEN PERUSTAMINEN HOIDON JA HOIVAN TOIMIALUEELLE Hallitus 63 Valmistelija; toimialuejohtaja Maija Juola Gamlakarleby Åldringsvänner r.f on ilmoittanut, että Pettersborgissa si jait se van Nordman yksikön tehostetun palveluasumisen toiminta päät tyy alkaen. Yksikössä asuu 14 muistisairasta van husta. Lisäksi on intervallihoidossa ollut 1-2 vanhusta. Soite on velvollinen järjestämään asukkaille tehostetun pal ve lu asumi sen palvelun. Tarvittavat paikat järjestetään siten, että Hopijakummussa otetaan käyt töön 6 paikkaa tehostetun palveluasumisen paikkaa odottaville. Nä mä henkilöt ovat tällä hetkellä Honkaharjussa. Lisäksi otetaan käyt töön ylipaikkoja seuraavasti: Honkavire, Ventus 2 ja Ventus 3 ote taan käyttöön ylipaikkoja 3 paikkaa/osasto. Yhteensä paikkoja saa daan järjestettyä 15. Järjestelyt tehdään siten, että paikkaa tarvit se vat ruotsinkieliset vanhukset sijoitetaan Honkaharjun yksiköihin, jois sa on kaksikielinen henkilöstö. Ensisijaisesti Nordmanin asuk kaita sijoitetaan ruotsinkielisten yksiköiden tehostetun palveluasumisen va pau tu vil le paikoille. Jokaisen asukkaan ja omaisen kanssa käydään hoitoneuvottelut, joiden aikana sovitaan tarkoituksenmukainen hoi to paik ka. Hoitajamitoitus on 15 paikan osalta 0,6, jolloin tarve olisi rekrytoida 9 hoi ta jaa (0,6 x 15 = 9). Honkaharjun jaksohoidon ja laitoshoidon yksi köis sä hoitajamitoitus on 0,7. Tehostetun palveluasumisen asukkail la ja tehostetun palveluasumisen paikkaa odottavilla hoi ta ja mi toitus on 0,6. Honkaharjun jaksohoidossa on tehostetun pal ve lu asu misen paikkaa jonottavia henkilöitä, joten heidän osalta mitoitus on 0,6 hoi ta jaa/asiakas. Tämän perusteella henkilöstön tarve on 6 hoitajaa. Ho pi ja kum puun 3,5 hoitajaa ja Honkaharjun paikkamäärän li sää misek si tarvitaan 2,5 hoitajaa. Nordmanin asukkaiden hoidon ja palvelun järjestäminen Hon ka harjun jaksohoidon ja laitoshoidon paikoilla on tilapäinen. Toiminnan jär jes tä mi sek si ja asukkaiden palvelun turvaamiseksi tarvitaan 6 lähi hoi ta jan vakanssia saakka. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus myöntää luvan 6 lähihoitajan toimen määräaikaiseen täyttöön saakka. Päätös:

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 63 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. toimialuejohtaja Maija Juola esitteli asiaa kokouksessa.

21 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 64 VAKANSSINIMIKKEITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET Hallitus 64 Valmistelu: Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä ja toimialuejohtajat Organisaatiomuutosten ja toiminnallisten muutosten edellyttämällä tavalla esitetään seuraavat virkamuutokset: TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Päivystys ja sairaanhoidolliset palvelut Patologia nykyinen nimike uusi nimike Osastonhoitaja, virka Vastaava bioanalyytikko, virka Päivystys ja sairaanhoidolliset palvelut Infektioiden torjuntayksikkö nykyinen nimike uusi nimike Resurssilääkäri, virka Osastonylilääkäri, virka Toimitusjohtajan esitys: Hallitus hyväksyy uudet virkanimikemuutokset alkaen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 65 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TARJOUSKILPAILU Hallitus 65 Valmistelijat: toimialuejohtaja Maija Juola puh ja hankintajohtaja Antti Tieva puh Soite kuntayhtymän hallitus on vuonna 2019 päättänyt käynnistää te hos te tun palveluasumisen kilpailutuksen. Hankinta on jaettu kahteen osaan, alkaviin asiakaspaikkoihin ja alkaviin paik koi hin paikat on päätetty kilpailuttaa Kokkolaan, Kan nukseen, Veteliin ja Kruunupyyhyn paikat on päätetty kilpailuttaa puo les taan Kokkolaan ja Kruunupyyhyn. Hankintamalliksi on valittu ilmoittautumismenettely. Kyseessä on han kin ta lain sote-palveluiden mukainen hankintamenettely, joka on dy naa mi sen hankintajärjestelmän kaltainen menettely. Hankinnan ar vo ylittää hankintalain sote-palveluiden mukaisen kynnysarvon. Hankintayksikkö eli Soite on määrittänyt hankinta-asiakirjoissa hankin nas sa noudatettavat vuorokausihinnat sekä kaikki palvelun si sältöön ja laatuun liittyvät vaatimukset. Kaikki tarjoajat, jotka sitoutuvat näi hin ehtoihin ja täyttävät osallistumispyynnön muut vaatimukset, va li taan palveluntuottajiksi. Hankintasopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Han kinta yk si köl lä on hankintaehtojen mukaisesti oikeus avata pal ve lun tuotta ja ha ku uudelleen ja lisätä hankinnan piirissä olevia kohteita so pimus kau del la. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa. Tar jous ai ka on päättynyt klo 16:00. Hankinta on kil pai lutet tu sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä. Tarjousaikana on ollut oikeus esittää kirjallisia kysymyksiä hankinnasta. Hankintayksikkö on vas tan nut niihin kootusti tammikuussa. Tarjousaikana seuraavat toimijat tekivät osallistumishakemuksen han kin ta me net te lyyn: Attendo Oy, Attendo Majakka Oy, Esperi Hoiva 1 Oy, Kitinkannus ry, Folkhälsan Välfärd Ab, Föreningen Pensionärshm met i Terjärv rf ja Villa Marin Oy. Esperi Hoiva 1 Oy on tarjonnut Kokkolan kohdetta al ka valle hankintakaudelle. Kohde ja palveluyksikkö on sama, jossa Esperi on tuottanut palvelua jo aiemmin vuosien ajan. Palveluyksikön toimin nas sa on jo pitkään ollut vakavia toiminnallisia ja laadullisia puuttei ta. Länsi-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt usean val von takäyn nin yksikköön ja huomauttanut vakavista puutteista. Tämän li-

23 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 65 säk si Soite on tehnyt yksikköön valvontakäyntejä. Näistä valvontakäynneistä ja huomautuksista huolimatta, toiminta ja laa tu eivät ole korjaantuneet vaaditulle tasolle. Soitella on do ku mentaa tio edellä todetusta. Tästä syystä hankintayksikkö katsoo, että Es pe ri Hoiva 1 Oy:tä koskee hankintalain 81 :n 1 momentin 3-kohdan mukainen vakava virhe ammattitoiminnassa ja se on har kin nanva rai nen poissulkemisperuste tässä tarjouskilpailussa. Han kin ta yk siköl lä on poissulkemisen yhteydessä oikeus jatkaa pal ve lun tuot ta jaha kua kyseisessä kohteessa. Muut tarjoajat täyttävät hankintaehtojen vaatimukset ja edellytykset Vetelin ja Kruunupyyn kohteet eivät ole saaneet osal lis tumis ha ke muk sia tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö voikin näiden koh tei den osalta jatkaa palveluntuottajahakua. Villa Marin Oy on tarjonnut kaikkia vuoden 2020 ja 2021 kohteita, vaik ka sillä on vain yksi palveluyksikkö Kokkolan Marinkaisissa ja vain siitä myös kiinteistösuunnitelma. Näin se voidaan hyväksyä palve lun tuot ta jak si vain Kokkolassa vuoden 2020 ja 2021 kohteiden osal ta. Muut palveluntuottajavalinnat kohteisin 2020 ja 2021 käyvät ilmi liittees tä. Liite A65, Palveluntuottajat hankinnan kohteisiin Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää, että 1. Esperi Hoiva 1 Oy poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 81 :n 1 momentin 3-kohdan mukaisesti; 2. Palveluntuottajat valitaan liitteen mukaisesti alkaviin kohteisiin; 3. Palveluntuottajat valitaan liitteen mukaisesti alkaviin koh tei siin; 4. Kokkolan kaupungin alueelle, alkavalle so pi mus kaudel le, käynnistetään täydentävä haku palvelutarpeen kat ta misek si; ja 5. Vetelin ja Kruunupyyn kuntien vuonna 2020 alkavan so pi muskau den palveluntuottajahaku käynnistetään uudelleen. Toimitusjohtaja esitti muutetun esityksen kokouksessa: 1. Esperi Hoiva 1 Oy poissuljetaan tarjouskilpailusta

24 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 65 hankintalain 81 :n 1 momentin 3-kohdan mukaisesti edellä todetuin pe rus tein; 2. Palveluntuottajat valitaan liitteen mukaisesti alkaviin koh tei siin; 3. Palveluntuottajat valitaan liitteen mukaisesti alkaviin koh tei siin; 4. Kokkolan kaupungin alueelle, alkavalle so pi mus kau delle, käynnistetään täydentävä haku palvelutarpeen kattamiseksi; ja 5. Vetelin ja Kruunupyyn kuntien vuonna 2020 alkavan so pi mus kauden palveluntuottajahaku käynnistetään uudelleen. Päätös: Muutettu toimitusjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. hankintajohtaja Antti Tieva ja toimialuejohtaja Maija Juola esittelivät asiaa kokouksessa. Liitteet Palveluntuottajat hankinnan kohteisiin

25 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 66 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallitus 66 Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilääkärin, vt johta ja yli hoi ta jan, sosiaalijohtajan, toimialuejohtajien, hen ki lös tö joh tajan, han kin ta joh ta jan, vt talousjohtajan, kehittämisjohtajan ja vs hallin to la ki mie hen vi ran hal ti ja pää tök set ajalta Oheis mate ri aa li na pää tös luet te lot esityslistan lähettämiseen mennessä tehdyis tä pää tök sis tä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätös val lan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus 67 MUUT ASIAT Hallitus 67 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Ruotsinkielisen jaoston (Svenska sektionen) pöytäkirja , oheisaineistona Päätös: 2. Toholammin kunnanhallituksen pöytäkirjaote ; Oikaisuvaatimus Soiten hallituksen päätökseen / Soiten toimipisteiden poikkeavat aukioloajat, oheisaineistona 3. Hallitus keskusteli hallituksen jäsenen Mauri Lahden esittämän kirjeen sisällöstä (hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteenä). Merkittiin tiedoksi kohdat 1.-3.

27 PÖYTÄKIRJA 4/ TERVEYSPALVELUKUNTAYHTY MÄ YHTYMÄHALLITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksen hakukiellot Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa teh dä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 55-60, Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Kuntayhtymähallituksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kun talain 134 ;n 1 momentin mukaisesti. Kuntalain 137 :n mukaisesti oi kai su vaa timuk sen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on koh dis tet tu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mäs ti vaikuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen. Kuntayhtymän vi ran omai sen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kun tien yhteisen toi mi eli men päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite / Hallitus Mariankatu KOKKOLA fax , puh Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kuntalain 140 :n mukaisesti 7 päivän kuluttua kun pöy täkir ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök ses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä mises tä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tukseen merkittynä aikana (hallintolaki 59 ja 60 ). Käytettäessä tavallista sähköistä tie dok si an toa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päi vä nä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (laki sähköisestä asioinnista viran omais toi min nas sa 19 ). Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimei nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

28 PÖYTÄKIRJA 4/ Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miten päätöstä halutaan oikaistavan ja 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi ranomaiselle en nen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös tele ko pio na tai sähköpostitse. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muut tu nut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Pykälät Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA puh fax Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Kun nan jä senen ja kuntalain 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saa neen päätök ses tä tiedon kuntalain 140 :n mukaisesti 7 päivän kuluttua kun pöy tä kir ja on näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen pää tök ses tä tie don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä mi ses tä, saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkit ty nä aikana (hallintolaki 59 ja 60 ). Käytettäessä tavallista sähköistä tie dok sian toa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päi vä nä vies tin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (laki sähköisestä asioinnista vi ranomais toi min nas sa 19 ). Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa va li tuk sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pykälät 65 Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, erillinen muutoksenhakuosoitus

29 PÖYTÄKIRJA 4/ Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia sii hen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laa tijan ni mi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume ro, joi hin asiaa koske vat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, lail li sen edustajan tai asia mie hen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköpostitse toimitetussa va li tukses sa allekirjoitusta ei vaadita, ellei siihen ole erityisiä syitä. Va li tus kir jel mään on lii tet tä vä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan koh das ta. Valituskirjelmään on lii tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa timuk sen sa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tar vittaessa valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät ty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityk sellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen va litus ajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostitse. Va li tuk sen oltava määräpäivänä perillä ennen virka-ajan päättymistä. Va li tuk sen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sivu 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 19/2018 1 Hallitus Aika klo 07:30-07:45 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 231 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 232 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 233 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pykälät: 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118

Pykälät: 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 Hyvinvointilautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.8.2018 MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä oi kai su vaa timus ta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ra nuan hyvinvointilautakunnalle.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ra nuan hyvinvointilautakunnalle. Hyvinvointilautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 20.6.2018 MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä oi kai su vaa timus ta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.03.2018 Sisällysluettelo Sivu 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 3 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 8/2017 51 Keskusvaalilautakunta Aika 29.12.2017 klo 14:00-14:20 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Sivu 95 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 95 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 8/2019 1 Hallitus Aika klo 08:06-09:10 Paikka Soiten auditorio SISÄLLYSLUETTELO Sivu 95 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 96 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 97 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 98 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ra nuan kunnanhallitukselle.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ra nuan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.3.2019 MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä oi kai su vaa timus ta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohje. Muutoksenhakukielto. Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusohje. Muutoksenhakukielto. Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimusohje Muutoksenhakukielto Pykälistä 48-51, 54, 57-58 ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täy tän töönpa noa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja Grundtrygghetsnämndens protokoll

VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja Grundtrygghetsnämndens protokoll Sähköposti merja.ralanti@loviisa.fi https://outlook.office.com/owa/?realm=loviisa.fi&exsvurl=1&ll-cc=1035&modurl=0 Page 1 of 1 24.1.2019 VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja 17.1.2019 Grundtrygghetsnämndens

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 65, 66, 68, 72, 73, 74, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 16 Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 16 Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika Torstai 22.02.2018 klo 09:00-11:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.5.2019 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 14.04.2019 klo 20:00-22:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Tiedotus 4 18 Muut asiat 5

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

AIKA klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

AIKA klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 AIKA 14.4.2019 klo 20:00-23:00 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Mahonki, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Huhtiranta

Lisätiedot