Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna"

Transkriptio

1 Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Painopäivä Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen tyyppi Nestemäinen. * KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 16: Muut tiedot 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötarkoitukset Formulaatio asphalt tartuke - Teollinen Ammattikäyttö asphalt tartuke - Ammattimainen Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 suositeltuihin käyttötarkoituksiin hakematta ensin tuotteentoimittajan neuvonantoa. Syy Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja/ Valmistaja Head office: Nynas AB P.O. Box SE Stockholm SWEDEN (Office hours 8 am pm (CET)) Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kansalliset yhteystiedot Nynas OY Äyritie 12B FIN Vantaa FINLAND Hätäpuhelinnumero Puhelinnumero Toiminta-ajat +44 (0) tunnin palvelu KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotteen määritelmä Seos Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 1/19

2 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta Merkinnät Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy Pelastustoimenpiteet Varastointi Jäte Lisämerkinnät Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Varoitus H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P280 - Käytä suojakäsineitä. P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. P261 - Vältä höyryn hengittämistä. P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Ei sovelleta. P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Ei sovelleta. Ei sovelleta. 2.3 Muut vaarat Tuote täyttää PBT- tai vpvbkriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vpvb. Kontakti kuuman/sulan tuotteen kanssa aiheuttaa vakavia palovammoja. Kuumasta bitumista tuleva käry saattaa olla hieman silmiä ja ylempiä hengitysteitä ärsyttävä. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Seos Tuotteen/ainesosan nimi Asphalt * REACH #: ES: CAS: N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsatured-alkylamide Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- Sekä liuos- että kaasufaasi saattavat mahdollisesti sisältää rikkivetyä. Tunnisteet % Asetus (EY) nro Tyyppi 1272/2008 [CLP] REACH #: CAS: REACH #: >90 Ei luokiteltu. [2] <0.9 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) <0.9 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 2/19 [1] [1]

3 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista ES: CAS: Eye Dam. 1, H318 STOT RE 1, H372 (vatsa/suolistokanava) (suun kautta) Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Katso kohdasta 16 H- lausekkeiden täydelliset tekstit. * KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 16: Muut tiedot Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vpvb ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa. Tyyppi [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi [2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo [3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle [4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vpvb-aineelle [5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine [6] Lisätiedot yrityksen käytännön mukaan * HTP-arvot, mikäli saatavissa, on lueteltu osassa 8 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Silmäkosketus KUUMA TUOTE (>100ºC): Jos kuumaa tuotetta on roiskunut silmään, se tulee jäähdyttää välittömästi juoksevan kylmän veden alla. Ota välittömästi yhteys erikoislääkäriin ja toimita potilas hoitoon. Hengitysteitse Ihokosketus KYLMÄ TUOTE: Jos silmän joutunut kylmää tuotetta, huuhtele vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos esiintyy ärsytystä, samentunutta näkökykyä tai turpoamista eivätkä ne häviä, ota yhteys silmälääkäriin. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Pidä hengitystiet avoimina. KUUMA TUOTE (>100ºC): Oireet, jos savua, öljysumua tai höyryä sisältäviä tuotteita on hengitetty: siirrä uhri rauhalliseen ja hyvin tuuletettuun paikkaan, mikäli se on turvallista. Altistuminen Rikkivety ; Jos epäillään henkilön hengittäneen rikkivetyä; Pelastajien tulee käyttää hengityksensuojaimia, vyötä ja turvaköyttä sekä noudattaa pelastusohjeita. Siirrä uhri raittiiseen ilmaan mahdollisimman nopeasti. Aloita tekohengitys välittömästi, jos hengitys on lakannut. Happi saattaa auttaa. Ota yhteys lääkärin koskien jatkohoitoa. KUUMA TUOTE (>100ºC): Jos iho joutuu kontaktiin kuuman tuotteen kanssa, vahingoittunut kohta tulee huuhdella välittömästi kylmässä juoksevassa vedessä vähintään 10 minuuttia. Kehon hypotermiaa on vältettävä. Ihoon tarttunutta bitumia ei saa yrittää poistaa tapahtumapaikalla. Jos raajaa ympäröivään palovammaan on tarttunut bitumia, tarttunut materiaali on halkaistava, jotta vältytään raajan puristumiselta bitumin kylmetessä. Älä laita jäätä palovammojen päälle. Poista irtoavat vaatteet varovaisesti. ÄLÄ yritä poistaa ihoon kiinni palaneita vaatteita, vaan leikkaa pois mahdollisuuksien mukaan. Hakeudu lääkärin hoitoon vakavien palovammojen kyseessä ollen. Älä koskaan käytä bensiiniä, kerosiinia tai muita liuottimia ihon pesemiseen. KYLMÄ TUOTE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 3/19

4 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet käytä hansikkaita. Mikäli henkilöllä esiintyy mitä tahansa vaivoja tai oireita, älä altista häntä enempää. Nieleminen Ensiavun antajien suojaus Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita. Rikkivety (H2S) voi kerääntyä tuotesäiliöiden ilmatilaan, ja saavuttaa mahdollisesti vaarallisia pitoisuuksia. Jos epäillään henkilön hengittäneen rikkivetyä; Pelastajien tulee käyttää hengityksensuojaimia, vyötä ja turvaköyttä sekä noudattaa pelastusohjeita. Ennen kuin yrität pelastaa onnettomuuden uhreja, eristä alue kaikista syttyvistä lähteistä ja katkaise sähkö. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista ja tarkista ennen suljettuihin tiloihin menoa, että ilma on hengityskelpoista. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Liiallisen altistuksen merkit/oireet Silmäkosketus Hengitysteitse Ihokosketus Nieleminen KUUMA TUOTE (>100ºC): Kontakti kuuman/sulan tuotteen kanssa aiheuttaa vakavia palovammoja. KYLMÄ TUOTE: vähäinen punoitus ja ärsytys. Hengitysteiden ärsytys johtuen altistumisesta liialliselle savulle, sumulle tai höyrylle. Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: ärsytys punoitus Merkityksetön normaalilämpötilassa. Kontakti kuuman/sulan tuotteen kanssa aiheuttaa vakavia palovammoja. Odotettavissa joitakin tai ei ollenkaan oireita. Hieman pahoinvointia saattaa esiintyä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Hoidon pitäisi aina olla oireenmukaista ja kohdentua helpottamaan seurauksia. Jos tuote on jostain syystä poistettava tämä voidaan tehdä käyttäen hieman lämmitettyä puhdasta parafiiniöljyä. Bitumi toimii steriilinä kalvona ja sen saa poistaa vain asiantunteva lääkintähenkilöstö. 5.1 Sammutusaineet Soveltuva sammutusaine Käytä kuivakemikaaleja, CO₂:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa. Soveltumaton sammutusaine Älä suihkuta vettä suoraan palavalle tuotteelle ne voivat aiheuttaa roiskeita ja levittää tulta. Vaahdon ja veden samanaikaista käyttöä samalle pinnalle tulee välttää, koska vesi tuhoaa vaahdon. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 4/19

5 KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Aineen tai seoksen vaarat Vaaralliset palamistuotteet Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö saattaa rikkoutua. Kun kuuma tuote on kontaktissa veden kanssa, muodostuu runsaasti vesihöyryä, joka leviää voimakkaasti. Saattaa aiheuttaa kuuman tuotteen roiskumista, vahingoittaa tai irrottaa säiliön kannen. Hengitysvaikeudet tai pahoinvointi johtuen huomattavasta altistumisesta kuuman tuotteen savulle. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. Epätäydellisessä palamisessa saattaa muodostua monimutkainen seos leijuvista kiinteistä aineista ja nestemäisistä hiukkaisista, kaasuista, mukaan lukien hiilimonoksidi, H2S, SOx (rikinoksidit) tai rikkihappo tunnistamattomia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityisvarotoimet palomiehille Erityiset palomiesten suojavarusteet Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojasaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vuotoalueelta. Hälytä pelastushenkilöstö. Paitsi pienissä vuodoissa, toimenpiteiden soveltuvuus tulee aina arvioida ja niistä tulee neuvotella mahdollisuuksien mukaan koulutetun ja osaavan pelastustoimen johtajan kanssa. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Vältä suoraa kontaktia tuotteen kanssa. Pysy tuulen yläpuolella/pysy etäällä lähteestä. Suurten vuotojen yhteydessä varoita tuulen alapuolella olevia ihmisiä. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Tuotteen rajalliset vuodot erityisesti ulkoilmassa, jolloin kaasut leviävät yleensä nopeasti, ovat dynaamisia tilanteita, joissa altistuminen tapahtuu todennäköisesti vasta vaarallisissa pitoisuuksissa. Pelastushenkilökunta Huomautus: suositellut toimenpiteet perustuvat tämän tuotteen todennäköisimpiin vuotoskenaarioihin. Paikalliset olosuhteet (tuuli, ilman lämpötila, aallokon suunta ja nopeus) voivat kuitenkin vaikuttaa merkitsevästi toimenpiteiden valintaan. Sen vuoksi paikallisiin asiantuntijoihin tulisi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Paikalliset määräykset voivat myös määrätä tai rajoittaa toimenpiteitä. Pienet vuodot: normaalit antistaattiset työvaatteet ovat yleensä riittävät. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Roiskesuojalasit. Suuret vuodot: käytä kemikaaleja ja kuumuutta kestävää kokosuojapukua. Kemikaaleilta, erityisesti aromaattisilta hiilivedyiltä, suojaavat suojakäsineet. Jos kontakti kuumien tuotteiden kanssa on mahdollinen, tulee käyttää lämmönkestäviä ja lämpöeristettyjä käsineitä. Suojakypärä, jossa on kiinteä kasvovisiiri ja niskasuoja. antistaattiset luistamattomat turvakengät tai -saappaat. Hengityksensuojaus : Puoli- tai kokonaamarihengityksensuojain varustettuna orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodattimella (ja tarvittaessa H2S-suodatin) Kannettavaa painehengitysilmalaitetta voidaan käyttää vuodon suuruuden ja odotettavissa olevan altistumisen mukaan. Jos tilannetta ei pystytä täysin arvioimaan tai jos hapenpuute on mahdollinen, tulee käyttää kannettavaa paineilmahengityslaitetta. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 5/19

6 KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Estä tuotteen pääsy viemäreihin, jokiin ja muihin vesistöihin. Peitä tuote tarvittaessa kuivalla mullalla, hiekalla tai muilla palamattomilla materiaaleilla. Huomautus: kiinteytetty tuote saattaa tukkia viemärit. Jos vuoto on päässyt veteen, tuote jäähtyy nopeasti ja muuttuu kiinteäksi. Kiinteä tuote on tiheämpää kuin vesi ja se vajoaa hitaasti pohjaan, eivätkä toimenpiteet yleensä ole tarkoituksenmukaista. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pieni vuoto Suuri vuoto Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Imeytä vuotanut tuote sopivaan palamattomaan materiaaliin. Kerää kiinteytetty tuote sopivalla tavalla (esim. lapiot). Varmista riittävä ilmanvaihto rakennusten sisällä ja suljetuissa tiloissa. Siirrä kerätty tuote ja muut saastuneet materiaalit sopiviin säiliöihin regenerointia tai hävittämistä varten. Anna kuuman tuotteen jäähtyä luonnollisesti. Käytä tarvittaessa varoen vesisumua jäähtymisen nopeuttamiseksi. Älä suihkuta vaahtoa tai vettä suoraan vuotaneelle, sulalle tuotteelle, sillä se voi aiheuttaa tuotteen roiskumisen. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista. Yleiset tiedot Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristösyistä bitumia ei saa ylikuumentaa. Bitumin lämpötilan pitäisi olla vähintään 30 C alempi kuin leimahduspiste ja se ei saisi koskaan ylittää teollisuuden suosittelemaa maksimilämpötilaa, 200 C. Ylimmän suositellun käsittely- ja varastointilämpötilan ylittäminen voi aiheuttaa aineen hajoamisen ja ärsyttävien kaasujen ja höyryjen syntymisen. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Suojatoimet Vältä kuuman tuotteen kontaktia veden kanssa. Kuuman aineen roiskumisvaara. Estä veden ja muiden nesteiden joutuminen kuumaan tuotteeseen koska tämä voi aiheuttaa kuuman tuotteen roiskumista tai ylikiehumisen. Älä hengitä kuuman tuotteen huuruja. H2S-pitoisuus tankin yläosassa voi nousta vaarallisen korkeaksi, erityisesti pitkäaikaisen varastoinnin yhteydessä. Tämä on erityisesti mahdollista sellaisissa tilanteissa, jolloin voidaan altistua suoraan säiliössä oleville kaasuille. Hengitystiealtistumisriski tulee erityisesti arvioida silloin, kun rikkivetyä (H2S) esiintyy säiliön ilmatilassa, suljetuissa tiloissa, tuotejäämissä, jätesäiliössä, jätevedessä ja tahattomissa päästöissä, jotta voitaisiin määrittää paikallisiin olosuhtei. Älä niele. Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Varoita liukastumisvaarasta. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältä roiskumista käsiteltäessä kuumaa nestemäistä tuotetta bulkkien täytön yhteydessä. Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 6/19

7 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ohjeet yleisestä työhygieniasta 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Huom : Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso osiosta 13 Jätteenhävitystiedot. Tarkista, että noudatetaan riittävän hyviä toimintatapoja. Saastuneita materiaaleja ei saa kerätä työskentelyalueelle eikä niitä saa pitää taskuissa. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vaihda saastuneet vaatteet työvuoron loputtua. Älä käytä liuottimia tai muita tuotteita, jotka kuivattavat ihoa. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä. Varastointialueen suunnittelussa, tankin suunnittelussa ja laitteiden käytössä tulee noudattaa voimassa olevaa eurooppalaista, kansallista ja paikallista lainsäädäntöä. Varastosäiliöiden sisäpuolen puhdistus, tarkistus ja huolto tulee suorittaa vain asianmukaisesti varustetun ja koulutetun henkilöstön toimesta kansallisten, paikallisten tai yrityksen määräyksien mukaisesti. Käytä riittäviä henkilönsuojavälineitä tarvittaessa. Ennen varastosäiliöihin menoa ja työskentelyn aloittamista suljetussa tilassa on tarkistettava ilman happi- ja rikkivetypitoisuus (H2S) sekä syttyvyys. Varastoi erillään hapettavista aineista. Suositellut säiliöiden materiaalit tai pinnoitteet: pehmeä teräs, ruostumaton teräs. Sopimattomia : jotkut synteettiset aineet eivät sovi säiliöiksi tai niiden pinnoitteeksi käyttötarkoituksesta ja materiaalivaatimuksista johtuen. Yhteensopivuus tulee tarkistaa valmistajalta. Öljy- tai bitumipintaiset huokoiset ja kuitumaiset materiaalit voivat kuumeta itsestään syttymispisteeseen jo 100 C:n lämpötilassa. Lämmöneristysmateriaalien likaantumista öljyllä ja bitumilla sekä öljyisten jätteiden tai vastaavien aineiden kerääntymistä kuumien pintojen lähelle tulee välttää. Lämpöeriste tulee korvata tarvittaessa imeytymättömällä eristeellä. Saostumia (hiilipitoiset aineet ja rautasulfidit) voi kehittyä säiliöiden sisäseiniin ja kattoihin pitkän varastoinnin seurauksena. Nämä jätteet voivat olla pyroforisia ja itsestään syttyviä joutuessaan kontaktiin ilman kanssa. Säilytä alkuperäissäiliössä tai tämänlaiselle tuotteelle sopivassa säiliössä. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotesäiliöitä voidaan lämmittää kuumaöljyllä, sähköllä tai liekkiputkilla. Kun bitumia pumpataan säiliöstä, jossa on lämmitysputket täytyy varoa että pinta ei laske alemmaksi kuin 150 mm putkien yläpuolelle ellei lämpöä ole katkaistu riittävän ajoissa putkien jäähtymiseksi. Kun tuotetta pumpataan varasto- tai kuljetussäiliöstä täytyy varoa kuumista lämmitysputkista johtuvaa palo- tai räjähdysriskiä. Suojaa auringonvalolta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Suositukset Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 7/19

8 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Tuotteen/ainesosan nimi Suositeltavat tarkkailumenetelmät Altistumisen raja-arvot Asphalt * Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 6/2018). HTP-arvot 15 min: 10 mg/m³ 15 minuuttia. Olomuoto: pöly HTP-arvot 8 h: 5 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: pöly Asphalt [Ilmansaaste] Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 6/2018). HTP-arvot 15 min: 10 mg/m³ 15 minuuttia. Olomuoto: pöly HTP-arvot 8 h: 5 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: pöly rikkivety [Ilmansaaste] Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 6/2018). HTP-arvot 15 min: 14 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min: 10 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h: 7 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h: 5 ppm 8 tuntia. DNEL/DMEL Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien oveltamiseen ja käyttöön Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä. Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Asphalt DNEL Pitkäaikainen Hengitysteitse N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] DNEL Pitkäaikainen Ihon C18-unsatured-alkylamide kautta DNEL Pitkäaikainen Hengitysteitse Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- DNEL Pitkäaikainen Hengitysteitse DNEL Pitkäaikainen Ihon kautta PNEC 2,88 mg/m³ Työntekijät Paikallinen 2,1 mg/kg/ vrk Työntekijät Systeeminen 14,7 mg/m³ Työntekijät Systeeminen 0,035 mg/ m³ 0,01 mg/ kg/vrk Työntekijät Työntekijät N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-unsaturedalkylamide Makea vesi 0,0002 mg/l - Makean veden 0,831 mg/kg dwt - sedimentti Merivesi 0,00002 mg/l - Meriveden sedimentti 0,083 mg/kg dwt - Jätevedenpuhdistamo 50 mg/l - Maaperä 9,4 mg/kg dwt - Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- Makea vesi 0,01 mg/l - Jätevedenpuhdistamo 0,251 mg/l - Makean veden 1,72 mg/kg - sedimentti Maaperä 10 mg/kg - Meriveden sedimentti 0,172 mg/kg dwt - Vaikutukset Systeeminen Systeeminen Tuotteen/ainesosan nimi Alueen tiedot Arvo Menetelmän tiedot Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 8/19

9 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet PNEC-yhteenveto PEC-arvoja ei saatavilla. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hygieniatoimenpiteet Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Käsien suojaus Kehonsuojaus Varastointi- ja käsittelylämpötilat tulee pitää mahdollisimman alhaisina savun syntymisen minimoimiseksi. Varmista riittävä ilmanvaihto rakennusten sisällä ja suljetuissa tiloissa. Minimoi altistuminen savulle. Kun kuumaa tuotetta käsitellään suljetussa tilassa, on järjestettävä tehokas ilmanvaihto. Älä mene tyhjään säiliöön, ennen kuin sen ilmatilan happipitoisuus on mitattu. Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos roiskuminen on todennäköistä, käytä pää- ja kasvosuojusta (visiiri ja/tai naamiomalliset suojalasit). Lastaus/purkaminen: pidä suojakypärää kasvot kokonaan peittävän visiirin ja niskasuojan kanssa. Kuumuudelta suojaavat käsineet ja pitkät hihansuut tai pitkävartiset suojakäsineet (EN ). Käsineet tulee tarkistaa säännöllisesti ja vaihtaa, jos ne ovat kuluneet, rikkinäiset tai likaantuneet. Käytä suojavaatteita, kun käsittelet kuumia aineita: lämmönkestävä suojapuku (housunlahkeet saappaiden päällä ja hihansuut käsineiden päällä), lämmönkestävät, tukevat, liukastumattomat saappaat (esim. nahkaiset). Suojavaatteet tulee vaihtaa työvuoron loputtua ja puhdistaa tarvittaessa, jotta tuotetta ei kulkeudu vaatteiden tai alusvaatteiden mukana. Muu ihonsuojaus Hengityksensuojaus Ympäristöaltistumisen torjuminen Lastaus/purkaminen: pidä suojakypärää kasvot kokonaan peittävän visiirin ja niskasuojan kanssa. Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä. Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Hyväksyttyä hengityksensuojainta tulee käyttää tiloissa, joihin voi kerääntyä rikkivetyä: kokonaamari varustettuna B-tyypin suodattimella (epäorgaaniset kaasut, väri harmaa) tai kannettavaa paineilmalaitetta. Jos tilannetta ei pystytä täysin määrittämään tai arvioimaan tai jos hapenpuute on mahdollinen, käytä kannettavaa paineilmahengityslaitetta. Käytä oikein puettua, suodatinhengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Nestemäinen. Väri Tumma. Ruskea. Musta. Haju Bitumi Hajukynnys Ei sovelleta. ph Ei sovelleta. Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 9/19

10 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine (Laskettu) Tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Avokuppi: >220 C [COC] 0,99-1,1 g/cm³ [25 C] Ei liukene veteen. Ei sovelleta. >300 C >350 C suuri Tunkeuma 90 / 170 X 10-1 mm 25 C:ssa (menetelmä EN 1426) KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Kun kuuma tuote on kontaktissa veden kanssa, muodostuu runsaasti vesihöyryä, joka leviää voimakkaasti Kemiallinen stabiilisuus 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Tämä aine on stabiili kaikissa tavallisissa olosuhteissa ympäröivässä lämpötilassa ja myös ympäristöön päästettäessä. Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Ylimmän suositellun käsittely- ja varastointilämpötilan ylittäminen voi aiheuttaa aineen hajoamisen ja ärsyttävien kaasujen ja höyryjen syntymisen. Vaihda bitumilla tai öljyllä kontaminoitunut eriste. Jos tarpeellista olisi käytettävä ei absorboivaa eristettä. Huokoset tai kuitumaiset materiaalit, joihin on imeytynyt bitumia tai bitumikärykondensaattia voivat kuumentua ja syttyä itsestään jo alle 100 C:ssa Yhteensopimattomat materiaalit Varastoi erillään hapettavista aineista. Lämmöneristysmateriaalien likaantumista öljyllä ja bitumilla sekä öljyisten jätteiden tai vastaavien aineiden kerääntymistä kuumien pintojen lähelle tulee välttää. Lämpöeriste tulee korvata tarvittaessa imeytymättömällä eristeellä Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ei normaaleissa olosuhteissa ympäröivässä lämpötilassa. Palaminen (epätäydellinen) kehittää todennäköisesti typen, hiilen ja rikin oksideja sekä näiden määrittelemättömiä orgaanisia yhdisteitä. Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus Huomautukset Asphalt * LC50 Hengitysteitse Höyry Rotta >94,4 mg/m³ 4 tuntia Fraunhofer 2000 (samankaltainen materiaali) LD50 Ihon kautta Kani >5000 mg/kg - API 1982 (samankaltainen materiaali) LD50 Suun kautta Rotta >5000 mg/kg - API 1982 (samankaltainen materiaali) Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 10/19

11 KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- Päätelmä/yhteenveto Akuutit myrkyllisyysarviot Ärsytys/Korroosio Tuotteen/ainesosan nimi Iho Silmät Hengitykseen liittyvä Herkistyminen Iho Hengitykseen liittyvä Perimää vaurioittava Päätelmä/yhteenveto Syöpää aiheuttavat vaikutukset Päätelmä/yhteenveto Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Päätelmä/yhteenveto Teratogeenisyys Päätelmä/yhteenveto Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen LD50 Suun kautta Rotta mg/kg LD50 Suun kautta Rotta mg/kg Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion Asphalt * Iho - Ei ärsytä ihoa. Kani 0-0, tuntia N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- Tuotteen/ainesosan nimi Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Tarkkailu Huomautukset Silmät - Ei ärsyttävä silmille. Kani 0,6-4, tuntia Iho - Syövyttävä Kani Iho - Syövyttävä Kani Altistustapa Suun kautta (mg/kg) Ihon kautta (mg/kg) Sisäänhengittäminen (kaasut) (ppm) Sisäänhengittäminen (höyryt) (mg/l) N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-unsatured-alkylamide 500 N/A N/A N/A N/A Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- 500 N/A N/A N/A N/A Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. API 1982 (samankaltainen materiaali) API 1982 (samankaltainen materiaali) Laji Tulos Huomautukset Asphalt * iho Marsu Ei herkistävä API 1983 (samankaltainen materiaali) N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide iho Marsu Herkistävä - Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. Sisäänhengittäminen (pöly ja sumu) (mg/l) Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- Kategoria 1 suun kautta vatsa/ suolistokanava Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 11/19

12 KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Aspiraatiovaara Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus Asphalt Sub-akuutti LOAEL Ihon kautta Krooninen NOAEL Hengitysteitse Höyry Rotta 200 mg/kg - Rotta 17,2 mg/m³ 6 tuntia; 5 päivää viikossa Erityinen vaara PAC's Bitumi ei ole luokiteltu vaaralliseksi EU:n kriteerien mukaan, mutta se sisältää erittäin pieniä pitoisuuksia polyaromaattisia yhdisteitä (PAC). Laimentamattomissa bitumeissa näiden PAC-yhdisteiden ei katsota olevan biologisesti saatavilla. Kuitenkin, jos tiebitumia sekoitetaan liuottimen kanssa nämä aineet saattavat tulla biologisesti saataville, jos tuotteella on alhainen viskositeetti normaalilämpötiloissa. Vaikka bitumissa tiedetäänkin olevan PAC-yhdisteitä, ei ole olemassa todisteita siitä, että laimentamattomat bitumit tai niiden käryt olisivat haitallisia. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Tuotteen/ainesosan nimi 12.3 Biokertyvyys Rikkivety Rikkivedyn hajukynnys on alle 1 ppm. "Mädän munan" hajuun ei voi luottaa varoittamaan vaarallisesta pitoisuudesta, koska kaasu turuttaa nopeasti hajuaistin jo vaarallisen pitoisuuden alapuolella. Pitkä altistus sallittuja arvoja korkeampiin pitoisuuksiin voi aiheuttaa ärsytystä silmissä ja nenän, kurkun ja keuhkojen limakalvoissa. Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman. Asphalt * Akuutti LC50 >1000 mg/l Levät 72 tuntia Akuutti LC50 >1000 mg/l Vesikirppu 48 tuntia Akuutti LC50 >1000 mg/l Kalat 96 tuntia Krooninen LL mg/l Kalat 28 päivää Makea vesi Krooninen NOEL 1000 mg/l Vesikirppu 21 päivää Asphalt * - - Ei helposti N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] - - Ei helposti C18-unsatured-alkylamide Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- - - Helposti N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-unsaturedalkylamide Makea vesi Akuutti EC50 0,01-0,1 mg/l Levät 72 tuntia Akuutti EC50 0,1-1 mg/l Vesikirppu 48 tuntia Akuutti LC50 0,1-1 mg/l Kalat 96 tuntia Akuutti NOEC 0,01-0,1 mg/l Levät 72 tuntia Krooninen NOEC 0,1-1 mg/l Vesikirppu 21 päivää Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- Akuutti EC50 0,01-0,1 mg/l Vesikirppu 48 tuntia Akuutti IC50 0,01-0,1 mg/l Levät 72 tuntia Akuutti LC50 0,1-1 mg/l Kalat - Aikuinen 96 tuntia Krooninen NOEC 0,001-0,01 mg/l Vesikirppu 21 päivää Päätelmä/yhteenveto 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tulos Tuotteen/ainesosan nimi Puoliintumisaika vedessä Valon vaikutus Biohajoavuus Päätelmä/yhteenveto Laji Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ei helposti biohajoava. Altistus Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 12/19

13 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Tuotteen/ainesosan nimi N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsatured-alkylamide Päätelmä/yhteenveto 12.4 Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuvuus LogPow BCF Mahdollisesti aiheuttava 5,4 - suuri Vaikka bitumin aineosien log Kow on yli 6 ja täten ne ovat mahdollisesti biokeräytyviä, pieni liukoisuus veteen ja korkea molekyylipaino tekevät biologisen saatavuuden vesieliöille rajoitetuksi. Bioakkumulaatio on epätodennäköistä. Jos kuumaa bitumia kaatuu maaperään tai veteen se jäähtyy nopeasti ja kiinteytyy. Tuote ei kulkeudu vaan jää maan pinnalle. Alhainen kulkeutuvuus maassa koetulosten perusteella PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuotteen/ainesosan nimi 12.6 Muut haitalliset vaikutukset PBT Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vpvb. P B T vpvb vp vb bitumi vajoaa tavallisesti pohjaan vaikkakin joissain olosuhteissa se saattaa kellua. Liukoisuus veteen on niin pieni, että sen voidaan katsoa olevan merkityksetön. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Hävitysmenetelmät Jos mahdollista (esim. aine ei saastunut), käytetyn aineen kierrätys on mahdollista ja suositeltavaa. Tämä aine voidaan polttaa kansallisten/paikallisten lupien mukaisesti noudattaen asianmukaista lainsäädäntöä, päästörajoja, turvamääräyksiä ja ilmanlaatumääräyksiä. Saastuneet aineet tai jäteaineet (ei suoraan kierrätettävä): Jätteet voidaan hävittää heti tai toimittaa ongelmajätelaitokseen. Kansallinen lainsäädäntö voi nimetä erityisen organisaation ja/tai määritellä pitoisuusrajat ja menetelmät jätteiden käsittelyyn tai hävittämiseen. Vaarallinen jäte Kyllä. Euroopan jäteluettelo (EWC) Jätekoodi Pakkaaminen Hävitysmenetelmät Erityiset varotoimenpiteet Jätteen merkintä * jätteet, joita ei ole mainittu muualla KOHTA 14: Kuljetustiedot Kansainväliset kuljetusmääräykset Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. KUUMA TUOTE: Jos kuljetetaan yli 100 C:ssa, tuote luokitellaan vaaralliseksi aineeksi. KYLMÄ TUOTE (<100 C): Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetuksessa. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 13/19

14 KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/RID ADN IMO/IMDG-luokitus ICAO/IATA-luokitus 14.1 YK-numero UN3257 UN3257 UN3257 UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA NESTE, ei muuten määritelty, (N- [2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide) KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA NESTE, ei muuten määritelty, (N- [2-(piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide) Elevated temperature liquid, n.o.s. (N-[2- (piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide) Elevated temperature liquid, n.o.s. (N-[2- (piperazin-1-yl)ethyl] C18-unsaturedalkylamide) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä III III III III 14.5 Ympäristövaarat Lisätietoja ADR/RID ADN IMDG IATA Ei. Kyllä. Ei. Ei. Vaaran tunnusnumero 99 Erityismääräyksiä 274; 580; 643 Tunnelikoodi D Tuotetta säädellään ympäristölle vaarallisena aineena vain säiliöaluksissa kuljetettaessa. Huomautukset Erityismääräyksiä Hätätoimintaohjeet F-A;S-P Erityismääräyksiä 232; 274 Määrärajoitus Matkustaja- ja rahtilentokone: Kielletty. Ainoastaan rahtilentokone: Kielletty. Rajalliset määrät - Matkustajalentokone: Kielletty Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljettaminen käyttäjän tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa MARPOL Annex 1 Bitumi liuos KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. Erityistä huolta aiheuttavat aineet Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 14/19

15 KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Muut EU-määräykset Teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) - Ilma Teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) - Vesi Kansallinen inventaario Australia Kanada Kiina Japani Uusi-Seelanti Filippiinit Etelä-Korea Taiwan Yhdysvallat Thaimaa Turkki Vietnam Ei sovelleta. Ei luetteloitu Ei luetteloitu Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU) Ei luetteloitu. Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU) Ei luetteloitu. Seveso Direktiivi Tätä tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa. Kansalliset määräykset NACE UC62 Japanin luettelo (ENCS): Japanin luettelo (ISHL): Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta Kemikaaliturvallisuusarviointi Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu. KOHTA 16: Muut tiedot Muutoskommentit Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 15/19

16 KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteet Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 Suomi Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS] Aineet Luokitus ATE = Uudet luokituksen raja-arvot CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008] DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet N/A = Ei saatavilla PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus RRN = REACH Rekisteröintinumero SGG = segregaatioryhmä vpvb = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä H302 H314 H317 H318 H372 H400 H410 H412 Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä Perustelu Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Acute Tox. 4 VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Kategoria 4 Aquatic Acute 1 LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Kategoria 1 Aquatic Chronic 1 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Kategoria 1 Aquatic Chronic 3 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Kategoria 3 Eye Dam. 1 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 1 Skin Corr. 1B IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 1B Skin Sens. 1 IHOA HERKISTÄVÄ - Kategoria 1 Skin Sens. 1A IHOA HERKISTÄVÄ - Kategoria 1A STOT RE 1 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Kategoria 1 * Tämä tuote voi olla aine tai seos aineista, joiden CAS numerot ovat allaolevassa taulukossa: CAS-numero REACH rekisterinumero Bitumi XXXX Puhallettu bitumi (PI<2) XXXX Residues (petroleum), vacuum Residues (petroleum), thermal cracked vacuum XXXX XXXX Painopäivä Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio Huomautus lukijalle Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 16/19

17 KOHTA 16: Muut tiedot Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen. Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät. Annetut tiedot eivät millään tavoin toimi tuotetakuuna, tuotespesifikaationa, sopimuksena laadusta tai vastaavana. Nynas, Nypave, Nybit, Nypol, Nytherm, Nymuls, Nyflow, Nyfoam, Nyspec, Nytop, Nygen, Endura, Endurabit, Enduraflow, Enduramuls, Enduratop, Enduratherm and Nynas Logo are trademarks of Nynas. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : Edellinen päiväys : Versio : 5 17/19

18 Liite laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen (esds) Osa 1 - Otsikko Altistumisskenaarion lyhyt otsikko Luettelo käyttökuvaajista Vaikuttavat ympäristöskenaariot Terveys Myötävaikuttavat skenaariot Ammattikäyttö asphalt tartuke Tunnistetun käytön nimi: Ammattikäyttö asphalt tartuke - Ammattimainen Prosessiluokka: PROC23 Aine toimitettu mainittua käyttöä varten seuraavassa muodossa: Seoksessa Loppukäyttöala: SU22 Jäljellä oleva käyttölle olennainen käyttöikä: Ei. Ympäristöaltistusluokka: ERC08f Laaja ulkokäyttö, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle - ERC08f Avoimet prosessit ja siirrot korkeassa lämpötilassa - PROC23 Osa 2 - Altistumisen ehkäiseminen 2.1 Ympäristöaltistumisen hallinta Käytön toistuvuus ja kesto Päästöpäivät (päivää vuodessa) 1 Muut ympäristöaltistukseen vaikuttavat olosuhteet 2.2 Työntekijöiden altistumisen hallinta Kaikkiin toimintoihin sovellettavat yleiset toimenpiteet Prosessista ilmaan pääsevä osuus (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) 0% Prosessista jäteveteen pääsevä osuus (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) 0% Prosessista maaperään pääsevä osuus (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia)0.0003% Käytön toistuvuus ja kesto Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita Riskinhallintatoimet (RMM) Kattaa käytön korkeintaan 8 tuntia 48 päivää vuodessa Ulkona 160 C Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. Tehokkuus ainakin (%) 80 Osa 3 - Altistumisen estimointi ja viittaus altistumislähteeseen 3.1 Ympäristö Altistumisen arviointi (ympäristö): 3.2 Työntekijät Altistumisen arviointi (ihminen): Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä /19

19 Liite laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen (esds) Osa 1 - Otsikko Altistumisskenaarion lyhyt otsikko Luettelo käyttökuvaajista Vaikuttavat ympäristöskenaariot Terveys Myötävaikuttavat skenaariot Formulaatio asphalt tartuke - Teollinen Tunnistetun käytön nimi: Formulaatio asphalt tartuke - Teollinen Prosessiluokka: PROC08b Loppukäyttöala: SU03 Jäljellä oleva käyttölle olennainen käyttöikä: Ei. Ympäristöaltistusluokka: ERC02 Formulointi seoksessa - ERC02 Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa - PROC08b Osa 2 - Altistumisen ehkäiseminen 2.1 Ympäristöaltistumisen hallinta Käytetyt määrät Tuotantopaikan vuosittainen kapasiteetti (tonnia/vuosi) <100 Päivittäinen määrä toimipaikkaa kohden (kg/vrk) 1000 Käytön toistuvuus ja kesto Päästöpäivät (päivää vuodessa) 210 Muut ympäristöaltistukseen vaikuttavat olosuhteet 2.2 Työntekijöiden altistumisen hallinta Kaikkiin toimintoihin sovellettavat yleiset toimenpiteet Prosessista ilmaan pääsevä osuus (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) 0% Prosessista jäteveteen pääsevä osuus (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) 0% Prosessista maaperään pääsevä osuus (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) 0% Käytön toistuvuus ja kesto Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita Riskinhallintatoimet (RMM) Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa - PROC8b Kattaa käytön korkeintaan 8 tuntia 200 päivää vuodessa Ulkona Käytä kemikaaleja kestäviä käsineitä (testattu EN374:n mukaisesti) ja anna toimenpidettä koskeva erityiskoulutus. Osa 3 - Altistumisen estimointi ja viittaus altistumislähteeseen 3.1 Ympäristö Altistumisen arviointi (ympäristö): 3.2 Työntekijät Altistumisen arviointi (ihminen): Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä /19

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote valmistetaan vapaaehtoisesti. Sitä ei vaadita asetuksen (EY) No 1907/2006 31 artiklan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Suomi Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY COOPER MUURAHAISSPRAY Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Kauppanimi / aineen nimi: SALUTEM Pro Puhdistuspasta Prophy Paste Coarse

Kauppanimi / aineen nimi: SALUTEM Pro Puhdistuspasta Prophy Paste Coarse KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clobe Palonsammutusaerosoli 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clobe Palonsammutusaerosoli 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Colour flakes 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 3880 Casco Contact 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 3880 Casco Contact 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ElaProof (H tai S)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ElaProof (H tai S) 1 Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukainen 2.0 Tarkistuspäivä: 31.5.2018 Edellinen päiväys: 24.8.2017 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Elastinen

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Akkuvesi Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Akkuvesi-100

Akkuvesi Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Akkuvesi-100 Akkuvesi100 Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Akkuvesi100 Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde

Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde - Versio 1 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PORADUR 2K Dixo-Auto 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PORADUR 2K Dixo-Auto 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PORADUR 2K Dixo-Auto 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T8521.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 935-79501, 935-79505, 935-79510, 935-79525 1.2

Lisätiedot

Klooriheksidiinidiglukonaatti 2 % Acute Tox. 4, Eye Corr. 1, Aquatic Acute 1; H302 H318 H Muut tiedot ei ole

Klooriheksidiinidiglukonaatti 2 % Acute Tox. 4, Eye Corr. 1, Aquatic Acute 1; H302 H318 H Muut tiedot ei ole KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL US 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL US 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1053 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISPÖLYTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISPÖLYTE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi ; Tuotenumero: 300.523 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 11.3.2014 Edellinen päiväys: 1.12.2010 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE LV Palasaippua Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi Komponentit REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TRENNMITTEL S 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TRENNMITTEL S 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 )

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon hilseshampoo Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen

Lisätiedot

Joints AF Multi Collar Pro+, Joints AF C Collar Pro+

Joints AF Multi Collar Pro+, Joints AF C Collar Pro+ Joints AF Multi Collar Pro+, Joints AF C Collar Pro+ - Versio 1 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Joints AF Multi Collar Pro+, Joints AF C Collar Pro+ Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY)

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Ryhmän nimi: TOIMIALAKOODI: 469 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI: 2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Reach rekisteröintinumero Ei ole 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Reach rekisteröintinumero Ei ole 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys 15.10.2018 x KEMIKAALI ILMOITUS Edellinen KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Pieri Decobio 320 Tunnuskoodi

Lisätiedot

0,1<1 % Acute Tox. 4, Skin Corr. 1 B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H312 H302 H314 H318 H Muut tiedot ei ole

0,1<1 % Acute Tox. 4, Skin Corr. 1 B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H312 H302 H314 H318 H Muut tiedot ei ole KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja.

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot