KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010"

Transkriptio

1

2 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä Keski-Suomen maakuntahallitus

3 2 1. Johdanto Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille ilmentää maakunnan tahtoa Keski-Suomen kehittämisestä. Laajassa yhteistyössä seutujen, koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden sekä alueviranomaisten kanssa valmisteltu toteuttamissuunnitelma on muotoutumassa maakuntabudjetiksi maakunnallistetuksi valtion talousarvioesitykseksi. Tässä toteuttamissuunnitelmassa maakunnan esitykset tiivistetään kahteen laajaan kehittämiskokonaisuuteen: Keski-Suomen innovaatiokeskittymä ja Keski-Suomi sisämaan logistinen keskus. Lisäksi Päijät-Hämeen maakunnan kanssa on laadittu Päijännekeskusteluesitys. Kehittämiskokonaisuuksista käydään neuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön johdolla marras-joulukuussa Keski-Suomessa on tunnistettu kehittämistoimien tiivis liittyminen toisiinsa. Innovaatiojärjestelmän kehittämisessä painotetaan maakunnan keskeisiä teollisia tuotannonaloja, mutta samalla myös hyvinvointia edistäviä sosiaalisia innovaatioita ja kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Tieliikenteen ja rautatiekohteiden parantamisella mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehittyminen, mutta samalla osallistutaan myös elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen maakunnassa. Kehittämiskokonaisuuksiin on sisällytetty useita maakunnan kärkikohteita, joista merkittävimmät ovat VT 4: n pullonkaulat Vaajakoskella ja Jyväskylästä pohjoiseen suuntautuvalla tieosalla. Valtion aluehallinnon neuvotteluihin osallistuivat Keski-Suomen TE-keskuksen, Finnvera Oyj:n, Länsi-Suomen lääninhallituksen, Keski-Suomen ympäristökeskuksen, Keski-Suomen tiepiirin ja Keski-Suomen metsäkeskuksen edustajat. Ympäristö- ja tasa-arvoarvioinnin toteuttajat olivat läsnä neuvotteluissa. Keski-Suomen liitto koordinoi neuvottelut. Maakunnan yhteistyöasiakirja on laadittu yhdessä toteuttamissuunnitelman kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maakunnan yhteistyöasiakirjan ja käsitteli toteuttamissuunnitelman Toteuttamissuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa Kiitämme kaikkia valmisteluun osallistuneita arvokkaasta panoksestanne maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelussa. Jyväskylässä Helena Pihlajasaari Kauko Lehtonen Anita Mikkonen maakuntahallituksen maakunnan maakuntajohtaja puheenjohtaja yhteistyöryhmän puheenjohtaja

4 3 2. Maakuntaohjelman toteutuminen, kehitysnäkymät ja tavoitteet 2.1. Arvio toteuttamissuunnitelma toteutumisesta Toteuttamissuunnitelman kärkihankkeet jakaantuivat maakuntaohjelman painotusten mukaisesti elinkeinojen, osaamisen ja koulutuksen, hyvinvoinnin sekä yhdyskuntarakenteen ja vetovoiman kehittämisalueille. Elinkeinojen kehittämisen kärkenä olivat kolme klusteria: uudistuvat koneet ja laitteet, bioenergiasta elinvoimaa ja kehittyvä asuminen. Työtä ohjasivat yritysvetoiset strategiaryhmät. Jokaiselle klusterille rekrytoitiin kehittämispäällikkö. Yrityskohtaisista hankkeista merkittävä osa toteutui uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin yrityksissä. Suurimpien kehittämishankkeiden teemoja olivat liiketoimintaosaaminen ja bioenergian käyttöön liittyvä laitetuotanto. Kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden ja rahoittajien yhteistyössä näkyi entistä selkeämmin maakunnallisuus ja yrityslähtöisyys. Osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä jatkettiin työtä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi maakunnan eri osissa. Vuonna 2008 käynnistettiin Keski-Suomen osaava työvoima -ohjelmatyö, joka hakee uusia toimintamalleja osaamisen vahvistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Osaaminen ja koulutus olivat osa elinkeinolähtöistä klusterien kehittämistä. Keskeisiksi teemoiksi nousivat osaavan työvoiman turvaaminen ja yritysten kasvava vastuu osaamisen kehittämisestä. Alueella kehittyvät HRD (Human Resource Development) -toiminnot ja -palvelut ovat liiketoiminnan kilpailuetu. Keski-Suomi ja Pirkanmaa tiivistivät yhteistyötä korkeakoulutuksessa, Jyväskylän ja Jämsän kuntayhtymät ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenäinen toinen aste jäi vielä tavoitteeksi. Toisen asteen kehittäminen kokonaisuutena on tärkeää sekä alueen työvoiman tarpeen että syrjäytymisen vähentämisen näkökulmista. Ohjauspalveluiden kehittämistarve on kasvanut. Hyvinvointialan toimenpiteistä toteutui merkittävä osa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutusorganisaatioiden yhteistyötä lisättiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (KASTE) perustettiin maakunnallinen johtoryhmä, joka valmisteli hankehakemuksia aiheina hyvinvointialan osaavan työvoiman saatavuus, lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut, kansansairauksien ehkäisyn toimintamallit sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus. Hankkeiden ensimmäisistä valtakunnallisista rahoituksista päätetään syksyllä Hyvinvointiklusterissa luotiin yhteistyöverkosto hyvinvoinnin, luovan alan, matkailun ja liikeelämän toimijoiden kesken innovatiivisten palveluiden edistämiseksi. Länsi-Suomen EAKRohjelman teemarahoitusta kohdennettiin hyvinvointialan kehittämiseen. Älykkäät liikuntaympäristöt -hanke käynnistyi ja seutukunnallinen kotihoidon palvelusetelikokeilu toteutettiin vuoden 2008 aikana. Maakunnallinen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma valmistuu suunnitellusti vuoden 2008 aikana. Väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin etsitään vastauksia Saarijärven-Viitasaaren seudulla käynnistettävässä hankkeessa Ikääntymisestä voimaa. Kuntarakenteen uudistaminen on edennyt ripeästi: Joutsa ja Leivonmäki yhdistyivät vuoden 2008 alussa, Pylkönmäki yhdistyy Saarijärven kanssa ja Jyväskylän mlk sekä Korpilahti Jyväskylän kanssa vuoden 2009 alusta. Jämsän ja Jämsänkosken kaupungit lakkaavat ja vuoden 2009 alusta aloittaa uusi Jämsän kaupunki. Aluerakennetta on tarkasteltu myös kehityskäytävinä.

5 Luontoa ja luonnonvaroja hyödynnetään elinkeinojen kehittämisessä: liikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä on suunniteltu ja toteutettu hanketyönä. Matkailukeskukset Himos, Peurunka, Keurusselkä, Piispala, Laajavuori ja Revontuli-Häkärinteet investoivat tai suunnittelevat investointeja. Päijänteen pohjoisosan soveltuvuutta kansalliseksi kaupunkipuistoksi ja Leivonmäen kansallispuiston luontokeskuksen toteutettavuutta on selvitetty. Muita vuoden aikana edenneitä asioita ovat olleet metsävarojen käyttö sekä selvitykset pohjaveden, soran ja kiviainesten tarpeesta ja saatavuudesta (POSKI-projekti). Energiahuollon omavaraisuutta sekä uusiutuvien energialähteiden (puu, peltobiomassat, vesivoima, aurinko, tuuli, maalämpö) ja turpeen osuutta maakunnan energian tuotannossa on edistetty hanketyönä. Yhdeksi maakunnan kehittämisen päätoimialaksi on valittu Bioenergiasta elinvoimaa klusteri. Merkittävimmät yhdyskuntarakennehankkeet olivat liikenneinvestointeja. Valtatiellä 4 jatkettiin välin Lusi - Vaajakoski parantamista, mutta Vaajakosken ohitustien ja Kirri-Äänekoski -hankkeen rahoitus ei järjestynyt. Hännilänsalmen uuden sillan rakentaminen voitiin kuitenkin aloittaa. Perustienpidon rahoitus ei ollut tarpeiden edellyttämällä tasolla. Rautatien perusparannustöitä Tampereen ja Jyväskylän välillä jatkettiin ja niiden valmistuttua 2009 tavaraliikenteen suurin sallittu akselipaino voidaan nostaa 22,5 tonnista 25 tonniin. Teknisen huollon rahoituksen supistuminen on ollut ongelma eikä sen ratkaisemiseksi ole löydetty toimivaa järjestelmää. Erityisesti tämä korostuu taajamien jätevedenpuhdistamoiden saneeraus- ja uusinvestointihankkeissa. Vuoden 2008 aikana vesihuoltoavustukset kohdennettiin pääasiassa vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriverkostohankkeisiin. Avustusta sai vain noin kolmasosa sitä hakeneista Keski-Suomen kehitysnäkymät Keskisuomalaisia on noin , joista neljännes asuu haja-asutusalueilla. Jyväskylän seudun ansiosta maakunnan väestömäärä on kasvava. Aluekehityksen kannalta tilanne on ongelmallinen erityisesti pienissä maaseutukunnissa. Tällä hetkellä kolmasosassa Keski-Suomen kuntia syntyy vuosittain alle 30 lasta. Muutamat reuna-alueen kunnat ovat väestörakenteeltaan maamme ikääntyneimpiä ja väestöllinen huoltosuhde maamme korkeimpia. Ero näkyy myös koulutuksessa: korkeasti kouluttautuneet sijoittuvat erityisesti Jyväskylän seudulle, kun taas maakunnan pohjoisosissa tutkinnon suorittaneiden määrä on poikkeuksellisen alhainen. Keski-Suomen talouden ja työllisyyden kehitys on ollut viime vuosina myönteistä, joskin pääosa kasvusta toteutuu Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kasvukäytävällä. Monissa Keski- Suomen kunnissa on alkutuotantoon tai matalan tuottavuuden aloihin painottuva tuotantorakenne, mikä yhdessä korkean työttömyyden kanssa näkyy alhaisena aluetuotantona. Keski-Suomen veturiyritysten ja isojen työllistäjien näkymät ovat pääosin suotuisat ja useilla aloilla toteutetaan isoja investointeja. Kuitenkin erityisesti metsäsektorilla rakennemuutokset ja tuotannon rationalisoinnit aiheuttavat epävarmuutta. Keski-Suomen elinkeinorakenteessa on tapahtumassa selkeä siirtymä: alkutuotannosta on vähentynyt huomattavasti työpaikkoja. Muutos on ollut kansallisestikin vertailtuna merkittävä. Työpaikkavähennyksen kunnissa pudotus perustuu yrittäjien, erityisesti maatalousyrittäjien, määrän merkittävään laskuun (30 40 % vähennys vajaassa vuosikymmenessä). Vastapainona palvelualojen työpaikkalisäys on ollut Jyväskylän seudulla maamme kärkeä. Vaikka palvelualat työllistävät, näiden alojen osuus arvonlisäyksestä on vielä jäljessä useasta muusta maamme kasvukeskuksesta. Väestömäärään suhteutettuja korkean teknologian toimipaikkoja 4

6 on Keski-Suomessa runsaasti ja viime vuosina teknologia-alat ovatkin kehittyneet muita teollisuuden aloja voimakkaammin mm. liikevaihdon kehityksellä mitattuna. Keski-Suomessa yritysten (toimipaikkojen) määrä on kasvanut tasaisesti. Nettolisäys perustuu erityisesti aloittaneiden yritysten tasaiseen vuosilisäyksen; lopettaneiden yritysten määrässä ei 2000-luvulla ole merkittäviä muutoksia. Kokonaisliikevaihto on kasvanut Keski- Suomessa viime vuosina suotuisasti ja suunta noudattaa maamme muiden kasvumaakuntien trendiä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksissa Keski-Suomi on hieman jäänyt Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan vauhdista niin T&K-menojen kuin T&Khenkilöstönkin määrällä mitattuna. Maakunnan erityinen haaste on osaavan työvoiman varmistaminen ja työllisyyden edistäminen. Työttömyysaste on alentunut kaikilla seuduilla, mutta on edelleen selvästi koko maan tasoa korkeampi. Työttömyyden aleneminen perustuu sekä työvoiman lisääntyneeseen kysyntään että työvoiman ikääntymiseen työikäisten siirtyessä eläkkeelle. Työelämään tulevien ikäluokkien koko on tulevaisuudessa liian pieni suhteessa avautuvien työpaikkojen arvioituun kokonaismäärään. Tähän ongelmaan on paneuduttu lukuisin eri keinoin. Tasapainoinen väestökehitys, aktiivinen työllisyyden edistäminen ja riittävän ja osaavan työvoiman varmistaminen ovat keskeisiä tavoitteita kehittämistoimissa myös jatkossa. 5

7 6 Keski-Suomen kehittämistyön päivitetyt tavoitteet 2009 ja maakuntaohjelman tunnusluvut 2010 Toteutuma 2005 / 2007 Tavoite 2009 Tavoite MAO 2010 Väestö väestö nettomuutto, osuus väestöstä (%) 0,2 0,12 0,15 luonnollinen väestönkasvu, osuus väestöstä (%) 0,18 0,20 0,20 Koulutustaso tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 64, korkea-asteen suorittaneiden osuus (%) 24,3 26,5 28 Tuotanto ja yritystoiminta BKT / asukas (koko maa=100) toimipaikkojen määrä uudet yritykset (vuodessa) lopettaneet yritykset (vuodessa) Työmarkkinat työllisyysaste (%) 66,1 67,5 68,5 työttömyysaste (%) 8,9 7,6 6,9 työpaikat huoltosuhde (ei-työlliset / työlliset) 1,46 1,4 1,4 Maakunnan väestö kasvaa, joten maakuntaohjelmassa (MAO) asetetut väestötavoitteet saavutetaan ja jopa ylitetään. Syntyvyydessä ja siirtolaisuudessa ei tapahdu ohjelmakaudella oleellisia muutoksia, mutta maassamuutoissa on vuosivaihtelua ja sen ennakointi on haasteellista. Tutkinnon suorittaneiden osuus kasvaa tasaisesti vuosittain ja tavoitteet todennäköistä toteutuvat. Maakunnan nuori väestö on vanhempia ja eläköityviä ikäryhmiä kouluttautuneempaa. Maakunnan koulutusvetovoima on hyvää tasoa - työvoiman laajamittaisesta poismuuttohalusta ei ole viitteitä. Aluetalouden ja tuotannon pitäisi kasvaa Keski-Suomessa voimakkaammin kuin tähän mennessä 2000-luvulla. Taustalla ovat korkea työttömyys ja useiden seutujen tuotantorakenteesta johtuva alhainen tuottavuus. Kokonaisuutena tuotanto kasvaa maakunnassa ja talouden näkymät ovat useilla toimialoilla suotuisat, mutta kasvu ei ole todennäköisesti riitä kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen. Toimipaikkamäärä on lisääntynyt oletettua joutuisammin; kasvu on ollut maamme maakuntien kärkeä. Yrityskannan tavoiteluvut (aloittaneet ja lopettaneet yritykset) kuvaavat toivottua vuositasoa. Keski-Suomen työttömyysaste laskee ja työllisyysaste kasvaa tavoitteiden mukaisesti. Vuodelle 2010 tavoitteeksi asetettu työpaikkojen määrä on tietoisesti hyvin tavoitteellinen. Työpaikkamäärien tilastoinnissa tapahtuneet muutokset ovat hieman laskeneet maakunnan lukua, mutta edelleen tavoite on saavutettavissa, sillä suunta on nouseva. Työpaikkamäärän kasvua tukee viime vuosien poikkeuksellisen suotuisa yrityskannan lisäys. 3. Maakuntaohjelman toteuttaminen Keski-Suomen maakuntaohjelman kehittämisalueita ovat elinkeinot ja teollisuus, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi sekä näille edellytyksiä luova yhdyskuntarakenne ja vetovoima. Koko

8 maakuntaohjelman tasolla varaudutaan myös kaikkia kehittämisalueita koskeviin teemoihin, kuten osaavan työvoiman saatavuus ja liiketoimintaosaaminen Elinkeinot ja teollisuus Elinkeinot ja teollisuus Maakuntaohjelmassa elinkeinojen kehittämisstrategiaksi valittiin klusteriperustainen kehittäminen. Keski-Suomen elinkeinojen kehittämisen kolme kärkeä ovat uudistuvat koneet ja laitteet, bioenergiasta elinvoimaa ja kehittyvä asuminen. Yritysten, tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja suurimpien kaupunkien yhteistyönä suunnitellaan parhaillaan kansallisen innovaatiostrategian alueellisia toimenpiteitä. Lähivuosien tehtävänä on muun muassa pk-yritysten kannustaminen liiketoimintansa asiakaslähtöiseen uudistamiseen, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön lisääminen entisestään ja kasvuyritysten kansainvälistymisen nopeuttaminen. Uudistuvat koneet ja laitteet Klusterin kehittämisteemat ovat ohutlevyteknologia, biometalli ja koneenrakennus. Tavoitteena on rakentaa maakuntaan ruostumattomien ja haponkestävien ohutlevytuotteiden teknologinen keskittymä. Biometalli alalla pyritään kapasiteetin ja teknologian tason nostoon sekä alihankintaverkoston toiminnan tehostamiseen ja laajentamiseen. Koneenrakennuksessa lisätään järjestelmätoimittajuutta ja vahvistetaan verkostojen toimintakykyä. Painopisteenä ovat paperikoneen, tuulivoimaloiden ja teollisuuden voimansiirtolaitteiden valmistus. Uudistuva metsä(teollisuus) -osaamiskeskusohjelman ja Metsäklusteri Oy:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kehittämistyöllä tavoitellaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia metsäteollisuudessa, sitä palvelevassa kone- ja laitevalmistuksessa sekä metsäteollisuudelle palveluita tuottavissa ja niiden tuotteita hyödyntävissä yrityksissä. Bioenergiasta elinvoimaa Klusterin visio vuodelle 2015 lupaa, että keskisuomalainen bioenergian tuotanto on 4 terawattituntia nykyistä suurempi. Vision mukaisia kehittämisteemoja on neljä: biovoimaloiden polttoainejärjestelmät, alue- ja kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät, pellettienergiajärjestelmät ja biokaasujärjestelmät. Biovoimaloiden polttoainejärjestelmillä tavoitellaan suurten biomassavolyymien hyödyntämistä energian tuotannossa. Alue- ja kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia kehittää palveluliiketoimintaa ja uusia, integroituja ja tehokkaita lämmitysteknologioita. Pääpolttoaineita ovat metsähake ja muut puupolttoaineet, palaturve ja peltobiomassat. Pellettienergiajärjestelmät sopivat erityisesti pienten kohteiden lämmityksen toteuttamiseen. Biokaasujärjestelmät ovat nopeasti kehittyvä uusi ratkaisu jätteiden hyödyntämiseen energiantuotannossa. Biokaasu sopii myös liikennepolttoaineeksi. Tulevaisuuden energiateknologiat -osaamiskeskusohjelmassa Jyväskylän seudun vastuualueeksi on sovittu bioenergia. Kehittyvä asuminen 7

9 8 Klusterin perusidea on edetä yksittäisistä rakentamisen ja asumisen tuotteista kohti avaimet käteen -periaatteella tarjottavia tuote- ja palveluratkaisuja. Kehittämisteemoja ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet ja vaatimukset asumiselle, pientalovaltaiset, laadukkaat aluerakentamisen kohteet sekä korjaus- ja saneerausrakentamisen uudet liiketoimintamahdollisuudet. Toimenpiteet Kohdennetaan merkittävä osa EU-rahoituksesta valittujen klustereiden kehittämiseen Kohdennetaan yritysrahoitus ensisijassa kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Vahvistetaan yritysten liiketoimintaosaamista. Vahvistetaan klustereiden keskinäistä yhteistyötä ja verkottumista. Tehostetaan yrityksille tärkeiden teknologiaohjelmien hyödyntämistä. Varmistetaan seudullisten yrityspalvelujen saatavuus koko maakunnassa. Jatketaan Y4-ideologian (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä) jalkauttamista Osaaminen ja koulutus Osaamisen ja koulutuksen haasteet näyttäytyvät maakunnan eri osissa hyvin eri tavoin: väestön koulutustaso Jyväskylässä on valtakunnallisestikin korkea mutta muualla maakunnassa selvästi matalampi. Työttömyysaste maakunnassa on korkea samaan aikaan kun joillakin aloilla ja alueilla on jo selviä rekrytointivaikeuksia. Osaavan työvoiman turvaaminen ja työllisyyden lisääminen on tunnustettu Keski- Suomessa keskeisiksi kehittämistavoitteiksi. Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen nähdään osana klusterien kehittymästä ja menestyvää liiketoimintaa sekä perustana Keski-Suomen innovaatiokeskittymän syntymiselle. Yhteisen tahtotilan lisäksi tavoitteiden toteutuminen edellyttää tavoitteellista elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden ja alueviranomaisten yhteistoimintaa sekä alueellisesti että seudullisesti. Kehittämistoimintaa koordinoi maakunnan yhteistyöryhmän osaamis- ja työllisyystyöryhmä. Seudulliset osaamis- ja työllisyystyöryhmät etsivät ratkaisuja paikallisiin työvoimatarpeisiin. Työvoima- ja ammattirakenteiden muutosten hallitsemiseksi on luotava yhteinen alueellinen ennakointijärjestelmä, joka tuottaa tietoa elinkeinoelämän nopeastikin muuttuvista osaamistarpeista. Ennakointitietojen perusteella voidaan tarkemmin kasvattaa koulutuksen määrällistä ja laadullista osuvuutta. Osaavan työvoiman turvaaminen edellyttää aikuiskoulutusrakenteiden ja aikuisohjauksen kehittämistä alueellisena kokonaisuutena. Koulutusasteiden keskinäistä yhteistyötä edistetään ja koulutuksen yhteyksiä elinkeinoelämään vahvistetaan. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä lisätään korkeakoulujen yhteisen aluekehittämisstrategian mukaisesti. EDU-Cluster Finland -verkoston toiminta vakiintuu kansainvälisesti tunnustetuksi innovaatio- ja koulutuskeskittymäksi, joka on rakentunut elinikäisen oppimisen periaatteella ja joka yhdistää alueen liiketoiminnan, tutkimuksen ja koulutustarjonnan. Samalla kehittyy uudenlainen toiminta- ja innovaatioympäristö, jonka keskiössä on oppiminen ja joka imee maakuntaan alan koulutus- ja yritystoimintaa ja lisää alueellista vetovoimaa Toimenpiteet Uudistetaan yhteistyön muotoja koulutuksen suunnittelussa ja ohjauksessa.

10 Kehitetään alueellinen aikuiskoulutusjärjestelmä, jossa tutkintoon johtava koulutus, työvoimavoimakoulutus sekä aikuiskoulutuksena annettava lisä-, täydennys ja muuntokoulutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kehitetään toimijoiden yhteinen aikuisohjauksen maakunnallinen palvelujärjestelmä, joka vahvistaa työvoiman tarjonnan ja -tarpeiden kohtaantoa. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi suunnataan kehittämisen painopistettä alueelliseen rekrytointiin ja sen toimintamallien kehittämiseen. Lisätään koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä sekä vahvistetaan yhteyksiä alueen toimijoihin ja yrityksiin. Edistetään nuorten koko ikäluokan kouluttautumista tukevaa yhtenäistä toista astetta ja uusia, verkostomaisia koulutuksen järjestämismalleja. Edistetään ilmailualan kansainvälisen koulutuskeskittymän syntymistä Tikkakoskelle Jyväskylän lentokentän yhteyteen. Luodaan edellytyksiä Keski-Suomen innovaatiokeskittymälle ja osana sitä Pohjoisen Keski-Suomen bioenergia-, luonnonvara- ja ympäristöalan osaamis- ja yrityskeskittymälle. Tuetaan EDU-Cluster Finland -konsortion vahvistumista ja liiketoimintalähtöistä kehittämistä kansainvälisesti tunnustetuksi innovaatio- ja koulutuskeskittymäksi. Parannetaan Keski-Suomeen tulevien maahanmuuttajien kotoutumisen, kouluttautumisen ja työnteon mahdollisuuksia Hyvinvointi Hyvinvointialan kehittämisen suurin vastuu on palveluiden julkisilla tuottajilla eli kunnilla ja kuntayhtymillä. Maakunnassa priorisoituihin kehittämiskohteisiin haetaan KASTE-ohjelman rahoitusta. Merkittävimpiä maakunnallisia kohdennuksia ovat väestön ikääntymisen mukanaan tuomat palvelurakenteen kehittämistoimet sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Osaavan työvoiman saatavuutta tukevia toimintamalleja kehitetään. Toiminnallisena haasteena on saada edistettyä maakunnan omia hankkeita yhteensopiviksi koko Itä- ja Keski- Suomen yhteistoiminta-alueen hankkeiksi. Yksityisen hyvinvointialan kehittäminen etenee klusterimallin mukaisesti ja käytännössä Länsi-Suomen EAKR-ohjelman teemarahoituksella. Rahoitusta kohdennetaan hyvinvointialan yritysverkostojen rakentumiseen, ydinosaamisten ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen sekä yritysverkoston osaamisen vahvistamiseen. Keski-Suomeen perustettu Kansanterveyden edistämiskeskus Kantere ry vastaa hyvinvointialan toimijoiden keskinäisen työnjaon mukaisesti väestötason terveyden edistämisen toimista. Terveyden edistämisen teemat vaihtuvat vuosittain sairaanhoitopiiriin perustetun kansantautien ehkäisyn ohjausryhmän suositusten mukaan. Suunnitelmajakson toimenpiteet suunnataan mm. lihavuuteen, liikkumattomuuteen, päihteisiin ja tupakkaan. Maakunnan hyvinvointialan kehittämistä ohjaamaan ja hankkeiden valintaa priorisoimaan perustettu maakunnallinen johtoryhmä jatkaa toimintaansa. Toimenpiteet Varmistetaan maakunnasta esitettyjen hankekokonaisuuksien rahoitus KASTEohjelmasta. Parannetaan hanketoimijoiden yhteistyötä osaavan työvoiman saamiseksi maakuntaan ja kehitetään rekrytointikäytäntöjä.

11 3.4. Yhdyskuntarakenne ja vetovoima Ennakoidaan työelämän osaamistarpeita ja kehitetään alan koulutussisältöjä. Kohdennetaan EU-rahoitusta hyvinvointipalveluiden innovatiiviseen kehittämiseen. Jatketaan kansansairauksien ehkäisyä maakunnan mallin mukaisesti. Keski-Suomen kuntasektori uudistuu. Vuoden 2009 alussa Pylkönmäki yhdistyy Saarijärven kanssa, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyvät Jyväskylän kanssa ja Jämsän sekä Jämsänkosken kaupungit lakkaavat ja tilalle tulee uusi Jämsän kaupunki. Muutosten jälkeen Keski-Suomessa on 23 kuntaa. Seutukuntia on yhä kuusi. Aluerakenteessa vaikuttaa myös Jämsä - Jyväskylä - Äänekoski -kehitys- ja kasvukäytävä. Keski-Suomen neuvotteluhankkeena (kts. luku 5) olevan innovaatiokeskittymän toiminta ulottuu myös kuntasektorille, jossa kaivataan uudenlaista yhteistyötä ja uusia palveluinnovaatioita. Myös valtion aluehallinto uudistuu. Vuoden 2010 alussa aloittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus (ELLU), johon yhdistyvät TE-keskuksen, ympäristökeskuksen ja tiepiirin toiminnat. ELLUn tehtävät liittyvät luonnonvaroihin ja ympäristöön, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, työvoimaan, elinkeinoihin sekä osaamiseen ja kulttuuriin. Toinen perustettava viranomainen on aluehallintovirasto (ALLU), jolle kuuluvat peruspalveluiden toteutuminen; oikeusturva, luvat ja valvonta; turvallisuus ja maahanmuutto; ympäristöluvat sekä työsuojelu. Keski-Suomi on vahvasti maantiekuljetuksista riippuvainen maakunta ja sen kehittyminen sisämaan tärkeäksi logistiseksi keskittymäksi perustuu sijaintiin runkoväylien risteämiskohtana. Maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmän perustana ovat valtatiet 4 ja 9, runkorata ja lentoasema, joiden palvelutasosta tulee huolehtia. Perustienpidon määrärahat ovat jääneet jälkeen, minkä lisäksi väylästön hoidon ja ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet. Siksi mahdollisuus välttämättömiinkin investointeihin on kutistunut marginaaliseksi. Metsä- ja energiateollisuuden merkittävästi lisääntyvää kotimaisen puun ja tarvetta ei voi hoitaa pelkästään maantiekuljetuksin: tarvitaan huomattavia lisäpanostuksia raide- ja vesiliikenneinfraan terminaalit mukaan lukien. Kansalaisille välttämättömien joukkoliikennepalveluiden tulevaisuus näyttää heikolta erityisesti haja-asutusalueilla. Valtion tuki ei riitä kattamaan lisääntyneitä kuljetuskustannuksia, joten linja-autoliikenteen palvelutarjonta vähenee. Korvaavien joukkoliikennepalveluiden tulosta ei ole tietoa, sillä mm. matkojen yhdistelyyn perustuvan matkapalvelukeskustoiminnan valmistelu on ainakin toistaiseksi pysähtynyt. Maakuntakaavaan sisältyvien Jyväskylästä säteittäisesti lähtevien joukkoliikenteen laatukäytävien käytännön toteuttamista selvitetään. Kuntien työtä yhdyskunta- ja taajamarakenteen eheyttämiseksi tuetaan, jotta saadaan taloudellisemmin toimivia yhdyskuntia. Yhdyskuntasuunnittelussa korostetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tarve korostuu erityisesti Jämsä - Jyväskylä - Äänekoski - kasvukäytävällä, jossa kuntien toimivaa yhteistyötä kehitetään ja lisätään. Tavoitteena on monipuolisia elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan palveluita tarjoava kasvualue. Vesi- ja viemärilaitosten uusimis- ja laajennusinvestoinnit lisääntyvät, koska laitokset ikääntyvät ja vesilaitoksiin liittyvien määrä kasvaa. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että niillä katetaan vesihuoltolaitosten investoinnit ja käyttökustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle, joten kustannusten tulee vastata mahdollisimman hyvin vesihuollon todellisia kustannuksia. Käytännössä investointien rahoitustarpeeseen ei usein ole varauduttu. 10

12 11 Toimenpiteet Kuntien yhteistyönä valmistellaan maakuntakaavaa tarkentavia ylikunnallisia rakenneyleiskaavoja, joiden pohjalta käynnistetään kunnittaisten yleiskaavojen laadinta. Rakenteellinen tarkastelu ulottuu tarpeen mukaan maakuntarajan yli yhteistyössä naapurimaakuntien kuntien kanssa. Edellisellä tarkastelujaksolla laadittujen MasterPlan -suunnitelmien toteutumista edistetään tarvittavalla maankäytön hankinnalla ja kaavoituksella. Erityisesti muuttotappiokunnissa parannetaan taajamien asumisviihtyisyyttä, yritysten toimintaedellytyksiä ja taajamien liikenneyhteyksiä hanketyönä ja asemakaavoituksella. Jämsä - Jyväskylä - Äänekoski -kasvukäytävän kunnissa toteutetaan elinkeinoelämän, palveluiden, asumisen, joukkoliikenteen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia edistävä hanke. Vesihuollon akuuttien lähiaikojen investointien rahoitukseen pyritään rakentamaan valtion tuella malli, jolla tasataan vesilaitosten investointirasitus niin pitkälle aikavälille, että tarkistetuilla maksuilla talous voidaan tasapainottaa Rakennemuutosalueet Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen TE-keskus ovat esittäneet, että valtioneuvosto jatkaa Jämsän, Keuruun ja Saarijärven-Viitasaaren seutujen asemaa rakennemuutosalueena vuodeksi Ilman erityistoimenpiteitä uhkana on irtisanottujen henkilöiden työttömyyden pitkittyminen ja edelleen kasvava rakenteellinen työttömyys. Työttömyysaste on seuduilla pysytellyt prosentissa. Uusien yritysten sijoittumista seuduille edistetään kiinnostavalla toimitilatarjonnalla, rekrytointikoulutuksella ja tiedotuskampanjoilla. Alueella toimivien yritysten kasvua kannustetaan investointi-, kehittämis- ja koulutushankkeilla. Keuruun ja Saarijärven-Viitasaaren seuduilla rahoitusta kohdennetaan erityisesti bioenergia-alaan. Jämsän seudulla painopisteenä ovat Himoksen matkailukeskus ja teollisuuden alihankintapalvelut. Yrityselämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka voivat johtaa tuntuviin irtisanomisiin muillakin kuin nimetyillä rakennemuutosseuduilla. Niin valtiolla kuin alueviranomaisilla on oltava kyky ja riittävät rahoitusvaltuudet toimia ripeästi myös näissä tilanteissa. Teollisuuden murroksen on viimeisimpänä kohdannut Joutsa, jossa sahateollisuuden alasajo vie kolmanneksen seudun teollisuustyöpaikoista.

13 EU-ohjelmien ja erityisohjelmien painotukset OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR -OHJELMA ALUEOSIO VALTAKUNNALLI- NEN OSIO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMIS- OHJELMA SUOMEN ELINKEI- NOKALATALOUDEN TOIMINTAOHJELMA OSAAMISKESKUS- OHJELMA ELINKEINOT JA TEOLLISUUS Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset Kehittämisen kärkinä uudistuvat koneet ja laitteet, bioenergia ja kehittyvä asuminen Liiketoimintaosaaminen; painopisteenä klusterit Yritysten työvoiman turvaaminen Liiketoimintaosaaminen Yrittäjyyskasvatus Luovien alojen yritystoiminta Maa- ja metsätalouden kilpailukyky, erityisesti maidontuotanto Maaseudun elinkeinot, erityisesti bioenergia, maaseutumatkailu ja elintarvikkeiden jatkojalostus Vesiviljely, sisävesikalastus, kalanjalostus ja kalan KEHITTÄMISALUE OSAAMINEN HYVINVOINTI JA KOULUTUS Innovaatio- ja oppimisympäristöt yritysverkostot ja Hyvinvointialan liiketoimintaosaaminen Liiketoimintaosaaminen Osaava työvoimaohjelma Innovaatioympäristöt ja - verkostot Koulutuksen työelämävastaavuus Aikuiskoulutuksen kehittäminen Innovaatio ja osaamisjärjestelmien kehittäminen Koulutuksen työelämävastaavuus Ohjauksen kehittäminen Yhteishankintakoulutus yhdessä työnantajien kanssa Yritysten osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointi Maahanmuuttajien neuvonta ja ohjaus Liiketoimintaosaaminen Yrittäjävalmiudet Laadun parantaminen Laadun parantaminen Toimintaverkoston kehittäminen tukkukauppa Energiateknologia Nanoteknologia (koordinaattori ) Jokapaikan tietotekniikka Uusiutuva metsäteollisuus Matkailu ja elämystuotanto (liitännäisjäsen) Välityömarkkinat Välityömarkkinat Nuorten pudokkuuden vähentäminen Maaseudun yhteisöjen aktiivisuus Palvelutarjonta maaseudulla YHDYSKUNTA- RAKENNE JA VETO- VOIMA Jyväskylä Paviljongin ja sataman tapahtuma-aukiot VT 13 alikulku, Saarijärvi. Rupon teollisuusalueen tiejärjestelyt, Pihtipudas. Maaseutumaisen asumisen viihtyisyys Kalatalouden infrastruktuuri Alueellinen yhteistyö JYVÄSKYLÄN ALUE- KESKUSOHJELMA JÄMSÄN ALUEKES- KUSOHJELMA MAASEUTU- POLIITTISEN ERI- TYISOHJELMAN ALUEELLINEN OSIO Suurten kaupunkiseutujen politiikkaa toteuttavat esim. innovaatiostrategiat, maankäyttö, kansainvälinen markkinointi Human Technology City -konseptilla Innovaatioympäristön ja innovaatiopalveluiden kehittäminen Työn tekemisen uudet muodot Osaavan työvoiman turvaaminen Valmistautuminen vierastyövoimaan maaseutualueilla Hyvinvointiin perustuvan liiketoiminnan kehittäminen Hyvinvoinnin uudet palveluratkaisut Jämsä Jyväskylä Äänekoski kasvukäytävän toteuttaminen Jämsä Jyväskylä Äänekoski kasvukäytävän toteuttaminen Seudun vetovoimaisuus Maaseutuasumisen joustavat käytännöt

14 3.7. Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arviointiryhmä (YVA -ryhmä) oli keskeisesti mukana toteuttamissuunnitelman vaikutusten arviointiprosessissa. Viranomaistahoja pyydettiin itse arvioimaan esittämiensä hankkeiden ja toimenpiteiden vaikutuksia, jotka otettiin huomioon prosessissa. Toteuttamissuunnitelman sisältö tarkentui joiltakin osin vielä YVA-ryhmän käsittelyn jälkeen. Kokonaisvaikutukset on avattu lyhyesti tekstissä. 1 Sosiaaliset ja tasa-arvovaikutukset: + Toteuttamissuunnitelman sosiaaliset vaikutukset ovat pääosin myönteisiä. Alueelliseen koulutusjärjestelmään sekä työvoima- ja ammattirakenteiden ennakointijärjestelmään panostaminen ehkäisee mm. syrjäytymistä. Merkittäviä kehittämiskohteita ovat myös ikääntyvän väestön sekä lasten ja perheiden palvelutarpeiden huomioon ottaminen. Liikennehankkeilla parannetaan liikenneturvallisuutta. Liikenneväylien parantaminen sekä osaamisen ja työllisyyden kehittämistoimien seudullinen lähtökohta tukee alueellista tasa-arvoa. Haja-asutusalueiden joukkoliikenteen näivettyminen lisää eriarvoisuutta. Ympäristövaikutukset: + Suunnitelmassa tuodaan esiin kansainväliset energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet. Biomassapohjainen energiatuotanto vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hillitsee ilmastomuutosta. Turpeen käytön lisääminen voi johtaa ristiriitaan ilmastopoliittisten tavoitteiden, vesiensuojelun ja monimuotoisuuden suojelun kanssa. Tuulivoiman kehittäminen, raideliikenteen edellytysten parantaminen ja jätteiden hyötykäyttö energiantuotannossa ovat kestävän kehityksen mukaista. Energiatehokkuuden edistäminen jää vähälle huomiolle. Päijännehankekokonaisuudella on positiivisia luonto- ja ympäristövaikutuksia. Liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito kuluttavat luonnonvaroja. Yhdyskunta- ja kulttuurivaikutukset: + Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä -vyöhykehanke edistää alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Päijänne-hankkeilla on positiivisia yhdyskunta- ja kulttuurivaikutuksia. Liikenneväylien parantaminen saattaa hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja muuttaa maisemakuvaa - haittoja voidaan ehkäistä riittävällä suunnittelulla. Maakunnallisen ympäristö- ja kulttuurikasvatuksen tärkeys sekä kulttuuriperinnön ja kotiseututyön näkökulma eivät ole tunnistettavissa. Aluetaloudelliset vaikutukset: ++ Suunnitelmassa esitetyt hankkeet ja toimenpiteet voimistavat aluetaloutta ja niillä on positiivinen vaikutus maakunnan työllisyystilanteeseen. Koulutuksen kohdentaminen ja osaavan työvoiman ennakointi lisäävät maakunnan kehittymismahdollisuuksia. Liikennehankkeet tukevat elinkeinoelämän kehittymistä Yrittäjyysvaikutusten arviointi Keski-Suomen yrittäjät ry on keskustellut maakunnan yrittäjyysvaikutusten arvioinnin toteuttamisesta ja esittää, että arviointi suoritetaan Y4-hengen (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä) mukaisesti kolmivaiheisesti päätöksen valmistelu-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanovaiheissa. Tämän lisäksi luodaan yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa päätösten yrittäjyys- ja hyvinvointivaikutusten mittausmenetelmä, joka liitetään arviointiprosessiin Arvio suunnitelman kokonaisvaikutuksista on esitetty vaikutusulottuvuuksittain: Selvästi positiivisia vaikutuksia ++ Positiivisia vaikutuksia + Ei merkittäviä vaikutuksia 0 Kielteisiä vaikutuksia - Selvästi kielteisiä vaikutuksia - -

15 Toimenpiteiden kohdentuminen maakunnassa Numeroiden selitteet 1 Kinnulan teollisuusalueen liikennejärjestelyt 2 Rupon teollisuusalueen liittymä 3 Äänekoski-Haapajärvi -rataosan perusparantaminen 4 Saarijärven taajaman liikennejärjestelyt 5 Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutin bioenergiakeskus 6 Kirri-Äänekosken rakentaminen moottoritieksi 7 Keitele-Päijänne -kanavan siltojen alikulkukorkeuden nosto 8 Laukaantien parantaminen 9 Palokka-Seppälänkangas-Vaajakoski -kehähteyden rakentaminen 10 Vaajakosken ohitustien rakentaminen 11 Korkeakoskenlahden teknologialiiketoiminnan keskus 12 Tampere-Jyväskylä -rataosan kunnostus 13 Himoksen matkailukeskus

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Lapin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2015 Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 Hyväksytty Lapin maakunnan yhteistyöryhmässä 10.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 Asiakirjan tarkoitus Keski-Suomen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- ja menoarvioon sekä valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot