Resurssiviisas maaseututaajama

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resurssiviisas maaseututaajama"

Transkriptio

1 Case: Kuumien Kivien alue Sulkavalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Schneider Electric Oy ja Sito Oy

2 2 (33) SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA PROJEKTIN TAVOITTEET JA YHTEISTYÖRYHMÄ Tavoitteet Suunnittelualueen kuvaus Yhteistyöryhmä SUUNNITTELURATKAISUJEN RAKENTAMINEN JA RESURSSIVIISAUDEN MITTAAMINEN Hyvien käytäntöjen arviointi Suunnitteluratkaisujen teemat ja arviointimenetelmät Energia Maa- ja vesi Toimintojen sijoittuminen ja liikkuminen Tutustuminen Suomalaisiin vertailukohteisiin PROJEKTIN TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN SUUNNITTELUALUEELLA Resurssiviisaan aluesuunnittelun mittaristotyökalu Alueen infrastruktuuri Energian tuotanto ja energian kulutus Maa ja vesi Toimintojen sijoittuminen ja tuottaminen Liikkuminen ja liikenne PIENTEN TAAJAMIEN RESURSSIVIISAAN ALUESUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI Toimintamallin kuvaus Toteutuminen Kuumien Kivien alueella RESURSSIVIISAAN MAASEUTUTAAJAMAN ALUESUUNNITTELUN EDELLEEN KEHITTÄMINEN... 31

3 (33) 1 Projektin tausta Projektin ideointi ja valmistelu käynnistyi lopputalvesta 2012 Sulkavan Palvelut Oy:n tavoitteesta hakea Eco-Balancing -pohjaisella suunnittelulla lisäarvoa Sulkavalla sijaitsevan alueen kaavoitus- ja suunnittelutyölle. Tuolloin ekotehokkuudesta keskusteltiin ekoasumiseen tukeutuvan luonnonläheisen alueen muodostamisesta, jossa olisi huomioitu myös asumisen elinkaarivaikutukset ja rakentuvan infraomaisuuden monipuolisuus ja joustava hyödynnettävyys tulevina vuosikymmeninä. Projektin valmisteluvaiheen yhteydessä tehtyjen konsultointien perusteella suunnittelualueen paikaksi valittiin ns. Kuumien Kivien alueelle 1. Sijaintipäätökseen vaikutti pilottikohteen saaminen keskeiselle alueelle, Sulkavan keskustan välittömään yhteyteen. Palveluihin on alueelta lyhyt kävelymatka. Rantaan rajoittuvaa aluevalintaa tukivat tonttimyytävyyden varmistaminen ja toisaalta mahdollisuus tarkastella järvilämmön hyötyjä osana muun uusiutuvan energian pakettia. Sulkavan keskustaajaman infran läheisyys tarkoittaa myös kohtuullisilla kustannuksilla toteutettavaa kaukolämpöverkoston laajentamista alueelle, mikäli tällaiseen ratkaisuun päädytään. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Sulkavan keskustan yhteydessä Sulkavan Palvelut Oy:n ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n 2 taustavaikuttimena projektin käynnistämiselle oli luoda omalle toiminta-alueen positiivista virettä uudenlaisen ympäristöarvot huomioon ottavalla kaavoituksen ja asuinrakentamisen kehittämisellä. Valtakunnallisia alueellisia ekotehokkuushankkeita benchmarkattiin projektin suunnitteluvaiheessa ja todettiin, että niiden soveltaminen sellaisenaan olisi liian raskasta ja kaavoitustyötä/asuntotuotantoa kangistavaa tai se eivät lainkaan soveltuneet Sulkavan tapaisiin pieniin maalaiskuntiin. Aluesuunnittelussa ekotehokkuushankkeita oli toteutettu varsinkin pääkaupunkiseudulla ja useiden tuhansien asukkaiden uudis- ja täydennysrakennushankkeiden ympärille laaditut suunnitteluohjeet eivät sellaisinaan soveltuneet maaseutukuntiin. 1 Myöhemmin suunnittelualue 2 Hanke siirtyi 2014 alussa Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hoidettavaksi

4 4 (33) Ekotehokkaalla ja resurssiviisaalla aluesuunnittelulla haluttiin parantaa omia suunnitteluvalmiuksia uudentyyppisissä alue- ja infrahankkeissa, parantaa uudiskohteiden markkinointi- ja myyntiarvoa ja lisäksi tuottaa maaseutumaisille kunnille esimerkin kautta malli siitä, kuinka ekotehokkuutta voidaan soveltaa myös maaseutumaisten pääosin omakotitalovaltaisten alueiden suunnittelussa. Tältä pohjalta projektin toteuttamiselle haettiin kehittämisrahoitusta paikalliselta RaJuPusu-Leaderilta ja projektin toiminta käynnistyi syyskuussa Projektin taustalla olivat vahvasti maaseutumaisten kuntien erityishaasteet, jotka liittyvät työpaikkojen turvaamiseen, alueellisen vetovoimaan, viihtyisään ja monipuoliseen asunto- ja tonttitarjontaan, eli itse asiassa koko kunnan elinvoimaan. Ekotehokkaassa suunnittelussa nähtiin mahdollisuus yhtäältä parantaa kuntataajaman palveluiden säilymistä ja toisaalta loppuun saakka mietityllä suunnittelulla tarjota uusille asukkaille jotain sellaista, mitä muissa kunnissa vielä ole. Ympäristölliset ja taloudelliset tavoitteet yhdistyivät ekotehokkaan aluesuunnittelun ideassa 2 Projektin tavoitteet ja yhteistyöryhmä 2.1 Tavoitteet Sulkavan Palvelut Oy käynnisti projektin loppukesästä Pääosa Sulkavan Palvelut Oy:n toiminnasta siirtyi uuden kolmen kunnan omistaman teknisen palveluyhtiön Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimenkuvaan. Uusi yhtiö käynnisti toimintansa vuodenvaihteessa Työn ensimmäisessä vaiheessa projektille kilpailuteltiin koordinaattorikonsultti. Koordinaatiokonsultiksi valittiin Sito. Projektin tavoitteena on löytää toimintamalli ja toimintamallin ympärille palveluprosessit, joiden avulla ekotehokkuutta ja laajemmin resurssiviisautta voitaisiin konkreettisesti edistää pienemmissä Sulkavan kaltaisissa kuntataajamissa. Hankkeen aikana resurssiviisauden toimintamalleja tullaan soveltamaan alueelle hankkeen aikana syntyneillä ratkaisuilla ja ns. best-practice vertailumenettelyllä. Hankkeen yhteydessä tullaan konkreettisesti määrittämään alueelle soveltuvat ympäristötekijät huomioon ottavat tyyppitalot, energian tuotantomuodot ja kannustaa arjen asiointi- ja työssäkäyntimatkoilla kestävien kulkumuotojen käyttöön. Projektissa Kuumien kivien suunnittelualuetta hyödynnetään pilottialustana, jossa uudenlaisia kaavoituskäytäntöjä, infrasuunnittelua, energian kokonaiskuvaa, palveluiden käyttöä ja liikkumista käsitellään kokonaisuutena. Toimiviksi tunnistettuja toimintatapoja viedään suunnittelualueella käytäntöön työn valmistuttua. Projektin hyötyjä ja toimintaohjeita laajennetaan koskemaan maaseutumaisia kuntia laajemmin. Tämän vuoksi projektin lopullisena lopputuotteena on uuden maaseutumaisen aluesuunnittelun toimintamalli, joka sellaisenaan sopii vastaaville alueille hyväksi oppaaksi. Tämä väliraportti pitää sisällään tuon toimintamalliehdotuksen. Projektin tavoitteet tiivistettynä: 1. Projektin aluksi suunnittelualueelle tullaan laatimaan kestävää kehitystä, elinympäristön viihtyisyyttä ja rakennuskannan kestävyyttä tukeva tavoitetila ja visio 2. Työssä selvitetään erilaiset ekotehokkuuteen ja kestävyyteen vaikuttavat tekijät ja pyritään suunnittelun ja ohjeistuksen keinoin vaikuttamaan näiden parantamiseen 3. Työn tuloksena tuotetaan aluesuunnittelun työvälineeksi kestävyyttä ja ekotehokkuutta arvioiva helppokäyttöinen arviointimittaristo, jossa sovelletaan kansallisten pilottihankkeiden tuottamaa tietoa maaseutumaisille alueille sopivaksi

5 (33) 4. Työn lopputuotteena muodostuu maaseudun aluesuunnittelulle toimintamalli, joka perustuu olemassa olevan taajama- ja palvelurakenteen tukemiseen. 2.2 Suunnittelualueen kuvaus Sulkava Kuumien Kivien alue sijaitsee taajamakeskustan koillisosassa tukeutuen Terveystien, Tiiterontien ja Ylätien alueen katuverkkoon. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kunnan terveyskeskus, päiväkeskus ja vanhusten palvelukeskus Tiiterontupa. Suunnittelualue rajoittuu vain 300 metrin etäisyydelle keskustan kauppojen ja julkisten palveluiden hallintorakennuksista. Samalla etäisyydellä sijaitsee kunnan linja-autoliikenteen pääpysäkki. Alueelle on osoitettu asemakaavan suunnitteluehdotuksessa kahden asuinkerrostalon, yhdeksän omarantaisen erillispientalon ja 19 sisämaan erillispientalotonttia. Lisäksi alueelle on osoitettu palveluiden korttelialue, kirkollisten ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue ja asuinpientalojen korttelialue. Osa näistä tukee täydennysrakennustavoitteita. Toteutuessaan alueelle olisi mahdollista sijoittaa 250 asukasta, mikä vastaa noin 9 prosenttia kunnan nykyisestä väestöstä. Kuva 2. Palveluiden toiminta-alueet ja joukkoliikenneyhteydet Sulkavan keskustassa Alueelle suunnitellut asuinrakennukset ovat pääosin pientaloja. Kaavassa on varattu mahdollisuus kahdelle asuinkerrostalolle. Asuinkerrostalojen kysynnälle tärkeäksi tekijäksi on arvioitu ikäihmisten lisääntyvää määrää ja halukkuutta muuttaa kuntakeskustaan palveluiden luokse. Rannan ja palveluiden läheisyys tekisi paikasta houkuttelevan myös muualta seudulta tai maakunnasta muuttaville. Uudet asuinpientalotontit on jaettu omarantaisiin ja sisämaan tonttitarjontaan. Omarantaisten tonttien osalta on todennäköisestä, että rakennuspinta-ala tulee olemaan suurempi kuin sisämaassa. Tonttitarjonnan monipuolisuudella halutaan tavoitella mahdollisimman laajaa ostajakuntaa niin kunnan nykyisten asukkaiden kuin paluumuuttajienkin osalta. Alueelle on kaavassa varattu myös asuinkerrostalojen ja palvelurakennusten alue. Alueen rakentaminen käynnistynee viiveellä pientaloihin nähden. Asuinkerrostaloilla ja niihin tukeutuvalla palvelutoiminnoilla on erityisen tärkeä tehtävä ja lukujen ikääntyvän väestön palveluiden takaamisessa ja esteettömän, modernin asumisvaihtoehdon takaamisessa.

6 6 (33) Sulkava ja taajamaan kytkeytyvä suunnittelualue sijaitsevat 0,5-1 tunnin ajoetäisyydellä alueen työssäkäynnin keskittymistä. Juvalle matkaa on 35 km, Savonlinnaan 39 km ja maakuntakeskus Mikkeliin 77 km. Sulkavan ja työssäkäyntikeskittymien välistä päivittäistä työssäkäyntiliikennettä on kuvattu alla olevassa kuvassa. Huomioitavaa on, että työssäkäynti on merkittävää yleensä molempiin suuntiin, ei siis vain Sulkavalta poispäin. Mikkeli on keskuksista ainoa, josta Sulkavalle tehdään vain yksittäisiä päivittäisiä työssäkäyntimatkoja. Kuva 3. Sulkavan ja lähikuntien pendelöintitiedot molempiin suuntiin. Kuntaliitto Alueen infrastruktuurin suunnittelun sekä kaavoituksen yhteydessä alueella tehtiin pohjatutkimuksia yhteensä 14 pisteestä. Pohjatutkimukset käsittivät seuraavat tutkimukset: - 8 kpl painokairauksia - -6 kpl tärykairauksia - -2 kpl kalliopinnan varmistus porakoneella - -4 kpl häiriintyneitä maanäytteitä, joista tutkittiin vesipitoisuus ja rakeisuus Tutkimusten ja mittausten mukaan alueen maasto on vaihtelevaa maanpinnan tason vaihdellessa noin välillä Osalla rakentamisen alueista ollaan suhteellisen tasaisella peltoalueella, kun taas toisaalla rakentaminen sijoittuu jyrkästi kohti Alannetta viettävään maastoon. Alanteen vesipinta on tasolla ( ). Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella maaperäolosuhteet suunnittelualueella jakautuvat kahteen erityyppiseen alueeseen. Kuumienkivientien alkuosan peltoalueella pohjamaa muodostuu päällimmäisenä olevasta hienohiekka ja silttikerrostumasta jonka paksuus alueelle sijoittuvan painokairauksen kohdallaon 2,5 m. Tämän kerrostuman alapuolella on havaittu moreenikerrostuma. Loppuosalla suunnittelualueetta pohjamaa muodostuu ohuehkosta kallion päällä olevasta moreenikerroksesta ja avokallioista. Moreenikerrostumat ovat paksumpia rinteiden alaosilla.

7 (33) Alueella ei tehty pohjaveden havaintomittauksia. Maapohja on routivaa. Laboratoriossa tutkittujen näytteiden vesipitoisuus vaihteli välillä 9,7 25,3 %. Alueelle mitoitettujen katujen rakenteet on mitoitettu kantavuusluokan E, F ja A mukaisesti. 2.3 Yhteistyöryhmä Projektin yhteistyöryhmä rakentui Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n Kuumien kivien pilottihankkeen ympärille. Yhteistyöryhmään haettiin monipuolisuutta ja moniammatillisuutta eri osaamisalueilta. Yhteistyöryhmä ja keskinäiset vastuut rakentui lopulta seuraavasti: 1. Sito Oy: Projektin koordinaattori ja ekotehokkaiden suunnittelukriteerien laatija. Lisäksi Siton vastuulla hankkeessa on resurssiviisaiden ratkaisujen yksilöiminen jätehuoltoon, palveluiden sijaintiin, liikenteeseen, hulavesien hallintaan, perusrakenteen määrään ja pilantuuneisiin maihin liittyen. 2. Järvi-Saimaan Palvelut Oy: Koordinoi projektin energiaosuuttta. Schneider Electric Finland Oy ideoi projektin lämpö- ja sähköenergian tuotantoon, sen resurssiviisaaseen ja älykkääseen hallintaan ja seurantaan liittyviä ratkaisumalleja sekä alueen turvallisuuteen liittyvistä innovaatioita. 3. Mikkelin Ammattikorkeakoulu: Vastaa talojen energiankulutuksen minimoimisesta ja talojen sijaintiin ja tyyppiratkaisuihin liittyvistä simuloinneista. Kokonaisvastuuna ovat rakennukset. 4. Hankkeen aikana hyödynnettiin ulkopuolista asiantuntemusta uusiutuvan energian ratkaisusuunnitelman laatimisessa Kuumien Kivien alueella. Toteuttajana tässä työssä oli ONE1 Oy. Hankkeen yhteydessä hyödynnettiin ONE1 muuhun toimintaa tuottamaa materiaalia. 3 Suunnitteluratkaisujen rakentaminen ja resurssiviisauden mittaaminen 3.1 Hyvien käytäntöjen arviointi Suunnittelutyölle määriteltiin Leader-rahoitteiseen projektiin yleiset tavoitteet. Projektin päätavoitteena on tuottaa maaseutumaisille taajamille kestävän aluesuunnittelun toimintamalli. Hankkeen tavoitteena on toimintamallin laatimisen lisäksi valita suunnittelualueelle parhaiten ekotehokkuutta ja resurssiviisautta tukevat suunnitteluratkaisut ja mittaristo suunnittelumenetelmien kestävyyden mittaamiseksi. Ennen varsinaista kohdekohtaista suunnittelua ja lähtöaineistojen taustatarkastelua toteutettiin yhteistyössä hankeverkoston kanssa Kuumien Kivien alueelle visiotyöpaja, jossa keskeisiä asiakasryhmiä ja tarkempia suunnitteluperiaatteita käytiin läpi. Visiotyöskentely toteutettiin ennen tarkemman kohdekohtaisen suunnittelun ja vaihtoehtotarkastelun käynnistämistä. Työskentelyn tuloksena listattiin mm. seuraavia kohteen suunnitteluun, rakentamiseen ja markkinointiin liittyviä havaintoja: - Alueella toteutettavien energiaratkaisujen tulisi olla ekotehokkaita ja hyödyntää alueen ja/tai lähialueen energiantuotantomahdollisuuksia. Ulkoa ostettavasta sähköstä olisi tehtävä alueen asukkaille houkuttelevia ekosähkötarjouksia alueellisten sähköyhtiöiden kanssa yhteistyössä. - Pienkerrostalojen kohderyhmänä ovat sekä ilman tukea ja tukitoimien varassa asuvat ikäihmiset. Asuinkerrostalo toteutuu arviolta 2020-luvun alussa, jolloin sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kokonaisvaltainen esteettömyys (rakennus/pihat), tilojen muunneltavuus ja mahdollisuus palveluiden sijoittumi-

8 8 (33) seen. Nuorimmat kerrostaloihin muuttajiksi toivotut asukkaat ovat vuotiaita, jotka myöhemmin tarvitsevat kodinomaisissa asunnoissa kunnan, järjestöjen ja yritysten tarjoamia hoivapalveluita. Alustavista ideoista on jo keskusteltu paikallisten hoivayrittäjien kanssa. - Pientaloalueen kohderyhmänä ovat kunnan ja lähialueen asukkaat sekä paluumuuttajat. Kohderyhmäkeskusteluissa todettiin, että ekotehokkuuden ja/tai resurssiviisauden ei saa näkyä loppukäyttäjille asumista ja elämistä vaikeuttavana esimerkiksi monimutkaisten laitteistojen tai tiukkojen kaava- ja rakennusmääräysten muodossa. - Esteettömyyttä tukevat ratkaisut keskiössä. Alueella halutaan painottaa viihtyisiä siirtymiä ja kevyeen liikenteeseen tukeutuvia liikkumisratkaisuja hyvällä kevyen liikenteen väyläverkostolla ja yleisellä esteettömyydellä. - Todettiin, että Sulkavan alueelta muualle lähikuntiin tehdään paljon työssäkäyntimatkoja. Ainoa vaihtoehtoinen kulkumuoto on käytännössä henkilöauto, jolloin pidemmillä matkoilla henkilöauton kulkumuoto-osuus on lähes 100 %. Todettiin, että tavoitteeksi koko alueelle tulisi muodostaa kaikkien muiden matkojen kestävien kulkumuotojen käytön maksimointi ja ideoida mahdollisia kompensaatiotoimia pendelöinnille. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla järjestettyjen etätyötilojen osoittaminen esimerkiksi kunnantalolta kaikkine toimistopalveluineen. - Alueen kaavavaraukset mahdollistavat alueen asukkaille mahdollisuuden yhteismaan käyttöön. Suurissa kaupungeissa yhteiset piha- ja viheralueet ovat tarjonneet mahdollisuuden esimerkiksi lähiviljelyyn. Yhteinen alue mahdollistaisi myös energiantuotantokentän rakentamisen (aurinkopaneelit). Yhteisille alueiden hyödyntäminen katsottiin hankkeen etenemisen kannalta tavoitteellisiksi, mutta ratkaisuista ei vielä tässä vaiheessa osattu sopia mitään konkreettista. - Vesistöä tulee hyödyntää lopullisessa hankesuunnitelmassa. Vesistöjen ympäröimä alueen hyödyntämisen kannalta sopiviksi vaihtoehdoiksi listattiin järvilämpö, yhteiset ranta-alueet/rantasauna ja kelluvien talojen rakentaminen. Visiotyöpajassa alueelle päätettiin asettaa korkeat ekotehokkuusvaatimukset. Erityisesti rakennusten energiankulutukseen ja sijoittumiseen tulee kiinnittää huomiota. Jatkoselvitettäväksi kysymykseksi jätettiin sellaisten ratkaisujen erittely, joilla on kaikkein suurin vaikuttavuus kustannustehokkuuden kannalta maaseutumaisten taajamien ekotehokkuuteen. Yhteistyöryhmän keskuudessa ei toivottu lopputulosta, jonka kautta suunnittelualueen toteutuskustannukset olisivat sellaiset, että ei alueen toteuttaminen olisi taloudellisesti mahdotonta. Tämä tulisi huomioida erityisesti mittaristoa rakennettaessa. Alueen suunnitteluvision tueksi laadittiin kuva, jossa keskeiset suunnitteluperiaatteiden taustalla olevat tavoitteet ja arvot on selkeästi ilmaistu. Kuumien Kivien alueen suunnitteluvisioksi muodostui: Toimivan taajaman yhteyteen rakentuva alue, jossa ekotehokkailla ja ympäristöystävällisillä ratkaisuilla on varmistettu lähiluonnon säilyminen, järvi veden korkean laadun, energiatehokkaat asumisratkaisut ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto. Alueelle muuttavat asukkaat voivat hyödyntää helposti kaikkia kävelyetäisyydellä olevia nykyisen kuntakeskuksen palveluita, joiden kysyntää uuden alueen rakentuminen tukee. Alueelle tuleva rakennuskanta on muunneltavaa eri asiakasryhmien tarpeisiin ja asumisen koko elinkaaren aikainen turvallisuus on otettu huomioon. Aluesuunnittelu on tehty vuorovaikutuksessa maanomistajan ja kunnan sidosryhmien kanssa.

9 (33) Kuva 4. Suunnitteluperiaatteet Kuumien kivien alueella Ekotehokkuutta ja potentiaalisten asiakasryhmien asumiselle asettamia tavoitteita asemoitiin seuraavasti. Näihin vastaamalla sekä alueella toteutettavilla toimenpiteillä että onnistuneella viestinnällä tulisi saada aikaan kilpailukykyinen modernin, ekologisen asumisen kokonaispaketti myös maaseutukuntiin. Taulukko 1.Potentiaaliset asiakasryhmät Janne Aittolaa 2013 (mukaillen) Asuinkerrostalojen asukkaat: ikääntyneet Asunnon muuntomahdollisuus tavallisesta osakeasunnosta palveluasunnoksi Turvallisuuteen ja terveydenhoitoon liittyvien palveluiden saanti ja toiminnallisuudet Asuinkerrostalojen asukkaat: opiskelijat Etäopiskelumahdollisuudet takaavat nopeat tietoliikenneyhteydet Julkinen liikenne (erityisesti toisen asteen opiskelijat) Asuinpientalojen asukkaat: maatontit Kustannukset (rakentaminen ja käyttö) Terveellinen ulko- ja sisäympäristö Energian seurannan reaaliaikaisuus ja omien toimenpiteiden vaikutusten seuranta Uusiutuva lähienergia trendinä Asuinpientalojen asukkaat: rantatontit Edellisten lisäksi edistyksellinen ja korkea imago Tekniikan tarjoamat mahdollisuudet Asunnon etähallinta ja valvonta ykkös- tai kakkoskodista käsin Työn suunnittelun lähtökohtina hyödynnettiin kotimaisia ja kansainvälisiä ekotehokkaan aluesuunnittelun ja kaavoituksen hyviä käytäntöjä. Yhdeksi yhteistyöryhmän havainnoksi projektin kuluessa nousi, että ohjeistukset ovat valtaosin suunnattu kaupunkimaisille alueille. Varsinkin kaavoituksen ohjeet olivat lähtökohtaisesti kaupunki-

10 10 (33) keskeisiä. Suomesta muutamien yksittäisten kylä- ja aluekohtaisten pilottien rinnalla hyväksi käytännöksi löydettiin Jyväskylä Innovationin Keski-Suomessa toteuttama Ekotaajama-hanke. Ekotaajama-hankkeessa näkökulmaa oli useiden pilottialueiden osalta sovitettu myös maaseututaajamiin. Jyväskylä Innovationin hankkeessa kohteina oli 6 kuntaa ja taajamaa Jyväskylässä, Jämsässä, Toivakassa, Petäjävedelle ja Multialla. Jyväskylän ja Jämsän kohteet tukeutuvat suurempiin asutuskeskuksiin kuin Sulkavan alue. Sulkavan suunnittelualueelle tärkeitä verrokkikohteita ovat alueet, jotka sijaitsevat vesistön äärellä kiinni nykyisessä taajamassa. Vastaavana alueena Ekotaajama-projektista osoittautui Multian Kyöpeli, jonne hankkeessa tehtiin myös benchmark-vierailu. Muut pilottitaajamat sijaitsivat liian kaukana oman taajamansa keskustasta ja tukeutuvat pitkälti Jyväskylään työssäkäynnin ja osin myös palveluiden suhteen. Jyväskylä Innovationin Ekotaajama-hankkeessa toteutettiin talojen energialuokkiin, sähköntuotantoon, liikenneratkaisuihin, palveluiden sijoittumiseen ja alueen työpaikkoihin tukeutuva aluetaso energialuokitustyökalu. Energialuokitustyökalu osoittautui hyväksi käytännöksi, joka otettiin maaseututaajamien kestävän aluesuunnittelun mittaristoa rakennettaessa lähtökohtatiedoksi. Energialuokitustyökalun ongelmiksi katsottiin energiamuotoja koskeva yleispätevyys (uusiutuva/ei uusiutuva) ja lähinnä liikenneratkaisuihin liittyvät suunnittelukriteerit koskien bussipysäkkejä ja yhteistä pysäköintialuetta. Julkisten liikenneyhteyksien merkitystä Ekotaajama-hankkeessa korosti olettama Jyväskyläkeskeisestä työssäkäynnistä. Hyvien käytäntöjen arviointia ja tavoitteita suunnittelulle määriteltiin tausta-aineistoon tutustumisen jälkeen seuraavasti: - Rakennusten energiatehokkuuden ja kestävien energiatuotantomuotojen rinnalla tarkasteltava laajasti myös muita tekijöitä, kuten liikkumista, maan rakennettavuutta ja lähialueen vesistöjä - Alueen mahdollisuus tuottaa täysin tai osittain tarvitsemansa energia on selvitettävä ja mahdollisten ratkaisujen toteutettavuus arvioitava - Alueella ratkaistava soveltuvat tyyppitalomallit - Alueen henkilöturvallisuus ja teknisten järjestelmien turvallisuus normaaleissa ja erityistilanteissa - Ekotehokkaan alueen tulee olla kiinni tai mieluiten täydentyvä osa nykyistä taajamaa, jossa on päivittäisasiointien kannalta keskeiset palvelut - Ympäristön tulisi suosia kestäviä liikennemuotoja ja edistää kävelyä ja pyöräilyä yleisimmillä arjen matkoilla. - Esteettömät yhteydet ovelta-ovelle (kotiovelta kauppaan) - Keskeiset palvelut (kauppa, koulut, virkistysalueet) tulee sijaita kävelyetäisyydellä (toimintojen sijoittuminen) - Hulevesien hallintaan ja pohjavesiin liittyvät ratkaisut huomioitava - Maaperän rakennettavuus Rakennetaan lähtökohtaisesti helposti/normaalisti rakennettaville alueille, jossa pyritään välttämään maansiirtoja - Jätehuoltoratkaisut huomioitava kierrätys- ja kompostointijärjestelmä yksilöitävä

11 (33) - Kuinka vähentää asukkaiden omien toimintojen aiheuttamaa riskiä ekotehokkuudelle ilman, että tiukkoja säädöksiä on pakko tehdä? - Kompensaatiotoimenpiteet? Millä toimenpiteillä mahdollisia vajauksia ekotehokkuudessa voidaan korvata? Hyvinä käytäntöinä työn aluksi tunnistettiin seuraavat suunnitelmaohjeet ja tutkimukset: - Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu (HEKO) - EcoBalance.nakku (VTT) - Rakennusten elinkaarimittarit (Green Building Council) - Jyväskylä Innovationin Ekotaajama-hanke - Resurssiviisaan suunnittelun ja toiminnan mallit (Sitra) 3.2 Suunnitteluratkaisujen teemat ja arviointimenetelmät Lähtöaineiston ja yhteistyöverkoston visiotyöskentelyn perusteella järjestettiin Sulkavalla ohjausryhmän kokous, jossa käsiteltiin maaseudun aluesuunnittelun ekotehokkuusvaatimuksia ja muita suunnittelun apuvälineitä. Työn tueksi rakennettiin viisi eri vaihetta sisältävä kestävä maaseututaajamien suunnittelu- ja kaavoituspolku. Prosessikuvauksen tavoitteena on suunnitella ja päättää asioista oikea-aikaisesti ja varmistaa asukkaiden ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet työn edetessä. Kuva 5. Kuumien kivien resurssiviisaan hankkeen prosessin eteneminen Ensimmäisessä vaiheessa kestävälle suunnittelulle asetetaan suunnittelualueeseen ja asiakaskuntaan liittyvät raamit. Kaikkea ei voida tavoitella, mutta lähtökohdat tiedostaen ekotehokkuutta voidaan alueella huomioida usealla eri tavalla, useassa eri vaiheessa. Toisessa vaiheessa määritellään taustatietoihin perustuen visioon perustuvat ydintavoitteet. Mitä alueen kehittämiselle tavoitellaan, millaista asumista alueelle toivotaan,

12 12 (33) millaiseksi palveluiden saatavuustavoitteet asetetaan, kuinka kestävien materiaalien ja uusiutuvan energiankäyttöä edistetään? Kolmannessa vaiheessa ydintavoitteet ohjelmoidaan toiminnaksi ja kytketään osaksi paikkakunnan kehittämistä. Tässä vaiheessa määritellään asukas- ja sidosryhmätilaisuuksien tarve ja rooli eri suunnitteluvaiheissa ja valitaan yksityiskohtaisia suunnitteluvaihtoehtoja jatkotarkasteluun. Neljäs vaihe käsittää toimenpiteiden toteuttamisen. Tässä vaiheessa toimenpiteiden toteutus jaetaan eri vastuutahoille ja eri aikajaksoille. Osa toimenpiteistä toteutetaan esimerkiksi kaavatyön- ja rakennusvaiheen yhteydessä, mutta osa toimenpiteistä vaatii alueen asukkaiden ja toisaalta esimerkiksi kunnan päätöksentekoelimien vastuunottoa. Asukkaiden osalta tulee miettiä valmiiksi, mitä tietoja ja palvelutarpeita heille tulisi tarjota, jotta vaivalla rakennetut ekotehokkaat suunnitteluperiaatteet ja perusinfran mahdollisuudet tulisi mahdollisimman tehokkaasti myös hyödynnettyä. Kunnan tehtävänä on päättää, miten se huomioi ekotehokkuusajattelun tulevissa aluekehitys- ja kaavahankkeissaan. Viidennessä vaiheessa sovitaan siitä, kuinka asetettujen tavoitteiden ja toimintamallien toteuttamisen seuranta järjestetään. Seurannan tulisi keskittyä muutaman ydinindikaattorin ympärille ja samalla sitoa alueen asukkaita oman asuinalueensa kehittämiseen. Ylläpitovaiheen ratkaisuilla on erittäin suuri merkitys pitkäkestoisen ekotehokkuuden varmistamisessa. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa hankkeessa määriteltiin suunnittelun lähtökohdat, ydintavoitteet ja pääasiakasryhmät. Kolmannen vaiheen alussa järjestettiin työpaja ( ), jossa ydintavoitteita ohjelmoitiin ekotehokkuuden tarkastelukriteereiksi ja myöhemmin seurantaa helpottavan mittariston pohjaksi. Työpajassa määriteltiin lähtöaineiston analyysiin perustuen joukko kestävän aluesuunnittelun perustekijöitä Kuumien Kivien kehittämishankeen mittariston jatkosuunnittelulle. 1. Energiankulutuksen alentaminen koko elinkaaren aikana 2. Energiankulutuksen seuranta 3. Alueelliset lämmöntuotantoratkaisut vaihtoehtoineen 4. Vaihtoehtoisten energiamuotojen huomioiminen sähköntuotannossa (vaihtoehtoisesti ekosähkösopimukset) 5. Paikallisten materiaalien hyödyntäminen 6. Jätehuollon ratkaisut ja mittarit 7. Palveluiden sijainti ja toimintojen sekoittuminen 8. Liikkuminen ja liikenne (kaikki kulkumuodot) 9. Veden kulutuksen seuranta ja minimointi 10. Tulvasuojelu 11. Hulavesien hallintoa ja pohjavesien suojelu 12. Maaperän rakennettavuus 13. Pilaantuneet alueet ja maamassat 14. Maansiirtotarpeet 15. Maankäyttö rakentamiseen Kolmannessa vaiheessa pidettiin Siton valmistelema suunnitteluperiaatteiden ja esivalitun seurantamittariston ideointityöpaja ( ). Työpajassa etsittiin maaseutualueille (taajamat ja haja-asutusalueet) soveltuvia toimintatapoja ja mittareita aluesuunnitteluhankkeiden tueksi. Tavoitteena ideointityöpajalle oli parantaa kaavoituksen laatua ja miettiä kaava-aluetta ja jo rakennettua taajamaa yhtenä täydentyvänä kokonaisuutena. Aluesuunnittelijalle menetelmien ja seurantamittareiden ei saa olla kovin raskaita ja vaikeaselkoisia. Ekotehokkaiden ratkaisujen tulee olla järkevällä kustannustasolla toteutettavissa.

13 (33) Energia Aluesuunnittelun ja kaavoituksen tarkastelumittaristoksi valikoitui lopulta kaikkiaan 38 eri ekotehokkuuteen vaikuttavaa osatekijää. Tarkasteltavat kokonaisuudet jaettiin muun muassa VTT:n laatimaa HEKO-mallia mukaillen kolmeen tarkastelukokonaisuuteen. 1. Energia 2. Maa- ja vesi 3. Toimintojen sijoittuminen ja liikkuminen Tarkastelukokonaisuuksien painoarvo kokonaiskestävyyteen vaihtelee alueiden kesken. Liikkumiskysymyksistä muodostaa merkittävämpi niillä alueilla, jotka sijaitsevat haja-asutusalueilla, tai niiden palvelukysyntä ei perustu lähikeskukseen, vaan esimerkiksi seudulliseen työssäkäyntikeskukseen, johon pääosin liikennöidään autolla. Painoarvon muutosmahdollisuuden vuoksi mittaristoon päätettiin jättää mahdollisuus muuttaa eri tarkastelukokonaisuuksien painotusta. Seuraavissa luvuissa on esitelty valitut mittarit ja niiden perustelut. Lukujen alussa on avattu prosenttiluvulla teema-alueen ratkaisujen kokonaisvaikuttavuutta ekotehokkuuteen. Kokonaisvaikutuksen painotus Kuumien kivien alueella 35 % Lämpö- ja sähköenergian ekotehokkuuden tarkasteltavina osatekijöinä mittaristossa ovat energian tuotanto ja energian käyttö. Energian tuotantoa tarkastellaan kaavoituksen antamien ekotehokkuutta lisäävien toimenpiteiden, linjausten ja ohjeistuksien sekä aluetta palvelevien energiatuotantomuotojen teknisten ominaisuuksien kautta. Lisäksi energian tuotannon arvioinnissa kiinnitetään huomioita energiatoimittajan tarjoamiin palveluihin, alueen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin energian tuotannossa, primäärienergian paikallisuuteen sekä energiatuotantojärjestelmien valmistuksen ja elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Energian käytön arvioinnissa ekotehokkuuden mittareina ovat alueelle rakennettavien kiinteistöjen tekniset ominaisuudet (E-luku), alueen infratekniikan toteutustapa sekä koko alueen energiakulutuksen hallintaan, seurantaan, informaatioon ja opastukseen liittyvät tekijät Maa- ja vesi Kokonaisvaikutuksen painotus Kuumien kivien alueella 32,5 % Vesi: - hulevesien käsittely o hulevesien käsittelyn tavoitteena on imeyttää valtaosa sadeja sulamisvesistä jo syntypaikalleen. Hulevesien imeyttäminen säilyttää pohjavesien korkeusaseman lähellä luontaista tasoa. Hulevesien käsittely pienentää lisäksi tulvariskiä sekä parantaa vesistöihin johdettavien hulevesien laatua. Hulevesien käsittely esim. tasausaltaiden avulla voidaan ajatella myös resurssina joka mahdollistaa viihtyisämmät viheralueet sekä luonnonmukaisen kastelun. - tulvasuojelu

14 14 (33) o tulvasuojelun tavoitteena on huomioida jo kaavoitusvaiheessa mahdolliset tulvariskialueet ja laatia sen pohjalta tulvimisen kannalta mahdollisimman riskitön asuinalue. MAA: - maaperän rakennettavuus o maaperän rakennettavuus vaikuttaa sekä infran että talojen rakentamiseen. Ma aperän selvitys jo kaavoitusvaiheessa vähentää sekä materiaalien että energian kulutusta rakennusvaiheessa sekä tuottaa myös kustannussäästöä asuinalueen elinkaaren aikana. - maansiirrot o maansiirrot ovat runsaasti energiaa vaativia toimenpiteitä. Ekotehokkuutta laskevat sekä suuret maansiirto- että louhintamassat sekä pitkät kuljetusetäisyydet. - pilaantuneet maa-alueet (PIMA) ja kaatopaikat o o Alueiden suunnittelussa on pyrittävä ratkaisuihin joilla maaperän kunnostustarve minimoidaan Pienten ja lievästi pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen ovat usein paikallista ekologisuutta ja ekotehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Suuremmat pilaantuneiden maaalueiden poisto ja puhdistustoimenpiteet ovat erittäin kalliita ja energiaa vaativia toimenpiteitä. - maankäyttö rakentamiseen o Alueiden suunnittelussa on hyvä pyrkiä säästämään tuottavia maa- ja metsätalousalueita sekä tavanomaista arvokkaampia luonnonympäristöjä. Alueiden suunnittelussa on pyrittävä nostamaan suunniteltavien alueiden arvoa. - perusrakenteen määrä o Perusrakenteen määrän järkevä minimointi eli riittävän hyvä aluetehokkuus säästää energiaa ja materiaaleja jo rakennusvaiheessa. Suurimmat energia- ja ekotehokkuutta lisäävät hyödyt saavutetaan alueen elinkaaren aikana jolloin säästetään turhia liikennesuoritteita sekä polttoaine ja muita energia kuluja. - jätehuolto o Alueiden suunnittelulla ei käytännössä voida vaikuttaa syntyvän jätteen määrään mutta alueiden suunnittelulla voidaan osittain vaikuttaa siihen kuinka paljon jätettä voidaan hyödyntää materiaalina tai energiana. Alueiden suunnittelussa on pyrittävä huomioimaan jätteiden erilliskeräyksen mahdollisuus Toimintojen sijoittuminen ja liikkuminen Kokonaisvaikutuksen painotus Kuumien kivien alueella 32,5 %

15 (33) Toimintojen sijoittuminen ja sekoittuminen: - Suunnittelualueen sijainti o Alueen suunnittelussa on pyrittävä ensisijaisesti nykyisen palvelutaajaman elinvoiman vahvistamiseen. Parhaiten tämä toteutuu tiivistämisellä ja täydennysrakentamisella. Suunnittelualueen sijainti on ekotehokkuuden kannalta heikko, mikäli se sijaitsee täysin rakentamattomalla alueella haja-asutusalueella. - Suunnittelualueen lähialueen palveluiden saatavuus o Toimivat, alueen yhteydessä olevat palvelut ovat tae sille, että päivittäiset asiointimatkat voidaan tehdä pääosin muulla kulkumuodolla kuin henkilöautolla. Palveluiden saavutettavuus muodostuu julkisten peruspalveluiden, työpaikkojen, kaupallisten palveluiden ja virkistysalueiden läheisyydestä ja korkealaatuisesta väyläverkosta. Liikkuminen: - Kunnan työpaikkaomavaraisuus, postinumeroalueen tarkkuudella o o Kunnan työpaikkaomavaraisuudella voidaan arvioida pitkien työmatkojen kokonaisvaikutusta kestävyyteen ja suhteuttaa suunnitelma-alue muuhun Suomeen. Korkea työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa pientä ulosvuotavaa työssäkäyntiä ja korkeampaa ekotehokkuutta. Työpaikkaomavaraisuuden mittarina on käytetty alueella sijaitsevien työllisen työvoiman ja työpaikkojen suhdelukua. Vertailuarvot muodostettiin yli postinumeroalueesta. - Työmatkojen keskimääräinen pituus o Työmatkojen keskimääräiset pituudet muodostavat noin viidenneksen kaikista liikkumisen aiheuttamista päästöistä. Uuden henkilöliikennetutkimuksen ja Itä-Suomen liikkumistutkimuksen mukaan alueita voidaan luokitella sen perusteella ekolaskurilla työssäkäyntimatkoilla todennäköisesti käytettävien kulkumuotojen mukaan. - Vapaa-ajan palveluiden asiointimatkojen keskimääräinen pituus o Vapaa-ajan matkojen (kaupat ja muut palvelut) kulkumuotojakaumaa arvioimalla tehdään vastaava luokittelu kuin työssäkäyntimatkojen osalta. Lähtötiedot perustuvat Itä-Suomen liikkumistutkimukseen. - Harrastus- ja virkistysmatkojen keskimääräinen pituus o Harrastus- ja virkistysmatkojen pituusarviot tehdään suunnittelualueelta lähimpiin ulko- ja sisäliikuntapaikkoihin. Kulkumuotoarvio perustuu Itä-Suomen liikkumistutkimukseen. - Koulu- ja opiskelumatkojen keskimääräinen pituus

16 16 (33) o Koulu- ja opiskelumatkojen pituuden arvioiden pohjana käytetään eri kulkumuotojen käytön todennäköisyyttä ja perusopetuslaissa säädettyjä koulukuljetusrajoja. Yli viiden kilometrin matkat aiheuttavat peruskoulussa kuljetustarpeen syntymisen ja mittaristolla tällaiset uudisalueet saavat heikoimman arvosanan. 3.3 Tutustuminen Suomalaisiin vertailukohteisiin Marraskuussa 2013 ohjausryhmän kokouksen yhteydessä keskusteltiin projektisuunnitelmaan sisältyneen benchmark-matkat kohteista ja vierailujen sisällöstä. Ohjausryhmän kantana oli, että matkojen sisällön suunnittelussa tulisi huomioida erityisesti energiantuotanto, muunneltavuus, kaavoitus, myynti&markkinointi ja liikkuminen/liikenne. Edellisten kriteerien pohjalta päätettiin toteuttaa vierailumatkat seuraaviin suomalaisiin vertailukohteisiin 1. Kempeleen ekokylä: Suomen ainoa offgrid pientaloalue 2. Raahen Kummatti: Pura ja rakenna pilottikohde, jossa hyödynnetty rakennuksiin integroituja tuuli- ja aurinkovoimaratkaisuja 3. Jyväskylän Kankaan alue: Ekotehokas aluesuunnittelu urbaanissa ympäristössä 4. Jyväskylä Innovationin Ekotaajama-hanke: Pienten taajamien kestävää suunnittelua ja kaavoitusta pilotoineen hankkeen tulosten ja oppien läpikäynti 5. Sitran resurssiviisaus-ohjelman toimenpiteet Jyväskylässä: Tutustuminen asumisen, energian ja liikkumisen ratkaisuihin ja hankeideoihin 6. Multian Kyöpelin alue: Taajamaan tukeutuvat ekotehokkaan kaavoituksen pilottikohde. Kohde-esittely ja ekotehokkuuden lisäarvo kunnan kannalta Vierailumatka toteutettiin maaliskuussa Tutustumismatkasta on laadittu erillinen matkaraportti tämän selvityksen liitteeksi (Liite 1). 4 Projektin tulokset ja niiden hyödyntäminen suunnittelualueella 4.1 Resurssiviisaan aluesuunnittelun mittaristotyökalu Projektin tuloksena on laadittu työkalu resurssiviisaan aluesuunnittelun ja kaavoituksen tueksi. Työkalu koostuu tässä raportissa mainituista ja perusteluista maa/vesi, toimintojen sekoittumiseen / liikenteeseen ja energiaan perustuvista määritteistä. Mittaristo on itsessään vielä mahdollista mitään, vaan antaa suunnittelijalle ja päättäjille tiedollista tukea niistä resurssiviisaan aluesuunnittelun pääperiaatteista. Oman kunnan aluetta voi suhteuttaa muihin ja nähdä millaiset tekijät ovat jo lähtökohtatilanteessa hyvällä tasolla ja missä taas tarvitaan erityistoimenpiteitä. Suunnittelumittaristossa on hyödynnetty erityisesti liikenneosiossa viimeaikaisia henkilöliikenne- ja liikkumistutkimuksia. Liikkumisella ja liikenteellä on suuri vaikutus, kun alueen kokonaiskestävyyttä ja resurssiviisautta arvioidaan. Yhdessä toimintojen sijoittumisen kanssa ne muodostavat kolmannekset kaikista kestävyysvaikutuksista. Sulkavan Kuumien Kivien pilottihankkeen yhteydessä esitellyssä mittaristossa on huomioitu kaikki matkatyypit ulkomaan matkoja lukuun ottamatta. Työssäkäyntimatkojen osuutta kokonaiskestävyydessä ja liikenteen päästöissä usein liioitellaan. Vastaavilla alueilla Itä-Suomessa mediaanit työssäkäyntimatkat ovat 5-10 kilometrin pituisia, joten merkittävä osa päivittäisistä työssäkäyntimatkoista on pitkien etäisyyksien alueella silti kävely- ja pyörämatkan päässä. Sulkavan alue ei ole tästä poikkeus.

17 (33) Vapaa-ajan asiointimatkat ja kouluihin liittyvät matkat ovat käytännössä alle kilometrin pituisia suunnittelualueen keskeisestä sijainnista johtuen. Vaikutusalueella on peruskoulun lisäksi kunnan oma lukio. Mittaristotyökalun eri osa-alueiden painotusta voidaan muuttaa suunnittelijan toimesta, mikäli käytettävissä on valtakunnallisia ja itäsuomalaisia tutkimuksia tarkempaa tietoa. Perusasetuksilla jokaisen osa-alueen painotus on noin 1/3 kokonaisvaikutuksista. Haja-asutusalueilla liikkumisesta ja maa/vesi-osion vaatimuksista liittyvät suunnitteluratkaisut painottuvat, kun taas energiakysymysten paino vähenee. 4.2 Alueen infrastruktuuri Kaavasuunnittelussa huomioitiin hankkeen tuottamaa aineistoa sekä suuntaviivoja. Kaavaratkaisussa on mahdollistettu energiatehokkaiden talojen rakentaminen siten, että mahdollisuuksina ovat sekä keskitetyn energiaratkaisun hyödyntäminen. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös tonttikohtaisten järjestelmien hyödyntämisen. Kaavassa on tehty varaukset keskitetyn energiatuotannon rakentamiseksi alueelle. Lämpölaitoksen kohta on valittu siten, että järvilämmön / keskitetyn maalämmön hyödyntäminen on mahdollista. Alueet ovat etelään suuntautuvia rinteitä, joille on mahdollista myös sijoittaa aurinkoenergiaa hyödyntäviä keräimiä / paneeleita. Suunnittelualueen itäosiin on osoitettu keskitetty aurinkoenergian hyödyntämisalue. Tämä alue sijaitsee suunnittelualueen toisessa reunassa. Sijainniltaan alue on sellainen, ettei sillä pystytä täyttämään koko alueen energiantarvetta, mutta lisäratkaisuna tai alueen muutamille kortteleille ratkaisu on mahdollinen. Alueen katuverkosto on suunniteltu maastonmuotoja noudattavaksi. Katuverkosto sijaitsee pääasiassa rannan tuntumassa, jolta on hyvät näkymät Saimaalle. Rantareitin varrelle on suunniteltu myös kevyenliikenteenväylä jonka ajoradasta erottaa viherkaista. Suunnittelualueen sijainti kirkonkylän ydintaajaman läheisyydessä loi mahdollisuudet kevyenliikenteen kuluyhteyksien hyvälle järjestämiselle. Kaavalla on varauduttu rantareitin varteen rakennettavaan kevyenliikenteen väylään. Kevyenliikenteen väylän jatkoksi on osoitettu pyörätie, jota voi hyödyntää ulkoiluun alueelta itään päin suuntautuvassa liikkumisessa. Alueen kevyenliikenteen väylästö kytkeytyy kuntakeskuksen muuhun kevyenliikenteen verkostoon. Ulkoilureitti kytkeytyy kunnan muuhun latuverkostoon. Kuumienkivien alueen itäpuolella sijaitsee Hopeasaaren ja Vilkaharjun alueet. Myös näille alueille suunnittelualueelta on yhteys. Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, jonka tarkoituksena on mahdollistaa olemassa olevan hiihtoreitin käyttö tulevaisuudessa Kukkomäki Alanne välillä. 4.3 Energian tuotanto ja energian kulutus Alueen energian tuotannon ja käytön suunnittelun periaatteina on ollut älykkään ja resurssiviisaan kokonaisuuden luominen, jossa alueellinen ja kiinteistökohtainen tekniikka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jolla energia tuotetaan ekotehokkaasti ja sen ympäristövaikutusta optimoidaan myös reaaliaikaisesti yhtenä kokonaisuutena. Alueelle rakennettaviksi tyyppitaloiksi valikoitui neljä puurakenteista pientaloa, joiden energiankulutuksen simulointitulosten perusteella arvioitiin rakennuksien suuntauksen vaikutusta energiankulutukseen. Tyyppitaloista yksi oli kaksikerroksinen rinnetaloratkaisu, jonka rakennuspinta-ala on 183 m 2 ja jossa osa ensimmäisen kerroksen tiloista rajoittuu maata vasten. Ensimmäisen tyyppitalon nimi tuloksissa on malli K. Kaksi seuraavaa tyyppitaloa ovat huonejärjestelyiltään samanlaisia, mutta niiden sisäkattoratkaisu poikkesi toisistaan ollen toisessa niin kutsuttu tasakattoratkaisu ja toisessa pulpettikattoratkaisu. Näiden tyyppitalojen rakennuspinta-alat ovat 119 m 2 ja

18 18 (33) nimet tuloksissa ovat malli S1 ja malli S2. Neljäs tyyppitalo oli yksikerroksinen rakennus, jossa on sisätasakatto lukuun ottamatta olohuoneen osuutta, jossa on viistosisäkatto. Neljännen tyyppitalon kerrosala on 144 m 2 ja nimi tuloksissa on malli V. Tyyppirakennuksien havainne kuvat simulointiohjelmasta on alla olevassa kuvassa. Rakennuksien E-luvun laskennassa käytettiin energialähteenä kaukolämpöä, jolloin energiamuotokertoimeksi valittiin Suomen Rakennusmääräyksien mukainen 0,7 kerroin. Simulointiohjelmassa rakennuksien käyttö on määritelty Suomen Rakennusmääräyskokoelman mukaiseksi niin kutsutuksi standardikäytöksi lukuun ottamatta ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta sekä rakennuksien rakennusvaipan ilmanpitävyyttä kuvaavan ilmanvuotoluvun q 50 osalta. Näiden osalta on simuloinnissa käytetty nykyrakentamistavan mukaisia arvoja, joiden avulla kokonaisenergian kulutus tuloksissa on hieman alhaisempi. Simuloinneissa tutkittiin rakennuksen suuntauksen vaikutusta lämmitys- ja kokonaisostoenergiamäärään. Taulukoissa on esitetty simulointitulokset, joiden avulla voidaan arvioida lämmitysenergian kulutuksen ja E-luvun vaihtelua suuntauksesta johtuen. Lämpöenergian tuotannon vaihtoehtoina alueella on ollut järvilämmöllä toteutettu aluelämpöjärjestelmä, alueellinen lämmön ja sähkön yhteistuotantojärjestelmä (CHP)

19 (33) sekä bioenergiaan perustuva lämpölaitos, joko liittyen paikalliseen jo olemassa olevaan lämpölaitokseen tai rakentamalla uusi biolämpölaitos palvelemaan aluetta. Tässä hankevaiheessa alueellinen järvilämpöjärjestelmä- ja CHP-laitosvaihtoehto on hylätty korkeiden investointikustannusten sekä CHP-laitoksen osalta myös ylläpitoon liittyvien suurien resurssitarpeiden johdosta. Tämän hetkinen päävaihtoehto alueen lämpöenergian tuotantoon on keskitetty lämmöntuotantoratkaisu, jonka toteutuksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota sen liittymiseen alueelliseen energiahallintajärjestelmään, monipuolisiin paikallisuutta tukeviin primäärienergiavaihtoehtoihin, lämpöyrittäjätoimintaan sekä pitkälle kehitettyyn käytettävyyteen. Tavoitteena on hoitaa asia biolämpöratkaisulla. Alueen sähköenergian tarve tullaan kattamaan paikallisen energialaitoksen sähköverkolla sekä kiinteistöjen ja alueen omilla paikallisilla aurinkopaneelijärjestelmillä. Alueen älykäs sähkönjakelu- ja sähkönhallintajärjestelmä tulee myös mahdollistamaan alueellisen sähkön pientuotannon myynnin, kysyntäjouston sekä alueellisen varavoiman käytön ongelmatilanteissa. Yleisesti älykäs sähköverkko (Smart Grid) on kehityssuuntaus, johon kansainvälisesti ja kansallisesti panostetaan entistä enemmän. Tarpeen kaksisuuntaisesti toimivalle ja tietoa sähkön tuottajan ja sähkön käyttäjän välillä välittävälle sähköverkolle on tuonut sähkön tuotannon siirtyminen pelkistä suurista sähköntuotantoyksiköistä kohti monipuolisempaa, hajautetumpaa ja paikallisempaa sähkön tuotantoa. Lisäksi sähköverkon ylikuormituksen välttäminen, sähköverkon toimintavarmuuden lisäämistarve sekä sähkön hinnoittelumenetelmien muutokset ovat asioita, joiden johdosta tulevaisuudessa on tarvetta entistä älykkäämmille sähköverkoille. Kuumien Kivien alueen sähköverkossa tullaan mahdollistamaan kiinteistökohtaisesti sähköverkon älykkyys aina pistorasiatasolle asti, jolloin asukas ja käyttäjä voi ohjata sähköllä toimivien järjestelmien ja laitteiden käyttöä sekä pientuotannon ohjausta käyttötilanteen, energian hintatiedon ja järjestelmän prioriteettitason perusteella. Tämä mahdollistaa energiatehokkuuden ja käyttökustannusoptimoinnin lisäksi alueella myös varavoiman hallitun käytön ja sen optimoidun riittävyyden.

20 20 (33) Kuva 6. Energiamittaristo

21 (33) 4.4 Maa ja vesi Alueen rakennuskanta on sijoitettu siten, etteivät rakenteet sijaitse tulvariskialueella. Alueen keskivaiheilla sijaitsevaan rinteeseen ei kaavalla koskettu. Tämä alue kerää merkittävissä määrin hulevesiä. Alueen rakentaminen olisi tarkoittanut merkittäviä investointeja hulevesien käsittelyyn. Säilyttämällä alue ns. luonnontilassa, saadaan hulevedet hoidettua luonnonmukaisella tavalla eikä merkittäviä hulevesiriskejä pääse syntymään. Suunnittelualueen maaperä on moreenia ja osittain kalliota. Maaperää on selvitetty pohjatutkimuksilla kaavoitusvaiheessa. Osa taloista joudutaan perustamaan kalliolle, mutta osa perustuksista ei vaadi räjäyttämistä. Katuverkosto alueelle on suunniteltu siten, että täyttöjä on mahdollista tehdä alueelta syntyvällä ylijäämämaalla. Suunnittelualueella ei sijaitse PIMA alueita tai kaatopaikkoja. Suunnittelualueelle on osoitettu laajat lähivirkistysalueet. Lähivirkistysalueiksi on osoitettu myös laajat ranta-alueet. Lähivirkistysalueet sijaitsevat siten, ettei erillisiä saarekkeita pääse syntymään, vaan alueet ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa sekä Sulkavan muihin virkistysalueisiin. Kaava mahdollistaa tiiviin asuinalueen rakentamisen ja rakentumisen. Vieressä sijaitsevat vanhainkoti, terveyskeskus, yksityinen palvelukeskus sekä vanhusten palvelutalot luovat pohjan senioriasumisen laajentamiselle sekä palveluiden hyödyntämiselle. Suunnittelualueella on mahdollista järjestää keskitetty jätteenkeräyspiste, mutta myös kiinteistökohtaiset keräysastiat ovat mahdollisia. Mikäli tarvetta tulee, on alueelle mahdollista järjestää myös ns. ekopiste eri jätemuodoille. Tällä luo hyvän mahdollisuuden alueen vieressä sijaitsevat jo aiemmin luetellut suuremmat palveluyksiköt.

22 22 (33) Kuva 7. Maa ja vesi -mittaristot

23 (33) 4.5 Toimintojen sijoittuminen ja tuottaminen Kuumien Kivien alue sijaitsee aivan nykyisen Sulkavan kuntataajaman yhteydessä. Suunnittelualueen laajentaa nykyistä taajamaa, eikä sitä niinkään voi katsoa täydennysrakennushankkeeksi. Sijaintia koskevassa määrittelyssä käytetään viisiportaista asteikkoa, joista suunnittelualue sijoittuu keskimmäiseen. Toimintojen sijoittumisen suhteen suunnitelma-alue sijaitsee taajaman keskeisten palveluiden äärellä. Alueelle ei ole suunniteltu omia ulkoliikuntapaikkoja tai muuta virkistystoimintaa, joka tukisi sekä suunnittelualueen omia että koko taajaman asukkaiden harrastusmahdollisuuksien lisääntymistä. Kuva 8. Toimintojen sijoittuminen -mittaristo 4.6 Liikkuminen ja liikenne Alla olevissa taulukoissa on esitelty eri kulkumuotojen käyttöosuuksia eripituisilla matkoilla Itä-Suomessa. Jalankulun osalta 91 % kaikista jalan tehtävistä matkoista on alle 3 kilometriä pitkiä ja 51 % jopa alle 1 kilometriä pitkiä. Pyöräilysäde ulottuu hieman pidemmälle, mutta käytännössä alle 3 kilometriä pitkien matkojen osuus on 71 %. Henkilöauton kulkumuoto-osuus nousee asteittain. Itä-Suomessa joukkoliikenteen merkitys alle 4 kilometriä käsittävillä matkoilla on marginaalinen. Joukkoliikenteen rooli pienissä maaseututaajamissa on koulutusten ulkopuolisissa matkoissa erittäin vähäinen.

24 24 (33) Kuva 9. Eri kulkumuotojen kokonaismatkojen jakauma eripituisilla matkoilla Suunnittelualueen sijainti lisää useimmilla arjen matkatyypeillä jalan ja/tai polkupyörällä liikkumisen todennäköisyyttä. Keskeiset palvelut, kaupat, koulut, oppilaitokset ja suurin osa työpaikoista sijaitsee aivan suunnittelualueen vieressä. Liikkuminen perustuu kaupallisten ja julkisten palveluiden asiointeihin ja harrastuspaikoille perustuu suurelta osin kävelyn- ja pyöräilyn vyöhykkeeseen. Työmatkojen keskimääräinen pituus vastaavilla itäsuomalaisilla alueilla on liikkumistutkimuksen mukaan 5-10 kilometriä. Sulkavan työpaikkaomavaraisuusaste laskee suunnittelualueen ekotehokkuusarvosanaa.

25 (33) Kuva 10. Liikkuminen -mittaristo Kuumien kivien alue sijaitsee niin lähellä keskustan kaikkia palveluita, että mahdollisuus merkittävästi Savonlinnan seutua korkeampaan kevyen liikenteen kulkutapaosuuteen arjen matkoilla todennäköisesti toteutuu alueen rakentuessa. Positiivista vaikutusta voidaan entisestään lisätä kevyen liikenteen välien hyvällä hoidolla ja riittävällä valaistuksella. Sulkavan keskuksen (58700) alueella asuvien työssäkävijöiden määrä (810) on hieman pienempi kuin alueen työpaikkojen määrä (682). Alueella työssäkävijöiden ja alueen työpaikkojen suhdeluku on näin ollen lähes 85 %. Sulkavan keskuksen työssäkävijöiden ja työpaikkojen määrän suhdeluku on valtakunnallisesti hyvä ja alue sijoittuu työpaikkojen määrän perusteella toiseksi parhaaseen viidennekseen, kun huomioidaan kaikki asutut postinumeroalueet (yli 3000). 5 Pienten taajamien resurssiviisaan aluesuunnittelun toimintamalli 5.1 Toimintamallin kuvaus Maaseututaajamien aluesuunnittelun ja kaavoituksen resurssiviisaalla toimintamallilla pyritään ratkaisemaan kolmea alueiden ydinongelmaa: 1. Kilpailukykyisenä pidetyn tonttitarjonnan monipuolistamista 2. Uusien asukkaiden saamista kuntaan ja 3. Keskustan palveluiden ja elinvoiman vahvistamista. Resurssiviisaan aluesuunnittelun toimintamallissa näitä kolmea on pyritty ratkaisemaan yhdetä kokonaisuutena.

26 26 (33) Kilpailukykyisen tonttitarjonnan kasvattaminen tarkoittaa maaseutumaisissa kunnissa sitä, että perinteisten suurten, usein haja-asutusalueella olevien rantatonttien lisäksi potentiaalisille ostajille kyetään tarjoamaan vaihtoehtoa taajamasta tai sen lähialueilta. Taajamien potentiaalisena muuttajaryhmänä on perinteisesti korostettu senioreita, jotka muuttavat pienempiin asunto-osakkeisiin lähelle palveluita, mutta potentiaalisena muuttajaryhmänä ovat viimeaikoina korostuneet paluumuuttajat ja läheisissä kaupunkikeskustoissa työssäkäyvät nuoret aikuiset. Uusien asukkaiden saaminen kuntaan edellyttää seudullisten toimivien työmarkkinoiden lisäksi aktiivista kunnan ja kuntakeskuksen kehittämisotetta. Ekotehokkuuteen ja elinympäristön parantamiseen liittyvät investointi- ja suunnitteluhankkeet ovat hyvä tapa käynnistää varsinkin taajama-alueiden kehittämistoimenpiteitä. Taajamaan tukeutuvan ja siellä päivittäin asioivan väestön kasvattaminen/ylläpitäminen kehittää myös paikallista palvelurakennetta ja yritystoimintaa. Haja-asutusalueiden tonttitarjonnalla saadaan hyötyä mahdollisista verotulolisäyksistä, mutta taajamaan tukeutuvalla rakentamisella lisätään monipuolisemmin kuntakeskuksen elinvoimaa ja pystytään hyödyntämään jo rakennettua infrastruktuuria toisin kuin maaseudulla. Seuraavassa kuvassa on yksilöity resurssiviisaalle aluesuunnittelulle maaseutumaisissa taajamissa. Sinisellä värillä on kuvan yläosassa yksilöity eri suunnitteluvaihteita ja niiden vaihtoehtoja. Vihreällä on kuvattu tukiprosesseja, joiden avulla suunnitteluun kytketään yhteistyökumppaneita ja ulkopuolista näkemystä. Näitä tukiprosesseja voidaan tarpeen mukaan säätää, riippuen kulloisestakin tarpeesta ja yksilöitävissä olevista tavoitteista. Oranssilla aikajanalla on taas kuvatta suunnitteluprosessin kokonaiskesto. Tässä toimintamallissa ehdotus perustuu vahvaan vuorovaikutukseen ja huolella valmisteltuihin asukas- ja sidosryhmätilaisuuksiin. Tämän prosessin läpikäynti kestää optimistisesti arvioiden puolisen vuotta. Kaavoitus- ja toteutusvaiheelle on varattu aikaa vuosi, joka on toteutettavissa valtaosassa Suomen kuntakarttaa. Toimintamallissa oletetaan, että resurssitehokkaat toiminnot (ihmisen toiminnasta riippuvaiset) eivät ainakaan kovin nopeasti automatisoidu, vaan tarvitsevat ylläpitovaiheen palveluita. Tällaisista palveluista on koottu esimerkkejä Kuumien Kivien toteutusesittelyn yhteyteen. Kuva 11. Resurssiviisaan maaseututaajaman suunnittelumalli. Resurssiviisaan aluesuunnittelun toimintamallissa tärkeää ei ole yksinomaan löytää oikeita teknisiä ratkaisuja energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen alueella, vaan sitoa alueen maankäytöstä vastaavaa tahoa (kunta/kaupunki), rakentajia (asukkaat), alueen rakennusyrittäjiä, energiaratkaisujen tuottajia ja soveltavaa tutkimusosaamista mahdollisimman tehokkaasti ja kevyellä byro-

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi

4.2.2014. 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi 4.2.2014 02.02.2014 KANKAAN YHTEISJÄRJESTELYMALLI vaikutusten arviointi Johdon tiivistelmä 1 Toimeksianto Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke Heljä Aarnikko ja Juhana Rautiainen 13.12.2012 2 (62) 13.12.2012 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 5 2 SELVITYKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA TOTEUTTAMISTAPA...

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Ekotoimivaa elinkaariasumista

Ekotoimivaa elinkaariasumista TTS:n julkaisuja 46 Ekotoimivaa elinkaariasumista Heli Mäntylä Minna Kuusela Anne Korhonen Tarja Marjomaa Sari Liski-Markkanen Minna Heino Pirkko Kainiemi Matti Kuittinen Ekotoimivaa elinkaariasumista

Lisätiedot