KALUSTEET TAYDENNYS. JA UUDISRAKENNUSKALUSTUKSENA. Toimistokalusteet Opetuskalusteet PaivAkotikalusteet. E lauut. v.a\t{-?otr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALUSTEET TAYDENNYS. JA UUDISRAKENNUSKALUSTUKSENA. Toimistokalusteet Opetuskalusteet PaivAkotikalusteet. E lauut. v.a\t{-?otr."

Transkriptio

1 SITOUMUS KALUSTEIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMISESTA KLKH [:fi[?,"ut\r T6lla sitoumuksella Asiakas sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n jarjestamaan yhteishankintaan (avoin puitejarjestely), keyttaimaen sopimusta ja hankkimaan palveluita sopimustoimittajalta puitesopimuksen ja puitesopimusohjeistuksen mukaisesti tekemette ohiostoja muilta. Sitoumuksen liitteene 1 ovat Kuntahankintojen Yleiset sopimusehdot (YSE), liitteenii 2 Vastuunjakotaulukko ja liitteena 3 Liittyvet organisaatiot taulukko. ASIAKAS Keuruun kaupunki, varhaiskasvatus Y-tunnus Osoite Mu ltiantie Keuruu Yhteyshenkild (muutoksista informoitava) savukoski Marika / Ruhanen Kerttu (infot molemmille) puhelin o / sdhk6dosti etuni mi.suku nim ASIAKAS (mikaili esim. hankintarengas, konserni). ldsenten ja osakkaiden tiedot ilmoitetaan liitteesss 3. PUTTEJARJESTELY, JOTA STTOUMUS KOSKEE Tavara/palvelu SITOUTUMISAIKA KALUSTEET TAYDENNYS. JA UUDISRAKENNUSKALUSTUKSENA Toimistokalusteet Opetuskalusteet PaivAkotikalusteet E lauut v.a\t{-?otr. KL-Kuntahankinnat Oy (Y-tunnus ) on hankintalain 11 q:n mukainen Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama yhteiahankintayksikko, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehda tavaroita ja palveluja koskevia puitejarjestelyje, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia As,akkaiden puolesta' Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta peritteville palvelumaksuilla, jotka perustuvat Asiakkaiden hankkimien tavaroiden tai palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti on t5ssa puitesopimuksessa 7,5 o/o ja se lasketaan sopimustoimittajan Asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tavaroiden tai palveluiden hinnasta (alv 0 7o) sopimusaikana. ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS Paikka ia aika Allekirioitus ia nimenselvennvs Allekirjoitettu sitoumus bhercteen Kuntahankinnoille pdf - tiedostona sahkopostitse osoitteeseen Liite 1 Liite 2 Liite 3 LisAtietoja: KL-Kuntahankinnat Oy:n Yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE) Vastuunjakotaulukko Konserniyhti6t, hankintarenkaan jesenet tai muun yhteishan kinta-organ isaation jesenet ja osakkaat Valmistelija Raili Hilakari, puh , KL-Kuntahar*innat oy I rdr n liof 14 rfoo530 Heltloki, Firrand tel tax ? ly"tunnts:

2 KLKH21 Kalusteet Hl[?""Jr Kohde: Toimisto-, piiiviikoti- ja opetuskalusteet. Optiona muita kalusteita tdydehnys-, peruskoriaus- ja uudisrakentamaskalustamiseen. Tuotehintoihin slseltyvat, ennakkosuunnittelu, budjetointipalvelu, kalustussuunnittelu, toimitus, asennus, kayttdopastus, pakkausmateriaalien poisvientija asaanmukainen kier.iitys. Palvelut, erikseen tilattavat: laaja sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu ja -toteutlrs, kiiytettyjen kalusteiden kierretyspalvelu, vanhojen kalusteiden inventointi- ja kaytettavyyspalvelu, muuftopalvelut la -tarvikkeet, elinkaari- ja rahoituspalvelut, Sopimusalennus lasketaan julkaistuista, sopimuksen mukaisista voimassa olevista hinnastoista. Tuote Tyiiympiiristd-toimisto, yleisten tilojen kalusteet Koulukalusteet, oppilas- ja ryhm6ty6skentelykalusteet Piivakotikalusteet Isku Interior Oy lisialennus, joka lasketaan sopimuksen > kohdehankinnasta koskee Kaikkia tuoteryhmis > kohdehankinnasta koskee tyoympdrist6-toimisto, yleiset tilat kalusteita > kohdeh.nkinnasta koskee ty6ymparistd-toimisto, yleig t tilat kalusteita > C kohdehankinnasta koskee ty6ymp6ristii-toimisto, yleiset tilat kalusteita Alennusq/o 50,25 52,25 30,35 mukaisista alv. 0 o/o hinnoista -5 o/o -10 0k -15 % -2O o/o Kl-Kuntahankinnat Oy I Toinen linja 14, Helsinki Puh m-7711lkuntahankinnat, KLKH2t Kalusteet #1P""")r Hyttdyt: Kotimaista Sisustamisen ja kalustamis n kokonaispalvelua. Laajat mallistot laadukkaita julkisten tilojen k;ytt66n suunniteltuja ja Suomessa valmistettuja kalusteita. Mallistora t;ydent:iv5t rnuut alan toimittajat alihankkijoina. Seitsemantoista (17+2) paikallista, omaa palvelupistettai / ndyttelya Manner-Suomen alueella. Toimittaia: Isku Interior Oy. Kuopion Woodi Oy (psavakotikalustemallisto, kotimainen alihankkija). Piiroinen oy (kotimainen alihankkua). Inno [nterior Oy (kotimainen alihankkij.). Eurokangas Oy (kotimainen alihankkiia, tekstiilisisustaminen). Niemi Palvelut Oy ia paikallis t yrituist (toimittamis-, asennus- ja kierrityspalvelut) Kt-Kuntaha n khnat oy I Toinen linja tlelsinh Puh /Kuntahankinnat, lvnw. kuntahankhnat-fi

3 KLKH21 Kalusteet #x[?,"",\r Sopimusaika: 4 vuotta 22.4, KL-Kuntahankinnat Oy vastaa sopimushallinnasta ja toimittajayhteisty6ste. Sitoumusi TSytA kirjallinen sitoumus, Joka ldytyy Kuntahankintoien kotlsavuilta sopimukset-osiosta, ja palauta se s6hktipostilla osoitteeseen Tiedot toimitetaan sopimustoimittajan yhdyshenkiloille, joka on teihin yhteydessd. Olemme alentaneet palvelumaksuprosentin 1,5olo:iin. Lis:itietoja: Raili Hilakari, Antti Tuukkanen, kuntahnnkinnat-fi Jarkko Veniiliiinen, i KL-(untahankinnat oy I Toioen linla 14, Helslnk Puh l/kuntahankinnat, wwld.kuntahankinnat.fi

4 Liite 1 1(3) t KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE), J, I 3.4 Yhteishankinta Kl-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) on hankintalain 11 S:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama yhteishankintayksikk6, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehda tavaroita ja palveluita (Tuotteet) koske. via puitejarjestelyja tai hankjrtasopimukia Asiakkai! tensa puolesta. Kuntahankinnat ei hoida kevennettyja kilpailutuksia tai sahkoisia huutokauppoja Asiakkailleen, ellei niiden hoitamisesta ja ehdoista toisin sovita. Naita yleisia ehtoja sovelletaan kohdassa 2 tarkoite! tuun siloumukseen (Liinymissitoumus), kun kurta, kuntayhtyme, kunnallinen liikelaitos tai kuntaomisteinen osakeyhtio, vastaava organisaatio tai hankintayhteistydsopimuksen solminut muu julkinen hankintayksikko( kuten Keva seke Suornen ev.lut. kirkkoon ja ortod. kirkkoon kuulwa organisaatio) (Asiakas) liittyy Kuntahankjntojen jarje$amaan kilpailutukseen ja tilaa tai hankkii Tuotteita. Sitoumus Sitoumus Asiakkaan ja Kuntahankintojen valill6 voidaan tehda tarjouskilpailu/ puitesopimuskohtaisesti tai useaa kohdetta koskevana. Sitoumus muodostuu erillisesta asiakirjasta, naiste yleisista ehdoista seka mahdollisista muista ko. hankirtaa maarittelevi$a liitteista. Sitoumuksella Asiakas sitoutuu noudattamaan puitesopimusta ja sen ehtoja. Kuntahanklntojen vastuut Kuntahankinnat vastaa hankintojen kilpailuttamisesta tehokkaasti ja ammattitaitoisesti noudattaen hankintalakia seka muita hankintatoimeen liittyvia saanndksia seka huolehtii tilaajavastuulain vaatimusten tayttymisesta. Kuntahankinnat huolehtii kilpailutuksesta alusta loppuun vastaten hankinnan suunnittelusta kaytteen omaa dokumentaatiota ja prosessia. Kuntahankinnat. valmistelee ja allekirjoittaa tarjouspyyntoasiakirjat, hankintapdatokset, hankintasopimukset, asiakasoh-.ieet seka vastaa sopimushallinnasta ja toimittaiayhteistyostii, naihin liittyviste prosesseista seka asiakastiedottamisesta. Kuntahankinnat asettiaa kilpailutushankkeelle tarvittavat resurssit seka nimeaa kulle' kin kalpailutukselle vastuuhenkilon, kokoaa tarvittaessa Asiakkaiden nimeamista edustajista asiantuntijatyoryhman. Tarvittaessa Kuntahankinnat hankkii juridista tai muuta asiantuntemusta ostopalveluna tai muulla tavoin verkostojensa kautta vastaten kustannuksista. Kuntahankinnat toimii laadukkaasti ja ottaa toiminnassaan huomioon Asiakkaiden edun mm. seuraamalla akiivisesti hintoja, neuvottelemalla hintasaestoja Asiakkaille seka kehittamalla toimirtaansa ja palvelujaan asiakaslahtoisesti seka informoimalla Asiakkaita. Kuntahankannoilla on Asiakkaita kuultuaan puitejarjestelyissa tai hankintasopimuksissa sopimusosapuolen oikeudet mm. irtisanoa tai purkaa sopimus seka paattaa hankintasopimuksissa sovitut mahdolliset sopimusmuutokset (kuten hinnantarkistukset) seka velvollisuus tiedottaa nii$a Asiakkaille. lrtisanomasja purkuoikeudesta on mahdollista sopia Asiakkaan ja toimittajan velisesse Asiakaskohtaisessa sopimuksessa erikseen, jos Asiakassopimuksen laatiminen on tapauskohtaisesti mahdollista ja poikkeaviin irtisanomis- tai purkuehtoihin on perusteltu syy. 3.5 Kuntahankinnoilla on velvollisuus tiedo$aa Asiakkaille myos muista olennaisista puitejarjestelyn tai hankintasopamuksen kayttamiseen vaikuttavista seikoista. 3.6 Erimielisyystilanteissa Kuntahankinnat pyrkii lofamaen kaikkia osapuolia tyydyttaven ratkaisun ja konsultcji naisse tilanteissa Asiakkaita. 3.7 Puitdhankintasopimusten osalta edelle kohdissa mainitut oikeudet ja velvollisuudet koskevat Kuntahankintoja vain, mikali hankintasopimus on allekirjc,itettu Kuntahankintojen toimesta. 3.8 Kuntahankinnat hoitaa muutoksenhakuprosessit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinte oikeudessa seka karajaoikeuksissa ja ylernmissa cikeusasteissa Asiakkaan puolesta Asiakasta kuultuaan seka vastaa muutoksenhakuprosessin aikaisesta tiedottamisesta Asiakkaille. 3.9 Mikdi tavaran tai palvelun toimittaja hakee muutosta Kuntahankintojen tekernean hankir{apeatokseen ja tarjouskilpailu taman johdosta keskeytyy, Kuntahankinnat jarjestea hankinnoista Asiakkaan hyvaksyman valiaikaisratkaisun tekemalle voittaneen tarjoajan kanssa muutoksenhakuprosessin ajaksi esim. valiaikaisen puitesopimuksen Kuntahankinnat kayttea asiakasyhteistyossa ty6- ryhmaryokaluna Extranetia ja kilpailuttaa kohteet sahkeisdla kjl pail uttamisiariestelmalla Kuntahankinnat sailynee ja arkistoi hankintaan liittyvat alkuperaiset asiakjrjat seka vastaa siita, etta asiakirjojen julkjsuudesta annettuja saannoksie noudatetaan Asiakkaalla on oikeus toimittaa kaikki Kuntahankintojen kilpailuttamiin hankintoihin liiftyvet asiakirjapyynn6t ja mahdollisian prosesseihin liittyvat sille toimitetut tietopyynndt edelleen Kuntahankinnoille, joka vastaa siita, efta pyyntoihin vastataan ia asiakirjat seke tiedot toimitetaan niita pyytaneille liike ja ammattisalaisuudet seka muut julkisuusrajoitteet huomioon onaen. 4 Kuntahankintoienpalveluienkorvaaminen 4.1 Kuntahankinnat ei veloita Asiakasta palveluistaan (kuten liittymis-, osakkuus- ja vuosimaksd), ellei joltaan osin erityisesti toisin sovita. 4.2 Kuntahankinnat ei voi korottaa Sitoumuksessa sg vittua hankintakohtaista palvelumaksuprosenttia, vaikka tavoiteltuun \olyymiin ei paesteisi. 5 Asiakkaan vastuut 5.1 Asiakas vastaa omassa organisaatiossaan asianmukaisen paatoksen tekernisesta yhteishankintaan osallistumisesta Sitoumuksen mukaisesti. 5.2 Asiakas sitoutuu osallistumaan yhteishankintaan koko sopimuskauden ajaksi tai kirjallisesti sovituksi

5 2 (3) meareajaksi sopimuskaudesta seka mahdollisen optiokauden ajaksi, hyodyntameen yhteishankintasopimusta tekemalla ostotilauksia, kayttemella Tuotteita seka olernaan tekematta yhteishankinnan kohteen mukaisia hankintoja ohiostoina muilta toimittajilta. Asiakas antaa hankintaa varten Kuntahankinnoille tarpeelliset tedot ja asiakirjat kilpailutusprosessin eri vaiheissa Kuntahankintojen asettamassa maeraajassa, osallistuu tarvittaessa tuotteen maarittelyyn seka ilmoittaa hyvissa ajoin Kuntahankinnoille sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta hankintaan ja puitesopimukseen. Asiakas nimeaa Sitoumukseen yhteyshenkil6n, joka asioi Kuntahankintojen kanssa. Asiakas yoi halutessaan nimdg asiantuntijoita mm. asiakastyo.yhmiin. Asiakas ilmoittaa Kuntahankinnoille muutoksista ern. nimityksiin. Asiakas vastaa siite, etta nimetyilla henkildilla on asianmukaiset toimivaltuudet. Asiakas huolehtii omassa organisaatiossaan sisaisesta tedonkulusta, tarvittavasta paatokseateosta seka sovitussa aikataulussa pysymisesta hankintaprosessin eri vaiheissa omalta osaltaan. Sopimustoimittajan vastuu Tuotteen toimittaja vastaa Kuntahankinnoille sen mukaan, mita puite.ierjestelya koskevassa sopimuksessa tai hankintasopimuksessa on toimitta.ian vastuista sovittu seka lisaksi erikseen Asiakkaalle sen mukaan, mita mahdollisessa Asiakaskohtaisessa sopimuksessa on sovittu. Toimitusreklamaatiot Asiakas reklamoi Tuotteessa ilmenevi$a virheiste, puutteistatai viivastymisistatoimittajalle seka ilmoittaa reklamoinneistaan Kurtahankinnoille somtun me nettelyn mukaan. Kuntahankinnat keraa asiakasreklamaatiot ja valvoo toimituksia osana sopimusseurantaa. Jos tuotteen virheet, puutteet tai viivestymiset osoittautuvat v+ haista suur rnmiksi tai jos toimittaja syyllistyy muihin olennaisiin sopimusrikkomuksiin, Kuniahankinnat reklamoi niista valittomesti suoraan toimittajalle ja kaynnistae asianmukaiset neuvottelut. Asiakkaan tulee antaa reklamaatiotilanteissa kaikki tarvittava tieto Kuntahankinnoille ja osallistua erikseen sovittaessa neuvotteluihin. Kuntahankinnat sopii puitesopimuksissa ja hankintasopimuksissa toimittajien kanssa, etta nema keraavat kaikki reklamaatiot ja raportoivat niiste Kuntahankinnoille sovitun kefannon mukaan. Kuntahankinnat tiedottaa Asiakkaalle tuotteiden varhei e, puutteista ja viivastymisista, tehdyista reklamaatioista seka toimenpiteista, joihin Kunlahankinnat on ryhtynyt. Aslaklriojen julkisur.rs Asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaisen toaminnan julkisuudesta ( /621 ). Osakeyhticton (Kuntahankinnat) Iaki soveltuu osittain koskien vaitioloveivollisuutta, asianosaisjulkisuutta ja asiakirjan antamiskeytantoja. Kuntahankintoien vastuu asianaio- ia oikeudenkeyntikuluista, hyvitysmaksuista ja vahingonkorvaukslsta Kuntahankinnat vastaa kilpailuttamiensa yhteishankintojen siviili-oikeusprosessien asianajo- ja oikeudenkeyntikuluista enintaan eurolla vuosittain seka mahdollisista hyvitysmaksuista ja cikeuden meardamiste virheellisesta han kintam enettelysta aiheutuvista vahingonkorvauksista enintaan' eurolla vuosittain. Nemg vastuut Kuntahankinnat rahoittaa toiminnan vastuuvakuutuksestaan. 9.2 Mikali ern. oikeudenkayntkulut, hyvitysmaksut ja oakeuden maardamat vahingonkorvaukset ylittavat 9.1 kohdassa mainitut Kuntahankintojen vastaamat enimmaismaarat, Kuntahankinnoilla on oikeus veloittaa ne Asiakkaalta ajankohtana, jolloin Kuntahankjntojen on taytettava orna maksuvelvollisuutensa. Kaikkj yhteishankinnassa mukana olevat Asiakkaat osallistwat paasaantoisesti ostojensa suhteellisen osuuden, ennakoidun osuuden tai erakseen sg. vittaessa jonkun muun oikeudenmukaisen jakope. rusleen mukaan ern. kustannusten yms. korvaamiseen. Ensisijaisesti Kurtahankintojen vastuun ylittyvat oikeudenkayntikulut katetaan mahdollisista hakijan tai valittajan korvattaviksi tulevista maksuista. 9.3 Puitesopimukseen tai hankintasodmukseen perustuvat sopim usperusteiset vahingonkorvausvelvoitteet maaraytyvat sen mukaan, mita niista on sovittu Kuntahankintojen ja toimittajien solmamissa puitesopimuksissa tai hankintasopimuk$ssa. 9.4 Asiakkaat eivat vastaa niista vahingoista,,otka syntyvat Kuntahankjntojen sopimusrikkomuksen perusteella joko jollekulle Asiakkaalle tai toimittajalle. 9.5 Mikeli 9.4 kohdan mukaista sopimusta koskeva sopimusrikkomus johtuu yksitaisesta Asiakkaasta, Asiakas vastaa sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneista vahingoista. Talloin yhteishankinnassa mukana olevat muut Asaakkaat eiva ole vastuussa vahingoista ja mahdollisista korvausvelvoitteista. 9.6 Asiakkaan solmiessa mahddlisen Asiakaskohtaisen sopimuksen suoraan toimittajan kanssa. Asiakas vastaa toimittajalle aiheuttamastaan vahangosta sen mukaan kuin ao. sopimuksessa on sovittu. 9.7 Puitesopimuksissa tai hankintasodmuksissa Kuntahankinnat pyrkii sopimaan vahingonkorvausvelvoilteiden maarallisesta rajoituksesta sen mukaan kuin se voimassa olevien saadosten ja alan sopimuskaytentojen ja kauppatavan mukaan on mahdollista. Rajoitukset ulottuvat myos mahdollisiin Asiakaskohtaisiin sopimuksiin. l0 Ylivoimainen este Osapuolet eivat vastaa ylivoimaisesta esteesta aiheutuneista viivestyksistai tai toiselle aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan osapuolista riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti osapuolten velvollisuuksien tayttamisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon osapuoli ei kohtuullisina pidettavin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eika sita tai sen vaikutusta estae. 1l Sitoumuksenvdmassaolo 1 'l.1 Kohdassa 2 tarkoitettu Sitoumus on voimassa puite jarjestdyn keston a.ian tai taa ryhyernman ajan siten, kun siita on sovittu ao. Sitoumuksessa. Sitoumus paattyy ilman eri toimia myos, mikali sen pohjalta tehty mahdollinen Asiakaskohtainen sopimus on irtisanottu tai purettu ehtojensa mukaisesti Ellei toisin ole sovittu tai ellei ole erityista purkup+ rustetta, Asiakas voi irtisanoa Sitoumuksen kesken sopimuskauden vain, jos asiakkaan toiminnassa ja olosuhteissa tapahtuu sellaisia olennaisia muutoksia, ettei puitejarjeslelyssa mukana oleminen vastaa enaa Asiakkaan tarpeita. Perustelluksi syyksi ei hyvaksyta sita, etta Asiakas kilpailuttaa itse kohteen, johon on sitoumuksen antanut Asiakas tulee ilmoittaa kohdassa 11.2 tarkoitetussa tapauksessa irtautumisestaan ja sen syista Kuntahankinnoille kirjallisesti vahintaan kolme (3) kur].

6 3 (3) kautta ennen irtisanoutumisiaan. Osapuolet neuvottelevat tilanteesta onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi ja informoivat asiasta sodmustcimittajaa. l2 Sitoumuksen siirto 12.1 SitoJmuksen siirrosta tulee sopia kirjallisesti Kuntaliitosten tai muiden vastaavien yhteydessa uusi tai laajentuva kunta-organisaatio vastaa kuitenkin sitoumusvelvoitteista sellaisen kunta-asiakkaan puolesta, joka kuntaliitoksen johdosta lakkaa olernasta itsenaisene kuntana tai muuna kunta-organasaationa (ns. yleisseuraanto) Asiakkaalla on velvollisuus tiedottaa Kuntahankintoja riitevan ajoissa kuntaliitosten tai muiden vastaavien jarjestelyiden aiheuttamista muutoksista puitejarjestelyihin ja hankintasopimuksiin Asiakkaan organisaatiomuutosten johdosta Liittymissitoumusta voidaan muuttaa yhdessa neuvotellen vastaamaan Asiakkaan uusia tarpeila.

7 Sitoumuksen liite 2 t [5][?""Jr YHTEISHANKINNAN VASTUU NJAKOTAULUKKO KL-KUNTAHANKINNAT OY ASIAKAS Eslselvltysvalhe - tarpeiden kartoittaminen eri tavoin (mm. Uutiskirje, kysely, kotisivujen info, tapaamiset) - asiakkaiden lehtdtilanteen selvittdminen (mm. volyymi per vuosi, nykyinen sopimus, kokemukset, tarpeet) selvittaminen - valmistelijan/projektipa:illikon nimeaiminen - projektisuunnitelmanlaatiminen,muistiot,kokousjarjestelyt - asiakasryhmankokoaminen - Ekstranetink6yttdoikeuksienluominenasiakkaille, piiivitykset - markkinakartoitus,teknisetvuoropuheluttoimittajien kanssa - tarvittaessaulkopuolistenasiantuntijoiden keyttiiminen /juridiikka, muut asiantuntijat - lisevolyymin kereeminen eri tavoin Tarlouspyynndn Ja hanklntasoplmuksen valmlstelu - Kuntahankinnoilb kaytaissa hankintaprosessissa standardoidut dokumentit ja sehk6inen kilpailutusjsrjestelm6 Tarjouspalvelu.fi - soveltuvasta hankintamenettelyste, sopimuskaudesta, toimittajien maar6st6 yms. pa5ttiiminen - tarjouspyynnain valmistelu ja veeionhallinta yhdessa oman henkil6kunnan ja asiantuntijoiden kanssa - kiinnostuksenilmaisu - asiakastarpeidenmeeritteminen - olemassa olevista sopimuksista tiedottaminen (esim. toimittajat, volyymit, toimituspisteet? voimassaolo, kokemukset) Kuntahankinnoille - yhdyshenkild, joka asioi Kuntahankintojen kanssa ja toimittaa tiedot ja niaden pitivitykset - jdsenten nimeeminen tarvittaessa asiakas- /projektiryhm:ian, mahdolliseen ohiausryhmaan seka ko. jdsenten roolien mearittaminen em. asiakkaan edustajilla mahdollisuus tarvittaessa osallistua teknisiin vuoropuheluihin - asiakkaiden edustajilla on mahdollisuus osallistua tarjouspyynniin tuotealueiden mderittelyyn ja hankintasopimuksen valmisteluun - yhdyshenkilitllavelvollisuustiedottaakilpailutuksesta ia sen etenemisesta omassa organisaatiossaan ja hankkia tarvittavat puollot, kommentit, tiedot yms. Aslakkalden sltoutumlnen (YsE sltoumuksen lllte 2) - tuote/palvelukohtaisen sitoumuksen laatiminen, vieminen kotisivuille, sopimusesittelyn lataaminen kotisivuille - tarjouspyynndn ja hankintasopimuksenl6hetteminen tarvittaessa sitoumuksen yhteydess6 asiakkaalle - asiakkaanyhdyshenkil6huolehtiisitoutumisasian valmistelusta, piatdksenteosta ja tiedottamisesta omassa organisaatiossaan niin ettii Kuntahankintojen ilmoittama aikataulu toteutuu - yhdyshenkil6tiedottaakuntahankintojapaat6ksesta ja huolehtii sitoumuksen Eihettiimisestii Kuntahankinnoille ohieiden mukaan Tarjousten kssittely kllpal!utusjarjestelmgsse - hankintaa koskevien ilmoitusten (ennakko, tavallinen, jelki) laatiminen ja julkaisu Hilmatietokannassa Tarjouspalvelu,fi- jarjestelmiin avulla - tarjoustenvastaanotto - avausp6ytakirja - tadoajien kelpoisuuksien tarkastus hyddyntiien eri tietolahteit6 em. asiakkaiden edustajilla mahdollisuus pyydettsessa kommentoida l!1-il nt$rdftlrl oy I lolrlrr tn. 1+ atsoot:x, l{d3hld. nnlld t"l. 1398I Z'l l I tr,(.358i77t 23!:t I Y-n,r.u3! wwuhr rr.otlil.lli

8 - tarjoustentarjouspyynn6nmukaisuudentarkastus - tarvittaessa tarjousten tesmentiiminen ia tarkentaminen - eri asiantuntijoiden ja asiakkaan yhdyshenkilain konsultointi tarvittaessa - tarjousvertailuntekeminen - hankintapaiitatksen valmistelu, asiantuntijoiden ja asiakkaan yhdyshenkil6n konsultointi tarvittaessa - paetdksen teko ia tiedottaminen tarjoajille Tarjouspalvelun kautta - hankintapeatdksen lahettdminenta4oajilletarjouspalvelun kautta - tarvittaessa pa6t6ksen ja julkisten tarjousasiakirjoien esittely asianosaisille - odotusajan (21 p.) jelkeen hankintapaat6kseste - tiedottaminen asiakkaille ja ulkopuolisille sahkopostitse, kotisivuille,uutiskirjeesse Hanklntasoplmuksen vllmelstely - sopimusneuvottelujenkeyminen - sopimuksenallekirjoittaminen - tiedottaminenasiakkailleja ulkopuolisille - tietyissesopimuksissaasiakaskohtaisensopimuksen (Aslakaisoplmus) laatiminen ja sen lehett6minen asiakkaan yhdyshenkil6lle - asiakasohjeidenlaatiminenyhteisty6ssisopimustoimittajien kanssa ja Ehettiiminen asiakkaan yhdyshenkildlle KevenneS kllpallutukset (l.llnlkllpallutukset) Kuntahankinnat ei hoida kevennettyja kilpailutuksia (Minikilpailutukset) Asiakkailleen, ellei niiden hoitamisesta ja ehdoista toisin sovita, Tarvittaessa Kuntahankinnat voi laatia mallipohjat minikilpailutuksia varten asiakkailleen. yhdyshenkilitllii velvollisuus tiedottaa sopimuksesta ja ohjeesta tiedottamisvelvollisuus omassa organisaatiossaan (mm. tilaajien ohjeistus, reklamointi, ohiostot, palautteet, toimittajan yhdyshenkil6) Asiakassopimuksen taydentaminen/laatiminen Kuntahankintojen koordinoimana puitesopimuksen mukaisin ehdoin Asiakas huolehtii kevennetyn kilpailutuksen tekemiseste ia sen perusteella laadittavasta hankintasopamuksesta. AslaklrroJen arklstolntl, tletoren luovutus, EkstEnet - arkistoi hankintaan liittyvet alkuperaiset asiakirjat - asiakirjojenluovuttaminenarkistostaasianosaisten tutustuttavaksi (julkiset asiakirjat) - antaaasiakkaanyhdyshenkilollekeyttaioikeuden Ekstranet-tyiitilaan, jossa on keskeiset tiedot ko. sopimuksesta Aslakaspalautteen kartolttamlnen Kuntahankinnat keraa ja seuraa asiakaspalautetta yhdyshenkil6verkostolta puitesopimuksen oltua keytdssa vuoden ja sen jailkeen vuoden veliajoin, Kysely tapahtuu Webropolilla aj vakiokysymyksille. Asiakaspalautteet kasitell::n sodimustoimittaiatanaamisissa d:nniillis.sti. Yhdyshenkil6 huolehtii palautekyselyyn vastaamisesta tarvittaessa yhteistydssa oman organisaation sopimuksesta tilaavien tai kayttevien henkildiden kanssa, xr-&rttrtsradirart Oy I lollrtt 44ts'1,4. ar-ax)s:x,lefcr{4 rl{ard trd..i] I la.358 I r, I Y-t rx&, rewwhrlrre*ln t.r

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

Turvapuhelinpalvelu Sopimusnumero KLKH91

Turvapuhelinpalvelu Sopimusnumero KLKH91 Turvapuhelinpalvelu 2015-2019 Sopimusnumero KLKH91 Kohde Peruspalvelu Hälytyspäivystys- sekä hälytystenvastaanottopalvelu vuoden jokaisena päivänä 24h/vrk Hälytystehtävien edelleenvälitys Asiakkaan määrityksen

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Sopimusohje asiakkaille KLKH KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE

Sopimusohje asiakkaille KLKH KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja... 3 4. Sopimukseen liittyminen ja asiakkaan yhteyshenkilö...

Lisätiedot

Kalusteet. Sopimusnumero KLKH136

Kalusteet. Sopimusnumero KLKH136 Kalusteet Sopimusnumero KLKH136 Liittyminen kilpailutukseen 28.2.2018 mennessä Katso kilpailutuksen esittelyvideo Kohde Kuntahankinnat kilpailuttaa uutta kalusteiden puitesopimusta. Sopimuksen esittely

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

Kalusteet. Sopimusnumero KLKH136

Kalusteet. Sopimusnumero KLKH136 Kalusteet Sopimusnumero KLKH136 Liittyminen kilpailutukseen 19.1.2018 mennessä Katso kilpailutuksen esittelyvideo Kohde Kuntahankinnat kilpailuttaa uutta kalusteiden puitesopimusta. Sopimuksen esittely

Lisätiedot

ICT-projektipäällikköpalvelut

ICT-projektipäällikköpalvelut ICT-projektipäällikköpalvelut Hyödyt: Ammattimaista osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta. Kilpailutetut perushinnat. Toimittaja: Sopimuksilla 10 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4. Sopimusaika:

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut

KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut Kohde: IT-asiantuntijapalvelut. Neljä erillistä palvelualuetta. Puitesopimukseen sitoutuminen mahdollista hankekohtaisesti Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Toimistopaperit KLKH76

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Toimistopaperit KLKH76 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 1 5. Sopimushallinta... 3 6. Sitoutuminen... 4 7. Eksaitti...

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

KLKH70 Terveydenhuollon tarvikkeet

KLKH70 Terveydenhuollon tarvikkeet Kohde: Kaikki ne perushoitotarvikkeet, jotka sisältyvät seuraaviin Sailab tuoteryhmiin: BA16 Suonikanyylit/tarvikkeet BA18 Nesteen-/verensiirto Lääkkeensekoitus/anto BB01 Avannehoitotarvikkeet BB05 Diabetestarvikkeet

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KLKH 104 Toimistotarvikkeet 2016-2020

KLKH 104 Toimistotarvikkeet 2016-2020 KLKH 104 Toimistotarvikkeet 2016-2020 Projektitiivistelmä Hankinta-asiantuntija Martti Lappalainen martti.lappalainen@kuntahankinnat.fi 050 400 8462 Nykyinen sopimus Sopimusnumero KLKH43 ( jatketaan maalis-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

IT-asiantuntijapalvelut

IT-asiantuntijapalvelut IT-asiantuntijapalvelut Hyödyt: Laaja määrä osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta Kilpailutetut perushinnat Toimittaja: Sopimuksilla yli 20 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4 Sopimusaika:

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Sopimus pohjautuu osapuolten avoimuuteen ja luottamukseen.

Sopimus pohjautuu osapuolten avoimuuteen ja luottamukseen. Maakuntahallitus 21.9.2015 KAINUUN HANKINTARENGAS HANKINTAYHTEISTYÖSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat kaupungit: Kajaani ja Kuhmo, kunnat: Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1 (6) YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH137

Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH137 Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut Sopimusnumero KLKH137 Kohde Sopimuksen kohteena ovat monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut: Laitteet, ominaisuudet määritellään asiakastarpeen perusteella

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-1162 Sitoutuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutukseen ja puitesopimukseen Toimistopaperit KLKH 135 Kirkkonummen kunta liittyi hallintojohtajan

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTO VIESTINTÄ OPPIMINEN

TERVEYDENHUOLTO VIESTINTÄ OPPIMINEN YHTEISHANKINTIHIN HELPSTI MUKAAN TIETTEKNIIKKA TERVEYDENHULT ELINTARVIKKEET SIIVUSTARVI KKE ET TIMIST ENERGIA KALUSTUS PPIMINEN VIESTINTÄ MATKUSTUS KUNTI YHTEINEN hankinnat. Kunta v STV KUNTARGANISAATIIDEN

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sopimus hankintayhteistyöstä Keski-Pohjanmaalla

Sopimus hankintayhteistyöstä Keski-Pohjanmaalla Sopimus hankintayhteistyöstä Keski-Pohjanmaalla 1. Osapuolet Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan seurakuntayhtymä,

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä hankinnoissa asiakas tekee kevennetyn

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyö hankinnoissa ja elinvoimanäkökulma Kuntahankintojen rooli. KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja 8.1.

Kansallinen yhteistyö hankinnoissa ja elinvoimanäkökulma Kuntahankintojen rooli. KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja 8.1. Kansallinen yhteistyö hankinnoissa ja elinvoimanäkökulma Kuntahankintojen rooli KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja 8.1.2015 Hankintatoimen pelikenttä kunnissa Kuntien ja kuntayhtymien

Lisätiedot

Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta

Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta 1 Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Liedon kunta, jäljempänä Tilaaja Yhteyshenkilö: Toimittaja: jäljempänä Toimittaja Yhteyshenkilö: 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Sote-lainsäädäntö, yhteishankinnan rooli LapIT-päivä Raili Hilakari toimitusjohtaja

Sote-lainsäädäntö, yhteishankinnan rooli LapIT-päivä Raili Hilakari toimitusjohtaja Sote-lainsäädäntö, yhteishankinnan rooli LapIT-päivä 19.8.2016 Raili Hilakari toimitusjohtaja KL-Kuntahankinnat Oy Perustettu 2008 Ostojen arvo vuonna 2016 n. 370 milj. Asiantuntijat 14 + laaja asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot