KALUSTEET TAYDENNYS. JA UUDISRAKENNUSKALUSTUKSENA. Toimistokalusteet Opetuskalusteet PaivAkotikalusteet. E lauut. v.a\t{-?otr.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALUSTEET TAYDENNYS. JA UUDISRAKENNUSKALUSTUKSENA. Toimistokalusteet Opetuskalusteet PaivAkotikalusteet. E lauut. v.a\t{-?otr."

Transkriptio

1 SITOUMUS KALUSTEIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMISESTA KLKH [:fi[?,"ut\r T6lla sitoumuksella Asiakas sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n jarjestamaan yhteishankintaan (avoin puitejarjestely), keyttaimaen sopimusta ja hankkimaan palveluita sopimustoimittajalta puitesopimuksen ja puitesopimusohjeistuksen mukaisesti tekemette ohiostoja muilta. Sitoumuksen liitteene 1 ovat Kuntahankintojen Yleiset sopimusehdot (YSE), liitteenii 2 Vastuunjakotaulukko ja liitteena 3 Liittyvet organisaatiot taulukko. ASIAKAS Keuruun kaupunki, varhaiskasvatus Y-tunnus Osoite Mu ltiantie Keuruu Yhteyshenkild (muutoksista informoitava) savukoski Marika / Ruhanen Kerttu (infot molemmille) puhelin o / sdhk6dosti etuni mi.suku nim ASIAKAS (mikaili esim. hankintarengas, konserni). ldsenten ja osakkaiden tiedot ilmoitetaan liitteesss 3. PUTTEJARJESTELY, JOTA STTOUMUS KOSKEE Tavara/palvelu SITOUTUMISAIKA KALUSTEET TAYDENNYS. JA UUDISRAKENNUSKALUSTUKSENA Toimistokalusteet Opetuskalusteet PaivAkotikalusteet E lauut v.a\t{-?otr. KL-Kuntahankinnat Oy (Y-tunnus ) on hankintalain 11 q:n mukainen Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama yhteiahankintayksikko, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehda tavaroita ja palveluja koskevia puitejarjestelyje, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia As,akkaiden puolesta' Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta peritteville palvelumaksuilla, jotka perustuvat Asiakkaiden hankkimien tavaroiden tai palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti on t5ssa puitesopimuksessa 7,5 o/o ja se lasketaan sopimustoimittajan Asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tavaroiden tai palveluiden hinnasta (alv 0 7o) sopimusaikana. ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS Paikka ia aika Allekirioitus ia nimenselvennvs Allekirjoitettu sitoumus bhercteen Kuntahankinnoille pdf - tiedostona sahkopostitse osoitteeseen Liite 1 Liite 2 Liite 3 LisAtietoja: KL-Kuntahankinnat Oy:n Yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE) Vastuunjakotaulukko Konserniyhti6t, hankintarenkaan jesenet tai muun yhteishan kinta-organ isaation jesenet ja osakkaat Valmistelija Raili Hilakari, puh , KL-Kuntahar*innat oy I rdr n liof 14 rfoo530 Heltloki, Firrand tel tax ? ly"tunnts:

2 KLKH21 Kalusteet Hl[?""Jr Kohde: Toimisto-, piiiviikoti- ja opetuskalusteet. Optiona muita kalusteita tdydehnys-, peruskoriaus- ja uudisrakentamaskalustamiseen. Tuotehintoihin slseltyvat, ennakkosuunnittelu, budjetointipalvelu, kalustussuunnittelu, toimitus, asennus, kayttdopastus, pakkausmateriaalien poisvientija asaanmukainen kier.iitys. Palvelut, erikseen tilattavat: laaja sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu ja -toteutlrs, kiiytettyjen kalusteiden kierretyspalvelu, vanhojen kalusteiden inventointi- ja kaytettavyyspalvelu, muuftopalvelut la -tarvikkeet, elinkaari- ja rahoituspalvelut, Sopimusalennus lasketaan julkaistuista, sopimuksen mukaisista voimassa olevista hinnastoista. Tuote Tyiiympiiristd-toimisto, yleisten tilojen kalusteet Koulukalusteet, oppilas- ja ryhm6ty6skentelykalusteet Piivakotikalusteet Isku Interior Oy lisialennus, joka lasketaan sopimuksen > kohdehankinnasta koskee Kaikkia tuoteryhmis > kohdehankinnasta koskee tyoympdrist6-toimisto, yleiset tilat kalusteita > kohdeh.nkinnasta koskee ty6ymparistd-toimisto, yleig t tilat kalusteita > C kohdehankinnasta koskee ty6ymp6ristii-toimisto, yleiset tilat kalusteita Alennusq/o 50,25 52,25 30,35 mukaisista alv. 0 o/o hinnoista -5 o/o -10 0k -15 % -2O o/o Kl-Kuntahankinnat Oy I Toinen linja 14, Helsinki Puh m-7711lkuntahankinnat, KLKH2t Kalusteet #1P""")r Hyttdyt: Kotimaista Sisustamisen ja kalustamis n kokonaispalvelua. Laajat mallistot laadukkaita julkisten tilojen k;ytt66n suunniteltuja ja Suomessa valmistettuja kalusteita. Mallistora t;ydent:iv5t rnuut alan toimittajat alihankkijoina. Seitsemantoista (17+2) paikallista, omaa palvelupistettai / ndyttelya Manner-Suomen alueella. Toimittaia: Isku Interior Oy. Kuopion Woodi Oy (psavakotikalustemallisto, kotimainen alihankkija). Piiroinen oy (kotimainen alihankkua). Inno [nterior Oy (kotimainen alihankkij.). Eurokangas Oy (kotimainen alihankkiia, tekstiilisisustaminen). Niemi Palvelut Oy ia paikallis t yrituist (toimittamis-, asennus- ja kierrityspalvelut) Kt-Kuntaha n khnat oy I Toinen linja tlelsinh Puh /Kuntahankinnat, lvnw. kuntahankhnat-fi

3 KLKH21 Kalusteet #x[?,"",\r Sopimusaika: 4 vuotta 22.4, KL-Kuntahankinnat Oy vastaa sopimushallinnasta ja toimittajayhteisty6ste. Sitoumusi TSytA kirjallinen sitoumus, Joka ldytyy Kuntahankintoien kotlsavuilta sopimukset-osiosta, ja palauta se s6hktipostilla osoitteeseen Tiedot toimitetaan sopimustoimittajan yhdyshenkiloille, joka on teihin yhteydessd. Olemme alentaneet palvelumaksuprosentin 1,5olo:iin. Lis:itietoja: Raili Hilakari, Antti Tuukkanen, kuntahnnkinnat-fi Jarkko Veniiliiinen, i KL-(untahankinnat oy I Toioen linla 14, Helslnk Puh l/kuntahankinnat, wwld.kuntahankinnat.fi

4 Liite 1 1(3) t KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE), J, I 3.4 Yhteishankinta Kl-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) on hankintalain 11 S:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama yhteishankintayksikk6, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehda tavaroita ja palveluita (Tuotteet) koske. via puitejarjestelyja tai hankjrtasopimukia Asiakkai! tensa puolesta. Kuntahankinnat ei hoida kevennettyja kilpailutuksia tai sahkoisia huutokauppoja Asiakkailleen, ellei niiden hoitamisesta ja ehdoista toisin sovita. Naita yleisia ehtoja sovelletaan kohdassa 2 tarkoite! tuun siloumukseen (Liinymissitoumus), kun kurta, kuntayhtyme, kunnallinen liikelaitos tai kuntaomisteinen osakeyhtio, vastaava organisaatio tai hankintayhteistydsopimuksen solminut muu julkinen hankintayksikko( kuten Keva seke Suornen ev.lut. kirkkoon ja ortod. kirkkoon kuulwa organisaatio) (Asiakas) liittyy Kuntahankjntojen jarje$amaan kilpailutukseen ja tilaa tai hankkii Tuotteita. Sitoumus Sitoumus Asiakkaan ja Kuntahankintojen valill6 voidaan tehda tarjouskilpailu/ puitesopimuskohtaisesti tai useaa kohdetta koskevana. Sitoumus muodostuu erillisesta asiakirjasta, naiste yleisista ehdoista seka mahdollisista muista ko. hankirtaa maarittelevi$a liitteista. Sitoumuksella Asiakas sitoutuu noudattamaan puitesopimusta ja sen ehtoja. Kuntahanklntojen vastuut Kuntahankinnat vastaa hankintojen kilpailuttamisesta tehokkaasti ja ammattitaitoisesti noudattaen hankintalakia seka muita hankintatoimeen liittyvia saanndksia seka huolehtii tilaajavastuulain vaatimusten tayttymisesta. Kuntahankinnat huolehtii kilpailutuksesta alusta loppuun vastaten hankinnan suunnittelusta kaytteen omaa dokumentaatiota ja prosessia. Kuntahankinnat. valmistelee ja allekirjoittaa tarjouspyyntoasiakirjat, hankintapdatokset, hankintasopimukset, asiakasoh-.ieet seka vastaa sopimushallinnasta ja toimittaiayhteistyostii, naihin liittyviste prosesseista seka asiakastiedottamisesta. Kuntahankinnat asettiaa kilpailutushankkeelle tarvittavat resurssit seka nimeaa kulle' kin kalpailutukselle vastuuhenkilon, kokoaa tarvittaessa Asiakkaiden nimeamista edustajista asiantuntijatyoryhman. Tarvittaessa Kuntahankinnat hankkii juridista tai muuta asiantuntemusta ostopalveluna tai muulla tavoin verkostojensa kautta vastaten kustannuksista. Kuntahankinnat toimii laadukkaasti ja ottaa toiminnassaan huomioon Asiakkaiden edun mm. seuraamalla akiivisesti hintoja, neuvottelemalla hintasaestoja Asiakkaille seka kehittamalla toimirtaansa ja palvelujaan asiakaslahtoisesti seka informoimalla Asiakkaita. Kuntahankannoilla on Asiakkaita kuultuaan puitejarjestelyissa tai hankintasopimuksissa sopimusosapuolen oikeudet mm. irtisanoa tai purkaa sopimus seka paattaa hankintasopimuksissa sovitut mahdolliset sopimusmuutokset (kuten hinnantarkistukset) seka velvollisuus tiedottaa nii$a Asiakkaille. lrtisanomasja purkuoikeudesta on mahdollista sopia Asiakkaan ja toimittajan velisesse Asiakaskohtaisessa sopimuksessa erikseen, jos Asiakassopimuksen laatiminen on tapauskohtaisesti mahdollista ja poikkeaviin irtisanomis- tai purkuehtoihin on perusteltu syy. 3.5 Kuntahankinnoilla on velvollisuus tiedo$aa Asiakkaille myos muista olennaisista puitejarjestelyn tai hankintasopamuksen kayttamiseen vaikuttavista seikoista. 3.6 Erimielisyystilanteissa Kuntahankinnat pyrkii lofamaen kaikkia osapuolia tyydyttaven ratkaisun ja konsultcji naisse tilanteissa Asiakkaita. 3.7 Puitdhankintasopimusten osalta edelle kohdissa mainitut oikeudet ja velvollisuudet koskevat Kuntahankintoja vain, mikali hankintasopimus on allekirjc,itettu Kuntahankintojen toimesta. 3.8 Kuntahankinnat hoitaa muutoksenhakuprosessit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinte oikeudessa seka karajaoikeuksissa ja ylernmissa cikeusasteissa Asiakkaan puolesta Asiakasta kuultuaan seka vastaa muutoksenhakuprosessin aikaisesta tiedottamisesta Asiakkaille. 3.9 Mikdi tavaran tai palvelun toimittaja hakee muutosta Kuntahankintojen tekernean hankir{apeatokseen ja tarjouskilpailu taman johdosta keskeytyy, Kuntahankinnat jarjestea hankinnoista Asiakkaan hyvaksyman valiaikaisratkaisun tekemalle voittaneen tarjoajan kanssa muutoksenhakuprosessin ajaksi esim. valiaikaisen puitesopimuksen Kuntahankinnat kayttea asiakasyhteistyossa ty6- ryhmaryokaluna Extranetia ja kilpailuttaa kohteet sahkeisdla kjl pail uttamisiariestelmalla Kuntahankinnat sailynee ja arkistoi hankintaan liittyvat alkuperaiset asiakjrjat seka vastaa siita, etta asiakirjojen julkjsuudesta annettuja saannoksie noudatetaan Asiakkaalla on oikeus toimittaa kaikki Kuntahankintojen kilpailuttamiin hankintoihin liiftyvet asiakirjapyynn6t ja mahdollisian prosesseihin liittyvat sille toimitetut tietopyynndt edelleen Kuntahankinnoille, joka vastaa siita, efta pyyntoihin vastataan ia asiakirjat seke tiedot toimitetaan niita pyytaneille liike ja ammattisalaisuudet seka muut julkisuusrajoitteet huomioon onaen. 4 Kuntahankintoienpalveluienkorvaaminen 4.1 Kuntahankinnat ei veloita Asiakasta palveluistaan (kuten liittymis-, osakkuus- ja vuosimaksd), ellei joltaan osin erityisesti toisin sovita. 4.2 Kuntahankinnat ei voi korottaa Sitoumuksessa sg vittua hankintakohtaista palvelumaksuprosenttia, vaikka tavoiteltuun \olyymiin ei paesteisi. 5 Asiakkaan vastuut 5.1 Asiakas vastaa omassa organisaatiossaan asianmukaisen paatoksen tekernisesta yhteishankintaan osallistumisesta Sitoumuksen mukaisesti. 5.2 Asiakas sitoutuu osallistumaan yhteishankintaan koko sopimuskauden ajaksi tai kirjallisesti sovituksi

5 2 (3) meareajaksi sopimuskaudesta seka mahdollisen optiokauden ajaksi, hyodyntameen yhteishankintasopimusta tekemalla ostotilauksia, kayttemella Tuotteita seka olernaan tekematta yhteishankinnan kohteen mukaisia hankintoja ohiostoina muilta toimittajilta. Asiakas antaa hankintaa varten Kuntahankinnoille tarpeelliset tedot ja asiakirjat kilpailutusprosessin eri vaiheissa Kuntahankintojen asettamassa maeraajassa, osallistuu tarvittaessa tuotteen maarittelyyn seka ilmoittaa hyvissa ajoin Kuntahankinnoille sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta hankintaan ja puitesopimukseen. Asiakas nimeaa Sitoumukseen yhteyshenkil6n, joka asioi Kuntahankintojen kanssa. Asiakas yoi halutessaan nimdg asiantuntijoita mm. asiakastyo.yhmiin. Asiakas ilmoittaa Kuntahankinnoille muutoksista ern. nimityksiin. Asiakas vastaa siite, etta nimetyilla henkildilla on asianmukaiset toimivaltuudet. Asiakas huolehtii omassa organisaatiossaan sisaisesta tedonkulusta, tarvittavasta paatokseateosta seka sovitussa aikataulussa pysymisesta hankintaprosessin eri vaiheissa omalta osaltaan. Sopimustoimittajan vastuu Tuotteen toimittaja vastaa Kuntahankinnoille sen mukaan, mita puite.ierjestelya koskevassa sopimuksessa tai hankintasopimuksessa on toimitta.ian vastuista sovittu seka lisaksi erikseen Asiakkaalle sen mukaan, mita mahdollisessa Asiakaskohtaisessa sopimuksessa on sovittu. Toimitusreklamaatiot Asiakas reklamoi Tuotteessa ilmenevi$a virheiste, puutteistatai viivastymisistatoimittajalle seka ilmoittaa reklamoinneistaan Kurtahankinnoille somtun me nettelyn mukaan. Kuntahankinnat keraa asiakasreklamaatiot ja valvoo toimituksia osana sopimusseurantaa. Jos tuotteen virheet, puutteet tai viivestymiset osoittautuvat v+ haista suur rnmiksi tai jos toimittaja syyllistyy muihin olennaisiin sopimusrikkomuksiin, Kuniahankinnat reklamoi niista valittomesti suoraan toimittajalle ja kaynnistae asianmukaiset neuvottelut. Asiakkaan tulee antaa reklamaatiotilanteissa kaikki tarvittava tieto Kuntahankinnoille ja osallistua erikseen sovittaessa neuvotteluihin. Kuntahankinnat sopii puitesopimuksissa ja hankintasopimuksissa toimittajien kanssa, etta nema keraavat kaikki reklamaatiot ja raportoivat niiste Kuntahankinnoille sovitun kefannon mukaan. Kuntahankinnat tiedottaa Asiakkaalle tuotteiden varhei e, puutteista ja viivastymisista, tehdyista reklamaatioista seka toimenpiteista, joihin Kunlahankinnat on ryhtynyt. Aslaklriojen julkisur.rs Asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaisen toaminnan julkisuudesta ( /621 ). Osakeyhticton (Kuntahankinnat) Iaki soveltuu osittain koskien vaitioloveivollisuutta, asianosaisjulkisuutta ja asiakirjan antamiskeytantoja. Kuntahankintoien vastuu asianaio- ia oikeudenkeyntikuluista, hyvitysmaksuista ja vahingonkorvaukslsta Kuntahankinnat vastaa kilpailuttamiensa yhteishankintojen siviili-oikeusprosessien asianajo- ja oikeudenkeyntikuluista enintaan eurolla vuosittain seka mahdollisista hyvitysmaksuista ja cikeuden meardamiste virheellisesta han kintam enettelysta aiheutuvista vahingonkorvauksista enintaan' eurolla vuosittain. Nemg vastuut Kuntahankinnat rahoittaa toiminnan vastuuvakuutuksestaan. 9.2 Mikali ern. oikeudenkayntkulut, hyvitysmaksut ja oakeuden maardamat vahingonkorvaukset ylittavat 9.1 kohdassa mainitut Kuntahankintojen vastaamat enimmaismaarat, Kuntahankinnoilla on oikeus veloittaa ne Asiakkaalta ajankohtana, jolloin Kuntahankjntojen on taytettava orna maksuvelvollisuutensa. Kaikkj yhteishankinnassa mukana olevat Asiakkaat osallistwat paasaantoisesti ostojensa suhteellisen osuuden, ennakoidun osuuden tai erakseen sg. vittaessa jonkun muun oikeudenmukaisen jakope. rusleen mukaan ern. kustannusten yms. korvaamiseen. Ensisijaisesti Kurtahankintojen vastuun ylittyvat oikeudenkayntikulut katetaan mahdollisista hakijan tai valittajan korvattaviksi tulevista maksuista. 9.3 Puitesopimukseen tai hankintasodmukseen perustuvat sopim usperusteiset vahingonkorvausvelvoitteet maaraytyvat sen mukaan, mita niista on sovittu Kuntahankintojen ja toimittajien solmamissa puitesopimuksissa tai hankintasopimuk$ssa. 9.4 Asiakkaat eivat vastaa niista vahingoista,,otka syntyvat Kuntahankjntojen sopimusrikkomuksen perusteella joko jollekulle Asiakkaalle tai toimittajalle. 9.5 Mikeli 9.4 kohdan mukaista sopimusta koskeva sopimusrikkomus johtuu yksitaisesta Asiakkaasta, Asiakas vastaa sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneista vahingoista. Talloin yhteishankinnassa mukana olevat muut Asaakkaat eiva ole vastuussa vahingoista ja mahdollisista korvausvelvoitteista. 9.6 Asiakkaan solmiessa mahddlisen Asiakaskohtaisen sopimuksen suoraan toimittajan kanssa. Asiakas vastaa toimittajalle aiheuttamastaan vahangosta sen mukaan kuin ao. sopimuksessa on sovittu. 9.7 Puitesopimuksissa tai hankintasodmuksissa Kuntahankinnat pyrkii sopimaan vahingonkorvausvelvoilteiden maarallisesta rajoituksesta sen mukaan kuin se voimassa olevien saadosten ja alan sopimuskaytentojen ja kauppatavan mukaan on mahdollista. Rajoitukset ulottuvat myos mahdollisiin Asiakaskohtaisiin sopimuksiin. l0 Ylivoimainen este Osapuolet eivat vastaa ylivoimaisesta esteesta aiheutuneista viivestyksistai tai toiselle aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan osapuolista riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti osapuolten velvollisuuksien tayttamisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon osapuoli ei kohtuullisina pidettavin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eika sita tai sen vaikutusta estae. 1l Sitoumuksenvdmassaolo 1 'l.1 Kohdassa 2 tarkoitettu Sitoumus on voimassa puite jarjestdyn keston a.ian tai taa ryhyernman ajan siten, kun siita on sovittu ao. Sitoumuksessa. Sitoumus paattyy ilman eri toimia myos, mikali sen pohjalta tehty mahdollinen Asiakaskohtainen sopimus on irtisanottu tai purettu ehtojensa mukaisesti Ellei toisin ole sovittu tai ellei ole erityista purkup+ rustetta, Asiakas voi irtisanoa Sitoumuksen kesken sopimuskauden vain, jos asiakkaan toiminnassa ja olosuhteissa tapahtuu sellaisia olennaisia muutoksia, ettei puitejarjeslelyssa mukana oleminen vastaa enaa Asiakkaan tarpeita. Perustelluksi syyksi ei hyvaksyta sita, etta Asiakas kilpailuttaa itse kohteen, johon on sitoumuksen antanut Asiakas tulee ilmoittaa kohdassa 11.2 tarkoitetussa tapauksessa irtautumisestaan ja sen syista Kuntahankinnoille kirjallisesti vahintaan kolme (3) kur].

6 3 (3) kautta ennen irtisanoutumisiaan. Osapuolet neuvottelevat tilanteesta onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi ja informoivat asiasta sodmustcimittajaa. l2 Sitoumuksen siirto 12.1 SitoJmuksen siirrosta tulee sopia kirjallisesti Kuntaliitosten tai muiden vastaavien yhteydessa uusi tai laajentuva kunta-organisaatio vastaa kuitenkin sitoumusvelvoitteista sellaisen kunta-asiakkaan puolesta, joka kuntaliitoksen johdosta lakkaa olernasta itsenaisene kuntana tai muuna kunta-organasaationa (ns. yleisseuraanto) Asiakkaalla on velvollisuus tiedottaa Kuntahankintoja riitevan ajoissa kuntaliitosten tai muiden vastaavien jarjestelyiden aiheuttamista muutoksista puitejarjestelyihin ja hankintasopimuksiin Asiakkaan organisaatiomuutosten johdosta Liittymissitoumusta voidaan muuttaa yhdessa neuvotellen vastaamaan Asiakkaan uusia tarpeila.

7 Sitoumuksen liite 2 t [5][?""Jr YHTEISHANKINNAN VASTUU NJAKOTAULUKKO KL-KUNTAHANKINNAT OY ASIAKAS Eslselvltysvalhe - tarpeiden kartoittaminen eri tavoin (mm. Uutiskirje, kysely, kotisivujen info, tapaamiset) - asiakkaiden lehtdtilanteen selvittdminen (mm. volyymi per vuosi, nykyinen sopimus, kokemukset, tarpeet) selvittaminen - valmistelijan/projektipa:illikon nimeaiminen - projektisuunnitelmanlaatiminen,muistiot,kokousjarjestelyt - asiakasryhmankokoaminen - Ekstranetink6yttdoikeuksienluominenasiakkaille, piiivitykset - markkinakartoitus,teknisetvuoropuheluttoimittajien kanssa - tarvittaessaulkopuolistenasiantuntijoiden keyttiiminen /juridiikka, muut asiantuntijat - lisevolyymin kereeminen eri tavoin Tarlouspyynndn Ja hanklntasoplmuksen valmlstelu - Kuntahankinnoilb kaytaissa hankintaprosessissa standardoidut dokumentit ja sehk6inen kilpailutusjsrjestelm6 Tarjouspalvelu.fi - soveltuvasta hankintamenettelyste, sopimuskaudesta, toimittajien maar6st6 yms. pa5ttiiminen - tarjouspyynnain valmistelu ja veeionhallinta yhdessa oman henkil6kunnan ja asiantuntijoiden kanssa - kiinnostuksenilmaisu - asiakastarpeidenmeeritteminen - olemassa olevista sopimuksista tiedottaminen (esim. toimittajat, volyymit, toimituspisteet? voimassaolo, kokemukset) Kuntahankinnoille - yhdyshenkild, joka asioi Kuntahankintojen kanssa ja toimittaa tiedot ja niaden pitivitykset - jdsenten nimeeminen tarvittaessa asiakas- /projektiryhm:ian, mahdolliseen ohiausryhmaan seka ko. jdsenten roolien mearittaminen em. asiakkaan edustajilla mahdollisuus tarvittaessa osallistua teknisiin vuoropuheluihin - asiakkaiden edustajilla on mahdollisuus osallistua tarjouspyynniin tuotealueiden mderittelyyn ja hankintasopimuksen valmisteluun - yhdyshenkilitllavelvollisuustiedottaakilpailutuksesta ia sen etenemisesta omassa organisaatiossaan ja hankkia tarvittavat puollot, kommentit, tiedot yms. Aslakkalden sltoutumlnen (YsE sltoumuksen lllte 2) - tuote/palvelukohtaisen sitoumuksen laatiminen, vieminen kotisivuille, sopimusesittelyn lataaminen kotisivuille - tarjouspyynndn ja hankintasopimuksenl6hetteminen tarvittaessa sitoumuksen yhteydess6 asiakkaalle - asiakkaanyhdyshenkil6huolehtiisitoutumisasian valmistelusta, piatdksenteosta ja tiedottamisesta omassa organisaatiossaan niin ettii Kuntahankintojen ilmoittama aikataulu toteutuu - yhdyshenkil6tiedottaakuntahankintojapaat6ksesta ja huolehtii sitoumuksen Eihettiimisestii Kuntahankinnoille ohieiden mukaan Tarjousten kssittely kllpal!utusjarjestelmgsse - hankintaa koskevien ilmoitusten (ennakko, tavallinen, jelki) laatiminen ja julkaisu Hilmatietokannassa Tarjouspalvelu,fi- jarjestelmiin avulla - tarjoustenvastaanotto - avausp6ytakirja - tadoajien kelpoisuuksien tarkastus hyddyntiien eri tietolahteit6 em. asiakkaiden edustajilla mahdollisuus pyydettsessa kommentoida l!1-il nt$rdftlrl oy I lolrlrr tn. 1+ atsoot:x, l{d3hld. nnlld t"l. 1398I Z'l l I tr,(.358i77t 23!:t I Y-n,r.u3! wwuhr rr.otlil.lli

8 - tarjoustentarjouspyynn6nmukaisuudentarkastus - tarvittaessa tarjousten tesmentiiminen ia tarkentaminen - eri asiantuntijoiden ja asiakkaan yhdyshenkilain konsultointi tarvittaessa - tarjousvertailuntekeminen - hankintapaiitatksen valmistelu, asiantuntijoiden ja asiakkaan yhdyshenkil6n konsultointi tarvittaessa - paetdksen teko ia tiedottaminen tarjoajille Tarjouspalvelun kautta - hankintapeatdksen lahettdminenta4oajilletarjouspalvelun kautta - tarvittaessa pa6t6ksen ja julkisten tarjousasiakirjoien esittely asianosaisille - odotusajan (21 p.) jelkeen hankintapaat6kseste - tiedottaminen asiakkaille ja ulkopuolisille sahkopostitse, kotisivuille,uutiskirjeesse Hanklntasoplmuksen vllmelstely - sopimusneuvottelujenkeyminen - sopimuksenallekirjoittaminen - tiedottaminenasiakkailleja ulkopuolisille - tietyissesopimuksissaasiakaskohtaisensopimuksen (Aslakaisoplmus) laatiminen ja sen lehett6minen asiakkaan yhdyshenkil6lle - asiakasohjeidenlaatiminenyhteisty6ssisopimustoimittajien kanssa ja Ehettiiminen asiakkaan yhdyshenkildlle KevenneS kllpallutukset (l.llnlkllpallutukset) Kuntahankinnat ei hoida kevennettyja kilpailutuksia (Minikilpailutukset) Asiakkailleen, ellei niiden hoitamisesta ja ehdoista toisin sovita, Tarvittaessa Kuntahankinnat voi laatia mallipohjat minikilpailutuksia varten asiakkailleen. yhdyshenkilitllii velvollisuus tiedottaa sopimuksesta ja ohjeesta tiedottamisvelvollisuus omassa organisaatiossaan (mm. tilaajien ohjeistus, reklamointi, ohiostot, palautteet, toimittajan yhdyshenkil6) Asiakassopimuksen taydentaminen/laatiminen Kuntahankintojen koordinoimana puitesopimuksen mukaisin ehdoin Asiakas huolehtii kevennetyn kilpailutuksen tekemiseste ia sen perusteella laadittavasta hankintasopamuksesta. AslaklrroJen arklstolntl, tletoren luovutus, EkstEnet - arkistoi hankintaan liittyvet alkuperaiset asiakirjat - asiakirjojenluovuttaminenarkistostaasianosaisten tutustuttavaksi (julkiset asiakirjat) - antaaasiakkaanyhdyshenkilollekeyttaioikeuden Ekstranet-tyiitilaan, jossa on keskeiset tiedot ko. sopimuksesta Aslakaspalautteen kartolttamlnen Kuntahankinnat keraa ja seuraa asiakaspalautetta yhdyshenkil6verkostolta puitesopimuksen oltua keytdssa vuoden ja sen jailkeen vuoden veliajoin, Kysely tapahtuu Webropolilla aj vakiokysymyksille. Asiakaspalautteet kasitell::n sodimustoimittaiatanaamisissa d:nniillis.sti. Yhdyshenkil6 huolehtii palautekyselyyn vastaamisesta tarvittaessa yhteistydssa oman organisaation sopimuksesta tilaavien tai kayttevien henkildiden kanssa, xr-&rttrtsradirart Oy I lollrtt 44ts'1,4. ar-ax)s:x,lefcr{4 rl{ard trd..i] I la.358 I r, I Y-t rx&, rewwhrlrre*ln t.r

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot