VAINÖ VALKOLA TAHKOAMINEN K. J. GUMMERUS O.Y., JYVASKYLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAINÖ VALKOLA TAHKOAMINEN K. J. GUMMERUS O.Y., JYVASKYLA"

Transkriptio

1 VAINÖ VALKOLA TAHKOAMINEN K. J. GUMMERUS O.Y., JYVASKYLA

2 VAIND VALKOLA on ennen kustannuksellamme julkaissut: Konepiirustusoppi To inen painos. 16:- :o Tervetullut apu kaikille teknillisen piirustuksen har joittajille sekä varsinkin itsekseen sitä opiskeleville.» Uu si Su omi. Metalliteollisuuden tarveaineet 7:-»Huolella ja asiantuntemuksella laadittu. Sisältää kaikki tärkeimmät yleistiedot.» K a u p p ale h t i. Mittausvälineet ja niiden käyttö konepajoissa Nid. 20: -, sid. 24:- :oottaen huomioon kirjan merkityksen jo yksin kone työmiestemme mittauskätevyyden ja taitavuuden kohot. tajana sekä sen tarkoitustaanvastaavaisuuden, voi sitä mielihyvin suositella ja toivoa sille laajaa käytäntöä.» Te k nillinen Aikakauslehti. Mätverktyg Häft. 20: -, inb. 24: -»lnnehållet i boken är överskådligt uppställt. lllu strationerna äro många och tydliga. Arbetet rekom menderas envar, som önskar känna de viktigaste hjälp medlen för måttagning.» Te k n i s k T i d s k r i f t. K. ]. GUMMERUS OSAKE.YHTIO ]YVASKYLA Hinta 15:-

3 TAHKOAMINEN AKSA:-.<KIEI.ESTA MUKAELLES SUOMENTA UT VAINö VALKOLA K. J. GUMMERUS OY., JYVASKYLA

4 K. J. GUMMERUS OSA KEYHTIO!" KIRJAPAINOSSA JYVASKYLASSA, 192

5 /. Tahkoamisesta yleensä' II. Tahkoamiskoneet SISALLYS: 1/1. Tahkoamisvälineet.. l. T ahkoamisaincet. Luonnolliset tahkoamisaineet Keinotekoiset tahkoamisaineet Muita tahkoamisaineita Liitcaineiset tahkoamisvälineet 3. Tahkomuodot.. TV. Yleisiä tahkoamisohjeita 1. Rouhiminen Viimeistely Ylimalkaisia ohjeita 4. Lastutulos. Laskelmia 5. Tahkoamistarkkuus. 6. Kuiviltaan ja märkänä tahkoaminen. 7. Tahkoamistyökalujen käsittely ja kiinnitys 8. Tahkojen sorvaaminen. 9. Tahkosuojukset V. Erikoisia tahkoamisohjeita 1. Ulkotahkoaminen 2. Sisätahkoaminen. 3. Tasontahkoaminen 4. Täsmyystahkoaminen 5. Teroitustahkoamincn Sivu

6

7 1. T ahkoamisesta yleensä. Jo ammoisina aikoina esi isämme ovat valmistaneet kivestä ja luusta tarvekaluja, muotoillen näitä kiveen tai hiekkaan hieromalla. Tällaista työtapaa sanotaan hio miseksi eli tahkoamiseksi. Verrattain aikaisin myös opit tiin kauniiksi kiilloitettuja metallipeilejä valmistamaan samaan tapaan pintaa hiekalla hioen. Mutta vasta paljoa myöhemmin tämä työtapa alkoi saada merkitystä kone rakennusalalla. Kun kulumisen vähentämiseksi ruvettiin erinäisiä ko neenosia, varsinkin terästappeja ja holkkeja karkaise maan, niin voitiin nuo osat lastuta toisiinsa tarkalleen sopiviksi vasta karkaisun jälkeen, koska karkaistaessa kappaleet aina hiukan vääristyvät. Mutta karkaistuun teräkseen eivät ruetalliterät pysty, ainoastaan eräät kiven näisaineet, varsinkin smirgelijauho, ovat niin kovia, että kykenevät sellaistakin pintaa leikkaamaan. Ensiksi selviydyttiin tehtävästä siten, että tappia hie rottiin siihen reikään, johon sen tuli tarkasti sopia, öljyyn sekoitetun smirgelijauhon kera. Samaan tapaan tasa pintojakin»hiottiin» toisiinsa. Mutta näin meneteltäessä tarttui aina hiomiseen käytetyn smirgelijauhon pienimpiä hiukkasia työkappaleen huokoisiin ja sentähden kappale käytännössä syöpyi tuon smirgelin kuluttamana. Sitä

8 paitsi on tämä työtapa ylen vaivalloista ja taitoa vaati vaa sekä joukkotuotantoon kelvotonta, koska osat so pivat vain parittain yhteen, mutta eivät ole vaihdettavia. Tämän jälkeen ruvettiin tasapintojen suoristukseen käyt tämään vuolimista * hiomisen asemesta, ja karkaistuille tapeille ja hoikeille keksittiin ympäritahkous. Kun ennen tahkoamiskonetta silityssorvauksen jälkeen kappale sorvissa viimeisteltiin smirgelijauhon tai kankaan avulla, niin tämä oli käsityötä, jonka hyvyys sekä kap paleen pyöreyteen että suoruuteen nähden riippui työn tekijästä. T ahkoamiskone, jonka aikakauden 70-luku aloittaa, teki molemmat nuo tarkkuusmäärät työnteki jästä riippumattomiksi, jättäen hänelle ainoastaan mittaa misen. (T ahkoamiskone eroaa muista työkalukoneista kylläkin siinä, että sen työkalu kuluu aiinomaa vaatien useammin mitan tarkastu-sta kuin teräksiset työkalut). Ulkopinnan ympäritahkoamiskoneen jälkeen seurasi tason tahkoamiskone, sitten sisäpinnan ympäritahkoamiskone. Vuosisadan vaihteessa näitten koneitten, varsinkin ympäritahkoamiskoneen rakennetta kovasti vahvistettiin. Siihen saakka käytettiin kapeita tahkoja, koska leveät kehittivät liian ankaran kuumuuden. Nyt ruvettiin tah kattavaa kohtaa voimakkaalla vesisuihkulla jäähd yttä. mään, jonka tähden voitiin ruveta käyttämään entistä leveämpiä tahkoja ja suurempaa syöttöä. Kun samaan aikaan tahkoja oli saatu paljon parannetuksi, niin tah koamiskoneen työalue ei enää raj oittunutkaan työkalu. osastoon, vaan se valtasi konepajassa sorvilta monet työt. *Tässä kirjassa nimitetään»skavaamista» (saks. schaben) v u o 1 j, m i seksi ja»skaavaria>> {Schaber ) v u o 1 i m e k s i, sekä»protsaa' mista» (reiben) kalvaamiseksi ja»protsia» (Reibahle) ka1vimeksi.

9 Eikä tahko enää tyytynyt vain viimeistelemään silitet tyjä pintoja, vaan se kykeni jo karkeaksi rouhittujakin pintoja täsmentämään. Samoihin aikoihin tuli myös pikateräs käytäntöön ja tämä yhteensattuma oli varsin edullinen metalliteollisuudelle. Pikateräs pääsi oikealle alallensa, rouhintatyöhön, ja viimeistelytyö jäi tahkolle, joka oli siihen omiansa. Näin noiden koneiden kesken suoritettiin mitä edullisin työnjako. Ohi ovat jo ne ajat, jolloin tahkottuja koneenosia pidettiin ylellisyytenä ja tahkoamista hitaana, vaikeana ja kalliina, vaikkakin tark kana, työtapana. Pyöreiden ja tasapintaisten, niin karkaistujen kuin karkaisemattomienkin, kappaleiden tah koaminen tulee halvemmaksi kuin mikään muu yhtä hyvään tulokseen vievä viimeistelytapa. Tämä koskee yhtä hyvin yksittäin kuin joukoittainvalmistusta. T ah koamisen edelliset työt tapaavat kylläkin yksittäin teolli suudessa tulla kalliimmiksi kuin joukkotu ' otannossa, mutta itse tahkoaminen ei läheskään samassa määrin. T ahkoamiskone on aina käyttövalmis; sen työkalu on aina käyttökelpoiseksi koneeseen asetettuna. Kappaleen kiinnitys koneeseen on tavallisesti varsm yksinkertaista. 7

10 II. T ahkoamiskoneet. Metallien tahkoamiskoneet voidaan luokitella seu raaviin ryhmiin: I. Koneet, joissa ei ole erityistä tahkoamisaineen kiin nitintä. Hankausrumpu, jossa yksinkertaisia kappaleita kiilloitetaan piillä, hiekalla, pajahileellä, naulasilla, nah.kajätteillä, wienerkalkilla, sahajauhoilla y.m. II. Koneet, joissa on erityinen (tavallisimmin kie konmuotoinen) tahkoamisaineen kiinnitin. A. T ahkoamisjauhe on irrallaan tai liimattuna 1. Kiilloituspyörä. Akseli vaakasuora. Työkaluna metalliki kko, jonka kehälle on liimattu smirgeli paperia; puu, nahka, huopa tai kangaskiekko, jolle on liimattu tai rasvatahtaan kera hierottu tahkoamisjauhetta. 2. Metallikiekko-tahkoamiskone, jossa työkaluja ja hienomekaanisia kappaleita tahkotaan täsmämuo toisiksi. Työkaluna on pystyn tai vaakasuoran akselin ympäri pyörivä kuparinen, valurautainen, valkometallinen tai antimoninen kiekko, johon on valssaamalla tai rasvan kera hieromaila kiinnitetty tahkoamisjauhetta taikka johon se on liimattu kiinni.

11 3. H ihnatahkoamiskone. T ahkoamisjauhe liimataan tai hierotaan kiinni päättömälle, vaakasuoralle tai pystysuoralle hihnalle taikka tehdään hihna smir gelikankaasta. B. T ahkoamisaine kiinteänä levynä. 1. Yksinker taiset tah kokoneet vaakasuo rin akse lein, valan teitten puh distamista ja työkalu jen teroitta mista varten. koista ainetta. tai märkänä. Kuva l. Ympäritahkoaminen ulkoa. Tahko on luonnollista tai keinote T ahkota voidaan joko kuiviltaan 2. Ympäritahkoamiskoneet. Kuten kuv. 1 näkyy, on tav; ympäritahkouskoneessa 3 liikettä. Tahko pyörii suuntaan 1, ympäritahkohava kappale pyörii suuntaan 2 ja samalla tämä kappale liikkuu epes takaisin suuntaan 3. Tässä käytetään tavallisesti ve<>ijäähdytystä. Jos kappale ei voi pyöriä, niin saat taa tahko suorittaa kaikki nuo kolme liikettä ja tahkota joko kap 2 paleen ulkopintaa (kuva 1) tai sen si" s;ipintaa (kuva 2). Sisältä tahkotaan joko kuiviltaan tai märkänä. Kuva 2. Ympäritahkoaminen sisältä.

12 Kuva 3. Tasontahkomincn Kuva 4. Tasontahkoaminen otsapinnalla. tahkokehällä. 3. Tasontahkoamiskoneet. Kappale liikkuu suora viivaisesti pöydän kuljettamana ja tahko pyom paikallansa lastuten joko otsapinnallansa (kuva 3) tai kehällänsä (kuva 4). Kuiva tai märkä työtapa. 4. Erikoistahkoamiskoneet, m.m. männänrenkaiden ja hammasrattaiden tahkoamiskoneet. 5. T eroitustahkokoneet. Tahkojyväsen vaikutus. T ahkoamisaine sisältää jou kon kovia, teräviä kivennäisjyväsiä. Tällainen jyvänen on teräase yhtä hyvin kuin sorvinterä tai kurson ham mas. Ero on vain siinä, että nuo tahkoamisj yvästen esiinpistävät särmät, jotka ovat tahkon terinä, ovat paljoa pienempiä ja heikompia ja niiden leikkuukulman suu ruus vaihteleva, sekä että niiden leikkuunopeus voidaan kohottaa tavattoman suureksi leikkuusärmien rupeamatta hehkumaan. Näiden jyvästen leikkuusyvyys ja leveys on siis erittäin pieni, mutta tämän puutteen ne kyllä kor vaavat suurella leikkuunopeudellansa sekä lukuisuudel-

13 II Kuva 5. Palaneita ja sul,1ncita tahkolastuja (50 kertaa suu' rennettuna). - Kuva 6. Palamattomia tahko' lastuja { 4,kcrtaincn suurcnnus). lansa. Nykyaikaisella tahkolla voidaan lastuta mitä moninaislmpia aineita: karkaistua ja karkaisematonta terästä, valuterästä, valurautaa, kuparia, messinkiä, prons sia, vulkaanikuitua, kovakumia, lasia, porsliinia, kiveä, luuta j.n.e. Nykyaikaisen ja aikaisemman tahkon suuren eroa vaisuuden voimme selvästi havaita kuv. 5 ja 6. Edelli sessä näkyy vanhanaikaisella tahkolla vesisuihkutta saa tuja teräslastuja. Lastut ovat osaksi palaneet, osaksi sulaneet. Jälkimmäinen kuva esittää nykyaikaisen tahkon leikkaamia teräslastuja. Y mpäritahkouksessa leikataan yhdessä sekunnissa useita miljoonia tällaisia lastuja. Ta vallisesti lasketaan, että 314 irrotetusta metallista on lastuja ja enintään 1/4 sulaneita pallosia.

14 111. T ahkoamisvälineet. 1. T ahkoamisaineet. Luonnolliset tahkoamisaineet (kvartsi ja aluminiok sidi). Kauimmin tunnettu tahkoamisaine on kvartsi (piioksidi). Sen kovuus M o h s i n * asteikossa on 6-;- 7. T ahkoamiseen sitä käytetään joko irrallisina jyväsinä tai paperille liimattuna taikka harkkoina, hiekkakivenä ja kovasimina (öljykivenä). Kvartsista valmistetaan myös halpoja tahkoja, varsinkin höylänterien ja sahoj en teroi tusta varten, jolloin se usein (pettämistarkoituksessa) värjätään smirgeliä muistuttavaksi. K vartsi on sitkeäm pää kuin lasi ; se antaa hyvän tahkouspinnan, mutta työskentelee hitaasti. Hiekkakiven ä se on niin peh myttä, että tahkottavat kappaleet syövät sangen pian kiven pintaan uria ja kuluttavat sen soikoksi. Siitä huo limatta hiekkakivitahkoilta vieläkin hyvin usein teräka luja tahkotaan. Veteen uponneena ollut kivi on vielä.. kin pehmeämpää (jopa 50%) kuin kuiva. Senpätähden ei tahkokiveä saa jättää veteen seisomaan, koska sitten tahkottaessa vedessä ollut puoli kuluu nopeammin ja tahko siis rupeaa heittämään. Varsin välttämätön on hiekkakivitahko viila ja veitsi tehtaille. K vartsi eroaa., Mohsin kovuusasteikossa on talkin kovuus 1 ja timantin 10.

15 edukseen kaikista muista tahkoamisaineista siinä, että sitä on luonnossa käyttökelpoisiksi harkoiksi (hiekkakiveksi) muodostuneena, kun taas muut tahkoamisaineet ovat luonnossa jyväsinä tai murskana, joista täytyy valmistaa käyttökelpoisia tahkoja. K vartsi kovasimilla teroitetaan käsin erinäisiä käsi työkaluja, kuten talttoja, vuolimia, sorvarin työkaluja, kirurgisia aseita j.n.e. Hienompiin teroituksiin käytetään n.s. öljykiviä. Joskus pyöritetään pyöreitä öljykiviä pie nillä käsikoneilla. Kovasimia on tietysti monta lajia. Mainittakoon Levantin eli turkkilainen öljykivi, amerikka lainen washitakivi, jonka tahkoamiskyky on suuri ja joka soveltuu m.m. puutyökaluille, sekä arkansas eli missis sippi kivi, joh esiintyy monissa kovuusasteissa, jopa sangen kovanakin ja jota käytetään varsinkin hienojen työkalujen teroitukseen. Molemmat viimeksimainitut ovat samannäköisiä. Pienistä kappaleista saa helpoimmin sel ville juomut sekä muut epäpuhtaudet, ja sentähden on niille annettava etusija. Nykyään käytetään paljon kei notekoisia öljykiviä, joista tässä puhutaan myöhemmin. Konetahkoamiselle paljon tärkeämpi kuin kvartsi, on a 1 u mini o k s i d i, joka monine esiintymismuotoineen on yleensä tärkein tahkoamisaine. Sitä tavataan luonnossa ja voidaan myös keinotekoisesti valmistaa. Tärkein luon nosta löytyvä aluminioksidi on s m i r ge 1 i (kovuus 6---;-8). Ammoisista ajoista asti on se tunnettu. Sitä tuodaan pääasiallisesti N aksos saarelta ja Vähästä Aasiasta (Smyr nasta). Smirgdi on sitkeää, mutta sisältää tavallisesti 15---;--35 /o tahkoamiskyvyttömiä aineosia. Smirgelin Ias tuamiskyky ei ole niin suuri kuin nykyaikaisten keino tekoisten tahkoamisaineiden eivätkä siitä valmistetut tah kot sovellu nykyajan suurteho koneisiin. Tästä huoli

16 14 matta sitä kuitenkin käytetään sangen paljon tahkoina sekä jauheena teroitus ja kiilloitustehtäviin, koska sen kiilloituskyky on varsin suuri. Smirgelistä ja korun dista (ks. alempaa) saadaan monihampaisten teräaseitten parhaimmat teroitustahkot. Luonnossa tavataan myöskin koru n d i a, joka timantin jälkeen on kovin kivennäisaine (kovuusluku 9--; ). Sisältäen jopa 90,'u aluminioksidia, on korundi paljoa kovempaa ja tahkokiderikkaampaa sekä tahkotessaan vähemmän lämpöä kehittävää kuin smirgeli. Kalliista hinnastaan huolimatta se on kysytyin luonnollisista tah koamisaineista. Korundia saadaan pääasiallisesti Pohjois Amerikasta ja Kanadasta, sitä on myös Afrikassa, U raa lissa ja Indiassa ; mutta luonnossa sitä kuitenkin on vain rajoitetut määrät. Sitä valmistetaan myös keinotekoisesti smirgelistä. Tämä keinotekoinen korundi soveltuu erin omaisesti työkalujen tahkoamiseen. Edellisten lisäksi on aluminioksidia luonnossa erittäin puhtaana bauksidissa, joka kiteettömän rakenteensa takia ei kuitenkaan sovellu tahkoamisaineeksi. Mutta tuo aine on kuitenkin tärkeä sentähden, että se on perusaine keinotekoisen sähkökorundin (ks. alempana) valmistuk sessa. Parhain ja kestävin leikkauskyky on t i m a n t i ll a, mutta kalleutensa tähden sitä voidaan käyttää vain»hieno hiontaan». Keinotekoiset tahkoamisaineet. Luonnollisiin tahkoa misaineisiin verrattuna on keinotekoisilla suuria etuja: ne ovat useimiten kovempia ja sitkeämpiä sekä aina paljoa puhtaampia kuin luonnolliset. Kaikkien luonnol Iisten tahkoamisaineiden kovuus ja sitkeys vaihtelevat esiintymispaikkojen sekä muiden olosuhteiden mukaan.

17 Keinotekoisten tahkoamisaineiden ominaisuudet voidaan aina varm min määritellä. Ylempänä mainittua bauksidia tavataan erittäin puh tc1ana ja suurin määrin Etelä-Ranskassa ja P<;>hjois-Ame= rikassa. Tästä kivennäisaineesta valmisteta n s ä h k Ö koru n d i a samaan tapaan kuin alempana selitettyä pii karbidia saadaan tämän raaka.atneista. Valmiilla sähkö korundilla on kaupassa monia nimiä, kuten alundum, elektrit, abrasit, aloxit, alowalt, elektrorubin, corundum, 15 diamantin, dynamidon j.n.e. Kovuus on n. 91"' / :!.. Toinen tärkeä keinotekoinen tahkoamisaine on hiilen ja piin yhdistys, piika r b i d i. Kaupassa sen nimenä on karborundum, karbosilit, kar:bolit, karbolon, crysto lon, carborit y.m. Kovuusluku 9 1/2-+-93/4. Tahkoa miskyky on noin neljä kertaa niin suuri kuin smirgelin. Karborundum on melkein sulamaton ja liukenematon veteen sekä happoihin. Sitä valmistetaan täyttämällä suuri tiilinen sulatusuuni seoksella, jossa on seulottua koksia, lasia, hiekkaa, keittosuolaa, sahajauhoja tai kork kimuruja, ja pitämällä seosta tuntia sähkövirran vaikutuksenalaisena n co lämpötilassa. Kun uuni on jäähtynyt useita tunteja, hienannetaan kiteinen karborundum murskauskoneissa sopivankokoisiksi kap paleiksi, pestään laimealla rikkihapolla useita päiviä pääksytysten ja lajiteliaan ko'on mukaan. Aluminiof<sidi ja piikarbidi eivät voi korvata toisiansa, mutta täydehtävät monessa suhteessa toisiansa. Niiden luonne on erilainen ja kummallakin ' on määrätty käyt töalansa. Piikarbidia käytetään erityisesti sellaisten ai neiden tahkoamiseen, joitten murtoluj uus on pieni ; sel laisia ovat: valurauta, kovavalanne, kovakumi, sähkö. teknillisiin tarkoituksiin aiottu hiili, jalokivet, lasi, luut,

18 16 porsliini, nahka, puu, vulkaanikuitu j.n.e. Aluminiok sidia sitävastoin käytetään suurella menestyksellä sitkeäm pien aineiden, karkaistun ja karkaisemattoman teräksen, valuteräksen y.m. tahkoamiseen. Tämä johtuu siitä, että piikarbidij yvänen on kovempi, mutta hauraampi ja mur tuvampi kuin aluminioksidij yvänen. Sentähden piikar bidijyvänen murtuu pian kovassa ja sitkeässä aineessa, tahko tylsyy heti ja koneen voimankulutus kasvaa ko vasti. Smirgeli ja aluminioksidi eivät näissä aineissa siinä määrin murene ja pysyvät siis lastuamiskykvisinä. Erinomaisen kova piikarbidij yvänen sitävastoin pystyy helpommin murtuviin aineisiin ja tylsyy kovuutensa täh den hitaasti, ollen kuitenkin riittävän sitkeää pysyäkseen kyllin kauan murenematta. Muita tahkoamisaineita. Kiilloittamiseen käytetään monenlaisia jauheita, kuten kiilloituspunasta ja rauta safrania, jotka ovat rautaoksidia tai rauta ja savipitoisia silikaatteja; edelleen : wienerkalkkia, littujauhoja, trippe liä, tinatuhkaa, hohkakiveä, puuhiiliä j.n.e. Niitä käy tetään kuiviltaan tai öljyyn, vahaan, taliin, väkiviinaan tai veteen sekotettuina. Pehmeimmillä näistä kiilloitetaan yleensä aineita, jotka ovat pehmeämpiä kuin metallit. 2. Liiteaineiset tahkoamisvälineet. Kelvatakseen tahkoamiseen täytyy edelläesitetyt luon nolliset ja keinotekoiset jauho ja jyvämäiset tahkoamis aineet saattaa sellaisiin muotoihin, jollaisina niitä muka. vasti voidaan käyttää eri tehtäviinsä ja jollaisina niiden tahkoamiskyky on mahdollisimman suuri. Smirgelipaperia ja kangasta valmistetaan sivelemällä kuumaa liimaa paperille tai kankaalle, joille sitten siro

19 tellaan smirgeliä, korundia tai keinotekoisia tahkoamis aineita ja lopuksi valssataan. Aivan hienoa smirgeliä vordaan myös sekottaa liimaveteen ja sellaisena sivellä paperille tai kankaalle. Valmis tuote esiintyy kaupassa arkkeina ja rullina. Sitä käytetään paitsi vapain käsin tai sopivan puupalan ympärille kiedottuna, myöskin vaa kasuoralla akselilla pyörivien puisten, valurautaisten tai teräskiekkojen kehälle liimalla tai mehiläisvahalla kiinni tettynä. Smirgeliviiloiksi nimitetään erimuotoisia, yksi tai kaksikahvaisia puukappaleita, joille on liimattu smirgeli jauhoa. Kun pinnalle (kullekin erikseen) on sivelty kuuma seos smirgeliliimaa, pistetään liimapinta smirgeli jauhoon. Smirgeliviiloilla eli smirgelipuilla tahkotaan sorvissa puhtaiksi teräs ja valukappaleita, varsinkin sel laisia, joita ei voi laisinkaan tai hyvin vaivalloisesti teräs viiialla lastuta, kuten esim. kovavalanteita. Smirgelin karkeuden tulee olla tahkottavan aineen mukaan, muu toin viila voi piintyä. Piintynytkin smirgeliviila saa daan vielä käyttökelpoiseksi pistämällä se hetkeksi hyvin laimeaan suolahappoon ja sen jälkeen harjaamalla, huuh teleroalla ja kuivattamalla. Harjakiekoilla puhdistetaan valanteita ja ruskeutetta via, sinistettäviä tai himmennettäviä, muodoltaan säännöt tömiä kappaleita. Harjat tehdään karkaistusta valanta teräs tai messinkilangasta, jonka poikkileikkaus on joko pyöreä (n. O,or,--+-0,25 mm paksu) tai suorakaidemainen (n. lx0,1ö mm ). Ne pistetään kimpuittain puukiekkoon siten, että päät ovat säteensuunnassa ja ulkonevat puusta, 25-35mm. Ne puserretaan tavallisesti levylaipoilla yhteen. Metallikiekot. Tasontahkoamiskoneissa käytetään usein vaakasuoraan tai pystyyn laakeroituja kaparisia, antimoni 2 - T hkoaminen. 17

20 1\ ja valurautakiekkoja, joiden pintaan rasvan tai muuh liiteaineen avulla on painettu tai valssattu tahkomisjau hett'a. Suurtehoisissa rengastahkoissa on pintaan liimattu paksu tahkoainekerros, johon tehon lisäämiseksi voidaan tehdä kiemuranmuotoisia, viistoja, aaltomaisia tai polveh keisia uria. Kiilloituskiekot. Kaikenkaltaisia metallikappaleita kiil loitetaan puusta, nahkasta, huovasta tai paperista teh dyillä kiekoilla, joitten pintaan tahkoamisaine sivellään. Edullisinta on kiilloittaa U'\ealla erilaisella kiekolla pe rättäin. Tärkeimmät kiilloitusvälineet ovat: Nahkapäälliset puukiekot, joiden pintaan on liimattu smirgeliä, olivat aikaisemmin yleisesti käytännössä alku kiilloituksessa, mutta ovat nykyään saaneet väistyä hu pakiekon tieltä. T arkoituksenmukaisinta on valmistaa puusydän (poppeli parhainta) useasta segmentistä ja vah vistaa sivuilta rauta, tai kovapuulaipoilla. Tavallisesti on kiekon halkaisija n. 500 mm ja leveys 50 mm. Puu kiekko sorvataan tarkalleen pyöreäksi ja sen kehälle ti heään uria. N ahkasuikale, jonka ulkopinta on karhen nettu, kiedotaan kosteana yhteen tai kahteen kerrokseen kiekon ympäri. Samalla nahka pienin erin liimataan ja naulataan kiinni rautanauloilla. Nahkasaumojen tulee 0lla taapäin viistot. Liiman kovetuttua irrotetaan rauta nc1ulat ja sijalle lyödään puunauloja. Tämän jälkeen nahka sorvataan, sivellään kuumalla liimalla ja smirgeli jauhe sirotetaan tai puserretaan valssaamalla sille. Voi daan myös keittää liima smirgelin kera puuroksi, jolla sitten kiekko sivellään. Kuivumisen jälkeen saa liian smirgelin harjata pois ja uudistaa sivelyn useaan kertaan. Lopuksi kerros sivellään liimavedellä. Työ on suoritet tava lämpöisessä, vedottomassa paikassa ja ennen käy.

21 täntöönottoa tulee kiekkojen täydellisesti kuivua, mie luurumin olla vuorokauden kuivumassa. Nahkakiekot pitää käytön jälkeen pestä kuumalla vedellä, koska tah kottaessa murtuvat irti ainoastaan jyväset ja liima jää paikalleen. Ennenkuin uusi kerros asetetaan vanhalle kiekolle, pitää vanha kerros sorvata pois tahkonpalasella. Nahkakiekkoja voidaan myös siten valmistaa, että nelikulmaisia nahkapaloja asetetaan lohenpyrstön muo toisista kannoistaan, säteettäin ympäri pyörän kehän, yhdistetään kiinteäksi kehäksi rautalangalla ja puserre taan yhteen laippalevyillä sekä ruuveilla. Karkeisiin töi hin käytetään nahkattomiakin puukiekkoja, smirgeliä suoraan puuhun kiinni liimaten. Tärkeää on, että kaikki nämä kiekot mahdollisimman hyvin tasapainoitetaan. Mursunnahka=kiekot jopa 30 mm paksuuteen saakka, ovat moniin tarkoituksiin, varsinkin kuviontahkoamiseen (aseitten osia, veitsiä y.m.) tarkoituksenmukaisia. N ovat kimmoisia ja voidaan välittömästi tehdä kuvion muotoisiksi, mutta ovat varsin kalliita. Ne valmistetaan kokonaan nahkasta, ilman puuta, jos halkaisija on alle 150 mm. Samoin käytetään puhvelinnahkaa. Huopakiekkoja on useaa lajia. Karkeistahkoukseen käytetään karkeampaa huopaa kuin viimeistelyyn ja kiil loitukseen. Karkeiskiekot sorvataan ja sivellään liimalla. Kun liima on kuivunut, sive!lään kiekko n mm paksulta liiman ja smirgelin seoksella ja kieritetään smir gelijau h ossa. Kiilloituskiekkoihin hangataan kiilloitus jauhetta sisältävää talia tai kiilloitustahdasta. Ohuita kiekkoja jäykistetään kovapuulaipoilla. Huopakiekolla on nahkapäälliseen puukiekkoon verrattuna se etu, että se on tarkka, kestävä, kieroutumaton, kimmoinen ja kw }l)

22 20 periin sekä koveriin muotoihin helposti mukautu va.. Raakoja (apretoimattomia) huopakiekkoja käytetään sa maten kuin kangaskiekkoja tahkoamisjauheen ja tahkoa mistahtaan kanssa. Kangaskiekkoja valmistetaan kietomalla harsokangas nauhoja, smirgeliä väliin sirotellen, teräsnavan ympärille. Niillä viimeistellään. Smirgelin irtiviskautumisen estämi seksi kostutetaan se liimalla ja glyseriiniflä. Kangas puserretaan tiiviiksi. Harsokankaisten kiekkojen ase mesta käytetään myös paperi ja pahvikiekkoja, joiden muoto voidaan helposti tehdä tahkottavan kappaleen mukaan (esim. pyörennykset). Kangaskiekkoja valmistetaan myös pusertamalla yh teen irtonaisia kerroksia flanellia, liinaa tai muuta kan gasta. Näillä kiilloitetaan kaikkia metalleja käyttäen kiil lokkeena joko kiilloitusjauhetta (kiilloituspunasta, wie nerkalkkia) tai tahdasta, jota on valmistettu sekottamalla jompaa kumpaa näistä mehiläisvahaan. Liinakangas.kiekot synnyttävät vähemmän tomua kuin villakiekot. Alku kiilloitukseen soveltuu hyvin liinakangas, viimeistelyyn flanelli. Keinotekoista hiekkakiveä saadaan sulattamalla yhteen 45 osaa alunaa ja 35 osaa kvartsihiekkaa. Seos valetaan muotteihin. Samalla valetaan pieniin kiekkoihin puu sydän ja suurempiin valurautasydän. Alunan liukene vaisuuden tähden soveltuvat nämä kivet ainoastaan kui vatahkoukseen. Tahkot. Konerakennuksessa on aluminioksidista ja piikarbidista valmistetuilla tahkoilla erittäin suuri mer kitys. T ahkoamisjyväset liitetään toisiinsa eri liiteai neilla, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 1. Liimatut eli v getabiiliset ( engl.»elastic») tahkot

23 ovat vanhimpia. Niissä jyväset ovat liitetyt yhteen lii maila, öljyllä, hartsilla, sellakalla, selluloidilla ja varsin kin kumilla. Näitä liiteaineita käyttäen valmistetaan etenkin ohuita tahkoja sekä kuviotahkoja. On olemassa pieniä hienojyväisiä ja ainoastaan 0.-1 mm paksuja lii mattuja tahkoja; O.k mm paksuja on aina 10 0 mm 0 asti, l.!l mm paksuja aina 200 mm 0 asti, sekä 2.. t mm pak suja 300 mm 0 saakka. Suurimmat tämän lajin tahkot ovat halkaisijaltaan n. 660 mm ja jopa 50 mm paksuja, suurin kumilla liimattu on n. 400 mm halkaisijaltaan ja 50 mm paksu. Nämä tahkot eivät ole pahasti iskun eivätkä puristuksenarkoja, ne ovat kimmoisia ja veto lujuus on suuri. Mutta ne ovat kalliita. Niissä on hienonhienoja huokosia, joitten tähden ne lastuavat hi taasti ja voivat aiheuttaa kovaa kuumenemista, jos niitä ankarasti rasitetaan. Tuon kuumenemisen vaikutuksesta muuttuu liiteaine tahmeaksi, tartuttaa lastut tahkoamis pintaan, hävittäen sen tahkoamiskyvyn. Liimatut tahkot eivät siis sovellu voimakkaaseen tahkoamiseen. Kovuus on pieni ; vain rajoitetussa määrässä voidaan erilaisia kovuuasteita valmistaa, varsinkin kumia liiteaineena käyt tämällä. Näillä tahkoilla teroitetaan sahanhampaita ja puutyökaluja, kiilloitetaan valsseja sekä!astutaan kovia aineita. Olj yjä ja lipeöitä ei liimattujen tahkojen yh teyteen saa päästää. 2. Kivennäisliiteaineita ( engl. >> ilicate») ruvettiin myö hemmin käyttämään. Kivennäisaineilla kokoonpantuja tahko ja sanotaan kita t ui k s i tahkoiksi. Tällaiset kiven näisaineet ovat magnesia tai piiyhdistyksiä (sementtiä, edullisimmin erikoislaatuista natron vesilasikittiä) ja ne yhdistävät laastin tapaan yksityiset tahkoamisj yväset toi snnsa. Ensiksimainitut liiteaineet ovat enemmän kos 21

24 22 teudenarkoja kuin jälkimmäiset. T ahkot puserretaan muotteihin, kuivatetaan n. 320 :ssa ja sorvataan maara mittaisiksi. Ne soveltuvat pääasiallisesti sellaisiin tah koamistehtä viin, joissa tahkottavan kohdan tulee pysyä niin kylmänä kuin suinkin ja tahkon kulua mahdolli simman vähän. Niitä käytetään myös silloinkuin halu taan loistokiilto. Näillä tahkoilla teroitetaan varsinkin pieniä teräaseita ( veitsiä, saksia, kursoja, kalvinporia, teriä) ; kuppi ja rengastahkoilla tasoja. Varsin suuriin, ; mm halkaisijallisiin tahkoihin upotetaan lu juuden lisäämiseksi teräslankavahvikkeita; tällaisilla tah koilla!astutaan m.m. kalanterivalsseja. Kitatut tahkot ovat kimmottomia, vähän huokoisia, niiden kovuus ja leikkuukyky ei ole niin suuri kuin alempana selostettu jen poltettujen tahkojen. Kun leikkuukyky ei ole suuri, ei työpainekaan saa olla suuri. Sentähden näitä tahkoja käytetään silloinkuin on tärkeää, että lämpötila pysyy alhaalla. Huononlainen työkyky on halvan hinnan vasta pamona. Keraamisia eli poltettuja ( engl. ))vitrifiedx) tahko ja nykyaikaiset tahkoamot mieluimmin käyttävät. Liite aineena on silloin savi, kaoliini tai kalkkimaasälpä, joka poltetaan valkohehkussa. Tällaiset tahkot ovat huokoi sempia ja sentähden leikkaavampia kuin muut. Ne ovat tasakovia ja vapaita sivuaineista, kestävät vettä, öljyjä sekä kuumuutta, mutta eivät siedä iskuja, kimmottomia kun ovat. Ohuisiin tahkoihin ei niin ollen saa tulla sivupainetta. Valmistettaessa sekotetaan tahkoamisj y väset ja liiteaine taikinatnaiseksi massaksi, joka valetaan muotteihin ja puristetaan hydraulisessa puristimessa siinä tapauksessa, että tahkojen tulee olla erittäin kovia. Pu ristuksen voimakkuudesta riippuu tahkon tuleva kovuus.

25 21 Muovatu ' t, lämpöisinä kuivatctut ja s0rvatut tahkot pol tetaan 3 ;- - 5 päivää shamottikuoriin ja hiekkaan asetet tuina pohtouuneissa 1400-c C0 lämpötilassa. Tah kot j - äähdytetään sitten erinomaisen hitaasti (viikon ku luessa) ja sorvataan tarkkamittaisiksi. Koko menetelmä vaatii viikkoa, kun sitävastoin kitatut tahkot vai mistuvat 3--;--4 päivässä. Pienemmät tahkot valmistuvat nopeammin, n. 14 päivässä. Pohtomenetelmän huonot puolet ovat seuraavat: valmistus vaatii pitkän ajan, tah kot halkeavat usein uunissa, joten varsin suuria tahkoja ei voida polttaa, ja polton kulkua on vaikea tarkkailla. 3. T ahkomuodot. Enimmän käytetty tahkomuoto on kiekko tahko, jota ennen muita käytetään ympäri, sisä ja tasontah koukseen sekä yksinkertaisten työkalujen teroittamiseen. Lujuuden saavuttamiseksi voidaan kiekkotahko tehdä keskeltä paksumpi kuin kehältä. Suurissa tasontahkoa miskoneissa, joissa kara on vaakasuora, käytetään ny kyään usein onton lieriön muotoisia rengastahko ja, jotka silloin tahkoavat otsa pinnallansa. Renkaan leveys on mm ja se kiinni tetään istukkaan tai kitataan teräskiekkoon kiinni. Näiden sijasta käytetään myöskin lohkotahko ja, jonka loh kokappaleet ovat valurauta kehyksessä, missä ne ripojen Kuva 7. Lohkotahko.

26 Ja kiilojen avulla pysyvät määrätyillä paikuilla sa (kuva 7). Lohkotahkot lastuavat otsapinnallansa. Pienen työ pintansa sekä ilmavälikköjensä tähden nämä kuumenta vat työpintaa varsin vähän ja puhdistamattomiakin valukap paleita tahkottaessa ne ovat vähemmän piintymisvaarassa kuin umpinaiset tahkot. Työkaluj en teroittamisessa tarvitaan monenmuotoisia tah 8 koja. Rintatahkouskursoja te roitetaan kuv. 8, 9 ja 10 esite 9 10 tyillä tahkoilla, joiden halkai Kuvat sija voi olla 75 ja 200 mm vä Yksikartiotahko. Lautastahko. Kaksikartiotahko. lillä. Tarkoituksenmukaisin on kuv. 10 esitetty muoto, joka soveltuu sekä suorien että ruuvihammaskursoj en tahkoa miseen. Myöskin kuv. 8 ja 9 esittämiä tahkoja paljon käytetään. Viimeksimainitun kovera puoli tahkoaa pie nemmällä kosketuspinnalla eikä siis kuumenna hampaita siinä määrin kuin täysitaso. Kovera puoli tahkoaa myös tarkemmin ja soveltunee syvien hammasvälien tahkoamiseen parem min kuin kupera puoli. Kovera puoli on myös helpommin suoristettavissa. Kupe Kuva II. Lau tastahkon (ku peranpuolen) työskentely tapa. raa puolta käytetään myöskin (kuva 11 ), se koskettaa työpintaa vain viivaa pitkin tai hyvin pienellä pinnalla, joten lämpe neminen on vieläkin vähäisempää. Kuten kuv. 12 ja 13 selviää, voidaan muodon 8 tasopuolella ja muodon 9 koveralla puo lella tahkota ainoastaan suoria kursoham

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Puukon valmistaminen terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Terän takominen kuumenna taottava rauta ahjossa keltaiseksi pidä rauta hehkuvan hiilikasan sisällä älä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen POM1YTN TYÖOHJE Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen Työohje on suunnattu kolmasluokkalaisille alakoulun oppilaille. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen sekä vahvistaa

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Huovutettu kännykkäkotelo

Huovutettu kännykkäkotelo Huovutettu kännykkäkotelo Ohjeen tarkoituksena on innostaa käyttämään vanhaa käsityöperinnettä uudenlaisen käsityön valmistuksessa. Ohje on suunnattu kaikille huovutuksesta kiinnostuneille ja työ soveltuu

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi,

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi, keksit 49 näin onnistut Jotta kekseistä tulisi rapeita, pitää taikinassa olla reippaasti rasvaa ja sokeria. Kaikissa tämän kirjan keksiresepteissä on käytetty margariinia, sillä se antaa kekseille sopivan

Lisätiedot

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat...

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat... IRROITA SYDÄN ja laita takaisin jos osaat... Pulmapeli BLÄUER 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM 1. TYÖN TAVOITE Valmistamme metallisen pulmapelin, jossa tarkoituksena on ottaa sydän pois ja laittaa se takaisin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd IKEA 365+ GNISTRA IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd 1 24.8.2012 18.01 IKEA 365+ GNISTRA -veitset on suunniteltu arkikäyttöön. Hyvin suunniteltujen yksityiskohtien ja korkean laatunsa ansiosta sarjan veitset

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta.

Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta. Harjoitus 3 Poraus, kierteitys ja kierteiden korjaus Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella pylväsporakoneen käyttöä, oikean porausnopeuden valitsemista, kierteitystä ja kierteiden korjaamista Helicoil-kierteenkorjaus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Jalkineille oma säilytyspaikka- Kuivaa oikein jalkineesi. Kenkäharja on yhtä tärkeä kuin vaateharja

Jalkineille oma säilytyspaikka- Kuivaa oikein jalkineesi. Kenkäharja on yhtä tärkeä kuin vaateharja kenkä kestää.. Jalkineille oma säilytyspaikka-.lalk.iiicii.tfii säilytys katona vaatii oman järjestelynsä. Niillekin on annettava, samoin kuin vaatteillekin, tilaisuus»ojentautua» ja levätä käytön välillä.

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5 Sisällys Oppilaalle............................... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan........ 5 Vesi................................... 9 2. Vesi on ikuinen kiertolainen........... 10 3. Miten saamme puhdasta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921. SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921. suonen osuusknuffojen KESKUSKUriTfI f HELSINKI o ETELR-ESPLfinflDinKflTU 2 SIUUKOnTTOREJfI: HELSINGISSÄ, TURUSSA, TAMPEREELLE, UIIPURISSA, UAASASSA,

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postios. Helsinki Rukkila Puh. Helsinki 847812 Rautatieas. Pitäjänmäki Koetusselostus 112 1952 JO-BU-SENIOR polttomoottorisaha Ilmoittaja: Oy Seanpor t A b, Helsinki.

Lisätiedot

Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri

Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri Fiskarsin ShapeCutter Plus-muotoleikkurilla leikkaat helposti erilaisia muotoja joko muotosabluunoiden avulla tai vapaalla kädellä. Muotoleikkuri sopii erilaisille

Lisätiedot

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma 1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma Pisteen, suoran ja tason avulla lähdetään muodostamaan uusia geometrian käsitteitä. Jos suora sahataan (keskeltä!!) poikki ja heitetään toinen puoli pois,

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

14. Muotin kaasukanavat

14. Muotin kaasukanavat 14. Muotin kaasukanavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti kuumenee voimakkaasti, kun sula metalli täyttää sen. Sideaineet palavat muodostaen suuria kaasumääriä. Kuva 149. Kaasu

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2 Tässä kappaleessa esittelen erilaisia tapoja, joilla voiat vaikuttavat kappaleen liikkeeseen. Varsinainen kappaleen pääteea on assan liikeyhtälön laatiinen, kun assaan vaikuttavat voiat tunnetaan. Sitä

Lisätiedot

Pisla HTT Tuo lämpöä kotiin.

Pisla HTT Tuo lämpöä kotiin. Pisla HTT Tuo lämpöä kotiin. Ei ole sama, mikä luukku tulisijassa on. Pislan HTT-luukku on aina varma ja turvallinen valinta. PISLA HTT TULISIJATUOTTEET SUUNNITELTU TOIMIMAAN KOTONASI Tulisijat luovat

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Askarrellaan lorukortteja

Askarrellaan lorukortteja Askarrellaan lorukortteja Valitse lapsen kanssa mieluisimmat lorut liitteestä tai muistelkaa omia lempilorujanne. Kirjoita tai leikkaa ja liimaa loru kartongille. Kortista tulee lapselle entistä kiinnostavampi,

Lisätiedot

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS Pärepuiden valitseminen Pärepuiksi valitaan pitkiä, suoria, hitaasti kasvaneita tiheäsyisiä puita, joiden oksisto on karsiutunut mahdollisimman ylös. Varmuus rungon syiden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhden illan jutut. Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi

Yhden illan jutut. Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi Yhden illan jutut Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi Säilytyspussukka ompelemalla Tarvikkeet: kaksi eriväristä kangastilkkua esim 22 x 42 cm. Ohje: 1. Leikkaa kangaskappaleet

Lisätiedot