VAINÖ VALKOLA TAHKOAMINEN K. J. GUMMERUS O.Y., JYVASKYLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAINÖ VALKOLA TAHKOAMINEN K. J. GUMMERUS O.Y., JYVASKYLA"

Transkriptio

1 VAINÖ VALKOLA TAHKOAMINEN K. J. GUMMERUS O.Y., JYVASKYLA

2 VAIND VALKOLA on ennen kustannuksellamme julkaissut: Konepiirustusoppi To inen painos. 16:- :o Tervetullut apu kaikille teknillisen piirustuksen har joittajille sekä varsinkin itsekseen sitä opiskeleville.» Uu si Su omi. Metalliteollisuuden tarveaineet 7:-»Huolella ja asiantuntemuksella laadittu. Sisältää kaikki tärkeimmät yleistiedot.» K a u p p ale h t i. Mittausvälineet ja niiden käyttö konepajoissa Nid. 20: -, sid. 24:- :oottaen huomioon kirjan merkityksen jo yksin kone työmiestemme mittauskätevyyden ja taitavuuden kohot. tajana sekä sen tarkoitustaanvastaavaisuuden, voi sitä mielihyvin suositella ja toivoa sille laajaa käytäntöä.» Te k nillinen Aikakauslehti. Mätverktyg Häft. 20: -, inb. 24: -»lnnehållet i boken är överskådligt uppställt. lllu strationerna äro många och tydliga. Arbetet rekom menderas envar, som önskar känna de viktigaste hjälp medlen för måttagning.» Te k n i s k T i d s k r i f t. K. ]. GUMMERUS OSAKE.YHTIO ]YVASKYLA Hinta 15:-

3 TAHKOAMINEN AKSA:-.<KIEI.ESTA MUKAELLES SUOMENTA UT VAINö VALKOLA K. J. GUMMERUS OY., JYVASKYLA

4 K. J. GUMMERUS OSA KEYHTIO!" KIRJAPAINOSSA JYVASKYLASSA, 192

5 /. Tahkoamisesta yleensä' II. Tahkoamiskoneet SISALLYS: 1/1. Tahkoamisvälineet.. l. T ahkoamisaincet. Luonnolliset tahkoamisaineet Keinotekoiset tahkoamisaineet Muita tahkoamisaineita Liitcaineiset tahkoamisvälineet 3. Tahkomuodot.. TV. Yleisiä tahkoamisohjeita 1. Rouhiminen Viimeistely Ylimalkaisia ohjeita 4. Lastutulos. Laskelmia 5. Tahkoamistarkkuus. 6. Kuiviltaan ja märkänä tahkoaminen. 7. Tahkoamistyökalujen käsittely ja kiinnitys 8. Tahkojen sorvaaminen. 9. Tahkosuojukset V. Erikoisia tahkoamisohjeita 1. Ulkotahkoaminen 2. Sisätahkoaminen. 3. Tasontahkoaminen 4. Täsmyystahkoaminen 5. Teroitustahkoamincn Sivu

6

7 1. T ahkoamisesta yleensä. Jo ammoisina aikoina esi isämme ovat valmistaneet kivestä ja luusta tarvekaluja, muotoillen näitä kiveen tai hiekkaan hieromalla. Tällaista työtapaa sanotaan hio miseksi eli tahkoamiseksi. Verrattain aikaisin myös opit tiin kauniiksi kiilloitettuja metallipeilejä valmistamaan samaan tapaan pintaa hiekalla hioen. Mutta vasta paljoa myöhemmin tämä työtapa alkoi saada merkitystä kone rakennusalalla. Kun kulumisen vähentämiseksi ruvettiin erinäisiä ko neenosia, varsinkin terästappeja ja holkkeja karkaise maan, niin voitiin nuo osat lastuta toisiinsa tarkalleen sopiviksi vasta karkaisun jälkeen, koska karkaistaessa kappaleet aina hiukan vääristyvät. Mutta karkaistuun teräkseen eivät ruetalliterät pysty, ainoastaan eräät kiven näisaineet, varsinkin smirgelijauho, ovat niin kovia, että kykenevät sellaistakin pintaa leikkaamaan. Ensiksi selviydyttiin tehtävästä siten, että tappia hie rottiin siihen reikään, johon sen tuli tarkasti sopia, öljyyn sekoitetun smirgelijauhon kera. Samaan tapaan tasa pintojakin»hiottiin» toisiinsa. Mutta näin meneteltäessä tarttui aina hiomiseen käytetyn smirgelijauhon pienimpiä hiukkasia työkappaleen huokoisiin ja sentähden kappale käytännössä syöpyi tuon smirgelin kuluttamana. Sitä

8 paitsi on tämä työtapa ylen vaivalloista ja taitoa vaati vaa sekä joukkotuotantoon kelvotonta, koska osat so pivat vain parittain yhteen, mutta eivät ole vaihdettavia. Tämän jälkeen ruvettiin tasapintojen suoristukseen käyt tämään vuolimista * hiomisen asemesta, ja karkaistuille tapeille ja hoikeille keksittiin ympäritahkous. Kun ennen tahkoamiskonetta silityssorvauksen jälkeen kappale sorvissa viimeisteltiin smirgelijauhon tai kankaan avulla, niin tämä oli käsityötä, jonka hyvyys sekä kap paleen pyöreyteen että suoruuteen nähden riippui työn tekijästä. T ahkoamiskone, jonka aikakauden 70-luku aloittaa, teki molemmat nuo tarkkuusmäärät työnteki jästä riippumattomiksi, jättäen hänelle ainoastaan mittaa misen. (T ahkoamiskone eroaa muista työkalukoneista kylläkin siinä, että sen työkalu kuluu aiinomaa vaatien useammin mitan tarkastu-sta kuin teräksiset työkalut). Ulkopinnan ympäritahkoamiskoneen jälkeen seurasi tason tahkoamiskone, sitten sisäpinnan ympäritahkoamiskone. Vuosisadan vaihteessa näitten koneitten, varsinkin ympäritahkoamiskoneen rakennetta kovasti vahvistettiin. Siihen saakka käytettiin kapeita tahkoja, koska leveät kehittivät liian ankaran kuumuuden. Nyt ruvettiin tah kattavaa kohtaa voimakkaalla vesisuihkulla jäähd yttä. mään, jonka tähden voitiin ruveta käyttämään entistä leveämpiä tahkoja ja suurempaa syöttöä. Kun samaan aikaan tahkoja oli saatu paljon parannetuksi, niin tah koamiskoneen työalue ei enää raj oittunutkaan työkalu. osastoon, vaan se valtasi konepajassa sorvilta monet työt. *Tässä kirjassa nimitetään»skavaamista» (saks. schaben) v u o 1 j, m i seksi ja»skaavaria>> {Schaber ) v u o 1 i m e k s i, sekä»protsaa' mista» (reiben) kalvaamiseksi ja»protsia» (Reibahle) ka1vimeksi.

9 Eikä tahko enää tyytynyt vain viimeistelemään silitet tyjä pintoja, vaan se kykeni jo karkeaksi rouhittujakin pintoja täsmentämään. Samoihin aikoihin tuli myös pikateräs käytäntöön ja tämä yhteensattuma oli varsin edullinen metalliteollisuudelle. Pikateräs pääsi oikealle alallensa, rouhintatyöhön, ja viimeistelytyö jäi tahkolle, joka oli siihen omiansa. Näin noiden koneiden kesken suoritettiin mitä edullisin työnjako. Ohi ovat jo ne ajat, jolloin tahkottuja koneenosia pidettiin ylellisyytenä ja tahkoamista hitaana, vaikeana ja kalliina, vaikkakin tark kana, työtapana. Pyöreiden ja tasapintaisten, niin karkaistujen kuin karkaisemattomienkin, kappaleiden tah koaminen tulee halvemmaksi kuin mikään muu yhtä hyvään tulokseen vievä viimeistelytapa. Tämä koskee yhtä hyvin yksittäin kuin joukoittainvalmistusta. T ah koamisen edelliset työt tapaavat kylläkin yksittäin teolli suudessa tulla kalliimmiksi kuin joukkotu ' otannossa, mutta itse tahkoaminen ei läheskään samassa määrin. T ahkoamiskone on aina käyttövalmis; sen työkalu on aina käyttökelpoiseksi koneeseen asetettuna. Kappaleen kiinnitys koneeseen on tavallisesti varsm yksinkertaista. 7

10 II. T ahkoamiskoneet. Metallien tahkoamiskoneet voidaan luokitella seu raaviin ryhmiin: I. Koneet, joissa ei ole erityistä tahkoamisaineen kiin nitintä. Hankausrumpu, jossa yksinkertaisia kappaleita kiilloitetaan piillä, hiekalla, pajahileellä, naulasilla, nah.kajätteillä, wienerkalkilla, sahajauhoilla y.m. II. Koneet, joissa on erityinen (tavallisimmin kie konmuotoinen) tahkoamisaineen kiinnitin. A. T ahkoamisjauhe on irrallaan tai liimattuna 1. Kiilloituspyörä. Akseli vaakasuora. Työkaluna metalliki kko, jonka kehälle on liimattu smirgeli paperia; puu, nahka, huopa tai kangaskiekko, jolle on liimattu tai rasvatahtaan kera hierottu tahkoamisjauhetta. 2. Metallikiekko-tahkoamiskone, jossa työkaluja ja hienomekaanisia kappaleita tahkotaan täsmämuo toisiksi. Työkaluna on pystyn tai vaakasuoran akselin ympäri pyörivä kuparinen, valurautainen, valkometallinen tai antimoninen kiekko, johon on valssaamalla tai rasvan kera hieromaila kiinnitetty tahkoamisjauhetta taikka johon se on liimattu kiinni.

11 3. H ihnatahkoamiskone. T ahkoamisjauhe liimataan tai hierotaan kiinni päättömälle, vaakasuoralle tai pystysuoralle hihnalle taikka tehdään hihna smir gelikankaasta. B. T ahkoamisaine kiinteänä levynä. 1. Yksinker taiset tah kokoneet vaakasuo rin akse lein, valan teitten puh distamista ja työkalu jen teroitta mista varten. koista ainetta. tai märkänä. Kuva l. Ympäritahkoaminen ulkoa. Tahko on luonnollista tai keinote T ahkota voidaan joko kuiviltaan 2. Ympäritahkoamiskoneet. Kuten kuv. 1 näkyy, on tav; ympäritahkouskoneessa 3 liikettä. Tahko pyörii suuntaan 1, ympäritahkohava kappale pyörii suuntaan 2 ja samalla tämä kappale liikkuu epes takaisin suuntaan 3. Tässä käytetään tavallisesti ve<>ijäähdytystä. Jos kappale ei voi pyöriä, niin saat taa tahko suorittaa kaikki nuo kolme liikettä ja tahkota joko kap 2 paleen ulkopintaa (kuva 1) tai sen si" s;ipintaa (kuva 2). Sisältä tahkotaan joko kuiviltaan tai märkänä. Kuva 2. Ympäritahkoaminen sisältä.

12 Kuva 3. Tasontahkomincn Kuva 4. Tasontahkoaminen otsapinnalla. tahkokehällä. 3. Tasontahkoamiskoneet. Kappale liikkuu suora viivaisesti pöydän kuljettamana ja tahko pyom paikallansa lastuten joko otsapinnallansa (kuva 3) tai kehällänsä (kuva 4). Kuiva tai märkä työtapa. 4. Erikoistahkoamiskoneet, m.m. männänrenkaiden ja hammasrattaiden tahkoamiskoneet. 5. T eroitustahkokoneet. Tahkojyväsen vaikutus. T ahkoamisaine sisältää jou kon kovia, teräviä kivennäisjyväsiä. Tällainen jyvänen on teräase yhtä hyvin kuin sorvinterä tai kurson ham mas. Ero on vain siinä, että nuo tahkoamisj yvästen esiinpistävät särmät, jotka ovat tahkon terinä, ovat paljoa pienempiä ja heikompia ja niiden leikkuukulman suu ruus vaihteleva, sekä että niiden leikkuunopeus voidaan kohottaa tavattoman suureksi leikkuusärmien rupeamatta hehkumaan. Näiden jyvästen leikkuusyvyys ja leveys on siis erittäin pieni, mutta tämän puutteen ne kyllä kor vaavat suurella leikkuunopeudellansa sekä lukuisuudel-

13 II Kuva 5. Palaneita ja sul,1ncita tahkolastuja (50 kertaa suu' rennettuna). - Kuva 6. Palamattomia tahko' lastuja { 4,kcrtaincn suurcnnus). lansa. Nykyaikaisella tahkolla voidaan lastuta mitä moninaislmpia aineita: karkaistua ja karkaisematonta terästä, valuterästä, valurautaa, kuparia, messinkiä, prons sia, vulkaanikuitua, kovakumia, lasia, porsliinia, kiveä, luuta j.n.e. Nykyaikaisen ja aikaisemman tahkon suuren eroa vaisuuden voimme selvästi havaita kuv. 5 ja 6. Edelli sessä näkyy vanhanaikaisella tahkolla vesisuihkutta saa tuja teräslastuja. Lastut ovat osaksi palaneet, osaksi sulaneet. Jälkimmäinen kuva esittää nykyaikaisen tahkon leikkaamia teräslastuja. Y mpäritahkouksessa leikataan yhdessä sekunnissa useita miljoonia tällaisia lastuja. Ta vallisesti lasketaan, että 314 irrotetusta metallista on lastuja ja enintään 1/4 sulaneita pallosia.

14 111. T ahkoamisvälineet. 1. T ahkoamisaineet. Luonnolliset tahkoamisaineet (kvartsi ja aluminiok sidi). Kauimmin tunnettu tahkoamisaine on kvartsi (piioksidi). Sen kovuus M o h s i n * asteikossa on 6-;- 7. T ahkoamiseen sitä käytetään joko irrallisina jyväsinä tai paperille liimattuna taikka harkkoina, hiekkakivenä ja kovasimina (öljykivenä). Kvartsista valmistetaan myös halpoja tahkoja, varsinkin höylänterien ja sahoj en teroi tusta varten, jolloin se usein (pettämistarkoituksessa) värjätään smirgeliä muistuttavaksi. K vartsi on sitkeäm pää kuin lasi ; se antaa hyvän tahkouspinnan, mutta työskentelee hitaasti. Hiekkakiven ä se on niin peh myttä, että tahkottavat kappaleet syövät sangen pian kiven pintaan uria ja kuluttavat sen soikoksi. Siitä huo limatta hiekkakivitahkoilta vieläkin hyvin usein teräka luja tahkotaan. Veteen uponneena ollut kivi on vielä.. kin pehmeämpää (jopa 50%) kuin kuiva. Senpätähden ei tahkokiveä saa jättää veteen seisomaan, koska sitten tahkottaessa vedessä ollut puoli kuluu nopeammin ja tahko siis rupeaa heittämään. Varsin välttämätön on hiekkakivitahko viila ja veitsi tehtaille. K vartsi eroaa., Mohsin kovuusasteikossa on talkin kovuus 1 ja timantin 10.

15 edukseen kaikista muista tahkoamisaineista siinä, että sitä on luonnossa käyttökelpoisiksi harkoiksi (hiekkakiveksi) muodostuneena, kun taas muut tahkoamisaineet ovat luonnossa jyväsinä tai murskana, joista täytyy valmistaa käyttökelpoisia tahkoja. K vartsi kovasimilla teroitetaan käsin erinäisiä käsi työkaluja, kuten talttoja, vuolimia, sorvarin työkaluja, kirurgisia aseita j.n.e. Hienompiin teroituksiin käytetään n.s. öljykiviä. Joskus pyöritetään pyöreitä öljykiviä pie nillä käsikoneilla. Kovasimia on tietysti monta lajia. Mainittakoon Levantin eli turkkilainen öljykivi, amerikka lainen washitakivi, jonka tahkoamiskyky on suuri ja joka soveltuu m.m. puutyökaluille, sekä arkansas eli missis sippi kivi, joh esiintyy monissa kovuusasteissa, jopa sangen kovanakin ja jota käytetään varsinkin hienojen työkalujen teroitukseen. Molemmat viimeksimainitut ovat samannäköisiä. Pienistä kappaleista saa helpoimmin sel ville juomut sekä muut epäpuhtaudet, ja sentähden on niille annettava etusija. Nykyään käytetään paljon kei notekoisia öljykiviä, joista tässä puhutaan myöhemmin. Konetahkoamiselle paljon tärkeämpi kuin kvartsi, on a 1 u mini o k s i d i, joka monine esiintymismuotoineen on yleensä tärkein tahkoamisaine. Sitä tavataan luonnossa ja voidaan myös keinotekoisesti valmistaa. Tärkein luon nosta löytyvä aluminioksidi on s m i r ge 1 i (kovuus 6---;-8). Ammoisista ajoista asti on se tunnettu. Sitä tuodaan pääasiallisesti N aksos saarelta ja Vähästä Aasiasta (Smyr nasta). Smirgdi on sitkeää, mutta sisältää tavallisesti 15---;--35 /o tahkoamiskyvyttömiä aineosia. Smirgelin Ias tuamiskyky ei ole niin suuri kuin nykyaikaisten keino tekoisten tahkoamisaineiden eivätkä siitä valmistetut tah kot sovellu nykyajan suurteho koneisiin. Tästä huoli

16 14 matta sitä kuitenkin käytetään sangen paljon tahkoina sekä jauheena teroitus ja kiilloitustehtäviin, koska sen kiilloituskyky on varsin suuri. Smirgelistä ja korun dista (ks. alempaa) saadaan monihampaisten teräaseitten parhaimmat teroitustahkot. Luonnossa tavataan myöskin koru n d i a, joka timantin jälkeen on kovin kivennäisaine (kovuusluku 9--; ). Sisältäen jopa 90,'u aluminioksidia, on korundi paljoa kovempaa ja tahkokiderikkaampaa sekä tahkotessaan vähemmän lämpöä kehittävää kuin smirgeli. Kalliista hinnastaan huolimatta se on kysytyin luonnollisista tah koamisaineista. Korundia saadaan pääasiallisesti Pohjois Amerikasta ja Kanadasta, sitä on myös Afrikassa, U raa lissa ja Indiassa ; mutta luonnossa sitä kuitenkin on vain rajoitetut määrät. Sitä valmistetaan myös keinotekoisesti smirgelistä. Tämä keinotekoinen korundi soveltuu erin omaisesti työkalujen tahkoamiseen. Edellisten lisäksi on aluminioksidia luonnossa erittäin puhtaana bauksidissa, joka kiteettömän rakenteensa takia ei kuitenkaan sovellu tahkoamisaineeksi. Mutta tuo aine on kuitenkin tärkeä sentähden, että se on perusaine keinotekoisen sähkökorundin (ks. alempana) valmistuk sessa. Parhain ja kestävin leikkauskyky on t i m a n t i ll a, mutta kalleutensa tähden sitä voidaan käyttää vain»hieno hiontaan». Keinotekoiset tahkoamisaineet. Luonnollisiin tahkoa misaineisiin verrattuna on keinotekoisilla suuria etuja: ne ovat useimiten kovempia ja sitkeämpiä sekä aina paljoa puhtaampia kuin luonnolliset. Kaikkien luonnol Iisten tahkoamisaineiden kovuus ja sitkeys vaihtelevat esiintymispaikkojen sekä muiden olosuhteiden mukaan.

17 Keinotekoisten tahkoamisaineiden ominaisuudet voidaan aina varm min määritellä. Ylempänä mainittua bauksidia tavataan erittäin puh tc1ana ja suurin määrin Etelä-Ranskassa ja P<;>hjois-Ame= rikassa. Tästä kivennäisaineesta valmisteta n s ä h k Ö koru n d i a samaan tapaan kuin alempana selitettyä pii karbidia saadaan tämän raaka.atneista. Valmiilla sähkö korundilla on kaupassa monia nimiä, kuten alundum, elektrit, abrasit, aloxit, alowalt, elektrorubin, corundum, 15 diamantin, dynamidon j.n.e. Kovuus on n. 91"' / :!.. Toinen tärkeä keinotekoinen tahkoamisaine on hiilen ja piin yhdistys, piika r b i d i. Kaupassa sen nimenä on karborundum, karbosilit, kar:bolit, karbolon, crysto lon, carborit y.m. Kovuusluku 9 1/2-+-93/4. Tahkoa miskyky on noin neljä kertaa niin suuri kuin smirgelin. Karborundum on melkein sulamaton ja liukenematon veteen sekä happoihin. Sitä valmistetaan täyttämällä suuri tiilinen sulatusuuni seoksella, jossa on seulottua koksia, lasia, hiekkaa, keittosuolaa, sahajauhoja tai kork kimuruja, ja pitämällä seosta tuntia sähkövirran vaikutuksenalaisena n co lämpötilassa. Kun uuni on jäähtynyt useita tunteja, hienannetaan kiteinen karborundum murskauskoneissa sopivankokoisiksi kap paleiksi, pestään laimealla rikkihapolla useita päiviä pääksytysten ja lajiteliaan ko'on mukaan. Aluminiof<sidi ja piikarbidi eivät voi korvata toisiansa, mutta täydehtävät monessa suhteessa toisiansa. Niiden luonne on erilainen ja kummallakin ' on määrätty käyt töalansa. Piikarbidia käytetään erityisesti sellaisten ai neiden tahkoamiseen, joitten murtoluj uus on pieni ; sel laisia ovat: valurauta, kovavalanne, kovakumi, sähkö. teknillisiin tarkoituksiin aiottu hiili, jalokivet, lasi, luut,

18 16 porsliini, nahka, puu, vulkaanikuitu j.n.e. Aluminiok sidia sitävastoin käytetään suurella menestyksellä sitkeäm pien aineiden, karkaistun ja karkaisemattoman teräksen, valuteräksen y.m. tahkoamiseen. Tämä johtuu siitä, että piikarbidij yvänen on kovempi, mutta hauraampi ja mur tuvampi kuin aluminioksidij yvänen. Sentähden piikar bidijyvänen murtuu pian kovassa ja sitkeässä aineessa, tahko tylsyy heti ja koneen voimankulutus kasvaa ko vasti. Smirgeli ja aluminioksidi eivät näissä aineissa siinä määrin murene ja pysyvät siis lastuamiskykvisinä. Erinomaisen kova piikarbidij yvänen sitävastoin pystyy helpommin murtuviin aineisiin ja tylsyy kovuutensa täh den hitaasti, ollen kuitenkin riittävän sitkeää pysyäkseen kyllin kauan murenematta. Muita tahkoamisaineita. Kiilloittamiseen käytetään monenlaisia jauheita, kuten kiilloituspunasta ja rauta safrania, jotka ovat rautaoksidia tai rauta ja savipitoisia silikaatteja; edelleen : wienerkalkkia, littujauhoja, trippe liä, tinatuhkaa, hohkakiveä, puuhiiliä j.n.e. Niitä käy tetään kuiviltaan tai öljyyn, vahaan, taliin, väkiviinaan tai veteen sekotettuina. Pehmeimmillä näistä kiilloitetaan yleensä aineita, jotka ovat pehmeämpiä kuin metallit. 2. Liiteaineiset tahkoamisvälineet. Kelvatakseen tahkoamiseen täytyy edelläesitetyt luon nolliset ja keinotekoiset jauho ja jyvämäiset tahkoamis aineet saattaa sellaisiin muotoihin, jollaisina niitä muka. vasti voidaan käyttää eri tehtäviinsä ja jollaisina niiden tahkoamiskyky on mahdollisimman suuri. Smirgelipaperia ja kangasta valmistetaan sivelemällä kuumaa liimaa paperille tai kankaalle, joille sitten siro

19 tellaan smirgeliä, korundia tai keinotekoisia tahkoamis aineita ja lopuksi valssataan. Aivan hienoa smirgeliä vordaan myös sekottaa liimaveteen ja sellaisena sivellä paperille tai kankaalle. Valmis tuote esiintyy kaupassa arkkeina ja rullina. Sitä käytetään paitsi vapain käsin tai sopivan puupalan ympärille kiedottuna, myöskin vaa kasuoralla akselilla pyörivien puisten, valurautaisten tai teräskiekkojen kehälle liimalla tai mehiläisvahalla kiinni tettynä. Smirgeliviiloiksi nimitetään erimuotoisia, yksi tai kaksikahvaisia puukappaleita, joille on liimattu smirgeli jauhoa. Kun pinnalle (kullekin erikseen) on sivelty kuuma seos smirgeliliimaa, pistetään liimapinta smirgeli jauhoon. Smirgeliviiloilla eli smirgelipuilla tahkotaan sorvissa puhtaiksi teräs ja valukappaleita, varsinkin sel laisia, joita ei voi laisinkaan tai hyvin vaivalloisesti teräs viiialla lastuta, kuten esim. kovavalanteita. Smirgelin karkeuden tulee olla tahkottavan aineen mukaan, muu toin viila voi piintyä. Piintynytkin smirgeliviila saa daan vielä käyttökelpoiseksi pistämällä se hetkeksi hyvin laimeaan suolahappoon ja sen jälkeen harjaamalla, huuh teleroalla ja kuivattamalla. Harjakiekoilla puhdistetaan valanteita ja ruskeutetta via, sinistettäviä tai himmennettäviä, muodoltaan säännöt tömiä kappaleita. Harjat tehdään karkaistusta valanta teräs tai messinkilangasta, jonka poikkileikkaus on joko pyöreä (n. O,or,--+-0,25 mm paksu) tai suorakaidemainen (n. lx0,1ö mm ). Ne pistetään kimpuittain puukiekkoon siten, että päät ovat säteensuunnassa ja ulkonevat puusta, 25-35mm. Ne puserretaan tavallisesti levylaipoilla yhteen. Metallikiekot. Tasontahkoamiskoneissa käytetään usein vaakasuoraan tai pystyyn laakeroituja kaparisia, antimoni 2 - T hkoaminen. 17

20 1\ ja valurautakiekkoja, joiden pintaan rasvan tai muuh liiteaineen avulla on painettu tai valssattu tahkomisjau hett'a. Suurtehoisissa rengastahkoissa on pintaan liimattu paksu tahkoainekerros, johon tehon lisäämiseksi voidaan tehdä kiemuranmuotoisia, viistoja, aaltomaisia tai polveh keisia uria. Kiilloituskiekot. Kaikenkaltaisia metallikappaleita kiil loitetaan puusta, nahkasta, huovasta tai paperista teh dyillä kiekoilla, joitten pintaan tahkoamisaine sivellään. Edullisinta on kiilloittaa U'\ealla erilaisella kiekolla pe rättäin. Tärkeimmät kiilloitusvälineet ovat: Nahkapäälliset puukiekot, joiden pintaan on liimattu smirgeliä, olivat aikaisemmin yleisesti käytännössä alku kiilloituksessa, mutta ovat nykyään saaneet väistyä hu pakiekon tieltä. T arkoituksenmukaisinta on valmistaa puusydän (poppeli parhainta) useasta segmentistä ja vah vistaa sivuilta rauta, tai kovapuulaipoilla. Tavallisesti on kiekon halkaisija n. 500 mm ja leveys 50 mm. Puu kiekko sorvataan tarkalleen pyöreäksi ja sen kehälle ti heään uria. N ahkasuikale, jonka ulkopinta on karhen nettu, kiedotaan kosteana yhteen tai kahteen kerrokseen kiekon ympäri. Samalla nahka pienin erin liimataan ja naulataan kiinni rautanauloilla. Nahkasaumojen tulee 0lla taapäin viistot. Liiman kovetuttua irrotetaan rauta nc1ulat ja sijalle lyödään puunauloja. Tämän jälkeen nahka sorvataan, sivellään kuumalla liimalla ja smirgeli jauhe sirotetaan tai puserretaan valssaamalla sille. Voi daan myös keittää liima smirgelin kera puuroksi, jolla sitten kiekko sivellään. Kuivumisen jälkeen saa liian smirgelin harjata pois ja uudistaa sivelyn useaan kertaan. Lopuksi kerros sivellään liimavedellä. Työ on suoritet tava lämpöisessä, vedottomassa paikassa ja ennen käy.

21 täntöönottoa tulee kiekkojen täydellisesti kuivua, mie luurumin olla vuorokauden kuivumassa. Nahkakiekot pitää käytön jälkeen pestä kuumalla vedellä, koska tah kottaessa murtuvat irti ainoastaan jyväset ja liima jää paikalleen. Ennenkuin uusi kerros asetetaan vanhalle kiekolle, pitää vanha kerros sorvata pois tahkonpalasella. Nahkakiekkoja voidaan myös siten valmistaa, että nelikulmaisia nahkapaloja asetetaan lohenpyrstön muo toisista kannoistaan, säteettäin ympäri pyörän kehän, yhdistetään kiinteäksi kehäksi rautalangalla ja puserre taan yhteen laippalevyillä sekä ruuveilla. Karkeisiin töi hin käytetään nahkattomiakin puukiekkoja, smirgeliä suoraan puuhun kiinni liimaten. Tärkeää on, että kaikki nämä kiekot mahdollisimman hyvin tasapainoitetaan. Mursunnahka=kiekot jopa 30 mm paksuuteen saakka, ovat moniin tarkoituksiin, varsinkin kuviontahkoamiseen (aseitten osia, veitsiä y.m.) tarkoituksenmukaisia. N ovat kimmoisia ja voidaan välittömästi tehdä kuvion muotoisiksi, mutta ovat varsin kalliita. Ne valmistetaan kokonaan nahkasta, ilman puuta, jos halkaisija on alle 150 mm. Samoin käytetään puhvelinnahkaa. Huopakiekkoja on useaa lajia. Karkeistahkoukseen käytetään karkeampaa huopaa kuin viimeistelyyn ja kiil loitukseen. Karkeiskiekot sorvataan ja sivellään liimalla. Kun liima on kuivunut, sive!lään kiekko n mm paksulta liiman ja smirgelin seoksella ja kieritetään smir gelijau h ossa. Kiilloituskiekkoihin hangataan kiilloitus jauhetta sisältävää talia tai kiilloitustahdasta. Ohuita kiekkoja jäykistetään kovapuulaipoilla. Huopakiekolla on nahkapäälliseen puukiekkoon verrattuna se etu, että se on tarkka, kestävä, kieroutumaton, kimmoinen ja kw }l)

22 20 periin sekä koveriin muotoihin helposti mukautu va.. Raakoja (apretoimattomia) huopakiekkoja käytetään sa maten kuin kangaskiekkoja tahkoamisjauheen ja tahkoa mistahtaan kanssa. Kangaskiekkoja valmistetaan kietomalla harsokangas nauhoja, smirgeliä väliin sirotellen, teräsnavan ympärille. Niillä viimeistellään. Smirgelin irtiviskautumisen estämi seksi kostutetaan se liimalla ja glyseriiniflä. Kangas puserretaan tiiviiksi. Harsokankaisten kiekkojen ase mesta käytetään myös paperi ja pahvikiekkoja, joiden muoto voidaan helposti tehdä tahkottavan kappaleen mukaan (esim. pyörennykset). Kangaskiekkoja valmistetaan myös pusertamalla yh teen irtonaisia kerroksia flanellia, liinaa tai muuta kan gasta. Näillä kiilloitetaan kaikkia metalleja käyttäen kiil lokkeena joko kiilloitusjauhetta (kiilloituspunasta, wie nerkalkkia) tai tahdasta, jota on valmistettu sekottamalla jompaa kumpaa näistä mehiläisvahaan. Liinakangas.kiekot synnyttävät vähemmän tomua kuin villakiekot. Alku kiilloitukseen soveltuu hyvin liinakangas, viimeistelyyn flanelli. Keinotekoista hiekkakiveä saadaan sulattamalla yhteen 45 osaa alunaa ja 35 osaa kvartsihiekkaa. Seos valetaan muotteihin. Samalla valetaan pieniin kiekkoihin puu sydän ja suurempiin valurautasydän. Alunan liukene vaisuuden tähden soveltuvat nämä kivet ainoastaan kui vatahkoukseen. Tahkot. Konerakennuksessa on aluminioksidista ja piikarbidista valmistetuilla tahkoilla erittäin suuri mer kitys. T ahkoamisjyväset liitetään toisiinsa eri liiteai neilla, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 1. Liimatut eli v getabiiliset ( engl.»elastic») tahkot

23 ovat vanhimpia. Niissä jyväset ovat liitetyt yhteen lii maila, öljyllä, hartsilla, sellakalla, selluloidilla ja varsin kin kumilla. Näitä liiteaineita käyttäen valmistetaan etenkin ohuita tahkoja sekä kuviotahkoja. On olemassa pieniä hienojyväisiä ja ainoastaan 0.-1 mm paksuja lii mattuja tahkoja; O.k mm paksuja on aina 10 0 mm 0 asti, l.!l mm paksuja aina 200 mm 0 asti, sekä 2.. t mm pak suja 300 mm 0 saakka. Suurimmat tämän lajin tahkot ovat halkaisijaltaan n. 660 mm ja jopa 50 mm paksuja, suurin kumilla liimattu on n. 400 mm halkaisijaltaan ja 50 mm paksu. Nämä tahkot eivät ole pahasti iskun eivätkä puristuksenarkoja, ne ovat kimmoisia ja veto lujuus on suuri. Mutta ne ovat kalliita. Niissä on hienonhienoja huokosia, joitten tähden ne lastuavat hi taasti ja voivat aiheuttaa kovaa kuumenemista, jos niitä ankarasti rasitetaan. Tuon kuumenemisen vaikutuksesta muuttuu liiteaine tahmeaksi, tartuttaa lastut tahkoamis pintaan, hävittäen sen tahkoamiskyvyn. Liimatut tahkot eivät siis sovellu voimakkaaseen tahkoamiseen. Kovuus on pieni ; vain rajoitetussa määrässä voidaan erilaisia kovuuasteita valmistaa, varsinkin kumia liiteaineena käyt tämällä. Näillä tahkoilla teroitetaan sahanhampaita ja puutyökaluja, kiilloitetaan valsseja sekä!astutaan kovia aineita. Olj yjä ja lipeöitä ei liimattujen tahkojen yh teyteen saa päästää. 2. Kivennäisliiteaineita ( engl. >> ilicate») ruvettiin myö hemmin käyttämään. Kivennäisaineilla kokoonpantuja tahko ja sanotaan kita t ui k s i tahkoiksi. Tällaiset kiven näisaineet ovat magnesia tai piiyhdistyksiä (sementtiä, edullisimmin erikoislaatuista natron vesilasikittiä) ja ne yhdistävät laastin tapaan yksityiset tahkoamisj yväset toi snnsa. Ensiksimainitut liiteaineet ovat enemmän kos 21

24 22 teudenarkoja kuin jälkimmäiset. T ahkot puserretaan muotteihin, kuivatetaan n. 320 :ssa ja sorvataan maara mittaisiksi. Ne soveltuvat pääasiallisesti sellaisiin tah koamistehtä viin, joissa tahkottavan kohdan tulee pysyä niin kylmänä kuin suinkin ja tahkon kulua mahdolli simman vähän. Niitä käytetään myös silloinkuin halu taan loistokiilto. Näillä tahkoilla teroitetaan varsinkin pieniä teräaseita ( veitsiä, saksia, kursoja, kalvinporia, teriä) ; kuppi ja rengastahkoilla tasoja. Varsin suuriin, ; mm halkaisijallisiin tahkoihin upotetaan lu juuden lisäämiseksi teräslankavahvikkeita; tällaisilla tah koilla!astutaan m.m. kalanterivalsseja. Kitatut tahkot ovat kimmottomia, vähän huokoisia, niiden kovuus ja leikkuukyky ei ole niin suuri kuin alempana selostettu jen poltettujen tahkojen. Kun leikkuukyky ei ole suuri, ei työpainekaan saa olla suuri. Sentähden näitä tahkoja käytetään silloinkuin on tärkeää, että lämpötila pysyy alhaalla. Huononlainen työkyky on halvan hinnan vasta pamona. Keraamisia eli poltettuja ( engl. ))vitrifiedx) tahko ja nykyaikaiset tahkoamot mieluimmin käyttävät. Liite aineena on silloin savi, kaoliini tai kalkkimaasälpä, joka poltetaan valkohehkussa. Tällaiset tahkot ovat huokoi sempia ja sentähden leikkaavampia kuin muut. Ne ovat tasakovia ja vapaita sivuaineista, kestävät vettä, öljyjä sekä kuumuutta, mutta eivät siedä iskuja, kimmottomia kun ovat. Ohuisiin tahkoihin ei niin ollen saa tulla sivupainetta. Valmistettaessa sekotetaan tahkoamisj y väset ja liiteaine taikinatnaiseksi massaksi, joka valetaan muotteihin ja puristetaan hydraulisessa puristimessa siinä tapauksessa, että tahkojen tulee olla erittäin kovia. Pu ristuksen voimakkuudesta riippuu tahkon tuleva kovuus.

25 21 Muovatu ' t, lämpöisinä kuivatctut ja s0rvatut tahkot pol tetaan 3 ;- - 5 päivää shamottikuoriin ja hiekkaan asetet tuina pohtouuneissa 1400-c C0 lämpötilassa. Tah kot j - äähdytetään sitten erinomaisen hitaasti (viikon ku luessa) ja sorvataan tarkkamittaisiksi. Koko menetelmä vaatii viikkoa, kun sitävastoin kitatut tahkot vai mistuvat 3--;--4 päivässä. Pienemmät tahkot valmistuvat nopeammin, n. 14 päivässä. Pohtomenetelmän huonot puolet ovat seuraavat: valmistus vaatii pitkän ajan, tah kot halkeavat usein uunissa, joten varsin suuria tahkoja ei voida polttaa, ja polton kulkua on vaikea tarkkailla. 3. T ahkomuodot. Enimmän käytetty tahkomuoto on kiekko tahko, jota ennen muita käytetään ympäri, sisä ja tasontah koukseen sekä yksinkertaisten työkalujen teroittamiseen. Lujuuden saavuttamiseksi voidaan kiekkotahko tehdä keskeltä paksumpi kuin kehältä. Suurissa tasontahkoa miskoneissa, joissa kara on vaakasuora, käytetään ny kyään usein onton lieriön muotoisia rengastahko ja, jotka silloin tahkoavat otsa pinnallansa. Renkaan leveys on mm ja se kiinni tetään istukkaan tai kitataan teräskiekkoon kiinni. Näiden sijasta käytetään myöskin lohkotahko ja, jonka loh kokappaleet ovat valurauta kehyksessä, missä ne ripojen Kuva 7. Lohkotahko.

26 Ja kiilojen avulla pysyvät määrätyillä paikuilla sa (kuva 7). Lohkotahkot lastuavat otsapinnallansa. Pienen työ pintansa sekä ilmavälikköjensä tähden nämä kuumenta vat työpintaa varsin vähän ja puhdistamattomiakin valukap paleita tahkottaessa ne ovat vähemmän piintymisvaarassa kuin umpinaiset tahkot. Työkaluj en teroittamisessa tarvitaan monenmuotoisia tah 8 koja. Rintatahkouskursoja te roitetaan kuv. 8, 9 ja 10 esite 9 10 tyillä tahkoilla, joiden halkai Kuvat sija voi olla 75 ja 200 mm vä Yksikartiotahko. Lautastahko. Kaksikartiotahko. lillä. Tarkoituksenmukaisin on kuv. 10 esitetty muoto, joka soveltuu sekä suorien että ruuvihammaskursoj en tahkoa miseen. Myöskin kuv. 8 ja 9 esittämiä tahkoja paljon käytetään. Viimeksimainitun kovera puoli tahkoaa pie nemmällä kosketuspinnalla eikä siis kuumenna hampaita siinä määrin kuin täysitaso. Kovera puoli tahkoaa myös tarkemmin ja soveltunee syvien hammasvälien tahkoamiseen parem min kuin kupera puoli. Kovera puoli on myös helpommin suoristettavissa. Kupe Kuva II. Lau tastahkon (ku peranpuolen) työskentely tapa. raa puolta käytetään myöskin (kuva 11 ), se koskettaa työpintaa vain viivaa pitkin tai hyvin pienellä pinnalla, joten lämpe neminen on vieläkin vähäisempää. Kuten kuv. 12 ja 13 selviää, voidaan muodon 8 tasopuolella ja muodon 9 koveralla puo lella tahkota ainoastaan suoria kursoham

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu

Puukon valmistaminen. terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Puukon valmistaminen terän takominen helan valmistaminen lestin ja kahvan valmistaminen tupen ompelu Terän takominen kuumenna taottava rauta ahjossa keltaiseksi pidä rauta hehkuvan hiilikasan sisällä älä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.

KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Nopea, pehmeä ja helppo katkaisu Lähes jäysteetön ja värinätön katkaisu Taloudellinen katkaisu Täydellinen ohjelma Ohuet katkaisulaikat ovat hyvin

Lisätiedot

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Aikoinaan joka kodissa oli Porin Matti - uuni, joka lämmitti huoneen kuin huoneen kovallakin pakkasella. 1980- ja 90-luvuilla moderniuden huumassa Matteja

Lisätiedot

y wwwwwwwww KESKIUOMAVANNE- PYORISSÄ OHJEKIRJA Renkaiden poisottoa sekä päällepanoa varten RENGASTUKKU TIRE & RUBBER EXPORT C:o Helsinki

y wwwwwwwww KESKIUOMAVANNE- PYORISSÄ OHJEKIRJA Renkaiden poisottoa sekä päällepanoa varten RENGASTUKKU TIRE & RUBBER EXPORT C:o Helsinki HJEKIRJ Renkaiden poisottoa sekä päällepanoa varten KESKIUMVNNE- YRISSÄ y wwwwwwwww IRE & RUBBER EXR C:o kron, hio U.S.. RENGSUKKU Helsinki YEISIÄ HJEI: Renkaiden poisotto sekä päällepano keskiuomavanteista

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina.

SIVU 1. laittaa mikä tahansa geeli tai akryyli. TrendyNailWraps kynsikalvot ovat erittäin kestäviä ja saatavilla 50 erilaisena mallina. TrendyNailWraps kynsikalvot on valmis- tettu Yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle, joka on niin kestävä että sen pintaa voidaan karhentaa. TrendyNailWraps kynsikalvojen päälle voidaan laittaa

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com Timanttireikäsahat Reikien työstäminen koviin keraamisiin materiaaleihin ei perinteisesti ole ollut mahdollista ilman kalliita erikoiskoneita ja -työkaluja. Tästä

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE

INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE Terävin kärki Käsi-instrumenttien säännöllinen huolto on hammashoidon perusedellytys. Sillä luodaan perusta turvallisille korkealuokkaisille hoitotoimenpiteille. Puhtauden lisäksi

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle 1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle TrendyNailWraps kynsikalvot on valmistettu yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle joka on niin kestävä että sen päälle voidaan karhentamisen jälkeen

Lisätiedot

Fiskars Boordilävistäjä

Fiskars Boordilävistäjä Fiskars Boordilävistäjä Paperi on helppo kohdistaa oikeaan kohtaan boordilävistäjän apuviivojen avulla. Suuri painike, jota on helppo käyttää. Useita eri kuviovaihtoehtoja Maksimipaperinpaksuus 180 g,

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Sivu 1 / 8 AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Valmistelut Suojakalvot: Lastuavassa työstössä on hyvä jättää suojakalvot levylle viimeiseen työvaiheeseen asti suojaamaan pintaa naarmuilta. Mikäli kalvot puuttuvat, alustana

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42. Kierretapit 51-77. Jyrsinterät pikateräksestä 78-102

SISÄLLYSLUETTELO. Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42. Kierretapit 51-77. Jyrsinterät pikateräksestä 78-102 SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42 Kierretapit 51-77 Jyrsinterät pikateräksestä 78-102 Tank-Power jyrsinterät 103-116 K2 HM-jyrsimet 162-178 X-Power ja V7 HM-jyrsimet 117-161

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Huovutettu kännykkäkotelo

Huovutettu kännykkäkotelo Huovutettu kännykkäkotelo Ohjeen tarkoituksena on innostaa käyttämään vanhaa käsityöperinnettä uudenlaisen käsityön valmistuksessa. Ohje on suunnattu kaikille huovutuksesta kiinnostuneille ja työ soveltuu

Lisätiedot

Reikäsahat: aina oikea reikäsaha

Reikäsahat: aina oikea reikäsaha Reikäsahat Back 208 Reikäsahat Yleiskatsaus Bosch-tarvikkeet 11/12 Reikäsahat: aina oikea reikäsaha Progressor Power Change -adaptereineen Sivu 212 Sheet Metal Power Change -adaptereineen Sivu 217 Multi

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

XIII JAKSO 68 RYHMÄ VALMISTETUT TAVARAT

XIII JAKSO 68 RYHMÄ VALMISTETUT TAVARAT XIII JAKSO KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT 68 RYHMÄ KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA,

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT Koko rengas vulkanoidaan yhdellä kertaa. Paahtolämpö pysyy automaattisesti tasaisena muotin kaikilla osilla, niin että ylikuumennuksen tai raaaksi jäämisen mahdollisuutta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Suodattimet SUODATTIMET KIPINÄTYÖSTÖÖN TUOTERYHMÄ 4300 VARASTOITAVAT MALLIT H15190/6 =150 mm H=365 mm D=32 mm Suod.kyky=

Lisätiedot

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Sisällysluettelo 3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Väljentimet...182-183 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-toolservice.fi Kaikki hinnat Alv 0% Konekalvaimet...184-193 DIN 212 Lieriövarsi...184-187 DIN 208 Kartiovarsi...

Lisätiedot

METALLIKONEISTAMO VMS OY

METALLIKONEISTAMO VMS OY HINNASTO METALLIKONEISTAMO VMS OY PUH. 03-5186240 FAX. 03-5181476 Sähköposti : metallikoneistamo@vmsoy.com Kotisivut : www.vmsoy.com METALLIKONEISTAMO VMS OY MYLLYNTAUSTANTIE 3 Kotisivut www.vmsoy.com

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE tarvikkeet monitoimikoneille cv 18DBL / CV 350V Monta työkalua, yksi kone Hitachi multikoneella voit leikata, kaapia, hioa, murskata, puhdistaa ja kiillottaa. Monitoimikone

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja:

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja: 8. Muottihiekat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valulämpötiloja: Valuteräkset 1520 1600 C Valuraudat 1250 1550 C Kupariseokset alle 1250 C Alumiiniseokset alle 800 C Sinkkiseokset alle

Lisätiedot

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV.

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV. POLY-PTX HIOMA-, KIILLOTUS- JA HARJAUSKONE TASOILLE JA PUTKILLE TUOTE nro /kpl 240 V, 50-60 Hz, 1750 W NOPEUDEN SÄÄDÖLLÄ 1000-3500 RPM PAINO: 3,3 kg PYÖRÖJEN HALKAISIJA 90-115mm VALMISTUSMAA: SAKSA HIOMA-

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

kampanja 549, 769, www.fagimex.fi Kampanja 2/2010 ts 315 GT, katkaisuohjaimella ts 315 GT, liukupöydällä Hinnat sisältävät alv:n

kampanja 549, 769, www.fagimex.fi Kampanja 2/2010 ts 315 GT, katkaisuohjaimella ts 315 GT, liukupöydällä Hinnat sisältävät alv:n Das ist Spitzen-Qualität RAKENNUSSAHA ts 315 GT 5277 0901 moottori 230 V, 2,2 kw 5277 0902 moottori 400 V, 3,0 kw 5277 0903 moottori 400 V, 4,2 kw Vakiovarusteena joko katkaisuohjain tai liukupöytä. Tukeva

Lisätiedot

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte RAKENNUSOHJE Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte 311 Lehden nro 73 mukana sait kolme osaa, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi neljännen pyörän kokoamiseen. Uudet osat ovat oikea takarengas

Lisätiedot

Suomi. lihamylly. makkaran valmistuslaite. lihamyllyn kokoaminen. makkkaran valmistuslaitteen käyttö. lihamyllyn käyttö

Suomi. lihamylly. makkaran valmistuslaite. lihamyllyn kokoaminen. makkkaran valmistuslaitteen käyttö. lihamyllyn käyttö A950 i h g j f d e a b c k l m 11 10 n o 13 12 16 14 15 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen ensimmäistä käyttökertaa Pese osat: katso kohdasta 'perushuolto'.

Lisätiedot

6. Etäisyydenmittari 14.

6. Etäisyydenmittari 14. 97 ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämisestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanahtaus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE FOREVER Classic Siirtomateriaali vaaleille kankaille, hiirimatoille jne. Pesunkestävyys 40c lämpötilaan Siirtynyt taustakalvo lähes näkymätön Ei koveta kuvakohtaa kankaalla Ei sovellu mustavalkolasereille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm². Embla S-nro 64 065 34

Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm². Embla S-nro 64 065 34 Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm² EMBLA Embla S-nro 64 065 34 Kuorinta- ja katkaisutyökalut. kuorintakapasiteetti: - standardikassetti PVC suorilla terillä 0,02-10 mm², S-nro 64 064 92 - vaihtokasetti

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi,

Jos margariinia ei syystä tai toisesta löydy jääkaapistasi, keksit 49 näin onnistut Jotta kekseistä tulisi rapeita, pitää taikinassa olla reippaasti rasvaa ja sokeria. Kaikissa tämän kirjan keksiresepteissä on käytetty margariinia, sillä se antaa kekseille sopivan

Lisätiedot

Puukot, sahat ja viilat

Puukot, sahat ja viilat Helsinki 0609 Puukot, sahat ja viilat Malminkaari 12 00700 Helsinki Postios. PL 115 00701 Helsinki p. (09) 350 11, fax (09) 350 1202 sähköposti: koivunen@koivunen.fi www.koivunen.fi Hakemisto Katkoteräveitset...5-1

Lisätiedot

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat...

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat... IRROITA SYDÄN ja laita takaisin jos osaat... Pulmapeli BLÄUER 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM 1. TYÖN TAVOITE Valmistamme metallisen pulmapelin, jossa tarkoituksena on ottaa sydän pois ja laittaa se takaisin

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTASEPILLE - KELLOSEPILLE

PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTASEPILLE - KELLOSEPILLE nttilantie 1 puh. 0651789 www.sarmachine.fi 275 EUR email: sarmachine@sarmachine.fi Kuvasto hinnasto alk. 4/20 Hinnat sis alv:n % muutospvm.2.2014 PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTSEPILLE KELLOSEPILLE GRNIT

Lisätiedot

Pyöröviilat ja kärkiupottimet... 2

Pyöröviilat ja kärkiupottimet... 2 Pyöröviilat ja kärkiupottimet... 2 - T ALU/RISTIKKÄIS LIERIÖ ETULEIKKUU... 2 - T RISTIKKÄIS LIERIÖ IP-PAKKAUS... 3 - T ALU/RISTIKKÄIS OVAALI... 4 - T ALU/RISTIKKÄIS PALLO... 5 - T ALU/RISTIKKÄIS PYÖRISTETTY

Lisätiedot

Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi

Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Saksa Puhelin: 0049 7147 220824 Faksi: 0049 7147 220840 Sähköposti: info@korutec.com

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle.

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle. Katkaisulaikka M-Pro i Inox Katkaisulaikat ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Teollisuuslaatu tehokkaille koneille. 75683522 75693522 x,0x22,2 x,6x22,2 756207522 75637522 x2,0x22,2 230x2,6x22,2

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta.

Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta. Harjoitus 3 Poraus, kierteitys ja kierteiden korjaus Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella pylväsporakoneen käyttöä, oikean porausnopeuden valitsemista, kierteitystä ja kierteiden korjaamista Helicoil-kierteenkorjaus

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

TUOTTEIDEMME KÄYTTÖ-OHJEITA

TUOTTEIDEMME KÄYTTÖ-OHJEITA TUOTTEIDEMME KÄYTTÖ-OHJEITA LILJOJEN VALMISTAMINEN SOKERIMASSASTA TAI MARSIPAANISTA Ota muotilla kuvio kaulitusta sokerimassasta. Pyöritä myös kukalle keskusta ja laita siihen koristeeksi heteitä ja emejä.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Quality from start to finish 21.7.2014 1

Quality from start to finish 21.7.2014 1 21.7.2014 1 Kiillotuksen perussäännöt: Sääntö #1: Aloita vähiten aggressiivisella työkalulla tai kiillotusaineella, jolla työ saadaan tehtyä. Kiillotus käsin on vähiten aggressiivista. Seuraavaksi tulee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta Inveio Uni-directional crystal orientation tehty kestämään Pitkäkestoista teräksen sorvausta Luotettavat teräsärmät Sandvik Coromantin spesialistien haasteena oli kehittää teräksen sorvaukseen terälaatu,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

OMEGA kovametalliviilat

OMEGA kovametalliviilat 02/09 7 OMEGA haastus 7 Myös AlTiN pinnoituksella Valmistusmaa USA OMEGA kovametalliviilat Varret Ø ja Ø Käytettävä suojalaseja suojalaseja UUDENLAINEN SYVÄ HIONTA HAMPAAN PROFIILI UUSITTU TEHOKAS JA AGRESSIIVINEN

Lisätiedot

JONGLÖÖRAUSPALLOT VANTEET FLOWER STICK PUUJALAT SIKARILAATIKOT JALKAJONGLEERAUS

JONGLÖÖRAUSPALLOT VANTEET FLOWER STICK PUUJALAT SIKARILAATIKOT JALKAJONGLEERAUS Tee se itse! ROLA BOLA JONGLÖÖRAUSPALLOT VANTEET DEVIL STICK FLOWER STICK PUUJALAT SIKARILAATIKOT JALKAJONGLEERAUS ROLA BOLA Tarvikkeet: esim. viemäriputkea ja vaneria Rola bolan rullan voi tehdä puusta

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Solukumit. Asennusopas

Solukumit. Asennusopas Solukumit Asennusopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Käytännön tietoa 3 Työskentely solukumisukilla 3 Työskentely solukumimatoilla 3 Yleistä liimauksesta 4 3 Putkien ja liittimien eristäminen

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tarvikkeet. P-81175 22-os ruuvikärkisarja. P-79778 17-os ruuvikärkisarja. D-34936 31-os ruuvikärkisarja. P-74740 13-os ruuvikärkisarja

Tarvikkeet. P-81175 22-os ruuvikärkisarja. P-79778 17-os ruuvikärkisarja. D-34936 31-os ruuvikärkisarja. P-74740 13-os ruuvikärkisarja Tarvikkeet P-81175 22-os ruuvikärkisarja Torx/PH/PZ/Kuusio 25mm, magneettijatko, hylsyadapteri 1/4 0 88381 44726 3 9,95 8,02 alv 0% P-79778 17-os ruuvikärkisarja Torx/PH/PZ 25mm ja magneettihylsy 0 88381

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot