PFERD-työkalut alumiinin työstöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PFERD-työkalut alumiinin työstöön"

Transkriptio

1 PFERD-työkalut alumiii työstöö

2 Työkalut alumiii työstöö Sisällysluettelo PFERD tarjoaa laaja työkaluohjelma, joka täyttää mitä erilaisimmat alumiii työstölle asetettavat vaatimukset. Kaikki työkalut o kehitetty erityisesti tätä varte ja e o kaikki testattu käytäössä. Tähä PRAXIS-esitteesee o koottu vuosie aikaa kerätty kokemus ja asiatutemus alumiii ja erilaiste alumiiiseoste työstössä esiityvistä lastuamisee ja työkaluihi liittyvistä erityispiirteistä. Alumiii Tulevaisuude materiaali Yli metalliseosta Alumiii omiaisuudet Alumiii lastuttavuusryhmät Suosituksia alumiii työstöö Tärkeitä turvallisuusohjeita Työprosessit alumiii työstössä Sivuilla äytämme, mitkä PFERD-työkalut sopivat parhaite erilaisii työprosesseihi alumiii työstössä. Katkaisu ja reikie tekemie Jäysteepoisto Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Työkalut alumiii työstöö PFERD-luettelot Sivuilla kuvaamme PFERD-luetteloide mukaisessa järjestyksessä iide työkaluryhmie erikoisomiaisuudet, jotka soveltuvat erityise hyvi alumiii työstöö. Viilat Luettelo Jyrsimet Luettelo Reikäsahat ja reikäjyrsimet Luettelo Karalaikat Luettelo Viimeistely- ja kiillotustyökalut Luettelo Katkaisulaikat Luettelo Napahiomalaikat Luettelo POLIFAN - lamellilaikat Luettelo Tekiset harjat Luettelo Koeet Luettelo Hitsisaumoje työstö Hieo- ja viimeistelytyöstö Pia käsittely Kiillotus Käsikäyttö Robottikäyttö Kiiteä koe Suorahiomakoe Kulmahiomakoe Nauhahiomakoe Taipuisaakselikoe 2

3 Alumiii Tulevaisuude materiaali Miksi alumiii ja alumiiiseoste käyttö ja työstö lisäätyvät yhä edellee? Rusaa 8 %: osuudellaa alumiii o hape ja pii jälkee yleisi alkuaie maakuoressa. Alumiii ja alumiiiseoste materiaaliomiaisuudet suuri kestävyys, vähäie paio, korroosiokestävyys ja kierrätettävyys ovat vaikuttaeet siihe, että alumiii ja alumiiiseoste käyttö o yhä laajetuut viime vuosie aikaa. Yhä kevyempie, mutta kuiteki samat lujuusvaatimukset täyttävie osie kehittämie lisää alumiiiseoste käyttöä. Niide lähes vapaa muotoiltavuus teollisuudessa käytössä olevilla valmistusmeetelmillä (valamie, valssaus, kuumapuristus) avaa moia mahdollisuuksia alumiiiseoste teolliselle käytölle. Yksi kehitykse paiopiste liittämistekiika alueella tähtää siihe, että myös alumiiiseoksii voitaisii käyttää tavallisia metalli liittämismeetelmiä. Moilla teollisuude aloilla materiaalie o oltava sellaisia, että e täyttävät pialaadulle, ympäristölle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Eää ei voi kuvitellakaa tehokkaita liikeejärjestelmiä ilma alumiiiste kevytrakeeosie käyttöä. Lisäksi tämä päivä tiukat ympäristövaatimukset edellyttävät yhä suuremmassa määri tuotteide kierrätettävyyttä - materiaaliryhmä alumiii täyttää täysi ämä vaatimukset. Tavoitteemme: Optimaaliset työtulokset ja mahdollisimma hyvä taloudellisuus alumiii työstössä. Nykyää teollisuudessa käytetää lähes kaikkia hitsausmeetelmiä alumiiii ja se seoksii huomioide äide materiaalie erityisomiaisuudet. Moii kohteisii talorakeuksessa, ajoeuvo-, säiliö- ja koeteollisuudessa, julkisivuraketeissa, ovissa, ikkuoissa, perustuksissa, lämmövaihtajissa ja letokoeissa materiaaliksi valitaa erikoisalumiiiseos. Yhä laajempi käyttäjäryhmä hakee optimaalisia työtuloksia ja suurta taloudellisuutta alumiii työstössä. Tämä vuoksi PFERD o jo vuosikymmeie aja paostaut voimakkaasti alumiiiseoste työstöö tarkoitettuje työkaluje kehittämisee. 3

4 Alumiii Yli metalliseosta Oko kaikki alumiii samalaista? Ei tietekää. Puhekielessä käytety käsittee alumiii taakse kätkeytyy joukko metalliseoksia, joide pääaieosaa o alumiii tai puhtaa alumiii ja yhde tai useamma aiee seos. O olemassa yli erilaista alumiiiseosta. Ne o kehitetty erityisesti perusmetalli omiaisuuksie paratamiseksi. Mitä yhteistä o eri seoksilla? Ne sisältävät vähitää 60 % puhdasta alumiiia. Niillä o huomattavasti terästä pieempi omiaispaio. Ne ovat eimmäksee korroosiokestäviä. Niillä o erittäi hyvä sähkö- ja lämmöjohtokyky. Mitä eroja o eri alumiiiseoste välillä? Muokattavat seokset ja iide hitsauslisäaieet (metallilevyt, auhat, profiilit, tagot, putket, taokset) Valuseokset ja iide hitsauslisäaieet (hiekka-/kokillivalut, tarkkuusvalut) Lisäksi erotetaa myös toisistaa: karkaisukelpoiset seokset ja ei-karkaistavat seokset. Karkaisukelpoisessa seoksessa materiaali tilalla o ratkaiseva merkitys työstölle. Lämpökäsittelyillä, kute karkaisulla tai pehmeyshehkutuksella yhdessä erilaiste seossuhteide kassa, voidaa saada täysi erilaisia materiaaliomiaisuuksia. Kaikkia seuraavia omiaisuuksia voidaa muokata: lujuutta, tiheyttä, korroosiokestävyyttä, johtavuutta, työstettävyyttä ja puhtaa metalli ulkoäköä. 4

5 Alumiii Alumiii omiaisuudet Mikä vaikuttaa alumiii työstöö? Suuri vaikeus useimpie alumiiiseoste työstössä o iide lastuttavuus. Seoksesta ja se karkaisutilasta riippue materiaali voi olla pehmeää ja sitkeää tai haurasta ja kovaa. Ratkaiseva tekijä työstettävälle alumiiimateriaalille o kovuus. Jos työkalu terägeometria ei ole optimaalie, seurauksea o irtosärmie muodostumie terää ja työkalu tukkeutumie. Tällöi työkalu käyttöikä laskee huomattavasti. Koska alumiiilla o suuri yhtymistaipumus happee, ilmassa ja vedessä muodostuu tiheä oksidikalvo. Tämä kalvo ataa alla olevalle metallille hyvä suoja korroosiota vastaa. Mitä o otettava huomioo mekaaisessa piatyöstössä? Materiaali pialaatu ja hioa, kiillotukse sekä harjaukse aikaa saamat muutokset vaikuttavat se korroosiokäyttäytymisee. Jokaie pia tasoitus vaikuttaa positiivisesti ja jokaie karheus egatiivisesti korroosiokestävyytee. Myös epäpuhtauksie tukeutumie pitaa vähetää korroosiokestävyyttä. Puhtaa alumiii ja alumiiiseoste mekaaie piatyöstö alle 40 HB: briellkovuudella vaatii varovaisuutta ja kokemusta. Hioassa ja kiillotuksessa käytettävä paie o sovitettava materiaali omiaiskovuutee, koska pehmeillä materiaaleilla o taipumuksea tulla kumimaisiksi. Lisäksi pöly ja hiota-aie voivat paiua työkappalee pitaa, mikä saattaa pilata tavoitellu optise ulkoäö. Foto: Otto Fuchs Myös tulevaisuudessa tullaa kehittämää vielä moia uusia alumiiipohjaisia seoksia, koska iillä o sellaisia omiaisuuksia, joita ilma ykyie maailmamme ei tule toimee. Tämä vuoksi alumiiia kutsutaa myös uude vuosisada materiaaliksi. 5

6 Alumiii t PEHMEÄ, SITKEÄ, KOVA Alumiii ja alumiiiseoste EN-stadardie mukaise työstö varmistamiseksi PFERD jakaa materiaali lastuttavuude kolmee ryhmää (PEHMEÄ, SITKEÄ, KOVA). Kuki äistä ryhmistä edustaa eri briellkovuusaluetta. Seuraavilla sivuilla olemme järjestäeet sopivat PFERD-työkalut äide lastuttavuusryhmie mukaisesti. Foto: Otto Fuchs Foto: Otto Fuchs HB LASTUTTAVUUSRYHMÄ PEHMEÄ LASTUTTAVUUSRYHMÄ SITKEÄ LASTUTTAVUUSRYHMÄ KOVA Ei-karkaistavat muokattavat seokset EN AW EN AW EN AW EN AW Karkaistavat muokattavat seokset pehmeässä tilassa EN AW EN AW Hitsauslisäaieet Ei-karkaistavat alumiiivaluseokset EN AC EN AB Karkaistavat alumiiivaluseokset pehmeässä tilassa EN AC EN AB Hitsauslisäaieet Muokattavat seokset, joissa vähäie piiosuus EN AW Karkaistavat muokattavat seokset EN AW EN AW Karkaistut alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet < 12% EN AC EN AB Karkaisemattomat alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet < 12% EN AC EN AB Karkaistut muokkausseokset, joilla lastumurto-omiaisuus Nimitykset HB = briellkovuus EN = eurooppastadardi AB = seostetut alumiiiharkot AC = alumiiivalut Alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet > 12% (hyvi paljo työkalua kuluttava) Itsekarkeevat alumiiivaluseokset ilma piitä EN AC EN AC EN AB EN AB Karkaistut alumiiivaluseokset ilma piitä EN AC EN AC EN AB EN AB Hitsauslisäaieet 150 AW = muokattavat alumiiimateriaalit Karkaistut muokkausseokset EN AW EN AW Hitsauslisäaieet 6

7 Alumiii Työstösuosituksia Mihi pitää kiiittää huomio alumiii työstössä? Lastuamisopeus (kierrosluku) Optimaalie pialaatu saavutetaa, ku lastuamisopeus sovitetaa työstöprosessii, seoksee ja se käsittelytilaa sopivaksi. Noudata seuraavilla sivuilla aettuja pyörimisopeussuosituksia. Kosketuspaie Liia suuri kosketuspaie hioa aikaa aiheuttaa paikallista kuumeemista ja voi johtaa alumiii hyvästä lämmöjohtokyvystä huolimatta mikrorakeemuutoksii kyseisessä kohdassa. Tämä seurauksea materiaali ulkomuoto saattaa huootua jälkikätee suoritettavassa elektrolyyttisessä piakäsittelyssä. Vältä liia suurta kosketuspaietta, ettei pöly ja hioma-aie pääsisi tukeutumaa työkappalee pitaa. Teräsmateriaaleista poikete alumiiiseoksia hiottaessa o työskeeltävä pieemmällä kosketuspaieella. Vai tällä tavalla voit estää työkappalee kuumeemise ja saavuttaa hyvä pialaadu. Jäähdytys Hiomaöljyje ja -rasvoje käyttö estää liiallista kuumeemista ja edistää jäähdytystä eteki hieorakeisilla hioma-aieilla. Korroosio Estä hioma-aiee kosketuskorroosio työstöpialla käyttämällä työkaluja (esim. harjoja), jotka eivät sisällä kupariseoksia tai terästä. Älä myöskää käytä hioma- tai kiillotuslaikkoja tai harjoja, joilla o aiemmi työstetty muita metalleja. Pidä ämä työkalut ehdottomasti erossa toisistaa. 7

8 Alumiii Tärkeitä turvallisuusohjeita Saksalaise ammattiyhdistykse turvallisuusohjeita Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa sääöstöissä (BGR 109) saksalaie ammattiyhdistys määrittelee toimitatavat ja turvatoimet, joide avulla voidaa estää hioassa, harjauksessa ja kiillotuksessa sytyvät vaaratilateet, kute pölypalot ja pölyräjähdykset. Ammattiyhdistykse julkaisut atavat mm. tietoja seuraavista aiheista: Työstökoeide ja iide varusteide rakee sekä työ- ja varastotilat. Työssä sytyee pöly ja mahdollise lieju (saka, liettee) käsittely, poissiirtämie, keräämie, varastoiti ja kuljetus. Erilaiste materiaalie työstämie ja erottamie (alumiii ja kipiöivät työaieet sute esim. teräs ). Syttymislähteide välttämie. Sammutusjärjestelmät ja paloje sammutus. Puhdistus- ja huoltotyöt. Hekilökohtaiset suojavarusteet ja työvaatetus. Työvälieide käyttöohjeet, opastus ja tarkastus. Riskie arvioiti, suojautumisohjeet räjähdyksessä, puhdistukse ja huollo suuittelu. Ammattiyhdistystä koskevat ohjeet, sääökset, periaatteet ja tiedot sekä lait, asetukset ja ormit. Turvallisuusohjeet Noudata FEPA: turvallisuusohjeita ja kuvallisia turvaohjeita! = Käytä suojalaseja! = = Käytä käsieitä! = = Käytä kuulosuojaimia! = = Käytä suojaita! = = Käyttö sallittu vai tukilaika kassa! = Noudata turvaohjeita! Ei saa käyttää märkähioassa! Ei saa käyttää otsahioassa! Älä käytä vaurioitueita laikkoja! Ei sallittu käsivarais- tai käsiohjattuu hiotaa! Voit ladata FEPA: turvallisuusohjeet täältä: 8

9 Työprosessit alumiii työstössä Sivu Katkaisu ja reikie tekemie Jäysteepoisto Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Hitsisaumoje työstö Hieo- ja viimeistelytyöstö Pia käsittely Kiillotus 24 9

10 Katkaisu ja reikie tekemie Työprosessie kuvaus: Profiilie, metallilevyje, ousuputkie ja putkie katkaisu Reikie tekemie säiliöide ja kytketäkaappie liitätöjä ja putkia varte Aseusaukkoje ja lovie tekemie profiileihi ja ohutseiäisii osii PEHMEÄ HSS-reikäsahat HB Katkaisulaikat mm A 60 P SG SITKEÄ HSS-reikäsahat HB Katkaisulaikat mm A 60 P SG KOVA Kovametallireikäjyrsimet Kovametallireikäjyrsimet Kovametallireikäjyrsimet HB Foto: Otto Fuchs Katkaisulaikat mm A 60 P SG 10

11 Katkaisu ja reikie tekemie Katkaisulaikat A 24/30/46/60 N SG-Alu Katkaisulaikat A 24/30/46/60 N SG-Alu Katkaisulaikat A 60 R SG-INOX HB HB Katkaisulaikat A 24/30/46 N SG-Alu Katkaisulaikat C 36 K SG-CHOP Katkaisulaikat A 60 R SG-INOX Katkaisulaikat C 30/46/60 R SG Katkaisulaikat C 36 L SG-TABLE Katkaisulaikat C 24 O SG-UNI HB 11

12 Jäysteepoisto Työprosessie kuvaus: Jäysteepoisto reuoista, rei istä ja muodoista Viisteitys Valupurseide poistamie PEHMEÄ Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Kovametallijyrsi + pioite COMBIDISC - SiC HB Foto: Otto Fuchs HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLISTAR viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC/INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX SITKEÄ Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu COMBIDISC - SiC, Liuskakaralaikat SiC,, A-COOL POLISTAR viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC/INOX puomato, RBU INOX RBUIT INOX Karalaikat Kovuus L Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX KOVA Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX HB Foto: Otto Fuchs Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi Z-3 Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus M COMBIDISC - SiC Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, POLISTAR Hiomatuppilot GSB Z-COOL, viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX, RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX 12

13 Jäysteepoisto Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU Napalaikat A 24 N SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsimet + pioite HSS-jyrsi Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Raspit Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB Fiiberikiekot COMBICLICK POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL POLIFAN - lamellilaikat SGP- Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsimet + pioite HSS-jyrsi Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 N/O SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato, RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU Napalaikat A 24 O SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL POLIFAN - lamellilaikat SGP- Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsi Kovametallijyrsi + pioite Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato, RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Timattiviilat Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB 13

14 Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Työprosessie kuvaus: Viisteitys V-sauma valmistamie Kuplie poishiomie Korjaushitsaukse valmistelu PEHMEÄ Kovametallijyrsi Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC ATADISC - Karalaikat Kovuus L SITKEÄ Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus L ATADISC - Kovametallijyrsi + pioite Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi PLUS HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC KOVA Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus M ATADISC - Kovametallijyrsi + pioite Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi PLUS Kovametallijyrsi Z-3P POLIROLL COMBIDISC -, SiC Karalaikat Kovuus F-Alu 14

15 Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Raspit COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille 412 ALU PLUS -viila HB Napalaikat A 24 N SG-ALU Koepajaviila H1 Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Jyrsitty viila Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille COMBICLICK CO- COOL Päättömät hiomaauhat PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 N/O SG- ALU Koepajaviila H1 Jyrsitty viila HB Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille COMBICLICK CO- COOL Päättömät hiomaauhat PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 O SG-ALU Koepajaviila H1 Jyrsitty viila HB Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Timattiviilat 15

16 Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Työprosessie kuvaus: Oksidikalvo poistamie Puhdistus Epäpuhtauksie poistamie ilma merkittäviä mittamuutoksia HB PEHMEÄ COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut PUR, GR karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER HB SITKEÄ COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut GR / TX karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX HB KOVA Foto: Otto Fuchs COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut GR/GHR/TX karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX 16

17 Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB kiekko PNER Jyrsitty viila tarrakiiitt. Hioma-arkit liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat kiekko PNER Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB tarrakiiitt. Hioma-arkit liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat kiekko PNER Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB tarrakiiitt. Hioma-arkit 17

18 Hitsisaumoje työstö Työprosessie kuvaus: Hitsisaumoje tasoitus Vikoje poistamie Puhdistus Tasoittamie Korjaushitsauste toistokäsittely PEHMEÄ Kovametallijyrsi Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L COMBIDISC -, SiC ATADISC ALU puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC Otsaharjat karalla, puomato, PBU INOX PBUIT INOX HB SITKEÄ Kovametallijyrsi Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi PLUS HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L Hiomatuppilot GSB COMBIDISC -, SiC ATADISC ALU puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC/INOX PBUIT INOX KOVA Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus M Hiomalaikat A 24 M SG HB Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi PLUS Kovametallijyrsi Z-3P Karalaikat Kovuus F-Alu Hiomatuppilot GSB COMBIDISC - TX, SiC ATADISC - puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC/INOX PBUIT INOX 18

19 Hitsisaumoje työstö liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 N SG-ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Raspit Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 N/O SG- ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 O SG-ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Timattiviilat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB 19

20 Hieo- ja viimeistelytyöstö Työprosessie kuvaus: Pitoje karheus Profiilisyvyyksie tasoittamie Oksidikalvo poistamie Jääöspurseide poistamie Puhdistus PEHMEÄ POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat INOX ATADISC - Poliflex - viimeistelytyökalut PUR/GR karalaikat PNZ/PNL SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC SITKEÄ POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC Lamellilaikat INOX ATADISC - Poliflex - viimeistelytyökalut GR/TX karalaikat PNZ/PNL SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC HB KOVA POLICAP POLIROLL / POLICO Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC Lamellilaikat INOX ATADISC - COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER 412 ALU Poliflex - viimeistelytyökalut GR/GHR/TX karalaikat PNZ/PNL SiC viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC 20

21 Hieo- ja viimeistelytyöstö liuskaapalaikat COMBICLICK Z-COOL Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat liuskaapalaikat COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat liuskaapalaikat COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Z Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat 21

22 Pia käsittely Työprosessie kuvaus: Optiste efektie tuottamie Homogeeise pitaviimeistely tuottamie Marmoroiti Mattaus, suutaismattaus ja kiillotus Pitavikoje poistamie PEHMEÄ Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat Poliflex -työkalut marmoroitii karalaikat PNZ, PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER SITKEÄ Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Poliflex -työkalut marmoroitii HB Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat karalaikat PNZ,PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER KOVA Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat Poliflex -työkalut marmoroitii karalaikat PNZ, PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER 22

23 Pia käsittely liuskaapalaikat POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit käsihiomahuovat viimeistelylaikat Hiomaauharullat, Vlies HB kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies tarrakiiitteiset liuskaapalaikat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat käsihiomahuovat viimeistelylaikat kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies Hiomaauharullat, Vlies HB tarrakiiitteiset liuskaapalaikat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat käsihiomahuovat viimeistelylaikat kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies Hiomaauharullat, Vlies HB tarrakiiitteiset 23

24 Kiillotus Työprosessie kuvaus: Piete pitoje kiillotus Peilikiillotus PEHMEÄ Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot SITKEÄ Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot KOVA Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot 24

25 PFERD-työkalut alumiii työstöö Luettelot Luettelo 201/201E Viilat 26 Sivu Luettelo 202 Jyrsimet Luettelo 203 Karalaikat 29 Luettelo 204 Hieohiota- ja kiillotustyökalut Luettelo 205 Timatti- ja CBN-työkalut 26 Luettelo 206 Hioma- ja katkaisulaikat Luettelo 208 Tekiset harjat 35 Luettelo 209 Koeet 36 25

26 Viilat alumiii työstöö Luettelot 201 ja 205 PFERD-viilat sopivat jäysteepoistoo, viisteityksee, karkeis- ja viimeistelytyöstöö alumiiissa ja alumiiiseoksissa. Terägeometria o suuiteltu erityisesti site, että terä ei tukkeudu työstettäessä pehmeitä ja tahmeita materiaaleja. Tuloksea o vaivattomalla työllä saavutettu hyvä pialaatu. PEHMEÄ Raspit Kehitetty aluperi puutyöstöö, mutta toimivat hyvi myös alumiiissa. t PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA (kovuus: HB) Viilat pehmeälle metallille Sopivat erityisesti jäysteepoistoo, viisteityksee, karkeis- ja viimeistelytyöstöö pehmeissä ja tahmeissa materiaaleissa. PLUS -viilat Sopivat yleiskäyttöö karkeis- ja viimeistelytyöstössä ja jäysteepoistossa. Koepajaviilat, hakkaus 1 Erityisesti jäysteepoistoo. Autokoriviilat (erikoisterä) Tuloksea erittäi hyvät, uurteettomat piat. Jyrsityt viilat Näillä viiloilla saadaa hyvä aieepoisto. KOVA Timattiviilat (Luettelo 205) Erityise sopivat jäysteepoistoo. Huomautus Erikoisvalmisteet Lisätietoja löydät PFERD-työkalukäsikirjasta, luettelot 201 ja 205. Pyyöstä voimme valmistaa juuri siu käyttötarpeitasi vastaavat viilat. Käyttösuosituksia Jos viilat tukkeutuvat käytössä, voit puhdistaa e HBF 10-viilaharjalla. 26

27 Jyrsimet alumiii työstöö Luettelo 202 Kovametallijyrsimet Kovametallijyrsimet ovat eriomaisia työkaluja alumiii työstössä, esim. hitsisaumoissa, valupuhdistuksessa, jäysteepoistossa, viisteityksessä ja työkappalemuotoje sovittamisessa. Moia erilaisia muotoja, mittoja (ø 3-16 mm), kaksi hammastusta ja ja erityisesti tälle materiaalille suuiteltu pioite o tarjolla lastuttavuusryhmille PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. ALU ja ALU PLUS -hammastukset o valmistettu uusimma tekise tietämykse mukaa. Niide hammasgeometriat o kehitetty erityisesti alumiiille ja yhdessä suurte lastuamisopeuksie (jopa m/mi) kassa e tuottavat optimaaliset tulokset. Kovametallijyrsi ALU-hammastus Kovametallijyrsi ALU PLUS-hammastus Kovametallijyrsi HC-NFE pioituksella, ALU-hammastus Vc m/mi Hyvä lastupoisto sopiva hammasgeometria asiosta. Hampaa juuret eivät tukkeudu tahmeissakaa materiaaleissa. Käyttö lastuttavuusryhmissä PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. Vc m/mi Esisijassa alumiiiseoste karkeaa lastuamisee lastuttavuusryhmissä SITKEÄ ja KOVA. Sopii myös ei-rautametalleille. Hyvä lastupoisto erityise hammasgeometria asiosta. Vc m/mi Erityisesti pitkälastuisille tahmeille eirautametalleille lastuttavuusryhmissä PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. Paraetut kitka- ja liukuomiaisuudet vähetävät irtosärmie muodostumista. Hyvä lastupoisto ja pitkä käyttöikä. HSS-jyrsimet Erikoise hammasgeometriasa ja tarkkoje tolerassiesa asiosta HSS-jyrsimet sopivat erityise hyvi jäysteepoistoo, viisteityksee, valupuhdistuksee ja alumiiiosie muotoje sovittamisee. HSS-jyrsimillä saadaa hyvä pialaatu. ALU-hammastuksella varustetuilla HSS-jyrsimillä o moelaisia muotoja ja mittoja. HSS-jyrsimet ALU-hammastuksella ja kevytmetalleille kehitetyllä erikoishammastuksella ovat taloudellisia käytössä. Ne sopivat myös eriomaisesti käyttöö pieitehoisissa koeissa pieillä kierroslukualueilla lastuttavuusryhmie PEHMEÄ ja SITKEÄ työstöö. HSS-jyrsi ALU-hammastuksella Vc = 300 m/mi Hyvä lastupoisto sopiva hammasgeometria asiosta. HSS-jyrsi, erikoishammastus kevytmetallille Vc = 300 m/mi Sopii erityise hyvi kevytmetalliosie ja valukappaleide karkeaa jäysteepoistoo ja puhdistuksee. Erikoisvalmisteet Jos et löydä laajasta tuoteohjelmastamme ratkaisua työtehtävääsi, voimme valmistaa pyyöstä vaatimustesi mukaa räätälöidyt tuotteet koskie hammastusta karapituutta halkaisijaa. Käyttösuosituksia Jyrsite taloudellie käyttö edellyttää riittävää käyttötehoa ja koeelle sopivaa pyörimisopeutta. Oikea hammastukse valiassa pätee seuraava säätö: Mitä kovempi ja hauraampi materiaali, sitä hieompi hammastus. Pioituste käyttö kovametallijyrsimissä estää laajalti työkalu tukkeutumise, jopa hyvi tahmeillaki metalliseoksilla. Pioittamattomilla jyrsimillä hiomaöljy käytöllä voidaa estää hampaa juurie liia opea tukkeutumie. Erityisesti pitkie sarjoje valmistuksessa robotit suorittavat yhä useampia työvaiheita jyrsimillä. PFERD tarjoaa tähä käyttöö jyrsimiä, joilla o tarkat tolerassit ja tasaie lastupoisto. Tekie euvotamme auttaa mielellää. Ota siis yhteyttä meihi! 27

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT

JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT Anttilantie 1 Puh. 02-8651789 E-mail: sar-machine@sar-machine.fi 27510 EURA www.sar-machine.fi muutospvm 27.11.2012 JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen POM1YTN TYÖOHJE Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen Työohje on suunnattu kolmasluokkalaisille alakoulun oppilaille. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen sekä vahvistaa

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Rasvakeitin, pöytämalli

Rasvakeitin, pöytämalli Electrolux 700HP sarja sisältää yli sata mallia, jotka on suunniteltu täyttämään parhaimman suorituskyvyn, luotettavuuden, energian säästön, turvallisuuden sekä ergonomisen käytön vaatimukset. Tuotteiden

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

TUOTELUETTELO 2016 TUOTELUETTELO 2016

TUOTELUETTELO 2016 TUOTELUETTELO 2016 TUOTELUETTELO 2016 TUOTELUETTELO 2016 Gjerstad Oy on vuodesta 1977 toiminut Suomalainen maarakennuskoneiden työlaitevalmistaja. Tuotteemme tunnetaan kestävyydestään ja korkeasta laadustaan kaikkialla ammattilaisten

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE

Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE Katkaisulaikat teräksille (400 ja 410 sarjat) Saumanavauslaikat teräksille (410 sarja) Katkaisulaikat teräksille (401 sarja)

Lisätiedot

UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET

UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET UPOTUS, PURSEENPOISTO JA AVENTIMET UOP GRATTEC: WANCO: KOPAL: Kärkiupottimet Purseenpoistotyökalut Kiilauratyöntöaventimet Viisteytys- ja purseenpoistotyökalut G HEULE: Upotus poraus viisteet purseenpoisto

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet 2 Työturvallisuus Viereisessä kuvassa oleva laite ei ole henkilönostin. Sitä voidaan käyttää apuna esim. rakennuslevyjen nostoon tai kuten kuva symbolisesti esittää, iv-kanavien paikalleennostoon ja asennukseen.

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

0 C lämpötilaan antaa 836 kj. Lopputuloksena on siis vettä lämpötilassa, joka on suurempi kuin 0 0 C.

0 C lämpötilaan antaa 836 kj. Lopputuloksena on siis vettä lämpötilassa, joka on suurempi kuin 0 0 C. LH12-1 1 kg 2 C asteista vettä sekoitetaa yhde baari paieessa 2kg jäätä, joka lämpötila o -5 C Laske etropia muutos ja lämpötila, ku tasapaio o saavutettu 3 3 Vedelle c p 4,18 1 J/(kgK) jäälle c p 2, 9

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

NEDERMAN NORCLEAN LINE

NEDERMAN NORCLEAN LINE NEDERMN NORCLEN LINE Suodattimet ja imurointivarusteet 2009 Tecalemit Environment Oy Hankasuontie 13, 00390 HELSINKI Puh. 029 006 200, Fax 029 006 1217 www.tecalemit.fi 1 Suodattimet ja imurointivarusteet

Lisätiedot

METALLI. Harkittu, tehokas ja luotettava. FEIN-kulmahiomakonevalikoima.

METALLI. Harkittu, tehokas ja luotettava. FEIN-kulmahiomakonevalikoima. METALLI Harkittu, tehokas ja luotettava. FEIN-kulmahiomakonevalikoima. Palveluksessanne yli 100 vuoden ajan: FEIN-hionta-asiantuntijat. Kokemus ei merkitse kaikkea. Mutta se merkitsee hyvin, hyvin paljon.

Lisätiedot

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus:

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus: 1. Tietyllä koeella valmistettavie tiivisterekaide halkaisija keskihajoa tiedetää oleva 0.04 tuumaa. Kyseisellä koeella valmistettuje 100 rekaa halkaisijoide keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää 95%: ja 99%:

Lisätiedot

- Laita -ja ovisaranat SARANAT. - Saranaelementit

- Laita -ja ovisaranat SARANAT. - Saranaelementit - Laita -ja ovisaranat SARANAT - Saranaelementit d LAITASARANAT D-1 03/10 LAITASARANAT - materiaali: kuumasinkitty teräs - Paino 0,84 kg 41321 LAITASARANA 320 41322 LAITASARANA 320 A - holkki saranalehden

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET Korroosiosuoja Ruostesuojan teho riippuu useimmiten suojan paksuudesta ja kestosta. Houghton Ensis-valikoimamme antaa luotettavan suojan mille tahansa käyttökohteelle. Houghton Ensis Engine Oil 30 Voiteluöljy,

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Trizact TM Naarmujen poishiontalaite

Trizact TM Naarmujen poishiontalaite Trizact TM Naarmujen poishiontalaite Käyttöohjeet 3M TM naarmujen poishiontalaite on tarkoitettu naarmujen, hapettumien ja happojälkien poistamiseen erilaisista lasipinnoista. Järjestelmä on helppokäyttöinen

Lisätiedot

Lyhyt jyrsin. K2 HM-jyrsimet 105-120. Kaikki hinnat ilman Alv.

Lyhyt jyrsin. K2 HM-jyrsimet 105-120. Kaikki hinnat ilman Alv. yhyt jyrsin K2 -jyrsimet 105-120 105 Kaikki hinnat iman Av. yhyt jyrsin G 9424 Vaurauta Aumiini Seos m m m Titaani Kupari INCONE Hiii m m m Toeranssiarvot YG STD s. 116 G 9424... h10 3878020...020 2,0

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

HIOMA-ARKIT EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI EXPER KP-A KUIVAHIOMAPAPERI / KELTAINEN. piikarbidi

HIOMA-ARKIT EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI EXPER KP-A KUIVAHIOMAPAPERI / KELTAINEN. piikarbidi HIOMA-ARKIT 1031 piikarbidi EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI maalin, lakan, kitin, lasin, kiven ja metallin märkähiontaan käsi- tai konehionta karkeudet 60 2000 arkin koko 230 x 280 mm hioma-aine piikarbidi

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT Chicago Pneumatic -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje MPE 60 FIN - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SUOMI Hyvä

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

MONILEIKKUISET JYRSINTERÄT

MONILEIKKUISET JYRSINTERÄT Sisällysluettelo X5070 HM-jyrsimet 163-178 MONILEIKKUISET JYSINTEÄT PALLOPÄISET JYSINTEÄT SÄLE JYSINTEÄT 163 Kaikki hinnat ilman Alv. Jyrsin G 8A36 ~HB225 Hc30~45 Hc40~45 Hc45~55 Hc55-70 Toleranssi Jyrsimen

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

KULJETUSKALUSTON PUHDISTUSAINEET K U L J E T U S K A L U S T O N P U H D I S T U S A I N E E T

KULJETUSKALUSTON PUHDISTUSAINEET K U L J E T U S K A L U S T O N P U H D I S T U S A I N E E T K U L J E T U S K A L U S T O N P U H D I S T U S A I N E E T KULJETUSKALUSTON PUHDISTUSAINEET Puhelin (03) 780 2363 SIVU 2 l KULJETUSKALUSTON PUHDISTUSAINEET www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

varkaudenteollisuuspalvelu.fi

varkaudenteollisuuspalvelu.fi varkaudenteollisuuspalvelu.fi Varkauden Teollisuuspalvelu Oy Teollisuuden huolto-, myynti- ja tarkastuspalvelut. Toimitamme ratkaisuja ja tuotteita teollisuuden tuotannon tarpeisiin. Tuotannon päivittäisrutiinien,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Aurinkosuoja. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Aurinkosuoja. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 31435688 1.0 31435737, 31435729, 31435721 Aurinkosuoja IMG-390803 Sivu 1 / 13 Erikoistyökalut 999 5736 Avain, 2 kpl (vetoakselien irrotus) 4T65 EV Työkalunumero:999 5736 Työkalun

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta

Taonta. Kuuma- ja kylmätaonta Taonta Seppä kuumentamassa metallia ahjossa Taonta eli takominen tarkoittaa metalliesineiden muokkaamista iskemällä useasti esimerkiksi vasaralla. Taonta suoritetaan usein alasimen päällä. Taonnan suorittajaa

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

Terä ja terien huolto

Terä ja terien huolto Terä ja terien huolto EUROPE woodmizer.eu I Suomi woodmizer.fi Terät Laadun historia Terät Pian sen jälkeen kun Wood-Mizer ensimmäisenä oli aloittanut siirrettävien sahojen valmistamisen ilmeni, että parannuksia

Lisätiedot

KempArc Pulse 350 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA. Kemppi K5 Hitsauslaitteet. KempArc Pulse 350, Automatisoitua laatua ja tuottavuutta

KempArc Pulse 350 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA. Kemppi K5 Hitsauslaitteet. KempArc Pulse 350, Automatisoitua laatua ja tuottavuutta KempArc Pulse 350 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 16.06.2016 1(11) KempArc Pulse 350, Automatisoitua laatua ja tuottavuutta PULSSI-MIG/MAGHITSAUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ KempArc

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki

Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Erittäin lyhyt HSS-pora,TiN-kärki Ominaisuudet // Edut Poran A022 edut verrattuna erittäin lyhyeen vakioporaan: Testeissä on saavutettu jopa 33% parempi tuottavuus. Elinikä on merkittävästi pidempi. Kaikki

Lisätiedot

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.8.2013 saakka. Toimitusehto välimyyntivarauksin ja/tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.8.2013 saakka. Toimitusehto välimyyntivarauksin ja/tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Turku, huhtikuu 2013 TMT Monitekniikka tarjouskirjepaketti 2013 Tässä kevään ja kesän tarjouksemme ammattilaisille: Pureva Hitachi Hero Wiha instablue Rollo MaxX Nupla katkaisu- ja hiomalaikat kulmahiomakoneet,

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA.

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. T-haara paljon helpommin Käytössä olevien järjestelmien laajennus,

Lisätiedot

Poranteräsarjat, poraistukat ja avaimet... RUA PORANTERÄSARJA HSS 19-OS MM... RU METALLIPORANTERÄSARJA 19-OS MM...

Poranteräsarjat, poraistukat ja avaimet... RUA PORANTERÄSARJA HSS 19-OS MM... RU METALLIPORANTERÄSARJA 19-OS MM... Poranteräsarjat, poraistukat ja avaimet... RUA101610 - PORANTERÄSARJA HSS 19-OS. 1-10 MM... RU010-19-OS. 1-10 MM... RU0-19-OS. 1-10 MM... RU011 - -OS. 1-1 MM... RU000-170-OS.... RUA119 - HSS 19-OS. 1-10MM...

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

1. osa, ks. Solmu 2/ Kahden positiivisen luvun harmoninen, geometrinen, aritmeettinen ja + 1 u v 2 1

1. osa, ks. Solmu 2/ Kahden positiivisen luvun harmoninen, geometrinen, aritmeettinen ja + 1 u v 2 1 Epäyhtälötehtävie ratkaisuja. osa, ks. Solmu 2/200. Kahde positiivise luvu harmoie, geometrie, aritmeettie ja kotraharmoie keskiarvo määritellää yhtälöillä H = 2 +, G = uv, A = u + v 2 u v ja C = u2 +

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Se hoitaa homman Jotta pystyn hoitamaan omani Koska vain paras on riittävän hyvää... Uusi sukupolvi. Luokkansa paras. ATTIX 33- ja 44 -sarjan märkä-/kuivaimurit suunniteltiin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

nora pads KOLME PUHDISTUSLAIKKAA. VÄHÄN VETTÄ. NÄIN TOIMII NORA SYSTEM.

nora pads KOLME PUHDISTUSLAIKKAA. VÄHÄN VETTÄ. NÄIN TOIMII NORA SYSTEM. nora pads KOLME PUHDISTUSLAIKKAA. VÄHÄN VETTÄ. NÄIN TOIMII NORA SYSTEM. Puhdistusjärjestelmä nora kumilattiapäällysteiden taloudellisen ja ekologisen arvon säilyttämiseen nora padit ovat lattianpuhdistuslaikkoja,

Lisätiedot

TEHNIKA tukkivannesahat

TEHNIKA tukkivannesahat TEHNIKA tukkivannesahat 2016 Maahantuonti ja myynti Veistokone-fi Espoo myynti@veistokone.fi 040-779 8800 Tehnika tukkivannesahat TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE on Latvialainen yhtiö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet).

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet). KEMIKAALIT AUTONHOITO AUTONHOITOAINEET Ajoneuvojen pesuun, vahaukseen, kiillotukseen ja pintojen hoitoon Kaikentyyppisten ajoneuvojen pesuun ja pintojen hoitoon. Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Pureva Oy. Tuoteluettelo 09 / 2014

Pureva Oy. Tuoteluettelo 09 / 2014 Pureva Oy Tuoteluettelo 09 / 2014 Sisällysluettelo YRITYS JA TUOTETIETOA Pureva Oy 1 Käyttö ja turvallisuusohjeet 2 Suojatarvikkeiden käyttöohjeet 3 Tunnistetiedot ja muotokoodit 4 Jäljitettävyys 5 Inox

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

LINEAARIKÄYTÖT. AT ja ATL hammashihnojen valmistusohjelma: AT AT3 AT5 AT10 AT20 ATL ATL5 ATL10 ATL20. Lineaarikäytöt AT ja ATL hammashihnoilla:

LINEAARIKÄYTÖT. AT ja ATL hammashihnojen valmistusohjelma: AT AT3 AT5 AT10 AT20 ATL ATL5 ATL10 ATL20. Lineaarikäytöt AT ja ATL hammashihnoilla: LINEAARIKÄYTÖT Yleistä lineaarikäytöistä Pinoajat, lavaajat ja muut keräilyrobotit ovat tyypillisiä esimerkkejä lineaarikäytöistä. Perusajatuksena on käyttölaitteen pyörimisliikkeen muuttaminen pitkittäisliikkeeksi.

Lisätiedot