PFERD-työkalut alumiinin työstöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PFERD-työkalut alumiinin työstöön"

Transkriptio

1 PFERD-työkalut alumiii työstöö

2 Työkalut alumiii työstöö Sisällysluettelo PFERD tarjoaa laaja työkaluohjelma, joka täyttää mitä erilaisimmat alumiii työstölle asetettavat vaatimukset. Kaikki työkalut o kehitetty erityisesti tätä varte ja e o kaikki testattu käytäössä. Tähä PRAXIS-esitteesee o koottu vuosie aikaa kerätty kokemus ja asiatutemus alumiii ja erilaiste alumiiiseoste työstössä esiityvistä lastuamisee ja työkaluihi liittyvistä erityispiirteistä. Alumiii Tulevaisuude materiaali Yli metalliseosta Alumiii omiaisuudet Alumiii lastuttavuusryhmät Suosituksia alumiii työstöö Tärkeitä turvallisuusohjeita Työprosessit alumiii työstössä Sivuilla äytämme, mitkä PFERD-työkalut sopivat parhaite erilaisii työprosesseihi alumiii työstössä. Katkaisu ja reikie tekemie Jäysteepoisto Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Työkalut alumiii työstöö PFERD-luettelot Sivuilla kuvaamme PFERD-luetteloide mukaisessa järjestyksessä iide työkaluryhmie erikoisomiaisuudet, jotka soveltuvat erityise hyvi alumiii työstöö. Viilat Luettelo Jyrsimet Luettelo Reikäsahat ja reikäjyrsimet Luettelo Karalaikat Luettelo Viimeistely- ja kiillotustyökalut Luettelo Katkaisulaikat Luettelo Napahiomalaikat Luettelo POLIFAN - lamellilaikat Luettelo Tekiset harjat Luettelo Koeet Luettelo Hitsisaumoje työstö Hieo- ja viimeistelytyöstö Pia käsittely Kiillotus Käsikäyttö Robottikäyttö Kiiteä koe Suorahiomakoe Kulmahiomakoe Nauhahiomakoe Taipuisaakselikoe 2

3 Alumiii Tulevaisuude materiaali Miksi alumiii ja alumiiiseoste käyttö ja työstö lisäätyvät yhä edellee? Rusaa 8 %: osuudellaa alumiii o hape ja pii jälkee yleisi alkuaie maakuoressa. Alumiii ja alumiiiseoste materiaaliomiaisuudet suuri kestävyys, vähäie paio, korroosiokestävyys ja kierrätettävyys ovat vaikuttaeet siihe, että alumiii ja alumiiiseoste käyttö o yhä laajetuut viime vuosie aikaa. Yhä kevyempie, mutta kuiteki samat lujuusvaatimukset täyttävie osie kehittämie lisää alumiiiseoste käyttöä. Niide lähes vapaa muotoiltavuus teollisuudessa käytössä olevilla valmistusmeetelmillä (valamie, valssaus, kuumapuristus) avaa moia mahdollisuuksia alumiiiseoste teolliselle käytölle. Yksi kehitykse paiopiste liittämistekiika alueella tähtää siihe, että myös alumiiiseoksii voitaisii käyttää tavallisia metalli liittämismeetelmiä. Moilla teollisuude aloilla materiaalie o oltava sellaisia, että e täyttävät pialaadulle, ympäristölle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Eää ei voi kuvitellakaa tehokkaita liikeejärjestelmiä ilma alumiiiste kevytrakeeosie käyttöä. Lisäksi tämä päivä tiukat ympäristövaatimukset edellyttävät yhä suuremmassa määri tuotteide kierrätettävyyttä - materiaaliryhmä alumiii täyttää täysi ämä vaatimukset. Tavoitteemme: Optimaaliset työtulokset ja mahdollisimma hyvä taloudellisuus alumiii työstössä. Nykyää teollisuudessa käytetää lähes kaikkia hitsausmeetelmiä alumiiii ja se seoksii huomioide äide materiaalie erityisomiaisuudet. Moii kohteisii talorakeuksessa, ajoeuvo-, säiliö- ja koeteollisuudessa, julkisivuraketeissa, ovissa, ikkuoissa, perustuksissa, lämmövaihtajissa ja letokoeissa materiaaliksi valitaa erikoisalumiiiseos. Yhä laajempi käyttäjäryhmä hakee optimaalisia työtuloksia ja suurta taloudellisuutta alumiii työstössä. Tämä vuoksi PFERD o jo vuosikymmeie aja paostaut voimakkaasti alumiiiseoste työstöö tarkoitettuje työkaluje kehittämisee. 3

4 Alumiii Yli metalliseosta Oko kaikki alumiii samalaista? Ei tietekää. Puhekielessä käytety käsittee alumiii taakse kätkeytyy joukko metalliseoksia, joide pääaieosaa o alumiii tai puhtaa alumiii ja yhde tai useamma aiee seos. O olemassa yli erilaista alumiiiseosta. Ne o kehitetty erityisesti perusmetalli omiaisuuksie paratamiseksi. Mitä yhteistä o eri seoksilla? Ne sisältävät vähitää 60 % puhdasta alumiiia. Niillä o huomattavasti terästä pieempi omiaispaio. Ne ovat eimmäksee korroosiokestäviä. Niillä o erittäi hyvä sähkö- ja lämmöjohtokyky. Mitä eroja o eri alumiiiseoste välillä? Muokattavat seokset ja iide hitsauslisäaieet (metallilevyt, auhat, profiilit, tagot, putket, taokset) Valuseokset ja iide hitsauslisäaieet (hiekka-/kokillivalut, tarkkuusvalut) Lisäksi erotetaa myös toisistaa: karkaisukelpoiset seokset ja ei-karkaistavat seokset. Karkaisukelpoisessa seoksessa materiaali tilalla o ratkaiseva merkitys työstölle. Lämpökäsittelyillä, kute karkaisulla tai pehmeyshehkutuksella yhdessä erilaiste seossuhteide kassa, voidaa saada täysi erilaisia materiaaliomiaisuuksia. Kaikkia seuraavia omiaisuuksia voidaa muokata: lujuutta, tiheyttä, korroosiokestävyyttä, johtavuutta, työstettävyyttä ja puhtaa metalli ulkoäköä. 4

5 Alumiii Alumiii omiaisuudet Mikä vaikuttaa alumiii työstöö? Suuri vaikeus useimpie alumiiiseoste työstössä o iide lastuttavuus. Seoksesta ja se karkaisutilasta riippue materiaali voi olla pehmeää ja sitkeää tai haurasta ja kovaa. Ratkaiseva tekijä työstettävälle alumiiimateriaalille o kovuus. Jos työkalu terägeometria ei ole optimaalie, seurauksea o irtosärmie muodostumie terää ja työkalu tukkeutumie. Tällöi työkalu käyttöikä laskee huomattavasti. Koska alumiiilla o suuri yhtymistaipumus happee, ilmassa ja vedessä muodostuu tiheä oksidikalvo. Tämä kalvo ataa alla olevalle metallille hyvä suoja korroosiota vastaa. Mitä o otettava huomioo mekaaisessa piatyöstössä? Materiaali pialaatu ja hioa, kiillotukse sekä harjaukse aikaa saamat muutokset vaikuttavat se korroosiokäyttäytymisee. Jokaie pia tasoitus vaikuttaa positiivisesti ja jokaie karheus egatiivisesti korroosiokestävyytee. Myös epäpuhtauksie tukeutumie pitaa vähetää korroosiokestävyyttä. Puhtaa alumiii ja alumiiiseoste mekaaie piatyöstö alle 40 HB: briellkovuudella vaatii varovaisuutta ja kokemusta. Hioassa ja kiillotuksessa käytettävä paie o sovitettava materiaali omiaiskovuutee, koska pehmeillä materiaaleilla o taipumuksea tulla kumimaisiksi. Lisäksi pöly ja hiota-aie voivat paiua työkappalee pitaa, mikä saattaa pilata tavoitellu optise ulkoäö. Foto: Otto Fuchs Myös tulevaisuudessa tullaa kehittämää vielä moia uusia alumiiipohjaisia seoksia, koska iillä o sellaisia omiaisuuksia, joita ilma ykyie maailmamme ei tule toimee. Tämä vuoksi alumiiia kutsutaa myös uude vuosisada materiaaliksi. 5

6 Alumiii t PEHMEÄ, SITKEÄ, KOVA Alumiii ja alumiiiseoste EN-stadardie mukaise työstö varmistamiseksi PFERD jakaa materiaali lastuttavuude kolmee ryhmää (PEHMEÄ, SITKEÄ, KOVA). Kuki äistä ryhmistä edustaa eri briellkovuusaluetta. Seuraavilla sivuilla olemme järjestäeet sopivat PFERD-työkalut äide lastuttavuusryhmie mukaisesti. Foto: Otto Fuchs Foto: Otto Fuchs HB LASTUTTAVUUSRYHMÄ PEHMEÄ LASTUTTAVUUSRYHMÄ SITKEÄ LASTUTTAVUUSRYHMÄ KOVA Ei-karkaistavat muokattavat seokset EN AW EN AW EN AW EN AW Karkaistavat muokattavat seokset pehmeässä tilassa EN AW EN AW Hitsauslisäaieet Ei-karkaistavat alumiiivaluseokset EN AC EN AB Karkaistavat alumiiivaluseokset pehmeässä tilassa EN AC EN AB Hitsauslisäaieet Muokattavat seokset, joissa vähäie piiosuus EN AW Karkaistavat muokattavat seokset EN AW EN AW Karkaistut alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet < 12% EN AC EN AB Karkaisemattomat alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet < 12% EN AC EN AB Karkaistut muokkausseokset, joilla lastumurto-omiaisuus Nimitykset HB = briellkovuus EN = eurooppastadardi AB = seostetut alumiiiharkot AC = alumiiivalut Alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet > 12% (hyvi paljo työkalua kuluttava) Itsekarkeevat alumiiivaluseokset ilma piitä EN AC EN AC EN AB EN AB Karkaistut alumiiivaluseokset ilma piitä EN AC EN AC EN AB EN AB Hitsauslisäaieet 150 AW = muokattavat alumiiimateriaalit Karkaistut muokkausseokset EN AW EN AW Hitsauslisäaieet 6

7 Alumiii Työstösuosituksia Mihi pitää kiiittää huomio alumiii työstössä? Lastuamisopeus (kierrosluku) Optimaalie pialaatu saavutetaa, ku lastuamisopeus sovitetaa työstöprosessii, seoksee ja se käsittelytilaa sopivaksi. Noudata seuraavilla sivuilla aettuja pyörimisopeussuosituksia. Kosketuspaie Liia suuri kosketuspaie hioa aikaa aiheuttaa paikallista kuumeemista ja voi johtaa alumiii hyvästä lämmöjohtokyvystä huolimatta mikrorakeemuutoksii kyseisessä kohdassa. Tämä seurauksea materiaali ulkomuoto saattaa huootua jälkikätee suoritettavassa elektrolyyttisessä piakäsittelyssä. Vältä liia suurta kosketuspaietta, ettei pöly ja hioma-aie pääsisi tukeutumaa työkappalee pitaa. Teräsmateriaaleista poikete alumiiiseoksia hiottaessa o työskeeltävä pieemmällä kosketuspaieella. Vai tällä tavalla voit estää työkappalee kuumeemise ja saavuttaa hyvä pialaadu. Jäähdytys Hiomaöljyje ja -rasvoje käyttö estää liiallista kuumeemista ja edistää jäähdytystä eteki hieorakeisilla hioma-aieilla. Korroosio Estä hioma-aiee kosketuskorroosio työstöpialla käyttämällä työkaluja (esim. harjoja), jotka eivät sisällä kupariseoksia tai terästä. Älä myöskää käytä hioma- tai kiillotuslaikkoja tai harjoja, joilla o aiemmi työstetty muita metalleja. Pidä ämä työkalut ehdottomasti erossa toisistaa. 7

8 Alumiii Tärkeitä turvallisuusohjeita Saksalaise ammattiyhdistykse turvallisuusohjeita Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa sääöstöissä (BGR 109) saksalaie ammattiyhdistys määrittelee toimitatavat ja turvatoimet, joide avulla voidaa estää hioassa, harjauksessa ja kiillotuksessa sytyvät vaaratilateet, kute pölypalot ja pölyräjähdykset. Ammattiyhdistykse julkaisut atavat mm. tietoja seuraavista aiheista: Työstökoeide ja iide varusteide rakee sekä työ- ja varastotilat. Työssä sytyee pöly ja mahdollise lieju (saka, liettee) käsittely, poissiirtämie, keräämie, varastoiti ja kuljetus. Erilaiste materiaalie työstämie ja erottamie (alumiii ja kipiöivät työaieet sute esim. teräs ). Syttymislähteide välttämie. Sammutusjärjestelmät ja paloje sammutus. Puhdistus- ja huoltotyöt. Hekilökohtaiset suojavarusteet ja työvaatetus. Työvälieide käyttöohjeet, opastus ja tarkastus. Riskie arvioiti, suojautumisohjeet räjähdyksessä, puhdistukse ja huollo suuittelu. Ammattiyhdistystä koskevat ohjeet, sääökset, periaatteet ja tiedot sekä lait, asetukset ja ormit. Turvallisuusohjeet Noudata FEPA: turvallisuusohjeita ja kuvallisia turvaohjeita! = Käytä suojalaseja! = = Käytä käsieitä! = = Käytä kuulosuojaimia! = = Käytä suojaita! = = Käyttö sallittu vai tukilaika kassa! = Noudata turvaohjeita! Ei saa käyttää märkähioassa! Ei saa käyttää otsahioassa! Älä käytä vaurioitueita laikkoja! Ei sallittu käsivarais- tai käsiohjattuu hiotaa! Voit ladata FEPA: turvallisuusohjeet täältä: 8

9 Työprosessit alumiii työstössä Sivu Katkaisu ja reikie tekemie Jäysteepoisto Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Hitsisaumoje työstö Hieo- ja viimeistelytyöstö Pia käsittely Kiillotus 24 9

10 Katkaisu ja reikie tekemie Työprosessie kuvaus: Profiilie, metallilevyje, ousuputkie ja putkie katkaisu Reikie tekemie säiliöide ja kytketäkaappie liitätöjä ja putkia varte Aseusaukkoje ja lovie tekemie profiileihi ja ohutseiäisii osii PEHMEÄ HSS-reikäsahat HB Katkaisulaikat mm A 60 P SG SITKEÄ HSS-reikäsahat HB Katkaisulaikat mm A 60 P SG KOVA Kovametallireikäjyrsimet Kovametallireikäjyrsimet Kovametallireikäjyrsimet HB Foto: Otto Fuchs Katkaisulaikat mm A 60 P SG 10

11 Katkaisu ja reikie tekemie Katkaisulaikat A 24/30/46/60 N SG-Alu Katkaisulaikat A 24/30/46/60 N SG-Alu Katkaisulaikat A 60 R SG-INOX HB HB Katkaisulaikat A 24/30/46 N SG-Alu Katkaisulaikat C 36 K SG-CHOP Katkaisulaikat A 60 R SG-INOX Katkaisulaikat C 30/46/60 R SG Katkaisulaikat C 36 L SG-TABLE Katkaisulaikat C 24 O SG-UNI HB 11

12 Jäysteepoisto Työprosessie kuvaus: Jäysteepoisto reuoista, rei istä ja muodoista Viisteitys Valupurseide poistamie PEHMEÄ Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Kovametallijyrsi + pioite COMBIDISC - SiC HB Foto: Otto Fuchs HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLISTAR viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC/INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX SITKEÄ Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu COMBIDISC - SiC, Liuskakaralaikat SiC,, A-COOL POLISTAR viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC/INOX puomato, RBU INOX RBUIT INOX Karalaikat Kovuus L Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX KOVA Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX HB Foto: Otto Fuchs Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi Z-3 Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus M COMBIDISC - SiC Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, POLISTAR Hiomatuppilot GSB Z-COOL, viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX, RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX 12

13 Jäysteepoisto Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU Napalaikat A 24 N SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsimet + pioite HSS-jyrsi Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Raspit Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB Fiiberikiekot COMBICLICK POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL POLIFAN - lamellilaikat SGP- Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsimet + pioite HSS-jyrsi Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 N/O SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato, RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU Napalaikat A 24 O SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL POLIFAN - lamellilaikat SGP- Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsi Kovametallijyrsi + pioite Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato, RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Timattiviilat Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB 13

14 Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Työprosessie kuvaus: Viisteitys V-sauma valmistamie Kuplie poishiomie Korjaushitsaukse valmistelu PEHMEÄ Kovametallijyrsi Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC ATADISC - Karalaikat Kovuus L SITKEÄ Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus L ATADISC - Kovametallijyrsi + pioite Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi PLUS HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC KOVA Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus M ATADISC - Kovametallijyrsi + pioite Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi PLUS Kovametallijyrsi Z-3P POLIROLL COMBIDISC -, SiC Karalaikat Kovuus F-Alu 14

15 Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Raspit COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille 412 ALU PLUS -viila HB Napalaikat A 24 N SG-ALU Koepajaviila H1 Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Jyrsitty viila Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille COMBICLICK CO- COOL Päättömät hiomaauhat PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 N/O SG- ALU Koepajaviila H1 Jyrsitty viila HB Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille COMBICLICK CO- COOL Päättömät hiomaauhat PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 O SG-ALU Koepajaviila H1 Jyrsitty viila HB Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Timattiviilat 15

16 Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Työprosessie kuvaus: Oksidikalvo poistamie Puhdistus Epäpuhtauksie poistamie ilma merkittäviä mittamuutoksia HB PEHMEÄ COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut PUR, GR karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER HB SITKEÄ COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut GR / TX karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX HB KOVA Foto: Otto Fuchs COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut GR/GHR/TX karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX 16

17 Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB kiekko PNER Jyrsitty viila tarrakiiitt. Hioma-arkit liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat kiekko PNER Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB tarrakiiitt. Hioma-arkit liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat kiekko PNER Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB tarrakiiitt. Hioma-arkit 17

18 Hitsisaumoje työstö Työprosessie kuvaus: Hitsisaumoje tasoitus Vikoje poistamie Puhdistus Tasoittamie Korjaushitsauste toistokäsittely PEHMEÄ Kovametallijyrsi Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L COMBIDISC -, SiC ATADISC ALU puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC Otsaharjat karalla, puomato, PBU INOX PBUIT INOX HB SITKEÄ Kovametallijyrsi Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi PLUS HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L Hiomatuppilot GSB COMBIDISC -, SiC ATADISC ALU puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC/INOX PBUIT INOX KOVA Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus M Hiomalaikat A 24 M SG HB Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi PLUS Kovametallijyrsi Z-3P Karalaikat Kovuus F-Alu Hiomatuppilot GSB COMBIDISC - TX, SiC ATADISC - puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC/INOX PBUIT INOX 18

19 Hitsisaumoje työstö liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 N SG-ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Raspit Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 N/O SG- ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 O SG-ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Timattiviilat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB 19

20 Hieo- ja viimeistelytyöstö Työprosessie kuvaus: Pitoje karheus Profiilisyvyyksie tasoittamie Oksidikalvo poistamie Jääöspurseide poistamie Puhdistus PEHMEÄ POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat INOX ATADISC - Poliflex - viimeistelytyökalut PUR/GR karalaikat PNZ/PNL SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC SITKEÄ POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC Lamellilaikat INOX ATADISC - Poliflex - viimeistelytyökalut GR/TX karalaikat PNZ/PNL SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC HB KOVA POLICAP POLIROLL / POLICO Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC Lamellilaikat INOX ATADISC - COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER 412 ALU Poliflex - viimeistelytyökalut GR/GHR/TX karalaikat PNZ/PNL SiC viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC 20

21 Hieo- ja viimeistelytyöstö liuskaapalaikat COMBICLICK Z-COOL Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat liuskaapalaikat COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat liuskaapalaikat COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Z Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat 21

22 Pia käsittely Työprosessie kuvaus: Optiste efektie tuottamie Homogeeise pitaviimeistely tuottamie Marmoroiti Mattaus, suutaismattaus ja kiillotus Pitavikoje poistamie PEHMEÄ Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat Poliflex -työkalut marmoroitii karalaikat PNZ, PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER SITKEÄ Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Poliflex -työkalut marmoroitii HB Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat karalaikat PNZ,PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER KOVA Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat Poliflex -työkalut marmoroitii karalaikat PNZ, PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER 22

23 Pia käsittely liuskaapalaikat POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit käsihiomahuovat viimeistelylaikat Hiomaauharullat, Vlies HB kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies tarrakiiitteiset liuskaapalaikat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat käsihiomahuovat viimeistelylaikat kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies Hiomaauharullat, Vlies HB tarrakiiitteiset liuskaapalaikat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat käsihiomahuovat viimeistelylaikat kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies Hiomaauharullat, Vlies HB tarrakiiitteiset 23

24 Kiillotus Työprosessie kuvaus: Piete pitoje kiillotus Peilikiillotus PEHMEÄ Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot SITKEÄ Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot KOVA Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot 24

25 PFERD-työkalut alumiii työstöö Luettelot Luettelo 201/201E Viilat 26 Sivu Luettelo 202 Jyrsimet Luettelo 203 Karalaikat 29 Luettelo 204 Hieohiota- ja kiillotustyökalut Luettelo 205 Timatti- ja CBN-työkalut 26 Luettelo 206 Hioma- ja katkaisulaikat Luettelo 208 Tekiset harjat 35 Luettelo 209 Koeet 36 25

26 Viilat alumiii työstöö Luettelot 201 ja 205 PFERD-viilat sopivat jäysteepoistoo, viisteityksee, karkeis- ja viimeistelytyöstöö alumiiissa ja alumiiiseoksissa. Terägeometria o suuiteltu erityisesti site, että terä ei tukkeudu työstettäessä pehmeitä ja tahmeita materiaaleja. Tuloksea o vaivattomalla työllä saavutettu hyvä pialaatu. PEHMEÄ Raspit Kehitetty aluperi puutyöstöö, mutta toimivat hyvi myös alumiiissa. t PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA (kovuus: HB) Viilat pehmeälle metallille Sopivat erityisesti jäysteepoistoo, viisteityksee, karkeis- ja viimeistelytyöstöö pehmeissä ja tahmeissa materiaaleissa. PLUS -viilat Sopivat yleiskäyttöö karkeis- ja viimeistelytyöstössä ja jäysteepoistossa. Koepajaviilat, hakkaus 1 Erityisesti jäysteepoistoo. Autokoriviilat (erikoisterä) Tuloksea erittäi hyvät, uurteettomat piat. Jyrsityt viilat Näillä viiloilla saadaa hyvä aieepoisto. KOVA Timattiviilat (Luettelo 205) Erityise sopivat jäysteepoistoo. Huomautus Erikoisvalmisteet Lisätietoja löydät PFERD-työkalukäsikirjasta, luettelot 201 ja 205. Pyyöstä voimme valmistaa juuri siu käyttötarpeitasi vastaavat viilat. Käyttösuosituksia Jos viilat tukkeutuvat käytössä, voit puhdistaa e HBF 10-viilaharjalla. 26

27 Jyrsimet alumiii työstöö Luettelo 202 Kovametallijyrsimet Kovametallijyrsimet ovat eriomaisia työkaluja alumiii työstössä, esim. hitsisaumoissa, valupuhdistuksessa, jäysteepoistossa, viisteityksessä ja työkappalemuotoje sovittamisessa. Moia erilaisia muotoja, mittoja (ø 3-16 mm), kaksi hammastusta ja ja erityisesti tälle materiaalille suuiteltu pioite o tarjolla lastuttavuusryhmille PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. ALU ja ALU PLUS -hammastukset o valmistettu uusimma tekise tietämykse mukaa. Niide hammasgeometriat o kehitetty erityisesti alumiiille ja yhdessä suurte lastuamisopeuksie (jopa m/mi) kassa e tuottavat optimaaliset tulokset. Kovametallijyrsi ALU-hammastus Kovametallijyrsi ALU PLUS-hammastus Kovametallijyrsi HC-NFE pioituksella, ALU-hammastus Vc m/mi Hyvä lastupoisto sopiva hammasgeometria asiosta. Hampaa juuret eivät tukkeudu tahmeissakaa materiaaleissa. Käyttö lastuttavuusryhmissä PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. Vc m/mi Esisijassa alumiiiseoste karkeaa lastuamisee lastuttavuusryhmissä SITKEÄ ja KOVA. Sopii myös ei-rautametalleille. Hyvä lastupoisto erityise hammasgeometria asiosta. Vc m/mi Erityisesti pitkälastuisille tahmeille eirautametalleille lastuttavuusryhmissä PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. Paraetut kitka- ja liukuomiaisuudet vähetävät irtosärmie muodostumista. Hyvä lastupoisto ja pitkä käyttöikä. HSS-jyrsimet Erikoise hammasgeometriasa ja tarkkoje tolerassiesa asiosta HSS-jyrsimet sopivat erityise hyvi jäysteepoistoo, viisteityksee, valupuhdistuksee ja alumiiiosie muotoje sovittamisee. HSS-jyrsimillä saadaa hyvä pialaatu. ALU-hammastuksella varustetuilla HSS-jyrsimillä o moelaisia muotoja ja mittoja. HSS-jyrsimet ALU-hammastuksella ja kevytmetalleille kehitetyllä erikoishammastuksella ovat taloudellisia käytössä. Ne sopivat myös eriomaisesti käyttöö pieitehoisissa koeissa pieillä kierroslukualueilla lastuttavuusryhmie PEHMEÄ ja SITKEÄ työstöö. HSS-jyrsi ALU-hammastuksella Vc = 300 m/mi Hyvä lastupoisto sopiva hammasgeometria asiosta. HSS-jyrsi, erikoishammastus kevytmetallille Vc = 300 m/mi Sopii erityise hyvi kevytmetalliosie ja valukappaleide karkeaa jäysteepoistoo ja puhdistuksee. Erikoisvalmisteet Jos et löydä laajasta tuoteohjelmastamme ratkaisua työtehtävääsi, voimme valmistaa pyyöstä vaatimustesi mukaa räätälöidyt tuotteet koskie hammastusta karapituutta halkaisijaa. Käyttösuosituksia Jyrsite taloudellie käyttö edellyttää riittävää käyttötehoa ja koeelle sopivaa pyörimisopeutta. Oikea hammastukse valiassa pätee seuraava säätö: Mitä kovempi ja hauraampi materiaali, sitä hieompi hammastus. Pioituste käyttö kovametallijyrsimissä estää laajalti työkalu tukkeutumise, jopa hyvi tahmeillaki metalliseoksilla. Pioittamattomilla jyrsimillä hiomaöljy käytöllä voidaa estää hampaa juurie liia opea tukkeutumie. Erityisesti pitkie sarjoje valmistuksessa robotit suorittavat yhä useampia työvaiheita jyrsimillä. PFERD tarjoaa tähä käyttöö jyrsimiä, joilla o tarkat tolerassit ja tasaie lastupoisto. Tekie euvotamme auttaa mielellää. Ota siis yhteyttä meihi! 27

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18.1. Moottorikäytö valita ja mitoitus ABB: vakioituje moottorikäyttöje valitamahdollisuudet äkyvät taulukosta 18.1a. Erikoistapauksissa käytetää muita moottorikäyttöratkaisuja.

Lisätiedot

Tehokasta puunhiontaa

Tehokasta puunhiontaa Tehokasta puunhiontaa Oy KWH Mirka Ab on osa KWH-konsernia ja Pohjoismaiden suurin hiomatarvikkeiden valmistaja. Vankka panostus innovatiiviseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen on tehnyt Mirkasta alansa

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

JOHTAVA TEOLLISUUDEN LAATUKETJUJEN VALMISTAJA

JOHTAVA TEOLLISUUDEN LAATUKETJUJEN VALMISTAJA Ketjuluettelo 2009 JOHTAVA TEOLLISUUDEN LAATUKETJUJEN VALMISTAJA * ISO 9001 -sertifikaatti vuodesta 1989 * Korkea ja tasainen laatu * Laaja myyntiverkosto * Hyvä kansainvälinen maine * Erittäin kokenut

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

KUVASTO 2015 / 2016. Unelmasi. Työkalumme.

KUVASTO 2015 / 2016. Unelmasi. Työkalumme. KUVASTO 2015 / 2016 Unelmasi. Työkalumme. Suomessa vuodesta 1993 toiminut K.A.Rasmussen Oy kuuluu Pohjoismaiden suurimpaan jalometalliyritykseen, Norjalaiseen vuonna 1872 perustettuun K.A.Rasmussen-konserniin.

Lisätiedot

NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push PURAPRESS www.sanha.com

NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push PURAPRESS www.sanha.com TEKNISET TUOTE- JA ASENNUSOHJEET SANHA -Therm PURAPRESS www.sanha.com 2 TEKNISET TUOTE- JA ASENNUSOHJEET SANHA -Therm PURAPRESS 1. Tekniikka yleisesti 1.1. Varastointi ja kuljetus 3 1.2. Ulkoinen korroosionsuoja

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ Teknillinen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Helsinki University of Technology, Department of Engineering Design and Production Espoo 2008 TKK-K-1/2008 KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa

Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa 2 3 1 4 7 8 5+6 Rakennussarja, julkaisu 5 Euro Inox Toimitus Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ROBOTISOITU JÄYSTEENPOISTO

ROBOTISOITU JÄYSTEENPOISTO OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 109 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen (toim.) ROBOTISOITU JÄYSTEENPOISTO Panoste-projektin julkaisu 2/4 Panoste-projektin julkaisut: Tero Reunanen (toim.) Nollapistekiinnitysteknologioiden

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Asennusohjeet Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Sisältö Johdanto, Katon osat... 4 Kattoasennuksen valmistelut... 6 Plannjan tiilikuviokatteiden asentaminen... 10 Plannjan

Lisätiedot

Teollinen internet voi mullistaa bisneksen. Antti Koskelin peräänkuuluttaa rohkeutta: www.prometalli.fi. Elinkaaripalvelut auttavat ennakoimaan

Teollinen internet voi mullistaa bisneksen. Antti Koskelin peräänkuuluttaa rohkeutta: www.prometalli.fi. Elinkaaripalvelut auttavat ennakoimaan Elinkaaripalvelut auttavat ennakoimaan Laskukaavat avuksi konepajaprosesseissa Teollisesta internetistä yrityksille kilpailuetua www.prometalli.fi Antti Koskelin peräänkuuluttaa rohkeutta: Teollinen internet

Lisätiedot

ISBN 951-98799-8-6. ISBN 951-98799-9-4 PDF verkkotunnus

ISBN 951-98799-8-6. ISBN 951-98799-9-4 PDF verkkotunnus 1. Painos 2004 Penan Tieto-Opus ky Taitto, valokuvat ja piirustukset: Pentti Harju. Kirjaan on saatu myös tekstiä, valokuvia ja piirroksia useilta eri valmistajilta. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

Energiansäästön taidetta.

Energiansäästön taidetta. NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nro 3, 2007 Energiansäästön taidetta. Energiapulan ja ilmaston lämpenemisen aikakaudella teollisuusprosessien tehostamisessa ei ole kyse ainoastaan rahasta, vaan suorastaan

Lisätiedot

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 1 LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 3 LASERTEKNIIKAN PERUSTEET... 8 3.1 Laservalon muodostuminen... 8 3.1.1 Stimuloitu emissio... 8 3.1.2 Populaatioinversio...

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

Kuvasto-hinnasto 3/2015 (10.3.2015) SAR-Machine Oy Anttilantie 1 27510 Eura. puh. 02-8651789

Kuvasto-hinnasto 3/2015 (10.3.2015) SAR-Machine Oy Anttilantie 1 27510 Eura. puh. 02-8651789 Kuvasto-hinnasto 3/2015 (10.3.2015) KIVENHIONTA- TYÖKALUT SAR-Machine Oy 27510 Eura puh. 02-8651789 e-mail: sar-machine@sar-machine.fi Sopii kultasepille korujen yms. ja muun kuten meripihkan, keramiikan,

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot