PFERD-työkalut alumiinin työstöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PFERD-työkalut alumiinin työstöön"

Transkriptio

1 PFERD-työkalut alumiii työstöö

2 Työkalut alumiii työstöö Sisällysluettelo PFERD tarjoaa laaja työkaluohjelma, joka täyttää mitä erilaisimmat alumiii työstölle asetettavat vaatimukset. Kaikki työkalut o kehitetty erityisesti tätä varte ja e o kaikki testattu käytäössä. Tähä PRAXIS-esitteesee o koottu vuosie aikaa kerätty kokemus ja asiatutemus alumiii ja erilaiste alumiiiseoste työstössä esiityvistä lastuamisee ja työkaluihi liittyvistä erityispiirteistä. Alumiii Tulevaisuude materiaali Yli metalliseosta Alumiii omiaisuudet Alumiii lastuttavuusryhmät Suosituksia alumiii työstöö Tärkeitä turvallisuusohjeita Työprosessit alumiii työstössä Sivuilla äytämme, mitkä PFERD-työkalut sopivat parhaite erilaisii työprosesseihi alumiii työstössä. Katkaisu ja reikie tekemie Jäysteepoisto Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Työkalut alumiii työstöö PFERD-luettelot Sivuilla kuvaamme PFERD-luetteloide mukaisessa järjestyksessä iide työkaluryhmie erikoisomiaisuudet, jotka soveltuvat erityise hyvi alumiii työstöö. Viilat Luettelo Jyrsimet Luettelo Reikäsahat ja reikäjyrsimet Luettelo Karalaikat Luettelo Viimeistely- ja kiillotustyökalut Luettelo Katkaisulaikat Luettelo Napahiomalaikat Luettelo POLIFAN - lamellilaikat Luettelo Tekiset harjat Luettelo Koeet Luettelo Hitsisaumoje työstö Hieo- ja viimeistelytyöstö Pia käsittely Kiillotus Käsikäyttö Robottikäyttö Kiiteä koe Suorahiomakoe Kulmahiomakoe Nauhahiomakoe Taipuisaakselikoe 2

3 Alumiii Tulevaisuude materiaali Miksi alumiii ja alumiiiseoste käyttö ja työstö lisäätyvät yhä edellee? Rusaa 8 %: osuudellaa alumiii o hape ja pii jälkee yleisi alkuaie maakuoressa. Alumiii ja alumiiiseoste materiaaliomiaisuudet suuri kestävyys, vähäie paio, korroosiokestävyys ja kierrätettävyys ovat vaikuttaeet siihe, että alumiii ja alumiiiseoste käyttö o yhä laajetuut viime vuosie aikaa. Yhä kevyempie, mutta kuiteki samat lujuusvaatimukset täyttävie osie kehittämie lisää alumiiiseoste käyttöä. Niide lähes vapaa muotoiltavuus teollisuudessa käytössä olevilla valmistusmeetelmillä (valamie, valssaus, kuumapuristus) avaa moia mahdollisuuksia alumiiiseoste teolliselle käytölle. Yksi kehitykse paiopiste liittämistekiika alueella tähtää siihe, että myös alumiiiseoksii voitaisii käyttää tavallisia metalli liittämismeetelmiä. Moilla teollisuude aloilla materiaalie o oltava sellaisia, että e täyttävät pialaadulle, ympäristölle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Eää ei voi kuvitellakaa tehokkaita liikeejärjestelmiä ilma alumiiiste kevytrakeeosie käyttöä. Lisäksi tämä päivä tiukat ympäristövaatimukset edellyttävät yhä suuremmassa määri tuotteide kierrätettävyyttä - materiaaliryhmä alumiii täyttää täysi ämä vaatimukset. Tavoitteemme: Optimaaliset työtulokset ja mahdollisimma hyvä taloudellisuus alumiii työstössä. Nykyää teollisuudessa käytetää lähes kaikkia hitsausmeetelmiä alumiiii ja se seoksii huomioide äide materiaalie erityisomiaisuudet. Moii kohteisii talorakeuksessa, ajoeuvo-, säiliö- ja koeteollisuudessa, julkisivuraketeissa, ovissa, ikkuoissa, perustuksissa, lämmövaihtajissa ja letokoeissa materiaaliksi valitaa erikoisalumiiiseos. Yhä laajempi käyttäjäryhmä hakee optimaalisia työtuloksia ja suurta taloudellisuutta alumiii työstössä. Tämä vuoksi PFERD o jo vuosikymmeie aja paostaut voimakkaasti alumiiiseoste työstöö tarkoitettuje työkaluje kehittämisee. 3

4 Alumiii Yli metalliseosta Oko kaikki alumiii samalaista? Ei tietekää. Puhekielessä käytety käsittee alumiii taakse kätkeytyy joukko metalliseoksia, joide pääaieosaa o alumiii tai puhtaa alumiii ja yhde tai useamma aiee seos. O olemassa yli erilaista alumiiiseosta. Ne o kehitetty erityisesti perusmetalli omiaisuuksie paratamiseksi. Mitä yhteistä o eri seoksilla? Ne sisältävät vähitää 60 % puhdasta alumiiia. Niillä o huomattavasti terästä pieempi omiaispaio. Ne ovat eimmäksee korroosiokestäviä. Niillä o erittäi hyvä sähkö- ja lämmöjohtokyky. Mitä eroja o eri alumiiiseoste välillä? Muokattavat seokset ja iide hitsauslisäaieet (metallilevyt, auhat, profiilit, tagot, putket, taokset) Valuseokset ja iide hitsauslisäaieet (hiekka-/kokillivalut, tarkkuusvalut) Lisäksi erotetaa myös toisistaa: karkaisukelpoiset seokset ja ei-karkaistavat seokset. Karkaisukelpoisessa seoksessa materiaali tilalla o ratkaiseva merkitys työstölle. Lämpökäsittelyillä, kute karkaisulla tai pehmeyshehkutuksella yhdessä erilaiste seossuhteide kassa, voidaa saada täysi erilaisia materiaaliomiaisuuksia. Kaikkia seuraavia omiaisuuksia voidaa muokata: lujuutta, tiheyttä, korroosiokestävyyttä, johtavuutta, työstettävyyttä ja puhtaa metalli ulkoäköä. 4

5 Alumiii Alumiii omiaisuudet Mikä vaikuttaa alumiii työstöö? Suuri vaikeus useimpie alumiiiseoste työstössä o iide lastuttavuus. Seoksesta ja se karkaisutilasta riippue materiaali voi olla pehmeää ja sitkeää tai haurasta ja kovaa. Ratkaiseva tekijä työstettävälle alumiiimateriaalille o kovuus. Jos työkalu terägeometria ei ole optimaalie, seurauksea o irtosärmie muodostumie terää ja työkalu tukkeutumie. Tällöi työkalu käyttöikä laskee huomattavasti. Koska alumiiilla o suuri yhtymistaipumus happee, ilmassa ja vedessä muodostuu tiheä oksidikalvo. Tämä kalvo ataa alla olevalle metallille hyvä suoja korroosiota vastaa. Mitä o otettava huomioo mekaaisessa piatyöstössä? Materiaali pialaatu ja hioa, kiillotukse sekä harjaukse aikaa saamat muutokset vaikuttavat se korroosiokäyttäytymisee. Jokaie pia tasoitus vaikuttaa positiivisesti ja jokaie karheus egatiivisesti korroosiokestävyytee. Myös epäpuhtauksie tukeutumie pitaa vähetää korroosiokestävyyttä. Puhtaa alumiii ja alumiiiseoste mekaaie piatyöstö alle 40 HB: briellkovuudella vaatii varovaisuutta ja kokemusta. Hioassa ja kiillotuksessa käytettävä paie o sovitettava materiaali omiaiskovuutee, koska pehmeillä materiaaleilla o taipumuksea tulla kumimaisiksi. Lisäksi pöly ja hiota-aie voivat paiua työkappalee pitaa, mikä saattaa pilata tavoitellu optise ulkoäö. Foto: Otto Fuchs Myös tulevaisuudessa tullaa kehittämää vielä moia uusia alumiiipohjaisia seoksia, koska iillä o sellaisia omiaisuuksia, joita ilma ykyie maailmamme ei tule toimee. Tämä vuoksi alumiiia kutsutaa myös uude vuosisada materiaaliksi. 5

6 Alumiii t PEHMEÄ, SITKEÄ, KOVA Alumiii ja alumiiiseoste EN-stadardie mukaise työstö varmistamiseksi PFERD jakaa materiaali lastuttavuude kolmee ryhmää (PEHMEÄ, SITKEÄ, KOVA). Kuki äistä ryhmistä edustaa eri briellkovuusaluetta. Seuraavilla sivuilla olemme järjestäeet sopivat PFERD-työkalut äide lastuttavuusryhmie mukaisesti. Foto: Otto Fuchs Foto: Otto Fuchs HB LASTUTTAVUUSRYHMÄ PEHMEÄ LASTUTTAVUUSRYHMÄ SITKEÄ LASTUTTAVUUSRYHMÄ KOVA Ei-karkaistavat muokattavat seokset EN AW EN AW EN AW EN AW Karkaistavat muokattavat seokset pehmeässä tilassa EN AW EN AW Hitsauslisäaieet Ei-karkaistavat alumiiivaluseokset EN AC EN AB Karkaistavat alumiiivaluseokset pehmeässä tilassa EN AC EN AB Hitsauslisäaieet Muokattavat seokset, joissa vähäie piiosuus EN AW Karkaistavat muokattavat seokset EN AW EN AW Karkaistut alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet < 12% EN AC EN AB Karkaisemattomat alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet < 12% EN AC EN AB Karkaistut muokkausseokset, joilla lastumurto-omiaisuus Nimitykset HB = briellkovuus EN = eurooppastadardi AB = seostetut alumiiiharkot AC = alumiiivalut Alumiiivaluseokset, joide piipitoisuudet > 12% (hyvi paljo työkalua kuluttava) Itsekarkeevat alumiiivaluseokset ilma piitä EN AC EN AC EN AB EN AB Karkaistut alumiiivaluseokset ilma piitä EN AC EN AC EN AB EN AB Hitsauslisäaieet 150 AW = muokattavat alumiiimateriaalit Karkaistut muokkausseokset EN AW EN AW Hitsauslisäaieet 6

7 Alumiii Työstösuosituksia Mihi pitää kiiittää huomio alumiii työstössä? Lastuamisopeus (kierrosluku) Optimaalie pialaatu saavutetaa, ku lastuamisopeus sovitetaa työstöprosessii, seoksee ja se käsittelytilaa sopivaksi. Noudata seuraavilla sivuilla aettuja pyörimisopeussuosituksia. Kosketuspaie Liia suuri kosketuspaie hioa aikaa aiheuttaa paikallista kuumeemista ja voi johtaa alumiii hyvästä lämmöjohtokyvystä huolimatta mikrorakeemuutoksii kyseisessä kohdassa. Tämä seurauksea materiaali ulkomuoto saattaa huootua jälkikätee suoritettavassa elektrolyyttisessä piakäsittelyssä. Vältä liia suurta kosketuspaietta, ettei pöly ja hioma-aie pääsisi tukeutumaa työkappalee pitaa. Teräsmateriaaleista poikete alumiiiseoksia hiottaessa o työskeeltävä pieemmällä kosketuspaieella. Vai tällä tavalla voit estää työkappalee kuumeemise ja saavuttaa hyvä pialaadu. Jäähdytys Hiomaöljyje ja -rasvoje käyttö estää liiallista kuumeemista ja edistää jäähdytystä eteki hieorakeisilla hioma-aieilla. Korroosio Estä hioma-aiee kosketuskorroosio työstöpialla käyttämällä työkaluja (esim. harjoja), jotka eivät sisällä kupariseoksia tai terästä. Älä myöskää käytä hioma- tai kiillotuslaikkoja tai harjoja, joilla o aiemmi työstetty muita metalleja. Pidä ämä työkalut ehdottomasti erossa toisistaa. 7

8 Alumiii Tärkeitä turvallisuusohjeita Saksalaise ammattiyhdistykse turvallisuusohjeita Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa sääöstöissä (BGR 109) saksalaie ammattiyhdistys määrittelee toimitatavat ja turvatoimet, joide avulla voidaa estää hioassa, harjauksessa ja kiillotuksessa sytyvät vaaratilateet, kute pölypalot ja pölyräjähdykset. Ammattiyhdistykse julkaisut atavat mm. tietoja seuraavista aiheista: Työstökoeide ja iide varusteide rakee sekä työ- ja varastotilat. Työssä sytyee pöly ja mahdollise lieju (saka, liettee) käsittely, poissiirtämie, keräämie, varastoiti ja kuljetus. Erilaiste materiaalie työstämie ja erottamie (alumiii ja kipiöivät työaieet sute esim. teräs ). Syttymislähteide välttämie. Sammutusjärjestelmät ja paloje sammutus. Puhdistus- ja huoltotyöt. Hekilökohtaiset suojavarusteet ja työvaatetus. Työvälieide käyttöohjeet, opastus ja tarkastus. Riskie arvioiti, suojautumisohjeet räjähdyksessä, puhdistukse ja huollo suuittelu. Ammattiyhdistystä koskevat ohjeet, sääökset, periaatteet ja tiedot sekä lait, asetukset ja ormit. Turvallisuusohjeet Noudata FEPA: turvallisuusohjeita ja kuvallisia turvaohjeita! = Käytä suojalaseja! = = Käytä käsieitä! = = Käytä kuulosuojaimia! = = Käytä suojaita! = = Käyttö sallittu vai tukilaika kassa! = Noudata turvaohjeita! Ei saa käyttää märkähioassa! Ei saa käyttää otsahioassa! Älä käytä vaurioitueita laikkoja! Ei sallittu käsivarais- tai käsiohjattuu hiotaa! Voit ladata FEPA: turvallisuusohjeet täältä: 8

9 Työprosessit alumiii työstössä Sivu Katkaisu ja reikie tekemie Jäysteepoisto Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Hitsisaumoje työstö Hieo- ja viimeistelytyöstö Pia käsittely Kiillotus 24 9

10 Katkaisu ja reikie tekemie Työprosessie kuvaus: Profiilie, metallilevyje, ousuputkie ja putkie katkaisu Reikie tekemie säiliöide ja kytketäkaappie liitätöjä ja putkia varte Aseusaukkoje ja lovie tekemie profiileihi ja ohutseiäisii osii PEHMEÄ HSS-reikäsahat HB Katkaisulaikat mm A 60 P SG SITKEÄ HSS-reikäsahat HB Katkaisulaikat mm A 60 P SG KOVA Kovametallireikäjyrsimet Kovametallireikäjyrsimet Kovametallireikäjyrsimet HB Foto: Otto Fuchs Katkaisulaikat mm A 60 P SG 10

11 Katkaisu ja reikie tekemie Katkaisulaikat A 24/30/46/60 N SG-Alu Katkaisulaikat A 24/30/46/60 N SG-Alu Katkaisulaikat A 60 R SG-INOX HB HB Katkaisulaikat A 24/30/46 N SG-Alu Katkaisulaikat C 36 K SG-CHOP Katkaisulaikat A 60 R SG-INOX Katkaisulaikat C 30/46/60 R SG Katkaisulaikat C 36 L SG-TABLE Katkaisulaikat C 24 O SG-UNI HB 11

12 Jäysteepoisto Työprosessie kuvaus: Jäysteepoisto reuoista, rei istä ja muodoista Viisteitys Valupurseide poistamie PEHMEÄ Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Kovametallijyrsi + pioite COMBIDISC - SiC HB Foto: Otto Fuchs HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLISTAR viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC/INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX SITKEÄ Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu COMBIDISC - SiC, Liuskakaralaikat SiC,, A-COOL POLISTAR viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC/INOX puomato, RBU INOX RBUIT INOX Karalaikat Kovuus L Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX KOVA Kovametallijyrsi Poliflex -viimeistelykaralaikka TX HB Foto: Otto Fuchs Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi Z-3 Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus M COMBIDISC - SiC Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, POLISTAR Hiomatuppilot GSB Z-COOL, viimeistelylaikat PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX, RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX 12

13 Jäysteepoisto Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU Napalaikat A 24 N SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsimet + pioite HSS-jyrsi Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Raspit Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB Fiiberikiekot COMBICLICK POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL POLIFAN - lamellilaikat SGP- Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsimet + pioite HSS-jyrsi Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 N/O SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato, RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU Napalaikat A 24 O SG-ALU Napalaikat C 24 Q SG POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL POLIFAN - lamellilaikat SGP- Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG CT INOX RBGIT CT INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Kovametallijyrsi Kovametallijyrsi + pioite Pyöröharjat reiällä, puomato RBU SiC/INOX puomato, RBU SiC/INOX/ RBUIT INOX Lautasharjat, puomato, DBU SiC Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Timattiviilat Tuubiharjat kierteellä, IBU SiC/INOX HB 13

14 Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Työprosessie kuvaus: Viisteitys V-sauma valmistamie Kuplie poishiomie Korjaushitsaukse valmistelu PEHMEÄ Kovametallijyrsi Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC ATADISC - Karalaikat Kovuus L SITKEÄ Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus L ATADISC - Kovametallijyrsi + pioite Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi PLUS HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC KOVA Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus M ATADISC - Kovametallijyrsi + pioite Hiomatuppilot GSB Z-COOL, HB Kovametallijyrsi PLUS Kovametallijyrsi Z-3P POLIROLL COMBIDISC -, SiC Karalaikat Kovuus F-Alu 14

15 Hitsisaumoje valmistelu viisteide valmistelu Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Raspit COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille 412 ALU PLUS -viila HB Napalaikat A 24 N SG-ALU Koepajaviila H1 Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Jyrsitty viila Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille COMBICLICK CO- COOL Päättömät hiomaauhat PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 N/O SG- ALU Koepajaviila H1 Jyrsitty viila HB Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Fiiberikiekot POLIFAN - lamellilaikat SG-A-COOL Päättömät hiomaauhat Viilat pehmeälle metallille COMBICLICK CO- COOL Päättömät hiomaauhat PLUS -viila 412 ALU Napalaikat A 24 O SG-ALU Koepajaviila H1 Jyrsitty viila HB Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU Timattiviilat 15

16 Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö Työprosessie kuvaus: Oksidikalvo poistamie Puhdistus Epäpuhtauksie poistamie ilma merkittäviä mittamuutoksia HB PEHMEÄ COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut PUR, GR karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER HB SITKEÄ COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut GR / TX karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX HB KOVA Foto: Otto Fuchs COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER Poliflex - viimeistelytyökalut GR/GHR/TX karalaikat PNZ/PNL/PNR/PNG viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX RBUIT INOX Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC/INOX 16

17 Hitsisaumoje valmistelu piatyöstö liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB kiekko PNER Jyrsitty viila tarrakiiitt. Hioma-arkit liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat kiekko PNER Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB tarrakiiitt. Hioma-arkit liuskaapalaikat POLICLEAN - kiekko viimeistelylaikat kiekko PNER Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Pyöröharjat kulmahiomakoeille RBU INOX Päättömät hiomaauhat Vlies Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Hiomaauharullat Vlies käsihiomahuovat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB tarrakiiitt. Hioma-arkit 17

18 Hitsisaumoje työstö Työprosessie kuvaus: Hitsisaumoje tasoitus Vikoje poistamie Puhdistus Tasoittamie Korjaushitsauste toistokäsittely PEHMEÄ Kovametallijyrsi Hiomatuppilot GSB Z-COOL, Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX HB Kovametallijyrsi + pioite HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L COMBIDISC -, SiC ATADISC ALU puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC Otsaharjat karalla, puomato, PBU INOX PBUIT INOX HB SITKEÄ Kovametallijyrsi Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi PLUS HSS-jyrsi Karalaikat Kovuus F-Alu Karalaikat Kovuus L Hiomatuppilot GSB COMBIDISC -, SiC ATADISC ALU puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC/INOX PBUIT INOX KOVA Kovametallijyrsi Karalaikat Kovuus M Hiomalaikat A 24 M SG HB Kovametallijyrsi + pioite Kovametallijyrsi PLUS Kovametallijyrsi Z-3P Karalaikat Kovuus F-Alu Hiomatuppilot GSB COMBIDISC - TX, SiC ATADISC - puomato, RBU INOX 0,30 RBUIT INOX 0,30 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU INOX Otsaharjat karalla, puottu, SINGLETWIST PBGS INOX PBGSIT INOX Otsaharjat karalla, puomato, PBU SiC/INOX PBUIT INOX 18

19 Hitsisaumoje työstö liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 N SG-ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Raspit Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 N/O SG- ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB liuskaapalaikat ja Fiiberikiekot COMBICLICK 412 ALU POLICLEAN - kiekko Napalaikat A 24 O SG-ALU Napalaikat A46 H SGP- WHISPER-ALU POLIFAN - liuskaapalaikat SG-A- COOL POLIFAN - liuskaapalaikat SGP-A- CURVE-ALU Lautasharjat kierteellä, puomato KBU INOX Lautasharja kierteellä, puottu KBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBG INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puottu, RBGIT INOX Pyöröharjat reiällä/kierteellä, puomato, RBG INOX Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat 412 ALU Viilat pehmeälle metallille PLUS -viila Koepajaviila H1 Jyrsitty viila Timattiviilat Käsiharjat hieomekaaisii töihi HB 19

20 Hieo- ja viimeistelytyöstö Työprosessie kuvaus: Pitoje karheus Profiilisyvyyksie tasoittamie Oksidikalvo poistamie Jääöspurseide poistamie Puhdistus PEHMEÄ POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat INOX ATADISC - Poliflex - viimeistelytyökalut PUR/GR karalaikat PNZ/PNL SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC SITKEÄ POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC Lamellilaikat INOX ATADISC - Poliflex - viimeistelytyökalut GR/TX karalaikat PNZ/PNL SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC HB KOVA POLICAP POLIROLL / POLICO Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC Lamellilaikat INOX ATADISC - COMBIDISC - viimeistely VRW/VRH/PNER 412 ALU Poliflex - viimeistelytyökalut GR/GHR/TX karalaikat PNZ/PNL SiC viimeistelylaikat PNZ/PNL/PNR/PNG/ PNER puomato, RBU SiC puomato, RBU INOX 0,15 RBUIT INOX 0,15 Pyöröharjat reiällä, puomato, RBU SiC 20

21 Hieo- ja viimeistelytyöstö liuskaapalaikat COMBICLICK Z-COOL Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat liuskaapalaikat COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat liuskaapalaikat COMBICLICK Päättömät hiomaauhat Autokoriviila, erikoisterä Käsiharjat hieomekaaisii töihi INOX POLICLEAN - kiekko 412 ALU Päättömät hiomaauhat Z Hioma-arkit kiekot PNER tarrakiiitt. Päättömät hiomaauhat Vlies viimeistelylaikat Hiomaauharullat Hiomaauharullat Vlies HB Fiiberikiekot käsihiomahuovat 21

22 Pia käsittely Työprosessie kuvaus: Optiste efektie tuottamie Homogeeise pitaviimeistely tuottamie Marmoroiti Mattaus, suutaismattaus ja kiillotus Pitavikoje poistamie PEHMEÄ Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat Poliflex -työkalut marmoroitii karalaikat PNZ, PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER SITKEÄ Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Poliflex -työkalut marmoroitii HB Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat karalaikat PNZ,PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER KOVA Marmoroitityökalut ja viimeistely Pitakuvioitityökalut PU-STRUC HB Liuskakaralaikat Z-COOL, SiC, Lamellilaikat POLIFLAP -hiomalaikat Poliflex -työkalut marmoroitii karalaikat PNZ, PNL, PNR viimeistelylaikat PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER 22

23 Pia käsittely liuskaapalaikat POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit käsihiomahuovat viimeistelylaikat Hiomaauharullat, Vlies HB kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies tarrakiiitteiset liuskaapalaikat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat käsihiomahuovat viimeistelylaikat kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies Hiomaauharullat, Vlies HB tarrakiiitteiset liuskaapalaikat Päättömät hiomaauhat Hioma-arkit POLICLEAN -kiekko Päättömät hiomaauhat käsihiomahuovat viimeistelylaikat kiekot PNER Päättömät hiomaauhat Vlies Hiomaauharullat, Vlies HB tarrakiiitteiset 23

24 Kiillotus Työprosessie kuvaus: Piete pitoje kiillotus Peilikiillotus PEHMEÄ Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot SITKEÄ Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot KOVA Kagaslaikat Hiomatahat Huopakaralaikat HB Huopalaikat COMBIDISC -huopapyöröt Hiomatahatagot 24

25 PFERD-työkalut alumiii työstöö Luettelot Luettelo 201/201E Viilat 26 Sivu Luettelo 202 Jyrsimet Luettelo 203 Karalaikat 29 Luettelo 204 Hieohiota- ja kiillotustyökalut Luettelo 205 Timatti- ja CBN-työkalut 26 Luettelo 206 Hioma- ja katkaisulaikat Luettelo 208 Tekiset harjat 35 Luettelo 209 Koeet 36 25

26 Viilat alumiii työstöö Luettelot 201 ja 205 PFERD-viilat sopivat jäysteepoistoo, viisteityksee, karkeis- ja viimeistelytyöstöö alumiiissa ja alumiiiseoksissa. Terägeometria o suuiteltu erityisesti site, että terä ei tukkeudu työstettäessä pehmeitä ja tahmeita materiaaleja. Tuloksea o vaivattomalla työllä saavutettu hyvä pialaatu. PEHMEÄ Raspit Kehitetty aluperi puutyöstöö, mutta toimivat hyvi myös alumiiissa. t PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA (kovuus: HB) Viilat pehmeälle metallille Sopivat erityisesti jäysteepoistoo, viisteityksee, karkeis- ja viimeistelytyöstöö pehmeissä ja tahmeissa materiaaleissa. PLUS -viilat Sopivat yleiskäyttöö karkeis- ja viimeistelytyöstössä ja jäysteepoistossa. Koepajaviilat, hakkaus 1 Erityisesti jäysteepoistoo. Autokoriviilat (erikoisterä) Tuloksea erittäi hyvät, uurteettomat piat. Jyrsityt viilat Näillä viiloilla saadaa hyvä aieepoisto. KOVA Timattiviilat (Luettelo 205) Erityise sopivat jäysteepoistoo. Huomautus Erikoisvalmisteet Lisätietoja löydät PFERD-työkalukäsikirjasta, luettelot 201 ja 205. Pyyöstä voimme valmistaa juuri siu käyttötarpeitasi vastaavat viilat. Käyttösuosituksia Jos viilat tukkeutuvat käytössä, voit puhdistaa e HBF 10-viilaharjalla. 26

27 Jyrsimet alumiii työstöö Luettelo 202 Kovametallijyrsimet Kovametallijyrsimet ovat eriomaisia työkaluja alumiii työstössä, esim. hitsisaumoissa, valupuhdistuksessa, jäysteepoistossa, viisteityksessä ja työkappalemuotoje sovittamisessa. Moia erilaisia muotoja, mittoja (ø 3-16 mm), kaksi hammastusta ja ja erityisesti tälle materiaalille suuiteltu pioite o tarjolla lastuttavuusryhmille PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. ALU ja ALU PLUS -hammastukset o valmistettu uusimma tekise tietämykse mukaa. Niide hammasgeometriat o kehitetty erityisesti alumiiille ja yhdessä suurte lastuamisopeuksie (jopa m/mi) kassa e tuottavat optimaaliset tulokset. Kovametallijyrsi ALU-hammastus Kovametallijyrsi ALU PLUS-hammastus Kovametallijyrsi HC-NFE pioituksella, ALU-hammastus Vc m/mi Hyvä lastupoisto sopiva hammasgeometria asiosta. Hampaa juuret eivät tukkeudu tahmeissakaa materiaaleissa. Käyttö lastuttavuusryhmissä PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. Vc m/mi Esisijassa alumiiiseoste karkeaa lastuamisee lastuttavuusryhmissä SITKEÄ ja KOVA. Sopii myös ei-rautametalleille. Hyvä lastupoisto erityise hammasgeometria asiosta. Vc m/mi Erityisesti pitkälastuisille tahmeille eirautametalleille lastuttavuusryhmissä PEHMEÄ, SITKEÄ ja KOVA. Paraetut kitka- ja liukuomiaisuudet vähetävät irtosärmie muodostumista. Hyvä lastupoisto ja pitkä käyttöikä. HSS-jyrsimet Erikoise hammasgeometriasa ja tarkkoje tolerassiesa asiosta HSS-jyrsimet sopivat erityise hyvi jäysteepoistoo, viisteityksee, valupuhdistuksee ja alumiiiosie muotoje sovittamisee. HSS-jyrsimillä saadaa hyvä pialaatu. ALU-hammastuksella varustetuilla HSS-jyrsimillä o moelaisia muotoja ja mittoja. HSS-jyrsimet ALU-hammastuksella ja kevytmetalleille kehitetyllä erikoishammastuksella ovat taloudellisia käytössä. Ne sopivat myös eriomaisesti käyttöö pieitehoisissa koeissa pieillä kierroslukualueilla lastuttavuusryhmie PEHMEÄ ja SITKEÄ työstöö. HSS-jyrsi ALU-hammastuksella Vc = 300 m/mi Hyvä lastupoisto sopiva hammasgeometria asiosta. HSS-jyrsi, erikoishammastus kevytmetallille Vc = 300 m/mi Sopii erityise hyvi kevytmetalliosie ja valukappaleide karkeaa jäysteepoistoo ja puhdistuksee. Erikoisvalmisteet Jos et löydä laajasta tuoteohjelmastamme ratkaisua työtehtävääsi, voimme valmistaa pyyöstä vaatimustesi mukaa räätälöidyt tuotteet koskie hammastusta karapituutta halkaisijaa. Käyttösuosituksia Jyrsite taloudellie käyttö edellyttää riittävää käyttötehoa ja koeelle sopivaa pyörimisopeutta. Oikea hammastukse valiassa pätee seuraava säätö: Mitä kovempi ja hauraampi materiaali, sitä hieompi hammastus. Pioituste käyttö kovametallijyrsimissä estää laajalti työkalu tukkeutumise, jopa hyvi tahmeillaki metalliseoksilla. Pioittamattomilla jyrsimillä hiomaöljy käytöllä voidaa estää hampaa juurie liia opea tukkeutumie. Erityisesti pitkie sarjoje valmistuksessa robotit suorittavat yhä useampia työvaiheita jyrsimillä. PFERD tarjoaa tähä käyttöö jyrsimiä, joilla o tarkat tolerassit ja tasaie lastupoisto. Tekie euvotamme auttaa mielellää. Ota siis yhteyttä meihi! 27

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Nopea, pehmeä ja helppo katkaisu Lähes jäysteetön ja värinätön katkaisu Taloudellinen katkaisu Täydellinen ohjelma Ohuet katkaisulaikat ovat hyvin

Lisätiedot

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle.

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle. Katkaisulaikka M-Pro i Inox Katkaisulaikat ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Teollisuuslaatu tehokkaille koneille. 75683522 75693522 x,0x22,2 x,6x22,2 756207522 75637522 x2,0x22,2 230x2,6x22,2

Lisätiedot

Hiontatarvikkeet Hiomatarvikkeet 2011 1

Hiontatarvikkeet Hiomatarvikkeet 2011 1 Hiontatarvikkeet Hiomatarvikkeet 2011 1 Hinnat sitoumuksetta, alv 0% HAKEMISTO ERIKOISLAIKKA TYÖKALUHIONTAAN 12 FIIBERIKIEKOT 25 HIOMA-ARKIT 27 HIOMAHOLKIT JA PITIMET 18 HIOMAPYÖRÖT JA -PITIMET 20 HIOMARULLAT

Lisätiedot

PFERD-työkalut ruostumattoman teräksen työstöön

PFERD-työkalut ruostumattoman teräksen työstöön PFERD-työkalut ruostumattoman teräksen työstöön Työkalut ruostumattoman teräksen työstöön Sisällysluettelo PFERD tarjoaa laajan työkaluohjelman, joka täyttää mitä erilaisimmat ruostumattoman teräksen (INOX)

Lisätiedot

Platzhalter für Titel

Platzhalter für Titel 203 Platzhalter für itel 203 I 1 iamant- und CBN-Werkzeuge 205 Karalaikat Sisällysluettelo Käyttö Sisältö Sivu Yleistiedot3 Nopeasti optimaaliseen työkaluun 4-5 ilausohje 6 Karalaikat kovuus M Lieriömuoto

Lisätiedot

DEDECO TUOTTEET U.S.A. KIILLOTUKSEEN

DEDECO TUOTTEET U.S.A. KIILLOTUKSEEN DEDECO TUOTTEET U.S.A. KIILLOTUKSEEN KUMISEOSTEISET KARALAIKAT "JUMBOS" 5 kpl SARJOINA KARA 2,4 mm, MIKÄ VOIDAAN SUURENTAA 6 mm:n VÄLIHOLKILLA (D-3074T). KS. SIVU 61 X) - MERKITYT HETI VARASTOSTA MUOTO

Lisätiedot

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV.

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV. POLY-PTX HIOMA-, KIILLOTUS- JA HARJAUSKONE TASOILLE JA PUTKILLE TUOTE nro /kpl 240 V, 50-60 Hz, 1750 W NOPEUDEN SÄÄDÖLLÄ 1000-3500 RPM PAINO: 3,3 kg PYÖRÖJEN HALKAISIJA 90-115mm VALMISTUSMAA: SAKSA HIOMA-

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

Hionta-, katkaisu- ja puhdistus... 3 C8001 - KATKAISULAIKKA 125X1,6X22MM TERÄS... 3 C8003 - KATKAISULAIKKA 230X2,0X22MM TERÄS...

Hionta-, katkaisu- ja puhdistus... 3 C8001 - KATKAISULAIKKA 125X1,6X22MM TERÄS... 3 C8003 - KATKAISULAIKKA 230X2,0X22MM TERÄS... Hionta-, katkaisu- ja puhdistus... 3 C8001 - KATKAISULAIKKA 125X1,6X22MM TERÄS... 3 C8003 - KATKAISULAIKKA 230X2,0X22MM TERÄS... 3 C8101 - HIONTALAIKKA 125X6,5X22MM TERÄS... 3 C8103 - HIONTALAIKKA 230X7,0X22MM

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

Nopeuden huippua Uusi harjaohjelma

Nopeuden huippua Uusi harjaohjelma Nopeuden huippua Uusi harjaohjelma UUTUUS! Ratkaisut kaikkiin käyttösovelluksiin kaikille porakoneille ja kulmahiomakoneille 2 Teräslankaharjat Yleiskatsaus Metalli Inox Tuote Tyyppi Harja Teräslankaharjat

Lisätiedot

IMUHUUVAT SÄHKÖ- JA PAINEILMATYÖKALUILLE

IMUHUUVAT SÄHKÖ- JA PAINEILMATYÖKALUILLE R Improving your workspace IMUHUUVAT SÄHKÖ- JA PAINEILMATYÖKALUILLE Terveydelle haitallinen pöly tulisi poistaa suoraan sieltä, missä sitä syntyy. Konekohtaiset imuhuuvat auttavat poistamaan pölyn työkalulta,

Lisätiedot

HIOMATARVIKKEET. Hakemisto. Katkaisu- ja hiomalaikat. Joustavat hiomatuotteet. Keraamiset laikat. Timantti ja CBN. Kovametalliviilat.

HIOMATARVIKKEET. Hakemisto. Katkaisu- ja hiomalaikat. Joustavat hiomatuotteet. Keraamiset laikat. Timantti ja CBN. Kovametalliviilat. Hakemisto 3-4 Katkaisu- ja hiomalaikat 5-13 Joustavat hiomatuotteet 14-63 Keraamiset laikat 64-73 Timantti ja CBN 74-79 Kovametalliviilat 80-87 Tekniset harjat 88-98 Puhdistus ja kiillotus 99-103 1 HAKEMISTO

Lisätiedot

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE tarvikkeet monitoimikoneille cv 18DBL / CV 350V Monta työkalua, yksi kone Hitachi multikoneella voit leikata, kaapia, hioa, murskata, puhdistaa ja kiillottaa. Monitoimikone

Lisätiedot

Pyöröviilat ja kärkiupottimet... 2

Pyöröviilat ja kärkiupottimet... 2 Pyöröviilat ja kärkiupottimet... 2 - T ALU/RISTIKKÄIS LIERIÖ ETULEIKKUU... 2 - T RISTIKKÄIS LIERIÖ IP-PAKKAUS... 3 - T ALU/RISTIKKÄIS OVAALI... 4 - T ALU/RISTIKKÄIS PALLO... 5 - T ALU/RISTIKKÄIS PYÖRISTETTY

Lisätiedot

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209

3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Sisällysluettelo 3. VÄLJENTIMET, KALVAIMET 181-209 Väljentimet...182-183 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-toolservice.fi Kaikki hinnat Alv 0% Konekalvaimet...184-193 DIN 212 Lieriövarsi...184-187 DIN 208 Kartiovarsi...

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

OMEGA kovametalliviilat

OMEGA kovametalliviilat 02/09 7 OMEGA haastus 7 Myös AlTiN pinnoituksella Valmistusmaa USA OMEGA kovametalliviilat Varret Ø ja Ø Käytettävä suojalaseja suojalaseja UUDENLAINEN SYVÄ HIONTA HAMPAAN PROFIILI UUSITTU TEHOKAS JA AGRESSIIVINEN

Lisätiedot

900 wattinen kulmahiomakone, 125 mm yleiskäyttöön LE

900 wattinen kulmahiomakone, 125 mm yleiskäyttöön LE Bahnhofstraße 5 77 Steinheim Puhelin +49 744 828-0 Faksi +49 744 25899 900 wattinen kulmahiomakone, 25 mm yleiskäyttöön LE 9-25 Tilausnumero 436.29 Hiomalaikan maksimi halkaisija 25 mm Kierrosluku ilman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Katkaisu-, napa- ja liuskalaikat karalaikat, pyörivät HM-viilat, hiomanauhat ja -rullat... 1-68

Sisällysluettelo. 1. Katkaisu-, napa- ja liuskalaikat karalaikat, pyörivät HM-viilat, hiomanauhat ja -rullat... 1-68 Sisällysluettelo 1. Katkaisu-, napa- ja liuskalaikat karalaikat, pyörivät HM-viilat, hiomanauhat ja -rullat... 1-68 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-toolservice.fi Kaikki hinnat Alv 0% Katkaisu- ja napalaikat...

Lisätiedot

Tarvikkeet. P-81175 22-os ruuvikärkisarja. P-79778 17-os ruuvikärkisarja. D-34936 31-os ruuvikärkisarja. P-74740 13-os ruuvikärkisarja

Tarvikkeet. P-81175 22-os ruuvikärkisarja. P-79778 17-os ruuvikärkisarja. D-34936 31-os ruuvikärkisarja. P-74740 13-os ruuvikärkisarja Tarvikkeet P-81175 22-os ruuvikärkisarja Torx/PH/PZ/Kuusio 25mm, magneettijatko, hylsyadapteri 1/4 0 88381 44726 3 9,95 8,02 alv 0% P-79778 17-os ruuvikärkisarja Torx/PH/PZ 25mm ja magneettihylsy 0 88381

Lisätiedot

Joustavat hiomatarvikkeet Päättömät hiomanauhat, hioma-arkit, hiomarullat, tarrakiinnitteiset hiomapyöröt 204 F

Joustavat hiomatarvikkeet Päättömät hiomanauhat, hioma-arkit, hiomarullat, tarrakiinnitteiset hiomapyöröt 204 F 204 F Joustavat hiomatarvikkeet, hioma-arkit, hiomarullat, tarrakiinnitteiset hiomapyöröt Metallin, puun ja lakkapintojen hiontaan Pinnanlaadut, keski, Erinomainen laatu ja pitkä kestoikä Yleiskatsaus,

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Würth Hiomatarvikkeet. Laatua Ammattikäyttöön

Würth Hiomatarvikkeet. Laatua Ammattikäyttöön Würth Hiomatarvikkeet Laatua Aattikäyttöön Katkaisu- ja hiomalaikat Yleiset työ- ja turvallisuusohjeet Laikkojen huolellinen ja oikea varastointi: kuivassa, +20 C lämpötilassa. Työskenneltäessä käytettävä

Lisätiedot

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä WSX445 kevyttä koneistusta Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä DOUBLE-Z geometria 1. Matalat lastuamisvoimat 2. SOPII KAIKenlaisiin KONEISIIN 3. ERINOMAINEN lastunpoisto 4. Lastu

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ Uusi kaksipuolinen Z -geometria, jossa yhdistyvät positiivisen ja negatiivisen kääntoterän parhaat ominaisuudet.terävä

Lisätiedot

Taivutus ja muotoilu

Taivutus ja muotoilu Taivutus ja muotoilu Laaja valikoima erilaisiin taivutus- ja muotoilutarpeisiin. Luotettavaa laatua. Mallien Putkikoot määrä mm Sivu Putkentaivutuspihdit Putkityöt 7 5 8-4 10-18 8.2 Taivutuspihti 8 16-1

Lisätiedot

METALLI. Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA

METALLI. Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA METALLI Kouriintuntuvaa edistystä: FEIN ErgoGrip. FEIN-kulma- ja suorahiomakoneiden uusi sukupolvi. UUTTA Uudet FEIN-hiomakoneet FEIN ErgoGrip-kahvalla väsymättömään hiontaan. Pidon lisääminen lisää turvallisuutta,

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET Korroosiosuoja Ruostesuojan teho riippuu useimmiten suojan paksuudesta ja kestosta. Houghton Ensisvalikoimamme antaa luotettavan suojan mille tahansa käyttökohteelle. indeksi,9 885 24 2,9 84 65 4 86 38,5

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT

JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT Anttilantie 1 Puh. 02-8651789 E-mail: sar-machine@sar-machine.fi 27510 EURA www.sar-machine.fi muutospvm 27.11.2012 JYRSIMET PORANTERÄT KIILLOTUSTERÄT ERIKOISISTUKAT TIMANTTITERÄT KOVAMETALLITERÄT - LAIKAT

Lisätiedot

Polyuretaaniset hammashihnat

Polyuretaaniset hammashihnat Yleistä tietoa hihnojen kehitys on mennyt eteenpäin samaan suuntaan kuin kumihihnojenkin eli kohti suurempaa tehonsiirtokykyä ja parempaa asemointitarkkuutta. Ensimmäiset hihnat valmistettiin trapetsin

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

3M Bumpon Tarratyynyt suojaavat, vaimentavat ja pitävät tuotteet paikoillaan

3M Bumpon Tarratyynyt suojaavat, vaimentavat ja pitävät tuotteet paikoillaan 3M Bumpon Tarratyynyt suojaavat, vaimentavat ja pitävät tuotteet paikoillaan Elektroniikka- ja televiestintäteollisuudessa Bumpon-tarratyynyjä käytetään mm. tietokoneissa, matkapuhelimissa ja lääkinnällisissä

Lisätiedot

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com Timanttireikäsahat Reikien työstäminen koviin keraamisiin materiaaleihin ei perinteisesti ole ollut mahdollista ilman kalliita erikoiskoneita ja -työkaluja. Tästä

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi

Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Saksa Puhelin: 0049 7147 220824 Faksi: 0049 7147 220840 Sähköposti: info@korutec.com

Lisätiedot

ERITTÄIN MONIPUOLINEN

ERITTÄIN MONIPUOLINEN Monitoimityökalut BTM50 BTM40 TM3000 ERITTÄIN MONIPUOLINEN Laaja valikoima lisävarusteita eri käyttötarkoituksiin Oskilloiva monitoimityökalu BTM50 BTM40 Yhteensopiva kaikkien OIS (Oscillating Interface

Lisätiedot

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Timanttihiomalaikat Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Kopadi Oy:n timanttihiomalaikat on suunniteltu betonin hiontaan sekä erilaisten pintamateriaalien poistamiseen kuten: tasoitteet, liimat, maalit, epoksi,

Lisätiedot

Kuvio- ja puukkosahanterät... RU3218010 - KUVIOSAHANTERÄ HSS 21TPI/77MM/5KPL...

Kuvio- ja puukkosahanterät... RU3218010 - KUVIOSAHANTERÄ HSS 21TPI/77MM/5KPL... Kuvio- ja puukkosahanterät... RU18009-1TPI/MM/KPL... RU18010-1TPI/MM/KPL... RU18011-1TPI/MM/KPL... RU1801 - TPI/MM/KPL... RU1801-8TPI/100MM/KPL... RU1801-1TPI/1MM/KPL... RU1801-1TPI/1MM/KPL... RU18001-10TPI/100MM/KPL...

Lisätiedot

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7)

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7) 1 (7) Sisältö Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan?... 1 Pinnanlaadun arviointi... 1 Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät... 1 Työkaluteräksen laatu... 1 Lämpökäsittely... 2 Kiillotustekniikka... 2

Lisätiedot

Katkaisu, hionta, harjaus

Katkaisu, hionta, harjaus Katkaisu, hionta, harjaus Back 506 Katkaisu, hionta ja harjaus Yleiskatsaus Bosch-tarvikkeet 11/12 Hioma- ja katkaisulaikat kulmahiomakoneille Boschin hioma- ja katkaisulaikat kestävät pidempään ja mahdollistavat

Lisätiedot

Puukot, sahat ja viilat

Puukot, sahat ja viilat Helsinki 0609 Puukot, sahat ja viilat Malminkaari 12 00700 Helsinki Postios. PL 115 00701 Helsinki p. (09) 350 11, fax (09) 350 1202 sähköposti: koivunen@koivunen.fi www.koivunen.fi Hakemisto Katkoteräveitset...5-1

Lisätiedot

ALIPAINEKULJETINHIHNAT

ALIPAINEKULJETINHIHNAT ALIPAINEKULJETINHIHNAT Jotkut kuljettimet vaativat hihnakäytöiltä enemmän kuin tavalliset. Suuret nopeudet, kiihtyvyydet ja hidastuvuudet, paikoitustarkkuus tai kappaleen keveys aiheuttavat sen että normaali

Lisätiedot

Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE

Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE Sisällysluettelo METALLITEOLLISUUDEN KATKAISU JA SAUMANAVAUSLAIKAT TERÄKSILLE Katkaisulaikat teräksille (400 ja 410 sarjat) Saumanavauslaikat teräksille (410 sarja) Katkaisulaikat teräksille (401 sarja)

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. centromat. Erikoistyökalut putkien, laitteistojen ja säiliöiden rakentamiseen. www.centromat.

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. centromat. Erikoistyökalut putkien, laitteistojen ja säiliöiden rakentamiseen. www.centromat. Centromat Hermann Rosorius Ingenieurüro GmH Erikoistyökalut putkien, laitteistojen ja säiliöiden rakentamiseen www.centromat.de Tyyppi 1a Ulkokeskiöintilaite Putkien, akseleiden ja pyörötankojen nopea,

Lisätiedot

1400 wattinen INOXFLEX, erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja seoksille, 125 mm

1400 wattinen INOXFLEX, erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja seoksille, 125 mm Bahnhofstraße 5 77 Steinheim Puhelin +49 744 828-0 Faksi +49 744 25899 400 wattinen INOXFLEX, erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja seoksille, 25 mm LE 4-7 25 INOX Tilausnumero 406.546 Hiomalaikan

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

Erikoisjyrsin karkaistuun teräkseen Suurnopeus- sekä kuivaan työstöön Viimeistelyyn Kovuuksiin UUSI PINNOITE! Kaikki hinnat ilman Alv.

Erikoisjyrsin karkaistuun teräkseen Suurnopeus- sekä kuivaan työstöön Viimeistelyyn Kovuuksiin UUSI PINNOITE! Kaikki hinnat ilman Alv. Erikoisjyrsin karkaistuun teräkseen Suurnopeus- sekä kuivaan työstöön Viimeistelyyn Kovuuksiin UUSI PINNOITE! 197 Kaikki hinnat ilman Alv. Leikkuunopeus Hapettumislämpötila (C ) Kovuus Kaikki hinnat ilman

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

WIDIA-HANITA TUOTTEET

WIDIA-HANITA TUOTTEET WIDIA-HANITA TUOTTEET JÄLLEENMYYJÄNÄ: WIDIA-Hanita tuotteet VariMill...3-4 VariMill pallopäiset jyrsimet...5 Yleisjyrsimet...6-9 Viimeistelyjyrsimet... 10-11 Jyrsimet alumiinille...12-13 Rouhintajyrsin...14

Lisätiedot

Voimakas kiillottuskone luonnonkivelle, varustettu näppiotteella

Voimakas kiillottuskone luonnonkivelle, varustettu näppiotteella Bahnhofstraße 5 77 Steinheim Puhelin +49 744 828-0 Faksi +49 744 25899 Voimakas kiillottuskone luonnonkivelle, varustettu näppiotteella LK 602 VR 258.580 Laikan maksimi halkaisija 220 Tukialustan maksimi

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT CHICAGO PNEUMATIC -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm². Embla S-nro 64 065 34

Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm². Embla S-nro 64 065 34 Katkaisu- ja kuorintatyökalut 0,02-16 mm² EMBLA Embla S-nro 64 065 34 Kuorinta- ja katkaisutyökalut. kuorintakapasiteetti: - standardikassetti PVC suorilla terillä 0,02-10 mm², S-nro 64 064 92 - vaihtokasetti

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Sisällysluettelo, komponentit. Komponentit. Komponentit. sivu Tilausohje... 2

Sisällysluettelo, komponentit. Komponentit. Komponentit. sivu Tilausohje... 2 Sisällysluettelo, komponentit sivu Tilausohje... 2 ATNsysteemin komponentit Hammashihnapyörät ATN 12,7... 6 AT... 18 AT... Ohjaavat hammashihnapyörät ATN K6... 8 ATN 12,7 K6... Liukukiskot... 12 Hammashihnapyörät,

Lisätiedot

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen POM1YTN TYÖOHJE Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen Työohje on suunnattu kolmasluokkalaisille alakoulun oppilaille. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen sekä vahvistaa

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin

KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus

Lisätiedot

Reikäsahat: aina oikea reikäsaha

Reikäsahat: aina oikea reikäsaha Reikäsahat Back 208 Reikäsahat Yleiskatsaus Bosch-tarvikkeet 11/12 Reikäsahat: aina oikea reikäsaha Progressor Power Change -adaptereineen Sivu 212 Sheet Metal Power Change -adaptereineen Sivu 217 Multi

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI EXPER KP-A KUIVAHIOMAPAPERI / KELTAINEN HIOMA-ARKIT. piikarbidi

EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI EXPER KP-A KUIVAHIOMAPAPERI / KELTAINEN HIOMA-ARKIT. piikarbidi 2014 1031 piikarbidi EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI maalin, lakan, kitin, lasin, kiven ja metallin märkähiontaan käsi- tai konehionta karkeudet 60 2000 arkin koko 230 x 280 mm hioma-aine piikarbidi HIOMA-ARKIT

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42. Kierretapit 51-77. Jyrsinterät pikateräksestä 78-102

SISÄLLYSLUETTELO. Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42. Kierretapit 51-77. Jyrsinterät pikateräksestä 78-102 SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42 Kierretapit 51-77 Jyrsinterät pikateräksestä 78-102 Tank-Power jyrsinterät 103-116 K2 HM-jyrsimet 162-178 X-Power ja V7 HM-jyrsimet 117-161

Lisätiedot

Palokatkot. Hilti. Tehokkain. Luotettavin.

Palokatkot. Hilti. Tehokkain. Luotettavin. Hilti. Tehokkai. Luotettavi. Palokatkot Rakeussaumaukset Betoi / kevytbetoi / tiilimuuraus Kipsilevy tms. Levyrakee Muoviputkie läpivieit Betoi / kevytbetoi / tiilimuuraus Kipsilevy tms. Levyrakee Metalliputkie

Lisätiedot

HIOMA-ARKIT EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI EXPER KP-A KUIVAHIOMAPAPERI / KELTAINEN. piikarbidi

HIOMA-ARKIT EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI EXPER KP-A KUIVAHIOMAPAPERI / KELTAINEN. piikarbidi HIOMA-ARKIT 1031 piikarbidi EXPER VP-A VESIHIOMAPAPERI maalin, lakan, kitin, lasin, kiven ja metallin märkähiontaan käsi- tai konehionta karkeudet 60 2000 arkin koko 230 x 280 mm hioma-aine piikarbidi

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

Ammattilaislaatua made in Germany.

Ammattilaislaatua made in Germany. Metalli Ammattilaislaatua made in Germany. Uudet FEINin Compact-kulmahiomakoneet. Ennennäkemätön hinta-/laatusuhde. alkaen 128,- 159,- sis. alv 24 % Uusilla FEIN-kulmahiomakoneilla työskentely on nopeampaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74 Sisällysluettelo Kierretapit 51-77 Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55 Metrinen kierre M 56-74 Metrinen hienokierre MF 75-76 Putkikierre (R)G 77 51 Materiaalien luokitus Materiaali-

Lisätiedot

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS UOP Pikateräskalvaimet MAPAL Kalvinta ja hienoporaus timanttityökalut BAUBLIES Silovalssaus Puh. 029 006 130 www.maantera.fi ax. 029 006 1130 e-mail: maantera@maantera.fi

Lisätiedot

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä!

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Rolba SUPER COMBI Super Combi Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Monen vuoden kokemus ja asiakkailtamme saamamme palaute ovat tehneet

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

Kaikki hinnat ilman Alv. 162

Kaikki hinnat ilman Alv. 162 Kaikki hinnat iman Av. 162 Monikerrospinnoite Monikerrospinnoite äönsietokyky 1100 Kovuus 3500 HV YG:n kovametai (kovuus)-aueet X-5070 X-JET POWER TAVANOMAINEN Suurnopeustyöstöön Sopii erinomaisesti kuivaan

Lisätiedot

8.4 Autonhoitotuotteet

8.4 Autonhoitotuotteet 8. KEMIKAALIT 8.4 Autonhoitotuotteet 392 tilaukset@ikaros.fi KEMIKAALIT ULKOISEEN AUTONHUOLTOON KAIKENTYYPPISTEN AJONEUVOJEN PUHDISTUKSEEN Tehokkaat aineet ajoneuvojen pesuun, niin korin kuin hytin sekä

Lisätiedot

Inbux Oy AB Erikoisteräkset

Inbux Oy AB Erikoisteräkset Nauhat Levyt Langat Jousiteräkset Profiilit Putket Tankoteräkset Työkaluteräkset RAAKA-AINEET, PUOLIVALMISTEET JA KOMPONENTIT SUOMEN TEOLLISUUDELLE Oy Inbux AB, aikaisemmin K. Buxhoeveden Insinööritoimisto,

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

TARKKUUSVIILAT NEULAVIILAT RIHLAUSVIILAT VIILAUSLEVYT sekä TYÖKALUT

TARKKUUSVIILAT NEULAVIILAT RIHLAUSVIILAT VIILAUSLEVYT sekä TYÖKALUT TARKKUUSVIILAT NEULAVIILAT RIHLAUSVIILAT VIILAUSLEVYT sekä TYÖKALUT kuvasto hinnasto 6-2014 HINNAT SIS. ALV 24 % muokattu 27.6.2014 Dick:n viilantekotaitoa on tunnustettu kautta aikojen kaikkialla maailmassa.

Lisätiedot

Pyörivät kovametalliviilat

Pyörivät kovametalliviilat LUKAS-ERZETT ohjelmassa on 10 eri hammasmuotoa. Tehtaan varasto-ohjelmassa noin 500 erilaista viilaa. Perusohjelmassamme on seuraavat hammastukset: ZX - Ristihammastus Yleiskäyttöön - Hyvä Laatu v = 450-800

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Würth Hiomatarvikkeet. Laatua Ammattikäyttöön

Würth Hiomatarvikkeet. Laatua Ammattikäyttöön Würth Hiomatarvikkeet Laatua Aattikäyttöön Katkaisu- ja hiomalaikat Yleiset työ- ja turvallisuusohjeet Laikkojen huolellinen ja oikea varastointi: kuivassa, +20 C lämpötilassa. Työskenneltäessä käytettävä

Lisätiedot

Pakkauskoko: 10 Alekoodi: 432. Pakkauskoko: 25 Alekoodi: 424. Pakkauskoko: 30 Alekoodi: 424. Pakkauskoko: 5 Alekoodi: 424

Pakkauskoko: 10 Alekoodi: 432. Pakkauskoko: 25 Alekoodi: 424. Pakkauskoko: 30 Alekoodi: 424. Pakkauskoko: 5 Alekoodi: 424 Käsisahat... 2 C1141 - KÄSISAHA 22" 2-LEIKKUU... 2 G324H22R7 - KÄSISAHA RESPECT 22"... 2 G328H22R5 - KÄSISAHA CLASSIC 22"... 2 G229H2211 - KÄSISAHA RAPID 22" 550MM... 2 G321H22R7 - KÄSISAHA EXPRESSO 22"

Lisätiedot

ESD-suojatut työkalut

ESD-suojatut työkalut ESD-suojatut työkalut ESD-TYÖKALUT Staattisen sähkön purkautuminen on suuri vaara elektroniikkakomponenteille. Jopa aivan pieni, käyttäjälle huomaamaton, purkautuminen voi tuhota elektronisten komponenttien

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTASEPILLE - KELLOSEPILLE

PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTASEPILLE - KELLOSEPILLE nttilantie 1 puh. 0651789 www.sarmachine.fi 275 EUR email: sarmachine@sarmachine.fi Kuvasto hinnasto alk. 4/20 Hinnat sis alv:n % muutospvm.2.2014 PIHDIT PINSETIT LEIKKURIT KULTSEPILLE KELLOSEPILLE GRNIT

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet 2 Työturvallisuus Viereisessä kuvassa oleva laite ei ole henkilönostin. Sitä voidaan käyttää apuna esim. rakennuslevyjen nostoon tai kuten kuva symbolisesti esittää, iv-kanavien paikalleennostoon ja asennukseen.

Lisätiedot