CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta"

Transkriptio

1 1 (50) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään englanninkielistä versiota, joka löytyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen internetsivuilta osoitteesta Päivämäärä: Viite: CESR/ CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 Johdanto Kokonaisriskin määritelmä ja laajuus Kokonaisriskin laskeminen sijoitusasteen mittaamisen avulla Kokonaisriskin laskeminen VaR-menetelmällä OTC-sopimusten vastapuoliriski Rahoitusjohdannaiskauppojen kattamista koskevat säännöt Termiluettelo... 47

2 2 (50) Tiivistelmä Tässä asiakirjassa esitetään CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta. Näillä ohjeilla täydennetään 2. tason täytäntöönpanotoimia yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisen sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisen osalta. Näiden ohjeiden keskeisenä tavoitteena on tarjota sidosryhmien käyttöön yksityiskohtaiset menetelmät, joilla pyritään edistämään yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä kaikissa jäsenvaltioissa yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisen sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisen osalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi CESR esittää yhdenmukaistetun kokonaisriskin määritelmän. CESR korostaa, että kokonaisriskin laskenta on vain yksi osa yhteissijoitusyritysten yleistä riskienhallintaprosessia ja että jatkossakin yhteissijoitusyritykset vastaavat siitä, että ne valitsevat asianmukaisen menetelmän sen laskemiseen. CESR esittää yksityiskohtaiset menetelmät, joita yhteissijoitusyritykset noudattavat kokonaisriskin laskemisessa käyttäessään sijoitusasteeseen tai VaR-analyysiin (value at risk) perustuvaa lähestymistapaa. Sijoitusasteeseen perustuvan lähestymistavan osalta CESR antaa ohjeet: rahoitusjohdannaisten muuntamiseksi vastaavaksi positioksi johdannaisten alla olevina varoina, nettoutus- ja suojausjärjestelyjä koskevat menetelmät sekä kokonaisriskin laskennassa noudatettavat periaatteet ja kokonaisriskin laskenta käytettäessä tehokkaan salkunhoidon menetelmiä. VaR-analyysiin perustuvan lähestymistavan osalta CESR antaa ohjeet: periaatteista, joita sovelletaan suhteellisen tai absoluuttisen VaRluvun valintaan, kokonaisriskin laskentamenetelmästä, kun käytetään suhteellista ja absoluuttista VaR-menetelmää, sekä noudatettavista määrällisistä ja laadullisista vaatimuksista, lisävarmistuskeinoista, joita yhteissijoitusyritysten tulisi käyttää, kun ne laskevat kokonaisriskiään VaR-analyysilla. Näissä ohjeissa CESR määrittelee myös yleisiä periaatteita, jotka liittyvät vakuuskelpoisiin omaisuuseriin ja rahoitusjohdannaistransaktioiden kattamista koskeviin sääntöihin. Lisäksi CESR pyrkii ottamaan huomioon strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä koskevia erityisohjeita koskeneessa julkisessa kuulemisessaan saamansa palautteen selvittämällä tarkemmin, olisiko asianmukaista, että tietyntyyppiset yhteissijoitusyritykset noudattaisivat kokonaisriskinsä laskemisessa muita menetelmiä.

3 3 (50) Johdanto Euroopan komissio julkisti maaliskuussa 2007 useita parannuksia sijoitusrahastodirektiiviin (85/611/ETA). Jatkotyön ja kuulemisten jälkeen komissio esitti heinäkuussa 2008 ehdotuksen tarkistetuksi sijoitusrahastodirektiiviksi, jonka tarkistetun version Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2009 ja neuvosto vahvisti kesäkuussa Uudistetun direktiivin (2009/65/EY) lopullinen teksti julkistettiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan komissio esitti CESR:lle pyynnön teknisestä neuvonannosta koskien sijoitusrahastodirektiivin täytäntöönpanotoimia ("mandaatti"). Mandaatti jakaantui kolmeen osaan: I. Pyyntö teknisestä neuvonannosta koskien 2. tason toimenpiteitä rahastoyhtiöpassin osalta, II. Pyyntö teknisestä neuvonannosta koskien 2. tason toimenpiteitä sijoittajien avaintietojen osalta, III. Pyyntö teknisestä neuvonannosta koskien 2. tason toimenpiteitä rahastofuusioiden, kohde-syöttörahastorakenteiden ja ilmoitusmenettelyn osalta. CESR toimitti lokakuussa 2009 mandaatin osaa I koskevan teknisen neuvonannon Euroopan komissiolle 2. tason toimenpiteistä UCITSrahastoyhtiöpassin osalta (CESR/09-963). Neuvonantoon sisältyivät ehdotetut 2. tason toimenpiteet yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskemisesta. Ehdotukset olivat olleet julkisen kuulemisen kohteena kesäkuussa 2009 (CESR/09-489). Neuvonannossa suositeltiin myös, että tiettyjä kokonaisriskin laskentaa koskevia täytäntöönpanotoimia täydennetään 3. tason ohjeilla. Lisäksi CESR ehdotti, että 2. tason toimenpiteet ja 3. tason ohjeet annettaisiin yhtenä pakettina kesäkuuhun 2010 mennessä. Näillä 3. tason ohjeilla täydennetään 2. tason täytäntöönpanotoimia yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisen sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisen osalta. Tässä asiakirjassa yleiskäsitteellä "yhteissijoitusyritys" (UCITS) tarkoitetaan: sijoitusyhtiötä, jos yhteissijoitusyritys on itsehoidettu ja rahastoyhtiötä, jos yhteissijoitusyritys ei ole itsehoidettu tai jos yhteissijoitusyritys on perustettu sopimuspohjaisessa tai unit trust - muodossa.

4 4 (50) SÄÄNNÖT 1 Kokonaisriskin määritelmä ja laajuus Kehikko 1 1. Yhteissijoitusyrityksen on laskettava kokonaisriskinsä vähintään päivittäin. Kokonaisriskin rajoja on noudatettava jatkuvasti. Yhteissijoitusyrityksen noudattamasta sijoitusstrategiasta riippuen sen on suoritettava tarvittaessa myös päivänsisäisiä laskuja. 2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta 1 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission direktiivin 2010/43 41 artiklan (3) kohdan mukaisesti yhteissijoitusyritykset voivat pitää kokonaisriskin asianmukaisina laskentatapoina ainoastaan menetelmiä, joista CESR on julkaissut 3. tason ohjeet. 3. Yhteissijoitusyritys on vastuussa siitä, että se valitsee asianmukaisen menetelmän kokonaisriskin laskemiseen. Tarkemmin sanoen valinnan tulisi perustua yhteissijoitusyrityksen suorittamaan itsearviointiin, joka koskee sen sijoituspolitiikasta johtuvaa riskiprofiilia (rahoitusjohdannaisten käyttö mukaan lukien). 4. Yhteissijoitusyritysten on käytettävä kokonaisriskin laskemisessa kehittyneitä riskienmittausmenetelmiä (joiden tukena käytetään stressitestiohjelmaa), kuten VaR-analyysiin (value at risk) perustuvaa lähestymistapaa, jos: (a) se käyttää monimutkaisia sijoitusstrategioita, joilla on vähäistä suurempi merkitys yhteissijoitusyrityksen sijoituspolitiikassa, (b) sillä on vähäistä suurempi positio eksoottisissa johdannaisissa tai (c) sijoitusasteeseen perustuva lähestymistapa ei kata riittävällä tavalla salkun markkinariskiä. 5. Sijoitusasteeseen tai VaR-analyysiin perustuva lähestymistapa taikka muu kokonaisriskin laskennassa käytettävä menetelmä ei vapauta yhteissijoitusyritystä vaatimuksesta noudattaa tarkoituksenmukaisia sisäisiä riskinhallintatoimia ja -rajoja. Selitys 1. Rahastoyhtiöpassin yhteydessä riskienhallinnasta antamassaan neuvonannossaan CESR korosti, että kokonaisriskin laskenta muodostaa vain yhden osan yhteissijoitusyrityksen yleisestä riskienhallintaprosessista (ks. eritoten kehikko 1 (selityksen kohdat 3 ja 4) ja kehikko 9 (selityksen kohta 50) neuvonannon IV osassa). Riskienhallintaprosessin tulisi käsittää menettelyt, joiden avulla rahastoyhtiö voi arvioida kaikkia

5 5 (50) yhteissijoitusyritykseen kohdistuvia olennaisia riskejä, mukaan lukien markkinariskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit ja operatiiviset riskit. Yhteissijoitusyritysten on arvioitava sijoitusstrategiaa ja salkun koostumusta jatkuvasti voidakseen määrittää, tarvitaanko päivänsisäistä laskentaa. Se saattaa olla tarpeen esimerkiksi tiettynä päivänä lisääntyneen volatiliteetin vuoksi tai sitä voidaan edellyttää useammin. 2. Kokonaisriskin mittaamiseen käytettävän menetelmän valinnasta CESR toteaa, että sellaisten yhteissijoitusyritysten ei tulisi käyttää sijoitusasteeseen perustuvaa tapaa, jotka käyttävät suuressa määrin ja systemaattisesti johdannaissopimuksia osana monimutkaisia sijoitusstrategioita. Yleissääntönä CESR odottaa yhteissijoitusyritysten käyttävän tappioiden enimmäismäärään perustuvaa lähestymistapaa sen arvioimiseen, aiheutuuko niille monimutkaisesta sijoitusstrategiasta tai eksoottisista johdannaisista vähäistä merkittävämpi riski. 3. Lisäksi yhteissijoitusyritykset voivat käyttää sellaisia johdannaisinstrumentteihin perustuvia sijoitusstrategioita, joihin liittyviä riskejä ei kyetä kuvaamaan riittävällä tavalla sijoitusastemenetelmällä (esim. suuntaamattomat riskit, kuten volatiliteettiriski, gammariski tai kohdeetuuden ja johdannaisinstrumentin korrelaatioero (basis risk) ja/tai joista se ei anna strategian monimutkaisuuden kannalta riittävää ja riskit huomioon ottavaa kuvaa strategiaan liittyvistä riskeistä (esim. hedge-rahastostrategiat). Havainnollistavia esimerkkejä (luettelo ei ole tyhjentävä) tällaisista sijoitusstrategioista voisivat olla: optiostrategiat (esim. delta-neutraalit tai volatiliteettistrategiat) arbitraasistrategiat (esim. korkokäyrärabitraasi, vaihtovelkakirjalaina-arbitraasi jne.) monimutkaiset long/short-strategiat ja/tai markkinaneutraalit strategiat

6 6 (50) 2 Kokonaisriskin laskeminen sijoitusasteen mittaamisen avulla 2.1 Muuntamismenetelmät Vakioidut johdannaiset Kytketyt johdannaiset ja vakioimattomat johdannaiset Kehikko 2 1. Sijoitusastetta käytettäessä vakioitujen johdannaisten muuntamismenetelmä on aina vastaavan kohde-etuusposition markkina-arvo. Sen asemesta voidaan käyttää futuurisopimusten nimellisarvoa tai hintaa, jos tämä on varovaisempi vaihtoehto. Mitä tulee vakioimattomiin johdannaisiin, jos niiden muuntaminen kohde-etuuden markkina-arvoon tai nimellisarvoon ei ole mahdollista, voidaan käyttää vaihtoehtoista tapaa edellyttäen, että johdannaissopimusten kokonaisarvo muodostaa vähäisen osan yhteissijoitusyrityksen salkusta. 2. Yhteissijoitusyrityksen on noudatettava seuraavia vaiheita laskiessaan kokonaisriskiä sijoitusasteen perusteella: a. Lasketaan jokaisesta johdannaisesta (sekä kaikista kytketyistä johdannaisista ja tehokkaaseen salkunhoitoon liittyvistä velkavivuista) muodostuva positio. b. Yksilöidään nettoutus- ja suojausjärjestelyt. Jokaiseen nettoutustai suojaussopimukseen liittyvä nettopositio lasketaan seuraavasti: - bruttopositio vastaa yksittäisten rahoitusjohdannaisten (ml. kytketyt johdannaiset) positioiden summaa johdannaisten nettoutuksen jälkeen, - jos nettoutus- tai suojausjärjestelyihin liittyy arvopaperipositioita, näiden arvopaperipositioiden markkina-arvoa voidaan käyttää bruttoposition kompensoimiseen, - laskelman jälkeinen absoluuttinen arvo on yhtä kuin nettopositio: c. Kokonaisriski vastaa tällöin seuraavien tekijöiden summaa: - nettoutus- tai suojausjärjestelyihin kuulumattomien yksittäisten johdannaispositioiden absoluuttinen arvo, - kunkin nettoposition absoluuttinen arvo edellä mainittujen nettoutus- tai suojausjärjestelyjen jälkeen ja - tehokkaaseen salkunhoitoon liittyvien positioiden absoluuttisten arvojen summa (ks. kehikko 6). 3. Brutto- ja nettosijoitusasteen laskennassa perustana on rahoitusjohdannaisposition täsmällinen muuntaminen vastaavan kohdeetuusposition markkina-arvoon. 4. Kukin rahoitusjohdannaispositio on muunnettava sijoitusasteen laskennassa yhteissijoitusyrityksen perusvaluuttaan spot-kurssilla. 5. Jos johdannaissopimuksella on 2 päätä, jotka eivät ole rahaston perusvaluutassa, molemmat päät on otettava huomioon sijoitusasteen

7 7 (50) laskennassa. Muuntamismenetelmät vakioidut johdannaiset 6. Seuraavia muuntamismenetelmiä käytetään alla olevan ei-tyhjentävän listan vakioituihin johdannaisiin: Futuurit - Joukkolainafutuuri: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * halvimmin tilitettävän viitelainan markkina-arvo - Korkofutuuri Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo - Valuuttafutuuri: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo - Osakefutuuri: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohdeetuutena olevan osakkeen markkina-arvo - Indeksifutuurit: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * indeksin taso Tavalliset optiot (plain vanilla) (ostetut/myydyt myynti-/osto-optiot) - Tavallinen joukkolainaoptio: Sopimuksen nimellisarvo * sopimuksen kohteena olevan viitejoukkolainan markkina-arvo * delta - Tavallinen osakeoptio: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohteena olevan osakkeen markkina-arvo * delta - Tavallinen korko-optio: Sopimuksen nimellisarvo * delta - Tavallinen valuuttaoptio: Valuuttapään (-päiden) sopimuksenmukainen nimellisarvo * delta - Tavallinen indeksioptio: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * indeksin taso * delta - Tavalliset futuurioptiot: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohteena olevan omaisuuserän markkina-arvo * delta - Tavalliset swaptiot: Viiteswap-sitoumuksen muuntomäärä (ks. jäljempänä) * delta - Warrantit ja merkintäoikeudet: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo * delta Swapit - Tavalliset kiinteän / vaihtuvan koron ja inflaationvaihtosopimukset Kohde-etuuden markkina-arvo (myös kiinteäkorkoisen pään markkina-arvoa voidaan käyttää)

8 8 (50) - Valuutanvaihtosopimus: Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo - Koron ja valuutan vaihtosopimus (Cross currency Interest Rate Swap): Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo - Tavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (Basic Total Return Swap): Kohde-etuuden/-etuuksien markkina-arvo - Epätavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (Non-Basic Total Return Swap): TRS:n molempien päiden kumulatiivinen markkina-arvo - Yksittäisen liikkeeseenlaskijan luottoriskin vaihtosopimus: Suojan myyjä Viiteomaisuuden markkina-arvo tai luottoriskin vaihtosopimuksen nimellisarvo, sen mukaan, kumpi on korkeampi. - Suojan ostaja Viiteomaisuuserän markkina-arvo - Hinnanerosopimus: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo Termiinit - Valuuttatermiini: Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo - Korkotermiinisopimus (FRA): Nimellisarvo Vivutettu positio indeksissä tai indekseissä kytketyllä vivulla Johdannaiseen, joka antaa vivutetun position kohdeindeksissä tai - indekseissä, joiden kautta salkkuun kytkeytyy vipua, on sovellettava tavanomaista kyseisiin omaisuuseriin sovellettavaa sijoitusasteeseen perustuvaa menetelmää. Muuntamismenetelmät kytketyt johdannaiset 7. Seuraavaa muuntamismenetelmää käytetään alla olevan eityhjentävän listan rahoitusinstrumentteihin, jotka sisältävät kytkettyjä johdannaisia: Vaihtovelkakirjalainat: Viiteosakkeiden lukumäärä * kohde-etuutena olevien viiteosakkeiden markkina-arvo * delta Luottosidonnaiset velkakirjat: Kohdeomaisuuserän/-erien markkina-arvo Osittain maksetut arvopaperit: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevien viiteinstrumenttien markkina-arvo Warrantit ja merkintäoikeudet: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo * delta Muuntamismenetelmät Epätavanomaiset (eksoottiset) johdannaiset

9 9 (50) 8. Seuraavat instrumentit ovat esimerkkejä epätavanomaisista johdannaisista ja niihin sovellettavista sijoitusasteeseen perustuvista menetelmistä. Varianssi-swap (Variance Swap) Varianssiswapit ovat sopimuksia, joilla sijoittajat voivat ottaa position kohde-etuuden varianssissa (volatiliteetin neliö) ja erityisesti käydä kauppaa tulevalla toteutuneella (tai historiallisella) volatiliteetilla kulloistakin implisiittistä volatiliteettia vastaan. Markkinakäytännön mukaan toteutushinta ja varianssin nimellisarvo ilmaistaan volatiliteettina. Varianssi-nimellisarvo lasketaan seuraavasti: varianssi-nimellisarvo= vega-nimellisarvo/ 2 x toteutushinta Vega-nimellisarvo on teoreettinen mittari voitolle tai tappiolle, joka aiheutuu 1 %:n muutoksesta volatiliteetissa. Koska toteutunut volatiliteetti ei voi olla pienempi kuin nolla, pitkällä swap-positiolla ei ole tunnettua enimmäistappiota. Lyhyen swapposition enimmäistappio on usein rajattu volatiliteettikatolla. Kuitenkaan jos kattoa ei ole, lyhyen swapin potentiaaliset tappiot ovat rajattomat. Kuhunkin sopimukseen hetkellä t käytettävä muuntamismenetelmä on: Varianssi-nimellisarvo * (nykyinen) varianssi t (ilman volatiliteettikattoa) Varianssi-nimellisarvo * min [(nykyinen) varianssi t ; volatiliteettikatto 2 ] (volatiliteettikatolla) josta seuraa: (nykyinen) varianssi t on toteutuneen ja implisiittisen volatiliteetin neliöiden funktio; tarkemmin sanoen: (nykyinen) varianssit = t / T * toteutunut volatiliteetti (0, t) 2 + (T - t) / T *implisiittinen volatiliteetti (t, T) 2 Volatiliteettiswapit Vastaavasti kuin varianssiswapeihin, volatiliteettiswapeihin käytetään seuraavia muuntamiskaavoja: Vega-nimellisarvo * (nykyinen) volatiliteettit (ilman volatiliteettikattoa) Vega-nimellisarvo * min [(nykyinen) volatiliteettit; volatiliteettikatto2] (volatiliteettikatolla)

10 10 (50) Josta seuraa, että (nykyinen) volatiliteettit; on toteutuneen ja implisiittisen volatiliteetin funktio. 9. Raja-arvo (knock in / knock out) -optiot Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohde-etuutena olevan osakkeen markkina-arvo * enimmäisdelta Enimmäisdelta on yhtä kuin korkein (jos positiivinen) tai matalin (jos negatiivinen) arvo, jonka option delta voi saada ottaen huomioon kaikki mahdolliset markkinatilanteet. Selitys 4. Seuraavassa on havainnollistavia numeerisia esimerkkejä tietyntyyppisten johdannaisten arvoista sijoitusasteen laskennassa edellä mainittujen muuntamismenetelmien mukaisesti: Joukkolainafutuuri: Yhteissijoitusyritys ostaa 10 sopimusta syyskuun 2009 Bundfutuuria. Olettaen, että halvimmin tilitettävä joukkolaina on 10- vuotinen 4 %:n Bund (2018), jonka hinta on 120, sijoitusasteen laskennassa se lasketaan seuraavasti: 10 * 100,000 * (120 /100) = Tavallinen indeksioptio: Yhteissijoitusyritys ostaa 100 myyntioptiota Dow Jones Euro Stoxx 50 -indeksille. Olettaen, että indeksin nykytaso on ja nimellinen sopimuskoko on 10, indeksioptio lasketaan sijoitusasteen laskennassa seuraavasti (olettaen, että delta on 0,5): (100 * 10) * 3000 * 0.5 = Yksittäisen liikkeeseenlaskijan luottoriskin vaihtosopimus: Yhteissijoitusyritys myy luottosuojan investment grade - yrityslainalle, jonka nimellisarvo on Olettaen, että viitelainan kurssi on 86, se lasketaan sijoitusasteen laskennassa seuraavasti: Markkina-arvo on * (86 /100) = Nimellisarvo on Sopimuksen nimellisarvo on korkeampi kuin markkina-arvo, joten se on otettava huomioon sijoitusasteen laskennassa. Valuuttatermiini/valuuttafutuuri Yhteissijoitusyritys, jonka perusvaluutta on USD, myy 20 sopimus-

11 11 (50) ta EUR/USD-lyhytaikaista valuuttafutuuria (sopimuksen nimellisarvo ) XX EUR/USD-vaihtokurssi on 1,30. Tämä vastaa valuuttatermiiniä, jonka nimellisarvo on Molemmissa tapauksissa arvo sijoitusasteen laskennassa on {20 * } * 1,30 = USD Sama yhteissijoitusyritys tekee myös EUR/YEN-termiinin summalle / YEN XX EUR/USDvaihtokurssi on 1,30 ja YEN/USD-kurssi 80. Koska valuuttatermiinin molemmat päät ovat muussa kuin perusvaluutassa, ne on otettava sijoitusasteen laskennassa huomioon seuraavasti: { * 1.30} + { YEN / 80} = USD Varianssiswapit: Oletetaan, että yhteissijoitusyrityksellä on pitkä positio varianssiswapissa (ilman volatiliteettikattoa) Eurostoxx50-indeksille, jonka toteutushinta on 25 (ilmaistu volatiliteetissa), vega-nimellisarvo ja nykyinen varianssi (volatiliteetin neliö) on 30 2 (=900 ). Tämän seurauksena varianssin nimellisarvo on sopimusta kohti. Sopimuksen arvo sijoitusasteen laskennassa hetkellä t on: 5000 * 30 2 = Raja-arvo (knock in / knock out) -optiot Yhteissijoitusyritys ostaa 100 knock out -optiota (up and out call) DJ Eurostoxx 50 -indeksiiin. Olettaen, että indeksin nykyinen taso on ja sopimuksen nimellisarvo 10 ja enimmäisdelta 0,8, sijoitusasteen laskennassa sopimus lasketaan: (100 * 10) * * 0,80 = Kytkettyjä johdannaisia voidaan käyttää yleisissä rahoitustuotteissa, kuten vaihtovelkakirjalainoissa. Myös strukturoiduissa tuotteissa voi olla kytkettyjä johdannaisia, jotka synnyttävät vaatimuksen soveltaa sijoitusasteen laskentaa. Sen arvopaperin, johon johdannainen kytkeytyy monimutkaisuudesta riippuen rakenne on pilkottava osatekijöihinsä, ja johdannaispositioiden eri kerrosten vaikutukset on otettava riittävällä tavalla huomioon. 6. Eräisiin johdannaisinstrumentteihin liittyy riskiominaisuuksia, joiden vuoksi tavanomainen muuntamismenetelmä ei ole asianmukainen, koska se ei ota huomioon riittävällä tavalla tämäntyyppiseen tuotteeseen sisältyviä riskejä. Jotkut johdannaiset ovat esimerkiksi polkuriippuvaisia, mikä yhtäältä edellyttää tehokkaita (robust) malleja riskienhallinnan ja hinnoittelun tarpeisiin ja toisaalta korostaa tarvetta kuvata

12 12 (50) niiden monimutkaisuutta sijoitusasteen laskentamenetelmissä. Nämä johdannaiset voivat olla erillisiä OTC-sopimuksia tai ne voivat sisältyä toiseen arvopaperiin (ks. edellä) Toinen tällaisten tuotteiden yhteinen piirre on hyvin volatiili delta, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi merkittäviä tappioita. On odotettavissa, että monia tällaisia instrumentteja on arvioitava tapauskohtaisesti, sillä vaihtoehtoisiin rakenteisiin voi sisältyä monia raja-arvoja tai toisentyyppisiin johdannaisiin sisällytettyjä raja-arvoja. Esimerkiksi binäärisiä optioita voi strukturoida raja-arvollisina. Myös mahdollisten tappioiden taso, joka voi olla rajaton, on otettava huomioon ilmoittamalla, kummalla puolella yhteissijoitusyritys missäkin sopimuksessa on. 8. Lisäksi on muita vakioimattomia johdannaisia, kuten räätälöityjä koreja koskevat johdannaiset (luottojohdannaiskorit), joilla voi olla erilaisia ominaisuuksia, kuten velvollisuus tehdä lisäsijoituksia (accumulator), epälineaarinen sijoitusaste ja monimutkaiset laiminlyöntejä koskevat korrelaatio-ominaisuudet. 9. Jos tietylle johdannaiselle tai johdannaisrakenteelle ei voida määrittää sopivaa lähestymistapaa, yhteissijoitusyritys ei saa käyttää sijoitusastemenetelmää Rahoitusjohdannaisinstrumenttien tyypit, jotka voidaan jättää kokonaisriskin laskennan ulkopuolelle Kehikko 3 1. Rahoitusjohdannaisinstrumenttia ei oteta huomioon sijoitusasteen laskennassa, jos se täyttää kaikki seuraavat ehdot: (a) sillä vaihdetaan yhteissijoitusyrityksen salkuissa olevien rahoitusomaisuuserien tuotto muiden viiterahoitusomaisuuserien tuottoon, (b) se kompensoi yhteissijoitusyrityksen salkussa olevien swapin kohteena olevien omaisuuserien markkinariskin kokonaan siten, että yhteissijoitusyrityksen kehitys (nettoarvon kehitys) ei riipu swapin kohteena olevien omaisuuserien kehityksestä ja (c) se ei sisällä ylimääräisiä valinnanvaraisia ominaisuuksia, vipuominaisuuksia tai muita lisäriskejä verrattuna viiterahoitusomaisuuserien suoraan omistukseen. Selitys 10. Edellä mainitut kriteerit täyttävä rahoitusjohdannaisinstrumentti on tarkoitettu korvaamaan positio yhteissijoitusyrityksen salkussa suoraan olevissa rahoitusomaisuuserissä positiolla muissa viiterahoitusomaisuuserissä. Lisäksi se ei altista yhteissijoitusyritystä sen hallussaan pi- 1 Polkuriippuvaisuus on määritelty termiluettelossa (osa 6).

13 13 (50) tämien omaisuuserien markkinariskille, vaan suojaa yhteissijoitusyrityksen täydellisesti kyseisten omaisuuserien markkina-arvon muutoksilta. 11. Esimerkiksi jos yhteissijoitusyritys sijoittaa DAX-indeksiin ja omistaa rahoitusjohdannaisinstrumentin, jolla DAX-indeksin kehitys vaihdetaan NIKKEI-indeksin kehitykseen, on indeksi-instrumentin johdannaisineen vastattava täysin NIKKEI-indeksiposition hallussapitoa salkussa. Tällöin yhteissijoitusyrityksen nettoarvo ei riipu DAX-indeksin kehityksestä. 12. Koska rahoitusjohdannaisinstrumentti ei tarjoa lisäpositiota tai - vivutusta (positio on muodostettu ilman vipua) sijoitusasteen laskennassa, sitä ei tarvitse ottaa huomioon sijoitusasteen laskentaprosessissa. 13. Tätä logiikkaa voi laajentaa myös tapauksiin, joissa tuotonvaihtosopimus koskee useita omaisuuseriä tai jopa koko sijoitussalkkua. Kehikko 4 1. Rahoitusjohdannaisinstrumenttia ei oteta huomioon sijoitusasteen laskennassa, jos se täyttää molemmat seuraavat ehdot: (a) Yhteissijoitusyrityksen tiettyyn rahoitusomaisuuserään liittyvät yhteenlasketut rahoitusjohdannaisinstrumentit ja riskittömiin omaisuuseriin liittyvä käteinen vastaavat käteispositiota kyseisessä rahoitusomaisuuserässä. (b) Rahoitusjohdannaisinstrumentin ei katsota muodostavan lisäriskiä tai -vivutusta eikä markkinariskiä. Selitys 14. Esimerkiksi oletetaan, että yhteissijoitusyritys sijoittaa indeksifutuurisopimuksiin ja pitää hallussaan käteispositiota, joka vastaa kyseisten futuurisopimusten koko markkina-arvoa. Tämä vastaa tilannetta, jossa sijoitettaisiin suoraan indeksiosuuksiin, eikä rahoitusjohdannaisinstrumenttien (indeksifutuurit) käytöstä aiheudu lainkaan lisäriskiä. 15. Riskittömät omaisuuserät: Riskitöntä tuottoa tarjoavina omaisuuserinä pidetään yleisesti sellaisia, jotka tarjoavat lyhyiden (yleensä 3 kuukautta) korkealaatuisten valtion velkakirjalainojen tuottoa, esimerkiksi Yhdysvaltojen 3 kuukauden velkasitoumukset (T-bill).

14 14 (50) Nettoutus ja suojaus Nettoutus ja suojaus Kehikko 5 1. Laskettaessa kokonaisriskiä sijoitusasteeseen perustuvalla menetelmällä nettoutus- ja suojausjärjestelyt voidaan ottaa huomioon kokonaisriskiä vähentävinä tekijöinä. 2. Nettoutusjärjestelyt ovat määritelmän mukaan: sellaisia rahoitusjohdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen yhdistelmiä, jotka liittyvät samaan kohdeetuuteen riippumatta rahoitusjohdannaisten osalta sopimusten eräpäivästä; kun kyseisten rahoitusjohdannaisilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen ainoana tavoitteena on eliminoida toisilla johdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositiolla otettuihin positioihin liittyvät riskit. 3. Suojausjärjestelyt ovat määritelmän mukaan: sellaisia rahoitusjohdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen yhdistelmiä, jotka eivät välttämättä liity samaan kohde-etuuteen; kun kyseisten rahoitusjohdannaisilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen ainoana tavoitteena on tasoittaa toisilla johdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositiolla otettuihin positioihin liittyviä riskejä. 4. Jos yhteissijoitusyritys käyttää varovaista laskentaa sen sijaan, että se laskisi tarkasti kunkin rahoitusjohdannaisen arvon sijoitusasteen laskennassa, suojaus- ja nettoutusjärjestelyjä ei voida ottaa huomioon niihin liittyvien johdannaisten arvon vähentämiseksi, jos tämä johtaisi kokonaisriskin aliarvioimiseen. Nettoutus Kehikko 6 1. Yhteissijoitusyritys voi nettouttaa positioita: rahoitusjohdannaisinstrumenttien välillä edellyttäen, että ne liittyvät samaan kohde-etuuteen, vaikka niillä olisi eri eräpäivät, rahoitusjohdannaisinstrumentin (jonka kohde-etuutena on siirtokelpoinen rahamarkkinainstrumentti tai sijoitusyhtiö (CIU)) ja sen kohde-etuuden välillä, pääasiallisesti korkojohdannaisiin sijoittavat yhteissijoitusyritykset voivat käyttää erityisiä duraation nettoutusta koskevia sääntöjä voidakseen ottaa huomioon korkokäyrän eri maturiteettisegmenttien välisen korrelaation.

15 15 (50) Selitys nettoutus 16. Vaatimusta siitä, että nettoutusjärjestelyjen on koskettava samaa kohde-etuutta, tulisi tulkita tiukasti: omaisuuseriä, joita yhteissijoitusyritys pitää vastaavina tai vahvasti korreloivina, kuten eri osuuslajit tai saman liikkeeseenlaskijan eri joukkolainat, ei tule pitää identtisinä nettoutusjärjestelyjen kannalta. 17. Nettoutusjärjestelyn määritelmän tavoitteena on varmistaa, että huomioon otetaan ainoastaan toisten kauppojen riskit kumoavat kaupat, jotka eivät jätä olennaista kattamatonta riskiä. Tämä tarkoittaa, että sellaiset kauppojen yhdistelmät, joiden tavoitteena on tuottaa pientäkin voittoa vähentämällä joitakin riskejä mutta pitämällä muut, ei tule pitää nettoutusjärjestelyinä. Tämä koskee esimerkiksi arbitraasisijoitusstrategioita, joiden tavoitteena on tuottaa voittoa hyödyntämällä hinnoittelueroja sellaisten johdannaisinstrumenttien välillä, joiden kohde-etuus on sama mutta maturiteetti poikkeava. 18. On mahdollista nettouttaa 3 kuukauden osto-optio osakkeeseen xyz suhteessa 6 kuukauden myyntioptioon samaan osakkeeseen xyz. Kahden option jäljelle jäävän position kokonaisriski vastaa osto-option (positiviinen) ja myyntioption (negatiivinen) positioiden summa (absoluuttinen arvo). 19. On mahdollista nettouttaa pitkä positio osakkeessa xyz myyntioptiolla samaan osakkeeseen xyz. 20. Seuraava yksinkertainen esimerkki havainnollistaa nettoutusprosessia. Yhteissijoitusyrityksen salkku sisältää: 10 Daxissa listattua osaketta X, joiden yhteenlaskettu markkinaarvo on 100 lyhyen position, joka on muodostettu futuureilla samaan osakkeeseen X, joiden markkina-arvo on -20 pitkän futuureilla otetun position FTSE-indeksissä, jonka markkinaarvo on 30 lyhyen futuureilla otetun position DAX-indeksissä, jonka markkinaarvo on -10. Kunkin johdannaisen arvo sijoitusasteen laskennassa on: johdannainen osakkeeseen X: -20 johdannainen FTSE-indeksiin: 30 johdannainen DAX-indeksiin: -10 Ilman nettoutus- tai suojausjärjestelyjä kokonaisriski olisi yhtä kuin kunkin yksittäisen johdannaisposition absoluuttisten arvojen summa: 60.

16 16 (50) Yhteenlasketut pitkä positio ja lyhyt positio osakkeessa X muodostavat nettoutusjärjestelyn. Nettoutusjärjestelyn bruttopositio on -20. Positio osakkeessa X (100) voidaan kuitenkin nettouttaa tätä -20:ta vastaan. Tämä tuottaa nettosijoitukseksi nolla. Kokonaisriski vastaa seuraavien tekijöiden summaa: FTSE-johdannaisposition absoluuttinen arvo: 30 DAX-johdannaisposition absoluuttinen arvo: 10 nettoutusjärjestelyn nettoposition absoluuttinen arvo: 0 Lyhyttä positiota DAX-indeksissä ei saa nettouttaa osaketta X vastaan. Siten kokonaisriski on Varovaisen laskennan käyttäminen suojaus- ja nettoutusjärjestelyssä voi johtaa kokonaisriskin aliarviointiin. Oletetaan, että yhteissijoitusyrityksen salkussa on: pitkä positio osakkeessa X, jonka markkina-arvo on 100. lyhyt futuureilla muodostettu positio osakkeessa X, kun tarkka laskenta antaa arvoksi 80 ja varovainen laskenta 100. Positioiden nettouttaminen varovaisella laskennalla antaa riskipositioksi 0, kun taas tarkalla laskennalla se olisi 20. Se aliarvioi kokonaisriskin. Duraation nettoutusta koskevat säännöt Kehikko 7 1. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä ei voida käyttää, jos tämä johtaisi yhteissijoitusyrityksen riskiprofiilin virheelliseen arviointiin. Näitä nettoutussääntöjä käyttävän yhteissijoitusyrityksen ei tule käyttää korkostrategiassaan muita riskin lähteitä (esim. volatiliteettia). Siksi esimerkiksi korkoarbitraasistrategioihin ei voida soveltaa näitä nettoutussääntöjä. 2. Näitä duraatiota koskevia nettoutussääntöjä käyttämällä ei voida muodostaa perustelemattoman korkeaa vipua sijoituksilla lyhytaikaisiin positioihin. Siten esimerkiksi lyhytaikaiset korkojohdannaiset eivät voi olla sellaisen yhteissijoitusyrityksen tuoton päälähde, jonka salkun duraatio on keskipitkä, jos se käyttää tätä nettoutusmenetelmää.

17 17 (50) 3. Yhteissijoitusyrityksen korkojohdannainen on muunnettava vastaavaan positioon kohde-etuudessa seuraavan menetelmän mukaisesti: 1. Kukin korkojohdannainen osoitetaan asianmukaiseen vaihteluväliin ("ryhmä") seuraavalla maturiteettiasteikolla: Ryhmä Maturiteetti vuotta vuotta vuotta 4 > 15 vuotta 2. Vastaava positio kohde-etuudessa lasketaan kullekin korkojohdannaisinstrumentille jakamalla sen duraatio yhteissijoitusyrityksen tavoiteduraatiolla ja kertomalla se kohdeetuuden markkina-arvolla: Vastaava positio kohde-etuudessa = duraatio F- DI/duraatio tavoite MtM Kohde-etuus missä: duraatio FDI on korkojohdannaisen duraatio (korkoherkkyys), duraatio tavoite on sijoitusstrategian, suunnattujen positioiden ja odotetun riskitason mukainen jokaisena ajankohtana ja muutoin normalisoitava. Se vastaa myös salkun duraatiota tavanomaisissa markkinatilanteissa. MtM kohde-etuus on kohde-etuuden markkina-arvo kehikon 2 mukaisesti. 3. Vastaavat pitkät ja lyhyet positiot kussakin kohde-etuudessa nettoutetaan kunkin ryhmän sisällä. Ensin mainittujen summa, joka nettoutetaan jälkimmäiseen nähden, on kyseisen ryhmän nettoutettu positio. 4. Jäljellä oleva nettouttamaton pitkien (tai lyhyiden) positioiden summa korissa (i) nettoutetaan korissa (i+1) jäljellä olevien nettouttamattomien pitkien (tai lyhyiden) positioiden summan kanssa. 5. Jäljellä oleva nettouttamaton pitkien (tai lyhyiden) positioiden summa korissa (i) nettoutetaan korissa (i+2) jäljellä olevien nettouttamattomien pitkien (tai lyhyiden) positioiden summan kanssa. 6. Lasketaan kahden kaukaisimman ryhmän nettouttamatto-

18 18 (50) mien pitkien ja lyhyiden positioiden nettoutettu summa. 7. Yhteissijoitusyritys laskee kokonaisriskinsä seuraavien tekijöiden summana: (a) 0 % kunkin ryhmän nettoutetusta positiosta, (b) 40 % kahden vierekkäisen ryhmän (i) ja (i+1) kesken nettoutetuista positioista, (c) 75 % yhden ryhmän erottamien ryhmien eli (i) ja (i+2) kesken nettoutetuista positioista, (d) 100 % kahden kaukaisimman ryhmän kesken nettoutetuista positioista ja (e) 100 % jäljellä olevista nettouttamattomista positioista. 4. Valinnaisia duraation nettoutusta koskevia sääntöjä käyttävä yhteissijoitusyritys voi käyttää myös kehikon 8 mukaista suojausten laskentaa. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä voi kuitenkin soveltaa vain sellaisiin korkojohdannaisiin, jotka eivät kuulu suojausjärjestelyihin. Selitys duraation nettoutusta koskevat säännöt 22. Koska sijoitusasteeseen perustuva standardimenetelmä johtaa virheellisesti siihen, että korkoja eri maturiteeteissa pidetään eri kohdeetuuksina, joidenkin yhteissijoitusyritysten voi olla tarpeen käyttää erityisiä nettoutussääntöjä, jotka sallivat duraation osittaisen nettoutuksen. 23. Sijoitusstrategiaansa ja riskiprofiiliaan yksilöidessään yhteissijoitusyrityksen olisi kyettävä määrittelemään korkoriskin taso ja vastaavasti arvioimaan tavoiteduraationsa (koska duraatio tarkoittaa salkun markkina-arvon herkkyyttä korkojen muutoksiin nähden). Yhteissijoitusyrityksen on syytä ottaa huomioon ennalta määrätty tavoiteduraatio sijoituspäätösten yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että salkun duraation olisi oltava tavanomaisessa markkinatilanteessa tavoiteduraation tuntumassa. Markkinahäiriön aikana salkun duraatio voi poiketa tavoiteduraatiosta. Salkun koostumusta tulisi muokata tämän eron saattamiseksi normaalille tasolle. 24. Kunkin korkojohdannaisen osalta vastaava kohde-etuuspositio tarkoittaa summaa, joka täytyisi sijoittaa käteispohjaiseen omaisuuserään saman riskiprofiilin saavuttamiseksi, joka syntyy yhteissijoitusyrityksen hallussaan pitämästä korkojohdannaisinstrumentista kokonaisuudessaan. Siten käteispohjaisen omaisuuserän katsotaan olevan joukkolaina, jonka duraatio on yhtä kuin yhteissijoitusyrityksen tavoiteduraatio. 25. CESR ei odota, että sellainen yhteissijoitusyritys, jolla on pitkä duraatio ja joka sijoittaa hyvin lyhytaikaisiin johdannaisiin (esim. 3 kuukau-

19 19 (50) den instrumentteihin), käyttäisi näitä nettoutussääntöjä. Tällainen katsottaisiin arbitraasiksi, ja CESR odottaa, ettei yhteissijoitusyritys käytä näitä erityisiä nettoutussääntöjä. 26. Ryhmien kynnysarvoiksi esitetyt maturiteetit (2, 7 ja 15 vuotta) on valittu siten, että ryhmät osuisivat joukkolainamarkkinoiden keskeisimpien liikkeeseenlaskumaturiteettien väleihin (5, 10 ja 30 vuotta). 27. Käytetty menetelmä sallii sellaisten pitkien ja lyhyiden positioiden nettouttamisen, joiden kohde-etuudet ovat eripituisia korkoja (esim. 1 vuosi ja 2 vuotta). (a) kunkin ryhmän sisällä positioiden nettouttaminen on täysin sallittua. Esimerkiksi yhteissijoitusyritys voi sijoittaa johdannaisinstrumenttiin, jonka maturiteetti vastaa lähinnä sitä, jonka se pyrkii suojaamaan likviditeettisyistä, ja pitkä positio maturiteetiltaan 18 kuukauden pituisessa korkojohdannaisessa voidaan täsmäyttää lyhyeen position maturiteetiltaan 2 vuoden korkojohdannaisinstrumentissa johtuen tämän heikosta likviditeetistä joukkolainamarkkinoilla. (b) positioiden nettouttaminen kahden ryhmän välillä on osittain sallittu. Sellaisten pitkien ja lyhyiden positioiden nettouttaminen, joiden kohde-etuuksien maturiteettiero on suuri, on sallittu vain osittain eri ryhmien välillä. Sellaiset positiot, joiden modifioitu duraatio on paljon pidempi kuin koko salkun modifioitu duraatio, eivät ole yhteissijoitusyrityksen sijoitusstrategian mukaisia, joten niiden täydellistä täsmäytystä ei tulisi sallia. Esimerkiksi ei olisi asianmukaista täsmäyttää maturiteetiltaan 18 kuukauden lyhyt positio (ryhmässä 1) maturiteetiltaan 10 vuoden pitkän position kanssa (ryhmässä 3), kun yhteissijoitusyrityksen tavoiteduraatio on noin Nettoutettuihin positioihin on sovellettava joitakin vähennyksiä osittaisen nettoutuksen mahdollistamiseksi. Ne on ilmaistu prosenttilukuina, jotka perustuvat 2 vuoden, 5 vuoden, 10 vuoden ja 30 vuoden maturiteettien keskimääräisiin korrelaatioihin korkokäyrällä. 29. Itse asiassa mitä suurempi ajallinen ero positioiden välillä on, sitä suurempaa vähennystä niiden väliseen nettoutukseen on sovellettava. Tämä selittää, miksi prosenttiluvut kasvavat ryhmien välisen etäisyyden myötä. 30. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä ei voi käyttää suojaustarkoituksessa. Esimerkiksi kokonaisriskin laskennan yhteydessä yhteissijoitusyritys voi ensin yksilöidä suojausjärjestelyt. Sen jälkeen näissä järjestelyissä käytetyt johdannaiset jätetään huomiotta kokonaisriskin

20 20 (50) laskennassa. Yhteissijoituksen tulisi soveltaa suojausjärjestelyihin täsmällistä laskentaa. CESR ei odota, että yhteissijoitusyritykset käyttävät suojauslaskennassa duraation nettoutusta koskevia sääntöjä. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä voidaan käyttää jäljellä olevien korkojohdannaisten muuntamiseksi vastaaviksi kohdeetuuspositioiksi. 31. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa salkkua: Instrumentti Maturiteetti Nimellisarvo Summa Herkkyys Joukkovelkakirjalaina 4v ,79 Korkofutuuri 3v ,50 Korkofutuuri 4v ,05 Jvk-futuuri 4v ,80 Kokonaisriski lasketaan seuraavasti: a. Pitkä positio 4 vuoden joukkovelkakirjalainassa on suojattu lyhyellä positiolla maturiteetiltaan samanpituisessa jvk-futuurissa (vihreä tausta). Siten tämä suojausjärjestely suljetaan pois kokonaisriskin laskennasta. b. Tämän jälkeen duraation nettoutusta koskevia sääntöjä sovelletaan jäljellä oleviin korkojohdannaisiin (korkofutuurit, joiden maturiteetit 3 v ja 4 v). Suojaus Kehikko 8 1. Suojausjärjestelyt voidaan ottaa huomioon kokonaisriskin laskennassa vain, jos ne kompensoivat joihinkin omaisuuseriin kytkeytyviä riskejä ja erityisesti jos ne täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: (a) sijoitusstrategioita, joilla pyritään tuottamaan voittoa, ei tule pitää suojausjärjestelyinä, (b) riskin on vähennyttävä todennettavasti yhteissijoitusyrityksen tasolla, (c) rahoitusjohdannaisinstrumentteihin liittyvät riskit eli yleiset riskit ja mahdolliset erityisriskit, olisi kompensoitava, (d) niiden tulisi liittyä samaan omaisuuslajiin ja (e) niiden tulisi olla tehokkaita markkinahäiriötilanteissa. 2. Edellä mainituista kriteereistä huolimatta valuuttasuojaukseen käytetyt johdannaiset (joista ei aiheudu lisäriskiä, -vivutusta ja/tai muuta markkinariskiä) voidaan nettouttaa yhteissijoitusyrityksen kokonaisriskiä laskettaessa. 3. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että mikään markkinaneutraali tai long/short-sijoitusstrategia ei ole kaikkien edellä esitettyjen kriteerien mukainen.

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä 1 (8) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Currency risk management in a multinational company with derivatives Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot