CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta"

Transkriptio

1 1 (50) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään englanninkielistä versiota, joka löytyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen internetsivuilta osoitteesta Päivämäärä: Viite: CESR/ CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 Johdanto Kokonaisriskin määritelmä ja laajuus Kokonaisriskin laskeminen sijoitusasteen mittaamisen avulla Kokonaisriskin laskeminen VaR-menetelmällä OTC-sopimusten vastapuoliriski Rahoitusjohdannaiskauppojen kattamista koskevat säännöt Termiluettelo... 47

2 2 (50) Tiivistelmä Tässä asiakirjassa esitetään CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta. Näillä ohjeilla täydennetään 2. tason täytäntöönpanotoimia yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisen sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisen osalta. Näiden ohjeiden keskeisenä tavoitteena on tarjota sidosryhmien käyttöön yksityiskohtaiset menetelmät, joilla pyritään edistämään yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä kaikissa jäsenvaltioissa yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisen sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisen osalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi CESR esittää yhdenmukaistetun kokonaisriskin määritelmän. CESR korostaa, että kokonaisriskin laskenta on vain yksi osa yhteissijoitusyritysten yleistä riskienhallintaprosessia ja että jatkossakin yhteissijoitusyritykset vastaavat siitä, että ne valitsevat asianmukaisen menetelmän sen laskemiseen. CESR esittää yksityiskohtaiset menetelmät, joita yhteissijoitusyritykset noudattavat kokonaisriskin laskemisessa käyttäessään sijoitusasteeseen tai VaR-analyysiin (value at risk) perustuvaa lähestymistapaa. Sijoitusasteeseen perustuvan lähestymistavan osalta CESR antaa ohjeet: rahoitusjohdannaisten muuntamiseksi vastaavaksi positioksi johdannaisten alla olevina varoina, nettoutus- ja suojausjärjestelyjä koskevat menetelmät sekä kokonaisriskin laskennassa noudatettavat periaatteet ja kokonaisriskin laskenta käytettäessä tehokkaan salkunhoidon menetelmiä. VaR-analyysiin perustuvan lähestymistavan osalta CESR antaa ohjeet: periaatteista, joita sovelletaan suhteellisen tai absoluuttisen VaRluvun valintaan, kokonaisriskin laskentamenetelmästä, kun käytetään suhteellista ja absoluuttista VaR-menetelmää, sekä noudatettavista määrällisistä ja laadullisista vaatimuksista, lisävarmistuskeinoista, joita yhteissijoitusyritysten tulisi käyttää, kun ne laskevat kokonaisriskiään VaR-analyysilla. Näissä ohjeissa CESR määrittelee myös yleisiä periaatteita, jotka liittyvät vakuuskelpoisiin omaisuuseriin ja rahoitusjohdannaistransaktioiden kattamista koskeviin sääntöihin. Lisäksi CESR pyrkii ottamaan huomioon strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä koskevia erityisohjeita koskeneessa julkisessa kuulemisessaan saamansa palautteen selvittämällä tarkemmin, olisiko asianmukaista, että tietyntyyppiset yhteissijoitusyritykset noudattaisivat kokonaisriskinsä laskemisessa muita menetelmiä.

3 3 (50) Johdanto Euroopan komissio julkisti maaliskuussa 2007 useita parannuksia sijoitusrahastodirektiiviin (85/611/ETA). Jatkotyön ja kuulemisten jälkeen komissio esitti heinäkuussa 2008 ehdotuksen tarkistetuksi sijoitusrahastodirektiiviksi, jonka tarkistetun version Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2009 ja neuvosto vahvisti kesäkuussa Uudistetun direktiivin (2009/65/EY) lopullinen teksti julkistettiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan komissio esitti CESR:lle pyynnön teknisestä neuvonannosta koskien sijoitusrahastodirektiivin täytäntöönpanotoimia ("mandaatti"). Mandaatti jakaantui kolmeen osaan: I. Pyyntö teknisestä neuvonannosta koskien 2. tason toimenpiteitä rahastoyhtiöpassin osalta, II. Pyyntö teknisestä neuvonannosta koskien 2. tason toimenpiteitä sijoittajien avaintietojen osalta, III. Pyyntö teknisestä neuvonannosta koskien 2. tason toimenpiteitä rahastofuusioiden, kohde-syöttörahastorakenteiden ja ilmoitusmenettelyn osalta. CESR toimitti lokakuussa 2009 mandaatin osaa I koskevan teknisen neuvonannon Euroopan komissiolle 2. tason toimenpiteistä UCITSrahastoyhtiöpassin osalta (CESR/09-963). Neuvonantoon sisältyivät ehdotetut 2. tason toimenpiteet yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskemisesta. Ehdotukset olivat olleet julkisen kuulemisen kohteena kesäkuussa 2009 (CESR/09-489). Neuvonannossa suositeltiin myös, että tiettyjä kokonaisriskin laskentaa koskevia täytäntöönpanotoimia täydennetään 3. tason ohjeilla. Lisäksi CESR ehdotti, että 2. tason toimenpiteet ja 3. tason ohjeet annettaisiin yhtenä pakettina kesäkuuhun 2010 mennessä. Näillä 3. tason ohjeilla täydennetään 2. tason täytäntöönpanotoimia yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisen sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisen osalta. Tässä asiakirjassa yleiskäsitteellä "yhteissijoitusyritys" (UCITS) tarkoitetaan: sijoitusyhtiötä, jos yhteissijoitusyritys on itsehoidettu ja rahastoyhtiötä, jos yhteissijoitusyritys ei ole itsehoidettu tai jos yhteissijoitusyritys on perustettu sopimuspohjaisessa tai unit trust - muodossa.

4 4 (50) SÄÄNNÖT 1 Kokonaisriskin määritelmä ja laajuus Kehikko 1 1. Yhteissijoitusyrityksen on laskettava kokonaisriskinsä vähintään päivittäin. Kokonaisriskin rajoja on noudatettava jatkuvasti. Yhteissijoitusyrityksen noudattamasta sijoitusstrategiasta riippuen sen on suoritettava tarvittaessa myös päivänsisäisiä laskuja. 2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta 1 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission direktiivin 2010/43 41 artiklan (3) kohdan mukaisesti yhteissijoitusyritykset voivat pitää kokonaisriskin asianmukaisina laskentatapoina ainoastaan menetelmiä, joista CESR on julkaissut 3. tason ohjeet. 3. Yhteissijoitusyritys on vastuussa siitä, että se valitsee asianmukaisen menetelmän kokonaisriskin laskemiseen. Tarkemmin sanoen valinnan tulisi perustua yhteissijoitusyrityksen suorittamaan itsearviointiin, joka koskee sen sijoituspolitiikasta johtuvaa riskiprofiilia (rahoitusjohdannaisten käyttö mukaan lukien). 4. Yhteissijoitusyritysten on käytettävä kokonaisriskin laskemisessa kehittyneitä riskienmittausmenetelmiä (joiden tukena käytetään stressitestiohjelmaa), kuten VaR-analyysiin (value at risk) perustuvaa lähestymistapaa, jos: (a) se käyttää monimutkaisia sijoitusstrategioita, joilla on vähäistä suurempi merkitys yhteissijoitusyrityksen sijoituspolitiikassa, (b) sillä on vähäistä suurempi positio eksoottisissa johdannaisissa tai (c) sijoitusasteeseen perustuva lähestymistapa ei kata riittävällä tavalla salkun markkinariskiä. 5. Sijoitusasteeseen tai VaR-analyysiin perustuva lähestymistapa taikka muu kokonaisriskin laskennassa käytettävä menetelmä ei vapauta yhteissijoitusyritystä vaatimuksesta noudattaa tarkoituksenmukaisia sisäisiä riskinhallintatoimia ja -rajoja. Selitys 1. Rahastoyhtiöpassin yhteydessä riskienhallinnasta antamassaan neuvonannossaan CESR korosti, että kokonaisriskin laskenta muodostaa vain yhden osan yhteissijoitusyrityksen yleisestä riskienhallintaprosessista (ks. eritoten kehikko 1 (selityksen kohdat 3 ja 4) ja kehikko 9 (selityksen kohta 50) neuvonannon IV osassa). Riskienhallintaprosessin tulisi käsittää menettelyt, joiden avulla rahastoyhtiö voi arvioida kaikkia

5 5 (50) yhteissijoitusyritykseen kohdistuvia olennaisia riskejä, mukaan lukien markkinariskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit ja operatiiviset riskit. Yhteissijoitusyritysten on arvioitava sijoitusstrategiaa ja salkun koostumusta jatkuvasti voidakseen määrittää, tarvitaanko päivänsisäistä laskentaa. Se saattaa olla tarpeen esimerkiksi tiettynä päivänä lisääntyneen volatiliteetin vuoksi tai sitä voidaan edellyttää useammin. 2. Kokonaisriskin mittaamiseen käytettävän menetelmän valinnasta CESR toteaa, että sellaisten yhteissijoitusyritysten ei tulisi käyttää sijoitusasteeseen perustuvaa tapaa, jotka käyttävät suuressa määrin ja systemaattisesti johdannaissopimuksia osana monimutkaisia sijoitusstrategioita. Yleissääntönä CESR odottaa yhteissijoitusyritysten käyttävän tappioiden enimmäismäärään perustuvaa lähestymistapaa sen arvioimiseen, aiheutuuko niille monimutkaisesta sijoitusstrategiasta tai eksoottisista johdannaisista vähäistä merkittävämpi riski. 3. Lisäksi yhteissijoitusyritykset voivat käyttää sellaisia johdannaisinstrumentteihin perustuvia sijoitusstrategioita, joihin liittyviä riskejä ei kyetä kuvaamaan riittävällä tavalla sijoitusastemenetelmällä (esim. suuntaamattomat riskit, kuten volatiliteettiriski, gammariski tai kohdeetuuden ja johdannaisinstrumentin korrelaatioero (basis risk) ja/tai joista se ei anna strategian monimutkaisuuden kannalta riittävää ja riskit huomioon ottavaa kuvaa strategiaan liittyvistä riskeistä (esim. hedge-rahastostrategiat). Havainnollistavia esimerkkejä (luettelo ei ole tyhjentävä) tällaisista sijoitusstrategioista voisivat olla: optiostrategiat (esim. delta-neutraalit tai volatiliteettistrategiat) arbitraasistrategiat (esim. korkokäyrärabitraasi, vaihtovelkakirjalaina-arbitraasi jne.) monimutkaiset long/short-strategiat ja/tai markkinaneutraalit strategiat

6 6 (50) 2 Kokonaisriskin laskeminen sijoitusasteen mittaamisen avulla 2.1 Muuntamismenetelmät Vakioidut johdannaiset Kytketyt johdannaiset ja vakioimattomat johdannaiset Kehikko 2 1. Sijoitusastetta käytettäessä vakioitujen johdannaisten muuntamismenetelmä on aina vastaavan kohde-etuusposition markkina-arvo. Sen asemesta voidaan käyttää futuurisopimusten nimellisarvoa tai hintaa, jos tämä on varovaisempi vaihtoehto. Mitä tulee vakioimattomiin johdannaisiin, jos niiden muuntaminen kohde-etuuden markkina-arvoon tai nimellisarvoon ei ole mahdollista, voidaan käyttää vaihtoehtoista tapaa edellyttäen, että johdannaissopimusten kokonaisarvo muodostaa vähäisen osan yhteissijoitusyrityksen salkusta. 2. Yhteissijoitusyrityksen on noudatettava seuraavia vaiheita laskiessaan kokonaisriskiä sijoitusasteen perusteella: a. Lasketaan jokaisesta johdannaisesta (sekä kaikista kytketyistä johdannaisista ja tehokkaaseen salkunhoitoon liittyvistä velkavivuista) muodostuva positio. b. Yksilöidään nettoutus- ja suojausjärjestelyt. Jokaiseen nettoutustai suojaussopimukseen liittyvä nettopositio lasketaan seuraavasti: - bruttopositio vastaa yksittäisten rahoitusjohdannaisten (ml. kytketyt johdannaiset) positioiden summaa johdannaisten nettoutuksen jälkeen, - jos nettoutus- tai suojausjärjestelyihin liittyy arvopaperipositioita, näiden arvopaperipositioiden markkina-arvoa voidaan käyttää bruttoposition kompensoimiseen, - laskelman jälkeinen absoluuttinen arvo on yhtä kuin nettopositio: c. Kokonaisriski vastaa tällöin seuraavien tekijöiden summaa: - nettoutus- tai suojausjärjestelyihin kuulumattomien yksittäisten johdannaispositioiden absoluuttinen arvo, - kunkin nettoposition absoluuttinen arvo edellä mainittujen nettoutus- tai suojausjärjestelyjen jälkeen ja - tehokkaaseen salkunhoitoon liittyvien positioiden absoluuttisten arvojen summa (ks. kehikko 6). 3. Brutto- ja nettosijoitusasteen laskennassa perustana on rahoitusjohdannaisposition täsmällinen muuntaminen vastaavan kohdeetuusposition markkina-arvoon. 4. Kukin rahoitusjohdannaispositio on muunnettava sijoitusasteen laskennassa yhteissijoitusyrityksen perusvaluuttaan spot-kurssilla. 5. Jos johdannaissopimuksella on 2 päätä, jotka eivät ole rahaston perusvaluutassa, molemmat päät on otettava huomioon sijoitusasteen

7 7 (50) laskennassa. Muuntamismenetelmät vakioidut johdannaiset 6. Seuraavia muuntamismenetelmiä käytetään alla olevan ei-tyhjentävän listan vakioituihin johdannaisiin: Futuurit - Joukkolainafutuuri: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * halvimmin tilitettävän viitelainan markkina-arvo - Korkofutuuri Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo - Valuuttafutuuri: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo - Osakefutuuri: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohdeetuutena olevan osakkeen markkina-arvo - Indeksifutuurit: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * indeksin taso Tavalliset optiot (plain vanilla) (ostetut/myydyt myynti-/osto-optiot) - Tavallinen joukkolainaoptio: Sopimuksen nimellisarvo * sopimuksen kohteena olevan viitejoukkolainan markkina-arvo * delta - Tavallinen osakeoptio: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohteena olevan osakkeen markkina-arvo * delta - Tavallinen korko-optio: Sopimuksen nimellisarvo * delta - Tavallinen valuuttaoptio: Valuuttapään (-päiden) sopimuksenmukainen nimellisarvo * delta - Tavallinen indeksioptio: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * indeksin taso * delta - Tavalliset futuurioptiot: Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohteena olevan omaisuuserän markkina-arvo * delta - Tavalliset swaptiot: Viiteswap-sitoumuksen muuntomäärä (ks. jäljempänä) * delta - Warrantit ja merkintäoikeudet: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo * delta Swapit - Tavalliset kiinteän / vaihtuvan koron ja inflaationvaihtosopimukset Kohde-etuuden markkina-arvo (myös kiinteäkorkoisen pään markkina-arvoa voidaan käyttää)

8 8 (50) - Valuutanvaihtosopimus: Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo - Koron ja valuutan vaihtosopimus (Cross currency Interest Rate Swap): Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo - Tavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (Basic Total Return Swap): Kohde-etuuden/-etuuksien markkina-arvo - Epätavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (Non-Basic Total Return Swap): TRS:n molempien päiden kumulatiivinen markkina-arvo - Yksittäisen liikkeeseenlaskijan luottoriskin vaihtosopimus: Suojan myyjä Viiteomaisuuden markkina-arvo tai luottoriskin vaihtosopimuksen nimellisarvo, sen mukaan, kumpi on korkeampi. - Suojan ostaja Viiteomaisuuserän markkina-arvo - Hinnanerosopimus: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo Termiinit - Valuuttatermiini: Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo - Korkotermiinisopimus (FRA): Nimellisarvo Vivutettu positio indeksissä tai indekseissä kytketyllä vivulla Johdannaiseen, joka antaa vivutetun position kohdeindeksissä tai - indekseissä, joiden kautta salkkuun kytkeytyy vipua, on sovellettava tavanomaista kyseisiin omaisuuseriin sovellettavaa sijoitusasteeseen perustuvaa menetelmää. Muuntamismenetelmät kytketyt johdannaiset 7. Seuraavaa muuntamismenetelmää käytetään alla olevan eityhjentävän listan rahoitusinstrumentteihin, jotka sisältävät kytkettyjä johdannaisia: Vaihtovelkakirjalainat: Viiteosakkeiden lukumäärä * kohde-etuutena olevien viiteosakkeiden markkina-arvo * delta Luottosidonnaiset velkakirjat: Kohdeomaisuuserän/-erien markkina-arvo Osittain maksetut arvopaperit: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevien viiteinstrumenttien markkina-arvo Warrantit ja merkintäoikeudet: Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo * delta Muuntamismenetelmät Epätavanomaiset (eksoottiset) johdannaiset

9 9 (50) 8. Seuraavat instrumentit ovat esimerkkejä epätavanomaisista johdannaisista ja niihin sovellettavista sijoitusasteeseen perustuvista menetelmistä. Varianssi-swap (Variance Swap) Varianssiswapit ovat sopimuksia, joilla sijoittajat voivat ottaa position kohde-etuuden varianssissa (volatiliteetin neliö) ja erityisesti käydä kauppaa tulevalla toteutuneella (tai historiallisella) volatiliteetilla kulloistakin implisiittistä volatiliteettia vastaan. Markkinakäytännön mukaan toteutushinta ja varianssin nimellisarvo ilmaistaan volatiliteettina. Varianssi-nimellisarvo lasketaan seuraavasti: varianssi-nimellisarvo= vega-nimellisarvo/ 2 x toteutushinta Vega-nimellisarvo on teoreettinen mittari voitolle tai tappiolle, joka aiheutuu 1 %:n muutoksesta volatiliteetissa. Koska toteutunut volatiliteetti ei voi olla pienempi kuin nolla, pitkällä swap-positiolla ei ole tunnettua enimmäistappiota. Lyhyen swapposition enimmäistappio on usein rajattu volatiliteettikatolla. Kuitenkaan jos kattoa ei ole, lyhyen swapin potentiaaliset tappiot ovat rajattomat. Kuhunkin sopimukseen hetkellä t käytettävä muuntamismenetelmä on: Varianssi-nimellisarvo * (nykyinen) varianssi t (ilman volatiliteettikattoa) Varianssi-nimellisarvo * min [(nykyinen) varianssi t ; volatiliteettikatto 2 ] (volatiliteettikatolla) josta seuraa: (nykyinen) varianssi t on toteutuneen ja implisiittisen volatiliteetin neliöiden funktio; tarkemmin sanoen: (nykyinen) varianssit = t / T * toteutunut volatiliteetti (0, t) 2 + (T - t) / T *implisiittinen volatiliteetti (t, T) 2 Volatiliteettiswapit Vastaavasti kuin varianssiswapeihin, volatiliteettiswapeihin käytetään seuraavia muuntamiskaavoja: Vega-nimellisarvo * (nykyinen) volatiliteettit (ilman volatiliteettikattoa) Vega-nimellisarvo * min [(nykyinen) volatiliteettit; volatiliteettikatto2] (volatiliteettikatolla)

10 10 (50) Josta seuraa, että (nykyinen) volatiliteettit; on toteutuneen ja implisiittisen volatiliteetin funktio. 9. Raja-arvo (knock in / knock out) -optiot Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohde-etuutena olevan osakkeen markkina-arvo * enimmäisdelta Enimmäisdelta on yhtä kuin korkein (jos positiivinen) tai matalin (jos negatiivinen) arvo, jonka option delta voi saada ottaen huomioon kaikki mahdolliset markkinatilanteet. Selitys 4. Seuraavassa on havainnollistavia numeerisia esimerkkejä tietyntyyppisten johdannaisten arvoista sijoitusasteen laskennassa edellä mainittujen muuntamismenetelmien mukaisesti: Joukkolainafutuuri: Yhteissijoitusyritys ostaa 10 sopimusta syyskuun 2009 Bundfutuuria. Olettaen, että halvimmin tilitettävä joukkolaina on 10- vuotinen 4 %:n Bund (2018), jonka hinta on 120, sijoitusasteen laskennassa se lasketaan seuraavasti: 10 * 100,000 * (120 /100) = Tavallinen indeksioptio: Yhteissijoitusyritys ostaa 100 myyntioptiota Dow Jones Euro Stoxx 50 -indeksille. Olettaen, että indeksin nykytaso on ja nimellinen sopimuskoko on 10, indeksioptio lasketaan sijoitusasteen laskennassa seuraavasti (olettaen, että delta on 0,5): (100 * 10) * 3000 * 0.5 = Yksittäisen liikkeeseenlaskijan luottoriskin vaihtosopimus: Yhteissijoitusyritys myy luottosuojan investment grade - yrityslainalle, jonka nimellisarvo on Olettaen, että viitelainan kurssi on 86, se lasketaan sijoitusasteen laskennassa seuraavasti: Markkina-arvo on * (86 /100) = Nimellisarvo on Sopimuksen nimellisarvo on korkeampi kuin markkina-arvo, joten se on otettava huomioon sijoitusasteen laskennassa. Valuuttatermiini/valuuttafutuuri Yhteissijoitusyritys, jonka perusvaluutta on USD, myy 20 sopimus-

11 11 (50) ta EUR/USD-lyhytaikaista valuuttafutuuria (sopimuksen nimellisarvo ) XX EUR/USD-vaihtokurssi on 1,30. Tämä vastaa valuuttatermiiniä, jonka nimellisarvo on Molemmissa tapauksissa arvo sijoitusasteen laskennassa on {20 * } * 1,30 = USD Sama yhteissijoitusyritys tekee myös EUR/YEN-termiinin summalle / YEN XX EUR/USDvaihtokurssi on 1,30 ja YEN/USD-kurssi 80. Koska valuuttatermiinin molemmat päät ovat muussa kuin perusvaluutassa, ne on otettava sijoitusasteen laskennassa huomioon seuraavasti: { * 1.30} + { YEN / 80} = USD Varianssiswapit: Oletetaan, että yhteissijoitusyrityksellä on pitkä positio varianssiswapissa (ilman volatiliteettikattoa) Eurostoxx50-indeksille, jonka toteutushinta on 25 (ilmaistu volatiliteetissa), vega-nimellisarvo ja nykyinen varianssi (volatiliteetin neliö) on 30 2 (=900 ). Tämän seurauksena varianssin nimellisarvo on sopimusta kohti. Sopimuksen arvo sijoitusasteen laskennassa hetkellä t on: 5000 * 30 2 = Raja-arvo (knock in / knock out) -optiot Yhteissijoitusyritys ostaa 100 knock out -optiota (up and out call) DJ Eurostoxx 50 -indeksiiin. Olettaen, että indeksin nykyinen taso on ja sopimuksen nimellisarvo 10 ja enimmäisdelta 0,8, sijoitusasteen laskennassa sopimus lasketaan: (100 * 10) * * 0,80 = Kytkettyjä johdannaisia voidaan käyttää yleisissä rahoitustuotteissa, kuten vaihtovelkakirjalainoissa. Myös strukturoiduissa tuotteissa voi olla kytkettyjä johdannaisia, jotka synnyttävät vaatimuksen soveltaa sijoitusasteen laskentaa. Sen arvopaperin, johon johdannainen kytkeytyy monimutkaisuudesta riippuen rakenne on pilkottava osatekijöihinsä, ja johdannaispositioiden eri kerrosten vaikutukset on otettava riittävällä tavalla huomioon. 6. Eräisiin johdannaisinstrumentteihin liittyy riskiominaisuuksia, joiden vuoksi tavanomainen muuntamismenetelmä ei ole asianmukainen, koska se ei ota huomioon riittävällä tavalla tämäntyyppiseen tuotteeseen sisältyviä riskejä. Jotkut johdannaiset ovat esimerkiksi polkuriippuvaisia, mikä yhtäältä edellyttää tehokkaita (robust) malleja riskienhallinnan ja hinnoittelun tarpeisiin ja toisaalta korostaa tarvetta kuvata

12 12 (50) niiden monimutkaisuutta sijoitusasteen laskentamenetelmissä. Nämä johdannaiset voivat olla erillisiä OTC-sopimuksia tai ne voivat sisältyä toiseen arvopaperiin (ks. edellä) Toinen tällaisten tuotteiden yhteinen piirre on hyvin volatiili delta, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi merkittäviä tappioita. On odotettavissa, että monia tällaisia instrumentteja on arvioitava tapauskohtaisesti, sillä vaihtoehtoisiin rakenteisiin voi sisältyä monia raja-arvoja tai toisentyyppisiin johdannaisiin sisällytettyjä raja-arvoja. Esimerkiksi binäärisiä optioita voi strukturoida raja-arvollisina. Myös mahdollisten tappioiden taso, joka voi olla rajaton, on otettava huomioon ilmoittamalla, kummalla puolella yhteissijoitusyritys missäkin sopimuksessa on. 8. Lisäksi on muita vakioimattomia johdannaisia, kuten räätälöityjä koreja koskevat johdannaiset (luottojohdannaiskorit), joilla voi olla erilaisia ominaisuuksia, kuten velvollisuus tehdä lisäsijoituksia (accumulator), epälineaarinen sijoitusaste ja monimutkaiset laiminlyöntejä koskevat korrelaatio-ominaisuudet. 9. Jos tietylle johdannaiselle tai johdannaisrakenteelle ei voida määrittää sopivaa lähestymistapaa, yhteissijoitusyritys ei saa käyttää sijoitusastemenetelmää Rahoitusjohdannaisinstrumenttien tyypit, jotka voidaan jättää kokonaisriskin laskennan ulkopuolelle Kehikko 3 1. Rahoitusjohdannaisinstrumenttia ei oteta huomioon sijoitusasteen laskennassa, jos se täyttää kaikki seuraavat ehdot: (a) sillä vaihdetaan yhteissijoitusyrityksen salkuissa olevien rahoitusomaisuuserien tuotto muiden viiterahoitusomaisuuserien tuottoon, (b) se kompensoi yhteissijoitusyrityksen salkussa olevien swapin kohteena olevien omaisuuserien markkinariskin kokonaan siten, että yhteissijoitusyrityksen kehitys (nettoarvon kehitys) ei riipu swapin kohteena olevien omaisuuserien kehityksestä ja (c) se ei sisällä ylimääräisiä valinnanvaraisia ominaisuuksia, vipuominaisuuksia tai muita lisäriskejä verrattuna viiterahoitusomaisuuserien suoraan omistukseen. Selitys 10. Edellä mainitut kriteerit täyttävä rahoitusjohdannaisinstrumentti on tarkoitettu korvaamaan positio yhteissijoitusyrityksen salkussa suoraan olevissa rahoitusomaisuuserissä positiolla muissa viiterahoitusomaisuuserissä. Lisäksi se ei altista yhteissijoitusyritystä sen hallussaan pi- 1 Polkuriippuvaisuus on määritelty termiluettelossa (osa 6).

13 13 (50) tämien omaisuuserien markkinariskille, vaan suojaa yhteissijoitusyrityksen täydellisesti kyseisten omaisuuserien markkina-arvon muutoksilta. 11. Esimerkiksi jos yhteissijoitusyritys sijoittaa DAX-indeksiin ja omistaa rahoitusjohdannaisinstrumentin, jolla DAX-indeksin kehitys vaihdetaan NIKKEI-indeksin kehitykseen, on indeksi-instrumentin johdannaisineen vastattava täysin NIKKEI-indeksiposition hallussapitoa salkussa. Tällöin yhteissijoitusyrityksen nettoarvo ei riipu DAX-indeksin kehityksestä. 12. Koska rahoitusjohdannaisinstrumentti ei tarjoa lisäpositiota tai - vivutusta (positio on muodostettu ilman vipua) sijoitusasteen laskennassa, sitä ei tarvitse ottaa huomioon sijoitusasteen laskentaprosessissa. 13. Tätä logiikkaa voi laajentaa myös tapauksiin, joissa tuotonvaihtosopimus koskee useita omaisuuseriä tai jopa koko sijoitussalkkua. Kehikko 4 1. Rahoitusjohdannaisinstrumenttia ei oteta huomioon sijoitusasteen laskennassa, jos se täyttää molemmat seuraavat ehdot: (a) Yhteissijoitusyrityksen tiettyyn rahoitusomaisuuserään liittyvät yhteenlasketut rahoitusjohdannaisinstrumentit ja riskittömiin omaisuuseriin liittyvä käteinen vastaavat käteispositiota kyseisessä rahoitusomaisuuserässä. (b) Rahoitusjohdannaisinstrumentin ei katsota muodostavan lisäriskiä tai -vivutusta eikä markkinariskiä. Selitys 14. Esimerkiksi oletetaan, että yhteissijoitusyritys sijoittaa indeksifutuurisopimuksiin ja pitää hallussaan käteispositiota, joka vastaa kyseisten futuurisopimusten koko markkina-arvoa. Tämä vastaa tilannetta, jossa sijoitettaisiin suoraan indeksiosuuksiin, eikä rahoitusjohdannaisinstrumenttien (indeksifutuurit) käytöstä aiheudu lainkaan lisäriskiä. 15. Riskittömät omaisuuserät: Riskitöntä tuottoa tarjoavina omaisuuserinä pidetään yleisesti sellaisia, jotka tarjoavat lyhyiden (yleensä 3 kuukautta) korkealaatuisten valtion velkakirjalainojen tuottoa, esimerkiksi Yhdysvaltojen 3 kuukauden velkasitoumukset (T-bill).

14 14 (50) Nettoutus ja suojaus Nettoutus ja suojaus Kehikko 5 1. Laskettaessa kokonaisriskiä sijoitusasteeseen perustuvalla menetelmällä nettoutus- ja suojausjärjestelyt voidaan ottaa huomioon kokonaisriskiä vähentävinä tekijöinä. 2. Nettoutusjärjestelyt ovat määritelmän mukaan: sellaisia rahoitusjohdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen yhdistelmiä, jotka liittyvät samaan kohdeetuuteen riippumatta rahoitusjohdannaisten osalta sopimusten eräpäivästä; kun kyseisten rahoitusjohdannaisilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen ainoana tavoitteena on eliminoida toisilla johdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositiolla otettuihin positioihin liittyvät riskit. 3. Suojausjärjestelyt ovat määritelmän mukaan: sellaisia rahoitusjohdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen yhdistelmiä, jotka eivät välttämättä liity samaan kohde-etuuteen; kun kyseisten rahoitusjohdannaisilla ja/tai arvopaperipositioilla tehtävien kauppojen ainoana tavoitteena on tasoittaa toisilla johdannaisinstrumenteilla ja/tai arvopaperipositiolla otettuihin positioihin liittyviä riskejä. 4. Jos yhteissijoitusyritys käyttää varovaista laskentaa sen sijaan, että se laskisi tarkasti kunkin rahoitusjohdannaisen arvon sijoitusasteen laskennassa, suojaus- ja nettoutusjärjestelyjä ei voida ottaa huomioon niihin liittyvien johdannaisten arvon vähentämiseksi, jos tämä johtaisi kokonaisriskin aliarvioimiseen. Nettoutus Kehikko 6 1. Yhteissijoitusyritys voi nettouttaa positioita: rahoitusjohdannaisinstrumenttien välillä edellyttäen, että ne liittyvät samaan kohde-etuuteen, vaikka niillä olisi eri eräpäivät, rahoitusjohdannaisinstrumentin (jonka kohde-etuutena on siirtokelpoinen rahamarkkinainstrumentti tai sijoitusyhtiö (CIU)) ja sen kohde-etuuden välillä, pääasiallisesti korkojohdannaisiin sijoittavat yhteissijoitusyritykset voivat käyttää erityisiä duraation nettoutusta koskevia sääntöjä voidakseen ottaa huomioon korkokäyrän eri maturiteettisegmenttien välisen korrelaation.

15 15 (50) Selitys nettoutus 16. Vaatimusta siitä, että nettoutusjärjestelyjen on koskettava samaa kohde-etuutta, tulisi tulkita tiukasti: omaisuuseriä, joita yhteissijoitusyritys pitää vastaavina tai vahvasti korreloivina, kuten eri osuuslajit tai saman liikkeeseenlaskijan eri joukkolainat, ei tule pitää identtisinä nettoutusjärjestelyjen kannalta. 17. Nettoutusjärjestelyn määritelmän tavoitteena on varmistaa, että huomioon otetaan ainoastaan toisten kauppojen riskit kumoavat kaupat, jotka eivät jätä olennaista kattamatonta riskiä. Tämä tarkoittaa, että sellaiset kauppojen yhdistelmät, joiden tavoitteena on tuottaa pientäkin voittoa vähentämällä joitakin riskejä mutta pitämällä muut, ei tule pitää nettoutusjärjestelyinä. Tämä koskee esimerkiksi arbitraasisijoitusstrategioita, joiden tavoitteena on tuottaa voittoa hyödyntämällä hinnoittelueroja sellaisten johdannaisinstrumenttien välillä, joiden kohde-etuus on sama mutta maturiteetti poikkeava. 18. On mahdollista nettouttaa 3 kuukauden osto-optio osakkeeseen xyz suhteessa 6 kuukauden myyntioptioon samaan osakkeeseen xyz. Kahden option jäljelle jäävän position kokonaisriski vastaa osto-option (positiviinen) ja myyntioption (negatiivinen) positioiden summa (absoluuttinen arvo). 19. On mahdollista nettouttaa pitkä positio osakkeessa xyz myyntioptiolla samaan osakkeeseen xyz. 20. Seuraava yksinkertainen esimerkki havainnollistaa nettoutusprosessia. Yhteissijoitusyrityksen salkku sisältää: 10 Daxissa listattua osaketta X, joiden yhteenlaskettu markkinaarvo on 100 lyhyen position, joka on muodostettu futuureilla samaan osakkeeseen X, joiden markkina-arvo on -20 pitkän futuureilla otetun position FTSE-indeksissä, jonka markkinaarvo on 30 lyhyen futuureilla otetun position DAX-indeksissä, jonka markkinaarvo on -10. Kunkin johdannaisen arvo sijoitusasteen laskennassa on: johdannainen osakkeeseen X: -20 johdannainen FTSE-indeksiin: 30 johdannainen DAX-indeksiin: -10 Ilman nettoutus- tai suojausjärjestelyjä kokonaisriski olisi yhtä kuin kunkin yksittäisen johdannaisposition absoluuttisten arvojen summa: 60.

16 16 (50) Yhteenlasketut pitkä positio ja lyhyt positio osakkeessa X muodostavat nettoutusjärjestelyn. Nettoutusjärjestelyn bruttopositio on -20. Positio osakkeessa X (100) voidaan kuitenkin nettouttaa tätä -20:ta vastaan. Tämä tuottaa nettosijoitukseksi nolla. Kokonaisriski vastaa seuraavien tekijöiden summaa: FTSE-johdannaisposition absoluuttinen arvo: 30 DAX-johdannaisposition absoluuttinen arvo: 10 nettoutusjärjestelyn nettoposition absoluuttinen arvo: 0 Lyhyttä positiota DAX-indeksissä ei saa nettouttaa osaketta X vastaan. Siten kokonaisriski on Varovaisen laskennan käyttäminen suojaus- ja nettoutusjärjestelyssä voi johtaa kokonaisriskin aliarviointiin. Oletetaan, että yhteissijoitusyrityksen salkussa on: pitkä positio osakkeessa X, jonka markkina-arvo on 100. lyhyt futuureilla muodostettu positio osakkeessa X, kun tarkka laskenta antaa arvoksi 80 ja varovainen laskenta 100. Positioiden nettouttaminen varovaisella laskennalla antaa riskipositioksi 0, kun taas tarkalla laskennalla se olisi 20. Se aliarvioi kokonaisriskin. Duraation nettoutusta koskevat säännöt Kehikko 7 1. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä ei voida käyttää, jos tämä johtaisi yhteissijoitusyrityksen riskiprofiilin virheelliseen arviointiin. Näitä nettoutussääntöjä käyttävän yhteissijoitusyrityksen ei tule käyttää korkostrategiassaan muita riskin lähteitä (esim. volatiliteettia). Siksi esimerkiksi korkoarbitraasistrategioihin ei voida soveltaa näitä nettoutussääntöjä. 2. Näitä duraatiota koskevia nettoutussääntöjä käyttämällä ei voida muodostaa perustelemattoman korkeaa vipua sijoituksilla lyhytaikaisiin positioihin. Siten esimerkiksi lyhytaikaiset korkojohdannaiset eivät voi olla sellaisen yhteissijoitusyrityksen tuoton päälähde, jonka salkun duraatio on keskipitkä, jos se käyttää tätä nettoutusmenetelmää.

17 17 (50) 3. Yhteissijoitusyrityksen korkojohdannainen on muunnettava vastaavaan positioon kohde-etuudessa seuraavan menetelmän mukaisesti: 1. Kukin korkojohdannainen osoitetaan asianmukaiseen vaihteluväliin ("ryhmä") seuraavalla maturiteettiasteikolla: Ryhmä Maturiteetti vuotta vuotta vuotta 4 > 15 vuotta 2. Vastaava positio kohde-etuudessa lasketaan kullekin korkojohdannaisinstrumentille jakamalla sen duraatio yhteissijoitusyrityksen tavoiteduraatiolla ja kertomalla se kohdeetuuden markkina-arvolla: Vastaava positio kohde-etuudessa = duraatio F- DI/duraatio tavoite MtM Kohde-etuus missä: duraatio FDI on korkojohdannaisen duraatio (korkoherkkyys), duraatio tavoite on sijoitusstrategian, suunnattujen positioiden ja odotetun riskitason mukainen jokaisena ajankohtana ja muutoin normalisoitava. Se vastaa myös salkun duraatiota tavanomaisissa markkinatilanteissa. MtM kohde-etuus on kohde-etuuden markkina-arvo kehikon 2 mukaisesti. 3. Vastaavat pitkät ja lyhyet positiot kussakin kohde-etuudessa nettoutetaan kunkin ryhmän sisällä. Ensin mainittujen summa, joka nettoutetaan jälkimmäiseen nähden, on kyseisen ryhmän nettoutettu positio. 4. Jäljellä oleva nettouttamaton pitkien (tai lyhyiden) positioiden summa korissa (i) nettoutetaan korissa (i+1) jäljellä olevien nettouttamattomien pitkien (tai lyhyiden) positioiden summan kanssa. 5. Jäljellä oleva nettouttamaton pitkien (tai lyhyiden) positioiden summa korissa (i) nettoutetaan korissa (i+2) jäljellä olevien nettouttamattomien pitkien (tai lyhyiden) positioiden summan kanssa. 6. Lasketaan kahden kaukaisimman ryhmän nettouttamatto-

18 18 (50) mien pitkien ja lyhyiden positioiden nettoutettu summa. 7. Yhteissijoitusyritys laskee kokonaisriskinsä seuraavien tekijöiden summana: (a) 0 % kunkin ryhmän nettoutetusta positiosta, (b) 40 % kahden vierekkäisen ryhmän (i) ja (i+1) kesken nettoutetuista positioista, (c) 75 % yhden ryhmän erottamien ryhmien eli (i) ja (i+2) kesken nettoutetuista positioista, (d) 100 % kahden kaukaisimman ryhmän kesken nettoutetuista positioista ja (e) 100 % jäljellä olevista nettouttamattomista positioista. 4. Valinnaisia duraation nettoutusta koskevia sääntöjä käyttävä yhteissijoitusyritys voi käyttää myös kehikon 8 mukaista suojausten laskentaa. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä voi kuitenkin soveltaa vain sellaisiin korkojohdannaisiin, jotka eivät kuulu suojausjärjestelyihin. Selitys duraation nettoutusta koskevat säännöt 22. Koska sijoitusasteeseen perustuva standardimenetelmä johtaa virheellisesti siihen, että korkoja eri maturiteeteissa pidetään eri kohdeetuuksina, joidenkin yhteissijoitusyritysten voi olla tarpeen käyttää erityisiä nettoutussääntöjä, jotka sallivat duraation osittaisen nettoutuksen. 23. Sijoitusstrategiaansa ja riskiprofiiliaan yksilöidessään yhteissijoitusyrityksen olisi kyettävä määrittelemään korkoriskin taso ja vastaavasti arvioimaan tavoiteduraationsa (koska duraatio tarkoittaa salkun markkina-arvon herkkyyttä korkojen muutoksiin nähden). Yhteissijoitusyrityksen on syytä ottaa huomioon ennalta määrätty tavoiteduraatio sijoituspäätösten yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että salkun duraation olisi oltava tavanomaisessa markkinatilanteessa tavoiteduraation tuntumassa. Markkinahäiriön aikana salkun duraatio voi poiketa tavoiteduraatiosta. Salkun koostumusta tulisi muokata tämän eron saattamiseksi normaalille tasolle. 24. Kunkin korkojohdannaisen osalta vastaava kohde-etuuspositio tarkoittaa summaa, joka täytyisi sijoittaa käteispohjaiseen omaisuuserään saman riskiprofiilin saavuttamiseksi, joka syntyy yhteissijoitusyrityksen hallussaan pitämästä korkojohdannaisinstrumentista kokonaisuudessaan. Siten käteispohjaisen omaisuuserän katsotaan olevan joukkolaina, jonka duraatio on yhtä kuin yhteissijoitusyrityksen tavoiteduraatio. 25. CESR ei odota, että sellainen yhteissijoitusyritys, jolla on pitkä duraatio ja joka sijoittaa hyvin lyhytaikaisiin johdannaisiin (esim. 3 kuukau-

19 19 (50) den instrumentteihin), käyttäisi näitä nettoutussääntöjä. Tällainen katsottaisiin arbitraasiksi, ja CESR odottaa, ettei yhteissijoitusyritys käytä näitä erityisiä nettoutussääntöjä. 26. Ryhmien kynnysarvoiksi esitetyt maturiteetit (2, 7 ja 15 vuotta) on valittu siten, että ryhmät osuisivat joukkolainamarkkinoiden keskeisimpien liikkeeseenlaskumaturiteettien väleihin (5, 10 ja 30 vuotta). 27. Käytetty menetelmä sallii sellaisten pitkien ja lyhyiden positioiden nettouttamisen, joiden kohde-etuudet ovat eripituisia korkoja (esim. 1 vuosi ja 2 vuotta). (a) kunkin ryhmän sisällä positioiden nettouttaminen on täysin sallittua. Esimerkiksi yhteissijoitusyritys voi sijoittaa johdannaisinstrumenttiin, jonka maturiteetti vastaa lähinnä sitä, jonka se pyrkii suojaamaan likviditeettisyistä, ja pitkä positio maturiteetiltaan 18 kuukauden pituisessa korkojohdannaisessa voidaan täsmäyttää lyhyeen position maturiteetiltaan 2 vuoden korkojohdannaisinstrumentissa johtuen tämän heikosta likviditeetistä joukkolainamarkkinoilla. (b) positioiden nettouttaminen kahden ryhmän välillä on osittain sallittu. Sellaisten pitkien ja lyhyiden positioiden nettouttaminen, joiden kohde-etuuksien maturiteettiero on suuri, on sallittu vain osittain eri ryhmien välillä. Sellaiset positiot, joiden modifioitu duraatio on paljon pidempi kuin koko salkun modifioitu duraatio, eivät ole yhteissijoitusyrityksen sijoitusstrategian mukaisia, joten niiden täydellistä täsmäytystä ei tulisi sallia. Esimerkiksi ei olisi asianmukaista täsmäyttää maturiteetiltaan 18 kuukauden lyhyt positio (ryhmässä 1) maturiteetiltaan 10 vuoden pitkän position kanssa (ryhmässä 3), kun yhteissijoitusyrityksen tavoiteduraatio on noin Nettoutettuihin positioihin on sovellettava joitakin vähennyksiä osittaisen nettoutuksen mahdollistamiseksi. Ne on ilmaistu prosenttilukuina, jotka perustuvat 2 vuoden, 5 vuoden, 10 vuoden ja 30 vuoden maturiteettien keskimääräisiin korrelaatioihin korkokäyrällä. 29. Itse asiassa mitä suurempi ajallinen ero positioiden välillä on, sitä suurempaa vähennystä niiden väliseen nettoutukseen on sovellettava. Tämä selittää, miksi prosenttiluvut kasvavat ryhmien välisen etäisyyden myötä. 30. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä ei voi käyttää suojaustarkoituksessa. Esimerkiksi kokonaisriskin laskennan yhteydessä yhteissijoitusyritys voi ensin yksilöidä suojausjärjestelyt. Sen jälkeen näissä järjestelyissä käytetyt johdannaiset jätetään huomiotta kokonaisriskin

20 20 (50) laskennassa. Yhteissijoituksen tulisi soveltaa suojausjärjestelyihin täsmällistä laskentaa. CESR ei odota, että yhteissijoitusyritykset käyttävät suojauslaskennassa duraation nettoutusta koskevia sääntöjä. Duraation nettoutusta koskevia sääntöjä voidaan käyttää jäljellä olevien korkojohdannaisten muuntamiseksi vastaaviksi kohdeetuuspositioiksi. 31. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa salkkua: Instrumentti Maturiteetti Nimellisarvo Summa Herkkyys Joukkovelkakirjalaina 4v ,79 Korkofutuuri 3v ,50 Korkofutuuri 4v ,05 Jvk-futuuri 4v ,80 Kokonaisriski lasketaan seuraavasti: a. Pitkä positio 4 vuoden joukkovelkakirjalainassa on suojattu lyhyellä positiolla maturiteetiltaan samanpituisessa jvk-futuurissa (vihreä tausta). Siten tämä suojausjärjestely suljetaan pois kokonaisriskin laskennasta. b. Tämän jälkeen duraation nettoutusta koskevia sääntöjä sovelletaan jäljellä oleviin korkojohdannaisiin (korkofutuurit, joiden maturiteetit 3 v ja 4 v). Suojaus Kehikko 8 1. Suojausjärjestelyt voidaan ottaa huomioon kokonaisriskin laskennassa vain, jos ne kompensoivat joihinkin omaisuuseriin kytkeytyviä riskejä ja erityisesti jos ne täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: (a) sijoitusstrategioita, joilla pyritään tuottamaan voittoa, ei tule pitää suojausjärjestelyinä, (b) riskin on vähennyttävä todennettavasti yhteissijoitusyrityksen tasolla, (c) rahoitusjohdannaisinstrumentteihin liittyvät riskit eli yleiset riskit ja mahdolliset erityisriskit, olisi kompensoitava, (d) niiden tulisi liittyä samaan omaisuuslajiin ja (e) niiden tulisi olla tehokkaita markkinahäiriötilanteissa. 2. Edellä mainituista kriteereistä huolimatta valuuttasuojaukseen käytetyt johdannaiset (joista ei aiheudu lisäriskiä, -vivutusta ja/tai muuta markkinariskiä) voidaan nettouttaa yhteissijoitusyrityksen kokonaisriskiä laskettaessa. 3. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että mikään markkinaneutraali tai long/short-sijoitusstrategia ei ole kaikkien edellä esitettyjen kriteerien mukainen.

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista 04/02/2016 ESMA/2015/1787 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät... 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x)

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x) Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Hyöty (engl. utility) = arvo, jonka koemme riskitilanteessa eli, kun teemme päätöksiä epävarmuuden (todennäköisyyksien) vallitessa. Vrt.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

, tuottoprosentti r = X 1 X 0

, tuottoprosentti r = X 1 X 0 Ostat osakkeen hintaan ja myyt sen vuoden myöhemmin hintaan X 1. Kokonaistuotto on tällöin R = X 1, tuottoprosentti r = X 1 ja pätee R = 1 + r. Lyhyeksimyymisellä tarkoitetaan, että voit myydä osakkeen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet 19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista suosituksen EJRK/2012/02 suosituksen A kohdan 4 mukaisesti 1

Lisätiedot