Linja-auton eri muotomallien ilmanvastuksen tutkiminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linja-auton eri muotomallien ilmanvastuksen tutkiminen"

Transkriptio

1 Tampereen ammattikorkeakoulu Auto-a kuletustekniikan koulutusohelma Auto- a työkonetekniikka Ville Nurmi Opinnäytetyö Lina-auton eri muotomallien ilmanvastuksen tutkiminen Työn ohaaa Työn tilaaa Tampere 00 Tekniikan lisensiaatti Tauno Kuloärvi Kabus Oy

2 Tampereen ammattikorkeakoulu Auto- a kuletustekniikan koulutusohelma Auto- a työkonetekniikka Tekiä Ville Nurmi Työn nimi Lina-auton eri muotomallien ilmanvastuksen tutkiminen Sivumäärä 55 Valmistumisaika Kesäkuu 00 Työn ohaaa Tekniikan lisensiaatti Tauno Kuloärvi Työn tilaaa Kabus Oy Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli tutkia lina-auton kolmen erilaisen keula- a perämallin ilmanvastusta tietokoneavusteisen virtauslaskennan avulla. Näiden mallien tuloksia vertailtiin sitten keskenään a pääteltiin, mitkä asiat tekevät mallista hyvän. Työssä tutkittiin myös virtauslaskennan teoriaa a tutustuttiin virtauslaskentaohelmistoon. Aihepiiri on vielä yleisellä tasolla melko tuntematon, oten työn oli myös tarkoitus tarota yksinkertaista tietoa a oheita miten tietokoneavusteista virtauslaskentaa olisi hyvä lähestyä. Työssä käytettiin laskennan valmisteluun a tulosten tarkasteluun ANSYS Workbench - ohelmistoa, onka CFX-lisäosan avulla virtauslaskenta suoritettiin. Workbenchin a CFX:n avulla suoritettiin virtauslaskentaprosessin viidestä työvaiheesta nelä: geometrian valmistelu, elementtiverkon luonti, esitietoen syöttäminen laskentaa varten a tulosten tarkastelu. Yksi vaihe eli itse laskenta suoritettiin Tieteen tietotekniikan keskuksen supertietokoneen avulla. Tutkittavat ilmanvastusmallit saatiin Kabus Oy:ltä. Tuloksia tutkittiin ANSYSin CFX-Post-osiossa. Tutkittavia asioita olivat malleihin vaikuttavat paineakaumat a syntyvät virtaukset. Työstä havaittiin, että tietokoneavusteinen virtauslaskenta on nopea a halpa tapa tutkia aoneuvon ulkopuolisia virtauksia. Työstä olisi tarkoitus olla hyötyä opiskelioille sekä aoneuvoen valmistaille. Tämä työ sisältää luottamuksellisia asioita, otka on poistettu työn ulkisesta versiosta. Avainsanat ilmanvastusmallit, tietokoneavusteinen virtauslaskenta, CFD, ANSYS CFX

3 TAMK University of Applied Sciences Automobile and Transport Engineering Automobile and Off-Road Vehicle Engineering Writer Ville Nurmi Thesis Research for the Air Resistance of Different Bus Shape Models Pages 55 Month and Year of June 00 Completion Thesis Supervisor Tech. Lic. Tauno Kuloärvi Co-operating Company Kabus Oy Abstract The purpose of this thesis was to research the air resistance of three different bus models with the help of computational fluid dynamics (CFD). Each bus model had differently shaped front and rear. The results were compared with each other and then the conclusions about good solutions were made. This thesis also included studying some theory behind CFD. We also familiarized ourselves with CFD software used in work. Theme is commonly quite unknown so one purpose of this thesis was also to offer simple information and guidance on how to approach CFD. Software used doing computations and examining results was called ANSYS Workbench. Workbench also included an additional program called CFX which was specialized in CFD. The whole CFD process included five phases. Four of them were performed with Workbench and CFX: preparation of geometry, creation of element mesh, inputting required information for computation and examining the results. The phase of computation itself was executed on super cluster of IT Center for Science (CSC). The researched models were gained from Kabus Inc. The results were examined in last phase with ANSYS CFX-Post. Things under investigation were distributions of pressure and air flow surrounding the vehicle. Every model produced different figures which helped with drawing some conclusions. As a conclusion CFD was noticed to be fast and cheap way to investigate the air flow outside of a vehicle. Students and vehicle manufacturers should benefit from this thesis. This thesis includes some confidential information that has been removed from the public version of the thesis. Keywords aerodynamic models, Computational Fluid Dynamics, CFD, ANSYS CFX

4 Esipuhe Työ sai alkunsa auto- a kuletustekniikan koulutuspäällikön, tekniikan lisensiaatti Tauno Kuloärven ehdotuksesta. Aihe oli mielenkiintoinen a melko haastava, oten otin sen mielelläni vastaan. Opinnäytetyön valvoana toimineella Kuloärvellä oli myös yhteyksiä Kabus Oy:n suuntaan, oka valmistaa lina-autoa Koiviston Auto -yhtymään kuuluville lina-autoyrityksille. Kabus Oy myös valikoitui tätä kautta työn tilaaaksi. Kiitoksen ansaitsevat kaikki, otka ovat taronneet tukensa työtä tehtäessä. Kiitokset Kabus Oy:n väelle a erityisesti Jani Davidilalle, oka auttoi palon mallien kanssa. Kiitos myös Tieteen tietotekniikan keskukselle a Esko Järviselle sekä Reio Lindgrenille ohelmasta a avusta sen kanssa. Suuri kiitos Harri Myllysuolle omalta luokalta, oka auttoi alkuun ohelman kanssa a oli muutenkin suureksi avuksi. Kiitoksen ansaitsevat myös opiskelutoverit Matti Mäkinen a Esa Huhtamäki. Tampereella kesäkuussa 00 Ville Nurmi

5 Tampereen ammattikorkeakoulu Auto- a kuletustekniikan koulutusohelma Auto- a työkonetekniikka Sisällysluettelo Tiivistelmä... Abstract... 3 Esipuhe... 4 Sisällysluettelo... 5 Symboliluettelo... 7 Johdanto... 8 Virtauslaskennan perusteet Virtauslaskennan historiaa Kokoonpuristumattomat virtaukset Käsitteitä Perusyhtälöt Yhdenmuotoisuuslait....3 Kappaleen ulkopuolinen virtaus Virtauslaskennan sovellutuksia CFD-laskennan perusteet CFD-laskennan teoria Navier-Stokesin yhtälöt k-epsilon-yhtälö Reynoldsin kuormitusmalli Tilavuusmenetelmä Työssä käytetyt ohelmistot ANSYS Workbench a CFX SSH Secure Shell Client Työn eri vaiheet Laskentaan valmistavat vaiheet Geometrian valmistelu... 7

6 5.. Elementtiverkon luonti Virtauslaskennan työvaiheet CFX-Pre a esitiedot laskentaa varten CFX-Solver a laskenta CFX-Post a tulosten tarkastelu CSC:n supertietokoneen käyttäminen Tulokset Loppupäätelmät Yhteenveto laskennan osalta Johtopäätökset tuloksista Työn arviointi Lähteet... 5 Liitteet... 5 Liite : ANSYS Workbenchin toimintoa... 5

7 Symboliluettelo A pinta-ala w virtausnopeus ρ virtausaineen tiheys D nopeusgradientti p modifoitu paine C ε, C ε, C μ vakioita k-ε-turbulenssimallissa c ε, c ε Reynoldsin kuormitusmallin vakio Re Reynoldsin luku τ leikkausännitys υ kinemaattinen viskositeetti U nopeuden vektori, U x, y, z u nopeudenheilahteluen komponentti turbulenttisessa virtauksessa Γ diffundoituvuus ε turbulenssin huounnan vauhti μ dynaaminen viskositeetti μ t σ k σ ε S turbulenttinen viskositeetti turbulenssimallin vakio k-yhtälössä turbulenssimallin vakio ε-yhtälössä kontrollitilavuuden pinta

8 Johdanto Työn tarkoituksena on tutkia erilaisten keula- a perämallien muotoen vaikutusta linaauton ilmanvastukseen virtauslaskennan avulla. Tutkittavia keula- a perämallea on molempia kolme. Laskentoa tehtäessä kukin keula yhdistetään yhteen perään koriputkella. Malleista on versiot pyörien kanssa sekä ilman pyöriä a näin ollen lasketettavia mallea kertyy yhteensä kuusi. Malleista tutkitaan paineakaumia a virtauksia, onka älkeen eri mallien tuloksia verrataan keskenään. Työssä tutustutaan myös tietokoneavusteisen virtauslaskennan eli CFD-laskennan (Computational Fluid Dynamics) teoriaan, tosin vain kokoonpuristumattomien virtausten osalta. Yhtälöistä käsitellään vain tärkeimmät a oleellisimmat laskennan kannalta. Laskenta suoritetaan ANSYS Workbench -ohelmiston a Espoossa siaitsevan Tieteen tietotekniikan keskuksen supertietokoneen avulla. Työssä tutustutaan näiden kahden hyödyntämiseen a toimintoihin virtauslaskennassa. Työn eri vaiheet käsitellään melko yksityiskohtaisesti. ANSYS Workbenchin a tämän virtauslaskentaan erikoistuneen CFX-lisäosan hienoudet sekä supertietokoneen käyttö käsitellään melko laaasti etenkin työn kannalta oleellisten toimintoen osalta. Viimeiseksi tehdään vielä yhteenveto tuloksista a pohditaan työn onnistuneisuutta a mahdollista työn eteenpäin kehittämistä. Työn tärkeimpänä tarkoituksena eri muotomallien vertailun ohessa on antaa opastusta ANSYS Workbenchin sekä supertietokoneen käyttöön a hyödyntämiseen virtauslaskennassa.

9 9(55) Virtauslaskennan perusteet Virtauslaskenta tutkii nesteiden a kaasuen liikettä a käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa (Fluent, What is Computational Fluid Dynamics (CFD) from Fluent). Tässä työssä käsitellään vain kokoonpuristumattomia virtauksia, koska kaikki tutkittavat virtaukset tapahtuvat aoneuvon ulkopuolella vapaassa virtauksessa. Kokoonpuristuvia virtauksia ei synny työssä tutkittavassa tilanteessa, oten ne ätetään huomiotta.. Virtauslaskennan historiaa Virtauslaskentaa alettiin haroittaa 960-luvulla, olloin tiedemiehet alkoivat tutkia aineiden virtauksia lähinnä yritysten tutkimus- a kehitysosastoilla. 970-luvun puolivälin älkeen taitotieto oli kasvanut tarpeeksi suureksi a oli mahdollista alkaa kehittää yleisiä virtauslaskentaratkaisua. 980-luvulla tietokoneiden kehittyessä myös virtauslaskenta alkoi kehittyä nopeasti. Tietokoneita alettiin myös käyttää monimutkaisempien virtauslaskentoen ratkaisemiseen. Kun tietokoneet edelleen kehittyivät, oli mahdollista ottaa käyttöön myös virtausmallien graafinen a interaktiivinen esittäminen. Virtauslaskentaohelmistoen toiminta perustui erittäin monimutkaisiin a epälineaarisiin matemaattisiin malleihin, oista saatiin yhtälöt virtauslaskennan eri osa-alueiden iterointiin perustuvaan ratkaisemiseen. Nykyään kaupalliset virtauslaskentaohelmistot ovat melko yksinkertaisia a helppokäyttöisiä. Yksinkertaisia laskelmia on mahdollista suorittaa o pienellä aiheeseen a ohelmistoon tutustumisella. Virtauslaskentaa pidetään nykyään tietokoneavusteisen mallintamisen osa-alueena a sitä käytetään lähes kaikilla teollisuuden sektoreilla. Alalla ammatikseen toimivat henkilöt ovat edelleen hyvin korkeasti koulutettua tutkioita, otka atkavat aihealueen kehitystyötä. (Mäkinen 009, 8)

10 0(55). Kokoonpuristumattomat virtaukset.. Käsitteitä Samoin kuin yleisesti mekaniikassa virtausnopeudella tarkoitetaan aikayksikössä kulettua matkaa. Virtausnopeus on vektori, mikä tarkoittaa, että sillä on suuruus, suunta a vaikutuspiste. Yksittäinen virtausnopeusvektori voidaan aatella yksittäisen massaosasen nopeutena virtaustilassa. Tällä tarkoitetaan differentiaalisen pienen aineosasen nopeutta. Virtaustila on alue, ossa virtauksia tutkitaan. Jos virtaustilan eri pisteisiin piirretään nopeusvektorit, saadaan aikaiseksi virtauskenttä. Virtausaineen yksittäisten osien siainti määritellään koordinaateilla. Tasovirtauksissa käytetään yleensä suorakulmaisia koordinaattea, putkivirtauksissa sylinterikoordinaattea a erikoistapauksissa on mahdollista käyttää pallokoordinaattea. Virtausviivat saadaan, kun nopeusvektoreiden vaikutuspisteet yhdistetään käyräparvilla siten, että vektorit sivuavat käyriä. Virtausviivat havainnollistavat graafisesti hyvin virtausta. Niissä ei ole taitteita, eivätkä ne leikkaa toisiaan. Tilanteessa, ossa virtausviiva osuu kappaleeseen siten, että se akaantuu kahtia kappaleen käressä a yhdistyy taas kappaleen älkeen syntyviä akaantumispisteitä kutsutaan etummaiseksi a takimmaiseksi patopisteeksi. Virtauspinnaksi kutsutaan kaikkien kappaletta ympäröivien virtausviivoen yhdistelmää. (Myllysuo 009, 9) Pyörteetön eli laminaarinen virtaus tarkoittaa, että virtausaineen osaset ovat pelkästään suoraviivaisessa liikkeessä eli translaatioliikkeessä siirtyessään virtaustilan läpi. Pyörteinen eli turbulenttinen virtaus taas tarkoittaa tilannetta, ossa virtausaineen osaset ovat myös kiertoliikkeessä eli rotaatiossa oman tai onkin muun vertailuakselin ympäri. Jos virtaus on aasta riippumaton eli virtauskuva pysyy muuttumattomana, kyseessä on stationäärinen virtaus. Jos taas virtaus on riippuva aasta eli virtauskuva vaihtelee, kyseessä on epästationäärinen virtaus. (Myllysuo 009, 0)

11 (55).. Perusyhtälöt Perusyhtälöistä ensimmäisenä käsitellään atkuvuusyhtälö. Esimerkkinä voidaan pitää putkea, onka läpi virtaa ainetta a onka poikkipinta-ala ei ole vakio, vaan sen sisäpinnan paksuus vaihtelee putken eri kohdissa. Kokoonpuristumattomassa virtauksessa putken läpi kulkeva tilavuusvirta pysyy koko aan vakiona eli tilavuusvirta on riippumaton putken poikkipinta-alasta. (Myllysuo 009, 0) Tämä asia voidaan todeta yhtälöllä : V & A w = A w = A w = A w = vakio () = 3 3 ossa A on poikkipinta-ala a w virtausnopeus. Perusyhtälöistä toisena käsitellään Bernoullin yhtälö eli energiayhtälö. Yhtälö on nimetty sveitsiläisen matemaatikon Daniel Bernoullin (700 78) mukaan. Fysiikasta tunnettua energian säilymisperiaatetta sovelletaan tässä ideaaliseen eli kitkattomana, kokoonpuristumattomana a stationäärisenä virtaavaan virtausaineeseen. Aatellaan virtausputki, ossa aine virtaa tilasta tilaan virtausputken ollessa täynnä ainetta eikä energianvaihtoa tapahdu tiloen a välillä. Kun Bernoullin yhtälöä sovelletaan tällaiseen tapaukseen, voidaan laatia energiatase. (Myllysuo 009, 0) Energiatase näyttää taulukon mukaiselta: Taulukko : Energiatase Tila Tila Potentiaalienergia m g z m g z Paine-energia Kineettinen energia V p m m = ρ p w V p m w m = ρ p

12 (55) Bernoullin yhtälö () saadaan muotoon p z + ρ g w + g = vakio () ossa z on korkeus, p paine, w nopeus, g normaalikiihtyvyys a ρ aineen tiheys. (Myllysuo 009, )..3 Yhdenmuotoisuuslait Tutkittavien virtausten suureiden vertailu tapahtuu yleensä dimensiottomien tunnuslukuen avulla. Näitä lukua on olemassa useita, mutta tässä työssä käsitellään näistä luvuista ainoastaan Reynoldsin luku. Luku on nimetty englantilaisen fyysikon Osborne Reynoldsin (84 9) mukaan, oka ensimmäisenä esitti kyseisen tunnusluvun. Reynoldsin luku ilmaisee virtausosasten vaikuttavien hitausvoimien a viskositeettivoimien suhteen. Virtauksessa vaikuttavia voimia ovat yleensä painevoima F p, hitausvoima F a a kitkavoima F r. Jos tarkastelussa olevien kahden virtauksen tulee olla fysikaalisesti yhdenmuotoisia, täytyy virtaustilan kahdessa vastinpisteessä näiden kolmen voiman suhteen olla sama. (Myllysuo 009, ) Tämä voidaan todeta yhtälöllä 3: F F p p F F a r = = (3) a F F r Toisaalta F r :n a F p :n geometrinen summa on sama kuin hitausvoima F a, oten kahden voimalain suhteen vertaaminen riittää: F r = F r F F a a Alkuperäinen lähde: Bohl 97, 53 55

13 3(55) Newtonin leikkausännitysaksiooma (yhtälö 4) määrittelee nesteiden dynaamisen viskositeetin seuraavasti: laminaarisessa yhdensuuntaisvirtauksessa, ossa kohtisuoraan virtaussuuntaa vastaan vallitsee lineaarinen nopeusgradientti D, syntyy seuraava leikkausännitys τ = η D (4) ossaτ on leikkausännitys, η dynaaminen viskositeetti a D nopeusgradientti. D Δ w Δwx lim Δ 0 Δy = y = x = w w x x dw x dy Kitkavoima F r voidaan Newtonin leikkausännitysaksiooman (yhtälö 4) mukaan muokata seuraavanlaiseen muotoon: F r dwx = A τ = Aη (5) dy tai myös muotoon F r w w = A η = L η = L η w L L ossa L on karakteristinen pituus. Hitausvoima F a on Newtonin mekaniikan peruslain mukaan F a = m a (6) tai saadaan myös muotoon

14 4(55) a L a V F a = = 3 ρ ρ ossa ρ on aineen tiheys. Voimien suhteeksi saadaan siis w L w L F F r r = η η w L w L L w L L w L a L a L F F a a = = = ρ ρ ρ ρ ρ ρ Kun suhteet asetetaan yhtä suuriksi a supistetaan, saadaan seuraava dimensioton riippuvuus kyseisten suureiden kesken: w L w L w L w L = ρ ρ η η w L w L n n = ρ ρ η ρ η ρ = w L w L Osamäärä η / ρ on tunnetusti kinemaattinen viskositeetti υ : υ υ w L w L = Lauseke υ w L on dimensioton Reynoldsin luku Re. υ L w = Re (7)

15 5(55) Kertomalla nopeus a karakteristinen pituus a akamalla tämä kinemaattisella viskositeetilla saadaan siis Reynoldsin luku Re. Kaksi virtausta ovat yhdenmuotoiset, kun kappaleet, oiden muotoen mukaan (ympäri tai läpi) virtaus tapahtuu, ovat yhdenmuotoisia a toisiaan vastaavien arvoen avulla muodostetut Reynoldsin luvut ovat yhtä suuret. Reynoldsin luvun suuruuden perusteella voidaan myös päätellä: onko tutkittava virtaus laminaarista vai turbulenttista. Esimerkiksi pyöreissä putkissa virtaus on laminaarista, os Reynoldsin luku on pienempi kuin 30. Jos luku on suurempi kuin 4000, putkessa esiintyy turbulenttista virtausta. (Myllysuo 009, 4; Mäkinen 009, ).3 Kappaleen ulkopuolinen virtaus Kappaleen ulkopuolella tapahtuvassa virtauksessa esiintyy kolme erilaista virtaustilaa. Nämä ovat hidas, alikriittinen a ylikriittinen virtaus. Reynoldsin luku kuvaa, mitä virtausmuotoa kulloinkin esiintyy. Raakerroksella tarkoitetaan ohutta kerrosta kappaleen a vapaan virtauksen välissä, kerros onka paksuudella virtausaineen nopeus kasvaa nollasta (kappaleen pintaan tarttunut virtausaine) vapaan virtauksen nopeuteen. Raakerroksessa nopeudenmuutos on siis hyvin yrkkä, oten siinä esiintyy suuri kitkaleikkausännitys Newtonin leikkausännityslain (yhtälö 4) mukaan. (Myllysuo 009, 4 5) Hitaassa virtauksessa pyörteitä ei esiinny a virtaviivat yhtyvät kappaleen takana. Alikriittisessä virtauksessa raakerros on laminaarinen a se irtoaa suurin piirtein suurimman halkaisian eli meridiaanin kohdalla. Kappaleen takana on suuri, pyörteinen alue, ossa on alipaine. Ylikriittisessä virtauksessa raakerros on turbulenttinen a se irtoaa meridiaanin takana. Kappaleen takana on pieni ylipaine. Pyörrealue on huomattavasti pienempi kuin laminaarisen raakerroksen tapauksessa. (Myllysuo 009, 5) Raakerroksessa tapahtuvista nopeudenmuutoksista aiheutuu leikkausännityksiä. Kun kaikkien leikkausännitysten virtaussuunnan mukaiset komponentit lasketaan yhteen koko kappaleen pinnalla, saadaan kitka- eli pintavastus. Paine- eli muotovastus saadaan, kun kaikkien ulkopuolisten virtausten virtaussuunnassa vaikuttavat voimat lasketaan Alkuperäinen lähde: Bohl 97, 85 86

16 6(55) yhteen. Todellisessa virtauksessa kappaleen etupintaan vaikuttaa suurempi painevoima kuin takapintaan, onka vuoksi syntyy paine-ero, oka aiheuttaa muotovastuksen. Tämä voidaan laskea yhtälön 8 mukaan F wd ρ = cd w A St (8) ossa c D on muotovastuskerroin a A St kappaleen otsapinta-ala. (Myllysuo 009, 5 6).4 Virtauslaskennan sovellutuksia Virtauslaskentaa käytetään nykyisin hyväksi lähes kaikkialla teollisuudessa. Tietokonesimuloinnilla vältetään turhia käytännön kokeita, kun kaikkia prototyypin osia a mallea ei tarvitse testata käytännössä. Aerodynamiikkaa tutkittaessa tietokoneilla tehtävällä simuloinnilla pystytään korvaamaan kalliimmat a monimutkaisemmat tuulitunnelikokeet, onka vuoksi siihen onkin yleisesti siirrytty. Virtauslaskentaa on sovellettu o pitkään lentokoneiden aerodynamiikan tutkimisessa. Tutkinnan kohteina olivat lentokoneen noste, vastus- a sivuttaisvoimat, oiden avulla voitiin päätellä tarvittava moottoriteho, rahtikapasiteetti sekä polttoaineen kulutus. Autoteollisuudessa virtauslaskenta on myös erittäin suosittua. Simuloitavia kohteita ovat esimerkiksi aoneuvon ulkopuoliset virtaukset, ilmastoinnin virtaukset aoneuvon sisäpuolella, pakokaasuen virtaukset a polttomoottorin palotapahtuma. (Mäkinen 009, 0) Sovelluskohteita on lukuisia. Lääketieteessä voidaan simuloida veren virtausta verisuonissa. Prosessiteollisuudessa voidaan tutkia muun muassa kemiallisia reaktioita palamisprosesseissa. Rakennusteollisuudessa virtauslaskentaa voidaan käyttää hyväksi huoneistoen ilmastoinnin suunnittelussa a elektroniikkateollisuudessa pystytään tutkimaan piirilevyen lämmönohtumista. (Mäkinen 009, )

17 7(55) 3 CFD-laskennan perusteet 3. CFD-laskennan teoria 3.. Navier-Stokesin yhtälöt 800-luvun alussa kehitetyt Navier-Stokesin yhtälöt toimivat virtauslaskennan perustana. Nämä osittaisdifferentiaaliyhtälöt kuvaavat aankohdan, lämmön a massan siirtymiä. Niillä ei ole yleisesti tunnettua analyyttistä ratkaisumallia, mutta ne pystytään ratkaisemaan numeerisesti. (Myllysuo 009, 9) Kun otetaan huomioon kaikki osatekiät eli aikamääreet a epäsuorat siirtotermit suodatetuissa yhtälöissä, voidaan Navier-Stokes-yhtälö kiroittaa lopulta muotoon ( ρu i ) ( ρu iu ) p U ( ρτ i i ) + = + μ t x x x x x i (9) ossa U on nopeuden vektori, p paine, τ leikkausännitys a ρ tiheys. Määrittelyoukko voidaan akaa verkotuksen avulla pienempiin kontrollitilavuuksiin, olloin pystytään käyttämään numeerista ratkaisumallia. Yhtälöt integroidaan okaisen kontrollitilavuuden yli siten, että tutkittava suure (massa, energia, momentti ne.) on kaikissa tilavuuksissa diskreetissä muodossa. (Myllysuo 009, 0) Elementissä kontrollitilavuuden määräävät pinnat, otka ympäröivät okaista solmua. Laskentapisteet sisältävät kaiken tiedon virtauksen ominaisuuksista sekä ratkaisun muuttuista. Karteesisilla koordinaateilla voidaan massan, momentin a passiivisen skalaarin yhtälöt esittää seuraavasti:

18 8(55) ρ + t x ( ρu ) = 0 (0) t P ( ) ( ) i ρu i + ρu U i = + μeff + x xi x x xi U U () t x ( ρφ) + ( ρu φ) = Γ eff + Sφ x φ x () oissa μ eff on tehollinen viskositeetti a Γ eff tehollinen diffundoituvuus. Jotta oitain tilavuusintegraalea voidaan muuntaa pintaintegraaleiksi, on edellä olevissa yhtälöissä otettu myös Gaussin haontateoreema huomioon. Aikaderivaatat voidaan ättää huomiotta, os kontrollitilavuudet eivät muutu aan suhteen. Tällöin yhtälöt saadaan muotoon: d dt ρdv + ρu dn = V s 0 (3) d dt V ρu i dv + ρu = + U idn Pdn μ s s s eff U i x U + x i dn + V S U i dv (4) d dt φ x ρφdv + ρu = φdn Γ eff dn + V s s V S φ dv (5) oissa V a s kuvaavat tässä ärestyksessä tilavuuden a pinnan integroinnin alueita a dn i on ulkopinnan normaalivektorin karteesinen differentiaalikomponentti. Ensimmäisenä vaiheena näiden differentiaaliyhtälöiden numeerisessa ratkaisussa on muuntaa okainen termi diskreettiin muotoon, olloin saadaan luotua rinnakkaisyhtälöt

19 9(55) linearisoiduista algebrallisista yhtälöistä. Integraaliyhtälöiden diskreetiksi muodoksi saadaan täten: ( ρu Δn ) = 0 o ρ ρ V + (6) ip Δt ip o o ρu i ρ U i V + m& Δt ip ip ( U ) = ( PΔΔ ) + i ip ip U U μ i eff + Δn + S V (7) i x x U ip i ip i ip o ρφ ρ φ V Δt o φ m φ Γ Δn + & ip ip = eff + SφV ip ip x (8) ip oissa V on kontrollitilavuus, Δ t aikayksikkö, Δ n diskreetti ulkopinnan vektori, alaindeksi ip merkitsee integrointipisteessä laskemista a yhteenlaskumerkit tarkoittavat koko kontrollitilavuuden yli laskemista integrointipisteissä. Yläindeksi o tarkoittaa vanhaa aikatasoa. Suure m& ip pinnan läpi. Tämä voidaan laskea yhtälön (9) mukaan tarkoittaa diskreettiä massavirtaa kontrollitilavuuden ip ( ρu Δn ) ip m & = (9) 3 (Myllysuo 009, 9 ) 3.. k-epsilon-yhtälö k-ε-yhtälöä käytetään yleisesti turbulenssin mallintamisessa sen vakauden a hyvän tuloksia ennustavan tarkkuuden vuoksi. Yleissimulaatioissa se taroaa tarkkuuden a laskennan monimutkaisuuden osalta hyvän kompromissin. 3 Alkuperäinen lähde: Discretization of the Governing Equations, Ansys Release.0.

20 0(55) k tarkoittaa turbulenssin kineettistä energiaa, oka määritellään nopeudenheilahteluen vaihteluina. Sen yksikkönä voi olla esimerkiksi m /s. ε tarkoittaa turbulenssin pyörrehäviötä eli nopeutta, olla nopeudenheilahtelut häviävät. Yksikkönä on k:n yksikkö aettuna aikayksiköllä eli esimerkiksi m /s 3. (Mäkinen 009, 5) k-ε-mallin atkuvuusyhtälö on muotoa: ρ + t ( ρu ) = 0 (0) a momenttiyhtälöksi saadaan: ρu t + T ( ρu U ) ( μ U ) = p + ( μ U ) B ' () eff eff + ossa B on kappaleen voimien summa a p modifoitu paine, oka saadaan yhtälöstä (): p' = p + ρk + μt U () 3 3 ossa μ t on turbulenssin viskositeetti. k-ε-malli perustuu pyörreviskositeettimalliin, ossa pätee μ = μ + (3) eff μ t k-ε-mallissa oletetaan, että turbulenssin viskositeetti on yhteydessä turbulenssin kineettiseen energiaan a häviämiseen yhtälön (4) mukaisesti: k μt = Cμ ρ (4) ε ossa C μ on vakio.

21 (55) k:n a ε:n arvot saadaan suoraan turbulenssin kineettisen energian a häviämisen tason differentiaaliyhtälöistä: ( ρk ) t + μ σ k t ( ρuk) = μ + k + P ρε k (5) ( ρε ) t + μ σ ε t ( ρuε ) = μ + ε + ( C P C ρε ε k s k s ) (6) oissa C s, C s, σ k a σ ε ovat vakioita. P k on viskoosi- a nostovoimista ohtuva turbulenssin kehitys, oka saadaan yhtälön (7) mukaan: T ( U + U ) U ( t U + k Pkb P k = μt U 3μ ρ ) + (7) 3 Kokoonpuristumattomien virtausten tapauksissa 4 3; Mäkinen 009, 5) U on pieni. (Myllysuo 009, 3..3 Reynoldsin kuormitusmalli ANSYS CFX käyttää monia turbulenssimallea, oista yksi on Reynoldsin kuormitusmalli. Kun Reynoldsin luku on korkea a virtausaineen inertiavoimat kasvavat merkittäviksi viskositeettivoimiin verrattuna, alkaa virtauksessa esiintyä turbulenssia. (Myllysuo 009, 4) ε-yhtälö toimii Reynoldsin kuormitusmallin perustana Ansys CFX:ssä. Reynoldsin kuormitussiirtymät ratkaistaan CFX Solverissa yhtälön (8) mukaan: 4 Alkuperäinen lähde: ANSYS CFX-Solver Theory Guide 006, 75 76

22 (55) ( ) = + δρε u u ε k ρ c μ φ P u u ρu t u ρu s 3 3 (8) oka on mahdollista esittää myös yhtälön (9) muodossa: ( ) ( ) + + = + i i i k k i φ P u ρu U x u ρu t ρε δ x u u ε k ρ c μ x i k i s k (9) ossa φ i on paineen a ännityksen vastaavuussuhde a P painetermi, oka saadaan yhtälön (30) mukaan: ( ) ( ) ( ) u u U U u u ρ P T + = (30) Kun yksittäiseen ännitysyhtälöön ilmaantuu turbulenssihäviötä, ε-yhtälöä tarvitaan edelleen: ( ) ( ) ( ) + + = + k ε t k ε ε k k x ε σ μ μ x ρε c P c k ε ε ρu x t ρε (3) Ansys CFX:ssä Reynoldsin kuormitusmalli ratkaistaan anisotrooppisena haaantumisena. Kyseisessä tapauksessa ratkaistaan yhtälö (3): ( ) ( ) i k k i u u U x u u t ρ ρ = ρε x u u u u k c x P i l i l k s kl k i i δ ε ρ μδ φ 3 (3) Näin ε-yhtälöksi saadaan:

23 3(55) ( ρε ) t + x k ε k ( ρu ε ) = ( c P ρε ) k ε cε + x k k ε μδkl + cε ρ ukul (33) ε xl 5 (Myllysuo 009, 4 5) 3. Tilavuusmenetelmä ANSYS CFX käyttää virtauslaskennan menetelmänä tilavuusmenetelmää (Finite Volume Method). Tämä tarkoittaa, että tutkittava alue aetaan alivyöhykkeisiin eli kontrollitilavuuksiin. Integraalimuodossa olevat säilyvyysyhtälöt sioitetaan solun määrittelemään kontrollitilavuuteen. Nämä solut ovat 3D-muodossa pääasiassa tetraedreä, heksaedreä a prismoa. Yhtälöt diskretisoidaan soluille a ratkaistaan iteratiivisesti kaikille kontrollitilavuuksille. (Mäkinen 009, 3) Tasaisen kokoonpuristumattoman virtauksen massan säilyvyyden atkuvuusyhtälö saadaan seuraavaan integraalimuotoon: V nˆ ds = 0 s (34) S on kontrollitilavuuden pinta, onka yli integrointi tapahtuu a nˆ on pinnan ulospäin suuntautuva normaali. Tämä tarkoittaa myös sitä käytännössä, että tilavuusvirta kontrollitilavuuden sisään on nolla. Kuviossa on suorakulmainen solu. 5 Alkuperäinen lähde: The Reynolds Stress Model, Ansys Release.0.

24 4(55) Kuvio : Suorakulmainen kaksiulotteinen solu (Bhaskaran & Collins, 5) Kuvion mielivaltaisella pinnalla (face) i oleva nopeus saadaan yhtälöstä (35): V i = u iˆ + v ˆ (35) i i Kun massan säilyvyyslaki (34) sioitetaan solun määrittelemään kontrollitilavuuteen, saadaan u Δy v Δx + u Δy + v Δx 0 (36) 3 4 = oka on solun diskretisoitu atkuvuusyhtälö. Tämä vastaa kontrollitilavuuteen tulevan massavirran summaa, oka on nolla eli solun massa säilyy. Pintoen yksittäiset arvot (esimerkiksi v,...) saadaan selvitettyä interpoloimalla vierekkäisten soluen, u solmupisteiden (cell center) arvoista. Diskretisoidut yhtälöt liikkeen a energian säilyvyyslaeille voidaan ohtaa samaan tapaan. Laskennassa pyritään siis sellaiseen ratkaisuun, ossa vaikuttavat suureet okaisella solulla säilyvät. Tuloksena saadaan likiarvo kaikista alueen solmupisteen muuttuista. Näiden avulla on mahdollista tarkastella kokonaisvaltaisesti virtauksen luonnetta. (Mäkinen 009, 3 4; Bhaskaran & Collins, 5)

25 5(55) 4 Työssä käytetyt ohelmistot 4. ANSYS Workbench a CFX Tärkein a eniten käytössä ollut ohelma työtä tehtäessä oli ANSYS-ohelmiston versio.0. Ohelmistosta oli työtä aloitettaessa ilmestynyt myös versio.0, mutta lisenssiongelmien vuoksi oli lopulta pakko käyttää vanhempaa versiota.0. Ohelman runkona toimii ANSYS Workbench a sen CFX-lisäosa mahdollistaa virtauslaskennan osuuden toteuttamisen. Workbenchin pääsivulta eli Proect-välilehdeltä (kuvio ) voi avata uuden työvaiheen a siirtyä eri työvaiheisiin, kuten DesignModeleriin tai Meshingiin. Tällä sivulla voi myös tallentaa kaikki vaiheet. Kuvio : ANSYS Workbenchin Proect-välilehti Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ltä haettiin aluksi eri lomakkeilla luvat ohelmiston käyttöön sekä myös laskenta-aikaan supertietokoneille. Kun luvat olivat kunnossa, oli mahdollista saada omat henkilökohtaiset tunnukset CSC:n internet-sivuille. Sieltä pystyi sitten lataamaan ANSYS-ohelmiston TAMKin autolaboratorion koneelle, onka tiedot oli alun perin CSC:lle ilmoittanut. Koneella tuli olla kiinteä IP-osoite, otta ohelmistolisenssin kanssa ei tulisi häiriöitä. Ongelmatilanteissa apua oli mahdollista

26 6(55) kysyä CSC:n henkilökunnalta. Normaaleissa ongelmatilanteissa apua sai Esko Järviseltä, lisenssiongelmien kanssa auttoi Reio Lindgren. 4. SSH Secure Shell Client SSH Secure Shell Clientin avulla voitiin muodostaa suoattu yhteys CSC:n supertietokoneen a TAMKin tietokoneen välille. Kirautumiseen vaaditaan käytettävän palvelimen osoite sekä CSC:n tunnukset. Käyttöärestelmänä on Linux a komennot clientilla täytyy antaa sen mukaan. Tiedostoen siirtäminen onnistuu ohelmalla molempiin suuntiin. Jotta laskenta saadaan käyntiin, täytyy supertietokoneelle lähettää ensin laskentaan vaadittavat tiedostot. Kun laskenta on valmis, supertietokoneelta voi ladata tulostiedostot omalle koneelle.

27 7(55) 5 Työn eri vaiheet Työvaiheet voidaan akaa viiteen osaan: geometrian luonti, ilmatilan verkotus, esitietoen syöttäminen laskentaa varten, itse laskenta sekä tulosten tarkastelu. Näistä kaikki vaiheet on mahdollista suorittaa ANSYS Workbench -ohelmalla a tämän CFX lisäosalla. Tässä työssä kyseisellä ohelmalla suoritettiin kaikki muut vaiheet paitsi laskenta, oka suoritettiin Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n supertietokoneen avulla. 5. Laskentaan valmistavat vaiheet 5.. Geometrian valmistelu Geometrian muokkamiseen käytetään ANSYS Workbenchissä DesignModeler-osiota. Tämä käynnistyy Workbenchin Proect-välilehdeltä valitsemalla sivun vasemmasta laidasta New geometry. ANSYSin DesignModelerissa voi oko itse luoda geometrian tai sitten siihen voi tuoda ollain muulla ohelmalla luodun geometrian. Tässä työssä valmiit kappaleet saatiin Kabusilta. Ohelmaan ne voi tuoda Import External Geometry File -toiminnolla. Ohelma antaa tässä vaiheessa myös muutamia vaihtoehtoa siitä, miten se käsittelee kappaletta (kuvio 3). Kolmannen mallin keulassa oli alun perin itseään leikkaavaa geometriaa, mutta muuttamalla Simplify Topology -asetukseen valinnaksi Yes, ohelma teki kappaleesta yhtenäisen a viasta päästiin eroon. Muiden mallien kanssa ei muutoksia valintoihin tarvinnut tehdä.

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 1.9.2017 klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.

Lisätiedot

STL:n luonti IronCADillä

STL:n luonti IronCADillä STL:n luonti IronCADillä STL-tiedoston luonti IronCADilla etenee seuraavasti: 1. Avataan haluttu kappale IronCADilla. 2. Kappaletta napsautetaan hiiren oikealla näppäimellä ja valitse pudotusvalikosta

Lisätiedot

Luento 16: Fluidien mekaniikka

Luento 16: Fluidien mekaniikka Luento 16: Fluidien mekaniikka Johdanto ja käsitteet Sovelluksia Bernoullin laki Luennon sisältö Johdanto ja käsitteet Sovelluksia Bernoullin laki Jatkuvan aineen mekaniikka Väliaine yhteisnimitys kaasuilla

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2 1. Johdanto LUSASia käytettäessä esiintyy useita erityyppisiä tiedostoja, joista osan käyttäjä luo ja nimeää itse ja osa syntyy

Lisätiedot

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 26.5.2017 8:00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.

Lisätiedot

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä Jukka Kiijärvi Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä Kaasu- ja polttomoottorin uudet tekniset mahdollisuudet Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari 2014-05-15 Otaniemi Teknillinen tiedekunta, sähkö-

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 15.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinematiikka: asema, nopeus ja kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.1-12.5, 16.1 ja 16.2) Osaamistavoitteet Ymmärtää

Lisätiedot

Työkonemoottorin imusarjan mallintaminen virtauslaskennan avulla

Työkonemoottorin imusarjan mallintaminen virtauslaskennan avulla Tampereen ammattikorkeakoulu Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Auto- ja työkonetekniikka Opinnäytetyö Matti Mäkinen Työkonemoottorin imusarjan mallintaminen virtauslaskennan avulla Työn ohjaaja

Lisätiedot

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa 8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti

Lisätiedot

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Virtausmekaniikka / Sovelletun mekaniikan laitos MUISTIO No CFD/MECHA-17-2012 pvm 22. kesäkuuta 2011 OTSIKKO Hilatiheyden määrittäminen ennen simulointia

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

Chapter 1. Preliminary concepts

Chapter 1. Preliminary concepts Chapter 1 Preliminary concepts osaa kuvata Reynoldsin luvun vaikutuksia virtaukseen osaa kuvata virtauksen kannalta keskeiset aineominaisuudet ja tietää tai osaa päätellä näiden yksiköt osaa tarvittaessa

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op) PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op) Sisältö: Nestevirtaukset Elastiset muodonmuutokset Kineettinen kaasuteoria Termodynamiikan käsitteet Termodynamiikan pääsäännöt Termodynaamiset prosessit Termodynaamiset

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op) PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op) Sisältö: Nestevirtaukset Elastiset muodonmuutokset Kineettinen kaasuteoria Termodynamiikan käsitteet Termodynamiikan pääsäännöt Termodynaamiset prosessit Termodynaamiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 3. Bernoullin yhtälön käyttö KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mitä Bernoullin yhtälö tarkoittaa ja miten sitä voidaan käyttää virtausongelmien ratkaisemiseen? Motivointi: virtausnopeuden

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit ILMAVIRTAUKSEN ENERGIA JA TEHO. Ilmavirtauksen energia on ilmamolekyylien liike-energiaa.

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit ILMAVIRTAUKSEN ENERGIA JA TEHO. Ilmavirtauksen energia on ilmamolekyylien liike-energiaa. SMG-4500 Tuulivoima Kolmannen luennon aihepiirit Tuulen teho: Betzin lain johtaminen Tuulen mittaaminen Tuulisuuden mallintaminen Weibull-jakauman hyödyntäminen ILMAVIRTAUKSEN ENERGIA JA TEHO Ilmavirtauksen

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Uusi tiedosto Element Templates Graphic Groups Piirustus, Project Explorer Piirustuksen kuvannot Piirustusarkki 5/16/2014 1 Uusi tiedosto Siementiedostona voi käyttää

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla 1. Digivideokamera liitetään tietokoneeseen FireWire-piuhalla. (Liitännällä on useita eri nimiä: myös IEEE 1394, DV,

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 31.3.2016 Susanna Hurme Dynamiikan välikoe 4.4.2016 Ajankohta ma 4.4.2016 klo 16:30 19:30 Salijako Aalto-Sali: A-P (sukunimen alkukirjaimen mukaan) Ilmoittautuminen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009 EB-TUTKINTO 2009 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009 KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Eurooppa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin, joka ei saa

Lisätiedot

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Jakotaso 1 Technical University of Gabrovo JuhoTaipale Tampere University of Technology Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Jakolinja Päästöt ja vastapäästöt CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart

Lisätiedot

Luento 16: Fluidien mekaniikka

Luento 16: Fluidien mekaniikka Luento 16: Fluidien mekaniikka Johdanto ja käsitteet Sovelluksia Bernoullin laki Luennon sisältö Johdanto ja käsitteet Sovelluksia Bernoullin laki Jatkuvan aineen mekaniikka Väliaine yhteisnimitys kaasuilla

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana Tilastolliset ohjelmistot 805340A Pinja Pikkuhookana Sisältö 1 SPSS 1.1 Yleistä 1.2 Aineiston syöttäminen 1.3 Aineistoon tutustuminen 1.4 Kuvien piirtäminen 1.5 Kuvien muokkaaminen 1.6 Aineistojen muokkaaminen

Lisätiedot

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, AD Users and Computers Domain Name System, DNS * Active Directory, AD * Windows Server 2008 * * Tehtävä 1 Tomi Stolpe Turun AKK 11.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4. Kontrollitilavuusajattelu ja massan säilyminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

4. Kontrollitilavuusajattelu ja massan säilyminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 4. Kontrollitilavuusajattelu ja massan säilyminen KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten partikkelisysteemiin liittyvän suuren säilyminen esitetään tarkastelualueen taseena ja miten massan

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET IRC JA ETÄYHTEYDET Contents 1 IRC... 2 1.1 Yleisesti... 2 1.1.1 SSH-yhteys Windowsilla... 2 1.1.2 SSH-yhteys Linuxilla tai OS X:llä... 3 1.2 Irkkaamisen aloitus... 3 1.3 Irkkiin palaaminen... 4 1.4 Hyödyllistä

Lisätiedot

Virtauslaskentaan liittyvä tutkimus TKK:n koneosastolla. Timo Siikonen

Virtauslaskentaan liittyvä tutkimus TKK:n koneosastolla. Timo Siikonen Virtauslaskentaan liittyvä tutkimus TKK:n koneosastolla Timo Siikonen Sisältö Vähän TKK:n CFD ryhmästä Rooli koulutuksessa Tieteellinen ja muu toiminta Osallistuminen alan kansallisen osaamisen ylläpitoon

Lisätiedot

Gaussin lause eli divergenssilause 1

Gaussin lause eli divergenssilause 1 80 VEKTOIANALYYI Luento 1 8. Gaussin lause eli divergenssilause 1 A 16.4 Kurssin jäljellä olevassa osassa käymme läpi joukon fysiikan kannalta tärkeitä vektorikenttien integrointia koskevia tuloksia, nimittäin

Lisätiedot

12. Differentiaaliyhtälöt

12. Differentiaaliyhtälöt 1. Differentiaaliyhtälöt 1.1 Johdanto Differentiaaliyhtälöitä voidaan käyttää monilla alueilla esimerkiksi tarkasteltaessa jonkin kohteen lämpötilan vaihtelua, eksponentiaalista kasvua, sähkölatauksen

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä

Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä ENY-C003 / S-05 Hydrauliikka: kooste teoriasta ja käsitteistä Sovelletussa hydrodynamiikassa eli hydrauliikassa käsitellään veden virtausta putkissa ja avouomissa sekä maaperässä. Käsitteitä Rataviiva,

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

Outlook Web App ver 1.2

Outlook Web App ver 1.2 Outlook Web App ver 1.2 Kirjautuminen Kirjoita selaimen osoiteriville: o365.edu.hel.fi Kirjoita opetuksen verkon tunnuksesi ja salasanasi avautuvalla kirjautumissivulla. Hetken odottelun jälkeen esiin

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus 1 McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus Asennuksen vaiheet: 1. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 asennus 2. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 On-Access Scan:n konfigurointi 3. Automaattisten päivitysten

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko Huomattavaa! Kun tallennat archicad:issä Stl tiedoston tarkasta että mallisi on oikeassa mittakaavassa (esim. mikäli ArchiCad malli mallinnettu metrimittakaavassa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Matemaattisesta mallintamisesta

Matemaattisesta mallintamisesta Matemaattisesta mallintamisesta (Fysikaalinen mallintaminen) 1. Matemaattisen mallin konstruointi dynaamiselle reaalimaailman järjestelmälle pääpaino fysikaalisella mallintamisella samat periaatteet pätevät

Lisätiedot

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua 7663A OVLTAVA ÄHKÖMAGNTIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua 1. Lue tenttitehtävä huolellisesti. Tehtävä saattaa näyttää tutulta, mutta siinä saatetaan kysyä eri

Lisätiedot

Pajun sähköpostien siirto Outlookiin

Pajun sähköpostien siirto Outlookiin Pajun sähköpostien siirto Outlookiin Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Pajun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi Outlook-sähköpostissa ja kuinka sähköpostiviestit voidaan tallettaa omalle tietokoneelle.

Lisätiedot

eduroamin käyttöohje Windows

eduroamin käyttöohje Windows eduroamin käyttöohje eduroamissa liitytään verkkoon käyttäen 802.1x:ää. Tätä varten tarvitaan suplikantti ja tietokoneissa voidaan käyttää Windowsin tai Linuxin oma suplikanttia. eduroamiin voidaan myös

Lisätiedot

FRAM. Prepress Guide

FRAM. Prepress Guide 1 FRAM Prepress Guide 2 Tämän oppaan tarkoitus on opastaa painokelpoisen aineiston toteuttamisessa ja sen toimittamisessa meille. Osa ohjeistuksista perustuu siihen oletukseen, että dokumenteissä käytetyt

Lisätiedot