Virtaussimulointi Timo Siikonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtaussimulointi Timo Siikonen"

Transkriptio

1 Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN Aalto Finland

2 ESIPUHE Tämän kurssin (Ene ) kirjallinen aineisto koostuu kahdestatoista luvusta (luennosta), joissa virtaussimulointitehtävän asettelua lähestytään yleisellä tasolla. Aineiston esikuvana on ollut jo loppuunmyyty ja vanhentunut kirja, C.T.Shaw, Using Computational Fluid Dynamics (kirja on saatavana kurssin kotisivun alta). Lisäksi lähteenä on ollut FLUENT 5 -ohjelman manuaali (July 1998) ja yleinen TKK:n CFD-ryhmässä syntynyt alan tietämys. Osa manuaalin tiedoista on jo nyt vanhentunutta ja ohjelmaan tulee jatkuvasti uusia piirteitä. Kaikilta osin nyt esillä olevan materiaalin päivittäminen on mahdotonta, joten tarkoitus ei ole erityisesti esitellä FLUENTin piirteitä, vaan yleisellä tasolla kaupallisia ohjelmia ja virtaustehtävien suorittamista niillä. Kurssimateriaalin tekemiseen ovat osallistuneet TkL Ari Miettinen, DI Esa Salminen (luku 10), TkT Petri Kaurinkoski (luku 11), DI Harri Heiska (kuvat) sekä TkT Reijo Lehtimäki, josta heille kiitokset. Otaniemessä Timo Siikonen ESIPUHE VUODEN 2008 LAITOKSEEN Virtaussimulointikurssi pohjautui aikoinaan FLUENT-ohjelmaan ja erityisesti ohjelman manuaaliin vuodelta Ohjelma on sen jälkeen kehittynyt paljon eikä kurssin materiaalia ole voitu eikä voida jatkossakaan pitää kaikilta osin ajan tasalla. Myös tietokoneiden kehitys on ollut niin nopeaa, että niitä koskeva luku on lähes aina osoittautunut vanhentuneeksi kurssia pidettäessä, vaikka luku olisi päivitetty edellisenä vuonna. Kehityksen vuoksi on tehty materiaalille perusteellisempi päivitys. Sen yhteydessä on tullut ilmeiseksi, että jatkossa materiaaliin tulee suhtautua enemmän geneerisen virtaussimulointiohjelman esittelynä kuin täsmällisenä tietona FLUENT-ohjelman käytöstä. Useimmat kaupalliset koodit toimivat hyvin samankaltaisia periaatteita noudattaen ja kurssin toivotaankin toimivan yleisenä johdatuksena minkä tahansa koodin käyttöön. Otaniemessä Timo Siikonen

3 2 ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN Kurssilla otettiin vuonna 2011 käyttöön OpenFOAM-ohjelmisto FLUENTin rinnalle. Kurssimateriaaliin lisättiin samalla OpenFOAMia käsitteleviä kohtia. Ne on laatinut Tuomas Turunen, josta hänelle kiitokset. Vuosien varrella myös muuta materiaalia on lähes vuosittain pyritty kehittämään. FLUENTia koskevan osuuden päivittämiseen ei ole ollut juuri mahdollisuuksia, joten siltä osin teksti saattaa olla vanhentunutta. Materiaalin päätarkoitus ei ole toimia varsinaisesti ohjelmistojen oppaana, vaan pyrkiä antamaan yleisiä ohjeita virtaussimulointien tekoon. Otaniemessä Timo Siikonen

4 3 Sisällys Esipuhe 1 1 Johdanto Taustaa Esimerkkejä virtaussimuloinnin käytöstä Yleinen virtausratkaisija Virtauksista CFD-analyysin suunnittelu Yleistä Virtausten luokittelu Suunnittelu Tehtävän asettelun päävaiheet Kertaus Laskentahilan laatiminen Tarve Hilatyypit Yleistä FLUENTin hilatyypit Esimerkkejä laskennassa sovellettavista hiloista Epäjatkuvat pinnat Laskentahilan valinta Vaadittava hilan resoluutio Rajakerroksen mallintaminen Numeerisen tarkkuuden vaatimukset Hilan laadun arvioiminen Hilangenerointimenetelmät

5 Rakenteelliset hilat Rakenteettomat hilat Pintojen generointi Laskentahilan valinta Kertaus Virtausyhtälöt ja niiden reunaehdot Virtausyhtälöt Yleistä Navier-Stokes yhtälöt Kiinteän aineen energiayhtälö Nosteen ajamat virtaukset Virtausyhtälöiden luonne Reunaehdot Reunaehtotyyppejä FLUENTin reunaehdot Sisään- ja ulosvirtausehdot Paine sisäänvirtausreunalla Nopeus- ja massavirta-sisäänvirtausehdot Suutin tai puhallin sisäänvirtauksessa Paine ulosvirtauksessa Paine vapaassa virtauksessa Ulosvirtausehdot Symmetriareunaehto Periodiset reunat Kiinteän pinnan reunaehdot Väliaineen määrittely Laskentatilavuuksiin ja niiden pintoihin liittyvät lähdermit OpenFOAMin reunaehdot Reunaehtojen käytöstä Kertaus Virtausyhtälöiden numeerinen ratkaisu Numeerinen diskretointi Diskretointitavat

6 Peruskäsitteitä Diskretointi paikan suhteen Painepohjainen ratkaisija (pressure-based solver) Liikemääräyhtälö Jatkuvuusyhtälö Tiheyspohjainen ratkaisija (density-based solver) Yhtälöt ja matriisin pohjustaminen Vuon laskenta Tiheyspohjaisen menetelmän ratkaisutavat Ajan suhteen tarkka ratkaisu Diskretointimenetelmien arviointia Kertaus Painekorjausmenetelmä ja virtausratkaisun määrittely FLUENTin ratkaisumenetelmät Painekorjausratkaisu Yhtälöryhmien ratkaisu ja monihila-algoritmi Yhtälöryhmien ratkaisutarve Monihila-algoritmien peruskäsitteitä Algebrallinen monihila FAS-monihila Ratkaisijan käyttö Vaiheet Diskretointimenetelmät Paineen laskentatavan valinta Alirelaksaatiokertoimet ja Courantin luvut Monihila-algoritmi Suureiden rajaaminen ja alkuarvojen antaminen Konvergenssin monitorointi FLUENTin numeriikan tarkastelua Kertaus Turbulentin virtauksen laskenta Turbulentti virtaus Turbulenttia virtausta kuvaavat yhtälöt

7 6 6.3 Turbulentin virtauksen laskenta RANS-yhtälöillä RANS yhtälöiden turbulenssimallit Spalart-Allmaras yksiyhtälömalli Standardi k ǫ-malli RNG k ǫ-malli Todenmukainenk ǫ-malli k ω -mallit Reynoldsin jännitys -mallit Isojen pyörteiden menetelmä Kiinteiden pintojen käsittely Suuren ja pienen Reynoldsin luvun mallit Seinämäfunktiot Kaksikerrosmalli Pienen Reynoldsin luvunk ǫ-mallit Turbulenssimallien reunaehdot ja transitio Tehtäväasettelusta RANS-malleilla Jälkikäsittely turbulentilla virtauksella Kertaus Lämmönsiirron laskenta ja yhtälöiden parametrisointi Energiayhtälö ja energiataseet Energiayhtälön käyttö Numeerinen ratkaisu Turbulenssi ja energiayhtälö Reunaehdot Lämmönvaihtimet Virtausyhtälöiden parametrien asettaminen Operointipaine Aineominaisuudet Kertaus Pyörimisliike ja monifaasivirtaus Pyörimisliikkeen laskentamahdollisuudet Virtausyhtälöt pyörivässä koordinaatistossa Kvasistaattinen laskenta

8 Usean koordinaatiston käyttö Sekoitustasomalli Liukuhilamalli Laskentastrategioita pyöriville virtauksille Monifaasivirtausmallit Tilavuusmalli Yhtälöt Interpolointitavat nestepinnan läheisyydessä Tilavuusmallin käytöstä Kavitaatiomalli Seosmalli Eulerilainen malli Kertaus Simulointitehtävän asettaminen Simulointitehtävä Harjoitushävittäjän ylösvetotilanne Savupeltilaitteen painehäviöiden selvittäminen Radiaalikompressorin ajasta riippuva simulointi Kanavavirtaus isojen pyörteiden menetelmällä Kertaus Virtaussimulointiympäristön vaatimukset Tietokoneet Prosessorit Rinnakkaislaskenta Jaetun muistin koneet Hajautetun muistin koneet Rinnakkaistamistekniikat Käyttöjärjestelmät Tietokoneen perusvarustus Oheislaitteet Ohjelmistot Kehitysympäristö Jälkikäsittely-ympäristö

9 Virtauslaskennan työvälineet Esimerkkejä simulointiympäristöistä Käytännön esimerkki Virtaussimuloinnin suorittajat Virtaussimuloinnin integrointi suunnitteluympäristöön Kertaus Jälkikäsittely ja visualisointi Erilaisia visualisointikeinoja Tasa-arvokäyrät Tasa-arvovyöhykkeet Tasa-arvopinnat Vektorit Virtaviivat Pinnalle pakotetut virtaviivat Jälkikäsittelyssä syntyviä virheitä Tasa-arvokäyrien piirtämisessä syntyviä virheitä Kolmiulotteisia vektoreita piirrettäessä syntyviä virheitä Virtaviivojen laskennassa syntyviä virheitä Kaksi jälkikäsittelyssä usein tarvittua algoritmia Likimääräinen lajittelualgoritmi Algoritmi laskentatilavuuden paikantamiseksi Kertaus Virtaussimulointiohjelmat Historiaa Simulointiohjelman rakenne Katsaus ohjelmiin PHOENICS ANSYS CFX ja TASCflow FLUENT FIDAP ja FLOTRAN N3S ja ESTET STAR-CD ja FIRE FLOTHERM

10 OpenFOAM Ohjelmiston valintakriteereistä Yleistä Valintaprosessi Kertaus Hakemisto 327

11 10 1 Johdanto 1.1 Taustaa Laskennallinen virtausdynamiikka (computational fluid dynamics, CFD) on tullut usealla tekniikan alueella tärkeäksi osaksi suunnitteluprosessia. Tietokoneiden huima kehitys on johtanut siihen, että henkilökohtaisella tietokoneella on mahdollista laskea tehtäviä, jotka vain muutamia vuosia aiemmin vaativat supertietokonetta. Laskentatarvetta kattamaan on syntynyt suuri joukko kaupallisia virtaussimulointiohjelmistoja. Näiden käyttö vaatii huomattavaa ammattitaitoa, koska ohjelmistot sisältävät valtavan määrän erilaisia mahdollisuuksia ja niiden väärinkäyttöä tapahtuu helposti. Virtaussimulointi on huomattavasti epämääräisemmin määritelty käsite kuin esimerkiksi rakenneanalyysi, mikä aiheuttaa hankaluuksia toisaalta ohjelmistojen sisältämien lukuisien valintamahdollisuuksien ja toisaalta itse tehtävämäärittelyn vaikeuden vuoksi. Viimeksi mainitussa tärkeimpiä seikkoja ovat oikeantyyppisen laskentahilan ja reunaehtojen valinta. Kaupallisten syiden vuoksi simulointiohjelmistoista pyritään tekemään mahdollisimman helppokäyttöisiä ulospäin, mikä taas on ilmeisessä ristiriidassa laskennan monimutkaisuuden kanssa. Tämän kurssin tarkoituksena on antaa valmiuksia virtaussimuloinnin suorittamiseen ja toisaalta syventää virtausopin tietoja numeeristen ratkaisujen avulla. Suorittajalla oletetaan olevan perustiedot virtausopista (esimerkiksi Ene , Kitkallinen virtaus) ja jossain määrin myös lämmönsiirrosta. Materiaalissa ei edellytetä kattavaa osaamista CFD:n alueelta, mutta laskennallisen virtausdynamiikan tiedot antavat edellytykset ymmärtää syvällisemmin virtausratkaisijoiden rakennetta ja ratkaisumenetelmiä. Teorian lisäksi opiskelu tapahtuu tekemällä jollain virtausratkaisijalla (esimerkiksi FLUENT tai OpenFOAM) harjoitustöitä, joissa perehdytään ohjelman käyttöön yksinkertaisten esimerkkien avulla. Päätavoitteena ei ole opettaa ohjelmiston nappulatekniikkaa, vaan lähinnä kiinnittää huomiota erilaisiin kriittisiin asioihin itse laskennassa ja samalla syventää virtausopin tietoja las-

12 1.2. ESIMERKKEJÄ VIRTAUSSIMULOINNIN KÄYTÖSTÄ 11 kentaesimerkkien avulla. Aluksi virtaukset ovat laminaareja, jolloin suora vertailu esimerkiksi Whiten Viscous Fluid Flow-kirjan ratkaisuihin on mahdollista. Harjoituksia suoritettaessa myös virtausratkaisijan käyttö sekä esi- ja jälkikäsittely tulevat jossain määrin tutuksi. Kurssin kirjallinen aineisto koostuu kahdestatoista luvusta (luennosta), joissa virtaussimulointitehtävän asettelua lähestytään yleisellä tasolla. Saatavilla olevat simulointiohjelmat ovat hyvin samantyyppisiä ja tarkoituksena ei sinänsä ole liikaa kiinnittää huomiota yhden ohjelman (esimerkiksi FLUENTin) ominaisuuksiin, vaikka näihin toistuvasti viitataankin. Ohjelmistot ovat lisäksi niin nopeasti kehittymässä, että kurssimateriaalin ylläpito niiden suhteen ajan tasalla on mahdotonta. Monet kurssilla esitetyt asiat onkin ymmärrettävä geneerisen virtausratkaisijan piirteiden esittelynä. Likimain samat ominaisuudet on löydettävissä niistä kaikista ja siksi ei ole myöskään tarkoitus osoittaa jotain ohjelmaa tai virtauksen mallinnustapaa muita huonommaksi, vaan pääpaino on kriittisessä lähestymistavassa ja erilaisten sudenkuoppien välttelyssä. Harjoitustehtävien luonne on sellainen, että ne voidaan suorittaa Fluentin lisäksi millä tahansa kaupallisella virtausratkaisijalla, esimerkiksi ANSYS CFX:llä, Star-CD:llä tai avoimen lähdekoodin OpenFOAMohjelmistolla. Jatkossa tarkastellaan aluksi virtauksien yleisiä ominaisuuksia. Koska harjoitustehtävät alkavat varsin pian, paneudutaan sen jälkeen laskentahiloihin ja reunaehtojen antamiseen. Virtaussimulointeja ei voi tehdä ymmärtämättä jonkin verran niiden mallinnusta, minkä vuoksi jatkossa tullaan esittämään ratkaistavat yhtälöt ja niiden ratkaisumenetelmiä. Tarkastelutapa on varsin ylimalkainen eikä korvaa varsinaista CFD-opetusta. Uutena asiana tulee esille eräitä FLUENTissa käytettyjä piirteitä. Lopuksi tarkastellaan visualisointia, simulointiympäristöä ja muitakin kaupallisia ohjelmia. 1.2 Esimerkkejä virtaussimuloinnin käytöstä Tyypillinen virtaussimulointiohjelman (tässä tapauksessa FLUENTin vanhan version) rakenne on hahmoteltu kuvaan 1.1. Kuvan ohjelmisto koostuu itse ratkaisijasta (FLUENT) ja palamisen ja polton mallinnuksessa käytetystä esikäsittelijästä (prepdf); pääasiallinen esikäsittely tapahtuu GAMBITilla, mutta avaruushilat voidaan tehdä myös TGridillä. Lisäksi mukana on filttereitä, joiden avulla ohjelmis-

13 1.2. ESIMERKKEJÄ VIRTAUSSIMULOINNIN KÄYTÖSTÄ 12 GAMBIT geometry setup 2D/3D mesh genera tion Other CAD/CAE Packages PrePDF calculation of FPD look up tables 2D/3D Mesh Boundary Mesh Boundary and/or Volume mesh PDF files FLUENT mesh import daptation and a physical models boundary conditio ns material properti es calculation postprocessing Mesh TGrid 2D triangular h mes 3D tetrahedral sh me 2D or 3D hybrid esh m Mesh Kuva 1.1: FLUENT-ohjelman rakenne ja liittyminen muihin oheisohjelmiin. Perinteinen esikäsittelijä on ollut Gambit, jälkikäsittely tapahtuu FLUENTissa kiinteästi ratkaisijan yhteydessä. toon voidaan liittää muilla CAD/CAE-paketeilla tehtyjä geometrioita tai laskentahiloja sekä siirtää tuloksia muille jälkikäsittelyohjelmistoille (ei kuvassa). Itse asiassa virtaussimuointiohjelmistot koostuvat aina useista erilaisista osista, joiden välille on tehty tiedonsiirtoyhteydet. Tähän rakenteeseen palataan luvussa 12. Fluentin ja ANSYSin osalta voidaan todeta, että ohjelmistojen rakenne kehittyy hyvin nopeasti ja tätä kirjoitettaessa (v. 2010) Gambitin käytöstä oltiin luopumassa. FLUENT, CFX ja Star-CD kuuluvat ns. yleiskäyttöisten simulointiohjelmistojen luokkaan. Tämä tarkoittaa hyvin erilaisten virtaustilanteiden mallinnusta. Itse asiassa itse FLUENTin ratkaisija sisältää kaksi perusteiltaan täysin erilaista osaa: painekorjausmenetelmällä toimivan lähinnä kokoonpuristumattomien virtausten simulointiin tarkoitetun ratkaisun ja ns. approksimatiiviseen Riemann-ratkaisuun (Roen menetelmä) perustuvan lähestymistavan, joka on alunperin kehitetty aerodynaamisiin sovelluksiin. Nämä kaksi tapaa ovat niin erilaisia, että olisi perusteltua puhua oikeastaan kahdesta eri ohjelmasta. Kaupallisista syistä käytetään termiä FLUENT siis varsin erilaisista simulointitavoista ja myös esi- ja jälkikäsittelystä. Myös ohjelman sisällä käytetään turbulenssimallien ja diskretoinnin yhteydessä mielellään rekisteröityjen tavaramerkkien kaltaisia nimityksiä. Nyt esillä olevan tekstin tarkoituksena on pieneltä osin yrittää valottaa mitä näiden termien takana oikein on.

14 1.2. ESIMERKKEJÄ VIRTAUSSIMULOINNIN KÄYTÖSTÄ 13 Virtauslaskentaa on laajemmassa mitassa harrastettu runsaan parinkymmenen vuoden ajan. Käytetyt ohjelmat voidaan jakaa kaupallisiin ja epäkaupallisiin. Viimeksi mainittujen joukkoon kuuluvat avoimen lähdekoodin OpenFOAM sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylläpitämät koodit. Tavallaan epäkaupallisia ovat eräät teollisuuden käyttämät ja kehittämät ohjelmat, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Esimerkkinä voidaan mainita lentokoneteollisuus, jolle virtauslaskenta on keskeisessä asemassa. Lentokoneteollisuudessa on myös huomattavan isoja ohjelmistotaloja, esimerkiksi British Aerospacen CFD-ohjelmistojen kokonaispituus on puolen miljoonan ohjelmarivin luokkaa. Varsinaiset kaupalliset ohjelmistotalot eivät kerro ohjelmiensa pituuksia, mutta on helppo arvioida FLUENTin olevan pituudeltaan samaa suuruusluokkaa tai jopa pitempi. Tarkastellaan seuraavaksi erilaisia virtaussimuloinnin osa-alueita. Koska virtauslaskenta on aiemmin ollut ja on vieläkin suhteellisen kallista, laskenta on yleistynyt ensimmäiseksi sellaisilla teollisuuden aloilla, joilla rahoitusta on ollut helppo järjestää. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi lentokone- ja kaasuturbiiniteollisuus, joissa tuotteen yksikköhinta on korkea ja toisaalta pieni parannus hyötysuhteessa tuo käyttäjälle säästöjä. Seuraava lista ei ole tarkoitettu mitenkään kattavaksi, vaan tuomaan esille hyvinkin erilaisia sovelluskohteita: lentokoneen vastuksen ja nostovoiman ennustaminen. Laskentaa käytetään yhdessä tuulitunnelikokeiden kanssa erilaisten konfiguraatioiden evaluointiin. Tilanteessa on oleellista suuri Reynoldsin luku (Re = ) ja Machin luku. Lentokoneen pinnalla on ohut rajakerrros, joka on mallinnettava tarkasti, jotta koneeseen vaikuttavat voimat saataisiin riittävällä tarkkuudella määritetyksi. Perinteisesti laskentaa on suoritettu supertietokoneilla, koska laskentahilojen koko rajakerrosten ja tarkkuusvaatimusten vuoksi tulee varsin suureksi. laivojen laskenta poikkeaa lentokoneista lähinnä vapaan pinnan osalta. Pinnan muodon ennustaminen on tärkeää aaltovastuksen laskennan vuoksi. Reynoldsin luku on lentokonettakin suurempi, supertankkerilla luokkaa5 10 9, joten rajakerros on suhteessa ohuempi kuin lentokoneella. Laskenta-algoritmin tulee pystyä kokoonpuristumattoman virtauksen laskentaan, jolloin aerodynamiikkaan kehitetyt ohjelmat eivät suoraan sovellu laivoille. Laivojen simulointi nykyaikaisilla laskentamenetelmillä on alkanut suuremmassa mitassa vasta 1990-luvulla.

15 1.2. ESIMERKKEJÄ VIRTAUSSIMULOINNIN KÄYTÖSTÄ 14 palamisen ja polton laskenta liittyy voimakattiloihin, niiden polttimien ja tulipalojen laskentaan. Tällä alueella on Suomessa tehty työtä jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Laskentaa sovelletaan rutiininomaisesti voimalaitosten kattiloiden suunnittelussa. Näissä sovelluksissa turbulenssin mallinnuksella on tärkeä osuus, koska turbulenssi on ratkaisevassa asemassa polttoaineen ja ilman sekoittumisessa ja sitä kautta palamisilmiössä. Samaa pätee muihinkin kemiallisiin reaktioihin, joiden yhteydessä virtaus on tärkeässä asemassa. Virtaus polttomoottorissa muodostaa erittäin suuren haasteen virtaussimuloinnille. Kemiallisten reaktioiden lisäksi geometria muuttuu ajanfunktiona ja kaikki ilmiöt ovat ajasta riippuvia. Lisäksi virtauksessa esiintyy hyvin erisuuruisia pituus- ja aikaskaaloja. Polttoainetta ruiskutetaan suuttimesta, jonka dimensiot ovat hyvin pieniä verrattuna esimerkiksi ison dieselmoottorin sylinteriin. Myös polttoainesuihkun nopeus on suuri verrattuna sylinterin sisällä muuten vallitseviin nopeuksiin. Polttomoottorin simulointi on esimerkki ongelmasta, josta on viime aikoina ryhdytty käyttämään nimitystä monifysikaalinen, kuvaamaan useiden erilaisten tieteenhaarojen yhdistymistä kyseisessä ongelmassa. Elektroniikkakomponenttien jäähdyttäminen on tullut yhä tärkeämmäksi tehotiheyksien kasvun myötä. Lämmönsiirron ennustaminen on osa virtauslaskentaa, jonka tärkeyttä on ehkä aiemmin aliarvioitu. Lämmönsiirto on aiemmin usein ollut itse laskennassa taka-alalla. Se on tarvittu, jotta saadaan itse virtaus oikein lasketuksi. Mikäli halutaan täsmällisesti määrittää lämmönsiirtokerroin laskennan avulla, ajaudutaan samantyyppiseen ongelmaan kuin perinteisten turbulenssimallien yhteydessä. Perinteiset mallit on lähinnä kehitetty isotermisille virtauksille, mutta paremman puutteessa niitä sovelletaan paljon myös silloin kun lämmönsiirto on tärkeää. Luonnollisen konvektion ollessa merkittävä, hankaluuksia tulee lisää. Tällöin myös säteily on tärkeää ottaa huomioon. Huonetilavirtauksien laskennassa vaikeudet tulevat alhaisista virtausnopeuksista. Virtaus on aina ajasta riippuvaa ja hyvin epästabiilia. Luonnollinen konvektio on tärkeässä asemassa. Perinteiset turbulenssimallit eivät useinkaan toimi eivätkä pysty edes erottamaan toisistaan ajasta riippuvia isoja virtausskaaloja ja varsinaista turbulenssia.

16 1.2. ESIMERKKEJÄ VIRTAUSSIMULOINNIN KÄYTÖSTÄ 15 Virtauskoneiden suunnittelussa CFD:llä on yhä suurempi merkitys. Kaasuturbiinien osalta virtauslaskentaa on käytetty jo 70-luvulta lähtien ja tapahtuneesta hyötysuhteen kasvusta voidaan ainakin osittain kiittää juuri virtauslaskentaa. Halvempien laitteiden kuten pumppujen ja puhaltimien yhteydessä simulointia ei vieläkään käytetä samassa mittakaavassa. Tämä aiheutuu siitä, että yksikköhinnaltaan halvemman tuotteen suunnitteluun ei kannata käyttää yhtä suurta suunnittelupanosta. Toisaalta esimerkiksi Suomen sähkönkulutuksesta erittäin merkittävä osa kuluu pumppaukseen, joten hyötysuhteen kasvulla olisi kansantaloudellistakin merkitystä. Pyörivissä virtauskoneissa pyörimisliike aiheuttaa laskennallisesti hankalia ilmiöitä. Virtaus on aina ajasta riippuvaa, mikä aiheuttaa tarvetta approksimoida sitä tasapainotilan virtauksena. Suurimmat hankaluudet aiheutuvat tässäkin tapauksessa turbulenssista, joka käyttäytyy pyörimisliikkeen vuoksi eri tavoin kuin paikallaan pysyvässä koordinaatistossa. Erilaisten ympäristövirtausten tärkein osa-alue on numeerinen sään ennustaminen. Sääennusteet voidaan jakaa globaaleihin, joissa on mukana koko maapallo, ja paikallisiin. Globaaleja ennusteita lasketaan rutiininomaisesti parin viikon jaksolle, mutta niiden paikallinen toimivuus ei heikomman numeerisen resoluution vuoksi ole yhtä hyvä, kuin paikallisilla ennusteilla, joita tehdään kansallisissa ilmatieteen laitoksissa. Suomessa käytetään HIRLAMsääennustemallia, joka on hyvin pitkälle myös kehitetty Suomessa. Suomen paikallinen ennuste kattaa alueen, joka ulottuu pohjois-amerikan rannikolta likimain Uralille. Ympäristövirtauksia tehdään myös vielä paikallisemmassa mittakaavassa (esimerkiksi saasteiden leviäminen) ja myös vesistöille ja merivirtauksille. Laajemman mittakaavan laskennassa geometria on kovin erilainen kuin teknisissä sovelluksissa: ohut ilma- tai vesikerros pyöreän pallon päällä. Ympäristövirtauksissa kehitys onkin vienyt varsin erilaiseen mallinnusjärjestelmään kuin teknisissä tieteissä. Mallit ovat yliopistoihmisten kehittämiä eikä niitä käsitellä tällä kurssilla. Virtaustilanteita on siis hyvin monenlaisia. Usein mukana saattaa olla vielä erilaisia fysikaalisia ilmiöitä kuten kemiallisia reaktioita, säteilyä, vapaa nestepinta jne. Virtauksen luonnetta voidaan tarkastella erilaisten dimensiottomien lukujen avulla. Näistä tärkeimpiä ovat Reynoldsin luku ja Machin luku, mutta myös muilla luvuilla on merkitystä. Riippuen näistä luvuista virtaus käyttäytyy hyvin eri tavoin.

17 1.3. YLEINEN VIRTAUSRATKAISIJA 16 Myös yhtälöiden matemaattinen luonne on erilainen ja samoin tehokkain ratkaisutapa. Usein Navier-Stokes -yhtälöitä kannattaa approksimoida, jolloin saattaa syntyä kokonainen tieteenhaara. Navier-Stokes-yhtälöt kuvaavat periaatteessa esimerkiksi rajakerrosvirtausta ja akustisia ilmiöitä. Viimeksimainittujen ennustamiseen yhtälöt ovat aivan liian raskas arsenaali. Rajakerrosilmiöt joudutaan nykyaikaisissa simuloinneissa kuvaamaan, mutta niitä varten on aikaisemmin syntynyt myös oma erittäin tehokas työkalu, rajakerrosteoria, jonka avulla tietyn tyyppiset rajakerrokset voidaan laskea murto-osassa siitä ajasta, mikä kuluu varsinaisen virtaussimuloinnin tekoon. 1.3 Yleinen virtausratkaisija FLUENT-ohjelma on ns. yleinen virtausratkaisija. Muita vastaavia ohjelmia ovat mm. ANSYS CFX ja STAR-CD sekä useat muut (kts. luku 12). OpenFOAM ei oikeastaan ole ohjelma, vaan erilaisten numeeristen menetelmien kirjasto, jonka avulla voidaan konstruoida ratkaisualgoritmeja. Tällä hetkellä markkinoilla olevista ohjelmista FLUENT on kaikkein monipuolisimpia. Ohjelma pystyy kuvaamaan seuraavien sovellusalojen virtausilmiöitä: 2D ja 3D virtaukset käyttäen mielivaltaisia hilatopologioita, joko rakenteellisia tai rakenteettomia. Yksittäiset laskentatilavuudet voivat olla heksaedrejä, tetraedrejä, prismoja tai pyramideja. Erilaisia laskentatilavuuksia voidaan liittää toisiinsa mielivaltaisella tavalla. Vastaava hilarakenne on myös muissa yleisesti käytetyissä virtausratkaisijoissa. kokoonpuristuvia ja -puristumattomia virtauksia. Erona näissä on Machin luku, joka kuitenkin riippuu tilanteesta (nyrkkisääntönä voidaa pitää rajaa Ma = 0,1...0,3). tasapainotilan tai ajasta riippuvia virtauksia kitkattomia, laminaareja tai turbulentteja virtauksia. Tässä laminaarin ja turbulentin alueen rajana voidaan pitää sopivaa Reynoldsin luvun arvoa. Virtauskanaville tai putkille kriittinen raja on halkaisijaan referoitu luku arvoltaan muutama tuhat. Ulkopuolisessa virtauksessa Reynoldsin luku referoidaan pituuteen ja kriittinen raja vaihtelee puolesta miljoonasta useaan miljoonaan (kts. esim. White).

18 1.3. YLEINEN VIRTAUSRATKAISIJA 17 newtonilaisia tai epänewtonilaisia nesteitä pakotettua ja luonnollista konvektiota säteilyä erilaisia tapoja pyörivien koneiden virtauksia varten kemiallisia reaktioita kiinteiden partikkeleiden tai pisaroiden ratoja virtausta huokoisen materiaalin läpi yksidimensioisia puhaltimen tai lämmönvaihtimen malleja kaksifaasivirtausta ja kavitaatiota vapaan monimutkaisen pinnan virtauksia Kuten havaitaan ilmiölista on erittäin kattava. On kuitenkin muistettava, että perinteisesti kaikkien ns. yleisratkaisijoiden taustalla on ollut tarve simuloida erilaisia teollisuusprosesseja, joissa virtaus on yleensä turbulenttia ja kokoonpuristumatonta. Usein tapahtuu lisäksi kemiallisia reaktioita ja säteilylämmönsiirtoa. Vaikka FLUENTilla on ominaisuutena huokoisten materiaalien virtaus, se ei kuitenkaan todennäköisesti toimi kovin tehokkaasti esimerkiksi pohjavesivirtausten kohdalla, koska ilmiömaailma on siinä tapauksessa jonkin verran erilainen kuin FLUENTin tärkeimmillä sovellusalueilla. Tärkein syy tähän on eri alojen ns. koulukunnat, joissa asioita tutkitaan ja näillä koulukunnilla on taipumusta eriytyä. Lisäksi numeerinen mallinnus on mennyt viime aikoina erittäin nopeasti eteenpäin eri alueilla, joten on mahdotonta, että yhdessä ohjelmassa olisi kaikkien alueiden viimeinen tieto. Kun virtaussimulointeja ryhdytään tekemään on syytä ensiksi pohtia mitä ryhdytään laskemaan ja kuinka pitkäjänteisestä työstä on kysymys, liittyykö siihen tutkimuksen kaltaisia osia vai onko tehtävä enemmän suunnitteluun liittyvä jne. Ensimmäisenä vaihtoehtona tarkastellaan todennäköisesti yleisiä virtausratkaisijoita. Tällöin on huomattava että yleisilläkin ratkaisijoilla on kehityshistoriansa. FLUEN- Tin sanotaan pystyvän simuloimaan seuraavia sovelluksia: prosessiteollisuus voimalaitokset ja öljyn sekä kaasuntuotannon ympäristövaikutukset

19 1.3. YLEINEN VIRTAUSRATKAISIJA 18 lentokoneet ja turbokoneet autot lämmönsiirtimet elektroniikan jäähdytys ja LVI-sovellukset materiaalien prosessointi arkkitehtuuriin liittyvä suunnittelu ja tulipalot Yllä oleva lista ei ole syntynyt markkinoinnin ehdoilla (vaikka sitä luonnollisesti siihen käytetäänkin), vaan FLUENTia on nimen omaan käytetty kyseisiin sovelluksiin. Tällöin kyseisen tyyppisiä simulointeja tekevän kannattaa harkita FLUEN- Tia eräänä vaihtoehtona, koska ohjelma todennäköisesti pidetään näiltä osin ainakin suhteellisen lähellä kehityksen kärkeä. Monille aloille on olemassa kaupallisesti saatavana ns. erityisohjelmia, jotka saattavat erota yleisohjelmasta kahdella päätavalla: yleisin tapa on rakentaa jollekin sovellusalueelle sopiva käyttöliittymä. Esimerkiksi melko suoraan FLUENTin ratkaisumalleja käyttävät elektroniikkateollisuudelle tarkoitettu ICEPAK ja sekoitinsäiliöiden lasketaan soveltuva MixSim. Näissä pääpaino on kyseisen teollisuuden alan suunnittelutehtävissä. Käyttöliittymä ja ratkaisijan käyttömahdollisuudet on tehty mahdollisimman yksinkertaisiksi ja niissä puhutaan alan spesialistien kieltä. Tämä on tärkeää suunnittelutehtävässä, mutta ei välttämättä merkitse sitä, että sekoittimia voitaisiin analysoida mitenkään FLUENTia tehokkaammin tai tarkemmin MixSimillä tai elektroniikkakomponenttien jäähdytystä ICEPAKilla. Sen sijaan laskentamallin teko ja kynnys käyttää ohjelmistoa kyseisillä alueilla voi madaltua huomattavasti, mikä sinänsä näkyy laskentatyöhön kuluvassa ajassa. On myös ohjelmia, jotka periaatteessa ovat yleiskäyttöisiä, mutta jotka on suunnattu selvästi jollekin teollisuuden alalle. Esimerkkeinä ovat aikoinaan autoteollisuudelle tarkoitettu STAR-CD ja pyöriville virtauslaitteille hyvin soveltuva TASCflow. Näistä TASCflow oli FLUENTin kilpailijan ANSYS CFX:n sisarohjelma, joka siirtyi CFX:n haltuun yrityskaupalla. TASCflowta sovellettiin pitkään nimenomaan pyöriville virtauksille, mutta vähitellen CFX syrjäytti sen. Aikoinaan ohjelman fysikaaliset mallitkin kehittyvät vähitellen suuntaan, joka tuotti hyviä tuloksia erityisesti pyöriville virtauksille. Tällä tavoin saattaa syntyä ohjelmisto, joka on huomattavasti yleisohjelmaa parempi myös itse ratkaisijan ja fysiikan mallinnuksen osalta.

20 1.4. VIRTAUKSISTA 19 Edellä esitetyn listan kummajaisina voidaan pitää lentokone- ja kaasuturbiiniteollisuuden mukanaoloa. Kummassakin tapauksessa virtaus on kokoonpuristuvaa ja siinä esiintyy usein tiivistysaaltoja. Näiden ratkaisu on tapahtunut perinteisesti teollisuusprosessien simuloinnista poikkeavalla tavalla. Kun virtauksen Machin luku on riittävän suuri (likimain Ma > 0,15), ratkaisua voidaan hakea aikaintegroimalla virtausyhtälöitä. Myös laskennan luonteen kannalta oleellisimman osan ns. vuon laskenta tapahtuu poikkeavalla tavalla. Joihinkin painekorjausmenetelmällä toimiviin virtausratkaisijoihin on kehitetty vuohon vaimennustermejä, joilla tiivistysaallot saadaan lasketuksi, mutta keino ei ole yhtä hyvä kuin ns. approksimatiivisten Riemann-ratkaisijoiden. (Menetelmäryhmää kutsutaan myös Godunovtyyppiseksi tai englanniksi flux-difference splitting). FLUENT-ohjelman monipuolisuus näkyy siinä, että se sisältää kaksi toisistaan poikkeavaa ratkaisumenetelmää:, perinteisen kokoonpuristumattoman Rhie ja Chow-menetelmän sekä approksimatiivisen Riemann-ratkaisijan (Roen menetelmä tai vastaava). Manuaalissa ratkaisutapojen eroja ei juuri korosteta, toinen on pressure-based (painepohjainen) ja Roen menetelmä density-based (tiheyspohjainen). Näiden ero on siis sen verran merkittävä, että voidaan todella todeta FLUENTin oikeastaan sisältävän kaksi erilaista ohjelmaa. Tiheyspohjaisen ratkaisijan avulla kannattaa laskea varsin erilaisia tehtäviä kuin painepohjaisen ratkaisijan. Ratkaisijoiden eroon palataan jatkossa. FLUENTissa fysikaaliset mallit ja laskentahila ovat osittain yhteisiä kummallekin ratkaisijalle, mikä antaa mahdollisuuden verrata erilaisia numeerisia menetelmiä. Periaatteessa riittävän tarkalla laskentahilalla kummankin menetelmän pitäisi tuottaa samat ratkaisut, mutta virtaustapauksesta riippuen eroja voi olla erityisesti laskennan tehokkuudessa. 1.4 Virtauksista Edellä todettiin virtausratkaisun olevan oleellisesti erilainen eri tyyppisillä virtauksilla. Osittain virtauksien samankaltaisuutta, similaarisuutta, voidaan päätellä tilanteelle tärkeiden dimensiottomien lukujen avulla, mutta myös itse laskennan kohde, fysikaalinen tilanne, vaikuttaa asiaan reunaehtojen ja fysikaalisten mallien kautta. Tarkastellaan seuraavassa yksinkertaisten käytännön esimerkkien avulla erilaisia virtaustilanteita ja niiden aiheuttamia seikkoja simuloinnissa. Käytännön virtaustilanteet, näennäisesti yksinkertaisetkin, ovat perusteiltaan ää-

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea KUVUNKÄSITTELYOPAS Helsinki 1.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 VARJON OMINAISUUDET...5 2.1 Sivusuhde ja tunnelimäärä...5

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen. Kurssin sisältö

Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen. Kurssin sisältö Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen Kurssin sisältö 1 Käsitys työstä Pyrkimys yleisyyteen Perustuotanto käsityö teollisuus palvelut - tietotyö Suorittava työ johtaminen koordinointi

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot