Rakennuslupahakemus nro / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Rakennuslupahakemus nro / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää 23/ /2015 RAKLA 6 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh Rakennuspaikka: Pinta-ala Laserkatu LAPPEENRANTA Kaava Kaavanmukainen käyt tötar koi tus Kaavanmukainen ra kennus oi keus Asemakaava AK-9 Asuinkerrostalojen korttelialue k-m 2 Hakija: Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö Leirikatu 2 F LAPPEENRANTA Toimenpide: 103-HUONEISTOINEN JA 61-HUONEISTOINEN ASUIN KER ROS TA LO, AUTOSUOJA, JÄTEKATOS JA VIISI ENER GIA KAI VO RYH MÄÄ Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Vaativuusluokka AA Rakenteellinen paloturvallisuus:

2 Paloluokka P1 Lausunnot: Kiinteistö- ja mittaustoimi Puoltava Katselmustyöryhmä Mahdollistava Lappeenrannan seudun ym pä ristö Ehdollinen toi mi Lappeenrannan Energiaverkot Oy Puoltava / sähkö Lappeenrannan Energiaverkot Oy Puoltava / vesihuolto Lappeenrannan Energiaverkot Oy Puoltava / kaukolämpö Etelä-Karjalan Pelastuslaitos Ehdollinen Kadut ja ympäristö Puoltava Hakemuksen liitteet: Pääpiirustukset Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta Tonttikartta Kiinteistörekisteriote Ote säätiörekisteristä Naapurin kuuleminen Lpr seudun opiskeilja-asuntosäätiön hallituksen pöytäkirjan ote Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista Rakennushankeilmoitus RH1 Rakennushankeilmoitus RH2 VSS-piirustukset ja -ilmoitus Ulkovärityssuunnitelma Kerrosalalaskelma Autopaikkaselvitys Rasitesopimus Energiaselvitys Liitepiirustukset maalämpökaivoista Palotekninen suunnitelma Ilmoitus väestösuojasta Pääsuunnittelijan suostumus ja tarkistuslista Lisäselvitykset ja poikkeukset: Rakennuspaikka on asuinkerrostalojen korttelialue AK-9. Kort te liin voidaan sijoittaa myös asumista palvelevia asukas-, toimisto- ja huoltotiloja yhteensä enintään 600 k-m2. Ko. tilat tulee sijoittaa pää osin rakennuksen/ rakennusten ensimmäiseen ka tu ta so ker rok seen sekä kellarikerrokseen. 13 autopaikkaa sijoittuu lähes kokonaan asemakaavassa is tu tet ta vak si

3 määrätylle tontin osalle ja kyykkäkentän alueelle. Au to pai kat pinnoitetaan nurmikivellä. Jätekatos sijoittuu pysäköimispaikka-alueelle. Kulkureitin enimmäispituudet uloskäytävään ylittyvät B-talon asuin ker roksis sa 1,6 metrillä. Pelastuslaitos lausunnossaan suosittelee rakennukseen kahta por ras huonet ta omatoimisen pelastautumisen varmentamiseksi, kak sio huo neis to jen varustaminen kahdella palovaroittimella, ra ken nuk sien suojaamista palovaroitinjärjestelmällä, Väestösuojan varsinaisen suojatilan koko ylittää valtioneuvoston ase tuksen väestösuojista (408/2011) 2 määrätyn 135 m2:n enim mäis koon n. 5 m2:llä. Maalämpökaivot sijoittuvat osittain kiinteistöjen ja 2 puo lel le maanalaisella osalla. Samalla haetaan aloittamisoikeutta ennen kuin lupapäätös on lain voi mainen. Rt Lupa esitetään hyväksyttäväksi seuraavin ehdoin: Autopaikkojen sijoitus osittain istutettavalle tontin osalle, kul ku rei tin enimmäispituuden ylitys B-talon asuinkerroksissa, sekä väes tö suo jan enimmäispinta-alan ylitys, hyväksytään vähäisenä poik keuk se na MRL:n 175 :n nojalla. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: Vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Erityisalan työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on ra ken nus val von ta vi ran omaisel le esitettävä: Rakennesuunnitelmat Lujuuslaskelmat Vesi- ja viemärisuunnitelmat Ilmanvaihtosuunnitelmat Paalutussuunnitelma Pohjatutkimus Piha- ja istutussuunnitelmat

4 Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat kat sel mukset: Aloitusilmoitus Aloituskokous Sijainnin merkitseminen Sijaintikatselmus Pohjakatselmus Rakennekatselmus Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus Ilmanvaihtolaitteiden katselmus Väestönsuojan katselmus Käyttöönottokatselmus Loppukatselmus 1 asuinkerrostalo A Muut ehdot: Ennen rakennustöiden aloittamista on sovittava ra ken nus val von ta vi ranomai sen kanssa aloituskokouksen järjestämisestä. Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje ennen lop pu kat selmus ta. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on tarkastettu pohjakatselmuksessa. Ympäristötoimen lausunto saatetaan hakijalle tiedoksi ja nou da tet tavak si. Pelastuslaitoksen lausunto saatetaan hakijalle tiedoksi ja nou da tet tavak si. Rakennuspaikan merkitseminen ja sijaintikatselmus on pyydettävä tekni sen toimialan mittaustoimelta. Mittasarja on toimitettu ra ken nus valvon nas ta mittaustoimeen, josta merkitsemisen voi pyytää puh Ennen töiden aloittamista on tehtävä vesi- ja viemäriverkostoon liit tymis so pi mus. Alapohja rakennettava siten että radon kaasun pääsy huonetilaan estyy. Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Rakennuksen ilmavuotoluvun ollessa < 4 1/h tulee rakennuksen tiiveys osoit taa mittaamalla tai muulla hyväksytyllä tavalla.

5 Rakennuksen korkeusasema tulee ilmoittaa N2000 järjestelmässä = N m. Tarkastusasiakirjojen kopiot tulee luovuttaa käyttöönotto- tai lop pu katsel muk ses sa rakennusvalvontaan. Vesijohdoille tulee suorittaa painekoe. Rakennustyömaalla on pidettävä rakennustöiden, IV-töiden ja KVV-töiden tarkastusasiakirjaa. Rakennuslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 144 nojalla myön tää hakijalle tämän pyynnöstä luvan rakennustyön suorittamiseen pe rus tus töi den osalta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa euron mää räis tä vakuutta vastaan. Rakennuksia ei voi ottaa käyttöön ennen kuin tontille on pe rus tet tu rasitteena pysyvä oikeus rakentaa, pitää, käyttää ja huoltaa maa läm pö kai vo jen maanalaisia osia tonttien ja 2 alueella. Rakennukset on varustettava alkusammutuskalustolla pe las tus vi ranomai sen ohjeiden mukaisesti. Autokatos tulee palo-osastoida asuinrakennukseen päin määräysten mu kai ses ti molemmin puoleista paloa vastaan. 8. krs parvekkeen palo-osas toin ti saunaosastoon päin tulee olla vähintään EI 15. Autopaikkojen sijoitus osittain istutettavalle tontin osal le, kulkureitin enimmäispituuden ylitys B-talon asuin ker rok sis sa, sekä väestösuojan enim mäis pin ta-alan ylitys, hyväksytään vähäisenä poikkeuksena MRL:n 175 :n ja pelastuslain 75 nojalla. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 175 Rakla Puheenjohtaja Arminen esitti, ettei lupaa maalämpökaivoille tulisi myön tää. Esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin rakennustarkastajan esitys. Puheenjohtaja Arminen jätti seuraavansisältöisen eriävän mielipiteen: "Jätän eriävän mielipiteen luvan myöntämistä vastaan siltä osin kuin ky symys on maalämpökaivojen rakentamisesta:

6 Kiinteistö sijaitsee Kourulan vedenottamon suojavyöhykkeellä. Poh ja ve sialu een raja ja kiinteistön koillinen kulma risteävät. Alueelta ei ole käy tet tävis sä pohjaveden korkeustietoja, maaperätietoja eikä pohjaveden vir taussuun nis ta ole tietoa. Lämpökaivojen rakentaminen altistaa alueen Vesilain 3. luvun 2 mu kaisel le pohjavesiesiintymän käyttökelpoisuuden huononemiselle taikka vahin gol le tai haitalle vedenotossa tai käytölle talousvetenä. Ympäristönsuojelulain 2. luvussa puolestaan todetaan: 17 Pohjaveden eh do ton pilaamiskielto: 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muu toin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pi laamis kiel to). Edelleen lain 7 edellytetään Toiminnanharjoittajan on jär jestet tä vä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan eh käis tä ennakolta. Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen 8. luvussa Hyvä ra kenta mi nen alakohdassa 8.1 Rakennuksen elinkaari ja kestävä ra ken ta minen todetaan seuraavaa: Lämmitysmuodon sekä rakenteiden ja ra kennus osien valinnalla tulee pyrkiä minimoimaan rakennuksen käytön ai kainen energiankulutus ja sen ympäristövaikutukset. Edellä esitetyn pe rusteel la merkittävään sähkönkulutukseen perustuva maalämmön käyttö ei ole perusteltua kaukolämmön jakeluverkon alueella. Lappeenrannassa kaukolämmön energiatehokkuus ja ym pä ris tö ys tä väl lisyys ovat huippuluokkaa. Kaukolämpöä tuotetaan uusiutuvilla ener gia lähteil lä, puutähteillä ja metsähakkeella energiatehokkaasti yh teis tuo tan nos sa sähkön kanssa. Verkoston kaukolämmön ympäristövaikutukset, mm. hii lidiok si di pääs töt, ovat minimaaliset. Maalämpö kyseisen kohteen läm mi tysmuo to na on ristiriidassa rakennusjärjestyksen 8.1. kohdan tavoitteiden kans sa. Katson, ettei lupaa maalämpökaivoille tulisi myöntää. Maalämmön käyttö ky sei ses sä kohteessa on ristiriidassa niin Vesilain, Ympäristönsuojelulain, kuin kaupungin rakennusjärjestyksenkin kanssa. Antti Arminen Rakennuslautakunnan puheenjohtaja" Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kol men vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa rau keaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edel ly tys ten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden ku lues sa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mi kä li sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voi mas sa olo ai ka na.

7

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008 Rakennuslautakunta 65 19.06.2012 Rakennuslupahakemus, R15-2012 (1. kaupunginosan korttelin 172 tontti 1, Laaksotie 10, neljän asuin- ja liikekerrostalon sekä pysäköintihallin rakentaminen) 140/882/2011

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen 2 Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)

Lisätiedot