1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Asemakaava 477 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Kuvassa on Villa Ånäsin päärakennus etelästä kuvattuna. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee tonttia 5 korttelissa 78 kaupunginosassa 3 Asemakaavamuutoksen vireilletulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa 2012 Asemakaavamuutoksen käsittely: Vireille, kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus, kaupunkikehityslautakunta Asemakaavamuutoksen hyväksyminen: Kaupunkikehityslautakunta

2 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee kaupunginosassa 3, Wallgreninkadun eteläpuolella Asemakaavan tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa tontille toisen asuinrakennuksen rakentamismahdollisuus. Päärakennus ja osa talousrakennuksesta osoitetaan suojeltaviksi. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 2 LÄHTÖKOHDAT Liite 1. Alueen sijainti Liite 2. Ajantasa-asemakaava Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4. Yhteenveto lausunnoista ja huomautuksista 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 0,78 hehtaaria. Alue rakentuu loivasti lounaaseen viettäville rinteille. Alue on puistomaisena hoidettu tontti, jossa on päärakennus, sauna ja vanha talousrakennus Luonnonympäristö ja maisema Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavatyön ja Aunelan asemakaavatyön yhteydessä on laadittu luontoinventointi. Alue on puistomaisena hoidettu suurehko tontti, jolla kasvaa komeita vanhoja puita. Alueelta on käytettävissä Aunelan asemakaavatyön yhteydessä tehty maisemaselvitys Rakennettu ympäristö Alueella on yksi vanha asuinrakennus, vanha suurikokoinen talousrakennus ja vanha sauna Maanomistus Alue on yksityisomistuksessa Liikenneyhteydet Alueen pohjoispuolella on Wallgreninkatu. Porvoon keskustaan on matkaa n. kilometri Kunnallistekniikka Viemäröinti on vedetty alueelle, samoin vesijohdot Palvelut Kaava-alueen suunnittelun lähtökohtana on, että palvelut ovat keskustassa. 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Seutukaava: Alue on osoitettu voimassa olevassa seutukaavassa: A= Taajamatoimintojen alue. Yleiskaava: Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueen etelä- ja länsipuolella on lähivirkistysalueet (VL). Suunnittelualue ympäristöineen on yleiskaavassa merkitty alueeksi, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Alueen suunnittelussa on varmistettava kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten ja kaupunkirakenteellisten arvojen, luonnon ja maiseman arvojen sekä alueen omaleimaisuuden säilyminen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan säilyminen.

3 3 Asemakaava: Alueella on hyväksytty asemakaavaa (AK ). 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Kaava-alue on keskeisten alueiden osayleiskaavassa määritelty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Talousrakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi edellyttää asemakaavamuutosta Suunnittelun käynnistämien ja sitä koskevat päätökset Suunnittelutyö on käynnistynyt kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä Alueen suunnittelun käynnistymisestä on informoitu kaupungin kaavoituskatsauksien yhteydessä. 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 3). Koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueiden käyttötavoitteita, asemakaavamuutoksesta ei ole ollut tarpeen järjestää MRL 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluja. Osallisille on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä kaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kompassissa, Rihkamatori B, katutasossa ja Porvoon kaupungin internetpalvelussa (www.porvoo.fi). Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin kirjeellä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus oli kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa. Osallisille varattiin mahdollisuus esittää mielipiteitä kirjallisesti tai sähköisesti. Asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot saatiin Terveydensuojelujaostolta, Porvoon museolta, kuntatekniikan suunnittelulta sekä kuntatekniikan viheralueilta sekä Porvoon vedeltä. Kuntatekniikan suunnittelun lausunnon perusteella erityismääräykset eriytettiin rakennusaloja koskeviksi ja ajoneuvoliittymä osoitettiin nykyiselle kohdalle. Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa tai niiden perusteella kaavaan ollut tarvetta tehdä muutoksia. Yhteenveto lausunnoista ja kaupungin perustelluista kannanotoista on kaavaselostuksen liitteenä 4. 4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Tavoitteena on luoda mahdollisuus korvata osa vanhasta talousrakennuksesta uudella asuinrakennuksella. Tavoitteena on, että uusi asuinrakennus muodoltaan ja hahmoltaan muistuttaa nykyistä talousrakennusta. Uudisrakennusosa kytkeytyy säilytettävään talousrakennusosaan. 4.1 Asemakaavan kuvaus Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on olemassa olevan päärakennuksen säilyminen tonttia hallitsevana rakennuksena. Uusi asuinrakennus, joka kytkeytyy säilytettävään talousrakennusosaan, muistuttaa talousrakennusta massoittelultaan ja hahmoltaan Alueen palvelut Alueen palvelut sijoittuvat keskustaan Liikenneyhteydet Kaava-alueelta on Porvoon keskustaan vajaa kilometri.

4 4.1.3 Kunnallistekniikka Alue on liitetty viemäri- ja vesijohtoverkkoon Rakennustapa ja mitoitus Alueella on rakennusoikeutta 730 k-m². Nyt kaava antaa mahdollisuuden rakentaa 820 k-m². Suojeltujen rakennusten osuus kokonaiskerrosalasta on 540 k-m². Asemakaavamuutoksen eriytyismääräyksillä pyritään varmistamaan, ettei uudisrakennusosa massaltaan ja hahmoltaan merkittävästi poikkeaa olemassa olevasta talousrakennuksesta, ja että Villa Ånäsin päärakennus säilyttää kaupunkikuvallisesti hallitsevan aseman. 4.3 Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä, vaan ne arvioidaan asemakaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Rakentaminen ei lisää rakennusten lukumäärää tontilla. Tieliittymät säilyvät ennallaan. Tontilla tulee jatkossakin olemaan vain yksi Vaikutukset luonnonympäristöön Kaava ei merkittävästi vaikuta luonnonympäristöön Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin Alueen rakentaminen lisää ei liikennettä merkittävästi. Talousrakennuksen päätyosa joka voidaan korvata uudella asuinrakennuksella. Kivijalkaa tulee säilyttää Vaikutukset rakennusperintöön Olemassa olevan talousrakennuksen korvattavaksi aiottu eteläosa on eristämätön rankorakenteinen liiteri, joka on verhoiltu peiterimalaudoituksella. Pohjoisosa on hirsirunkoinen. Hirsirunkoisessa osassa on sijainnut ainakin huussi ja varastotiloja. Rakennuksen ulkohahmo ei noudattele hirsirunkoa ja kivijalkaa, vaan u:n muotoista rakennusta on myöhemmin jatkettu ainakin sen sisäkehälle. Rakennuksen kivijalka on eteläpäästään huomattavan korkea, graniittikivistä koottu sokkeli. Kivijalan sisäpuolella on hieno kellaritila. Ånäsin kartanon pitkä historia ja kivijalan järeys voivat viitata siihen, ettei nykyinen liiteri ole ensimmäinen ko. kivijalan päälle tehty rakennus. Ulkorakennus on rakennettu 1900-luvun alkupuoliskolla. Rakennuksen purkaminen vähentää alueen ja pihapiirin rakennusperintöä sekä autenttisuutta. Toisaalta kevytrakenteisen liiterin rakenteet ovat tavanomaisia, eivätkä itsessään erityisen arvokkaita. Talousrakennuksen hirsirakenteiselle päädylle on asemakaavassa annettu merkintä sr-t, eli talousrakennus, jota ei saa purkaa. Lautarakenteisen päädyn korvaaminen kaavan erityismääräysten mukaisella uudisrakentamisella säilyttää päärakennuksen hallitsevan aseman pihapiirissä. Asemakaavan erityismääräysten tavoitteena

5 on uudisrakennusosan hienovarainen erottautuminen vanhasta rakennuksesta julkisivujen sommittelun ja arkkitehtuurin yksityiskohtien keinoja käyttäen. Toisaalta rakentamista ohjaavat materiaalivalinnat ja niihin liittyvät määräykset liittävät uudisrakennuksen osaksi vanhaa talousrakennusta. Nykyistä talousrakennusta voimakkaasti määrittelevä korkea kivisokkeli tulee säilyttää. 5 Kuvassa on talousrakennuksen säilytettävä pääty pihanpuolelta kuvattuna. Hirsirunko ulottuu kivijalan kohdalle. Kivijalan ulkopuolinen osa on lautarakenteinen. Sauna on tontin luoteisosassa vaatimaton betonisokkelilla seisova lautarakennus. Se on pienikokoinen ja punamullattu ja häviää huomaamattomasti pihapuiden katveeseen. Todennäköisesti tämä ilmeeltään vaatimaton rakennus on pihan muita rakennuksia uudempi. Saunan purkaminen hävittää pihapiirin toimintoihin kuuluvaa rakennusperintöä. Rakennus on mahdollista korvata suuremmalla uudella talousrakennuksella, jonka arkkitehtuuriin on kohdistettu soveltuvilta osin samoja erityismääräyksiä, kuin edellä mainittuun talousrakennukseen, joka voidaan korvata uudisosalla. Sauna Asumisen lisääminen pihapiirissä on luontevaa, sillä suurilla huvilatonteilla ja kartanoiden pihapiireissä on usein ollut useita asumiskäytössä olevia rakennuksia. Rakentaminen ei vaikuta alueen pihapiirin teihin, puustoon, muuhun kasvillisuuteen tai kivimuureihin. Kaavan yleisten määräysten mukaan piha-alueen puutarhamaiset ominaispiirteet tulee säilyttää. Istutettavien puiden tulee olla jalopuita, hedelmäpuita, mäntyjä tai vierasperäisiä puita. Tontin saa aidata katutilaa vasten vain pensasaidoin. Asemakaava mahdollistaa tontilla olevan huonokuntoisen vanhan saunarakennuksen purkamisen ja korvaamisen uudella suuremmalla talousrakennuksella. Tätä talousrakennusta koskevat soveltuvilta osin samat erityismääräykset.

6 6 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavamuutoksen määräykset ohjaavat rakentamista Toteuttaminen ja ajoitus Rakentaminen alkanee vuonna Porvoossa Eero Löytönen kaupunkisuunnittelupäällikkö (asemakaavaluonnos) J. P. Pfeifer kaavoitusarkkitehti (asemakaavaehdotus) Emilia Saatsi asemakaava-arkkitehti

7

8 LIITE 2 AJANTASA-ASEMAKAAVA/ BILAGA 2 DETALJPLANESAMMANSTÄLLNING

9 PORVOO LIITE 3 AUNELA, VILLA ÅNÄS KAUPUNGINOSA 3, KORTTELI 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

10 6.6 Lautakunnat: Kaupunkikehityslautakunta Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Terveydensuojelujaosto Nro 477 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Suunnittelualue Asemakaavan muutos koskee korttelin 78 tonttia 5. Kortteli sijaitsee kaupunginosassa 3, Wallgreninkadun eteläpuolella. 2. Hankkeen taustaa Marja-Leena ja Anna Talvitie ovat anoneet asemakaavan muutosta omistamalleen tontille 1 korttelissa 78. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin käyttö on määritelty erollispientalojen korttelialueeksi, joka on kaupunkikuvan ajallisen kerroksellisuuden kannalta merkittävä ja säilytettävä (AO/S-2. Hakija pyytää kaavan muuttamista siten, että tontille voisi rakentaa toisen asuinrakennuksen. Uusi asuinrakennus sijoittuu olemassa olevan talousrakennuksen paikalle niin, että se muistuttaa hahmoltaan ja olemukseltaan olemassa olevaa rakennusta.. 3. Suunnittelun tavoite Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kaava tontilla niin, että nykyisen talousrakennuksen paikalle voidaan sijoittaa asuinrakennus. Lähtökohtana on, että uusi asuinrakennus muistuttaa olemassa olevaa talousrakennusta hahmoltaan ja mittasuhteiltaan mahdollisimman paljon. 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, yms.) Suunnittelualue on kooltaan n. 0,7798 ha Maakuntakaava: Seutu- ja maakuntakaavayhdistelmässä 2012 alue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaava: Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on pientalovaltainen asuintaloalue AP aluetta. Alueella on merkintä säilytettävistä ympäristöarvoista. 5. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Asemakaava: Alueen asemakaava (asemakaava no 384) on hyväksytty Asemakaavassa alue on erillispientalojen korttelialuetta, joka on kaupunkikuvan ajallisen kerroksellisuuden kannalta merkittävä ja säilytettävä (AO/S-2). Tontti on suurelta osin toteutettu asemakaavan mukaisesti. Alueella on kuitenkin myös merkittävästi toteutumatonta rakennusoikeutta. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. Seuraavat vaikutukset arvioidaan: - Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin 6. Osalliset 6.1 Maanomistajat: Marja-Leena Talvitie Mikko Talvitie (kuolinpesä) Naapurimaanomistajat: Porvoon kaupunki Carita Forssell Mikko Hietalahti Satu Aho Maria Johansson Muut osalliset: Porvoon Energia Oy Porvoon Sähköverkko Oy Sonera/Carrier Elisa Oyj 6.4 Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: Porvoon museo 6.5 Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Maapolitiikka, maan hankinta ja luovutus Maapolitiikka, kaupunkimittaus Kuntatekniikka, kuntatekniikan suunnittelu Kuntatekniikka, viheralueet Liikelaitos Porvoon vesi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Lupa- ja valvonta-asiat, rakennusvalvonta Lupa- ja valvonta-asiat, ympäristönsuojelu Terveydensuojelu

11 Porvoon veden johtokunta 6.7 Kaikki kuntalaiset 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 6.8 Muut osallisiksi itsensä tuntevat Viranomaisneuvottelu (MRL 66 ): - Kysymyksessä ei ole MRL 66 2 momentissa tarkoitettu kaava, joka edellyttäisi viranomaisneuvottelua. Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62, MRA 30 ) - Kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä Kompassissa, Rihkamatori B, katutasolla, sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. - Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä tai mahdollisuuden mukaan sähköisesti kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille sekä naapurimaanomistajille/- haltijoille. Lisäksi kuulutus on kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti (-Itä-Uusimaa). - Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta ja kohdassa 6 mainituilta Muilta osallisilta. Neuvottelukierros: - Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa. Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 27 ) - Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä Kompassissa, Rihkamatori B, katutasolla sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. - Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä tai mahdollisuuden mukaan sähköisesti kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille ja naapurimaanomistajille/- haltijoille. Lisäksi kuulutus on kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti (-Itä-Uusimaa). Viralliset lausunnot: (MRA 28 ) Terveydensuojelujaosto Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitos Porvoon veden johtokunta Porvoon museo Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta (MRL 65 2): - Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ): - Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ): - Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetpalvelussa osoitteessa 8. Kaavoitushankkeen aikataulu Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt alkuvuodesta Tavoitteena on että kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kaavamuutoksen keväällä Valmistelusta vastaa Asemakaava-arkkitehti Suunnitteluavustaja Emilia Saatsi Christina Eklund puh puh sp: Päiväys Kaupunkisuunnittelu PL PORVOO Käyntiosoite: Rihkamatori B, III krs Eero Löytönen kaupunkisuunnittelupäällikkö

12 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ LIITE 4 ASEMAKAAVA 477 VILLA ÅNÄS Asemakaavan muutos koskee: KAUPUNGINOSA 3, OSA KORTTELIN 78 TONTTIA 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla. Kaavaluonnoksesta jätettiin10 mielipidettä. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros) on pyydetty mennessä taulukossa luetelluilta tahoilta. Saatujen lihavoidulla merkittyjen lausuntojen lyhennelmät ja vastineet niihin on esitetty taulukossa. VIRASTOKIERROS lausunnon antaja lyhennelmä lausunnosta Kaupunkikehityksen johto, Fredrik von Schoultz Kuntatekniikan suunnittelu, Kari Hällström (lausunnon antaja), Risto Lindblad, kopio Hanna Linna-Varis Tontilla sadevesiä johtava oja, jonka voisi merkitä rasitteeksi. kaupunkisuunnitteluosaston vastine Avo-oja on kaavoitusprosessin aikana muutettu kaupungin vesilaitoksen toimesta salaojaksi, joka sijaitsee kokonaisuudessaan naapurin tontin puolella. Rasite merkitään tontin rajalle kolme metriä leveänä. Kuntatekniikan viheralueet Mikko Kaunisto - Kiinteistö- ja mittausosasto, Maarit Ståhlberg Kiinteistö- ja mittausosasto, Terhi Pöllänen. Rakennusvalvonta, Sami Nurme Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Tomi Pursiainen, kopio Pia Nyman (lausunnon antaja) Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Porvoon vesi, Risto Saarinen (lausunnon antaja),. Ann-Sofie Björkhem Porvoon vedellä ei ole huomautettavaa. Terveydensuojelu, Ympäristönsuojelu, Jukka Palmgren, kopio Arto Lankinen Sonera/Carrier, Harry Andersson Porvoon Sähköverkko Oy, Magnus Nylander, kopio Kari Janhunen Porvoon Energia Oy, kaukolämpö, Ari Raunio, kopio Max Backman Elisa Oyj, Tuotanto/Rakennuttaminen ja ylläpito/uusimaa, Petri Holopainen Porvoon Alueverkko Oy, Jyrki Havukainen Porvoon museo, Juha Vuorinen, Merja Herranen Porvoon museo ei pidä kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin menettelytapaa onnistuneena. Lisäksi museo pitää suojelumerkinnällä varustettua kaavamääräystä, jossa mahdollistetaan rakennuksen korvaaminen uudella ristiriitaisena ja lisäksi ristiriitaisena aluemerkinnän kanssa, jonka mukaan kortteli on kaupunkikuvan ajallisen kerroksellisuuden kannalta merkittävä ja säilytettävä. Kaavamääräyksiä selkeytetään asuinrakennukseksi muutettavan rakennuksen osalta, siten ettei rakennuksella ole suojelumerkintää. Asemakaavamääräyksillä ohjataan rakennuksen hahmon ja olemuksen säilyttämiseen ja yksityiskohtaisemmalla erityismääräyksillä rakennusmateriaalien säilyttämiseen ja miljööseen sopivaan täydennysrakentamiseen.

13 2. Virallinen kuuleminen (MRA 28 ) Kaavaehdotus ja kaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 28 :n mukaisesti palvelupiste KOMPASSissa ja kaupungin internetpalvelussa. Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti-Itä-Uusimaa sekä kaupungin internetpalvelussa. Lausunnot pyydettiin mennessä. LAUSUNNOT Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Terveydensuojelujaosto : Terveydensuojelujaosto kehottaa lisäämään kaavan yleisiin määräyksiin vaatimuksen radonturvallisesta rakentamisesta. Muilta osin terveydensuojelujaostolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Porvoon museo, Juha Vuorinen Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta Kuntatekniikan suunnittelu, Kari Hällström Kuntatekniikka esittää merkintää ajoliittymästä vain Wallgreninkadulle ja erityismääräysten tarkentamista rakennusaloja koskevaksi. Kuntatekniikan viheralueet Mikko Kaunisto Joen puoleisen istutettavan alueen istutukset ja hoito tulisi määritellä tarkemmin. Porvoon vesi, Risto Saarinen (lausunnon antaja), Ann-Sofie Björkhem Porvoon vedellä ei ole huomautettavaa. kaupunkisuunnittelun vastine Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B3 Pohjarakenteet mukaan: Rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Näin ollen radonturvallista rakentamista ei tarvita erillistä määräystä asemakaavassa. Ajoliittymä on merkitty nykyisen ajotien kohdalle siten että ajoneuvoliittymät muilta kohdin on kielletty. Erityismääräykset on eriytetty omiksi rakennusaloja koskeviksi. Yleisissä määräyksissä on jo todettu, että piha-alueen puutarhamaiset ominaispiirteet tulee säilyttää. Pihapuutarhaan istutettavien puiden tulee olla jalopuita, hedelmäpuita, mäntyjä tai vierasperäisiä puita. Tontin saa aidata katutilaa vasten vain pensasaidoin. MUISTUTUKSET Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet

Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet 1 Asemakaava 429 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot HAIKKOO, LASARETTI Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet Asemakaavan

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot