Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeiden liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeiden liitteet"

Transkriptio

1 Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeiden liitteet LIITE 1 Vinttikoirakokeiden toimitsija- ja palkintotuomarikoulutus sekä pätevöimisohjeet. Tämän ohjeen muuttamiseen vaaditaan Vinttikoiraliiton liittohallituksen hyväksyntä. Koulutuksen tarkoituksena on valmentaa päteviä ja vastuuntuntoisia toimitsijoita sekä palkintotuomareita vinttikoirakokeisiin. KOULUTUKSEN JAKO 1. Kilpailutoimitsijat 2. Koetoimitsijat 3. Palkintotuomarit 4. Ylituomarit 1. KILPAILUTOIMITSIJAT Toimitsijakoulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on kilpailuhenkilöstön valmentaminen kilpailuorganisaation mukaisten tehtävien hoitoon. Toisaalta toimitsijoina aktiivisia ja päteviä henkilöitä jatkokoulutetaan yllämainitun koulutusjaon mukaisesti. Koulutuspaikat Esikoulutus kerhojen harjoituksissa. Määrättyjen tehtävien hoito kilpailuissa. Tehtäviin liittyvien sääntökohtien ja kilpailuorganisaation tuntemus, hankitaan kerhon järjestämällä, Vinttikoiraliiton valvomalla toimitsijakurssilla. Toimitsijakurssin järjestäminen ja siihen osallistuminen Kurssin järjestämisestä on tehtävä ilmoitus Vinttikoiraliitolle vähintään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Kursseja voivat järjestää Vinttikoiraliiton jäsenyhdistykset. Kurssin johtajana tulee olla ao. koemuodon palkintotuomaripätevyyden omaava henkilö. Vinttikoiraliitto voi nimetä kurssille valvojan. Toimitsijakurssin hyväksytysti suorittaneet pätevöidään Vinttikoiraliiton kilpailutoimitsijoiksi. Kilpailutoimitsijat voivat erikoistua jatkokoulutuksen ja käytännön harjoittelun jälkeen seuraaviin tehtäviin:

2 Ratajuoksukokeissa kilpailusihteeri ajanottopäällikkö vieheenvetäjä maalisihteeri Maastojuoksukokeissa kilpailusihteeri ratamestari lähettäjä vieheenvetäjä Kilpailutoimitsijoiden pätevöinti Kilpailutoimitsijat, jotka ovat suorittaneet kerhon järjestämän erikoistumiskurssin ja toimineet kerhon harjoituksissa ao. tehtävän hoitajana, voidaan pätevöidä. Ennen pätevöintiä on suoritettava kokelastehtävä. Kokelastehtävä suoritetaan virallisen kokeen yhteydessä toimimalla ao. tehtävässä. Kokelastehtävän käytännön järjestelyistä, valvomisesta ja hyväksymisestä päättää kokeen ylituomari. 2. KOETOIMITSIJAT Pätevyysvaatimukset koulutus ja pätevöinti Kennelliiton yleisohjeen mukaan 3. PALKINTO- JA ARVOSTELUTUOMARIT Koemuotokohtaisia palkintotuomarikursseja järjestää Vinttikoiraliitto tarpeen mukaan. Kurssin kesto ratakokeissa yksi (1) päivä, maastokokeissa kaksi (2) päivää. Kurssin hyväksytysti suorittaneet nimitetään palkintotuomarikokelaiksi, ja heille määrätään kokelastehtävät kuusi (6) kappaletta, jotka on suoritettava kahden seuraavan kilpailukauden aikana. Muilta osin noudatetaan Kennelliiton yleisohjetta palkinto- ja arvostelutuomareiden pätevöinnistä ja koulutuksesta. 4. YLITUOMARIT Pätevyysvaatimukset koulutus pätevöinti ja jatkokoulutus Kennelliiton yleisohjeen mukaan. LIITE 2 Eläinlääkärin tehtävät maasto- ja ratakokeessa. Vinttikoirakokeissa toimiva eläinlääkäri on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston alainen. Kokeen eläinlääkäri käyttää korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain noudattamista ja hänen on erityisesti kiinnitettävä huomiota koirien terveydentilaan ja koepaikan turvallisuuteen. Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koko kokeen ajan.

3 Kaikissa virallisissa vinttikoirakokeissa noudatetaan Vinttikoiraliiton koesääntöjä, sekä rata- tai maastojuoksukokeiden järjestämisohjeita. Jokaisessa kokeessa on Kennelliiton pätevöimä ylituomari sekä vastaava koetoimitsija, joiden kanssa eläinlääkäri voi neuvotella kaikista koesääntöihin ja järjestämisohjeisiin liittyvistä asioista. Eläinlääkäri tarvitsee koepaikalla mahdollisten tapaturmien ja onnettomuuksien ensiavussa mm. haavasarjan, ompelutarvikkeet, rauhoitus- ja puudutusainetta ja sidostarpeita. On hyvä varata mukaan myös kuumemittari, stetoskooppi, lastoja, nesteytyspusseja ja nesteensiirtolaitteet, sekä lääkeaineita mm. koiran lopetusta varten. Korvauksen käytetyistä lääkkeistä ja tarvikkeista maksaa koiran omistaja. Eläinlääkärin palkkion matkakorvauksineen maksaa kokeen järjestävä kerho/seura. Ennen varsinaista koetta ja sen jälkeen voi eläinlääkäri harjoittaa koepaikalla muuta praktiikkaa (rokotuksia jne.). Eläinlääkärillä on mahdollisuus lykätä tai peruuttaa koe esim. sääolosuhteiden vuoksi (kuumuus, sade tms.) tai kilpailuradan riittämättömän turvallisuuden vuoksi, mutta hänen on ehdottomasti ennen päätöstään neuvoteltava sekä kilpailun vastaavan koetoimitsijan että ylituomarin kanssa. Eläinlääkäri voi halutessaan tarkastaa kilpailuradan yhdessä kilpailunjohtajan ja ylituomarin kanssa. Jokainen kokeeseen osallistuva koira tarkastetaan huolellisesti ennen kilpailun alkua. Eläinlääkärin sihteeri tarkastaa koirien tunnistusmerkinnän ja rokotustodistukset ennen koirien siirtymistä eläinlääkärintarkastukseen. Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Eläinlääkärintarkastuspaikalla pitää olla koirien tarkastuspöytä, käsienpuhdistus mahdollisuus sekä pöytä tai tuoli eläinlääkärin välineitä varten. Koiran liikkeiden tarkastusta varten pitää olla juoksutusalue. Kilpailupaikalla tulee olla järjestäjän toimesta välineet ja suunnitelma loukkaantuneen eläimen siirrosta ensiapu paikalle. Kokeen päätyttyä tulee eläinlääkärin täyttää Vinttikoiraliiton eläinlääkärin kertomus ja toimittaa se vastaavalle koetoimitsijalle allekirjoitettuna. Eläinlääkärin toimiessa kokeen eläinlääkärinä, koskee häntä yleinen Kennelliiton jääviyssääntö. Eläinlääkärintarkastus maasto- ja ratakokeessa Eläinlääkärintarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Ennen alkueriä tapahtuva tarkastus Koira on rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti. Narttu ei ole kiimassa. Koiran yleistila on normaali eikä sillä ole ilmeisiä oireita sairaudesta.

4 Koira ei onnu, mikä tarkastetaan liikuttamalla koiraa sivusuunnassa eläinlääkäriin nähden ja tarpeen vaatiessa edestakaisin. *Ennen koiran seuraavaa lähtöä tapahtuva tarkastus* Koira on palautunut normaalisti alkuerien jälkeen. Koiralla ei ole sellaisia traumoja, jotka aiheuttavat sille kipua, mikäli se jatkaisi kilpailua. Koira ei onnu, mikä tarkastetaan liikuttamalla koiraa sivusuunnassa eläinlääkäriin nähden ja tarpeen vaatiessa edestakaisin. LIITE 3 Mittausohje 1. Mitattavat rodut Vinttikoirakokeisiin osallistuvista roduista mitattaviin kuuluvat italianvinttikoira ja whippet. 2. Mittausikä Koira voidaan mitata aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää kaksitoista(12) kuukautta. Mittaushetkellä koiran tulee olla tunnistemerkitty. Koiran ohjaajalla tulee olla mittaustilaisuudessa mukana koiran rekisterikirja mistä tulee ilmetä tunnistemerkintä, tunnistemerkinnän tekijä ja tunnistemerkinnän ajankohta. Koiran ohjaajalla tarkoitetaan tässä mittausohjeessa koiran rekisterikirjassa merkittyä omistajaa tai hänen edustajaansa. 3. Hyväksytty mittalaite Mittalaite on mekaaninen tai elektroninen laite. Vinttikoiraliiton hallitus hyväksyy mittalaitteen ja sen mukana olevan tarkistusmittatangon (tarkkuus tulee vähintään olla 0,5 mm), jotka on tunnistemerkitty. Vinttikoiraliitto pitää mittalaiterekisteriä. 4. Mittausryhmän koostumus Mittausryhmä koostuu mittauksen aikana kahdesta Vinttikoiraliiton hallituksen hyväksymästä mittahenkilöstä, joista toinen toimii mittasihteerinä toisen mitatessa koiraa. Mittausryhmää koskee Kennelliiton yleinen jääviys-sääntö Mittaustapahtuman valmistelu Mittaukseen käytetään kohdan 3. mukaista mittalaitetta. Ennen mittaussarjan aloittamista mitattava koira tunnistetaan ja mittalaitteen tarkkuus tarkistetaan julkisesti erillisellä mittalaitteen mukana olevalla tarkistusmittatangolla (kts. kohta 3). Mittalaitteen lukematarkkuus tulee olla *+* 1 mm. Mittalaitteen tunnistemerkintä kirjataan mittauspöytäkirjaan. 5. Koiran asento mittauksen aikana Mittaus voidaan aloittaa kun koira on "saatettu" rauhalliseen tilaan. Koiran säkäkorkeus mitataan koiran sä`än kohdalta lapaluiden ylimmästä kohdasta. Mikäli koiran selkäranka on mittausta häiritsevästi lapaluiden ylintä kohtaa korkeammalla, voidaan koiran kaulaa

5 "auttaa" alaspäin kuitenkin korkeintaan niin, että niskalinja ei saa mennä lapaluiden ylimmän kohdan alapuolelle. Koiran asettelee mittalaitteeseen mittahenkilö tai koiran ohjaaja mittausryhmän ohjeiden mukaan. Koiran ohjaajalla on oikeus keskeyttää mittaustapahtuma ja tällöin mittaustuloksia ei kirjata. Mittahenkilöillä on oikeus keskeyttää mittaustapahtuma, mikäli mittausta ei voida suorittaa mittausohjeen mukaisesti tai muista perustelluista syistä. Tällöin mittaustuloksia ei kirjata. 6. Mittauksen suorittaminen Koira mitataan kymmenen kertaa, joista kumpikin mittahenkilö ottaa viisi hyväksyttyä mittaa. Hyväksyttyjen mittojen kokonaisero ei saa olla 4 mm suurempi. Mittaustapahtuma voidaan päättää neljän(4) hyväksytyn mitan jälkeen, jos koira on selvästi alle uusintamittausrajan (10 mm) tai selvästi yli ylikorkeusrajan (10 mm) ja koiran ohjaaja sekä mittausryhmä ovat samaa mieltä asiasta. Mittauksen tulokseksi merkitään mitattujen tulosten keskiarvo, joka merkitään 0,1cm tarkkuudella normaalin pyöristyssäännön mukaan. Molemmat mittahenkilöt, sekä koiran ohjaaja allekirjoittavat mittauspöytäkirjan. Mittauspöytäkirjaan on merkittävä pitääkö koira uusintamitata tai ei. 7. Uusintamittaus Alle kaksi(2) -vuotiaana mitattu whippeturos, jonka säkäkorkeus on 49,0cm tai enemmän ja whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on 47,0cm tai enemmän sekä italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on 37cm tai enemmän, on mitattava uudelleen ennen seuraavan kilpailukauden alkua, kun koira on jo täyttänyt kaksi (2) vuotta. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Koira ei voi osallistua kokeeseen, jos uusintamittausta ei ole suoritettu. Uusintamittaus suoritetaan kuten ensimmäinen mittaus. Mittahenkilöt eivät saa olla samat jotka olivat koiran ensimmäisen mittauksen suorittajat. Uusintamittauksen tulos kumoaa edellisen mittaustuloksen ja se merkitään kilpailukirjoihin ja siitä tehdään mittauspöytäkirja. Ylikorkeaa koiraa ei tarvitse uusintamitata, ellei koiran ohjaaja sitä erikseen halua, vaan koira kilpailee kilpailukirjaan merkityn kokonsa mukaisissa kilpailuluokissa. 8. Ylikorkeusmääritelmä Ylikorkeaksi katsotaan: - italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on yli 38cm - whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51cm - whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48cm 9. Mittauspöytäkirjojen toimitus rata- ja maastorekisterinpitäjille Mittahenkilö lähettää kaikista virallisista mittauksista (ensimmäisestä,sekä uusintamittauksesta) mittauspöytäkirjan kopiot viikon kuluessa Vinttikoiraliiton rekisterinpitäjille. Mittauspöytäkirja tulee olla kaikilta osin täytetty. Mittauspöytäkirjan yläreunaan tulee tehdä merkintä: tiedoksi kortistonhoitajalle, sekä uusintamittauksen kyseessä ollessa: tiedoksi uusintamittauksesta ja kyseisen koiran kilpailukirjan numero. 10. Valitusoikeus Noudatetaan Kennelliiton yleistä valitusmenettelyä.

6 10.1. Tarkistusmittaus Valituksen perusteella suoritettavan tarkistusmittauksen ja sen suorittajat määrää Vinttikoiraliiton hallitus. Koiran tarkistusmittaukseen määrätään kaksi mittahenkilöä sekä valvoja esim. kokeen ylituomari. Tarkistusmittaus on tehtävä kuukauden (1kk) kuluessa Vinttikoiraliiton päätöksestä ja se suoritetaan mittausohjeen mukaisesti. Mikäli tarkistusvaatimuksen kohteena oleva mittaustulos todetaan muuttuneeksi, uusi tulos merkitään koiran kilpailukirjoihin. Tarkistusmittauksesta tehdään mittauspöytäkirja, joka toimitetaan Vinttikoiraliiton hallitukselle, joka asian käsiteltyään toimittaa ne asianosaisille. Koira voidaan määrätä valituksen perusteella tarkistusmitattavaksi vain kerran. LIITE 4 Arvokilpailumanttelit Arvokilpailuissa voittaneelle koiralle jaetaan voittajamantteli. Maastokokeet Arvokilpailu, manttelin väri, kirjailu ja mantteliin tulevan tittelin lyhenne Suomenmestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton mestaruus purppuranpunainen, kirjailtu kullalla tai keltaisella SMM- ja kyseinen vuosiluku Derby, kanariankeltainen, kirjailtu mustalla DVM- ja kyseinen vuosiluku Veteraanimestaruus, kanariankeltainen, kirjailtu mustalla VMM- ja kyseinen vuosiluku Suomi-CUP sininen, kirjailtu hopealla tai valkoisella CVM- ja kyseinen vuosiluku Ratakokeet Arvokilpailu, manttelin väri, kirjailu ja mantteliin tulevan tittelin lyhenne Suomenmestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton mestaruus purppuranpunainen, kirjailtu kullalla tai keltaisella SRM- ja kyseinen vuosiluku Derby kanariankeltainen, kirjailtu mustalla DV- ja kyseinen vuosiluku Veteraanimestaruus kanariankeltainen, kirjailtu mustalla VMR- ja kyseinen vuosiluku Kuninkuusjuoksu sininen, kirjailtu hopealla tai valkoisella JK- ja kyseinen vuosiluku Tähtisprintteri sininen, kirjailtu hopealla tai valkoisella TS- ja kyseinen vuosiluku Muissa voittajamantteleissa ei saa käyttää edellä mainittuja väriyhdistelmiä. Vinttikoiraliiton liittohallitus myöntää jäsenyhdistyksilleen yksinoikeuden käyttää tiettyä väriyhdistelmää. Arvokilpailujen voittajamantteleissa saa olla ainoastaan saavutettu titteli, vuosiluku, paikkakunta ja järjestäjä.

7 LIITE 5 Rotumäärittely Seuraavat rodut kuuluvat ns. pieniin rotuihin. Portugalin podengo (pieni ja keskisuuri), Basenji, Italianvinttikoira, Cirnenco dell etna ja Whippet. LIITE 6 Kilpailukirjat Ratakoe Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistemerkitty joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla, italianvinttikoira ja whippet, tulee olla voimassa oleva mittaustulos. Kilpailukirja anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty. Anomuksen mukaan liitetään uroksen osalta kivestodistus tai kopio näyttelytuloksesta. Ratajuoksukirjaa anottaessa tulee olla kaikki koejuoksut hyväksytysti suoritettu. Kilpailukirja lähetetään postiennakolla ja toimitusaika on n. 1 viikko. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä. Koiran juoksuvarmuus osoitetaan kolmella koejuoksulla. Koejuoksun voi juosta vähintään 280 m matkalla. Ensimmäinen koejuoksu on nk. soolojuoksu, missä koira osoittaa viehevarmuutensa. Soolokoejuoksun hyväksymisessä otetaan myös huomioon se, että koira reagoi vieheen pysähtymiseen. Jos soolokoejuoksu on 280 m, voidaan ensimmäinen ryhmäkoejuoksu juosta saman päivän aikana kunhan noudatetaan riittävän pitkää lepoaikaa, vähintään 40 minuuttia. Toinen ryhmäkoejuoksu on juostava vähintään 480 m matkalla, paitsi italianvinttikoira, basenji, cirnenco dell etna ja portugalinpodengo pieni, joiden ryhmäkoejuoksumatkat ovat 280 tai 350 m sekä whippet ja portugalinpodengo keskikokoinen, joiden toinen ryhmäkoejuoksu voi olla myös vähintään 350 m matkalla. Ryhmäkoejuoksu suoritetaan vähintään kahden koiran kanssa, jotka koetta valvova tuomari on hyväksynyt. Koejuoksukoira juoksee aina täydessä kilpailuvarustuksessa ja lähtee aina keskeltä. Koiran on koejuoksuissaan osoitettava, että se juoksee juoksusääntöjen mukaisesti eikä häiritse kanssakilpailijoitaan. Kokeen hyväksyy palkintuomari. Myös hylkäämisestä tulee tehdä merkintä kilpailukirja anomukseen. Kilpailukirjan saadakseen koiralla tulee olla kaksi peräkkäistä hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua. Jos koira keskeyttää häirinnän takia, ei tätä merkitä anomuskaavakkeeseen. Tuomari voi myöntää poikkeuksen kahden koekoiran vaatimuksesta nk. harvinaisten rotujen ollessa kyseessä. Tuomarin jääviydestä tehtäväänsä noudatetaan Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.

8 Maastokoe Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistemerkitty joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla, italianvinttikoira ja whippet, tulee olla voimassa oleva mittaustulos. Kilpailukirja anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty. Anomuksen mukaan liitetään uroksen osalta kivestodistus tai kopio näyttelytuloksesta. Kilpailukirja lähetetään postiennakolla ja toimitusaika on n. 1 viikko. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä. LIITE 7 Kilpailuvarustus Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella. Vaadittujen varusteiden lisäksi koiran kannukset voidaan suojata, kuitenkin on huomioitava että jalkoja tukevia siteitä tai teippauksia ei sallita. Kilpailuvarustus maastojuoksukokeessa Kilpailtaessa koiran on käytettävä Vinttikoiraliiton liittohallituksen hyväksymää kuonokoppaa sekä järjestäjän varaamaa tai omaa kilpailumanttelia. Tarvittaessa voidaan käyttää kuristamatonta kaulapantaa. Kilpailumantteli on: - punainen yksivärinen tai punainen, jossa valkoinen numero yksi (1) - sininen yksivärinen tai sininen, jossa valkoinen numero kaksi (2) vaihtoehtona valkoinen yksivärinen tai valkoinen, jossa musta numero kolme (3). Kilpailumantteleissa ei saa olla muita merkintöjä. Kilpailuvarustus ratajuoksukokeessa Kilpailtaessa koiran on käytettävä Vinttikoiraliiton liittohallituksen hyväksymää kuonokoppaa sekä järjestäjän varaamaa tai omaa kilpailumanttelia. Manttelit: - numero yksi (1): punainen, jossa valkoinen numero - numero kaksi (2): sininen, jossa valkoinen numero - numero kolme (3): valkoinen, jossa musta numero - numero neljä (4): musta, jossa valkoinen numero - numero viisi (5): keltainen, jossa musta numero - numero kuusi (6): mustavalkoraitainen, jossa punainen numero Kilpailumantteleissa ei saa olla muita merkintöjä. Hyväksytyt kuonokopat Kuonokoppa tulee valmistaa hyväksyntäperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat: koira ei saa vahingoittaa kanssakilpailijaansa, kuonokopan kanssa ei pysty puremaan toista koiraa, kuonokopassa ei saa olla toista koiraa vahingoittavia ulokkeita,

9 kuonokopan tulee pysyä päässä kilpailusuorituksen ajan, koiralle ei saa aiheutua vammoja kuonokopasta, kopassa ei saa olla koiraa vahingoittavia ulokkeita tai reunoja kirsun kärjen tule rajoittaa kopan liike syvyyssuunnassa, koiran tulee saada suunsa auki esteettömästi saadakseen riittävän ilmamäärän, kuonokopassa tulee olla riittävät ilmareiät lankakopan päällä saa käyttää harsoa, joka estää pölyn kulkeutumisen suuhun. Jokaisella vinttikoirarodulla on erilainen pään muoto ja koko, joten koppa on aina sovitettava koiralle henkilökohtaisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset. Englantilaismallinen kuonokoppa Australialaismallinen kuonokoppa

10 Muovinen kuonokoppa Kuonokoppien yleismallit 1. Englantilaismallinen kuonokoppa Valmistetaan 1 mm galvanoidusta pianolangasta, jonka vetolujuus on kg. Kaikki liitokset on täysjuotettuja, seos 75 % tinaa ja 25% lyijyä. Kaulahihnan oikea kireys on, kun kaksi sormea mahtuu kaulan ja hihnan väliin. 2. Australialaismallinen kuonokoppa Valmistetaan kuten edellä, mutta malli on päältä avonainen. Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan vetämällä pois päästä. Kuonon yli menevän hihnan tulee olla oikealla paikalla, tukeutuen nenäluuhun ja yläleuan luihin. 3. Muovinen kuonokoppa Valmistetaan repeilemättömästä jäykästä muovista tai nailonista. Lähtöaihio voi olla yksitai kaksiosainen, mutta se taivutetaan muotoonsa. Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan vetämällä pois päästä. Hyväksytyt manttelimallit: Manttelin tulee olla oikean kokoinen ja riittävän kehon myötäinen aiheuttamatta vaaraa koiralle tai kanssakilpailijalle. Kiinnitysnauhojen tulee olla sopivan mittaiset.

11 Nauhalla kiinnitettävä malli Jousto-mantteli

12 LIITE 8 KÄYTTÖVALIOTULOS RAJAT

13 LIITE 9 Ratakokeen luokittelupisteet Lähdön Koira Koiran sijoitus lähdössä luonne määrä I II III IV V VI Sijoituskilpailut Alkuerät Muut lähdöt A-Finaali kun on ensin juostu alkuerät Koira aloittaa kilpailu-uransa aina 15 pisteellä. Maksimipistemäärä 40 pistettä. Minimipistemäärä 1 piste. DISKVALIFIOINTI ei muuta pisteitä. Merkintä sijoitukseen NOLLA (0). KESKEYTYS ei muuta pisteitä. Merkintä sijoitukseen VIIVA (-). LIITE 10 Widerkoe Widerin määritelmä Koira pyrkii juoksemaan mahdollisimman lähellä radan ulkoreunaa. Koiraa, joka lähdön jälkeen suuntaa juoksulinjansa suoraan, ei voida pitää widerina. Kaarteessa wider voi linjata juoksulinjansa sisäreunalle. Kilpailukirjan omaava koira voi tulla wideriksi suorittamalla hyväksytysti widerkoejuoksut ja widerkokeen. Widerkoejuoksut järjestetään harjoituslähtönä, jonka valvojana toimii ratajuoksupalkintotuomari. Widerkokelas lähtee sisäreunan puoleisesta kopista ja kokelaan ulkopuolelta on lähdettävä vähintään kaksi koiraa. Hyväksytyssä koejuoksussa widerkokelas linjaa lähdön jälkeen juoksunsa radan ulkolaitaan. Kahden peräkkäisen hyväksytyn widerkoejuoksun jälkeen koira voidaan ilmoittaa widerkokeeseen. Widerkoe Koe suoritetaan virallisten kilpailujen yhteydessä. Kokeen koira voi suorittaa vain kerran kilpailukauden aikana. Yhdessä kokeessa voi olla vain yksi widerkokelas. Se lähtee lähtijäryhmän uloimmasta kopista. Kokelaan sisäpuolelta on lähdettävä vähintään kaksi koiraa. Tuomarineuvosto tekee päätöksen, jonka ylituomari vahvistaa. Koiran kilpailukirjaan tulee aina merkintä kokeesta: joko hyväksytty tai hylätty. Hyväksytty wider on koko kilpailuikänsä wider ja lähtee aina lähtijäryhmän uloimmasta kopista.

14 LIITE 11 Ohje ajanotosta vinttikoirien ratajuoksukokeissa. Yleistä Kilpailujen ajanottopäällikön tehtävänä on selvittää koirien oikea maaliintulojärjestys sekä koirien saavuttamat ajat. Ajanottajien työskentelyä johtaa ajanottopäällikkö, joka esittää tulokset ylituomarin hyväksyttäväksi. Maaliintulojärjestys ja ajanotto ratkaistaan koiran kuononkärjestä. Ajanoton tulee käynnistyä välittömästi veräjän avauduttua. Ajanottotavan tulee olla automaattinen (mahdollisuuksien mukaan). Ajanottotapa tulee varmistaa jollain muulla järjestelmällä tai menettelyllä, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla samaa teknistä tasoa tai vastata samaa tarkkuutta kuin varsinainen ajanottojärjestelmä. Automaattinen ajanotto voidaan varmistaa käsiajanotolla. Koirien oikean maalintulojärjestyksen selvittämiseksi tulee käyttää hyväksi jotain teknistä apuvälineistöä, esimerkiksi maalikameraa. Ajanottojärjestelmät Järjestelmä on automaattinen silloin, kun se rekisteröi automaattisesti ja yksiselitteisesti koirien saavuttamat ajat ja kun ajanotto käynnistyy kaikille koirille yhtäaikaisesti ja aina samalla hetkellä lähdöstä riippumatta. Automaattisessa ajanottotavassa ajat annetaan sadasosasekunnin (1/100 s) tarkkuudella. Järjestelmä on manuaalinen (=käsiajanotto) jos joko kellojen käynnistys, kellojen pysäytys tai molemmat edellä mainitut tapahtuvat manuaalisesti eli käsivaraisesti. Manuaalisessa ajanottotavassa ajat annetaan kymmenesosasekunnin (1/10 s) tarkkuudella. Maalikamera on laitteisto, joka tallettaa maaliviivan tapahtumat jatkuvana yhtäjaksoisena nauhana. Jos kameran filmiä siirretään eteenpäin tasaisella nopeudella, joka tunnetaan, voidaan kameran kuvatallenteesta määritellä helposti myös koirien keskinäiset aikaerot tulojärjestyksen lisäksi. Videotekniikalla otetussa kuvatallenteessa saadaan maaliviivan tapahtumista sen sijaan sarja epäjatkuvia otoksia (=videoruutuja), jotka seuraavat toisiaan aikavälein, jonka määrittää järjestelmän käyttämä kuvataajuus. Yhdessä erillisessä videoruudussa näkyvät tapahtumat ovat piirtyneet kuvaan ylhäältä alaspäin ajan muuttuessa ts. aika ei etene koirien juoksusuunnassa, kuten todellisessa maalikamerakuvassa ja näin saadaan hieman vääristynyt kuva. Tämä tulee aina huomioida, kun videokuvia tulkitaan ja koirien järjestystä videokuvasta määritetään. Ajanottotarkkuus ja luotettavuus Ajanottolaitteistoja suunniteltaessa ja niitä ylläpidettäessä on huolehdittava siitä, että käytetyt, tekniset ratkaisut ja systeemin tarkkuuden kannalta ns. avainkomponentit ovat ominaisuuksiltaan ja toimintakunnoltaan sellaisia, että vaadittavaan tarkkuuteen riittävän luotettavasti aina päästään. Ajanottolaitteiden tarkistus ja kalibrointi Laitteiden luotettavan toiminnan takaamiseksi laitteisto on tietyin aikavälein tarkastettava ja tarvittaessa kalibroitava. Järjestelmän ajanmittaukseen käyttämän peruskellotaajuuden virhe ei saa olla suurempi kuin 50 PPM mijoonasosaa). Tarkistus on tehtävä mittalaitteella, jonka luotettavuus ja tarkkuus on edelleen jäljitettävissä.

15 Tarkistuksesta on laadittava pöytäkirja ja tarkistusrekisteriä tarvittaessa ylläpitää Vinttikoiraliiton kilpailutoimikunta. Ennätykset ja valionarvotulokset Rotukohtaisiksi rataennätyksiksi ja Suomen ennätyksiksi voidaan kirjata ainoastaan tulokset, jotka ovat syntyneet hyväksyttävissä olosuhteissa: ajanottolaitteisto on ollut hyväksyttävässä kunnossa, ajanottotapa automaattinen ja kilpailun tuomarineuvosto on koiran suorituksen hyväksynyt ja että juostulta matkalta on virallinen voimassaoleva mittaustodistus. Ennätyksen virallisesta hyväksymisestä vastaa kokeen ylituomari. Valionarvoon oikeuttavien tulosten hyväksymisessä menetellään kuten edellä. Käsiajanotolla saavutettuja aikoja ei voida näin ollen hyväksyttävästi kirjata. LIITE 12 Suomi-Cup kutsumenettely Suomi-Cup on alkukaudesta juostava maastojuoksun arvokilpailu, johon kutsutaan rotujen edellisen kauden parhaat koirat. Pistelaskennasta huolehtii Vinttikoiraliiton kilpailuvaliokunta. Pistelaskennassa otetaan huomioon edellisellä kaudella Suomessa järjestetyt viralliset maastojuoksukilpailut. Vain kilpailut, joissa koira on saanut hyväksytyn tuloksen, otetaan huomioon pisteitä laskettaessa. Pisteet saadaan jakamalla koiran sijoitus kilpailuluokan osallistujamäärällä. Pisteisiin otetaan mukaan koiran neljä (4) parasta pistemäärää. Pienin pistemäärä on paras. Päästäkseen Suomi-Cup -kutsulistalle koiralla pitää olla pisteitä vähintään kahdesta kilpailusta. Mikäli koiralla on pisteitä vähemmästä kuin neljästä kilpailusta, lisätään jokaista puuttuvaa kilpailua kohden koiran loppupisteisiin yksi (1) piste. Neljän kilpailun pisteet lasketaan yhteen ja järjestetään pienimmästä suurimpaan. Kutsuun oikeutettuja ovat listalla parempaan puolikkaaseen sijoittuneet. Listalta kutsutaan kuitenkin enintään kuusitoista (16) koiraa / rotu, ja enintään viisi varakoiraa, mikäli ne ovat kutsuun oikeutettuja. Listalla olevien lisäksi kutsutaan edellisen vuoden Suomi-Cupin voittaja sekä Suomen maastomestaruuskilpailujen voittaja, vaikka ne eivät olisikaan sijoittuneet kutsuun oikeutettujen listalle. Rodussa pitää olla vähintään kaksi (2) kutsuun oikeutettua siis Suomi-Cup - listalla LIITE 13 AJUEKOE JÄRJESTÄMIS JA TUOMARIOHJE Kokeen erityisluonne Ajuekokeessa noudatetaan seuraavia erityissääntöjä, muilta osin noudatetaan vinttikoirakokeiden sääntöjä, maastojuoksukilpailujen järjestämis- ja tuomariohjetta sekä SVKL:n maastojuoksukilpailuja koskevia erityisohjeita. Ajuekokeessa koirat juoksevat etukäteen ajueeksi ilmoitetussa ryhmässä. Ajueiden juoksujärjestys arvotaan.

16 Sertifikaatti Parhaiden ajueiden koirille voidaan myöntää sertifikaatti, edellyttäen että ajue on saanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) maksimipistemäärästä. Voidakseen vastaanottaa sertifikaatin ajueen yksittäisen koiran on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yksilöarvostelun maksimipistemäärästä, ja vähintään puolet (1/2) arvostelun osa-alueiden nopeus, kiinniotto ja yhteistoiminta maksimipistemääristä. Ajue Ajue muodostuu kahdesta (2) tai kolmesta (3) samanrotuisesta koirasta jotka omistaja (omistajat) ilmoittaa ajueeksi. Ajueeseen voidaan ilmoittaa yksi (1) varakoira. Kokeen aikana ajueen kokoonpanoa ei voi muuttaa. Koesuorituksen aikana koirat käyttävät mantteleita jotta ne tunnistetaan. Mantteleiden värit ovat punainen, sininen ja valkoinen, omistaja ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä kunkin koiran manttelin värin. Rata Ajuekokeessa käytetty rata-alue pitää olla riittävän laaja jotta koirat voivat hyödyntää yhteistoimintaa ja tehdä yhteistyötä parhaalla tavalla. Radan pituus m, muodostuu 4 8 trissojen avulla tehdystä kulmasta. Lähdön jälkeen pitää olla avointa suoraa vähintään 80m. Kulmien väli m (200m) määräytyy käytetyn maaston mukaan. Vieheen veto pitää rytmittää niin, että lähdössä ja kulman jälkeen viehe saa etumatkaa, ja koirat saavuttavat viehettä ennen kulmaa. Etumatka lähdössä ja kulman jälkeen noin 30-40m (50m), ennen kulmaa 5-15m. Viehe voi myös kadota hetkeksi koirien näkyvistä, niillä pitää kuitenkin olla mahdollisuus nähdä suunta johon viehe menee. Lähtö Lähdön pitää tapahtua niin, että koirilla on mahdollisuus nähdä vieheen liike. Viehe voi lähteä myös koirien takaa tai sivulta. Lähettäjän on määriteltävä lähtöalue jossa koirien tulee pysyä lähettäjän antamaan lähtölupaan asti. Vieheen ylittäessä maastoon selvästi merkityn linjan, lähettäjä antaa lähtöluvan. Mikäli ajueen koirat, tai joku koirista, päästetään irti ennen lähtölupaa vähennetään kaikista osa-alue pisteistä 10%. Mikäli koirat (koira) päästetään irti niin aikaisin, että ne saavat vieheen kiinni ennen lähtölinjaa ajue suljetaan kokeesta. Palkintotuomarit Arvostelevina palkintotuomareina voivat toimia maastojuoksutuomarit, jotka ovat saaneet lisäkoulutuksen ajuekokeen arvosteluun. Arvostelevia tuomareita voi olla yksi tai useampia. He voivat myös jakaa tehtävät, jolloin yksi tuomari arvostelee vain osan arvostelun osa-alueista. Kaikki osa-alueet pitää kuitenkin arvostella yhtä monen tuomarin toimesta. Arvostelu Koirat arvostellaan yksilöinä. Pisteet ajueelle saadaan kun ajueen koirien pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan ajueen koirien lukumäärällä.

17 Tuomarit arvostelevat jokaisen osa-alueen asteikolla 0-10p. Nopeus pisteet kerrotaan luvulla kaksi (2) ja yhteistoiminta pisteet luvulla kolme (3). Maksimipistemäärä yhdestä suorituksesta tuomaria kohden on sata (100p). Lopulliset pistemäärät saadaan kun kaikkien tuomareiden sekä alkuerien ja finaalien pisteet lasketaan yhteen. Hyväksytty ajueen koesuoritus on silloin kun ajueen pisteet ovat vähintään puolet (1/2) maksimipistemäärästä. Ajuekoe koostuu kahdesta suorituksesta alkuerästä ja finaalista, jotka suoritetaan samana päivänä. Finaalikierrokselle pääsevät ajueet jotka ovat saaneet alkuerästä vähintään puolet (1/2) maksimipistemäärästä. Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät: 1. Nopeus Innokkuus ja seuraaminen Ketteryys Kiinniotto Yhteistoiminta Käyttäytyminen, hihnassa Käyttäytyminen, irti 10 Arvosteluohje Nopeus Nopeus ilmenee suurimmillaan lähdössä ja vieheen kiinniotto vaiheessa. Koira saavuttaa vieheen nopeilla rytminvaihdoksilla, suoriutuu maaston vaihteluista ja esteistä vaivattomasti. Vieheen karatessa kauemmaksi tai kadotessa näkyvistä, koira voi hetkeksi tyytyä hieman rauhallisempaan laukkaan. Koiran tulee juosta matalana ja avautua, peittää maata paljon. Koiran tapa juosta on tärkeä arvioitaessa nopeutta. Nopeutta verrataan muihin samanrotuisiin koiriin. Innokkuus ja seuraaminen Koiran on pyrittävä keskeytyksettä kontaktiin vieheen kanssa. Käännöksissä koiran pitää välittömästi reagoida vieheen suunnanmuutoksiin. Huomio pitää suuntautua koko ajan vieheeseen, mikäli koira käännöksissä ajautuu ulos ja jää kauas vieheestä on sen välittömästi pyrittävä saamaan uusi kontakti vieheeseen. Esteistä ja vaikeista maastokohdista koiran on selvittävä viivyttelemättä ja epäröimättä. Ketteryys Maastovaihteluissa ja käännöksissä koiran tulee säilyttää juoksurytminsä häiriintymättömänä

18 Kiinniotto Kiinniottoa arvostellaan käännöksissä joissa lähinnä viehettä olevan koiran tulisi pyrkiä tappoiskuun. Radan lopussa tulisi olla pysäytysalue jossa vieheen vauhtia voidaan hidastaa ja antaa koirien ottaa se kiinni. Vieheen pysähtyessä koiran tulisi varmistaa sen liikkumattomuus. Saadakseen täydet pisteet tästä osiosta koiran tulisi suorittaa tappoisku, tai yrittää sitä päästessään lähelle viehettä. Yhteistoiminta Ajueen koirien tulee huomioida toistensa ajolinjat, ja pyrkiä yhteistoiminnalla saamaan viehe tilanteeseen jossa sillä ei ole pakomahdollisuuksia. Tahatonkin keskinäinen törmäily vähentää osion pisteitä. Kaikissa tilanteissa koirien tulee pystyä sijoittumaan niin, että ajue estää vieheen paon avoimesta maastosta. Ajueen koirien keskinäinen aggressiivisuus koesuorituksen aikana, siitä kun ne saapuvat lähtöalueelle, siihen kun ne on suorituksen jälkeen kytketty, johtaa koko ajueen suorituksen hylkäämiseen. Käyttäytyminen hihnassa Koiran pitää lähtöalueella olla omistajan täydellisessä hallinnassa. Seurata tarkkaavaisesti ympäristöä ja olla valmis lähtemään vieheen ajoon. Käyttäytyminen irti Ajon jälkeen koiran pitää jäädä varmistamaan vieheen liikkumattomuus, ja odottaa että omistaja tulee kytkemään sen hihnaan. Kytkeminen tulee tapahtua viivytyksettä. Koira voidaan myös kutsua luokse, tällöin koiran on välittömästi tultava ja annettava kytkeä itsensä.

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen 1.3.2014

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

PALKINTOTUOMARIKOULUTUS ARVOSTELUOHJE

PALKINTOTUOMARIKOULUTUS ARVOSTELUOHJE PALKINTOTUOMARIKOULUTUS ARVOSTELUOHJE Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät alueittain. 1. Nopeus 2. Innokkuus 3. Älykkyys 4. Ketteryys 5. Kestävyys Yhteensä 20 pistettä 20 pistettä 20 pistettä 20

Lisätiedot

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 24.11.2013 Voimassa 1.3.2014 alkaen Suomen Vinttikoiraliitto

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen 1.3.2014

Lisätiedot

Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku Sisällys Vuoden Kerry ja Vuoden Vehnä -kilpailut... 2 Vuoden Kerry- ja Vehnäveteraani -kilpailu... Vuoden Kerry- ja Vehnäkasvattaja... Vuoden Agilitykoira...

Lisätiedot

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Liite 2 Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje 1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.) 2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi siirtää

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014 Voimassa 1.5.2014 alkaen KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014, voimassa 1.5.2014.

Lisätiedot

VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1.1.2011 YLEISTÄ Osallistumisoikeus Vuoden Näyttely Border -kisaan on Borderterrierikerhon jäsenillä ja heidän omistamillaan koirilla. Tasapisteissä edelle menee

Lisätiedot

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden. AJOKOKEEN DRAJ YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen. 1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman

Lisätiedot

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistys jakaa vuosittain kiertopalkinnon Vuoden voitokkaimmalle bulldoggille, veteraanille, pennulle ja kasvattajalle

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Näyttelykilpailun säännöt Kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity Coton de

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10.

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10. 1. Luokassa enintään 10 kuljettajaa Tässä tapauksessa luokassa ajetaan kaksi (2) lähtöä, yksi (1) alkuerä ja yksi (1) finaali. 1.1. Alkuerä 1.1.1. Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön,

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 1 YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Lisätiedot

Vuoden 2010 Paras Pon pisteet

Vuoden 2010 Paras Pon pisteet Vuoden 2010 Paras Pon pisteet Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PONkerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras Pon 2010 pisteistä kerätään parhaillaan ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU SÄÄNNÖT 1(7) VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia

Lisätiedot

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT A KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa ja Kennelliiton valtuuston kokouksessa 23.11.2014 ja ovat voimassa 1.8.2015 alkaen. Näitä sääntöjä täydentävät

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille karvanlaaduille), Vuoden Agilitykettuterrieri,

Lisätiedot

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla.

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen

Lisätiedot

Ohjeita passilajien järjestäjille. Passitoimikunta

Ohjeita passilajien järjestäjille. Passitoimikunta Ohjeita passilajien järjestäjille Passitoimikunta 24.02.2015 Ohjeistuksen tarkoitus on antaa tukea passilajien järjestämiseen, ennen kaikkea kuvata tarvittavien tuomareiden ja toimihenkilöiden määrää ja

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www sivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www sivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2016 kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta.

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta. VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista. - Kasvattajatuomarilla

Lisätiedot

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista.

Lisätiedot

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY:

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY: PALKINTOJEN MÄÄRITTELY: * Palkinnot jaetaan vuosittain vuosikokouksessa * Kiertopalkinnot jaetaan jokaisessa lajissa vuoden parhaimmille koirille. Mikäli sama koirakko saa peräkkäin kolmena vuonna esim.

Lisätiedot

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 SPEEDWAYN EXTRALIIGA YLEISTÄ Speedwayn Extraliiga järjestetään kaudella 2008 sarjaan ilmoittuneiden joukkueiden kesken. Sarjaottelut ajetaan neljän joukkueen välisinä kilpailuina

Lisätiedot

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet Kilpailuvaliokunta

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet Kilpailuvaliokunta SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet 2013 1 9. 10.3.2013 Tammela SBK Perinteiset talvimaastot La: AF, WH, FA, IB, BA, PP, PK Su: muut rodut 10.3.2013 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas

Lisätiedot

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 16.2.2014. Voimassa 17.2.2014 alkaen. LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMARI 1. PALKINTOTUOMARILLE

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 27.4.2013 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi Huom! Nämä kilpailuohjeet ovat alustavat, viralliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla. Kilpailuohjeet Kilpailussa

Lisätiedot

Vuoden Tolleri säännöt

Vuoden Tolleri säännöt Vuoden Tolleri säännöt 1 Novascotiannoutajat ry. palkitsee vuosittain eri lajeissa menestyneet novascotiannoutajat jakamalla seuraavat tittelit: Vuoden AGI-tolleri Vuoden MEJÄ-tolleri Vuoden NOME-tolleri

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat KARH säännöt. 1. KOKEIDEN TARKOITUS Karhunhaukkutaipumuskokeiden

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Kimmo Pljo KOIRAN NIMI Nirppu PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SÄÄNNÖT 1(6) PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 1 Tarkoitus ja järjestäminen 2 Kilpailulautakunta ja järjestelytoimikunta Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Tuomo Hassinen KOIRAN NIMI Kurkon Kaiku Tyyne FI37093/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 2 (13 ) LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT (LUOKAT I - M, YKSILÖT JA JOUK- KUEET, IKÄSARJAT 8-V. NAISTEN SARJA) Alla esitetään luokittain ja ikäkausittain

Lisätiedot

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2016

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2016 Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2016 Online-ranki Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira- palkinnoissa

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2015 kilpailu

Vuoden Koirat 2015 kilpailu Vuoden Koirat 2015 kilpailu Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas ja Agilitykoira

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät.

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Virkku.net Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Etusivun toiminteet: Kokeet ja kilpailut- osiossa voi hakea tulevia kokeita kaikista lajeista. Testit- osiosta löytyy

Lisätiedot

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT >

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT > Suomen Zoom8-liitto ry ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2016 -> Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Zoom8-liiton vuosikokouksessa 20.9.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vuosittain päätettävät

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Koiralla tulee olla kilpailukirja, jonka koiraa koskevat tiedot vastaava tuomari varmentaa allekirjoituksellaan, kun kilpailukirja otetaan käyttöön.

Koiralla tulee olla kilpailukirja, jonka koiraa koskevat tiedot vastaava tuomari varmentaa allekirjoituksellaan, kun kilpailukirja otetaan käyttöön. KOIRATANSSIKILPAILUJEN TUOMARIOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.4.2010. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Yleistä Tuomariohjeen tavoitteena on tehdä arvostelusta yhtenäistä ja oikeudenmukaista kaikkia koirakoita

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta Kilpailuohjeet Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. Kilpailunjohto Kilpailunjohtaja Jouko Karppanen Lähdöt

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu LIMINGANPORTTI JM Lauantaina 24.9.2016 klo 11.00 Liminka, Vehkamaan radalla Alue 1 aluemestaruusosakilpailu KILPAILUN SÄÄNNÖT Liminganportti JM 24.09.2016 Kansallinen JM-kilpailu / alueen 1 aluemestaruusosakilpailu

Lisätiedot

Vuoden Tolleri säännöt

Vuoden Tolleri säännöt Vuoden Tolleri säännöt 1 Novascotiannoutajat ry. palkitsee vuosittain eri lajeissa menestyneet novascotiannoutajat jakamalla seuraavat tittelit: Vuoden AGI-tolleri Vuoden MEJÄ-tolleri Vuoden NOME-tolleri

Lisätiedot

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere 20. Naisten SM-nyrkkeilyt 8.-9.3.2014 Tampere 20. NAISTEN SM-NYRKKEILYT 2014 Aika 8.-9.03.2014 KILPAILUKUTSU Paikka Pyynikin Palloiluhalli, Ammattikoulunkatu 20, Tampere Aikataulu Lauantai 8.3.2014 klo

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruus Kaakkois-Suomi 6 3.9-4.9.2016 Kansallinen Varkauden Urheiluautoilijat ry Varkaus I OHJELMA 23.08.16 31.08.16 klo: 23.59 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUSHARJOITTELUN PERIAATTEET: 1. Suorituksen nopeus mahdollisimman nopea ja räjähtävä 2. Suorituksen kesto alle 10 sekuntia 3. Palautus 2 5 minuuttia 4. Määrä 1 5 räjähtävä

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Riikka Eskelinen KOIRAN NIMI Big Bugbear's Alvin PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi

Lisätiedot

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2017

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2017 Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2017 Online-ranki Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille SF-Caravan ry. Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille Johdanto SF-Caravan ry:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämän ajotaitoharjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

KEAJ YLITUOMAREIDEN JATKOKOULUTUSPAKETTI 2016

KEAJ YLITUOMAREIDEN JATKOKOULUTUSPAKETTI 2016 SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ RY KEAJ YLITUOMAREIDEN JATKOKOULUTUSPAKETTI 2016 MAAILMAN PARHAAT AJAVAT KOIRAT - Suomen Ajokoirajärjestö Kettukoulutustoimikunta - KETUNAJOKOKEEN TARKOITUS Suomen Ajokoirajärjestö

Lisätiedot

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry.

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. www.ylitornionua.com Kilpailun nimi: Nuuskakaira JM Aika ja paikka: 7.6.2014 klo 11.00, Pello, Kittisvaara Kilpailun arvo: Kansallinen Lupanumero:

Lisätiedot