Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeiden liitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeiden liitteet"

Transkriptio

1 Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeiden liitteet LIITE 1 Vinttikoirakokeiden toimitsija- ja palkintotuomarikoulutus sekä pätevöimisohjeet. Tämän ohjeen muuttamiseen vaaditaan Vinttikoiraliiton liittohallituksen hyväksyntä. Koulutuksen tarkoituksena on valmentaa päteviä ja vastuuntuntoisia toimitsijoita sekä palkintotuomareita vinttikoirakokeisiin. KOULUTUKSEN JAKO 1. Kilpailutoimitsijat 2. Koetoimitsijat 3. Palkintotuomarit 4. Ylituomarit 1. KILPAILUTOIMITSIJAT Toimitsijakoulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on kilpailuhenkilöstön valmentaminen kilpailuorganisaation mukaisten tehtävien hoitoon. Toisaalta toimitsijoina aktiivisia ja päteviä henkilöitä jatkokoulutetaan yllämainitun koulutusjaon mukaisesti. Koulutuspaikat Esikoulutus kerhojen harjoituksissa. Määrättyjen tehtävien hoito kilpailuissa. Tehtäviin liittyvien sääntökohtien ja kilpailuorganisaation tuntemus, hankitaan kerhon järjestämällä, Vinttikoiraliiton valvomalla toimitsijakurssilla. Toimitsijakurssin järjestäminen ja siihen osallistuminen Kurssin järjestämisestä on tehtävä ilmoitus Vinttikoiraliitolle vähintään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Kursseja voivat järjestää Vinttikoiraliiton jäsenyhdistykset. Kurssin johtajana tulee olla ao. koemuodon palkintotuomaripätevyyden omaava henkilö. Vinttikoiraliitto voi nimetä kurssille valvojan. Toimitsijakurssin hyväksytysti suorittaneet pätevöidään Vinttikoiraliiton kilpailutoimitsijoiksi. Kilpailutoimitsijat voivat erikoistua jatkokoulutuksen ja käytännön harjoittelun jälkeen seuraaviin tehtäviin:

2 Ratajuoksukokeissa kilpailusihteeri ajanottopäällikkö vieheenvetäjä maalisihteeri Maastojuoksukokeissa kilpailusihteeri ratamestari lähettäjä vieheenvetäjä Kilpailutoimitsijoiden pätevöinti Kilpailutoimitsijat, jotka ovat suorittaneet kerhon järjestämän erikoistumiskurssin ja toimineet kerhon harjoituksissa ao. tehtävän hoitajana, voidaan pätevöidä. Ennen pätevöintiä on suoritettava kokelastehtävä. Kokelastehtävä suoritetaan virallisen kokeen yhteydessä toimimalla ao. tehtävässä. Kokelastehtävän käytännön järjestelyistä, valvomisesta ja hyväksymisestä päättää kokeen ylituomari. 2. KOETOIMITSIJAT Pätevyysvaatimukset koulutus ja pätevöinti Kennelliiton yleisohjeen mukaan 3. PALKINTO- JA ARVOSTELUTUOMARIT Koemuotokohtaisia palkintotuomarikursseja järjestää Vinttikoiraliitto tarpeen mukaan. Kurssin kesto ratakokeissa yksi (1) päivä, maastokokeissa kaksi (2) päivää. Kurssin hyväksytysti suorittaneet nimitetään palkintotuomarikokelaiksi, ja heille määrätään kokelastehtävät kuusi (6) kappaletta, jotka on suoritettava kahden seuraavan kilpailukauden aikana. Muilta osin noudatetaan Kennelliiton yleisohjetta palkinto- ja arvostelutuomareiden pätevöinnistä ja koulutuksesta. 4. YLITUOMARIT Pätevyysvaatimukset koulutus pätevöinti ja jatkokoulutus Kennelliiton yleisohjeen mukaan. LIITE 2 Eläinlääkärin tehtävät maasto- ja ratakokeessa. Vinttikoirakokeissa toimiva eläinlääkäri on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston alainen. Kokeen eläinlääkäri käyttää korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain noudattamista ja hänen on erityisesti kiinnitettävä huomiota koirien terveydentilaan ja koepaikan turvallisuuteen. Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koko kokeen ajan.

3 Kaikissa virallisissa vinttikoirakokeissa noudatetaan Vinttikoiraliiton koesääntöjä, sekä rata- tai maastojuoksukokeiden järjestämisohjeita. Jokaisessa kokeessa on Kennelliiton pätevöimä ylituomari sekä vastaava koetoimitsija, joiden kanssa eläinlääkäri voi neuvotella kaikista koesääntöihin ja järjestämisohjeisiin liittyvistä asioista. Eläinlääkäri tarvitsee koepaikalla mahdollisten tapaturmien ja onnettomuuksien ensiavussa mm. haavasarjan, ompelutarvikkeet, rauhoitus- ja puudutusainetta ja sidostarpeita. On hyvä varata mukaan myös kuumemittari, stetoskooppi, lastoja, nesteytyspusseja ja nesteensiirtolaitteet, sekä lääkeaineita mm. koiran lopetusta varten. Korvauksen käytetyistä lääkkeistä ja tarvikkeista maksaa koiran omistaja. Eläinlääkärin palkkion matkakorvauksineen maksaa kokeen järjestävä kerho/seura. Ennen varsinaista koetta ja sen jälkeen voi eläinlääkäri harjoittaa koepaikalla muuta praktiikkaa (rokotuksia jne.). Eläinlääkärillä on mahdollisuus lykätä tai peruuttaa koe esim. sääolosuhteiden vuoksi (kuumuus, sade tms.) tai kilpailuradan riittämättömän turvallisuuden vuoksi, mutta hänen on ehdottomasti ennen päätöstään neuvoteltava sekä kilpailun vastaavan koetoimitsijan että ylituomarin kanssa. Eläinlääkäri voi halutessaan tarkastaa kilpailuradan yhdessä kilpailunjohtajan ja ylituomarin kanssa. Jokainen kokeeseen osallistuva koira tarkastetaan huolellisesti ennen kilpailun alkua. Eläinlääkärin sihteeri tarkastaa koirien tunnistusmerkinnän ja rokotustodistukset ennen koirien siirtymistä eläinlääkärintarkastukseen. Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Eläinlääkärintarkastuspaikalla pitää olla koirien tarkastuspöytä, käsienpuhdistus mahdollisuus sekä pöytä tai tuoli eläinlääkärin välineitä varten. Koiran liikkeiden tarkastusta varten pitää olla juoksutusalue. Kilpailupaikalla tulee olla järjestäjän toimesta välineet ja suunnitelma loukkaantuneen eläimen siirrosta ensiapu paikalle. Kokeen päätyttyä tulee eläinlääkärin täyttää Vinttikoiraliiton eläinlääkärin kertomus ja toimittaa se vastaavalle koetoimitsijalle allekirjoitettuna. Eläinlääkärin toimiessa kokeen eläinlääkärinä, koskee häntä yleinen Kennelliiton jääviyssääntö. Eläinlääkärintarkastus maasto- ja ratakokeessa Eläinlääkärintarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Ennen alkueriä tapahtuva tarkastus Koira on rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti. Narttu ei ole kiimassa. Koiran yleistila on normaali eikä sillä ole ilmeisiä oireita sairaudesta.

4 Koira ei onnu, mikä tarkastetaan liikuttamalla koiraa sivusuunnassa eläinlääkäriin nähden ja tarpeen vaatiessa edestakaisin. *Ennen koiran seuraavaa lähtöä tapahtuva tarkastus* Koira on palautunut normaalisti alkuerien jälkeen. Koiralla ei ole sellaisia traumoja, jotka aiheuttavat sille kipua, mikäli se jatkaisi kilpailua. Koira ei onnu, mikä tarkastetaan liikuttamalla koiraa sivusuunnassa eläinlääkäriin nähden ja tarpeen vaatiessa edestakaisin. LIITE 3 Mittausohje 1. Mitattavat rodut Vinttikoirakokeisiin osallistuvista roduista mitattaviin kuuluvat italianvinttikoira ja whippet. 2. Mittausikä Koira voidaan mitata aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää kaksitoista(12) kuukautta. Mittaushetkellä koiran tulee olla tunnistemerkitty. Koiran ohjaajalla tulee olla mittaustilaisuudessa mukana koiran rekisterikirja mistä tulee ilmetä tunnistemerkintä, tunnistemerkinnän tekijä ja tunnistemerkinnän ajankohta. Koiran ohjaajalla tarkoitetaan tässä mittausohjeessa koiran rekisterikirjassa merkittyä omistajaa tai hänen edustajaansa. 3. Hyväksytty mittalaite Mittalaite on mekaaninen tai elektroninen laite. Vinttikoiraliiton hallitus hyväksyy mittalaitteen ja sen mukana olevan tarkistusmittatangon (tarkkuus tulee vähintään olla 0,5 mm), jotka on tunnistemerkitty. Vinttikoiraliitto pitää mittalaiterekisteriä. 4. Mittausryhmän koostumus Mittausryhmä koostuu mittauksen aikana kahdesta Vinttikoiraliiton hallituksen hyväksymästä mittahenkilöstä, joista toinen toimii mittasihteerinä toisen mitatessa koiraa. Mittausryhmää koskee Kennelliiton yleinen jääviys-sääntö Mittaustapahtuman valmistelu Mittaukseen käytetään kohdan 3. mukaista mittalaitetta. Ennen mittaussarjan aloittamista mitattava koira tunnistetaan ja mittalaitteen tarkkuus tarkistetaan julkisesti erillisellä mittalaitteen mukana olevalla tarkistusmittatangolla (kts. kohta 3). Mittalaitteen lukematarkkuus tulee olla *+* 1 mm. Mittalaitteen tunnistemerkintä kirjataan mittauspöytäkirjaan. 5. Koiran asento mittauksen aikana Mittaus voidaan aloittaa kun koira on "saatettu" rauhalliseen tilaan. Koiran säkäkorkeus mitataan koiran sä`än kohdalta lapaluiden ylimmästä kohdasta. Mikäli koiran selkäranka on mittausta häiritsevästi lapaluiden ylintä kohtaa korkeammalla, voidaan koiran kaulaa

5 "auttaa" alaspäin kuitenkin korkeintaan niin, että niskalinja ei saa mennä lapaluiden ylimmän kohdan alapuolelle. Koiran asettelee mittalaitteeseen mittahenkilö tai koiran ohjaaja mittausryhmän ohjeiden mukaan. Koiran ohjaajalla on oikeus keskeyttää mittaustapahtuma ja tällöin mittaustuloksia ei kirjata. Mittahenkilöillä on oikeus keskeyttää mittaustapahtuma, mikäli mittausta ei voida suorittaa mittausohjeen mukaisesti tai muista perustelluista syistä. Tällöin mittaustuloksia ei kirjata. 6. Mittauksen suorittaminen Koira mitataan kymmenen kertaa, joista kumpikin mittahenkilö ottaa viisi hyväksyttyä mittaa. Hyväksyttyjen mittojen kokonaisero ei saa olla 4 mm suurempi. Mittaustapahtuma voidaan päättää neljän(4) hyväksytyn mitan jälkeen, jos koira on selvästi alle uusintamittausrajan (10 mm) tai selvästi yli ylikorkeusrajan (10 mm) ja koiran ohjaaja sekä mittausryhmä ovat samaa mieltä asiasta. Mittauksen tulokseksi merkitään mitattujen tulosten keskiarvo, joka merkitään 0,1cm tarkkuudella normaalin pyöristyssäännön mukaan. Molemmat mittahenkilöt, sekä koiran ohjaaja allekirjoittavat mittauspöytäkirjan. Mittauspöytäkirjaan on merkittävä pitääkö koira uusintamitata tai ei. 7. Uusintamittaus Alle kaksi(2) -vuotiaana mitattu whippeturos, jonka säkäkorkeus on 49,0cm tai enemmän ja whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on 47,0cm tai enemmän sekä italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on 37cm tai enemmän, on mitattava uudelleen ennen seuraavan kilpailukauden alkua, kun koira on jo täyttänyt kaksi (2) vuotta. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Koira ei voi osallistua kokeeseen, jos uusintamittausta ei ole suoritettu. Uusintamittaus suoritetaan kuten ensimmäinen mittaus. Mittahenkilöt eivät saa olla samat jotka olivat koiran ensimmäisen mittauksen suorittajat. Uusintamittauksen tulos kumoaa edellisen mittaustuloksen ja se merkitään kilpailukirjoihin ja siitä tehdään mittauspöytäkirja. Ylikorkeaa koiraa ei tarvitse uusintamitata, ellei koiran ohjaaja sitä erikseen halua, vaan koira kilpailee kilpailukirjaan merkityn kokonsa mukaisissa kilpailuluokissa. 8. Ylikorkeusmääritelmä Ylikorkeaksi katsotaan: - italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on yli 38cm - whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51cm - whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48cm 9. Mittauspöytäkirjojen toimitus rata- ja maastorekisterinpitäjille Mittahenkilö lähettää kaikista virallisista mittauksista (ensimmäisestä,sekä uusintamittauksesta) mittauspöytäkirjan kopiot viikon kuluessa Vinttikoiraliiton rekisterinpitäjille. Mittauspöytäkirja tulee olla kaikilta osin täytetty. Mittauspöytäkirjan yläreunaan tulee tehdä merkintä: tiedoksi kortistonhoitajalle, sekä uusintamittauksen kyseessä ollessa: tiedoksi uusintamittauksesta ja kyseisen koiran kilpailukirjan numero. 10. Valitusoikeus Noudatetaan Kennelliiton yleistä valitusmenettelyä.

6 10.1. Tarkistusmittaus Valituksen perusteella suoritettavan tarkistusmittauksen ja sen suorittajat määrää Vinttikoiraliiton hallitus. Koiran tarkistusmittaukseen määrätään kaksi mittahenkilöä sekä valvoja esim. kokeen ylituomari. Tarkistusmittaus on tehtävä kuukauden (1kk) kuluessa Vinttikoiraliiton päätöksestä ja se suoritetaan mittausohjeen mukaisesti. Mikäli tarkistusvaatimuksen kohteena oleva mittaustulos todetaan muuttuneeksi, uusi tulos merkitään koiran kilpailukirjoihin. Tarkistusmittauksesta tehdään mittauspöytäkirja, joka toimitetaan Vinttikoiraliiton hallitukselle, joka asian käsiteltyään toimittaa ne asianosaisille. Koira voidaan määrätä valituksen perusteella tarkistusmitattavaksi vain kerran. LIITE 4 Arvokilpailumanttelit Arvokilpailuissa voittaneelle koiralle jaetaan voittajamantteli. Maastokokeet Arvokilpailu, manttelin väri, kirjailu ja mantteliin tulevan tittelin lyhenne Suomenmestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton mestaruus purppuranpunainen, kirjailtu kullalla tai keltaisella SMM- ja kyseinen vuosiluku Derby, kanariankeltainen, kirjailtu mustalla DVM- ja kyseinen vuosiluku Veteraanimestaruus, kanariankeltainen, kirjailtu mustalla VMM- ja kyseinen vuosiluku Suomi-CUP sininen, kirjailtu hopealla tai valkoisella CVM- ja kyseinen vuosiluku Ratakokeet Arvokilpailu, manttelin väri, kirjailu ja mantteliin tulevan tittelin lyhenne Suomenmestaruus ja Suomen Vinttikoiraliiton mestaruus purppuranpunainen, kirjailtu kullalla tai keltaisella SRM- ja kyseinen vuosiluku Derby kanariankeltainen, kirjailtu mustalla DV- ja kyseinen vuosiluku Veteraanimestaruus kanariankeltainen, kirjailtu mustalla VMR- ja kyseinen vuosiluku Kuninkuusjuoksu sininen, kirjailtu hopealla tai valkoisella JK- ja kyseinen vuosiluku Tähtisprintteri sininen, kirjailtu hopealla tai valkoisella TS- ja kyseinen vuosiluku Muissa voittajamantteleissa ei saa käyttää edellä mainittuja väriyhdistelmiä. Vinttikoiraliiton liittohallitus myöntää jäsenyhdistyksilleen yksinoikeuden käyttää tiettyä väriyhdistelmää. Arvokilpailujen voittajamantteleissa saa olla ainoastaan saavutettu titteli, vuosiluku, paikkakunta ja järjestäjä.

7 LIITE 5 Rotumäärittely Seuraavat rodut kuuluvat ns. pieniin rotuihin. Portugalin podengo (pieni ja keskisuuri), Basenji, Italianvinttikoira, Cirnenco dell etna ja Whippet. LIITE 6 Kilpailukirjat Ratakoe Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistemerkitty joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla, italianvinttikoira ja whippet, tulee olla voimassa oleva mittaustulos. Kilpailukirja anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty. Anomuksen mukaan liitetään uroksen osalta kivestodistus tai kopio näyttelytuloksesta. Ratajuoksukirjaa anottaessa tulee olla kaikki koejuoksut hyväksytysti suoritettu. Kilpailukirja lähetetään postiennakolla ja toimitusaika on n. 1 viikko. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä. Koiran juoksuvarmuus osoitetaan kolmella koejuoksulla. Koejuoksun voi juosta vähintään 280 m matkalla. Ensimmäinen koejuoksu on nk. soolojuoksu, missä koira osoittaa viehevarmuutensa. Soolokoejuoksun hyväksymisessä otetaan myös huomioon se, että koira reagoi vieheen pysähtymiseen. Jos soolokoejuoksu on 280 m, voidaan ensimmäinen ryhmäkoejuoksu juosta saman päivän aikana kunhan noudatetaan riittävän pitkää lepoaikaa, vähintään 40 minuuttia. Toinen ryhmäkoejuoksu on juostava vähintään 480 m matkalla, paitsi italianvinttikoira, basenji, cirnenco dell etna ja portugalinpodengo pieni, joiden ryhmäkoejuoksumatkat ovat 280 tai 350 m sekä whippet ja portugalinpodengo keskikokoinen, joiden toinen ryhmäkoejuoksu voi olla myös vähintään 350 m matkalla. Ryhmäkoejuoksu suoritetaan vähintään kahden koiran kanssa, jotka koetta valvova tuomari on hyväksynyt. Koejuoksukoira juoksee aina täydessä kilpailuvarustuksessa ja lähtee aina keskeltä. Koiran on koejuoksuissaan osoitettava, että se juoksee juoksusääntöjen mukaisesti eikä häiritse kanssakilpailijoitaan. Kokeen hyväksyy palkintuomari. Myös hylkäämisestä tulee tehdä merkintä kilpailukirja anomukseen. Kilpailukirjan saadakseen koiralla tulee olla kaksi peräkkäistä hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua. Jos koira keskeyttää häirinnän takia, ei tätä merkitä anomuskaavakkeeseen. Tuomari voi myöntää poikkeuksen kahden koekoiran vaatimuksesta nk. harvinaisten rotujen ollessa kyseessä. Tuomarin jääviydestä tehtäväänsä noudatetaan Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.

8 Maastokoe Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistemerkitty joko tatuoinnilla tai mikrosirulla. Mitattavilla roduilla, italianvinttikoira ja whippet, tulee olla voimassa oleva mittaustulos. Kilpailukirja anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty. Anomuksen mukaan liitetään uroksen osalta kivestodistus tai kopio näyttelytuloksesta. Kilpailukirja lähetetään postiennakolla ja toimitusaika on n. 1 viikko. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä. LIITE 7 Kilpailuvarustus Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella. Vaadittujen varusteiden lisäksi koiran kannukset voidaan suojata, kuitenkin on huomioitava että jalkoja tukevia siteitä tai teippauksia ei sallita. Kilpailuvarustus maastojuoksukokeessa Kilpailtaessa koiran on käytettävä Vinttikoiraliiton liittohallituksen hyväksymää kuonokoppaa sekä järjestäjän varaamaa tai omaa kilpailumanttelia. Tarvittaessa voidaan käyttää kuristamatonta kaulapantaa. Kilpailumantteli on: - punainen yksivärinen tai punainen, jossa valkoinen numero yksi (1) - sininen yksivärinen tai sininen, jossa valkoinen numero kaksi (2) vaihtoehtona valkoinen yksivärinen tai valkoinen, jossa musta numero kolme (3). Kilpailumantteleissa ei saa olla muita merkintöjä. Kilpailuvarustus ratajuoksukokeessa Kilpailtaessa koiran on käytettävä Vinttikoiraliiton liittohallituksen hyväksymää kuonokoppaa sekä järjestäjän varaamaa tai omaa kilpailumanttelia. Manttelit: - numero yksi (1): punainen, jossa valkoinen numero - numero kaksi (2): sininen, jossa valkoinen numero - numero kolme (3): valkoinen, jossa musta numero - numero neljä (4): musta, jossa valkoinen numero - numero viisi (5): keltainen, jossa musta numero - numero kuusi (6): mustavalkoraitainen, jossa punainen numero Kilpailumantteleissa ei saa olla muita merkintöjä. Hyväksytyt kuonokopat Kuonokoppa tulee valmistaa hyväksyntäperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat: koira ei saa vahingoittaa kanssakilpailijaansa, kuonokopan kanssa ei pysty puremaan toista koiraa, kuonokopassa ei saa olla toista koiraa vahingoittavia ulokkeita,

9 kuonokopan tulee pysyä päässä kilpailusuorituksen ajan, koiralle ei saa aiheutua vammoja kuonokopasta, kopassa ei saa olla koiraa vahingoittavia ulokkeita tai reunoja kirsun kärjen tule rajoittaa kopan liike syvyyssuunnassa, koiran tulee saada suunsa auki esteettömästi saadakseen riittävän ilmamäärän, kuonokopassa tulee olla riittävät ilmareiät lankakopan päällä saa käyttää harsoa, joka estää pölyn kulkeutumisen suuhun. Jokaisella vinttikoirarodulla on erilainen pään muoto ja koko, joten koppa on aina sovitettava koiralle henkilökohtaisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset. Englantilaismallinen kuonokoppa Australialaismallinen kuonokoppa

10 Muovinen kuonokoppa Kuonokoppien yleismallit 1. Englantilaismallinen kuonokoppa Valmistetaan 1 mm galvanoidusta pianolangasta, jonka vetolujuus on kg. Kaikki liitokset on täysjuotettuja, seos 75 % tinaa ja 25% lyijyä. Kaulahihnan oikea kireys on, kun kaksi sormea mahtuu kaulan ja hihnan väliin. 2. Australialaismallinen kuonokoppa Valmistetaan kuten edellä, mutta malli on päältä avonainen. Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan vetämällä pois päästä. Kuonon yli menevän hihnan tulee olla oikealla paikalla, tukeutuen nenäluuhun ja yläleuan luihin. 3. Muovinen kuonokoppa Valmistetaan repeilemättömästä jäykästä muovista tai nailonista. Lähtöaihio voi olla yksitai kaksiosainen, mutta se taivutetaan muotoonsa. Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan vetämällä pois päästä. Hyväksytyt manttelimallit: Manttelin tulee olla oikean kokoinen ja riittävän kehon myötäinen aiheuttamatta vaaraa koiralle tai kanssakilpailijalle. Kiinnitysnauhojen tulee olla sopivan mittaiset.

11 Nauhalla kiinnitettävä malli Jousto-mantteli

12 LIITE 8 KÄYTTÖVALIOTULOS RAJAT

13 LIITE 9 Ratakokeen luokittelupisteet Lähdön Koira Koiran sijoitus lähdössä luonne määrä I II III IV V VI Sijoituskilpailut Alkuerät Muut lähdöt A-Finaali kun on ensin juostu alkuerät Koira aloittaa kilpailu-uransa aina 15 pisteellä. Maksimipistemäärä 40 pistettä. Minimipistemäärä 1 piste. DISKVALIFIOINTI ei muuta pisteitä. Merkintä sijoitukseen NOLLA (0). KESKEYTYS ei muuta pisteitä. Merkintä sijoitukseen VIIVA (-). LIITE 10 Widerkoe Widerin määritelmä Koira pyrkii juoksemaan mahdollisimman lähellä radan ulkoreunaa. Koiraa, joka lähdön jälkeen suuntaa juoksulinjansa suoraan, ei voida pitää widerina. Kaarteessa wider voi linjata juoksulinjansa sisäreunalle. Kilpailukirjan omaava koira voi tulla wideriksi suorittamalla hyväksytysti widerkoejuoksut ja widerkokeen. Widerkoejuoksut järjestetään harjoituslähtönä, jonka valvojana toimii ratajuoksupalkintotuomari. Widerkokelas lähtee sisäreunan puoleisesta kopista ja kokelaan ulkopuolelta on lähdettävä vähintään kaksi koiraa. Hyväksytyssä koejuoksussa widerkokelas linjaa lähdön jälkeen juoksunsa radan ulkolaitaan. Kahden peräkkäisen hyväksytyn widerkoejuoksun jälkeen koira voidaan ilmoittaa widerkokeeseen. Widerkoe Koe suoritetaan virallisten kilpailujen yhteydessä. Kokeen koira voi suorittaa vain kerran kilpailukauden aikana. Yhdessä kokeessa voi olla vain yksi widerkokelas. Se lähtee lähtijäryhmän uloimmasta kopista. Kokelaan sisäpuolelta on lähdettävä vähintään kaksi koiraa. Tuomarineuvosto tekee päätöksen, jonka ylituomari vahvistaa. Koiran kilpailukirjaan tulee aina merkintä kokeesta: joko hyväksytty tai hylätty. Hyväksytty wider on koko kilpailuikänsä wider ja lähtee aina lähtijäryhmän uloimmasta kopista.

14 LIITE 11 Ohje ajanotosta vinttikoirien ratajuoksukokeissa. Yleistä Kilpailujen ajanottopäällikön tehtävänä on selvittää koirien oikea maaliintulojärjestys sekä koirien saavuttamat ajat. Ajanottajien työskentelyä johtaa ajanottopäällikkö, joka esittää tulokset ylituomarin hyväksyttäväksi. Maaliintulojärjestys ja ajanotto ratkaistaan koiran kuononkärjestä. Ajanoton tulee käynnistyä välittömästi veräjän avauduttua. Ajanottotavan tulee olla automaattinen (mahdollisuuksien mukaan). Ajanottotapa tulee varmistaa jollain muulla järjestelmällä tai menettelyllä, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla samaa teknistä tasoa tai vastata samaa tarkkuutta kuin varsinainen ajanottojärjestelmä. Automaattinen ajanotto voidaan varmistaa käsiajanotolla. Koirien oikean maalintulojärjestyksen selvittämiseksi tulee käyttää hyväksi jotain teknistä apuvälineistöä, esimerkiksi maalikameraa. Ajanottojärjestelmät Järjestelmä on automaattinen silloin, kun se rekisteröi automaattisesti ja yksiselitteisesti koirien saavuttamat ajat ja kun ajanotto käynnistyy kaikille koirille yhtäaikaisesti ja aina samalla hetkellä lähdöstä riippumatta. Automaattisessa ajanottotavassa ajat annetaan sadasosasekunnin (1/100 s) tarkkuudella. Järjestelmä on manuaalinen (=käsiajanotto) jos joko kellojen käynnistys, kellojen pysäytys tai molemmat edellä mainitut tapahtuvat manuaalisesti eli käsivaraisesti. Manuaalisessa ajanottotavassa ajat annetaan kymmenesosasekunnin (1/10 s) tarkkuudella. Maalikamera on laitteisto, joka tallettaa maaliviivan tapahtumat jatkuvana yhtäjaksoisena nauhana. Jos kameran filmiä siirretään eteenpäin tasaisella nopeudella, joka tunnetaan, voidaan kameran kuvatallenteesta määritellä helposti myös koirien keskinäiset aikaerot tulojärjestyksen lisäksi. Videotekniikalla otetussa kuvatallenteessa saadaan maaliviivan tapahtumista sen sijaan sarja epäjatkuvia otoksia (=videoruutuja), jotka seuraavat toisiaan aikavälein, jonka määrittää järjestelmän käyttämä kuvataajuus. Yhdessä erillisessä videoruudussa näkyvät tapahtumat ovat piirtyneet kuvaan ylhäältä alaspäin ajan muuttuessa ts. aika ei etene koirien juoksusuunnassa, kuten todellisessa maalikamerakuvassa ja näin saadaan hieman vääristynyt kuva. Tämä tulee aina huomioida, kun videokuvia tulkitaan ja koirien järjestystä videokuvasta määritetään. Ajanottotarkkuus ja luotettavuus Ajanottolaitteistoja suunniteltaessa ja niitä ylläpidettäessä on huolehdittava siitä, että käytetyt, tekniset ratkaisut ja systeemin tarkkuuden kannalta ns. avainkomponentit ovat ominaisuuksiltaan ja toimintakunnoltaan sellaisia, että vaadittavaan tarkkuuteen riittävän luotettavasti aina päästään. Ajanottolaitteiden tarkistus ja kalibrointi Laitteiden luotettavan toiminnan takaamiseksi laitteisto on tietyin aikavälein tarkastettava ja tarvittaessa kalibroitava. Järjestelmän ajanmittaukseen käyttämän peruskellotaajuuden virhe ei saa olla suurempi kuin 50 PPM mijoonasosaa). Tarkistus on tehtävä mittalaitteella, jonka luotettavuus ja tarkkuus on edelleen jäljitettävissä.

15 Tarkistuksesta on laadittava pöytäkirja ja tarkistusrekisteriä tarvittaessa ylläpitää Vinttikoiraliiton kilpailutoimikunta. Ennätykset ja valionarvotulokset Rotukohtaisiksi rataennätyksiksi ja Suomen ennätyksiksi voidaan kirjata ainoastaan tulokset, jotka ovat syntyneet hyväksyttävissä olosuhteissa: ajanottolaitteisto on ollut hyväksyttävässä kunnossa, ajanottotapa automaattinen ja kilpailun tuomarineuvosto on koiran suorituksen hyväksynyt ja että juostulta matkalta on virallinen voimassaoleva mittaustodistus. Ennätyksen virallisesta hyväksymisestä vastaa kokeen ylituomari. Valionarvoon oikeuttavien tulosten hyväksymisessä menetellään kuten edellä. Käsiajanotolla saavutettuja aikoja ei voida näin ollen hyväksyttävästi kirjata. LIITE 12 Suomi-Cup kutsumenettely Suomi-Cup on alkukaudesta juostava maastojuoksun arvokilpailu, johon kutsutaan rotujen edellisen kauden parhaat koirat. Pistelaskennasta huolehtii Vinttikoiraliiton kilpailuvaliokunta. Pistelaskennassa otetaan huomioon edellisellä kaudella Suomessa järjestetyt viralliset maastojuoksukilpailut. Vain kilpailut, joissa koira on saanut hyväksytyn tuloksen, otetaan huomioon pisteitä laskettaessa. Pisteet saadaan jakamalla koiran sijoitus kilpailuluokan osallistujamäärällä. Pisteisiin otetaan mukaan koiran neljä (4) parasta pistemäärää. Pienin pistemäärä on paras. Päästäkseen Suomi-Cup -kutsulistalle koiralla pitää olla pisteitä vähintään kahdesta kilpailusta. Mikäli koiralla on pisteitä vähemmästä kuin neljästä kilpailusta, lisätään jokaista puuttuvaa kilpailua kohden koiran loppupisteisiin yksi (1) piste. Neljän kilpailun pisteet lasketaan yhteen ja järjestetään pienimmästä suurimpaan. Kutsuun oikeutettuja ovat listalla parempaan puolikkaaseen sijoittuneet. Listalta kutsutaan kuitenkin enintään kuusitoista (16) koiraa / rotu, ja enintään viisi varakoiraa, mikäli ne ovat kutsuun oikeutettuja. Listalla olevien lisäksi kutsutaan edellisen vuoden Suomi-Cupin voittaja sekä Suomen maastomestaruuskilpailujen voittaja, vaikka ne eivät olisikaan sijoittuneet kutsuun oikeutettujen listalle. Rodussa pitää olla vähintään kaksi (2) kutsuun oikeutettua siis Suomi-Cup - listalla LIITE 13 AJUEKOE JÄRJESTÄMIS JA TUOMARIOHJE Kokeen erityisluonne Ajuekokeessa noudatetaan seuraavia erityissääntöjä, muilta osin noudatetaan vinttikoirakokeiden sääntöjä, maastojuoksukilpailujen järjestämis- ja tuomariohjetta sekä SVKL:n maastojuoksukilpailuja koskevia erityisohjeita. Ajuekokeessa koirat juoksevat etukäteen ajueeksi ilmoitetussa ryhmässä. Ajueiden juoksujärjestys arvotaan.

16 Sertifikaatti Parhaiden ajueiden koirille voidaan myöntää sertifikaatti, edellyttäen että ajue on saanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) maksimipistemäärästä. Voidakseen vastaanottaa sertifikaatin ajueen yksittäisen koiran on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yksilöarvostelun maksimipistemäärästä, ja vähintään puolet (1/2) arvostelun osa-alueiden nopeus, kiinniotto ja yhteistoiminta maksimipistemääristä. Ajue Ajue muodostuu kahdesta (2) tai kolmesta (3) samanrotuisesta koirasta jotka omistaja (omistajat) ilmoittaa ajueeksi. Ajueeseen voidaan ilmoittaa yksi (1) varakoira. Kokeen aikana ajueen kokoonpanoa ei voi muuttaa. Koesuorituksen aikana koirat käyttävät mantteleita jotta ne tunnistetaan. Mantteleiden värit ovat punainen, sininen ja valkoinen, omistaja ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä kunkin koiran manttelin värin. Rata Ajuekokeessa käytetty rata-alue pitää olla riittävän laaja jotta koirat voivat hyödyntää yhteistoimintaa ja tehdä yhteistyötä parhaalla tavalla. Radan pituus m, muodostuu 4 8 trissojen avulla tehdystä kulmasta. Lähdön jälkeen pitää olla avointa suoraa vähintään 80m. Kulmien väli m (200m) määräytyy käytetyn maaston mukaan. Vieheen veto pitää rytmittää niin, että lähdössä ja kulman jälkeen viehe saa etumatkaa, ja koirat saavuttavat viehettä ennen kulmaa. Etumatka lähdössä ja kulman jälkeen noin 30-40m (50m), ennen kulmaa 5-15m. Viehe voi myös kadota hetkeksi koirien näkyvistä, niillä pitää kuitenkin olla mahdollisuus nähdä suunta johon viehe menee. Lähtö Lähdön pitää tapahtua niin, että koirilla on mahdollisuus nähdä vieheen liike. Viehe voi lähteä myös koirien takaa tai sivulta. Lähettäjän on määriteltävä lähtöalue jossa koirien tulee pysyä lähettäjän antamaan lähtölupaan asti. Vieheen ylittäessä maastoon selvästi merkityn linjan, lähettäjä antaa lähtöluvan. Mikäli ajueen koirat, tai joku koirista, päästetään irti ennen lähtölupaa vähennetään kaikista osa-alue pisteistä 10%. Mikäli koirat (koira) päästetään irti niin aikaisin, että ne saavat vieheen kiinni ennen lähtölinjaa ajue suljetaan kokeesta. Palkintotuomarit Arvostelevina palkintotuomareina voivat toimia maastojuoksutuomarit, jotka ovat saaneet lisäkoulutuksen ajuekokeen arvosteluun. Arvostelevia tuomareita voi olla yksi tai useampia. He voivat myös jakaa tehtävät, jolloin yksi tuomari arvostelee vain osan arvostelun osa-alueista. Kaikki osa-alueet pitää kuitenkin arvostella yhtä monen tuomarin toimesta. Arvostelu Koirat arvostellaan yksilöinä. Pisteet ajueelle saadaan kun ajueen koirien pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan ajueen koirien lukumäärällä.

17 Tuomarit arvostelevat jokaisen osa-alueen asteikolla 0-10p. Nopeus pisteet kerrotaan luvulla kaksi (2) ja yhteistoiminta pisteet luvulla kolme (3). Maksimipistemäärä yhdestä suorituksesta tuomaria kohden on sata (100p). Lopulliset pistemäärät saadaan kun kaikkien tuomareiden sekä alkuerien ja finaalien pisteet lasketaan yhteen. Hyväksytty ajueen koesuoritus on silloin kun ajueen pisteet ovat vähintään puolet (1/2) maksimipistemäärästä. Ajuekoe koostuu kahdesta suorituksesta alkuerästä ja finaalista, jotka suoritetaan samana päivänä. Finaalikierrokselle pääsevät ajueet jotka ovat saaneet alkuerästä vähintään puolet (1/2) maksimipistemäärästä. Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät: 1. Nopeus Innokkuus ja seuraaminen Ketteryys Kiinniotto Yhteistoiminta Käyttäytyminen, hihnassa Käyttäytyminen, irti 10 Arvosteluohje Nopeus Nopeus ilmenee suurimmillaan lähdössä ja vieheen kiinniotto vaiheessa. Koira saavuttaa vieheen nopeilla rytminvaihdoksilla, suoriutuu maaston vaihteluista ja esteistä vaivattomasti. Vieheen karatessa kauemmaksi tai kadotessa näkyvistä, koira voi hetkeksi tyytyä hieman rauhallisempaan laukkaan. Koiran tulee juosta matalana ja avautua, peittää maata paljon. Koiran tapa juosta on tärkeä arvioitaessa nopeutta. Nopeutta verrataan muihin samanrotuisiin koiriin. Innokkuus ja seuraaminen Koiran on pyrittävä keskeytyksettä kontaktiin vieheen kanssa. Käännöksissä koiran pitää välittömästi reagoida vieheen suunnanmuutoksiin. Huomio pitää suuntautua koko ajan vieheeseen, mikäli koira käännöksissä ajautuu ulos ja jää kauas vieheestä on sen välittömästi pyrittävä saamaan uusi kontakti vieheeseen. Esteistä ja vaikeista maastokohdista koiran on selvittävä viivyttelemättä ja epäröimättä. Ketteryys Maastovaihteluissa ja käännöksissä koiran tulee säilyttää juoksurytminsä häiriintymättömänä

18 Kiinniotto Kiinniottoa arvostellaan käännöksissä joissa lähinnä viehettä olevan koiran tulisi pyrkiä tappoiskuun. Radan lopussa tulisi olla pysäytysalue jossa vieheen vauhtia voidaan hidastaa ja antaa koirien ottaa se kiinni. Vieheen pysähtyessä koiran tulisi varmistaa sen liikkumattomuus. Saadakseen täydet pisteet tästä osiosta koiran tulisi suorittaa tappoisku, tai yrittää sitä päästessään lähelle viehettä. Yhteistoiminta Ajueen koirien tulee huomioida toistensa ajolinjat, ja pyrkiä yhteistoiminnalla saamaan viehe tilanteeseen jossa sillä ei ole pakomahdollisuuksia. Tahatonkin keskinäinen törmäily vähentää osion pisteitä. Kaikissa tilanteissa koirien tulee pystyä sijoittumaan niin, että ajue estää vieheen paon avoimesta maastosta. Ajueen koirien keskinäinen aggressiivisuus koesuorituksen aikana, siitä kun ne saapuvat lähtöalueelle, siihen kun ne on suorituksen jälkeen kytketty, johtaa koko ajueen suorituksen hylkäämiseen. Käyttäytyminen hihnassa Koiran pitää lähtöalueella olla omistajan täydellisessä hallinnassa. Seurata tarkkaavaisesti ympäristöä ja olla valmis lähtemään vieheen ajoon. Käyttäytyminen irti Ajon jälkeen koiran pitää jäädä varmistamaan vieheen liikkumattomuus, ja odottaa että omistaja tulee kytkemään sen hihnaan. Kytkeminen tulee tapahtua viivytyksettä. Koira voidaan myös kutsua luokse, tällöin koiran on välittömästi tultava ja annettava kytkeä itsensä.

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen 1.3.2014

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013

Lisätiedot

Liite 1 29.1.2011. Vinttikoirakokeiden toimitsija ja palkintotuomarikoulutus sekä pätevöimisohjeet

Liite 1 29.1.2011. Vinttikoirakokeiden toimitsija ja palkintotuomarikoulutus sekä pätevöimisohjeet Vinttikoirakokeiden sääntöjen ja kokeiden järjestämisohjeet 1 (2) Liite 1 29.1.2011 Vinttikoirakokeiden toimitsija ja palkintotuomarikoulutus sekä pätevöimisohjeet Hyväksytty Vinttikoiraliiton liittohallituksessa

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 17.11.2007 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) hallituksessa 09.12.2008 Voimassa

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) liittohallituksessa 21.2.2009 Hyväksytty Suomen Kennelliitossa (SKL) 25.5.2009 Koeohje

Lisätiedot

PALKINTOTUOMARIKOULUTUS ARVOSTELUOHJE

PALKINTOTUOMARIKOULUTUS ARVOSTELUOHJE PALKINTOTUOMARIKOULUTUS ARVOSTELUOHJE Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät alueittain. 1. Nopeus 2. Innokkuus 3. Älykkyys 4. Ketteryys 5. Kestävyys Yhteensä 20 pistettä 20 pistettä 20 pistettä 20

Lisätiedot

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 24.11.2013 Voimassa 1.3.2014 alkaen Suomen Vinttikoiraliitto

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN RATAKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen 1.3.2014

Lisätiedot

Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevöimisohjeet

Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevöimisohjeet 1 Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevöimisohjeet Hyväksytty Vinttikoiraliiton liittohallituksessa Koulutuksen tarkoituksena on valmentaa päteviä ja vastuuntuntoisia toimihenkilöitä vinttikoirakokeisiin.

Lisätiedot

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Ratakokeet 2013 1 Kilpailuvaliokunta 17.4.2013

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Ratakokeet 2013 1 Kilpailuvaliokunta 17.4.2013 SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Ratakokeet 2013 1 22.5.2013 Tampere, hiekka, Kaupin Iltakilpailut 2013 PVK Sijoituskilpailu 280, 350 ja 480 m, veteraaneille omat 280 lähdöt, myös RH Ylituomari: Seija Kotti

Lisätiedot

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012

Lisätiedot

Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku Sisällys Vuoden Kerry ja Vuoden Vehnä -kilpailut... 2 Vuoden Kerry- ja Vehnäveteraani -kilpailu... Vuoden Kerry- ja Vehnäkasvattaja... Vuoden Agilitykoira...

Lisätiedot

Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevöimisohjeet

Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevöimisohjeet SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY 1 Vinttikoiraliiton toimihenkilöiden koulutus- ja pätevöimisohjeet Hyväksytty Vinttikoiraliiton liittohallituksessa 28.11.2015 Koulutuksen tarkoituksena on valmentaa päteviä

Lisätiedot

Suomen Vinttikoiraliitto ry Vinttikoirakokeiden toimihenkilökoulutus

Suomen Vinttikoiraliitto ry Vinttikoirakokeiden toimihenkilökoulutus Suomen Vinttikoiraliitto ry Vinttikoirakokeiden toimihenkilökoulutus Tiina Sarjanen 16.2.2014 Kilpailuvarustus Kilpaillessaan koiran on käytettävä hyväksyttyä kilpailuvarustusta. Rata: Koiran on oltava

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Maastokokeet 2013 1 Kilpailuvaliokunta 16.4.2013

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Maastokokeet 2013 1 Kilpailuvaliokunta 16.4.2013 SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Maastokokeet 2013 1 9. 10.3.2013 Tammela SBK Perinteiset talvimaastot La: AF, WH, FA, IB, BA, PP, PK Su: muut rodut 10.3.2013 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa

Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa 6.6.2017 1(6) Erikoistilanteiden kirjaaminen maastokokeissa Jos koiran omistaja on luovuttanut koiran kilpailukirjan toimistoon on koira siinä kohtaa kirjattu

Lisätiedot

Mikäli sinulla on liikuntarajoite ja tarve päästä kisapellolle, pyydäthän toimistolta luvan siirtyä autolla, ettei tule turhia väärinkäsityksiä.

Mikäli sinulla on liikuntarajoite ja tarve päästä kisapellolle, pyydäthän toimistolta luvan siirtyä autolla, ettei tule turhia väärinkäsityksiä. Tervetuloa keväiseen ajuekokeeseen 28.5.2017 Inkooseen Osoite kisapaikalle: Västankvarnintie 413, Inkoo (Opasteet tieltä 186, josta käännytään västankvarnintielle) Kokeeseen on ilmoitettu 20 ajuetta. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Erikoistilanteiden kirjaaminen ratakokeissa

Erikoistilanteiden kirjaaminen ratakokeissa Erikoistilanteiden kirjaaminen ratakokeissa 29.6.2017 1(5) Erikoistilanteiden kirjaaminen ratakokeissa Jos koiran omistaja on luovuttanut koiran kilpailukirjan toimistoon on koira siinä kohtaa kirjattu

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

Ratakokeet, joihin rhodesiankoirat saa osallistua sekä Näöllään ajavien koirien maastokokeet (tässä MAASTO ) kaudella 2010 Suomessa.

Ratakokeet, joihin rhodesiankoirat saa osallistua sekä Näöllään ajavien koirien maastokokeet (tässä MAASTO ) kaudella 2010 Suomessa. Ratakokeet, joihin rhodesiankoirat saa osallistua sekä Näöllään ajavien koirien maastokokeet (tässä ) kaudella 2010 Suomessa. 27.-28.2.2010 MUSTIALA SBK Perinteiset Talvimaastot 27.2.2010 Näöllään ajavien

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

XXVII Perinteiset Syysmaastot 2017 Yleistä

XXVII Perinteiset Syysmaastot 2017 Yleistä XXVII Perinteiset Syysmaastot 2017 Yleistä Koepaikkana toimii Hailuodon hiekkarannat. Kilpailutoimisto löytyy osoitteesta: Luotsihotelli, Marjaniementie 783, Hailuoto. Varsinainen rata-alue löytyy läheltä

Lisätiedot

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet 2014 1 Kilpailuvaliokunta 29.5.2014

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet 2014 1 Kilpailuvaliokunta 29.5.2014 SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet 2014 1 KOKEET 2014 8.-9.3.2014 Padasjoki SBK Perinteiset talvimaastot La: AF, WH, FA, IB, BA, PP, PK Su: muut rodut 8.3.2014 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT NäyttelyP uli 1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan. 2. Näyttelypuli-kilpailussa

Lisätiedot

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Liite 2 Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje 1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.) 2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi siirtää

Lisätiedot

Vuoden 2013 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2013

Vuoden 2013 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2013 Vuoden 2013 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2013 -pisteistä kerätään vuoden 2014 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT Hyväksytty SCY:n hallituksen kokouksessa 2.6.2011 1. YLEISTÄ Nämä säännöt kattavat lampaiden paimennustaipumuskoetilaisuuksien ohjeet ja järjestelyt. Paimennustaipumuskokeella

Lisätiedot

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014 Vuoden 2014 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2014 -pisteistä kerätään vuoden 2015 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

K-SVK Avoin kilpailu 1.5.2014 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille

K-SVK Avoin kilpailu 1.5.2014 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille Kokeet 2014 1 KOKEET 2014 8.-9.3.2014 Padasjoki Perinteiset talvimaastot La: AF, WH, FA, IB, BA, PP, PK Su: muut rodut 8.3.2014 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille Erikoiskilpailu: Urokset

Lisätiedot

KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.5.2014. Voimassa 1.1.2015 alkaen. 1. YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin Kennelliiton) Koiratanssikilpailujen

Lisätiedot

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013.

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. Tämä ohje on Kennelliiton yleisohje. Koe- ja kilpailukohtaiset lisäohjeet löytyvät kunkin

Lisätiedot

Arvostelun aikataulusta ja arvosteltavista koiramääristä tulee sopia tuomarin kanssa.

Arvostelun aikataulusta ja arvosteltavista koiramääristä tulee sopia tuomarin kanssa. B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen säännöt 1.1.2017 alkaen 1. Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry järjestää Vuoden Koira -kilpailut yhdistyksen edustamille roduille (englanninsetteri,

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt 15.10.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2017 alkaen. Kilpailuvuosi on se kalenterivuosi,

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014 Voimassa 1.5.2014 alkaen KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014, voimassa 1.5.2014.

Lisätiedot

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden. AJOKOKEEN DRAJ YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen. 1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) kokeet. Lisäksi

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT Näyttelykarjis s. 2 Veteraani s. 3 Pentu s. 4 Kasvattaja s. 4-5 PK-karjis s. 6 PEKO-karjis s. 6 VEPE-karjis s. 6 Agility s. 7 TOKO-karjis s. 7 Rally-Toko s. 8 Säännöt on tarkistettu ja hyväksytty 18.10.2015

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

VUODEN KOIRA -KILPAILU

VUODEN KOIRA -KILPAILU VUODEN KOIRA -KILPAILU Tämä koskee kaikkia Vuoden Koira -kilpailuja: Vuoden Koira -kilpailuun voivat osallistua ne SBCAK ry:n jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu kyseisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

SPKL tuomarikoulutusohje

SPKL tuomarikoulutusohje Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry TUOMARIKOULUTUS Koulutusohjelma: - peruskurssi - lajikurssi - ylituomarikurssi - koearvostelut - loppuarvostelu tuomarikollegiolle Jäsenyhdistykset anovat tuomarikurssin

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet Kilpailuvaliokunta

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet Kilpailuvaliokunta SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY Kokeet 2013 1 9. 10.3.2013 Tammela SBK Perinteiset talvimaastot La: AF, WH, FA, IB, BA, PP, PK Su: muut rodut 10.3.2013 Näöllään ajavien koirien maastokoe rhodesiankoirille

Lisätiedot

1 SM-hirvenhaukkukokeiden valintasääntö

1 SM-hirvenhaukkukokeiden valintasääntö Jarmo Poikela 14.6.2013 1 (6) MUUTOSESITYS SM-, KALINKA- SEKÄ ERRAUSHAUKKUJEN VALINTASÄÄNTÖIHIN Esitän, että hallitus ryhtyy jatkotoimenpiteisiin järjestön hirvenhaukun mestaruuskokeiden sääntöjen muuttamiseksi.

Lisätiedot

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT A KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa ja Kennelliiton valtuuston kokouksessa 23.11.2014 ja ovat voimassa 1.8.2015 alkaen. Näitä sääntöjä täydentävät

Lisätiedot

VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1.1.2011 YLEISTÄ Osallistumisoikeus Vuoden Näyttely Border -kisaan on Borderterrierikerhon jäsenillä ja heidän omistamillaan koirilla. Tasapisteissä edelle menee

Lisätiedot

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistys jakaa vuosittain kiertopalkinnon Vuoden voitokkaimmalle bulldoggille, veteraanille, pennulle ja kasvattajalle

Lisätiedot

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen Tuomariasiat 1 N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2 Tuomareiden kutsuminen Odota Kennelliitosta päätös näyttelypäivästä Kutsu vain tuomareita, joilla on oman maansa

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8)

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011, päivittetty 30.11.2014 ja lisätty parhaan rallytoko-koiran

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET... 3 3 KILPAILUFORMAATTI...

Lisätiedot

VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT

VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT Vuoden holskut palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Kilpailuun saavat osallistua Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jäsenet hollanninpaimenkoira-rotuisella koiralla. Vuoden käyttö-,

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

Talkoolaisten tehtävät agilitykilpailussa 16.-17.5.2015

Talkoolaisten tehtävät agilitykilpailussa 16.-17.5.2015 Talkoolaisten tehtävät agilitykilpailussa 16.-17.5.2015 ILMOITTAUTUMISPISTE ottavat vastaan kilpailukirjat ja laittavat ne oikeisiin laatikoihin tarkastavat kirjojen oikeellisuuden (esim. vanha kirja tulee

Lisätiedot

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Näyttelykilpailun säännöt Kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity Coton de

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry

Suomen Snautserikerho ry 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT

VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT 1. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry palkitsee vuosittain 3.

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

KOKEIDEN ANOMINEN. Koulutuspäivät Lautsia

KOKEIDEN ANOMINEN. Koulutuspäivät Lautsia KOKEIDEN ANOMINEN Koulutuspäivät 8.11.2014 Lautsia KOKEIDEN ANOMISEN VAIHEET Käsittely Vinttikoiraliitossa Koeanomuksen tallennus OmaKoiraan Hyväksymisestä / hylkäämisestä ilmoitus vastuuhenkilölle Anomuksen

Lisätiedot

Alustavat säännöt 30.8.2012.

Alustavat säännöt 30.8.2012. Alustavat säännöt 30.8.2012. Huom! nämä on siis alustavat ja niitä viilataan vielä palautteen ja kehitysehdotusten mukaisesti. Kuitenkin jotain mistä lähteä liikkeelle ja lähellä esityskelpoisuutta myös

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Vuoden 2010 Paras Pon pisteet

Vuoden 2010 Paras Pon pisteet Vuoden 2010 Paras Pon pisteet Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PONkerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras Pon 2010 pisteistä kerätään parhaillaan ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 1 YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 11.2.2010 Voimassa 1.6.2010 lähtien Viimeisimmät luonnetoimikunnan hyväksymät muutokset 16.10.2013 KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www sivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www sivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2016 kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt Palkintosäännöt Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira-

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen.

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. 1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus. Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa.

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus. Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa. KETUNAJOKOKEEN KEAJ SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa xx.xx.xxxx Voimassa xx.xx.xxx alkaen 1. Ketunajokokeiden tarkoitus Ketunajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien ketun ajo-ominaisuuksien

Lisätiedot