Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus"

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/ HELSINKI Puhelin Diaarinumero Faksi /13/1203 Sähköposti Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Soudoset Oy Päätös, josta valitetaan Valituksessa esitetyt vaatimukset Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtaja Soudoset Oy on pyytänyt Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitosta (HKL) antamaan kopiot HKL:n tarjouskilpailuun 31H/12 osallistuneiden tarjoajien toimittamista tarjouksista. Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtaja on hylännyt tietopyynnön asiakirjojen kopioiden antamista koskevilta osin. Päätöksen mukaan tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien tarjoukset ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä ennen kuin sopimus asiassa on tehty. Soudoset Oy:llä on asianosaisena oikeus saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta kyseiseen tarjouskilpailuun osallistuneena tarjoajana niiltä osin kuin kysymyksessä oleva asiakirja on vaikuttanut yhtiön asian käsittelyyn tarjouskilpailussa. HKL on antanut asiakirjat nähtäväksi julkisuuslain edellyttämällä tavalla. Yhtiö on näin saanut lainmukaisella tavalla tiedon kaikista tarjousten arviointiin ja vertailuun liittyvistä asiakirjoista. Päätös on kumottava. Hankintayksikkö on velvoitettava antamaan kopiot tai jäljennökset valittajalle tarjoajan tarjouksesta uhkasakon nojalla ja velvoitettava hankintayksikkö korvaamaan valittajalle asian käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntimaksun 90,00 euroa täysimääräisesti korkolain (633/1982) 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 30 päivän kuluttua siitä, kun Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asiassa. Valittaja on jättänyt tarjouksensa tarjouspyyntöön Helsingin kaupunki / Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta Urakiskoj en hitsaus- ja hiontatöiden hankinta vuosille Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätöksen Valittaja on asianosaisena pyytänyt saada kilpailutukseen osallistuneen voittaneen tarjoajan tarjouksen, jotta asiassa olisi voitu arvioida menettelyn hankintasäännösten mukaisuutta ja tehtyjen ratkaisujen vaikutusta valittaj an asemaan. Valittaja on nimenomaisesti pyytänyt asiakirjan julkisesta sisällöstä jäljennöstä tai kopiota. Kyseessä on lisäksi hankinta, joka sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa, numeerisia arvoja ja muita seikkoja, joiden sisällön nähtävänä pitäminen ei ole riittävä tiedon antamistapa erityisesti, kun otetaan huomioon se, että tarkoituksena on laatia valitus markkinaoikeuteen.

2 2 (7) Valittaja on pyytänyt saada tietoonsa voittaneen tarjoajan tarjouksen julkisuuslain 13 :n edellyttämällä tavalla , , ja Valittaja ei ole vaatinut saada ei-julkisia osia voittaneen tarjoajan tarjouksesta. Hankintayksikkö on kieltäytynyt antamasta asiakirjan tiedoksiantoa koskevaa valituskelpoista päätöstä viivytyksettä ja kertonut, että päätös on joka tapauksessa kielteinen. Asiassa on käyty kirjeenvaihtoa ja sittemmin on saatu päivätty päätös, joka on postitettu valittajalle Valittaja katsoo, että hankintaan liittyvät asiakirjat ovat asianosaisjulkisia ja että valittajan tulisi saada niistä jäljennös tai kopio. Hankintayksikkö on menettelyllään tahallaan vaikeuttanut valittajan mandollisuuksia tarkistuttaa oikeusturvansa toteutumista. Hankintayksikkö on täysin tietoinen sovellettavien normien sisällöstä. Lisäksi hankintayksikön laatimassa tarjouspyynnössä kohdassa 13 todetaan, että hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia hankintapäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Lisäksi hankintayksikön laatimissa muutoksenhakuohjeissa todetaan kohdassa valituksen muoto ja sisältö, että valitakseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Hankintayksikkö on ilmoittanut , että asiakirjojen antamisesta tehdään päätös kanden viikon kuluttua, vaikka tosiasiassa hankintayksikkö oli jo todennut päätöksen olevan kielteinen. Valittajan käsityksen mukaan silloin valitusaika on ohi ja valittaja on pyytänyt hankintayksikköä kiinnittämään huomiota lainvalmisteluaineistossakin mainittuun ja myös oikeuskirjallisuudessa todettuun, että asiakirjapyynnöt tulisi käsitellä viivytyksettä muutamassa työpäivässä. Muun ohella valittaja katsoo, ettei hankintayksiköllä pääsääntöisesti ole oikeutta päättää sitä, missä muodossa asiakirjat annetaan. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 84 :n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki). Myös vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 66 :n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asiakirjoista perittäviin maksuihin sekä asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia. Asia on vireillä markkinaoikeudessa ja toistaiseksi riitainen siltä osin, sovelletaanko kyseiseen hankintaan ja kilpailutukseen hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia. Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä julkisuuslain soveltamista ja sitä, että hankintasäännöksissä tarkoitetulla asianosaisella on oikeus saada tieto tarjouskilpailuissa annetuista tarjouksista sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Valittaja katsoo, että julkisuuslakia on sovellettava myös hankintayksikköön, koska kyse on liikelaitoksesta. Valittaja on asianosainen, jolla on oikeus saada tieto muiden tarjoajien tarjouskilpailussa antamista tarjouksista sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Valittaja toteaa, että kysymyksessä oleva voittanut tarjous on ollut noin kymmenen sivua sisältävä kokonaisuus. Asiassa ei voida mitenkään katsoa, että tietoa asiakirjan julkisesta sisällöstä ei olisi voitu antaa pyydetyllä tavalla. Ky-

3 3 (7) seessä ei ollut pyynnön noudattamatta jättäminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi, koska asiakirjanippu oli pöydällä ja kopiokone saatavilla. Kopion tai jäljennöksen antaminen ei olisi siten aiheuttanut kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle, minkä vuoksi onkin perusteltu syy epäillä, että hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisuuslain ja hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla. Julkisuuslain lainvalmisteluaineiston mukaan viranomainen voi antaa tiedon asiakirjan sisällöstä muulla kuin pyydetyllä tavalla, jos pyynnön noudattamisesta asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheutuisi kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Haitan tulee olla todellista ja olennaista. Säännöksessä tarkoitetusta haitasta on kysymys esimerkiksi silloin, kun pyynnön täyttäminen olisi niin työlästä, että viranomainen ei voisi täyttää pyyntöä sen käytettävistä resursseista merkittävän osan joutumatta sidotuksi pyyntöön vastaamiseen. Toisaalta asiakirjojen etsimisestä aiheutuvaan vaivaan ei voi yleensä vedota ainakaan tilanteessa, jossa viranomainen on laiminlyönyt asiakirjojen järjestämisen 18 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos viranomaisella ei ole teknisiä mandollisuuksia, voitaisiin vaikeasti kopioitavaan aineistoon, kuten isoihin kartta-aineistoihin, varata tilaisuus tutustua viranomaisen luona. Nyt käsillä olevassa tilanteessa ei ole ollut kyse kohtuuttomasta haitasta virkatoiminnalle. Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on todettu, että asiakirjan julkisesta sisällöstä on tieto yleensä annettava jollain näistä tavoista, jos sitä on pyydetty. Viranomaisen on siten pyynnöstä esimerkiksi otettava sitä pyytävälle kopio asiakirjasta tai sallittava sen kopiointi viranomaisen luona. Jos asiakirjasta pyydetään jäljennöstä, sen sisällön suullinen selostaminen ei ole riittävä tiedon antamistapa. Hyvään hallintotapaan voidaan katsoa kuuluvan, että viranomainen pyydettäessä lähettää postitse pyytäjälle asiakirjan jäljennöksen tai tulosteen. Asiakirjasta voidaan siten antaa tieto esimerkiksi telekopiolaitteella. Samoin mandollista on menettely, jossa julkinen asiakirja lähetetään esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona tietoa haluavalle. Oikeuskirjallisuudessa on edelleen todettu, että menettelyllisenä lähtökohtana on asiakirjan antaminen mandollisimman pian, mikä käytännössä tarkoittaa asiakirjan antamista heti tai muutaman työpäivän kuluessa. Valittaja haluaa tuoda oikeuskäytännöstä esiin myös vuosikirjaratkaisun KHO:1991-A-5, taltio 1596, jossa on todettu, että säännöstä oli tulkittava siten, että tietoa pyytävällä on aina oikeus saada julkisesta asiakirjasta virallinen jäljennös tai ote. Oikeuskirjallisuudessa on myös todettu, että julkisuuslaissa säädettyjen enimmäismääräaikojen noudattamatta jättämistä on pidettävä virkavirheenä. Hankintayksikön menettely ja päätöksen antaminen ja postittaminen on valittajan näkemyksen mukaan kohtuutonta ottaen huomioon, että asiakirjoja on pyydetty heti hankintapäätöksen tiedoksisaannin jälkeen , ja että hankintayksikkö on ollut tietoinen kanden viikon valitusajasta markkinaoikeuteen. Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asiassa tulee erityisesti huomioida se, että oikeudenkäynti on aiheutunut hankintayksikön virheestä eli

4 4 (7) Asian käsittely ja selvittäminen Hallinto-oikeuden ratkaisu siitä, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksesta ole annettu kopiota tai jäljennöstä ja asiassa on siten aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia. Valittaja vaatii täysimääräistä asian selvittämiskulujen ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Tällaista menettelyä ei voida pitää yllä kuvattujen normien perusteella asianmukaisena hyvään hallintotapaan perustuvana lain soveltamisena. Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on antanut lausunnon. HKL on lausunnossaan muun ohella vaatinut, että valitus hylätään ja että Soudoset Oy velvoitetaan korvaamaan HKL:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa täysimääräisesti korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisen saatavissa. HKL on kilpailuttanut raitiotiekiskojen päällehitsaus- ja hiontatyöurakan vuosille ja tehnyt hankintapäätöksen Valittaja on pyytänyt saada kilpailutuksessa annettujen tarjousten kopiot. HKL on mahdollistanut valittajan edustajien pääsyn HKL:n kirjaamoon, jolloin heille on annettu nähtäväksi pyydetyt asiakirjat julkisuuslain mukaisesti. HKL:n käytännön mukaan asianosaisjulkisia asiakirjoja käsitellään pääsääntöisesti salaisina. Asianosaisille annetaan mandollisuus tutustua asiakirjoihin paikan päällä sillä edellytyksellä, että asianosaiset ja näiden edustajat allekirjoittavat sitoumuksen olla ilmaisematta saamiaan tietoja sivullisille. HKL:n ohjeistuksen mukaan hankinta-asiakirjoista ei anneta kopioita julkisen hankinnan siinä vaiheessa, jossa asiakirjat ovat vielä salaisia suhteessa mediaan ja kolmansiin osapuoliin sen takaamiseksi, etteivät tiedot leviä sellaisille tahoille, joiden suhteen tieto on yhä julkisuuslain mukaan salassa pidettävää. Korkeimman oikeuden ratkaisun taltio 86 mukaan tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei julkisuuslain 6 ja 7 :n mukaan ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa (ns. harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat). Oikeusministeriön mietinnön mukaan hankintaprosessissa viranomaisen harkinta voi tulla kyseeseen erityisesti hankintapäätöksen ja sopimuksen välisenä aikana. Valittajan on mandollista saada pyytämänsä kopiot tarjousasiakirjoista asiakirjojen tultua julkisiksi. Soudoset Oy on antanut vastaselityksen. Vastaselityksessä on muun ohella todettu, että hallinto-oikeus ei voi korvata HKL:lle asian käsittelystä markkinaoikeudessa aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, koska käsillä oleva asia käsitellään hallinto-oikeudessa. HKL on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa eurolla. Asian hoitamisesta aiheutuneet aiemmat kulut ovat olleet 1 552,26 euroa. Hallinto-oikeus siirtää asian Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalle viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) annetun lain 33 :ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä varten. Hallinto-oikeus hylkää Soudoset Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

5 5 (7) Hallinto-oikeus hylkää Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Sovellettuja oikeusohjeita Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14 :n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 :n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä. Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Julkisuuslain 14 :n 2 momentin mukaan tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu. Pykälän 3 momentin 2 ja 3 kohdan mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi ja tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Julkisuuslain 33 :n 1 momentin mukaan viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta, lukuun ottamatta tiettyjen viranomaisten päätöksiä, joista nyt ei ole kysymys, siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Oikeudellinen arviointi ja asian lopputulos Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja on päätöksellään hylännyt Soudoset Oy:n Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen tarjouskilpailuun 31H/12 osallistuneiden tarjoajien tarjouksia koskevan asiakirjapyynnön. Valituksenalaiseen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti päätökseen on tullut hakea muutosta hallintovalituksin Helsingin hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeus toteaa, että toimitusjohtaja on voinut ratkaista asiakirjaa koskevan tietopyynnön julkisuuslain 14 :n 2 momentin nojalla asemansa ja tehtäviensä perusteella. Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 b :ssä on julkisuuslain 14 :ssä tarkoitettu ratkaisuvallan siirron mandollistava lauseke. Koska asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa ei liikelaitoksen johtosäännöllä kuitenkaan ole siirretty toimitusjohtajalle, on julkisuuslain 14 :n 3 momentin 2 kohdassa mainittuna viranomaisena, jolle asia on tietopyynnöstä kieltäytymisen vuoksi saatettava ratkaistavaksi, pidettävä liikelaitoksen toimintaa valvovaa johtokuntaa. Hallintosäännön 26 b :ssä tarkoitettuna toimivallan siirtona ei voida pitää Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön 7 :ssä olevaa luetteloa toimitusjohtajan tehtävistä. Näin ollen on katsottava, että edellä mainittu toimitusjohtajan päätös on julkisuuslain 14 :n 2 momentissa tarkoitettu viranhaltijapäätös eikä julkisuuslain 33 :ssä tarkoitettu viranomaisen päätös, johon voi hakea muutosta valittamalla.

6 6 (7) Muutoksenhakutuomioistuimena hallinto-oikeus ei voi ottaa asiakirjojen antamista koskevaa asiaa tutkittavakseen ja ratkaistavakseen silloin, kun viranomainen ei ole tehnyt siinä päätöstä. Hallinto-oikeus siirtää asian Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalle käsiteltäväksi. Vasta johtokunnan asiassa tekemästä viranomaisen päätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeudelle. Oikeudenkäyntikulut Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 :ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Pykälän 3 momentin mukaan yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Hallinto-oikeus katsoo, kun otetaan huomioon asian laatu, ettei ole kohtuutonta, että Soudoset Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hallintolainkäyttölain 74 :n 3 momentti huomioon ottaen Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylättävä. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja Hallintolainkäyttölaki 30 Muutoksenhaku Hallinto-oikeuden kokoonpano Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus). Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari (t) ja Riikka Valli-Jaakola. Esittelij äj äsen Riikka Va li-jaakola (

7 7 (7) Jakelu Päätös Jäljennös Soudoset Oy Asiamies: OTM Tommi Niemi saantitodistuksin Asianajotoimisto Legistum Oy Yliopistonkatu 33 G, 2. krs TURKU (tiedote oikeudenkäyntimaksusta) Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos Asiamies: Asianajaja Ilkka Aalto-Setälä saantitodistuksin Asianajotoimisto Borenius Oy Yrjönkatu 13 A HELSINKI (tiedote oikeudenkäyntimaksusta) Helsingink upungi liikennelaitqs -Iiik.elaitokwL(1KL)jDhtokunta_

8 Liite hallinto-oikeuden päätökseen VALITUSOSOITUS Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Korkeimman hallinto-oikeuden osoite Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa viranomaiselle, joka on mainittu päätöksen kohdassa Muutoksenhaku. Valitusasiakirjojen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä - hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Postiosoite: Käyntiosoite: PL 180 Fabianinkatu HELSINKI Helsinki Faksi: Sähköposti: hallintovalitus 02.12

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.02.2014 Dnro OKV/689/1/2012 1/5 ASIA Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu KANTELU A Oy pyytää oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan 10.5.2012 päivätyssä kantelussa

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009

PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009 OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, PL 189 90101 oulu PÄÄTöS Antopäivä 28.9.2009 Numero 0910426t2 Diaarinumero 0048210912299 Puh.0l036 42800 Telekopio 01036 42841 ASIA Kunnallisvalitus MUUTOKSENHAKIJAT Ronkainen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 (8) Fundior AB (publ) huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Yhtiön kuuleminen 3 Yhtiön menettely asiassa Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot