DUE-CI ELECTRONIC snc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DUE-CI ELECTRONIC snc"

Transkriptio

1 KOHTA Vaaran Altistumisen Stabiilisuus Tiedot Kuljustiedot. Muut tiedot. yksilöinti. vaarallisuudesta ehkäiseminen ja... reaktiivisuus. /... >>... / >> / >> ympäristölle. ja henkilönsuojaim.... / >>... / >>... / >> Käyttöturvallisuustiedote KOHTA Vaaralausekke: ADR - The Eye Tyyppi / Merck RID: Dam Index. Ensiaputoimenpite. Altistumisen 1-10th Tila NOEdition Vakava ehkäiseminen TWA/8h silmävaurio, kategoria ja 1henkilönsuojaim. STEL/15min IMDG: Välttävät H222 Eye Irrit. 2 KOHTA - Handling 1. Chemical Aineen olosuhte. Safy NO tai Erittäin Silmä seoksen ärsytys, helposti kategoria ja syttyvä yhtiön ppmaerosoli. 2 tai yrityksen ppm tunnistiedot Sivu / / Huomiosanat: Selitys: 11. Ympäristövaarat. Vaarallisten Flam. Euroopan Liq. 3parlamentin reaktioiden asus Vaara Syttyvät mahdollisuus. (EU) neste, 605/2014 kategoria (CLP 3 VI tekninen mukautus) Raja-arvo. (C) Normaaleissa EI nopeasti Press. = CEILING Gas biohajoava. käyttö- ; HENGIT ja varastointiolosuhteissa Paineen = Hengittyvä alais jae kaasut ; ei ALVEOL ennakoitavia = Alveolijae vaarallisia ; reaktioita. KEUHKO = Keuhkojae. VND = tunnisttu vaara, mutta DNEL/PNEC-arvo ei saatavilla ; NEA = ei arvioitua altistusta ; NPI = ei tunnisttua vaaraa Ensiaputoimenpiteiden Valvontaa koskevat muuttujat. kuvaus H229 Painesäiliö: voi revä kuumenntaessa. SILMÄT: Vältä Veen IATA: - Altistumisen Niosh Skin MAK kuumentamasta liukenevuus. - Irrit. Registry 2 Poista ehkäiseminen. of mahdollis Toxic tuotta. AUS NOEffects Ihoärsytys, piilolinssit. of 500 Chemical kategoria Pese 200 Substances 2 välittömästi 2,671 mg/l 2000 runsaalla vedellä 800 vähintään 30/60 minuuttia, avaa luom huolellisesti. Hakeudu 1.1. H319 STOT SE 3 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. nopeasti Viitte - Tuotunniste INRS VLEP H336Lainsäädännön: - lääkäriin. Fiche Toxicologique BEL Elinkohtainen (toxicological 500 myrkyllisyys she) kerta altistuminen, kategoria 3 H220 Saattaa Erittäin helposti aiheuttaa syttyvä uneliaisuutta kaasu ja huimausta. IHO: Raja-arvo. Koska - Patty Yhteensopimattomat Biokertyvyys. Erityis TLV Riisu - Industrial asianmukaisten saastune varotoim Hygiene BGR vaatte. käyttäjälle. materiaalit. teknisten and Toxicology Käy 980 välineiden välittömästi käytön suihkussa. olisi Hakeudu 1225 aina oltava nopeasti usijalla lääkäriin. henkilökohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmisttava H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Turvalausekke: NIELEMINEN: AUS työympäristön Voimakkaat - Koodi: N.I. TLV Tyyppi Sax - Dangerous pelkistäjät riittävä Juota mahdollisimman ilmanvaihto Österreich CZE Tila ja properties haptajat, of tehokkaalla TWA/8h 500 Industrial vahvat paljon Grenzwerteverordnung emäks vtä. paikallisimurilla. Materials-7, N77 Hakeudu ja hapot, STEL/15min nopeasti erittäin Edition kuumat lääkäriin. GKV 2011 materiaalit. Älä oksennuta ilman lääkärin IHO. H229 Painesäiliö: voi revä kuumenntaessa. määräystä. HENGITYS: BEL Henkilösuojainlaitteiden ADR - Kauppanimi Euroopan P210 H225 AGW / RID: kemikaaliviraston Ota nopeasti Belgique DEU valintaa Suojaa Helposti Kemler-numero: ECHAn varten yhteys 500 lämmöltä, syttyvä verkkosivusto pyydä AR lääkäriin. -- ppm kuumilta du 200 tarpeen Spray 11/3/2002. Siirrä mukaan Graphite pinnoilta, La potilas 1000 liste ohjeita ml.400 neste ja höyry. kipinöiltä, est raittiiseen Rajoittu kemiallisten mise ppm avotulelta à jour määrä ilmaan pour aineiden 1 ja muilta kauas L 2010 toimittajilta. sytytyslähteiltä. onntomuuspaikalta. Tunnelirajoituskoodi Tupakointi Jos kiellty. hengitys (D) pysähtyy, anna tekohengitystä. BGR Henkilösuojainlaitteissa Jakautumiskerroin: Vaarallis P211 H226 MAK OEL hajoamistuotte. Huolehdi n-oktanoli/vesi. България DEU on tarvittavista Ei Syttyvä oltava Erityis CE-merkintä, saa suihkuttaa neste 500 varotoim: pelastustyöntekijän ja МИНИСТЕРСТВО höyry joka - osoittaa 1,13 avotuleen tai varotoimista muuhun НА niiden ТРУДА olevan 400 sytytyslähteeseen. И СОЦИАЛНАТА voimassa olevan ПОЛИТИКА lainsäädännön МИНИСТЕРСТВО mukaisia. НА 1.2. Arvioitu Huolehdi Tioja BCF. IMDG: Aineen P251 H280 TLVei vaikutukson käyttävissä. hätäsuihkusta tai seoksen merkityksellis DNK silmänhuuhtelupisteellä. ympäristöpitoisuus Ei Sisältää Hätätilaohjeistus 490 saa puhkaista paineen tunnistut ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО tai alaista EMS: PNEC. polttaa kaasua; F-D, käytöt 2 S-Uja edes tyhjänä. voi käytöt, räjähtää НАРЕДБА Rajoittu joita kuumenntaessa. ei suositella No määrä 13 от 1 L 30 декември 2003 г 4.2. CZE KÄSIEN IATA: Huomautus Tärkeimmät P261 H318 VLA Viitearvo SUOJAUS käyttäjille: makeassa oire ja Česká ESP vedessä vaikutuks, Vältä Vaurioittaa Cargo: Republika 500 suihkeen vakavasti sekä hengittämistä. Nařízení välittömät 200 silmiä. vlády tä č. viivästyne. 361/ Enimmäismäärä: Sb. 400 kterým se stanoví 150 Kg podmínky 0,048 Pakkausohje: ochrany zdraví mg/l 203 při práci Sisältyvien DEU Mikäli Tähän Tunnistut Liikkuvuus P271 H319 TLV Viitearvo tiedotteeseen pitkäaikainen käytöt aineiden merivedessä maaperässä. aiheuttamat Deutschland EST sisältyvät koskus Käytä Ärsyttää Pass.: oire ainoastaan tiedot 350 voimakkaasti tuotteeseen ja vaikutuks, perustuvat MAK-und ulkona 150 silmiä. tai BAT-Werte-Liste on Teollis katso käyttävissämme tiloissa, todennäköistä, kohta 600 joissa Enimmäismäärä: on suositellaan 250 hyvä olevaan Ammatti ilmanvaihto. tiämykseen suojaamaan 75 Kg viimeisen käd 0,0048 Pakkausohje: työkäsineillä, version julkaisuajankohtana. mg/l Kuluttaja 203 jotka kestävät Käyttäjän imeytymistä on KOHTA DNK (viitataan varmisttava Voiteluaine P280 H315 VLEP Viitearvo 11. standardiin sedimenteille tiojen Myrkyllisyyteen EN sopivuus Danmark FRA 374). makeassa Käytä Ärsyttää Erityisohje: ja silmäsuojainta kattavuus ihoa. vedessä liittyvät Graensevaerdier tuotteen tiedot. / kasvosuojainta. kulloisenkin - per 980 stoffer käyttötarkoituksen A145, og materialer 400A167, A802 mukaan. 0,19 - P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C lämpötiloille ESP Työkäsineiden Tämä Pinnoite H335 Mahdollisesti Tiedot WEL Viitearvo asiakirja myrkyllisistä sedimenteille ei tarvittavaa materiaali ole tuotteen España GRBmerivedessä Saattaa vaikutuksista. välitöntä on mitään 999 aiheuttaa valittava ominaisuutta hengitysteiden lääkieellistä INSHT 400 käyttöprosessin - koskeva - Límites apua de takuu. ärsytystä ja exposición erityishoitoa ja mahdollisesti 500 profesional koskevat muodostuvien para ohje. agentes tuotteiden químicos 0,019 mukaan. en España Lisäksi huomautaan, tä Tioja EST lateksikäsine Kokeellisten Jakautumiskerroin: Koska Voiteluaine Kuljus H336 TLV Viitearvo ei käyttävissä. tuotteen irtolastina toksikologisten vedelle, voivat maaperä/vesi. käyttö ajoittainen aiheuttaa Eesti GRC Marpol Saattaa ei tiojen ole 7. päästö herkistymisilmiöitä. 980 aiheuttaa suoran puuttuessa Töökeskkonna valvontamme uneliaisuutta 400 itse tuotteesta 4,47ja keemiliste alainen, huimausta mahdollis on ohutegurite käyttäjän 500 tuotteen piirnormid omalla - terveysvaarat vastuullaan 1. Vastu on võud 0,48 arvioitu noudattava sen sisältämien voimassa mg/l - nr 293 RT aineiden olevia I 2001, hygieniaa 77, ja IHON Sisältää: ominaisuuksien turvallisuutta Pinnoite GVI Viitearvo SUOJAUS maaperälle koskevia pohjalta lakeja HRV luokitusta ja määräyksiä. 999 koskevan 460 Valmistaja viitelainsäädännön Redaktsiooni ei ole 1250 jõustumise vastuussa kriteerien 500 kp: virheellisen mukaisesti käytön - seurauksista. 0, FRA Terveys Käytä Huomioi Merkityksön Tiedotteen Kemiallisia PBT- MDKpitkähihaista ja siten - Johdtu vpvb-arvioinnin kohdissa tuotteita tio. kohdassa käyttävälle vaikutukson 2-3 työvaatusta France HRV mainittujen 3 mainittujen tuloks. henkilökunnalle 980 ja taso vaaralausekkeiden yksittäisten ammattikäyttöön - JORF DNEL 400 on n 0109 / DMEL anntava (R) du tarkoittuja koko vaarallisten riittävä teksti: mai aineiden 2012 koulutus. kategorian pitoisuus, page I kun texte turvajalkineita arvioidaan n 102 tuotteelle (viitataan altistumisesta direktiiviin 89/686/ETY aiheutuvia ja standardiin KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpite. GRB EN Sähköä AK ISO johtava 20344). pinnoite. toksikologisia vaikutuksia. Peseydy United HUNvedellä Vaikutuks Kingdom ja 500 saippualla kuluttajiin. EH40/2005 riisuttuasi Workplace suojavaatte exposure limits Vaikutuks työntekijöihin LISÄTIETOJA: 5.1. GRC SILMIEN Käyttävissä Muutoks R10 OEL Altistumisreitti SUOJAUS edelliseen olevien tiojen tarkistukseen Sammutusaine. Ελλάδα IRL SYTTYVÄÄ. Akuutit mukaan verrattuna. tuote Akuutit ΕΦΗΜΕΡΙΣ ei sisällä 200 PBT- ΤΗΣ Kroonis tai ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ vpvb-aineita Kroonis 400yli -ΤΕΥΧΟΣ 0,1%. Akuutit ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Akuutit IHO Φεβρουαρίου Kroonis KOHTA Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja: HFC-134a, HFC-152a. SAMMUTUSAINEET HRV Suositellaan Välittömät On Käyttöturvallisuustiedotteen R11 suorittu RD 15. vaikutuks: käyttämään muutoksia Lainsäädäntöä Hrvatska LTU silmäkoskus seuraaviin ilmatiiviitä HELPOSTI paikallis toimittajan kohtiin: 350 suojalaseja koskevat SYTTYVÄÄ. systeem tiedot NN13/ (viitataan tiedot. Institut standardiin paikallis za 600 sigurnost EN systeem Zagreb 166). 250 paikallis systeem Kroonis systeem R12 aiheuttaa ärsytystä; oireita voivat olla muun muassa: punoitus, ödeema, kipu ja kyynelvuoto Sammutusaine HUN HENGITYKSENSUOJAUS Nieleminen 08 Muut / RV 16. haitallis voi aiheuttaa vaikutuks. ovat perinteisiä: Magyarország LVA ERITTÄIN 350 HELPOSTI SYTTYVÄÄ. terveyshäiriöitä hiilidioksidi, mukaan 50/2011. vaahto, lukien (XII. jauhe 22.) vatsakivut ja NGM 600 sumuttu rendel polttavan vesi. a tunteen, munkahelyek pahoinvoinnin kémiai biztonságáról ja oksentelun kanssa SOPIMATTOMAT IRL Aineen Toiminimi R36 ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ. OELtai tuotteen sisältämän SAMMUTUSAINEET Éire NLD yhden 650 tai Code useamman DUE-CI of Practice aineen ELECTRONIC Chemical raja-arvon snc Tuote Nimenomaisesti Agent Regulations ylittämisen 2011 tapauksessa (esim. TLV-TWA), paikallis suositellaan käyttämään R37/38 sisältää erittäin ainta haihtuvia tai seosta aineita, koskevat jotka turvallisuus-, voivat aiheuttaa terveys- huomattavaa ja ympäristösäännöks keskushermoston lamaantumista, tai -lainsäädäntö. jonka oireita ovat muun muassa Muut vaarat. Ei LTU kasvonsuojainta uneliaisuus, Sisältää Osoite ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ TLV Kioton mitään erityisesti. huimaus, pöytäkirjan suodatintyypillä refleksien Liuva NORsoveltamisalaan AX häviäminen, 245 yhdisttynä DĖL kuuluvia 100 LIETUVOS suodatintyypin Strada JA narkoosi. fluorattuja del IHOA. Casalino HIGIENOS P kasvihuonekaasuja: kanssa 11 NORMOS (viitataan HN standardiin HFC-134a, 23:2007 CHEMINIŲ EN HFC-152a ). MEDŽIAGŲ R41 VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA m. spalio 15 d. Nr. Seveso-kategoria. Hengitysteiden Paikkakunta NDS Hengitys. ja valtio suojausvälineiden POL 8900 käyttö V-827/A1-287 on pakollista, VND mikäli 1200 Verona käyttöön 675 otut teknis toimenpite (VR) R67 HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. eivät ole riittäviä VND työntekijän 2713 altistumisen Käyttävissä olevien tiojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita yli 0,1% LVA rajoittamiseksi NPHV tarkasteltavien Aineesta tai seoksesta Latvija SVK raja-arvojen 500 johtuvat erityis Ķīmisko mukaisiksi. 200 vaarat. vielu Kasvonsuojaimien aroda 1000 ITALIA ekspozīcijas antama robežvērtības suoja on (AER) kuitenkin darba rajallinen. vides gaisā 2012 KOHTA Yli 50 C:n lämpötiloissa painepakkaus saattaa räjähtää. ALTISTUMISEN NLD YMPÄRISTÖALTISTUMISEN MV 13. Jätteiden AIHEUTTAMAT Nederland SVN käsittelyyn EHKÄISEMINEN. 500 liittyvät VAARAT Databank 200 näkökohdat. Asuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII sisältyvät tuotteita puh. TULIPALON of the tai +39 YHTEYDESSÄ social aineita 045 and koskevat SELITYS: Economic rajoituks. Concil of Nherlands (SER) Values, AF 2011: Kuumentumisen NOR Tuotantoprosessien LC50 Ei mitään. MAK päästöt yhteydessä Norge SWE mukaan 350 lukien aerosolisäiliöt Veiledning 150 tuuluslaitteistojen faksi +39 voivat om vääntyä, Administrative päästöt ADR: Jätteiden (Hengitys). Eurooppalainen käsittelymenelmät. sopimus vaarallisten ppm tavaroiden dog tiekuljuksista räjähtää normer 250 on ja lentää for tarkasttava forurensning sen huomattavan i arbeidsatmosfære suhteen, tä ne noudattavat ympäristönsuojelua äälle. Pukeudu suojakypärään ennen kuin KOHTA lähestyt POL koskevaa toimivaltaisen TLV-ACGIH lainsäädäntöä. henkilön puhelinnumero, Käyttävä - CAS-NUMERO: tulipaloa. uudelleen, Chemical 3. Koostumus Vältä Polska jos 492 hengittämästä Abstract mahdollista. Service ja tiedot palamistuotteita. ROZPORZĄDZENIE Tuotteen -numero 200 jäännöksiä 983 MINISTRA on käsiteltävä 400 PRACY vaarallisina I POLITYKI erityisjätteinä. SPOŁECZNEJ Tätä z tuotta dnia 16 osittain grudnia sisältävien 2011r jätteiden Kandidaattilistan aineosista. SVK Arvioitu Raja-arvo. käyttöturvallisuustiedotteen vaarallisuus vaikutukson on aine arvioitava (Pykälä Slovensko ympäristöpitoisuus vastuuhenkilö voimassa 59, REACH). NARIADENIE - PNEC. - CE50: Pitoisuus, joka aikaansaa vaikutuksen olevien lakien 50%:lle määräysten koepopulaatiosta VLÁDY mukaisesti. Slovenskej republiky z 20. júna SVN Viitearvo Tyyppi makeassa Aine. Palontorjuntaa koskevat Slovenija Tila vedessä TWA/8h ohje. Uradni list Republike STEL/15min Slovenije ,9 mg/l KOHTA LD50 Hävittäminen Ei - EY-NUMERO: mitään. (Suun YLEISET SWE Viitearvo 9. kautta). Fysikaalis on Tunnistenumero anntava tehtäväksi merivedessä ja ESIS TIEDOT Sverige kemiallis 2460 (eurooppalainen yhtiölle, Rat joka Occupational ppm ominaisuud. on arkisto valtuuttu olemassa jätteiden olevista aineista) hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsäädännön 1.4. Käyttöluvan Hätäpuhelinnumero LD50 mukaisesti. - CLP: (Ihon Asus vaativat kautta). (EY) aine 1272/2008 (Liite XIV, REACH) Rabbit Exposure Limit Values, ppm AF 2011:18 140,9 mg/l 9.1. Merkityksön Jäähdytä EU LC50 Jätteiden Ei - DNEL: Fysikaalisia mitään. Viitearvo MAK (Hengitys). Johdtu kuljus vedelle, ajoittainen säiliöitä tio. ja vaikutukson kemiallisia voi vesisuihkulla, olla OEL AUS ADR-sopimuksen EUperusominaisuuksia taso päästö 150 jotta 19,2 mg/l/4h estään Direktiivi alaista. 50 Rat tuotteen 2009/161/EU; koskevat 600 hajoaminen tiedot. Direktiivi 200 ja 2006/15/EY; terveydelle Direktiivi mahdollisesti 2004/37/EY; 140,9 vaarallisten Direktiivi mg/l aineiden 2000/39/EY. Vientiä Yhteystiedot Viitearvo VLEP koskevan kiireellisissä ravintokjulle ilmoitusvelvollisuuden muodostuminen. Käytä aina täydellistä palontorjuntavarustusta. TLV-ACGIH BEL tapauksissa: (sekundäärinen 154 alais ACGIH myrkytys) aine, 50 Asus HUS/ (EY) Myrkytystiokeskus: 649/2012: PL 340, HUS, p Olomuoto SAASTUNEET - EmS: Hätäsuunnitelma PAKKAUKSET aerosoli Viitearvo TLV maaperällecze IHO VARUSTEET Väri Saastune Ei - Seoks. GHS: mitään. Kemikaalien pakkauks maailmanlaajuisesti on lähtävä hyödynntäväksi yhdenmukaisttu hopeanharmaa tai luokitus- hävittäväksi ja merkintäjärjestelmä jätteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Terveys AGW- Johdtu vaikutukson DEU 310 taso - DNEL 100/ DMEL KOHTA Normaalit Haju LD50 - IATA (Suun DGR: palontorjunnan kautta). MAK DEUVaikutuks suojavaatte kuluttajiin. kuten Rat 100kokonaamariin luonteenomainen Rotterdamin 2. yleissopimuksen Vaaran Kansainvälisen yksilöinti. lentoliikenneliiton määräyks vaarallisten 310liittävä aineiden 100 paineilmahengityslaite kuljuksesta alais aine: Vaikutuks työntekijöihin (EN 137), palopuku (EN 469), palokäsine (EN Sisältää: 659) Hajukynnys. LD50 - IC50: ja (Ihon Liikkumattomuuspitoisuus palojalkine kautta). (Yhdistyneen 50%:lle kuningaskunnan koepopulaatiosta Rat sisäministeriön määräys A29 tai A30) KOHTA Ei ph. mitään. LC50 - Aineen IMDG: Altistumisreitti VLA (Hengitys). 14. tai Kansainvälinen seoksen Kuljustiedot. luokitus. ESP merikuljuskoodi Akuutit 72,6 154 mg/l/4h Akuutit vaarallisten 50 Rat Ei aineiden käyttävissä. Kroonis kuljukselle Kroonis Akuutit Akuutit Kroonis TLV ESTpaikallis 150 systeem 50 paikallis systeem paikallis systeem Kroonis systeem Tunnistaminen. Sulamis- - IMO: YK-numero. Kansainvälinen tai jäätymispiste. merenkulkujärjestö Pit. %. Luokitus 67/548/ETY. Tukholman Luokitus 1272/2008 (CLP). KOHTA Kiehumispiste. VLEP yleissopimuksen 6. Toimenpite FRAalais aine: - Tuote INDEKSINUMERO: on luokiteltu vaaralliseksi Tunnistenumero asuksen onntomuuspäästöissä. 150 CLP:n (EY) liitteessä /2008 Ei VI käyttävissä. (CLP) (ja sen myöhempien muutosten ja tarkistusten) määräysten mukaisesti. KOHTA Ei mitään. WEL Kiehumisalue. 12. Tiedot GRB vaarallisuudesta ympäristölle paikallis 6.1. ADR - Niinpä LC50: Leimahduspiste. Varotoimenpite, TLV / RID, Tappava tuotteelle IMDG, pitoisuus on toimittava IATA: 50% käyttöturvallisuustiedote, joka on asuksen (EY) 1907/2006 ja sitä seuraavien muutosten määräysten henkilönsuojaim GRC UN: ja CAS F R11, mentely 100 Xi R36, Ei R67 sovellu. hätätilanteessa Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 Terveystarkastuks. Poista Käytä - mukainen. LD50: Haihtumisnopeus Suun GVIhyvien Tappava kaikki kautta. työskentelytapojen annos 50% EY mahdollis sytytyslähte 154 mukaisesti 50 estäen (tupakat, tuotteen VND liekit, 231 joutuminen kipinät, 2675 jne.) ympäristöön. ja lämmönlähte Ilmoita toimivaltaisille alueelta, jolla viranomaisille, vuoto on jos tapahtunut. tuotta joutuu Pidä suojavarustetomat vesistöihin - Mahdollis OEL: Kuljuksessa Työperäisen terveyttä Syttyvyys MDK tai viemäristöön käyttävä altistumisen ja/tai ympäristöä henkilöt HRVtai loitolla. virallinen jos taso koskevien vaarojen lisätiedot esitään tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 11 ja 12. Tälle kemialliselle tekijälle altistuneille se 300 Käytä saastuttaa nimi. suojakäsineitä 100 työntekijöille maaperää / tai suojavaatusta ei kasvillisuutta. tarvitse suorittaa / silmiensuojainta terveystarkastusta, / kasvonsuojainta. mikäli saatavilla olevat riskinarviointitiedot - Indeksinumero. PBT: Hitaasti (kiinteät hajoava, aine, biokertyvä kaasut) ja myrkyllinen REACH:n mukaan osoittavat, Alin Rek. Hengitys. OEL tä työntekijöiden syttyvyysraja. Num XXXX IRL terveyteen 150 ja turvallisuuteen 50 VND vaikuttavat 225 riskit 8975 ovat vähäisiä ja tä noudataan direktiiviä VND98/24/EY ADR - PEC: Asus Ympäristöön RD / RID: Arvioitu 1272/2008 ympäristöpitoisuus (CLP) sekä sitä seuraavat muutoks ja tarkistuks. kohdistuvat LTU AEROSOLS, varotoim. 10 FLAMMABLE IHO Ylin syttyvyysraja. Estä IMDG: - PEL: Myrkyllisyys. Arvioitu altistustaso Tuotta Alin Ihon RV joutuminen kautta. ei sovi CAS. räjähdysraja ympäristöön. direktiivin LVA AEROSOLS 2004/42/EY 10 tarkoittamiin käyttötarkoituksiin. VND 319 VND Press. Gas H280 IATA: - Vaaraluokitus PNEC: Arvioitu ja vaaralausekke: vaikutukson Ylin OEL EY. räjähdysraja NLD AEROSOLS, pitoisuus 150 FLAMMABLE REACH: Aerosolit, Asus kategoria (EY) 1907/20061 H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Euroopa Höyrynpaine. Suojarakenteita NDS Parlamendi ja ja puhdistusta POL nõukogu määrus koskevat 100 (EL) menelmät nr 517/2014, ja 16. -väline. 200 aprill 2014, fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja maar Indeksinumero Imeytä LC50 - RID: Kuljuksen Höyrynpaine NPHV - Kaloille. Määräyks Rek. valunut vaaraluokka. kansainvälisille vaarallisten aineiden Num xxxx tuote SVK inerttiin 310 absorboivaan rautatiekuljuksille H229 Painesäiliö: voi revä kuumenntaessa. materiaaliin. mg/l/96h Oncorhynchus Huolehdi riittävästä mykiss ilmanvaihdosta vuotoa koskevalla alueella. Saastuneen materiaalin EC50 - TLV: Silmä TLV-ACGIH - Raja-arvo ärsytys, kategoria 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Direktiivi Äyriäisille. 2013/10/EU, Suhteellinen hävittäminen 2008/47/EC tiheys. on suorittava 152 muutos kohdan aerosolidirektiiviin 5013 määräysten 980 1,12 mg/l/48h 75/324/EEC Kg/l mukaisesti. Daphnia magna Raja-arvo. Arvioitu ADR - TLV Elinkohtainen / RID: CEILING: Pitoisuus, myrkyllisyys Liukoisuus vaikutukson Luokka: jota - kerta ympäristöpitoisuus 2 ei saa altistuminen, ylittää Varoitusikti: milloinkaan kategoria - PNEC. 2.1 työperäisen 3 H336altistumisen aikana. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. CAS F+ R12 osittain veen liukeneva Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H TWA STEL: Lyhytaikaisen altistuksen raja Jakautumiskerroin: Viittauks EY. Tyyppi Viitearvo makeassa muihin n-oktanoli/vesi kohtiin. Tila vedessä TWA/8h STEL/15min 0,4 mg/l Henkilönsuojaimia LC50 - TWA: Direktiivien Itsesyttymislämpötila. Viitearvo - Kaloille. Aikapainottu 67/548/ETY keskiarvo ja 1999/45/EY sekä niiden myöhempien muutosten ja tarkistusten. merivedessä ja hävittämistä mahdollisesti ppm koskevat 295,783 tiedot mg/l/96h esitään ppm kohdissa 8 ja 13. 0,04 mg/l EC50 - Indeksinumero. VOC: Kemikaaliturvallisuusarviointi. Hajoamislämpötila. WEL Viitearvo - Äyriäisille. Haihtuva orgaaninen yhdiste sedimenteille GRBmakeassa 4240 Rek. Num xxxx vedessä ,695 mg/l/48h Daphnia 1,52 IMDG: - Varoitusmerkit: vpvb: Erittäin hitaasti Luokka: hajoava 2ja erittäin F+-Xi Varoitusikti: biokertyvä REACH:n 2.1 mukaan OEL Viitearvo sedimenteille EU merivedessä ,152 KOHTA Viskositeti 7. Käsittely ja varastointi. Arvioitu - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). On Räjähtävyys Viitearvo suorittu vaikutukson vedelle, kemikaaliturvallisuusarviointi ajoittainen ympäristöpitoisuus päästö CAS seuraaville - PNEC. sisältyville aineille: R-lauseke: mg/l R10, Xi R37/38, Ei Xi käyttävissä. R41, R67 Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, LC50 Viitearvo - Kaloille. makeassa mikro-organismeille vedessä STP 1430 mg/l/96h STOT SE 3 H335, 0,01 10 STOT SE 3 H336 mg/l 7.1. Haptavuus. EC50 EY. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpite Viitearvo - Äyriäisille. Estä Indeksinumero. Muut elektrostaattis tiedot. merivedessä maaperälle 1100 mg/l/48h IATA: Luokka: varauks. 2 Älä suihkuta Varoitusikti: liekkeihin 2.1 tai hehkuvaan aineeseen. Höyryt voivat 0,01 0,0699 syttyä mg/l räjähtäen ja sen vuoksi on esttävä Terveys EC50 YLEISBIBLIOGRAA: Vaaraa koskevat lausekke (R) ja vaaralausekke (H) esitään kokonaisuudessaan tiedotteen kohdassa 16. Viitearvo - Leville - Johdtu sedimenteille / Muille vaikutukson Vesikasveille. makeassa taso vedessä - DNEL / DMEL 1799 mg/l/72h 0,75 niiden VOC 1. Rek. (Direktiivi Num kerääntyminen 1999/45/EY 1999/13/EY) pitämällä ja myöhemmät : ov muutoks ja ikkunat auki 48,50 sekä % - takaamalla 543,20 kunnollinen g/litra. ilmanvaihto. Älä suo, juo tai tupakoi käytön aikana. Älä 2.2. hengitä VOC Viitearvo (haihtuva vedelle, ajoittainen Vaikutuks päästö kuluttajiin. Vaikutuks työntekijöihin 1 mg/l 2. Merkinnät. Direktiivi suihkta. 67/548/ETY hiili) : sekä myöhemmät muutoks 28,48 ja tarkistuks % - 319,02 g/litra. Viitearvo Altistumisreitti mikro-organismeille Akuutit STP Akuutit Kroonis Kroonis Akuutit 73 Akuutit mg/l Kroonis Huomautus: Välin ylempi arvo suljtu pois Terveys LC50 3. Euroopan - Kaloille. parlamentin asus (EU) 1907/2006 (REACH) - Johdtu Vaaraa Turvallisen koskevat varastoinnin lausekke vaikutukson paikallis edellyttämät (R) taso systeem - DNEL vaaralausekke olosuhte, / DMEL > 100 (H) paikallis mg/l/96h mukaan esitään systeem lutuina kokonaisuudessaan yhteensopimattomuud. paikallis tiedotteen kohdassa systeem Kroonis systeem KOHTA KOHTA EC50 4. Varoitusmerkinnät Euroopan - Äyriäisille. 16. parlamentin Muut asuksen tiedot. asus (EY) (EU) 1272/2008 (CLP) (CLP) sekä myöhempien muutosten ja tarkistusten mukaisesti. 10. Stabiilisuus Vaikutuks ja reaktiivisuus. kuluttajiin. > 100 mg/l/48h Vaikutuks työntekijöihin Säilytä Pakkausryhmä. EC50 5. Euroopan paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lisäksi suojaa suoralta auringonvalolta ja säilytä lämpötilassa, joka on vähemmän kuin 50 C, T+ = Altistumisreitti - Leville parlamentin / Muille Vesikasveille. asus (EU) 790/2009 (CLP Erittäin myrkyllinen(t+), T = Myrkyllinen(T), Akuutit Xn = Akuutit > I 100 tekninen Haitallinen(Xn), C = Syövyttävä(C), Kroonis mg/l/72h mukautus) Xi = Kroonis Ärsyttävä(Xi), O = Haptava(O), Akuutit E = Räjähtävä(E), Akuutit F+ = Erittäin paikallis helposti syttyvä(f+), Kroonis F = sekä Tiedotteen 6. Varoitusmerkit: Euroopan kaukana kohdissa kaikista 2-3 palavista mainittujen aineista. vaaralausekkeiden (H) koko teksti: Helposti Reaktiivisuus. parlamentin asus (EU) 453/2010 syttyvä(f), N = Ympäristölle paikallis vaarallinen(n) ADR / RID, IMDG, IATA: - systeem paikallis systeem paikallis systeem Kroonis systeem Ei 7. Pysyvyys Euroopan erityistä Flam. Suun Gas kautta. vaaraa parlamentin ja 1 hajoavuus. reaktioista asus muiden (EU) 286/2011 aineiden kanssa (CLP II normaaleissa tekninen mukautus) 25 käyttöolosuhteissa Erityinen Euroopan loppukäyttö. parlamentin asus Syttyvät (EU) kaasut, 618/2012 kategoria (CLP 1 III tekninen mukautus) Aerosol 1 Aerosolit, kategoria 1 paikallis Tioja 9. Kemiallinen Euroopan ei käyttävissä. parlamentin Aerosol Hengitys. 3 stabiilisuus. asus (EU) 487/2013 (CLP IV tekninen mukautus) Aerosolit, kategoria Tuote 10. Euroopan Flam. Hengitys. on Liq. stabiili parlamentin 2 normaaleissa asus Syttyvät käyttö- (EU) neste, ja 944/2013 varastointiolosuhteissa. (CLP V tekninen mukautus) kategoria 2 VND 2476 VND 13936

2 KOHTA 2. Vaaran yksilöinti.... / >> DUE-CI ELECTRONIC snc Sivu 2 / 12 Huomiosanat: Vaaralausekke: H222 H229 H319 H336 Turvalausekke: P210 P211 P251 P261 P271 P280 P410+P412 Sisältää: Vaara Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revä kuumenntaessa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kiellty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Vältä suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä silmäsuojainta / kasvosuojainta. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C lämpötiloille. LISÄTIETOJA: Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja: HFC-134a, HFC-152a Muut vaarat. Käyttävissä olevien tiojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita yli 0,1%. Yli 50 C:n lämpötiloissa painepakkaus saattaa räjähtää. KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista Aine. Merkityksön tio Seoks. Sisältää: Tunnistaminen. Pit. %. Luokitus 67/548/ETY. Luokitus 1272/2008 (CLP). CAS F R11, Xi R36, R67 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 EY Indeksinumero Rek. Num XXXX CAS Press. Gas H280 EY Indeksinumero. Rek. Num xxxx CAS F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 EY Indeksinumero. Rek. Num xxxx CAS R10, Xi R37/38, Xi R41, R67 Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336 EY Indeksinumero Rek. Num Huomautus: Välin ylempi arvo suljtu pois. Vaaraa koskevat lausekke (R) ja vaaralausekke (H) esitään kokonaisuudessaan tiedotteen kohdassa 16. T+ = Erittäin myrkyllinen(t+), T = Myrkyllinen(T), Xn = Haitallinen(Xn), C = Syövyttävä(C), Xi = Ärsyttävä(Xi), O = Haptava(O), E = Räjähtävä(E), F+ = Erittäin helposti syttyvä(f+), F = Helposti syttyvä(f), N = Ympäristölle vaarallinen(n)

3 Sivu 3 / 12 KOHTA 4. Ensiaputoimenpite Ensiaputoimenpiteiden kuvaus. SILMÄT: Poista mahdollis piilolinssit. Pese välittömästi runsaalla vedellä vähintään 30/60 minuuttia, avaa luom huolellisesti. Hakeudu nopeasti lääkäriin. IHO: Riisu saastune vaatte. Käy välittömästi suihkussa. Hakeudu nopeasti lääkäriin. NIELEMINEN: Juota mahdollisimman paljon vtä. Hakeudu nopeasti lääkäriin. Älä oksennuta ilman lääkärin määräystä. HENGITYS: Ota nopeasti yhteys lääkäriin. Siirrä potilas raittiiseen ilmaan kauas onntomuuspaikalta. Jos hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä. Huolehdi tarvittavista pelastustyöntekijän varotoimista Tärkeimmät oire ja vaikutuks, sekä välittömät tä viivästyne. Sisältyvien aineiden aiheuttamat oire ja vaikutuks, katso kohta Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääkieellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohje. Tioja ei käyttävissä. KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpite Sammutusaine. SAMMUTUSAINEET Sammutusaine ovat perinteisiä: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja sumuttu vesi. SOPIMATTOMAT SAMMUTUSAINEET Ei mitään erityisesti Aineesta tai seoksesta johtuvat erityis vaarat. ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT VAARAT TULIPALON YHTEYDESSÄ Kuumentumisen yhteydessä aerosolisäiliöt voivat vääntyä, räjähtää ja lentää huomattavan äälle. Pukeudu suojakypärään ennen kuin lähestyt tulipaloa. Vältä hengittämästä palamistuotteita Palontorjuntaa koskevat ohje. YLEISET TIEDOT Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla, jotta estään tuotteen hajoaminen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. Käytä aina täydellistä palontorjuntavarustusta. VARUSTEET Normaalit palontorjunnan suojavaatte kuten kokonaamariin liittävä paineilmahengityslaite (EN 137), palopuku (EN 469), palokäsine (EN 659) ja palojalkine (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön määräys A29 tai A30). KOHTA 6. Toimenpite onntomuuspäästöissä Varotoimenpite, henkilönsuojaim ja mentely hätätilanteessa. Poista kaikki mahdollis sytytyslähte (tupakat, liekit, kipinät, jne.) ja lämmönlähte alueelta, jolla vuoto on tapahtunut. Pidä suojavarustetomat henkilöt loitolla. Käytä suojakäsineitä / suojavaatusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta Ympäristöön kohdistuvat varotoim. Estä joutuminen ympäristöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menelmät ja -väline. Imeytä valunut tuote inerttiin absorboivaan materiaaliin. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta vuotoa koskevalla alueella. Saastuneen materiaalin hävittäminen on suorittava kohdan 13 määräysten mukaisesti Viittauks muihin kohtiin. Henkilönsuojaimia ja hävittämistä mahdollisesti koskevat tiedot esitään kohdissa 8 ja 13. KOHTA 7. Käsittely ja varastointi Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpite. Estä elektrostaattis varauks. Älä suihkuta liekkeihin tai hehkuvaan aineeseen. Höyryt voivat syttyä räjähtäen ja sen vuoksi on esttävä niiden kerääntyminen pitämällä ov ja ikkunat auki sekä takaamalla kunnollinen ilmanvaihto. Älä suo, juo tai tupakoi käytön aikana. Älä hengitä suihkta Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhte, mukaan lutuina yhteensopimattomuud. Säilytä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lisäksi suojaa suoralta auringonvalolta ja säilytä lämpötilassa, joka on vähemmän kuin 50 C, sekä kaukana kaikista palavista aineista Erityinen loppukäyttö. Tioja ei käyttävissä.

4 Sivu 4 / 12 KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaim Valvontaa koskevat muuttujat. Viitte Lainsäädännön: AUS Österreich Grenzwerteverordnung GKV 2011 BEL Belgique AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010 BGR България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 EST Eesti Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 1. Vastu võud nr 293 RT I 2001, 77, Redaktsiooni jõustumise kp: FRA France JORF n 0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n 102 GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19-9 Φεβρουαρίου 2012 HRV Hrvatska NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb HUN Magyarország 50/2011. (XII. 22.) NGM rendel a munkahelyek kémiai biztonságáról IRL Éire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011 LTU Liuva DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2007 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 2007 m. spalio 15 d. Nr. V-827/A1-287 LVA Latvija Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā 2012 NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Nherlands (SER) Values, AF 2011:18 NOR Norge Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r SVK Slovensko NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007 SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 EU OEL EU Direktiivi 2009/161/EU; Direktiivi 2006/15/EY; Direktiivi 2004/37/EY; Direktiivi 2000/39/EY. TLV-ACGIH ACGIH 2014

5 KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaim.... / >> Sivu 5 / 12 Raja-arvo. Tyyppi Tila TWA/8h STEL/15min ppm ppm MAK AUS VLEP BEL TLV BGR TLV CZE IHO. AGW DEU MAK DEU TLV DNK VLA ESP TLV EST VLEP FRA WEL GRB TLV GRC GVI HRV MDK HRV AK HUN OEL IRL IHO. RD LTU RV LVA OEL NLD 650 TLV NOR NDS POL NPHV SVK MV SVN MAK SWE TLV-ACGIH Arvioitu vaikutukson ympäristöpitoisuus - PNEC. Viitearvo makeassa vedessä 140,9 mg/l Viitearvo merivedessä 140,9 mg/l Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö 140,9 mg/l Viitearvo ravintokjulle (sekundäärinen myrkytys) 160 Viitearvo maaperälle 28 Terveys - Johdtu vaikutukson taso - DNEL / DMEL Vaikutuks kuluttajiin. Vaikutuks työntekijöihin Altistumisreitti Akuutit Akuutit Kroonis Kroonis Akuutit Akuutit paikallis systeem paikallis systeem paikallis systeem Kroonis paikallis Suun kautta. VND 26 Kroonis systeem Hengitys. VND 89 VND 500 Ihon kautta. VND 319 VND 888 Raja-arvo. Tyyppi Tila TWA/8h STEL/15min ppm ppm WEL GRB OEL EU Arvioitu vaikutukson ympäristöpitoisuus - PNEC. Viitearvo makeassa vedessä 0,01 mg/l Viitearvo merivedessä 0,01 mg/l Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä 0,75 Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö 1 mg/l Viitearvo mikro-organismeille STP 73 mg/l Terveys - Johdtu vaikutukson taso - DNEL / DMEL Vaikutuks kuluttajiin. Vaikutuks työntekijöihin Altistumisreitti Akuutit Akuutit Kroonis Kroonis Akuutit Akuutit paikallis systeem paikallis systeem paikallis systeem Kroonis paikallis Kroonis systeem Hengitys. VND 2476 VND 13936

6 KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaim.... / >> Sivu 6 / 12 Raja-arvo. Tyyppi Tila TWA/8h STEL/15min ppm ppm OEL EU 1000 Arvioitu vaikutukson ympäristöpitoisuus - PNEC. Viitearvo makeassa vedessä 0,048 mg/l Viitearvo merivedessä 0,0048 mg/l Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä 0,19 Viitearvo sedimenteille merivedessä 0,019 Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö 0,48 mg/l Viitearvo maaperälle 0,141 Terveys - Johdtu vaikutukson taso - DNEL / DMEL Vaikutuks kuluttajiin. Vaikutuks työntekijöihin Altistumisreitti Akuutit Akuutit Kroonis Kroonis Akuutit Akuutit paikallis systeem paikallis systeem paikallis systeem Kroonis paikallis Kroonis systeem Hengitys. VND 675 VND 2713 Raja-arvo. Tyyppi Tila TWA/8h STEL/15min ppm ppm MAK AUS VLEP BEL TLV CZE IHO. AGW DEU MAK DEU VLA ESP TLV EST VLEP FRA WEL GRB TLV GRC GVI HRV MDK HRV OEL IRL RD LTU 10 IHO. RV LVA 10 OEL NLD 150 NDS POL NPHV SVK TLV-ACGIH Arvioitu vaikutukson ympäristöpitoisuus - PNEC. Viitearvo makeassa vedessä 0,4 mg/l Viitearvo merivedessä 0,04 mg/l Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä 1,52 Viitearvo sedimenteille merivedessä 0,152 Viitearvo vedelle, ajoittainen päästö 11 mg/l Viitearvo mikro-organismeille STP 10 mg/l Viitearvo maaperälle 0,0699 Terveys - Johdtu vaikutukson taso - DNEL / DMEL Vaikutuks kuluttajiin. Vaikutuks työntekijöihin Altistumisreitti Akuutit Akuutit Kroonis Kroonis Akuutit Akuutit paikallis systeem paikallis systeem paikallis systeem Kroonis paikallis Suun kautta Kroonis systeem Hengitys

7 KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaim.... / >> Sivu 7 / 12 Selitys: (C) = CEILING ; HENGIT = Hengittyvä jae ; ALVEOL = Alveolijae ; KEUHKO = Keuhkojae. VND = tunnisttu vaara, mutta DNEL/PNEC-arvo ei saatavilla ; NEA = ei arvioitua altistusta ; NPI = ei tunnisttua vaaraa Altistumisen ehkäiseminen. Koska asianmukaisten teknisten välineiden käytön olisi aina oltava usijalla henkilökohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmisttava työympäristön riittävä ilmanvaihto tehokkaalla paikallisimurilla. Henkilösuojainlaitteiden valintaa varten pyydä tarpeen mukaan ohjeita kemiallisten aineiden toimittajilta. Henkilösuojainlaitteissa on oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Huolehdi hätäsuihkusta silmänhuuhtelupisteellä. KÄSIEN SUOJAUS Mikäli pitkäaikainen koskus tuotteeseen on todennäköistä, suositellaan suojaamaan käd työkäsineillä, jotka kestävät imeytymistä (viitataan standardiin EN 374). Työkäsineiden materiaali on valittava käyttöprosessin ja mahdollisesti muodostuvien tuotteiden mukaan. Lisäksi huomautaan, tä lateksikäsine voivat aiheuttaa herkistymisilmiöitä. IHON SUOJAUS Käytä pitkähihaista työvaatusta ja ammattikäyttöön tarkoittuja kategorian I turvajalkineita (viitataan direktiiviin 89/686/ETY ja standardiin EN ISO 20344). Peseydy vedellä ja saippualla riisuttuasi suojavaatte. SILMIEN SUOJAUS Suositellaan käyttämään ilmatiiviitä suojalaseja (viitataan standardiin EN 166). HENGITYKSENSUOJAUS Aineen tai tuotteen sisältämän yhden tai useamman aineen raja-arvon ylittämisen tapauksessa (esim. TLV-TWA), suositellaan käyttämään kasvonsuojainta suodatintyypillä AX yhdisttynä suodatintyypin P kanssa (viitataan standardiin EN 14387). Hengitysteiden suojausvälineiden käyttö on pakollista, mikäli käyttöön otut teknis toimenpite eivät ole riittäviä työntekijän altistumisen rajoittamiseksi tarkasteltavien raja-arvojen mukaisiksi. Kasvonsuojaimien antama suoja on kuitenkin rajallinen. YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN. Tuotantoprosessien päästöt mukaan lukien tuuluslaitteistojen päästöt on tarkasttava sen suhteen, tä ne noudattavat ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. KOHTA 9. Fysikaalis ja kemiallis ominaisuud Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot. Olomuoto aerosoli Väri hopeanharmaa Haju luonteenomainen Hajukynnys. ph. Sulamis- tai jäätymispiste. Kiehumispiste. Kiehumisalue. Leimahduspiste. Ei sovellu. Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aine, kaasut) Alin syttyvyysraja. Ylin syttyvyysraja. Alin räjähdysraja. Ylin räjähdysraja. Höyrynpaine. Höyrynpaine Suhteellinen tiheys. 1,12 Kg/l Liukoisuus osittain veen liukeneva Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila. Hajoamislämpötila. Viskositeti Räjähtävyys Haptavuus Muut tiedot. VOC (Direktiivi 1999/13/EY) : 48,50 % - 543,20 g/litra. VOC (haihtuva hiili) : 28,48 % - 319,02 g/litra. KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus. Ei erityistä vaaraa reaktioista muiden aineiden kanssa normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus. Tuote on stabiili normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

8 KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus.... / >> DUE-CI ELECTRONIC snc Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus. Normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa ei ennakoitavia vaarallisia reaktioita Välttävät olosuhte. Vältä kuumentamasta tuotta Yhteensopimattomat materiaalit. Voimakkaat pelkistäjät ja haptajat, vahvat emäks ja hapot, erittäin kuumat materiaalit Vaarallis hajoamistuotte. Tioja ei käyttävissä. Sivu 8 / 12 KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. Kokeellisten toksikologisten tiojen puuttuessa itse tuotteesta mahdollis tuotteen terveysvaarat on arvioitu sen sisältämien aineiden ominaisuuksien pohjalta luokitusta koskevan viitelainsäädännön kriteerien mukaisesti. Huomioi siten kohdassa 3 mainittujen yksittäisten vaarallisten aineiden pitoisuus, kun arvioidaan tuotteelle altistumisesta aiheutuvia toksikologisia vaikutuksia. Välittömät vaikutuks: silmäkoskus aiheuttaa ärsytystä; oireita voivat olla muun muassa: punoitus, ödeema, kipu ja kyynelvuoto. Nieleminen voi aiheuttaa terveyshäiriöitä mukaan lukien vatsakivut polttavan tunteen, pahoinvoinnin ja oksentelun kanssa. Tuote sisältää erittäin haihtuvia aineita, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa keskushermoston lamaantumista, jonka oireita ovat muun muassa uneliaisuus, huimaus, refleksien häviäminen, narkoosi. LC50 (Hengitys). LD50 (Suun kautta). LD50 (Ihon kautta). LC50 (Hengitys). LD50 (Suun kautta). LD50 (Ihon kautta). LC50 (Hengitys) ppm dog 2460 Rat 2460 Rabbit 19,2 mg/l/4h Rat 4710 Rat Rat 72,6 mg/l/4h Rat KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Käytä hyvien työskentelytapojen mukaisesti estäen tuotteen joutuminen ympäristöön. Ilmoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotta joutuu vesistöihin tai viemäristöön tai jos se saastuttaa maaperää tai kasvillisuutta Myrkyllisyys. LC50 - Kaloille. EC50 - Äyriäisille. LC50 - Kaloille. EC50 - Äyriäisille. LC50 - Kaloille. EC50 - Äyriäisille. EC50 - Leville / Muille Vesikasveille. LC50 - Kaloille. EC50 - Äyriäisille. EC50 - Leville / Muille Vesikasveille. 450 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 980 mg/l/48h Daphnia magna 295,783 mg/l/96h 146,695 mg/l/48h Daphnia 1430 mg/l/96h 1100 mg/l/48h 1799 mg/l/72h > 100 mg/l/96h > 100 mg/l/48h > 100 mg/l/72h Pysyvyys ja hajoavuus.

9 KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.... / >> EI nopeasti biohajoava. Sivu 9 / 12 Veen liukenevuus. 2,671 mg/l Biokertyvyys. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi. 1,13 BCF Liikkuvuus maaperässä. Jakautumiskerroin: maaperä/vesi. 4, PBT- ja vpvb-arvioinnin tuloks. Käyttävissä olevien tiojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita yli 0,1% Muut haitallis vaikutuks. Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja: HFC-134a, HFC-152a. KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenelmät. Käyttävä uudelleen, jos mahdollista. Tuotteen jäännöksiä on käsiteltävä vaarallisina erityisjätteinä. Tätä tuotta osittain sisältävien jätteiden vaarallisuus on arvioitava voimassa olevien lakien määräysten mukaisesti. Hävittäminen on anntava tehtäväksi yhtiölle, joka on valtuuttu jätteiden hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Jätteiden kuljus voi olla ADR-sopimuksen alaista. SAASTUNEET PAKKAUKSET Saastune pakkauks on lähtävä hyödynntäväksi tai hävittäväksi jätteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. KOHTA 14. Kuljustiedot YK-numero. ADR / RID, IMDG, IATA: UN: Kuljuksessa käyttävä virallinen nimi. ADR / RID: IMDG: IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE AEROSOLS AEROSOLS, FLAMMABLE Kuljuksen vaaraluokka. ADR / RID: Luokka: 2 Varoitusikti: 2.1 IMDG: Luokka: 2 Varoitusikti: 2.1 IATA: Luokka: 2 Varoitusikti: Pakkausryhmä. ADR / RID, IMDG, IATA: -

10 KOHTA 14. Kuljustiedot.... / >> Ympäristövaarat. DUE-CI ELECTRONIC snc Sivu 10 / 12 ADR / RID: IMDG: IATA: NO NO NO Erityis varotoim käyttäjälle. ADR / RID: Kemler-numero: -- Rajoittu määrä 1 L Tunnelirajoituskoodi (D) Erityis varotoim: - IMDG: Hätätilaohjeistus EMS: F-D, S-U Rajoittu määrä 1 L IATA: Cargo: Enimmäismäärä: 150 Kg Pakkausohje: 203 Pass.: Enimmäismäärä: 75 Kg Pakkausohje: 203 Erityisohje: A145, A167, A Kuljus irtolastina Marpol 7. Merkityksön tio. KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännöks tai -lainsäädäntö. Seveso-kategoria. 8 Asuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII sisältyvät tuotteita tai aineita koskevat rajoituks. Ei mitään. Kandidaattilistan aine (Pykälä 59, REACH). Ei mitään. Käyttöluvan vaativat aine (Liite XIV, REACH). Ei mitään. Vientiä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alais aine, Asus (EY) 649/2012: Ei mitään. Rotterdamin yleissopimuksen alais aine: Ei mitään. Tukholman yleissopimuksen alais aine: Ei mitään. Terveystarkastuks. Tälle kemialliselle tekijälle altistuneille työntekijöille ei tarvitse suorittaa terveystarkastusta, mikäli saatavilla olevat riskinarviointitiedot osoittavat, tä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat riskit ovat vähäisiä ja tä noudataan direktiiviä 98/24/EY. Tuotta ei sovi direktiivin 2004/42/EY tarkoittamiin käyttötarkoituksiin. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014, 16. aprill 2014, fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja maar Direktiivi 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC Kemikaaliturvallisuusarviointi. On suorittu kemikaaliturvallisuusarviointi seuraaville sisältyville aineille: KOHTA 16. Muut tiedot. Tiedotteen kohdissa 2-3 mainittujen vaaralausekkeiden (H) koko teksti: Flam. Gas 1 Syttyvät kaasut, kategoria 1 Aerosol 1 Aerosolit, kategoria 1 Aerosol 3 Aerosolit, kategoria 3 Flam. Liq. 2 Syttyvät neste, kategoria 2

11 KOHTA 16. Muut tiedot.... / >> DUE-CI ELECTRONIC snc Flam. Liq. 3 Syttyvät neste, kategoria 3 Press. Gas Paineen alais kaasut Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio, kategoria 1 Eye Irrit. 2 Silmä ärsytys, kategoria 2 Skin Irrit. 2 Ihoärsytys, kategoria 2 STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta altistuminen, kategoria 3 H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: voi revä kuumenntaessa. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumenntaessa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tiedotteen kohdissa 2-3 mainittujen vaaralausekkeiden (R) koko teksti: R10 SYTTYVÄÄ. R11 HELPOSTI SYTTYVÄÄ. R12 ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄÄ. R36 ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ. R37/38 ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. R41 VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. R67 HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. SELITYS: - ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden tiekuljuksista - CAS-NUMERO: Chemical Abstract Service -numero - CE50: Pitoisuus, joka aikaansaa vaikutuksen 50%:lle koepopulaatiosta - EY-NUMERO: Tunnistenumero ESIS (eurooppalainen arkisto olemassa olevista aineista) - CLP: Asus (EY) 1272/ DNEL: Johdtu vaikutukson taso - EmS: Hätäsuunnitelma - GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaisttu luokitus- ja merkintäjärjestelmä - IATA DGR: Kansainvälisen lentoliikenneliiton määräyks vaarallisten aineiden kuljuksesta - IC50: Liikkumattomuuspitoisuus 50%:lle koepopulaatiosta - IMDG: Kansainvälinen merikuljuskoodi vaarallisten aineiden kuljukselle - IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö - INDEKSINUMERO: Tunnistenumero CLP:n liitteessä VI - LC50: Tappava pitoisuus 50% - LD50: Tappava annos 50% - OEL: Työperäisen altistumisen taso - PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen REACH:n mukaan - PEC: Arvioitu ympäristöpitoisuus - PEL: Arvioitu altistustaso - PNEC: Arvioitu vaikutukson pitoisuus - REACH: Asus (EY) 1907/ RID: Määräyks kansainvälisille vaarallisten aineiden rautatiekuljuksille - TLV: Raja-arvo - TLV CEILING: Pitoisuus, jota ei saa ylittää milloinkaan työperäisen altistumisen aikana. - TWA STEL: Lyhytaikaisen altistuksen raja - TWA: Aikapainottu keskiarvo - VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste - vpvb: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä REACH:n mukaan - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). Sivu 11 / 12 YLEISBIBLIOGRAA: 1. Direktiivi 1999/45/EY ja myöhemmät muutoks 2. Direktiivi 67/548/ETY sekä myöhemmät muutoks ja tarkistuks 3. Euroopan parlamentin asus (EU) 1907/2006 (REACH) 4. Euroopan parlamentin asus (EU) 1272/2008 (CLP) 5. Euroopan parlamentin asus (EU) 790/2009 (CLP I tekninen mukautus) 6. Euroopan parlamentin asus (EU) 453/ Euroopan parlamentin asus (EU) 286/2011 (CLP II tekninen mukautus) 8. Euroopan parlamentin asus (EU) 618/2012 (CLP III tekninen mukautus) 9. Euroopan parlamentin asus (EU) 487/2013 (CLP IV tekninen mukautus) 10. Euroopan parlamentin asus (EU) 944/2013 (CLP V tekninen mukautus)

12 KOHTA 16. Muut tiedot.... / >> DUE-CI ELECTRONIC snc 11. Euroopan parlamentin asus (EU) 605/2014 (CLP VI tekninen mukautus) Sivu 12 / 12 - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safy - Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological she) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Euroopan kemikaaliviraston ECHAn verkkosivusto Huomautus käyttäjille: Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot perustuvat käyttävissämme olevaan tiämykseen viimeisen version julkaisuajankohtana. Käyttäjän on varmisttava tiojen sopivuus ja kattavuus tuotteen kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan. Tämä asiakirja ei ole tuotteen mitään ominaisuutta koskeva takuu. Koska tuotteen käyttö ei ole suoran valvontamme alainen, on käyttäjän omalla vastuullaan noudattava voimassa olevia hygieniaa ja turvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käytön seurauksista. Kemiallisia tuotteita käyttävälle henkilökunnalle on anntava riittävä koulutus. Muutoks edelliseen tarkistukseen verrattuna. On suorittu muutoksia seuraaviin kohtiin: 08 / 16.

DUE-CI ELECTRONIC snc 150 DUE-CI ELECTRONIC

DUE-CI ELECTRONIC snc 150 DUE-CI ELECTRONIC KOHTA 2. 4. 8. 11. 16. Vaaran Ensiaputoimenpite. Altistumisen Myrkyllisyyteen Muut tiedot. yksilöinti. ehkäiseminen... / >> liittyvät... / >>... / tiedot. >> ja henkilönsuojaim.... / >>... / >> Käyttöturvallisuustiedote

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

EURO CAR WASH OY. Pineline Wheel Wash. Käyttöturvallisuustiedote. Pineline Wheel Wash. Pesuaine ajoneuvohuollossa. 11710 Riihimäki Finland

EURO CAR WASH OY. Pineline Wheel Wash. Käyttöturvallisuustiedote. Pineline Wheel Wash. Pesuaine ajoneuvohuollossa. 11710 Riihimäki Finland Sivu 1/11 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Koodi: 2345-355001 Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Tenax Spa SOLIDO TRASPARENTE

Tenax Spa SOLIDO TRASPARENTE Sivu 1 / 9 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Kemiallinen nimi ja synonyymit COLLA TRASPARENTE CONTENENTE RESINA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

Tenax Spa FLUIDO TRASPARENTE

Tenax Spa FLUIDO TRASPARENTE Sivu 1 / 10 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Kemiallinen nimi ja synonyymit RESINA POLIESTERE IN STIRENE 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP ULTRA EVER DRY TOPP Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P211. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1/14 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 66805,66806,66807 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2344, 2380, 5230 EAN 50204663 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57697,57703,57711,57714 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1.2

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO FIREFLEX 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO FIREFLEX 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3127 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 21-08-2015 Tarkistettu: 21-08-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: CAS-numero: 67-63-0 EINECS-numero:

Lisätiedot

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AGUM O Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. AT-Käsienpesu

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. AT-Käsienpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5206 EAN 6414405206006 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982 Tarkistus 04.12.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 301023 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 01-12-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: VSSL9826 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65110,65111,3102651 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423825,423829,423827 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39123 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7086,T7086.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Dinatrium tetraboraatti dekahydraatti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilistalla.

3.3 Muut tiedot Dinatrium tetraboraatti dekahydraatti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilistalla. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 170509 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12682 EAN 6414400126828 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 S.S.C. 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 S.S.C. 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Tenax Spa PASTE COLORANTI

Tenax Spa PASTE COLORANTI Sivu 1 / 6 Tiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Kemiallinen nimi ja synonyymit RESINE PIGMENTATE SENZA SOLVENTI 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3088 EAN 4000290006566 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys: 17.11.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 17.11.2014 Edellinen päiväys: - Päiväys: 17.11.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.30711, 30715 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39650 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Activa Supersorb

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Activa Supersorb 1/ 6 Muutettu viimeksi: 20121107 Versio 1 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Artikkelin numeroa 38018 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa Absorbivalla aineella Valmistaja

Lisätiedot

: PRO-FIT DETA PROTEIN

: PRO-FIT DETA PROTEIN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen PRO-FIT DETA PROTEIN Sivu: 1/5 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : PRO-FIT DETA

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S46

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S46 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3602, 3635, 4952, 4968 EAN 5000204589894, 5000204710809

Lisätiedot

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 (7) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Artikla-no 3514 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: 10.10.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 10.10.2014 Edellinen päiväys: - Päiväys: 10.10.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 26/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Synonyymit: TP--9763-0108 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423639,3101494 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 11072013 SDSversio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi: Loctitevoimaliima B Tuotenumero: 1.2. Aineen

Lisätiedot

Comet Eco Pine Oil 46

Comet Eco Pine Oil 46 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Comet Eco Pine Oil 46 Tunnuskoodi 4000 44 1351 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot