Riskien minimointiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskien minimointiohjelma"

Transkriptio

1 REVLIMID Riskien minimointiohjelma Riskien minimointiohjelma Celgene Oy Keilasatama Espoo Puh: Faksi: Sähköposti: FI / _Omslag_spiral_FI_Revlimid.indd

2 1 Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle 2 Valmisteyhteenveto/Pakkausseloste 3 Potilasesitteet 4 Potilaskortti 5 Potilastarkastuslistat 6 Ilmoituslomake raskaudesta 7 Haittavaikutusten raportointilomake 8 Raskaudenehkäisyohjelman algoritmi innehallsfort.indd

3 Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle 1 TIETOA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖLLE registerflikar_revlimid.indd

4 TIETOA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖLLE* * Täydellinen informaatio, ks. valmisteyhteenveto REVLIMID-valmisteelle (lenalidomidi) Flik_1_FI.indd

5 Johdanto 3 Käyttöaiheet 4 Antotapa 6 Annostus 6 Suositeltu annos 7 Suositellut annosmuutokset hoidon aikana ja aloitettaessa hoito uudelleen 7 Lapset 8 Vanhukset 8 Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat 9 Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat 9 Vasta-aiheet 10 Terveydenhuollon henkilöstön velvollisuudet Revlimid-valmistetta määrättäessä 11 Koulutusmateriaalia 11 Kaikkia potilaita koskeva turvallisuustieto 12 Myelosuppressio 12 Laskimotromboembolia 13 Kilpirauhasen toiminta 13 Perifeerinen neuropatia 13 Munuaisten vajaatoiminta 14 Käyttämättömät lääkkeet 14 Verenluovutus 14 Jakelu 14 Raskaudenehkäisyohjelma 15 Turvallisuustiedot naisille, jotka voivat tulla raskaaksi 17 Turvallisuustiedot miehille 18 Revlimid-valmisteen jakelun valvonta 19 Toimenpiteet mikäli potilas tulee raskaaksi 19 Haittavaikutusten raportointi 20 Liitteet 21 Flik_1_FI.indd

6 Johdanto Revlimid -valmisteen vaikuttava aine lenalidomidi on rakenteellisesti sukua talidomidille. Talidomidi on lääkeaine, jolla on teratogeenisiä vaikutuksia ihmiselle ja joka aiheuttaa vakavia ja hengenvaarallisia epämuodostumia sikiölle. Alkion/sikiön kehitystä tutkinut tutkimus suoritettiin apinoilla, joille annettiin lenalidomidia enimmillään annoksena 4 mg/kg/vrk. Tässä käynnissä olevassa tutkimuksessa saatiin alustavaa näyttöä siitä, että lenalidomidi aiheutti epämuodostumia (lyhyet raajat, taipunut sormi tai varvas, ranne ja/tai häntä, ylimääräinen tai puuttuva sormi tai varvas) lääkettä raskauden aikana saaneiden naaraspuolisten apinoiden jälkeläisissä. Talidomidi aiheutti saman tyyppisiä epämuodostumia samassa tutkimuksessa. Jos Revlimid -valmistetta käytetään raskauden aikana, teratogeeninen vaikutus on odotettavissa. Tämän vuoksi Revlimid -valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana. Hedelmälliset naiset eivät myöskään saa käyttää valmistetta, elleivät kaikki tässä oppaassa mainitut Raskaudenehkäisyohjelman ehdot täyty. Revlimid on immunomoduloiva lääke. Faasi III:n kliiniset tutkimukset osoittavat, että Revlimid yhdistettynä suuriannoksiseen deksametasoniin pidentää mediaaniaikaa taudin etenemiseen (TTP) vähintään 28 viikolla verrattuna pelkkää deksametasonia saaneisiin multippelia myeloomaa sairastaviin potilaisiin, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa. Revlimid deksametasoniin yhdistettynä on tarkoitettu sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoitoon, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa. Kaikkien hedelmällisten naisten ja miesten tulee saada neuvontaa raskauden ehkäisyn välttämättömyydestä (Tarkastuslistat neuvontaa varten sisältyvät koulutuspakkaukseen). Potilaiden tulee pystyä noudattamaan määräyksiä Revlimid -valmisteen turvallisen käytön takaamiseksi. Potilaille tulee antaa potilasesite ja potilaskortti. 3 Flik_1_FI.indd

7 Käyttöaiheet Revlimid -valmiste deksametasoniin yhdistettynä on tarkoitettu sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoitoon, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa. 4 Flik_1_FI.indd

8 Vaikutusmekanismi/ Farmakodynamiikka NK-solujen aktivaatio IL-2 IFNγ NK-solujen välittämä kasvainsolujen tuho T-solujen stimulaattio Kasvainsolujen suora apoptoosi T-solujen välittämä kasvainsolujen tuho IL-6 TNFα IL-1β VEGF Luuytimen stroomasolut VEGF bfgf Luuytimen verisuonet Antiangiogeeninen vaikutus Esto Ref:Richardson PG et al. Immunomodulatory drug CC-5013 overcomes drug resistance and is well tolerated in patients with relapsed multiple myeloma. Blood 2002; 100(9); Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immuunivasteen muuntajat. ATC-koodi: L04 AX04. Lenalidomidin vaikutusmekanismiin kuuluu antineoplastisia, antiangiogeenisiä, pro-erytropoieettisiä ja immunomodulatorisia ominaisuuksia. Lenalidomidi estää erityisesti tiettyjen hematopoieettisten kasvainsolujen proliferaatiota (mukaan lukien multippelin myelooman plasmasolukasvaimet ja ne kasvainsolut, joissa on kromosomi 5:n deleetioita), tehostaa T- ja luonnollisen tappajasolun (NKsolu) soluvälitteistä immuniteettiä ja lisää NK- ja T-solujen määrää, lisää CD34+ hematopoieettisten kantasolujen aikaansaamaa fetaalihemoglobuliinin tuotantoa ja estää angiogeneesin salpaamalla endoteelisolujen migraation ja adheesion sekä mikrosuonten muodostumisen, estää monosyyttejä tuottamasta proinflammatorisia sytokiineja (esim. TNF-α ja IL-6). 5 Flik_1_FI.indd

9 Antotapa 5 mg vuorokaudessa 10 mg vuorokaudessa 15 mg vuorokaudessa 25 mg vuorokaudessa Revlimid otetaan suunnilleen samaan kellonaikaan joka päivä. Kapseleita ei saa rikkoa eikä pureskella. Kapselit niellään kokonaisina mieluiten veden kanssa joko ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa. Jos potilas unohtaa ottaa annoksen ja unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia, potilas voi ottaa annoksen. Jos potilas unohtaa ottaa annoksen normaaliin aikaan ja siitä on kulunut yli 12 tuntia, potilas ei saa ottaa annosta, vaan hänen tulee ottaa seuraava annos normaaliin aikaan seuraavana päivänä. Annostus Hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata multippelin myelooman hoitoon perehtyneiden lääkäreiden valvonnassa Ensimmäiset 4 hoitosykliä Dex 40 mg 25 mg Jokainen seuraava hoitosykli Dex 40 mg 25 mg 6 Flik_1_FI.indd

10 Suositeltu annos Suositeltu aloitusannos on 25 mg suun kautta kerran vuorokaudessa 28 vuorokauden mittaisten toistuvien hoitosyklien vuorokausina Deksametasonin suositeltu annos on 40 mg suun kautta kerran vuorokaudessa kunkin 28 vuorokauden hoitosyklin vuorokausina 1 4, 9 12 ja neljän ensimmäisen hoitosyklin aikana ja sitten 40 mg kerran vuorokaudessa 28 vuorokauden hoitosyklin vuorokausina 1 4. Antoa jatketaan tai muutetaan kliinisten ja laboratoriolöydösten mukaan (ks. valmisteyhteenveto kohta 4.4) Revlimid -hoitoa ei saa aloittaa, mikäli absoluuttinen neutrofiilimäärä (Absolute Neutrophil Counts, ANC) on < 1,0 x 10 9 /l, ja/tai trombosyyttimäärä < 75 x 10 9 /l tai riippuen plasmasolujen luuydinfiltraatiosta < 30 x 10 9 /l. Suositellut annosmuutokset hoidon aikana ja aloitettaessa hoito uudelleen Seuraavan taulukon mukaisia annosmuutoksia suositellaan hoidettaessa 3. tai 4. asteen neutropeniaa tai trombosytopeniaa tai muuta 3. ja 4. asteen toksisuutta, jonka arvioidaan liittyvän Revlimid - hoitoon. Annoksen pienentämisvaiheet Aloitusannos Annostus 1 Annostus 2 Annostus 3 25 mg 15 mg 10 mg 5 mg Trombosyyttimäärä Trombosytopenia Trombosyyttimäärä Suositeltu toimenpide Pienenee ensin arvoon < 30 x 10 9 /l Keskeytä Revlimid -hoito Palaa arvoon 30 x 10 9 /l Jatka Revlimid -hoitoa annostuksella 1 Tämän jälkeen aina, kun trombosyyttimäärä pienenee alle 30 x 10 9 /l Palaa arvoon 30 x 10 9 /l Keskeytä Revlimid -hoito Jatka Revlimid -hoitoa seuraavaksi pienemmällä annostuksella (annostus 2 tai 3) kerran vuorokaudessa. Älä pienennä annosta alle 5 mg:aan kerran vuorokaudessa. 7 Flik_1_FI.indd

11 Absoluuttinen neutrofiilimäärä (ANC) Neutropenia Neutrofiilimäärä Pienenee arvoon < 0,5 x 10 9 /l Palaa arvoon 0,5 x 10 9 /l, kun neutropenia on ainoa havaittu toksisuus Palaa arvoon 0,5 x 10 9 /l, kun havaitaan muuta annosriippuvaista hematologista toksisuutta kuin neutropeniaa Toistuva alenema < 0,5 x 10 9 /l Suositeltu toimenpide Keskeytä Revlimid -hoito Jatka Revlimid -hoitoa aloitusannoksella kerran vuorokaudessa Jatka Revlimid -hoitoa annostuksella 1 kerran vuorokaudessa Keskeytä Revlimid -hoito Palaa arvoon 0,5 x 10 9 /l Jatka Revlimid -hoitoa seuraavaksi pienemmällä annostuksella (annostus 1, 2 tai 3) kerran vuorokaudessa. Älä pienennä annosta alle 5 mg:aan kerran vuorokaudessa. Neutropenian yhteydessä lääkärin tulisi harkita kasvutekijöiden käyttöä potilaan hoidossa. Lapset Valmisteen käytöstä lasten ja nuorten hoidossa ei ole tietoja. Sen vuoksi Revlimid -hoitoa ei saa antaa lapsille (0-17-vuotiaille). Vanhukset Iän vaikutusta Revlimid -valmisteen farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Revlimid -hoitoa on annettu kliinisissä tutkimuksissa enintään 86-vuotiaille multippelia myeloomaa sairastaville potilaille (ks. valmisteyhteenveto kohta 5.1). Vähintään 65-vuotiaiden prosenttiosuus ei eronnut merkittävästi Revlimid -valmistetta ja deksametasonia tai lumelääkettä ja deksametasonia saaneissa ryhmissä. Turvallisuudessa ja tehossa ei havaittu yleisiä eroja näiden ja nuorempien potilaiden välillä, mutta vanhempien potilaiden suurempaa herkkyyttä ei voida sulkea pois. Koska munuaisten vajaatoimintaa esiintyy todennäköisemmin iäkkäillä potilailla, annos tulee valita harkiten ja munuaistoiminnan seuranta on suositeltavaa. 8 Flik_1_FI.indd

12 Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat Revlimid erittyy pääasiallisesti munuaisten kautta, minkä vuoksi varovaisuutta tulee noudattaa annosta valitessa. Lisäksi munuaistoiminnan seuranta on suositeltavaa. Lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa. Kohtalaista tai vakavaa munuaisten vajaatoimintaa tai loppuvaiheen munuaissairautta sairastavien potilaiden hoidossa suositellaan hoidon alussa seuraavia annosmuutoksia. Munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma) Kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (30 kreatiniinipuhdistuma < 50 ml/min) Vakava munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min, dialyysi ei välttämätön) Loppuvaiheen munuaissairaus (ESRD) (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min, dialyysi välttämätön) Annosmuutos 10 mg kerran vuorokaudessa* 15 mg joka toinen vuorokausi** 5 mg kerran vuorokaudessa. Dialyysipäivinä annos tulee antaa dialyysin jälkeen * Annosta voidaan suurentaa 15 mg:aan kerran vuorokaudessa kahden hoitosyklin jälkeen, mikäli potilas ei saa hoitovastetta ja sietää hoidon. ** Annosta voidaan suurentaa 10 mg:aan kerran vuorokaudessa, jos potilas sietää hoidon. Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat Revlimid -valmistetta ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla eikä erityisiä annossuosituksia ole. 9 Flik_1_FI.indd

13 Vasta-aiheet Raskaana olevat naiset Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, elleivät kaikki raskaudenehkäisyohjelman ehdot täyty (ks. valmisteyhteenveto kohdat 4.4 ja 4.6). Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle 10 Flik_1_FI.indd

14 Terveydenhuollon henkilöstön velvollisuudet Revlimid -valmistetta määrättäessä Velvollisuus antaa potilaille helposti ymmärrettävää neuvontaa. Potilaiden tulee pystyä noudattamaan määräyksiä Revlimid -valmisteen turvallisen käytön takaamiseksi. Velvollisuus antaa potilaille asianmukainen potilasesite ja potilaskortti. Koulutusmateriaalia: Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle Potilasesitteet Haittavaikutusten raportointilomake Ilmoituslomake raskaudesta Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste Potilaskortit Potilastarkastuslistat voi tilata alla mainitusta osoitteesta: Celgene Oy Keilasatama Espoo Puh: Faksi: Flik_1_FI.indd

15 Kaikkia potilaita koskeva turvallisuustieto Myelosuppressio Neutropenia ja trombosytopenia kuuluvat Revlimid -hoidon tärkeimpiin annosta rajoittaviin toksisuuksiin. Täydellinen verenkuva, sisältäen valkosolujen erittelylaskenta, trombosyyttilaskenta, hemoglobiini, sekä hematokriitti, tulee määrittää ennen hoidon alkua, joka viikko hoidon kahdeksan ensimmäisen viikon aikana ja kuukausittain tämän jälkeen. Revlimid -hoitoa ei saa aloittaa, jos absoluuttinen neutrofiilimäärä (Absolute Neutrophil Counts, ANC) on < 1,0 x 10 9 /l, ja/tai trombosyyttimäärä on < 75 x 10 9 /l tai riippuen plasmasolujen luuydininfiltraatiosta <30 x 10 9 /l. Multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla Revlimid -valmisteen ja deksametasonin yhdistelmään liittyy 4. asteen neutropenian suurentunut ilmaantuvuus (5,1 %). 4. asteen kuumeisia neutropeniajaksoja havaittiin harvoin (0,6 %) Revlimid -valmisteella ja deksametasonilla hoidetuilla potilailla. Neutropenian yhteydessä lääkärin tulisi harkita kasvutekijöiden käyttöä potilaan hoidossa. Revlimid -valmisteen ja deksametasonin yhdistelmään liittyy multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla 3. ja 4. asteen trombosytopenian suurentunut ilmaantuvuus. Revlimid -valmisteella ja deksametasonilla hoidetuilla potilailla ilmaantui 9,9 %:lla 3. asteen trombosytopeniaa ja 1,4 %:lla 4. asteen trombosytopeniaa verrattuna lumelääkkeellä ja deksametasonilla hoidetuilla potilailla, joilla 2,3 %:lla esiintyi 3. asteen trombosytopeniaa ja 0,9 %:lla 4. asteen trombosytopeniaa. Annoksen muuttaminen voi olla tarpeellista. Revlimid -hoidon ja muiden myelosuppressiivisen vaikutuksen omaavien lääkeaineiden yhdistämisessä on noudatettava varovaisuutta. Ohjeet annoksen pienentämiseen annetaan valmisteyhteenvedon kohdassa Flik_1_FI.indd

16 Laskimotromboembolia Kliinisissä tutkimuksissa Revlimid -hoitoa ja deksametasonia saaneilla potilailla havaittiin merkittävästi lisääntynyt riski saada tromboembolisia haittavaikutuksia (syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia) verrattuna lumelääkettä ja deksametasonia saaneisiin potilaisiin (9,1 % verrattuna 4,3 %:iin ja 4,0 % verrattuna 0,9 %:iin). Tiedossa on useita tromboosiriskiä lisääviä tekijöitä Revlimid -hoitoa ja deksametasonia saavilla potilailla. Näihin kuuluvat samanaikainen erytropoieettisten aineiden antaminen tai aiemmin sairastettu syvä laskimotromboosi. Profylaktista antitromboottista hoitoa, kuten pienimolekyylistä hepariinia tai varfariinia, suositellaan erityisesti potilaille, joilla on erityinen veritulppavaara. Päätös profylaktisesta antitromboottisesta hoidosta tulee tehdä yksittäisen potilaan taustalla olevien riskitekijöiden huolellisen arvioinnin jälkeen. Kilpirauhasen toiminta Kilpirauhasen vajaatoimintaa on raportoitu, ja kilpirauhasen toiminnan seurantaa tulee harkita. Perifeerinen neuropatia Revlimid -valmisteen vaikuttava aine lenalidomidi on rakenteellisesti sukua talidomidille, jonka tiedetään aiheuttavan vaikeaa perifeeristä neuropatiaa. Tällä hetkellä Revlimid -valmisteen neurotoksista vaikutusta liittyen pitkäaikaiseen käyttöön ei voida sulkea pois. Tuumorilyysioireyhtymä Koska lenalidomidilla on antineoplastisia ominaisuuksia, tuumorilyysioireyhtymän komplikaatioita saattaa esiintyä. Tuumorilyysioireyhtymän vaara on potilailla, joiden kasvainsolumassa on ollut suuri ennen hoitoa. Näiden potilaiden tilaa tulee seurata tarkoin ja asianmukaisia varotoimenpiteitä on noudatettava. 13 Flik_1_FI.indd

17 Munuaisten vajaatoiminta Revlimid erittyy pääasiassa munuaisten kautta ja varovaisuutta onkin noudatettava annoksen määräämisessä. Munuaisten toiminnan seurantaa suositellaan. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa suositellaan hoidon alussa annosmuutoksia sivulla 9 mainittujen ohjeiden mukaan. Käyttämättömät lääkkeet Potilaalle on kerrottava, että Revlimid -valmistetta ei koskaan saa antaa muille ja että mahdollisesti käyttämättä jääneet kapselit on palautettava apteekkiin hoidon päätyttyä. Verenluovutus Potilaat eivät saa luovuttaa verta hoidon aikana eivätkä viikkoon Revlimid -hoidon päättymisestä. Jakelu Diagnoosin tekee hematologiaan tai onkologiaan erikoistunut lääkäri vuodeosastolla tai poliklinikalla. Raskaustestin, lääkkeen määräämisen ja lääkkeen annon tulisi tapahtua mieluiten samana päivänä. Lenalidomidi tulisi antaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, seitsemän vuorokauden kuluessa lääkkeen määräämisestä. Lääkettä voi määrätä enintään 3 kuukaudeksi kerrallaan; hedelmällisille naisille 1 kuukaudeksi kerrallaan. Valmisteen ominaisuudet ja valmisteyhteenvedossa (liite 4) mainitut riskien minimointitoimenpiteet huomioon ottaen Revlimid -hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata multippelin myelooman hoitoon perehtyneiden lääkärien valvonnassa. 14 Flik_1_FI.indd

18 Raskaudenehkäisyohjelma Revlimid -valmisteen vaikuttava aine lenalidomidi on rakenteellisesti sukua talidomidille. Talidomidi on lääkeaine, jolla on teratogeenisiä vaikutuksia ihmiselle ja joka aiheuttaa vakavia ja hengenvaarallisia sikiövaurioita. Revlimid aiheutti apinoissa epämuodostumia, jotka muistuttivat talidomidin yhteydessä kuvattuja epämuodostumia. Jos Revlimid -valmistetta käytetään raskauden aikana, odotettavissa on että sillä on teratogeeninen vaikutus sikiöön. Revlimid -valmistetta ei tämän vuoksi saa käyttää raskauden aikana. Hedelmälliset naiset eivät myöskään saa käyttää valmistetta, elleivät kaikki tässä esitteessä mainitut raskaudenehkäisyohjelman ehdot täyty. Hedelmälliset naiset eivät saa käyttää valmistetta, ellei kaikkia raskaudenehkäisyohjelman vaatimuksia noudateta. Raskaudenehkäisyohjelma esitetään seuraavassa algoritmissa: 15 Flik_1_FI.indd

19 Uusi potilas Mies Nainen Ikä 50 vuotta ja luonnollinen amenorrea 1 vuosi* Gynekologin vahvistama ennenaikainen menopaussi Aikaisempi molemminpuolinen munasarjojen poisto tai kohdunpoisto XY-genotyyppi, Turnerin oireyhtymä, kohdun synnynnäinen puuttuminen Aloita Revlimid -hoito. Ei tiedetä, erittyykö Revlimid siemennesteeseen. Siksi miespotilaiden pitää käyttää kondomia koko hoidon ajan, hoitotaukojen aikana ja viikon ajan hoidon päättymisestä, jos he ovat sukupuoliyhteydessä hedelmällisen naisen kanssa, joka ei käytä ehkäisyä (tämä koskee myös miehiä, joille on tehty vasektomia). Kriteerit hedelmällisille naisille Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää 4 viikkoa ennen hoitoa, hoidon aikana ja 4 viikkoa Revlimid -hoidon jälkeen sekä mahdollisen hoitotauon aikana, ellei potilas sitoudu täydelliseen ja jatkuvaan pidättäytymiseen, minkä hän vahvistaa kuukausittain. Seuraavat ovat sopivia ehkäisymenetelmiä: implantaatti progestiinia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin (IUS) medroksiprogesteroniasetaattia sisältävä depotvalmiste munanjohdinsterilisaatio yhdyntä miehen kanssa, jolle on tehty vasektomia; vasektomia tulee vahvistaa kahdella negatiivisella siemennestetutkimuksella ovulaation estävät ehkäisytabletit, jotka sisältävät vain progestiiniä (eli desogestreeliä) Paikallisen käytännön mukainen raskaustesti 4 viikon tehokkaan ehkäisyn käytön jälkeen (vaikka täydellinen pidättäytyminen). Negatiivinen Positiivinen Aloita Revlimid -hoito. Raskaustesti 4 viikon välein (vaikka täydellinen pidättäytyminen). *Amenorrea syöpähoitojen jälkeen ei sulje pois raskauden mahdollisuutta. ÄLÄ ALOITA HOITOA. Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jolla on koulutus ehkäisyneuvontaan. Kriteerit naisille, jotka eivät voi tulla raskaaksi Aloita Revlimid -hoito. Ei vaadi ehkäisymenetelmiä tai raskaustestejä. 16 Flik_1_FI.indd

20 Naiset, jotka eivät voi tulla raskaaksi: Ikä 50 vuotta ja luonnollinen amenorrea 1 vuosi* Gynekologian erikoislääkärin vahvistama ennenaikainen munasarjojen vajaatoiminta Aikaisempi molemminpuolinen munasarjojen poisto tai kohdunpoisto XY-genotyyppi, Turnerin oireyhtymä, kohdun synnynnäinen puuttuminen. * Amenorrea syöpähoitojen jälkeen ei sulje pois raskauden mahdollisuutta Varmista gynekologilta, jos olet epävarma, koskeeko jokin yllä mainituista kriteereistä potilasta. Turvallisuustiedot naisille, jotka voivat tulla raskaaksi Revlimid -valmisteen odotetun teratogeenisyyden vuoksi, hoidon aikana tulee huolehtia raskauden ehkäisystä. Hedelmällisten naisten (vaikka kuukautiset puuttuisivat) tulee: ja käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää 4 viikkoa ennen hoitoa, hoidon aikana ja 4 viikkoa Revlimid-hoidon päättymisestä sekä mahdollisten hoitotaukojen aikana TAI sitoutua noudattamaan täydellistä ja jatkuvaa pidättäytymistä suorittaa lääketieteellisesti valvottu negatiivinen raskaustesti (jonka herkkyys on vähintään 25 miu/ml) ennen hoitoa 4 viikon ehkäisymenetelmän käytön jälkeen, neljän viikon välein hoidon aikana ja 4 viikon jälkeen hoidon päättymisestä (ellei munanjohdinsterilisaatiota ole varmistettu). Tämä vaatimus koskee myös naisia, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka ovat sitoutuneet täydelliseen ja jatkuvaan pidättymiseen sukupuolisesta kanssakäymisestä. tai jos potilas ei käytä jotain alla mainituista tehokkaista ehkäisymenetelmistä, potilas lähetetään kokeneelle terveydenhuollon ammattilaiselle neuvontaan, jotta asianmukainen raskaudenehkäisy voidaan aloittaa. Seuraavia ehkäisymenetelmiä suositellaan: Ihonalainen implantaatti Progestiinia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin (IUS) Medroksiprogesteroniasetaattia sisältävä depotvalmiste Munanjohdinsterilisaatio 17 Flik_1_FI.indd

21 Yhdyntä miehen kanssa, jolle on tehty vasektomia; vasektomia tulee vahvistaa kahdella negatiivisella siemennestetutkimuksella Ovulaation ehkäisevät ehkäisytabletit, jotka sisältävät vain progestiiniä (eli desogestreeliä) Koska laskimotromboembolian riski lisääntyy multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla, jotka käyttävät Revlimid -valmistetta ja deksametasonia, yhdistelmäehkäisytablettien käyttöä ei suositella. Ensisijaisesti raskaustestin teko, lääkkeen määrääminen ja antaminen tulee tapahtua samana päivänä. Lääkkeen antaminen tulee tapahtua 7 päivän sisällä määräämisestä. Potilaalle kerrotaan, että jos potilas/kumppani tulee raskaaksi Revlimid -hoidon aikana, lääkkeen käyttö täytyy lopettaa välittömästi ja ottaa yhteys lääkäriin. Turvallisuustiedot miehille Revlimid -valmisteen odotetun teratogeenisyyden vuoksi, hoidon aikana tulee huolehtia raskauden ehkäisystä. Ei tiedetä, erittyykö Revlimid siemennesteeseen. Tämän vuoksi kaikkien miespotilaiden on käytettävä kondomia koko hoidon ajan, hoitotaukojen aikana ja viikko hoidon päättymisestä, jos he ovat sukupuoliyhteydessä hedelmällisen naisen kanssa, joka ei käytä ehkäisyä. Tämä koskee myös miehiä, joille on tehty vasektomia. Potilas ei saa luovuttaa spermaa hoidon aikana eikä viikkoon Revlimid -hoidon päättymisestä. Potilaalle kerrotaan, että jos kumppani tulee raskaaksi Revlimid -hoidon aikana tai vähän hoidon lopettamisen jälkeen, lääkäriin tulee ottaa välittömästi yhteyttä. Kumppanin tulee välittömästi ottaa yhteyttä myös omaan lääkäriinsä. Suositeltavaa on että hänet lähetetään teratologiaan erikoistuneen lääkäriin arviointia ja neuvontaa varten. 18 Flik_1_FI.indd

22 Revlimid -valmisteen jakelun valvonta Revlimid -valmisteen jakelujärjestelmän valvonnan tarkoitus on varmistaa, että lääkettä jaettaessa potilaalle hoitava lääkäri, potilas ja apteekki ovat suorittaneet kaikki toimenpiteet raskauden ehkäisemiseksi ja vakavien haittavaikutusten minimoimiseksi. Euroopan lääkeviranomaisen suosittelemaa potilaskorttia (liite 5) käytetään neuvonnan dokumentoimiseen. Potilaskortti tehdään kaikille potilaille: naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, naisille, jotka eivät voi tulla raskaaksi, ja miehille. Potilaskortti säilytetään potilaskertomuksessa. Kopio annetaan potilaalle. Potilaan status (nainen, joka voi tulla raskaaksi; nainen, joka ei voi tulla raskaaksi; mies) mainitaan myös kortissa. Naispotilaiden, jotka voivat tulla raskaaksi, potilaskorttiin merkitään myös raskaustestin päivämäärä ja tulos joka neljäs viikko. Celgenen ilmoituslomake raskaudesta sisältyy: Koulutuspakkaukseen terveydenhuollon ammattilaisille Tilausosoite: Celgene Oy Keilasatama Espoo Puh: Faksi: Sähköposti: Toimenpiteet mikäli potilas tulee raskaaksi Lopeta hoito Lähetä potilas teratologiaan erikoistuneen lääkärin arviointiin ja neuvontaan. Tiedota asiasta Celgenelle. Ilmoituslomake raskaudesta sisältyy koulutuspakkaukseen. 19 Flik_1_FI.indd

23 Celgene AB, Drug Safety Department Kista Science Tower Kista Puh: + 46 (0) , Fax +46 (0) Celgene haluaa seurata kaikkia raportoituja raskaustapauksia. Ilmoitus tulee lähettää myös Lääkelaitokselle kansallisen haittavaikutusten ilmoittamisohjeen mukaisesti. Haittavaikutusten raportointi Revlimid -valmisteen turvallinen käsittely on äärimmäisen tärkeää. Turvallisuusseurannan vuoksi Celgene haluaa saada tietoonsa kaikki haittavaikutukset, jotka on raportoitu Revlimid -valmisteen käytön aikana. Haittavaikutusten raportointilomake sisältyy koulutuspakkaukseen. Haittavaikutusten raportointilomake (liite 8). Haittavaikutukset ilmoitetaan Lääkelaitokselle kansallisen haittavaikutusten ilmoittamisohjeen mukaisesti. Ilmoitus lähetetään myös: Celgene AB, Drug Safety Department, Kista Science Tower, Kista Puh: + 46 (0) , Fax +46 (0) Haittavaikutusten raportointilomake (liite 8) 20 Flik_1_FI.indd

24 Liitteet Raskaudenehkäisyohjelma (PPP; Pregnancy Prevention Program): Potilasesitteet (Liite 4) Potilaskortti (Liite 5) Tarkastuslista Revlimid -hoitoa saaville miehille (Liite 6) Tarkastuslista Revlimid -hoitoa saaville naisille, jotka voivat tulla raskaaksi (Liite 6) Tarkastuslista Revlimid -hoitoa saaville naisille, jotka eivät voi tulla raskaaksi (Liite 6) Ilmoituslomake raskaudesta (Liite 7) Haittavaikutusten raportointilomake (Liite 8) Algoritmi raskaudenehkäisyohjelmaa (PPP) varten (Liite 9) Celgene Oy Keilasatama Espoo Puh: Faksi: Sähköposti: Versio: Flik_1_FI.indd

25 2 Valmisteyhteenveto/ Pakkausseloste VALMISTEYHTEENVETO/PAKKAUSSELOSTE registerflikar_revlimid.indd

26 3 POTILASESITTEET Potilasesitteet registerflikar_revlimid.indd

27 POTILASESITE NAISILLE, JOTKA VOIVAT TULLA RASKAAKSI POTILASESITE NAISILLE, JOTKA VOIVAT TULLA RASKAAKSI Flik_3.1_FI.indd

28 Revlimid on rakenteellisesti sukua lääkeaineelle, jonka nimi on talidomidi. Talidomidi on aine, joka voi aiheuttaa vakavia, hengenvaarallisia epämuodostumia sikiölle. Jos Revlimid -valmistetta käytetään raskauden aikana, sikiön vaurioituminen on odotettavissa. Revlimid -valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana. Revlimid-valmisteen on osoitettu aiheuttavan sikiövaurioita eläimissä ja siksi sillä odotettavasti on samankaltainen vaikutus ihmisiin. Hedelmällisessä iässä olevien naisten pitää käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää ja käydä säännöllisesti raskaustestissä Revlimid -hoidon aikana, ellei potilas sitoudu noudattamaan täydellistä ja jatkuvaa pidättäytymistä. Jotta voidaan estää sikiön altistuminen Revlimid -valmisteelle, lääkärisi täyttää potilaskortin, jossa vahvistetaan, että olet saanut kaiken tarpeellisen sinua (tai partneriasi) koskevan tiedon, jotta ET tulisi raskaaksi Revlimid -hoidon aikana tai kuukauteen hoidon päättymisestä. Älä koskaan anna Revlimid -valmistetta muille. Käyttämättä jääneet kapselit pitää aina palauttaa apteekkiin. Sinä et saa luovuttaa verta hoidon aikana etkä viikkoon hoidon päättymisestä. Yleisin ja vakavin Revlimid -valmisteen haittavaikutus on veren valkosolujen ja verihiutaleiden väheneminen. Valkosolut estävät infektioita ja verihiutaleet auttavat veren hyytymisessä. Lääkärisi määrää sinut verikokeeseen joka viikko vähintään ensimmäisen 8 hoitoviikon ajan. Revlimid voi myös aiheuttaa verisuonitukoksia. Kerro heti lääkärillesi, jos saat seuraavia oireita: kuumetta, vilunväristyksiä, kurkkukipua, yskää, haava suussa tai muita tulehdusoireita verenvuotoja tai mustelmia ilman syytä kipu rinnassa tai jalassa hengästyneisyys. Jos sinulla on muita mahdollisia haittavaikutuksia Revlimid -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriisi. Flik_3.1_FI.indd

29 Raskaudenehkäisyohjelma Tämä koskee sinua, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, koska Revlimid odotetaan aiheuttavan sikiövaurioita. Jos voit tulla raskaaksi, sinun tulee noudattaa vaadittuja toimenpiteitä raskauden ehkäisemiseksi sekä varmistaa, että et tule raskaaksi Revlimid -hoidon aikana. Ennen hoidon aloittamista, keskustele tästä lääkärisi kanssa. Jos voit tulla raskaaksi, sinulle tehdään raskaustesti ennen Revlimid -hoidon aloittamista. Testi toistetaan joka neljäs viikko hoidon aikana ja 4 viikon kuluttua hoidon päättymisestä. Jos voit tulla raskaaksi, käytä tehokasta ehkäisymenetelmää 4 viikkoa ennen hoidon aloittamista, hoidon aikana ja 4 viikkoa hoidon päättymisestä. Lääkärisi kertoo sinulle, mitkä ovat sopivia ehkäisymenetelmiä, koska tiettyjä ehkäisymenetelmiä ei voi käyttää samanaikaisesti Revlimid -valmisteen kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää, että keskustelet asiasta lääkärisi kanssa. Mistä saa tietoa ehkäisymenetelmistä: Ennen Revlimid -hoidon aloittamista, saat tietoa ehkäisymenetelmistä hematologilta/ onkologilta tai muulta kokeneelta terveydenhoitohenkilöltä. Jos epäilet olevasi raskaana Revlimid -hoidon aikana, keskeytä hoito heti ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos tulet raskaaksi 4 viikon sisällä hoidon päättymisestä, ilmoita siitä heti lääkärillesi. Flik_3.1_FI.indd

30 Celgene Oy Keilasatama Espoo Puh: Faksi: Sähköposti: Versio: Flik_3.1_FI.indd

31 POTILASESITE NAISILLE, JOTKA EIVÄT VOI TULLA RASKAAKSI POTILASESITE NAISILLE, JOTKA EIVÄT VOI TULLA RASKAAKSI Flik_3.2_FI.indd

32 Revlimid on rakenteellisesti sukua lääkeaineelle, jonka nimi on talidomidi. Talidomidi on aine, joka voi aiheuttaa vakavia, hengenvaarallisia epämuodostumia sikiölle. Jos Revlimid - valmistetta käytetään raskauden aikana, sikiön vaurioituminen on odotettavissa. Revlimid - valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana. Revlimid-valmisteen on osoitettu aiheuttavan sikiövaurioita eläimissä ja siksi sillä odotettavasti on samankaltainen vaikutus ihmisiin. Lääkärisi täyttää potilaskortin, jossa vahvistetaan, että olet saanut kaiken tarpeellisen sinua koskevan tiedon. Älä koskaan anna Revlimid -valmistetta muille. Käyttämättä jääneet kapselit pitää aina palauttaa apteekkiin. Sinä et saa luovuttaa verta hoidon aikana etkä viikkoon hoidon päättymisestä. Yleisin ja vakavin Revlimid -valmisteen haittavaikutus on veren valkosolujen ja verihiutaleiden väheneminen. Valkosolut estävät infektioita ja verihiutaleet auttavat veren hyytymisessä. Lääkärisi määrää sinut verikokeeseen joka viikko vähintään ensimmäisen 8 hoitoviikon ajan. Revlimid voi myös aiheuttaa verisuonitukoksia. Kerro heti lääkärillesi, jos saat seuraavia oireita: kuumetta, vilunväristyksiä, kurkkukipua, yskää, haava suussa tai muita tulehdusoireita verenvuotoja tai mustelmia ilman syytä kipu rinnassa tai jalassa hengästyneisyys. Jos sinulla on muita mahdollisia haittavaikutuksia Revlimid -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriisi. Celgene Oy Keilasatama Espoo Puh: Faksi: Sähköposti: Versio: Flik_3.2_FI.indd

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. PAKKAUSSELOSTE Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Etinyyliestradioli / gestodeeni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista 1 / 2014 Lehti ms-taudin parissa eläville Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle PETtutkimuksella tarkempaa kuvaa aivoista Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut Neurologi Jori Ruuskanen: Naishormoneilla

Lisätiedot

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas OSVAREN PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot