Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)"

Transkriptio

1 1 (25) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Ratahallintokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelmasta Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta Vuoden 2009 Häme-päivä Osallistujien nimeäminen Suomen kuntaliiton ja Hämeen liiton järjestämään kuntapäivään ALKU -hanke Kanta-Hämeen näkökulmasta Valtatie 2:n parantamisen ja suunnittelurahoituksen tilanne Maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa Muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..24

2 2 (25) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne x Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele x Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio - Pietilä Leena - Laine Harri x Keskinen Eeva Lintonen Minna x Hacklin Jorma Nummela Juhani x Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti x Poikselkä Anneli x Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti x Kauppinen Erkki Rissanen Maire x Kulmala Jarmo Silván Timo x Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa 4-5,9-11 x Jouko Ylipaavalniemi 7-8,10-11 x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Timo Silvan Anneli Poikselkä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (25) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eeva Nurmi (Timo Silván) ja Anneli Poikselkä (Harri Laine). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Silván ja Anneli Poikselkä. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (25) 4 Lausunto Ratahallintokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelmasta Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma on valmistunut. Siinä esitetään rataverkon ylläpidon ja kehittämisen lähtökohtia ja haasteita sekä lähivuosien suunnitelma vaikutustarkasteluineen. Ratahallintokeskus pyytää lähettämään mahdollisen lausunnon mennessä saapuneella kirjeellä. Suunnitelman keskeisiä osia on erillisenä liitteenä 1/09. Koko raportin voi ladata osoitteesta Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro ): Suunnitelman taustalla ovat RHK:n laatimat pitkän aikavälin suunnitelmat ja valtioneuvoston eduskunnalle liikennepoliittinen selonteko. Niiden pohjalta on ansiokkaasti arvioitu siinä esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksia ja edellytyksiä saavuttaa asetettuja tavoitteita. Radanpidon keskipitkän aikavälin suunnitelma on laadittu valtiontalouden vahvistettuun talousarviokehykseen. Peruslaskelman mukaisella rahoituksella ei pystytä saavuttamaan liikennepoliittisessa selonteossa määriteltyjä tavoitteita eikä vastaamaan kasvavan kysynnän mukaisiin ja ilmastomuutoksen hillinnän edellyttämiin haasteisiin. Kehyksen mukaisella radanpidolla jouduttaisiin ratojen tasoa jopa laskemaan suunnittelukaudella. Ratakapasiteetin puute ei antaisi VR Osakeyhtiölle mahdollisuuksia junaliikenteen palvelutason kehittämisen. Suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, ettei peruslaskelman mukaisella 540 M :n vuotuisella rahoitustasolla saavuteta rautatieliikenteelle asetettuja tavoitteita. Erillisessä kehittämissuunnitelmassa onkin esitetty arvio radanpidon ja rautatieliikenteen palvelutason kehittämistarpeesta ja liikennepoliittisen selonteon toteuttamisen edellyttämästä rahoituksesta. Kehittämisvaihtoehdon mukainen rahoitustaso 795 M /v edellyttää uusien rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä lisätynkin talousarviokehyksen rinnalle. Peruslaskelman mukaisella rahoitustasolla jää kehittämisinvestointien ulkopuolelle valtakunnan pääradan välityskykyä jo nyt rajoittavat pullonkaulat, Helsinki- Tampere -rataosa ja Helsingin asema. Liikennepoliittisessa selonteossa Helsinki- Riihimäki välityskyvyn parantaminen on ajoitettu vuoden 2011 jälkeen. RHK on käynnistänyt Pasila-Riihimäki -rataosuuden liikenteellisen välityskyvyn nostamisen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Hämeen liitto pitää yleissuunnitelman laatimista kiireellisenä, jotta hankkeen käynnistäminen voitaisiin sisällyttää jo seuraavaan TTS:aan. Hämeen liitto osallistuu yleissuunnitelman laatimiseen ja on nimennyt edustajansa työtä varten perustettaviin seuranta- ja työryhmiin. Juuri valmistuneessa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja siihen liittyvässä aiesopimuksessa on ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteenä selvitys Riihimäki-Tampere -rataosan välityskyvyn parantamisesta ja parantamisen edellyttämistä aluevaraustarpeista. Selvitys on kiireellinen, koska vasta sen

5 5 (25) pohjalta voidaan maankäytössä varautua hankkeen toteuttamiseen ja junaliikenteen palvelutason kehittämiseen. Maakuntaliittojen yhteisessä Suomen päärata - selvityksessä on Helsinki-Tampere -rataosalla tavoitteeksi asetettu pitkällä tähtäimellä neljä raidetta ja henkilöliikenteen nopeus 250 km/h. Riihimäen kolmioraidetta on aikaisemmin esitetty toteutettavaksi teemahankkeena. RHK esittää nyt sen toteuttamista uutena kehittämishankkeena suunnitelmakaudella. Esitys on yhdenmukainen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen kanssa, joissa se on myös ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteenä. Liikennepoliittisen selonteossa ilmastonmuutosta ja joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rautatieliikenteen osuuden merkittävää lisäystä. Lisäysmahdollisuutta rajoittaa rataverkon välityskyky jo nyt ja vielä RHK:n esittämien toimenpiteiden jälkeenkin. Etelä-Suomeen on eri tahoilla visioitu useita uusia ratasuuntia. Jatkossa tulisi tarkastella niiden merkitystä ja toteutumismahdollisuuksia erityisesti maantie- ja lentoyhteyksiä korvaavina ja täydentävinä yhteyksinä. Liikenneministeriö on käynnistämässä Pääradan ja Itäratojen johtamista suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalle koskevan esiselvityksen, jota johtamaan perustettaviin hankeryhmiin Hämeen liitto on ilmoittautunut. Pääkaupunkiseudulta Lohjan ja Forssan kautta Poriin suunnattu rata ja Forssan seudulle Humppilaan kaavailtu lentokenttä loisivat yhdessä täysin uusia mahdollisuuksia koko lounaisen Suomen kehittämiselle. RHK:ssa käynnissä oleva tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys on sopiva foorumi rautatieliikenteen tulevaisuuskuvien ja uusien ratasuuntien tarkasteluun. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (25) 5 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta Riihimäen kaupunki pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa Kalmun alueen osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Hämeen liitto antoi Riihimäen kaupungille lausunnon Kalmun osayleiskaava-alueen sijainnista maakuntakaavan kannalta. Kokouksessaan maakuntahallitus teki viraston valmistelemaan lausuntoluonnokseen seuraavan lisäyksen: - Hämeen liitto korostaa lisäksi yleiskaavan ajantasaistuksen tarpeellisuutta laajemminkin kuin nyt puheena olevalla Kalmun alueella. Kalmun osayleiskaavaselostuksen liitteenä olevasta Hämeen liiton lausunnosta (Liite 2b) puuttuu tämä lisäys. Kalmun alueen asukkaat ovat lähettäneet Hämeen liittoon kirjallisen mielipiteenilmauksen Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta. Kirje (3 / EA2) on maakuntahallituksen listan erillisenä liitteenä 2/09. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, puh: (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO Dnro Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on Riihimäellä merkittävä uusi avaus. Lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenteen laajeneminen moottoritien länsipuolelle on maakuntakaavan mukaista, mutta tätä laajaa aluekokonaisuutta ei ole koskaan tutkittu oikeusvaikutteisella yleiskaavalla. Yleiskaava on kuntien strategisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun tärkeimpiä työvälineitä. Oikeusvaikutuksettomassa vuoden 1997 yleiskaavassa suurin osa kyseisestä alueesta on osoitettu M-alueeksi, joten alueen soveltuvuutta esimerkiksi laajempaan asumiseen ei yleiskaavan avulla ole aiemmin suunniteltu. Kalmun nyt lausunnolla oleva osayleiskaava on tiukasti rajattu suppea alue, jolloin tarkastelutapa lähestyy detaljikaavoitusta ja on luonteeltaan kaavarunkomainen. Parempana menettelytapana Hämeen liitto pitää koko moottoritien länsipuolisen kokonaisuuden yhtäaikaista osayleiskaavallista tutkimista. Tarkastelu sisältäisi tällöin vähintään Riutan ja Kalmun kokoisen aluekokonaisuuden, mutta voisi lounaassa ulottua pidemmällekin. Tähän kokonaistarkasteluun pitäisi sisällyttää myös läntisen sisääntulotien vaikutusten selvittäminen kaava-alueeseen nähden ja myöhemmän läntisen kehätien tarve maankäytön kannalta, aluevarausmielessä. Kuntarajan toisella puolella Loppi tekee parhaillaan laajaa Launonen-Kormu - alueen osayleiskaavaa. Riihimäen läntisten osien osayleiskaava olisi Riihimäen oman edun mukaista ulottaa Lopen rajaan saakka. Yhdyskuntarakenteellisia ja liikenteellisiä kysymyksiä tulee tarkastella siten että kuntarajan yli ulottuva kokonaisratkaisu toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja tarjoaa mahdollisuudet aluekokonaisuuden kestävälle kehittymiselle. Osayleiskaavatyön käynnistyminen maakuntakaavassa osoitetun Riutan sijasta Kalmun alueella perustuu osittain Riihimäen kaupungin teettämään kasvusuunta-

7 7 (25) vertailuun. Kasvusuuntavertailu ei kuitenkaan työtapana yllä tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan lähellekään yleiskaavallista tasoa. Kasvusuuntavertailu on luonteeltaan taustaselvitys, kun taas osayleiskaava on aina todellisen suunnitteluprosessin tulos. Kalmun lausuntokierroksella oleva osayleiskaavaluonnos eroaa mitoitukseltaan ja rajaukseltaan huomattavasti kasvusuuntavertailussa tehdystä tarkastelusta ja osoittaa, ettei kasvusuuntavertailun tyyppinen tarkastelutapa voi antaa riittävän realistista kuvaa alueiden todellisesta soveltuvuudesta erilaisiin maankäyttömuotoihin. Tämän vuoksi kyseisen kaltaisten taustaselvitysten kautta pystytään vertailemaan alueita keskenään vain hyvin karkealla tasolla ja päätöksentekoprosesseissa niihin nojaamista kannattaa tarkkaan harkita. Riutan ja Kalmun alueet ovat kumpikin Riihimäen yhdyskuntarakenteen kannalta tulevaisuuden potentiaalisia laajenemissuuntia. Riihimäen oman väestöennusteen kasvuvauhdin mukaan näyttää todennäköiseltä että molemmat alueet rakentuisivat kehityskuvatyössäkin esitetyllä tavalla ainakin osittain maakuntakaavan tavoitevuoteen 2025 mennessä, sillä rakentamispaine Riihimäen seudulla tuskin hellittää pitkäksi aikaa talouden trendivaihteluista huolimatta. Riihimäellä on kuitenkin laajenemismahdollisuuksia myös Hausjärven ja Hyvinkään suuntiin, moottoritien länsipuoli ei ole kaupungin ainoa kasvusuunta. Yleiskaavasuunnittelussa keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa moottoritien länsipuolelle laajenevan yhdyskuntarakenteen liittäminen kiinteästi keskustan kehävyöhykkeeseen, palveluihin ja virkistysalueisiin. Moottoritie meluvyöhykkeineen muodostaa yhdyskuntarakenteen eheydelle esteen ja aiheuttaa varsinkin kevyen liikenteen kehittämiselle rajoitteita. Liikenteellisten haasteiden vuoksi yleiskaavasuunnittelussa pitäisikin erityisesti panostaa joukkoliikenteen dynaamiseen kehittämiseen, mikä vaikuttaa katuverkon ja korttelirakenteen suunnitteluun ja edellyttää laajemman alueen yhtäaikaista tutkimista. Sekä Riutan että Kalmun alueet pitäisi saada toimivan joukkoliikenteen piiriin ja mahdollisimman suuren käyttäjämäärän saavuttamiseksi joukkoliikenne tulee aina toteuttaa alueelle jo sen rakentumisen alkuvaiheessa. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on juuri valmistunut ja sitä pitäisi hyödyntää yleiskaavatyön materiaalina. Katuverkkoa ja korttelirakennetta suunniteltaessa tulisi varmistua siitä etteivät tehdyt ratkaisut estä myöhempää kehitystä ja myös tämän vuoksi yleiskaavatarkastelussa tulisi olla riittävän suuri alue kerrallaan. Esimerkiksi silmukkamaiset katulinjaukset eivät mahdollista alueen laajentamista myöhemmin. Nyt tehtävillä yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla on myös kauaskantoisia taloudellisia seurauksia. Kokonaisvaltaisen yleiskaavatarkastelun kautta kyettäisiin muodostamaan strateginen näkemys koko länsipuolen alueen rakentumisen aikataulusta, järjestyksestä ja infrastruktuurin vaatimien investointien tarkoituksenmukaisesta vaiheistamisesta. Kalmun osayleiskaavan teollisuusalueet ovat maakunnallisestikin merkittäviä ja ne on kaavassa sijoitettu erinomaisesti sekä logististen yhteyksien että moottoritien meluvyöhykkeen kannalta.

8 8 (25) Hämeen liiton kannanotto Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta maakuntakaavan kannalta: Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on merkittävä uusi periaatteellinen avaus, joka on osoitettu jo maakuntakaavassa. Yhdyskuntarakenteen kannalta länsipuolen alueiden keskinäinen rakentumisjärjestys on tähän periaatekysymykseen nähden merkitykseltään vähäisempi seikka, edellyttäen että kasvuvauhti jatkuu kovana ja alueet rakentuvat vuorotahtia. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden turvaamiseksi Riuttaa ja Kalmua koskeva suunnittelu tulisi kuitenkin avata yhden laajan yleiskaavan avulla kokonaisvaltaisen, valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin perustuvan tarkastelun kautta. Laajasti rajatun osayleiskaavan suunnitteluprosessi lakisääteisine taustaselvityksineen ja vaikutusten arviointeineen tarjoaa parhaat mahdollisuudet kehittää koko moottoritien länsipuolen alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää eheäksi ja toimivaksi, strategisella ja kestävällä tavalla. Laajan alueen yleiskaavallinen tarkastelu tarjoaa myös luotettavan lähtökohdan alueiden keskinäisen rakentumisaikataulun ja palveluiden suunnittelulle ja sitä koskevalle päätöksenteolle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (25) 6 Vuoden 2009 Häme-päivä Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan , 187, julistaa haettavaksi vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtuman. Hämeen liitto tiedotti asiasta tiedotteella. Määräpäivään mennessä esityksiä vuoden 2009 Hämepäiväksi tuli 16 kappaletta. Esitetyt tapahtumat ovat: - Forssan harrasteajoneuvo Pick-Nick , Forssa - XXXVI Finnderby ratsastustapahtuma , Ypäjä - Lasten taidefestivaali Hippalot , Hämeenlinna - Iittalan Lasimäen tapahtumapäivä , Kalvola (Hämeenlinna) - Käsityöläistapahtuma, Krouvin kyläpäivät , Loppi - Lammin Pellavamarkkinat , Lammi (Hämeenlinna) - Järvi-Sunnuntai, virkistyspäivä lapsiperheille , Tammela - Lasten ja nuorten tapahtuma Kapakanmäellä , Tuulos (Hämeenlinna) - FIN suunnistusviikon kuntosuunnistustapahtuma , Hämeenlinna - Janakkala Games 2009 yleisurheilutapahtuma junioreille , Janakkala - LinnaJazz-tapahtuma , Hämeenlinna - Forssan kansainväliset mykkäelokuvafestivaalit , Forssa - Ars Häme -taideviikon huipennus , Riihimäki - Forssan Tammavaltikka-ravit , Forssa - Monttu Soikoon! festivaali , Hausjärvi - Laurinmäen uusi aika alkaa , Janakkala Työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Aarne Kauranen, Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen sekä Hämeen liiton virastosta yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, on käynyt läpi hakemukset. Työryhmä tuo esityksensä valittavaksi vuoden 2009 Häme-päiväksi maakuntahallituksen kokoukseen. Häme-päiväksi valitulle tapahtumalle on talousarviossa varauduttu myöntämään :n kerta-avustus. Hämeen liitto voi halutessaan hyödyntää tapahtumaa myös liiton sidosryhmätilaisuutena. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus - nimeää vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtuman kuultuaan työryhmän esityksen, - myöntää tapahtumalle :n avustuksen, joka maksetaan tapahtuman jälkeen tositteita vastaan tapahtuman järjestäneelle organisaatiolle ja

10 10 (25) - varaa Hämeen liitolle mahdollisuuden järjestää tapahtuman yhteydessä omia tilaisuuksia tai ohjelmaa. Käsittely: Pöydälle oli jaettu luettelo aiemmista Häme-päivän järjestäjistä vuodesta 1999 alkaen ja ohjeet Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä. Työryhmän puheenjohtaja Aarne Kauranen ilmoitti työryhmän käsitelleen kaikki 16 esitystä ja päättäneen yksimielisesti esittää, että maakuntahallitus nimeää vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtumaksi LinnaJazz -tapahtuman Hämeenlinnassa. Keskustelussa maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Ilkka Joenpalo ilmoitti, että Häme-päivää on vietetty seutukunnittain vuorotteluperiaatteella ja nyt on Forssan seudun vuoro. Joenpalo pyysi merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Muutosesityksiä ei tehty. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen yksimielisesti työryhmän ja maakuntajohtajan esitykset.

11 11 (25) 7 Osallistujien nimeäminen Suomen kuntaliiton ja Hämeen liiton järjestämään kuntapäivään Suomen Kuntaliitto ja Hämeen liitto järjestävät maakunnallisen kuntapäivän Riihimäellä Maakunnallisen kuntapäivän teemoina ovat kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen, seutuyhteistyö ja kuntatalous. Ohjelmaluonnos jaetaan kokouksessa pöydille. Tilaisuuteen kutsutaan alueen kuntien, kuntayhtymien ja TE-keskusten, yrittäjäjärjestöjen, ympäristökeskuksen ym. alueen toimijoiden edustajia. Organisaatiot voivat nimetä tilaisuuteen n. kolme edustajaa. Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee ohjelman tiedoksi - päättää nimetä kuntapäivään yhden Hämeen liiton edustajan kustakin puolueesta. Käsittely: Pöydälle oli jaettu ohjelmaluonnos Kanta-Hämeen kuntapäivästä Riihimäen ammattioppilaitoksella klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja nimesi maakunnalliseen kuntapäivään edustajikseen Jari Koskisen, Aarne Kaurasen, Harri Laineen ja Timo Silvánin.

12 12 (25) 8 ALKU -hanke Kanta-Hämeen näkökulmasta (Maakuntahallituksen kestoteema) Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa edellisessä kokouksessaan ALKU -hanke on tammikuun 2009 aikana edennyt sekä valtakunnan että maakunnan tasolla maakuntahallitukselle esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnan tasolla on - jatkettu lainsäädännön valmistelua - suunniteltu hankkeen jatkotyöohjelmaa - jatkettu hankkeen määräaikaa asti - perustettu viisi valtakunnallista alatyöryhmää: o Aluehallintoviraston organisaatio- ja ohjaustyöryhmä (ALLU) o Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen organisaatio- ja ohjaustyöryhmä (ELY) o Talous- ja toiminnansuunnitteluryhmä o Henkilöstötyöryhmä o Palkkausjärjestelmätyöryhmä - valmisteltu lakipaketin lausuntokierrosta - pääsihteeri Tapio Välinoro on palannut Kymenlaakson maakuntajohtajaksi ja jatkaa osa-aikaisena pääsihteerinä n. 1pv/viikko - valmisteltu alueellisia infotilaisuuksia (mm. HML ) Aluetasolla on perustettu - ALLU -valmistelutyöryhmä (pj. Anneli Taina) - ELY -valmistelutyöryhmä (pj. Pekka Savolainen) Maakuntatasolla on - valmisteltu maakuntien yhteistoiminta-alueen muodostamista - osallistuttu alueellisen ELY -valmistelutyöryhmän ja sen jaostojen työskentelyyn - seurattu alueellisen ALLU -valmistelutyöryhmän työtä - valmistauduttu alueelliseen infotilaisuuteen (HML )

13 13 (25) - valmistauduttu lausuntojen antamiseen lakipaketista Lähitulevaisuudessa 1. Lakipaketti tulee lausunnoille lähipäivinä. 2. Edellä kuvatut valtakunnalliset ja alueelliset työryhmät jatkavat työtään. 3. Lääninhallitusten alasajoon liittyvät henkilöstön sijoitussuunnitelmat tulee olla valmiina Maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevat viralliset neuvottelut on määrä käydä maalis-toukokuussa Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta 3. Evästää viraston johtoa asian jatkovalmisteluihin. Käsittely: Pöydälle oli jaettu valtiovarainministeriön / hallitusneuvos Tarja Hyvösen laatima ALKU-hankkeen tilannekatsaus (25 sivua), Aluehallinnon uudistamishankkeen (klo ) Hämeenlinnassa pidettävän seminaarin ohjelma ja sinne maakuntajohtaja Juhani Hongalta pyydetty puheenvuoro Kohti uusia aluehallintoviranomaisia. Maakuntajohtaja esitti tilannekatsauksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (25) 9 Valtatie 2:n parantamisen ja suunnittelurahoituksen tilanne Maakuntahallitus hyväksyi liiton lausunnon Hämeen tiepiirin toimintaja taloussuunnitelmaluonnoksesta Suunnitelmaa esitteli Hämeen tiepiirin tiejohtaja Mauri Pukkila. Käsittelyn yhteydessä maakuntahallitus antoi Hämeen liiton viraston selvitettäväksi yhdessä Hämeen tiepiirin kanssa, miten kakkostien parantamiseen liittyvä suunnitteluraha (n ) olisi mahdollista rahoittaa. Virasto on selvittänyt rahoitusasiaa ja vaihtoehtoisia rahoitusmalleja eri viranomaisten kanssa. Ongelmaksi on noussut mm. - kysymys siitä, onko tarkoituksenmukaista rahoittaa kunta-/maakuntarahalla valtion rahoituksen piiriin kuuluvia hankkeita Tiepiiri käynnistää tiesuunnitelman laatimisen normaalisti sen jälkeen, kun hankkeen toteutus on ajoitettu TTS:ssa. Varastoon tiesuunnitelmia ei ole tehty. Nyt tiepiiri on kuitenkin käynnistänyt VT2 suunnittelua koskevan tarjouskilpailun. - millaiset takeet saamme valtiolta, että hanke varmasti etenee, jos suunnitteluraha kerätään maakunnasta? Eduskunta päättää valtion budjetissa isojen hankkeiden käynnistyksen vuosittain. Tiepiiri päättää perustienpidon määrärahalla rahoitettavien alueellisten investointien käynnistyksestä ja etenemisestä vuosittain TTS:ssa. - Forssan seudun äkillisen rakennemuutosrahan ja EU-rakennerahaston käyttösäännökset (byrokratia) näyttää estävän niiden käytön tiehankkeiden suunnitteluun EU-rahalla on aikaisemmin voitu rahoittaa infra- ja tiehankkeita, esim KT kysymys Miksi 2-tien suunnitelmaa ei voida rahoittaa valtion elvytyspaketilla (vert. min. Vehviläisen julkistama tiehankkeisiin liittyvä elvytyspaketti ). VT 2 1. vaiheen täydennys (Pori 8,4 + Karkkila-Humppila 7,5 = 16 M ) on liian pieni LVM:n isoksi liikennehankkeeksi. Sen sijaan se sopisi joko hallituksen elvytyspakettiin tai 2. lisätalousarvioon Elvytyspaketin käsittelyä varten on liikenneministerille uudelleen toimitettu maakuntaliittojen esitys ja tiejohtajien esitys vuoden 2008 lisätalousarvioon. Jos VT 2 ei ole elvytyspaketissa, seuraava kohde on lisätalousarvion käsittely jonka lobbaus hoidetaan tiepiirin kanssa. Asia on saanut runsaasti julkisuutta viikon vaihteessa ( ), kun tuli tieto siitä, että VT 2 ei sisältynyt VN:n elvytyspakettiin.

15 15 (25) Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) tai suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. (03) tai erityisasiantuntija Harry Tast, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee katsauksen tiedokseen. 2. Käy asiasta tarvittavan keskustelun. 3. Evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyyn linjaamalla mm. jatketaanko edelleen suunnittelurahan keräämistä maakuntatasolta. Käsittely: Maakuntahallitukselle oli lähetetty taustamateriaalina Tiehallinnon Turun piirin / projektipäällikkö Timo Bäcklundin laatima tilannekatsaus Vt 2 Helsinki-Pori yhteysvälihankkeen tilanne Kokouksessa maakuntajohtaja selosti asiaa, mm. että valtion elvytyspakettiin ei sisältynyt 2-tien suunnitelmaa. Honka esitti, että hallitus nimeää työryhmän, joka käy liikenneministeriössä selvittämässä 2-tieasiaa. Honka esitti nimettäväksi ryhmään ministeri Sirkka-Liisa Anttilan (vetäjä), valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Koskisen ja Forssan seudun nimeämän edustajan. Anneli Poikselkä esitti kansanedustaja Tarja Filatovin nimeämistä ryhmään. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.

16 16 (25) 10 Maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa kokouksessaan Virasto on aktiivisesti osallistunut eri seutukuntien (erityisesti Forssan seutu) lamantorjuntaohjelmien suunnitteluun. Lisäksi liiton virkamiehet ovat pyrkineet vaikuttamaan valtakunnan tason päättäjiin (mm. ministeriöiden TEM ja LVM) sekä TE-keskukseen ja tiepiiriin esittelemällä maakunnallisia hankkeita lamantorjuntaohjelmiin (vert. ministeriöiden kanssa joulukuussa käydyt TOTSU-neuvottelut ja TE-keskuksen tulevaisuusneuvottelut). Virasto on parhaillaan tekemässä kartoitusta siitä, millaisia esityksiä maakunnan keskeiset toimijat ja vaikuttajat tekevät maakunnan lamantorjuntaohjelmaan. HämePro:n ohjausryhmä on niinikään käsitellyt asiaa joulukuun kokouksessaan ja käsittelee jälleen kokouksessa. Lamantorjuntaohjelman sisältökeskustelua on viritelty myös maakuntalehdissä joulu-tammikuussa. Taustaa Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin. Seutukuntien välillä on kuitenkin eroja. Maakunnan viime vuosien myönteinen kehitys on osittain perustunut pääkaupunkiseudun asumispaineiden purkautumiseen Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduille. Haasteellinen tilanne on ollut Forssan seudulla, joka on nyt äkillistä rakennemuutosaluetta. Viimeaikainen kehitys maailmalla, Suomessa ja myös Hämeessä on ollut huolestuttavaa. Elokuun 2008 kuluttajabarometrin mukaan kantahämäläisten kuluttajien odotukset olivat maan negatiivisimmat. Forssan seudun elinkeinoelämä on kokenut suuria rakennemuutosongelmia. Työttömyys on lähtenyt kasvuun Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. On olemassa vaara, että jotkut perinteiset teolliset toimialat häviävät maakunnasta jopa kokonaan. Kanta-Hämeessä valmistellaan maakunnallista elvytysohjelmaa, jossa valtion rahoittamilla hankkeilla on aivan keskeinen merkitys. Kanta-Hämeen kärkihankkeilla tavoitellaan, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä maakunnassa. Hankkeet vahvistavat maakunnan kestävää kilpailukykyä, hyvinvointia ja vetovoimaa. Painopisteet ovat saavutettavuuden, yhdyskuntien toimintavarmuuden ja osaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan maakunnan omien ja ulkopuolisten voimavarojen kokoamista yhteisten päämäärien taakse. Kanta-Hämeen kuntien, seutukuntien, maakunnan liiton, valtion aluehallinnon, oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisten yritysten on edelleen parannettava ennakointi- ja reagointikykyään ja - nopeuttaan sekä vahvistettava yhteistyötään ja edunvalvontaansa. Asiaa esitellään kokouksessa.

17 17 (25) Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh , kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh , ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy osaltaan ideointikeskustelun otsikolla Hämeen liiton rooli maakunnan lamantorjuntaohjelmassa 3. Evästää toimivaa johtoa otsikon asiassa. Käsittely: Maakuntahallitukselle oli lähetetty keräilymonisteena seuraava aineisto: pääministerin linjaus Keskustan puoluehallituksen kokouksessa , Hämeen liiton vastaus maakunnan hankkeista Suomenmaa -lehden kyselyyn, Hämeen liiton sidosryhmille laittama kartoituskysely Elvytysrahan käyttökohteita maakuntaan, Hämeen Sanomissa vieraskynä -palstalla julkaistu Hongan kirjoitus Mihin sinä sijoittaisit miljoona euroa. Lisäksi maakuntahallitukselle oli lähetetty keräilymonisteena seuraava aineisto: pääministeri Matti Vanhasen puhe Maailman ja Suomen talouden puitteet vuosikymmenen alkuun ja valtiosihteeri Timo Reinan puhe Hallituksen tulevien vuosien kuntapolitiikka Kunnallisalan kehittämissäätiön seminaarissa , Forssan seudun rakennemuutossuunnitelma ( luonnos), Riihimäen seudun keinoja lamantorjuntaan ( ), Hämeenlinnan seudun rakennemuutossuunnitelma ( ), 1.vaiheen koonti Kanta-Hämeen elvytystoimia koskevaan Hämeen liiton sidosryhmille laittaman kyselyn tuloksista. Maakuntajohtaja esitteli hallitukselle etukäteen lähetettyä aineistoa. Kokouksessa jaettiin Finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa -selvitys, minkä kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli. Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi esitteli sidosryhmiltä saatuja vastauksia Kanta-Hämeen elvytystoimista ( postitetun aineiston sivu 36), joiden pohjalta tehdään esitys valtion toiseen lisätalousarvioon. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot