Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)"

Transkriptio

1 1 (25) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Ratahallintokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelmasta Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta Vuoden 2009 Häme-päivä Osallistujien nimeäminen Suomen kuntaliiton ja Hämeen liiton järjestämään kuntapäivään ALKU -hanke Kanta-Hämeen näkökulmasta Valtatie 2:n parantamisen ja suunnittelurahoituksen tilanne Maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa Muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..24

2 2 (25) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne x Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele x Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio - Pietilä Leena - Laine Harri x Keskinen Eeva Lintonen Minna x Hacklin Jorma Nummela Juhani x Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti x Poikselkä Anneli x Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti x Kauppinen Erkki Rissanen Maire x Kulmala Jarmo Silván Timo x Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa 4-5,9-11 x Jouko Ylipaavalniemi 7-8,10-11 x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Timo Silvan Anneli Poikselkä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (25) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eeva Nurmi (Timo Silván) ja Anneli Poikselkä (Harri Laine). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Silván ja Anneli Poikselkä. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (25) 4 Lausunto Ratahallintokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelmasta Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma on valmistunut. Siinä esitetään rataverkon ylläpidon ja kehittämisen lähtökohtia ja haasteita sekä lähivuosien suunnitelma vaikutustarkasteluineen. Ratahallintokeskus pyytää lähettämään mahdollisen lausunnon mennessä saapuneella kirjeellä. Suunnitelman keskeisiä osia on erillisenä liitteenä 1/09. Koko raportin voi ladata osoitteesta Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro ): Suunnitelman taustalla ovat RHK:n laatimat pitkän aikavälin suunnitelmat ja valtioneuvoston eduskunnalle liikennepoliittinen selonteko. Niiden pohjalta on ansiokkaasti arvioitu siinä esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksia ja edellytyksiä saavuttaa asetettuja tavoitteita. Radanpidon keskipitkän aikavälin suunnitelma on laadittu valtiontalouden vahvistettuun talousarviokehykseen. Peruslaskelman mukaisella rahoituksella ei pystytä saavuttamaan liikennepoliittisessa selonteossa määriteltyjä tavoitteita eikä vastaamaan kasvavan kysynnän mukaisiin ja ilmastomuutoksen hillinnän edellyttämiin haasteisiin. Kehyksen mukaisella radanpidolla jouduttaisiin ratojen tasoa jopa laskemaan suunnittelukaudella. Ratakapasiteetin puute ei antaisi VR Osakeyhtiölle mahdollisuuksia junaliikenteen palvelutason kehittämisen. Suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, ettei peruslaskelman mukaisella 540 M :n vuotuisella rahoitustasolla saavuteta rautatieliikenteelle asetettuja tavoitteita. Erillisessä kehittämissuunnitelmassa onkin esitetty arvio radanpidon ja rautatieliikenteen palvelutason kehittämistarpeesta ja liikennepoliittisen selonteon toteuttamisen edellyttämästä rahoituksesta. Kehittämisvaihtoehdon mukainen rahoitustaso 795 M /v edellyttää uusien rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä lisätynkin talousarviokehyksen rinnalle. Peruslaskelman mukaisella rahoitustasolla jää kehittämisinvestointien ulkopuolelle valtakunnan pääradan välityskykyä jo nyt rajoittavat pullonkaulat, Helsinki- Tampere -rataosa ja Helsingin asema. Liikennepoliittisessa selonteossa Helsinki- Riihimäki välityskyvyn parantaminen on ajoitettu vuoden 2011 jälkeen. RHK on käynnistänyt Pasila-Riihimäki -rataosuuden liikenteellisen välityskyvyn nostamisen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Hämeen liitto pitää yleissuunnitelman laatimista kiireellisenä, jotta hankkeen käynnistäminen voitaisiin sisällyttää jo seuraavaan TTS:aan. Hämeen liitto osallistuu yleissuunnitelman laatimiseen ja on nimennyt edustajansa työtä varten perustettaviin seuranta- ja työryhmiin. Juuri valmistuneessa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja siihen liittyvässä aiesopimuksessa on ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteenä selvitys Riihimäki-Tampere -rataosan välityskyvyn parantamisesta ja parantamisen edellyttämistä aluevaraustarpeista. Selvitys on kiireellinen, koska vasta sen

5 5 (25) pohjalta voidaan maankäytössä varautua hankkeen toteuttamiseen ja junaliikenteen palvelutason kehittämiseen. Maakuntaliittojen yhteisessä Suomen päärata - selvityksessä on Helsinki-Tampere -rataosalla tavoitteeksi asetettu pitkällä tähtäimellä neljä raidetta ja henkilöliikenteen nopeus 250 km/h. Riihimäen kolmioraidetta on aikaisemmin esitetty toteutettavaksi teemahankkeena. RHK esittää nyt sen toteuttamista uutena kehittämishankkeena suunnitelmakaudella. Esitys on yhdenmukainen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen kanssa, joissa se on myös ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteenä. Liikennepoliittisen selonteossa ilmastonmuutosta ja joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rautatieliikenteen osuuden merkittävää lisäystä. Lisäysmahdollisuutta rajoittaa rataverkon välityskyky jo nyt ja vielä RHK:n esittämien toimenpiteiden jälkeenkin. Etelä-Suomeen on eri tahoilla visioitu useita uusia ratasuuntia. Jatkossa tulisi tarkastella niiden merkitystä ja toteutumismahdollisuuksia erityisesti maantie- ja lentoyhteyksiä korvaavina ja täydentävinä yhteyksinä. Liikenneministeriö on käynnistämässä Pääradan ja Itäratojen johtamista suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalle koskevan esiselvityksen, jota johtamaan perustettaviin hankeryhmiin Hämeen liitto on ilmoittautunut. Pääkaupunkiseudulta Lohjan ja Forssan kautta Poriin suunnattu rata ja Forssan seudulle Humppilaan kaavailtu lentokenttä loisivat yhdessä täysin uusia mahdollisuuksia koko lounaisen Suomen kehittämiselle. RHK:ssa käynnissä oleva tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys on sopiva foorumi rautatieliikenteen tulevaisuuskuvien ja uusien ratasuuntien tarkasteluun. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (25) 5 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta Riihimäen kaupunki pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa Kalmun alueen osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Hämeen liitto antoi Riihimäen kaupungille lausunnon Kalmun osayleiskaava-alueen sijainnista maakuntakaavan kannalta. Kokouksessaan maakuntahallitus teki viraston valmistelemaan lausuntoluonnokseen seuraavan lisäyksen: - Hämeen liitto korostaa lisäksi yleiskaavan ajantasaistuksen tarpeellisuutta laajemminkin kuin nyt puheena olevalla Kalmun alueella. Kalmun osayleiskaavaselostuksen liitteenä olevasta Hämeen liiton lausunnosta (Liite 2b) puuttuu tämä lisäys. Kalmun alueen asukkaat ovat lähettäneet Hämeen liittoon kirjallisen mielipiteenilmauksen Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta. Kirje (3 / EA2) on maakuntahallituksen listan erillisenä liitteenä 2/09. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, puh: (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO Dnro Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on Riihimäellä merkittävä uusi avaus. Lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenteen laajeneminen moottoritien länsipuolelle on maakuntakaavan mukaista, mutta tätä laajaa aluekokonaisuutta ei ole koskaan tutkittu oikeusvaikutteisella yleiskaavalla. Yleiskaava on kuntien strategisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun tärkeimpiä työvälineitä. Oikeusvaikutuksettomassa vuoden 1997 yleiskaavassa suurin osa kyseisestä alueesta on osoitettu M-alueeksi, joten alueen soveltuvuutta esimerkiksi laajempaan asumiseen ei yleiskaavan avulla ole aiemmin suunniteltu. Kalmun nyt lausunnolla oleva osayleiskaava on tiukasti rajattu suppea alue, jolloin tarkastelutapa lähestyy detaljikaavoitusta ja on luonteeltaan kaavarunkomainen. Parempana menettelytapana Hämeen liitto pitää koko moottoritien länsipuolisen kokonaisuuden yhtäaikaista osayleiskaavallista tutkimista. Tarkastelu sisältäisi tällöin vähintään Riutan ja Kalmun kokoisen aluekokonaisuuden, mutta voisi lounaassa ulottua pidemmällekin. Tähän kokonaistarkasteluun pitäisi sisällyttää myös läntisen sisääntulotien vaikutusten selvittäminen kaava-alueeseen nähden ja myöhemmän läntisen kehätien tarve maankäytön kannalta, aluevarausmielessä. Kuntarajan toisella puolella Loppi tekee parhaillaan laajaa Launonen-Kormu - alueen osayleiskaavaa. Riihimäen läntisten osien osayleiskaava olisi Riihimäen oman edun mukaista ulottaa Lopen rajaan saakka. Yhdyskuntarakenteellisia ja liikenteellisiä kysymyksiä tulee tarkastella siten että kuntarajan yli ulottuva kokonaisratkaisu toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja tarjoaa mahdollisuudet aluekokonaisuuden kestävälle kehittymiselle. Osayleiskaavatyön käynnistyminen maakuntakaavassa osoitetun Riutan sijasta Kalmun alueella perustuu osittain Riihimäen kaupungin teettämään kasvusuunta-

7 7 (25) vertailuun. Kasvusuuntavertailu ei kuitenkaan työtapana yllä tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan lähellekään yleiskaavallista tasoa. Kasvusuuntavertailu on luonteeltaan taustaselvitys, kun taas osayleiskaava on aina todellisen suunnitteluprosessin tulos. Kalmun lausuntokierroksella oleva osayleiskaavaluonnos eroaa mitoitukseltaan ja rajaukseltaan huomattavasti kasvusuuntavertailussa tehdystä tarkastelusta ja osoittaa, ettei kasvusuuntavertailun tyyppinen tarkastelutapa voi antaa riittävän realistista kuvaa alueiden todellisesta soveltuvuudesta erilaisiin maankäyttömuotoihin. Tämän vuoksi kyseisen kaltaisten taustaselvitysten kautta pystytään vertailemaan alueita keskenään vain hyvin karkealla tasolla ja päätöksentekoprosesseissa niihin nojaamista kannattaa tarkkaan harkita. Riutan ja Kalmun alueet ovat kumpikin Riihimäen yhdyskuntarakenteen kannalta tulevaisuuden potentiaalisia laajenemissuuntia. Riihimäen oman väestöennusteen kasvuvauhdin mukaan näyttää todennäköiseltä että molemmat alueet rakentuisivat kehityskuvatyössäkin esitetyllä tavalla ainakin osittain maakuntakaavan tavoitevuoteen 2025 mennessä, sillä rakentamispaine Riihimäen seudulla tuskin hellittää pitkäksi aikaa talouden trendivaihteluista huolimatta. Riihimäellä on kuitenkin laajenemismahdollisuuksia myös Hausjärven ja Hyvinkään suuntiin, moottoritien länsipuoli ei ole kaupungin ainoa kasvusuunta. Yleiskaavasuunnittelussa keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa moottoritien länsipuolelle laajenevan yhdyskuntarakenteen liittäminen kiinteästi keskustan kehävyöhykkeeseen, palveluihin ja virkistysalueisiin. Moottoritie meluvyöhykkeineen muodostaa yhdyskuntarakenteen eheydelle esteen ja aiheuttaa varsinkin kevyen liikenteen kehittämiselle rajoitteita. Liikenteellisten haasteiden vuoksi yleiskaavasuunnittelussa pitäisikin erityisesti panostaa joukkoliikenteen dynaamiseen kehittämiseen, mikä vaikuttaa katuverkon ja korttelirakenteen suunnitteluun ja edellyttää laajemman alueen yhtäaikaista tutkimista. Sekä Riutan että Kalmun alueet pitäisi saada toimivan joukkoliikenteen piiriin ja mahdollisimman suuren käyttäjämäärän saavuttamiseksi joukkoliikenne tulee aina toteuttaa alueelle jo sen rakentumisen alkuvaiheessa. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on juuri valmistunut ja sitä pitäisi hyödyntää yleiskaavatyön materiaalina. Katuverkkoa ja korttelirakennetta suunniteltaessa tulisi varmistua siitä etteivät tehdyt ratkaisut estä myöhempää kehitystä ja myös tämän vuoksi yleiskaavatarkastelussa tulisi olla riittävän suuri alue kerrallaan. Esimerkiksi silmukkamaiset katulinjaukset eivät mahdollista alueen laajentamista myöhemmin. Nyt tehtävillä yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla on myös kauaskantoisia taloudellisia seurauksia. Kokonaisvaltaisen yleiskaavatarkastelun kautta kyettäisiin muodostamaan strateginen näkemys koko länsipuolen alueen rakentumisen aikataulusta, järjestyksestä ja infrastruktuurin vaatimien investointien tarkoituksenmukaisesta vaiheistamisesta. Kalmun osayleiskaavan teollisuusalueet ovat maakunnallisestikin merkittäviä ja ne on kaavassa sijoitettu erinomaisesti sekä logististen yhteyksien että moottoritien meluvyöhykkeen kannalta.

8 8 (25) Hämeen liiton kannanotto Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta maakuntakaavan kannalta: Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on merkittävä uusi periaatteellinen avaus, joka on osoitettu jo maakuntakaavassa. Yhdyskuntarakenteen kannalta länsipuolen alueiden keskinäinen rakentumisjärjestys on tähän periaatekysymykseen nähden merkitykseltään vähäisempi seikka, edellyttäen että kasvuvauhti jatkuu kovana ja alueet rakentuvat vuorotahtia. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden turvaamiseksi Riuttaa ja Kalmua koskeva suunnittelu tulisi kuitenkin avata yhden laajan yleiskaavan avulla kokonaisvaltaisen, valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin perustuvan tarkastelun kautta. Laajasti rajatun osayleiskaavan suunnitteluprosessi lakisääteisine taustaselvityksineen ja vaikutusten arviointeineen tarjoaa parhaat mahdollisuudet kehittää koko moottoritien länsipuolen alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää eheäksi ja toimivaksi, strategisella ja kestävällä tavalla. Laajan alueen yleiskaavallinen tarkastelu tarjoaa myös luotettavan lähtökohdan alueiden keskinäisen rakentumisaikataulun ja palveluiden suunnittelulle ja sitä koskevalle päätöksenteolle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (25) 6 Vuoden 2009 Häme-päivä Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan , 187, julistaa haettavaksi vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtuman. Hämeen liitto tiedotti asiasta tiedotteella. Määräpäivään mennessä esityksiä vuoden 2009 Hämepäiväksi tuli 16 kappaletta. Esitetyt tapahtumat ovat: - Forssan harrasteajoneuvo Pick-Nick , Forssa - XXXVI Finnderby ratsastustapahtuma , Ypäjä - Lasten taidefestivaali Hippalot , Hämeenlinna - Iittalan Lasimäen tapahtumapäivä , Kalvola (Hämeenlinna) - Käsityöläistapahtuma, Krouvin kyläpäivät , Loppi - Lammin Pellavamarkkinat , Lammi (Hämeenlinna) - Järvi-Sunnuntai, virkistyspäivä lapsiperheille , Tammela - Lasten ja nuorten tapahtuma Kapakanmäellä , Tuulos (Hämeenlinna) - FIN suunnistusviikon kuntosuunnistustapahtuma , Hämeenlinna - Janakkala Games 2009 yleisurheilutapahtuma junioreille , Janakkala - LinnaJazz-tapahtuma , Hämeenlinna - Forssan kansainväliset mykkäelokuvafestivaalit , Forssa - Ars Häme -taideviikon huipennus , Riihimäki - Forssan Tammavaltikka-ravit , Forssa - Monttu Soikoon! festivaali , Hausjärvi - Laurinmäen uusi aika alkaa , Janakkala Työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Aarne Kauranen, Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen sekä Hämeen liiton virastosta yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, on käynyt läpi hakemukset. Työryhmä tuo esityksensä valittavaksi vuoden 2009 Häme-päiväksi maakuntahallituksen kokoukseen. Häme-päiväksi valitulle tapahtumalle on talousarviossa varauduttu myöntämään :n kerta-avustus. Hämeen liitto voi halutessaan hyödyntää tapahtumaa myös liiton sidosryhmätilaisuutena. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus - nimeää vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtuman kuultuaan työryhmän esityksen, - myöntää tapahtumalle :n avustuksen, joka maksetaan tapahtuman jälkeen tositteita vastaan tapahtuman järjestäneelle organisaatiolle ja

10 10 (25) - varaa Hämeen liitolle mahdollisuuden järjestää tapahtuman yhteydessä omia tilaisuuksia tai ohjelmaa. Käsittely: Pöydälle oli jaettu luettelo aiemmista Häme-päivän järjestäjistä vuodesta 1999 alkaen ja ohjeet Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä. Työryhmän puheenjohtaja Aarne Kauranen ilmoitti työryhmän käsitelleen kaikki 16 esitystä ja päättäneen yksimielisesti esittää, että maakuntahallitus nimeää vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtumaksi LinnaJazz -tapahtuman Hämeenlinnassa. Keskustelussa maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Ilkka Joenpalo ilmoitti, että Häme-päivää on vietetty seutukunnittain vuorotteluperiaatteella ja nyt on Forssan seudun vuoro. Joenpalo pyysi merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Muutosesityksiä ei tehty. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen yksimielisesti työryhmän ja maakuntajohtajan esitykset.

11 11 (25) 7 Osallistujien nimeäminen Suomen kuntaliiton ja Hämeen liiton järjestämään kuntapäivään Suomen Kuntaliitto ja Hämeen liitto järjestävät maakunnallisen kuntapäivän Riihimäellä Maakunnallisen kuntapäivän teemoina ovat kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen, seutuyhteistyö ja kuntatalous. Ohjelmaluonnos jaetaan kokouksessa pöydille. Tilaisuuteen kutsutaan alueen kuntien, kuntayhtymien ja TE-keskusten, yrittäjäjärjestöjen, ympäristökeskuksen ym. alueen toimijoiden edustajia. Organisaatiot voivat nimetä tilaisuuteen n. kolme edustajaa. Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee ohjelman tiedoksi - päättää nimetä kuntapäivään yhden Hämeen liiton edustajan kustakin puolueesta. Käsittely: Pöydälle oli jaettu ohjelmaluonnos Kanta-Hämeen kuntapäivästä Riihimäen ammattioppilaitoksella klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja nimesi maakunnalliseen kuntapäivään edustajikseen Jari Koskisen, Aarne Kaurasen, Harri Laineen ja Timo Silvánin.

12 12 (25) 8 ALKU -hanke Kanta-Hämeen näkökulmasta (Maakuntahallituksen kestoteema) Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa edellisessä kokouksessaan ALKU -hanke on tammikuun 2009 aikana edennyt sekä valtakunnan että maakunnan tasolla maakuntahallitukselle esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnan tasolla on - jatkettu lainsäädännön valmistelua - suunniteltu hankkeen jatkotyöohjelmaa - jatkettu hankkeen määräaikaa asti - perustettu viisi valtakunnallista alatyöryhmää: o Aluehallintoviraston organisaatio- ja ohjaustyöryhmä (ALLU) o Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen organisaatio- ja ohjaustyöryhmä (ELY) o Talous- ja toiminnansuunnitteluryhmä o Henkilöstötyöryhmä o Palkkausjärjestelmätyöryhmä - valmisteltu lakipaketin lausuntokierrosta - pääsihteeri Tapio Välinoro on palannut Kymenlaakson maakuntajohtajaksi ja jatkaa osa-aikaisena pääsihteerinä n. 1pv/viikko - valmisteltu alueellisia infotilaisuuksia (mm. HML ) Aluetasolla on perustettu - ALLU -valmistelutyöryhmä (pj. Anneli Taina) - ELY -valmistelutyöryhmä (pj. Pekka Savolainen) Maakuntatasolla on - valmisteltu maakuntien yhteistoiminta-alueen muodostamista - osallistuttu alueellisen ELY -valmistelutyöryhmän ja sen jaostojen työskentelyyn - seurattu alueellisen ALLU -valmistelutyöryhmän työtä - valmistauduttu alueelliseen infotilaisuuteen (HML )

13 13 (25) - valmistauduttu lausuntojen antamiseen lakipaketista Lähitulevaisuudessa 1. Lakipaketti tulee lausunnoille lähipäivinä. 2. Edellä kuvatut valtakunnalliset ja alueelliset työryhmät jatkavat työtään. 3. Lääninhallitusten alasajoon liittyvät henkilöstön sijoitussuunnitelmat tulee olla valmiina Maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevat viralliset neuvottelut on määrä käydä maalis-toukokuussa Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta 3. Evästää viraston johtoa asian jatkovalmisteluihin. Käsittely: Pöydälle oli jaettu valtiovarainministeriön / hallitusneuvos Tarja Hyvösen laatima ALKU-hankkeen tilannekatsaus (25 sivua), Aluehallinnon uudistamishankkeen (klo ) Hämeenlinnassa pidettävän seminaarin ohjelma ja sinne maakuntajohtaja Juhani Hongalta pyydetty puheenvuoro Kohti uusia aluehallintoviranomaisia. Maakuntajohtaja esitti tilannekatsauksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (25) 9 Valtatie 2:n parantamisen ja suunnittelurahoituksen tilanne Maakuntahallitus hyväksyi liiton lausunnon Hämeen tiepiirin toimintaja taloussuunnitelmaluonnoksesta Suunnitelmaa esitteli Hämeen tiepiirin tiejohtaja Mauri Pukkila. Käsittelyn yhteydessä maakuntahallitus antoi Hämeen liiton viraston selvitettäväksi yhdessä Hämeen tiepiirin kanssa, miten kakkostien parantamiseen liittyvä suunnitteluraha (n ) olisi mahdollista rahoittaa. Virasto on selvittänyt rahoitusasiaa ja vaihtoehtoisia rahoitusmalleja eri viranomaisten kanssa. Ongelmaksi on noussut mm. - kysymys siitä, onko tarkoituksenmukaista rahoittaa kunta-/maakuntarahalla valtion rahoituksen piiriin kuuluvia hankkeita Tiepiiri käynnistää tiesuunnitelman laatimisen normaalisti sen jälkeen, kun hankkeen toteutus on ajoitettu TTS:ssa. Varastoon tiesuunnitelmia ei ole tehty. Nyt tiepiiri on kuitenkin käynnistänyt VT2 suunnittelua koskevan tarjouskilpailun. - millaiset takeet saamme valtiolta, että hanke varmasti etenee, jos suunnitteluraha kerätään maakunnasta? Eduskunta päättää valtion budjetissa isojen hankkeiden käynnistyksen vuosittain. Tiepiiri päättää perustienpidon määrärahalla rahoitettavien alueellisten investointien käynnistyksestä ja etenemisestä vuosittain TTS:ssa. - Forssan seudun äkillisen rakennemuutosrahan ja EU-rakennerahaston käyttösäännökset (byrokratia) näyttää estävän niiden käytön tiehankkeiden suunnitteluun EU-rahalla on aikaisemmin voitu rahoittaa infra- ja tiehankkeita, esim KT kysymys Miksi 2-tien suunnitelmaa ei voida rahoittaa valtion elvytyspaketilla (vert. min. Vehviläisen julkistama tiehankkeisiin liittyvä elvytyspaketti ). VT 2 1. vaiheen täydennys (Pori 8,4 + Karkkila-Humppila 7,5 = 16 M ) on liian pieni LVM:n isoksi liikennehankkeeksi. Sen sijaan se sopisi joko hallituksen elvytyspakettiin tai 2. lisätalousarvioon Elvytyspaketin käsittelyä varten on liikenneministerille uudelleen toimitettu maakuntaliittojen esitys ja tiejohtajien esitys vuoden 2008 lisätalousarvioon. Jos VT 2 ei ole elvytyspaketissa, seuraava kohde on lisätalousarvion käsittely jonka lobbaus hoidetaan tiepiirin kanssa. Asia on saanut runsaasti julkisuutta viikon vaihteessa ( ), kun tuli tieto siitä, että VT 2 ei sisältynyt VN:n elvytyspakettiin.

15 15 (25) Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) tai suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. (03) tai erityisasiantuntija Harry Tast, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee katsauksen tiedokseen. 2. Käy asiasta tarvittavan keskustelun. 3. Evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyyn linjaamalla mm. jatketaanko edelleen suunnittelurahan keräämistä maakuntatasolta. Käsittely: Maakuntahallitukselle oli lähetetty taustamateriaalina Tiehallinnon Turun piirin / projektipäällikkö Timo Bäcklundin laatima tilannekatsaus Vt 2 Helsinki-Pori yhteysvälihankkeen tilanne Kokouksessa maakuntajohtaja selosti asiaa, mm. että valtion elvytyspakettiin ei sisältynyt 2-tien suunnitelmaa. Honka esitti, että hallitus nimeää työryhmän, joka käy liikenneministeriössä selvittämässä 2-tieasiaa. Honka esitti nimettäväksi ryhmään ministeri Sirkka-Liisa Anttilan (vetäjä), valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Koskisen ja Forssan seudun nimeämän edustajan. Anneli Poikselkä esitti kansanedustaja Tarja Filatovin nimeämistä ryhmään. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.

16 16 (25) 10 Maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa kokouksessaan Virasto on aktiivisesti osallistunut eri seutukuntien (erityisesti Forssan seutu) lamantorjuntaohjelmien suunnitteluun. Lisäksi liiton virkamiehet ovat pyrkineet vaikuttamaan valtakunnan tason päättäjiin (mm. ministeriöiden TEM ja LVM) sekä TE-keskukseen ja tiepiiriin esittelemällä maakunnallisia hankkeita lamantorjuntaohjelmiin (vert. ministeriöiden kanssa joulukuussa käydyt TOTSU-neuvottelut ja TE-keskuksen tulevaisuusneuvottelut). Virasto on parhaillaan tekemässä kartoitusta siitä, millaisia esityksiä maakunnan keskeiset toimijat ja vaikuttajat tekevät maakunnan lamantorjuntaohjelmaan. HämePro:n ohjausryhmä on niinikään käsitellyt asiaa joulukuun kokouksessaan ja käsittelee jälleen kokouksessa. Lamantorjuntaohjelman sisältökeskustelua on viritelty myös maakuntalehdissä joulu-tammikuussa. Taustaa Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin. Seutukuntien välillä on kuitenkin eroja. Maakunnan viime vuosien myönteinen kehitys on osittain perustunut pääkaupunkiseudun asumispaineiden purkautumiseen Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduille. Haasteellinen tilanne on ollut Forssan seudulla, joka on nyt äkillistä rakennemuutosaluetta. Viimeaikainen kehitys maailmalla, Suomessa ja myös Hämeessä on ollut huolestuttavaa. Elokuun 2008 kuluttajabarometrin mukaan kantahämäläisten kuluttajien odotukset olivat maan negatiivisimmat. Forssan seudun elinkeinoelämä on kokenut suuria rakennemuutosongelmia. Työttömyys on lähtenyt kasvuun Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. On olemassa vaara, että jotkut perinteiset teolliset toimialat häviävät maakunnasta jopa kokonaan. Kanta-Hämeessä valmistellaan maakunnallista elvytysohjelmaa, jossa valtion rahoittamilla hankkeilla on aivan keskeinen merkitys. Kanta-Hämeen kärkihankkeilla tavoitellaan, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä maakunnassa. Hankkeet vahvistavat maakunnan kestävää kilpailukykyä, hyvinvointia ja vetovoimaa. Painopisteet ovat saavutettavuuden, yhdyskuntien toimintavarmuuden ja osaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan maakunnan omien ja ulkopuolisten voimavarojen kokoamista yhteisten päämäärien taakse. Kanta-Hämeen kuntien, seutukuntien, maakunnan liiton, valtion aluehallinnon, oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisten yritysten on edelleen parannettava ennakointi- ja reagointikykyään ja - nopeuttaan sekä vahvistettava yhteistyötään ja edunvalvontaansa. Asiaa esitellään kokouksessa.

17 17 (25) Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh , kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh , ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy osaltaan ideointikeskustelun otsikolla Hämeen liiton rooli maakunnan lamantorjuntaohjelmassa 3. Evästää toimivaa johtoa otsikon asiassa. Käsittely: Maakuntahallitukselle oli lähetetty keräilymonisteena seuraava aineisto: pääministerin linjaus Keskustan puoluehallituksen kokouksessa , Hämeen liiton vastaus maakunnan hankkeista Suomenmaa -lehden kyselyyn, Hämeen liiton sidosryhmille laittama kartoituskysely Elvytysrahan käyttökohteita maakuntaan, Hämeen Sanomissa vieraskynä -palstalla julkaistu Hongan kirjoitus Mihin sinä sijoittaisit miljoona euroa. Lisäksi maakuntahallitukselle oli lähetetty keräilymonisteena seuraava aineisto: pääministeri Matti Vanhasen puhe Maailman ja Suomen talouden puitteet vuosikymmenen alkuun ja valtiosihteeri Timo Reinan puhe Hallituksen tulevien vuosien kuntapolitiikka Kunnallisalan kehittämissäätiön seminaarissa , Forssan seudun rakennemuutossuunnitelma ( luonnos), Riihimäen seudun keinoja lamantorjuntaan ( ), Hämeenlinnan seudun rakennemuutossuunnitelma ( ), 1.vaiheen koonti Kanta-Hämeen elvytystoimia koskevaan Hämeen liiton sidosryhmille laittaman kyselyn tuloksista. Maakuntajohtaja esitteli hallitukselle etukäteen lähetettyä aineistoa. Kokouksessa jaettiin Finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa -selvitys, minkä kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli. Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi esitteli sidosryhmiltä saatuja vastauksia Kanta-Hämeen elvytystoimista ( postitetun aineiston sivu 36), joiden pohjalta tehdään esitys valtion toiseen lisätalousarvioon. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 18 (25) 11 Muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa Vuosi 2009 on julistettu useassa yhteydessä muutoksiin valmistautumisen vuodeksi Hämeen liiton toiminnassa. Muutosteemaa ovat käsitelleet mm. maakuntahallitus ja kuntajohtajat toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2009 käsittelyn yhteydessä. Asia on ollut kestoteemana liiton johtoryhmässä ja siitä on keskusteltu myös viraston työpaikkakokouksissa. Viraston henkilöstön työseminaarin teemana on Muutoksiin valmistautumisen vuosi Seminaarin ulkopuolisena vauhdittajana toimii kaupunginjohtaja Tapani Hellsten (suurimman maksajan puheenvuoro). Teemaa tullaan käsittelemään vuoden aikana mm. hallituksen kokouksissa ja hallituksen ja kuntajohtajien yhteisessä työseminaarissa Muutosvalmiutta luovat osaltaan myös - maakuntajohtajien valtakunnallinen koulutusohjelma: Maakunnan strateginen johtaminen tulevaisuudessa - maakunnan liittojen aluekehitysvastaaville tarkoitettu koulutusohjelma Tulevaisuuden aluekehitystyö - JET -koulutukset - johtoryhmän ja henkilöstön työseminaarit - HämePro -hanke Muutostarpeita aiheuttavat (kuten aiemmin on todettu) mm. - muutokset toimintaympäristössä - PARAS ja PATU - ALKU -hanke (ELY:t ja ALLU:t) - maakuntien strategisten yhteistoiminta-alueiden muodostaminen (Hämeet ja Uudetmaat) / Aluekehitysliittokokeilu? - maakuntamme hajoamisuhan torjuminen (kolminapaisuuden tasapuolinen huomioonottaminen) (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki) - EU-rahavirtojen ohjaus - maakunnan kärkihankkeiden tunnistaminen - yleinen taloustilanne ja lamantorjunta-ohjelma - maakunnan koulutuspolitiikan kirkastaminen ja HOC - Hämeen liiton imagon kirkastustarpeet

19 19 (25) - maakunnan ja liiton profiloitumistarpeet (mm. aloite maakunnallisesta palvelusetelistä) - HämePro -hankkeen tuloksellisuus - valmistautuminen paperittomaan kokouskäytäntöön, jne. Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) , kehittämispäällikkö, Matti Lipsanen puh. (03) ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen yllä olevan tilannekatsauksen 2. Käy tarvittavan keskustelu asiasta 3. Evästää toimivaa johtoa: Mitä tarkoittaa muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa? Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asian ja jakoi vuorineuvos Kari Neilimon ohjeita maakuntajohtajille. Maakuntahallitukselle lähetettyyn keräilymonisteeseen sisältyi selvitys Hämeen liitto ja muutokseen valmistutumisen vuosi 2009, jota kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli kokouksessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (25) 12 Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus: Pyydän, että minulle myönnetään sivutoimilupa toimiakseni kevään 2009 aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun ulkoisen arvioinnin arviointiryhmän puheenjohtajana. Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on kutsunut Juhani Hongan arviointityöryhmän puheenjohtajaksi. Arviointi suoritetaan kevään 2009 aikana. Alustavien tietojen mukaan arviointityöryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa 3-8 tuntia kestäviin arviointitilaisuuksiin arkipäivinä. Arviointityöryhmän työskentelystä maksetaan korkeakoulujen arviointineuvoston vahvistamat kokouspalkkiot, ilmoittaa Honka anomuksessaan. Anomuksen lopussa on kuvaus Metropolia Ammattikorkeakoulun muodostamisesta ja keväällä 2009 suoritettavasta arvioinnista. Anomus esityslistan erillisenä liitteenä 3/09. KVhL 18.2 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Hallintosäännön 29 :n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä, peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää hallitus. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Käsittely: Maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen: Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtaja Juhani Hongalle sivutoimiluvan anomuksen mukaisena. Juhani Honka poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Teppo Heiskanen. Jorma Lundström Marja-Leena Nykänen jäsen. Heikki Kilpeläinen

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Teppo Heiskanen. Jorma Lundström Marja-Leena Nykänen jäsen. Heikki Kilpeläinen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 17.2.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna. Kalervo Aaltonen. Teppo Heiskanen

Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna. Kalervo Aaltonen. Teppo Heiskanen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 5.5.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vuorentaan kappeli, Marssitie 23, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Erkki Jaalama varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.10.2010 klo 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Luoma

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot