Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)"

Transkriptio

1 1 (25) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Ratahallintokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelmasta Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta Vuoden 2009 Häme-päivä Osallistujien nimeäminen Suomen kuntaliiton ja Hämeen liiton järjestämään kuntapäivään ALKU -hanke Kanta-Hämeen näkökulmasta Valtatie 2:n parantamisen ja suunnittelurahoituksen tilanne Maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa Muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..24

2 2 (25) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne x Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele x Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio - Pietilä Leena - Laine Harri x Keskinen Eeva Lintonen Minna x Hacklin Jorma Nummela Juhani x Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti x Poikselkä Anneli x Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti x Kauppinen Erkki Rissanen Maire x Kulmala Jarmo Silván Timo x Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa 4-5,9-11 x Jouko Ylipaavalniemi 7-8,10-11 x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Timo Silvan Anneli Poikselkä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (25) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eeva Nurmi (Timo Silván) ja Anneli Poikselkä (Harri Laine). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Silván ja Anneli Poikselkä. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (25) 4 Lausunto Ratahallintokeskukselle toiminta- ja taloussuunnitelmasta Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma on valmistunut. Siinä esitetään rataverkon ylläpidon ja kehittämisen lähtökohtia ja haasteita sekä lähivuosien suunnitelma vaikutustarkasteluineen. Ratahallintokeskus pyytää lähettämään mahdollisen lausunnon mennessä saapuneella kirjeellä. Suunnitelman keskeisiä osia on erillisenä liitteenä 1/09. Koko raportin voi ladata osoitteesta Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro ): Suunnitelman taustalla ovat RHK:n laatimat pitkän aikavälin suunnitelmat ja valtioneuvoston eduskunnalle liikennepoliittinen selonteko. Niiden pohjalta on ansiokkaasti arvioitu siinä esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksia ja edellytyksiä saavuttaa asetettuja tavoitteita. Radanpidon keskipitkän aikavälin suunnitelma on laadittu valtiontalouden vahvistettuun talousarviokehykseen. Peruslaskelman mukaisella rahoituksella ei pystytä saavuttamaan liikennepoliittisessa selonteossa määriteltyjä tavoitteita eikä vastaamaan kasvavan kysynnän mukaisiin ja ilmastomuutoksen hillinnän edellyttämiin haasteisiin. Kehyksen mukaisella radanpidolla jouduttaisiin ratojen tasoa jopa laskemaan suunnittelukaudella. Ratakapasiteetin puute ei antaisi VR Osakeyhtiölle mahdollisuuksia junaliikenteen palvelutason kehittämisen. Suunnitelmasta käy selkeästi ilmi, ettei peruslaskelman mukaisella 540 M :n vuotuisella rahoitustasolla saavuteta rautatieliikenteelle asetettuja tavoitteita. Erillisessä kehittämissuunnitelmassa onkin esitetty arvio radanpidon ja rautatieliikenteen palvelutason kehittämistarpeesta ja liikennepoliittisen selonteon toteuttamisen edellyttämästä rahoituksesta. Kehittämisvaihtoehdon mukainen rahoitustaso 795 M /v edellyttää uusien rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä lisätynkin talousarviokehyksen rinnalle. Peruslaskelman mukaisella rahoitustasolla jää kehittämisinvestointien ulkopuolelle valtakunnan pääradan välityskykyä jo nyt rajoittavat pullonkaulat, Helsinki- Tampere -rataosa ja Helsingin asema. Liikennepoliittisessa selonteossa Helsinki- Riihimäki välityskyvyn parantaminen on ajoitettu vuoden 2011 jälkeen. RHK on käynnistänyt Pasila-Riihimäki -rataosuuden liikenteellisen välityskyvyn nostamisen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Hämeen liitto pitää yleissuunnitelman laatimista kiireellisenä, jotta hankkeen käynnistäminen voitaisiin sisällyttää jo seuraavaan TTS:aan. Hämeen liitto osallistuu yleissuunnitelman laatimiseen ja on nimennyt edustajansa työtä varten perustettaviin seuranta- ja työryhmiin. Juuri valmistuneessa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja siihen liittyvässä aiesopimuksessa on ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteenä selvitys Riihimäki-Tampere -rataosan välityskyvyn parantamisesta ja parantamisen edellyttämistä aluevaraustarpeista. Selvitys on kiireellinen, koska vasta sen

5 5 (25) pohjalta voidaan maankäytössä varautua hankkeen toteuttamiseen ja junaliikenteen palvelutason kehittämiseen. Maakuntaliittojen yhteisessä Suomen päärata - selvityksessä on Helsinki-Tampere -rataosalla tavoitteeksi asetettu pitkällä tähtäimellä neljä raidetta ja henkilöliikenteen nopeus 250 km/h. Riihimäen kolmioraidetta on aikaisemmin esitetty toteutettavaksi teemahankkeena. RHK esittää nyt sen toteuttamista uutena kehittämishankkeena suunnitelmakaudella. Esitys on yhdenmukainen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen kanssa, joissa se on myös ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteenä. Liikennepoliittisen selonteossa ilmastonmuutosta ja joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rautatieliikenteen osuuden merkittävää lisäystä. Lisäysmahdollisuutta rajoittaa rataverkon välityskyky jo nyt ja vielä RHK:n esittämien toimenpiteiden jälkeenkin. Etelä-Suomeen on eri tahoilla visioitu useita uusia ratasuuntia. Jatkossa tulisi tarkastella niiden merkitystä ja toteutumismahdollisuuksia erityisesti maantie- ja lentoyhteyksiä korvaavina ja täydentävinä yhteyksinä. Liikenneministeriö on käynnistämässä Pääradan ja Itäratojen johtamista suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalle koskevan esiselvityksen, jota johtamaan perustettaviin hankeryhmiin Hämeen liitto on ilmoittautunut. Pääkaupunkiseudulta Lohjan ja Forssan kautta Poriin suunnattu rata ja Forssan seudulle Humppilaan kaavailtu lentokenttä loisivat yhdessä täysin uusia mahdollisuuksia koko lounaisen Suomen kehittämiselle. RHK:ssa käynnissä oleva tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys on sopiva foorumi rautatieliikenteen tulevaisuuskuvien ja uusien ratasuuntien tarkasteluun. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (25) 5 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta Riihimäen kaupunki pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa Kalmun alueen osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Hämeen liitto antoi Riihimäen kaupungille lausunnon Kalmun osayleiskaava-alueen sijainnista maakuntakaavan kannalta. Kokouksessaan maakuntahallitus teki viraston valmistelemaan lausuntoluonnokseen seuraavan lisäyksen: - Hämeen liitto korostaa lisäksi yleiskaavan ajantasaistuksen tarpeellisuutta laajemminkin kuin nyt puheena olevalla Kalmun alueella. Kalmun osayleiskaavaselostuksen liitteenä olevasta Hämeen liiton lausunnosta (Liite 2b) puuttuu tämä lisäys. Kalmun alueen asukkaat ovat lähettäneet Hämeen liittoon kirjallisen mielipiteenilmauksen Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta. Kirje (3 / EA2) on maakuntahallituksen listan erillisenä liitteenä 2/09. Lisätietoja: maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, puh: (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO Dnro Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on Riihimäellä merkittävä uusi avaus. Lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenteen laajeneminen moottoritien länsipuolelle on maakuntakaavan mukaista, mutta tätä laajaa aluekokonaisuutta ei ole koskaan tutkittu oikeusvaikutteisella yleiskaavalla. Yleiskaava on kuntien strategisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun tärkeimpiä työvälineitä. Oikeusvaikutuksettomassa vuoden 1997 yleiskaavassa suurin osa kyseisestä alueesta on osoitettu M-alueeksi, joten alueen soveltuvuutta esimerkiksi laajempaan asumiseen ei yleiskaavan avulla ole aiemmin suunniteltu. Kalmun nyt lausunnolla oleva osayleiskaava on tiukasti rajattu suppea alue, jolloin tarkastelutapa lähestyy detaljikaavoitusta ja on luonteeltaan kaavarunkomainen. Parempana menettelytapana Hämeen liitto pitää koko moottoritien länsipuolisen kokonaisuuden yhtäaikaista osayleiskaavallista tutkimista. Tarkastelu sisältäisi tällöin vähintään Riutan ja Kalmun kokoisen aluekokonaisuuden, mutta voisi lounaassa ulottua pidemmällekin. Tähän kokonaistarkasteluun pitäisi sisällyttää myös läntisen sisääntulotien vaikutusten selvittäminen kaava-alueeseen nähden ja myöhemmän läntisen kehätien tarve maankäytön kannalta, aluevarausmielessä. Kuntarajan toisella puolella Loppi tekee parhaillaan laajaa Launonen-Kormu - alueen osayleiskaavaa. Riihimäen läntisten osien osayleiskaava olisi Riihimäen oman edun mukaista ulottaa Lopen rajaan saakka. Yhdyskuntarakenteellisia ja liikenteellisiä kysymyksiä tulee tarkastella siten että kuntarajan yli ulottuva kokonaisratkaisu toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja tarjoaa mahdollisuudet aluekokonaisuuden kestävälle kehittymiselle. Osayleiskaavatyön käynnistyminen maakuntakaavassa osoitetun Riutan sijasta Kalmun alueella perustuu osittain Riihimäen kaupungin teettämään kasvusuunta-

7 7 (25) vertailuun. Kasvusuuntavertailu ei kuitenkaan työtapana yllä tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan lähellekään yleiskaavallista tasoa. Kasvusuuntavertailu on luonteeltaan taustaselvitys, kun taas osayleiskaava on aina todellisen suunnitteluprosessin tulos. Kalmun lausuntokierroksella oleva osayleiskaavaluonnos eroaa mitoitukseltaan ja rajaukseltaan huomattavasti kasvusuuntavertailussa tehdystä tarkastelusta ja osoittaa, ettei kasvusuuntavertailun tyyppinen tarkastelutapa voi antaa riittävän realistista kuvaa alueiden todellisesta soveltuvuudesta erilaisiin maankäyttömuotoihin. Tämän vuoksi kyseisen kaltaisten taustaselvitysten kautta pystytään vertailemaan alueita keskenään vain hyvin karkealla tasolla ja päätöksentekoprosesseissa niihin nojaamista kannattaa tarkkaan harkita. Riutan ja Kalmun alueet ovat kumpikin Riihimäen yhdyskuntarakenteen kannalta tulevaisuuden potentiaalisia laajenemissuuntia. Riihimäen oman väestöennusteen kasvuvauhdin mukaan näyttää todennäköiseltä että molemmat alueet rakentuisivat kehityskuvatyössäkin esitetyllä tavalla ainakin osittain maakuntakaavan tavoitevuoteen 2025 mennessä, sillä rakentamispaine Riihimäen seudulla tuskin hellittää pitkäksi aikaa talouden trendivaihteluista huolimatta. Riihimäellä on kuitenkin laajenemismahdollisuuksia myös Hausjärven ja Hyvinkään suuntiin, moottoritien länsipuoli ei ole kaupungin ainoa kasvusuunta. Yleiskaavasuunnittelussa keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa moottoritien länsipuolelle laajenevan yhdyskuntarakenteen liittäminen kiinteästi keskustan kehävyöhykkeeseen, palveluihin ja virkistysalueisiin. Moottoritie meluvyöhykkeineen muodostaa yhdyskuntarakenteen eheydelle esteen ja aiheuttaa varsinkin kevyen liikenteen kehittämiselle rajoitteita. Liikenteellisten haasteiden vuoksi yleiskaavasuunnittelussa pitäisikin erityisesti panostaa joukkoliikenteen dynaamiseen kehittämiseen, mikä vaikuttaa katuverkon ja korttelirakenteen suunnitteluun ja edellyttää laajemman alueen yhtäaikaista tutkimista. Sekä Riutan että Kalmun alueet pitäisi saada toimivan joukkoliikenteen piiriin ja mahdollisimman suuren käyttäjämäärän saavuttamiseksi joukkoliikenne tulee aina toteuttaa alueelle jo sen rakentumisen alkuvaiheessa. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on juuri valmistunut ja sitä pitäisi hyödyntää yleiskaavatyön materiaalina. Katuverkkoa ja korttelirakennetta suunniteltaessa tulisi varmistua siitä etteivät tehdyt ratkaisut estä myöhempää kehitystä ja myös tämän vuoksi yleiskaavatarkastelussa tulisi olla riittävän suuri alue kerrallaan. Esimerkiksi silmukkamaiset katulinjaukset eivät mahdollista alueen laajentamista myöhemmin. Nyt tehtävillä yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla on myös kauaskantoisia taloudellisia seurauksia. Kokonaisvaltaisen yleiskaavatarkastelun kautta kyettäisiin muodostamaan strateginen näkemys koko länsipuolen alueen rakentumisen aikataulusta, järjestyksestä ja infrastruktuurin vaatimien investointien tarkoituksenmukaisesta vaiheistamisesta. Kalmun osayleiskaavan teollisuusalueet ovat maakunnallisestikin merkittäviä ja ne on kaavassa sijoitettu erinomaisesti sekä logististen yhteyksien että moottoritien meluvyöhykkeen kannalta.

8 8 (25) Hämeen liiton kannanotto Kalmun osayleiskaavaluonnoksesta maakuntakaavan kannalta: Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on merkittävä uusi periaatteellinen avaus, joka on osoitettu jo maakuntakaavassa. Yhdyskuntarakenteen kannalta länsipuolen alueiden keskinäinen rakentumisjärjestys on tähän periaatekysymykseen nähden merkitykseltään vähäisempi seikka, edellyttäen että kasvuvauhti jatkuu kovana ja alueet rakentuvat vuorotahtia. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden turvaamiseksi Riuttaa ja Kalmua koskeva suunnittelu tulisi kuitenkin avata yhden laajan yleiskaavan avulla kokonaisvaltaisen, valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin perustuvan tarkastelun kautta. Laajasti rajatun osayleiskaavan suunnitteluprosessi lakisääteisine taustaselvityksineen ja vaikutusten arviointeineen tarjoaa parhaat mahdollisuudet kehittää koko moottoritien länsipuolen alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää eheäksi ja toimivaksi, strategisella ja kestävällä tavalla. Laajan alueen yleiskaavallinen tarkastelu tarjoaa myös luotettavan lähtökohdan alueiden keskinäisen rakentumisaikataulun ja palveluiden suunnittelulle ja sitä koskevalle päätöksenteolle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (25) 6 Vuoden 2009 Häme-päivä Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan , 187, julistaa haettavaksi vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtuman. Hämeen liitto tiedotti asiasta tiedotteella. Määräpäivään mennessä esityksiä vuoden 2009 Hämepäiväksi tuli 16 kappaletta. Esitetyt tapahtumat ovat: - Forssan harrasteajoneuvo Pick-Nick , Forssa - XXXVI Finnderby ratsastustapahtuma , Ypäjä - Lasten taidefestivaali Hippalot , Hämeenlinna - Iittalan Lasimäen tapahtumapäivä , Kalvola (Hämeenlinna) - Käsityöläistapahtuma, Krouvin kyläpäivät , Loppi - Lammin Pellavamarkkinat , Lammi (Hämeenlinna) - Järvi-Sunnuntai, virkistyspäivä lapsiperheille , Tammela - Lasten ja nuorten tapahtuma Kapakanmäellä , Tuulos (Hämeenlinna) - FIN suunnistusviikon kuntosuunnistustapahtuma , Hämeenlinna - Janakkala Games 2009 yleisurheilutapahtuma junioreille , Janakkala - LinnaJazz-tapahtuma , Hämeenlinna - Forssan kansainväliset mykkäelokuvafestivaalit , Forssa - Ars Häme -taideviikon huipennus , Riihimäki - Forssan Tammavaltikka-ravit , Forssa - Monttu Soikoon! festivaali , Hausjärvi - Laurinmäen uusi aika alkaa , Janakkala Työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Aarne Kauranen, Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen sekä Hämeen liiton virastosta yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja maakunta-arkkitehti Anna-Mari Ahonen, on käynyt läpi hakemukset. Työryhmä tuo esityksensä valittavaksi vuoden 2009 Häme-päiväksi maakuntahallituksen kokoukseen. Häme-päiväksi valitulle tapahtumalle on talousarviossa varauduttu myöntämään :n kerta-avustus. Hämeen liitto voi halutessaan hyödyntää tapahtumaa myös liiton sidosryhmätilaisuutena. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus - nimeää vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtuman kuultuaan työryhmän esityksen, - myöntää tapahtumalle :n avustuksen, joka maksetaan tapahtuman jälkeen tositteita vastaan tapahtuman järjestäneelle organisaatiolle ja

10 10 (25) - varaa Hämeen liitolle mahdollisuuden järjestää tapahtuman yhteydessä omia tilaisuuksia tai ohjelmaa. Käsittely: Pöydälle oli jaettu luettelo aiemmista Häme-päivän järjestäjistä vuodesta 1999 alkaen ja ohjeet Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä. Työryhmän puheenjohtaja Aarne Kauranen ilmoitti työryhmän käsitelleen kaikki 16 esitystä ja päättäneen yksimielisesti esittää, että maakuntahallitus nimeää vuoden 2009 Häme-päivä -tapahtumaksi LinnaJazz -tapahtuman Hämeenlinnassa. Keskustelussa maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Ilkka Joenpalo ilmoitti, että Häme-päivää on vietetty seutukunnittain vuorotteluperiaatteella ja nyt on Forssan seudun vuoro. Joenpalo pyysi merkitsemään eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Muutosesityksiä ei tehty. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen yksimielisesti työryhmän ja maakuntajohtajan esitykset.

11 11 (25) 7 Osallistujien nimeäminen Suomen kuntaliiton ja Hämeen liiton järjestämään kuntapäivään Suomen Kuntaliitto ja Hämeen liitto järjestävät maakunnallisen kuntapäivän Riihimäellä Maakunnallisen kuntapäivän teemoina ovat kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen, seutuyhteistyö ja kuntatalous. Ohjelmaluonnos jaetaan kokouksessa pöydille. Tilaisuuteen kutsutaan alueen kuntien, kuntayhtymien ja TE-keskusten, yrittäjäjärjestöjen, ympäristökeskuksen ym. alueen toimijoiden edustajia. Organisaatiot voivat nimetä tilaisuuteen n. kolme edustajaa. Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee ohjelman tiedoksi - päättää nimetä kuntapäivään yhden Hämeen liiton edustajan kustakin puolueesta. Käsittely: Pöydälle oli jaettu ohjelmaluonnos Kanta-Hämeen kuntapäivästä Riihimäen ammattioppilaitoksella klo Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja nimesi maakunnalliseen kuntapäivään edustajikseen Jari Koskisen, Aarne Kaurasen, Harri Laineen ja Timo Silvánin.

12 12 (25) 8 ALKU -hanke Kanta-Hämeen näkökulmasta (Maakuntahallituksen kestoteema) Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa edellisessä kokouksessaan ALKU -hanke on tammikuun 2009 aikana edennyt sekä valtakunnan että maakunnan tasolla maakuntahallitukselle esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnan tasolla on - jatkettu lainsäädännön valmistelua - suunniteltu hankkeen jatkotyöohjelmaa - jatkettu hankkeen määräaikaa asti - perustettu viisi valtakunnallista alatyöryhmää: o Aluehallintoviraston organisaatio- ja ohjaustyöryhmä (ALLU) o Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen organisaatio- ja ohjaustyöryhmä (ELY) o Talous- ja toiminnansuunnitteluryhmä o Henkilöstötyöryhmä o Palkkausjärjestelmätyöryhmä - valmisteltu lakipaketin lausuntokierrosta - pääsihteeri Tapio Välinoro on palannut Kymenlaakson maakuntajohtajaksi ja jatkaa osa-aikaisena pääsihteerinä n. 1pv/viikko - valmisteltu alueellisia infotilaisuuksia (mm. HML ) Aluetasolla on perustettu - ALLU -valmistelutyöryhmä (pj. Anneli Taina) - ELY -valmistelutyöryhmä (pj. Pekka Savolainen) Maakuntatasolla on - valmisteltu maakuntien yhteistoiminta-alueen muodostamista - osallistuttu alueellisen ELY -valmistelutyöryhmän ja sen jaostojen työskentelyyn - seurattu alueellisen ALLU -valmistelutyöryhmän työtä - valmistauduttu alueelliseen infotilaisuuteen (HML )

13 13 (25) - valmistauduttu lausuntojen antamiseen lakipaketista Lähitulevaisuudessa 1. Lakipaketti tulee lausunnoille lähipäivinä. 2. Edellä kuvatut valtakunnalliset ja alueelliset työryhmät jatkavat työtään. 3. Lääninhallitusten alasajoon liittyvät henkilöstön sijoitussuunnitelmat tulee olla valmiina Maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevat viralliset neuvottelut on määrä käydä maalis-toukokuussa Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy tarvittavan keskustelun asiasta 3. Evästää viraston johtoa asian jatkovalmisteluihin. Käsittely: Pöydälle oli jaettu valtiovarainministeriön / hallitusneuvos Tarja Hyvösen laatima ALKU-hankkeen tilannekatsaus (25 sivua), Aluehallinnon uudistamishankkeen (klo ) Hämeenlinnassa pidettävän seminaarin ohjelma ja sinne maakuntajohtaja Juhani Hongalta pyydetty puheenvuoro Kohti uusia aluehallintoviranomaisia. Maakuntajohtaja esitti tilannekatsauksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (25) 9 Valtatie 2:n parantamisen ja suunnittelurahoituksen tilanne Maakuntahallitus hyväksyi liiton lausunnon Hämeen tiepiirin toimintaja taloussuunnitelmaluonnoksesta Suunnitelmaa esitteli Hämeen tiepiirin tiejohtaja Mauri Pukkila. Käsittelyn yhteydessä maakuntahallitus antoi Hämeen liiton viraston selvitettäväksi yhdessä Hämeen tiepiirin kanssa, miten kakkostien parantamiseen liittyvä suunnitteluraha (n ) olisi mahdollista rahoittaa. Virasto on selvittänyt rahoitusasiaa ja vaihtoehtoisia rahoitusmalleja eri viranomaisten kanssa. Ongelmaksi on noussut mm. - kysymys siitä, onko tarkoituksenmukaista rahoittaa kunta-/maakuntarahalla valtion rahoituksen piiriin kuuluvia hankkeita Tiepiiri käynnistää tiesuunnitelman laatimisen normaalisti sen jälkeen, kun hankkeen toteutus on ajoitettu TTS:ssa. Varastoon tiesuunnitelmia ei ole tehty. Nyt tiepiiri on kuitenkin käynnistänyt VT2 suunnittelua koskevan tarjouskilpailun. - millaiset takeet saamme valtiolta, että hanke varmasti etenee, jos suunnitteluraha kerätään maakunnasta? Eduskunta päättää valtion budjetissa isojen hankkeiden käynnistyksen vuosittain. Tiepiiri päättää perustienpidon määrärahalla rahoitettavien alueellisten investointien käynnistyksestä ja etenemisestä vuosittain TTS:ssa. - Forssan seudun äkillisen rakennemuutosrahan ja EU-rakennerahaston käyttösäännökset (byrokratia) näyttää estävän niiden käytön tiehankkeiden suunnitteluun EU-rahalla on aikaisemmin voitu rahoittaa infra- ja tiehankkeita, esim KT kysymys Miksi 2-tien suunnitelmaa ei voida rahoittaa valtion elvytyspaketilla (vert. min. Vehviläisen julkistama tiehankkeisiin liittyvä elvytyspaketti ). VT 2 1. vaiheen täydennys (Pori 8,4 + Karkkila-Humppila 7,5 = 16 M ) on liian pieni LVM:n isoksi liikennehankkeeksi. Sen sijaan se sopisi joko hallituksen elvytyspakettiin tai 2. lisätalousarvioon Elvytyspaketin käsittelyä varten on liikenneministerille uudelleen toimitettu maakuntaliittojen esitys ja tiejohtajien esitys vuoden 2008 lisätalousarvioon. Jos VT 2 ei ole elvytyspaketissa, seuraava kohde on lisätalousarvion käsittely jonka lobbaus hoidetaan tiepiirin kanssa. Asia on saanut runsaasti julkisuutta viikon vaihteessa ( ), kun tuli tieto siitä, että VT 2 ei sisältynyt VN:n elvytyspakettiin.

15 15 (25) Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) tai suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. (03) tai erityisasiantuntija Harry Tast, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee katsauksen tiedokseen. 2. Käy asiasta tarvittavan keskustelun. 3. Evästää toimivaa johtoa asian jatkokäsittelyyn linjaamalla mm. jatketaanko edelleen suunnittelurahan keräämistä maakuntatasolta. Käsittely: Maakuntahallitukselle oli lähetetty taustamateriaalina Tiehallinnon Turun piirin / projektipäällikkö Timo Bäcklundin laatima tilannekatsaus Vt 2 Helsinki-Pori yhteysvälihankkeen tilanne Kokouksessa maakuntajohtaja selosti asiaa, mm. että valtion elvytyspakettiin ei sisältynyt 2-tien suunnitelmaa. Honka esitti, että hallitus nimeää työryhmän, joka käy liikenneministeriössä selvittämässä 2-tieasiaa. Honka esitti nimettäväksi ryhmään ministeri Sirkka-Liisa Anttilan (vetäjä), valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Koskisen ja Forssan seudun nimeämän edustajan. Anneli Poikselkä esitti kansanedustaja Tarja Filatovin nimeämistä ryhmään. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.

16 16 (25) 10 Maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa kokouksessaan Virasto on aktiivisesti osallistunut eri seutukuntien (erityisesti Forssan seutu) lamantorjuntaohjelmien suunnitteluun. Lisäksi liiton virkamiehet ovat pyrkineet vaikuttamaan valtakunnan tason päättäjiin (mm. ministeriöiden TEM ja LVM) sekä TE-keskukseen ja tiepiiriin esittelemällä maakunnallisia hankkeita lamantorjuntaohjelmiin (vert. ministeriöiden kanssa joulukuussa käydyt TOTSU-neuvottelut ja TE-keskuksen tulevaisuusneuvottelut). Virasto on parhaillaan tekemässä kartoitusta siitä, millaisia esityksiä maakunnan keskeiset toimijat ja vaikuttajat tekevät maakunnan lamantorjuntaohjelmaan. HämePro:n ohjausryhmä on niinikään käsitellyt asiaa joulukuun kokouksessaan ja käsittelee jälleen kokouksessa. Lamantorjuntaohjelman sisältökeskustelua on viritelty myös maakuntalehdissä joulu-tammikuussa. Taustaa Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin. Seutukuntien välillä on kuitenkin eroja. Maakunnan viime vuosien myönteinen kehitys on osittain perustunut pääkaupunkiseudun asumispaineiden purkautumiseen Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduille. Haasteellinen tilanne on ollut Forssan seudulla, joka on nyt äkillistä rakennemuutosaluetta. Viimeaikainen kehitys maailmalla, Suomessa ja myös Hämeessä on ollut huolestuttavaa. Elokuun 2008 kuluttajabarometrin mukaan kantahämäläisten kuluttajien odotukset olivat maan negatiivisimmat. Forssan seudun elinkeinoelämä on kokenut suuria rakennemuutosongelmia. Työttömyys on lähtenyt kasvuun Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. On olemassa vaara, että jotkut perinteiset teolliset toimialat häviävät maakunnasta jopa kokonaan. Kanta-Hämeessä valmistellaan maakunnallista elvytysohjelmaa, jossa valtion rahoittamilla hankkeilla on aivan keskeinen merkitys. Kanta-Hämeen kärkihankkeilla tavoitellaan, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä maakunnassa. Hankkeet vahvistavat maakunnan kestävää kilpailukykyä, hyvinvointia ja vetovoimaa. Painopisteet ovat saavutettavuuden, yhdyskuntien toimintavarmuuden ja osaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan maakunnan omien ja ulkopuolisten voimavarojen kokoamista yhteisten päämäärien taakse. Kanta-Hämeen kuntien, seutukuntien, maakunnan liiton, valtion aluehallinnon, oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisten yritysten on edelleen parannettava ennakointi- ja reagointikykyään ja - nopeuttaan sekä vahvistettava yhteistyötään ja edunvalvontaansa. Asiaa esitellään kokouksessa.

17 17 (25) Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh , kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh , ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen 2. Käy osaltaan ideointikeskustelun otsikolla Hämeen liiton rooli maakunnan lamantorjuntaohjelmassa 3. Evästää toimivaa johtoa otsikon asiassa. Käsittely: Maakuntahallitukselle oli lähetetty keräilymonisteena seuraava aineisto: pääministerin linjaus Keskustan puoluehallituksen kokouksessa , Hämeen liiton vastaus maakunnan hankkeista Suomenmaa -lehden kyselyyn, Hämeen liiton sidosryhmille laittama kartoituskysely Elvytysrahan käyttökohteita maakuntaan, Hämeen Sanomissa vieraskynä -palstalla julkaistu Hongan kirjoitus Mihin sinä sijoittaisit miljoona euroa. Lisäksi maakuntahallitukselle oli lähetetty keräilymonisteena seuraava aineisto: pääministeri Matti Vanhasen puhe Maailman ja Suomen talouden puitteet vuosikymmenen alkuun ja valtiosihteeri Timo Reinan puhe Hallituksen tulevien vuosien kuntapolitiikka Kunnallisalan kehittämissäätiön seminaarissa , Forssan seudun rakennemuutossuunnitelma ( luonnos), Riihimäen seudun keinoja lamantorjuntaan ( ), Hämeenlinnan seudun rakennemuutossuunnitelma ( ), 1.vaiheen koonti Kanta-Hämeen elvytystoimia koskevaan Hämeen liiton sidosryhmille laittaman kyselyn tuloksista. Maakuntajohtaja esitteli hallitukselle etukäteen lähetettyä aineistoa. Kokouksessa jaettiin Finanssikriisin vaikutukset Kanta-Hämeeseen ja Hämeen liiton rooli lamantorjuntaohjelmissa -selvitys, minkä kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli. Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi esitteli sidosryhmiltä saatuja vastauksia Kanta-Hämeen elvytystoimista ( postitetun aineiston sivu 36), joiden pohjalta tehdään esitys valtion toiseen lisätalousarvioon. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 18 (25) 11 Muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa Vuosi 2009 on julistettu useassa yhteydessä muutoksiin valmistautumisen vuodeksi Hämeen liiton toiminnassa. Muutosteemaa ovat käsitelleet mm. maakuntahallitus ja kuntajohtajat toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2009 käsittelyn yhteydessä. Asia on ollut kestoteemana liiton johtoryhmässä ja siitä on keskusteltu myös viraston työpaikkakokouksissa. Viraston henkilöstön työseminaarin teemana on Muutoksiin valmistautumisen vuosi Seminaarin ulkopuolisena vauhdittajana toimii kaupunginjohtaja Tapani Hellsten (suurimman maksajan puheenvuoro). Teemaa tullaan käsittelemään vuoden aikana mm. hallituksen kokouksissa ja hallituksen ja kuntajohtajien yhteisessä työseminaarissa Muutosvalmiutta luovat osaltaan myös - maakuntajohtajien valtakunnallinen koulutusohjelma: Maakunnan strateginen johtaminen tulevaisuudessa - maakunnan liittojen aluekehitysvastaaville tarkoitettu koulutusohjelma Tulevaisuuden aluekehitystyö - JET -koulutukset - johtoryhmän ja henkilöstön työseminaarit - HämePro -hanke Muutostarpeita aiheuttavat (kuten aiemmin on todettu) mm. - muutokset toimintaympäristössä - PARAS ja PATU - ALKU -hanke (ELY:t ja ALLU:t) - maakuntien strategisten yhteistoiminta-alueiden muodostaminen (Hämeet ja Uudetmaat) / Aluekehitysliittokokeilu? - maakuntamme hajoamisuhan torjuminen (kolminapaisuuden tasapuolinen huomioonottaminen) (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki) - EU-rahavirtojen ohjaus - maakunnan kärkihankkeiden tunnistaminen - yleinen taloustilanne ja lamantorjunta-ohjelma - maakunnan koulutuspolitiikan kirkastaminen ja HOC - Hämeen liiton imagon kirkastustarpeet

19 19 (25) - maakunnan ja liiton profiloitumistarpeet (mm. aloite maakunnallisesta palvelusetelistä) - HämePro -hankkeen tuloksellisuus - valmistautuminen paperittomaan kokouskäytäntöön, jne. Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) , kehittämispäällikkö, Matti Lipsanen puh. (03) ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen yllä olevan tilannekatsauksen 2. Käy tarvittavan keskustelu asiasta 3. Evästää toimivaa johtoa: Mitä tarkoittaa muutoksiin valmistautumisen vuosi 2009 Hämeen liiton toiminnassa? Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asian ja jakoi vuorineuvos Kari Neilimon ohjeita maakuntajohtajille. Maakuntahallitukselle lähetettyyn keräilymonisteeseen sisältyi selvitys Hämeen liitto ja muutokseen valmistutumisen vuosi 2009, jota kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli kokouksessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (25) 12 Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus Maakuntajohtaja Juhani Hongan sivutoimilupa-anomus: Pyydän, että minulle myönnetään sivutoimilupa toimiakseni kevään 2009 aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun ulkoisen arvioinnin arviointiryhmän puheenjohtajana. Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on kutsunut Juhani Hongan arviointityöryhmän puheenjohtajaksi. Arviointi suoritetaan kevään 2009 aikana. Alustavien tietojen mukaan arviointityöryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa 3-8 tuntia kestäviin arviointitilaisuuksiin arkipäivinä. Arviointityöryhmän työskentelystä maksetaan korkeakoulujen arviointineuvoston vahvistamat kokouspalkkiot, ilmoittaa Honka anomuksessaan. Anomuksen lopussa on kuvaus Metropolia Ammattikorkeakoulun muodostamisesta ja keväällä 2009 suoritettavasta arvioinnista. Anomus esityslistan erillisenä liitteenä 3/09. KVhL 18.2 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Hallintosäännön 29 :n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä, peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää hallitus. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Käsittely: Maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen: Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtaja Juhani Hongalle sivutoimiluvan anomuksen mukaisena. Juhani Honka poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.10.2010 klo 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Luoma

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Hallitus Laatimispäivämäärä 18.11.2015 1 ( 6 ) KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 klo 13.00 Ennen kokousta klo 12 alkaen lounas Hotelli Pyhätunturilla KOKOUSPAIKKA

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot