Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag

2 Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta, että vuonna 2014 tämä tavoite toteutui entistä paremmin. Vuosi 2014 oli sekä perustehtävien hoidon että toteutettujen uudistusten kannalta menestyksellinen. Merenkulkijoiden eläketurvan hoitaminen ja eläkkeiden maksu sujui kitkattomasti. Eläkepäätökset tehtiin nopeasti ja laadukkaasti, sillä muutoksenhakuelimissä ei tehty muutoksia kassan päätöksiin. Huolimatta talouskasvun hitaudesta vakuutettujen määrä ja maksutulo säilyi edellisen vuoden tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot ylittivät 8 prosenttia ja vakavaraisuus nousi yli 50 prosentin tasolle. Kassan talous on siten erittäin vakaalla pohjalla. Strategiamme mukaisesti pyrimme lähentämään merimieseläkejärjestelmää lähemmäs muita työeläkejärjestelmiä. Merimieseläkejärjestelmän uudistus onnistui odotusten mukaisesti ja merimieseläkelain muutokset hyväksyttiin alkuvuodesta Uudistuksen toteuttaminen oli erinomainen osoitus merenkulun työmarkkinaosapuolien rakentavasta yhteistyöstä. Merimieseläkejärjestelmä on nyt entistä vakaammalla pohjalla ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet. Vuodelle 2017 suunnitellut koko ansioeläkejärjestelmää koskevat uudistukset on sovitettavissa yhteen vuonna 2016 toteutettavien uudistusten kanssa. Merimieseläkekassan hallintokuluja alennettiin merkittävästi vuonna 2013 ja kustannustehokkuutta on edelleen pystytty parantamaan Hyödynnämme toiminnassamme yhä enemmän sähköisiä palveluja sekä asioinnissa että viestinnässä. Pidämme huolen myös osaavasta henkilöstöstä, jota syksyllä 2014 toteutetussa sidosryhmäkyselyssä pidettiin osaavana, palvelevana ja ystävällisenä. Kohdennamme aikaisempaa enemmän voimavaroja merenkulkijoiden työhyvinvoinnin parantamiseen. Lainsäädäntömuutosten myötä myös merenkulkualalle tulee taloudellinen intressi ehkäistä työkyvyttömyysriskiä. Työpaikan ja työterveyshuollon hyvällä yhteistyöllä on saavutettavissa sekä inhimillistä että taloudellista hyötyä. Merimieseläkekassa tukee omalta osaltaan työkyvyn ylläpitämistä ja parantamista muun muassa yhteistyössä Merimiespalvelutoimiston kanssa. Yhteisen Formare-hankkeen pilotti osoitti, että tuloksia on saavutettavissa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vuosi 2015 on täynnä uusia merenkulun haasteita. Taloudellisen kasvun hitaus, merenkulun ympäristösääntöjen jatkuva tiukentaminen ja suomalaisen teollisen toiminnan rakennemuutos asettavat suomalaiselle merenkululle paineita. Ne ovat kuitenkin ratkaistavissa, jos merenkulkualan toimijoiden yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä kuin vuonna o Helsingissä, maaliskuussa 2015 Kari Välimäki Vuosi 2014 oli sekä Året 2014 var framgångsrikt perustehtävien hoidon både med tanke på hanteringen että toteutettujen uudistusten av basuppgifterna och på de kannalta menestyksellinen. genomförda reformerna. 2 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

3 Verkställande direktörens översikt SJÖMANSPENSIONSKASSANS uppgift är att garantera ett pålitligt pensionsskydd för sjöfarare på ett kostnadseffektivt sätt. Det gläder mig att konstatera att denna målsättning uppfylldes till en högre grad än tidigare under Året 2014 var framgångsrikt både med tanke på hanteringen av basuppgifterna och på de genomförda reformerna. Hanteringen av pensionskydd för sjöfarare och utbetalningen av pensioner förlöpte utan problem. Pensionsbesluten kunde fattas snabbt och smidigt, eftersom prövningsorganen inte gjorde några ändringar i kassans beslut. Trots den långsamma ekonomiska tillväxten höll sig antalet försäkrade och premieinkomsterna på samma nivå som året innan. Avkastningen på placeringsverksamheten översteg 8 procent och solvensen steg till över 50 procent. Kassans ekonomi vilar därför på en solid grund. I enlighet med vår strategi försöker vi få sjömanspensionssystemet att närma sig övriga arbetspensionssystem. Reformen av sjömanspensionssystemet lyckades enligt förväntningarna och ändringarna i sjömanspensionslagen godkändes i början av år Reformens genomförande var ett utmärkt exempel på konstruktivt samarbete mellan sjöfartens arbetsmarknadsparter. Sjömanspensionssystemet vilar nu på en solid grund inför framtidens utmaningar. Reformerna av hela förvärvspensionssystemet som planeras för år 2017 kan samordnas med de reformer som genomförs under Sjömanspensionskassans administrativa utgifter sänktes märkbart under 2013 och kostnadseffektiviteten har förbättrats ytterligare under I vår verksamhet använder vi oss av allt fler elektroniska tjänster både när det gäller ärenden och kommunikation. Vi tar också väl hand om vår kunniga personal, som enligt en intressengruppsenkät utförd under hösten 2014 ansågs vara kunnig, serviceinriktad och vänlig. Vi satsar allt mer resurser på att förbättra sjöfararnas arbetsvälbefinnande. I och med ändringar i lagstiftningen har också sjöfartsbranschen i framtiden ett ekonomiskt intresse av att förebygga riskerna för arbetsoförmögenhet. Genom ett gott samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården kan vi uppnå nytta både på individnivå och rent ekonomiskt. Sjömanspensionskassan stöder för egen del upprätthållandet och förbättrandet av arbetsförmågan bland annat i samarbete med Sjömansservicebyrån. Pilotprojektet Formare visade att man effektivt kan uppnå imponerande resultat. År 2015 är fyllt av nya utmaningar för sjöfarten. Den långsamma ekonomiska tillväxten, den ständiga åtstramningen av miljöreglerna inom sjöfarten samt den finländska industrins strukturomvandling sätter press på sjöfartsbranschen. Dessa utmaningar är ändå överkomliga så länge samarbetet mellan olika aktörer inom sjöfartsbranschen fortsätter vara lika gott som under o Helsingfors, i mars 2015 Kari Välimäki Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

4 Hallituksen toimintakertomus 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Talouden kehitys Maailmantalouden kasvun ennakoitiin nopeutuvan vuonna 2014 teollisuusmaiden kasvun elpyessä. Yhdysvalloissa jo ennestään pirteä talous jatkoikin vahvistumistaan loppuvuotta kohti mentäessä ja koko vuoden talouskasvu oli 2,4 prosenttia. Euroopassa sen sijaan kasvu jäi edelleen vaatimattomaan 0,8 prosenttiin kahden negatiivisen vuoden jälkeen. Euroopan kehitykseen vaikutti osaltaan Ukrainassa alkanut vallankumous, joka laajeni avoimeksi kriisiksi Venäjän kanssa. Heti Sotshin talviolympialaisten päättymisen jälkeen alkanut Krimin selkkaus johti lopulta Krimin liittämiseen Venäjään. Sen jälkeen kriisi laajeni itäiseen Ukrainaan ja on johtanut länsimaiden ja Venäjän välisiin talouspakotteisiin ja suhteiden kiristymiseen. Kriisi on heijastunut eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien luottamukseen, jota deflaatiopelot omalta osaltaan ovat alentaneet. Euroopan ja Yhdysvaltojen epäyhtenäisestä talouskehityksestä johtuen myös keskuspankkien toimenpiteet talouden ohjaamisessa ovat eriytyneet toisistaan. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed aloitti rahapolitiikkansa asteittaisen tiukentamisen, kun taas Euroopan keskuspankki lisäsi talouden elvytystä muun muassa laskemalla ohjauskoron lähelle nollaa. Yhdysvaltojen Eurooppaa vahvempi talouskehitys ja keskuspankkien toimet ovat johtaneet dollarin selvään vahvistumiseen suhteessa euroon. Toukokuussa 2014 yhdellä eurolla sai noin 1,39 dollaria, kun vaihtosuhde Ekonomins utveckling Den globala ekonomins tillväxt förutspåddes öka 2014 då industriländernas tillväxt vaknade till liv. I USA fortsatte den redan pigga ekonomin att stärkas mot slutet av året, och den ekonomiska tillväxten för hela året var 2,4 procent. I Europa låg tillväxten däremot kvar på anspråkslösa 0,8 procent efter två negativa år. Utvecklingen i Europa påverkades för sin del av revolutionen i Ukraina, som utvecklades till en öppen kris med Ryssland. Striderna på Krim som inleddes så snart vinter-os i Sotji avslutades ledde slutligen till att Krim anslöt sig till Ryssland. Därefter expanderade krisen till östra Ukraina och har lett till ekonomiska sanktioner och ansträngda relationer mellan västländerna och Ryssland. Krisen har återspeglats på europeiska företags och konsumenters förtroende, som rädslan för deflation har bidragit till att minska. På grund av den osammanhängande ekonomiska utvecklingen i Europa och USA har även centralbankernas åtgärder för att styra ekonomin skiljt sig åt. Den amerikanska centralbanken Fed inledde en gradvis åtstramning av sin penningpolitik, medan Europeiska centralbanken ökade den ekonomiska stimulansen genom att bland annat sänka styrräntan till nästan noll. USA:s starkare ekonomiska utveckling och centralbankernas åtgärder har lett till att dollarn har stärkts betydligt i förhållande till euron. I maj 2014 fick man cirka 1,39 dollar för en euro, medan kursen i slutet av året var cirka 1,21. Försvagningen av euron i förhållande till dollarn hjälper europeiska exportföretag. Maksetut eläkkeet Utbetalda pensioner Eläkemenon rakenne, % Pensionsutgiftens konsistens, % Milj. eur ,1 8,6 0,8 Vahuuseläkkeet Ålderspensioner Työkyvyttömyyseläkkeet Invalidpensioner Perhe-eläkkeet Familjepensioner Muut Övriga ,5 4 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

5 vuoden lopussa oli noin 1,21. Euron heikkeneminen suhteessa dollariin on auttamassa eurooppalaisia vientiyrityksiä. Dollarin vahvistumisen lisäksi toinen talouteen keskeisesti vaikuttanut tekijä oli öljyn hinnan voimakas lasku. Loppukesästä 2014 öljyn hinta on suunnilleen puoliintunut, millä on ollut sekä myönteisiä, että kielteisiä seurauksia. Lähtökohtaisesti halvempi öljy auttaa kaikkia muita paitsi öljyntuottajamaita. Erityisen ongelmallinen alempi öljyn hinta on Venäjälle, jonka viennistä kaksi kolmannesta on energiaa. Toisaalta edullisempi öljy tukee laajasti sekä yrityksiä että kuluttajia alentuneiden energiakustannusten ansiosta. Kaikista epävarmuustekijöistä huolimatta 2014 oli sijoitusten kannalta hyvä vuosi. Sekä korko- että osakesijoituksille saatiin erinomaiset tuotot. Euroalueen valtionlainojen keskimääräinen korko laski noin 1,5 prosenttiyksiköllä. Saksan valtion 10 vuoden lainan korko putosi lähes 2 prosentista noin 0,5 prosenttiin. Euroalueen valtionlainat tuottivat yli 13 prosenttia sijoittajille. Suuremman riskin yrityslainat tuottivat nekin kohtuulliset 5 8 prosenttia, mutta selvästi vähemmän kuin valtionlainat. Myös osakekurssit kehittyivät myönteisesti. Suomessa osakesijoituksille sai keskimäärin yli 10 prosentin tuoton, Euroopassa hiukan vähemmän eli noin 8 prosenttia ja kehittyviltä markkinoilta hiukan enemmän eli runsaat 11 prosenttia. Euroissa laskettuna selvästi parhaimman tuoton toivat Yhdysvaltojen osakemarkkinat lähes 30 prosentilla. Suomessa kiinteistökauppoja tehtiin 2014 arvoltaan noin 4 miljardilla eurolla eli noin 70 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kauppojen määrä on ollut suurempi viimeksi vuonna Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin kiinteistöihin on euromääräisesti lisääntynyt, vaikka heidän osuutensa kaikista kaupoista pysyi edelleen 35 prosentissa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat jatkoivat nousuaan vuonna Koko maassa vuokrat nousivat 3,0 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla nousu oli 3,2 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerrostalojen hinnat pysyivät lähes ennallaan koko maassa edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,7 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,6 prosenttia. Toimintaympäristön kehitys Vuoden 2014 varustamobarometrin mukaan merenkulun suhdannetilanne ei ole muuttunut edellisvuodesta. Tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena ja kuljetuskysynnän ennakoidaan kasvavan seuraavan vuoden aikana. Merikuljetusrahtien hintojen odotetaan kasvavan. Förutom den stärkta dollarn har det kraftigt sänkta oljepriset också påverkat ekonomin stort. I slutet av 2014 hade oljepriset ungefär halverats, vilket hade både positiva och negativa följder. I princip hjälper billigare olja alla förutom oljeproducentländerna. Det lägre oljepriset är synnerligen problematiskt för Ryssland, där energin står för två tredjedelar av exporten. Å andra sidan stödjer billigare olja både företag och konsumenter på bredare sikt genom sänkta energikostnader. Trots alla osäkerhetsfaktorer var 2014 ett bra år för placeringar. Såväl ränte- som aktieplaceringar gav utmärkta avkastningar. Den genomsnittliga räntan på statliga lån inom euroområdet sjönk med omkring 1,5 procentenheter. Räntan på tyska statens 10-årslån sjönk från nästan 2 procent till 0,5 procent. Statliga lån inom euroområdet gav placerarna en avkastning på över 13 procent. Företagslån med högre risk gav också en avkastning på rimliga 5 8 procent, dock klart mindre än statliga lån. Aktiekurserna utvecklades också positivt. I Finland fick man i genomsnitt över 10 procents avkastning på aktieplaceringar, i Europa något mindre, cirka 8 procent, och på utvecklande marknader något mer, drygt 11 procent. Räknat i euro gav USA:s aktiemarknader tydligt bäst avkastning med nästan 30 procent. I Finland gjordes det under 2014 fastighetsaffärer för omkring 4 miljarder euro, dvs. cirka 70 procent mer än föregående år. Senast som antalet affärer var större var Internationella placerares intresse för finländska fastigheter har ökat i euro, även om deras andel av alla affärer låg kvar på 35 procent. Hyrorna från fritt finansierade hyresbostäder fortsatte öka I hela landet ökade hyrorna med 3,0 procent och i huvudstadsregionen med 3,2 procent. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen låg priserna på gamla höghus kvar på nästa samma nivå som tidigare i hela landet jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,6 procent. Verksamhetsmiljöns utveckling Enligt 2014 års rederibarometer har konjunktursituationen inom sjöfarten inte förändrats från föregående år. Framtidsutsikterna är dock positiva och efterfrågan på transporter förväntas öka under nästa år. Priset på sjötransportfrakter förväntas öka. För att följa bestämmelserna i svaveldirektivet som trädde i kraft 2015 har rederierna i praktiken två alternativ att välja mellan: använda bränsle med låg svavelhalt eller installera svaveltvättare i fartygen. Omkring 85 procent av fartygen kommer att övergå till att använda marindiesel med låg svavelhalt. Nedgången i bränslepriserna har ökat intresset för detta alternativ. Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

6 Vuonna 2015 voimaan astuvan rikkidirektiivin säännösten noudattamiseksi varustamoilla on käytössään lähinnä kaksi vaihtoehtoa: käyttää vähärikkistä polttoainetta tai asentaa aluksiin rikkipesurit. Noin 85 prosenttia aluksista siirtyy käyttämään vähäpäästöistä meridieseliä. Polttoaineiden hintojen lasku on lisännyt tämän vaihtoehdon kiinnostavuutta. Rikkipesureiden ja myös muiden sopeutumiskeinojen käyttö lisääntynee vähitellen. Suomen ulkomaankaupan meriliikenteessä kuljetettiin 96,1 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna Merikuljetukset olivat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vientikuljetukset kasvoivat 2,4 prosentilla, mutta tuontikuljetukset laskivat 2,8 prosentilla. Suomalaisten alusten osuus vientikuljetuksista kasvoi 22,5 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 21,7 prosenttia. Tuonnista 43,5 prosenttia kuljetettiin suomalaisilla aluksilla eli lähes kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin Matkustajia liikkui Suomen ja ulkomaiden satamien välillä saman verran kuin vuonna 2013 eli yhteensä 18,2 miljoonaa. Matkustajamäärä Ruotsiin laski 2,6 prosentilla, mutta oli edelleen suurin 8,7 miljoonalla matkustajalla. Viron liikenne kasvoi 3,9 prosenttia yhteensä 8,2 miljoonaan matkustajaan. Liikenne muihin maihin väheni. Vakuutuskanta ja vakuutusmaksutulo Merimieseläkekassan toimintapiiriin kuului työnantajina 44 varustamoa eli sama määrä kuin vuotta aiemmin. Alusten lukumäärä kasvoi kuudella ja oli vuoden lopussa 146. Vakuutettuna olevien työntekijöiden määrän arvioidaan Merimieseläkekassassa vähentyneen henkilöön (edellisenä vuonna 7 804). Neljä vuotta jatkunut vakuutettujen määrän kasvu katkesi. Myös tehdyt henkilötyövuodet laskivat niukasti ollen (5 575). Användningen av svaveltvättare och även andra anpassningsmetoder kommer att öka med tiden. Inom ramen för den finländska utrikeshandelns sjötransporter transporterades 96,1 miljoner ton varor Sjötransporterna ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Exporttransporterna ökade med 2,4 procent, medan importtransporterna minskade med 2,8 procent. De finländska fartygens andel av exporttransporterna ökade till 22,5 procent, medan den var 21,7 procent ett år tidigare. Av importen transporterades 43,5 procent med finländska fartyg, dvs. nästan två procentenheter mindre än Lika många passagerare reste mellan finländska och utländska hamnar som 2013, dvs. totalt 18,2 miljoner. Antalet passagerare till Sverige sjönk med 2,6 procent, men var fortfarande det största med 8,7 miljoner passagerare. Estlandstrafiken ökade med 3,9 procent till sammanlagt 8,2 miljoner passagerare. Trafiken till övriga länder minskade. Försäkringsbestånd och premieinkomst 44 rederier omfattades i egenskap av arbetsgivare av Sjömanspensionskassans verksamhetsområde, dvs. samma antal som året innan. Antalet fartyg ökade med sex och uppgick vid årets utgång till 146. Enligt Sjömanspensionskassans uppskattning minskade antalet försäkrade arbetstagare till personer (året innan 7 804). Ökningen som fortsatt fyra år i rad bröts därmed. Även antalet utförda manår sjönk något till (5 575) uppgick försäkringspremien till 22,8 % av den inkomst som den försäkrade arbetstagaren erhöll på fartyget. Arbetstagarens och arbetsgivarens andel av försäkringspremien var lika stor, dvs. 11,4 procent vardera. Då sjöfartens sammanlagda lönesumma uppgick MEL-vakuutetut ja eläkkeensaajat SjPL-försäkrade och pensionstagare Eläkkeellesiirtymisikä Pensioneringsålder Hlö Pers Vakuutetut Försäkrade Eläkkeensaajat Pensionstagare Vuotta År Työkyvyttömyys Arbetsförmåga Keskimääräinen I genomsnitt 61,5 59,3 52,3 Vanhuuseläkkeet Ålderspensioner 6 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

7 Vuonna 2014 vakuutusmaksu oli 22,8 prosenttia vakuutettuna olevan työntekijän aluksella saamasta tulosta. Työntekijän ja työnantajan osuus vakuutusmaksusta on yhtä suuri eli kummallakin 11,4 prosenttia. Kun merenkulun palkkasumma oli 268,1 miljoonaa euroa, kertyi eläkekassaan maksutulona yhteensä 61,1 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo nousi niukasti 0,7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Vakuutusmaksuista kirjattiin noin euron luottotappio vuonna Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti uuden maksuperusteen, jonka mukaan työnantajan ja työntekijän vakuutusmaksu vuonna 2015 pysyy ennallaan ja on kummankin osalta 11,4 prosenttia eli yhteensä 22,8 prosenttia. Eläkkeet ja työkykyä edistävä toiminta Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 827 eläkettä, etuutta tai niiden muuttamista koskevaa päätöstä. Päätöksiä tehtiin 27 vähemmän kuin edellisvuonna. Tehdyistä päätöksistä runsaat 14 prosenttia koski kuntoutustuen jatkamista. Työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea koskevista uusista hakemuksista hylättiin 34,1 prosenttia sen perusteella, että hakijaa ei voitu pitää työeläkelaeissa säädetyllä tavalla työkyvyttömänä. Eläkekassan päätösten laatua mittaa se, miten hyvin ratkaisut pysyvät voimassa muutoksenhakuasteissa. Eläkeasioissa ensimmäisenä valitusasteena toimivassa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa käsiteltiin vuonna 2014 yhteensä 17 (edellisenä vuonna 25) valitusta Merimieseläkekassan antamista eläkepäätöksistä. Lautakunta ei hyväksynyt yhtään valitusta. Toisena valitusasteena toimivassa Vakuutusoikeudessa käsiteltiin 8 (edellisenä vuonna 6) Merimieseläkekassan ja muutoksenhakulautakunnan antamia päätöksiä koskevaa valitusta. Vakuutusoikeus ei hyväksynyt yhtään valitusta. Eläkkeensaajia oli vuoden vaihteessa yhteensä henkilöä eli runsaat sata enemmän kuin vuonna Eläkkeensaajista oli vanhuuseläkkeellä 71,4 prosenttia, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä 11,7 prosenttia ja perhe-eläkettä sai 16,3 prosenttia. Loput saivat osa-aikaeläkettä. Eläkekassan merimieseläkelain mukainen eläkemeno oli 138,9 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan eläkkeitä maksettiin 150,1 miljoonaa euroa, kun muutkin kuin MEL-eläkkeet otetaan huomioon. Valtion osuutena saatiin 59,1 miljoonaa euroa ja vastuunjakokorvauksina sekä osuutena työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta 26,6 miljoonaa euroa. Maksettujen korvausten nettomäärä, joka sisältää myös korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut, oli yhteensä 67,0 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. till 268,1 miljoner euro inflöt sammanlagt 61,1 miljoner euro i premieinkomst till pensionskassan. Jämfört med året innan ökade premieinkomsten något med 0,7 procent. Cirka euro i premieinkomstrelaterade kreditförluster bokfördes Social- och hälsovårdsministeriet fastställde en ny premiegrund enligt vilken arbetsgivarens och arbetstagarens premie 2015 ligger kvar på 11,4 procent vardera, dvs. totalt 22,8 procent. Pensioner och verksamhet som främjar arbetsförmågan 2014 fattades sammanlagt 827 beslut om pensioner, förmåner eller ändringar av dessa. Jämfört med året innan minskade antalet beslut med 27. Av de fattade besluten gällde drygt 14 procent förlängning av rehabiliteringsstöd. Av de nya ansökningarna om invalidpension och rehabiliteringsstöd avslogs 34,1 procent med motiveringen att sökanden inte kunde anses vara arbetsoförmögen på i lagstiftningen om arbetspensioner avsett sätt. Som måttstock för kvaliteten på pensionskassans beslut fungerar dessas hållbarhet vid behandling i besvärsinstanserna. I besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, som fungerar som första besvärsinstans i pensionsärenden, behandlades 2014 totalt 17 besvär (året innan 25), som gällde av Sjömanspensionskassan givna pensionsbeslut. Nämnden godkände inte ett enda av dem. I försäkringsdomstolen, som fungerar som andra besvärsinstans, behandlades 8 (året innan 6) besvär över av Sjömanspensionskassan och besvärsnämnden givna beslut. Försäkringsdomstolen godkände inte ett enda av dem. Vid årsskiftet fanns det sammanlagt pensionstagare, dvs. drygt 100 fler än Av dessa erhöll 71,4 procent ålderspension, 11,7 procent rehabiliteringsstöd eller invalidpension och 16,3 procent familjepension. Resten erhöll deltidspension. Pensionskassans SjPL-enliga pensionsutgift uppgick till 138,9 miljoner euro, dvs. 2,5 procent större än året innan. Totalt utbetalades pensioner för 150,1 miljoner euro då utöver SjPL-pensionerna också de övriga pensionerna beaktas. Som statsandel erhölls 59,1 miljoner euro och som ansvarsfördelningsersättningar samt andel i arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringspremie 26,6 miljoner euro. De utbetalade ersättningarnas nettobelopp, som även innehåller kostnaderna för ersättningsverksamheten och vårdkostnaden för funktionen för upprätthållande av arbetsförmågan, uppgick sammanlagt till 67,0 miljoner euro, dvs. 5,0 procent mer än året innan. Placeringsverksamhet Resultatet av placeringsverksamheten 2014 var alltjämt gott. Aktieplaceringar gav utmärkt avkastning och placeringar av annan typ var också relativt framgångsrika. Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

8 Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tulos vuonna 2014 oli edelleen hyvä. Osakesijoituksille saatiin erinomainen tuotto ja myös muut sijoituslajit menestyivät kohtuullisen hyvin. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, joka sisältää myös kirjanpidon ulkopuoliset arvonmuutokset oli 72,8 miljoonaa euroa. Kirjanpidollinen nettotuotto oli 45,5 miljoonaa euroa. Koko sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2014 oli 8,2 prosenttia. Viimeiseltä viideltä vuodelta laskettu keskimääräinen sijoitusten vuosituotto on 7,8 prosenttia. Viimeiseltä 10 vuodelta keskituotto on ollut 6,1 prosenttia ja reaalituotto 4,1 prosenttia. Eläkekassan sijoitusomaisuus oli vuoden lopussa käyvin arvoin laskettuna 958,0 miljoonaa euroa. Omaisuus kasvoi noin 66 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Suurimman sijoitusryhmän muodostivat osakesijoitukset 44,8 prosentin osuudellaan. Osakeryhmään kuuluvat noteeratut pörssiosakkeet, joiden osuus sijoituksista oli 38,3 prosenttia sekä 6,5 prosentin osuudella sijoitukset noteeraamattomiin yrityksiin pääomarahastojen ja välirahoitus- eli mezzaninerahastojen avulla. Reaaliomaisuuteen tehdyt sijoitukset olivat 40,9 prosenttia sijoituksista. Reaaliomaisuuteen luetaan kiinteistösijoitukset, joita oli 29,4 prosenttia sekä infrastruktuuri- ja metsäsijoitukset, joita oli 11,4 prosenttia. Korkosijoitusten osuus oli pudonnut 14,3 prosenttiin Merimieseläkekassan koko sijoitussalkusta. Joukkolainoihin oli sijoitettuna 9,9 prosenttia, lyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin 4,2 prosenttia ja uutena ryhmänä yksityisiin lainarahastoihin 0,2 prosenttia. Pörssiosakkeista saatiin vuonna 2014 erinomainen 13,0 prosentin tuotto. Parhaiten menestyivät Yhdysvaltain osakemarkkinat yli 28 prosentin tuotollaan. Hyvää tulosta edesauttoi euron heikkeneminen dollariin verrattuna. Euroopassa osakekurssien nousu jäi vajaaseen 7 prosenttiin. Kiinteistösijoitusten tuotto jäi kohtuulliseen Placeringsverksamhetens nettoavkastning enligt gängse värde, vilket även inkluderar bokföringens externa värdeförändringar, uppgick till 72,8 miljoner euro. Den bokföringsmässiga nettoavkastningen uppgick till 45,5 miljoner euro. Den totala avkastningen av placeringstillgångarna uppgick 2014 till 8,2 procent. Den för de senaste fem åren beräknade genomsnittliga årliga avkastningen av placeringarna uppgår till 7,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 6,1 procent och realavkastningen 4,1 procent. Vid årets utgång uppgick pensionskassans med gängse värden beräknade placeringstillgångar till 958,0 miljoner euro. Tillgångarna ökade med cirka 66 miljoner euro från året innan. Den största placeringsgruppen utgjordes av aktieplaceringar med sin 44,8 procent stora andel. I aktiegruppen ingår noterade börsaktier, vars andel av placeringarna uppgick till 38,3 procent samt med 6,5 procents andel placeringar i icke noterade företag med hjälp av kapitalfonder och mellanfinansierings-, dvs. mezzaninefonder. Andelen placeringar i realtillgångar av alla tillgångar uppgick till 40,9 procent. Till realtillgångarna hänförs fastighetsplaceringarna, vilkas andel var 29,4 procent, och infrastruktur- och skogsplaceringarna, vilkas andel var 11,4 procent. Ränteplaceringarnas andel hade sjunkit till 14,3 procent av Sjömanspensionskassans hela placeringsportfölj. 9,9 procent hade placerats i masskuldebrevslån, 4,2 procent i kortsiktiga finansmarknadsplaceringar och som en ny grupp 0,2 procent i privata lånefonder. Av börsaktierna fick man 2014 en utmärkt avkastning på 13,0 procent. Bäst gick det för den amerikanska aktiemarknaden med en avkastning på över 28 procent. Det goda resultatet gynnades av försvagningen av euron jämfört med dollarn. I Europa hamnade uppgången i aktiekurser på knappt 7 procent. Avkastningen från fastighetsplaceringar hamnade på rimliga 4,7 procent Sijoitusjakauma Placeringsfördelning Milj. eur Pääomarahastot Kapitalfonder Osakkeet Aktier Joukkolainat Masskuldebrevslån 892 Infrastruktuurirahastot Infrastruktursfonder Kiinteistöt Fastigheter Markkinaraha Marknadspengar Vastuuvelka Ansvarsskuld Milj. eur Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

9 4,7 prosenttiin johtuen joidenkin toimitilakohteiden vajaakäytöstä sekä arvojen alaskirjauksista. Joukkolainojen tuotto pysyi korkotason alenemisen ja yrityslainojen riskilisien laskun johdosta edelleen siedettävänä 3,3 prosenttina. Infrastruktuurisijoitukset, joihin sisältyy myös kahteen metsärahastoon tehdyt sijoitukset, olivat 12,9 prosenttiin ja myös pääomarahastojen tuotot olivat hyvät 7,5 prosenttia. Eläkekassan sijoitussalkku vuoden 2014 lopussa poikkeaa jonkin verran pitkän aikavälin tavoitejakaumasta. Sijoitukset reaaliomaisuuteen eli kiinteistöihin ja infrastruktuuriin ovat lähes 6 prosenttiyksikköä tavoitetasonsa yläpuolella ja korkosijoitukset vastaavan määrän alle tavoitteensa. Sijoitusryhmien sisällä pääomarahastojen tavoitepainoa on nostettu pörssiosakkeiden ja infrastruktuurin kustannuksella. Joukkolainasijoitusten tavoitepainoa on alennettu ja tämä muutos suunnataan yksityisiin lainarahastoihin. Merimieseläkekassa on vahvistanut vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on FINSIFin (Finland s Sustainable Investment Forum) jäsen. Vastuuvelka ja liikekulut Merimieseläkekassan kirjanpidon tuottojen ja kulujen erotus kirjataan taseen vastuuvelan muutokseksi. Vuonna 2014 eläkekassan tuotot olivat 37,4 miljoonaa euroa kuluja suuremmat. Taseen vastuuvelka kasvoi näin 762,3 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 724,9 miljoonaa euroa. Kokonaisliikekulut olivat 7,7 miljoonaa euroa ja olivat niukasti suuremmat kuin Ilman sijoitustoiminnan kuluja kokonaisliikekulut laskivat selvästi. Korvaustoiminnan hoitokulut mukaan lukien työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut olivat 2,6 miljoonaa euroa ja liikekulut 2,7 miljoonaa. Näiden kulujen määrä laski noin 10 prosentilla edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan kulut olivat 2,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat erityisesti varainhoitopalkkioiden nousun johdosta. Vakavaraisuus Merimieseläkekassan vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuuslaskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli vuoden lopussa 53,1 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 46,2 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 3,11-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan. Euromääräinen vakavaraisuuspääoma kasvoi yli 50 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna ja oli vuoden 2014 lopussa 334,5 miljoonaa euroa. Henkilöstö ja hallinto Merimieseläkekassan toimistohenkilöstön määrä vuoden aikana oli keskimäärin 24. Eläkekassan maksamat palkat ja palkkiot olivat 1,612 miljoonaa euroa. Konberoende på bristande användning av en del lokalobjekt och nedskrivning av värden. Avkastningen från masskuldebrevslån låg kvar på uthärdliga 3,3 procent tack vare den sänkta räntenivån och de sänkta risktilläggen i företagslån. Infrastrukturplaceringar, som också inkluderar placeringar i två skogsfonder, uppgick till 12,9 procent, och avkastningen från kapitalfonder var också bra med 7,5 procent. Vid utgången av 2014 var pensionskassans placeringsportfölj en bra bit ifrån sin långsiktiga fördelning. Placeringarna i realtillgångar, dvs. fastigheter och infrastruktur, ligger nästan 6 procentenheter ovanför målnivån, medan ränteplaceringarna ligger på motsvarande mängd under sitt mål. Inom placeringsgrupperna har man höjt kapitalfondernas målvikt på bekostnad av börsaktier och infrastrukturen. Målvikten för masskuldebrevsplaceringar har sänkts och denna förändring riktas mot privata lånefonder. Sjömanspensionskassan har fastställt principerna för ansvarsfullt placering och är medlem i FINSIF (Finland s Sustainable Investment Forum). Ansvarsskuld och rörelsekostnader Differensen mellan Sjömanspensionskassans intäkter och utgifter bokförs i balansräkningen som en ändring av ansvarsskulden var pensionskassans intäkter 37,4 miljoner euro större än utgifterna. Balansräkningens ansvarsskuld ökade sålunda till 762,3 miljoner euro från att året innan ha varit 724,9 miljoner euro. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 7,7 miljoner euro och var något högre än Utan placeringsverksamhetens utgifter sjönk de totala rörelsekostnaderna tydligt. Ersättningsverksamhetens vårdkostnader inklusive vårdkostnaderna för funktionen för upprätthållande av arbetsförmågan uppgick till 2,6 miljoner euro och rörelsekostnaderna till 2,7 miljoner euro. Dessa utgifter sjönk med cirka 10 procent jämfört med året innan. Placeringsverksamhetens utgifter uppgick till 2,4 miljoner euro och ökade speciellt på grund av ökade finansarvoden. Soliditet Sjömanspensionskassans solvensnivå, dvs. solvenskapitalets förhållande till den vid beräkningen av soliditeten använda ansvarsskulden uppgick vid årets utgång till 53,1 procent mot att året innan ha varit 46,2 procent. Solvens kapitalet var 3,11-faldigt jämfört med solvensgränsen. Solvenskapitalet i euro ökade med över 50 miljoner euro jämfört med föregående år och uppgick vid utgången av 2014 till 334,5 miljoner euro. Personal och förvaltning Sjömanspensionskassans kontorspersonal uppgick under året till genomsnitt 24 personer. De av pensionskassan utbetalade lönerna och arvodena uppgick till 1,612 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot