Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag

2 Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta, että vuonna 2014 tämä tavoite toteutui entistä paremmin. Vuosi 2014 oli sekä perustehtävien hoidon että toteutettujen uudistusten kannalta menestyksellinen. Merenkulkijoiden eläketurvan hoitaminen ja eläkkeiden maksu sujui kitkattomasti. Eläkepäätökset tehtiin nopeasti ja laadukkaasti, sillä muutoksenhakuelimissä ei tehty muutoksia kassan päätöksiin. Huolimatta talouskasvun hitaudesta vakuutettujen määrä ja maksutulo säilyi edellisen vuoden tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot ylittivät 8 prosenttia ja vakavaraisuus nousi yli 50 prosentin tasolle. Kassan talous on siten erittäin vakaalla pohjalla. Strategiamme mukaisesti pyrimme lähentämään merimieseläkejärjestelmää lähemmäs muita työeläkejärjestelmiä. Merimieseläkejärjestelmän uudistus onnistui odotusten mukaisesti ja merimieseläkelain muutokset hyväksyttiin alkuvuodesta Uudistuksen toteuttaminen oli erinomainen osoitus merenkulun työmarkkinaosapuolien rakentavasta yhteistyöstä. Merimieseläkejärjestelmä on nyt entistä vakaammalla pohjalla ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet. Vuodelle 2017 suunnitellut koko ansioeläkejärjestelmää koskevat uudistukset on sovitettavissa yhteen vuonna 2016 toteutettavien uudistusten kanssa. Merimieseläkekassan hallintokuluja alennettiin merkittävästi vuonna 2013 ja kustannustehokkuutta on edelleen pystytty parantamaan Hyödynnämme toiminnassamme yhä enemmän sähköisiä palveluja sekä asioinnissa että viestinnässä. Pidämme huolen myös osaavasta henkilöstöstä, jota syksyllä 2014 toteutetussa sidosryhmäkyselyssä pidettiin osaavana, palvelevana ja ystävällisenä. Kohdennamme aikaisempaa enemmän voimavaroja merenkulkijoiden työhyvinvoinnin parantamiseen. Lainsäädäntömuutosten myötä myös merenkulkualalle tulee taloudellinen intressi ehkäistä työkyvyttömyysriskiä. Työpaikan ja työterveyshuollon hyvällä yhteistyöllä on saavutettavissa sekä inhimillistä että taloudellista hyötyä. Merimieseläkekassa tukee omalta osaltaan työkyvyn ylläpitämistä ja parantamista muun muassa yhteistyössä Merimiespalvelutoimiston kanssa. Yhteisen Formare-hankkeen pilotti osoitti, että tuloksia on saavutettavissa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vuosi 2015 on täynnä uusia merenkulun haasteita. Taloudellisen kasvun hitaus, merenkulun ympäristösääntöjen jatkuva tiukentaminen ja suomalaisen teollisen toiminnan rakennemuutos asettavat suomalaiselle merenkululle paineita. Ne ovat kuitenkin ratkaistavissa, jos merenkulkualan toimijoiden yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä kuin vuonna o Helsingissä, maaliskuussa 2015 Kari Välimäki Vuosi 2014 oli sekä Året 2014 var framgångsrikt perustehtävien hoidon både med tanke på hanteringen että toteutettujen uudistusten av basuppgifterna och på de kannalta menestyksellinen. genomförda reformerna. 2 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

3 Verkställande direktörens översikt SJÖMANSPENSIONSKASSANS uppgift är att garantera ett pålitligt pensionsskydd för sjöfarare på ett kostnadseffektivt sätt. Det gläder mig att konstatera att denna målsättning uppfylldes till en högre grad än tidigare under Året 2014 var framgångsrikt både med tanke på hanteringen av basuppgifterna och på de genomförda reformerna. Hanteringen av pensionskydd för sjöfarare och utbetalningen av pensioner förlöpte utan problem. Pensionsbesluten kunde fattas snabbt och smidigt, eftersom prövningsorganen inte gjorde några ändringar i kassans beslut. Trots den långsamma ekonomiska tillväxten höll sig antalet försäkrade och premieinkomsterna på samma nivå som året innan. Avkastningen på placeringsverksamheten översteg 8 procent och solvensen steg till över 50 procent. Kassans ekonomi vilar därför på en solid grund. I enlighet med vår strategi försöker vi få sjömanspensionssystemet att närma sig övriga arbetspensionssystem. Reformen av sjömanspensionssystemet lyckades enligt förväntningarna och ändringarna i sjömanspensionslagen godkändes i början av år Reformens genomförande var ett utmärkt exempel på konstruktivt samarbete mellan sjöfartens arbetsmarknadsparter. Sjömanspensionssystemet vilar nu på en solid grund inför framtidens utmaningar. Reformerna av hela förvärvspensionssystemet som planeras för år 2017 kan samordnas med de reformer som genomförs under Sjömanspensionskassans administrativa utgifter sänktes märkbart under 2013 och kostnadseffektiviteten har förbättrats ytterligare under I vår verksamhet använder vi oss av allt fler elektroniska tjänster både när det gäller ärenden och kommunikation. Vi tar också väl hand om vår kunniga personal, som enligt en intressengruppsenkät utförd under hösten 2014 ansågs vara kunnig, serviceinriktad och vänlig. Vi satsar allt mer resurser på att förbättra sjöfararnas arbetsvälbefinnande. I och med ändringar i lagstiftningen har också sjöfartsbranschen i framtiden ett ekonomiskt intresse av att förebygga riskerna för arbetsoförmögenhet. Genom ett gott samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården kan vi uppnå nytta både på individnivå och rent ekonomiskt. Sjömanspensionskassan stöder för egen del upprätthållandet och förbättrandet av arbetsförmågan bland annat i samarbete med Sjömansservicebyrån. Pilotprojektet Formare visade att man effektivt kan uppnå imponerande resultat. År 2015 är fyllt av nya utmaningar för sjöfarten. Den långsamma ekonomiska tillväxten, den ständiga åtstramningen av miljöreglerna inom sjöfarten samt den finländska industrins strukturomvandling sätter press på sjöfartsbranschen. Dessa utmaningar är ändå överkomliga så länge samarbetet mellan olika aktörer inom sjöfartsbranschen fortsätter vara lika gott som under o Helsingfors, i mars 2015 Kari Välimäki Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

4 Hallituksen toimintakertomus 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Talouden kehitys Maailmantalouden kasvun ennakoitiin nopeutuvan vuonna 2014 teollisuusmaiden kasvun elpyessä. Yhdysvalloissa jo ennestään pirteä talous jatkoikin vahvistumistaan loppuvuotta kohti mentäessä ja koko vuoden talouskasvu oli 2,4 prosenttia. Euroopassa sen sijaan kasvu jäi edelleen vaatimattomaan 0,8 prosenttiin kahden negatiivisen vuoden jälkeen. Euroopan kehitykseen vaikutti osaltaan Ukrainassa alkanut vallankumous, joka laajeni avoimeksi kriisiksi Venäjän kanssa. Heti Sotshin talviolympialaisten päättymisen jälkeen alkanut Krimin selkkaus johti lopulta Krimin liittämiseen Venäjään. Sen jälkeen kriisi laajeni itäiseen Ukrainaan ja on johtanut länsimaiden ja Venäjän välisiin talouspakotteisiin ja suhteiden kiristymiseen. Kriisi on heijastunut eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien luottamukseen, jota deflaatiopelot omalta osaltaan ovat alentaneet. Euroopan ja Yhdysvaltojen epäyhtenäisestä talouskehityksestä johtuen myös keskuspankkien toimenpiteet talouden ohjaamisessa ovat eriytyneet toisistaan. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed aloitti rahapolitiikkansa asteittaisen tiukentamisen, kun taas Euroopan keskuspankki lisäsi talouden elvytystä muun muassa laskemalla ohjauskoron lähelle nollaa. Yhdysvaltojen Eurooppaa vahvempi talouskehitys ja keskuspankkien toimet ovat johtaneet dollarin selvään vahvistumiseen suhteessa euroon. Toukokuussa 2014 yhdellä eurolla sai noin 1,39 dollaria, kun vaihtosuhde Ekonomins utveckling Den globala ekonomins tillväxt förutspåddes öka 2014 då industriländernas tillväxt vaknade till liv. I USA fortsatte den redan pigga ekonomin att stärkas mot slutet av året, och den ekonomiska tillväxten för hela året var 2,4 procent. I Europa låg tillväxten däremot kvar på anspråkslösa 0,8 procent efter två negativa år. Utvecklingen i Europa påverkades för sin del av revolutionen i Ukraina, som utvecklades till en öppen kris med Ryssland. Striderna på Krim som inleddes så snart vinter-os i Sotji avslutades ledde slutligen till att Krim anslöt sig till Ryssland. Därefter expanderade krisen till östra Ukraina och har lett till ekonomiska sanktioner och ansträngda relationer mellan västländerna och Ryssland. Krisen har återspeglats på europeiska företags och konsumenters förtroende, som rädslan för deflation har bidragit till att minska. På grund av den osammanhängande ekonomiska utvecklingen i Europa och USA har även centralbankernas åtgärder för att styra ekonomin skiljt sig åt. Den amerikanska centralbanken Fed inledde en gradvis åtstramning av sin penningpolitik, medan Europeiska centralbanken ökade den ekonomiska stimulansen genom att bland annat sänka styrräntan till nästan noll. USA:s starkare ekonomiska utveckling och centralbankernas åtgärder har lett till att dollarn har stärkts betydligt i förhållande till euron. I maj 2014 fick man cirka 1,39 dollar för en euro, medan kursen i slutet av året var cirka 1,21. Försvagningen av euron i förhållande till dollarn hjälper europeiska exportföretag. Maksetut eläkkeet Utbetalda pensioner Eläkemenon rakenne, % Pensionsutgiftens konsistens, % Milj. eur ,1 8,6 0,8 Vahuuseläkkeet Ålderspensioner Työkyvyttömyyseläkkeet Invalidpensioner Perhe-eläkkeet Familjepensioner Muut Övriga ,5 4 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

5 vuoden lopussa oli noin 1,21. Euron heikkeneminen suhteessa dollariin on auttamassa eurooppalaisia vientiyrityksiä. Dollarin vahvistumisen lisäksi toinen talouteen keskeisesti vaikuttanut tekijä oli öljyn hinnan voimakas lasku. Loppukesästä 2014 öljyn hinta on suunnilleen puoliintunut, millä on ollut sekä myönteisiä, että kielteisiä seurauksia. Lähtökohtaisesti halvempi öljy auttaa kaikkia muita paitsi öljyntuottajamaita. Erityisen ongelmallinen alempi öljyn hinta on Venäjälle, jonka viennistä kaksi kolmannesta on energiaa. Toisaalta edullisempi öljy tukee laajasti sekä yrityksiä että kuluttajia alentuneiden energiakustannusten ansiosta. Kaikista epävarmuustekijöistä huolimatta 2014 oli sijoitusten kannalta hyvä vuosi. Sekä korko- että osakesijoituksille saatiin erinomaiset tuotot. Euroalueen valtionlainojen keskimääräinen korko laski noin 1,5 prosenttiyksiköllä. Saksan valtion 10 vuoden lainan korko putosi lähes 2 prosentista noin 0,5 prosenttiin. Euroalueen valtionlainat tuottivat yli 13 prosenttia sijoittajille. Suuremman riskin yrityslainat tuottivat nekin kohtuulliset 5 8 prosenttia, mutta selvästi vähemmän kuin valtionlainat. Myös osakekurssit kehittyivät myönteisesti. Suomessa osakesijoituksille sai keskimäärin yli 10 prosentin tuoton, Euroopassa hiukan vähemmän eli noin 8 prosenttia ja kehittyviltä markkinoilta hiukan enemmän eli runsaat 11 prosenttia. Euroissa laskettuna selvästi parhaimman tuoton toivat Yhdysvaltojen osakemarkkinat lähes 30 prosentilla. Suomessa kiinteistökauppoja tehtiin 2014 arvoltaan noin 4 miljardilla eurolla eli noin 70 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kauppojen määrä on ollut suurempi viimeksi vuonna Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin kiinteistöihin on euromääräisesti lisääntynyt, vaikka heidän osuutensa kaikista kaupoista pysyi edelleen 35 prosentissa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat jatkoivat nousuaan vuonna Koko maassa vuokrat nousivat 3,0 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla nousu oli 3,2 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerrostalojen hinnat pysyivät lähes ennallaan koko maassa edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,7 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,6 prosenttia. Toimintaympäristön kehitys Vuoden 2014 varustamobarometrin mukaan merenkulun suhdannetilanne ei ole muuttunut edellisvuodesta. Tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena ja kuljetuskysynnän ennakoidaan kasvavan seuraavan vuoden aikana. Merikuljetusrahtien hintojen odotetaan kasvavan. Förutom den stärkta dollarn har det kraftigt sänkta oljepriset också påverkat ekonomin stort. I slutet av 2014 hade oljepriset ungefär halverats, vilket hade både positiva och negativa följder. I princip hjälper billigare olja alla förutom oljeproducentländerna. Det lägre oljepriset är synnerligen problematiskt för Ryssland, där energin står för två tredjedelar av exporten. Å andra sidan stödjer billigare olja både företag och konsumenter på bredare sikt genom sänkta energikostnader. Trots alla osäkerhetsfaktorer var 2014 ett bra år för placeringar. Såväl ränte- som aktieplaceringar gav utmärkta avkastningar. Den genomsnittliga räntan på statliga lån inom euroområdet sjönk med omkring 1,5 procentenheter. Räntan på tyska statens 10-årslån sjönk från nästan 2 procent till 0,5 procent. Statliga lån inom euroområdet gav placerarna en avkastning på över 13 procent. Företagslån med högre risk gav också en avkastning på rimliga 5 8 procent, dock klart mindre än statliga lån. Aktiekurserna utvecklades också positivt. I Finland fick man i genomsnitt över 10 procents avkastning på aktieplaceringar, i Europa något mindre, cirka 8 procent, och på utvecklande marknader något mer, drygt 11 procent. Räknat i euro gav USA:s aktiemarknader tydligt bäst avkastning med nästan 30 procent. I Finland gjordes det under 2014 fastighetsaffärer för omkring 4 miljarder euro, dvs. cirka 70 procent mer än föregående år. Senast som antalet affärer var större var Internationella placerares intresse för finländska fastigheter har ökat i euro, även om deras andel av alla affärer låg kvar på 35 procent. Hyrorna från fritt finansierade hyresbostäder fortsatte öka I hela landet ökade hyrorna med 3,0 procent och i huvudstadsregionen med 3,2 procent. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen låg priserna på gamla höghus kvar på nästa samma nivå som tidigare i hela landet jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,6 procent. Verksamhetsmiljöns utveckling Enligt 2014 års rederibarometer har konjunktursituationen inom sjöfarten inte förändrats från föregående år. Framtidsutsikterna är dock positiva och efterfrågan på transporter förväntas öka under nästa år. Priset på sjötransportfrakter förväntas öka. För att följa bestämmelserna i svaveldirektivet som trädde i kraft 2015 har rederierna i praktiken två alternativ att välja mellan: använda bränsle med låg svavelhalt eller installera svaveltvättare i fartygen. Omkring 85 procent av fartygen kommer att övergå till att använda marindiesel med låg svavelhalt. Nedgången i bränslepriserna har ökat intresset för detta alternativ. Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

6 Vuonna 2015 voimaan astuvan rikkidirektiivin säännösten noudattamiseksi varustamoilla on käytössään lähinnä kaksi vaihtoehtoa: käyttää vähärikkistä polttoainetta tai asentaa aluksiin rikkipesurit. Noin 85 prosenttia aluksista siirtyy käyttämään vähäpäästöistä meridieseliä. Polttoaineiden hintojen lasku on lisännyt tämän vaihtoehdon kiinnostavuutta. Rikkipesureiden ja myös muiden sopeutumiskeinojen käyttö lisääntynee vähitellen. Suomen ulkomaankaupan meriliikenteessä kuljetettiin 96,1 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna Merikuljetukset olivat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vientikuljetukset kasvoivat 2,4 prosentilla, mutta tuontikuljetukset laskivat 2,8 prosentilla. Suomalaisten alusten osuus vientikuljetuksista kasvoi 22,5 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 21,7 prosenttia. Tuonnista 43,5 prosenttia kuljetettiin suomalaisilla aluksilla eli lähes kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin Matkustajia liikkui Suomen ja ulkomaiden satamien välillä saman verran kuin vuonna 2013 eli yhteensä 18,2 miljoonaa. Matkustajamäärä Ruotsiin laski 2,6 prosentilla, mutta oli edelleen suurin 8,7 miljoonalla matkustajalla. Viron liikenne kasvoi 3,9 prosenttia yhteensä 8,2 miljoonaan matkustajaan. Liikenne muihin maihin väheni. Vakuutuskanta ja vakuutusmaksutulo Merimieseläkekassan toimintapiiriin kuului työnantajina 44 varustamoa eli sama määrä kuin vuotta aiemmin. Alusten lukumäärä kasvoi kuudella ja oli vuoden lopussa 146. Vakuutettuna olevien työntekijöiden määrän arvioidaan Merimieseläkekassassa vähentyneen henkilöön (edellisenä vuonna 7 804). Neljä vuotta jatkunut vakuutettujen määrän kasvu katkesi. Myös tehdyt henkilötyövuodet laskivat niukasti ollen (5 575). Användningen av svaveltvättare och även andra anpassningsmetoder kommer att öka med tiden. Inom ramen för den finländska utrikeshandelns sjötransporter transporterades 96,1 miljoner ton varor Sjötransporterna ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Exporttransporterna ökade med 2,4 procent, medan importtransporterna minskade med 2,8 procent. De finländska fartygens andel av exporttransporterna ökade till 22,5 procent, medan den var 21,7 procent ett år tidigare. Av importen transporterades 43,5 procent med finländska fartyg, dvs. nästan två procentenheter mindre än Lika många passagerare reste mellan finländska och utländska hamnar som 2013, dvs. totalt 18,2 miljoner. Antalet passagerare till Sverige sjönk med 2,6 procent, men var fortfarande det största med 8,7 miljoner passagerare. Estlandstrafiken ökade med 3,9 procent till sammanlagt 8,2 miljoner passagerare. Trafiken till övriga länder minskade. Försäkringsbestånd och premieinkomst 44 rederier omfattades i egenskap av arbetsgivare av Sjömanspensionskassans verksamhetsområde, dvs. samma antal som året innan. Antalet fartyg ökade med sex och uppgick vid årets utgång till 146. Enligt Sjömanspensionskassans uppskattning minskade antalet försäkrade arbetstagare till personer (året innan 7 804). Ökningen som fortsatt fyra år i rad bröts därmed. Även antalet utförda manår sjönk något till (5 575) uppgick försäkringspremien till 22,8 % av den inkomst som den försäkrade arbetstagaren erhöll på fartyget. Arbetstagarens och arbetsgivarens andel av försäkringspremien var lika stor, dvs. 11,4 procent vardera. Då sjöfartens sammanlagda lönesumma uppgick MEL-vakuutetut ja eläkkeensaajat SjPL-försäkrade och pensionstagare Eläkkeellesiirtymisikä Pensioneringsålder Hlö Pers Vakuutetut Försäkrade Eläkkeensaajat Pensionstagare Vuotta År Työkyvyttömyys Arbetsförmåga Keskimääräinen I genomsnitt 61,5 59,3 52,3 Vanhuuseläkkeet Ålderspensioner 6 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

7 Vuonna 2014 vakuutusmaksu oli 22,8 prosenttia vakuutettuna olevan työntekijän aluksella saamasta tulosta. Työntekijän ja työnantajan osuus vakuutusmaksusta on yhtä suuri eli kummallakin 11,4 prosenttia. Kun merenkulun palkkasumma oli 268,1 miljoonaa euroa, kertyi eläkekassaan maksutulona yhteensä 61,1 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo nousi niukasti 0,7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Vakuutusmaksuista kirjattiin noin euron luottotappio vuonna Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti uuden maksuperusteen, jonka mukaan työnantajan ja työntekijän vakuutusmaksu vuonna 2015 pysyy ennallaan ja on kummankin osalta 11,4 prosenttia eli yhteensä 22,8 prosenttia. Eläkkeet ja työkykyä edistävä toiminta Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 827 eläkettä, etuutta tai niiden muuttamista koskevaa päätöstä. Päätöksiä tehtiin 27 vähemmän kuin edellisvuonna. Tehdyistä päätöksistä runsaat 14 prosenttia koski kuntoutustuen jatkamista. Työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea koskevista uusista hakemuksista hylättiin 34,1 prosenttia sen perusteella, että hakijaa ei voitu pitää työeläkelaeissa säädetyllä tavalla työkyvyttömänä. Eläkekassan päätösten laatua mittaa se, miten hyvin ratkaisut pysyvät voimassa muutoksenhakuasteissa. Eläkeasioissa ensimmäisenä valitusasteena toimivassa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa käsiteltiin vuonna 2014 yhteensä 17 (edellisenä vuonna 25) valitusta Merimieseläkekassan antamista eläkepäätöksistä. Lautakunta ei hyväksynyt yhtään valitusta. Toisena valitusasteena toimivassa Vakuutusoikeudessa käsiteltiin 8 (edellisenä vuonna 6) Merimieseläkekassan ja muutoksenhakulautakunnan antamia päätöksiä koskevaa valitusta. Vakuutusoikeus ei hyväksynyt yhtään valitusta. Eläkkeensaajia oli vuoden vaihteessa yhteensä henkilöä eli runsaat sata enemmän kuin vuonna Eläkkeensaajista oli vanhuuseläkkeellä 71,4 prosenttia, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä 11,7 prosenttia ja perhe-eläkettä sai 16,3 prosenttia. Loput saivat osa-aikaeläkettä. Eläkekassan merimieseläkelain mukainen eläkemeno oli 138,9 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan eläkkeitä maksettiin 150,1 miljoonaa euroa, kun muutkin kuin MEL-eläkkeet otetaan huomioon. Valtion osuutena saatiin 59,1 miljoonaa euroa ja vastuunjakokorvauksina sekä osuutena työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta 26,6 miljoonaa euroa. Maksettujen korvausten nettomäärä, joka sisältää myös korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut, oli yhteensä 67,0 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. till 268,1 miljoner euro inflöt sammanlagt 61,1 miljoner euro i premieinkomst till pensionskassan. Jämfört med året innan ökade premieinkomsten något med 0,7 procent. Cirka euro i premieinkomstrelaterade kreditförluster bokfördes Social- och hälsovårdsministeriet fastställde en ny premiegrund enligt vilken arbetsgivarens och arbetstagarens premie 2015 ligger kvar på 11,4 procent vardera, dvs. totalt 22,8 procent. Pensioner och verksamhet som främjar arbetsförmågan 2014 fattades sammanlagt 827 beslut om pensioner, förmåner eller ändringar av dessa. Jämfört med året innan minskade antalet beslut med 27. Av de fattade besluten gällde drygt 14 procent förlängning av rehabiliteringsstöd. Av de nya ansökningarna om invalidpension och rehabiliteringsstöd avslogs 34,1 procent med motiveringen att sökanden inte kunde anses vara arbetsoförmögen på i lagstiftningen om arbetspensioner avsett sätt. Som måttstock för kvaliteten på pensionskassans beslut fungerar dessas hållbarhet vid behandling i besvärsinstanserna. I besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, som fungerar som första besvärsinstans i pensionsärenden, behandlades 2014 totalt 17 besvär (året innan 25), som gällde av Sjömanspensionskassan givna pensionsbeslut. Nämnden godkände inte ett enda av dem. I försäkringsdomstolen, som fungerar som andra besvärsinstans, behandlades 8 (året innan 6) besvär över av Sjömanspensionskassan och besvärsnämnden givna beslut. Försäkringsdomstolen godkände inte ett enda av dem. Vid årsskiftet fanns det sammanlagt pensionstagare, dvs. drygt 100 fler än Av dessa erhöll 71,4 procent ålderspension, 11,7 procent rehabiliteringsstöd eller invalidpension och 16,3 procent familjepension. Resten erhöll deltidspension. Pensionskassans SjPL-enliga pensionsutgift uppgick till 138,9 miljoner euro, dvs. 2,5 procent större än året innan. Totalt utbetalades pensioner för 150,1 miljoner euro då utöver SjPL-pensionerna också de övriga pensionerna beaktas. Som statsandel erhölls 59,1 miljoner euro och som ansvarsfördelningsersättningar samt andel i arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringspremie 26,6 miljoner euro. De utbetalade ersättningarnas nettobelopp, som även innehåller kostnaderna för ersättningsverksamheten och vårdkostnaden för funktionen för upprätthållande av arbetsförmågan, uppgick sammanlagt till 67,0 miljoner euro, dvs. 5,0 procent mer än året innan. Placeringsverksamhet Resultatet av placeringsverksamheten 2014 var alltjämt gott. Aktieplaceringar gav utmärkt avkastning och placeringar av annan typ var också relativt framgångsrika. Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

8 Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tulos vuonna 2014 oli edelleen hyvä. Osakesijoituksille saatiin erinomainen tuotto ja myös muut sijoituslajit menestyivät kohtuullisen hyvin. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, joka sisältää myös kirjanpidon ulkopuoliset arvonmuutokset oli 72,8 miljoonaa euroa. Kirjanpidollinen nettotuotto oli 45,5 miljoonaa euroa. Koko sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2014 oli 8,2 prosenttia. Viimeiseltä viideltä vuodelta laskettu keskimääräinen sijoitusten vuosituotto on 7,8 prosenttia. Viimeiseltä 10 vuodelta keskituotto on ollut 6,1 prosenttia ja reaalituotto 4,1 prosenttia. Eläkekassan sijoitusomaisuus oli vuoden lopussa käyvin arvoin laskettuna 958,0 miljoonaa euroa. Omaisuus kasvoi noin 66 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Suurimman sijoitusryhmän muodostivat osakesijoitukset 44,8 prosentin osuudellaan. Osakeryhmään kuuluvat noteeratut pörssiosakkeet, joiden osuus sijoituksista oli 38,3 prosenttia sekä 6,5 prosentin osuudella sijoitukset noteeraamattomiin yrityksiin pääomarahastojen ja välirahoitus- eli mezzaninerahastojen avulla. Reaaliomaisuuteen tehdyt sijoitukset olivat 40,9 prosenttia sijoituksista. Reaaliomaisuuteen luetaan kiinteistösijoitukset, joita oli 29,4 prosenttia sekä infrastruktuuri- ja metsäsijoitukset, joita oli 11,4 prosenttia. Korkosijoitusten osuus oli pudonnut 14,3 prosenttiin Merimieseläkekassan koko sijoitussalkusta. Joukkolainoihin oli sijoitettuna 9,9 prosenttia, lyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin 4,2 prosenttia ja uutena ryhmänä yksityisiin lainarahastoihin 0,2 prosenttia. Pörssiosakkeista saatiin vuonna 2014 erinomainen 13,0 prosentin tuotto. Parhaiten menestyivät Yhdysvaltain osakemarkkinat yli 28 prosentin tuotollaan. Hyvää tulosta edesauttoi euron heikkeneminen dollariin verrattuna. Euroopassa osakekurssien nousu jäi vajaaseen 7 prosenttiin. Kiinteistösijoitusten tuotto jäi kohtuulliseen Placeringsverksamhetens nettoavkastning enligt gängse värde, vilket även inkluderar bokföringens externa värdeförändringar, uppgick till 72,8 miljoner euro. Den bokföringsmässiga nettoavkastningen uppgick till 45,5 miljoner euro. Den totala avkastningen av placeringstillgångarna uppgick 2014 till 8,2 procent. Den för de senaste fem åren beräknade genomsnittliga årliga avkastningen av placeringarna uppgår till 7,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 6,1 procent och realavkastningen 4,1 procent. Vid årets utgång uppgick pensionskassans med gängse värden beräknade placeringstillgångar till 958,0 miljoner euro. Tillgångarna ökade med cirka 66 miljoner euro från året innan. Den största placeringsgruppen utgjordes av aktieplaceringar med sin 44,8 procent stora andel. I aktiegruppen ingår noterade börsaktier, vars andel av placeringarna uppgick till 38,3 procent samt med 6,5 procents andel placeringar i icke noterade företag med hjälp av kapitalfonder och mellanfinansierings-, dvs. mezzaninefonder. Andelen placeringar i realtillgångar av alla tillgångar uppgick till 40,9 procent. Till realtillgångarna hänförs fastighetsplaceringarna, vilkas andel var 29,4 procent, och infrastruktur- och skogsplaceringarna, vilkas andel var 11,4 procent. Ränteplaceringarnas andel hade sjunkit till 14,3 procent av Sjömanspensionskassans hela placeringsportfölj. 9,9 procent hade placerats i masskuldebrevslån, 4,2 procent i kortsiktiga finansmarknadsplaceringar och som en ny grupp 0,2 procent i privata lånefonder. Av börsaktierna fick man 2014 en utmärkt avkastning på 13,0 procent. Bäst gick det för den amerikanska aktiemarknaden med en avkastning på över 28 procent. Det goda resultatet gynnades av försvagningen av euron jämfört med dollarn. I Europa hamnade uppgången i aktiekurser på knappt 7 procent. Avkastningen från fastighetsplaceringar hamnade på rimliga 4,7 procent Sijoitusjakauma Placeringsfördelning Milj. eur Pääomarahastot Kapitalfonder Osakkeet Aktier Joukkolainat Masskuldebrevslån 892 Infrastruktuurirahastot Infrastruktursfonder Kiinteistöt Fastigheter Markkinaraha Marknadspengar Vastuuvelka Ansvarsskuld Milj. eur Vuosikertomus 2014 Årsberättelse 2014

9 4,7 prosenttiin johtuen joidenkin toimitilakohteiden vajaakäytöstä sekä arvojen alaskirjauksista. Joukkolainojen tuotto pysyi korkotason alenemisen ja yrityslainojen riskilisien laskun johdosta edelleen siedettävänä 3,3 prosenttina. Infrastruktuurisijoitukset, joihin sisältyy myös kahteen metsärahastoon tehdyt sijoitukset, olivat 12,9 prosenttiin ja myös pääomarahastojen tuotot olivat hyvät 7,5 prosenttia. Eläkekassan sijoitussalkku vuoden 2014 lopussa poikkeaa jonkin verran pitkän aikavälin tavoitejakaumasta. Sijoitukset reaaliomaisuuteen eli kiinteistöihin ja infrastruktuuriin ovat lähes 6 prosenttiyksikköä tavoitetasonsa yläpuolella ja korkosijoitukset vastaavan määrän alle tavoitteensa. Sijoitusryhmien sisällä pääomarahastojen tavoitepainoa on nostettu pörssiosakkeiden ja infrastruktuurin kustannuksella. Joukkolainasijoitusten tavoitepainoa on alennettu ja tämä muutos suunnataan yksityisiin lainarahastoihin. Merimieseläkekassa on vahvistanut vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on FINSIFin (Finland s Sustainable Investment Forum) jäsen. Vastuuvelka ja liikekulut Merimieseläkekassan kirjanpidon tuottojen ja kulujen erotus kirjataan taseen vastuuvelan muutokseksi. Vuonna 2014 eläkekassan tuotot olivat 37,4 miljoonaa euroa kuluja suuremmat. Taseen vastuuvelka kasvoi näin 762,3 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 724,9 miljoonaa euroa. Kokonaisliikekulut olivat 7,7 miljoonaa euroa ja olivat niukasti suuremmat kuin Ilman sijoitustoiminnan kuluja kokonaisliikekulut laskivat selvästi. Korvaustoiminnan hoitokulut mukaan lukien työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut olivat 2,6 miljoonaa euroa ja liikekulut 2,7 miljoonaa. Näiden kulujen määrä laski noin 10 prosentilla edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan kulut olivat 2,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat erityisesti varainhoitopalkkioiden nousun johdosta. Vakavaraisuus Merimieseläkekassan vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuuslaskennassa käytettävään vastuuvelkaan oli vuoden lopussa 53,1 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 46,2 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 3,11-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan. Euromääräinen vakavaraisuuspääoma kasvoi yli 50 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna ja oli vuoden 2014 lopussa 334,5 miljoonaa euroa. Henkilöstö ja hallinto Merimieseläkekassan toimistohenkilöstön määrä vuoden aikana oli keskimäärin 24. Eläkekassan maksamat palkat ja palkkiot olivat 1,612 miljoonaa euroa. Konberoende på bristande användning av en del lokalobjekt och nedskrivning av värden. Avkastningen från masskuldebrevslån låg kvar på uthärdliga 3,3 procent tack vare den sänkta räntenivån och de sänkta risktilläggen i företagslån. Infrastrukturplaceringar, som också inkluderar placeringar i två skogsfonder, uppgick till 12,9 procent, och avkastningen från kapitalfonder var också bra med 7,5 procent. Vid utgången av 2014 var pensionskassans placeringsportfölj en bra bit ifrån sin långsiktiga fördelning. Placeringarna i realtillgångar, dvs. fastigheter och infrastruktur, ligger nästan 6 procentenheter ovanför målnivån, medan ränteplaceringarna ligger på motsvarande mängd under sitt mål. Inom placeringsgrupperna har man höjt kapitalfondernas målvikt på bekostnad av börsaktier och infrastrukturen. Målvikten för masskuldebrevsplaceringar har sänkts och denna förändring riktas mot privata lånefonder. Sjömanspensionskassan har fastställt principerna för ansvarsfullt placering och är medlem i FINSIF (Finland s Sustainable Investment Forum). Ansvarsskuld och rörelsekostnader Differensen mellan Sjömanspensionskassans intäkter och utgifter bokförs i balansräkningen som en ändring av ansvarsskulden var pensionskassans intäkter 37,4 miljoner euro större än utgifterna. Balansräkningens ansvarsskuld ökade sålunda till 762,3 miljoner euro från att året innan ha varit 724,9 miljoner euro. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 7,7 miljoner euro och var något högre än Utan placeringsverksamhetens utgifter sjönk de totala rörelsekostnaderna tydligt. Ersättningsverksamhetens vårdkostnader inklusive vårdkostnaderna för funktionen för upprätthållande av arbetsförmågan uppgick till 2,6 miljoner euro och rörelsekostnaderna till 2,7 miljoner euro. Dessa utgifter sjönk med cirka 10 procent jämfört med året innan. Placeringsverksamhetens utgifter uppgick till 2,4 miljoner euro och ökade speciellt på grund av ökade finansarvoden. Soliditet Sjömanspensionskassans solvensnivå, dvs. solvenskapitalets förhållande till den vid beräkningen av soliditeten använda ansvarsskulden uppgick vid årets utgång till 53,1 procent mot att året innan ha varit 46,2 procent. Solvens kapitalet var 3,11-faldigt jämfört med solvensgränsen. Solvenskapitalet i euro ökade med över 50 miljoner euro jämfört med föregående år och uppgick vid utgången av 2014 till 334,5 miljoner euro. Personal och förvaltning Sjömanspensionskassans kontorspersonal uppgick under året till genomsnitt 24 personer. De av pensionskassan utbetalade lönerna och arvodena uppgick till 1,612 Vuosikertomus 2014 Årsberättelse

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2013 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag 2013 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallituksen toimintakertomus... 6 Sijoitusten jakauma

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag. Merimieseläkekassa 56 vuotta eläketurvaa. Sjömanspensionskassan pensionsskydd under 56 år

Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag. Merimieseläkekassa 56 vuotta eläketurvaa. Sjömanspensionskassan pensionsskydd under 56 år 2012 Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag Merimieseläkekassa 56 vuotta eläketurvaa Sjömanspensionskassan pensionsskydd under 56 år 2012 Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Tammi-syyskuun sijoitustuotto oli 5,5 %. Asiakashankinta sujui kolmannella neljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2012 Lehdistötilaisuus 26.4.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA Tammi-maaliskuun sijoitustuotto nousi 5,1 prosenttiin erityisesti osakesijoitusten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2017

ILMARISEN VUOSI 2017 ILMARISEN VUOSI 2017 ILMARISEN VUOSI 2017 Valmistauduimme yhdistymiseen Eteran kanssa 1.1.2018 Eläkeuudistus sujuvasti käyntiin Asiakashankinta sujui erinomaisesti, työkykyjohtamisen palvelut kiinnostavat

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2017 28.7.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Alkuvuoden sijoitustuotto oli 3,8 % Asiakashankinta hyvässä vedossa Wauhdittamosta uusia ideoita asiakkaiden palveluihin Osittainen varhennettu

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011 Sijoitustoiminnan tuotto 0,4 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 19,9 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 18.8.2009 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 - Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 % - Vakavaraisuus turvaavalla tasolla: vakavaraisuusaste 14,1 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2017 Vahva tulos talouden elpyessä Vakavaraisuuspääoma, 11,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 45,0 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Sijoitusten tuotto 2008 2017 Sijoitukset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot