Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Riskien hallinta Luettelo yhtiön kirjanpitokirjoista, järjestelmistä ja rekistereistä Hallituksen esitys voiton käytöstä ja vapaa oma pääoma Tilintarkastuskertomus

2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Katsaus menneeseen vuoteen Vuosi 2012 oli Veritas Eläkevakuutukselle hyvä vuosi. Onnistuneen allokaation ansiosta yhtiön sijoitukset tuottivat yhteensä 11,3 prosenttia. Myynnillisesti yhtiön onnistui säilyttää asemansa markkinoilla. Veritas vahvisti yhteistyöverkostoaan vuoden alussa ostamalla osuuden Folksam Vahinkovakuutuksesta (silloin Aktia Vahinkovakuutus) yhdessä ruotsalaisen Folksam ömsesidig sakförsäkring -vakuutusyhtiön kanssa. Omistuksen tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen tuotekokonaisuus yritysasiakkaille. Yhteistyö Aktia Pankin kanssa jatkuu muuttumattomana. Alan kehitys Vuonna 2012 työntekijän työeläkevakuutus TyEL täytti 50 vuotta. Veritas on tarjonnut TyEL-vakuutuksia järjestelmän alusta eli vuodesta 1962 asti. Professori Nicholas Barr ja professori Keith Ambachtsheer ovat Eläketurvakeskuksen tilauksesta arvioineet suomalaista työeläkejärjestelmää. Heidän arvionsa mukaan järjestelmä on vakaalla perustalla. Kestävyyden takaamiseksi sitä pitää kuitenkin kehittää. Erityisesti he korostivat ratkaisuja, jotka tähtäävät eläkkeellesiirtymisen myöhentämiseen ja sijoitustuottojen parantamiseen. Työmarkkinaosapuolet sopivat keväällä 2012 työeläkejärjestelmän kehittämisestä. Tätä varten arvioidaan edellisen, vuonna 2005 toteutetun uudistuksen vaikuttavuutta etenkin keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän ja järjestelmän kestävyyden suhteen. Nyt suunniteltu uudistus huomioi etenkin suomalaisten kasvavan eliniän sekä eläkeiän myöhentämisen. Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alussa. Lyhyellä tähtäimellä (vuonna 2014) varhennettu vanhuuseläke lakkautetaan ja osa-aikaeläkkeen ikärajaa nostetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut valmistelut lisätäkseen työeläkealan kilpailua. Eläkeyhtiöitä kannustetaan toiminnan tehokkuuteen, jotta ne suunniteltujen yhtiökohtaisten vakuutusmaksun hoitokustannusosan tariffien kautta voisivat osittain myös kilpailla lakisääteisten eläkevakuutusten hinnoittelulla. Myös asiakkaille tarjottaviin työhyvinvointipalveluihin on tulossa alan yhteiset säännöt. Työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntöjä uudistetaan. Uudet säännöt, jotka toteuttivat uudistuksen toista vaihetta, tulivat voimaan Uudistuksen kolmas vaihe on parhaillaan työn alla sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä. Muutoksiin voi tutustua lähemmin yhtiön vakavaraisuutta käsittelevässä kappaleessa. Vuonna 2012 työeläkealan läpinäkyvyydestä keskusteltiin näkyvästi julkisuudessa. Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että Finanssivalvonta ottivat kantaa aiheeseen suosittelemalla suurempaa selvyyttä johdon sidonnaisuuksiin ja yhtiöiden hallintoon. Syksyllä ministeriö julkisti suunnitelmat vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi, minkä mukaan eläkkeen hakuprosessia on selkiytettävä etenkin työkyvyttömyystapauksissa. EU:n suunnittelema transaktiovero herätti huolta eläkevakuutusalalla, koska se nostaa alan sijoitustoiminnan kustannuksia. Työeläkevakuuttajat TELA on selvittänyt kustannusten pitkällä tähtäimellä nostavan eläkemaksua 0,8 prosenttiyksikköä. Tilinpäätös Vakuutusliike Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vuonna Sekä palkkasummia että YEL-työtuloja nostettiin. Maksutulo Vuonna 2012 keskimääräinen TyEL-maksu oli 22,8 (22,4) prosenttia palkkasummasta. Palkansaajan työeläkemaksu oli 5,15 (4,7) prosenttia palkasta alle 53-vuotiaille ja 6,5 (6,0) prosenttia henkilöille, jotka olivat jo täyttäneet 53 vuotta. TyEL-maksun tapaan myös YEL-maksu on ikäsidonnainen. YEL-maksu oli alle 53-vuotialle yrittäjille 22,5 (21,6) prosenttia ja jo 53 vuotta täyttäneille 23,85 (22,9) prosenttia vahvistetusta YEL-työtulosta. Vuonna 2013 sekä TyEL- että YEL-vakuutusmaksut pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen työeläkemaksu olisi noussut 0,4 prosenttiyksikköä, mutta koska työmarkkinaosapuolet samalla päättivät yhtä suuresta alennuksesta tasoitusmäärän purkamiseksi maksu pysyy samana. Syksyn neuvottelut eläkemaksuista olivat vaikeat, ja ne venyivät aina marraskuun loppuun asti. Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vuonna TyEL-maksutulo kasvoi edellisvuoteen verrattuna 8,2 (12,0) prosentilla 401,0 (370,7) miljoonaan euroon. YEL-vakuutusten maksutulo oli 57,1 (52,9) miljoonaa euroa. Yllä olevista maksutuloista 0,5 (0,6) miljoonaa euroa oli TyEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen maksuja. Yhteenlaskettu maksutulo, joka nousi 458,2 miljoonaan euroon, kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 34,6 miljoonaa euroa, eli 8,2 prosenttia. Maksusaataviin kohdistuvat luottotappiot laskivat jonkin verran ja olivat 3,7 (4,2) miljoonaa euroa.

3 Maksetut eläkkeet Veritas Eläkevakuutus maksoi vuonna 2012 eläkkeitä ja muita etuuksia yhteensä 407,2 (374,8) miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy käsittelykuluja yhteensä 3,9 (3,9) miljoonaa euroa ja työhyvinvointitoiminnan kuluja 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. Lakisääteiset TyEL-eläkkeet nousivat 349,3 (320,9) miljoonaan euroon ja YEL-eläkkeet 53,5 (49,6) miljoonaan euroon. Vastuuvelka Veritas Eläkevakuutuksen yhteenlaskettu vastuuvelka oli 2 058,8 (1 914,4) miljoonaa euroa Vakuutusmaksuvastuun osuus oli 1 148,9 (1 053,0) miljoonaa euroa ja korvausvastuun osuus 909,9 (861,4) miljoonaa euroa. Vastuuvelan korkoutusvaatimukset määräytyvät niin, että 10 prosenttia on sidottu työeläkevakuuttajien noteerattujen osakkeiden tuottoon. Jäljelle jäävän vastuuvelan korkoutus riippuu eläkelaitosten keskimääräisestä vakavaraisuudesta. Tämä vaatimus määräytyy niin, että 3 prosenttiyksikön rahastokorkoon lisätään nk. täydennyskerroin. Myös salkun yrityslainat tuottivat hyvin. Lainojen marginaalit laskivat koko vuoden ajan, ja kun korkotaso samanaikaisesti laski, tuotto nousi jopa alkuvuoden odotuksia paremmaksi. AAA-luokituksen saaneiden eurooppalaisten valtionobligaatioiden tuotto oli hyvä, mutta vielä paremmin tuottivat paikallisvaluutassa olleet kehittyvien markkinoiden valtionpaperit. Korkosijoitusten kokonaistuotto oli 11,7 (3,0) prosenttia. Kehittyvien markkinoiden yrityslainat ja valtionlainat tuottivat 14,3 (2,0) prosenttia. Myös Veritaksen kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin, 7,9 (7,6) prosenttia. Veritas sijoittaa hyvillä paikoilla sijaitseviin kiinteistöihin, joilla on korkea kehityspotentiaali ja joiden vuokrausaste on korkea. Veritaksen sitoutuneen pääoman nettotuotto käyvin arvoin oli vuonna 11,3 (-4,9) prosenttia. Eläkevakuuttajana Veritas sijoittaa pitkällä tähtäimellä. Eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan säädösten muututtua vuonna 1997 Veritaksen vuotuinen nimellistuotto on ollut 5,9 prosenttia. Nimellinen sijoitustuotto Vuonna 2012 osaketuottoon sidottu vaatimus oli 15,10 prosenttia ja täydennyskerroin 0,00 prosenttia ajalla , 0,09 prosenttia ajalla , 0,71 prosenttia ajalla ja 0,56 prosenttia viimeisellä kvartaalilla. Laskuperustekorko, jota käytetään mm. vakuutusmaksujen kokouttamiseen, oli 3,25 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla ja 4,00 prosenttia ajalla Sijoitusmarkkinat Kaikki omaisuuslajit tuottivat vuonna 2012 hyvin. Vuoden alkaessa globaalin kasvun käynnistymiseen kohdistui suuria odotuksia. Odotukset muuttuivat pettymykseksi jo vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ja osakekurssit laskivat. Monen yrityksen huonosta tuloskehityksestä ja heikoista tulosodotuksista huolimatta vuodesta tuli kokonaisuutena osakesijoitusten osalta vahva. Keskuspankkien avokätinen likviditeetti ja etenkin pääjohtaja Mario Draghin lupaus eurooppalaisten kriisimaiden tukemisesta loivat uskoa euroalueen selviämiseen. Veritas vähensi osakepainoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja nosti sitä taas seuraavalla. Tämä osoittautui onnistuneeksi strategiaksi. Osakesijoitusten kokonaistuotto nousi 13,9 (-19,7) prosenttiin ja noteerattujen osakkeiden tuotto 15,4 (-21,2) prosenttiin. Vuodenvaihteessa Veritas Eläkevakuutuksen sijoitussalkun kokonaisarvo oli (2 012) miljoonaa euroa sisältäen käteiset varat, talletukset ja sijoitustoiminnan saatavat ja velat. Korkosijoitusten yhteenlaskettu arvo oli (1 077) miljoonaa euroa, mikä on 51,4 (53,5) prosenttia koko sijoitussalkun arvosta. Korkosijoitusten arvosta joukkovelkakirjojen osuus oli (932) miljoonaa euroa eli 46,3 (46,3) prosenttia. Osakesijoitusten osuus kasvoi 29,8 (26,2) prosenttiin ja niiden arvo kohosi 678 (528) miljoonaan euroon. Kiinteistösijoitusten arvo, 367 (358) miljoonaa euroa, nousi hieman kiinteistösijoitusten osuuden kokonaissalkusta laskiessa 16,1 (17,8) prosenttiin. Muiden sijoitusten arvo oli 60 (49) miljoonaa euroa ja niiden osuus sijoitussalkusta oli 2,6 (2,4) prosenttia. Kesäkuussa Veritas allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli UNPRI:n.

4 Vakavaraisuus ja kokonaistulos Hyvän sijoitustuloksen ansiosta Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos käyvin arvoin koheni. Vuonna 2012 tulos nousi 149,6 (-155,1) miljoonaan euroon. Kokonaistulokseen sisältyy sijoitustoiminnan tulos 142,1 (-148,6) miljoonaa euroa, vakuutustoiminnan tulos 6,0 (-8,5) ja hoitokustannustulos 1,8 (2,0) miljoonaa euroa. Myös yhtiön vakavaraisuus vahvistui vuonna Osittamaton lisävakuutusvastuu kasvoi 19,2 miljoonaa (vuonna 2011 summa laski 48,7 miljoonaa euroa) ja arvostuserot 120,8 miljoonaa euroa (vuonna 2011 laskua 101,8 miljoonaa euroa). Toimintapääoma oli 452,7 (310,8) miljoonaa euroa, 24,1 prosenttia (17,7) vastuuvelasta, mikä on 2,4-kertaa (2,3) vakavaraisuusrajan. Vuoden 2008 tilapäisen vakavaraisuuslainsäädännön perusteella osa tasausvastuusta rinnastuu toimintapääomaan. Tämä osuus oli 78,3 (73,3) miljoonaa euroa. Jollei tätä huomioitaisi, yhtiön vakavaraisuusaste olisi ollut 19,9 (13,0) prosenttia. Tilapäisen lainsäädännön voimassaolo päättyi , eikä tätä osaa tasausvastuusta enää rinnasteta toimintapääomaan. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleiden vakavaraisuussäädösten mukaan yhtiön vakavaraisuuspääoma muodostuu aiemmasta toimintapääomasta ja tasoitusmäärästä. Muutoksen ansiosta yhtiön vakavaraisuus koheni hiukan. Asiakashyvityksiin yhtiö siirsi 4,8 (3,4) miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,3 prosenttia vakuutettujen palkkasummasta. Hoitokustannukset ja hoitokustannussuhde Veritas Eläkevakuutuksen keskeisenä tavoitteena on riittävä kustannustehokkuus. Asiakkaat hyötyvät tehokkaasta kulusuhteesta, kun puolet ylijäämästä jaetaan heille asiakashyvitysten muodossa. Samalla on tärkeää turvata hyvä asiakaspalvelu työeläke on osa sosiaaliturvaamme, ja neuvontapalvelut ovat luonnollinen osa sitä. Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut nousivat 4,1 prosenttia 16,4 (15,7) miljoonaan euroon. Hoitokustannustulo kasvoi 2,8 prosentilla 18,2 (17,7) miljoonaan euroon. Liikekulut olivat 89,9 (88,7) prosenttia vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksista. Konserni Veritas Eläkevakuutus muodosti vuoden 2012 lopussa konsernin 34 kokonaan omistamansa ja kolmen osittain omistamansa kotimaisen asunto- ja kiinteistöyhtiön kanssa. Vuoden aikana yhtiö hankki kaksi uutta tytäryhtiötä ja myi yhden. Asiakkaat Veritas Eläkevakuutuksessa oli vuoden 2012 lopussa vakuutettuna (55 181) työntekijää ja (11 671) YEL-yrittäjää. Vakuutettu kokonaispalkkasumma kasvoi, vaikka vakuutettujen määrä laski 1,8 prosentilla edellisvuodesta. Myös TyEL-vakuutusten määrä laski jonkin verran (7 193) vakuutukseen. Sen sijaan vakuutettujen lukumäärä nousi vakuutusta kohden 7,7 työntekijästä 7,8 työntekijään. Veritas vastaa rinnakkaisvakuutussopimuksen mukaan myös puolesta Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian myöntämistä TyEL- ja YEL-vakuutuksista. Kanta käsitti vuoden 2012 lopussa arviolta (10 330) työntekijää ja (1 268) YEL-yrittäjää. Vuoden aikana myönnettiin (2 822) uutta eläkettä, joista vanhuuseläkkeitä oli (1 972), työkyvyttömyyseläkkeitä 398 (484), osa-aikaeläkkeitä 79 (102), työttömyyseläkkeitä 0 (31) ja perhe-eläkkeitä 221 (233) kappaletta. Yhteensä (27 000) henkilöä sai eläkettä Veritaksesta. Näistä (18 836) sai vanhuuseläkettä, (4 451) työkyvyttömyyseläkettä, 330 (471) osa-aikaeläkettä, 23 (239) työttömyyseläkettä ja (3 003) perhe-eläkettä. Asiakaspalvelu Veritas Eläkevakuutuksessa asiakas on kaiken toiminnan keskiössä. Asiakaspalvelunsa avulla Veritas erottautuu markkinoilla. Veritas on vuonna 2012 kunnostautunut yhtenä markkinoiden nopeimpana eläkeyhtiönä. Veritaksen asiakkaat saivat päätöksen työkyvyttömyys-, vanhuus- ja osa-aikaeläkkeissä sekä kuntoutuslupauksissa nopeammin kuin alalla keskimäärin. Asiakaspuheluihin Veritas vastasi 11 sekunnissa. Aktiivinen dialogi yhtiön ja asiakkaan välillä on osa laadukasta asiakaspalvelua. Yhä useampi asiakkaamme hoitaa vakuutusasiansa hänelle nimetyn yhteyshenkilön kanssa. Sama henkilö palvelee asiakasta sekä TyEL- että YEL-asioissa. Laajentaakseen kosketuspintaa asiakkaisiinsa Veritas otti viime vuonna käyttöön sähköisen asiakaskirjeen. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisissa medioissa mahdollistaa elävän dialogin suuren yleisön kanssa. Vuonna 2012 Veritas aloitti kaksi suurempaa IT-hanketta: sekä korvausjärjestelmä että Veritaksen verkkopalvelu uusitaan kokonaan. Korvausjärjestelmä perustuu julkisen alan eläkelaitoksen Kevan rakentamaan järjestelmään. Korvausjärjestelmän uusimishankkeessa Veritas tekee yhteistyötä Varman ja Eläke- Fennian kanssa. Vakuutusote lähetettiin neljännen kerran kaikille Veritaksen asiakkaille. Palautetta kertyi erityisesti verkon kautta, kun 38 prosenttia vastauksista jätettiin verkossa.

5 Eläkeote lähetettiin vuonna 2012 viimeisen kerran samanaikaisesti kaikille tuleville eläkkeensaajille. Jatkossa ote lähetetään vaiheittain niin, että kaikki paperiotteen valinneet asiakkaat saavat otteensa kolmen vuoden välein. Viime vuonna ote sisälsi myös julkisen sektorin työsuhdetiedot. Veritas tarjosi kaikille 50 vuotta täyttäneille asiakkailleen myös arvion kokonaiseläkkeestä (pois lukien kansaneläke). Työhyvinvointi Veritas Eläkevakuutus tarjoaa kaikille asiakkailleen tukea työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Työhyvinvointipalvelu koostuvat osittain konsultoinnista, osittain työkaluista, joita asiakas voi hyödyntää kehittäessään omaa tai henkilökuntansa hyvinvointia. Konsultointi toteutuu nk. Avanti-ohjelman kautta. Ohjelmassa asiakkaat toteuttavat pysyviä prosessimuutoksia yrityksessä henkilöstötyytyväisyyden lisäämiseksi ja työmotivaation kohentamiseksi. Vuonna 2012 Veritaksella oli käynnissä 113 Avantiohjelmaa asiakasyrityksissään. Serious Fun, Veritaksen työhyvinvoinnin työkalupakki, on Veritaksen asiakkaiden käytössä Veritaksen verkkopalvelun kautta. Yhteensä 150 verkkokävijää hyödynsi Serious Funia vuonna Lisäksi 52 asiakasta konsultoitiin Serious Funin käytössä. Veritas on myös järjestänyt 17 kurssia, joissa asiakkaat ovat voineet suorittaa Työturvallisuuslaitoksen Työhyvinvointikortin. Muille kuin asiakkaille järjestettiin viisi samansisältöistä kurssia. Veritas tuki paikallisesti yrittäjäasiakkaidensa työhyvinvointia Firstbeat-stressimittauksilla. Mittauksen tavoitteena on löytää keinoja torjua työperäistä stressiä. Analyysit tehtiin Porissa ja Jyväskylässä yhdessä Folkhälsanin kanssa. Henkilöstö Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on avain Veritaksen menestykseen. Yhtiön keväällä 2012 Corporate Image Oy:llä teettämän henkilöstötutkimuksen mukaan Veritaksella on erittäin sitoutunut henkilökunta. Yhtiöllä oli keskimäärin 137 (134) työntekijää vuonna Vuoden aikana 8 henkilöä aloitti uuden työsuhteen Veritaksessa ja 11 työsuhdetta päättyi, joista kolme eläköitymisen johdosta. 40 prosenttia henkilöstöstä puhuu ruotsia äidinkielenään ja enemmistö, 77 prosenttia, henkilökunnasta on naisia. Veritas Eläkevakuutuksella on kannustinohjelma, joka kattaa koko henkilökunnan. Kannustinohjelma selventää jokaisen yksittäisen työntekijän työpanoksen ja yhtiön strategisten tavoitteiden suhdetta. Vuonna 2012 kannustinohjelmaan ei tehty suurempia muutoksia. Hallinto Vuonna 2012 työeläkeyhtiöiden hallintoon kohdistui yhä enemmän vaateita läpinäkyvyydestä. Lisätäkseen avoimuutta eläkeyhtiöiden johdon sitoumuksista sosiaali- ja terveysministeriö aloitti uuden lainsäädännön valmistelut. Myös Finanssivalvonta otti syksyllä kantaa mm. eläkeyhtiöiden riippumattomuuteen sijoitustoiminnassa ja lähipiirikaupoisas sekä vaatimuksiin sijoitusosaamisesta ja -vastuusta yhtiöissä. Veritas täsmensi omia sääntöjään aiheesta viime vuoden aikana. Yhtiöhallinto Veritaksen hallinto ja johto perustuu työeläkeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja osakeyhtiöiden hallintoa koskevaan lainsäädäntöön sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Veritas noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnoimaa listayhtiöiden hallinnointikoodia. Joiltakin osin Veritas poikkeaa suosituksista osittain työeläkelainsäädännön sen toimintaperiaatteille asettamien vaatimusten takia ja osittain siksi, että yhtiö ei ole noteerattu osakeyhtiö. Hallitus vastaa siitä, että yhtiötä johdetaan ammattimaisesti ja terveiden toimintaperiaatteiden mukaan ja että toiminta on tarkoituksenmukaisesti organisoitu. Toimitusjohtaja Kjell Sundström (Stiftelsen för Åbo Akademi) valittiin tammikuussa uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja talousjohtaja Anders Dahlbäck (Akava) varapuheenjohtajaksi. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), toimitusjohtaja Stig-Erik Herrgård (EK), yksikönjohtaja Eivor Huldén, toimitusjohtaja Markus Jussila, konsernijohtaja Hannu Louhi (EK), toimitusjohtaja Anders Nordman, organisaatiosihteeri Anita Spring (SAK), pääekonomisti Ralf Sund (STTK), professori Peter Wetterstein sekä asiantuntija Johan Åström (EK). Aluepäällikkö Piia Alvesalo (EK), pääekonomisti Olli Koski (SAK) ja toimitusjohtaja Jan Nybom olivat varajäseniä. Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa viime vuonna. Hallituksella oli vuonna 2012 kaksi valmistelevaa valiokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Valiokuntien jäseniä olivat toimitusjohtaja Kjell Sundström (puheenjohtaja), talouspäällikkö Anders Dahlbäck ja asiantuntija Johan Åström. Vuoden 2013 alusta alkaen hallituksella on myös kolmas valmisteleva valiokunta, sijoitus- ja riskivaliokunta. Uusi valiokunta osallistuu sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelmien valmisteluun. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön hallintoa, josta hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Toimitusjohtaja Peter Boström oli hallintoneuvoston puheenjohtaja ja työvoimapoliittinen asiantuntija Leila Kurki (STTK) varapuheenjohtaja. Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja valittiin uudelle toimikaudelle hallintoneuvoston kokouksessa marraskuussa 2012.

6 Hallintoneuvoston vaalivaliokuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Peter Boström (puheenjohtaja), varapuheenjohtaja Leila Kurki ja asiantuntija Johan Åström. Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita hallintoneuvostoon ja yhtiökokoukseen. Puheenjohtaja Peter Boström, varapuheenjohtaja Leila Kurki ja asiantuntija Johan Åström jatkavat vaalivaliokunnassa myös vuonna Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Boström osallistui yhteensä kuuteen hallituksen kokoukseen. Myös yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Master of Law, jur.kand. Jan-Erik Stenman on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta Yhtiölakimies, jur.kand. Kaisa Forsström valittiin toimitusjohtajan sijaiseksi 1. heinäkuuta 2012 alkaen. Omat osakkeet Veritas Eläkevakuutus osti kuluneena vuonna yhden oman osakkeen. Osakkeen hinta määräytyi hallituksen vahvistaman osakkeen matemaattisen arvon mukaan. Kauppahinta oli 320,83 euroa, mikä on vähennetty yhtiön omasta vapaasta pääomasta. Vuoden lopussa yhtiöllä oli hallussaan ainoastaan yksi oma osake. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Veritas Eläkevakuutuksen tavoitteena on, että hyvä sisäinen valvonta kattaisi koko organisaation. Hyvä sisäinen valvonta takaa, että hallitus, johto ja yhtiön työntekijät voivat asianmukaisella varmuudella varmistaa toiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisen raportoinnin uskottavuuden sekä sen, että lakeja ja asetuksia ja sisäisiä sääntöjä noudatetaan. Tulevaisuudennäkymät Veritas Eläkevakuutuksen tulevaisuudennäkymät ovat valoisat, vaikka toimintaympäristöön onkin suunnitteilla muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa työeläkeyhtiöiden välisen kilpailun lisäämiseen tähtäävän lainmuutoksen valmistelua. Veritaksen mukaan suunniteltuja TyEL-maksun yhtiökohtaisia hoitokustannusosia ei voi ainoastaan sitoa yhtiön kustannustehokkuuteen, vaan niissä pitää huomioida alan luonne asiakasneuvonnan laatu turvaten. Lisäksi työeläkealalle muutoksista koituvan hyödyn pitää ylittää muutoksista aiheutuvat kustannukset. Markkinoiden mahdollinen painottuminen yhä suurempiin toimijoihin asettaa edunvalvonnalle uusia haasteita. On tärkeää, että Veritas huomioidaan yhtiönä samalla kun toimijat yhdessä kehittävät alaa. Yhteiset pelisäännöt ja terveet toimintaedellytykset luovat perustan toimivalle hajautetulle järjestelmälle. Hajautettu järjestelmämme on vahvuus sekä riskienhallintaettä asiakasnäkökulmasta. Asiakaspalvelun laadun kannalta on tärkeää, että alalla on myös jatkossa tarjolla toisistaan tarpeeksi eriäviä toimijoita. Veritas on erikoistunut pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja yrityksiin ja profiloituu yhä vahvemmin heidän vaihtoehtonaan. Veritas kehittää kumppanuuksiaan vahvistaakseen kaikkien asiakasryhmiensä tuotevalikoimaa. Pensions-Alandian, Aktiakonsernin ja Folksam Vahinkovakuutuksen kanssa solmitut strategiset yhteistyöt jatkuvat ja niitä syvennetään. Myös muiden kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Veritas Eläkevakuutuksella on kestävä talous. Avainlukumme ovat olleet hyvät sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Veritas voi katsella tulevia alan muutoksia vakaalta maaperältä ja voi myös jatkossa keskittyä tarjoamaan asiakkailleen tukea ja asiantuntemusta työeläkeasioissa. Riskienhallinta Veritas Eläkevakuutuksessa perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään riskienhallintasuunnitelmaan. Riskienhallintasuunnitelma käsittää yhtiön koko toiminnan. Hallitus vahvistaa sijoitustoiminnan periaatteet vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Riskienhallintaa esitellään laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen riskienhallintaosiossa. Sisäisen tarkastuksen pääasiallinen tehtävä on turvata yhtiön riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta ja varmistaa, että ne toimivat asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

7 Tuloslaskelma Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo , ,96 Sijoitustoiminnan tuotot , ,38 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,11 Korvausvastuun kokonaismuutos , , , ,11 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,00 Liikekulut , ,09 Sijoitustoiminnan kulut , ,07 Vakuutustekninen tulos , ,07 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot , ,70 Tulos varsinaisesta toiminnasta , ,37 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,65 Tilikauden tulos , ,02

8 Tase Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,47 Muut pitkävaikutteiset menot , ,68 Ennakkomaksut , , , ,24 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,54 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,19 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,90 Rahoitusmarkkinavälineet , ,40 Kiinnelainasaamiset , ,65 Muut lainasaamiset , , , , , ,93 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,02 Vakuutuksenvälittäjiltä , , , ,03 Muut saamiset , , , ,70 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,66 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,77 Muut siirtosaamiset , , , ,80 Vastaavaa yhteensä , ,42

9 Tase Vastattavaa Oma pääoma Sidottu Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,95 Muut rahastot , ,52 Tilikauden tulos , , , ,49 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,33 Vakuutustekninen vastuuvelka (oma osuus) Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Korvausvastuu , , , ,00 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,69 Muut velat , , , ,03 Siirtovelat , ,57 Vastattavaa yhteensä , ,42

10 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut jälleenvakuuttajille maksettu osuus 0 0 Maksetut korvaukset jälleenvakuuttajilta saatu osuus 0 0 Saadut korot Saadut osingot Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminnan muista tuotoista Maksut henkilöstökuluista Muut maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin, netto (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankinta Omien osakkeiden myynti Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

11 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Seuraavat periaatteet koskevat sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen tilinpäätöstä että sen konsernitilinpäätöstä. Tilinpäätös on laadittu vakuutusyhtiölain, osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen, sosiaali- ja terveysministeriön antamien kirjanpitoja tilinpäätösmääräysten sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen yhdistellään emoyhtiön ja sen suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmän mukaisesti ja osakkuusyritykset pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Vanhimpien tytäryhtiöiden osalta eliminoinnit on tehty päivätyn tilinpäätöksen arvojen mukaisesti. Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Konserniaktiiva on kohdistettu joko maa-alueisiin tai rakennuksiin. Rakennuksiin kohdistettu konserniaktiiva poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaan. Konsernitilinpäätöksestä on eliminoitu konsernin sisäinen osakeomistus. Vähemmistöosakkaiden osuus tilikauden tuloksesta ja konsernin omasta pääomasta kirjataan vähemmistöosuutena. Konsernin liitetiedoissa ei ole esitetty eriä, jotka näkyvät emoyhtiön liitetiedoissa. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Valuuttakurssierot on käsitelty muina sijoitustoiminnan tuottoina tai kuluina. Omaisuuden arvostus taseessa Aineettomat oikeudet ja pitkävaikutteiset menot kirjataan alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla vähennettyinä. Kiinteistöt kirjataan hankintamenon mukaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyinä. Jos todennäköinen luovutushinta on kirjanpitoarvoa alempi, kiinteistö arvostetaan alemman arvon mukaan. Kiinteistöosakkeet kirjataan hankintamenon tai alemman todennäköisen luovutushinnan mukaan. Tiettyjen kiinteistöomistusten kirjanpitoarvoihin on tehty arvonkorotus. Osakkeet ja osuudet kirjataan keskihintaperiaatteen mukaan ja arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan siltä osin kuin käypä arvo ylittää arvonalennuksilla korjatun kirjanpitoarvon. Käyttöomaisuusosakkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköisen luovutushintaan. Rahoitusmarkkinavälineet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon korjattuna rahoitusmarkkinavälineen juoksuajalle jaksotetulla nimellisarvon ja hankintamenon erotuksella. Siltä osin kuin käypä arvo on kirjanpitoarvoa alempi eikä aleneminen johdu yleisen korkotason muutoksista, rahoitusmarkkinavälineiden arvo on alennettu käypään arvoon. Aikaisemmin tehdyt alaskirjaukset palautetaan siltä osin kuin käypä arvo ylittää alaskirjauksin korjatun kirjanpitoarvon. Lainasaamiset ja muut saamiset kirjataan alkuperäiseen arvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksusaamiset on merkitty taseeseen alkuperäiseen arvoon tai tätä alempaan todennäköiseen arvoon. Suojauslaskentaa ei sovelleta johdannaisinstrumentteja kirjattaessa siitä huolimatta, onko johdannaistransaktio suojaava vai ei. Johdannaisinstrumenttien kirjanpitoarvo muodostuu hankintahinnasta tai alemmasta käyvästä arvosta. Realisoimattomia positiivisia arvonmuutoksia ei merkitä kirjanpitoon. Suljettujen tai päättyneiden johdannaissopimusten tulos on kirjattu kokonaisuudessaan tulosvaikutteisena. Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Käyvän arvon määrittely Kiinteistöjen käypä arvo määritetään vuosittain erikseen Finanssivalvonnan edellyttämällä tavalla. Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, joka voidaan saada vapailla markkinoilla riippumattomien osapuolten välillä tehtävässä kaupassa. Kiinteistösijoitusten käyvät arvot perustuvat merkittävimpien kiinteistöomistusten osalta myös ulkopuolisten arvioijien arviointi-instrumentteihin. Noteerattujen osakkeiden ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona käytetään viimeksi tilinpäätöspäivänä noteerattua ostokurssia. Niiden osakkeiden osalta, joille ei tilinpäätöspäivänä ole noteerattu ostokurssia, on käytetty viimeksi noteerattua päätöskurssia. Pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu yleensä alkuperäisestä hankintamenosta tai alemmasta

12 todennäköisestä luovutushinnasta. Eräiden pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu substanssiarvon, voittokertoimien ja/tai tehtyjen osakekauppojen perusteella lasketusta arvosta. Niin kutsuttujen pääomarahasto-osuuksien käypänä arvona käytetään yleensä hallinnointiyhtiön alalla hyväksyttyjen arviointiperiaatteiden mukaan tekemää arviota osuuksien arvosta. Noteeraamattomien rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona on käytetty kirjanpitoarvoa. Johdannaisinstrumenttien käypänä arvona käytetään markkina-arvoa. Velkakirjasaamisten vakuudet on arvostettu todennäköiseen luovutushintaan. Velkasuhteen syntyessä vakuuden turvaava arvo on arvioitu yhtiön vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot Konsernin poistosuunnitelma on laadittu yhtenäisten periaatteiden mukaan ja perustuu arvioon varojen taloudellisesta käyttöiästä. Poistot perustuvat pääsääntöisesti alkuperäiseen hankintahintaan. Mikäli alkuperäistä hankintahintaa ei ole historiallisesti pystytty selvittämään, lähtöarvona on ollut päivätyn taseen kirjanpidollinen jäännösarvo ja mainittuun ajankohtaan perustuva taloudellinen elinikä. Seuraavia taloudellisia käyttöaikoja on sovellettu: Toimintokohtaiset kustannukset Liikekulut ja poistot ilmoitetaan tuloslaskelmassa toimintokohtaisesti vuosittain tehtyjen selvitysten perusteella. Prosentuaalinen jakauma voi siis vaihdella vuosittain. Tilinpäätössiirrot ja laskennallinen verovelka Erillisten yhtiöiden tilinpäätöksessä laskennallista verovelkaa ei vähennetä tilinpäätössiirroista. Konsernitaseessa tilinpäätössiirrot on jaettu vähemmistöosuuden erottamisen jälkeen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan ja tulososuuden muutokseen. Verot Tuloslaskelmassa ilmoitetut verot sisältävät paitsi tilikauden arvioidun veron myös mahdolliset aikaisempien vuosien veroja koskevat oikaisuerät. Eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TyEL-vakuutuksin ja lisäeläkejärjestelyin. Eläkekulut on kirjanpidossa esitetty suoriteperusteisesti. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 v. Sijoitukset Teollisuus-, liike- ja toimistorakennukset 40 vuotta Asuinrakennukset 50 vuotta Aineelliset hyödykkeet Konttorikalusteet 5 vuotta Autot 5 vuotta Atk-laitteet 3 vuotta Muu kalusto 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 8 vuotta Eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän uusimisprojektin menojen poistoaika on 10 vuotta järjestelmän käyttöönotosta alkaen. Projektiin liittyvät kustannukset on merkitty taseen aineettomiin hyödykkeisiin. Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa vähennettyjen poistojen välinen poistoeron muutos on ilmoitettu erikseen emoyhtiön tuloslaskelmassa. Taseessa kertynyt poistoero ilmoitetaan emoyhtiön tilinpäätössiirtojen yhteydessä.

13 Tuloslaskelman liitteet Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus TyEL:n mukainen vakuutus Työnantajan osuus , ,64 Työntekijän osuus , , , ,64 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,84 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus , ,48 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 0,00 0,00 Vakuutusmaksutulo , ,96 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) TyEL , ,77 YEL , , , ,23 Maksetut korvaukset Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TyEL:n mukainen vakuutus , ,57 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,45 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus , ,87 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , , , ,14 Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia TyEL-eläkkeet , ,66 YEL-eläkkeet , , , ,78 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta , ,94 YEL:n valtion osuus , ,53 VEKL:n valtion korvaus , , , , , ,07 Korvaustoiminnon hoitokulut , ,11 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , ,93 Maksetut korvaukset yhteensä , ,11 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Osinkotuotot, konserni 0, ,00 Korkotuotot, konserni , ,90 Korkotuotot , ,79 Muut tuotot , , , ,85 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,53 Korkotuotot , ,60 Muut tuotot , , , ,94 Yhteensä , ,79 Arvonalentumisten palautukset , ,60 Myyntivoitot , ,99 Yhteensä , ,38

14 Tuloslaskelman liitteet Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista, konserni , ,49 Kulut kiinteistösijoituksista , ,02 Kulut muista sijoituksista , ,29 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , ,86 Korkokulut, konserni , ,20 Yhteensä , ,86 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,62 Rakennusten suunnitelmapoistot , , , ,76 Myyntitappiot , ,45 Yhteensä , ,07 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,69 Tuloslaskelman erä liikekulut Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutusten palkkiot , ,35 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,36 Vakuutusten hoitokulut , ,72 Hallintokulut Lakisääteiset maksut ETK:n kustannusosuus , ,53 Oikeushallintomaksu , ,69 VVV:n valvontamaksu , , , ,32 Muut hallintokulut , ,69 Yhteensä , ,09 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Korvaustoiminnon hoitokulut , ,11 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , , , ,04 Liikekulut , ,09 Sijoitustoiminnan hoitokulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,52 Kulut muista sijoituksista , ,62 Kokonaisliikekulut yhteensä , ,27 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Eläkekulut , ,93 Muut henkilöstösivukulut , ,02 Yhteensä , ,71

15 Tuloslaskelman liitteet Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa Hallituksen jäsenet Hallintoneuvoston jäsenet Johdon eläkesitoumukset ja rahalainat Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 61-vuotiaana, josta aiheutuva vastuu on katettu eläkevakuutuksella. Hallintoveuvoston tai hallituksen jäsenille ei ole annettu eläkesitoumuksia. Yhtiö ei ole myöntänyt lainoja yhtiön johdossa oleville henkilöille eikä hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenille. Rahalainat Lainaehdot seuraavat samoja periaatteita kuin lainoille yhtiön henkilöstölle. Korko on sidottu12 kk:n euribor markkinakorkoon. Lainan takaisinmaksuaika on reilut 3 vuotta. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , Veroneuvonta , Muut palvelut 6 586,11 0 Henkilöstön keskimääräinen luku Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana

16 Taseen liitteet Sijoitukset Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: korkotuotoksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän ja kirjanpitoarvon erotus) Ei-suojaavat johdannaiset Kirjanpitoarvo Käypä arvo Muut saamiset Ennakkomaksut optiosopimuksista Muut velat Ennakkomaksut optiosopimuksista Futuurit 0 0 Termiinisopimukset Arvostusero (käyvän ja kirjanpitoarvon erotus)

17 Taseen liitteet Sijoitukset Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: korkotuotoksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän ja kirjanpitoarvon erotus) Ei-suojaavat johdannaiset Kirjanpitoarvo Käypä arvo Muut saamiset Ennakkomaksut optiosopimuksista Muut velat Ennakkomaksut optiosopimuksista Futuurit Termiinisopimukset Arvostusero (käyvän ja kirjanpitoarvon erotus)

18 Taseen liitteet 2012 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 1) 1) Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Kiinteistösijoitusten muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankinameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonalentumiset Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 0 Tilikauden arvonalentumiset Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset Arvonkorotukset Lisäykset 0 Vähennykset 0 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ) Sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot.

19 Taseen liitteet Osakkeet ja osuudet Kotimaa Osuus osakkeista % Kirjanpitoarvo Käypä arvo Sijoitusomaisuus Kotimaiset noteeratut osakkeet Aktia Bank Abp, A Suomi 6,01 % Aktia Bank Abp, R Suomi 3,19 % Atria Yhtymä Oyj, A Suomi 2,18 % Basware Oyj Suomi 2,97 % Biotie Therapies Oyj Suomi 1,92 % Cargotec Oyj Suomi 0,95 % Finnair Oyj Suomi 1,19 % Fortum Oyj Suomi 0,12 % Kemira Oyj Suomi 1,05 % Kesko Oyj Suomi 0,70 % Lassila & Tikanoja Oyj Suomi 1,47 % Marimekko Oyj Suomi 2,72 % Neste Oyj Suomi 0,55 % Nokia Oyj Suomi 0,11 % Okmetic Oyj Suomi 1,11 % Olvi Oyj Suomi 0,96 % Oriola KD Oyj Suomi 0,03 % Outokumpu Oyj Suomi 0,56 % Outotec Oyj Suomi 0,66 % Ponsse Oyj Suomi 0,96 % Pöyry Oyj Suomi 1,79 % Raisio Yhtymä Oyj, V Suomi 1,51 % Ramirent Oyj Suomi 1,43 % Sanoma-WSOY Oyj, B Suomi 0,75 % Stockmann Oyj Abp, A Suomi 0,23 % Stora Enso Oyj, R Suomi 0,27 % Viking Line Oyj Suomi 0,26 % Wärtsilä Oyj Abp, B Suomi 0,09 % YIT Oyj Suomi 0,73 % Ålandsbanken Abp, A Suomi 0,86 % Ålandsbanken Abp, B Suomi 1,15 % Ulkomaiset noteeratut osakkeet Autoliv Inc. SDB Ruotsi Altona Mining Norja Dannemora Mineral B Ruotsi Northland Resources Inc. Kanada Nordic Mines Ab Ruotsi TTS Marine Asa Norja Volvo Ab, B Ruotsi Kotimaiset noteeraamattomat osakkeet Aktia Skadeförsäkring Ab Suomi 15,00 % Finda Oy Suomi 0,29 % Försäkrings Ab Garantia Suomi 2,00 % Goodmill Systems Oy Suomi 19,90 % Laurantis Pharma Oy Suomi 8,15 % M-Brain Oy Suomi 19,23 % Multi Touch Oy Suomi 8,59 % Palsk Ab Suomi 10,00 % Tornator Timberland Oy Suomi 2,50 % VVO-Yhtymä Oyj, A Suomi 0,20 %

20 Taseen liitteet Osakkeet ja osuudet Kotimaa Osuus osakkeista % Kirjanpitoarvo Käypä arvo Korkorahastot Aktia Corporate Bond+, D Aktia Emerging Markets Bond+, D Aktia Emerging Markets Local Currency Bond+, D Aktia Emerging Markets Local Currency Bond T-Bill+, D Aviva Investors Sicav - Global High Yield Bond Fund I Babson Capital Global High Yield Strategies Fund Blackstone GSO European Senior Loan Fund Bluebay Invest Grade Bond Base Bluebay Global Diversified Corporate Bond Fund Bluebay Global High Yield Bond DB X-Trackers IBX Eur Sov EZ DB X-Trackers IBX Eur Sovereigns Euroxone AAA DB X-Trackers II Box Corp ETF Evli European High Yield B Global Evolution Frontier Markets Fund I Investec EM Local Currency Dynamic Debt I Ass Gross USD Lyxor Iboxx Liquid High Yield 30 ETF Market VectorsEmerging Markets ETF Neuberger Berman High Yield Bond Fund I Nordea Dedicated Invt FIS X-Credit FD BI-Eur High Yield Osakerahastot Aberdeen Global Asia Pacific Black Rock European Focus Fond Comgest Growth Emerging Markets Equity DB X-Trackers S&P 500 ETF DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C Fund DB X-Trackers DJ EU STOXX 50-1D ETF DB X-Trackers DJ STOXX DB X-Trackers DJ STXX 600 D DB X-Trackers DJ S6 IND GOOD DB X-Trackers MSCI EM Asia DB X-Trackers MSCI USA TRN Index EFT 1C Eagle US Small Cap Equity East Capital Bering Balkan Fund East Capital Bering Central Asia Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital Explorer BTA East Capital Russian Fund Eaton Vance International Fourton Odysseus, A Fourton Stamina, A Macquarie Asia New Stars OP-Kehittyvää Aasia SPDR S&P 500 ETF Trust Pääomarahastot Abris Cee Mid-Market Fund II Capital Dynamics S.C.A.-Global Secondaries III CMP German Opportunity Fund II LP Conor TechnologyFund II Ky Crown Opportunities Fund Ky Essedel Russia Opportunities Fund Ky

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Taseen liitteet TILINPÄÄTÖS 2014. Käypä arvo. Sijoitukset 31.12.2014 Emoyhtiö. Kirjanpitoarvo. Jäljellä oleva hankintameno

Taseen liitteet TILINPÄÄTÖS 2014. Käypä arvo. Sijoitukset 31.12.2014 Emoyhtiö. Kirjanpitoarvo. Jäljellä oleva hankintameno Sijoitukset 31.12.2014 Emoyhtiö Jäljellä oleva hankintameno 2.1 Sijoitusten käypä ja stusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt 13 265 703 13 265 703 15 701 387 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Katsaus menneeseen vuoteen Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat hyvin vuonna 2013, vaikka taloudessa oli epävarmuutta ja sijoitusilmapiiri levoton.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2011. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2011. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Avainluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS VERITAS ELÄKEVAKUUTUS Tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. 2010 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2010. 2010 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2010 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT

TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 1/sivu 1a Tilinpäätöksen liitetieto TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2014

Hallituksen toimintakertomus 2014 Hallituksen toimintakertomus 2014 Yhä useampi pieni ja keskisuuri yritys valitsi Veritaksen työeläkevakuuttajaksi, ja sekä TyEL-vakuutuksen ottaneiden työnantajien että TyEL-vakuutettujen työntekijöiden

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS ELÄKEVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot