Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Riskien hallinta Luettelo yhtiön kirjanpitokirjoista, järjestelmistä ja rekistereistä Hallituksen esitys voiton käytöstä ja vapaa oma pääoma Tilintarkastuskertomus

2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Katsaus menneeseen vuoteen Vuosi 2012 oli Veritas Eläkevakuutukselle hyvä vuosi. Onnistuneen allokaation ansiosta yhtiön sijoitukset tuottivat yhteensä 11,3 prosenttia. Myynnillisesti yhtiön onnistui säilyttää asemansa markkinoilla. Veritas vahvisti yhteistyöverkostoaan vuoden alussa ostamalla osuuden Folksam Vahinkovakuutuksesta (silloin Aktia Vahinkovakuutus) yhdessä ruotsalaisen Folksam ömsesidig sakförsäkring -vakuutusyhtiön kanssa. Omistuksen tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen tuotekokonaisuus yritysasiakkaille. Yhteistyö Aktia Pankin kanssa jatkuu muuttumattomana. Alan kehitys Vuonna 2012 työntekijän työeläkevakuutus TyEL täytti 50 vuotta. Veritas on tarjonnut TyEL-vakuutuksia järjestelmän alusta eli vuodesta 1962 asti. Professori Nicholas Barr ja professori Keith Ambachtsheer ovat Eläketurvakeskuksen tilauksesta arvioineet suomalaista työeläkejärjestelmää. Heidän arvionsa mukaan järjestelmä on vakaalla perustalla. Kestävyyden takaamiseksi sitä pitää kuitenkin kehittää. Erityisesti he korostivat ratkaisuja, jotka tähtäävät eläkkeellesiirtymisen myöhentämiseen ja sijoitustuottojen parantamiseen. Työmarkkinaosapuolet sopivat keväällä 2012 työeläkejärjestelmän kehittämisestä. Tätä varten arvioidaan edellisen, vuonna 2005 toteutetun uudistuksen vaikuttavuutta etenkin keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän ja järjestelmän kestävyyden suhteen. Nyt suunniteltu uudistus huomioi etenkin suomalaisten kasvavan eliniän sekä eläkeiän myöhentämisen. Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alussa. Lyhyellä tähtäimellä (vuonna 2014) varhennettu vanhuuseläke lakkautetaan ja osa-aikaeläkkeen ikärajaa nostetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut valmistelut lisätäkseen työeläkealan kilpailua. Eläkeyhtiöitä kannustetaan toiminnan tehokkuuteen, jotta ne suunniteltujen yhtiökohtaisten vakuutusmaksun hoitokustannusosan tariffien kautta voisivat osittain myös kilpailla lakisääteisten eläkevakuutusten hinnoittelulla. Myös asiakkaille tarjottaviin työhyvinvointipalveluihin on tulossa alan yhteiset säännöt. Työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntöjä uudistetaan. Uudet säännöt, jotka toteuttivat uudistuksen toista vaihetta, tulivat voimaan Uudistuksen kolmas vaihe on parhaillaan työn alla sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä. Muutoksiin voi tutustua lähemmin yhtiön vakavaraisuutta käsittelevässä kappaleessa. Vuonna 2012 työeläkealan läpinäkyvyydestä keskusteltiin näkyvästi julkisuudessa. Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että Finanssivalvonta ottivat kantaa aiheeseen suosittelemalla suurempaa selvyyttä johdon sidonnaisuuksiin ja yhtiöiden hallintoon. Syksyllä ministeriö julkisti suunnitelmat vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi, minkä mukaan eläkkeen hakuprosessia on selkiytettävä etenkin työkyvyttömyystapauksissa. EU:n suunnittelema transaktiovero herätti huolta eläkevakuutusalalla, koska se nostaa alan sijoitustoiminnan kustannuksia. Työeläkevakuuttajat TELA on selvittänyt kustannusten pitkällä tähtäimellä nostavan eläkemaksua 0,8 prosenttiyksikköä. Tilinpäätös Vakuutusliike Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vuonna Sekä palkkasummia että YEL-työtuloja nostettiin. Maksutulo Vuonna 2012 keskimääräinen TyEL-maksu oli 22,8 (22,4) prosenttia palkkasummasta. Palkansaajan työeläkemaksu oli 5,15 (4,7) prosenttia palkasta alle 53-vuotiaille ja 6,5 (6,0) prosenttia henkilöille, jotka olivat jo täyttäneet 53 vuotta. TyEL-maksun tapaan myös YEL-maksu on ikäsidonnainen. YEL-maksu oli alle 53-vuotialle yrittäjille 22,5 (21,6) prosenttia ja jo 53 vuotta täyttäneille 23,85 (22,9) prosenttia vahvistetusta YEL-työtulosta. Vuonna 2013 sekä TyEL- että YEL-vakuutusmaksut pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen työeläkemaksu olisi noussut 0,4 prosenttiyksikköä, mutta koska työmarkkinaosapuolet samalla päättivät yhtä suuresta alennuksesta tasoitusmäärän purkamiseksi maksu pysyy samana. Syksyn neuvottelut eläkemaksuista olivat vaikeat, ja ne venyivät aina marraskuun loppuun asti. Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vuonna TyEL-maksutulo kasvoi edellisvuoteen verrattuna 8,2 (12,0) prosentilla 401,0 (370,7) miljoonaan euroon. YEL-vakuutusten maksutulo oli 57,1 (52,9) miljoonaa euroa. Yllä olevista maksutuloista 0,5 (0,6) miljoonaa euroa oli TyEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen maksuja. Yhteenlaskettu maksutulo, joka nousi 458,2 miljoonaan euroon, kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 34,6 miljoonaa euroa, eli 8,2 prosenttia. Maksusaataviin kohdistuvat luottotappiot laskivat jonkin verran ja olivat 3,7 (4,2) miljoonaa euroa.

3 Maksetut eläkkeet Veritas Eläkevakuutus maksoi vuonna 2012 eläkkeitä ja muita etuuksia yhteensä 407,2 (374,8) miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy käsittelykuluja yhteensä 3,9 (3,9) miljoonaa euroa ja työhyvinvointitoiminnan kuluja 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. Lakisääteiset TyEL-eläkkeet nousivat 349,3 (320,9) miljoonaan euroon ja YEL-eläkkeet 53,5 (49,6) miljoonaan euroon. Vastuuvelka Veritas Eläkevakuutuksen yhteenlaskettu vastuuvelka oli 2 058,8 (1 914,4) miljoonaa euroa Vakuutusmaksuvastuun osuus oli 1 148,9 (1 053,0) miljoonaa euroa ja korvausvastuun osuus 909,9 (861,4) miljoonaa euroa. Vastuuvelan korkoutusvaatimukset määräytyvät niin, että 10 prosenttia on sidottu työeläkevakuuttajien noteerattujen osakkeiden tuottoon. Jäljelle jäävän vastuuvelan korkoutus riippuu eläkelaitosten keskimääräisestä vakavaraisuudesta. Tämä vaatimus määräytyy niin, että 3 prosenttiyksikön rahastokorkoon lisätään nk. täydennyskerroin. Myös salkun yrityslainat tuottivat hyvin. Lainojen marginaalit laskivat koko vuoden ajan, ja kun korkotaso samanaikaisesti laski, tuotto nousi jopa alkuvuoden odotuksia paremmaksi. AAA-luokituksen saaneiden eurooppalaisten valtionobligaatioiden tuotto oli hyvä, mutta vielä paremmin tuottivat paikallisvaluutassa olleet kehittyvien markkinoiden valtionpaperit. Korkosijoitusten kokonaistuotto oli 11,7 (3,0) prosenttia. Kehittyvien markkinoiden yrityslainat ja valtionlainat tuottivat 14,3 (2,0) prosenttia. Myös Veritaksen kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin, 7,9 (7,6) prosenttia. Veritas sijoittaa hyvillä paikoilla sijaitseviin kiinteistöihin, joilla on korkea kehityspotentiaali ja joiden vuokrausaste on korkea. Veritaksen sitoutuneen pääoman nettotuotto käyvin arvoin oli vuonna 11,3 (-4,9) prosenttia. Eläkevakuuttajana Veritas sijoittaa pitkällä tähtäimellä. Eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan säädösten muututtua vuonna 1997 Veritaksen vuotuinen nimellistuotto on ollut 5,9 prosenttia. Nimellinen sijoitustuotto Vuonna 2012 osaketuottoon sidottu vaatimus oli 15,10 prosenttia ja täydennyskerroin 0,00 prosenttia ajalla , 0,09 prosenttia ajalla , 0,71 prosenttia ajalla ja 0,56 prosenttia viimeisellä kvartaalilla. Laskuperustekorko, jota käytetään mm. vakuutusmaksujen kokouttamiseen, oli 3,25 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla ja 4,00 prosenttia ajalla Sijoitusmarkkinat Kaikki omaisuuslajit tuottivat vuonna 2012 hyvin. Vuoden alkaessa globaalin kasvun käynnistymiseen kohdistui suuria odotuksia. Odotukset muuttuivat pettymykseksi jo vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ja osakekurssit laskivat. Monen yrityksen huonosta tuloskehityksestä ja heikoista tulosodotuksista huolimatta vuodesta tuli kokonaisuutena osakesijoitusten osalta vahva. Keskuspankkien avokätinen likviditeetti ja etenkin pääjohtaja Mario Draghin lupaus eurooppalaisten kriisimaiden tukemisesta loivat uskoa euroalueen selviämiseen. Veritas vähensi osakepainoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja nosti sitä taas seuraavalla. Tämä osoittautui onnistuneeksi strategiaksi. Osakesijoitusten kokonaistuotto nousi 13,9 (-19,7) prosenttiin ja noteerattujen osakkeiden tuotto 15,4 (-21,2) prosenttiin. Vuodenvaihteessa Veritas Eläkevakuutuksen sijoitussalkun kokonaisarvo oli (2 012) miljoonaa euroa sisältäen käteiset varat, talletukset ja sijoitustoiminnan saatavat ja velat. Korkosijoitusten yhteenlaskettu arvo oli (1 077) miljoonaa euroa, mikä on 51,4 (53,5) prosenttia koko sijoitussalkun arvosta. Korkosijoitusten arvosta joukkovelkakirjojen osuus oli (932) miljoonaa euroa eli 46,3 (46,3) prosenttia. Osakesijoitusten osuus kasvoi 29,8 (26,2) prosenttiin ja niiden arvo kohosi 678 (528) miljoonaan euroon. Kiinteistösijoitusten arvo, 367 (358) miljoonaa euroa, nousi hieman kiinteistösijoitusten osuuden kokonaissalkusta laskiessa 16,1 (17,8) prosenttiin. Muiden sijoitusten arvo oli 60 (49) miljoonaa euroa ja niiden osuus sijoitussalkusta oli 2,6 (2,4) prosenttia. Kesäkuussa Veritas allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli UNPRI:n.

4 Vakavaraisuus ja kokonaistulos Hyvän sijoitustuloksen ansiosta Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos käyvin arvoin koheni. Vuonna 2012 tulos nousi 149,6 (-155,1) miljoonaan euroon. Kokonaistulokseen sisältyy sijoitustoiminnan tulos 142,1 (-148,6) miljoonaa euroa, vakuutustoiminnan tulos 6,0 (-8,5) ja hoitokustannustulos 1,8 (2,0) miljoonaa euroa. Myös yhtiön vakavaraisuus vahvistui vuonna Osittamaton lisävakuutusvastuu kasvoi 19,2 miljoonaa (vuonna 2011 summa laski 48,7 miljoonaa euroa) ja arvostuserot 120,8 miljoonaa euroa (vuonna 2011 laskua 101,8 miljoonaa euroa). Toimintapääoma oli 452,7 (310,8) miljoonaa euroa, 24,1 prosenttia (17,7) vastuuvelasta, mikä on 2,4-kertaa (2,3) vakavaraisuusrajan. Vuoden 2008 tilapäisen vakavaraisuuslainsäädännön perusteella osa tasausvastuusta rinnastuu toimintapääomaan. Tämä osuus oli 78,3 (73,3) miljoonaa euroa. Jollei tätä huomioitaisi, yhtiön vakavaraisuusaste olisi ollut 19,9 (13,0) prosenttia. Tilapäisen lainsäädännön voimassaolo päättyi , eikä tätä osaa tasausvastuusta enää rinnasteta toimintapääomaan. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleiden vakavaraisuussäädösten mukaan yhtiön vakavaraisuuspääoma muodostuu aiemmasta toimintapääomasta ja tasoitusmäärästä. Muutoksen ansiosta yhtiön vakavaraisuus koheni hiukan. Asiakashyvityksiin yhtiö siirsi 4,8 (3,4) miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,3 prosenttia vakuutettujen palkkasummasta. Hoitokustannukset ja hoitokustannussuhde Veritas Eläkevakuutuksen keskeisenä tavoitteena on riittävä kustannustehokkuus. Asiakkaat hyötyvät tehokkaasta kulusuhteesta, kun puolet ylijäämästä jaetaan heille asiakashyvitysten muodossa. Samalla on tärkeää turvata hyvä asiakaspalvelu työeläke on osa sosiaaliturvaamme, ja neuvontapalvelut ovat luonnollinen osa sitä. Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut nousivat 4,1 prosenttia 16,4 (15,7) miljoonaan euroon. Hoitokustannustulo kasvoi 2,8 prosentilla 18,2 (17,7) miljoonaan euroon. Liikekulut olivat 89,9 (88,7) prosenttia vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksista. Konserni Veritas Eläkevakuutus muodosti vuoden 2012 lopussa konsernin 34 kokonaan omistamansa ja kolmen osittain omistamansa kotimaisen asunto- ja kiinteistöyhtiön kanssa. Vuoden aikana yhtiö hankki kaksi uutta tytäryhtiötä ja myi yhden. Asiakkaat Veritas Eläkevakuutuksessa oli vuoden 2012 lopussa vakuutettuna (55 181) työntekijää ja (11 671) YEL-yrittäjää. Vakuutettu kokonaispalkkasumma kasvoi, vaikka vakuutettujen määrä laski 1,8 prosentilla edellisvuodesta. Myös TyEL-vakuutusten määrä laski jonkin verran (7 193) vakuutukseen. Sen sijaan vakuutettujen lukumäärä nousi vakuutusta kohden 7,7 työntekijästä 7,8 työntekijään. Veritas vastaa rinnakkaisvakuutussopimuksen mukaan myös puolesta Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian myöntämistä TyEL- ja YEL-vakuutuksista. Kanta käsitti vuoden 2012 lopussa arviolta (10 330) työntekijää ja (1 268) YEL-yrittäjää. Vuoden aikana myönnettiin (2 822) uutta eläkettä, joista vanhuuseläkkeitä oli (1 972), työkyvyttömyyseläkkeitä 398 (484), osa-aikaeläkkeitä 79 (102), työttömyyseläkkeitä 0 (31) ja perhe-eläkkeitä 221 (233) kappaletta. Yhteensä (27 000) henkilöä sai eläkettä Veritaksesta. Näistä (18 836) sai vanhuuseläkettä, (4 451) työkyvyttömyyseläkettä, 330 (471) osa-aikaeläkettä, 23 (239) työttömyyseläkettä ja (3 003) perhe-eläkettä. Asiakaspalvelu Veritas Eläkevakuutuksessa asiakas on kaiken toiminnan keskiössä. Asiakaspalvelunsa avulla Veritas erottautuu markkinoilla. Veritas on vuonna 2012 kunnostautunut yhtenä markkinoiden nopeimpana eläkeyhtiönä. Veritaksen asiakkaat saivat päätöksen työkyvyttömyys-, vanhuus- ja osa-aikaeläkkeissä sekä kuntoutuslupauksissa nopeammin kuin alalla keskimäärin. Asiakaspuheluihin Veritas vastasi 11 sekunnissa. Aktiivinen dialogi yhtiön ja asiakkaan välillä on osa laadukasta asiakaspalvelua. Yhä useampi asiakkaamme hoitaa vakuutusasiansa hänelle nimetyn yhteyshenkilön kanssa. Sama henkilö palvelee asiakasta sekä TyEL- että YEL-asioissa. Laajentaakseen kosketuspintaa asiakkaisiinsa Veritas otti viime vuonna käyttöön sähköisen asiakaskirjeen. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisissa medioissa mahdollistaa elävän dialogin suuren yleisön kanssa. Vuonna 2012 Veritas aloitti kaksi suurempaa IT-hanketta: sekä korvausjärjestelmä että Veritaksen verkkopalvelu uusitaan kokonaan. Korvausjärjestelmä perustuu julkisen alan eläkelaitoksen Kevan rakentamaan järjestelmään. Korvausjärjestelmän uusimishankkeessa Veritas tekee yhteistyötä Varman ja Eläke- Fennian kanssa. Vakuutusote lähetettiin neljännen kerran kaikille Veritaksen asiakkaille. Palautetta kertyi erityisesti verkon kautta, kun 38 prosenttia vastauksista jätettiin verkossa.

5 Eläkeote lähetettiin vuonna 2012 viimeisen kerran samanaikaisesti kaikille tuleville eläkkeensaajille. Jatkossa ote lähetetään vaiheittain niin, että kaikki paperiotteen valinneet asiakkaat saavat otteensa kolmen vuoden välein. Viime vuonna ote sisälsi myös julkisen sektorin työsuhdetiedot. Veritas tarjosi kaikille 50 vuotta täyttäneille asiakkailleen myös arvion kokonaiseläkkeestä (pois lukien kansaneläke). Työhyvinvointi Veritas Eläkevakuutus tarjoaa kaikille asiakkailleen tukea työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Työhyvinvointipalvelu koostuvat osittain konsultoinnista, osittain työkaluista, joita asiakas voi hyödyntää kehittäessään omaa tai henkilökuntansa hyvinvointia. Konsultointi toteutuu nk. Avanti-ohjelman kautta. Ohjelmassa asiakkaat toteuttavat pysyviä prosessimuutoksia yrityksessä henkilöstötyytyväisyyden lisäämiseksi ja työmotivaation kohentamiseksi. Vuonna 2012 Veritaksella oli käynnissä 113 Avantiohjelmaa asiakasyrityksissään. Serious Fun, Veritaksen työhyvinvoinnin työkalupakki, on Veritaksen asiakkaiden käytössä Veritaksen verkkopalvelun kautta. Yhteensä 150 verkkokävijää hyödynsi Serious Funia vuonna Lisäksi 52 asiakasta konsultoitiin Serious Funin käytössä. Veritas on myös järjestänyt 17 kurssia, joissa asiakkaat ovat voineet suorittaa Työturvallisuuslaitoksen Työhyvinvointikortin. Muille kuin asiakkaille järjestettiin viisi samansisältöistä kurssia. Veritas tuki paikallisesti yrittäjäasiakkaidensa työhyvinvointia Firstbeat-stressimittauksilla. Mittauksen tavoitteena on löytää keinoja torjua työperäistä stressiä. Analyysit tehtiin Porissa ja Jyväskylässä yhdessä Folkhälsanin kanssa. Henkilöstö Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on avain Veritaksen menestykseen. Yhtiön keväällä 2012 Corporate Image Oy:llä teettämän henkilöstötutkimuksen mukaan Veritaksella on erittäin sitoutunut henkilökunta. Yhtiöllä oli keskimäärin 137 (134) työntekijää vuonna Vuoden aikana 8 henkilöä aloitti uuden työsuhteen Veritaksessa ja 11 työsuhdetta päättyi, joista kolme eläköitymisen johdosta. 40 prosenttia henkilöstöstä puhuu ruotsia äidinkielenään ja enemmistö, 77 prosenttia, henkilökunnasta on naisia. Veritas Eläkevakuutuksella on kannustinohjelma, joka kattaa koko henkilökunnan. Kannustinohjelma selventää jokaisen yksittäisen työntekijän työpanoksen ja yhtiön strategisten tavoitteiden suhdetta. Vuonna 2012 kannustinohjelmaan ei tehty suurempia muutoksia. Hallinto Vuonna 2012 työeläkeyhtiöiden hallintoon kohdistui yhä enemmän vaateita läpinäkyvyydestä. Lisätäkseen avoimuutta eläkeyhtiöiden johdon sitoumuksista sosiaali- ja terveysministeriö aloitti uuden lainsäädännön valmistelut. Myös Finanssivalvonta otti syksyllä kantaa mm. eläkeyhtiöiden riippumattomuuteen sijoitustoiminnassa ja lähipiirikaupoisas sekä vaatimuksiin sijoitusosaamisesta ja -vastuusta yhtiöissä. Veritas täsmensi omia sääntöjään aiheesta viime vuoden aikana. Yhtiöhallinto Veritaksen hallinto ja johto perustuu työeläkeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja osakeyhtiöiden hallintoa koskevaan lainsäädäntöön sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Veritas noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnoimaa listayhtiöiden hallinnointikoodia. Joiltakin osin Veritas poikkeaa suosituksista osittain työeläkelainsäädännön sen toimintaperiaatteille asettamien vaatimusten takia ja osittain siksi, että yhtiö ei ole noteerattu osakeyhtiö. Hallitus vastaa siitä, että yhtiötä johdetaan ammattimaisesti ja terveiden toimintaperiaatteiden mukaan ja että toiminta on tarkoituksenmukaisesti organisoitu. Toimitusjohtaja Kjell Sundström (Stiftelsen för Åbo Akademi) valittiin tammikuussa uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja talousjohtaja Anders Dahlbäck (Akava) varapuheenjohtajaksi. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), toimitusjohtaja Stig-Erik Herrgård (EK), yksikönjohtaja Eivor Huldén, toimitusjohtaja Markus Jussila, konsernijohtaja Hannu Louhi (EK), toimitusjohtaja Anders Nordman, organisaatiosihteeri Anita Spring (SAK), pääekonomisti Ralf Sund (STTK), professori Peter Wetterstein sekä asiantuntija Johan Åström (EK). Aluepäällikkö Piia Alvesalo (EK), pääekonomisti Olli Koski (SAK) ja toimitusjohtaja Jan Nybom olivat varajäseniä. Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa viime vuonna. Hallituksella oli vuonna 2012 kaksi valmistelevaa valiokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Valiokuntien jäseniä olivat toimitusjohtaja Kjell Sundström (puheenjohtaja), talouspäällikkö Anders Dahlbäck ja asiantuntija Johan Åström. Vuoden 2013 alusta alkaen hallituksella on myös kolmas valmisteleva valiokunta, sijoitus- ja riskivaliokunta. Uusi valiokunta osallistuu sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelmien valmisteluun. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön hallintoa, josta hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Toimitusjohtaja Peter Boström oli hallintoneuvoston puheenjohtaja ja työvoimapoliittinen asiantuntija Leila Kurki (STTK) varapuheenjohtaja. Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja valittiin uudelle toimikaudelle hallintoneuvoston kokouksessa marraskuussa 2012.

6 Hallintoneuvoston vaalivaliokuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Peter Boström (puheenjohtaja), varapuheenjohtaja Leila Kurki ja asiantuntija Johan Åström. Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita hallintoneuvostoon ja yhtiökokoukseen. Puheenjohtaja Peter Boström, varapuheenjohtaja Leila Kurki ja asiantuntija Johan Åström jatkavat vaalivaliokunnassa myös vuonna Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Boström osallistui yhteensä kuuteen hallituksen kokoukseen. Myös yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Master of Law, jur.kand. Jan-Erik Stenman on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta Yhtiölakimies, jur.kand. Kaisa Forsström valittiin toimitusjohtajan sijaiseksi 1. heinäkuuta 2012 alkaen. Omat osakkeet Veritas Eläkevakuutus osti kuluneena vuonna yhden oman osakkeen. Osakkeen hinta määräytyi hallituksen vahvistaman osakkeen matemaattisen arvon mukaan. Kauppahinta oli 320,83 euroa, mikä on vähennetty yhtiön omasta vapaasta pääomasta. Vuoden lopussa yhtiöllä oli hallussaan ainoastaan yksi oma osake. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Veritas Eläkevakuutuksen tavoitteena on, että hyvä sisäinen valvonta kattaisi koko organisaation. Hyvä sisäinen valvonta takaa, että hallitus, johto ja yhtiön työntekijät voivat asianmukaisella varmuudella varmistaa toiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisen raportoinnin uskottavuuden sekä sen, että lakeja ja asetuksia ja sisäisiä sääntöjä noudatetaan. Tulevaisuudennäkymät Veritas Eläkevakuutuksen tulevaisuudennäkymät ovat valoisat, vaikka toimintaympäristöön onkin suunnitteilla muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa työeläkeyhtiöiden välisen kilpailun lisäämiseen tähtäävän lainmuutoksen valmistelua. Veritaksen mukaan suunniteltuja TyEL-maksun yhtiökohtaisia hoitokustannusosia ei voi ainoastaan sitoa yhtiön kustannustehokkuuteen, vaan niissä pitää huomioida alan luonne asiakasneuvonnan laatu turvaten. Lisäksi työeläkealalle muutoksista koituvan hyödyn pitää ylittää muutoksista aiheutuvat kustannukset. Markkinoiden mahdollinen painottuminen yhä suurempiin toimijoihin asettaa edunvalvonnalle uusia haasteita. On tärkeää, että Veritas huomioidaan yhtiönä samalla kun toimijat yhdessä kehittävät alaa. Yhteiset pelisäännöt ja terveet toimintaedellytykset luovat perustan toimivalle hajautetulle järjestelmälle. Hajautettu järjestelmämme on vahvuus sekä riskienhallintaettä asiakasnäkökulmasta. Asiakaspalvelun laadun kannalta on tärkeää, että alalla on myös jatkossa tarjolla toisistaan tarpeeksi eriäviä toimijoita. Veritas on erikoistunut pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja yrityksiin ja profiloituu yhä vahvemmin heidän vaihtoehtonaan. Veritas kehittää kumppanuuksiaan vahvistaakseen kaikkien asiakasryhmiensä tuotevalikoimaa. Pensions-Alandian, Aktiakonsernin ja Folksam Vahinkovakuutuksen kanssa solmitut strategiset yhteistyöt jatkuvat ja niitä syvennetään. Myös muiden kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Veritas Eläkevakuutuksella on kestävä talous. Avainlukumme ovat olleet hyvät sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Veritas voi katsella tulevia alan muutoksia vakaalta maaperältä ja voi myös jatkossa keskittyä tarjoamaan asiakkailleen tukea ja asiantuntemusta työeläkeasioissa. Riskienhallinta Veritas Eläkevakuutuksessa perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään riskienhallintasuunnitelmaan. Riskienhallintasuunnitelma käsittää yhtiön koko toiminnan. Hallitus vahvistaa sijoitustoiminnan periaatteet vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Riskienhallintaa esitellään laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen riskienhallintaosiossa. Sisäisen tarkastuksen pääasiallinen tehtävä on turvata yhtiön riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta ja varmistaa, että ne toimivat asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

7 Tuloslaskelma Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo , ,96 Sijoitustoiminnan tuotot , ,38 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,11 Korvausvastuun kokonaismuutos , , , ,11 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,00 Liikekulut , ,09 Sijoitustoiminnan kulut , ,07 Vakuutustekninen tulos , ,07 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot , ,70 Tulos varsinaisesta toiminnasta , ,37 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,65 Tilikauden tulos , ,02

8 Tase Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,47 Muut pitkävaikutteiset menot , ,68 Ennakkomaksut , , , ,24 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,54 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,19 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,90 Rahoitusmarkkinavälineet , ,40 Kiinnelainasaamiset , ,65 Muut lainasaamiset , , , , , ,93 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,02 Vakuutuksenvälittäjiltä , , , ,03 Muut saamiset , , , ,70 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,66 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,75 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,77 Muut siirtosaamiset , , , ,80 Vastaavaa yhteensä , ,42

9 Tase Vastattavaa Oma pääoma Sidottu Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,95 Muut rahastot , ,52 Tilikauden tulos , , , ,49 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,33 Vakuutustekninen vastuuvelka (oma osuus) Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Korvausvastuu , , , ,00 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,69 Muut velat , , , ,03 Siirtovelat , ,57 Vastattavaa yhteensä , ,42

10 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut jälleenvakuuttajille maksettu osuus 0 0 Maksetut korvaukset jälleenvakuuttajilta saatu osuus 0 0 Saadut korot Saadut osingot Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminnan muista tuotoista Maksut henkilöstökuluista Muut maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin, netto (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankinta Omien osakkeiden myynti Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

11 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Seuraavat periaatteet koskevat sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen tilinpäätöstä että sen konsernitilinpäätöstä. Tilinpäätös on laadittu vakuutusyhtiölain, osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen, sosiaali- ja terveysministeriön antamien kirjanpitoja tilinpäätösmääräysten sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen yhdistellään emoyhtiön ja sen suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmän mukaisesti ja osakkuusyritykset pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Vanhimpien tytäryhtiöiden osalta eliminoinnit on tehty päivätyn tilinpäätöksen arvojen mukaisesti. Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Konserniaktiiva on kohdistettu joko maa-alueisiin tai rakennuksiin. Rakennuksiin kohdistettu konserniaktiiva poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaan. Konsernitilinpäätöksestä on eliminoitu konsernin sisäinen osakeomistus. Vähemmistöosakkaiden osuus tilikauden tuloksesta ja konsernin omasta pääomasta kirjataan vähemmistöosuutena. Konsernin liitetiedoissa ei ole esitetty eriä, jotka näkyvät emoyhtiön liitetiedoissa. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Valuuttakurssierot on käsitelty muina sijoitustoiminnan tuottoina tai kuluina. Omaisuuden arvostus taseessa Aineettomat oikeudet ja pitkävaikutteiset menot kirjataan alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla vähennettyinä. Kiinteistöt kirjataan hankintamenon mukaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyinä. Jos todennäköinen luovutushinta on kirjanpitoarvoa alempi, kiinteistö arvostetaan alemman arvon mukaan. Kiinteistöosakkeet kirjataan hankintamenon tai alemman todennäköisen luovutushinnan mukaan. Tiettyjen kiinteistöomistusten kirjanpitoarvoihin on tehty arvonkorotus. Osakkeet ja osuudet kirjataan keskihintaperiaatteen mukaan ja arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan siltä osin kuin käypä arvo ylittää arvonalennuksilla korjatun kirjanpitoarvon. Käyttöomaisuusosakkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköisen luovutushintaan. Rahoitusmarkkinavälineet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon korjattuna rahoitusmarkkinavälineen juoksuajalle jaksotetulla nimellisarvon ja hankintamenon erotuksella. Siltä osin kuin käypä arvo on kirjanpitoarvoa alempi eikä aleneminen johdu yleisen korkotason muutoksista, rahoitusmarkkinavälineiden arvo on alennettu käypään arvoon. Aikaisemmin tehdyt alaskirjaukset palautetaan siltä osin kuin käypä arvo ylittää alaskirjauksin korjatun kirjanpitoarvon. Lainasaamiset ja muut saamiset kirjataan alkuperäiseen arvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksusaamiset on merkitty taseeseen alkuperäiseen arvoon tai tätä alempaan todennäköiseen arvoon. Suojauslaskentaa ei sovelleta johdannaisinstrumentteja kirjattaessa siitä huolimatta, onko johdannaistransaktio suojaava vai ei. Johdannaisinstrumenttien kirjanpitoarvo muodostuu hankintahinnasta tai alemmasta käyvästä arvosta. Realisoimattomia positiivisia arvonmuutoksia ei merkitä kirjanpitoon. Suljettujen tai päättyneiden johdannaissopimusten tulos on kirjattu kokonaisuudessaan tulosvaikutteisena. Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Käyvän arvon määrittely Kiinteistöjen käypä arvo määritetään vuosittain erikseen Finanssivalvonnan edellyttämällä tavalla. Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, joka voidaan saada vapailla markkinoilla riippumattomien osapuolten välillä tehtävässä kaupassa. Kiinteistösijoitusten käyvät arvot perustuvat merkittävimpien kiinteistöomistusten osalta myös ulkopuolisten arvioijien arviointi-instrumentteihin. Noteerattujen osakkeiden ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona käytetään viimeksi tilinpäätöspäivänä noteerattua ostokurssia. Niiden osakkeiden osalta, joille ei tilinpäätöspäivänä ole noteerattu ostokurssia, on käytetty viimeksi noteerattua päätöskurssia. Pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu yleensä alkuperäisestä hankintamenosta tai alemmasta

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8

Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8 Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8 TILINPÄÄTÖKSET Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 9-11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2014

Hallituksen toimintakertomus 2014 Hallituksen toimintakertomus 2014 Yhä useampi pieni ja keskisuuri yritys valitsi Veritaksen työeläkevakuuttajaksi, ja sekä TyEL-vakuutuksen ottaneiden työnantajien että TyEL-vakuutettujen työntekijöiden

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot