KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ"

Transkriptio

1 KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 Seuraavalla tähdellä asui Juoppo. Niin lyhyt kuin tämä vierailu olikin, tekisi kuitenkin, pikku prinssin hyvin alakuloiseksi. Mitä sinä teet? hän kysyi Juopolta, jonka tapasi istumassa hiljaisuudessa, edessään kokoelma tyhjiä ja täysinäisiä pulloja. Juon, vastasi Juoppo synkän näköisenä. Miksi sinä juot? kysyi pikku prinssi. Unohtaakseni, vastasi Juoppo. Unohtaaksesi mitä? Kysyi pikku prinssi, jonka jo kävi sääliksi miestä. Unohtaakseni, että häpeän, tunnisti Juoppo pää painuksissa. Mitä sitten häpeät tiedusteli pikku prinssi, joka olisi halunnut auttaa häntä. Häpeän, että juon, sanoi Juoppo sulkeutuen sitten lopulliseen sanattomuuteen. Ja pikku prinssi jatkoi matkaansa aivan ymmällään. Isot ihmiset ovat toden totta aivan käsittämättömiä, hän ajatteli matkustaessaan eteenpäin. (Saint- Exupéry 1980, 44)

3 TIIVISTELMÄ Iskanius Henna, Kuvaja Ulla-Riikka & Pesonen Anna Katkolla hajun takia nenä nyrpeä. Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä. s.47 liitteet 3. kieli: suomi. Pieksämäki, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki. Hoitotyön koulutusohjelma/ hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK) Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta päihdeongelmaan eri hoitoympäristöissä. Kysely toteutettiin Pieksämäellä Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskuksen asiakkaille. Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskus on päihde- ja peliriippuvaisille tarkoitettu hoitopaikka. Tutkimus oli kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto kerättiin itse laadituilla kyselylomakkeilla, jotka Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskuksen asiakkaat täyttivät nimettöminä. Kyselylomakkeessa oli yhteensä kahdeksan kysymystä, joista kolmessa kysyttiin taustatietoja ja viisi kysymystä sisälsi avoimia vastausvaihtoehtoja. Tutkimukseen osallistui 32 päihdeasiakasta, joista naisia oli 12 ja miehiä 20. Tutkimuksessa nousi selkeästi esille erot kohtelussa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä päihdehoitotyöhön erikoistuneiden yksiköiden välillä. Päihdehoitoyksiköissä oli hoitajien suhtautuminen paljon ammatillisempaa kuin terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Miesten ja naisten välillä oli myös huomattavia eroja. Miehet olivat kokeneet hoitajien kohtelun paljon positiivisemmaksi kuin naiset. Tulosten perusteella päihdeongelma on vaikuttanut tutkittujen elämän hallintaan. Tutkimuksen tekeminen auttoi meitä tunnistamaan omat asenteemme ja muuttamaan niitä ammatillisemmiksi. Asenteiden tunnistamisesta on meille hyötyä työelämässä, koska osaamme nyt paremmin kohdata päihdeasiakkaita. Lisäksi voimme yrittää osaltamme vaikuttaa muiden työntekijöiden mahdollisiin epäammatillisiin asenteisiin. Asiasanat: Päihde, päihdeasiakas, päihde palvelujärjestelmä, suhtautuminen, päihdehoitotyö

4 ABSTRACT Henna Iskanius, Ulla-Riikka Kuvaja and Anna Pesonen Nose sulk about the smell in rehab. Intoxicant abusers experience of nurses attitudes towards intoxicant abusers in different nursing places. p appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2008 Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Degree: Nurse The purpose of this study was to examine intoxicant abusers experiences on how nurses have treated them in different nursing places. The survey was made in Pieksämäki to the customers of Tyynelä rehabilitation and development center. Tyynelä rehabilitation and development center is a nursing place for intoxicant abusers and people who are addicted to games. The study was qualitative. Material of the study was collected with a self made questionnaire in which Tyynelä s customers were fully anonymous. There were eight question in the questionnaire. Three questions were for background information and five for open questions. The total of 32 intoxicant abusers participated in the study. There were 12 women and 20 men. The findings of the study showed that there were differences in treatment between health center, hospital and intoxicant institution. The nurses in intoxicant institutions were much more professional than in health centers and hospitals. There were significant differences also between women and men. Men s experiences of nurses treatment were more positive than women s experiences. The results of the study show that intoxicant problem has influenced the respondents lives. Making of this research helped us to recognice our attitudes and change them more professional. Knowing our attitudes helps us in work life. We can face intoxicant abusers more professionally. Also we can try to change other workers` possible unprofessional attitudes. Keywords: intoxicant, intoxicant abuser, attitude, intoxicant care work, intoxicant services

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PÄIHTEET PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISYN TASOT PÄIHDERIIPPUVUUS Päihderiippuvuuden kehittyminen Päihderiippuvuuden diagnosointi Päihderiippuvuuden tasot PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄ Yleiset päihdepalvelut Päihdehuollon erityispalvelut PÄIHDEHOITOTYÖ Hoitajan ja päihdeasiakkaan hoitosuhde Naisten ja miesten erot päihdehoidossa Hoitajien jaksamisen keinoja Eettisyys päihdehoitotyössä ASENTEET PÄIHTEISIIN HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET PÄIHDEASIAKKAISIIN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä Kyselylomake aineistonkeruu menetelmänä Aineiston keruu ja analysointi Tutkimuksen eettisyys TUTKIMUSTULOKSET Vastaajien taustatiedot Hoitajien suhtautuminen Hoitajien suhtautuminen päihdeasiakkaiden kokemana eri ikäluokissa Suhtautumisen eroja eri hoitoympäristöissä Erot suhtautumisessa nais- ja mieshoitajien välillä Suhtautumisen vaikutus hoitoon hakeutumisessa TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelu... 37

6 13.2 Jatkotutkimusaiheet Tutkimusprosessi Opinnäytetyön tekemiseen vaikuttaneet tekijät LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Saatekirje ja kyselylomake Liite 2 Esimerkki aineiston analysoinnista Liite 3 Tutkimuslupa... 47

7 1 JOHDANTO Valitessamme opinnäytetyön aihetta halusimme valita keskustelua herättäneen mutta vaietun aiheen. Valitsimme aiheeksi kaikkien mielenkiinnon herättäneen kohteen. Olemme havainneet työelämässä ja harjoittelujaksoilla päihdeasiakkaisiin kohdistuvaa epäasiallista suhtautumista. Olemme kiinnostuneita saamaan selville päihdeasiakkaiden kokemuksia heidän saamastaan kohtelusta eri hoitoympäristöissä. Sen vuoksi päätimme tutkia päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta päihdeongelmaan eri hoitoympäristöissä. Alkoholin asema valtapäihteenä on edelleen vankka, ja sen aiheuttamat ongelmat heijastuvat kaikkiin elämän osa-alueisiin. Nykyään on kuitenkin enää vain harvoja päihdeasiakkaita, jotka käyttävät vain pelkkää alkoholia päihtymistarkoituksessa. Päihteiden käyttö ei ole enää hallinnassa ja sen aiheuttamiin ongelmiin ja terveyshaittoihin tarvitaan ammattiapua. Päihteiden käyttäjät tarvitsevat usein katkaisuhoitoa tai muuta apua. Opinnäytetyössä päihde on rajattu koskemaan alkoholia, lääkkeitä ja korvikkeita. Opinnäytetyöprosessi tukee ammatillista kehitystämme. Olemme saaneet kattavan tietoperustan ja käsityksen päihteistä ja siitä kuinka päihdeasiakkaat kokevat hoitajien suhtautumisen heihin. Työn tekeminen on antanut meille valmiuksia kohdata päihdeasiakas ammatillisesti ja eettisesti. Laaja tietopohja ja valmius kehittää osaamistaan ja työyhteisöään on tärkeä osa sairaanhoitajan asiantuntijuutta ja ammattitaitoa. Hoitajien suhtautumisella on suuri merkitys päihteidenkäyttäjän motivaatioon hakeutua hoitoon. Useasti hoitoon hakeudutaan vasta, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Päihteiden aiheuttamat terveydelliset haitat pakottavat päihteidenkäyttäjän hoitoon terveyskeskukseen tai sairaalaan. Teoriaosuudessa käsittelemme päihteitä, päihderiippuvuutta, hoitojärjestelmää, päihdehoitotyötä sekä asenteita. Olemme pyrkineet kuvaamaan kyseisiä ilmiöitä tutkimusongelmiemme pohjalta. Päihdeongelman luonteeseen perehtymällä voimme paremmin ymmärtää päihdehoitotyön haasteita ja mahdollisia asenteita.

8 8 2 PÄIHTEET Päihteitä jaotellaan monilla eri tavoilla. Kaikkia kemiallisia aineita, jotka aiheuttavat päihtymyksen tunteen tai humalatilan elimistöön joutuessaan, kutsutaan päihteiksi. (Dahl & Hirschovits 2002). Tässä opinnäytetyössä päihteet rajataan koskemaan alkoholia, lääkkeitä ja korvikkeita. Päihteiden käyttäjä on henkilö, joka käyttää päihdeaineita päihtymistarkoituksessa. Tutkittaville on jo syntynyt päihderiippuvuus. Suurin osa käyttäjistä ei kärsi vakavista ongelmista alkoholin käytön vuoksi. Noin neljännes nautitusta alkoholista imeytyy mahalaukusta ja suurin osa suolistosta. Imeytymisnopeuteen vaikuttaa alkoholin laatu. Alkoholi kulkeutuu nopeasti kehon eri osiin verenkierron avulla, jakautuen tasaisesti elimistön vesiosaan. Vain pieni osa imeytyy rasvakudokseen. Alkoholi aiheuttaa naiselle 15-20% korkeamman alkoholipitoisuuden kuin miehelle. Tämä johtuu miesten ja naisten elimistön vesi ja rasvapitoisuuden eroista. Alkoholi poistuu elimistöstä joko hajoamalla muiksi aineiksi tai sellaisenaan hengitysilman, hien ja virtsan kautta. Suurin osa alkoholista palaa kuitenkin maksassa. Alkoholin poistumista elimistöstä ei voi nopeuttaa. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 42) Alkoholilla on monia vaikutuksia, kuten mielihyvän tuottaminen, rentouttaminen, jännityksen poistaminen ja estojen laukaiseminen. Humala aiheutuu alkoholinvaikutuksesta hermosolujen toimintaan erityisesti keskushermostossa (Salaspuro, Kiianmaa & Seppä 2003). Hermoston toiminnan lamaantumisen takia kuulo huononee, jonka vuoksi puhe muuttuu äänekkäämmäksi ja sammaltaa. Liikkeet ja kävely muuttuvat kömpelöksi. Henkisesti vaativat tehtävät tuottavat vaikeuksia ja reagointi hidastuu. Näitä vaikutuksia vähentää alkoholin toistuvasta nauttimisesta syntynyt toleranssi. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 43) Alkoholin suurkulutuksen ja päihderiippuvuuden tunnistaminen on usein helppoa, paitsi niiden henkilöiden kohdalla, joille on kehittynyt korkea toleranssi ja joiden elämäntilanne on ulkonaisesti kunnossa. Alkoholin suurkulutuksen merkkejä ovat muun muassa humala, hallusinaatiot, sekavuus, alkoholin haju, käsien vapina, valkuaisten verestys, hikoilu, levottomuus, kohonnut verenpaine, haimatulehdus ja väkivalta. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 43)

9 9 3 PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISYN TASOT Ehkäisevän työn tavoite on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ehkäisevän päihdetyönkeinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa ja siitä vastaa valtio ja kunnat. ( Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2006). Päihteiden käytön ennaltaehkäisy voidaan jakaa kolmeen eri tasoon: primaari- sekundaari- ja tertiaaripreventioon. Primaaripreventiolla tarkoitetaan koko väestöön kohdistuvaa ennaltaehkäisevää työtä. Primaaripreventio toteutuu jo ennen terveysongelman olemassaoloa. Ennaltaehkäisy alkaa jo pienistä lapsista ja nuorista, kun vanhempien ja koulun tehtävä on opastaa heitä päihteettömään elämään. Ehkäisevän päihdetyön tulisi olla lähtöisin monilta eri tahoilta, esimerkiksi järjestöiltä ja terveyspalvelujärjestelmältä. Erilaisilla projekteilla ja kampanjoilla yritetään saada aikuisia ihmisiä motivoitumaan muuttamaan elämäntapojaan, jos ne ovat terveydelle riski. Sekundaariprevention tasolla puututaan jo varhaisessa vaiheessa kehittyvään terveysongelmaan. Tämä ehkäisyn taso lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Tertiaaripreventio työssä ehkäistään ongelman uusiutumista tai sairauden ja sen oireiden rajoittamista varhaisessa vaiheessa. Tertiaaripreventiota tehdään yleensä hoitopalvelujen piirissä. (Euroopan neuvosto & Jellinek Consultancy 1999, 39-41)

10 10 4 PÄIHDERIIPPUVUUS Päihderiippuvuus voidaan määritellä fyysiseksi ja psyykkiseksi tilaksi, jonka aiheuttaa elävän organismin ja päihdyttävän aineen välinen vuorovaikutus. Ihmisellä on pakonomainen tarve saada päihteitä jatkuvasti tai ajoittain sen psyykkisten vaikutusten vuoksi, sekä tarve poistaa epämiellyttävää oloa, joka tulee ilman päihteitä. (Dahl & Hirschovits 2002, 263). Päihderiippuvuus määritellään sairaudeksi, joka voi olla relapsoivaa eli jo toipumisen alettua helposti toistuvaa tai muuttua krooniseksi. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 43). Mitä aiemmin päihteiden jatkuva käyttö huomataan ja siihen puututaan, sen parempi ennuste toipumisella on. (Myllyhoitoyhdistys Ry 2008.) Päihderiippuvaisen ihmisen työsuhteet ja perhe-elämä vaikeutuu, eikä tieto päihteiden hengenvaarallisesta kulutuksesta rajoita käyttöä, koska riippuvuussuhde on niin syvä. Alkoholin käytön jatkuessa pitkään, vahingoittaa se valtaosaa elimistä ja altistaa muille sairauksille. (Poliklinikka 2008.) Hoitamattomana päihderiippuvuus voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan (Myllyhoitoyhdistys Ry 2008). Päihteiden käytöstä aiheutuva riippuvuus sekoittaa aivojen mielihyväkeskuksen, jolloin ihmisen tunneelämä on vääristynyttä ja asioita ei koeta terveellä tavalla. (Dahl ym, 2002.) Päihteidenkäyttäjien määrä on suomessa lisääntynyt 1980-luvulta lähtien ja absolutisteja on entistä vähemmän. Vuonna 2008 julkaistun raportin mukaan korkeammin koulutetuilla naisilla on alkoholin viikkokulutus suurempi kuin matalasti koulutetuilla. Miehillä koulutukseen liittyvät erot ovat hävinneet vuoden 2004 alkoholiveron alennuksen myötä. (Helakorpi, Prättälä & Uutela 2008.) Päihderiippuvaiseksi voi jäädä kuka vaan mutta on joitakin persoonallisuuden, ympäristön ja geenien aiheuttamia tekijöitä, jotka voivat altistaa riippuvuuteen. (Dahl ym ) Päihderiippuvaisen läheisten tai hänen itsensä syyllistäminen ei auta toipumisessa. (Myllyhoitoyhdistys Ry 2008.) Mikään seuraavista tekijöistä yksin ei aiheuta riippuvuutta. ATS-ihmiset (=alhaisen turhauman sieto), jotka ovat tottuneet saamaan kaiken haluamansa kokematta pieniä pettymyksiä elämässä. Ihmiset, jotka haluavat kokea asiat välittömästi, ja ovat tottuneet siihen varhaisesta lapsuudesta asti. Ihmiset joiden luonne on levoton ja etsivät elämyksiä, sekä impulsiiviset ihmiset. Ihmiset, joilla on kielteinen minäkuva, eivätkä kykene tulemaan toimeen omien tunteiden kanssa ja ihmissuhteissa on vaikeuksia. Ihmiset, jotka rakentavat suojamuureja itsensä ja ulkomaailman välille ja suojautuvat yksinäisyyteen, jolloin tämä estää syvällisten luottamuksellisten ihmissuh-

11 11 teiden rakentamisen, mutta edesauttaa läheisriippuvaisten ihmissuhteiden syntymistä. (Dahl ym ) 4.1 Päihderiippuvuuden kehittyminen Eri tieteenalojen edustajien mukaan riippuvuuden syntyyn vaikuttavat erilaiset tekijät. Urateoriassa on kyse riippuvuuden kehittymisestä asteittain; tarjonnasta kokeiluun, josta seuraa säännöllinen käyttö ja lopuksi päihderiippuvuus. Psykologisessa näkökulmassa yksilön tarve käyttää päihteitä johtuu esimerkiksi tuskan lievittämisestä tai rakkauden kaipuusta. Psykiatriassa on kyse persoonallisuudesta, joka on taipuvainen kielteiseen riippuvuuskäyttäytymiseen eli addiktiivisesta persoonallisuudesta. (Dahl. ym 2002.) Ihmisen riippuvuutta, riippumattomuutta ja sen kehitystä voidaan tarkastella erilaisista teorioista käsin. Mahlerin psykoanalyyttisen separaatioindividuaaliteorian mukaan myönteinen riippuvuus on kehityksessä riippumattomuutta edeltävä vaihe. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan riippuvuus- ja riippumattomuuskäyttäytymisen yksilöllinen kehitys liittyy jokaisen psykososiaalisen vaiheen riittävän hyvään läpikäymiseen. (Havio. ym ) Kielteinen riippumattomuus voi ilmetä päihderiippuvaisen käytöksessä, kun ihminen saattaa kieltäytyä voimattomuuden hetkinä ulkopuolisesta avusta ja tuesta, vastoin omaa etuaan. Ihmisen riippuvuus- ja riippumattomuuskäyttäytyminen on kuitenkin aina yksilöllistä. Siksi myös elämäntapojen muuttuminen tapahtuu jokaisella yksilöllä omalla tavallaan. Kielteinen riippuvuuskäyttäytyminen tarkoittaa yksilön liiallista kiintymistä, kietoutuneisuutta ja subjektiivista pakonomaisuutta riippuvuuden kohteeseen. Kielteisessä riippuvuuskäyttäytymisessä yksilö ei itse koe olevansa selvästi avun tarpeessa. Päihderiippuvainen voi kieltäytyä myös myönteisistä ihmissuhteista, koska hänen läheisensä haluaisivat auttaa. (Havio. ym ) 4.2 Päihderiippuvuuden diagnosointi Päihderiippuvuuden diagnosoimiseksi vaaditaan, että ICD-10 tautiluokituksen mukaan täyttyy vähintään kolme kriteeriä viimeisen 12 kuukauden aikana. Riippuvuus

12 12 päihteisiin koostuu ryhmästä fysiologisia, käyttäytymiseen liittyviä ja kognitiivisia ilmiöitä. ICD-10 tautiluokituksen kriteerit ovat seuraavanlaisia: Päihderiippuvaisella on voimakas halu tai pakottava tarve ottaa päihdettä. Kontrolloimisen vaikeus päihteiden käytön suhteen. Tällä tarkoitetaan käytön aloittamista ja lopettamista sekä käytettyjä määriä. Vieroitusoireet ja toleranssi. Päihteiden käyttö muodostuu elämässä keskeiseksi asiaksi, kun suuri osa ajasta kuluu päihteiden hankkimiseen, käyttöön ja niiden käytöstä toipumiseen, sekä elämän muut nautinnot ja kiinnostuksen kohteet vähenevät. Päihteiden käyttö jatkuu tiedostetuista haitoista huolimatta. (Dahl ym, 2002) Terveys tutkimuksen mukaan täysi-ikäisistä miehistä 8 % ja naisista 2 % täyttää alkoholiriippuvuuden eli alkoholismin diagnostiset kriteerit (Lönnqvist i.a.) 4.3 Päihderiippuvuuden tasot Päihderiippuvuus jakaantuu psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen. Psyykkisellä riippuvuudella tarkoitetaan addiktiota tai addiktiivista käyttäytymistä. Päihderiippuvuus on psyykkisen riippuvuuden kaltainen tila. Psyykkisesti riippuvaisella on pakonomainen tarve saada päihteitä ja hän on kykenemätön kieltäytymään päihteistä. Psyykkiselle riippuvuudelle on ominaista runsaasta päihteidenkäytöstä kehittyvä toleranssi ja fyysinen riippuvuus, johon voivat liittyä vieroitusoireet. (Salaspuro, Kiianmaa & Seppä 2003, 91-93) Riippuvuus päihteisiin voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista, tai kaikkia näitä riippuvuustasoja yhdessä. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 42). Fyysisen riippuvuuden ilmeneminen on aineenvaihdunnassa, keskushermoston ja sydämen toiminnan alueilla. Fyysistä riippuvuutta voi olla yksin tai muiden riippuvuuksien kanssa yhdessä. (Dahl ym ) Elimistö on tottunut päihteisiin, ja käytön loppuessa fyysinen riippuvuus saa aikaan elintoimintojen häiriöitä, joista hermostovaikutukset ilmenevät vieroitusoireina. (Havio, Inkinen & Partanen 2008) Vieroitusoireista yleisimpiä ovat väsymys, pahoinvointi, vapina, vilunväreet, sydämen tykytys, kivut, tuskaisuus, tajuttomuus, kouristelu, verenpaineen vaihtelut ja hengitystoiminnan häiriöt. (Dahl ym ) Keskeistä psyykkisessä riippuvuudessa on, että päihteidenkäyttäjä pyrkii vaikuttamaan omaan mielentilaan nopeasti ja voimaperäisesti kemialla. Tunnetila, jonka päihde aihe-

13 13 uttaa ajaa käyttäjän riippuvuuteen. (Dahl ym. 2002) Päihteidenkäyttäjä kokee päihteet, sen käytön ja vaikutukset välttämättömäksi omalle hyvinvoinnilleen psyykkisessä riippuvuudessa. (Havio Inkinen & Partanen 2008). Ihmisen yksilöllisestä historiasta, persoonallisuudesta ja hänen elämäntilanteestaan löytyy juuret hänen psyykkiseen riippuvuuteensa. (Dahl ym, 2002, 265) Sosiaalisessa riippuvuudessa ihminen kiinnittyy sosiaaliseen verkostoon, jossa kaikilla on päihteet yhteisenä riippuvuutena. (Havio, Inkinen & Partanen 2008) Samaistumisen tarve voi myös olla syynä päihteiden käyttöön, etenkin nuorilla. Päihteiden käyttö on useimmille sosiaalinen tapahtuma, ja monet ovatkin riippuvaisia tavoista, rituaaleista ja käyttöön liittyvistä yhteisistä tapahtumista. (Dahl ym. 2002, 265) Päihderiippuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käytetyn aineen ominaisuudet, määrä ja käyttötapa, perinnöllisyys sekä perinnöllisyystekijät, fyysinen ympäristö, vanhemmilta saatu malli, kaveripiiri ja elämänkriisit. (Dahl ym. 2002).

14 14 5 PÄIHDEHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ Sosiaalihuoltolaki (710/82) ja terveydenhuollon yleinen lainsäädäntö ovat päihdehuoltojärjestelmien perusta. Niitä täydentävät päihdehuoltolaki (41/86) ja päihdehuollon asetus (653/86). (Salaspuro, Kiianmaa & Seppä Päihdehuoltolaki 1986). Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja edistämällä päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. (Kaukonen 2000, 109). Päihdehuoltolaissa korostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja ja -periaatteita. (Kettunen, Ihalainen &Heikkinen 2001). 5.1 Yleiset päihdepalvelut Kuntien sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat päihdepalveluiden järjestämisestä ja niiden saatavuudesta. (Kaukonen 2000). Päihdehuoltolain mukaan ensisijaisia päihdepalveluja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset palvelut. Henkilö ohjataan päihdehuollon erityispalveluiden piiriin vasta, kun yleisten palveluiden kautta saatu hoito ei ole riittävää. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001). Päihdehoitopaikkoja uhkaa tulevaisuudessa pula, koska päihteiden käyttö on jatkuvasti lisääntynyt (Seppä 2003). WHO:n mukaan myös perusterveydenhuollossa tulisi ottaa huomioon alkoholin lisääntynyt kulutus, koska se aiheuttaa enenevässä määrin erilaisia sairauksia. Sen vuoksi alkoholisairauksien hoitoon tarvittaisiin nykyistä enemmän resursseja. (WHO 2004) Terveydenhuollon yleisiä päihdepalveluita ovat mm. työterveyspalvelut sekä terveyskeskuksen vastaanotto- ja päivystyspalvelut. Terveyskeskussairaalat ja erikoissairaanhoito kuuluvat pääosin yleisiin päihdepalveluihin. Tosin niissä voi olla päihdehuollon erityispalveluiksi määriteltyjä osastoja tai sairaansijoja. (Salaspuro ym. 2003). Terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa tulee antaa päihdeongelmiin liittyvää ohjausta, neuvontaa ja terveyskasvatusta. Päihteiden käytöstä aiheutuneiden lievien myrkytystilojen, sairauksien ja vammojen hoito kuuluu ensisijaisesti terveyskeskuksille. Ongelmakäytön seurauksena aiheutuneet vaikeammat vammat ja sairaudet hoidetaan yleissairaaloissa ja poliklinikoilla. Vaikeat vieroitusoireet ja psyykkisiin sairauksiin liittyvät päihdeongelmat hoidetaan psykiatrisessa sairaaloissa tai mielenterveystoimistoissa.

15 15 Päihdeongelmainen voidaan ohjata tahdosta riippumattomaan hoitoon mielenterveyslain (1116/90) nojalla. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001). Sosiaalihuolto jakautuu yleisiin sosiaalipalveluihin, viimesijaisena toimeentuloturvana myönnettävään toimeentulotukeen ja eräiden kansalaisryhmien erityispalveluihin. Yleisiä sosiaalipalveluita ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta ja kotipalvelu. (Mutalahti 1996, 72). Päihdehuollon sosiaalityö on päihdeongelmaan puuttumista, hoitoon hakeutumisen motivointia sekä erilaisten asioiden järjestelemistä. Sosiaalihuollosta asiakas voi hakea apua asumiseen liittyvissä ongelmissa sekä toimeentuloon liittyvissä asioissa. (Kettunen, Ihalainen &Heikkinen 2001). Asiakastapaamisissa ei aina ole selvästi havaittavissa, onko asiakas päihdeongelmainen. Määrittely on vaikeaa ja kaikkia palveluja ei haeta päihdeongelman vuoksi, vaikka päihteidenkäyttöä saattaa olla taustalla. Haetut palvelut vaihtelevat suuresti määrältään ja laadultaan. (Mutalahti 1996). 5.2 Päihdehuollon erityispalvelut Päihteiden ongelmakäyttäjien huolto kuuluu päihdehuollon erityispalveluihin. Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan A-klinikoita ja vastaavia avohuoltoyksiköitä, katkaisuhoitopaikkoja ja kuntoutusyksiköitä. Lisäksi päihdehuollon erityispalveluihin kuuluu päihdeongelmaisille tarkoitettuja asumispalveluja (tuettu asuminen, hoitokodit) sekä ensisuojia ja päivätoimintakeskuksia. Erityispalveluiden tarkoitus on tarjota hoitoa, tukea tai kuntoutusta, joka soveltuu paremmin päihdeongelmaisen tilanteen helpottamiseen silloin, kun sosiaali- ja terveyshuollon yleiset palvelut ovat riittämättömät tai hoito tapahtuu tehokkaammin. (Kaukonen 2000, 110). A-klinikkatoimella on koko maan kattava päihdehuollon erityispalveluiden verkko. A- klinikat muodostavat päihdehuollon avopalveluiden tärkeimmän osan. Hoitoon hakeutuminen on täysin vapaaehtoista ja halu hakea muutosta omaan tilanteeseen lähtee asiakkaalta itseltään. A-klinikat tarjoavat yksilö-, perhe- ja ryhmäterapiaa, katkaisuhoitoa päihdekierteeseen, tukea sosiaalisten ongelmien selvittelyyn sekä ohjausta muihin päihdehuollon palveluihin. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001). A-klinikat antavat tarvittaessa lääkkeellistä ja lääkkeetöntä päihdekierteen katkaisua. Tällaista hoitoa saa myös useimmista terveyskeskuksista. Nuorisoasemat ovat tarkoitettu ensisijaisesti nuorille päihteidenkäyttäjille ja heidän omaisilleen. A-klinikoiden ja nuorisoasemien toimintamuodot ovat lähes samoja. (Kaukonen 2000).

16 16 Kuntoutuslaitoshoito on tarpeellista silloin, kun avohuollon palvelut eivät ole katkaisuhoidon jälkeen riittäviä tai kuntoutus edellyttää välimatkaa normaaliin elinympäristöön. (Kettunen ym. 2001). Päihdehuollon laitoksiin hakeudutaan A-klinikoiden tai sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden kautta. Laitoksissa sovelletaan sosiaalityön ja terveydenhuollon menetelmiä, kuten yksilö-, ryhmä- tai perheterapiaa sekä terveysneuvontaa. Asiakkaan perheenjäsenet otetaan mukaan tarvittaessa ja joissakin laitoksissa voidaan hoitaa koko perhettä. Monet laitokset tarjoavat myös lyhytaikaista katkaisuhoitoa. (Salaspuro ym 2003, 192). Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat rajoittuneen toimintakyvyn vuoksi päivittäistä tukea ja apua omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. (Salaspuro ym 2003). Päihdehuollossa palveluasumista on järjestetty yksiköissä, joita kutsutaan hoitokodeiksi ja tukiasunnoiksi. Asumispalveluiden tavoitteena on päihdeongelmien lievittäminen ja niistä mahdollisesti kokonaan eroon pääseminen sekä vähitellen normaaliasumiseen siirtyminen. (Kettunen ym 2001). Ensisuojat on puolestaan tarkoitettu väliaikaisiksi majoituspaikoiksi. Niissä pyritään päihdeongelmaisen välittömien perustarpeiden tyydyttämiseen. Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto järjestävät välittömästi pysyvämmän hoidon. Ensisuojasta saa palveluja myös päihtyneenä. (Salaspuro ym 2003).

17 17 6 PÄIHDEHOITOTYÖ Terveydenhuollon ammattilaisia velvoitetaan antamaan kaikille terveydenhuollon asiakkaille hyvää kohtelua. Kaikilla asiakkailla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Päihdeasiakkaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. (Päihdehoitolaki 1986) Osa näistä velvoitteista on säädetty laeissa, mutta terveydenhuollon ammattilaisilla on myös omat eettiset säännöt, vaikka käytännössä nämä kaikki eivät aina toteudu. (Kokkonen, Holi & Vasantola 2004, 13). 6.1 Hoitajan ja päihdeasiakkaan hoitosuhde Päihdeasiakas on henkilö, jolle on syntynyt riippuvuus päihteisiin. Henkilö ei pääse enää yksin eroon päihteistä ja hänelle on tullut päihteiden aiheuttamia terveydellisiä haittoja. Päihdeasiakas hakeutuu hoitoon päihdeongelmista aiheutuvien haittojen vuoksi. Opinnäytetyössä hoitaja käsite määritellään seuraavasti: hoitaja on terveydenhuoltoalan ammattilainen. Hoitajia ovat apuhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat sekä sairaanhoitajat. Hoitajan toiminta on inhimillistä, dynaamista ja monimuotoista, sekä sisäistä, omiin ajatuksiin ja tunteisiin liittyvää kuin myös ulkoisesti näkyvää toimintaa ja käyttäytymistä. Hoitajan hoidollinen ja ammatillinen asennoituminen päihdeasiakkaaseen on hoitavaa kohtaamista, jonka tunnusmerkki päihdehoitotyössä on myönteinen, kunnioittava, hyväksyvä ja myötäelävä suhtautuminen päihdeasiakkaaseen. Ammatillinen, empaattinen ja hyväksyvä kohtaaminen onnistuu, jos hoitaja kykenee pitämään vertaisenaan toista ihmistä ja pitämään myös erillisenä yksilönä. Hoitaja pyrkii ammatilliseen ja hoitavaan kohtaamiseen, jonka tulisi olla symmetrinen, yhdenvertainen minä - sinä - suhde hoitajan ja päihteidenkäyttäjän välillä ja samalla epäsymmetrinen minä - se -suhde, jossa hoitaja on ammattilainen ja päihteenkäyttäjä avun tarvitsijan roolissa. (Havio. ym 2008.) Päihdehoitolain mukaan asiakasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos asiakas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. (Päihdehuoltolaki 1986.)

18 18 Hoitajalta vaaditaan ammatillisessa ja hoitavassa kohtaamisessa kyky tunnistaa omia tunteitaan ja reaktioitaan hoitotyön tilanteissa. Hoitajan persoonallinen kasvu ja itsetuntemuksen lisääntyminen sekä ammatillinen kasvu edesauttavat hoitavan kohtaamisen syntymistä. Hoitajan ollessa itsetuntemukseltaan vahva, pystyy hän kohtaamaan ja ammattitaitoisesti käsittelemään vastaantulevia haastavia tilanteita päihteenkäyttäjän kanssa. (Havio. ym. 2008) Hoitajan ja päihteenkäyttäjän kohtaamisen perusteena ovat hoitotyön eettiset ohjeet ja eettis-juridiset perusteet. Päihteenkäyttäjälle on tärkeää, että hän voi olla oma itsensä hoitajan kanssa ollessaan vuorovaikutuksessa, jotta hän tuntee itsensä hyväksytyksi omana itsenään ja voi puhua avoimesti asioistaan. Oikeanlainen lähestyminen herättää luottamusta päihdeasiakkaassa hoitajaa kohtaan. (Havio ym. 2008) Hoitajan vähäinen kokemus päihteistä puhuttaessa voi herättää päihteidenkäyttäjässä epäluottamuksen tunteita. Hoitosuhteessa luottamuksen rakentumiseen tarvitaan realistista hoidon tarpeen arvioimista ja avointa keskustelua päihderiippuvaisen kanssa. Päihteenkäyttäjä tarvitsee hoitoon sitoutumisensa tueksi tietoa hoitajan ja hoitopaikan mahdollisuuksista tarjota hoitoa mm. moniammatillisessa tiimissä ja sen merkityksestä hänen hoidossaan. Päihteenkäyttäjän luottamusta voi lisätä sillä, että hän tietää paikoista jonne hakeutua päivystysaikoina ja kenelle hän voi soittaa apua tarvitessaan. Päihteenkäyttäjän on hyvä tietää, että hänellä on ihminen kenen puoleen kääntyä, ja siksi päihdeasiakkaalle on hyvä kertoa tulevista lomista ja vaihtuvista työryhmistä. (Havio. ym 2008) Hoitosuhteen alkaessa on hoitajan sovittava päihdeasiakkaan kanssa hoidon ja hoitosuhteen realiteeteista, rajoista ja toimintatavoista, jotka ovat tukevat rakenteet hoidolle. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat vastaanottoajoista ja vastaanottomahdollisuuksista tiedottaminen, hoitosuhteen puitteista, vastuusta, ammatillisen vuorovaikutussuhteen luonteesta ja hoitosuhteeseen liittyvistä asioista keskusteleminen. (Havio ym ) 6.2 Naisten ja miesten erot päihdehoidossa Miesten osuus päihteidenkäyttäjistä ja päihdehoidoissa on perinteisesti ollut ylivoimainen, mutta viime vuosina naisten osuus on lisääntymään päin (Lappalainen-Lehto, Romu & Taskinen 2008, 49). Pekka Saarnion raportoimien tutkimustulosten mukaan

19 19 miehet keskeyttävät hoidon jo heti vastaanottovaiheessa naiset taas jo varsinaisen kuntoutuksen vaiheessa. Naiset ovat hoitoon tullessa motivoituneempia muutokseen kuin miehet. Tämä pitäisi huomioida hoidon suunnittelussa, jotta naisten kanssa hoidon sisällöllisiin kysymyksiin tartuttaisiin nopeammin ja ehkäistäisiin näin myöhemmän vaiheen keskeytykset. Miehet taas tarvitsevat alkuun paljon motivointia muutokseen. Tutkimukset ovat tuoneet myös esille, että naispuoliset päihdetyöntekijät saivat osittain parempia hoitotuloksia. Heidän asiakkaansa keskeyttivät harvemmin hoidon. Syytä tälle on vaikea hakea, Saarnio on nostanut esille muun muassa, että naiset omaksuisivat miehiä paremmin motivoivan haastattelun mukaisen työskentelyn. (Saarnio 2002). Miesten on usein helpompi puhua naispuolisen terapeutin kanssa kuin samaa sukupuolta olevan terapeutin. Naiset taas saattavat tuntea epätasa-arvoa, jos heidän terapeuttinsa on mies, nais ja mies asetelmasta johtuen. Aina nämä roolit eivät kuitenkaan ole haitaksi, vaan nainen voi hyötyä miesterapeutista. (Lappalainen-Lehto. ym 2008) 6.3 Hoitajien jaksamisen keinoja Päihdehoitotyötä tekevän täytyy olla todella ammatillinen, jotta hän jaksaa vaativassa työssään. Työntekijä ei saa liikaa samaistua asiakkaaseen eikä syyttää itseään, jos asiakas ei jostain syystä pysykään raittiina. Henkistä kuormitusta työssä aiheuttavat myös mahdolliset yhteistyövaikeudet työpaikalla tai koko organisaation toimintatavoissa (Työterveyslaitos 1995). Työssä jaksaminen kuvaa sitä, miten ihminen suhtautuu työhönsä. Parhaimmillaan työntekijä on motivoitunut, työssä viihtyvä ja tuottava. Toisaalta työ voi olla taas työntekijälle kuormittava tekijä, joka voi johtaa sairastumiseen ja lopulta pitkäaikaiseen ylikuormittumiseen. Seuraavat asiat vaikuttavat työkykyyn: työnominaisuudet, yksilön asennointuminen, mielikuvat ja sisäiset mallit sekä ihmisen yksilölliset voimavarat. Työn kuormittavuuden tulisi jakautua tasaisesti, sillä se helpottaisi suuresti työssäjaksamista. (Haapamäki, Murto, Niskanen & Jyväskylän Koulutuskeskus Oy 1998). Päihdehoitotyötä tekevät hoitajat joutuvat usein tekemään myös vuorotyötä. Se asettaa omat haasteensa työssäjaksamiselle. Monet työpaikat ovat jatkuvan muutoksen edessä. Työelämä vaatii koko ajan kehittymään ja muutospaineet ovat kovat. Niinpä työntekijöiden jaksamiseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Esimiehen ja työntekijän välillä käytävät kehityskeskustelut ovat hyvä väylä pohtia työntekijän omaa kehittymistä työssä ja

20 20 purkaa esille nousseita ongelmia. Työntekijällä on mahdollisuus tuoda esille omien vahvuuksien hyödyntämistä työyhteisön kehittämiseksi. Esimies antaa keskustelun aikana työntekijälle palautetta tehdystä työstä, jonka perusteella pohditaan työntekijän henkilökohtaiset koulutus ja kehittämistarpeet. Työnohjausta voidaan toteuttaa niin ryhmä- kuin yksilömuotoisena. Yksilöllinen työnohjaus on silloin tehokkainta kun työntekijällä on työn kuormittavuudesta johtuvia oireita. Ryhmätyönohjauksessa voidaan taas käsitellä koko työyhteisön yhteisiä asioita. Työssä jaksamista parantavat myös työntekijän mahdollisuudet kehittää itseään ja ammattitaitoaan hankkimalla esimerkiksi lisäkoulutusta. Kun työyhteisöä kehitetään, on tärkeää, että kehittämisessä on mukana kaikki työyhteisössä työskentelevät. Silloin tulevat muutokset on kaikkien helpompi hyväksyä. (Haapamäki. ym1998). 6.4 Eettisyys päihdehoitotyössä Leino-Kilpi (2006) määrittelee hoitotyön etiikan seuraavasti: Hoitotyön etiikka on tiedonala, joka käsittelee hyvän ja pahan, oikean ja väärän kysymyksiä hoitotyössä. Kaikkea hoitotyötä ohjaavat seuraavat periaatteet. Ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa jokaisen hoidettavan oikeuksien ja koskemattomuuden sekä muiden ammattilaisten kunnioittamista. Hoitotyöntekijöillä on velvollisuus toimia aina ihmisten parhaaksi ja suojella sekä huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja välttämään pahaa. Jokaisella ihmisellä on tasa-arvoinen oikeus saada hoitoa. Hoitotyön ammattilaisten on oltava eriarvoistamatta ihmisiä minkään yksilön tai ryhmän ominaispiirteen tai terveyteen liittyvään ongelman perusteella. Hoitotyön ratkaisut ovat aina oltava perusteltuja ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kehittää ammattitaitoaan. (Leino- Kilpi & Välimäki 2006) Keskeisin eettinen ongelma hoityöntekijän ja päihdeasiakkaan välillä on kuinka saada asiakas ymmärtämään käytettävät hoitotyön keinot hänen terveytensä edistämiseksi, kuitenkin samalla asiakkaan omia näkemyksiä kunnioittaen. Hoitotyöntekijän täytyy jättää tilaa asiakkaan omille näkemyksille ja oikeuksille, vaikka työntekijällä voi helposti olla holhoava, koska hänellä on tieto terveellisistä elämäntavoista. Päihteidenkäyttäjällä on oikeus itse päättää kuinka hän itse sitoutuu ongelmansa hoitoon. Työntekijälllä täytyy olla kyky ymmärtää ja asettua päihteidenkäyttäjän asemaan. Jokaiselle ihmiselle on muodostunut oma arvoperusta, jonka mukaan hän elämäänsä elää. Työntekijän on selvitettävä, kuinka päihdeasiakas on yrittänyt ratkaista ongelmaansa ja arvioinut

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Heidi-Maria Kannas Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu

Lisätiedot

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ Ilkka Tuomala Mikko Välisalo Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA Tampereen Myllyhoitokeskuksen läheisohjelmaan osallistuneiden päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia päihteiden käytön vaikutuksista,

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA Tunnistaminen, elämäntilanteessa tukeminen ja hoitomahdollisuuksien kartoittaminen terveydenhoitajan kokemana Ahonen Tiia Lehtinen Hanna Naumanen

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot