Oppilashuollon käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilashuollon käsikirja"

Transkriptio

1 Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin

2 Sisällys JOHDANTO MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Yhteistyön muotoja: Yhteiset pelisäännöt Huoltajakyselyt Vanhempaintoimikunta Toimintaperiaatteet Tehtävät Vanhempain vartti Vanhempainillat Reissuvihko Muu yhteydenpito KUULEMINEN JA VAIKUTTAMINEN Kouluterveyskyselyt Kiusaamiskyselyt Palautelaatikot Oppilaskunnat Kummioppilastoiminta Tukioppilastoiminta MAAHANMUUTTAJAOPPILAIDEN VASTAANOTTO MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitaja KOULUKURAATTORI KOULUPSYKOLOGI JA PERHENEUVOLA FYYSINEN YMPÄRISTÖ TIEDONSIIRTO JA SALASSAPITO Salassapitosäännöksiä OPPILASHUOLTORYHMÄT KOKOONPANO JA TYÖNJAKO ASIOIDEN KÄSITTELY KIRJAAMINEN JA OTTEET SEUDULLINEN YHTEISTYÖ YHTEISTYÖRYHMÄT JA YHTEISET TYÖNTEKIJÄT LOMAKEPANKKI ERITYISEN TUEN YHTEISTYÖ YHTEISET KOULUTUKSET KOULUPOLUN NIVELVAIHEET JA JATKUMO PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPETUKSEEN Varhaiskasvatuksen tukiryhmä Tavoitteet Sisältö Kokoontuminen Kokoonpano Vasun merkitys Erityishuomio suoraan kotoa tulevat lapset Esikouluun ilmoittautuminen ja tutustuminen ESIKOULUSTA PERUSKOULUUN Toimenpiteet

3 6.3 TOISELTA LUOKALTA KOLMANNELLE LUOKALLE Toimenpiteet ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Toimenpiteet PERUSOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE Tavoitteet Toimenpiteet Oppilaanohjaus Seutukunnallinen opon ja työvoimatoimiston yhteistyö LUKIOSTA KOLMANNELLE ASTEELLE HUOLI- JA ONGELMATILANTEET JATKUVA SEURANTA, ENNALTAEHKÄISY JA PUUTTUMINEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KURINPITOSÄÄNNÖKSET Koulun menetelmät perusopetuslaissa Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano PERUSOHJE ONGELMATILANTEESSA TOIMIMISEEN HUOLILOMAKEKARTOITUS TAPATURMAT POISSAOLOT Poissaolon ilmoittamismalli Toimintamalli oppilaan poissaoloissa Luvallinen poissaolo: Sairauspoissaolo: Runsaasti sairauspoissaoloja: Luvaton poissaolo: KOULUKIUSAAMINEN Kiusaamiseen liittyviä piirteitä: Netti- ja kännykkäkiusaamisen muotoja Toimintamalleja ja järjestelmiä kiusaamisen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn Toimintamalli, kun kiusaamista havaitaan: Asioiden kirjaaminen MIELENTERVEYDEN ONGELMAT KRIISITILANNE VÄKIVALTATILANTEET TAI VÄKIVALLAN UHKA Opettajaan ja muihin aikuisiin kohdistuva nimittely ja solvaaminen Opettajaan ja muihin aikuisiin kohdistuva väkivalta Oppilaaseen kohdistuva väkivalta OPPILAAN PÄIHDEONGELMA PELASTUS- JA VALMIUSSUUNNITELMAT OPPIMISEN TUKI KOULUN ILMAPIIRI LAADUKAS PERUSOPETUS TUKIMUODOT Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki OPPILASHUOLTOA SÄÄTELEVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ PERUSOPETUSLAKI LASTENSUOJELULAKI KANSANTERVEYSLAKI...43 LIITELUETTELO...44 VUOSISUUNNITELMAT

4 Johdanto Oppilashuolto laajasti tulkittuna sisältää lähes kaiken oppilasta koskevan toiminnan koulussa. Tässä käsikirjassa keskitytään keskeisimpiin asioihin, joihin voidaan yhdessä vaikuttaa. Useimmat toimintatavat ovat tuttuja ja käytössä tavalla tai toisella jo vuosia olleita. Ne on nyt kirjattu muistin virkistykseksi ja tietopaketiksi - varsinkin ajatellen uusia viranhaltijoita, työntekijöitä ja sijaisia. Käsikirjan pohjana on opetusministeriön tukema oppilashuollon palvelurakenteen kehittämishanke, jossa Honkajoki on ollut mukana vuosina Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet rehtorit Jukka-Tapio Laine ja Kai Sundström, opinto-ohjaaja Juha Kinnunen, erityisopettaja Minna Karanka-Haunia, sosiaaliohjaaja Niina Lindberg, kouluterveydenhoitaja Anne Hannikainen ja sivistystoimenjohtaja Leena Kamppi. Lisäksi työhön on osallistunut va. esiopetuksen opettaja Kirsi Limnell. Hankeen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin hankestrategia, jonka pohjalta on toisessa vaiheessa laadittu tämä oppilashuollon käsikirja. Käsikirjassa on koottuna tiivistetyt selostukset tärkeimmistä oppilashuollon toiminnoista, toimijoista ja yhteistoimintamalleista. Tärkeimpänä apuvälineenä käytännön työssä lienevät tiivistetyt toimintaohjeet, aikataulut, vastuuhenkilöt ja vuosisuunnitelmat. Näiden pohjalta tulee kunkin yksikön (koulun, luokan) ja viranhaltijan tai toimielimen laatia omat tarkennetut sovellutukset (muistilistat, tiivistelmät, vuosiympyrät jne.) omista vastuistaan ja yhteistyövelvoitteistaan. Näin takaamme sen, että asiat siirtyvät paperilta arkeen ja tulevat rutiineiksi ja osaksi jokapäiväistä työskentelyämme. Toivottavasti tämä käsikirja ei ole valmis nyt eikä koskaan. Sen tulee elää ja päivittyä jatkuvasti asioiden muuttuessa ja toivottavasti kehittyessä yhä parempia toimintamalleja kohti. Uskon ja toivon, että tämä on hyvä pohja kehitystyölle ja vieläkin paremmalle oppilashuollolle ja moniammatilliselle yhteistyölle koululaitoksessamme. Kukaan ei osaa hyvin kaikkea jokainen osaa hyvin jotain Honkajoella marraskuussa 2009 Toimeksi saaneena Kai Sundström 4

5 1 Mitä oppilashuolto on ja keille se kuuluu Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa korostetaan lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kuulemisen tärkeyttä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuolto on oppilaan kaikenpuolisesta opiskeluhyvinvoinnista huolehtimista: hyvinvoinnin esteiden poistamista ja hyvinvointia lisäävien tekijöiden vahvistamista. Se on ennaltaehkäisevää ja varhaista puuttumista, oppilaiden ja vanhempien/huoltajien tukemista oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä uudessa lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Oppilaan subjektiivinen oikeus on saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollon järjestäminen on opetuksen järjestäjän velvollisuus, mutta edellyttää yhteistyötä kunnan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Perusopetuslain (477/2003) mukaan perusopetuksen oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Uudistetun kansanterveyslain ( ) mukaan kouluterveydenhuolto kuuluu osaltaan perusopetuslain mukaisiin oppilashuollon palveluihin, joihin sisältyy mm. terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen, oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen suun terveydenhuolto mukaan lukien. Uuden lastensuojelulain ( ) perusteella kunnan tulee taata oppilaalle riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä ja kunnan tulee järjestää koulupsykologi ja kuraattoripalveluita. Oppilashuollon selkärangan muodostavat jo olemassa olevat ja vakiintuneet kunnalliset ja seudulliset hyvinvointipalvelut (kaavio 1.) 5

6 Hyvinvointipalvelut Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Esiopetus Perusopetus - Hongon koulu - Honkajoen yhteiskoulu - aamu- ja iltapvtoiminta 2- asteen koulutus - Honkajoen lukio - muu 2. asteen koulutus Päivähoito Ennalta ehkäisevä sosiaalityö Yleinen sosiaalityö Lastensuojelu ja nuorisohuolto Kouluterveydenhoito Hammashoito Lasten- ja nuorten yleiset terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Perheneuvola Psykologi- ja kuraattoripalvelut Kuvio 1: Kunnalliset ja seudulliset hyvinvointipalvelut 2 Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö 2.1 Yhteistyö kotien kanssa Koulun tärkein yhteistyökumppani on oppilaan perhe ja huoltajat. Kodin ja koulun yhteiset tavoitteet ja toiminta oppilaan parhaaksi edesauttavat lapsen oppimista, kasvua ja myönteistä kehitystä koko koulupolun ajan. Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on huoltajilla. Koulu vastaa opetuksesta ja tukee oppilaan kasvua. Yhteistyöllä pystytään parhaiten tukemaan oppilaan hyvinvointia eri ikätasoilla. Yhteistyössä painotetaan molemminpuolista luottamusta, avoimuutta, rehellisyyttä ja yhteydenpidon riittävän matalaa kynnystä. Pyritään siihen, että huolet tuodaan esiin ja niistä keskustellaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa konsultoidaan yhteistyössä muita asiantuntijoita ja haetaan apua ja tukea (ks. toimintamalli s.24). Yhteistyötä tehdään niin koulun toiminnansuunnitteluun, opetuksen toteuttamiseen kuin arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia niin koulussa kuin kotona. Yhteistyön tukena on moniammatillinen verkosto auttamassa sekä koulua että kotia oppilaan koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa Yhteistyön muotoja: Huoltajia kuullaan koulun kasvatustavoitteiden määrittelyssä. Huoltajille tiedotetaan opetussuunnitelman laadinnasta ja heillä on mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelmaa. 6

7 Huoltajilla on mahdollisuus osallistua oppilaan yksilöllisten kasvatustavoitteiden asettamiseen. Huoltajia rohkaistaan aktiivisuuteen ja yhteistyöhön koulun kanssa oppilasta koskevissa asioissa. Vanhempainilloissa käydään keskustelua koulun työsuunnitelmasta, toiminnasta, käytännöistä jne. Käsitellään koulun järjestyssääntöjä sekä muita koulun toimintaa ohjaavia virallisia ja epävirallisia ohjeita. Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida koulun työsuunnitelmaa ja toimintaa. Huoltajien käsityksiä koulun toiminnasta voidaan kartoittaa kyselyillä, jolloin huoltajat voivat esittää omia kehittämisehdotuksiaan ja ilmaista näkemyksiään koulun toiminnasta. Huoltajat ovat tervetulleita vierailemaan koulussa ja seuraamaan opetusta. Huoltajat osallistuvat tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmän työhön tai muun moniammatillisen verkoston työhön, kun on kysymys koulun tuki kodille tai kodin tuki koululle oppilaan fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukana on tällöin eri asiantuntijoita tarpeen mukaan. Oppilaat tutustuvat tulevaan kouluun etukäteen Yhteiset pelisäännöt Yhteisesti koulun, kodin ja oppilaan kanssa luodut yhteisillä pelisäännöillä edistävät avoimuutta, tiedonkulkua, asioiden hoitamista ja sujumista myös konfliktitilanteissa sekä antaa turvaa ja luottamusta oppilaalle. Kasvatus- ja opetusasioista keskusteleminen pyritään saamaan tärkeäksi kaikkien yhteiseksi asiaksi. Asioiden ohjaaminen ajoissa oikeille raiteille säästää kaikkia osapuolia. Esimerkkejä pelisääntöihin ja niiden luomiseen: Sovitaan aihe, josta vanhempaintoimikunta, opettajat ja oppilaskunta tekevät esityksensä joiden pohjalta laaditaan yhteinen suositus (esim. ruutuaika, liikunta, kotiintulo, läksyjen seuranta ). Yhteiset porinat vanhempainillassa, vanhempain vartissa, te loissa. Sopimukset esim. seuraamuksista, palkinnoista, ajankäytöstä. Lenkkeilyvuorot perjantai-iltaisin (yhteisvastuullinen seuranta). Ruutuaikojen säätely, esim. mediakortti, ajan ansainta. Yhteiset teemat ja tempaukset, joissa nostetaan asioita pintaan. Koulu ja kodit (vanh.tmk) laativat oman näitä odotamme ja toivomme ja näistä me huolehdimme, joita sitten voidaan yrittää sovittaa yhteen Huoltajakyselyt Lukuvuoden alkaessa päivitetään huoltajien tiedot kyselylomakkeen avulla (mm. osoitteet, puhelinnumerot, allergiat ja erityisruokavaliot (lääkärintodistus), julkaisuluvat, uskonnonopetukseen osallistuminen) Muiden kyselyjen avulla voidaan kartoittaa huoltajien näkemyksiä ja tarjota mahdollisuus palautteen antamiseen. Toimenpiteet: huoltajakysely Aikataulu: elokuu 7

8 Vastuuhenkilö: rehtori ja kouluterveydenhoitaja (sairaudet, allergiat, ruokavaliot tms.) Vanhempaintoimikunta Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on edistää oppilaiden, huoltajien ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempaintoimikunta toimii sekä Hongon koulussa että yhteiskoulussa. Toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuodessa Toimintaperiaatteet Vanhempaintoimikunnassa tulee olla edustaja/edustajia jokaiselta luokalta. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä mahdollisesti muita toimihenkilöitä. Toimikunnan kokouksissa voi olla tarvittaessa mukana koulun henkilökunnan edustaja (opettaja tai rehtori). Kokoukseen tuleminen ei sido eikä velvoita mihinkään, toiminta on täysin vapaaehtoista. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa (ainakin neljästi lukukaudessa) ja kutsu toimitetaan reissuvihoissa/tiedotteessa/ internetsivulla. Toimikunnan kokouksista tehdään muistio, johon kirjataan tärkeimmät kokouksen keskustelunaiheet ja suunnitelmat toimenpiteiksi. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioihin, vaan se tukee koulua keskustelemalla ajankohtaisista asioista ja voi tuoda omia näkemyksiä sekä ideoita koulun toiminnan kehittämiseksi. Vanhempaintoimikunta voi toimia yhteistyössä esim. oppilaskunnan kanssa Tehtävät Ylläpitää ja kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Tukee vanhemmuutta sekä kodin ja koulun kasvatustyötä. Ottaa esille tärkeitä kotia ja koulua koskevia asioita; tuo esille vanhempien näkemyksiä. Osallistuu koulun kehittämiseen liittyvään keskusteluun. Tekee koulun toimintaa koskevia ehdotuksia ja antaa pyydettäessä lausuntoja. Käsittelee koulun opetussuunnitelman ja muita koulun toimintaan keskeisesti liittyviä suunnitelmia. Organisoi erilaisia tapahtumia tai osallistuu tapahtumien järjestelyihin. Järjestää varainkeräyksiä esim. leirikoulun tai koulun retkien tukemiseksi. Mikäli vanhempaintoimikunta kerää varoja leirikoulun tai koulun retkien toteuttamiseksi, varat talletetaan koulun tätä varten avaamalle tilille. Vanhempaintoimikunnalla ei ole omaa pankkitiliä. Toimenpiteet: lukuvuoden toiminnan suunnittelukokous (mm. eroavat ja uudet jäsenet, toimihenkilöt, tulevan toiminnan suunnittelu, seuraava kokous, koulun edustaja paikalla) Aikataulu: syyskuu Vastuuhenkilö: puheenjohtaja Vanhempain vartti Vanhempain vartti on opettajan ja oppilaan huoltajan keskinäistä yhteydenpitoa ja keskustelua oppilaan koulussa edistymisestä, kasvusta ja kehityksestä. Keskustelussa pohditaan tätä tilaisuutta edeltäviä kouluasioita ja kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia. Vanhempain varttiin voi osallis- 8

9 tua myös oppilas itse sekä muita asiantuntijoita tai avustavaa henkilöstöä. Keskustelun pääkohdat kirjataan jatkotarvetta ja seurantaa varten. Vanhempain vartti pidetään esi- ja perusopetuksessa kaikilla luokka-asteilla syyslukukaudella. Nivelvaiheen ylittäneiden tai koulusta toiseen siirtyneiden oppilaiden (1. lk, 3. lk, 7.lk) huoltajille pidetään vanhempainvartti viimeistään lokakuussa. Lisäksi vartteja voidaan pitää myös kevätlukukaudella, jos siihen on tarvetta. Toimenpiteet: vanhempain vartti tarjotaan jokaisen oppilaan huoltajalle Aikataulu: syys-lokakuu Vastuuhenkilö: esikoulun opettaja/luokanopettaja/luokanvalvoja Vanhempainillat Vanhempainillassa koulun rehtori ja/tai opettajat kertovat koulun ajankohtaisista asioista sekä lukuvuoden tavoitteista ja toiminnallisista suunnitelmista. Vanhempainiltoihin kuuluu koulukohtainen osuus, jossa ovat mukana kaikkien luokka-asteiden oppilaiden huoltajat sekä luokkakohtainen osuus luokanvalvojan tai luokanopettajan johdolla. Koulukohtainen ja luokkakohtainen osuus voidaan pitää erikseen tai yhdistää samaan iltaan. Vanhempainilloilla ei ole päätösvaltaa, vaan ne toimivat koulun tiedotuskanavina huoltajille sekä keskustelufoorumina ajankohtaisista asioista. Vanhempainiltaan voi liittyä myös erityinen aihe tai teema ja tätä varten ulkopuolinen alustaja, luennoitsija tai asiantuntija. Vanhempainilta järjestetään kaikilla kouluilla syyslukukaudella ennen syyslomaa. Yhteisen tilaisuuden kulku esim. Kahvitarjoilu ennen kokousta Koulun yhteinen osuus rehtorin johdolla. Mukana voi olla myös ulkopuolinen asiantuntija. Käsitellään koulun toimintaa ja koulutyötä koskevat yhteiset asiat. Luokkakohtainen osuus voidaan pitää yhteisen osuuden jälkeen ja/tai omana erillisenä tilaisuutena sopimuksen mukaan. Luokkakohtaisessa osuudessa luokanopettajan/luokanvalvojan johdolla käsitellään kyseistä luokkaa koskevia asioita. Syyslukukaudella järjestettävän vanhempainillan lisäksi järjestetään tammikuussa luokkakohtainen vanhempainilta 7. ja 9. luokalle, jolloin 7. luokan vanhempainillassa käsitellään oppilaille tulevia valinnaisaineita ja niiden valintaa, 9. luokan vanhempainillassa jatko-opintomahdollisuuksia ja paikkoja sekä hakuprosessia. Hongon koulusta yhteiskouluun siirtyvien oppilaiden (6. lk) huoltajille järjestetään vanhempainilta huhti-toukokuussa. Tilaisuudessa esitellään yhteiskoulua ja sen toimintaa, siirtymistä luokanopettajan opetuksesta aineenopettajan opetukseen jne. Koulun yhteisiä tai luokkakohtaisia vanhempainiltoja voidaan lisäksi pitää tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Toimenpiteet: vanhempainillan järjestäminen Aikataulu: syyskuu, huhti-toukokuu (tuleville 7. luokkalaisille, muille tarvittaessa) Vastuuhenkilö: esikoulun opettaja/rehtori 9

10 2.1.7 Reissuvihko Esiopetuksessa ja Hongon koulussa on käytössä reissuvihko, joka kulkee oppilaan mukana koulusta kotiin ja kotoa kouluun. Reissuvihkon kautta koulu/opettaja tiedottaa huoltajille ajankohtaisista asioista ja vastaavasti huoltajat ilmoittavat kouluun lasta koskevia asioita. Reissuvihko on tarkoitettu pienien arjen asioiden tiedottamista varten, se ei korvaa vanhempainvartteja tai muita syvällisempiä keskusteluja lapsen asioista. Koululla voi lisäksi olla informatiiviset internet-sivut, jossa esitellään yleisesti koulun toimintaa, tavoitteita ja lukuvuoden asioita sekä sivujen yhteydessä ilmoitustaulu (koulun/luokan). Toimenpiteet: reissuvihko joka oppilaalle (0.-6.lk), liitteenä käyttöohje ja poissaolokirja Aikataulu: elokuu Vastuuhenkilö: esikoulun opettaja/luokanopettaja Muu yhteydenpito Huoltajalle ja oppilaalle tulee pyynnöstä tai tarvittaessa järjestää mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun ja tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Opettajien tulee olla tavoitettavissa puhelimitse ja/tai sähköpostitse ainakin koulupäivien aikana, välitunneilla tai muina sovittuina aikoina. Halutessaan opettaja voi antaa huoltajille henkilökohtaisen puhelinnumeronsa. Esiopetuksessa olevien lasten huoltajat tuovat ja hakevat lapset koulusta/hoidosta lukuun ottamatta kuljetusoppilaita. Tällöin opettajalla ja avustavalla henkilökunnalla on mahdollisuus keskustella huoltajan kanssa esiopetusta tai lapsen kasvua ja kehitystä koskevista asioista välittömästi kysymysten ilmaantuessa. Keskustelut ovat luottamuksellisia henkilökunnan ja huoltajien välillä 2.2 Kuuleminen ja vaikuttaminen Kouluterveyskyselyt Valtakunnallinen kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi 7-9 luokan oppilaille. Kyselystä saadaan koululle koulukohtaiset tiedot. Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään yhteiskoulun eri luokka-asteilla ja vanhempainillassa. Kyselyn tulosten perusteella suunnitellaan terveyskasvatuksen opetuksen painotuksia. Kouluterveydenhoitaja käsittelee kyselyn tuloksi oppilaiden kanssa omassa työssään. Muut kyselyt ja tutkimukset suoritetaan kouluterveydenhuollon saamien ohjeiden mukaan yhteistyössä rehtorien kanssa. Terveyskyselyt ovat liitteissä Toimenpiteet: kouluterveyskysely Aikataulu: joka toinen vuosi 7-9 lk Vastuuhenkilö: kouluterveydenhoitaja Kiusaamiskyselyt Jokaisessa luokassa suoritetaan säännöllisesti kirjallinen kiusaamiskysely (liite 17.) viikoilla 41. ja 10. Lisää kiusaamisesta luvussa

11 Luokanopettaja/luokanvalvoja käy läpi oman luokkansa tulokset ja toimittaa huolta tai kysymyksiä herättävät tapaukset rehtorille mahdollisia jatkotoimia varten. Toimenpiteet: kiusaamiskysely luokittain Aikataulu: viikoilla 41. ja 10. Vastuuhenkilö: esikoulun opettaja/luokanopettaja/luokanvalvoja Palautelaatikot Jokaisessa luokassa on palautelaatikko, jonka käytön periaatteet laaditaan oppilaskunnan, oppilaskunnan ohjaavan opettajan, opettajakunnan/rehtorin kanssa. Itsearviointia oppilaat suorittavat opetussuunnitelman, opettajan ja itsearviointa koskevien ohjeiden mukaan. Toimenpiteet: luokkien palautelaatikot ja käyttöohjeet Aikataulu: purku ja toimenpiteet oppilaskunnan suunnitelman mukaan Vastuuhenkilö: oppilaskunnan ohjaava opettaja Oppilaskunnat Oppilaskunnat vaikuttavat koulun ja koulutyön kehittämiseen hallitustensa kautta. Hongon koululla on oma oppilaskunta, yhteiskoulu/lukiolla yhteinen oppilaskunta. Oppilaskunnilla on merkittävä tehtävä koulun yhteisöllisyyden edistämisessä. Jokaiselta luokka-asteelta valitaan oppilaskunnan hallitukseen kaksi edustajaa. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri, joka kirjaa ylös oppilaskunnan päättämät asiat. Luokkien edustajat oppilaskunnan hallituksessa huolehtivat kokouksissa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta luokalle. Koulu nimeää oppilaskuntaa ohjaavan opettajan. Oppilaskunnalla on säännöt. Oppilaskunnat kokoontuvat säännöllisesti. Tehtävät Toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä edistäen keskinäistä yhteistyötä Käsittelee ja voi ottaa kantaa tai antaa lausuntoja koulun toimintaan liittyvistä.ajankohtaisista asioista. Tekee esityksiä koulun viihtyvyyden parantamiseksi. Opettaa ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Voi järjestää yhteisiä tapahtumia tai tempauksia koulun antamalla tuella. Yhteistyö Hongon koulun ja yhteiskoulun välillä; rajan hälventäminen ala- ja yläkoulun välillä esimerkiksi yhteisiä teemapäiviä järjestämällä. Yhteistyö vanhempaintoimikuntien kanssa; yhteisesti järjestettyjä tapahtumia. Oppilaskuntatoiminta on osa koulun vuosisuunnitelmaa sekä lukuvuoden arviointiraporttia. Toimenpiteet: oppilaskunnan työn koordinointi ja ohjaaminen 11

12 Aikataulu: työn käynnistäminen elo-syyskuussa Vastuuhenkilö: oppilaskunnan ohjaava opettaja Kummioppilastoiminta Kummioppilastoimintaa järjestetään Hongon koululla. Ensimmäisen luokan oppilaille nimetään henkilökohtaiset kummioppilaat 5. luokan oppilaista keväällä ennen ensimmäisen luokan alkua. Toimikausi on kaksi lukuvuotta. Kummioppilastoiminnan tavoitteita: - Edistää uusien koululaisten turvallista ja pehmeää koulun alkua - Lisätä suvaitsevaisuutta ja toisten huomioon ottamista - Ehkäistä koulukiusaamista - Lisätä eri ikäisten yhteistoimintaa ja aktiivisuutta - Parantaa koulun ja luokan yhteishenkeä ja kouluviihtyvyyttä - Parantaa sosiaalisia taitoja ja vastuuntuntoa Toimenpiteet: tutustumispäivän ohjelman järjestäminen, 1. luokkalaisten vastaanotto ja muun yhteistyön toteuttaminen lukuvuoden aikana Aikataulu: toukokuu, elokuu - Vastuuhenkilö: tulevan 5. luokan ja 1. luokan opettajat Tukioppilastoiminta Tukioppilastoimintaa järjestetään yhteiskoulussa. 8. luokan oppilaista nimetään vapaaehtoiset tukioppilaat tuleville 7. luokkalaisille Tukioppilastoiminnan tavoitteita: - Hyvien kaverisuhteiden, kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen - Koulukiusaamisen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy - Lisätä suvaitsevaisuutta - Ryhmäytymisen ja sopeutumisen helpottaminen - Tapahtumien järjestäminen - Sosiaalisten taitojen ja vastuullisuuden edistäminen Toimenpiteet: 7. luokkalaisten vastaanotto, tukena ja apuna toimiminen, tapahtumien järjestäminen ym. Aikataulu: elokuu- Vastuuhenkilö: opo 2.3 Maahanmuuttajaoppilaiden vastaanotto Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestämisessä on otettava huomioon, että he eroavat toisistaan kielen, kulttuurin, maahanmuuton syyn ja maassaoloajan suhteen. Maahanmuuttajaoppilaat voivat olla suomalaistaustaisia paluumuuttajia tai ulkomaalaisia oppilaita. Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen perustana on perusopetuslaki ja asetus sekä kunnan opetussuunnitelma, johon sisältyy maahanmuuttajaoppilaita koskeva osuus. 12

13 Maahanmuuttajaoppilaan ilmoittautuessa rehtori järjestää alkupalaverin, johon osallistuvat oppilas, huoltajat, sivistystoimenjohtaja, kuraattori, mamu-koordinaattori ja tarvittaessa tulkki. Kartoitetaan oppilaan lähtötilanne, erityisesti hänen suomenkielen taitonsa. Mahdollisuuksien mukaan koulu voi olla yhteydessä oppilaan lähtökouluun, ainakin jos oppilas tulee toisesta suomalaisesta koulusta. Mamu-oppilaan opetuksen järjestämisessä käytetään seuraavia vaihtoehtoja: Oppilas osallistuu ensimmäisenä lukuvuotena/lukukautena valmistavaan opetukseen, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota hänen suomenkielen taitonsa kehittämiseen. Valmistava opetus annetaan pääosin yleisopetuksen yhteydessä. Yksilö- ja tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan. Jos oppilas ei osallistu valmistavaan opetukseen hänen luokkatasonsa tarkistetaan siten, että hänellä on mahdollisuus suoriutua perusopetuksen tavoitteista. Maahanmuuttajaoppilaille laaditaan aina henkilökohtainen oppimissuunnitelma (liite 16.) yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelma voi olla myös osa oppilaan kotouttamissuunnitelmaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sijasta maahanmuuttajaoppilaat saavat suomi toisena kielenä opetusta. Opetus annetaan pääosin luokkatilanteessa kotiluokassa. Lisäksi oppilailla voi olla tukiopetusta ja erityisopetusta joko yksilöllisesti tai ryhmänä. Mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajaoppilaille voidaan antaa myös oman äidinkielen opetusta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi on aina ensimmäisenä vuotena sanallinen arviointi. Tämän jälkeen toimitaan opetussuunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että numeroarviointia täydentää aina sanallinen arviointi. Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestämisessä noudatetaan erikseen hyväksyttyjä Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa Suomi toisena kielenä opetussuunnitelmaa Suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi Toimenpiteet: maahanmuuttajaoppilaan vastaanotto, neuvottelut huoltajan ja opettajien kanssa sekä alkupalaverin järjestäminen Aikataulu: sopimuksen mukaan Vastuuhenkilö: rehtori/mamu-koordinaattori Toimenpiteet: henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadinta Aikataulu: kuukauden kuluessa oppilaaksi ottamisesta Vastuuhenkilö: erityisopettaja yhteistyössä luokanopettajan, huoltajan, mamukoordinaattorin/opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa 3 Moniammatillinen yhteistyö Koulun oppilashuoltotyö on yhä enenevässä määrin moniammatillista yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Eri asiantuntijat ovat opettajalle tärkeä tuki oppilashuollon käytännön toteutuksessa. Merkittävimmän tukiryhmän muodostavat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, perheneuvolan psykologit ja kunnan sosiaalityöntekijä. Koulun tärkein moniammatillinen työkalu on oppilashuoltoryhmä, jota käsitellään luvussa 5. 13

14 Opettaja hankkii riittävän ja kokonaisvaltaisen oppilaan tuntemuksen ja kirjaa asiat. Koulun oma oppilashuoltotyö Moniammatillinen verkostotyö Opettaja seuraa ja kirjaa oppilaan toimintaa, edistymistä ja kehitystä. Opettaja keskustelee mahdollisista ongelmista oppilaan kanssa huoltajan kanssa ja kirjaa keskustelut. Opettaja neuvottelee työyhteisössään mahdollisista tukitoimista esim. kollegan, erityisopettajan, opintoohjaajan, rehtorin kanssa. Tukitoimista tehdään kirjallinen suunnitelma. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: opettaja tuo asian ohr:n käsittelyyn moniammatillinen näkökulma asiaan toimenpiteistä, työnjaosta ja seurannasta sovitaan ja kirjataan Koulun erityispalvelut: terveydenhoitajan koululääkärin koulukuraattorin koulupsykologin tekemät jatkoselvitykset ja mahdolliset tukitoimet Tarpeelliset jatkoselvitykset ja tukitoimet järjestetään koulun ulkopuolella. - perheneuvola - poliklinikat - sairaalat - lastensuojelu Tarpeelliset koulun tukitoimet käytetään ja kirjataan. Kuvio 2: Oppilashuollollinen prosessi ja moniammatillinen yhteistyö 3.1 Terveydenhuolto Kouluterveydenhuoltoon kuuluu: Terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen yhteistyössä henkilökunnan työterveyshuollon kanssa Oppilaan terveyden ja opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen. Suun terveydenhuolto Mielenterveyspalvelut Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. Oppilaan terveyden seuraamiseen ja edistämiseen kuuluvien neuvonnan ja tarkastusten sisällöstä ja määrästä sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellisesta erikoistutkimuksesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen. 14

15 3.1.1 Kouluterveydenhoitaja Terveydenhuollosta kouluyhteisössä vastaa kouluterveydenhoitaja, jonka tehtäviin kuuluu edellä mainittujen ohella seuraavaa: Seuraa oppilaan kasvua ja kehitystä. Huolehtii vuosittaisista terveystarkastuksista. Huolehtii seulontatutkimuksista ja rokotuksista. Antaa terveysneuvontaa ja tekee terveydenedistämistyötä yksilöllisesti ja ryhmille. Tekee oppilaskohtaista työtä huoltajien ja opettajien kanssa. Selvittää oppilaiden kanssa heidän terveydellisiä ongelmiaan. Ohjaa tarvittaessa oppilaan lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön vastaanotolle. Osallistuu oppilashuoltotyöhön (mm. oppilashuoltoryhmän kokouksiin). Toimii vastuu- ja yhteyshenkilönä allergia- ja ruokavalioasioissa yhteistyössä ravitsemuspäällikön ja koulun henkilökunnan sekä huoltajien kanssa mm. suorittaen allergia- ja ruokavaliokyselyt ja vastaten niiden aiheuttamista toimenpiteistä ja informoinnista. Informoi koulua ja huoltajia ajankohtaisista toimialansa asioista ja vastaa niiden toimeenpanosta esim. epidemiatilanteissa. Kouluterveydenhoitaja on Hongon koululla yhden päivän viikossa ja yhteiskoulu/lukiolla kaksi päivää viikossa. Muina aikoina kouluterveydenhuollon palvelut ovat saatavissa terveysaseman kautta. 3.2 Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilasta hänen koulunkäynnissään ja kehityksessään sekä toimii yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten parantamiseksi. Koulukuraattorin työ painottuu oppilaskohtaiseen työhön. Oppilaat tulevat koulukuraattorin asiakkaiksi opettajan, vanhempien, oppilashuoltoryhmän aloitteesta tai omasta aloitteestaan. Aloite voi tulla myös joltain koulun ulkopuoliselta taholta kuten esimerkiksi lastensuojelusta, perheneuvolasta, lasten tai nuorten psykiatriasta, nuorisotoimesta tai poliisilta. Yhteydenoton syyt liittyvät usein käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyviin asioihin, tunne-elämän pulmiin tai koulunkäyntijärjestelyihin sekä oppimiseen. Luottamukselliset tukikeskustelut oppilaan kanssa. Oppilaan kokonaistilanteen arviointi ja tukitarpeen kartoitus; minkälaista tukea oppilas, perhe, koulu tarvitsevat. Perheen tukeminen kasvatustyössä, yhteistyö oppilaan ja perheen kanssa: käydä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tukikeskusteluja, tukea perheitä ja ohjata tarvittaessa oppilas perheineen jatkohoitoon perheneuvolan, nuorisovastaanoton, keskussairaalan, sosiaalitoimen tai muun palvelun piiriin. Oppilaiden tukeminen kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Oppilashuoltoryhmien toimintaan osallistuminen. Yhteistyö rehtorin ja opettajien kanssa mahdollisten erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi, joita oppilaan kasvu ja kehitys edellyttävät. Apuna suunniteltaessa keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Tukea opettajia ja koko kouluyhteisöä koulussa esiintyvien vaikeiden tilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. 15

16 Koulun työrauhaan ja viihtyvyyteen vaikuttaminen. Osallistua kouluyhteisön toiminnan kehittämiseen, koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamistilanteissa sovellettavien toimintatapojen sekä kriisi- ja päihdesuunnitelmien kehittämiseen, seurantaan ja käytännön toteuttamiseen. Vanhempainiltoihin ja kriisiryhmän toimintaan osallistuminen. Toiminnan ja tavoitteiden esittely lukuvuoden alussa huoltajille (esim. vanhempainillassa), koulun henkilökunnalle ja oppilaille (esim. luokittain). Alueelliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen osallistuminen. Koulukuraattorin asiakkaaksi ohjautumisen yleisimmät syyt: Keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat Uhmakkuus, sääntöjen rikkominen ja kyseenalaistaminen Poissaolot ja opintojen ja velvollisuuksien laiminlyönti Agressiivinen tai muu epätavallinen käyttäytyminen Kiusaamistilanteet, kaverisuhdeongelmat Opetusjärjestelyihin ja oppimiseen liittyvät kysymykset Perheasiat: esim. lasten huolto ja kasvatus, päihteet, mielenterveysongelmat, muuttuvat perherakenteet Tunne-elämän vaikeudet: ahdistuneisuus, pelot, arkuus, masennus, jännittäminen jne. Maahanmuuttoon liittyvät haasteet ja ongelmat Opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin koulu- ja ryhmätason asioissa, kun: Opettaja haluaa keskustella konsultatiivisesti oppilaan/luokan asioista. Halutaan käsitellä luokan/ryhmän kanssa esimerkiksi tupakointiin, netinkäyttöön, seurusteluun, kaveruuteen, itsetuntoon, elintapoihin liittyviä asioita jonkun muun aikuisen kuin opettajan johdolla. Koulukuraattorit eivät tule pitämään terveyskasvatustunteja vaan em. asia on jostain syystä pinnalla ko. luokassa/ryhmässä. Luokassa on tavallisuudesta poikkeavia sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmia, epämääräistä huonoa henkeä, kiusaamista, ei-toivottavaa käyttäytymistä ryhmänä. Halutaan vahvistaa luokan ryhmähenkeä ja/tai vuorovaikutusta. Koululla/kouluympäristössä/vapaa-aikana on tapahtunut jotain häkellyttävää, hämmentävää, järkyttävää, joka nousee esille luokkatilanteissa. Koulukuraattori on Honkajoella maanantaisin ja tiistaisin. Koulukuraattoria koskee vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa annetaan tietoa vain jos se on välttämätöntä ja siinä määrin kuin on sovittu. 3.3 Koulupsykologi ja perheneuvola Honkajoen kouluilla ei ole koulupsykologia. Psykologi- ja perheneuvolapalvelua saa tarvittaessa Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSa) perheneuvolasta. Psykologi- ja perheneuvolapalveluita voidaan tarvita esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Esiopetusoppilaan kouluvalmiusasioissa; mietityttää onko lapsi valmis aloittamaan koulua. Oppilaalla on oppimisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia tai muita käyttäytymisen ongelmia; tuki opettajille ja koulun henkilökunnalle. Kun tarvitaan psykologisia tutkimuksia tai lausuntoja (esim. oppimiskykytutkimukset) 16

17 Oppilaan siirtäminen erityisopetukseen/takaisin yleisopetukseen. Konsultointiavun tarve oppilaan asioissa tai esim. HOJKS:n laadinnassa. Opettajat/oppilashuoltoryhmät toimivat yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa psykologi- ja perheneuvolapalveluja hankittaessa. Myös huoltajat voivat tehdä aloitteen asiassa ja he voivat käyttää palveluja myös oma-aloitteisesti. 3.4 Fyysinen ympäristö Koulun fyysisen ympäristön turvallisuudesta vastaa opetuksen ylläpitäjä (kunta), jonka koulun viranomaisena toimii koulun rehtori. Työsuojelutarkastuksilla, palotarkastuksilla ja terveydellisten olojen seurannalla varmistetaan turvallinen kouluympäristö. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan koulun rehtorille havaitsemistaan puutteista, mm. vaarallisista aineista, välineistä tai tiloista. Työvälineinä ei saa käyttää eikä oppilaiden saatavilla olla sellaisia esineitä, työvälineitä tai materiaaleja, jotka oppilaan ikä- ja kehitystaso huomioiden voisivat todennäköisesti väärin käytettynä aiheuttaa vaaratilanteita (esim. voimakkaat liuottimet, teräaseet, koneet). 3.5 Tiedonsiirto ja salassapito Vaitiolovelvollisuuden piirissä ovat kaikki ne tiedot, jotka on saatu koulunkäyntiin liittyvien tehtävien hoidossa oppilaan tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista asioista tai taloudellisista tilanteista (perusopetuslaki 40 1 mom.). Sivistystoimen toimielinten jäsenet, rehtori, opettajakunta, koulunkäyntiavustajat, harjoittelijat sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (perusopetuslaki 40 2 mom.). Sosiaalitoimen edustajalla on oikeus saada tietoa tiedonantovelvollisuuden perusteella. Tällöin sosiaaliviranomainen yksilöi ja perustelee tiedon tarpeensa jonka perusteella tiedon antaja päättää, onko hänen hallussaan oleva tieto asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttava ja välttämätön. Tietoja voi antaa myös huoltajan ja 15 vuotta täyttäneen oppilaan suostumuksella. 15-vuotta täyttäneellä on oikeus tutustua häntä koskeviin asiapapereihin. Huoltajalla on oikeus tutustua huollettavansa asiapapereihin. Alaikäinen voi tietyissä tilanteissa kieltää itseään koskevien tietojen luovuttamisen huoltajilleen. Silloin, kun alaikäinen katsotaan ikänsä tai kehitystasonsa perusteella kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, hänellä on potilaslain 9 2 mom. perusteella oikeus kieltää hoitoansa tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen. Oppilashuollon tietoja on oikeus antaa esiopetuksesta Hongon kouluun ja Hongon koulusta yhteiskouluun oppilaan vaihtaessa kouluyksikköä. Jos oppilas vaihtaa koulua toisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun (toiseen kuntaan), ei salassa pidettäviä tietoja saa antaa ilman huoltajan tai 18 vuotta täyttäneen oppilaan lupaa. Mikäli koululla on huoli oppilaan tilanteesta eikä lupaa tiedon siirtämiseen ole saatu, on oppilaasta tehtävä lastensuojeluilmoitus. Tämän jälkeen sosiaalitoimi arvioi tiedon siirron tarpeen uuteen kouluun/kuntaan Salassapitosäännöksiä Perusopetuslaki 40 Lukiolaki 32 17

18 Lastensuojelulaki Julkisuuslaki 24 Henkilötietolaki 33 Potilaslaki laki potilaan asemasta ja oikeuksista Asiakaslaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Oppilashuoltoryhmät Oppilashuoltoryhmä (ohr) koordinoi ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Oppilashuoltoryhmät toimivat koulujen oppilashuoltotyön tukena. Ryhmissä neuvotellaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän koulunkäynnin erityiskysymyksistä ja tukitoimista, käsitellään koulun kasvatustyötä ja toiminnan kehittämistä turvalliseksi oppimisympäristöksi sekä annetaan tarvittavia lausuntoja. Hongon koululla ja yhteiskoulu/lukiolla on omat oppilashuoltoryhmät, jotka kokoontuvat säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Esiopetusoppilaiden asioita voidaan käsitellä Hongon koulun oppilashuoltoryhmän kokousten yhteydessä. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat tarvittaessa yhteen käsiteltäessä laajempia asioita, kehittämistä tai esimerkiksi nivelvaiheita. Lisäksi Pohjois-Satakunnan seudulla toimii Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian ja Siikaisten yhteinen seudullinen oppilashuoltoryhmä. Se mm. kehittää oppilashuoltoa seudullisesti, luo seutukunnalle yhteisiä toimintamalleja ja lomakkeita jne. Rehtorit ja/tai sivistystoimenjohtaja osallistuu seudullisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin. 4.1 Kokoonpano ja työnjako Oppilashuoltoryhmän toiminnasta ja työn organisoinnista vastaa koulun rehtori ja esiopetuksessa esikoulun opettaja. Hänen lisäkseen ryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja sekä yhteiskoulu/lukiolla lisäksi opinto-ohjaaja. Kun oppilashuoltoryhmässä käsitellään koulun yhteisiä asioita (ei oppilasasioita), voi ryhmän kokoonpano olla vapaampi. Näissä asioissa voidaan tehdä yhteistyötä esim. oppilaskunnan tai vanhempaintoimikunnan kanssa. Tarvittaessa (esim. oppilasasioissa) oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan kutsua oppilaan huoltajat, oppilas, esikoulun opettaja, luokanopettaja/luokanvalvoja, sosiaalityöntekijä, perheneuvolan psykologi tai muita asiantuntijoita. Esiopetuksen oppilashuollollisia asioita voidaan käsitellä alakoulun ohr:n kokouksissa (esim. nivelasiat, oppimisen tukeminen) 4.2 Asioiden käsittely Kokouksen kulku on yleensä seuraavanlainen: edellisen kokouksen muistion läpikäyminen; onko sovitut asiat hoidettu uuden asian käsittely: taustat, keskustelu ja kuulemiset ja johtopäätökset toimintasuunnitelma: mitä tehdään ja kuka tekee eli ottaa yhteyttä huoltajiin tai viranomaisiin asian mahdollisista jatkotoimista ja seurannasta sopiminen 18

19 Kokouksista tiedotetaan henkilökunnalle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ehdotukset oppilashuoltoryhmän käsittelyyn otettavista asioista tehdään ajoissa puheenjohtajan kautta. Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan oppimista, fyysistä tai sosiaalista hyvinvointia, lastensuojelutarvetta, kiusaamiseen liittyviä asioita yms. tulee huoltajalle tiedottaa etukäteen, että oppilaan asioita käsitellään oppilashuoltoryhmässä. 4.3 Kirjaaminen ja otteet Oppilashuoltoryhmän kokouksesta tehdään muistio, jonka laatii erityisopettaja tai joku muu rehtorin nimeämä jäsen. Rehtori säilyttää muistiot ja pöytäkirjat lukitussa kaapissa ja kopiot (sähköiset ja paperiversiot) rehtorin päättämässä turvallisessa paikassa. Asiakirjat ovat julkisuuslain 24 :n 30 momentin mukaan salassa pidettäviä. Kopioita tai otteita oppilashuollollisista asiakirjoista saa ottaa vain rehtorin luvalla ja jokainen kopio tai ote kirjataan luovutetuksi (henkilö, päivämäärä ja tarkoitus). Yksittäisen oppilaan asiassa kirjataan seuraavat asiat, muissa asioissa soveltaen: asia ja vireillepanija läsnäolijat mitä on tehty tähän mennessä päätetyt jatkotoimet ja vastuut niiden eteenpäin viemisessä asioiden seuranta muut mahdolliset asiat Oppilashuoltoryhmien toiminnan periaatteet ja vuosisuunnitelmat on kirjattu tarkemmin oppilashuoltoryhmien toimintasuunnitelmaan. Toimenpiteet: oppilashuoltoryhmän kokoukset Aikataulu: kerran kuussa, tietty päivä kuukaudessa sovitaan ensimmäisessä kokouksessa Vastuuhenkilö: puheenjohtaja (rehtori), muistiot: erityisopettaja 5 Seudullinen yhteistyö Pohjois-Satakunnan seutukunnan yhteistyöalueeseen kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia ja Siikainen. Yhteistyön tavoitteena on samansuuntaiset toimintalinjat oppilashuollon käytännön toteutuksessa. 5.1 Yhteistyöryhmät ja yhteiset työntekijät Alueella kokoontuu säännöllisesti seuraavia yhteistyöryhmiä: Seudullinen oppilashuoltoryhmä, johon kukin kunta on nimennyt kaksi edustajaa. Mukana on myös nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja kouluterveydenhuollon edustus. Laaja-alaisten erityisopettajien työryhmä Hankkeiden seudullinen koordinaatiotyöryhmä 19

20 Yhteiset työntekijät Koulukuraattoripalvelu: Honkajoella on sopimus Kankaanpään kaupungin kanssa kuraattoripalvelusta. Psykologipalvelu: tarvittaessa Kankaanpään perheneuvolasta. Psykologilla ei ole säännöllisiä vastaanottokäyntejä Honkajoella. Kiertävä erityislastentarhanopettaja, kelto Honkajoen kunnalla on sopimus Jämijärven kunnan kanssa kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto)palvelusta päivähoitolapsille. Kelto käy Honkajoella kaksi päivää kuukaudessa. Tavoitteena on tunnistaa ja auttaa päivähoidossa olevia erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kysymykseen tulee lähinnä kielellisten valmiuksien edistäminen ja hahmottamiseen liittyvien ongelmien vähentäminen/poistaminen. 5.2 Lomakepankki Pohjois-Satakunnan alueella pyritään yhtenäistämään osa oppilashuollossa/erityistuen piirissä käytettävistä lomakkeista. Oppilaan siirtyessä koulusta toiseen tai jatkaessa opintoja II asteen oppilaitoksissa vastaanottavaa koulua helpottaa homogeenisempi lomakkeisto siltä osin kuin tietojen on tarpeen siirtyä eteenpäin. Yhteisesti käsiteltyjä lomakkeita ovat mm: Huolen ilmaus oppilaasta oppilashuollolle Nivelvaiheenkäsittely, erityisopetukseen siirtovaihe, toiseen kouluun siirtyminen Koulukiusaamistapauksen tai konfliktitilanteen selvittely Häiriköinti tai vahingonaiheuttaminen HOPPI henkilökohtainen oppimissuunnitelman oppilaalle HOJKS-lomake henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Huoltajapalaverien muistiolomake Oppimiskykytutkimuksen esitietolomake ja suostuminen Lomakemallit ovat tämä käsikirjan liitteenä (liitteet 27-35). Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 5.3 Erityisen tuen yhteistyö Honkajoen kunnalla on sopimus Kankaanpään kaupungin kanssa luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Tarvittaessa Honkajoen kunnassa asuvat luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevat oppilaat voivat käydä koulun Kankaanpäässä. Koulutilanne selvitetään jokaisen oppilaan kohdalla erikseen. Siirtopäätös edellyttää asiantuntijan/asiantuntijoiden lausunnon sekä opettajan pedagogisen arvion, jos oppilas on jo koulussa Honkajoella. Asia valmistellaan aina yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Honkajoelta on erillinen koulukuljetus Kankaanpäähän, osa oppilaista käyttää julkista liikennettä. Koulunkäynti erityisen tuen ryhmässä Kankaanpäässä on oppilaalle maksuton. Kankaanpään Kangasmetsän koulun erityisopettajat antavat tarvittaessa konsultaatioapua esiopetuksen ja perusopetuksen opettajille oppilaskohtaisissa asioissa. 20

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Oppilashuollon järjestäminen Kuortaneella 2.1 Kuortaneen kunnan oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi 1 Kenestä suurin huoli? Psyykkisesti oireilevat/sairaat lapset ja nuoret Perhe- ja asumiskoteihin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Kehitysjohtaja Markku Rimpelä 24.10.2007 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma Honkajoen perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma Yhdessä eteenpäin Sisällys 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...6 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...8 2.1 YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA...8 2.1.1

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot