Kokousaika kello 16:04-17:40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63 Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen talousarvion seuranta ajalta Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutushinnat alkaen 4 65 Työterveyspalvelujen hinnastot alkaen 5 66 Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutuksen kilpailutus 7 67 Vanhusten perhehoidon toimintaohje Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n esitys pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -hankkeen avulla 70 Tiedonannot ja viranhaltijapäätökset Jalkojenhoitopalvelut ajalle ja mahdollinen optio ajalle

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Konttinen Heikki puheenjohtaja Daavitsainen Risto jäsen Hakkarainen Petri varapuheenjohtaja Kiiski Pekka jäsen Laitinen Liisa jäsen Suhonen Raija varajäsen Raija Hassisen henkilökohtainen varajäsen Venejärvi Irene jäsen Väätäinen Liisa jäsen Poissa Haaranen Ari jäsen Hassinen Raija jäsen Karhu Kristiina varajäsen Ari Haarasen henkilökohtainen varajäsen Hartikainen Ilmari kunnanhallituksen puheenjohtaja Lötjönen Vesa kunnanjohtaja Rautiainen Roope nuorisovaltuuston edustaja Kutsuttu kokoukseen :ien osalta Muut Ojala Kari kunnanhallituksen edustaja Saapui kokoukseen 67 :n käsittelyn aikana kello 17:02 Ruostila Reijo esittelijä/sosiaali- ja terveysjohtaja Kantanen Kati hoito- ja vanhustyön johtaja Korhonen Mikko johtava lääkäri Pitkänen Minna sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Martikainen Pirkko pöytäkirjanpitäjä/toimistosihteeri Niiranen Pirjo asiantuntija/talouspäällikkö (sos.- Läsnä asiantuntijana ja terv.palv.) :ien esittelyjen ajan kello 16:06-16:48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Hakkarainen ja Pekka Kiiski. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Heikki Konttinen Pirkko Martikainen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Petri Hakkarainen Pekka Kiiski PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri Pirkko Martikainen virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen talousarvion seuranta ajalta / /2014 Soteltk 63 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila, puh ja talouspäällikkö (sosiaalija terveyspalvelut) Pirjo Niiranen, puh Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen talousarvioseuranta ajalta tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle (liite). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvioseurannan ajalta tiedoksi. Liite Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli sosiaali- ja terveypalveluiden talouspäällikkö Pirjo Niiranen. Talousarvion seurantaraportti ajalta / Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualue

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutushinnat alkaen 520/ /2014 Soteltk 64 Valmistelija/lisätiedot: talouspäällikkö (sosiaali- ja terveyspalvelut) Pirjo Niiranen, puh Siilinjärven sosiaali- terveyspalvelujen kuntalaskutuksen hinnat vuodelle 2015 tuotteittain on esitetty liitteessä. Kunnilta perittävien hintojen pohjana on joko työaikaveloitushinta (euroa / tunti) tai käynnille määritelty hinta. Laboratoriotutkimuksista peritään Islabin käyttämä hin ta. Kuntalaskutushintojen korotukset johtuvat lähinnä tuotantotekijöiden tarkem masta kohdentamisesta. Työaikaveloitukseen pohjautuva hinta koostuu henkilön palkkakustannuksista, johon lisätään työyksikön henkilöstömäärän suhteessa tuotannontekijöistä ai heu tuvat kustannukset mm. palvelujen, aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoa, vuok ra kus tan nus ta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon vyörytystä. Käyntihinnat on määritelty jakamalla yksikön nettokustannukset arvioiduilla käynti mää ril lä (Risuharju, Kaaripolku ja vuodeosasto) tai toimintolaskennalla, jolla kaik ki yksikön kulut on kohdistettu tuotteille toimintojen avulla (vas taan ot to pal velut, rönt gen ja suun terveydenhoito). Vakuutusyhtiöiltä, ulkomaalaisilta ja varuskunnilta perittävät avosairaanhoidon las ku tus hin nat määräytyvät täydenkustannusmaksun perusteella. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Liite Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen kun ta las ku tuk sen hinnat alkaen liitteen mukaisesti ja, että toisen asteen aluepsykologin kuntalaskutushinta 28,40 euroa/tunti on laskutushintana myös ajalla Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli sosiaali- ja terveyspalveluiden talouspäällikkö Pirjo Niiranen. Kuntalaskutushinnasto alkaen, sosiaali- ja terveyspalvelut

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työterveyspalvelujen hinnastot alkaen 520/ /2014 Soteltk 65 Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh ja työterveyshuollon ylilääkäri Marjut Mäittälä, puh Siilinjärven kunnan työterveyspalvelut käyttää palveluidensa myyntiin voi maan tullutta hinnastoaan. Hinnastoa on tarpeen päivittää vastaamaan eräiden pal ve lui den järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi hinnastosta esi te tään pois tettavaksi palveluvalikoimasta poistuvat palvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään työterveyshuollon hinnastoksi alkaen alla olevan taulukon mukaiset hinnat: Siilinjärven kunnan työterveyspalvelujen hinnasto alkaen Työterveyshuollon yleismaksu/vuosi 30 euroa/henkilö Lääkärin tuntihinta 136 euroa Terveydenhoitajan tuntihinta 70 euroa ( alkaen 64 euroa) Lääkärin luentotuntihinta 190 euroa Terveydenhoitajan luentotuntihinta 80 euroa Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsul 18 euroa taa tio, lääkäri Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsul 8 euroa taa tio, terveydenhoitaja Reseptin uusinta ilman vastaanottoa 7 euroa Toimenpiteessä avustaminen 17 euroa Työfysioterapeutin tuntihinta 60 euroa Työfysioterapeutin luentotuntihinta 80 euroa Psykiatrin konsultaatio 128 euroa ( alkaen 101 euroa) Kirurgin konsultaatio euroa ( alkaen euroa) Työkykyindeksikysely/BBI-15-kysely 9 euroa Näkötutkimus 17 euroa Audiogrammi (kuulokäyrä) 20 euroa Muista kuin yllä mainituista tutkimuksista ja konsultaatioista peritään niiden tuot ta jien työterveyshuollolta perimä hinta tuottajien hinnastojen mukaan sekä li säk si kahden (2) eu ron käsittelymaksun. Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB. Ra dio lo gian pal ve lut ostamme terveyskeskuksen röntgenistä. Työ ter veys psyko lo gin ja maa ta lou den asiantuntijan palvelut tuotetaan ostopalveluina. Siilinjärven kunnan työterveyspalvelujen radiologian tutkimushinnasto alkaen Natiivikuva Radiologin lausunto Ultraäänitutkimus Röntgenkuvien poltto CD:lle (sis.cd:n) 43 euroa 24 euroa 42 euroa 8 euroa, potilas maksaa

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ voimaan tulleeseen työterveyspalvelujen hinnastoon verrattuna uu dessa hinnastossa on seuraavat hintojen korotukset: terveydenhoitajan tuntihinta (ko ro tus 6 euroa), psykiatrin konsultaatio (korotus 27 euroa) ja kirurgin kon sultaa tio (hinnan alarajan korotus 10 euroa). Työterveyspalvelujen hinnastosta poistuvat seuraavat palvelut: FireFit-testi, psykiat rian konsultaatio lausuntoineen, psykologin tuntihinta (terveyskeskus) sekä kaik ki ensiapukurssit (EA-kurssi 16 tuntia, EA-kurssi 8 tuntia ja EA-kurssi 4 tuntia). Radiologian tutkimushinnaston hintojen muutokset perustuvat vas taan ot to pal velu jen röntgenpalveluhinnastoon. Työterveyspalvelujen hinnat perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas mak suis ta (8 ) ja radiologian tutkimusten hinnat samaan lakiin (2 ). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työterveyspalvelujen hinnaston ja ra dio logian tutkimushinnaston alkaen esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutuksen kilpailutus 1024/ /2014 Soteltk 66 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh , hoito- ja vanhustyön asian tun ti ja Marja Kavilo, puh Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter veys pal ve luis ta ( /980) ja Laatusuositus hyvän ikääntymisen tur vaami sek si ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11) edellyttävät ikäihmisten paris sa työskenteleviltä perehtyneisyyttä gerontologiseen hoitotyöhön. Läh tö koh taises ti iäkkään sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintakykyä tulee tukea ja palvelut to teut taa niin, että iäkäs ihminen kokee elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Gerontologinen hoitotyö on erityisosaamista, mikä edellyttää vankkaa tie to pe rustaa vanhenemisesta ja sen mukanaan tuomista normaaleista van he ne mis muutok sis ta. Hoiva- ja vanhuspalveluissa on henkilöstön osaa mis kar toi tus kes kus teluis sa ja kehityskeskusteluissa noussut esille gerontologisen hoitotyön haas teel lisuus ja monipuolisuus sekä toive gerontologisen hoitotyön osaamisen sy ven tämi ses tä ammatillisella täydennyskoulutuksella. Gerontologisen hoitotyön kou lutuk sel la on tarkoitus syventää hoitotyöntekijöiden osaamista vanhuuden tuo miin erityistarpeisiin sekä ikääntymisen aiheuttamiin fyysisiin ja psyykkisiin muu tok siin sekä muutoksiin sosiaalisissa rooleissa. Gerontologisen hoitotyön osaamisen syventäminen koko hoiva- ja van hus pal velui den alueella edellyttää pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä, johon yhtenä työ me ne tel mä nä on sisällöltään laaja ja pidempi kestoinen ammatillinen täy dennys kou lu tus. Koulutus on tarkoitus toteuttaa monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lä hi ope tus päi vät, verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu. Lähiopetus päiviä tulee ol la kaksi samansisältöistä. Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutuksen tulee sisältää vähintään seuraavat teemat: iäkkään yleisimmät sairaudet, ra vit semus, lääkkeet ja lääkehoito, psyykkinen oireilu, masennus ja päihteiden käyttö se kä gerontologiset työmenetelmät. Koulutuksen tulee sisällöltään soveltua sekä pe rus tut kin non että ammattikorkeakoulu-/opistoasteisen tutkinnon suorittaneiden työn te ki jöi den täydennyskoulutukseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että koulutus sisäl tää tieteellisesti tutkittua tietoa gerontologisesta hoitotyöstä. Gerontologisen hoitotyön ammatillisen täydennyskoulutuksen kokonaisuus on aja tel tu jakaantuvan vuosille 2015 ja Hoiva- ja vanhuspalveluissa on hen kilös tön kanssa yhteistyössä sovittu, että henkilöstöä koskevat kou lu tus mää rä rahat sidotaan kahdeksi vuodeksi tähän laajaan koulutuskokonaisuuteen. Käy tännös sä gerontologinen hoitotyön täydennyskoulutus on hoiva- ja van hus pal ve luiden asiakas-/asukastyössä olevien hoitotyöntekijöiden lakisääteinen täy den nyskou lu tus. Gerontologisen hoitotyön ammatillisen täydennyskoulutuskokonaisuuden ole tetaan kokonaisarvoltaan ylittävän kansallisen kynnysarvon, mutta alittavan EU-kyn nys ar von ylittävän hankinnan. Hankinta kuuluu Liitteen B Toissijaiset palve lu han kin nat ryhmään Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut. Oh jeistuk sen mukaan hankinta tulee kilpailuttaa kunnan yleisien hankintaohjeiden ja

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ han kin ta lain määräysten mukaisesti. Siilinjärven kunta on IS-Hankinta Oy:n jäsen ja sitoutunut käyttämään yhtiön tarjoamia hankintatoimen palveluita. Kun nan hal litus on hyväksynyt hankintojen puitesopimuksen ja päättänyt antaa IS-hankinnalle valtuutuksen tehdä hankintapäätöksen kunnan puolesta kaikis sa toimeksiannetuissa hankinnoissa siten, että yhtiö vastaa niistä juridisesti ell ei erikseen toimeksiannon yhteydessä toisin sovita. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Strategian mukainen; henkilöstön osaami sen kehittäminen. ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kilpailuttaa gerontologisen hoitotyön täyden nys kou lu tus ko ko nai suu den vuosille 2015 ja 2016 hoiva- ja vanhuspalveluiden hen ki lös töl le ja antaa IS-Hankinta Oy:lle toimeksiannon kilpailutuksen to teut ta misek si sekä valtuuttaa IS-Hankinta Oy:n tekemään hankintapäätöksen ja so pimuk sen valitun palveluntuottajan kanssa. Asiaa ei käsitelty kokouksessa, koska esittelijä veti asian pois esityslistalta.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhusten perhehoidon toimintaohje / /2014 Soteltk 67 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt vanhusten per hehoi don toimintaohjeen sovellettavaksi alkaen. Hyväksytty toimintaohje on maakunnallinen perhehoidon ohje, joka on laadittu vanhusten perhehoidon Voi ma-hank kees sa yhteistyössä Perhehoitoliitto ry:n kanssa. Perhehoidon toimin ta oh je on hallinnollinen ohje siitä, miten ikäihmisten toi mek si an to so pi mus suhteis ta perhehoitoa toteutetaan kunnassa. Toimintaohje sisältää tietoa per he hoidon käytännöistä, menettelytavoista ja muun muassa tuen muodoista. Vanhusten perhehoidon Voima-hanke on päivittänyt ja täsmentänyt maa kun nallis ta toimintaohjetta vuodelle Liitteenä olevassa päivitetyssä toi min ta ohjees sa on täsmennykset ja korjaukset vuoden 2014 toimintaohjeeseen verrattuna al le vii vat tu. Lisäksi toimintaohjeeseen on lisätty perhehoitoon liittyvät lomakkeet, ku ten hakemuslomake ikäihmisten perhehoitajaksi, hoito- ja palvelusuunnitelma, toi mek si an to so pi mus, sijaisen toimeksiantosopimus, käynnistämiskorvaus ja lausun to pyyn tö. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali, ohjeella päivitetään edellistä oh jet ta ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vanhusten perhehoidon toimintaohjeen sovellettavaksi alkaen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen edustaja Kari Ojala saapui kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn aikana kello 17:02. Liite Vanhusten perhehoidon toimintaohje 2015

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna / /2014 Soteltk 68 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kuntainfon 4/2014 omais hoidon tuen hoitopalkkioista vuonna 2015, joka on viiteaineistona. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoi to palkkiois ta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palk ka ker roin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 kuu kau des sa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoi topalk kio on vähintään 769,33 kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoi topalk kioi hin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pie nemmik si ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoi to so pi muk seen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoi to palkkioi hin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt omais hoi don tuen hoitopalkkioista ja tukiluokista. Omaishoidon tukea maksetaan nel jäs sä tukiluokassa, jotka ovat tukiluokka 1 (perustukea ja -palvelua saavat), tu ki luok ka 2 (jatkuvaa tukea ja palvelua saavat), tukiluokka 3 (runsasta tukea ja pal ve lua saavat) ja tukiluokka 4 (erityistukea ja -palvelua saavat) alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat: Tukiluokka 1 384,67 / kuukausi Tukiluokka 2 523,63 / kuukausi Tukiluokka 3 774,27 / kuukausi Tukiluokka ,87 / kuukausi Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimek si an to so pi muk sel la, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää si jais hoi don hoitopalkkioiden suuruuden. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvis ta nut omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkiok si 107,73 /vuorokausi alkaen. Vuodelle 2015 vahvistettu palk kaker roin merkitsee sijaishoidon palkkioihin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Vuodelle 2015 omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palk kio on 108,76 /vuorokausi. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa vuodelle 2015 omaishoidon tuen hoi topalk kioik si 1. tukiluokassa 384,67 /kk, 2. tukiluokassa 523,63 /kk, 3. tu ki luo-

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ kas sa 774,27 /kk ja 4. tukiluokassa 1317,87 /kk. Omaishoidon tukena jär jestet tä vän sijaishoidon palkkio on 108,76 /vuorokausi ajalle Lau takun ta päättää sijaishoidon palkkiosta alkaen erikseen. Viiteaineisto Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2014, Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n esitys pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -hankkeen avulla 925/ /2014 Soteltk 69 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen, puh Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry on päivätyllä kirjeellä jättänyt Sii lin jär ven kunnan sosiaali- ja terveystoimelle seuraavan esityksen: "Esitämme, että Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi maksaisi Siilinjärven Seu dun Omakotiyhdistykselle osuutensa työmarkkinatuesta sellaisista pit kä aikais työt tö mis tä, jotka yhdistys työllistää ja jotka siten poistuvat Kelan työ mark kina tuen piiristä." Esityksessä kerrotaan Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n työllistäneen useam man vuoden pitkäaikaistyöttömiä asumisaputyöntekijöiksi avustamaan yhdis tyk sen ikääntyneitä jäseniä sellaisissa arjen askareissa, joita he eivät enää itse pysty tekemään. Yhdistys kuuluu Suomen Omakotiliiton Pohjois-Savon pii ri järjes töön ja on mukana sen hallinnoimassa Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -han kkees sa, jonka tarkoituksena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin asu mis apu työn te ki jöik si. Yhdistys saa palkkatukea työntekijän palk kaus kus tannuk siin. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen edustajien tapaamisessa yh dis tys esitti kuukausittaiseksi kuntaosuudeksi yhdistykselle palkkatuen jälkeen jää vää maksuosuutta kuukausittaisista palkkauskustannuksista, jotka vaihtelevat 631,26-725,95 välillä ajalla marraskuu toukokuu Yhdistyksen palk kaa ma työntekijä työskentelee 6 tuntia päivässä. Yhdistys tarjoaa palveluja yh dis tyk sen jäsenille 10 euron tuntihinnalla. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n kanssa on tarkoituksenmukaista neuvo tel la mahdollisesta kuntaosuudesta vuodelle 2015 ja siihen liittyvistä ehdoista lop pu vuo den aikana. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jossa on muutoksia palk ka tu ki jär jes tel mään ja muutosten on esitetty tulevan voimaan vuoden 2015 alus ta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali, asia valmistelussa 2015 osalta ehdotus Viiteaineisto Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ettei Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:lle myönnetä kuntatukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen asu mis apu työnte ki jöik si yhdistyksen ikääntyvien jäsenien arjen askareissa auttamiseksi marras - joulukuulle Vuoden 2015 osalta käydään neuvottelu joulukuussa. Hyväksyttiin. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n esitys pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -hankeen avulla

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedonannot ja viranhaltijapäätökset 971/ /2014, 771/06.06/2014, 896/ /2014 Soteltk 70 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila, puh Kuopion kaupunki Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä. Kuopion kau pun ki järjestää kuntien asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja po ti las asia mies palve lut seu raa vil le sopijapuolille: Juankosken kaupunki, Kaavin kunta, Keiteleen kunta, Leppä vir ran kun ta, Pielaveden kunta, Rautalammin kunta, Rautavaaran kunta, Siilinjärven kunta, Suo nen joen kaupunki, Tervon kunta, Tuusniemen kunta, Vesannon kunta sekä Si sä-savon ter vey den huol lon kuntayhtymä. Sopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. Pöytäkirjanote : Kuopion kaupungin perusturva- ja ter veys lau takun nan päätös Potilasasiamiespalveluiden myyminen yksi tyi sil le terveydenhuollon yrityksille. Kuopion kaupungin perusturva- ja ter veys lauta kun ta on päättänyt, että Kuopion kaupunki myy yksityisille Pohjois-Savon alueella po ti lasasia mies pal ve lua siinä laajuudessa kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) edel lyt tää. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, KYS Osavuosikatsaus : Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin en si hoi topal ve lun osavuosikatsaus toimintatilastoihin 2014, kaudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ; dnro 8166/ /2014: Yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/oy terapia. Ylivies ka c/o Mikeva Oy, Oulunsalo. Valvira on muuttanut Oy terapia. Ylivieska c/o Mike va Oy:lle myönnettyä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lupaa hyväksymällä 11 palveluja tuottavaa toimipaikkaa. Näistä toimipaikoista Oy terapia. Ylivies ka, Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut (os. Jalkalantie 6 F 19, Suonenjoki) tuottaa py ko te ra pi aa toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Toiminnan aloituspäivä on ja toimintakuntia ovat Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapin lah ti, Maaninka, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Ter vo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä ; dnro 3577/ /2014: Yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/invalidiliiton Kuntou tus Oy, Helsinki. Valvira on muuttanut Invalidiliiton Kuntoutus Oy:lle myönnettyä yksi tyi sen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lupaa hyväksymällä palvelualojen laa jen nuk set Järvenpään ja Tampereen toimipaikoissa. Lisäksi Valvira on hyväksynyt kolme uutta terveydenhuollon palveluja tuottavaa toimipaikkaa. Näistä toimipaikoista In va li di liiton Kuntoutus Oy, Kuopion toimipaikka (os. Savonkatu 15, Kuopio) tuottaa seuraavia palve lu ja: toimintaterapia toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa, fysikaaliset käsit te lyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, eh käise vä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta (fysioterapeuttinen toiminta), potilaan kotona annet ta va fysioterapia ja tutkimus. Toiminnan aloituspäivä on ja toimintakuntia ovat Kuo pio, Maaninka ja Siilinjärvi. Itä-Suomen aluehallintovirasto ; ISAVI/3864/ /2014: Yksityisen ter vey den huollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavan johtajan muutos/huoltoliitto ry, Helsinki. Huoltoliitto ry:n yk si tyi sen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lupaa on muutettu hy väk sy mällä terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi laillistettu lääkäri Mervi Jo han na Kart tu nen palveluja tuottavassa toimipaikassa Kunnonpaikka (os. Jokiharjuntie 3, Vuo re la).

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilastoraportti; 26/2014: Lastensuojelu Tilastoraportti on luettavissa STM:n hal lin non alan yhteisestä avoimesta julkaisuarkistosta osoitteesta: Tilastoraportti; 27/2014: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Tilas to ra port ti on luettavissa STM:n hallinnonalan yhteisestä avoimesta julkaisuarkistosta osoit tees ta: Tilastoraportti; 28/2014:Perusterveydenhuolto Tilastoraportti on luet ta vissa STM:n hallinnonalan yhteisestä avoimesta julkaisuarkistosta osoitteesta: Siilijärven kunta, sosiaali- ja terveyspalvelut Kyselyvastaus Kuntaliiton kuntakyselyyn perustoimeentulotuen Ke la-siir ron valmistelun tueksi Hankehakemus : Nuoret Duuniin hanke. Siilinjärven kunta hakee hakemuksellaan ESR- ja valtion rahoitusta Nuoret Duuniin 2017 hankkeeseen. Haetta va rahoitus on yhteensä euroa hankekaudelle Viranhaltijapäätökset Hoito- ja vanhustyön johtaja Henkilöstöpäätös : Hoiva- ja vanhuspalveluiden va ra hen kilö nä toimivan lähihoitajan tehtävän täyttäminen Henkilöstöpäätös : Hoiva- ja vanhuspalveluiden va ra hen kilö nä toimivan lähihoitajan tehtävän täyttäminen Henkilöstöpäätös : Hoiva- ja vanhuspalveluiden va ra hen kilö nä toimivan lähihoitajan tehtävän täyttäminen Johtava lääkäri Yleispäätös : Tutkimuslupapäätös/Ter veys kes kus sai raa loiden lyhytaikaisen hoidon kartoitus, esitutkimus Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Yleispäätös : Tutkimuslupa Pro Gradu tut kiel maan/si jaishuol lon organisointiin ja sijaishuoltopaikkojen valintaan liittyvien kun ta kohtais ten linjausten ja toimintakäytäntöjen yhteys lapsen edun ammatilliseen ar vioin tiin sijaishuoltopaikan valinnassa Yleispäätös : Tutkimuslupa opin näy te työ hön/voi kuk kia-vertais tu ki ryh män mallinnus Kohti yhteisiä sanoja; Voi kuk kia-ver tais ryh mä toimin nan vakiinnuttaminen osaksi lastensuojelutyötä sekä kyselytutkimus van hem pien kokemuksista. ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päät tää, etteivät ne sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta anna aihetta enempiin toi men pi tei siin. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei edellä mai nituis sa viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia Kuntalain 51 :n mukaisia otto-oi keus kel poi sia päätöksiä oteta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jalkojenhoitopalvelut ajalle ja mahdollinen optio ajalle Soteltk 71 Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh Siilinjärven kunnan alueella toimivilta toimijoilta on pyydetty tarjouksia Siilinjärven dia be tes- ja reumapotilaiden sekä mahdollisten muiden potilasryhmien jal ko jenhoi to pal ve luis ta Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloissa ajalle sisältäen mahdollisen 1 vuoden option ajalle Kyseessä oleva palveluhankinta (hankintalain liitteen B tois si jai set palveluhankinnat ryhmä 25) jää alle hankintalain 15 :n mukaisen kan sal li sen kynnysarvon. Tarjouspyynnön mukaan tarjottava palvelu sisältää tapauskohtaisen yksilöllisen jal ko jen hoi don sekä siihen liittyvät kevyet puettavat suojukset ja mahdolliset tuet, asiak kaan neuvonnan ja ohjauksen omatoimiseen jalkojenhoitoon. Tarjottavia pal ve lu ja tulee olla saatavilla ympärivuotisesti kuukausittain keskimäärin kerran vii kos sa, pois lukien heinäkuu. Palveluntuottaja huolehtii itse tarvittavista ajan mukai sis ta ja riittävistä välineistä ja tarvikkeista. Palveluntuottaja kirjaa toimintaan liit ty vät potilaskohtaiset asiakirjamerkinnät. Jalkojenhoitopalveluja ostetaan siilinjärveläisille potilaille arvion mukaan ker taa vuodessa. Tarjouspyynnössään tilaaja ei sitoudu tiettyyn potilasmäärään. Vaih to eh toi sia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Palveluntuottaja huolehtii työn an taja vel voit teis ta. Tarjouspyynnössä on esitetty palveluntuottajalta edellytettävästä koulutuksesta ja alan työkokemuksesta. Tarjoukseen on tullut liittää kopiot yksityisen ter vey denhuol lon palvelun tuottajan tai ammatinharjoittajan tarvittavista luvista ja il moi tuksis ta tai selvitys siitä, että tarjoaja täyttää edellytykset mennessä. Tarjouk seen on tullut liittää todistukset tai selvitykset potilasvakuutuksista ja toi minnan vastuuvakuutuksista. Lisäksi tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa täy tet tynä ja allekirjoitettuna tarjouspyynnön erillisliitteenä ollut vakuutus tarjoajan so veltu vuu des ta. Palveluntuottajan valinnan perusteena on halvin tarjottu hinta. Tarjousta on pyydet ty muodossa euroa/tunti sisältäen tarvittavat silikonituet ja niiden materiaali ja val mis tus ku lut. Lähtökohtaisesti on arvioitu, että yhtä hoidettavaa kohti varataan ai kaa 1 tunti, joka sisältää hoitoon liittyvät tarvittavat kirjaukset po ti las tie to jär jestel mään. Jos potilaan tarvitsema aika kokonaisuudessa kirjauksineen jää alle 30 mi nuu tin (esim. kontrollityyppinen käynti), laskutetaan 30 minuuttia. Matka- tai muut vastaavat tuottajan kulut on sisällytettävä kokonaishintaan. Hinnat tuli ilmoit taa ilman arvonlisäveroa ja mahdollisia asiakasmaksuja. Tarjouspyynnön mukaan Siilinjärven kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mi tään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Kirjallinen sopimus valitun pal ve lun tuot ta jan kanssa allekirjoitetaan sen jälkeen kun päätös hankinnasta on saa nut lainvoiman. Tarjouspyynnöt on lähetetty yhteensä 23 eri toimijalle. Tarjoukset tuli jät tää viimeistään kello 15:00 Siilinjärven kunnan kirjaamoon.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Tarjoukset avattiin tarjousten tekemiselle tehdyn määräajan umpeuduttua (tarjous ten avauspöytäkirja on laadittu ja allekirjoitettu ). Tarjouksen jät tivät määräaikaan mennessä kaksi tarjoajaa: Jalkojenhoitaja Kaija Länsimäki ja Kyl py lä ho tel li Kunnonpaikka. Myöhästyneitä tarjouksia ei ollut. Jalkojenhoitaja Kaija Länsimäen tarjous esitetään hylättäväksi, koska tarjousta ei voi da vertailla tasapuolisesti ja objektiivisesti tarjoajien välillä. Tarjouksessa ei ole esi tet ty hintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjouksessa hinta on esitet ty seuraavalla tavalla: hoidon yhteydessä ns. ortoosien teolle ja ma te ri aa li kustan nuk sil le tuesta riippuen on esitetty hinnaksi euromääräinen ala- ja yläraja ja val miil le silikonituille eu ro mää räi nen hinta. Lisäksi tarjoukseen on esitetty seu raava hinta: asiakkaalle va rat tu aika yksi tunti/hoitokäynti, josta euromääräinen veloi tus/tun ti. Jal ko jen hoi ta ja Kaija Län si mäen tarjous on myös osittain puut teel linen, koska tarjoukseen ei ole liitetty tar jous pyyn nös sä edellytetyistä asiakirjoista seu raa via: kopiot yk si tyi ses tä ter vey den huol los ta annetun lain ( /152) mu kai sis ta ajantasaisista lu vis ta/il moi tuk sis ta (Valvira, aluehallintovirastot) yk sityi sen terveydenhuollon toi min nan har joit ta mis ta varten tai selvitys siitä, että tarjoa ja täyttää edellytykset men nes sä. Lisäksi todistuksia tai selvityksiä po ti las va kuu tuk sis ta ja toi min nan vas tuu va kuu tuk sis ta ei oltu liitetty tarjoukseen. Huoltoliitto ry:n Kylpylähotelli Kunnonpaikan tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää tarjouspyynnössä edel ly te tyt vähimmäisvaatimukset, joten pal ve luntuot ta jak si esitetään valittavaksi ainoan hyväksyttävän tar jouk sen tehnyt tarjoaja. Kyl py lä ho tel li Kunnonpaikka tarjoaa jal ko jen hoi to pal ve lui ta hintaan 81,36 euroa/yk si jalkahoito. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Hankintapäätöksen tekeminen kuuluu hankinnan arvon ja kunnan han kin ta valtuuk sien perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 1. hylätä Jalkojenhoitaja Kaija Länsimäen tarjouksen, koska tarjouksessa hintaa ei ole esitetty tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjouksessa esitet ty hinnoittelu ei mahdollista kahden eri tarjoajan tarjouksen vertailua tasa puo li sel la ja syrjimättömällä tavalla. Lisäksi tarjous on puutteellinen siltä osin kuin tarjouksesta puuttuvat tarjouspyynnössä edellytetyistä tar joukseen lii tet tä vis tä asia kir jois ta ne asiakirjat, jotka koskevat vakuutuksia ja yk si tyi sel tä ter vey den huol lon palvelujen tuottajalta tai itsenäiseltä am ma tinhar joit ta jal ta edel lyt tä viä lupia/ilmoituksia tai selvityksiä niistä 2. valita jalkojenhoitopalvelujen tuottajaksi Huoltoliitto ry:n Kylpylähotelli Kunnon pai kan ajalle mahdollinen optio ajalle tarjouksen mukaisella hinnalla 3. valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan laadittavan sopimuksen jal kojen hoi to pal ve luis ta valitun palveluntuottajan kanssa hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Hyväksyttiin.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 63, 66, 70 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mu kaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaati muk sel la. MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir kaja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät 64, 65, 67, 68, 69, 71 (hankintaoikaisu) Muutoksen- Siilinjärven kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta hakuviran- omainen Faksi , sähköposti PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kaisu vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoit tee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus pe rus tei neen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tar vit se täydentää vain al le kir joi tuk sen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäil lä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tu nut sähköisen asioin ti ta pah tuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus -- Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus -- Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) -- Valitusaika: päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjan sisältö Valitusasiakirjojen toimittamisesta ja mahdollisesta oikeudenkäyntimaksusta Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan teh täväk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan oma kä ti ses ti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, sii nä on mai nitta va myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta va lite taan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va li tus asiakir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista pe rittä vis tä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan hallinto-oikeudessa pe riä oikeu den käyn ti mak su, joka on tällä hetkel lä 97 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei kui ten kaan peritä esi mer kik si sosiaaliasioissa, verotusta tai julkisia maksuja kos ke vis sa tai vaaleja, mie len ter veys lakia ja ulkomaalaislakia koskevissa asioissa. Mak sua ei myös kään peritä, jos asiaa ei tutkita tai asia ratkaisematta palautetaan ale man viranomaisen kä si tel tä väk si tai jos hal lin to-oi keus muuttaa alem man viranomaisen pää tös tä muutoksenhakijan eduk si. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot