Kokousaika kello 16:04-17:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63 Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen talousarvion seuranta ajalta Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutushinnat alkaen 4 65 Työterveyspalvelujen hinnastot alkaen 5 66 Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutuksen kilpailutus 7 67 Vanhusten perhehoidon toimintaohje Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n esitys pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -hankkeen avulla 70 Tiedonannot ja viranhaltijapäätökset Jalkojenhoitopalvelut ajalle ja mahdollinen optio ajalle

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Konttinen Heikki puheenjohtaja Daavitsainen Risto jäsen Hakkarainen Petri varapuheenjohtaja Kiiski Pekka jäsen Laitinen Liisa jäsen Suhonen Raija varajäsen Raija Hassisen henkilökohtainen varajäsen Venejärvi Irene jäsen Väätäinen Liisa jäsen Poissa Haaranen Ari jäsen Hassinen Raija jäsen Karhu Kristiina varajäsen Ari Haarasen henkilökohtainen varajäsen Hartikainen Ilmari kunnanhallituksen puheenjohtaja Lötjönen Vesa kunnanjohtaja Rautiainen Roope nuorisovaltuuston edustaja Kutsuttu kokoukseen :ien osalta Muut Ojala Kari kunnanhallituksen edustaja Saapui kokoukseen 67 :n käsittelyn aikana kello 17:02 Ruostila Reijo esittelijä/sosiaali- ja terveysjohtaja Kantanen Kati hoito- ja vanhustyön johtaja Korhonen Mikko johtava lääkäri Pitkänen Minna sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Martikainen Pirkko pöytäkirjanpitäjä/toimistosihteeri Niiranen Pirjo asiantuntija/talouspäällikkö (sos.- Läsnä asiantuntijana ja terv.palv.) :ien esittelyjen ajan kello 16:06-16:48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Hakkarainen ja Pekka Kiiski. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Heikki Konttinen Pirkko Martikainen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Petri Hakkarainen Pekka Kiiski PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri Pirkko Martikainen virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen talousarvion seuranta ajalta / /2014 Soteltk 63 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila, puh ja talouspäällikkö (sosiaalija terveyspalvelut) Pirjo Niiranen, puh Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen talousarvioseuranta ajalta tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle (liite). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvioseurannan ajalta tiedoksi. Liite Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli sosiaali- ja terveypalveluiden talouspäällikkö Pirjo Niiranen. Talousarvion seurantaraportti ajalta / Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualue

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutushinnat alkaen 520/ /2014 Soteltk 64 Valmistelija/lisätiedot: talouspäällikkö (sosiaali- ja terveyspalvelut) Pirjo Niiranen, puh Siilinjärven sosiaali- terveyspalvelujen kuntalaskutuksen hinnat vuodelle 2015 tuotteittain on esitetty liitteessä. Kunnilta perittävien hintojen pohjana on joko työaikaveloitushinta (euroa / tunti) tai käynnille määritelty hinta. Laboratoriotutkimuksista peritään Islabin käyttämä hin ta. Kuntalaskutushintojen korotukset johtuvat lähinnä tuotantotekijöiden tarkem masta kohdentamisesta. Työaikaveloitukseen pohjautuva hinta koostuu henkilön palkkakustannuksista, johon lisätään työyksikön henkilöstömäärän suhteessa tuotannontekijöistä ai heu tuvat kustannukset mm. palvelujen, aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoa, vuok ra kus tan nus ta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon vyörytystä. Käyntihinnat on määritelty jakamalla yksikön nettokustannukset arvioiduilla käynti mää ril lä (Risuharju, Kaaripolku ja vuodeosasto) tai toimintolaskennalla, jolla kaik ki yksikön kulut on kohdistettu tuotteille toimintojen avulla (vas taan ot to pal velut, rönt gen ja suun terveydenhoito). Vakuutusyhtiöiltä, ulkomaalaisilta ja varuskunnilta perittävät avosairaanhoidon las ku tus hin nat määräytyvät täydenkustannusmaksun perusteella. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Liite Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen kun ta las ku tuk sen hinnat alkaen liitteen mukaisesti ja, että toisen asteen aluepsykologin kuntalaskutushinta 28,40 euroa/tunti on laskutushintana myös ajalla Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli sosiaali- ja terveyspalveluiden talouspäällikkö Pirjo Niiranen. Kuntalaskutushinnasto alkaen, sosiaali- ja terveyspalvelut

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työterveyspalvelujen hinnastot alkaen 520/ /2014 Soteltk 65 Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh ja työterveyshuollon ylilääkäri Marjut Mäittälä, puh Siilinjärven kunnan työterveyspalvelut käyttää palveluidensa myyntiin voi maan tullutta hinnastoaan. Hinnastoa on tarpeen päivittää vastaamaan eräiden pal ve lui den järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi hinnastosta esi te tään pois tettavaksi palveluvalikoimasta poistuvat palvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään työterveyshuollon hinnastoksi alkaen alla olevan taulukon mukaiset hinnat: Siilinjärven kunnan työterveyspalvelujen hinnasto alkaen Työterveyshuollon yleismaksu/vuosi 30 euroa/henkilö Lääkärin tuntihinta 136 euroa Terveydenhoitajan tuntihinta 70 euroa ( alkaen 64 euroa) Lääkärin luentotuntihinta 190 euroa Terveydenhoitajan luentotuntihinta 80 euroa Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsul 18 euroa taa tio, lääkäri Puhelin-, paperi- tai sähköinen konsul 8 euroa taa tio, terveydenhoitaja Reseptin uusinta ilman vastaanottoa 7 euroa Toimenpiteessä avustaminen 17 euroa Työfysioterapeutin tuntihinta 60 euroa Työfysioterapeutin luentotuntihinta 80 euroa Psykiatrin konsultaatio 128 euroa ( alkaen 101 euroa) Kirurgin konsultaatio euroa ( alkaen euroa) Työkykyindeksikysely/BBI-15-kysely 9 euroa Näkötutkimus 17 euroa Audiogrammi (kuulokäyrä) 20 euroa Muista kuin yllä mainituista tutkimuksista ja konsultaatioista peritään niiden tuot ta jien työterveyshuollolta perimä hinta tuottajien hinnastojen mukaan sekä li säk si kahden (2) eu ron käsittelymaksun. Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB. Ra dio lo gian pal ve lut ostamme terveyskeskuksen röntgenistä. Työ ter veys psyko lo gin ja maa ta lou den asiantuntijan palvelut tuotetaan ostopalveluina. Siilinjärven kunnan työterveyspalvelujen radiologian tutkimushinnasto alkaen Natiivikuva Radiologin lausunto Ultraäänitutkimus Röntgenkuvien poltto CD:lle (sis.cd:n) 43 euroa 24 euroa 42 euroa 8 euroa, potilas maksaa

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ voimaan tulleeseen työterveyspalvelujen hinnastoon verrattuna uu dessa hinnastossa on seuraavat hintojen korotukset: terveydenhoitajan tuntihinta (ko ro tus 6 euroa), psykiatrin konsultaatio (korotus 27 euroa) ja kirurgin kon sultaa tio (hinnan alarajan korotus 10 euroa). Työterveyspalvelujen hinnastosta poistuvat seuraavat palvelut: FireFit-testi, psykiat rian konsultaatio lausuntoineen, psykologin tuntihinta (terveyskeskus) sekä kaik ki ensiapukurssit (EA-kurssi 16 tuntia, EA-kurssi 8 tuntia ja EA-kurssi 4 tuntia). Radiologian tutkimushinnaston hintojen muutokset perustuvat vas taan ot to pal velu jen röntgenpalveluhinnastoon. Työterveyspalvelujen hinnat perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas mak suis ta (8 ) ja radiologian tutkimusten hinnat samaan lakiin (2 ). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työterveyspalvelujen hinnaston ja ra dio logian tutkimushinnaston alkaen esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutuksen kilpailutus 1024/ /2014 Soteltk 66 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh , hoito- ja vanhustyön asian tun ti ja Marja Kavilo, puh Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter veys pal ve luis ta ( /980) ja Laatusuositus hyvän ikääntymisen tur vaami sek si ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11) edellyttävät ikäihmisten paris sa työskenteleviltä perehtyneisyyttä gerontologiseen hoitotyöhön. Läh tö koh taises ti iäkkään sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintakykyä tulee tukea ja palvelut to teut taa niin, että iäkäs ihminen kokee elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Gerontologinen hoitotyö on erityisosaamista, mikä edellyttää vankkaa tie to pe rustaa vanhenemisesta ja sen mukanaan tuomista normaaleista van he ne mis muutok sis ta. Hoiva- ja vanhuspalveluissa on henkilöstön osaa mis kar toi tus kes kus teluis sa ja kehityskeskusteluissa noussut esille gerontologisen hoitotyön haas teel lisuus ja monipuolisuus sekä toive gerontologisen hoitotyön osaamisen sy ven tämi ses tä ammatillisella täydennyskoulutuksella. Gerontologisen hoitotyön kou lutuk sel la on tarkoitus syventää hoitotyöntekijöiden osaamista vanhuuden tuo miin erityistarpeisiin sekä ikääntymisen aiheuttamiin fyysisiin ja psyykkisiin muu tok siin sekä muutoksiin sosiaalisissa rooleissa. Gerontologisen hoitotyön osaamisen syventäminen koko hoiva- ja van hus pal velui den alueella edellyttää pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä, johon yhtenä työ me ne tel mä nä on sisällöltään laaja ja pidempi kestoinen ammatillinen täy dennys kou lu tus. Koulutus on tarkoitus toteuttaa monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lä hi ope tus päi vät, verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu. Lähiopetus päiviä tulee ol la kaksi samansisältöistä. Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutuksen tulee sisältää vähintään seuraavat teemat: iäkkään yleisimmät sairaudet, ra vit semus, lääkkeet ja lääkehoito, psyykkinen oireilu, masennus ja päihteiden käyttö se kä gerontologiset työmenetelmät. Koulutuksen tulee sisällöltään soveltua sekä pe rus tut kin non että ammattikorkeakoulu-/opistoasteisen tutkinnon suorittaneiden työn te ki jöi den täydennyskoulutukseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että koulutus sisäl tää tieteellisesti tutkittua tietoa gerontologisesta hoitotyöstä. Gerontologisen hoitotyön ammatillisen täydennyskoulutuksen kokonaisuus on aja tel tu jakaantuvan vuosille 2015 ja Hoiva- ja vanhuspalveluissa on hen kilös tön kanssa yhteistyössä sovittu, että henkilöstöä koskevat kou lu tus mää rä rahat sidotaan kahdeksi vuodeksi tähän laajaan koulutuskokonaisuuteen. Käy tännös sä gerontologinen hoitotyön täydennyskoulutus on hoiva- ja van hus pal ve luiden asiakas-/asukastyössä olevien hoitotyöntekijöiden lakisääteinen täy den nyskou lu tus. Gerontologisen hoitotyön ammatillisen täydennyskoulutuskokonaisuuden ole tetaan kokonaisarvoltaan ylittävän kansallisen kynnysarvon, mutta alittavan EU-kyn nys ar von ylittävän hankinnan. Hankinta kuuluu Liitteen B Toissijaiset palve lu han kin nat ryhmään Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut. Oh jeistuk sen mukaan hankinta tulee kilpailuttaa kunnan yleisien hankintaohjeiden ja

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ han kin ta lain määräysten mukaisesti. Siilinjärven kunta on IS-Hankinta Oy:n jäsen ja sitoutunut käyttämään yhtiön tarjoamia hankintatoimen palveluita. Kun nan hal litus on hyväksynyt hankintojen puitesopimuksen ja päättänyt antaa IS-hankinnalle valtuutuksen tehdä hankintapäätöksen kunnan puolesta kaikis sa toimeksiannetuissa hankinnoissa siten, että yhtiö vastaa niistä juridisesti ell ei erikseen toimeksiannon yhteydessä toisin sovita. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Strategian mukainen; henkilöstön osaami sen kehittäminen. ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kilpailuttaa gerontologisen hoitotyön täyden nys kou lu tus ko ko nai suu den vuosille 2015 ja 2016 hoiva- ja vanhuspalveluiden hen ki lös töl le ja antaa IS-Hankinta Oy:lle toimeksiannon kilpailutuksen to teut ta misek si sekä valtuuttaa IS-Hankinta Oy:n tekemään hankintapäätöksen ja so pimuk sen valitun palveluntuottajan kanssa. Asiaa ei käsitelty kokouksessa, koska esittelijä veti asian pois esityslistalta.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhusten perhehoidon toimintaohje / /2014 Soteltk 67 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt vanhusten per hehoi don toimintaohjeen sovellettavaksi alkaen. Hyväksytty toimintaohje on maakunnallinen perhehoidon ohje, joka on laadittu vanhusten perhehoidon Voi ma-hank kees sa yhteistyössä Perhehoitoliitto ry:n kanssa. Perhehoidon toimin ta oh je on hallinnollinen ohje siitä, miten ikäihmisten toi mek si an to so pi mus suhteis ta perhehoitoa toteutetaan kunnassa. Toimintaohje sisältää tietoa per he hoidon käytännöistä, menettelytavoista ja muun muassa tuen muodoista. Vanhusten perhehoidon Voima-hanke on päivittänyt ja täsmentänyt maa kun nallis ta toimintaohjetta vuodelle Liitteenä olevassa päivitetyssä toi min ta ohjees sa on täsmennykset ja korjaukset vuoden 2014 toimintaohjeeseen verrattuna al le vii vat tu. Lisäksi toimintaohjeeseen on lisätty perhehoitoon liittyvät lomakkeet, ku ten hakemuslomake ikäihmisten perhehoitajaksi, hoito- ja palvelusuunnitelma, toi mek si an to so pi mus, sijaisen toimeksiantosopimus, käynnistämiskorvaus ja lausun to pyyn tö. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali, ohjeella päivitetään edellistä oh jet ta ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vanhusten perhehoidon toimintaohjeen sovellettavaksi alkaen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen edustaja Kari Ojala saapui kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn aikana kello 17:02. Liite Vanhusten perhehoidon toimintaohje 2015

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna / /2014 Soteltk 68 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kuntainfon 4/2014 omais hoidon tuen hoitopalkkioista vuonna 2015, joka on viiteaineistona. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoi to palkkiois ta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palk ka ker roin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 kuu kau des sa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoi topalk kio on vähintään 769,33 kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoi topalk kioi hin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pie nemmik si ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoi to so pi muk seen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoi to palkkioi hin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt omais hoi don tuen hoitopalkkioista ja tukiluokista. Omaishoidon tukea maksetaan nel jäs sä tukiluokassa, jotka ovat tukiluokka 1 (perustukea ja -palvelua saavat), tu ki luok ka 2 (jatkuvaa tukea ja palvelua saavat), tukiluokka 3 (runsasta tukea ja pal ve lua saavat) ja tukiluokka 4 (erityistukea ja -palvelua saavat) alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat: Tukiluokka 1 384,67 / kuukausi Tukiluokka 2 523,63 / kuukausi Tukiluokka 3 774,27 / kuukausi Tukiluokka ,87 / kuukausi Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimek si an to so pi muk sel la, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää si jais hoi don hoitopalkkioiden suuruuden. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvis ta nut omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkiok si 107,73 /vuorokausi alkaen. Vuodelle 2015 vahvistettu palk kaker roin merkitsee sijaishoidon palkkioihin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Vuodelle 2015 omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palk kio on 108,76 /vuorokausi. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa vuodelle 2015 omaishoidon tuen hoi topalk kioik si 1. tukiluokassa 384,67 /kk, 2. tukiluokassa 523,63 /kk, 3. tu ki luo-

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ kas sa 774,27 /kk ja 4. tukiluokassa 1317,87 /kk. Omaishoidon tukena jär jestet tä vän sijaishoidon palkkio on 108,76 /vuorokausi ajalle Lau takun ta päättää sijaishoidon palkkiosta alkaen erikseen. Viiteaineisto Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2014, Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n esitys pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -hankkeen avulla 925/ /2014 Soteltk 69 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen, puh Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry on päivätyllä kirjeellä jättänyt Sii lin jär ven kunnan sosiaali- ja terveystoimelle seuraavan esityksen: "Esitämme, että Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi maksaisi Siilinjärven Seu dun Omakotiyhdistykselle osuutensa työmarkkinatuesta sellaisista pit kä aikais työt tö mis tä, jotka yhdistys työllistää ja jotka siten poistuvat Kelan työ mark kina tuen piiristä." Esityksessä kerrotaan Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n työllistäneen useam man vuoden pitkäaikaistyöttömiä asumisaputyöntekijöiksi avustamaan yhdis tyk sen ikääntyneitä jäseniä sellaisissa arjen askareissa, joita he eivät enää itse pysty tekemään. Yhdistys kuuluu Suomen Omakotiliiton Pohjois-Savon pii ri järjes töön ja on mukana sen hallinnoimassa Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -han kkees sa, jonka tarkoituksena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin asu mis apu työn te ki jöik si. Yhdistys saa palkkatukea työntekijän palk kaus kus tannuk siin. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen edustajien tapaamisessa yh dis tys esitti kuukausittaiseksi kuntaosuudeksi yhdistykselle palkkatuen jälkeen jää vää maksuosuutta kuukausittaisista palkkauskustannuksista, jotka vaihtelevat 631,26-725,95 välillä ajalla marraskuu toukokuu Yhdistyksen palk kaa ma työntekijä työskentelee 6 tuntia päivässä. Yhdistys tarjoaa palveluja yh dis tyk sen jäsenille 10 euron tuntihinnalla. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n kanssa on tarkoituksenmukaista neuvo tel la mahdollisesta kuntaosuudesta vuodelle 2015 ja siihen liittyvistä ehdoista lop pu vuo den aikana. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jossa on muutoksia palk ka tu ki jär jes tel mään ja muutosten on esitetty tulevan voimaan vuoden 2015 alus ta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali, asia valmistelussa 2015 osalta ehdotus Viiteaineisto Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ettei Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:lle myönnetä kuntatukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen asu mis apu työnte ki jöik si yhdistyksen ikääntyvien jäsenien arjen askareissa auttamiseksi marras - joulukuulle Vuoden 2015 osalta käydään neuvottelu joulukuussa. Hyväksyttiin. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys ry:n esitys pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä Asumisapua ikäihmisille Itä-Suomessa -hankeen avulla

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedonannot ja viranhaltijapäätökset 971/ /2014, 771/06.06/2014, 896/ /2014 Soteltk 70 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila, puh Kuopion kaupunki Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä. Kuopion kau pun ki järjestää kuntien asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja po ti las asia mies palve lut seu raa vil le sopijapuolille: Juankosken kaupunki, Kaavin kunta, Keiteleen kunta, Leppä vir ran kun ta, Pielaveden kunta, Rautalammin kunta, Rautavaaran kunta, Siilinjärven kunta, Suo nen joen kaupunki, Tervon kunta, Tuusniemen kunta, Vesannon kunta sekä Si sä-savon ter vey den huol lon kuntayhtymä. Sopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. Pöytäkirjanote : Kuopion kaupungin perusturva- ja ter veys lau takun nan päätös Potilasasiamiespalveluiden myyminen yksi tyi sil le terveydenhuollon yrityksille. Kuopion kaupungin perusturva- ja ter veys lauta kun ta on päättänyt, että Kuopion kaupunki myy yksityisille Pohjois-Savon alueella po ti lasasia mies pal ve lua siinä laajuudessa kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) edel lyt tää. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, KYS Osavuosikatsaus : Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin en si hoi topal ve lun osavuosikatsaus toimintatilastoihin 2014, kaudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ; dnro 8166/ /2014: Yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/oy terapia. Ylivies ka c/o Mikeva Oy, Oulunsalo. Valvira on muuttanut Oy terapia. Ylivieska c/o Mike va Oy:lle myönnettyä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lupaa hyväksymällä 11 palveluja tuottavaa toimipaikkaa. Näistä toimipaikoista Oy terapia. Ylivies ka, Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut (os. Jalkalantie 6 F 19, Suonenjoki) tuottaa py ko te ra pi aa toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Toiminnan aloituspäivä on ja toimintakuntia ovat Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapin lah ti, Maaninka, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Ter vo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä ; dnro 3577/ /2014: Yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/invalidiliiton Kuntou tus Oy, Helsinki. Valvira on muuttanut Invalidiliiton Kuntoutus Oy:lle myönnettyä yksi tyi sen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lupaa hyväksymällä palvelualojen laa jen nuk set Järvenpään ja Tampereen toimipaikoissa. Lisäksi Valvira on hyväksynyt kolme uutta terveydenhuollon palveluja tuottavaa toimipaikkaa. Näistä toimipaikoista In va li di liiton Kuntoutus Oy, Kuopion toimipaikka (os. Savonkatu 15, Kuopio) tuottaa seuraavia palve lu ja: toimintaterapia toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa, fysikaaliset käsit te lyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely, eh käise vä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta (fysioterapeuttinen toiminta), potilaan kotona annet ta va fysioterapia ja tutkimus. Toiminnan aloituspäivä on ja toimintakuntia ovat Kuo pio, Maaninka ja Siilinjärvi. Itä-Suomen aluehallintovirasto ; ISAVI/3864/ /2014: Yksityisen ter vey den huollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavan johtajan muutos/huoltoliitto ry, Helsinki. Huoltoliitto ry:n yk si tyi sen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lupaa on muutettu hy väk sy mällä terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi laillistettu lääkäri Mervi Jo han na Kart tu nen palveluja tuottavassa toimipaikassa Kunnonpaikka (os. Jokiharjuntie 3, Vuo re la).

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilastoraportti; 26/2014: Lastensuojelu Tilastoraportti on luettavissa STM:n hal lin non alan yhteisestä avoimesta julkaisuarkistosta osoitteesta: Tilastoraportti; 27/2014: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Tilas to ra port ti on luettavissa STM:n hallinnonalan yhteisestä avoimesta julkaisuarkistosta osoit tees ta: Tilastoraportti; 28/2014:Perusterveydenhuolto Tilastoraportti on luet ta vissa STM:n hallinnonalan yhteisestä avoimesta julkaisuarkistosta osoitteesta: Siilijärven kunta, sosiaali- ja terveyspalvelut Kyselyvastaus Kuntaliiton kuntakyselyyn perustoimeentulotuen Ke la-siir ron valmistelun tueksi Hankehakemus : Nuoret Duuniin hanke. Siilinjärven kunta hakee hakemuksellaan ESR- ja valtion rahoitusta Nuoret Duuniin 2017 hankkeeseen. Haetta va rahoitus on yhteensä euroa hankekaudelle Viranhaltijapäätökset Hoito- ja vanhustyön johtaja Henkilöstöpäätös : Hoiva- ja vanhuspalveluiden va ra hen kilö nä toimivan lähihoitajan tehtävän täyttäminen Henkilöstöpäätös : Hoiva- ja vanhuspalveluiden va ra hen kilö nä toimivan lähihoitajan tehtävän täyttäminen Henkilöstöpäätös : Hoiva- ja vanhuspalveluiden va ra hen kilö nä toimivan lähihoitajan tehtävän täyttäminen Johtava lääkäri Yleispäätös : Tutkimuslupapäätös/Ter veys kes kus sai raa loiden lyhytaikaisen hoidon kartoitus, esitutkimus Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Yleispäätös : Tutkimuslupa Pro Gradu tut kiel maan/si jaishuol lon organisointiin ja sijaishuoltopaikkojen valintaan liittyvien kun ta kohtais ten linjausten ja toimintakäytäntöjen yhteys lapsen edun ammatilliseen ar vioin tiin sijaishuoltopaikan valinnassa Yleispäätös : Tutkimuslupa opin näy te työ hön/voi kuk kia-vertais tu ki ryh män mallinnus Kohti yhteisiä sanoja; Voi kuk kia-ver tais ryh mä toimin nan vakiinnuttaminen osaksi lastensuojelutyötä sekä kyselytutkimus van hem pien kokemuksista. ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päät tää, etteivät ne sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta anna aihetta enempiin toi men pi tei siin. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei edellä mai nituis sa viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia Kuntalain 51 :n mukaisia otto-oi keus kel poi sia päätöksiä oteta sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jalkojenhoitopalvelut ajalle ja mahdollinen optio ajalle Soteltk 71 Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh Siilinjärven kunnan alueella toimivilta toimijoilta on pyydetty tarjouksia Siilinjärven dia be tes- ja reumapotilaiden sekä mahdollisten muiden potilasryhmien jal ko jenhoi to pal ve luis ta Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloissa ajalle sisältäen mahdollisen 1 vuoden option ajalle Kyseessä oleva palveluhankinta (hankintalain liitteen B tois si jai set palveluhankinnat ryhmä 25) jää alle hankintalain 15 :n mukaisen kan sal li sen kynnysarvon. Tarjouspyynnön mukaan tarjottava palvelu sisältää tapauskohtaisen yksilöllisen jal ko jen hoi don sekä siihen liittyvät kevyet puettavat suojukset ja mahdolliset tuet, asiak kaan neuvonnan ja ohjauksen omatoimiseen jalkojenhoitoon. Tarjottavia pal ve lu ja tulee olla saatavilla ympärivuotisesti kuukausittain keskimäärin kerran vii kos sa, pois lukien heinäkuu. Palveluntuottaja huolehtii itse tarvittavista ajan mukai sis ta ja riittävistä välineistä ja tarvikkeista. Palveluntuottaja kirjaa toimintaan liit ty vät potilaskohtaiset asiakirjamerkinnät. Jalkojenhoitopalveluja ostetaan siilinjärveläisille potilaille arvion mukaan ker taa vuodessa. Tarjouspyynnössään tilaaja ei sitoudu tiettyyn potilasmäärään. Vaih to eh toi sia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Palveluntuottaja huolehtii työn an taja vel voit teis ta. Tarjouspyynnössä on esitetty palveluntuottajalta edellytettävästä koulutuksesta ja alan työkokemuksesta. Tarjoukseen on tullut liittää kopiot yksityisen ter vey denhuol lon palvelun tuottajan tai ammatinharjoittajan tarvittavista luvista ja il moi tuksis ta tai selvitys siitä, että tarjoaja täyttää edellytykset mennessä. Tarjouk seen on tullut liittää todistukset tai selvitykset potilasvakuutuksista ja toi minnan vastuuvakuutuksista. Lisäksi tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa täy tet tynä ja allekirjoitettuna tarjouspyynnön erillisliitteenä ollut vakuutus tarjoajan so veltu vuu des ta. Palveluntuottajan valinnan perusteena on halvin tarjottu hinta. Tarjousta on pyydet ty muodossa euroa/tunti sisältäen tarvittavat silikonituet ja niiden materiaali ja val mis tus ku lut. Lähtökohtaisesti on arvioitu, että yhtä hoidettavaa kohti varataan ai kaa 1 tunti, joka sisältää hoitoon liittyvät tarvittavat kirjaukset po ti las tie to jär jestel mään. Jos potilaan tarvitsema aika kokonaisuudessa kirjauksineen jää alle 30 mi nuu tin (esim. kontrollityyppinen käynti), laskutetaan 30 minuuttia. Matka- tai muut vastaavat tuottajan kulut on sisällytettävä kokonaishintaan. Hinnat tuli ilmoit taa ilman arvonlisäveroa ja mahdollisia asiakasmaksuja. Tarjouspyynnön mukaan Siilinjärven kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mi tään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Kirjallinen sopimus valitun pal ve lun tuot ta jan kanssa allekirjoitetaan sen jälkeen kun päätös hankinnasta on saa nut lainvoiman. Tarjouspyynnöt on lähetetty yhteensä 23 eri toimijalle. Tarjoukset tuli jät tää viimeistään kello 15:00 Siilinjärven kunnan kirjaamoon.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Tarjoukset avattiin tarjousten tekemiselle tehdyn määräajan umpeuduttua (tarjous ten avauspöytäkirja on laadittu ja allekirjoitettu ). Tarjouksen jät tivät määräaikaan mennessä kaksi tarjoajaa: Jalkojenhoitaja Kaija Länsimäki ja Kyl py lä ho tel li Kunnonpaikka. Myöhästyneitä tarjouksia ei ollut. Jalkojenhoitaja Kaija Länsimäen tarjous esitetään hylättäväksi, koska tarjousta ei voi da vertailla tasapuolisesti ja objektiivisesti tarjoajien välillä. Tarjouksessa ei ole esi tet ty hintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjouksessa hinta on esitet ty seuraavalla tavalla: hoidon yhteydessä ns. ortoosien teolle ja ma te ri aa li kustan nuk sil le tuesta riippuen on esitetty hinnaksi euromääräinen ala- ja yläraja ja val miil le silikonituille eu ro mää räi nen hinta. Lisäksi tarjoukseen on esitetty seu raava hinta: asiakkaalle va rat tu aika yksi tunti/hoitokäynti, josta euromääräinen veloi tus/tun ti. Jal ko jen hoi ta ja Kaija Län si mäen tarjous on myös osittain puut teel linen, koska tarjoukseen ei ole liitetty tar jous pyyn nös sä edellytetyistä asiakirjoista seu raa via: kopiot yk si tyi ses tä ter vey den huol los ta annetun lain ( /152) mu kai sis ta ajantasaisista lu vis ta/il moi tuk sis ta (Valvira, aluehallintovirastot) yk sityi sen terveydenhuollon toi min nan har joit ta mis ta varten tai selvitys siitä, että tarjoa ja täyttää edellytykset men nes sä. Lisäksi todistuksia tai selvityksiä po ti las va kuu tuk sis ta ja toi min nan vas tuu va kuu tuk sis ta ei oltu liitetty tarjoukseen. Huoltoliitto ry:n Kylpylähotelli Kunnonpaikan tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää tarjouspyynnössä edel ly te tyt vähimmäisvaatimukset, joten pal ve luntuot ta jak si esitetään valittavaksi ainoan hyväksyttävän tar jouk sen tehnyt tarjoaja. Kyl py lä ho tel li Kunnonpaikka tarjoaa jal ko jen hoi to pal ve lui ta hintaan 81,36 euroa/yk si jalkahoito. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Hankintapäätöksen tekeminen kuuluu hankinnan arvon ja kunnan han kin ta valtuuk sien perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Neutraali ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 1. hylätä Jalkojenhoitaja Kaija Länsimäen tarjouksen, koska tarjouksessa hintaa ei ole esitetty tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjouksessa esitet ty hinnoittelu ei mahdollista kahden eri tarjoajan tarjouksen vertailua tasa puo li sel la ja syrjimättömällä tavalla. Lisäksi tarjous on puutteellinen siltä osin kuin tarjouksesta puuttuvat tarjouspyynnössä edellytetyistä tar joukseen lii tet tä vis tä asia kir jois ta ne asiakirjat, jotka koskevat vakuutuksia ja yk si tyi sel tä ter vey den huol lon palvelujen tuottajalta tai itsenäiseltä am ma tinhar joit ta jal ta edel lyt tä viä lupia/ilmoituksia tai selvityksiä niistä 2. valita jalkojenhoitopalvelujen tuottajaksi Huoltoliitto ry:n Kylpylähotelli Kunnon pai kan ajalle mahdollinen optio ajalle tarjouksen mukaisella hinnalla 3. valtuuttaa johtavan lääkärin allekirjoittamaan laadittavan sopimuksen jal kojen hoi to pal ve luis ta valitun palveluntuottajan kanssa hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Hyväksyttiin.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 63, 66, 70 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mu kaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaati muk sel la. MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir kaja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät 64, 65, 67, 68, 69, 71 (hankintaoikaisu) Muutoksen- Siilinjärven kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta hakuviran- omainen Faksi , sähköposti PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kaisu vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoit tee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus pe rus tei neen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tar vit se täydentää vain al le kir joi tuk sen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäil lä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tu nut sähköisen asioin ti ta pah tuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus -- Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus -- Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) -- Valitusaika: päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjan sisältö Valitusasiakirjojen toimittamisesta ja mahdollisesta oikeudenkäyntimaksusta Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan teh täväk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan oma kä ti ses ti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, sii nä on mai nitta va myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta va lite taan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va li tus asiakir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista pe rittä vis tä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan hallinto-oikeudessa pe riä oikeu den käyn ti mak su, joka on tällä hetkel lä 97 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei kui ten kaan peritä esi mer kik si sosiaaliasioissa, verotusta tai julkisia maksuja kos ke vis sa tai vaaleja, mie len ter veys lakia ja ulkomaalaislakia koskevissa asioissa. Mak sua ei myös kään peritä, jos asiaa ei tutkita tai asia ratkaisematta palautetaan ale man viranomaisen kä si tel tä väk si tai jos hal lin to-oi keus muuttaa alem man viranomaisen pää tös tä muutoksenhakijan eduk si. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00

Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 44 Muutos tarkastuslautakunnan kokoonpanossa

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:00-13:15

Kokousaika kello 08:00-13:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.03.2017 kello 08:00-13:15 Kokouspaikka Kokoushuone 2 Asiat Otsikko Sivu 8 Seurantavastuut 3 9 Henkilöstökertomus 2016 4 10 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:30-18:10

Kokousaika kello 17:30-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2011 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika 25.10.2011 kello 17:30-18:10 Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 34 LIIKUNTAVÄLINEIDEN HANKINTA / AHMON KOULUKESKUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 18 TOIVALAN KOULUN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika kello 13:00-17:40

Kokousaika kello 13:00-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 03.03.2016 kello 13:00-17:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 6 Muutos tarkastuslautakunnan kokoonpanossa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:00-17:30

Kokousaika kello 17:00-17:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 17:00-17:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 30 KEHVON, KUUSLAHDEN

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-11:30

Kokousaika kello 09:00-11:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.08.2016 kello 09:00-11:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 37 Elinkeinopalvelut 3 38 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika kello 16:30-16:53

Kokousaika kello 16:30-16:53 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 09.12.2015 kello 16:30-16:53 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1, 4 krs. Asiat Otsikko Sivu 58 Pyöreälahden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:30-18:00

Kokousaika kello 17:30-18:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 14.03.2017 kello 17:30-18:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 6 Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousaika kello 13:00-17:15

Kokousaika kello 13:00-17:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 27.09.2016 kello 13:00-17:15 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 44 Kaavoitus 3 45 Seurantavastuut 4 46 Siilinjärven

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 17.01.2012 kello 18:30-19:10 Kokouspaikka Suininlahden koulu, Suininlahdentie 1 Asiat Otsikko Sivu 1 KOULULAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:00-18:00

Kokousaika kello 17:00-18:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 16.08.2012 kello 17:00-18:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 33 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot